The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-18 10:44:59

DEH-X9600BT, X8600BT_CZ-SK

DEH-X9600BT, X8600BT_CZ-SK

Uživatelský manuál

CD RDS RECEIVER

DEH-X9600BT
DEH-X8600BT

Česky

Obsah

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku PIONEER.

Pro zajištění správného používání si prosím před použitím výrobku pročtěte tuto příručku. Věnujte
zvláštní pozornost oddílům VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. Příručku uchovávejte na bezpečném a
dosažitelném místě pro případné další použití.

Než začnete

Při likvidaci výrobku tento neodhazujte do VAROVÁNÍ
běžného komunálního odpadu. V systému
tříděného odpadu jsou pro likvidaci - Nepokoušejte se instalovat nebo
použité elektroniky určeny zvláštní opravovat zařízení sami. Instalace a
kontejnery podle legislativy pro likvidaci a servis prováděné osobami
recyklaci odpadu. nezaškolenými a bez zkušeností
s opravami a údržbou elektronických
Soukromé osoby a domácnosti v členských zařízení a příslušenství motorových
zemích EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou vozidel mohou být zdrojem
vrátit použité elektronické přístroje nebezpečí zásahu elektrickým
bezplatně ve speciálních sběrných proudem, zranění nebo jiných úrazů.
zařízeních nebo u maloobchodních
prodejců (při nákupu nového zařízení). - Nepokoušejte se obsluhovat zařízení
V ostatních zemích se likvidace při řízení. Opusťte silnici a zaparkujte
elektronických zařízení řídí lokálními na bezpečném místě před tím, než
předpisy. začnete pracovat s ovládacími prvky
Tím, že výrobek zlikvidujete předepsaným zařízení.
způsobem, zajistíte, že jeho likvidace a
recyklace proběhne vhodným způsobem POZOR
s minimálním dopadem na životní
prostředí a lidské zdraví. - Toto zařízení nesmí přijít do kontaktu
s kapalinami – nebezpečí zasažení
O tomto zařízení elektrickým proudem. Může také dojít
k poškození zařízení, přehřátí a požáru.
Frekvence naladitelné na tomto zařízení
jsou určeny pro použití v západní Evropě, - Hlasitost vždy nastavte tak, aby
Asii, na středním východě, v Africe a zůstaly slyšitelné okolní zvuky.
Oceánii. Používání v jiných oblastech může
mít za následek slabý nebo žádný příjem - Zařízení nevystavujte vlhkosti.
signálu. Funkce RDS (rádio data systém –
systém přenosu dat rádiovým signálem) POZOR
funguje pouze v oblastech, kde je
poskytován RDS signál na FM frekvencích. Tento výrobek je klasifikován jako
Laserový výrobek třídy I podle IEC60825
1:2007

Laserový výrobek třídy I

V případě závady

Jestliže Vaše zařízení nefunguje správně,
kontaktujte prosím Vašeho dodavatele
nebo nejbližší autorizovaný servis PIONEER.

Použití zařízení 5 – otevírací (oddělovací) tlačítko
6 – vstup externího zařízení (3,5mm stereo
Hlavni jednotka jack)
7 – nahoru/dolů
DEH-X9600BT 8 – MIX
9 – BAND/iPod
10 – telefon
11 – multicontrol – M.C.
12 – otvor pro vložení disku
13 – eject – vysunutí disku
14 – čtečka SD karet. Čtečka SD karet se
zpřístupní po odejmutí čelního panelu.

POZOR

Pro připojení USB zařízení používejte
Pioneer USB kabel. Při zapojení USB
zařízení přímo může dojít k jeho
mechanickému poškození.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání CD-SR110 je dodáváno
samostatně

1 – SRC/OFF – zdroj/vypnout 15 – přijmout příchozí hovor
2 – páka ovládacího tlačítka 16 – ukončit nebo odmítnout příchozí hov
3 – zpět/DISP
4 – hledání

17 – směrová tlačítka – manuální ladění, FM step (Nastavení kroku ladění)
převíjení dopředu a dozadu, listování 1 – Otáčením M.C. vyberte, zda ladění FM
v seznamu a další funkce bude probíhat po kroku 100kHz nebo
18 – VOLUME hlasitost 50kHz
2 - Stiskem M.C. potvrďte výběr
Menu nastavení Při manuálním ladění je krok automaticky
nastaven na 50kHz
1 Po instalaci zařízení sepněte spínač Jestliže jsou volby AF a TA vypnuty, bude
zapalování. Objeví se menu nastavení. ladění probíhat po kroku 50kHz, i kdyby
2 Nastavte M.C. (víceúčelové tlačítko) na byl v nastavení nastaven krok 100kHz
YES
Contrast (Kontrast)
- Jestliže nebudete zařízení používat po 1 – Otáčením M.C. nastavte požadovanou
dobu delší než 30 sekund, menu úroveň kontrastu displeje v rozsahu 0-15
nastavení se nebude zobrazovat. 2 - Stiskem M.C. potvrďte výběr

- Jestliže nechcete provést nastavené 5 - Nastavování ukončíte otočením M.C.
nyní, nastavte M.C. na NO do polohy YES
Jestliže chcete nastavení ještě změnit,
3 Stiskem M.C. potvrďte výběr otočte M.C. do polohy NO
4 Proveďte následující kroky nastavení 6 - Stiskem M.C. potvrďte výběr
(Pro postoupení k dalšímu kroku musíte
vždy potvrdit svůj výběr) Poznámka
- Nastavení můžete měnit také pomocí
Language select (Výběr jazyka) voleb systém menu a setup menu.
Toto zařízení nabízí výběr z několika jazyků Podrobný popis těchto nastavení
1 – Otáčením M.C. vyberte jazyk naleznete na stranách 26 a 27.
2 – Stiskem M.C. potvrďte výběr - Opustit menu nastavení můžete
stisknutím tlačítka SRC/OFF
Calendar (Nastavení kalendáře)
1 – Otáčením M.C. nastavte rok Připojení předního panelu
2 - Stiskem M.C. potvrďte výběr
3 – Otáčením M.C. nastavte den Důležité
4 - Stiskem M.C. potvrďte výběr - Při odpojování i připojování předního
5 – Otáčením M.C. nastavte měsíc panelu buďte opatrní, aby nedošlo
6 - Stiskem M.C. potvrďte výběr k jeho poškození.
- Nevystavujte přední panel otřesům a
Clock Setting (Nastavení hodin) nárazům.
1 – Otáčením M.C. nastavte hodiny - Nevystavujte přední panel přímému
2 - Stiskem M.C. potvrďte výběr slunečnímu záření a vysokým teplotám.
3 – Otáčením M.C. nastavte minuty - Abyste předešli poškození zařízení nebo
4 - Stiskem M.C. potvrďte výběr interiéru vozu, odpojte od předního
5 – Otáčením M.C. vyberte formát panelu všechny kabely a připojená
zobrazení času – 12 hodin, 24 hodin externí zařízení před jeho vyjmutím.
6 - Stiskem M.C. potvrďte výběr

DEH-X9600BT Základní operace

Vyjmutí předního panelu Zapnutí zařízení
1 – stiskněte tlačítko Open pro otevření 1 – Stisknutím SRC/OFF zařízení zapnete.
předního panelu.
2 – uchopte levou stranu panelu a jemně Vypnutí zařízení
ho vyjměte směrem dopředu. Panel 1 – Stisknutím SRC/OFF zařízení vypnete
nevyjímejte silou, dbejte na to, aby Vám
neupadl a nepřišel do styku s přímým Nastavení hlasitosti
slunečním zářením ani kapalinami. 1 – Otáčením M.C. nastavte hlasitost
3 - Oddělený přední panel vždy
uchovávejte v ochranném obalu. Výběr zdroje signálu
1 – Opakovaným stisknutím SRC/OFF
Opětné připojení předního panelu přepínáte mezi :
1 – Přední panel přiložte svisle k čelní DEH-X9600BT
stěně přístroje a opatrně zaklapněte. Rádio – CD – USB1/iPod1 – App1 –
DEH-X8600BT USB2/iPod2 – App2 – SD – AUX – BT
Vyjmutí předního panelu Audio
1 – Stiskněte tlačítko Open pro uvolnění DEH-X8600BT
předního panelu. Rádio – CD – USB/iPod – App – SD – AUX
2 – Zatlačte panel nahoru (I) a potom ho – BT Audio
vytáhněte směrem k sobě (II).
Poznámky:
3 - Oddělený přední panel vždy - Jestliže jsou kabely (modrý a bílý)
uchovávejte v ochranném obalu. zařízení připojeny k venkovní anténě
Opětné připojení předního panelu vozidla, je anténa ovládána zařízením a
1 – Nasuňte panel směrem doleva při jeho zapnutí bude anténa vysunuta.
Pro zasunutí antény zařízení vypněte
2 – Zatlačte pravou stranu panelu tak, aby - Jestliže jsou k přístroji připojena dvě
zaklapla. USB zařízení a chcete přepnout
přehrávání z jednoho na druhé,
nejdříve ukončete komunikaci přístroje
s USB zařízením.
- Chcete-li připojit USB1/iPod1 a
USB2/iPod2 současně, použijte pro
připojení rozšiřující Pioneer USB kabel
CD U50E spolu se standardním Pioneer
USB kabelem

Často prováděné operace

Návrat k předcházejícímu zobrazení
Návrat k předchozímu seznamu, přechod o
kategorii/adresář výše
1 – Stiskněte tlačítko Zpět/DISP
Návrat na hlavní obrazovku
1 – Stiskněte tlačítko BAND

Návrat na hlavní obrazovku ze seznamu / Výběr frekvencí
výpisu kategorie 1 – Stiskněte BAND tolikrát, aby se
1 – Stiskněte tlačítko BAND objevila požadovaná frekvence (FM-1, FM-
2, FM-3, MW/LW)
Výběr funkce nebo položky seznamu
1 – Otáčejte M.C. nebo ovládací pákou Ruční ladění
M.C. 1 – Stiskněte páku M.C.
Pokyn „Otáčejte M.C.“ v tomto návodu Vyberte hodnotu Manual v kategorii
vždy znamená proveďte volbu funkce Tuning Mode pro ruční ladění
nebo položky seznamu.
Automatické ladění
Rádio Stiskněte páku M.C. a podržte ji ve spodní
Základní operace poloze.
Během ladění a držení páky M.C. dole
1 – indikátor TAG můžete přeskakovat stanice. Automatické
2 – indikátor přenosu TAG informací ladění začne, když pustíte páku M.C..
3 – indikátor pásma
4 – indikátor News zprávy Poznámka:
5 – indikátor TA dopravní zpravodajství Detailní popis funkcí ladění naleznete
6 – indikátor STEREO v kapitole Ladění na straně 9.
7 – indikátor čísla předvolby
8 – indikátor LOC Použití funkce PI Seek
9 – úroveň signálu
10 – indikátor TEXT Jestliže tuner nemůže nalézt vhodnou
11 – indikátor PTY stanici nebo má požadovaná stanice slabý
12 – název stanice signál, pokusí se přístroj naladit jinou
13 – frekvence stanici s podobným programem.
Během hledání je na displeji zobrazena
ikona PI SEEK.

Použití funkce Auto PI Seek

Jestliže přednastavené stanice nejsou
dosažitelné, přístroj se může automaticky
pokusit nalézt místo přednastavených
stanic jiné, dosažitelné, stanice
s podobným programem.
Funkce Auto PI Seek je standardně
vypnuta.
Podrobnosti o této funkci naleznete na
straně 26.

Ukládání a obnovování naladěných
stanic pro každý rozsah frekvencí

1 - Stiskněte tlačítko seznam

2 – Použijte M.C. pro uložení nalezené Uložení TAG informací do zařízení
stanice do paměti. 1 – Nalaďte požadovanou stanici
Otáčením nastavte číslo stanice v paměti, 2 – Stiskněte a držte tlačítko Zpět/DISP během
stiskem a přidržením stanici uložte. vysílané skladby, jestliže na displeji svítí indikátor TAG.
3 – Použijte M.C. pro vybrání uložené Během ukládání TAG informací indikátor TAG bliká
stanice
Otáčením vyberte požadovanou stanici, Uložení TAG informací do iPodu
stiskem výběr potvrďte. DEH-X9600BT
Všechny stanice uložené v FM rozsahu 1 – změňte zdroj (SRC) na iPod
mohou být nastaveny z jakéhokoli ze tří Objeví se obrazovka pro přenos TAG informací
FM rozsahů. 2 – Nastavte M.C. na YES
Stanice můžete také měnit stiskem nahoru 3 – Stiskněte M.C. pro potvrzení výběru.
a dolů – UP a DOWN TAG informace můžete přenést také pomocí volby
Tags Transfer. Podrobnosti o této funkci naleznete na
Přepnutí na RDS displej straně 15.
Přenos TAG informací bude ukončen, jestliže během
RDS (radio data systém) obsahuje digitální přenosu přepnete zdroj z iPod1 na iPod2 nebo
informace, které usnadňují vyhledávání naopak.
rozhlasových stanic. DEH-X8600BT
- Stiskněte opakovaně Zpět/DISP Tento přístroj přenese TAG informace automaticky,
Na displeji bude zobrazena odpovídající jakmile je k němu iPod připojen.
skupina informací – PTY (druh vysílaného
programu), frekvence, název stanice / Použití rádio textů
skladby / interpreta Na displeji může být zobrazen aktuální rádio text a tři
naposledy přijaté texty.
Poznámky: 1 – Stiskněte a držte tlačítko Hledat pro zobrazení
- Standardně je zobrazen název naladěné rádio textu
stanice, jestliže název stanice není Jestliže nebyl žádný text přijat, zůstane obrazovka
k dispozici, bude zobrazena naladěná prázdná.
frekvence. 2 – Otáčejte pákou M.C. doleva nebo doprava pro
- V závislosti na frekvenčním rozsahu se zobrazení tří naposledy přijatých textů.
může text informací měnit. 3 – pro listování použijte klávesy nahoru a dolů – UP a
DOWN
PTY – druh vysílaného obsahu Uložení a obnovení rádio textu
Můžete uložit data až z šesti přijatých rádio textů do
Pro více informací o PTY navštivte RT MEMO1 až RT MEMO6.
internetové stránky 1 – Zobrazte text, který chcete uložit do paměti.
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/ 2 – Stiskněte Hledat
121/ Objeví se přednastavená obrazovka.
tech/CarAudio/PTY.html 3 – Použijte páku M.C. pro uložení textu.
Otáčejte jí pro změnu čísla pozice pro uložení.
Použití TAG informací Stiskem a podržením text uložíte.
4 – Použijte páku M.C. pro vybrání
Více detailů o iTunes TAG informacích požadovaného textu.
naleznete na straně 35. Otáčením vyberte text, stiskem výběr potvrďte.
Systém automaticky uchovává tři naposledy
přijaté rádio texty. Nejstarší text je nahrazen
nově přijatým.

Nastavení funkcí Můžete naladit pouze stanice vysílající daný druh
vysílání.
1 – Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavního menu 1 – Stisknutím M.C. se na displeji zobrazí mód pro
2 – Otáčením M.C. měňte volby menu a stiskněte nastavení
pro výběr volby FUNCTION. 2 – Otočte pákou M.C. doleva nebo doprava a
3 – Otáčejte M.C. pro vybrání požadované funkce vyberte požadovaný druh vysílání
Po vybrání budou zpřístupněny některé News (zprávy) – Popular – Classic – Others (jiné)
z následujících funkcí: 3 – Stiskněte M.C. pro zahájení vyhledávání.
Jestliže je vybrán rozsah MW/LW budou dostupné Přístroj začne vyhledávat stanice, které vysílají daný
pouze funkce BSM, Local a Tuning typ programu. Když je stanice nalezena, zobrazí se na
displeji její název.
FM Setting (FM nastavení kvality zvuku) - Vyhledávání ukončíte dalším stiskem M.C.
Kvalita zvuku může být nastavena podle kvality - Program některých stanic se nemusí shodovat
přijímaného FM signálu.
1 – Stiskněte M.C., na displeji se zobrazí mód pro s hodnotou, kterou tyto stanice v PTY udávají.
nastavení - Jestliže se nepodaří naladit žádnou stanici, objeví se
2 – Otáčejte M.C. pro zvolení požadovaného
nastavení na displeji hlášení „Not found“ a po dvou
- Standard – standardní nastavení sekundách se přístroj vrátí k původní stanici.
- Hi-Fi – nastavení upřednostňující vysokou
kvalitu stereo zvuku Traffic announce TA (dopravní zpravodajství)
- Stable – nastavení upřednostňující nízkou 1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí funkce
hladinu šumu u mono zvuku dopravního zpravodajství

BSM (uložení stanic se silným signálem) Alternative FREQ (vyhledávání alternativních
Funkce BSM automaticky uloží šest stanic frekvencí)
s nejsilnějším signálem. Jestliže přijímaná stanice nemá dobrý signál, přístroj
1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí funkce BSM se automaticky pokusí naladit jinou stanici ve stejné
Pro vypnutí stiskněte M.C. ještě jednou¨ síti.
1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí funkce
Regional (regionální vysílání) vyhledávání alternativních frekvencí
Jsou-li použity alternativní frekvence, tato funkce
vybere takové stanice, které vysílají regionální News interrupt (přerušení programu zprávami)
program. 1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí funkce
1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí funkce zprávy
Regional
Tuning mode (způsob ladění)
Local (naladění stanic se silným signálem) Můžete nastavit způsob fungování páky M.C..
Tato funkce Vám umožní naladit pouze stanice Nastavte na „Manual“ pro manuální ladění programů
s dostatečně silným signálem pro kvalitní příjem. nebo nastavte „Preset“ pro přepínání mezi uloženými
1 – Stisknutím M.C. se na displeji zobrazí mód pro stanicemi.
nastavení 1 – Stiskem M.C. vyberte mezi módy Manual a Preset
2 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí funkce Local
3 – Otáčejte M.C. pro výběr nastavení
FM: Level1 – Level2 – Level3 – Level4
MW/LW: Level1 – Level2
Vyšší level umožňuje naladit pouze stanice s lepším
signálem, nižší level umožní naladit i slabší stanice.

PTY (druh vysílaného programu)

CD / CD-R / CD-RW a externí Přehrávání skladeb z SD paměťové karty
ukládací zařízení (USB SD) 1 – Vložte SD paměťovou kartu do slotu čtečky
Základní operace SD karet v přístroji. Kartu vložte kontakty dolů
a zatlačte ji do slotu, dokud nezaklapne.
1 - ukazatel vzorkovací frekvence. Zobrazuje 2 – Stiskněte SRC/OFF pro výběr SD jako
bitrate – vzorkovací frekvenci přehrávaného zdroje dat.
souboru v případě, že je přehráván Zastavení přehrávání z SD paměťové karty
komprimovaný audio formát 1 – Zatlačte na SD kartu, až cvakne. Karta se
2 – ukazatel čísla adresáře uvolní.
Zobrazuje číslo adresáře, jehož obsah je 2 – Kartu můžete vyjmout.
přehráván Vybrání adresáře
3 – Ukazatel čísla stopy 1 – Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů
4 – ukazatel přehrávání / pozastavení Vybrání stopy
5 – ukazatel S.Retriever 1 – Stiskněte páku M.C.¨
Zobrazuje, zda je zapnuta funkce Sound Rychlý posun dopředu a dozadu
Retriever 1 – posuňte a podržte páku M.C. doleva nebo
6 – Délka skladby doprava. Při posunu v komprimovaném audio
7 – Čas přehrávání souboru není tento při posouvání přehráván.
Návrat do kořenového adresáře
Přehrávání CD / CD-R / CD-RW 1 – Stiskněte a držte tlačítko BAND
1 – vložte disk do přístroje potiskem nahoru. Přepínání mezi komprimovaným audio
souborem a CD-DA
Vyjmutí CD / CD-R / CD-RW 1 – Stiskněte tlačítko BAND
1 – Stiskněte tlačítko „Eject“ Přepínání mezi paměťovými zařízeními
Můžete přepínat mezi paměťovými zařízeními
Přehrávání skladeb z USB flash disku na USB disku
1 – Připojte USB disk pomocí USB kabelu. 1 - Stiskněte tlačítko BAND
Použijte Pioneer USB kabel pro připojení USB Přepínat můžete mezi až 32 zařízeními
zařízení MTP připojení
MTP kompatibilní Android zařízení se
Zastavení přehrávání z USB flash disku systémem Android 4.0 a vyšším může být
1 – Odpojte USB flash disk připojeno a použito jako USB datový zdroj. Pro
připojení zařízení Android použijte kabel, který
byl s ním dodán.
- MIXTRAX není kompatibilní s touto funkcí
- WAV není kompatibilní s touto funkcí
- Procházení hudebních souborů není

kompatibilní s touto funkcí
Poznámky:
USB zařízení odpojujte pouze tehdy, jestliže
není používáno.
Jestliže jsou připojena dvě USB zařízení, je
používáno to, které je připojeno ke vstupu
vybranému v nastavení zdroje (Source)
Ukončete komunikaci s USB zařízením před
tím, než začnete používat jiné.

Použití tlačítka MIXTRAX Procházení hudby

Zapnutí a vypnutí funkce MIXTRAX Tuto funkci můžete použít, jestliže je jako
Tuto funkci můžete použít, když je jako zdroj zdroj vybráno USB nebo SD.
použito USB zařízení nebo SD karta. Tato funkce je dostupná jestliže je možnost
Není možné tuto funkci použít s USB MTP. „Music browse“ nastavena na ON.
1 – Stiskněte tlačítko MIX pro vypnutí / Pro více detailů nahlédněte do sekce
zapnutí funkce MIXTRAX. Procházení hudby na straně 12.
Více informací najdete na straně 24.
1 – Stiskněte tlačítko Hledat pro přepnutí do
Přepnutí displeje hlavní nabídky přehrávání
2 – Použijte M.C. pro výběr skladby nebo
Výběr požadovaných textových informací kategorie.
- Stiskněte tlačítko Zpět/DISP Výběr skladby nebo kategorie
1 – Otáčejte M.C.
Výběr a přehrání souborů / skladeb Artists (interpret) – Albums (album) – Songs
ze seznamu (skladby) – Genres (žánry)
Přehrávání
Tato funkce je dostupná, jestliže je možnost 1 – Stiskněte M.C. na vybrané skladbě
„Music browse“ nastavena na OFF. Zobrazení seznamu skladeb ve vybrané
Pro více detailů nahlédněte do sekce kategorii
Procházení hudby na straně 12. 1 – Stiskněte M.C. na vybrané kategorii
Přehrání skladeb z vybrané kategorie
1 – Stiskněte tlačítko Hledat pro přepnutí do 1 – Stiskněte a podržte M.C. na vybrané
módu přehrávání souborů / skladeb ze kategorii
seznamu. Prohledávání seznamu podle abecedy
1 – Když je zobrazen seznam pro vybranou
2 – Použijte M.C. pro výběr požadované kategorii, stiskněte tlačítko Hledat pro hledání
skladby (nebo adresáře) podle abecedy
Změna skladby nebo adresáře 2 – Stiskněte M.C. pro vybrání písmene
1 – Otáčejte M.C. 3 – Stiskněte M.C. pro zobrazení abecedního
Přehrávání seznamu.
1 – Stiskněte M.C. na vybrané skladbě Stiskem tlačítka Zpět/DISP abecední
Zobrazení seznamu skladeb z vybraného vyhledávání ukončíte
adresáře
1 – Stiskněte M.C. na vybraném adresáři Poznámky:
Přehrání skladeb z vybraného adresáře - Tento přístroj musí seřadit záznamy podle
1 – Stiskněte a podržte M.C. na vybraném
adresáři kategorií Artists, Albums, Songs a Genres.
Toto setřídění zabere průměrně 70 sekund
pro 1000 skladeb a doporučujeme
nepoužívat více než 3000 skladeb. Mějte na
paměti, že různé druhy souborů mohou při
třídění zabrat více času.
- V závislosti na počtu a typu souborů
uložených na USB zařízení, může se seznam
skladeb na displeji objevit se zpožděním.
- Během třídění seznamu může nastat situace,
že žádné z tlačítek zdánlivě nijak nereaguje
na stisk.
- Seznamy jsou znovu tříděny vždy při zapnutí
zařízení.

Přehrávání skladeb v závislosti na Music Browse (procházení hudby)
aktuálně přehrávané skladbě Můžete procházet hudební soubory na USB
paměťovém zařízení a SD kartě.
Tuto funkci můžete použít, když je jako zdroj 1 – Stiskněte M.C. pro nastavení požadované
vybráno zařízení USB nebo SD. volby
Tato funkce je dostupná jestliže je možnost - ON – seznam skladeb / kategorií
„Music browse“ nastavena na ON. - OFF – seznam souborů / adresářů
Pro více detailů nahlédněte do sekce V některých případech se může objevit hlášení
Procházení hudby na straně 12. s dotazem, zda se má pro dané zařízení vytvořit
databáze. Jestliže se tak stane, postupujte podle
Můžete přehrávat skladby z následujících návodu níže.
seznamů: 2 – Otočte M.C. tak, abyste nastavili možnost
- Seznam alb aktuálně přehrávaného YES
3 – Stiskněte M.C. pro potvrzení výběru.
interpreta Objeví se hlášení s dotazem, jestli chcete
- Seznam skladeb z aktuálně přehrávaného vytvořit databázi na USB / SD úložišti.
4 – Otočte M.C. tak, abyste nastavili možnost
alba YES
- Seznam alb z aktuálně přehrávaného žánru 5 – Stiskněte M.C. pro potvrzení výběru.
1 – Stiskněte a podržte tlačítko Hledat pro (Pro ukončení této možnosti stiskněte NO)
výběr módu přehrávání - Databáze v přístroji může být za určitých
2 – Otáčejte M.C. pro změnu módu, okolností smazány. Uložením databáze na USB /
stisknutím M.C. potvrdíte výběr módu. SD úložiště umožníte případně tuto databázi
- Artist – přehrávání alb aktuálně obnovit. Použití databáze značně zrychluje
odezvu zařízení při vyhledávání v seznamech.
přehrávaného interpreta - Databázi je občas potřeba obnovit, je-li kopie
- Album – přehrávání skladeb z aktuálně uložená na USB / SD odlišná od databáze
v zařízení. V takovém případě se objeví hlášení
přehrávaného alba s dotazem, zda se obnova má provést nebo ne.
- Genre – přehrávání alb stejného žánru, jako
Play mode (opakované přehrávání)
je aktuálně přehrávaný 1 – Stiskněte M.C. pro výběr způsobu opakování
Vybrané album / skladba bude přehráno po přehrávání
aktuálně přehrávaném. CD / CD-R / CD-RW
-Disc repeat – opakuje všechny stopy na disku
Poznámky: -Track repeat – opakuje aktuálně přehrávanou
- Přehrávání aktuální skladby může být stopu
-Folder repeat – opakuje obsah aktuálního
přerušeno nebo ukončeno jestliže použijete adresáře
jinou funkci než vyhledávání (např. Externí paměťové zařízení (USB / SD)
přetáčení) -All repeat – opakuje všechny soubory
- V závislosti na vybrané skladbě může být -Track repeat – opakuje aktuálně přehrávanou
ustřihnut konec aktuálně přehrávané a stopu
začátek nově vybrané skladby. -Folder repeat – opakuje obsah aktuálního
adresáře
Nastavení funkcí
Random mode (náhodné přehrávání)
1 – Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavního 1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí
menu. náhodného přehrávání.
2 – Otáčejte M.C. pro výběr z hlavního menu
a nastavte možnost FUNCTION. Link play (závislé přehrávání)
3 – Stiskněte M.C. pro potvrzení volby
FUNCTION.

Music Browse and Link Play nemohou být
použity, když je jako zdroj vybráno CD.

1 – Stiskněte M.C. pro zobrazení módu Výběr alba
nastavení 1 – Stiskněte Nahoru nebo Dolů
2 – Otáčejte M.C. pro vybrání požadovaného
nastavení Poznámky:
Pro více detailů o nastavení Přehrávání iPod nemůže být zapnut nebo vypnut, jestliže
v závislosti na aktuálně přehrávaném souboru je na přístroji nastaven mód Ctrl Audio.
si přečtěte informace na straně 12 Před připojením iPodu k přístroji z něj odpojte
sluchátka.
Pause (pozastavení) iPod bude automaticky vypnut asi dvě minuty
1 – Stiskněte M.C. pro pozastavení nebo poté, co bude vypnut spínač zapalování.
obnovení přehrávání
Sound Retriever Operace využívající tlačítko
Automatické rozbalení komprimovaného MIXTRAX
audio souboru a obnovení bohatosti zvuku
1 – Stiskněte M.C. pro výběr požadovaného Vypnutí a zapnutí funkce MIXTRAX
nastavení. 1 – Stiskem klávesy MIX vypnete / zapnete
funkci MIXTRAX
1 – 2 – OFF Pro více informací o funkci MIXTRAX si
1 – pro málo komprimované soubory přečtěte kapitolu na straně 24
2 – pro vysoce komprimované soubory
Přepínání displeje
iPod
Základní operace Vybrání požadovaných textových informací
- Stiskněte tlačítko Zpět/DISP
1 – Link Play indikátor
2 – Repeat indikátor Procházení skladeb
3 – číslo skladby
4 – Shuffle indikátor 1 – Stiskněte tlačítko Hledat pro přepnutí na
5 – přehrávání / pozastavení základní obrazovku hledání
6 – S.Rtrv indikátor 2 – Použijte M.C. pro výběr kategorie /
7 – čas skladby graficky skladby
8 – čas přehrávání
Změna skladby nebo kategorie
Přehrávání skladeb na iPodu 1 – Otáčejte M.C.
1 – Připojte iPod na USB kabel Playlist (seznam skladeb) – Artist (interpret) –
Albums (alba) – Songs (skladby) – Podcasts
Výběr stopy – skladby (podcasty) – Genres (žánry) – Composers
1 – Otáčejte pákou M.C. (autoři) – Audiobooks (audioknihy)

Rychlé přetáčení dopředu a dozadu Přehrávání
1 – Otočte a podržte páku M.C. doleva nebo 1 – Stiskněte M.C. na vybrané skladbě
doprava
Zobrazení seznamu skladeb v dané kategorii
1 – Siskněte M.C. na vybrané kategorii

Přehrání skladby ve vybrané kategorii
1 – Stiskněte a podržte M.C. na vybrané
kategorii

Hledání v seznamu podle abecedy Použití iPod funkcí přístroje
1 – Když je zobrazen seznam pro vybranou z Vašeho iPodu
kategorii, stiskněte tlačítko Hledat pro hledání
podle abecedy iPod funkce přístroje mohou být ovládány
2 – Stiskněte M.C. pro vybrání písmene z připojeného iPodu.
3 – Stiskněte M.C. pro zobrazení abecedního Tyto funkce nejsou kompatibilní
seznamu. s následujícími iPod modely:
Stiskem tlačítka Zpět/DISP abecední iPod nano 1. generace
vyhledávání ukončíte iPod s videem

Poznámky: Stiskněte tlačítko BAND pro změnu módu
Můžete přehrávat seznamy skladeb vytvořené ovládání
v počítačovém programu (Music Sphere). Ctrl iPod – iPod funkce budou ovládány
Aplikace je dostupná na našich webových z připojeného iPodu
stránkách. Ctrl Audio – iPod funkce budou ovládány
Seznam skladeb vytvořený v programu Music z přístroje Pioneer
Sphere je v přístroji zobrazován ve zkrácené
formě. Poznámky:
Zapnutí módu Ctrl iPod pozastaví přehrávání
Přehrávání skladeb v závislosti na skladby. K obnovení přehrávání použijte iPod
aktuálně přehrávané skladbě I při aktivním módu Ctrl iPod je možno
z přístroje Pioneer ovládat následující funkce:
Můžete přehrávat skladby z následujících - Pozastavení
seznamů: - Přetáčení vpřed či vzad
- Seznam alb aktuálně přehrávaného - Výběr skladby
interpreta
- Seznam skladeb z aktuálně Nastavení funkcí
přehrávaného alba
- Seznam alb z aktuálně přehrávaného 1 – Stiskněte M.C. pro vstup do hlavního
žánru menu.
- 2 – Otáčejte M.C. pro volbu položky menu,
1 – Stiskněte a podržte tlačítko Hledat pro nastavte volbu na FUNCTION a stiskněte M.C..
výběr módu přehrávání 3 – Otáčejte M.C. pro výběr funkce
2 – Otáčejte M.C. pro změnu módu,
stisknutím M.C. potvrdíte výběr módu. Vyberte jednu z následujících funkcí:
- Artist – přehrávání alb aktuálně Tags Transfer – není dostupné na DEH-
přehrávaného interpreta X8600BT
- Album – přehrávání skladeb Play mode, Shuffle mode, Shuffle all, Link
z aktuálně přehrávaného alba Play, Audiobooks nejsou dostupné, jestliže je
- Genre – přehrávání alb stejného žánru, vybrán ovládací mód Ctrl iPod
jako je aktuálně přehrávaný
Vybrané album / skladba bude přehráno po Play mode (opakované přehrávání)
aktuálně přehrávaném. 1 – Stiskněte M.C. pro výběr způsobu
opakovaného přehrávání
Poznámky: - Repeat One – opakování aktuálně
Přehrávání aktuální skladby může být přehrávané skladby
přerušeno nebo ukončeno jestliže použijete - Repeat All – opakování všech skladeb
jinou funkci než vyhledávání (např. přetáčení) z aktuálního seznamu
V závislosti na vybrané skladbě může být Jestliže je ovládací mód nastaven na Ctrl iPod
ustřihnut konec aktuálně přehrávané a bude opakování prováděno tak, jak je
začátek nově vybrané skladby. nastaveno v připojeném iPodu.

Shuffle mode (náhodné přehrávání) 1 – Stiskněte M.C. pro výběr požadovaného
1 –Stiskněte M.C. pro volbu požadovaného nastavení.
nastavení.
- Shuffle songs – přehrávání skladeb 1 – 2 – OFF
z vybraného seznamu v náhodném pořadí 1 – pro málo komprimované soubory
- Shuffle Albums – Přehrávání skladeb 2 – pro vysoce komprimované soubory
v daném pořadí z náhodného alba
- Shuffle OFF – vypnutí náhodného Použití Bluetooth bezdrátové
přehrávání technologie
-
Shuflle All (vše náhodně) Použití Bluetooth telefonu
1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí funkce Shuffle
All Důležité
Pro vypnutí funkce Shuffle All vyberte Ponechání přístroje v režimu Stanby s aktivním
možnost Shuffle OFF v možnostech Shuffle připojením k telefonu pomocí Bluetooth, když
mode. neběží motor, může způsobit vybití
autobaterie
Link mode (přehrávání v závislosti na V závislosti na typu použitého telefonu mohou
aktuálně přehrávané skladbě) být potřebné postupy značně odlišné od
1 – Sitskněte M.C. pro vstup do módu popisovaných.
nastavení Náročnější operace vyžadující Vaší pozornost
2 – Otáčejte M.C. pro nastavení požadované jako například zadávání čísel, používání
volby, Stiskněte pro potvrzení výběru. seznamu apod. se nesmí provádět při řízení.
Pro více detailů o Přehrávání v závislosti na Zastavte a zaparkujte vozidlo na bezpečném
aktuálně přehrávané skladbě čtěte kapitolu na místě před jejich prováděním.
straně 14
Nastavení Hands-free
Pause (pozastavení)
1 – Stiskněte M.C. pro pozastavení nebo 1 – Připojení
spuštění přehrávání. Použijte menu Bloetooth připojení ve Vašem
telefonu.
Audiobooks (rychlost audioknihy) 2 – Nastavení funkcí
Stiskněte M.C. a vyberte požadovanou Použijte menu Bloetooth functions ve Vašem
možnost telefonu.
- Faster – vyšší rychlost přehrávání
- Normal – normální rychlost Základní operace
přehrávání
- Slower – nižší rychlost přehrávání Vykonání telefonního hovoru
Přijmutí hovoru
Tags Transfer (přenos TAG informací) 1 – při vyzvánění stiskněte tlačítko Phone
Umožňuje přenést TAG informace uložené
v přístroji do připojeného iPodu. Ukončení hovoru
1 – Stiskněte M.C. pro zobrazení módu 1 – Stiskněte tlačítko Phone
nastavení
2 – Objeví se hlášení „Transfer yes“ Odmítnutí příchozího hovoru
3 – Stiskněte M.C. 1 – při vyzvánění stiskněte a podržte tlačítko
Bude zahájen přenos TAG informací do iPodu Phone

Sound Retriever Přijmutí a přidržení hovoru
Automatické rozbalení komprimovaného 1 – při vyzvánění stiskněte tlačítko Phone
audio souboru a obnovení bohatosti zvuku

Přepínání mezi přidrženými hovory Připojení
1 – Stiskněte M.C.
Důležité:
Ukončení čekajícího hovoru Připojené zařízení nemusí pracovat správně,
1 – Stiskněte a přidržte tlačítko Phone je-li k přístroji připojeno více než jedno
Bluetooth zařízení (např. telefon a samostatný
Nastavení hlasitosti hovoru audio přehrávač)
1 – Stiskněte páku M.C. během hovoru
Jestliže je zapnut Private mód, tato funkce 1 – Stiskněte a držte tlačítko Phone – objeví
není dostupná. se menu připojení
Tento krok nelze provést během telefonování.
Private mód zapnut / vypnut 2 – Otáčejte M.C. pro výběr funkce
1 – Stiskněte tlačítko BAND během hovoru
Device list (seznam BT zařízení s možností
Poznámka: připojení nebo odpojení)
Jestliže je na telefonu vybrán Private mód, 1 – Stiskněte M.C. pro vstup do režimu
mohou být nepřístupné funkce Hands-free. nastavení
2 – Otáčením M.C. nastavte jméno zařízení,
Funkce rozpoznání hlasu které chcete připojit / odpojit
- Stisknutím a podržením M.C.
Tato funkce může být použita s iPhonem přepínáte mezi zobrazením názvů zařízení a BT
vybaveným funkcí rozpoznání hlasu adres.
připojeným přes Bluetooth. 3 – Stiskněte M.C. pro připojení / odpojení
vybraného zařízení.
1 – Stiskněte a držte M.C. pro přepnutí do Když je spojení uskutečněno, objeví se u
režimu rozpoznání hlasu. daného zařízení příznak „Connected“
2 – Stiskněte M.C. a poté mluvte do Jestliže v seznamu zařízení nejsou žádné
mikrofonu a ovládejte telefon hlasovými položky, není tato funkce dostupná.
příkazy.
Pro ukončení rozpoznávání hlasu stiskněte Delete device (odstranění zařízení ze
tlačítko BAND. seznamu)
1 – Stiskněte M.C. pro vstup do režimu
Poznámky: nastavení
Pro více informací o funkci rozpoznání hlasu 2 – Otáčením M.C. nastavte jméno zařízení,
čtěte manuál k iPhonu. které chcete odstranit
Aby Vaše hlasové příkazy byly správně - Stisknutím a podržením M.C.
rozpoznávány, ujistěte se, že podmínky jsou přepínáte mezi zobrazením názvů zařízení a BT
vhodné pro tuto funkci. adres.
Uvědomte si, že vítr foukající z okénka 3 – Stiskněte M.C.. Objeví se hlášení „Delete
automobilu a okolní hluk mohou narušit Yes“
funkčnost rozpoznávání hlasu. 4 – Stiskněte M.C. pro potvrzení odstranění
Pro optimální funkčnost by měl být mikrofon zařízení ze seznamu.
umístěn před řidičem ve vhodné vzdálenosti. Jestliže není v seznamu žádné zařízení vybráno,
Příliš rychlé zadávání příkazů může narušit není tato funkce dostupná.
funkčnost rozpoznávání hlasu. Během provádění této operace nevypínejte
Mluvte pomalu, nahlas a zřetelně. motor.

Add device (připojit nové zařízení)
1 – Stiskněte M.C. pro zahájení vyhledávání.
- Pro přerušení stiskněte M.C. během
vyhledávání

- Jestliže vyhledávání proběhne 4 – Po zadání PIN kódu stiskněte a podržte
neúspěšně, objeví se hlášení „Not found“. M.C.
2 – Otáčejte M.C. a vyberte požadované Krátké stisknutí M.C. po zadání PIN kódu Vás
zařízení. vrátí do režimu zadávání a můžete zadaný PIN
- Jestliže požadované zařízení není kód změnit.
v seznamu zobrazeno, vyberte RE-SEARCH
- Stisknutím a podržením M.C. Device INFO (zobrazení BT adresy zařízení)
přepínáte mezi zobrazením názvů zařízení a BT 1 - Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
adres. nastavení.
3 – Stiskněte M.C. pro připojení vybraného 2 – Stiskněte M.C. pro výběr požadovaného
zařízení. nastavení.
- Pro dokončení připojení zkontrolujte
jméno zařízení (Pioneer BT Unit). Zadejte PIN Jméno zařízení – BT adresa zařízení
je-li to požadováno.
- PIN je defaultně nastaven na 0000. Guest mode (mód host)
Tento kód je možno změnit. Jestliže je aktivován tento mód a dojde
- Na displejích se může objevit 6-ti k pokusu o navázání spojení, když už je nějaké
místné číslo. Zadejte yes, jestliže je toto číslo zařízení s jednotkou spárované, jednotka
na obou zařízeních stejné. automaticky přejde do režimu „Delete
- Na displeji hlavní jednotky se objeví device“ a umožní Vám odstranit již spárované
šestimístné číslo. Jakmile je spojení úspěšně zařízení ze seznamu. Více informací naleznete
navázáno, toto číslo zmizí. na straně 16.
- Jestliže se Vám nedaří spojení navázat, 1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí módu
zkuste navázat spojení z připojovaného Guest mode.
zařízení.
- Jestliže jsou párována tři zařízení Auto pairing (automatické spárování)
najednou, objeví se hlášení „Device full“ a Jestliže je tato funkce spuštěna při připojení
spojení nelze uskutečnit. V takovém případě iPhonu přes USB bude jednotka s iPhonem
nejdříve odstraňte ze seznamu již spárované automaticky spárována.
zařízení. 1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí
automatického spárování.
Autoconnect (připojit k BT zařízení - V závislosti na verzi IOS nemusí být
automaticky) tato funkce dostupná.
1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí - Tuto funkci nelze použít s portem
funkce automatického připojení. USB2

Visiblity (nastavení viditelnosti zařízení) Operace menu Telefon
Viditelnost zařízení musí být nastavena na ON,
aby ostatní zařízení byla schopna je vyhledat. 1 – Stiskněte tlačítko Phone pro vstup do
1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí menu Telefon
viditelnosti zařízení. 2 – Stiskněte M.C. pro výběr funkce

PIN code input (vložení PIN kódu) Missed calls – historie zmeškaných hovorů
Do zařízení musíte vložit PIN kód pro potvrzení Dialled calls – historie odchozích hovorů
navázání spojení. Standardně je PIN nastaven Received calls – historie příchozích hovorů
na 0000, ale je možno ho změnit.
1 - Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu 1 – Stiskněte M.C. pro vstup do seznamu
nastavení telefonních čísel.
2 – Otáčením M.C. vyberte číslo 2 – Stiskněte M.C. pro výběr jména nebo
3 – Stiskem M.C. přesunete kurzor na další telefonního čísla.
pozici. 3 – Stiskněte M.C. pro uskutečnění hovoru.
Pro zobrazení detailů vybraného kontaktu
stiskněte a podržte M.C.

Phone book (telefonní seznam) Bluetooth Audio
Telefonní seznam by měl být přenesen
automaticky, jakmile je telefon připojen Důležité:
k jednotce. Jestliže se tak nestane, použijte - V závislosti na tom, jaké Bluetooth
menu v telefonu pro přenos kontaktů. audio zařízení je připojeno, mohou být
Viditelnost jednotky by měla být nastavena na dostupné funkce dvou různých úrovní:
ON, aby mohl být proveden přenos kontaktů. A2DP profil (Advanced Audio Distribution
Podrobnosti o nastavení viditelnosti naleznete Profile) můžete přehrávat soubory pouze ve
na straně 17. Vašem přehrávači. A2DP profil může být
1 – Stiskněte M.C. pro zobrazení abecedního použit pouze se zdroji App (smartphone) a BT
vyhledávání. Audio.
2 – Otáčejte M.C. pro označení počátečního AVRCP profil (Audio/Video Remote Control
písmene jména, které chcete vyhledávat. Profile) můžete přehrávat, pozastavit
- Stiskněte a podržte M.C. pro výběr přehrávání, vybírat skladby atd.
požadované znakové sady - Používáte-li BT-Audio přehrávač,
- TOP - abeceda, BCE – azbuka hledejte instrukce v tomto manuálu a
3 – Stiskněte M.C. pro zobrazení seznamu v manuálu k BT zařízení.
jmen v adresáři - Signál z Vašeho mobilního telefonu
4 – Otáčejte M.C. pro výběr jména, které může způsobovat rušení přehrávání, proto
hledáte. telefon během přehrávání nepoužívejte.
5 – Stiskněte M.C. pro seznam telefonních - Zvuk s BT zařízení může být ztlumen
čísel. během uskutečňování telefonického hovoru.
6 – Otáčejte M.C. pro výběr telefonního čísla, - Během používání BT přehrávače
které chcete volat. nemůže být k jednotce automaticky připojen
7 – Stiskněte M.C. pro uskutečnění hovoru. BT telefon.
- Přehrávání bude pokračovat, i když
Phone function (funkce telefonu) přepnete z BT přehrávače na jiný zdroj dat.
Můžete nastavit funkce Auto answer, Ring - V závislosti na typu připojeného BT
tone a PH.B. Name view. Podrobnosti níže. zařízení mohou být některé funkce a
informace nedostupné.
Funkce a operace
Nastavení zařízení Bluetooth Audio
1 – Zobrazit funkce telefonu Před tím, než budete moci používat funkce
2 – Stiskněte M.C. pro zobrazení menu funkcí Bluetooth audio přehrávače, musíte jednotku
3 – Otáčením M.C. vyberte funkci nastavit pro používání s BT přehrávačem.
Může být požadováno spárování zařízení
Auto answer (automatická odpověď) s jednotkou.
1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí 1 – Připojení
funkce Automatic answer Použijte menu BT připojení v telefonu.

Ring tone (vyzváněcí tón)
1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí
funkce Ring tone.

PH.B. Name view (zobrazení jmen
telefonního seznamu)
1 – Stiskněte M.C. pro změnu pořadí
zobrazování jmen telefonního seznamu.

Základní operace - V závislosti na typu připojeného BT
zařízení nemusí být tato funkce k dispozici.
1 – jméno zařízení - Náhodné přehrávání může fungovat
2 – číslo skladby v různém rozsahu skladeb podle použitého BT
3 – Přehrávání / pozastavení zařízení.
4 – S.Rtvr indikátor -
5 – čas skladby graficky Repeat (opakované přehrávání)
6 – čas přehrávání Stiskněte M.C. pro výběr opakovaného
přehrávání.
Převíjení dopředu či dozadu - V závislosti na typu připojeného BT
1 – Stiskněte a držte páku M.C. doleva nebo zařízení nemusí být tato funkce k dispozici.
doprava - Opakované přehrávání může fungovat
v různém rozsahu skladeb podle použitého BT
Vybrat stopu zařízení.
1 – Stiskněte páku M.C.. -
Sound Retriever
Spustit a pozastavit přehrávání Automatické rozbalení komprimovaného
1 – Stiskněte tlačítko BAND audio souboru a obnovení bohatosti zvuku
1 – Stiskněte M.C. pro výběr požadovaného
Přepínání zobrazení nastavení.
1 – 2 – OFF
Vyberte požadované textové informace 1 – pro málo komprimované soubory
- Stiskněte tlačítko Zpět/DISP 2 – pro vysoce komprimované soubory

Nastavení funkcí Použití aplikací připojeného
zařízení
1 – Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavního
menu Tuto jednotku můžete použít i pro přehrávání
2 – Otáčejte M.C. pro výběr možnosti skladeb a ovládání pomocí iPhone nebo
FUNCTION a stiskněte M.C. pro potvrzení smartphone aplikací.
výběru.
3 – Otáčejte M.C. pro výběr požadované
funkce

Play (přehrávání)
1 – Stiskněte M.C. pro zahájení přehrávání

Stop (zastavení přehrávání)
1 – Stiskněte M.C. pro zastavení přehrávání

Pause (pozastavení přehrávání)
1 –Stiskněte M.C. pro pozastavení přehrávání

Random (náhodné přehrávání)
1 – Stiskněte M.C. pro zapnutí / vypnutí
funkce náhodného přehrávání

Důležité: Spuštění iPhone aplikace
Použití aplikací třetích stran může být
zpoplatněno nebo může vyžadovat identifikaci 1 – připojte iPhone pomocí USB kabelu.
uživatele pomocí vytvoření uživatelského účtu 2 – Vyberte „Wired“ v APP CONNECT
nebo jinak. Může být také požadováno získání MODE. Detailní popis naleznete na straně
geolokačních dat. 27.
POUŽITÍ JAKÝCHKOLI APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN 3 – Přepněte zdroj (source) na App
4 – Spusťte aplikaci na iPhonu a zahajte
PODLÉHÁ PODMÍNKÁM URČENÝM POSKYTOVATELEM přehrávání

TĚCHTO APLIKACÍ VČETNĚ OCHRANY A Spuštění aplikace na smartphonu

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POUŽÍVÁNÍM 1 – připojte Váš smartphone pomocí
Bluetooth technologie. Podrobnosti
APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN AKCEPTUJETE PODMÍNKY naleznete na straně 16.
2 – Vyberte Bluetooth v APP CONNECT
POUŽÍVÁNÍ DANÉ POSKYTOVATELEM. JESTLIŽE MODE. Detailní popis naleznete na straně
S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, PAK TYTO 27.
APLIKACE NEPOUŽÍVEJTE. 3 – Přepněte zdroj (source) na App
4 – Spusťte aplikaci na smartphonu a
Informace o kompatabilitě zahajte přehrávání
připojených zařízení.

Následují podrobné informace o podmínkách
použití aplikací pro iPhona a smrtphone na
této jednotce.

Pro uživatele iPhonů
- Tyto funkce jsou kompatibilní
s iPhonem a iPodem touch
- Zařízení s operačním systémem iOS
5.0 nebo vyšším.
-
Pro uživatele smartphonů
- Zařízení s Androidem 2.3 nebo vyšším
- Zařízení s podporou Bluetooth SPP a
A2DP. Zařízení je k jednotce připojeno pomocí
Bluetooth.
- Kompatabilita se všemi Android
zařízeními nemůže být garantována.
- Detailní informace o kompatabilitě
androidových zařízení naleznete na našem
webu.

Poznámky:
- Na našich www stránkách naleznete
kompletní seznam podporovaných iPhone a
Android aplikací.
- Pioneer není zodpovědný za žádné
problémy a závady způsobené nesprávným
používáním aplikací třetích stran nebo jejich
funkcí.
- Obsah a funkčnost aplikací třetích
stran jsou záležitostí poskytovatelů tohoto
obsahu.

Základní operace Nastavení zvuku

1 – název aplikace 1 – Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavního
2 – indikátor přehrávání / pozastavení menu.
3 – indikátor S.Rtrv 2 – Otáčením M.C. procházejte položky
Zobrazí se, když je zapnuta funkce Sound menu a stiskem vyberte položku AUDIO.
Retriever 3 – Otáčením M.C. vyberte požadovanou
4 – čas ve skladbě (grafické znázornění) funkci.
5 – Indikátor času přehrávání - Ořezávací frekvence a výstupní hladina
mohou být zadány, když je zapnut subwoofer.
Výběr stopy - Funkce SLA není dostupná, jestliže je
1 – Otočte pákou M.C. jako zdroj vybráno FM.

přetáčení dopředu nebo dozadu Fader/Balance (nastavení vyvážení a faderu)
1 – Stiskněte a držte páku M.C. doleva nebo 1 – Stiskem M.C. přejdete do módu nastavení.
doprava 2 – Stiskem M.C. přecházíte mezi nastavením
Faderu (přední/zadní) a vyvážení (levá/pravá)
Spustit a pozastavit přehrávání 3 – Otáčením M.C. nastavte vyvážení
1 – Stiskněte tlačítko BAND reproduktorů.

Přepínání displeje PresetEQ (přednastavený ekvalizér)
1 – Stiskem M.C. přejděte do módu nastavení
Vyberte požadované textové informace 2 – Otáčením M.C. vyberte nastavení
- Stiskněte tlačítko Zpět/DISP ekvalizéru
Powerful – Natural – Vocal – Custom1 –
Nastavení funkcí Custom2 – Flat – SuperBass

1 – Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavního G.EQ (nastavení ekvalizéru)
menu. Předvolené ekvalizérové křivky můžete
2 – Otáčením M.C. vybírejte položky libovolně přenastavit.
menu a stisknutím vyberte volbu Upravená nastavení ekvalizační křivky jsou
FUNCTION. uloženy ve volbách Custom1 a Custom2.
3 – Otáčením M.C. vyberte funkci
- Custom1 nemůže být nastaveno pro každý
Pause (pozastavení) zdroj nezávisle.
1 – Stiskněte M.C. pro pozastavení a opětovné Nicméně, pro skupiny zařízení uvedené níže je
spuštění. toto nastavení společné.
- USB, iPod, SD a App (iPhone)
Sound Retriever - BT Audio a App (smartphone)
1 – Stiskem M.C. vyberte požadované - Custom2 je nastavení používané pro
nastavení všechny vstupní zdroje
1 – 2 - OFF
Vyberte 1 pro audio soubory s nízkou
komprimací, 2 pro vysocekomprimované
soubory.

1 - Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu 2 Stisknutím M.C. vyberte požadovanou
nastavení. úroveň .
2 - Stiskněte M.C. k přepínání mezi možnostmi 0 - +6 se zobrazuje při zvyšování nebo
Pásmo ekvalizéru - hodnota snižování úrovně.
3 - Otáčením M.C. vyberte požadované
nastavení. HPF (filtr vysokofrekvenčních zvuků )
Pásma ekvalizéru: 100Hz-315Hz-1.25kHz- Tuto funkci použijte , pokud chcete poslouchat
3.15kHz-8kHz jen vysokofrekvenční
Hodnoty: -6 - +6 zvuky. Z reproduktorů budou přehrávány
pouze frekvence vyšší než je nastavení high-
Loudness ( hlasitost ) pass filtr ( HPF ).
Loudness kompenzuje nedostatky 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
v nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních nastavení .
rozsazích při nízké hlasitosti. 2 Stiskem M.C. tuto funkci zapněte / vypněte
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu 3 – Otáčením M.C. nastavte ořezávací
nastavení . frekvenci.
2 Stiskem M.C. funkci Loudness zapnete / 50Hz - 63Hz - 80Hz - 100Hz - 125Hz
vypnete.
3 Otáčením M.C. vyberte požadované SLA (nastavení hlasitosti zdrojů)
nastavení. Tato funkce zabraňuje tomu, aby se při změně
Low ( nízký ) - Mid (střední ) , High ( vysoké ) zdroje zvuku hlasitost měnila příliš
dramaticky.
Subwoofer1 (subwoofer zapnut / vypnut) - Nastavení jsou založena na úrovni hlasitosti
Tento přístroj je vybaven výstupem FM, která
subwooferu , který lze zapnout nebo vypnout. zůstává nezměněna.
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu - pomocí této funkce lze nastavit i hlasitost
nastavení . MW/LW.
2 Stiskem M.C. subwoofer zapnete / vypnete. - pro skupiny zařízení uvedené níže je toto
3 Otáčením M.C. vyberte fázi pro subwoofer nastavení společné
výstup . - USB , iPod, SD a App (iPhone )
Otočením M.C. doleva vyberete reverzní fázi a - BT Audio a App ( smartphone )
na displeji se objeví hlášení Reverse. 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
Otočením M.C. doprava vyberete normální nastavení .
fázi a a na displeji se objeví hlášení Normal 2 Stiskem M.C. nastavte hlasitost zdroje.
Rozsah nastavení: +4 - -4
Subwoofer2 (nastavení subwooferu)
Subwoofer bude vysílat pouze frekvence nižší Použití různých vzhledů
než ty, které v této volbě nastavíte . displeje
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
nastavení . Vzhled displeje si můžete nastavit odlišný pro
2 Stisknutím M.C. přepínáte mezi ořezávací každé vstupní zařízení .
frekvencí a hlasitostí subwooferu . 1 Stiskněte M.C. Pro zobrazení hlavní
3 Otáčením M.C. vyberte ořezávací frekvence. nabídky .
50Hz - 63Hz - 80Hz - 100Hz - 125Hz 2 Otáčením M.C. procházejte položky menu
4 Otáčením M.C. nastavtet výstupní úroveň a stiskněte na možnosti ENTERTAINMENT.
subwooferu.
+6 -24 se zobrazí když úroveň zvyšujete nebo
snižujete.

Bass Booster ( zvýraznění basů )
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
nastavení .

3 Stiskem M.C. vyberte požadované 2 Otáčením M.C. vyberte požadované
nastavení. nastavení.
Jednoduchý displej - pozadí vizuální – žánrové - Přednastavené barvy ( od bílé k modré )
-obrázek na pozadí 1 - obrázek na pozadí 2 - Scan (procházení různých barev automaticky)
- obrázek na pozadí 3- obrázek na pozadí 4- - Vlastní (vlastní nastavení barvy podsvícení)
spektrum - ukazatel hlasitosti -
filmové pozadí -kalendář Key & Display (nastavení barev tlačítek a
4 Stiskem M.C. vyberte. displeje)
Můžete si vybrat barvy pro tlačítka a displej.
Poznámky 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
- Vzhled žánrového displeje se mění v nastavení .
závislosti na 2 Otáčením M.C. vyberte požadované
žánru přehrávané hudby. nastavení.
- Žánrový displej nemusí pracovat - Přednastavené barvy ( od bílé k modré )
správně v závislosti - Scan (procházení různých barev automaticky)
na aplikaci použité pro kódování zvukových
souborů . Phone (nastavení barev telefonu )
- Pokud je zdroj nastaven na rádio nebo Můžete si vybrat barvy pro tlačítka a displej při
AUX , zobrazí se jednoduchý displej i v případě, přijmutí příchozího hovoru .
že je vybrán spektrální analyzátor 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
nebo ukazatel hlasitosti. nastavení .
2 Otáčením M.C. vyberte požadované
Výběr barvy podsvícení displeje nastavení.
- Flashing – bliká barvou vybranou pro tlačítka.
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní - Flash FX 1 - Flash FX 6 -systém automaticky
nabídky . mění všechny dostupné barvy. Vyberte
2 Otáčením M.C. procházejte možnosti a požadovaný režim .
stiskněte M.C. na volbě ILLUMINATION. - OFF –při příchozím hovoru se barva nemění.
3 Otáčením M.C. vybertefunkci
podsvícení. ILLUMI FX (efekt rozsvícení)
Je-li zapnuta tato funkce, pak se na displeji
Key Side (nastavení barvy tlačítek) pomalu rozsvěcejí a zhasínají nastavené vzory.
Můžete si vybrat barvu pro tlačítka tohoto 1 Stiskem M.C. funkci zapněte / vypněte.
přístroje.
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu poznámka
nastavení . Je-li vybrána možnost Custom, bude vybrána
2 Otáčením M.C. vyberte požadované uložená upravená barva.
nastavení.
- Přednastavené barvy ( od bílé po modrou ) Nastavení barvy podsvícení
- Scan (procházení různých barev automaticky)
- Vlastní (vlastní nastavení barvy podsvícení) Můžete vytvořit vlastní barvy podsvícení
tlačítek a displej.
Display Side (nastavení barvy displeje)
Můžete si vybrat barvy displeje. 1 Stiskněte M.C. Pro zobrazení hlavní
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu nabídky .
nastavení .
2 Otáčením M.C. nastavte volbu
ILLUMINATION a stisknutím potvrďte výběr.

3 Otáčením M.C. vyberte tlačítka nebo displej
a stisknutím potvrďte výběr.

4 Stiskněte M.C. a podržte, dokud se SHORT PLAYBACK ( režim krátkého
nezobrazí nastavování barvy. přehrávání)
Můžete si vybrat dobu přehrávání .
5 Stisknutím M.C. vyberte základní barvu. 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
R (červená) , G (zelená) , B (modrá) nastavení .
2 Otáčením M.C. vyberte požadované
6 Otáčením M.C. nastavte úroveň jasu . nastavení.
Rozsah nastavení: 0 až 60 1.0 MIN ( 1,0 minuta ) -1,5 MIN ( 1,5 minuty ) -
- Nemůžete zvolit úroveň pod 20 pro všechny 2.0 MIN ( 2,0 minuty ) -2,5 MIN ( 2,5 minuty ) -
tři R (červená), G ( zelená) a B (modrá) barvy 3.0 MIN ( 3,0 minuty ) , Random (náhodně) -
současně. OFF
- Stejnou operaci můžete provést i s ostatními (vypnuto)
barvami.
FLASH AREA (oblast blikání)
poznámka Můžete zvolit oblasti pro blikání barev.
Nemůžete nastavit vlastní barvy, jestliže je 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
zapnuta funkce Scan. nastavení .
2 Otáčením M.C. vyberte požadované
O funkci MIXTRAX nastavení.
Key & Display ( tlačítka a displej ) KEY-SIDE
MIXTRAX technologie se používá k vložení (tlačítka) -OFF (vypnuto)
různých -Je-li vybrána možnost Vypnuto , je jako barva
zvukových efektů mezi skladby, což Vám displeje nastavena barva ILLUMINATION.
umožní poslouchat nonstop mix hudby a
efektů. FLASHING COLOUR (blikající vzor )
Blikající barvy a MIXTRAX speciální efekty se
Poznámky mění se změnami ve zvuku.
- V závislosti na souboru / skladbě, nemusí být 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
zvukové efekty k dispozici . nastavení .
-Vypněte MIXTRAX, pokud mají vizuální efekty 2 Otáčením M.C. vyberte požadované
negativní vliv na řízení. nastavení.
- Sound Level Mode Colour 1 - Colour 6 -
MIXTRAX menu Svítící vzor se mění v závislosti na
hlasitosti zvuku. Vyberte požadovaný režim.
1 Stiskněte M.C. Pro zobrazení hlavní - Low Pass Mode Colour 1 - Colour 6 -
nabídky . Svítící vzor se mění v závislosti na
hlasitosti basů. Vyberte požadovaný režim.
2 Otáčením M.C. vyberte možnost MIXTRAX a - Flashing Colour Random –Svítící vzor se
stisknutím volbu potvrďte. mění náhodně.
- Sound Level Mode Random - Svítící vzor se
3 Otáčením M.C. vyberte MIXTRAX funkci. mění náhodně podle hlasitosti zvuku.
- Low Pass Mode Random - Svítící vzor se
mění náhodně podle hlasitosti basů.

DISP EFFECT ( efekt displeje ) 1 Najeďte na volbu MIX Settings .
MIXTRAX speciální efekty zobrazení můžete
zapnout 2 Stiskněte M.C. pro zobrazení výběru
nebo vypnout . funkcí.
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
nastavení . 3 Otáčením M.C. vyberte funkci .
2 Otáčením M.C. vyberte požadované
nastavení. MIX Fixed ( MIXTRAX zvukové efekty )
MIXTRAX 1 ( MIXTRAX speciální efekty Některé pevné zvuky mohou být odstraněny z
displeje 1 ) - MIXTRAX
MIXTRAX 2 ( MIXTRAX speciální efekty zvukových efektů.
displeje 2 ) - 1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení.
OFF ( normální zobrazení ) ON (pevné zvuky a zvukové efekty ) -OFF
( pouze zvukové efekty )
CUT IN EFEECT (manuální přechodové efekty)
Můžete zapnout nebo vypnout zvukové efekty LOOP EFFECT ( smyčka )
MIXTRAX Smyčka , ktera je vložena automaticky na
při manuální změně skladby. konci každé
1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení. skladby , může být odstraněna ze zvukových
ON ( zapnuto) - OFF (vypnuto) efektů.
1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení.
MIX Settings ( MIXTRAX nastavení) ON ( zapnuto) - OFF (vypnuto)
Podrobnosti naleznete na straně 25.
Flanger EFFECT ( flanger efekt)
poznámka Flanger může být odstraněn ze zvukových
SHORT PLAYBACK , CUT IN EFFECT a efektů .
MIX Settings jsou deaktivovány , když je 1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení.
MIXTRAX použit se SOURCE nastaveným na ON ( zapnuto) - OFF (vypnuto)
App.
Echo EFFEKT (echo efekt)
MIXTRAX nastavení Echo efekt může být odstraněn ze zvukových
efektů .
Můžete změnit nastavení pro pevné zvuky 1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení.
a zvukové efekty. ON ( zapnuto) - OFF (vypnuto)
- Nastavení zvukú lze změnit v menu MIX
Fixed . Crush EFFECT ( efekt crush )
- Zvukové efekty lze změnit z některého z Crush efekt může být odstraněn ze zvukových
následujících menu : efektů .
LOOP EFFECT, Flanger EFFECT, 1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení.
Echo EFFECT, Crush EFFECT a ON ( zapnuto) - OFF (vypnuto)
Crossfade EFFECT.
Crossfade EFFECT ( efekt prolínání )
Crossfade efekt může být odstraněn ze
zvukových efektů.
1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení.
ON ( zapnuto) - OFF (vypnuto )

poznámka Warning tone ( varovný tón)
Flanger EFFECT, Crush EFFECT a V případě, že přední panel není oddělen od
Crossfade EFFECT nejsou dostupné, pokud je hlavní jednotky
jako zdroj vybrán iPod. během čtyř sekund po vypnutím zapalování,
ozve se varovný tón . Můžete ho vypnout.
Systémové menu 1 Stiskem M.C. varovný tón zapněte / vypněte.

1 Stiskněte M.C. Pro zobrazení hlavní AUX ( pomocný vstup )
nabídky . Aktivujte toto nastavení, když chcete připojit
jiné zařízení k přístroji.
2 Otáčením M.C. nastavte volbu SYSTÉM 1 Stiskem M.C. AUX zapněte / vypněte.
a stiskem volbu potvrďte.
BRIGHTNESS ( nastavení jasu )
3 Otáčením M.C. vyberte systémovou Můžete použít k úpravě jasu displeje .
funkci . 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
nastavení .
Language select ( výběr jazyka) 2 Otáčením M.C. vyberte požadované
1 Stiskem M.C. vyberte požadovaný jazyk . nastavení.
Rozsah nastavení: 5-1
Calendar ( nastavení data )
1 Stiskem M.C. vyberte segment kalendáře, Contrast ( Nastavení kontrastu displeje )
který chcete nastavit . 1 Stiskněte M.C. pro zobrazení režimu
Rok- den-měsíc nastavení .
2 Otáčením M.C. nastavte datum. 2 Otáčením M.C. nastavte úroveň kontrastu .
Rozsah nastavení: 0 – 15
Clock Setting ( Nastavení hodin )
1 Stiskem M.C. vyberte segment displeje Ever -scroll ( režim rolování )
hodin, který chcete nastavit . Když je funkce nastavena na ON ,
Hodina - minuta zaznamenané textové informace
2 Otáčením M.C. nastavtre hodiny. stále rolují po displeji . Nastavte na hodnotu
OFF, jestliže dáváte přednost tomu, aby se
EngineTime alert (zobrazení uplynulého informace zobrazila jen jednou.
času ) 1 Stiskem M.C. funkci zapněte / vypněte.
Můžete nastavit časovač a alarm.
1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení. BT AUDIO (aktivaceBluetooth)
OFF- 15 minut, 30 minut Musíte aktivovat tuto funkci , aby bylo možné
používat Bluetooth audio přehrávač.
Clock (nastavení zobrazení hodin ) 1 Stiskem M.C. Audio BT zapnete / vypnete.
Můžete nastavit, aby se hodiny zobrazovaly , i
když je přístroj Clear memory ( vymazání dat zařízení
vypnutý . Bluetooth uložených na tomto přístroji )
1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení. Data Bluetooth zařízení uložená na tomto
ON ( zobrazení času ) – Elapsed time zařízení mohou být vymazána. Chcete-li
( uplynulý čas ) -OFF (hodiny vypnuty) chránit své osobní údaje , vymažte paměť
přístroje než předáte přístroj někomu jinému .
Následující informace budou vymazány.
Seznam zařízení / historie PIN / historie
hovorů / telefonní seznam

1 Stiskněte M.C. pro zobrazení potvrzovací S / W control (nastavení subwooferu )
obrazovky. Zadní výstup tohoto zařízení lze použít pro
Zobrazí se Clear memory YES. Vymazání širokopásmový reproduktor
paměti je nyní připraveno. (Rear SP: F.Range ) nebo subwoofer (Rear SP:
Pokud nechcete vymazat data zařízení S / W ).
Bluetooth uložená na tomto přístroji, otočte Pokud přepnete zadní výstup na Rear SP: S /
M.C. pro zobrazení Cancel a stiskněte znovu W , můžete připojit přímo subwoofer bez
pro výběr. použití přídavného zesilovače.
2 Stiskněte M.C. pro vymazání paměti . 1 Stiskem M.C. přepněte nastavení výstupu.
Cleared se zobrazí a data zařízení Bluetooth - Nebude-li připojen subwoofer, zvolte Rear
jsou vymazána. SP : F.Range ( širokopásmový reproduktor).
- Pokud je tato funkce prováděna, nevypínejte -Pokud je subwoofer připojen zvolte Rear SP :
motor . S / W ( subwoofer) .
- I když toto nastavení změníte , nebude
BT Version Info . (zobrazení Bluetooth verze) výstup aktivní , pokud ho nenastavíte
Můžete zobrazit verzi Bluetooth modulu. v nastavení subwooferu (strana 22 ) .
- Změníte-li toto nastavení , výstup pro
APP CONNECT MODE ( Režim připojení subwoofer v AUDIO MENU se vrátí do
zařízení App ) továrního nastavení .
Vyberte příslušnou možnost pro připojené - Oba zadní výstupy pro reproduktor a RCA
zařízení. výstup
1 Stiskem M.C. vyberte požadované nastavení. jsou přepínány současně.
Wired ( pro iPhone ) , Bluetooth ( pro
smartphone ) Software Update ( aktualizace softwaru )
- Toto nastavení není k dispozici, pokud je Tato funkce se používá pro aktualizaci
nastaven zdroj Bluetooth software tohoto přístroje.
na App. -Nikdy přístroj nevypínejte, během aktualizace
software.
Setup menu 1 Stiskem M.C. spusťte aktualizaci .
Postupujte podle pokynů na obrazovce a
1 Stiskněte a podržte tlačítko SRC / OFF, dokončete aktualizaci
dokud se přístroj nevypne. Bluetooth software.

2 Stiskněte M.C. Pro zobrazení hlavní Systémové menu
nabídky .
1 Stiskněte a podržte tlačítko SRC / OFF ,
3 Otáčením M.C. měňte volby a dokud se přístroj nevypne.
stisknutím tlačítka vyberte NASTAVENÍ .
2 Stiskněte M.C. Pro zobrazení hlavní
4 Otáčením M.C. zvolte funkci . nabídky .

FM step ( krok ladění FM ) 3 Otáčením M.C. procházejte položky a
1 Stiskem M.C. vyberte krok ladění FM. stiskněte tlačítko pro volbu SYSTÉM .
100kHz ( 100 kHz) , 50kHz (50 kHz)
4 Otáčením M.C. vyberte funkci.
Podrobnosti naleznete na straně 26.

Používání zdroje AUX

1 Vložte stereo mini konektor (jack) do
AUX vstupu.

2 Stiskněte tlačítko SRC / OFF a vyberte
AUX jako zdroj.

Pokud se zobrazí nežádoucí displej

Vypněte nežádoucí displej pomocí postupu
uvedeného níže.
1 Stiskněte M.C. Pro zobrazení hlavní nabídky.

2 Otáčením M.C. vyberte položku a stiskem
vyberte volbu SYSTÉM.

3 Otáčením M.C. vyberte možnost DEMO OFF
a stiskněte tlačítko pro potvrzení výběru.

4 Otáčením M.C. přepněte na YES.

5 Stiskem M.C. výběr potvrďte.

Dodatečné informace Nepoužívejte mobilní telefon v tomto
okamžiku.
Odstraňování problémů Bylo provedeno volání z připojeného
Bluetooth mobilního telefonu a okamžitě
Příznaky jsou psány tučně a příčiny normálním ukončeno. Výsledkem je, že komunikace mezi
neodsazeným textem. Odsazený text je použit přístrojem a mobilním telefonem nebyla
k označení opatření, která mají být přijata. ukončena správně.

Zobrazení se automaticky vrátí do základního Odpojte Bluetooth zařízení a opět
zobrazení připojte.
Neprovedli jste žádnou operaci po 30 sekund.
Zařízení Bluetooth nemůže být spárováno s
Proveďte operaci znovu . přístrojem.
Informace pro registraci Bluetooth zařízení
Rozsah opakovaného přehrávání se byly odstraněny.
neočekávaně mění.
V závislosti na nastaveném rozsahu opakování, Odstranit informace o zařízení nejsou-
se tento může měnit , když je spuštěna další li již odstraněny. Potom zkuste spárování
složka nebo stopa, nebo při rychlém převíjení Bluetooth k tomuto přístroji znovu.
dopředu / dozadu.
Chybové zprávy
Vyberte rozsah opakování znovu.
Než se obrátíte na svého prodejce nebo na
Podsložka se nepřehraje. nejbližší Pioneer servis, věnujte pozornost
Podsložky nelze přehrávat, pokud je vybráno chybovým hlášením.
Folder Repeat Chybové zprávy jsou psány tučně a příčiny
( opakování složky ). normálním neodsazeným textem.Odsazený
text je použit k označení opatření, která mají
Vyberte si jiný rozsah opakovaného být přijata.
přehrávání.
AMP ERROR
NO XXXX se objeví, když se změnídisplej ( NO Přístroj nepracuje nebo jsou nesprávně
TITLE například ). připojeny reproduktory, ochranný obvod je
Neexistují žádné vložené textové informace . aktivován.

Přepněte zobrazení nebo přehrajte Zkontrolujte připojení reprosoustavy.
jinou skladbu / soubor. V případě, že zpráva nezmizí ani po vypnutí /
zapnutí motoru, obraťte se na svého prodejce
Přístroj nefunguje. nebo autorizovaný Pioneer servis.
Dochází k rušení.
Používáte zařízení , jako je například mobilní ERROR
telefon , Připojené zařízení nepodporuje rozpoznávání
který může způsobit slyšitelné rušení. hlasu.

Přesuňte elektrická zařízení, která Připojte zařízení, které podporuje
mohou způsobovat rozpoznávání hlasu.
rušení od přístroje.
CD přehrávač
Zvuk ze zdroje audiozařízení Bluetooth se ERROR -07 , 11, 12 , 17, 30
nepřehrává. Disk je znečištěný.
Na připojeném Bluetooth zařízení probíhá
telefonní hovor. Vyčistěte disk.
Zvuk bude přehráván po ukončení hovoru. Disk je poškrábaný.
Bluetooth připojený mobilní telefon je v
současné době používán. Vyměňte disk.

ERROR -10 , 11, 12 , 15, 17 , 30, A0 NO AUDIO
Vyskytla se elektrická nebo mechanická chyba K dispozici nejsou žádné skladby.

Vypněte zapalování a znovu zapněte Přeneste audio soubory do úložiště
nebo přepněte na jiný zdroj, a pak zpátky na USB zařízení a připojte.
CD přehrávač . Připojené USB paměťové zařízení má aktivní
zabezpečovací zámek.
ERROR -15
Vložený disk je prázdný. Postupujte podle pokynů USB
paměťového zařízení a odemkněte je.
Vyměňte disk.
SKIPPED
ERROR -23 Připojené paměťové zařízení USB obsahuje
Nepodporovaný formát CD . DRM chráněné soubory.

Vyměňte disk. Chráněné soubory jsou přeskočeny.

FORMAT READ PROTECT
Někdy je prodleva mezi začátkem přehrávání a Všechny soubory na připojeném paměťovém
chvílí, kdy začnete slyšet zvuk . zařízení USB jsou uloženy s DRM.

Počkejte, až zpráva zmizí a bude slyšet Vyměňte paměťové zařízení USB.
zvuk.
NOT COMPATIBLE
NO AUDIO Připojené USB zařízení není podporováno.
Vložený disk neobsahuje žádné přehratelné
soubory. Připojte USB kompatibilní zařízení.
Odpojte zařízení a nahraďte je
Vyměňte disk. kompatibilním USB paměťovým zařízením.
Nekompatibilní SD paměťové zařízení
SKIPPED Vyjměte zařízení a vyměňte je za
Vložený disk obsahuje DRM chráněné soubory. kompatibilní SD paměťové zařízení.

Chráněné soubory jsou přeskočeny. CHECK USB.
Konektor USB kabelu USB kabel je zkratován.
PROTECT
Všechny soubory na vloženém disku jsou Zkontrolujte, zda není USB konektor
uloženy s DRM. nebo kabel USB poškozen.

Vyměňte disk. CHECK USB
Připojené USB paměťové zařízení
Externí paměťové zařízení (USB , SD) / iPod spotřebovává více než maximální povolený
proud.
NO DEVICE
Není připojeno paměťové zařízení USB nebo Odpojte paměťové zařízení USB a dál
iPod. je nepoužívejte. Otočte spínač zapalování do
polohy OFF , poté na ON a připojte
Připojte kompatibilní USB kompatibilní paměťová zařízení USB.
paměťového zařízení /iPod .
CHECK USB
FORMAT READ iPod funguje správně, ale nenabíjí se.
Někdy je prodleva mezi začátkem přehrávání a
chvílí, kdy začnete slyšet zvuk . Ujistěte se, že kabel pro připojení
iPodu není zkratovaný. Potom vypněte a
Počkejte, až zpráva zmizí a bude slyšet znovu zapněte zapalování , nebo odpojte iPod
zvuk. a znovu jej připojte.

ERROR -19
Komunikace se nezdařila.

Proveďte jednu z následujících Aplikace
operací . No BT device.Go to BT MENU to register.
- Vypněte a znovu zapněte zapalování . Bluetooth zařízení nenalezeno.
- Odpojte nebo vysuňte externí úložné zařízení.
-Přepněte na jiný zdroj. Postupujte podle pokynů, které se
Poté se vraťte k USB nebo SD. zobrazí na obrazovce .
iPod selhal.
Odpojte kabel od iPodu. jakmile se zobrazí BT error. Press BAND key to retry.
hlavní menu, znovu iPod připojte. Bluetooth připojení se nezdařilo .

ERROR -23 Postupujte podle pokynů, které se
Paměťové zařízení USB nebylo naformátováno zobrazí na obrazovce .
na FAT12, FAT16 nebo FAT32.
Check your app. Press BAND key to retry.
Paměťové zařízení USB musí být Připojení k aplikaci se nezdařilo.
naformátováno na FAT12, FAT16 nebo FAT32.
Postupujte podle pokynů, které se
ERROR -60 zobrazí na obrazovce .
Databáze se nepodařilo uložit.
Start u pand play your Application.
Proveďte jednu z následujících operací. Aplikace nebyla dosud spuštěna.
- Vypněte a znovu zapněte zapalování .
- Vypněte a znovu zapněte zdroj. Postupujte podle pokynů, které se
- Odpojte paměťové zařízení USB. zobrazí na obrazovce.

ERROR -16
IPod firmwar je zastaralý.

Aktualizujte firmware iPodu.
iPod selhání.

Odpojte kabel od iPodu. Jakmile se
zobrazí hlavní menu, znovu iPodpřipojte.

STOP
V aktuálním seznamu nejsou žádné skladby.

Vyberte seznam, který obsahuje
skladby.

Not found
Žádné odpovídající skladby.

Přeneste skladby do iPodu.

Bluetooth zařízení
ERROR -10
Bluetooth modul není napájen.

Otočte spínač zapalování do polohy
OFF a pak ON.
Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje,
prosím kontaktujte
svého prodejce nebo autorizovaný servis
Pioneer.

Pokyny k používání Silniční otřesy mohou přerušit přehrávání
disku.
Disky a přehrávač
Používejte pouze disky, které mají tato loga. Při použití disků, které jsou polepeny
popisovacími štítky zkontrolujte pokyny a
Používejte 12 cm disky. varování. Vkládání a vyjímání nemusí být
možné. Použití takových disků může mít za
Používejte pouze konvenční, plně kulaté disky. následek poškození tohoto zařízení.

Následující typy disků nelze použít s tímto Nepolepujte disky štítky ani ničím jiným
přístrojem: Disky se mohou zdeformovat a nepůjdou
- Dvouvrstvé - DL přehrávat.
- 8 cm disky: pokus o použití těchto disků a Štítky se mohou odlepovat během přehrávání
adaptérů může způsobit poruchu přístroje. a zabránit vyjmutí disku, to může vést k
- Zvláštně tvarované disky poškození zařízení.

- Jiné disky než CD Externí paměťové zařízení (USB , SD)
- Poškozené disky, včetně disků, které jsou Nenechávejte externí paměťové zařízení ( USB
popraskané, rozštípané nebo deformované , SD) na místech s vysokými teplotami.
- CD-R/RW , které nebyly ukončeny
Mohou nastat následující problémy.
Nedotýkejte se nahraného povrchu disků. - Operace mohou probíhat chybně.
- Paměťové zařízení nemusí být rozpoznáno .
Skladujte disky v obalech. - Soubory nemusí být přehrávány správně.

Nelepte štítky, nepopisujte a nepoužívejte Paměťové zařízení USB
chemikálie na povrch disků. Připojení přes USB rozbočovače není
podporováno.
K čištění CD otřete disk měkkým hadříkem Nepřipojujte nic jiného než USB paměťová
směrem ven od středu. zařízení.

Kondenzace vlhkosti může dočasně zhoršit Pevně zajistěte paměťové zařízení USB při
výkon přehrávače. Nechte ho vypnutý po dobu jízdě.
jedné hodiny, aby se teplota vyrovnala. Také
otřete vlhké disky měkkým hadříkem. Nenechte paměťové zařízení USB spadnout,
může dojít k uvíznutí pod brzdou nebo
Přehrávání disků nemusí být možné z důvodu plynem.
charakteristik, formátu disku, zaznamenaných
aplikací, prostředí, skladovacích podmínek, mohou nastat následující problémy.
atak dále. - Zařízení může způsobit slyšitelné rušení při
poslechu rádia.

SD paměťová karta
Tento přístroj podporuje pouze následující
typy SD paměťových karet.
- SD
- miniSD
- microSD
- SDHC

Udržujte paměťovou kartu SD mimo dosah Kompatabilita komprimovaných audio
dětí. Pokud je SD paměťová karta spolknuta, souborů ( CD disk, USB, SD)
ihned vyhledejte lékaře.
WMA
Nedotýkejte se konektorů na paměťové kartě Přípona souboru: .wma
SD prsty nebo kovovými předměty. Přenosová rychlost: 48 kbps - 320 kbps (CBR),
48 kbps až 384 kbps ( VBR)
Nevkládejte nic jiného než paměťovou kartu Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
SD do slotu. Pokud do slotu vložíte kovový Windows Media Audio Professional, Lossless,
předmět ( např. minci ), může dojít Voice / DRM Stream / Stream s videem:
k poškození vnitřních obvodů. Nejsou kompatibilní

Při vkládání karet miniSD nebo microSD , MP3
použijte adaptér . Přípona souboru: .mp3
Nepoužívejte adaptér, který má jiné kovové Přenosová rychlost: 8 kbps až 320 kbps (CBR),
části než konektory. VBR
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz (32 kHz,
Nevkládejte poškozené paměťové karty SD 44,1 kHz, 48 kHz)
(např. zvlněný, s odlepeným štítkem ). Kompatibilní ID3 tag verze: 1.0 , 1.1, 2.2, 2.3,
2.4 (ID3 tag verze 2.x má přednost před verzí
Nezatlačujte SD paměťovou kartu do slotu 1.x. )
silou, přístroj může být poškozen. M3U playlist: Není kompatibilní
Formáty MP3i (MP3 interaktivní ), MP3 PRO:
Při vyjímání na paměťovou kartu zatlačte a Nejsou kompatibilní
podržte, dokud neuslyšíte cvaknutí. Kartu
uvolňujte pomalu, aby nedošlo k poškození WAV
nebo zranění. Přípona souboru: .wav
Počet bitů: 8 a 16 ( LPCM ), 4 (MS ADPCM )
iPod Vzorkovací frekvence: 16 kHz až 48 kHz ( LPCM
Pevně zajistěte iPod při jízdě. Nedopusťte, aby ), 22,05 kHz a 44,1 kHz (MS ADPCM )
iPod spadl na podlahu , kde může dojít - Nemůžete použít tuto funkci s USB MTP .
k uvíznutí pod brzdovým nebo plynovým
pedálem. AAC
Kompatibilní formát: AAC kódování pro iTunes
O nastavení iPodu Přípona souboru: .m4a
- Je-li připojen Pod, změní nastavení ekvalizéru Vzorkovací frekvence: 11,025 kHz až 48 kHz
na hodnotu Vypnuto, aby se optimalizovala Přenosová rychlost: 16 kbps až 320 kbps , VBR
akustika. Při odpojení iPodu, se ekvalizér vrátí Apple Lossless: Není kompatibilní
do původního nastavení. AAC soubory koupené z iTunes Store ( m4p ):
- Nemůžete nastavit režim opakování na nejsou kompatibilní
vypnuto. Opakování se automaticky změní na informace
All, když je iPod připojen k tomuto přístroji. Pouze prvních 32 znaků může být zobrazeno
jako název souboru (včetně přípony souboru)
Nekompatibilní texty uložené na iPodu se nebo název složky.
nezobrazí v přístroji. Tento přístroj nemusí pracovat správně v
závislosti na aplikaci
UPOZORNĚNÍ použité ke kódování souborů WMA.
Nenechávejte CD / externí paměťová zařízení Může dojít k mírnému zpoždění na začátku
(USB, SD) nebo iPod v místech s vysokou přehrávání
teplotou. zvukového souboru s vestavěnými obrazovými
daty nebo zvukových záznamů

uložených na paměťovém zařízení USB , které - Pioneer nemůže zaručit kompatibilitu
má složitou hierarchii složek. s některými zařízeními USB a nenese žádnou
Ruský text by měl být kódován v jedné z odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat na
těchto znakových sad: paměťovém médiu, chytrém telefonu , nebo
- Unicode ( UTF-8 , UTF-16 ) jiném zařízení.
- Znaková sada jiná než Unicode , používaná v
prostředí Windows je nastavena do ruštiny v Kompatibilita se zařízením iPod
multi-jazykovém nastavení Tento přístroj podporuje pouze následující
iPod modely .
Disk - iPod touch ( 5. generace )
Hierarchie složek : až do osmi úrovní - iPod touch ( 4. generace )
(praktické je méně než dvě vrstvy ) - iPod touch ( 3. generace )
Přehrávatelné složky: až 99 - iPod touch (2. generace)
Přehrávatelné soubory: až 999 - iPod touch ( 1. generace)
Systém souborů: ISO 9660 Level 1 a 2 , Romeo, - iPod classic
Joliet - iPod s videem
Multi-session přehrávání : Kompatibilní - iPod nano ( 7. generace)
Packet Write přenos dat : Není kompatibilní - iPod nano ( 6. generace)
Bez ohledu na délku prázdných úseků mezi - iPod nano ( 5. generace )
písněmi na původní nahrávky komprimované - iPod nano ( 4. generace )
zvukové disky přehrávají s krátkou pauzou - iPod nano ( 3. generace)
mezi písněmi. - iPod nano (2. generace)
- iPod nano ( 1. generace)
Externí paměťové zařízení (USB , SD) - iPhone 5
Hierarchie složek: až do osmi úrovní (praktické - iPhone 4S
je méně než dvě vrstvy) - iPhone 4
Přehrávatelné složky: až 1 500 - iPhone 3GS
Přehrávatelné soubory: až 15 000 - iPhone 3G
Přehrávání souborů chráněných autorským - iPhone
právem: Není kompatibilní V závislosti na generaci nebo verzi iPod
Rozdělené externí paměťové zařízení (USB, některé funkce nemusí být k dispozici.
SD) : Pouze první přehrávatelný oddíl lze
přehrávat. Operace se mohou lišit v závislosti na verzi
Může dojít k mírnému zpoždění při spuštění softwaru iPodu.
přehrávání z paměťového zařízení USB se
složitou hierarchií složek. Uživatelé iPod s Lightning konektorem musí
použít Lightning - USB kabel (součást dodávky
SD paměťová karta iPodu ).
Není kompatibilita s Multi Media Card ( MMC).
Kompatibilita se všemi paměťovými kartami Uživatelé iPod s dock konektorem by měli
SD není zaručena. používat CD- IU51 . Pro podrobnosti se obraťte
Tento přístroj není kompatibilní s SD- Audio. na svého prodejce.

UPOZORNĚNÍ Kompatibilitu souborů / formátů naleznete
- Pioneer nenese žádnou zodpovědnost za v iPod příručce.
ztrátu dat na USB paměťových zařízeních /
USB přehrávačích / Paměťových kartách SD / Audiokniha , Podcast: Kompatibilní
SDHC paměťových kartách , a to i pokud jsou
tato data ztracena,při používání tohoto
přístroje.

UPOZORNĚNÍ Pořadí zvukových souborů
Pioneer nenese žádnou odpovědnost za ztrátu Uživatel nemůže přiřadit čísla složkám a určit
dat na iPodu, i když jsou tato data ztracena při pořadí přehrávání.
použití s tímto přístrojem. Příklad hierarchie

O iTunes značení Disk
Tuto funkci lze provést na následujících Pořadí výběru složky nebo jiné operace se
modelech iPodu mohou lišit v závislosti na kódování a
- IPod touch 5. generace použitém software.
- IPod touch 4. generace
- IPod touch 3. generace Externí paměťové zařízení (USB , SD)
- IPod touch 2. generace Pořadí přehrávání je stejné, jako v externím
- IPod touch 1. generace paměťovém zařízení ( USB , SD ).
- IPod classic 160GB. Chcete-li určit pořadí přehrávání, můžete
- IPod classic 120GB použít následující metodu.
- IPod classic Vytvořte název souboru, který obsahuje číslo,
- IPod nano 7. generace které určí pořadí přehrávání ( např.
- IPod nano 6. generace 001xxx.mp3 a 099yyy.mp3 ).
- IPod nano 5. generace 2 Vložte tyto soubory do složky.
- IPod nano 4. generace 3 Uložte složku na externí paměťové zařízení
- IPod nano 3. generace (USB , SD).
- IPhone 5 Nicméně, v závislosti na operačním systému
- IPhone 4S nemusíte být schopni určit pořadí přehrávání.
- IPhone 4 U USB přenosných audio přehrávačů závisé
- IPhone 3GS pořadí přehrávání na přehrávači.
- IPhone 3G
- iPhone Bluetooth profily
Informace o skladbě (tag ) lze uložit z vysílací
stanice do vašeho iPodu. Aby bylo možné používat bezdrátové
Skladby se zobrazí v seznamu s názvem technologie Bluetooth ,
"Tagged playlist" v iTunes až budete příště zařízení musí spňovat některý z profilů.
synchronizovat iPod. Pak si můžete přímo Tento přístroj je kompatibilní s následujícími
zakoupit skladby z iTunes Store. profily.
Označené skladby a skladby, které můžete - GAP ( Generic Access Profile)
koupit z iTunes Store se mohou lišit. - OPP ( Object Push Profile )
Ujistěte se, že jde o správnou skladbu než -HFP ( Hands Free Profile ) 1.
provedete nákup. -PBAP ( Phone Book Access Profile )
Pokud nemůžete tuto funkci korektně použít, - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile )
aktualizuje iPod firmware. - AVRCP ( Audio / Video Remote Control
Profile)1.3
- SPP ( Serial Port Profile ) 1.1

Autorská práva a ochranné známky 3C, LLC.
Bluetooth Logo miniSD je ochranná známka společnosti
Slovo Bluetooth, značka a loga jsou SD-3C, LLC.
registrované Logo microSD je ochranná známka společnosti
ochranné známky vlastněné společností SD-3C, LLC.
Bluetooth SIG, Inc Logo SDHC je ochrannou známkou společnosti
a jakékoliv použití těchto značek společností SD -3C, LLC.
PIONEER
CORPORATION je na základě licence. Ostatní iPod a iPhone
ochranné známky iPhone, iPod, iPod classic , iPod nano , a
a obchodní názvy jsou majetkem jejich iPod touch jsou ochranné známky společnosti
příslušných Apple Inc , registrované
vlastníků. v USA a dalších zemích.
Lightning je ochranná známka společnosti
iTunes Apple Inc
Apple a iTunes jsou ochranné známky "Made for iPod " a "Made for iPhone"
společnosti Apple Inc , znamená,
registrované v USA a dalších zemích. že elektronické příslušenství bylo navrženo
speciálně pro připojení k zařízení iPod nebo
MP3 iPhone a byl certifikován
Koupě tohoto výrobku pouze zprostředkovává prodejcem, že splňuje Apple standardy .
licenci Společnost Apple není odpovědná za provoz
pro soukromé , nekomerční účely a tohoto zařízení nebo za jeho soulad s
neposkytuje licenci ani právo používat bezpečnosti a regulační normami. Vezměte
tento produkt v jakékoli reklamě, prosím na vědomí,
ve vysílání (pozemní , že použití tohoto příslušenství se zařízením
satelit, kabelové a / nebo jakékoli jiné iPod nebo
médium ) , vysílání / iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových
streaming přes internet, intranet a / zařízení.
nebo v jiných sítích nebo jiných elektronických
distribučních soustav, jako je pay- audio nebo Android
audio -on-demand aplikace. K těmto účelům je Android je ochranná známka společnosti
nutná nezávislá licence. Pro podrobnosti Google Inc
navštivte
http://www.mp3licensing.com . MIXTRAX
MIXTRAX je ochranná známka společnosti
WMA PIONEER
Windows Media jeregistrovaná ochranná CORPORATION
známka
nebo ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation ve
Spojených státech a / nebo dalších zemích.
Tento produkt zahrnuje technologii ve
vlastnictví
Microsoft Corporation a nemůže být použit
nebo
distribuován bez licence od společnosti
Microsoft
Licence , as

SD paměťová karta
Logo SD je ochranná známka společnosti SD -

specifikace CD přehrávač

obecné Systém ............ Compact disc audio

Napájecí zdroj ................. 14,4 V DC ( 10,8 V systém

až 15,1 V ) Použitelné disky ................ Compact Disc

Uzemnění ................... Negativní Odstup signál- šum........ 94 dB (1 kHz) (IEC -síť)

Maximální odběr proudu . Počet kanálů .............. 2 (stereo)

.................. ... 10.0A MP3 Formát dekódování .... MPEG- 1 & 2 Audio

Rozměry (Š × V × H ) : Layer 3

DIN WMA Formát dekódování .. Ver . 7. , 7.1 , 8 , 9 , 10 ,

Kryt ................. 178 mm × 50 mm × 165mm 11 , 12. ( 2 ch audio)

Čelo ................. 188 mm × 58 mm × 17 mm (Windows Media

( DEH- X9600BT ) Player)

Čelo ................. 188 mm × 58 mm × 18 mm AAC Formát dekódování .....MPEG-4 AAC

( DEH- X8600BT ) (iTunes kódován)

Kryt ..................178 mm × 50 mm × 165mm (pouze . m4a )

Čelo ................. 170 mm × 46 mm × 17 mm (Verze 10.7 a starší)

( DEH- X9600BT ) WAV formát signálu .. Lineární PCM &

Čelo ................. 170 mm × 46 mm × 18 mm MS ADPCM

( DEH- X8600BT ) ( Nekomprimovaný )

Hmotnost ........................ 1,1 kg USB

Audio Standard USB specifikace USB 2.0 full speed

Maximální výkon ....... 50 W × 4 Maximální proud 1A

70 W × 1/2 W USB třída ............... MSC (Mass Storage

( subwooferu ) Class)

Trvalý výkon ... 22W x 4 (50 Hz až Souborový systém ....... FAT12, FAT16, FAT32

15 000 Hz , 5% MP3 Formát dekódování .... MPEG- 1 & 2 Audio

THD,4Wload , oba Layer 3

kanály ) WMA Formát dekódování .. Ver . 7. , 7.1 , 8 , 9 , 10 ,

Zatěžovací impedance ..... 4 W až 8 W × 4 11 , 12. ( 2 ch audio)

4 W až 8 W x 2 + 2 ( Windows Media

×1W Player)

Preout maximální výstupní úroveň...................... ... AAC Formát dekódování .....MPEG-4 AAC

4.0 V (iTunes kódován)

Ekvalizér (5- pásmový grafický ekvalizér) : (pouze . m4a )

Frekvence ................ 100 Hz/315 (Verze 10.7 a starší)

Hz/1.25 kHz WAV formát signálu ........... Lineární PCM

/3,15 kHz / 8 kHz & MS ADPCM

Zisk ................................... ± 12 dB ( Nekomprimovaný )

HPF : SD

Frekvence ......................... 50 Hz/63 Hz Kompatibilní fyzický formát

/80 Hz Hz/100 /125 ........................................... Verze 2.00

Hz Maximální kapacita paměti

Ztráta ............................... -12 DB / oct .......................... 32 GB ( SD a SDHC )

Subwoofer ( mono) : Souborový systém ...... FAT12, FAT16, FAT32

Frekvence ........................ 50 Hz/63 Hz MP3 Formát dekódování ... MPEG- 1 & 2 Audio

/80 Hz Hz/100 /125 Layer 3

Hz WMA Formát dekódování .. Ver . 7. , 7.1 ,8 , 9 , 10 ,

Ztráta .................................. -18 DB / oct 11 , 12. ( 2 ch audio)

Zisk .................................... + 6 dB do -24 dB ( Windows Media

Fáze ............................... Normální / vzad Player)

Zvýraznění basů : AAC Formát dekódování .... MPEG-4 AAC

Zisk ...................................... + 12 dB do 0 dB (iTunes kódován)

(pouze . m4a )

(Verze 10.7 a starší)

WAV formát signálu ........... Lineární PCM

& MS ADPCM
( Nekomprimovaný )

FM tuner

Frekvenční rozsah....... 87,5 MHz až 108,0
MHz

Použitelná citlivost ........ 9 dBf ( 0,8 μV/75W ,
mono, S / N : 30 dB )

Odstup signál- šum .............72 dB (IEC -síť)

MW tuner

Frekvenční rozsah .......... 531 kHz až 1 602 kHz
Použitelná citlivost ......... 25 mV (S / N: 20 dB)
Odstup signál-šum ............. 62 dB (IEC-síť)

LW tuner

Frekvenční rozsah ........ 153 kHz až 281 kHz
Použitelná citlivost ...... 28 mV (S / N: 20 dB)
Odstup signál-šum ............. 62 dB (IEC-síť)

Bluetooth Bluetooth 3.0
certifikované
Verze .................... 4 dBm Maximální
(Výkonová třída 2)
Výstupní výkon ..............

poznámka
Specifikace a design se mohou změnit
bez předchozího upozornění

Užívateľský manuál

CD RDS RECEIVER

DEH-X9600BT
DEH-X8600BT

Slovensky

Obsah

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku PIONEER.

Na zaistenie správneho používania, si prosím pred použitím výrobku prečítajte túto príručku.
Venujte zvláštnu pozornosť oddielom VAROVANIE a UPOZORNENIE. Príručku uchovávajte na
bezpečnom a dosiahnuteľnom mieste pre prípadné ďalšie použitie.

Ďakujeme vám za nákup tohto výrobku značky Pioneer ........ 2
Upozornenia
Skôr, ako začnete ....................................................................3
Použitie zariadenia ..................................................................4
Hlavná jednotka.......................................................................4
Diaľkový ovládač .....................................................................4
Menu nastavenia .....................................................................5
Pripojenie predného panela ....................................................5
Základné operácie ...................................................................6
Často vykonávané operácie ....................................................6
Rádio - Základné operácie .......................................................7
CD / CD-R / CD-RW a externé ukládacie zariadenie (USB SD)
Základné operácie .................................................................10
iPod .......................................................................................13
Použitie Bluethoot bezdrôtového zariadenia ........................15
Použitie aplikácií pripojeného zariadenia ..............................19
Natavenie zvuku ....................................................................21
Použitie rôznych vzhľadov displeja .......................................22
Výber farby podsvietenia displeja .........................................23
Nastavenie farby podsvietenia ..............................................23
O funkcii MIXTRAX ................................................................24
MIXTRAX nastavenie .............................................................25
Systémové menu ...................................................................26
Menu nastavenia ...................................................................27
Systémové menu ...................................................................27
Používanie zdroja AUX ..........................................................28
Dodatočné informácie ...........................................................29
Odstraňovanie problémov ....................................................29
Chybové správy .....................................................................29
Pokyny k používaniu ..............................................................32
Kompatabilita komprimovaných audio súborov
(CD disk, USB, SD) ..................................................................33
Kompatibilita so zariadením iPod .........................................34
Poradie zvukových súborov ..................................................35
Bluetooth profily ...................................................................35
Autorské práva a ochranné známky ......................................36
Špecifikácia ............................................................................37

Skôr, ako začnete

Pri likvidácii výrobku tento nevyhadzujte VAROVANIE
do bežného komunálneho odpadu. V
systéme triedeného odpadu sú pre - Nepokúšajte sa inštalovať alebo
likvidáciu použitej elektroniky určené opravovať zariadenie sami. Inštalácia
zvláštne kontajnery podľa legislatívy pre a servis vykonávané osobami
likvidáciu a recykláciu odpadu. nezaškolenými a bez skúseností s
Súkromné osoby a domácnosti v členských opravami a údržbou elektronických
krajinách EU, vo Švajčiarsku a Nórsku môžu zariadení a príslušenstva motorových
vrátiť použité elektronické prístroje vozidiel, môžu byť zdrojom nebezpe-
bezplatne v špeciálnych zberných čia zásahu elektrickým prúdom,
zariadenia alebo u maloobchodných zranenia alebo iných úrazom.
predajcov (pri nákupe nového zariadenia).
V ostatných krajinách sa likvidácia - Nepokúšajte sa obsluhovať zariadenie
elektronických zariadení riadi lokálnymi pri riadení. Opustite cestu a
predpismi. zaparkujte na bezpečnom mieste
Tým, že výrobok zlikvidujete predpísaným pred tým, ako začnete pracovať s
spôsobom, zaistíte, že jeho likvidácia a ovládacími prvkami zariadenia.
recyklácia prebehne vhodným spôsobom s
minimálnym dopadom na životné POZOR
prostredie a ľudské zdravie.
- Toto zariadenie nesmie prísř do kontaktu
O tomto zariadení s kvapalinami – nebezpečie zasiahnutím
elektrickým prúdom. Môže tiež dojsť k poš-
Frekvencie naladitelné na tomto zariadení kodeniu zariadenia, prehriatiu a požiaru.
sú určené pre použitie v západnej Európe,
Ázii, na strednom východe, v Afrike a - Hlasitosť vždy nastavte tak, aby
Oceánii. Používanie v iných oblastiach zostili počuteľné okolné zvuky.
môže mať za následok slabý alebo žiadny
príjem signálu. Funkcia RDS (rádio data - Zariadenie nevystavujte vlhkosti.
systém – systém prenosu dát rádiovým
signálom) funguje iba v oblastiach, kde je POZOR
poskytovaný RDS signál na FM
frekvenciách. Tento výrobok je klasifikovaný ako
Laserový výrobok triedy 1 podľa
IEC60825 1:2007

Laserový výrobok triedy I

V prípade poruchy

Ak Vaše zariadenie nefunguje správne,
kontaktujte prosím Vášho dodávateľa
alebo najbližší autorizovaný servis
PIONEER.

Použitie zariadenia 5 – otváracie (oddelovacie) tlačidlo
6 – vstup externého zariadenia (3,5mm
Hlavná jednotka stereo jack)
7 – hore/dole
DEH-X9600BT 8 – MIX
9 – BAND/iPod
10 – telefón
11 – multicontrol – M.C.
12 – otvor pre vloženie disku
13 – eject – vysunutie disku
14 – čítačka SD kariet. Čítačka SD kariet sa
sprístupní po odobratí čelného panela.

POZOR

Pre pripojenie USB zariadenia používajte
Pioneer USB kábel. Pri zapojení USB
zariadenia priamo, môže dôjsť k jeho
mechanickému poškodeniu.

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač CD-SR110 je dodávaný
samostatne

1 – SRC/OFF – zdroj/vypnúť 15 – prijať prichádzajúci hovor
2 – páčky ovládacieho tlačidla 16 – ukončiť alebo odmietnuť prichádzajúci
3 – späť/DISP hovor
4 – hľadanie

17 – smerové tlačidlá – manuálne FM step (Nastavenie kroku ladenia)
ladenie, pretáčanie dopredu a dozadu, 1 – Otáčaním M.C. vyberte, či ladenie FM
listovanie v zozname a ďalšie funkcie bude prebiehať po kroku 100kHz alebo
18 – VOLUME hlasitosť 50kHz
2 - Stlačením M.C. potvrďte výber
Menu nastavenia Pri manuálnom ladení je krok
automaticky nastavený na 50kHz
1 Po inštalácii zariadenia zapnite spínač Ak sú voľby AF a TA vypnuté, bude
zapalovania. Objaví sa menu nastavenia. ladenie prebiehať po kroku 50kHz, aj
2 Nastavte M.C. (viacúčelové tlačidlo) na keby bol nastavený krok 100kHz
YES
Contrast (Kontrast)
- Ak nebudete zariadenie používať po 1 – Otáčaním M.C. nastavte požadovanú
dobu dlhšiu ako 30 sekúnd, menu úroveň kontrastu displeja v rozsahu 0-15
nastavenia sa nebude zobrazovať. 2 - Stlačením M.C. potvrďte výber

- Ak nechcete urobiť nastavenie 5 - Nastavovanie ukončíte otočením
teraz, nastavte M.C. na NO M.C. do polohy YES
Ak chcete nastavenie ešte zmeniť,
3 Stlačením M.C. potvrďte výber otočte M.C. do polohy NO
4 Urobte následujúce kroky nastavenia 6 - Stlačením M.C. potvrďte výber
(na postúpenie k ďalšiemu kroku
musíte vždy potvrdiť svoj výber) Poznámka
- Nastavenie môžete tiež meniť pomocou
Language select (Výber jazyka) volieb systém menu a setup menu.
Podrobný popis týchto nastavení
Toto zariadenie ponúka výber z niekoľkých jazykov nájdete na stranách 26 a 27.
- Opustit menu nastavenia môžete
1 – Otáčaním M.C. vyberte jazyk stlačením tlačidla SRC/OFF
2 – Stlačením M.C. potvrďte výber
Pripojenie predného panela
Calendar (Nastavenie kalendára)
1 – Otáčaním M.C. nastavte rok Dôležité
2 - Stlačením M.C. potvrďte výber - Pri odpojovaní i pripojovaní predného
3 – Otáčaním M.C. nastavte deň panela buďte opatrný, aby nedošlo
4 - Stlačením M.C. potvrďte výber k jeho poškodeniu.
5 – Otáčaním M.C. nastavte mesiac - Nevystavujte predný panel otrasom
6 - Stlačením M.C. potvrďte výber a nárazom.
- Nevystavujte predný panel priamemu
Clock Setting (Nastavenie hodín) slnečnému žiareniu a vysokým teplotám.
1 – Otáčaním M.C. nastavte hodiny - Aby ste predišli poškodeniu zariadenia
2 - Stlačením M.C. potvrďte výber alebo interiéru vozu, odpojte od
3 – Otáčaním M.C. nastavte minúty predného panelu všetky káble a
4 - Stlačením M.C. potvrďte výber pripojené externé zariadenia pred
5 – Otáčaním M.C. vyberte formát jeho odobratím.
zobrazenia času – 12 hod., 24 hod.
6 - Stlačením M.C. potvrďte výber

DEH-X9600BT Základné operácie

Odobratie predného panela Zapnutie zariadenia
1 – stlačte tlačidlo Open pre otvorenie 1 – Stlačením SRC/OFF zariadenie zapnete.
predného panela.
2 – uchopte ľavú stranu panela a jemne Vypnutie zariadenia
ho vyberte smerom dopredu. Panel 1 – Stlačením SRC/OFF zariadenie vypnete
nevyberajte silou, dbajte na to, aby Vám
nespadol a neprišiel do styku s priamym Nastavenie hlasitosti
slnečným žiarením ani kvapalinami. 1 – Otáčaním M.C. nastavte hlasitosť
3 - Oddelený predný panel vždy
uchovávajte v ochrannom obale. Výber zdroje signálu
1 – Opakovaným stlačením SRC/OFF
Opätovné pripojenie predného panelu prepínate medzi :
1 – Predný panel priložte zvisle k čelnej DEH-X9600BT
stene prístroja a opatrne zacvaknite. Rádio – CD – USB1/iPod1 – App1 –
DEH-X8600BT USB2/iPod2 – App2 – SD – AUX – BT
Vybratie predného panela Audio
1 – Stlačte tlačidlo Open pre uvolnenie DEH-X8600BT
predného panela. Rádio – CD – USB/iPod – App – SD – AUX
2 – Zatlačte panel hore (I), a potom ho – BT Audio
vytiahnite smerom k sebe (II).
Poznámky:
3 - Oddelený predný panel vždy - Ak sú káble (modrý a biely) zariadenia
uchovávajte v ochrannom obale. pripojené k vonkajšej anténe vozidla, je
Opätovné pripojenie predného panela anténa ovládaná zariadením a pri jeho
1 – Nasuňte panel smerom doľava zapnutí bude anténa vysunutá. Pre
zasunutie antény zariadenie vypnite.
2 – Zatlačte pravú stranu panelu tak, aby - Ak sú k prístroju pripojené dve
zacvaka. USB zariadenia a chcete prepnúť
prehrávanie z jednoho na druhé,
najskôr ukončite komunikáciu prístroja
s USB zariadením.
- Ak chcete pripojiť USB1/iPod1 a
USB2/iPod2 súčasne, použite pre
pripojenie rozširujúci Pioneer USB
kábel CD U50E spolu so štandardným
Pioneer USB káblom

Často vykonávané operácie

Návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu
Návrat k predchádzajúcemu zoznamu,
prechod o kategóriu/adresár vyššie
1 – Stlačte tlačidlo Späť/DISP
Návrat na hlavnú obrazovku
1 – Stlačte tlačidlo BAND

Návrat na hlavnú obrazovku zo Výber frekvencií
zoznamu / výpisu kategórie 1 – Stlačte BAND toľkokrát, aby sa objavila
1 – Stlačte tlačidlo BAND požadovaná frekvencia (FM-1, FM- 2,
Výber funkcie alebo položky zoznamu FM-3, MW/LW)
1 – Otáčajte M.C. alebo ovládacou
páčkou M.C. Ručné ladenie
Pokyn „Otáčajte M.C.“ v tomto návode 1 – Stlačte páčku M.C.
vždy znamená urobte voľbu funkcie Vyberte hodnotu Manual v kategórii
alebo položky zoznamu. Tuning Mode pre ručné ladenie

Rádio Automatické ladenie
Základné operácie Stlačte páčku M.C. a podržte ju v spodnej
polohe.
1 – indikátor TAG Počas ladenia a držania páčky M.C. dole,
2 – indikátor prenosu TAG informácií môžete preskakovať stanice. Automatické
3 – indikátor pásma ladenie začne, keď pustíte páčku M.C..
4 – indikátor News správy
5 – indikátor TA dopravného spravodajstva Poznámka:
6 – indikátor STEREO Detailný popis funkcií ladenia nájdete
7 – indikátor čísla predvoľby v kapitole Ladenia na strane 9.
8 – indikátor LOC
9 – úroveň signálu Použitie funkcie PI Seek
10 – indikátor TEXT
11 – indikátor PTY Ak tuner nemôže nájsť vhodnú stanicu
12 – názov stanice alebo má požadovaná stanica slabý
13 – frekvencia signál, prístroj sa pokúsi naladiť inú
stanicu s podobným programom.
Počas hľadania je na displeji zobrazená
ikona PI SEEK.

Použitie funkcie Auto PI Seek

Ak prednastavené stanice nie sú dosiah-
nuteľné, prístroj sa môže automaticky
pokúsiť nájsť miesto prednastavených
staníc iné, dosiahnuteľné, stanice s
podobným programem.
Funkcia Auto PI Seek je štandardne
vypnutá.
Podrobnosti o tejto funkcii nájdete na
str. 26.

Ukladanie a obnovovanie
naladených staníc pre každý
rozsah frekvencií

1 - Stlačte tlačidlo zoznam

2 – Použite M.C. pre uloženie nájdenej UUloženie TAG informácií do zariadenia
stanice do pamäte. 1 – Nalaďte požadovanú stanicu
Otáčaním nastavte číslo stanice v pamäti, 2 – Stlačte a držte tlačidlo Späť/DISP počas vysielanej
stlačením a pridržaním stanicu uložte. skladby, ak na displeji svieti indikátor TAG. Počas
3 – Použite M.C. pre vybratie uloženej ukladania TAG informácií indikátor TAG bliká
stanice
Otáčaním vyberte požadovanú stanicu, UUloženie TAG informácií do iPodu
stlačením výber potvrďte. DEH-X9600BT
Všetky stanice uložené v FM rozsahu 1 – zmeňte zdroj (SRC) na iPod
môžu byť nastavené z akýchkoľvek troch Objaví sa obrazovka pre prenos TAG informácií
FM rozsahov. 2 – Nastavte M.C. na YES
Stanice môžete tiež meniť stlačením hore 3 – Stlačte M.C. pre potvrdenie výberu.
a dole – UP a DOWN TAG informácie môžete tiež preniesť pomocou voľby
Tags Transfer. Podrobnosti o tejto funkcii nájdete na
Prepnutie na RDS displej strane 15.
Prenos TAG informácií bude ukončený, ak počas
RDS (radio data systém) obsahuje prenosu prepnete zdroj z iPod1 na iPod2 alebo
digitálne informácie, ktoré uľahčujú naopak.
vyhľadávanie rozhlasových staníc. DEH-X8600BT
- Stlačte opakovane Späť/DISP Na displeji Tento prístroj prenesie TAG informácie
bude zobrazená zodpovedajúca skupina automaticky, akonáhle je k nemu iPod pripojený.
informácií – PTY (druh vysielaného
programu), frekvencia, názov stanice / Použitie rádio textov
skladby / interprét Na displeji môže byť zobrazený aktuálny rádio text a
tri naposledy prijaté texty.
Poznámky: 1 – Stlačte a držte tlačidlo Hľadať pre zobrazenie
- Štandardne je zobrazený názov naladenej rádio textu
stanice, ak názov stanice nie je k Ak nebol žiadny text prijatý, ostane obrazovka
dispozícii, bude zobrazená naladená prázdna.
frekvencia. 2 – Otáčajte páčkou M.C. doľava alebo doprava pre
- V závislosti na frekvenčnom rozsahu sa zobrazenie troch naposledy prijatých textov.
môže text informácií meniť. 3 – pre listovanie použite klávesy hore a dole – UP a
DOWN
PTY – druh vysielaného obsahu UUloženie a obnovenie rádio textu
Môžete uložiť dáta až z 6 prijatých rádio textov do
Pre viac informácií o PTY navštívte RT MEMO1 až RT MEMO6.
internetové stránky 1 – Zobrazte text, ktorý chcete uložiť do pamäte.
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/ 2 – Stlačte Hľadať
121/ tech/CarAudio/PTY.html Objaví sa prednastavená obrazovka.
3 – Použite páčku M.C. pre uloženie textu.
Použitie TAG informácií Otáčajte ju pre zmenu čísla pozície pre uloženie.
Stlačením a podržaním text uložíte.
Viac detailov o iTunes TAG 4 – Použite páčku M.C. pre vybranie požadovaného
informáciách nájdete na strane 35. textu.
Otáčaním vyberte text, stlačením výber potvrďte.
Systém automaticky uchováva tri naposledy
prijaté rádio texty. Najstarší text je nahradený novo
prijatým.

Nastavenie funkcií Môžete naladiť iba stanice vysialajúce daný druh
vysialania.
1 – Stlačte M.C. pre zobrazenie hlavného menu 1 – Stlačením M.C. sa na displeji zobrazí mód pre
2 – Otáčaním M.C. mente voľby menu a stlačte nastavenie
pre výber voľby FUNCTION. 2 – Otočte páčkou M.C. doľava alebo doprava a
3 – Otáčajte M.C. pre vybratie požadovanej vyberte požadovaný druh vysielania News (správy) –
funkcie Popular – Classic – Others (iné)
Po vybraní budú sprístupnené niektoré z následu- 3 – Stlačte M.C. pre zahájenie vyhľadávania. Prístroj
júcich funkcií: Ak je vybraný rozsah MW/LW budú začne vyhľadávať stanice, ktoré vysielajú daný typ
dostupné iba funkcie BSM, Local a Tuning programu. Keď je stanica nájdená, zobrazí sa na
displeji jej názov.
FM Setting (FM nastavenie kvality zvuku) - Vyhľadávanie ukončíte ďalším slačením M.C.
Kvalita zvuku môže byť nastavená podľa kvality - Program niektorých staníc sa nemusí zhodovať
prijímaného FM signálu.
1 – Stlačte M.C., na displeji sa zobrazí mód pre s hodnotou, ktorú tieto stanice v PTY udávajú.
nastavenie - Ak sa nepodarí naladiť žiadnu stanicu, objaví sa
2 – Otáčajte M.C. pre zvolenie požadovaného
nastavenia na displeji hlásenie „Not found“ a po dvoch
- Standard – štandardné nastavenie sekundách sa prístroj vráti k pôvodnej stanici.
- Hi-Fi – nastavenie uprednostňujúce vysokú
kvalitu stereo zvuku Traffic announce TA (dopravné spravodajstvo)
- Stable – nastavenie uprednostňujúce nízku 1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie
hladinu šumu u mono zvuku funkcie dopravného spravodajstva

BSM (uloženie stanic so silným signálom) Alternative FREQ (vyhľadávanie alternatívnych
Funkcia BSM automaticky uloží 6 staníc s frekvencií)
najsilnejším signálom. Ak prijímaná stanica nemá dobrý signál, prístroj sa
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie funkcie BSM automaticky pokusí naladiť inú stanicu v rovnakej
Pre vypnutie stlačte M.C. ešte raz¨ sieti.
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie funkcie
Regional (regionálne vysielanie) vyhľadávanie alternatívnych frekvencií
Ak sú použité alternatívne frekvencie, táto
funkcia vyberie takéto stanice, ktoré vysielajú News interrupt (prerušenie programu správami)
regionálny program. 1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie funkcie
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie funkcie správy
Regional
Tuning mode (spôsob ladenia)
Local (naladenie staníc so silným signálom) Môžete nastaviť spôsob fungovania páčky M.C..
Táto funkcia Vám umožní naladiť iba stanice Nastavte na „Manual“ pre manuálne ladenie
s dostatočne silným signálom pre kvalitný príjem. programov alebo nastavte „Preset“ pre prpínanie
1 – Stlačením M.C. sa na displeji zobrazí mód pr e medzi uloženými stanicami.
nastavenie 1 – Stlačením M.C. vyberte medzi módmi Manual
2 – Stlačte M.C. pre zapnutie / vypnutie funkcie Local a Preset
3 – Otáčajte M.C. pre výber nastavenia
FM: Level1 – Level2 – Level3 – Level4
MW/LW: Level1 – Level2
Vyšší level umožňuje naladiť iba stanice s lepším
signálom, nižší level umožní naladiť aj slabšie stanice.

PTY (druh vysielaného programu)

CD / CD-R / CD-RW a externé Prehrávanie skladieb z SD pamäťovej karty
ukládacie zariadenie (USB SD) 1 – Vložte SD pamäťovú kartu do slotu čítačky
Základné operácie SD kariet v prístroji. Kartu vložte kontaktmi
dole a zatlačte ju do slotu, kým nezapadne.
1 - ukazateľ vzorkovacej frekvencie. 2 – Stlačte SRC/OFF pre výber SD ako zdroja
Zobrazuje bitrate – vzorkovaciu frekvenciu dát.
prehrávaného súbora v prípade, že je Zastavenie prehrávania z SD pamäťovej karty
prehrávaný komprimovaný audio formát 1 – Zatlačte na SD kartu, až cvakne. Karta sa
2 – ukazateľ čísla adresára uvoľní.
Zobrazuje číslo adresára, ktorého obsah je 2 – Kartu môžete vybrať.
prehrávaný Vybranie adresára
3 – Ukazateľ čísla stopy 1 – Stlačte tlačidlo hore alebo dole Vybranie
4 – ukazateľ prehrávania / pozastavenia
5 – ukazateľ S.Retriever stopy
Zobrazuje, či je zapnutá funkcia Sound 1 – Stlačte páčku M.C.¨
Retriever Rýchly posun dopredu a dozadu
6 – Dĺžka skladby 1 – posuňte a podržte páčku M.C. doľava alebo
7 – Čas prehrávania doprava. Pri posune v komprimovanom audio
Prehrávanie CD / CD-R / CD-RW súbore nie je tento pri posúvaní prehrávaný.
1 – vložte disk do prístroja potlačou hore. Návrat do koreňového adresára
Vybratie CD / CD-R / CD-RW 1 – Stlačte a držte tlačidlo BAND
1 – Stlačte tlačidlo „Eject“ Prepínanie medzi komprimovaným audio
Prehrávanie skladieb z USB flash disku súborom a CD-DA
1 – Pripojte USB disk pomocou USB kábla. 1 – Stlačte tlačidlo BAND
Použite Pioneer USB kábel na pripojenie USB Prepínanie medzi pamäťovýmizariadeniami.
zariadenia Môžete prepínať medzi pamäťovými
Zastavenie prehrávania z USB flash disku zariadeniami na USB disku
1 – Odpojte USB flash disk 1 - Stlačte tlačidlo BAND
Prepínať môžete až medzi 32 zariadeniami
MTP pripojenia
MTP kompatibilný Android, zariadenie so
systémom Android 4.0 a vyšším môže byť
pripojené a použité ako USB dátový zdroj. Pre
pripojenie zariadenia Android použi te kábel,
ktorý bol s ním dodaný.
- MIXTRAX nie je kompatibilný s touto funkciou
- WAV nie je kompatibilný s touto funkciou
- Prechádzanie hudobných súborov nie je

kompatibilné s touto funkciou

Poznámky:
USB zariadenie odpojujte iba vtedy, ak nie
je používané.
Ak sú pripojené dve USB zariadenia, je
používané to, ktoré je pripojené k vstupu
vybranému v nastavení zdroja (Source)
Ukončite komunikáciu s USB zariadením
pred tým, ako začnete používať iné.

Použitie tlaičdla MIXTRAX Prechádzanie hudby

Zapnutie a vypnutie funkcie MIXTRAX Túto funkciu môžete použiť, ak je ako zdroj
Túto funkciu môžete použiť, keď je ako zdroj vybrané USB alebo SD.
použité USB zariadenie alebo SD karta. Táto funkcia je dostupná ak je možnosť
Nie je možné túto funkciu použiť s USB MTP. „Music browse“ nastavená na ON.
1 – Stlačte tlačidlo MIX pre vypnutie / Pre viac detailov nahliadnite do sekcie
zapnutie funkcie MIXTRAX. Prechádzanie hudby na strane 12.
Viac informácií nájdete na strane 24.
1 – Stlačte tlačidlo Hľadať pre prepnutie do
Prepnutie displeja hlavnej ponuky prehrávania
2 – Použite M.C. pre výber skladby alebo
Výber požadovaných textových informácií kategórie.
- Stlačte tlačidlo Späť/DISP Výber skladby alebo kategórie
1 – Otáčajte M.C.
Výber a prehranie súborov / Artists (interprét) – Albums (album) – Songs
skladieb zo zoznamu (skladby) – Genres (žánre)
Prehrávanie
Táto funkcia je dostupná, ak je možnosť 1 – Stlačte M.C. na vybranej skladbe
„Music browse“ nastavená na OFF. Zobrazenie zoznamu skladieb vo vybranej
Pre viac detailov nahliadnite do sekcie kategórii
Prechádzanie hudby na strane 12. 1 – Stlačte M.C. na vybranej kategórii
1 – Stlačte tlačidlo Hľadať pre prepnutie do Prehrávanie skladieb z vybranej kategórie
módu prehrávania súborov / skladieb zo 1 – Stlačte a podržte M.C. na vybranej
zoznamu. kategórii
2 – Použite M.C. pre výber požadovanej Prehľadávanie zoznamu podľa abecedy
skladby (alebo adresára) 1 – Keď je zobrazený zoznam pre vybranú
Zmena skladby alebo adresára kategóriu, stlačte tlačidlo Hľadať pre hľadanie
1 – Otáčajte M.C. podľa abecedy
Prehrávanie 2 – Stlačte M.C. pre vybranie písmena
1 – Stlačte M.C. na vybranej skladbe 3 – Stlačte M.C. pre zobrazenie abecedného
Zobrazenie zoznamu skladieb z zoznamu.
vybraného adresára Stlačením tlačidla Späť/DISP abecedné
1 – Stlačte M.C. na vybranom adresári vyhľadávanie ukončite
Prehranie skladieb z vybraného adresára
1 – Stlačte a podržte M.C. na vybranom Poznámky:
adresári - Tento prístroj musí zoradiť záznamy podľa

kategórií Artists, Albums, Songs a Genres.
Toto roztriedenie zaberie priemerne 70
sekúnd pre 1000 skladieb a doporučujeme
nepoužívať viac ako 3000 skladieb. Majte
na pamäti, že rôzne druhy súborov môžu
pri triedení zabrať viac času.
- V závislosti na počte a type súborov
uložených na USB zariadení, môže sa zoznam
skladieb na displeji objaviť s oneskorením.
- Počas triedenia zoznamu môže nastať situácia,
že žiadne z tlačidiel zdanlivo nijako
nereaguje na stlačenie.
- Zoznamy sú znova triedené vždy pri zapnutí
zariadenia.

Prehrávanie skladieb v závislosti na Music Browse (prechádzanie hudby)
aktuálne prehrávanej skladbe Môžete prechádzať hudobné súbory na USB
pamäťovom zariadení a SD karte.
Túto funkciu môžete použiť, keď je ako 1 – Stlačte M.C. pre nastavenie požadovanej
zdroj vybrané zariadenie USB alebo SD. voľby
Táto funkcia je dostupná ak je možnosť - ON – zoznam skladieb / kategórií
„Music browse“ nastavená na ON. - OFF – zoznam súborov / adresárov
Pre viac detailov nahliadnite do sekcie V niektorých prípadoch sa môže objaviť
Prechádzanie hudby na strane 12. hlásenie s dotazom, či sa má pre dané
zariadenie vytvoriť databáza. Ak sa tak stane,
Môžete prehrávať skladby z následujúcich postupujte podľa návodu nižšie.
zoznamov: 2 – Otočte M.C. tak, aby ste nastavili možnosť
- Zoznam albumov aktuálne prehrávaného YES
3 – Stlačte M.C. pre potvrdenie výberu. Objaví
interpréta sa hlásenie s dotazom, či chcete vytvoriť
- Zoznam skladieb z aktuálne prehrávaného databázu na USB / SD úložisku.
4 – Otočte M.C. tak, aby ste nastavili možnosť
albumu YES
- Zoznam albumov z aktuálne prehrávaného žánra 5 – Stlačte M.C. pre potvrdenie výberu.
1 – Stlačte a podržte tlačidlo Hľadať pre (Pro ukončení tejto možnosti stlačte NO)
výber módu prehrávania - Databáze v prístroji môžu byť za určitých
2 – Otáčajte M.C. pre zmenu módu, okolností zmazané. Uložením databáze na USB /
stlačením M.C. potvrdíte výber módu. SD úložisku umožníte prípadne túto databázu
- Artist – prehrávanie albumu aktuálne obnoviť. Použitie databáze značne zrýchluje
odozvu zariadenia pri vyhľadávaní v zoznamoch.
prehrávaného interpréta - Databázu je občas potrebné obnoviť, ak je kópia
- Album – prehrávanie skladieb z aktuálne uložená na USB / SD odlišná od databáze v
zariadení. V takom prípade sa objaví hlásenie s
prehrávaného albumu dotazom, či sa obnova má urobiť alebo nie.
- Genre – prehrávanie albumov rovnakého
Play mode (opakované prehrávanie)
žánra, ako je aktuálne prehrávaný 1 – Stlačte M.C. pre výber spôsobu opakovania
Vybraný album / skladba bude prehraná po prehrávania CD / CD-R / CD-RW
aktuálne prehrávanom. -Disc repeat – opakuje všetky stopy na disku
-Track repeat – opakuje aktuálne prehrávanú
Poznámky: stopu
- Prehrávanie aktuálnej skladby môže byť -Folder repeat – opakuje obsah aktuálneho
adresára Externe pamäťové zariadenie (USB /
prerušené alebo ukončené ak použijete inú SD)
funkciu ako vyhľadávanie (napr. -All repeat – opakuje všetky súbory
pretáčanie) -Track repeat – opakuje aktuálne prehrávanú
- V závislosti na vybranej skladbe môže byť stopu
ustrihnutý koniec aktuálne prehrávanej a -Folder repeat – opakuje obsah aktuálneho
začiatok novej vybranej skladby. adresára

Nastavenie funkcií Random mode (náhodné prehrávanie)
1 – Stlačte M.C. pre zapnutie /
1 – Stlačte M.C. pre zobrazenie hlavného vypnutie náhodného prehrávania.
menu.
2 – Otáčajte M.C. pre výber z hlavného Link play (závislé prehrávanie)
menu a nastavte možnosť FUNCTION.
3 – Stlačte M.C. pre potvrdenie voľby
FUNCTION.

Music Browse a Link Play nemôžu byť
použité, keď je ako zdroj vybrané CD.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Box_off_Produtos
Next Book
Oferta de Cursos y Programas - Educación Continua UISEK