The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-18 10:44:59

DEH-X9600BT, X8600BT_CZ-SK

DEH-X9600BT, X8600BT_CZ-SK

1 – Stlačte M.C. pre zobrazenie módu Výber albumu
nastavenia 1 – Stlačte Hore alebo Dole
2 – Otáčajte M.C. pre vybranie
požadovaného nastavenia Poznámky:
Pre viac detailov o nastavení Prehrávanie v iPod nemôže byť zapnutý alebo vypnutý, ak je
závislosti na aktuálne prehrávanom súbore si na prístroji nastavený mód Ctrl Audio.
prečítajte informácie na strane 12 Pred pripojením iPodu k prístroju z neho
Pause (pozastavenie) odpojte slúchadlá.
1 – Stlačte M.C. pre pozastavenie alebo iPod bude automaticky vypnutá asi 2 minúty
obnovenie prehrávania Sound Retriever potom, čo bude vypnutý spínač zapalovania.
Automatické rozbalenie komprimovaného
audio súbora a obnovenie bohatosti zvuku Operácia využívajúca tlačidlo
1 – Stlačte M.C. pre výber požadovaného MIXTRAX
nastavenia.
Vypnutie a zapnutie funkcie MIXTRAX
1 – 2 – OFF 1 – Stlačením klávesy MIX vypnete /
1 – pre málo komprimované súbory zapnete funkciu MIXTRAX
2 – pre vysoko komprimované súbory Pre viac informácií o funkcii MIXTRAX si
prečítajte kapitolu na strane 24
iPod
Základné operácie Prepínanie displeja

1 – Link Play indikátor Vybranie požadovaných textových informácií
2 – Repeat indikátor - Stlačte tlačidlo Späť/DISP
3 – číslo skladby
4 – Shuffle indikátor Prechádzanie skladieb
5 – prehrávanie / pozastavenie
6 – S.Rtrv indikátor 1 – Stlačte tlačidlo Hľadať pre prepnutie na
7 – čas skladby graficky základnú obrazovku hľadania
8 – čas prehrávania 2 – Použite M.C. pre výber kategórie /
Prehrávanie skladieb na iPodu skladby
1 – Pripojte iPod na USB kábel
Výber stopy – skladby Zmena skladby alebo kategórie
1 – Otáčajte páčkou M.C. 1 – Otáčajte M.C.
Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu Playlist (zoznam skladieb) – Artist (interprét)
1 – Otočte a podržte páčku M.C. doľava – Albums (albumy) – Songs (skladby) –
alebo doprava Podcasts (podcasty) – Genres (žánre) –
Composers (autori) – Audiobooks
(audioknihy)
Prehrávanie
1 – Stlačte M.C. na vybranej skladbe

Zobrazenie zoznamu skladieb v danej kategórii
1 – Stlačte M.C. na vybranej kategórii

Prehranie skladby vo vybranej kategórii
1 – Stlačte a podržte M.C. na vybranej
kategórii


Hľadanie v zozname podľa abecedy Použitie iPod funkcií prístroja
1 – Keď je zobrazený zoznam pre vybranú z Vášho iPodu
kategóriu, stlačte tlačidlo Hľadať pre hľadanie
podľa abecedy iPod funkcie prístroja môžu byť ovládané
2 – Stlačte M.C. pre vybranie písmena z pripojeného iPodu.
3 – Stlačte M.C. pre zobrazenie abecedného Tieto funkcie nie sú kompatibilné
zoznamu. s následujúcimi iPod modelmi:
Stlačením tlačidla Späť/DISP abecedné iPod nano 1. generácie
vyhľadávanie ukončíte iPod s videom

Poznámky: Stlačte tlačidlo BAND pre zmenu módu
Môžete prehrávať zoznamy skladieb ovládania
vytvorené v počítačovom programe (Music Ctrl iPod – iPod funkcie budú ovládané
Sphere). Aplikácia je dostupná na našich z pripojeného iPodu
webových stránkach. Ctrl Audio – iPod funkcie budú ovládané
Zoznam skladieb vytvorený v programe Music z prístroja Pioneer
Sphere je v prístroji zobrazovaný v skrátenej
forme. Poznámky:
Zapnutie módu Ctrl iPod pozastaví prehrávanie
Prehrávanie skladieb v závislosti na skladby. K obnoveniu prehrávania použite iPod.
aktuálne prehrávanej skladbe Aj pri aktívnom móde Ctrl iPod je možné
z prístroja Pioneer ovládať následujúce funkcie:
Môžete prehrávať skladby z následujúcich - Pozastavenie
zoznamov: - Pretáčanie dopredu alebo dozadu
- Zoznam albumov aktuálne - Výber skladby
prehrávaného interpréta
- Zoznam skladieb z aktuálne Nastavenie funkcií
prehrávaného albumu
- Zoznam albumov z aktuálne 1 – Stlačte M.C. pre vstup do hlavného menu.
prehrávaného žánra 2 – Otáčajte M.C. pre voľbu položky menu,
- nastavte voľbu na FUNCTION a stlačte M.C..
1 – Stlačte a podržte tlačidlo Hľadať pre 3 – Otáčajte M.C. pre výber funkcie
výber módu prehrávania
2 – Otáčajte M.C. pre zmenu módu, Vyberte jednu z následujúcich funkcií:
stlačením M.C. potvrdíte výber módu. Tags Transfer – nie je dostupné na DEH-
- Artist – prehrávánie albumu X8600BT
aktuálne prehrávaného interpréta Play mode, Shuffle mode, Shuffle all, Link
- Album – prehrávanie skladieb Play, Audiobooks nie sú dostupné, ak je
z aktuálne prehrávaného albumu vybraný ovládací mód Ctrl iPod
- Genre – prehrávanie albumov rovnakého
žánra, ako je aktuálne prehrávaný Play mode (opakované prehrávanie)
Vybrané album / skladba bude prehrané 1 – Stlačte M.C. pre výber spôsobu
po aktuálne prehrávanom. opakovaného prehrávania
- Repeat One – opakovanie aktuálne
Poznámky: prehrávanej skladby
Prehrávanie aktuálnej skladby môže byť - Repeat All – opakovanie všetkých
prerušené alebo ukončené ak použijete inú skladieb z aktuálneho zoznamu
funkciu než vyhľadávanie (napr. pretáčanie) Ak je ovládací mód nastavený na Ctrl iPod
V závislosti na vybranej skladbe môže byť bude opakovanie vykonávané tak, ako je
ustrihnutý koniec aktuálne prehrávanej a nastavené v pripojenom iPode.
začiatok novej vybranej skladby.


Shuffle mode (náhodné prehrávanie) 1 – Stlačte M.C. pre výber požadovaného
1 –Stlačte M.C. pre voľbu požadovaného nastavenia.
nastavenia.
- Shuffle songs – prehrávanie skladieb 1 – 2 – OFF
z vybraného zoznamu v náhodnom poradí 1 – pre málo komprimované súbory
- Shuffle Albums – prehrávanie 2 – pre vysoko komprimované súbory
skladieb v danom poradí z náhodného
albumu Použitie Bluetooth bezdrôtovej
- Shuffle OFF – vypnutie náhodného technológie
prehrávania
Shuflle All (všetko náhodne) Použitie Bluetooth telefónu
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie funkcie Shuffle
All Dôležité
Pre vypnutie funkcie Shuffle All vyberte Ponechanie prístroja v režime Stanby s
možnosť Shuffle OFF v možnostiach Shuffle aktívnym pripojením k telefónu pomocou
mode. Bluetooth, keď nebeží motor, môže spôsobiť
vybitie autobatérie.
Link mode (Prehrávanie v závislosti na V závislosti na type použitého telefónu, môžu
aktuálne prehrávanej skladbe) byť potrebné postupy značne odlišné od
1 – Stlačte M.C. pre vstup do módu popisovaných.
nastavenia Náročnejšie operácie vyžadujúce Vašu
2 – Otáčajte M.C. pre nastavenie požadovanej pozornosť, ako napríklad zadávanie čísiel,
voľby. Stlačte pre potvrdenie výberu. používanie zoznamu apod. sa nesmie
Pre viac detailov o Prehrávaní v závislosti na vykonávať pri riadení. Zastavte a zaparkujte
aktuálne prehrávanej skladbe, si prečítajte vozidlo na bezpečnom mieste pred ich
kapitolu na strane 14 vykonaním.

Pause (pozastavenie) Nastavenie Hands-free
1 – Stlačte M.C. pre pozastavenie alebo
spustenie prehrávania. 1 – Pripojenie
Použite menu Bloetooth pripojenie vo
Audiobooks (rýchlosť audioknihy) Vašom telefóne.
Stlačte M.C. a vyberte požadovanú 2 – Nastavenie funkcií
možnosť Použite menu Bloetooth functions vo Vašom
- Faster – vyššia rýchlosť prehrávania telefóne.
- Normal – normálna rýchlosť
prehrávania Základné operácie
- Slower – nižšia rýchlosť prehrávania
Vykonanie telefónneho hovoru
Tags Transfer (prenos TAG informácií) Prijatie hovoru
Umožňuje preniesť TAG informácie uložené 1 – pri vyzváňaní stlačte tlačidlo Phone
v prístroji do pripojeného iPodu.
1 – Stlačte M.C. pre zobrazenie módu Ukončenie hovoru
nastavenia 1 – Stlačte tlačidlo Phone
2 – Objaví sa hlásenie „Transfer yes“
3 – Stlačte M.C. Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
Bude zahájený prenos TAG informácií do 1 – pri vyzváňaní stlačte a podržte tlačidlo
iPodu Phone
Sound Retriever
Automatické rozbalenie komprimovaného Prijatie a pridržanie hovoru
audio súboru a obnovenie bohatosti zvuku. 1 – pri vyzváňaní stlačte tlačidlo Phone


Prepínanie medzi pridržanými hovormi Pripojenie
1 – Stlačte M.C.
Dôležité:
Ukončenie čakajúceho hovoru Pripojené zariadenie nemusí pracovať
1 – Stlačte a pridržte tlačidlo Phone správne, ak je k prístroju pripojených viac ako
Nastavenie hlasitosti hovoru jedno Bluetooth zariadenie (napr. telefón a
1 – Stlačte páčku M.C. počas hovoru samostatný audio prehrávač)
Ak je zapnutý Private mód, táto funkcia 1 – Stlačte a držte tlaičdlo Phone – objaví sa
nie je dostupná. menu pripojenia
Private mód zapnutý / vypnutý Tento krok nie je možné urobiť počas
1 – Stlačte tlačidlo BAND počas hovoru telefonovania.
2 – Otáačjte M.C. pre výber funkcie
Poznámka: Device list (zoznam BT zariadení s možnosťou
Ak je na telefóne vybraný Private mód, pripojenia alebo odpojenia)
môžu byť neprístupná funkcia Hands-free. 1 – Stlačte M.C. pre vstup do režimu
nastavenia
Funkcia rozpoznania hlasu 2 – Otáčaním M.C. nastavte meno zariadenia,
ktoré chcete pripojiť / odpojiť
Táto funkcia môže byť použitá s iPhonom - Stlačením a podržaním M.C. prepínate medzi
vybaveným funkciou rozpoznania hlasu zobrazením názvov zariadení a BT adries.
pripojeným cez Bluetooth. 3 – Stlačte M.C. pre pripojenie / odpojenie
1 – Stlačte a držte M.C. pre prepnutie do vybraného zaraidenia.
režimu rozpoznania hlasu. Keď je spojenie uskutočnené, objaví sa u
2 – Stlačte M.C., a potom hovorte do daného zariadenia príznak „Connected“
mikrofónu a ovládajte telefón hlasovými Ak v zozname zariadenia nie sú žiadne položky,
príkazmi. nie je táto funkcia dostupná.
Pre ukončenie rozpoznávania hlasu stlačte
tlačidlo BAND. Delete device (odstranenie
zariadenia zo zoznamu)
Poznámky: 1 – Stlačte M.C. pre vstup do režimu
Pre viac informácií o funkcii rozpoznania nastavenia
hlasu, si prečítajte manuál k iPhonu. 2 – Otáčaním M.C. nastavte meno zariadenia,
Aby Vaše hlasové príkazy boli správne ktoré chcete odstrániť
rozpoznávané, uistite sa, že podmienky sú - Stlačením a podržaním M.C. prepínate medzi
vhodné pre túto funkciu. zobrazením názvov zariadení a BT adries.
Uvedomte si, že vietor fúkajúci z okienka 3 – Stlačte M.C.. Objaví sa hlásenie „Delete
automobilu a okolný hluk, môžu narušiť Yes“
funkčnosť rozpoznávania hlasu. 4 – Stlačte M.C. pre potvrdenie odstránenia
Pre optimálnu funkčnosť by mal byť zariadenia zo zoznamu.
mikrofón umiestnený pred vodičom vo Ak nie je v zozname žiadne zariadenie vybrané,
vhodnej vzdialenosti. Veľmí rýchle táto funkcia nie je dostupná.
zadávanie príkazov, môže narušiť funkčnosť Počas vykonávania tejto operácie nevypínajte
rozpoznávania hlasu. motor.
Hovorte pomaly, nahlas a zreteľne.
Add device (pripojiť nové zariadenie)
1 – Stlačte M.C. pre zahájenie vyhľadávania.
- Pre prerušenie stlačte M.C. počas
vyhľadávania


- Ak vyhľadávanie prebehne neúspešne, 4 – Po zadaní PIN kódu stlačte a podržte M.C.
objaví sa hlásenie „Not found“. Krátke stlačenie M.C. po zadaní PIN kódu Vás
2 – Otáčajte M.C. a vyberte požadované vráti do režimu zadávania a môžete zadaný
zariadenie. PIN kód zmeniť.
- Ak požadované zariadenie nie je v
zozname zobrazené, vyberte RE-SEARCH Device INFO (zobrazenie BT adresy zariadenia)
- Stlačením a podržaním M.C. prepínate 1 - Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
medzi zobrazením názvov zariadenia a BT nastavenia.
adries. 2 – Stlačte M.C. pre výber požadovaného
3 – Stlačte M.C. pre pripojenie vybraného nastavenia.
zariadenia.
- Pre dokončenie pripojenia skontrolujte Meno zariadenia – BT adresa zariadenia
meno zariadenia (Pioneer BT Unit). Zadajte Guest mode (mód hosť)
PIN ak je to požadované. Ak je aktivovaný tento mód a dôjde
- PIN je defaultne nastavený na 0000. k pokusu o naviazanie spojenia, keď už je
Tento kód je možné zmeniť. nejaké zariadenie s jednotkou spárované,
- Na displejoch sa môže objaviť 6 jednotka automaticky prejde do režimu
miestne číslo. Zadajte yes, ak je toto číslo na „Delete device“ a umožní Vám odstrániť už
obidvoch zariadeniach rovnaké. spárované zariadenia zo zoznamu. Viac
- Na displeji hlavnej jednotky sa objaví 6 informácií nájdete na strane 16.
miestne číslo. Akonáhle je spojenie úspešne 1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie
naviazané, toto číslo zmizne. módu Guest mode.
- Ak sa Vám nedarí spojenie naviazať, Auto pairing (automatické spárovanie)
skúste naviazať spojenie z pripojovaného Ak je táto funkcia spustená pri pripojení
zariadenia. iPhonu cez USB, bude jednotka s iPhonom
- Ak sú párované 3 zariadenia naraz, automaticky spárovaná.
objaví sa hlásenie „Device full“ a spojenie nie 1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie
je možné uskutočniť. V takom prípade najskôr automatického spárovania.
odstráňte zo zoznamu už spárované - V závislosti na verzii IOS nemusí byť
zariadenia. táto funkcia dostupná.
- Túto funkciu nie je možné použiť s
Autoconnect (pripojiť k BT zariadeniu portom USB2
automaticky)
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie Operácia menu Telefon
funkcie automatického pripojenia.
1 – Stlačte tlačidlo Phone pre vstup do
Visiblity (nastavenie viditeľnosti zariadenia) menu Telefon
Viditeľnosť zariadenia musí byť nastavená na 2 – Stlačte M.C. pre výber funkcie
ON, aby ostatné zariadenia boli schopné ich Missed calls – história zmeškaných
vyhľadať. hovorov
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie Dialled calls – história odchádzajúcich
viditeľnosti zariadenia. hovorov
Received calls – história prichádzajúcich
PIN code input (vložení PIN kódu) hovorov
Do zariadenia musíte vložiť PIN kód pre 1 – Stlačte M.C. pre vstup do zoznamu
potvrdenie naviazania spojenia. Štandardne je telefónnych čísiel.
PIN nastavený na 0000, ale je možné ho 2 – Stlačte M.C. pre výber mena alebo
zmeniť. telefónneho čísla.
1 - Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu 3 – Stlačte M.C. pre uskutečnenie hovoru.
nastavenia Pre zobrazenie detailov vybraného
2 – Otáčaním M.C. vyberte číslo kontaktu stlačte a podržte M.C.
3 – Stlačením M.C. presuniete kurzor na
ďalšiu pozíciu.


Phone book (telefónny zoznam) Bluetooth Audio
Telefónny zoznam by mal byť prenesený
automaticky, akonáhle je telefón pripojený k Dôležité:
jednotke. Ak sa tak nestane, použite menu v - V závislosti na tom, aké Bluetooth
telefóne pre prenos kontaktov. Viditeľnosť audio zariadenie je pripojené, môžu byť
jednotky by mala byť nastavená na ON, aby dostupné funkcie dvoch rôznych úrovní:
mohol byť urobený prenos kontaktov. A2DP profil (Advanced Audio Distribution
Podrobnosti o nastavení viditeľnosti nájdete Profile) môžete prehrávať súbory iba vo
na strane 17. Vašom prehrávači. A2DP profil môže byť
1 – Stlačte M.C. pre zobrazenie abecedného použitý iba so zdrojmi App (smartphone) a
vyhľadávania. BT Audio.
2 – Otáčajte M.C. pre označenie AVRCP profil (Audio/Video Remote Control
počiatočného písmena mena, ktoré chcete Profile) môžete prehrávať, pozastaviť
vyhľadávať. prehrávanie, vyberať skladby atď.
- Stlačte a podržte M.C. pre výber - Ak používate BT-Audio prehrávač,
požadovanej znakovej sady hľadajte inštrukcie v tomto manuále a
- TOP - abeceda, BCE – azbuka v manuále k BT zariadeniu.
3 – Stlačte M.C. pre zobrazenie zoznamu - Signál z Vášho mobilného telefónu
mien v adresári môže spôsobovať rušenie prehrávania, preto
4 – Otáčajte M.C. pre výber mena, ktoré telefón počas prehrávania nepoužívajte.
hľadáte. - Zvuk s BT zariadenia, môže byť stlmený
5 – Stlačte M.C. pre zoznam telefónnych počas uskutečňovania telefonického hovoru.
čísiel. - Počas používania BT prehrávača
6 – Otáčajte M.C. pre výber telefónneho čísla, nemôže byť k jednotke automaticky
ktoré chcete volať. pripojený BT telefón.
7 – Stlačte M.C. pre uskutečnenie hovoru. - Prehrávanie bude pokračovať, aj keď
Phone function (funkcia telefónu) prepnete z BT prehrávača na iný zdroj dát.
Môžete nastaviť funkcie Auto answer, - V závislosti na type pripojeného BT
Ring tone a PH.B. Name view. Podrobnosti zariadenia, môžu byť niektoré funkcie a
nižšie. informácie nedostupné.

Funkcie a operácie Nastavenie zariadenia Bluetooth Audio
Pred tým, než budete mocť používať funkcie
1 – Zobraziť funkcie telefónu Bluetooth audio prehrávača, musíte
2 – Stlačte M.C. pre zobrazenie menu funkcií jednotku nastaviť pre používanie s BT
3 – Otáčaním M.C. vyberte funkciu prehrávačom. Môže byť požadované
spárovanie zariadenia s jednotkou.
Auto answer (automatická odpoveď) 1 – Pripojenie
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / Použite menu BT pripojenie v telefóne.
vypnutie funkcie Automatic answer

Ring tone (vyzváňací tón)
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie /
vypnutie funkcie Ring tone.

PH.B. Name view (zobrazenie mien
telefónneho zoznamu)
1 – Stlačte M.C. pre zmenu poradia
zobrazovania mien telefónneho
zoznamu.


Základné operácie - V závislosti na type pripojeného BT
zariadenia nemusí byť táto funkcia k
1 – meno zariadenia dispozícii.
2 – číslo skladby - Náhodné prehrávanie môže fungovať v
3 – Prehrávanie / pozastavenie rôznom rozsahu skladieb podľa použitého BT
4 – S.Rtvr indikátor zariadenia.
5 – čas skladby graficky Repeat (opakované prehrávanie)
6 – čas prehrávania Stlačte M.C. pre výber opakovaného
Pretáčanie dopredu alebo dozadu prehrávania.
1 – Stlačte a držte páčku M.C. doľava alebo - V závislosti na type pripojeného BT
doprava zariadenia nemusí byť táto funkcia k
Vybrať stopu dispozícii.
1 – Stlačte páčku M.C.. - Opakované prehrávanie môže fungovať v
Spustiť a pozastaviť prehrávanie rôznom rozsahu skladieb podľa použitého BT
1 – Stlačte tlačidlo BAND zariadenia.
Sound Retriever
Prepínanie zobrazenia Automatické rozbalenie komprimovaného
audio súbora a obnovenie bohatosti zvuku
Vyberte požadované textové informácie 1 – Stlačte M.C. pre výber požadovaného
- Stlačte tlačidlo Späť/DISP nastavenia.
1 – 2 – OFF
Nastavenie funkcií 1 – pre málo komprimované súbory
2 – pre vysoko komprimované súbory
1 – Stlačte M.C. proe zobrazenie
hlavného menu Použitie aplikácií pripojeného
2 – Otáčajte M.C. pre výber možností zariadenia
FUNCTION a stlačte M.C. pre potvrdenie
výberu. Túto jednotku môžete použiť aj pre
3 – Otáčajte M.C. pre výber požadovanej prehrávanie skladieb a ovládané pomocou
funkcie iPhonu alebo smartphon aplikácií.
Play (prehrávanie)
1 – Stlačte M.C. pre zahájenie prehrávania
Stop (zastavenie prehrávania)
1 – Stlačte M.C. pre zastavenie prehrávania
Pause (pozastavenie prehrávania)
1 – Stlačte M.C. pre pozastavenie prehrávania
Random (náhodné prehrávanie)
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie
funkcie náhodného prehrávania


Dôležité: Spustenie iPhone aplikácie
Použitie aplikácií tretích strán, môže byť
spoplatnené alebo môže vyžadovať 1 – pripojte iPhone pomocou USB kábla.
identifikáciu užívateľa pomocou vytvorenia 2 – Vyberte „Wired“ v APP CONNECT
užívateľského účtu alebo inak. Môže byť tiež MODE. Detailný popis nájdete na strane
požadované získanie geolokačných dát. 27.
POUŽITIE AKÝCHKOĽVEK APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN 3 – Prepnite zdroj (source) na App
4 – Spustite aplikáciu na iPhonu a zahajte
PODLIEHA PODMIENKAM URČENÝM prehrávanie
POSKYTOVATEĽOM TÝCHTO APLIKÁCIÍ VRÁTANE
Spustenie aplikácie na smartphone
OCHRANY A ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN AKCEPTUJETE 1 – pripojte Váš smartphone pomocou
PODMIENKY POUŽÍVANIA DANÉ POSKYTOVATEĽOM. Bluetooth technológie. Podrobnosti
AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, POTOM nájdete na strane 16.
TIETO APLIKÁCIE NEPOUŽÍVAJTE. 2 – Vyberte Bluetooth v APP CONNECT
MODE. Detailný popis nájdete na
Informácie o kompatabilite strane 27.
pripojených zariadení. 3 – Prepnite zdroj (source) na App
4 – Spustite aplikáciu na smartphonu a
Následujú podrobné informácie o zahájte prehrávanie
podmienkach použitia aplikácií pre iPhone
a smrtphone na tejto jednotke.

Pre užívateľov iPhonov
- Tieto funkcie sú kompatibilné
s iPhonom a iPodom touch
-Zariadenie s operačným systémom iOS
5.0 alebo vyšším.
Pre užívateľov smartphonov
- Zariadenie s Androidom 2.3 alebo vyšším
- Zariadenie s podporou Bluetooth SPP a
A2DP. Zariadenie je k jednotke pripojené
pomocou Bluetooth.
- Kompatabilita so všetkými Android
zariadeniami nemôže byť garantovaná.
- Detailné informácie o kompatabilite
androidových zariadení nájdete na našom
webe.

Poznámky:
- Na našich www stránkach nájdete
kompletný zoznam podporovaných iPhone
a Android aplikácií.
- Pioneer nie je zodpovedný za žiadne
problémy a chyby spôsobené nesprávnym
používaním aplikácií tretích strán alebo ich
funkcií.
- Obsah a funkčnosť aplikácií tretích
strán sú záležitosťou poskytovatelov tohto
obsahu.


Základné operácie Nastavenie zvuku

1 – názov aplikácie 1 – Stlačte M.C. pre zobrazenie hlavného
2 – indikátor prehrávania / pozastavenia menu.
3 – indikátor S.Rtrv 2 – Otáčaním M.C. prechádzajte položky
Zobrazí sa, keď je zapnutá funkcia Sound menu a stlačením vyberte položku AUDIO.
Retriever 3 – Otáčaním M.C. vyberte požadovanú
4 – čas v skladbe (grafické znázornenie) funkciu.
5 – Indikátor času prehrávania - Orezávanie frekvencie a výstupná hladina
môže byť zadaná, keď je zapnutý subwoofer.
Výber stopy - Funkcia SLA nie je dostupná, ak je
1 – Otočte páčkou M.C. ako zdroj vybrané FM.

Pretáčanie dopredu alebo dozadu Fader/Balance (nastavenie vyváženia a faderu)
1 – Stlačte a držte páčku M.C. doľava 1 – Stlačením M.C. prejdete do módu nastavenia.
alebo doprava 2 – Stlačením M.C. prechádzate medzi
nastavením Faderu (predné/zadné) a vyváženie
Spustiť a pozastaviť prehrávanie (ľavé/pravé)
1 – Stlačte tlačidlo BAND 3 – Otáčaním M.C. nastavte vyváženie reprodukt.

Prepínanie displeja PresetEQ (prednastavený ekvalizér)
1 – Stlačením M.C. prejdite do módu
Vyberte požadované textové informácie nastavenia
- Stlačte tlačidlo Späť/DISP 2 – Otáčaním M.C. vyberte nastavenie
ekvalizéra Powerful – Natural – Vocal –
Nastavenie funkcií Custom1 – Custom2 – Flat – SuperBass

1 – Stlačte M.C. pre zobrazenie hlavného G.EQ (nastavenie ekvalizéra)
menu. Predvolené ekvalizérové krivky môžete
2 – Otáčaním M.C. vyberajte položky ľubovolne prenastaviť.
menu a stlačením vyberte voľbu Upravené nastavenia ekvalizačnej krivky sú
FUNCTION. uložené vo voľbách Custom1 a Custom2.
3 – Otáčaním M.C. vyberte funkciu
- Custom1 nemôže byť nastavené pre každý
Pause (pozastavenie) zdroj nezávisle.
1 – Stlačte M.C. pre pozastavenie a opätovné Avšak, pre skupiny zariadení uvedených nižšie
spustenie. je toto nastavenie spoločné.
- USB, iPod, SD a App (iPhone)
Sound Retriever - BT Audio a App (smartphone)
1 – Stlačením M.C. vyberte požadované - Custom2 je nastavenie používané
nastavenie pre všetky vstupné zdroje
1 – 2 - OFF
Vyberte 1 pre audio súbory s nízkou
komprimáciou, 2 pre
vysokokomprimované súbory.


1 - Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu 2 Stlačením M.C. vyberte požadovanú
nastavenia. úroveň .
2 - Stlačte M.C. k prepínaniu medzi možnosťami 0 - +6 sa zobrazuje pri zvyšovaní alebo
Pásmo ekvalizéra - hodnota znižovaní úrovne.
3 - Otáčaním M.C. vyberte požadované HPF (filter vysokofrekvenčných zvukov )
nastavenie. Túto funkciu použite, ak chcete počúvať len
Pásma ekvalizéra: 100Hz-315Hz-1.25kHz- vysokofrekvenčné zvuky. Z reproduktorov
3.15kHz-8kHz budú prehrávané iba frekvencie vyššie než je
nastavenie high-pass filtr ( HPF ).
Hodnoty: -6 - +6 1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
nastavenia.
Loudness ( hlasitosť ) 2 Stlačením M.C. túto funkciu zapnite /
Loudness kompenzuje nedostatky vypnite
v nízkofrekvenčných a vysokofrekvenčných 3 – Otáčaním M.C. nastavte
rozsahoch pri nízkej hlasitosti. orezávaciu frekvenciu.
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu 50Hz - 63Hz - 80Hz - 100Hz - 125Hz
nastavenia . SLA (nastavenie hlasitosti zdrojov)
2 Stlačením M.C. funkciu Loudness Táto funkcia zabraňuje tomu, aby sa pri
zapnete / vypnete. zmene zdroja zvuku hlasitosť menila veľmi
3 Otáčaním M.C. vyberte požadované dramaticky.
nastavenie. - Nastavenia sú založené na úrovni hlasitosti
Low ( nízke ) - Mid (stredné ) , High FM, ktorá zostáva nezmenená.
( vysoké ) - pomocou tejto funkcie je možné nastaviť aj
Subwoofer1 (subwoofer zapnutý / vypnutý) hlasitosť MW/LW.
Tento prístroj je vybavený výstupom subwoo- - pre skupiny zariadení uvedených nižšie je
fera , ktorý je možné zapnúť alebo vypnúť. toto nastavenie spoločné
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu - USB , iPod, SD a App (iPhone )
nastavenia . - BT Audio a App ( smartphone )
2 Stlačením M.C. subwoofer zapnete / 1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
vypnete. nastavenia .
3 Otáčaním M.C. vyberte fázu pre subwoofer 2 Stlačením M.C. nastavte hlasitosť zdroja.
výstup . Rozsah nastavenia: +4 - -4
Otočením M.C. doľava vyberete reverznú fázu
a na displeji sa objaví hlásenie Reverse. Použitie rôznych
Otočením M.C. doprava vyberete normálnu vzhľadov displeja
fázu a a na displeji sa objaví hlásenie Normal
Subwoofer2 (nastavenie subwoofera) Vzhľad displeja si môžete nastaviť odlišný
Subwoofer bude vysielať iba frekvencie nižšie pre každé vstupné zariadenie .
ako tie, ktoré v tejto volbe nastavíte. 1 Stlačte M.C.pre zobrazenie hlavnej
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu ponuky.
nastavenia. 2 Otáčaním M.C.prechádzajte položky menu
2 Stlačením M.C. prepínáte medzi orezávacou a stlačte na možnosti ENTERTAINMENT.
frekvenciou a hlasitosťou subwoofera.
3 Otáčaním M.C. vyberte orezávaciu
frekvenciu. 50Hz - 63Hz - 80Hz - 100Hz -
125Hz
4 Otáčaním M.C. nastavte výstupnú úroveň
subwoofera.
+6 -24 sa zobrazí keď úroveň zvyšujete alebo
znižujete.
Bass Booster ( zvýraznenie basov )
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
nastavenia.


3 Stlačením M.C. vyberte požadované 2 Otáčaním M.C. vyberte požadované
nastavenie. nastavenie.
Jednoduchý displej - pozadie vizuálne – - Prednastavené farby ( od bielej k modrej )
žánrové -obrázok na pozadí 1 - obrázok na - Scan (prechádzanie rôznych farieb automaticky)
pozadí 2 - obrázok na pozadí 3- obrázok na - Vlastné (vlastné nastavenie farby podsvietenia)
pozadí 4- spektrum - ukazateľ hlasitosti -
filmové pozadie -kalendár Key & Display (nastavenie farieb tlačidiel a
4 Stlačením M.C. vyberte. displeja)
Poznámky Môžete si vybrať farby pre tlačidlá a displej.
- Vzhľad žánrového displeja sa mení v 1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
závislosti na žánre prehrávanej hudby. nastavenia.
- Žánrový displej nemusí pracovať 2 Otáčaním M.C. vyberte požadované
správne v závislosti na aplikácii použité pre nastavenie.
kódovanie zvukových súborov . - Prednastavené farby ( od bielej k modrej )
- Ak je zdroj nastavený na rádio alebo AUX , - Scan (prechádzanie rôznych farieb automaticky)
zobrazí sa jednoduchý displej aj v prípade, že je
vybraný spektrálny analyzátor alebo Phone (nastavenie farieb telefnu )
ukazovateľ hlasitosti. Môžete si vybrať farby pre tlačidlá a displej pri
prijatí príchodzieho hovoru .
Výber farby podsvietenia displeja 1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
nastavenia.
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie hlavnej 2 Otáčaním M.C. vyberte požadované
ponuky. nastavenie.
2 Otáčením M.C. prechádzajte možnosti - Flashing – bliká farbou vybranou pre tlačidlá.
a stlačte M.C. na volběeILLUMINATION. - Flash FX 1 - Flash FX 6 -systém automaticky
3 Otáčaním M.C. vyberte funkciu mení všetky dostupné farby. Vyberte
podsvietenia. požadovaný režim .
Key Side (nastavenie farby tlačidiel) - OFF –pri prichádzajúcom hovore sa farba
Môžete si vybrať farbu pre tlačidlá tohto nemení.
prístroja. ILLUMI FX (efekt rozvietenia)
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu Ak je táto funkcia zapnutá, potom sa na
nastavenia. displeji pomaly zapínajú a vypínajú nastavené
2 Otáčaním M.C. vyberte požadované vzory.
nastavenie. 1 Stlačením M.C. funkciu zapnite / vypnite.
- Prednastavené farby ( od bielej po modrú ) poznámka
- Scan (prechádzanie rôznych farieb automaticky) Ak je vybraná možnosť Custom, bude vybraná
- Vlastné (vlastné nastavenie farby podsvietenia) uložená upravená farba.
Display Side (nastavenie farby displeja)
Môžete si vybrať farby displeja. Nastavenie farby podsvietenia
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
nastavenia. Môžete vytvoriť vlastné farby
podsvietenia tlačidiel a displej.

1 Stlačte M.C. pre zobrazenie
hlavnej ponuky.

2 Otáčaním M.C. nastavte voľbu
ILLUMINATION a stlačením potvrďte výber.

3 Otáčaním M.C. vyberte tlačidlá alebo
displej a stlačením potvrďte výber.


4 Stlačte M.C. a podržte, kým sa SHORT PLAYBACK ( režim krátkeho
nezobrazí nastavovanie farby. prehrávania)
5 Stlačením M.C. vyberte základnú farbu. Môžete si vybrať dobu prehrávania .
R (červená) , G (zelená) , B (modrá) 1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
6 Otáčaním M.C. nastavte úroveň jasu . nastavenia.
Rozsah nastavenia: 0 až 60 2 Otáčaním M.C. vyberte požadované
- Nemôžete zvoliť úroveň pod 20 pre všetky 3 nastavenie.
R (červená), G ( zelená) a B (modrá) farby 1.0 MIN ( 1,0 minúta ) -1,5 MIN ( 1,5 minúty )
súčasne. - 2.0 MIN ( 2,0 minúty ) -2,5 MIN
- Rovnkou operáciu môžete urobiť aj s ( 2,5 minúty ) - 3.0 MIN ( 3,0 minúty ) ,
ostatnými farbami. Random (náhodne) -OFF (vypnuté)
poznámka
Nemôžete nastaviť vlastné farby, ak je FLASH AREA (oblasť blikania)
zapnutá funkcia Scan. Môžete zvoliť oblasti pre blikanie farieb.
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
O funkcii MIXTRAX nastavenia.
2 Otáčaním M.C. vyberte požadované
MIXTRAX technológia sa používa k nastavenie.
vloženiu rôznych zvukových efektov Key & Display ( tlačidlá a displej ) KEY-SIDE
medzi skladbami, čo Vám umožní (tlačidlá) -OFF (vypnuté)
počúvať nonstop mix hudby a efektov. -Ak je vybraná možnosť Vypnuté, je ako farba
displeja nastavená farba ILLUMINATION.
Poznámky
- V závislosti na súbore / skladbe, nemusia byť FLASHING COLOUR (blikajúci vzor )
zvukové efekty k dispozícii . Blikajúce farby a MIXTRAX špeciálne efekty
-Vypnite MIXTRAX, ak majú vizuálne efekty sa menia so zmenami vo zvuku.
negativny vplyv na riadenie. 1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
nastavenia.
MIXTRAX menu 2 Otáčaním M.C. vyberte požadované
nastavenie.
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie - Sound Level Mode Colour 1 - Colour 6 -
hlavnej ponuky . Svietiaci vzor sa mení v závislosti na
2 Otáčaním M.C. vyberte možnosť MIXTRAX hlasitosti zvuku. Vyberte požadovaný režim.
a stlačením voľbu potvrďte. - Low Pass Mode Colour 1 - Colour 6 -
3 Otáčaním M.C. vyberte MIXTRAX funkciu. Svietiaci vzor sa mení v závislosti na
hlasitosti basov. Vyberte požadovaný režim.
- Flashing Colour Random –Svietiaci vzor sa
mení náhodne.
- Sound Level Mode Random - Svietiaci vzor
sa mení náhodne podľa hlasitosti zvuku.
- Low Pass Mode Random - Svietiaci vzor sa
mení náhodne podľa hlasitosti basov.


DISP EFFECT ( efekt displeja ) 1 Zájdite na voľbu MIX Settings .
MIXTRAX špeciálne efekty zobrazenia 2 Stlačte M.C. pre zobrazenie výberu
môžete zapnúť alebo vypnúť . funkcií.
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu 3 Otáčaním M.C. vyberte funkciu.
nastavenia.
2 Otáčaním M.C. vyberte požadované MIX Fixed ( MIXTRAX zvukové efekty )
nastavenie. Niektoré pevné zvuky môžu byť odstranené z
MIXTRAX 1 ( MIXTRAX špeciálne efekty MIXTRAX zvukových efektov.
displeja 1 ) 1 Stlačením M.C. vyberte požadované
MIXTRAX 2 ( MIXTRAX špeciálne efekty nastavenie. ON (pevné zvuky a zvukové
displeja 2 ) efekty ) -OFF ( iba zvukové efekty )
OFF ( normálne zobrazenie )
LOOP EFFECT ( slučka )
CUT IN EFEECT (manuálne prechodové efekty) Slučka , ktorá je vložená automaticky na konci
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty každej skladby, môže byť odstránená zo
MIXTRAX pri manuálnej zmene skladby. zvukových efektov.
1 Stlačením M.C. vyberte požadované 1 Stlačením M.C. vyberte požadované
nastavenie. ON ( zapnuté) - OFF (vypnuté) nastavenie. ON ( zapnuté) - OFF (vypnuté)

MIX Settings ( MIXTRAX nastavenie) Flanger EFFECT ( flanger efekt)
Podrobnosti nájdete na strane 25. Flanger môže byť odstránený zo zvukových
efektov.
poznámka 1 Stlačením M.C. vyberte požadované
SHORT PLAYBACK , CUT IN EFFECT a nastavenie. ON ( zapnuté) - OFF (vypnuté)
MIX Settings sú deaktivované , keď je
MIXTRAX použitý so SOURCE nastaveným Echo EFFEKT (echo efekt)
na App. Echo efekt môže byť odstranený zo zvukových
efektov.
MIXTRAX nastavenie 1 Stlačením M.C. vyberte požadované
nastavenie. ON ( zapnuté) - OFF (vypnuté)
Môžete zmeniť nastavenie pre pevné
zvuky a zvukové efekty. Crush EFFECT ( efekt crush )
- Nastavenie zvuku je možné zmeniť v Crush efekt môže byť odstranený zo
menu MIX Fixed . zvukových efektov.
- Zvukové efekty je možné zmeniť z 1 Stlačením M.C. vyberte požadované
niektorého z následujúcich menu : nastavenie. ON ( zapnuté) - OFF (vypnuté)
LOOP EFFECT, Flanger EFFECT, Crossfade EFFECT ( efekt prelínania )
Echo EFFECT, Crush EFFECT a Crossfade efekt môže byť odstranený zo
Crossfade EFFECT. zvukových efektov.
1 Stlačením M.C. vyberte požadované
nastavenie. ON ( zapnuté) - OFF (vypnuté )


poznámka Warning tone ( varovný tón)
Flanger EFFECT, Crush EFFECT a V prípade, že predný panel nie je oddelený od
Crossfade EFFECT nie sú dostupné, ak je ako hlavnej jednotky počas 4 sekúnd po vypnutí
zdroj vybraný iPod. zapalovania, sa ozve varovný tón . Môžete ho
vypnúť.
Systémové menu 1 Stalčením M.C. varovný tón zapnite/vypnite.

1 Stlačte M.C. pre zobrazenie hlavnej AUX ( pomocný vstup )
ponuky. Aktivujte toto nastavenie, keď chcete
2 Otáčaním M.C. nastavte voľbu SYSTÉM pripojiť iné zariadenie k prístroju.
a stlačením voľbu potvrďte. 1 Stlačením M.C. AUX zapnite / vypnite.
3 Otáčaním M.C. vyberte systémovú
funkciu. BRIGHTNESS ( nastavenie jasu )
Language select ( výber jazyka) Môžete použiť k úprave jasu displeja.
1 Stlačením M.C. vyberte požadovaný jazyk . 1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
Calendar (nastavenie datumu) nastavenia.
1 Stlačením M.C. vyberte segment 2 Otáčaním M.C. vyberte požadované
kalendára, ktorý chcete nastaviť . nastavenie.
Rok- deň-mesiac Rozsah nastavenia: 5-1
2 Otáčaním M.C. nastavte dátum.
Clock Setting ( Nastavení hodin ) Contrast ( Nastavenie kontrastu displeja )
1 Stlačením M.C. vyberte segment 1 Stlačte M.C. pre zobrazenie režimu
displeja hodín, ktorý chcete nastaviť. nastavenia.
Hodina - minúta 2 Otáčaním M.C. nastavte úroveň
2 Otáčaním M.C. nastavte hodiny. kontrastu . Rozsah nastavenia: 0 – 15
EngineTime alert (zobrazenie uplynulého
času ) Ever -scroll ( režim rolovania )
Môžete nastaviť časovač a alarm. Keď je funkcia nastavená na ON ,
1 Stlačením M.C. vyberte požadované zaznamenané textové informácie
nastavenie. OFF- 15 minút, 30 minút stále rolujú po displeji . Nastavte na
Clock (nastavenie zobrazenia hodín ) hodnotu OFF, ak dáváte prednosť tomu, aby
Môžete nastaviť, aby sa hodiny zobrazovali, aj sa informácia zobrazila len raz.
keď je prístroj vypnutý . 1 Stlačením M.C. funkciu zapnite / vypnite.
1 Stlačením M.C. vyberte požadované
nastavenie. ON (zobrazenie času) – Elapsed BT AUDIO (aktivaceBluetooth)
time (uplynulý čas) -OFF (hodiny vypnuté) Musíte aktivovať túto funkciu, aby bolo
možné používať Bluetooth audio prehrávač.
1 Stlačením M.C. Audio BT zapnete/vypnete.

Clear memory ( vymazanie dát zariadenia
Bluetooth uložených na tomto prístroji )
Data Bluetooth zariadenia uložené na tomto
zariadení môžu byť vymazané. Ak chcete
chrániť svoje osobné údaje, vymažte pamäť
prístroja než dáte prístroj niekomu inému .
Následujúce informácie budú vymazané.
Zoznam zariadení / história PIN / história
hovorov / telefónny zoznam


1 Stlačte M.C. pre zobrazenie potvrdzovacej S / W control (nastavenie subwoofera )
obrazovky. Zadný výstup tohto zariadenia je možné
Zobrazí sa Clear memory YES. použiť pre širokopásmový reproduktor
Vymazanie pamäte je teraz pripravené. (Rear SP: F.Range ) alebo subwoofer (Rear
Ak nechcete vymazať dáta zariadenia SP: S / W ).
Bluetooth uložená na tomto prístroji, otočte Ak prepnete zadný výstup na Rear SP: S / W,
M.C. pre zobrazenie Cancel a stlačte znova môžete pripojiť priamo subwoofer bez
pre výber. použitia prídavného zosilňovača.
2 Stlačte M.C. pre vymazanie pamäte. 1 Stlačením M.C. prepnite nastavenie výstupu.
Cleared sa zobrazí a dáta zariadenia - Ak nebude pripojený subwoofer, zvoľte Rear
Bluetooth sú vymazané. SP : F.Range ( širokopásmový reproduktor).
- Ak je táto funkcia vykonaná, nevypínajte - Ak je subwoofer pripojený zvoľte Rear SP :
motor. S / W ( subwoofer) .
- Aj keď toto nastavenie zmeníte, nebude
BT Version Info. (zobrazenie Bluetooth verzie) výstup aktívny, ak ho nenastavíte v nastavení
Môžete zobraziť verziu Bluetooth modulu. subwooferu (strana 22 ) .
- Ak zmeníte toto nastavenie, výstup pre
APP CONNECT MODE ( Režim pripojenia subwoofer v AUDIO MENU sa vráti do
zariadenia App ) továrneho nastavenia.
Vyberte príslušnú možnosť pre pripojené - Obidva zadné výstupy pre reproduktor a
zariadenie. RCA výstup sú prepínané súčasne.
1 Stlačením M.C. vyberte požadované
nastavenie. Software Update ( aktualizácia softwaru )
Wired (pre iPhone) , Bluetooth (pre Táto funkcia sa používa na aktualizáciu
smartphone) Bluetooth softwaru tohto prístroja.
- Toto nastavenie nie je k dispozícii, ak je - Nikdy prístroj nevypínajte počas aktualizácie
nastavený zdroj na App. softwaru.
1 Stlačením M.C. spustite aktualizáciu .
Menu nastavenia Postupujte podľa pokynov na obrazovke a
dokončite aktualizáciu Bluetooth softwaru.
1 Stlačte a podržte tlačidlo SRC / OFF,
kým sa prístroj nevypne. Systémové menu

2 Stlačte M.C. pre zobrazenie hlavnej 1 Stačte a podržte tlačidlo SRC / OFF ,
ponuky. kým sa prístroj nevypne.

3 Otáčaním M.C. mente voľby a 2 Stlačte M.C. pre zobrazenie
stlačením tlačidla vyberte NASTAVENÍ . hlavnej ponuky.

4 Otáčaním M.C. zvoľte funkciu. 3 Otáčaním M.C. prechádzajte položky
a stlačte tlačidlo pre voľbu SYSTÉM .
FM step (krok ladenia FM)
1 Stlačením M.C. vyberte krok ladenia FM. 4 Otáčaním M.C. vyberte funkciu.
100kHz ( 100 kHz) , 50kHz (50 kHz) Podrobnosti nájdte na strane 26.


Používanie zdroja AUX

1 Vložte stereo mini konektor (jack) do
AUX vstupu.
2 Stlačte tlačidlo SRC / OFF a vyberte
AUX ako zdroj.

Ak sa zobrazí nežiadúci displej

Vypnite nežiadúci displej pomocou postupu
uvedeného nižšie.
1 Stlačte M.C. pre zobrazenie hlavnej ponuky.
2 Otáčaním M.C. vyberte položku a
stlačením vyberte voľbu SYSTÉM.
3 Otáčaním M.C. vyberte možnosť DEMO
OFF a stlačte tlačidlo pre potvrdenie výberu.
4 Otáčaním M.C. prepnite na YES.
5 Stlačením M.C. výber potvrďte.


Dodatočné informácie Nepoužívajte mobilný telefón v
tomto okamžiku.
Odstraňovanie problémov Bolo vykonané volanie z pripojeného
Bluetooth mobilného telefónu a okamžite
Príznaky sú písané tučne a príčiny normálnym ukončené. Výsledkom je, že komunikácia
neodsadeným textom. Odsadený text je medzi prístrojom a mobilným telefónom
použitý k označeniu opatrenia, ktoré majú byť nebola ukončená správne.
prijaté.
Zobrazenie sa automaticky vráti do Odpojte Bluetooth zariadenie a
základného zobrazenia opäť pripojte.
Nevykonali ste žiadnu operáciu za 30 sekúnd.
Zariadenie Bluetooth nemôže byť
Vykonajte operáciu znova. spárované s prístrojom.
Rozsah opakovaného prehrávania sa Informácie pre registráciu Bluetooth
neočekávane mení. zariadenia boli odstranené.
V závislosti na nastavenom rozsahu
opakovania, sa tento môže meniť, keď je Odstraniť informácie o zariadení ak
spustená ďalšie zložka alebo stopa, alebo pri už nie sú odstranené. Potom skúste spárova-
rýchlom pretáčaní dopredu / dozadu. nie Bluetooth k tomuto prístroju znova.

Vyberte rozsah opakovania znova. Chybové správy
Podzložka sa neprehraje.
Podzložky nie je možné prehrávať, ak je Než sa obrátite na svojho predajcu alebo na
vybrané Folder Repeat (opakovanie zložky). najbližší Pioneer servis, venujte pozornosť
chybovým hláseniam.
Vyberte si iný rozsah opakovaného Chybové správy sú popísané tučne a príčiny
prehrávania. normálnym neodsadeným textom.
Odsadený text je použitý na označenie
NO XXXX sa objaví, keď sa zmení displej ( NO opatrenia, ktoré majú byť prijaté.
TITLE napríklad ).
Neexistujú žiadne vložené textové informácie . AMP ERROR
Prístroj nepracuje alebo sú nesprávne
Prepnite zobrazenie alebo pripojené reproduktory, ochranný obvod
prehrajte inú skladbu / súbor. je aktivovaný.
Prístroj nefunguje.
Dochádza k rušeniu. Skontrolujte pripojenie reprosústavy.
Používate zariadenie, ako je napríklad V prípade, že správa nezmizne ani po vypnutí /
mobilný telefón, ktorý môže spôsobiť zapnutí motora, obráťte sa na svojho predajcu
počuteľné rušenie. alebo autorizovaný Pioneer servis.

Presuňte elektrické zariadenia, ERROR
ktoré môžu spôsobovať rušenie od Pripojené zariadenie nepodporuje
prístroja. rozpoznávanie hlasu.
Zvuk zo zdroja audio zariadenia
Bluetooth sa neprehráva. Pripojte zariadenie, ktoré podporuje
Na pripojenom Bluetooth zariadení rozpoznávanie hlasu.
prebieha telefónny hovor.
Zvuk bude prehrávaný po ukončení CD prehrávač
hovoru. Bluetooth pripojený mobilný ERROR -07 , 11, 12 , 17, 30
telefón je v súčasnosti používaný. Disk je znečistený.

Vyčistite disk.
Disk je poškrábaný.

Vymeňte disk.


ERROR -10 , 11, 12 , 15, 17 , 30, A0 NO AUDIO
Vyskytla se elektrická alebo mechanická chyba K dispozícii nie sú žiadne skladby.

Vypnite zapalovanie a znova zapnite Preneste audio súbory do úložiska
alebo prepnite na iný zdroj, a potom späť USB zariadenia a pripojte.
na CD prehrávač . Pripojené USB pamäťové zariadenie má
aktívny zabezpečovací zámok.
ERROR -15
Vložený disk je prázdný. Postupujte podľa pokynov USB
pamäťového zariadenia a odomknite ho.
Vymeňte disk.
SKIPPED
ERROR -23 Pripojené pamäťové zariadenie USB
Nepodporovaný formát CD . obsahuje DRM chránené súbory.

Vymeňte disk. Chránené súbory sú preskočené.

FORMAT READ PROTECT
Niekedy je oneskorenie medzi začiatkom pre- Všetky súbory na pripojenom pamäťovom
hrávania a chvíľou, kedy začnete počuť zvuk. zariadení USB sú uložené s DRM.

Počkajte, až správa zmizne a bude počuť Vymeňte pamäťové zariadenie USB.
zvuk.
NOT COMPATIBLE
NO AUDIO Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
Vložený disk neobsahuje žiadne prehrateľné
súbory. Pripojte USB kompatibilné zariadenie.
Odpojte zariadenie a nahraďte ho
Vymeňte disk. kompatibilným USB pamäťovým zariadením.
Nekompatibilné SD pamäťové zariadenie
SKIPPED Vyberte zariadenie a vymeňte ich za
Vložený disk obsahuje DRM chránené súbory. kompatibilné SD pamäťové zaraidenie.

Chránené súbory sú preskočené. CHECK USB.
Konektor USB kábla, USB kábel je skratovaný.
PROTECT
Všetky súbory na vloženom disku sú Skontrolujte, či nie je USB konektor
uložené s DRM. alebo kábel USB poškodený.

Vymeňte disk. CHECK USB
Pripojené USB pamäťové zariadenie
Externé pamäťové zariadenie (USB , SD) / iPod spotrebováva viac ako maximálne
povolený prúd.
NO DEVICE
Nie je pripojené pamäťové zariadenie USB Odpojte pamäťové zariadenie USB a
alebo iPod. ďalej ho nepoužívajte. Otočte spínač zapalo-
vania do polohy OFF , potom na ON a pripoj-
Pripojte kompatibilné USB te kompatibilné pamäťové zariadenie USB.
pamäťové zariadenie /iPod .
CHECK USB
FORMAT READ iPod funguje správne, ale nenabíja sa.
Niekedy je oneskorenie medzi začiatkom
prehrávania a chvíľou, kedy začnete počuť zvuk . Uistite sa, že kábel na pripojenie
iPodu nie je skratovaný. Potom vypnite a
Počkajte, až správa zmizne a bude počuť znova zapnite zapalovanie, alebo odpojte
zvuk. iPod a znova ho pripojte.

ERROR -19
Komunikácia sa nepodarila.


Vykonajte jednu z následujúcich operácií. Aplikácie
- Vypnite a znova zapnite zapalovanie . No BT device.Go to BT MENU to register.
- Odpojte alebo vysuňte externé úložné Bluetooth zariadenie nenájdené.
zariadenie.
- Prepnite na iný zdroj. Postupujte podľa pokynov, ktoré
Potom sa vráťte k USB alebo SD. sa zobrazia na obrazovke .
iPod zlyhal.
Odpojte kábel od iPodu. Akonáhle sa zobrazí BT error. Press BAND key to retry.
hlavné menu, znova iPod pripojte. Bluetooth pripojenie sa nepodarilo .

ERROR -23 Postupujte podľa pokynov, ktoré
Pamäťové zariadenie USB nebolo sa zobrazia na obrazovke .
naformátované na FAT12, FAT16 alebo FAT32.
Check your app. Press BAND key to retry.
Pamäťové zariadenie USB musí byť Pripojenie k aplikácii sa nepodarilo.
naformátované na FAT12, FAT16 alebo FAT32.
Postupujte podľa pokynov, ktoré
ERROR -60 sa zobrazia na obrazovke .
Databázu sa nepodarilo uložiť.
Start u pand play your Application.
Vykonajte jednu z následujúcich operácií. Aplikácia nebola doteraz spustená.
- Vypnite a znova zapnite zapalovanie.
- Vypnite a znova zapnite zdroj. Postupujte podľa pokynov, ktoré
- Odpojte pamäťové zariadenie USB. sa zobrazia na obrazovke .

ERROR -16
IPod firmwar je zastaralý.

Aktualizujte firmware iPodu.
iPod zlyhal.

Odpojte kábel od iPodu. Akonáhle
sa zobrazí hlavné menu, znova iPod pripojte.

STOP
V aktuálnom zozname nie sú žiadne skladby.

Vyberte zoznam, ktorý obsahuje
skladby.

Not found
Žiadne odpovedajúce skladby.

Preneste skladby do iPodu.

Bluetooth zariadenie
ERROR -10
Bluetooth modul nie je napájaný.

Otočte spínač zapalovania do
polohy OFF, a potom ON.
Ak sa chybová správa stále zobrazuje,
prosím kontaktujte svojho predajcu alebo
autorizovaný servis Pioneer.


Pokyny k používaniu Cestné otrasy môžu prerušiť prehrávanie
disku.
Disky a prehrávač
Používajte iba disky, ktoré majú tieto loga. Pri použití diskov, ktoré sú polepené
popisovacími štítkami skontrolujte pokyny a
Používajte 12 cm disky. varovania. Vkladanie a vyberanie nemusí byť
Používajte iba konvenčné, úplne gulaté disky. možné. Použitie takýchto diskov môže mať za
Následujúce typy diskov nie je možné použiť následok poškodenie tohto zariadenia.
s týmto prístrojom:
- Dvojvrstvé - DL Nepolepujte disky štítkami ani ničím iným.
- 8 cm disky: pokus o použitie týchto diskov a Disky sa môžu zdeformovať a nepôjdu
adaptérov môže spôsobiť poruchu prístroja. prehrávať.
- Zvláštne tvarované disky Štítky sa môžu odlepovať počas prehrávania
a zabrániť vybratiu disku, to môže viesť k
- Iné disky ako CD poškodeniu zariadenia.
- Poškodené disky, vrátane diskov, ktoré sú
popraskané, rozštiepené alebo deformované Externé pamäťové zariadenia (USB , SD)
- CD-R/RW , ktoré neboli finalizované Nenechávajte externé pamäťové zariadenia
Nedotýkajte sa nahraného povrchu diskov. (USB, SD) na miestach s vysokými teplotami.
Skladujte disky v obaloch.
Nelepte štítky, nepopisujte a nepoužívajte Môžu nastať následujúce problémy.
chemikálie na povrch diskov. - Operácie môžu prebiehať chybne.
K čisteniu CD utirte disk mäkkou - Pamäťové zariadenie nemusí byť rozpoznané.
handričkou smerom von od stredu. - Súbory nemusia byť prehrávané správne.
Kondenzácia vlhkosti môže dočasne zhoršiť
výkon prehrávača. Nechajte ho vypnutý po Pamäťové zariadenie USB
dobu jednej hodiny, aby sa teplota vyrovnala. Pripojenie cez USB rozbočovače nie je
Tiež utrite vlhké disky mäkkou handričkou. podporované.
Prehrávanie diskov nemusí byť možné z Nepripojujte nič iné ako USB pamäťové
dôvodu charakteristík, formátu disku, zariadenia.
zaznamenaných aplikácií, prostredia,
skladovacích podmienok, a tak ďalej. Pevne zaistite pamäťové zariadenie USB
pri jazde.

Nenechajte pamäťové zariadenie USB
spadnúť, môže dôjsť k uviaznutiu pod
brzdou alebo plynom.

Môžu nastať následujúce problémy.
- Zariadenie môže spôsobiť počuteľné
rušenie pri počúvaní rádia.

SD pamäťová karta
Tento prístroj podporuje iba následujúce
typy SD pamäťových kariet.
- SD
- miniSD
- microSD
- SDHC


Udržujte pamäťovú kartu SD mimo dosah Kompatabilita komprimovaných
detí. Ak je SD pamäťová karta prehltnutá, audio súborov ( CD disk, USB, SD)
hneď vyhľadajte lekára.
WMA
Nedotýkajte sa konektorov na pamäťovej Prípona súboru: .wma
karte SD prstami alebo kovovými predmetmi. Prenosová rýchlosť: 48 kbps - 320 kbps (CBR),
48 kbps až 384 kbps ( VBR)
Nevkladajte nič iné ako pamäťovú kartu SD Vzorkovacia frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
do slotu. Ak do slotu vložíte kovový Windows Media Audio Professional, Lossless,
predmet ( napr. mincu ), môže dôjsť k Voice / DRM Stream / Stream s videem: Nie sú
poškodeniu vnútorných obvodov. kompatibilné

Pri vkladaní kariet miniSD alebo microSD, MP3
použite adaptér . Prípona súboru: .mp3
Nepoužívajte adaptér, ktorý má iné kovové Prenosová rýchlosť: 8 kbps až 320 kbps (CBR),
časti ako konektory. VBR
Vzorkovacia frekvencia: 8 kHz až 48 kHz
Nevkladajte poškodené pamäťové karty (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
SD (napr. zvlnený, s odlepeným štítkom). Kompatibilné ID3 tag verzia: 1.0 , 1.1, 2.2, 2.3,
2.4 (ID3 tag verzia 2.x má prednosť pred
Nezatlačujte SD pamäťovú kartu do slotu verziou 1.x. )
silou, prístroj môže byť poškodený. M3U playlist: Nie je kompatibilné
Formáty MP3i (MP3 interaktívne ), MP3 PRO:
Pri vyberaní na pamäťovú kartu zatlačte a Nie sú kompatibilné
podržte, kým nezapočujete cvaknutie.
Kartu uvolňujte pomaly, aby nedošlo k WAV
poškodeniu alebo zraneniu. Prípona súboru: .wav
Počet bitov: 8 a 16 ( LPCM ), 4 (MS ADPCM )
iPod Vzorkovacia frekvencia: 16 kHz až 48 kHz
Pevne zaistite iPod pri jazde. Nedopustite, ( LPCM ), 22,05 kHz a 44,1 kHz (MS ADPCM )
aby iPod spadol na podlahu, kde môže dôjsť k - Nemôžete použiť túto funkciu s USB MTP .
uviaznutiu pod brzdovým alebo plynovým
pedálom. AAC
Kompatibilný formát: AAC kódovanie pre iTunes
O nastavení iPodu Prípona súboru: .m4a
- Ak je pripojený Pod, zmení nastavenie Vzorkovacia frekvencia: 11,025 kHz až 48 kHz
ekvalizéra na hodnotu Vypnuté, aby sa Prenosová rýchlosť: 16 kbps až 320 kbps , VBR
optimalizovala akustika. Pri odpojení iPodu, sa Apple Lossless: Nie je kompatibilné
ekvalizér vráti do pôvodného nastavenia. AAC súbory kúpené z iTunes Store ( m4p ): nie
- Nemôžete nastaviť režim opakovania na sú kompatibilné informácie
vypnuté. Opakovanie sa automaticky zmení na Iba prvých 32 znakov môže byť zobrazených ako
All, keď je iPod pripojený k tomuto prístroju. názov súbora (vrátane prípony súbora) alebo
názov zložky.
Nekompatibilné texty uložené na iPode Tento prístroj nemusí pracovať správne v
sa nezobrazia v prístroji. závislosti na aplikácii použitej ku kódovaniu
súborov WMA.
UPOZORNENIE Môže dôjsť k miernemu oneskoreniu na začiatku
Nenechávajte CD / externé pamäťové prehrávania zvukového súboru s vstavanými
zariadenia (USB, SD) alebo iPod v miestach s obrazovými dátami alebo zvukových záznamov
vysokou teplotou.


uložených na pamäťovom zariadení USB , - Pioneer nemôže zaručiť kompatibilitu
ktoré má slúžiť k hierarchii zložiek. s niektorými zariadeniami USB a nenesie
Ruský text by mal byť kódovaný v jednej z žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu
týchto znakových sád: dát na pamäťovom médie, chytrom
- Unicode ( UTF-8 , UTF-16 ) telefóne, alebo inom zariadení.
- Znaková sada iná ako Unicode , používaná v
prostredí Windows je nastavená do ruštiny v Kompatibilita so zariadením iPod
multi-jazykovom nastavení Tento prístroj podporuje iba následujúce
iPod modely .
Disk - iPod touch ( 5. generácie )
Hierarchia zložiek : až do 8 úrovní - iPod touch ( 4. generácie )
(praktické je menej ako dve vrstvy ) - iPod touch ( 3. generácie )
Prehrávateľné zložky: až 99 - iPod touch (2. generácie)
Prehrávateľné súbory: až 999 - iPod touch ( 1. generácie)
Systém súborov: ISO 9660 Level 1 a 2 , Romeo, - iPod classic
Joliet - iPod s videom
Multi-session prehrávanie : Kompatibilné - iPod nano ( 7. generácie)
Packet Write prenos dát : Nie je kompatibilné - iPod nano ( 6. generácie)
Bez ohľadu na dĺžke prázdnych úsekov medzi - iPod nano ( 5. generácie )
piesňami na pôvodnými nahrávkami - iPod nano ( 4. generácie )
komprimované zvukové disky prehrávajú s - iPod nano ( 3. generácie)
krátkou pauzou medzi piesňami. - iPod nano (2. generácie)
- iPod nano ( 1. generácie)
Externé pamäťové zariadenia (USB , SD) - iPhone 5
Hierarchia zložiek: až do 8 úrovní (praktické je - iPhone 4S
menej ako dve vrstvy) - iPhone 4
Prehrávateľné zložky: až 1 500 - iPhone 3GS
Prehrávateľné súbory: až 15 000 - iPhone 3G
Prehrávanie súborov chránených autorským - iPhone
právom: Nie je kompatibilné V závislosti na generácii alebo verzii
Rozdelené externé pamäťové zariadenie iPod niektoré funkcie nemusia byť k
(USB, SD) : Iba prvý prehrávateľný oddiel je dispozícii.
možné prehrávať. Operácie sa môžu líšiť v závislosti na verzii
Môže dôjsť k miernemu oneskoreniu pri softwaru iPodu.
spustení prehrávania z pamäťového
zariadenia USB so zložitou hierarchiou zložiek. Užívatelia iPod s Lightning konektorom musia
použiť Lightning - USB kábel (súčasť dodávky
SD pamäťová karta iPodu ).
Nie je kompatibilita s Multi Media Card
(MMC). Kompatibilita so všetkými Užívatelia iPod s dock konektorom by mali
pamäťovými kartami SD nie je zaručená. používať CD- IU51 . Pre podrobnosti sa
Tento prístroj nie je kompatibilný s SD- Audio. obráťte na svojho predajcu.

UPOZORNENIE Kompatibilitu súborov / formátov nájdete
- Pioneer nenesie žiadnu zodpovednosť za v iPod príručke.
stratu dát na USB pamäťových
zariadeniach / USB prehrávačoch / Audiokniha , Podcast: Kompatibilné
Pamäťových kartách SD / SDHC pamäťových
kartách, a to aj kým sú tieto dáta stratené,
pri používaní tohto prístroja.


UPOZORNENIE Poradie zvukových súborov
Pioneer nenesie žiadnu zodpovednosť za Užívateľ nemôže priradiť čísla k zložkám a
stratu dát na iPode, aj keď sú tieto dáta určiť poradie prehrávania.
stratené pri použití s týmto prístrojom. Príklad hierarchie

O iTunes značenie Zložka
Túto funkciu je možné urobiť na Audio súbor
následujúcich modeloch iPodu audio file
- IPod touch 5. generácie
- IPod touch 4. generácie Číslo zložky
- IPod touch 3. generácie Poradie prehrávania
- IPod touch 2. generácie
- IPod touch 1. generácie Disk
- IPod classic 160GB. Poradie výberu zložky alebo iné operácie
- IPod classic 120GB sa môžu líšiť v závislosti na kódovaní a
- IPod classic použitom software.
- IPod nano 7. generácie
- IPod nano 6. generácie Externé pamäťové zariadenie (USB , SD)
- IPod nano 5. generácie Poradie prehrávania je rovnaké, ako v
- IPod nano 4. generácie externom pamäťovom zariadení ( USB , SD ).
- IPod nano 3. generácie Ak chcete určiť poradie prehrávania, môžete
- IPhone 5 použiť následujúcu metódu.
- IPhone 4S Vytvorte názov súbora, ktorý obsahuje číslo,
- IPhone 4 ktoré určí poradie prehrávania ( napr.
- IPhone 3GS 001xxx.mp3 a 099yyy.mp3 ).
- IPhone 3G 2 Vložte tieto súbory do zložky.
- iPhone 3 Uložte zložku na externé pamäťové
Informácie o skladbe (tag ) je možné uložiť z zariadenie (USB, SD).
vysielajúcej stanice do vášho iPodu. Avšak, v závislosti na operačnom systéme
Skladby sa zobrazia v zozname s názvom nemusíte byť schopný určiť poradie
"Tagged playlist" v iTunes až budete prehrávania. U USB prenosných audio
nabudúce synchronizovať iPod. Potom si prehrávačov závisí poradie prehrávania na
môžete priamo zakúpiť skladby z iTunes prehrávači.
Store.
Označené skladby a skladby, ktoré môžete Bluetooth profily
kúpiť z iTunes Store sa môžu líšiť. Uistite sa,
že ide o správnu skladbu než urobíte nákup. Aby bolo možné používať bezdrôtovú
Ak nemôžete túto funkciu korektne použiť, technológiu Bluetooth, zariadenie musí
aktualizuje iPod firmware. splňovať niektoré z profilov. Tento prístroj
je kompatibilný s následujúcimi profilmi.
- GAP ( Generic Access Profile)
- OPP ( Object Push Profile )
-HFP ( Hands Free Profile ) 1.
-PBAP ( Phone Book Access Profile )
- A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile ) - AVRCP ( Audio / Video Remote
Control Profile)1.3
- SPP ( Serial Port Profile ) 1.1


Autorské práva a ochranné známky 3C, LLC.
Bluetooth Logo miniSD je ochranná známka spoločnosti
Slovo Bluetooth, značka a loga sú SD-3C, LLC.
registrované ochranné známky vlastnené Logo microSD je ochranná známka
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc a akékoľvek spoločnosti SD-3C, LLC.
použitie týchto značiek spoločnosti PIONEER Logo SDHC je ochrannou známkou
CORPORATION je na základe licencie. spoločnosti SD -3C, LLC.
Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy sú majetkom ich príslušných iPod a iPhone
vlastníkov. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, a iPod
touch sú ochranné známky spoločnosti Apple
iTunes Inc , registrovanév USA a ďalších krajinách.
Apple a iTunessú ochranné známky Lightning je ochranná známka spoločnosti
spoločnosti Apple Inc, registrované v Apple Inc "Made for iPod " a "Made for
USA a ďalších krajinách. iPhone" znamená, že elektronické
príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre
MP3 pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a
Zakúpením tohto výrobku iba zprostredkovavá bol certifikovaný predajcom, že splňuje Apple
licencie pro súkromné, nekomerčné účely a štandardy.
neposkytuje licenciu ani právo používať Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za
tento produkt v akejkoľvek reklame, vo prevádzku tohto zariadenia alebo za jeho
vysielaní (pozemné, satelit, kábelové a / súlad s bezpečnosťou a regulačnými
alebo akékoľvek iné médium), vysielanie / normami.
streaming cez internet, intranet a / Vezmite prosím na vedomie, že použitie
alebo v iných sietiach alebo iných tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo
elektronických distribučných sústav, ako je iPhone môže ovplyvniť výkon bezdrôtových
pay- audio alebo audio-on-demand aplikácie. zariadení.
K týmto účelom je nutná nezávislá licencia.
Pre podrobnosti navštívte Android
http://www.mp3licensing.com . Android je ochranná známka
spoločnosti Google Inc
WMA
Windows Media je registrovaná ochranná MIXTRAX
známka alebo ochranná známka spoločnosti MIXTRAX je ochranná známka
Microsoft Corporation v Spojených štátoch spoločnosti PIONEER CORPORATION
a / alebo ďalších krajinách. Tento produkt
zahrňuje technológiu vo vlastníctve
Microsoft Corporation a nemôže byť použitý
alebo distribuovaný bez licencie od
spoločnosti Microsoft Licence , as

SD pamäťová karta
Logo SD je ochranná známka spoločnosti SD


Špecifikácia CD prehrávač

všeobecná Systém ............ Compact disc audio

Napájací zdroj ................. 14,4 V DC ( 10,8 V systém
Uzemnenie ................... až 15,1 V ) Použiteľné disky ................ Compact Disc
Maximálny odber Negatívny
prúdu . .................. ... Odstup signál- šum........ 94 dB (1 kHz) (IEC -síť)
Rozmery (Š × V × H ) : DIN 10.0A Počet kanálov .............. 2 (stereo)
MP3 Formát dekódovania... MPEG- 1 & 2 Audio

Layer 3
WMA Formát dekódovania. Ver . 7. , 7.1 , 8 , 9 , 10 ,

Kryt ................. 178 mm × 50 mm × 165mm 11 , 12. ( 2 ch audio)

Čelo ................. 188 mm × 58 mm × 17 mm (Windows Media

( DEH- X9600BT ) Player)

Čelo ................. 188 mm × 58 mm × 18 mm AAC Formát dekódovania....MPEG-4 AAC
(iTunes kódovaný)
( DEH- X8600BT ) (iba . m4a )

Kryt ..................178 mm × 50 mm × 165mm (Verzia 10.7 a staršie)

Čelo ................. 170 mm × 46 mm × 17 mm WAV formát signálu .. Lineárne PCM & MS

( DEH- X9600BT ) ADPCM
( Nekomprimované )
Čelo ................. 170 mm × 46 mm × 18 mm

( DEH- X8600BT ) USB
Hmotnosť ........................ 1,1 kg
Štandard USB špecifikácie USB 2.0 full speed
Audio Maximálny prúd
1A
Maximálny výkon ....... 50 W × 4
USB trieda ............... MSC (Mass Storage
70 W × 1/2 W
Class)
( subwooferu )
Súborový systém ....... FAT12, FAT16, FAT32
Trvalý výkon ... 22W x 4 (50 Hz až
MP3 Formát dekódovania... MPEG- 1 & 2 Audio
15 000 Hz , 5%
Layer 3
THD,4Wload , WMA Formát dekódovania. Ver . 7. , 7.1 , 8 , 9 , 10 ,
obidva kanály )
Zaťažovacia impedancia ..... 4 W až 8 W × 4 11 , 12. ( 2 ch audio)

4 W až 8 W x 2 + 2 ( Windows Media

×1W Player)
Preout maximálna výstupná úroveň...................... ... AAC Formát dekódovania....MPEG-4 AAC

4.0 V (iTunes kódovaný)
(iba . m4a )
Ekvalizér (5- pásmový grafický ekvalizér) : (Verzia 10.7 a staršie)
WAV formát signálu ........... Lineárne PCM
Frekvencia ................ 100 Hz/315

Hz/1.25 kHz & MS ADPCM
( Nekomprimované )
/3,15 kHz / 8 kHz

Zisk ................................... ± 12 dB SD

HPF : Kompatibilný fyzický formát
Frekvencia ......................... 50 Hz/63 Hz
........................................... Verze 2.00
/80 Hz Hz/100 /125 Maximálna kapacita pamäte

Hz .......................... 32 GB ( SD a SDHC )
Strata ............................... -12 DB / oct
Súborový systém ...... FAT12, FAT16, FAT32
Subwoofer ( mono) :
Frekvencia ........................ 50 Hz/63 Hz MP3 Formát dekódovania.. MPEG- 1 & 2 Audio

/80 Hz Hz/100 /125 Layer 3
WMA Formát dekódovania. Ver . 7. , 7.1 ,8 , 9 , 10 ,
Hz
Strata .................................. -18 DB / oct 11 , 12. ( 2 ch audio)

Zisk .................................... + 6 dB do -24 dB ( Windows Media
Fáza ............................... Normálne / dozadu
Zvýraznenie basov: Player)
AAC Formát dekódovania... MPEG-4 AAC
Zisk ...................................... + 12 dB do 0 dB
(iTunes kódovaný)
(iba . m4a )
(Verzia 10.7 a staršie)
WAV formát signálu ........... Lineárne PCM


& MS ADPCM
( Nekomprimované )

FM tuner

Frekvenčný rozsah....... 87,5 MHz až 108,0

MHz
Použiteľná citlivosť ............ 9 dBf ( 0,8 μV/75W ,

mono, S / N : 30 dB )
Odstup signál- šum .............72dB(IEC - sieť)

MW tuner

Frekvenčný rozsah ............ 531 kHz až 1 602 kHz
Použiteľná citlivosť ............ 25 mV (S / N: 20 dB)
Odstup signál-šum ............. 62 dB (IEC- sieť)

LW tuner

Frekvenčný rozsah ........ 153 kHz až 281 kHz
Použiteľná citlivosť ...... 28 mV (S / N: 20 dB)
Odstup signál-šum ............. 62 dB (IEC-sieť)

Bluetooth Bluetooth 3.0

Verzia .................... certifikované
4 dBm Maximálne
Výstupný výkon .............. (Výkonová trieda 2)

Poznámka
Špecifikácia a design sa môže zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Box_off_Produtos
Next Book
Oferta de Cursos y Programas - Educación Continua UISEK