The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-15 10:53:32

Pioneer DJM-T1 CZ

Pioneer DJM-T1 CZ

DJ MIXER

DJM-T1

Návod k použití

http://www.prodjnet.com/support/
Na této webové stránce Pioneer najdete odpovědi na často kladené otázky, informace o so
data pro pomoc našim zákazníkům.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:

Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

Varování:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Upozornění:
Vypínač napájení POWER je připojený sekundárně a proto v poloze pohotovostního stavu neodděluje přístroj
galvanicky od síťového napětí. Pro úplné oddělení přístroje od sítě vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.
Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.
Upozornění k větrání:
Při instalaci přístroje nechejte kolem něj volný prostor, aby bylo zajištěno proudění vzduchu (nejméně 5 cm vzadu
a 3 cm po každé straně).

-2-

Varování:
Štěrbiny a otvory v přístroji jsou určené pro jeho větrání a zajištění spolehlivé operace přístroje a ochranu před
přehřátím. Aby nedošlo k nebezpečí požáru, větrací otvory nesmějí být ničím zakrývány nebo blokovány (noviny,
ubrus atd.).
Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.
Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.

-3-

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

Obsah

Než začnete ...............................................................................................................................................................5
Vlastnosti.................................................................................................................................................................5
Co je v krabici..........................................................................................................................................................5

Návod k rychlému sestavení ...................................................................................................................................6
Přehled operací.......................................................................................................................................................6
Instalace softwaru TRAKTOR .................................................................................................................................6
Spuštění softwaru TRAKTOR .................................................................................................................................7
Provedení výchozího nastavení pomocí průvodce nastavení ................................................................................7
Provedení aktivace produktu...................................................................................................................................8
Instalace softwaru ovladače....................................................................................................................................9
Připojení vstupních/výstupních svorek................................................................................................................. 11
Nastavení tohoto přístroje .................................................................................................................................... 12
Změna nastavení ................................................................................................................................................. 12
Přehrávání stop .................................................................................................................................................... 12

Operace................................................................................................................................................................... 13
Sekce procházení ................................................................................................................................................ 14
Sekce transportu .................................................................................................................................................. 15
Sekce mixéru........................................................................................................................................................ 17
Sekce efektů......................................................................................................................................................... 19
Sekce rychlého příposlechu/sampleru ................................................................................................................. 21
Globální sekce ..................................................................................................................................................... 23
Sekce MIC/AUX ................................................................................................................................................... 23
Sekce MIDI........................................................................................................................................................... 23
Sekce SHIFT ........................................................................................................................................................ 24

Změna nastavení.................................................................................................................................................... 25
Změna preferencí softwaru TRAKTOR................................................................................................................ 25
Změna nastavení pomocí nastavovací utility ....................................................................................................... 25
Změna nastavení tohoto přístroje ........................................................................................................................ 27
Kontrola verze firmware ....................................................................................................................................... 27

Mapa přiřazení MIDI ............................................................................................................................................... 28
Další informace ...................................................................................................................................................... 30

Odstraňování závad ............................................................................................................................................. 30
Blokový diagram................................................................................................................................................... 31
O obchodních značkách a registrovaných obchodních značkách ....................................................................... 31
Upozornění k autorským právům ......................................................................................................................... 31
Specifikace ........................................................................................................................................................... 32

-4-

Než začnete Vysoce odolný prolínač

Vlastnosti Křížový prolínač používá jedinečně vyvinutý
magnetický systém. Ten zlepšuje odolnost a zajišťuje
Tento přístroj je 2-kanálový mixážní pult, optimálně hladkou operaci pro škrábavé přehrávání po dlouhý
navržený pro DJ vystupování s použitím DJ softwaru čas. Navíc operační odpor, křivku prolínače a
TRAKTOR SCRATCH společnosti Native Instruments. prodlevu lze nastavit podle požadavků uživatele.
Pomocí spolupráce se společností Native Instruments Kanálový prolínač používá posuvnou strukturu
obsahuje DJ software „TRAKTOR SCRATCH DUO 2“, s knoflíkem prolínače podporovaným dvěmi kovovými
vybavený řadou funkcí, požadovaných pro DJ výztuhami. Tím zajišťuje hladkou operaci bez chvění a
vystupování. Pokud jde o hardware, přístroj obsahuje přibližně 3x větší odolnost v porovnání s předchozími
vnitřní kontrolér pro ovládání mnoha funkcí softwaru produkty Pioneer. Navíc nově vyvinutý prolínač
TRAKTOR SCRATCH a zvukovou kartu pro minimalizuje vliv tekutin a prachu, vniknuvších dovnitř
jednoduché připojení k počítači. DVS (Digitální prolínače.
Vinylový Systém) lze vytvořit spojením tohoto přístroje
s vaším DJ přehrávačem nebo analogovým Vysoká kvalita zvuku
přehrávačem.
Tento přístroj také obsahuje technologie série Pioneer Díky vnitřní zvukové kartě vstupuje zvukový výstup
DJM, které získaly vysokou reputaci pokud jde o z počítače do tohoto přístroje v digitálním formátu,
kvalitu a výkonnost a nabízí silnou podporu nejen pro čímž se eliminuje zhoršení kvality zvuku. Navíc audio
domácí použití, ale také pro DJ vystupování na vstupní/výstupní obvody tohoto přístroje obsahují
klubových scénách. vysoce výkonný D/A převodník a analogové obvody
• Mnohé další funkce lze získat po aktualizaci jedinečné technologie pro snížení digitálního šumu.
Výsledkem je věrná reprodukce originálního zvuku pro
softwaru na TRAKTOR SCRATCH PRO 2 (za zajištění silného, vysoce kvalitního klubového zvuku.
poplatek).
Co je v krabici
Vnitřní kontrolér TRAKTOR
• DVD-ROM se softwarem TRAKTOR SCRATCH
Tento přístroj obsahuje kontrolér, optimalizovaný pro DUO 2
operace TRAKTOR SCRATCH. TRAKTOR
SCRATCH lze ovládat přesně, bez nutnosti použít • TRAKTOR SCRATCH CONTROL CD x2
samostatný kontrolér navíc k tomuto přístroji. • TRAKTOR SCRATCH CONTROL VINYL x2
Část pro ovládání funkcí procházení a transportu je • CD-ROM se softwarem ovladače
umístěná v horní části mixážního pultu a funguje jako • USB kabel
série operačních postupů od výběru stop po jejich • Napájecí kabel
mixování. Sekce pro ovládání funkcí mixování • Záruční list
(EFFECT, LOOP, HOT CUE a SAMPLER) je • Návod k použití
umístěna nezávisle na stranách pro jednotlivé kanály
a slouží pro intuitivní ovládání přehrávače.

Plug and Play

Tento přístroj je vybavený vnitřní USB zvukovou
kartou pro připojení k počítači. Počítač lze připojit
jednoduše pomocí jednoho USB kabelu. Není nutné
používat samostatnou zvukovou kartu navíc k tomuto
přístroji.
DJ vystupování s použitím „TRAKTOR SCRATCH
DUO 2“ lze začít okamžitě, bez komplikovaných
nastavení.

-5-

Návod k rychlému sestavení • Plná funkce není garantována na všech počítačích, i když splňují
předchozí podmínky na operační prostředí.
Tato část popisuje postup pro použití přístroje jako DVS (Digitální
Vinylový Systém). • I při požadované velikosti paměti uvedené v požadavcích může
• Popis funkcí a postupů prováděných na počítači je označený jako nedostatek volné paměti z důvodu rezidentních programů, počtu
služeb atd. bránit softwaru v optimální funkčnosti a výkonnosti.
[TRAKTOR]. V tomto případě uvolněte paměť. Doporučujeme instalovat další
paměť pro stabilní operaci.
Přehled operací
• Podle nastavení napájení počítače atd. nemusí CPU a pevný disk
1. Instalace softwaru TRAKTOR. poskytovat optimální výkon. Především u notebooků se ujistěte, že
Viz. strana 6. je při použití softwaru TRAKTOR nastavený maximální výkon (např.
nechejte připojený napájecí kabel).
2. Spuštění softwaru TRAKTOR.
Viz. strana 7. Instalační postup (Windows)

3. Provedení výchozí nastavení pomocí průvodce nastavením. 1. Vložte DVD-ROM se softwarem TRAKTOR SCRATCH DUO 2
Viz. strana 7. z příslušenství do DVD mechaniky počítače.

4. Provedení aktivace produktu. 2. V nabídce Windows „Start“ dvakrát klikněte na „Computer“
Viz. strana 8. (nebo „My Computer“) > ikonu „Traktor 2“.
Zobrazí se obsah DVD-ROM.
5. Instalace softwaru ovladače.
Viz. strana 9. 3. Dvakrát klikněte na „Traktor 2 Setup.exe“.
Spustí se instalátor TRAKTOR.
6. Připojení vstupních/výstupních konektorů.
Viz. strana 11. 4. Jakmile je instalátor TRAKTOR spuštěný, klikněte na „Next“.
- Pro návrat k předchozí obrazovce: Klikněte na „Back“.
7. Nastavení přístroje. - Pro zrušení instalace: Klikněte na „Cancel“.
Viz. strana 12.
5. Přečtěte si pečlivě obsah licenční smlouvy a pokud s ní
8. Změna nastavení. souhlasíte, zatrhněte „I accept the terms in the licence
Viz. strana 12. agreement“ a pak klikněte na „Next“.
Pokud nesouhlasíte s licenční smlouvou, klikněte na „Cancel“ pro
9. Přehrávání stop. zrušení instalace.
Viz. strana 12.
6. Vyberte typ instalace TRAKTOR, pak klikněte na „Next“.
Instalace softwaru TRAKTOR Normálně nainstalujte všechny možnosti včetně „Controller Editor“ a
„Service Center“.
• Tento přístroj také podporuje software TRAKTOR SCRATCH PRO
2. 7. Vyberte adresář, do kterého chcete instalovat TRAKTOR, pak
Pokud vlastníte software TRAKTOR SCRATCH PRO 2, aktualizujte klikněte na „Next“.
Pro výběr normálního umístění jednoduše klikněte na „Next“.
ho na poslední verzi. Pro instalaci do jiného umístění klikněte na „Change…“, vyberte
místo instalace a pak klikněte na „Next“.
Upozornění k instalaci softwaru TRAKTOR
8. Vyberte hardwarový ovladač Native Instruments, pak klikněte
Podporované operační systémy 10.5 Ano na „Next“.
10.6 Ano Zatrhněte box pro váš hardware.
Mac OS X 32-bitová verze Ano
64-bitová verze Ano 9. Pro instalaci ovladače Traktor Kontrol X1 nebo Traktor Kontrol
Windows® 7 Home Premium/Professional/ 32-bitová verze Ano S4 zatrhněte příslušný box a pak klikněte na „Next“.
Ultimate 64-bitová verze Ano
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/ 32-bitová verze Ano
Business/ Ultimate (SP1 nebo novější)
Windows® XP Home Edition/ Professional (SP3
nebo novější)

Pro poslední informace o operačním prostředí a kompatibilitě navštivte
webové stránky společnosti Native Instruments:
http://www.native-instruments.com/

Minimální operační prostředí TRAKTOR

CPU Pro Mac OS X Počítač Macintosh vybavený

procesorem Intel® Core™ Duo

Pro PC/AT kompatibilní počítač vybavený

Windows® 7, 2.4 GHz nebo rychlejším procesorem
Windows Intel® Pentium® 4, Intel® Core™ Duo

Vista® a nebo AMD Athlon™ 64

Windows® XP

Vyžadovaná paměť 2 GB nebo více RAM

Pevný disk Volný prostor 500 MB nebo více

DVD mechanika Optická mechanika, umožňující číst disky DVD-ROM

Internetové Internetové připojení je nutné pro uživatelskou registraci

připojení Native Instruments, pro aktualizaci softwaru TRAKTOR

atd. Použijte nejnovější verzi webového prohlížeče.

Port USB 2.0 Port USB 2.0 je vyžadován pro připojení počítače

k tomuto přístroji.

-6-

10. Když se objeví následující obrazovka, klikněte na „Next“.

Instalace začne.
Po dokončení instalace se objeví obrazovka s informací o
dokončení instalace.

11. Klikněte na „Finish“. 7. Vyberte hardwarový ovladač Native Instruments, pak klikněte
Tím dokončíte postup instalace. na „Continue“.
Zatrhněte box pro váš hardware.
Instalační postup (Macintosh)
8. Vyberte adresář, do kterého chcete instalovat TRAKTOR, pak
1. Vložte DVD-ROM se softwarem TRAKTOR SCRATCH DUO 2 klikněte na „Install“.
z příslušenství do DVD mechaniky počítače. Pro výběr normálního umístění jednoduše klikněte na „Install“.
Pro instalaci do jiného umístění klikněte na „Change Install
2. Dvakrát klikněte na ikonu „Traktor 2“. Location…“, vyberte místo instalace a pak klikněte na „Install“.
Zobrazí se obsah DVD-ROM. Instalace začne.
Po dokončení instalace se objeví obrazovka s informací o
3. Dvakrát klikněte na „Traktor 2 Installer.mpkg“. dokončení instalace.
Spustí se instalátor TRAKTOR.
9. Klikněte na „Restart“.
4. Jakmile je instalátor TRAKTOR spuštěný, klikněte na Tím dokončíte postup instalace.
„Continue“.
Spuštění softwaru TRAKTOR
5. Přečtěte si pečlivě obsah licenční smlouvy a klikněte na
„Continue“. Pro Windows
V nabídce Windows „Start“ otevřete „All Programs“ > „Native
Instruments“ > „Traktor 2“, pak klikněte na ikonu „Traktor 2“.

Pro Mac OS X
V programu Finder otevřete adresář „Application“, pak
otevřete „Native Instruments“ > „Traktor 2“, pak dvakrát
klikněte na ikonu „Traktor 2“

Provedení výchozího nastavení pomocí
průvodce nastavení

Když je software TRAKTOR spuštěný poprvé, objeví se průvodce
nastavením.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro provedení výchozího
nastavení, vyžadovaného pro použití přístroje.
• Průvodce nastavením lze rovněž spustit z nabídky „Help“ > „Start

Startup Wizard“ softwaru TRAKTOR.

1. V obrazovce „HARDWARE CONTROLLER SETUP“ vyberte
„Yes“ a pak klikněte na „Next“.

6. Pokud s licenční smlouvou souhlasíte, klikněte na „Agree“.
Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte, klikněte na „Disagree“ pro
zrušení instalace.

-7-

2. V obrazovce „HARDWARE CONTROLLER SELECTION“ vyberte Provedení aktivace produktu
„Pioneer“ v „manufacturer“, „DJM-T1“ v „model“ a pak
klikněte na „Next“. Pro použití softwaru TRAKTOR SCRATCH DUO 2 proveďte nejprve
aktivaci produktu (dále označenou jednoduše „aktivace“) pomocí Native
3. V obrazovce „TIMECODE CONTROLLER SELECTION“ vyberte Instruments SERVICE CENTER (dále jen „Servisní centrum“.
„CD(Audio 4/8 DJ)““ a pak klikněte na „Next“.
Spuštění Servisního centra

Jsou tři způsoby, jak to udělat:
- Spuštění z dialogu, který se objeví po spuštění softwaru TRAKTOR.
- Spuštění z nabídky „Help“ softwaru TRAKTOR
- Přímé spuštění Servisního centra.

• Pro spuštění z dialogu, který se objeví po spuštění softwaru
TRAKTOR

1. Spusťte TRAKTOR.
Objeví se následující obrazovka.

4. V obrazovce „DECK SETUP SELECTION“ vyberte „2Track • Tento dialog se zobrazí při každém spuštění softwaru
Decks + 2Sample Decks(Scratch)“ a pak klikněte na „Next“. TRAKTOR, dokud není ze Servisního centra obdržena
licence.

2. Vyberte metodu pro získání licence, pak klikněte na:
- „Run Demo“: Spuštění softwaru TRAKTOR v demonstračním
režimu.
- „Buy“: Zakoupení softwaru TRAKTOR v online obchodě
společnosti Native Instruments.
- „Activate“: Získání licence okamžitě se Servisního centra.

• Pro spuštění z nabídky „Help“ softwaru TRAKTOR

Z nabídky „Help“ softwaru TRAKTOR klikněte na „Launch Service
Center“.

5. V obrazovce „YOUR TRAKTOR SETUP“ klikněte na „Finish“. • Pro přímé spuštění Servisního centra.

Pro Windows
V nabídce Windows „Start“ otevřete „Native Instruments“ > „Service
Center“, pak klikněte na ikonu „Service Center“.

Pro Mac OS X
V programu Finder otevřete adresář „Application“, pak otevřete „Service
Center“ a dvakrát klikněte na ikonu „Service Center“

Tím je dokončeno výchozí nastavení. Postup aktivace

- Online aktivace: Pokud je váš počítač připojený k internetu.
- Offline aktivace: Pokud není váš počítač připojený k internetu.

• Online aktivace

1. Spusťte SERVICE CENTER.
Objeví se obrazovka s přihlášením.

-8-

2. Zadejte váš e-mail a heslo, pak klikněte na „Log in“. 5. Připojte USB zařízení se souborem se žádostí k počítači, který
• Když se přihlašujete poprvé, musíte vytvořit nový uživatelský je připojený k internetu.
účet. Když kliknete na „Create new User Account“, objeví se
obrazovka pro registraci nového uživatelského účtu. 6. Dvakrát klikněte na soubor se žádostí na počítači, který je
Zadejte požadované položky (e-mail, jméno a příjmení), připojený k internetu.
vyberte zemi/region a klikněte na „Next“. Spustí se webový prohlížeč.
Když se objeví obrazovka kontroly registračních informací,
zkontrolujte obsah a klikněte na „OK“. 7. Jakmile se objeví obrazovka aktivace produktu, klikněte na
Heslo je zasláno na e-mail, zadaný do formuláře. Vraťte se na „Send“.
přihlašovací obrazovku a přihlaste se.
• Osobní informace, zadané při registraci nového uživatelského 8. Zadejte váš e-mail a heslo a klikněte na „SUBMIT“.
účtu, mohou být shromažďovány, zpracovávány a používány • Když se přihlašujete poprvé, musíte vytvořit nový uživatelský
na základě podmínek webových stránek Native Instruments. účet. Když je zatrženo „No – I do not have an NI account“ a
Společnost Pioneer Corporation neshromažďuje, kliknete na „SUBMIT“, objeví se obrazovka pro registraci
nezpracovává nebo používá tyto osobní informace. nového uživatelského účtu.
Zadejte požadované položky (e-mail, jméno a příjmení, ulici,
3. Zadejte sériové číslo uvedené na obalu DVD-ROM se město a PSČ), vyberte zemi/region a klikněte na „NEXT“.
softwarem TRAKTOR SCRATCH DUO 2 a klikněte na Když se objeví následující obrazovka, odpovězte na různé
„Activate“. otázky, pak klikněte na „SUBMIT“.
Heslo je zasláno na e-mail, zadaný do formuláře. Vraťte se na
4. Jakmile se objeví obrazovka úspěšné registrace licence, přihlašovací obrazovku a přihlaste se.
klikněte na „Exit“. • Osobní informace, zadané při registraci nového uživatelského
účtu, mohou být shromažďovány, zpracovávány a používány
• Offline aktivace na základě podmínek webových stránek Native Instruments.
Společnost Pioneer Corporation neshromažďuje,
Pro aktivaci softwaru TRAKTOR SCRATCH DUO 2, nainstalovaného na nezpracovává nebo používá tyto osobní informace.
počítači, který není připojený k internetu, použijte offline režim Servisního
centra. 9. Když se objeví „Service Center Activation Page“, klikněte na
„NEXT“.
1. Spusťte SERVICE CENTER na počítači, na kterém je
nainstalovaný software TRAKTOR SCRATCH DUO 2. 10. Zkontrolujte, že „Product“ je „TRAKTOR SCRATCH DUO 2“ a
„Status“ je „OK“, pak klikněte na „NEXT“.
2. Klikněte na „Offline“ v „Continue without connecting to the Je vytvořený soubor s aktivací. Uložte tento soubor na USB zařízení
internet“. apod.

3. Klikněte na „Create“ v „Create Activation Request File“. 11. Spusťte SERVICE CENTER na počítači, na kterém je
nainstalovaný software TRAKTOR SCRATCH DUO 2.

12. Klikněte na „Offline“ v „Continue without connecting to the
internet“.

13. Klikněte na „Open“ v „Open Activation Return File“.
Soubor s aktivací je nahrán.

14. Zkontrolujte v Servisním centru, že aktivace produktu byla
dokončena.

Instalace softwaru ovladače

Tento ovladač je výhradně určený pro vstup a výstup zvuku z počítače.
Pro použití tohoto přístroje připojeného k počítači s nainstalovaným OS
Windows nebo Mac OS nejprve nainstalujte na počítač tento software
ovladače.

Softwarová licenční smlouva koncového uživatele

Tato softwarová licenční smlouva koncového uživatele („smlouva“) je
mezi vámi (jak fyzickou osobou instalující program, tak jakoukoli jednou
právnickou osobou, pro kterou fyzická osoba pracuje) („vy“) a společností
Pioneer Corporation („Pioneer“).
Provedením jakéhokoli kroku pro nastavení nebo instalaci programu
znamená, že akceptujete všechny podmínky této licenční smlouvy.
Povolení nahrát a/nebo používat program je výslovně podmíněno
následujícími podmínkami. Písemné nebo elektronické schválení není
vyžadováno, aby byla tato smlouva platná a vymahatelná. Pokud
nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nejste autorizováni
používat program a musíte zastavit instalaci nebo ho odinstalovat.

4. Zadejte sériové číslo uvedené na obalu DVD-ROM se
softwarem TRAKTOR SCRATCH DUO 2 a klikněte na „Create“.
Je vytvořený soubor se žádostí. Uložte tento soubor na USB
zařízení apod.

-9-

1. Definice Před instalací softwaru ovladače
(1) „Dokumentace“ znamená psanou dokumentaci, specifikaci a
nápovědu dostupnou od společnosti Pioneer pro pomoc při • Přečtěte si pečlivě Licenční smlouvu.
instalaci a používání programu.
(2) „Program“ znamená všechny nebo jakoukoli část softwaru • Vypněte napájení tohoto přístroje, pak odpojte USB kabel,
Pioneer, licencovaného pro vás společností Pioneer na propojující tento přístroj a počítač.
základě této smlouvy.
• Pokud na počítači běží jiné programy, ukončete je.
2. Licence programu • Pro instalaci nebo odinstalaci softwaru ovladače musíte být na
(1) Limitovaní licence. Na základě omezení této smlouvy vám
Pioneer uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci počítači přihlášeni jako administrátor. Před spuštěním instalace se
(bez práva sublicencovat): na počítači přihlaste jako administrátor.
a. Pro instalaci jedné kopie programu na pevný disk vašeho
počítače, pro používání programu pouze pro vaše • Pokud připojíte tento přístroj k počítači bez předchozí instalace
osobní účely v souladu s touto smlouvou a dokumentací softwaru ovladače, může podle systémového prostředí dojít
(„autorizované používání“). k chybě.
b. Pro používání dokumentace pro podporu autorizovaného
používání a • Pokud je instalace softwaru ovladače po spuštění přerušena,
c. Pro vytvoření jedné kopie programu výhradně pro účel spusťte jí znovu od začátku.
zálohování za předpokladu, že všechny názvy a
obchodní značky, autorská práva a poznámky o • Na CD-ROM z příslušenství je instalační program v následujících 12
omezujících právech budou v kopii reprodukovány. jazycích:
(2) Omezení. Nesmíte kopírovat nebo používat program nebo Angličtina, francouzština, němčina, italština, holandština,
dokumentaci kromě toho, jak je povoleno touto smlouvou. španělština, portugalština, ruština, čínština (zjednodušení znaky),
Nesmíte přenášet, sublicencovat, prodávat, pronajímat čínština (tradiční znaky), korejština a japonština.
program nebo ho používat pro školení třetí strany, komerční Při použití operačního systému v jiném jazyce vyberte během
časové sdílené nebo servisní účely. Nesmíte sami nebo instalace „English“.
prostřednictvím třetí strany program modifikovat, provádět
reverzní inženýrství nebo dekompilaci programu, pokud to Podporované operační systémy
není výslovně povoleno platnými zákony a pak pouze pokud
písmeně upozorníte Pioneer o zamýšlených aktivitách. Windows® 7 Home Premium/Professional/ 32-bitová verze Ano
Nesmíte program používat na více procesorech bez Ultimate 64-bitová verze Ano
předchozího písemného souhlasu Pioneer. 32-bitová verze Ano
(3) Vlastnictví. Pioneer a její licenční společnosti vlastní všechna Windows Vista® Home Basic/Home Premium/ 64-bitová verze Ano
práva, názvy a zájmy v a pro všechny patenty, autorská práva, Business/Ultimate 32-bitová verze Ano
obchodní značky, obchodní tajemství a další práva
intelektuálního vlastnictví v programu a dokumentaci a ve Windows® XP Home Edition/ Professional (SP2 32-bitová verze Ano
všech odvozených dílech. Vy nezískáváte žádná jiná práva, nebo novější) 32-bitová verze Ano
vyjádřená nebo předpokládaná, mimo omezenou licenci, Mac OS X 10.4.8 nebo novější 64-bitová verze Ano
nastavenou touto smlouvou.
(4) Žádná podpora. Pioneer nemá povinnost poskytovat podporu, Mac OS X 10.6
údržbu, aktualizace, modifikace nebo nová vydání programu a
dokumentace v rámci této smlouvy. • Windows® XP Professional x64 Edition nejsou podporovány.

3. Zřeknutí se záruky Instalační postup (Windows)
Program a dokumentace jsou dodány „tak jak jsou“, bez jakékoli
záruky a vy souhlasíte s jejich používáním na vlastní riziko. Podle 1. Vložte CD-ROM se softwarem ovladače z příslušenství do DVD
platných zákonů se Pioneer výslovně vzdává všech záruk mechaniky počítače.
jakéhokoli druhu vzhledem k programu a dokumentaci, ať
vyjádřených nebo předpokládaných, včetně záruky prodejnosti, 2. Jakmile se objeví nabídka CD-ROM, dvakrát klikněte na „DJM-
použitelnosti pro určité účely, uspokojující kvality, nebo přesnosti. T1_X.XXX.exe“.

4. Ukončení 3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Společnost Pioneer může ukončit smlouvy kdykoli pokud porušíte Pokud se během instalace objeví okno „Windows Security“, klikněte
její ustanovení. Pokud je tato smlouva ukončena, musíte přestat na „Install this driver software anyway“ a pokračujte v instalaci.
používat program, trvale ho vymazat z počítače a zničit všechny
kopie programu a dokumentace ve vašem držení a písemně ujistit • Při instalaci na Windows XP
Pioneer, že jste to udělali. Část 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4 a 5 pokračuje Pokud se během instalace objeví okno „Hardware Installation“,
v platnosti i po ukončení této smlouvy. klikněte na „Continue Anyway“ a pokračujte v instalaci.

• Když je instalace dokončena, objeví se potvrzující hlášení.

Instalační postup (Macintosh)

1. Vložte CD-ROM se softwarem ovladače z příslušenství do DVD
mechaniky počítače.

2. Dvakrát klikněte na „CD_menu“.
3. Dvakrát klikněte na „DJM-T1AudioDriver.dmg“.
4. Dvakrát klikněte na „DJM-T1AudioDriver.pkg“.
5. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

- 10 -

Připojení vstupních/výstupních svorek

Před prováděním nebo změnou propojení nejprve vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od sítě.
Napájecí kabel připojte jako poslední po provedení všech propojení. Použijte napájecí kabel z příslušenství.
Viz. také návod k použití připojovaných komponentů.

• Při vytváření DVS (Digitální Vinylový Systém) v kombinaci s počítačem, audio rozhraním atd. buďte opatrní v připojování audio rozhraní ke vstupním
konektorům tohoto přístroje a v nastavování vstupních přepínačů. Viz. také návod k DJ softwaru a auio rozhraní.

Zadní panel, čelní panel

Analogový DJ přehrávač Analogový DJ přehrávač Sluchátka

přehrávač přehrávač

1 CH 2 CH 1 5 PHONES
PHONO CD 6
POWER PHONO CD d
OFF L L 7 e
ON
LL LL USB MIC
c
23 4 23
AC IN 220 - 240V
RR SIGNAL GND R R R
MASTER 1
R MASTER 2
R L 1.GND 2.HOT
BOOTH R 8L
R TRS L a 3.COLD f
MASTER
b ATT. LR

-6 dB 0 dB R L L AUX R

9

Do zásuvky Výkonový Přenosné
Mikrofon audio zařízení
zesilovač Výkonový Výkonový Počítač
(pro DJ kabinu) zesilovač zesilovač

1. Tlačítko POWER 11. Zdířky BOOTH (strana 18)
Zapne nebo vypne tento přístroj. Výstupní konektory pro monitor do DJ kabiny, kompatibilní
s vyváženým nebo nevyváženým výstupem pro TRS konektor.
2. Zdířky PHONO • Zvuk může být zkreslený, když je úroveň nastavena příliš
Připojte výstup zařízení s phono úrovní (MM přenoska). vysoko při použití nevyváženého výstupu.
Nepřipojujte signál s linkovou úrovní.
Pro připojení zařízení ke konektorům PHONO odstraňte zkratovací 12. AC IN
propojku těchto konektorů. Když není k těmto konektorům nic Připojte do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího kabelu.
připojeno, vložte zpět zkratující propojku, aby jste omezili externí Připojte napájecí kabel po provedení všech ostatních propojení.
rušení. Použijte pouze napájecí kabel z příslušenství.

3. Zdířky CD 13. Zdířky PHONES (strana 18)
Připojte DJ přehrávač nebo komponent s výstupem s linkovou Zde připojte sluchátka.
úrovní.
14. Zdířka MIC (strana 23)
4. Zdířka SIGNAL GND Zde připojte mikrofon.
Připojte zemnící vodič analogového přehrávače. To pomůže omezit
šum, který vzniká při připojení analogového přehrávače. 15. Zdířky AUX IN (strana 23)
Připojte k výstupním zdířkám externího zařízení (samolet, přenosné
5. Kabelový háček audio zařízení atd.).
Zde zavěšte USB kabel.
• Kabelový háček
• Zvuk se přeruší, pokud dojde během přehrávání k odpojení
USB kabelu. USB kabel lze zajisti na místě upevněním do kabelového háčku. Tím
zabráníte náhodnému vytažení USB kabelu.
6. Bezpečnostní zámek Kensington • Zvuk se přeruší, pokud dojde během přehrávání k odpojení USB
7. Konektor USB
kabelu.
Připojte k počítači.
STER 2 USB
• Propojte tento přístroj a počítač přímo dodaným USB kabelem. L

• USB rozbočovač nelze použít.
8. Zdířky MASTER2

Zde připojte výkonový zesilovač atd.
9. Přepínač MASTER ATT.

Nastavte úroveň útlumu zvukového výstupu ze zdířek MASTER1 a
MASTER2.
Když nastavíte „-6 dB“, výstupní audio úroveň ze zdířek MASTER1
a MASTER2 je snížena na polovinu.
10. MASTER1
Zde připojte výkonový zesilovač atd.

- 11 -

Nastavení tohoto přístroje Přehrávání stop

Před připojením tohoto přístroje k počítači pomocí USB kabelu nejprve nainstalujte 1. Nastavte na DJ přehrávači CONTROL CD.
software ovladače. • Pro použití analogového přehrávače nastavte CONTROL
VINYL.
1. Přepněte přepínač výběru vstupu CD, PHONO, USB.
Nastavte polohu „USB“. 2. Nastavte TRAKTOR do režimu „Scratch Control“.
[TRAKTOR]
CD USB Zkontrolujte, zda je v pravé části tlačítka „“ softwaru TRAKTOR
PHONO zobrazeno následující.

2. Propojte tento přístroj a počítač USB kabelem. • Pokud je zobrazeno „CUE“ a „CUP“, přepněte na počítači
Tento přístroj funguje jako audio zařízení, vyhovující standardu ASIO. software TRAKTOR do režimu „Scratch Control“.

• Tato operace nefunguje s počítačem, který nepodporuje USB 2.0. 3. Stiskněte tlačítko SHIFT a současně stiskněte tlačítko
• Při použití aplikace, podporující ASIO, lze použít jako vstup „USB 1/2",
/(REL.) nebo CUE(ABS.).
„USB 3/4" a „USB 5/6“. Vyberte relativní nebo absolutní režim.
- Stiskněte tlačítko SHIFT a současně stiskněte tlačítko
• Doporučení počítačové prostředí závisí na DJ aplikaci. Zkontrolujte
doporučené počítačové prostředí pro DJ aplikaci, kterou používáte. /(REL.): Přepnutí do relativního režimu.
Relativní režim je režim, který ignoruje pozici přehrávání
• Pokud je k počítači současně připojené jiné USB zařízení, nemusí CONTROL CD/CONTROL VINYL.
operace fungovat normálně. Doporučujeme propojit pouze tento - Stiskněte tlačítko SHIFT a současně stiskněte tlačítko
přístroj a počítač. CUE(ABS.): Přepnutí do absolutního režimu.

• Při propojení tohoto přístroje a počítače doporučujeme připojit ho Absolutní režim je režim, který akceptuje pozici přehrávání
přímo k USB konektoru tohoto přístroje. CONTROL CD/CONTROL VINYL na pozici přehrávání stopy.
4. Otočte otočným voličem.
3. Stiskněte tlačítko POWER. Vyberte stopu.
Napájení tohoto přístroje se zapne.
BROWSE PUSH
• Když je tento přístroj poprvé připojený k počítači nebo když je TREE VIEW
připojený k jinému USB portu na počítači než byl předtím, může se FLD OPEN
zobrazit hlášení „Installing device driver software“. Vyčkejte, dokud se
nezobrazí hlášení „Your device are ready for use“. 5. Stiskněte tlačítko LOAD (DUPLICATE).
Vybraná stopa je nahrána do přehrávače.
• Při instalaci na Windows XP
- Během instalace se může zobrazit hlášení „Can Windows LOAD LOAD
connect to Windows Update to search for software?“. Vyberte DUPLICATE DUPLICATE
„No, not this time“ a pak klikněte na „Next“ pro pokračování
instalace. A B
- Během instalace se může zobrazit hlášení „What do you want
the wizard to do?“ Vyberte „Install the software automatically
(Recommended)“, pak klikněte na „Next“ pro pokračování
instalace.
- Pokud se během instalace objeví okno „Windows Security“,
klikněte na „Install this driver software anyway“ a pokračujte
v instalaci.

Změna nastavení • Pro detailní instrukce o výběru stop a nahrání stop do
přehrávače viz. „Sekce procházení“ na straně 14.
1. Zobrazte nabídku nastavení.¨
6. Přehrávejte CONTROL CD.
• Pro Windows: Přehrávání stopy, nahrané v přehrávači TRAKTOR začne.
Klikněte na nabídku „Start“ > „All Programs“ > „Pioneer“ > „DJM-T1“ >
„DJM-T1 Setting Utility“. • Pro použití analogového přehrávače přehrávejte CONTROL
VINYL.
• Pro Mac OS X:
Klikněte na ikonu „Macintosh HD“ > „Application“ > „Pioneer“ > „DJM- 7. Zkontrolujte stav signálu časového kódu.
T1“ > „DJM-T1 Setting Utility“. Zkontrolujte, že TRAKTOR správně rozpoznal signál časového
kódu (signál, nahraný na CONTROL CD/CONTROL VINYL).
2. Klikněte na záložku „MIXER OUTPUT“.
3. Klikněte na výsuvnou nabídku „Mixer Audio Output“. • Stav signálu časového kódu lze zkontrolovat na obrazovce
Scope přehrávače. Pro zobrazení obrazovky Scope
Nastavení je následující, podle zařízení, připojeného k tomuto přístroji. přehrávače vyberte „Scope“ z výsuvné nabídky pro přehrávač,
na kterém je použito CONTROL CD/CONTROL VINYL z
USB 1/2 Při použití DJ přehrávače Při použití analogového „Preferences“ > „Decks“ > „Plotter/Scope“.
USB 3/4 (CONTROL CD) přehrávače Když TRAKTOR rozpoznal signál časového kódu správně, je
(CONTROL VINYL) na obrazovce vidět dvojitá kružnice, jako na následujícím
CH1 Timecode CD obrázku.
CH2 Timecode CD CH1 Timecode PHONO
• Pro detaily o obrazovce Scope viz. také „12 Setting Up
CH2 Timecode PHONO TRAKTOR Scratch“ v návodu „TRAKTOR 2 Application
Reference“.

- 12 -

Operace 1 1 22

7 MIDI LOAD LOAD POWER
6 DUPLICATE DUPLICATE MASTER
4 ON / OFF UTILITY
WAKE UP A B 0
9
5 CH1 CH2 BOOTH MONITOR 3
4
3 DECK A DECK B 0
5
REL. CUE BROWSE PUSH REL. CUE FX2
ABS. TREE VIEW ABS. DRY/ WET
FLD OPEN
ON
SNAP FX ASSIGN SYNC SYNC FX ASSIGN
FX1 FX2 MASTER MASTER FX1 FX2 GROUP
QUANTIZE / SINGLE
BEND BEND 1
FX1
DRY/ WET 1

ON CD USB 1 MASTER 2 CD USB LFO
PHONO OVER OVER PHONO FX
GROUP TRIM 99 TRIM 2 SELECT
/ SINGLE 55
9 33 9 2
1 HI 11 HI
00 LFO
1 2 -1 -1 3
-3 -3
LFO -6 -6 3
FX -9 -9
- 15 - 15 LFO
SELECT - 24 - 24
dB dB DECK B/D
2 6 6
MID HEADPHONES MID
LFO MIXING
3

3 6 CUE MASTER 6
LOW LOW
LFO LEVEL

DECK A /C

LOOP SAMPLE 6 0 6 SAMPLE LOOP
MOVE AUTO LOOP LEVEL LEVEL AUTO LOOP MOVE
CUE SHIFT CUE
SELECT TAP LOCK TAP SELECT
CROSS.F. CONTROL CROSS.F. CONTROL
10
HOT CUE SAMPLER 9 SAMPLER HOT CUE
8
DEL DEL 7 DEL DEL
6
1 10 5 1
9 4
2 8 3 2
7 2
3 6 1 3
5 0 4
4 2 CHANNEL TRAKTOR MIXER
3 CH 2
2 DJM -T1
1 FEELING ADJ.
0

CH 1

4

ACTIVE PLAY MODE PLAY MODE ACTIVE

CROSS F.
REVERSE

PHONES

PHONES CROSS F. CURVE
THRU
3
CROSS F. REVERSE 8
ON OFF

MIC OFF AUX 0 12 12 12 12
LEVEL LOW EQ HI
MIC L AUX R INPUT SELECT

1. Sekce procházení (strana 14) (1) Tlačítko UTILITY (WAKE UP)
2. Sekce transportu (strana 15) • Stiskněte:
3. Sekce mixéru (strana 17) Pohotovostní režim se zruší (strana 27).
4. Sekce efektů (strana 19) • Stiskněte na déle jak 1 sekundu:
5. Sekce míst příposlechu/sampleru (strana 21) Přepnutí do režimu pro změnu nastavení tohoto
6. Globální sekce (strana 23) přístroje (strana 27.
7. Sekce MIDI (strana 23)
8. Sekce MIC/AUX (strana 23) (2) Indikátor POWER
9. Sekce SHIFT (strana 24) Svítí, když je napájení tohoto přístroje zapnuté.

- 13 -

Sekce procházení

(SHIFT)+2 23 2 (Press)

1 LOAD LOAD 1
2 DUPLICATE DUPLICATE

A B

DECK A DECK B

REL. PUSH REL.
VIEW
CUE ABS. BROWSE FLD OPEN CUE ABS.
TREE

1

2

(1) Tlačítko LOAD (DUPLICATE) Nahrání stop do přehrávače
• Stiskněte:
Stopa vybraná kurzorem je nahrána do odpovídajícího 1. Otočte otočným voličem při stisknutém tlačítku „SHIFT“.
přehrávače. Vyberte seznam přehrávání nebo adresář.
• SHIFT + stiskněte:
Stopa nahraná v jednom přehrávači je zkopírována a nahrána 2. Stiskněte otočný voliče při stisknutém tlačítku „SHIFT“.
do druhého přehrávače. Adresář se otevře/zavře.
• Položky bez značky „+“ nelze otevřít/zavřít.
(2) Otočný volič
• Otočte: 3. Uvolněte tlačítko „SHIFT“ a otočte otočným voličem.
Kurzor v oblasti „TRACK“ se pohne. Vyberte stopu.
• Stiskněte:
Zvětšené zobrazení oblasti „BROWSE“ se zapne nebo vypne. 4. Stiskněte tlačítko LOAD (DUPLICATE).
• SHIFT + otočte: Vybraná stopa je nahrána do přehrávače.
Kurzor v oblasti „TREE“ se pohne. • Když je stopa nahrána během zvětšení oblasti „BROWSE“,
• SHIFT + stiskněte: oblast „BROWSE“ se vrátí do normální velikosti.
Adresář se otevře/zavře.
• Přehrávání hudebních souborů iTunes
* Popis oblastí:
- Oblast „TREE“: Sekce [1] v předchozím obrázku se nazývá oblastí Pokud spravujete hudební soubory v aplikaci iTunes, knihovny a
seznamy přehrávání iTunes lze zpřístupnit přímo z prohlížeče TRAKTOR,
„TREE“.
- Oblast „TRACK“: Sekce [2] v předchozím obrázku se nazývá oblastí 1. Otočte otočným voličem při stisknutém tlačítku „SHIFT“.
Vyberte adresář iTunes.
„TRACK“.
- Oblast „FAVORITES“: Sekce [3] v předchozím obrázku se nazývá 2. Stiskněte otočný voliče při stisknutém tlačítku „SHIFT“.
Adresář se otevře/zavře.
oblastí „FAVORITES“.
- Oblast „BROWSE“: Sekce [1], [2] a [3[ v předchozím obrázku se 3. Procházejte knihovny a seznamy přehrávání stejně jako
v iTunes.
dohromady nazývají oblastí „BROWSE“. • Knihovny a seznamy přehrávání iTunes nelze v prohlížeči
TRAKTOR editovat.
Import stop do softwaru TRAKTOR • Při přehrávání z prohlížeče TRAKTOR jsou hudební soubory
iTunes automaticky importovány do seznamu „Track
[TRAKTOR] Collection“ softwaru TRAKTOR.

Z programu Explorer nebo Finder uchopte a přetáhněte hudební Použití duplikační funkce
soubory nebo adresáře, obsahující hudební soubory, do místa
„Track Collection“v oblasti „TREE“ softwaru TRAKTOR. Tato funkce umožňuje snadno kopírovat stopy, nahrané v jednom
• Klikněte pravým tlačítkem na „Track Collection“ (pro Mac OS X přehrávači, do druhého.
• Následující postup ukazuje zkopírování stopy z přehrávače „A“ do
klikněte na „Track Collection“ při stisknutém tlačítku „control“), pak
vyberte z nabídky „Import Music Folders“. Všechny hudební přehrávače „B“.
soubory z adresářů „My Music“ nebo „Music“ vašeho systému
budou importovány. 1. Vyberte stopu, pak stiskněte tlačítko LOAD (DUPLICATE) na
přehrávači „A“.
• Vytvoření seznamu přehrávání Stopa je nahrána do přehrávače „A“.

1. Klikněte pravým tlačítkem na „Playlists“ v oblasti „TREE“ 2. Podržte stisknuté tlačítko „SHIFT“ a stiskněte tlačítko LOAD
softwaru TRAKTOR. (DUPLICATE) na přehrávači „B“.
• Na Mac OS X klikněte při stisknutém tlačítku „control“. Stopa nahraná v přehrávači „A“ je zkopírována a nahrána do
přehrávače „B“.
2. Z nabídky vyberte „Create Playlist“.
3. Zadejte název seznamu přehrávání, pak klikněte na „OK“.

Vytvořený seznam přehrávání se zobrazí v „Playlists“.
4. Přetáhněte hudební soubory do vytvořeného seznamu

přehrávání pro jejich přidání.

• Vytvoření oblíbených FAVORITES
Přetáhněte adresář seznamu přehrávání do volného slotu
v oblasti „FAVORITES“.

- 14 -

Sekce transportu

DECK A DECK B

1 2 1 2CUE
PUSH CUE

BROWSE VIEW
4TREE 4FLD OPEN
REL. ABS. REL. ABS.

FX ASSIGN SYNC SYNC FX ASSIGN 3
MASTER MASTER FX1 FX2
3 FX1 FX2
BEND
BEND

4 1 2 (SHIFT)+4 (SHIFT)+3 3 (SHIFT)+1 (SHIFT)+2

(1) Tlačítko / (REL.) Přehrávání

• Stiskněte: Stiskněte tlačítko / (REL.).
Použijte pro přehrávání/pauzu stopy.
• Pauza
• SHIFT + stiskněte:
Režim sledování přehrávání TRAKTOR se přepne do Během přehrávání stiskněte tlačítko / (REL.).
relativního režimu. Relativní režim je režim, který ignoruje
pozici přehrávání CONTROL CD/CONTROL VINYL. Nastavení místa příposlechu

(2) Tlačítko CUE (ABS.) 1. Během přehrávání stiskněte tlačítko / (REL.).
Během pauzy: Zapne se pauza přehrávání.

• Stiskněte: 2. Stiskněte tlačítko CUE (ABS.).
V místě pauzy je nastaveno místo příposlechu. Místo příposlechu () je nastaveno do místa pauzy přehrávání.
- Když je funkce SNAP softwaru TRAKTOR vypnutá: V této době nehraje žádný zvuk.
Místo příposlechu je nastaveno těsně před místo pauzy, • Když je nastaveno nové místo příposlechu, předchozí místo
bez ohledu na „Beat Grid“. příposlechu je vymazáno.
- Když je funkce SNAP softwaru TRAKTOR zapnutá:
Místo příposlechu je nastaveno do stejné pozice, jako je • Návrat na místo příposlechu (zpětný příposlech)
nejbližší „Beat Grid“.
Během přehrávání stiskněte tlačítko CUE (ABS.).
Během přehrávání: Přehrávání se okamžitě vrátí na aktuálně nastavené místo příposlechu a
zapne se pauza.
• Stiskněte: • Když stisknete tlačítko / (REL.), přehrávání začne od místa
Přehrávání se vrátí na nastavené místo příposlechu a zapne
se pauza (zpětný příposlech). příposlechu.
Pokud je tlačítko CUE (ABS.) stisknuto a podrženo po návratu
na místo příposlechu, přehrávání pokračuje, dokud je tlačítko • Kontrola místa příposlechu (Vzorkování místa příposlechu)
drženo stisknuté.
Po návratu na místo příposlechu stiskněte a podržte tlačítko CUE
• SHIFT + stiskněte: (ABS.).
Režim sledování přehrávání TRAKTOR se přepne do Přehrávání začne od místa příposlechu.
absolutního režimu. Absolutní režim je režim, který akceptuje Přehrávání pokračuje, dokud je tlačítko CUE (ABS.) drženo stisknuté.
pozici přehrávání CONTROL CD/CONTROL VINYL na pozici
přehrávání stopy. Ohýbání tónu

(3) Tlačítko FX ASSIGN (BEND) Podržte stisknuté tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko FX1 nebo FX2.
• Stiskněte tlačítka SHIFT + FX1:
• Stiskněte tlačítko FX1:
Efektová jednotka TRAKTOR FX1 je přiřazena přehrávači, Rychlost přehrávání stopy se dočasně zpomalí.
jehož tlačítko bylo stisknuto. • Stiskněte tlačítka SHIFT + FX2:

• Stiskněte tlačítko FX2: Rychlost přehrávání stopy se dočasně zrychlí.
Efektová jednotka TRAKTOR FX2 je přiřazena přehrávači,
jehož tlačítko bylo stisknuto.
* Při použití softwaru TRAKTOR SCRATCH DUO 2 je
přiřazení pevné, FX1 pro přehrávač „A“ a FX2 pro přehrávač
„B“. Když aktualizujete na software TRAKTOR SCRATCH
PRO 2, FX1 a FX2 lze volně přiřadit požadovanému
přehrávači.

• Stiskněte tlačítka SHIFT + FX1:
Rychlost přehrávání stopy se dočasně zpomalí.

• Stiskněte tlačítka SHIFT + FX2:
Rychlost přehrávání stopy se dočasně zrychlí.

(4) Tlačítko SYNC (MASTER)

• Stiskněte:
„BPM“ a „Beat Grid“ stopy pro přehrávač, jehož tlačítko bylo
stisknuto, je synchronizováno s řídícím tempem pro
synchronizaci.

• SHIFT + stiskněte:
Přehrávač, jehož tlačítko bylo stisknuto, je nastavený jako
řídící pro synchronizaci.

- 15 -

Synchronizace rychlosti přehrávání s druhým
přehrávačem (synchronizace taktu)

1. Podržte stisknuté tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SYNC
(MASTER) na aktuálně hrajícím přehrávači.
Přehrávač, jehož tlačítko bylo stisknuto, je nastavený jako řídící pro
synchronizaci.

2. Stiskněte tlačítko SYNC (MASTER) na přehrávači, který není
nastavený jako řídící pro synchronizaci.
„BPM“ a „Beat Grid“ stopy pro přehrávač, který není nastavený jako
řídící pro synchronizaci, jsou synchronizovány s „BPM“ a „Beat
Grid“ stopy pro přehrávač, který je nastavený jako řídící pro
synchronizaci
• Pro informace o nastavení řízení pro synchronizaci viz.
„Nastavení řízení pro synchronizaci“ dole.
• Funkce synchronizace taktu nemusí správně fungovat
v následujících případech:
- Když je smyčka kratší než 1 takt.
- Když stopa nebyla analyzována.

• Nastavení řízení pro synchronizaci
[TRAKTOR]

Klikněte na .
Řízení pro synchronizaci lze vybrat ze dvou následujících typů:
- „MASTER“: Hodnota BPM zadaná uživatelem nebo hodnota BPM

nastavená mačkáním tlačítka je nastavená jako řídící.
- „AUTO“: Řízení je nastaveno automaticky. Pokud přehrávají oba

přehrávače a přehrávač nastavený jako řídící je zastavený, druhý
přehrávač je automaticky nastavený jako řídící.
• Při použití softwaru TRAKTOR SCRATCH DUO 2 je nastavenoí
vždy „AUTO“. Když aktualizujete na software TRAKTOR SCRATCH
PRO 2, můžete nastavit „MASTER“ nebo „AUTO“.

- 16 -

Sekce mixéru

1 MASTER 2 MASTER

3 OVER OVER 3 0
4 1
5 CD USB 99 CD USB BOOTH MONITOR
6 PHONO PHONO 1
TRIM 55 TRIM 0
7 4
8 9 33 9 2

9HI 11 9 HI 2

a 00 6 3
MID
6 -1 -1 5
MID
-3 -3 D

-6 -6 SAMPLE
LEVEL AU
-9 -9
6
- 15 - 15
CRO
- 24 - 24 SAMP
dB dB
DE
HEADPHONES
MIXING 7

b d

6 CUE MASTER 6
LOW LOW
LEVEL

c

60 6

CUE SHIFT CUE
TAP LOCK TAP

10 2 CHANNEL TRAKTOR MIXER 10
9 9
8 DJM -T1 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0

CH 1 CH 2

FEELING ADJ. CROSS F. CURVE f
THRU g
ePLAY MO
CROSS F. REVERSE
CROSS F. ON OFF
REVERSE

(1) Knoflík MASTER LEVEL (14) Indikátor CROSS F. REVERSE
Nastavuje audio úroveň výstupu ze zdířek MASTER1 a MASTER2. Svítí, když je zapnutá funkce CROSS F. REVERSE.

(2) Knoflík BOOTH MONITOR (15) Přepínač výběru CROSS F. CURVE (THRU, , ))
Nastavuje úroveň audio signálu vystupujícího ze zdířek BOOTH. Přepíná křivku charakteristiky křížového prolínače.

(3) Přepínač výběru vstupu CD, PHONO, USB (16) Přepínač CROSS F. REVERSE
Vyberte vstupní zdroj pro každý kanál z komponentů, připojených Zapne nebo vypne funkci obrácení křížového prolínače.
k tomuto přístroji.
Netahejte kanálové prolínače a křížový prolínač velkou silou. Knoflíky
• CD: Vybere DJ přehrávač, připojený ke zdířkám CD. nejsou určené k sundávání. Použité velké síly na knoflíky táhel může
způsobit poškození přístroje.
• PHONO: Vybere analogový přehrávač, připojený ke zdířkám
PHONO. Výstup zvuku

• USB: Vybere zvuk z počítače, připojeného ke konektoru USB. Nastavte hlasitost výkonových zesilovačů, připojených ke zdířkám
(4) Knoflík TRIM MASTER1 a MASTER2 na vhodnou úroveň. Pokud je hlasitost
nastavena příliš vysoko, bude produkován silný zvuk.
Nastavuje úroveň audio signálu vstupujícího do každého kanálu.
(5) Knoflíky EQ (HI, MID, LOW) 1. Přepněte přepínač CD, PHONO, USB.
Vyberte vstupní zdroj pro každý kanál z komponentů, připojených
Nastavují kvalitu zvuku jednotlivých kanálů. k tomuto přístroji.
Nastavují vysoký rozsah (HI), střední rozsah (MID) a nízký rozsah
(LOW). 2. Otočte knoflíkem TRIM.
(6) Tlačítko CUE (TAP) Nastavte úroveň vstupního audio signálu v každém kanálu.

• Stiskněte: 3. Nastavte kanálový prolínač do polohy dál od vás.
Stiskněte tlačítko CUE (TAP) pro kanál, který chcete Nastavte úroveň výstupu audio signálu v každém kanálu.
monitorovat.
4. Nastavte křížový prolínač.
• SHIFT + stiskněte: Přepněte kanálu, který vystupuje z reproboxů.
Hodnotu BPM, zobrazenou ve zobrazení tempa softwaru - Levá strana: Vystupuje zvuk kanálu CH1.
TRAKTOR, lze nastavit čtyřnásobným stisknutím v taktu - Centrální poloha: Vystupuje mixovaný zvuk kanálu CH1 a
s tempem stopy. CH2.
- Pravá strana: Vystupuje zvuk kanálu CH2.
(7) Kanálový prolínač • Tato operace není nutná, když je přepínač CROSS F. CURVE
Nastavuje úroveň audio signálu vystupujícího z každého kanálu. (THRU, , )) v poloze THRU.

(8) Křížový prolínač 5. Otáčejte knoflíkem MASTER LEVEL.
Zvuk odpovídajícího kanálu vystupuje podle křivky charakteristiky, Audio signál vystupuje ze zdířek MASTER1 a MASTER2.
vybrané přepínačem CROSS F. CURVE (THRU, , )).
Nastavení kvality zvuku
(9) Indikátor úrovně kanálu
Zobrazuje úroveň zvuku odpovídajícího kanálu před jeho Otáčejte knoflíkem EQ (HI, MID, LOW) pro daný kanál.
průchodem kanálovým prolínačem. Viz. „Specifikace“ na straně 32 pro rozsah zvuku, který lze nastavit
každým knoflíkem.
(10) Indikátor řídící úrovně
Zobrazuje úroveň audio signálu, vystupujícího ze zdířek MASTER1
a MASTER2.

(11) Knoflík HEADPHONES MIXING
Nastavuje vyvážení monitorovací úrovně mezi zvukem kanálu, pro
nějž bylo stisknuto tlačítko CUE (TAP) a zvukem kanálu MASTER.

(12) Knoflík HEADPHONES LEVEL
Nastavuje úroveň audio signálu, vystupujícího ze zdířek PHONES.

(13) Nastavovací otvor FEELING ADJ.
Tento lez použít pro nastavení pracovního odporu křížového
prolínače.

- 17 -

Monitorování zvuku přes sluchátka Použití funkce TAP

1. Připojte sluchátka ke zdířce PHONES. Hodnotu BPM, zobrazenou ve zobrazení tempa softwaru TRAKTOR lze
2. Stiskněte tlačítko CUE (TAP) pro kanál, který chcete nastavit pomocí funkce TAP.

monitorovat. 1. Nahrajte stopu do přehrávače.
3. Otočte knoflíkem HEADPHONES MIXING. Detaily viz. „Nahrání stop do přehrávačů“ na straně 15.

Nastavte vyvážení monitorovací úrovně mezi zvukem kanálu, pro 2. V taktu s tempem stopy stiskněte čtyřikrát tlačítko CUE (TAP)
nějž bylo stisknuto tlačítko CUE (TAP) a zvukem kanálu MASTER. pro stisknutém tlačítku SHIFT.
• Pro monitorování pouze zvuku kanálu MASTER otočte Průměrný interval, ve kterém je tlačítko CUE (TAP) stisknuto, je
nastavený jako hodnota BPM.
knoflíkem HEADPHONES MIXING doprava ze středové • Tato operace nemění tempo stopy (rychlost přehrávání).
polohy.
4. Otočte knoflíkem HEADPHONES LEVEL.
Zvuk kanálu, pro který bylo stisknuto tlačítko CUE (TAP) a zvuk
kanálu MASTER je mixován a vystupuje do sluchátek.
• Monitorování je zrušeno po dalším stisknutí tlačítka CUE
(TAP).

Výběr charakteristiky křivky křížového
prolínače

Přepněte přepínač CROSS F. CURVE (THRU, , )).
- THRU: Vyberte, když nechcete používat křížový prolínač.
- : Nastavte pro křivku, který se zvyšuje plynule.
- ): Nastavte pro prudce rostoucí křivku. (Když je táhlo křížového

prolínače posunuto z kraje kanálu CH1, zvuk kanálu CH2 začne
okamžitě hrát.

Nastavení operačního odporu křížového
prolínače

Zátěž (odpor) při použití křížového prolínače lze nastavit pomocí
plochého šroubováku.
• Křivku útlumu křížového prolínače a přehrávání na dvou krajových

pozicích prolínače lze rovněž nastavit. Viz. „Změna nastavení
tohoto přístroje“ na straně 27.

1. Posuňte křížový prolínač na pravou stranu CH2.
2. Vložte plochý šroubovák do otvoru FEELING ADJ. A otočte jím.

• Otáčení doprava: Zátěž se snižuje (odpor pohybu táhla je
nižší).

• Otáčení doleva: Zátěž se zvyšuje (odpor pohybu táhla je
vyšší).

Použití funkce obrácení prolínače

Přepnutím přepínače CROSS F. REVERSE se směr operace křížového
prolínače obrátí.

Nastavte přepínač CROSS F. REVERSE do polohy „ON“.

Audio výstup ze zdířek BOOTH

Otočte knoflíkem BOOTH MONITOR.
Nastavte úroveň audio signálu, vystupujícího ze zdířek BOOTH.
• Přístroj lze rovněž nastavit tak, aby zvuk mikrofonu nevystupoval ze

zdířek BOOTH. Pro detaily viz. „Změna nastavení tohoto přístroje“
na straně 27.

- 18 -

Sekce efektů

Skupinový režim (Group) 4

FX1
DRY/ WET

1 ON 3

GROUP
/ SINGLE

1

3 (SHIFT)+2 2
(SHIFT)+4
1 2
Jednotlivý režim (Single)
LFO
FX

SELECT

22 4

LFO

3

3

LFO

31 (SHIFT)+2 24
(SHIFT)+3

(1) Tlačítko ON (GROUP/SINGLE) (3) Knoflík DRY/WET
Při použití v režimu „Group“ Při použití v režimu „Group“

• Stiskněte: • Otočte:
Nemá žádnou funkci. Nastavuje vyvážení mezi zvukem efektu a originálním zvukem.

• SHIFT + stiskněte: • SHIFT + otočte:
Přepne režim panelu efektů. Nemá žádnou funkci.
Režim „Group“  Režim „Single“
Při použití v režimu „Single“
Při použití v režimu „Single“
• Otočte:
• Stiskněte: Nastavuje vyvážení mezi zvukem efektu a originálním zvukem.
Zapne a vypne efekt.
• SHIFT + otočte:
• SHIFT + stiskněte: Přepne typ efektu.
Přepne režim panelu efektů.
Režim „Group“  Režim „Single“ (4) Knoflíky ovládání efektu
- Režim „Group“ Při použití v režimu „Group“
Na panelu s efekty lze vybrat a ovládat současně až tři
efekty. • Otočte:
- Režim „Single“ Nastavuje stupeň odpovídajícího efektu.
Parametry vybraného efektu lze ovládat detailně.
Režim „Single“ nelze vybrat u softwaru TRAKTOR • SHIFT + otočte:
SCRATCH DUO 2. Když aktualizujete na software Přepne typ efektu.
TRAKTOR SCRATCH PRO 2, můžete nastavit panel
efektů do režimu „Single“. * Když je zapnutá funkce LFO CONTROL
- Otočte:
(2) Tlačítka ovládání efektů
Při použití v režimu „Group“ Nastavuje cyklus pro změnu stupně každého efektu.
- SHIFT + otočte:
• Stiskněte:
Zapne a vypne efekt. Nemá žádnou funkci.
Při použití v režimu „Single“
• SHIFT + stiskněte:
- Když je v nastavení přístroje zapnuto „Generic Controller • Otočte:
Mode“: Nastavuje odpovídající parametr.
Přepne typ efektu.
- Když je v nastavení přístroje vypnuto „Generic Controller • SHIFT + otočte:
Mode“: Přepne typ efektu.
Zapne nebo vypne funkci LFO CONTROL.
* Když je zapnutá funkce LFO CONTROL
Při použití v režimu „Single“ - Otočte:

• Stiskněte tlačítko „1“: Nastavuje cyklus, ve kterém se odpovídající parametr mění.
Obnoví parametry všech efektů na základní hodnoty. - SHIFT + otočte:

• Stiskněte tlačítko „2“ a „3“: Nemá žádnou funkci.
Zapne nebo vypne odpovídající parametr efektu. Typy
parametrů se liší podle efektu.

• Stiskněte tlačítko SHIFT + „1“:
- Když je v nastavení přístroje zapnuto „Generic Controller
Mode“:
Přepne typ efektu.
- Když je v nastavení přístroje vypnuto „Generic Controller
Mode“:
Zapne nebo vypne funkci LFO CONTROL.

• Stiskněte tlačítko SHIFT + „2“ nebo SHIFT + „3“:
- Když je v nastavení přístroje zapnuto „Generic Controller
Mode“:
Nemá žádnou funkci.
- Když je v nastavení přístroje vypnuto „Generic Controller
Mode“:
Zapne nebo vypne funkci LFO CONTROL.

- 19 -

Použití funkce efektu

• Následující sekce popisuje postup pro ovládání funkce efektu
v režimu „Group“.

1. Stiskněte tlačítko FX1 nebo FX2.
Efektová jednotka TRAKTOR je přiřazená přehrávači.
• Při použití softwaru TRAKTOR SCRATCH DUO 2 je přiřazení
pevné, FX1 pro přehrávač „A“ a FX2 pro přehrávač „B“. Když
aktualizujete na software TRAKTOR SCRATCH PRO 2, FX1 a
FX2 lze volně přiřadit požadovanému přehrávači.

2. Otočte knoflíkem ovládání efektu při stisknutém tlačítku SHIFT.
Tím vyberete typ efektu.
• Když je v nastavení přístroje zapnuto „Generic Controller
Mode“, typ efektu lze také vybrat stisknutím tlačítka ovládání
efektu při stisknutém tlačítku SHIFT.

3. Otočte knoflíkem ovládání efektu.
Nastavte stupeň zvuku efektu.

4. Stiskněte tlačítko ovládání efektu.
Tím zapnete efekt.
• Když je tlačítko stisknuto znovu, efekt se vypne.

5. Otočte knoflíkem DRY/WET.
Nastavte vyvážení mezi zvukem efektu současně pro všechny
efekty originálním zvukem.

Použití funkce LFO CONTROL

Když je funkce LFO CONTROL zapnutá, hodnoty parametrů efektu
posílané do softwaru TRAKTOR lze měnit ve specifikované rychlosti.
Tato funkce vám umožňuje vytvořit jedinečný efektový zvuk, který není
možný vytvořit ručně.
S funkcí LFO CONTROL lze tlačítka ovládání efektu „1“ – „3“ nastavit
samostatně.

• Nejprve vypněte funkci „Generic Controller Mode“ v nastavení
tohoto přístroje. Pro detaily viz. „Změna nastavení tohoto přístroje“
na straně 27.

• Následující sekce popisuje postup pro použití funkce LFO
CONTROL v režimu „Group“.

1. Otočte knoflíkem ovládání efektu při stisknutém tlačítku SHIFT.
Tím vyberete typ efektu.

2. Stiskněte tlačítko ovládání efektu při stisknutém tlačítku SHIFT.
Funkce LFO CONTROL se zapne.
Pokud je efekt vypnutý, současně se zapne.
• Když je stejné tlačítko stisknuto znovu, funkce LFO CONTROL
se vypne a efekt se znovu zapne.

3. Otočte knoflíkem ovládání efektu.
Nastavte cyklus pro změnu stupně každého efektu.

4. Otočte knoflíkem DRY/WET.
Nastavte vyvážení mezi zvukem efektu současně pro všechny
efekty originálním zvukem.

- 20 -

Sekce rychlého příposlechu/sampleru

Režim HOT CUE

DECK A /C

1 LOOP SAMPLE
MOVE AUTO LOOP LEVEL
2
3 SELECT
CROSS.F. CONTROL

HOT CUE SAMPLER
DEL DEL

1

2 41 5

4 Režim SAMPLER (SHIFT)+1
(SHIFT)+5
3 4

4

5 ACTIVE PLAY MODE

(1) Knoflík AUTO LOOP (LOOP MOVE/SAMPLE VOLUME) Režim opakovaného přehrávání samplovací smyčky  Režim
Při použití s funkcí rychlého příposlechu. jednorázového přehrání samplovací smyčky
- [ : Režim opakovaného přehrávání samplovací smyčky
• Otočte:
Mění velikost smyčky. Když je dosaženo konce samplovací smyčky, přehrávání se
vrátí na začátek a opakuje se.
• Stiskněte: - : Režim jednorázového přehrání samplovací smyčky
Zapne a vypne přehrávání smyčky. Když je dosaženo konce samplovací smyčky, přehrávání se
zastaví.
• SHIFT + otočte:
Posunuje pozici smyčky. Použití funkce rychlého příposlechu

• SHIFT + stiskněte: 1. Stiskněte tlačítko SELECT.
Nemá funkci. Sekce rychlého příposlechu/sampleru se přepne na funkci rychlého
příposlechu.
Při použití s funkcí sampleru. Přepněte do režimu, kdy indikátor SELECT, tlačítko HOT CUE/SAMPLER a
tlačítko ACTIVE svítí zeleně.
• SHIFT + otočte:
Nastavuje hlasitost samplovacího přehrávače. 2. Stiskněte tlačítko HOT CUE/SAMPLER.
Místo rychlého příposlechu je nastaveno na místo přehrávání, ve kterém
• SHIFT + stiskněte: bylo tlačítko stisknuto.
Resetuje hlasitost samplovacího přehrávače na výchozí hodnotu, • Když je tlačítko HOT CUE/SAMPLER stisknuto během přehrávání
smyčky, aktuálně přehrávanou smyčku lze uložit pod tlačítko rychlého
(2) Tlačítko SELECT příposlechu.
• Tato operace není nutná, pokud již bylo místo příposlechu uloženo
• Stiskněte: pod tlačítko HOT CUE/SAMPLER.
Při každém stisknutí přepne funkci rychlého příposlechu/sampleru.
Funkce rychlého příposlechu  Funkce sampleru. 3. Během přehrávání nebo pauzy stiskněte tlačítko HOT CUE/SAMPLER.
Místo rychlého příposlechu je vyvoláno.
• SHIFT + stiskněte: • Pokud je pod tlačítko HOT CUE/SAMPLER uložená smyčka, stiskněte
Zapne a vypne funkci CROSS FADER CONTROL. tlačítko ACTIVE pro přepnutí režimu přehrávání smyčky.

(3) Indikátor SELECT Použití funkce sampleru
Svítí nebo bliká podle funkce rychlého příposlechu/sampleru.
- Když je nastavená funkce rychlého příposlechu: Svítí zeleně. Samply lze nahrát do samplovacích slotů samplovacího přehrávače „C“ a
- Když je nastavená funkce sampleru: Svítí oranžově. samplovacího přehrávače „D“ a přehrávat.
- Když je zapnutá funkce CROSS FADER CONTROL: Bliká zeleně • Při použití samplovacího přehrávače „C“:
nebo oranžově.
- Stopa z přehrávače „A“ je nahrána do samplovacího slotu.
(4) Tlačítko HOT CUE/SAMPLER - Tlačítka HOT CUE/SAMPLER na straně kanálu CH1 tohoto přístroje
Při použití s funkcí rychlého příposlechu.
podporují odpovídající samplovací slot.
• Stiskněte: • Při použití samplovacího přehrávače „D“:
- Pokud nebylo během přehrávání nebo pauzy nastaveno místo
rychlého příposlechu: - Stopa z přehrávače „B“ je nahrána do samplovacího slotu.
Místo rychlého příposlechu je nastaveno v místě stisknutí - Tlačítka HOT CUE/SAMPLER na straně kanálu CH2 tohoto přístroje
tlačítka.
- Pokud bylo během přehrávání nebo pauzy nastaveno místo podporují odpovídající samplovací slot.
rychlého příposlechu: • Použití tlačítek HOT CUE/SAMPLE se liší podle režimu přehrávání smyčky a
Vyvolání místa rychlého příposlechu.
režimu tlačítek HOT CUE/SAMPLER. Pro detaily viz. tabulka „Použití tlačítek
• SHIFT + stiskněte: HOT CUE/SAMPLER“ na straně 22.
Vymaže místo rychlého příposlechu. • Následující sekce popisuje postup pro nahrání stopy přehrávače „A“ do
* [TRAKTOR] samplovacího slotu samplovacího přehrávače „C“ a její přehrávání.
„CUE TYPE“ (typ místa rychlého příposlechu) lze změnit kliknutím na Použijte sekci rychlého příposlechu/sampleru na straně CH1 tohoto přístroje.
 vlevo od ikony „[ “.
1. Nahrajte stopu do přehrávače „A“.
Při použití s funkcí sampleru. 2. Stiskněte tlačítko SELECT.
Viz. tabulka „Použití tlačítek HOT CUE/SAMPLER“ na straně 22.
(5) Tlačítko ACTIVE Přepněte sekci rychlého příposlechu/sampleru do funkce sampleru.
Při použití s funkcí rychlého příposlechu. Přepněte do režimu, kdy indikátor SELECT, tlačítko HOT CUE/SAMPLER a
tlačítko ACTIVE svítí oranžově.
• Stiskněte:
Přepne režim přehrávání smyčky zaregistrované v místě rychlého
příposlechu.
Smyčka je přehrávána  Smyčka není přehrávána

Při použití s funkcí sampleru.

• Stiskněte:
Přepne režim tlačítka HOT CUE SAMPLER samplerového
přehrávače.
Režim přehrávání SAMPLER  Režim přehrávání TRIGGER

Viz. tabulka „Použití tlačítek HOT CUE/SAMPLER“ na straně 22.

• SHIFT + stiskněte:
Přepne režim přehrávání smyčky na samplovacím přehrávači.

- 21 -

3. Stiskněte tlačítko HOT CUE/SAMPLER. • Tato sekce pracuje odlišně podle toho, ke kterému přehrávači je přiřazena.
Stopa nahraná v přehrávači „A“ je nahrána do samplovacího slotu - Pro přiřazení přehrávače „A“ a samplovacího přehrávače „C“:
v samplovacím přehrávači „C“. Použijte sekci rychlého příposlechu/sampleru na straně kanálu CH1
• Sekce skladby, začínající s místě přehrávání, kdy bylo tlačítko tohoto přístroje.
stisknuto a velikostí se rovnající velikosti automatické smyčky, je - Pro přiřazení přehrávače „B“ a samplovacího přehrávače „D“:
nasamplována a nahrána do samplovacího slotu. Použijte sekci rychlého příposlechu/sampleru na straně kanálu CH2
• Stopu, vybranou kurzorem v oblasti „TRACK“, lze nahrát do tohoto přístroje.
samplovacího slotu stisknutím tlačítka HOT CUE/SAMPLER při
současně stisknutém tlačítku SHIFT. (Stopy s časem přehrávání • Když je přepínač CROSS F. REVERSE zapnutý, táhlo křížového ovladače
delším než 48 sekund nelze nahrát.) pracuje obráceně.

4. Stiskněte tlačítko ACTIVE při současně stisknutém tlačítku SHIFT. 1. Stiskněte tlačítko SELECT při současně stisknutém tlačítku SHIFT.
Režim přehrávání samplovací smyčky se přepne. Funkce CROSS FADER CONTROL se zapne.
- [ : Režim opakovaného přehrávání samplovací smyčky Indikátor SELECT bliká.
Když je dosaženo konce samplovací smyčky, přehrávání se vrátí na
začátek a opakuje se. • Když je tlačítko SELECT stisknuto znovu při současně stisknutém
- : Režim jednorázového přehrání samplovací smyčky tlačítku SHIFT, funkce CROSS FADER CONTROL se vypne.
Když je dosaženo konce samplovací smyčky, přehrávání se zastaví.
2. Stiskněte tlačítko SELECT.
5. Stiskněte tlačítko ACTIVE. Vyberte funkci pro přiřazení k funkci CROSS FADER CONTROL (funkce
Režim tlačítka HOT CUE/SAMPLER se přepne. rychlého příposlechu nebo funkce sampleru).
- Režim přehrávání SAMPLE. - Pro přiřazení funkce rychlého příposlechu:
Sampl je hrán nebo ztišen při každém stisknutí tlačítka. Přepněte do režimu, kdy indikátor SELECT, tlačítko HOT
- Režim přehrávání TRIGGER. CUE/SAMPLER a tlačítko ACTIVE svítí a bliká zeleně.
Při každém stisknutí tlačítka je sampl přehrán od začátku a zastaví se, - Pro přiřazení funkce sampleru:
když tlačítko uvolníte. Přepněte do režimu, kdy indikátor SELECT, tlačítko HOT
• Pro detaily viz. tabulka „Použití tlačítek HOT CUE/SAMPLER“ na CUE/SAMPLER a tlačítko ACTIVE svítí a bliká oranžově.
straně 22.
• Také je možné přiřadit obě funkce, funkci rychlého příposlechu a
6. Stiskněte tlačítko HOT CUE/SAMPLER nebo stiskněte a podržte tlačítko funkci sampleru, k operaci křížového prolínače. (Místo rychlého
HOT CUE/SAMPLER. příposlechu a sampl pro přiřazení ke křížovému prolínači musejí být
Sampl je přehrán. vybrány samostatně pro každou funkci.)
• Když je tlačítko HOT CUE/SAMPLER stisknuto znovu nebo když je
tlačítko HOT CUE/SAMPLER uvolněno, výstup samplovaného zvuku 3. Stiskněte tlačítko HOT CUE/SAMPLER.
se zastaví. Vyberte místo rychlého příposlechu a sampl pro přiřazení k operaci
křížového prolínače.
Použití funkce CROSS FADER CONTROL - Pro výběr místa rychlého příposlechu:
Stiskněte tlačítko HOT CUE/SAMPLER, pod které je nastavené místo
Funkce CROSS FADER CONTROL umožňuje vyvolat místo rychlého příposlechu rychlého příposlechu. Lze vybrat pouze jedno z míst rychlého
a spustit přehrávání samplu v souladu s použití křížového prolínače. příposlechu „1“ – „4“.
• Nejprve proveďte následující přípravu. - Pro výběr samplu:
Stiskněte tlačítko HOT CUE/SAMPLER, pod které je nahrán sampl.
- Vypněte „Generic Controller Mode“ v nastavení tohoto přístroje. Viz. Lze vybrat až čtyři Hamply „1“ – „4“.
„Změna nastavení přístroje“ na straně 27.
4. Pohněte křížovým prolínačem.
- Zaregistrujte místo rychlého příposlechu v přehrávači „A“ nebo „B“. Pohněte křížovým prolínačem na opačnou stranu, než je strana, pro kterou
Viz. „Použití funkce rychlého příposlechu“ na straně 21. je nastavené místo rychlého příposlechu nebo sampl, přiřazený funkci
CROSS FADER CONTROL.
- Nahrajte sampl do samplovacího přehrávače „C“ nebo „D“. Viz.
„Použití funkce sampleru“ na straně 21. 5. Pohněte křížovým prolínačem.
Když je křížový prolínač posunut doprava ze strany CH1, je přehráváno
Tabulka použití tlačítek HOT CUE/SAMPLER místo rychlého příposlechu přehrávače „B“ a sampl samplovacího
přehrávače „D“.
Když je křížový prolínač posunut doleva ze strany CH2, je přehráváno místo
rychlého příposlechu přehrávače „A“ a sampl samplovacího přehrávače „C“.

• Stiskněte: Režim opakovaného přehrávání smyčky* Režim jednorázového přehrání smyčky*
Samplovací slot
Režim přehrávání SAMPLE* Režim přehrávání TRIGGER* Režim přehrávání SAMPLE* Režim přehrávání TRIGGER*
Když není sampl nahrán.
Když je sampl nahrán. Hudební soubor, nahraný v přehrávači, je nahrán do samplovacího slotu jako sampl.

Během přehrávání samplu. Přehrávání samplu začne. Sampl je přehráván, dokud je Přehrávání samplu začne. Sampl je přehráván, dokud je

tlačítko stisknuté. tlačítko stisknuté.

Když je tlačítko uvolněno, Když je tlačítko uvolněno,

přehrávání samplu se zastaví. přehrávání samplu se zastaví.

Sampl je ztišen**. Při stisknutí Sampl je zastaven a přehrávání Přehrávání samplu se zastaví. Sampl je zastaven a přehrávání

na déle jak 1 sekundu se pokračuje. pokračuje.

přehrávání samplu zastaví.

* Režim lze přepnout tlačítkem ACTIVE (strana 21). ** Když je sampl ztišen, ztišení se zruší.

• SHIFT + stiskněte: Režim opakovaného přehrávání smyčky* Režim jednorázového přehrání smyčky*
Samplovací slot
Režim přehrávání SAMPLE* Režim přehrávání TRIGGER* Režim přehrávání SAMPLE* Režim přehrávání TRIGGER*
Když není sampl nahrán.
Když je sampl nahrán. Hudební soubor, vybraný v oblasti „TRACK“, je nahrán do samplovacího slotu jako sampl.
Během přehrávání samplu.
Sampl je vymazán.

Sampl je vymazán.

* Režim lze přepnout tlačítkem ACTIVE (strana 21).

- 22 -

Globální sekce Sekce MIDI

1 MIDI

SNAP ON / OFF
QUANTIZE

CH1 CH2

1

1 (SHIFT)+1 Tento přístroj má výstup operačních dat pro tlačítka a knoflíky
v univerzálním MIDI formátu.
(1) Tlačítko SNAP (QUANTIZE) Pokud připojíte počítač s MIDI kompatibilním DJ softwarem pomocí USB
• Stiskněte: kabelu, můžete ovládat DJ software z tohoto přístroje.
Zapne a vypne funkci TRAKTOR SNAP.
Když je funkce SNAP zapnutá, místa příposlechu a smyčky lze Ovládání DJ softwaru s použitím funkce MIDI
nastavit do stejné pozice, jako je nejbližší pozice „Beat Grid“.
• SHIFT + stiskněte: Předem nainstalujte na počítači DJ software. Také nastavte audio a MIDI
Zapne a vypne funkci TRAKTOR QUANTIZE. pro DJ software.
Když je funkce QUANTIZE zapnutá, přechod na místo • Pro instrukce nastavení MIDI kanálů viz. „Nastavení MIDI kanálů“
příposlechu a smyčky je synchronizováno s časováním taktu.
na straně 26.
Sekce MIC/AUX • Pro výstup hlášení z tohoto přístroje viz. „Mapa přiřazení MIDI“ na

MIC OFF AUX 0 12 12 12 12 straně 26.
INPUT SELECT LEVEL LOW EQ HI
1. Připojte USB port tohoto přístroje k počítači.
1 2 3 Detaily o připojení viz. „Připojení vstupních/výstupních zdířek“ na
straně 11.
(1) Knoflík INPUT SELECT
Přepíná audio vstup mezi externím zařízením a mikrofonem. 2. Spusťte DJ software.
- „AUX“: Je vybráno externí zařízení, připojené ke zdířkám
AUX. 3. Stiskněte tlačítko CH1.
- „OFF“: Kanál MIC/AUX je vypnutý. MIDI funkce strany CH1 pro knoflík TRIM, knoflíky EQ (HI, MID,
- „MIC“: Je vybrán mikrofon, připojený ke zdířce MIC. LOW), tlačítko CUE (TAP), kanálový prolínač a křížový prolínač A je
• Zvuk vstupující do zdířek MIC a AUX je mixován se zvukem aktivována.
kanálu CH1 a CH2, který prochází přes křížový prolínač. • Křížový prolínač A je funkce nastavení hlasitosti CH1
odečítaná od funkce nastavení hlasitosti křížového prolínače.
(2) Knoflík LEVEL • Když je tlačítko CH1 stisknuto znovu, předchozí MIDI funkce
Nastavuje vstupní úroveň audio signálu ze zdířek MIC a AUX. se deaktivují.

(3) Knoflíky EQ (HI, LOW) 4. Stiskněte tlačítko CH2.
Nastavují tón kanálu MIC/AUX. MIDI funkce strany CH2 pro knoflík TRIM, knoflíky EQ (HI, MID,
LOW), tlačítko CUE (TAP), kanálový prolínač a křížový prolínač B je
Vstup zvuku z mikrofonu nebo externího aktivována.
zařízení • Křížový prolínač B je funkce nastavení hlasitosti CH2
odečítaná od funkce nastavení hlasitosti křížového prolínače.
1. Připojte externí zařízení ke zdířkám MIC nebo AUX. • Když je tlačítko CH2 stisknuto znovu, předchozí MIDI funkce
se deaktivují.
2. Přepněte přepínač INPUT SELECT.
5. Ovládejte tlačítka nebo knoflíky v sekci mixéru.
3. Otočte knoflíkem LEVEL. MIDI hlášení pro použité tlačítko nebo knoflík je vysláno.
Nastavte vstupní úroveň audio signálu ze zdířek MIC nebo AUX.
• Dávejte pozor na otočení knoflíku do kraj pravé polohy, 6. Ovládejte tlačítka nebo knoflíky v jiné sekci než v sekci mixéru.
protože pak vystupuje velmi silný zvuk. MIDI hlášení pro použité tlačítko nebo knoflík je vysláno.
• MIDI funkce pro tlačítka a knoflíky v sekci procházení,
transportu, efektů, rychlého příposlechu/sampleru a v globální
sekci jsou vždy aktivní, bez ohledu na tlačítka CH1 a CH2.

• Nastavení kvality zvuku

Otočte knoflíkem EQ (HI, LOW).
Viz. „Specifikace“ na straně 32 pro rozsah nastavení zvuku každým
knoflíkem.

- 23 -

Sekce SHIFT

MIDI LOAD LOAD POWER
DUPLICATE DUPLICATE MASTER
SHIFT 1 ON / OFF UTILITY
LOCK WAKE UP A B 0
BOOTH MONITOR
CH1 CH2
0
DECK A DECK B FX2
DRY/ WET
REL. CUE BROWSE PUSH REL. CUE
ABS. TREE VIEW ABS. ON
FLD OPEN
GROUP
(1) Tlačítko SHIFT SNAP FX ASSIGN SYNC SYNC FX ASSIGN / SINGLE
FX1 FX2 MASTER MASTER FX1 FX2 1
• Stiskněte jiné tlačítko při stisknutém tlačítku SHIFT. QUANTIZE
Je vyvolána druhá funkce, přiřazená stisknutému BEND BEND 1
tlačítku nebo knoflíku. FX1
DRY/ WET LFO
• Stiskněte tlačítko SHIFT dvakrát. FX
Tlačítko SHIFT je zamknuto ve stisknutém stavu. 1 MASTER 2 2 SELECT
Pro odemknutí stiskněte tlačítko SHIFT znovu.
ON OVER OVER 2
• Když je tlačítko zamknuté, stiskněte jiné tlačítko při
stisknutém tlačítku SHIFT: Když je funkce GROUP CD USB 99 CD USB LFO
ADVANCED SHIFT zapnutá, je vyvolána třetí / SINGLE PHONO PHONO 3
funkce, přiřazená stisknutému tlačítku nebo TRIM 55 TRIM
knoflíku. 3
Pro zrušení funkce ADVANCED SHIFT uvolněte 1 9 33 9
prst z tlačítka SHIFT. HI HI LFO
11 DECK B/D

1 00

LFO -1 -1
FX
-3 -3
SELECT
2 -6 -6

-9 -9

- 15 - 15

2 - 24 - 24
dB dB
LFO
3 6 HEADPHONES 6
MID MIXING MID

3 6 CUE MASTER 6
LOW LOW
LFO LEVEL
DECK A /C

LOOP SAMPLE 6 0 6 SAMPLE LOOP
MOVE AUTO LOOP LEVEL LEVEL AUTO LOOP MOVE
CUE SHIFT CUE
SELECT TAP LOCK TAP SELECT
CROSS.F. CONTROL CROSS.F. CONTROL
10 10
HOT CUE SAMPLER 9 9 SAMPLER HOT CUE
DEL DEL 8 8 DEL DEL
7 7
1 6 6 1
5 5
2 4 4 2
3 3
3 2 2 3
1 1 4
0 2 CHANNEL TRAKTOR MIXER 0

CH 1 DJM -T1 CH 2

4 FEELING ADJ.

ACTIVE PLAY MODE PLAY MODE ACTIVE

CROSS F.
REVERSE

Použití funkce ADVANCED SHIFT PHONES

Použitím funkce ADVANCED SHIFT můžete vyvolat třetí
funkci, přiřazenou tlačítkům a knoflíkům.
Při použití současně s DJ softwarem mohou vstupovat nebo
vystupovat třetí MIDI kódy odlišné od těch, kdy je tlačítko
SHIFT stisknuté nebo nestisknuté.
• Před použitím funkce ADVANCED SHIFT aktualizujte

firmware tohoto přístroje na verzi 2.00 nebo novější.
Pro instrukce o kontrole firmware viz. „Kontrola verze
firmware“ na straně 27.
• Můžete volně přiřadit funkce jako třetí funkce, které jsou
vyvolány pomocí funkce ADVANCED SHIFT. Také
můžete použít doporučené nastavení Pioneer.
Pro použití doporučeného nastavení funkce
ADVANCED SHIFT si stáhněte soubor s nastavením
z webových stránek Pioneer a importujte ho do
softwaru TRAKTOR.
• Pro instrukce o aktualizaci firmware a importu souboru
s nastavením viz. následující webové stránky Pioneer:
http://www.prodjnet.com/support
Firmware verze 2.00 a soubor s nastavením podporující
funkci ADVANCED SHIFT bude k dispozici do září
2011.

1. Stiskněte dvakrát tlačítko SHIFT.
Tlačítko SHIFT svítí.

2. Když tlačítko SHIFT svítí, podržte stisknuté tlačítko
SHIFT.
Tlačítko SHIFT začne blikat.

3. Použijte tlačítka nebo knoflíky při stisknutém
tlačítku SHIFT.
Je vyvolána třetí funkce, přiřazená tlačítkům nebo
knoflíkům.
S funkcí ADVANCED SHIFT lze třetí funkci přiřadit
tlačítkům a knoflíkům v čárkované oblasti na
následujícím obrázku.
• Pod některá tlačítka a knoflíky lze přiřadit tři nebo
více funkcí. Pro detaily o přiřazení funkcí (MIDI
kódy) viz. „Mapa přiřazení MIDI“ na straně 28.

- 24 -

Změna nastavení

Změna preferencí softwaru TRAKTOR Kategorie Popis
Mixer
Změňte nastavení prostředí softwaru TRAKTOR podle podmínek Zapněte nebo vypněte audio zisk.
používání vašeho hardwaru. Global Settings Nastavte metodu zobrazování sekce mixéru
Pro detaily o nastavení prostředí softwaru TRAKTOR viz. „TRAKTOR 2 v softwaru TRAKTOR.
Application Reference“. Effects
Nastavte, zda se bude nebo nebude zobrazovat
• Pokud chcete vrátit změny v nastavení prostředí na výchozí Mix Recorder globální sekce.
hodnoty, viz. webové stránky http://www.prodjnet.com/support/.
Browser Details Vyberte typy efektů pro zobrazování při výběru
1. Klikněte na tlačítko (tlačítko preferencí) v softwaru efektů.
File Management
TRAKTOR. Proveďte nastavení, spojená s funkcemi záznamu
Controller softwaru TRAKTOR.
Otevře se nabídka nastavení softwaru TRAKTOR. Manager
Traktor Kontrol Proveďte nastavení, spojená s oblastí BROWSE a
2. Vyberte kategorii a proveďte nastavení. X1 fonty.
Traktor Kontrol
Aktualizace softwaru TRAKTOR S4 Proveďte nastavení pro import stop, audio analýzy,
analýzy BPM rozsahu atd.
Když je počítač připojený k internetu, lze software TRAKRTOR
aktualizovat pomocí servisního centra společnosti Native Instruments Přiřaďte funkce softwaru TRAKTOR k tlačítkům a
(dále označeno jako SERVICE CENTER). knoflíkům tohoto přístroje.

Nastavte toto při použití funkce Traktor Kontrol X1
Native Instruments.

Nastavte toto při použití funkce Traktor Kontrol S4
Native Instruments.

1. Spusťte SERVICE CENTER a přihlaste s k účtu. Změna nastavení pomocí nastavovací
Pro instrukce o spuštění servisního centra a přihlášení se viz. utility
„Spuštění servisního centra“ na straně 8.
Nastavovací utilita umožňuje zkontrolovat a provést následující
2. Klikněte na záložku „Update“. nastavení.
Jsou zkontrolovány dostupné aktualizace. - Kontrola stavu přepínače vstupu tohoto přístroje „CD, PHONO,

3. Zatrhněte příslušný box. USB“.
Specifikujte, co chcete stáhnout. - Nastavení výstupu audio dat zdroje z tohoto přístroje do počítače.
- Nastavení velikosti vyrovnávací paměti.
4. Klikněte na „Download“. - Nastavení MIDID kanálu.
Aktualizace začne. - Kontrola verze softwaru ovladače.

Seznam nastavení položek TRAKTOR Zobrazení nastavovací utility
SCRATCH DUO 2
• Při používání softwaru TRAKTOR ho před použitím nastavovací
Kategorie Popis utility ukončete.
Audio Setup
Output Routing Výběr audio zařízení pro vstup/výstup zvuku. Pro Windows
Při použití počítače Macintosh nastavte zpoždění Klikněte na nabídku „Start“ > „All Programs“ > „Pioneer“ > „DJM-T1“ >
Input Routing zvuku. „DJM-T1 Setting Utility“.
Timecode Setup
Loading Výběr „Mixing Mode“. Pro Mac OS X
Transport - Internal: Vyberte pro ovládání sekce mixéru Klikněte na ikonu „Macintosh HD“ > „Application“ > „Pioneer“ > „DJM-T1“
Decks > „DJM-T1 Setting Utility“.
softwaru TRAKTOR z tohoto přístroje.
- External: Vyberte pro použití tohoto přístroje. Kontrola stavu přepínače vstupu „CD,
Nastavte propojení mezi audio výstupem PHONO, USB“ tohoto přístroje
přehrávače TRAKTOR a vstupními kanály tohoto
přístroje. Než začnete, spusťte nastavovací utilitu.

Nastavte propojení mezi audio vstupy přehrávače Klikněte na záložku „MIXER INPUT“.
TRAKTOR a výstupními kanály tohoto přístroje.

Nastavte pro použití časových kódů (CONTROL
CD/CONTROL VINYL).

Nastavte podmínky a funkce pro nahrávání stop do
přehrávačů.

Proveďte nastavení, spojená s funkcemi tempa a
tonality.

Nastavte metodu zobrazování sekce přehrávačů
v softwaru TRAKTOR.

- 25 -

Nastavení výstupu audio dat zdroje z tohoto Nastavení velikosti vyrovnávací paměti (při
přístroje do počítače použití Windows ASIO)

Než začnete, spusťte nastavovací utilitu. Pokud je spuštěná nějaká aplikace, používající tento přístroj jako výchozí
audio zařízení (DJ software atd.), ukončete aplikaci před nastavováním
1. Klikněte na záložku „MIXER OUTPUT“. velikosti vyrovnávací paměti.

Než začnete, spusťte nastavovací utilitu.

Klikněte na záložku „ASIO“.

2. Klikněte na výsuvnou nabídku „Mixer Audio Output“.
Vyberte a nastavte audio data pro výstup do počítače výběrem
s následujících audio signálů z tohoto přístroje.

USB 1/2 USB 3/4 USB 5/6 • Pokud je velikost vyrovnávací paměti větší, sníží se vypadávání
Za prolínačem CH1 zvuku, ale zvětší se časové zpoždění z důvodu zpoždění v přenosu
CH1 časový kód CH2 časový kód audio dat.
PHONO* PHONO* Za prolínačem CH2
CH1 časový kód CD* CH2 časový kód CD* Křížový prolínač A Kontrola verze softwaru ovladače
Křížový prolínač B
-- -- MIC/AUX za EQ Než začnete, spusťte nastavovací utilitu.
-- -- REC OUT Klikněte na záložku „About“.
-- --
Kontrola posledních informací o softwaru
-- -- ovladače

* Zvukový výstup z „USB 1/2" a „USB 3/4" je výstup se stejnou hlasitostí, Pro poslední informace o softwaru ovladače navštivte následující webové
jaká vstupuje do přístroje, bez ohledu na nastavení „USB Output Level“. stránky:
http://www.prodjnet.com/support
3. Klikněte na výsuvnou nabídku „USB Output Level“. • Operace není garantována, pokud je k jednomu počítači připojeno
Nastavte hlasitost výstupu audio dat z „USB 5/6“.
několik těchto přístrojů.
• Pokud nelze nastavit dostatečnou hlasitost v nastavení
hlasitosti v DJ softwaru, změňte nastavení „SUB Output Level“
pro nastavení hlasitosti výstupu audio dat z tohoto přístroje.
Pamatujte, že zvuk může zkreslený, když je nastavená příliš
vysoká hlasitost.

Nastavení MIDI kanálu

Než začnete, spusťte nastavovací utilitu.
1. Klikněte na záložku „MIDI“.

2. Klikněte na výsuvnou nabídku „MIDI CHANNEL“.
Vyberte požadovaný MIDI kanál.

- 26 -

Změna nastavení tohoto přístroje O funkci automatického pohotovostního
stavu
1. Stiskněte tlačítko UTILITY (WAKE UP)“ na déle jak 1 sekundu.
Indikátor UTILITY (WAKE UP) a vrchní segment indikátoru úrovně Když je funkce „Auto Standby“ nastavená na „ON“, pohotovostní režim se
kanálu CH1 bliká. aktivuje automaticky, pokud uplynou 4 hodiny za následujících podmínek.
- Žádné z tlačítek nebo knoflíků přístroje není použito.
2. Stiskněte tlačítko LOAD (DUPLICATE) B. - Žádný audio signál není na vstupu přístroje.
Při každém stisknutí tlačítka LOAD (DUPLICATE) B se položka - Žádný počítač není připojený k USB.
nastavení změní. • Když je stisknuto tlačítko UTILITY (WAKE UP), pohotovostní režim
Poloha blikajícího segmentu indikátor úrovně kanálu CH1 se
posune dolu. se zruší.
• Když je stisknuto tlačítko LOAD (DUPLICATE) A, výběr se • Tento přístroj je dodáván se zapnutou funkcí automatického
vrátí na předchozí položku.
Poloha blikajícího segmentu indikátor úrovně kanálu CH1 se pohotovostního stavu. Když nechcete používat funkcí
posune nahoru. automatického pohotovostního stavu, nastavte „Auto Standby“ na
„OFF“.
3. Otočte otočným voličem.
Změňte hodnotu nastavení. Kontrola verze firmware
• Když lze nastavovanou hodnotu zapnout nebo vypnout:
- Zapnuto: Zelená sekce indikátoru úrovně kanálu CH2 1. Stiskněte tlačítko UTILITY (WAKE UP) na déle jak 1 sekundu.
svítí. 2. Stiskněte tlačítko LOAD (DUPLICATE) A.
- Vypnuto: Zelená sekce indikátoru úrovně kanálu CH2
nesvítí. Verze firmware je indikována svítícími segmenty na indikátorech
• Když lze nastavovanou hodnotu přepnout v několika krocích.
- Místo jednotek nastavované hodnoty: Hodnota úrovně kanálů.
indikovaná počtem segmentů indikátoru úrovně kanálu - Počet segmentů indikátoru úrovně kanálu CH1, které svítí:
CH2, které svítí.
- Místo desítek: Hodnota indikovaná počtem segmentů Jednotky
indikátoru úrovně řídícího kanálu, které svítí. - Počet segmentů indikátoru úrovně řídícího kanálu, které svítí:

4. Stiskněte otočný ovladač. První desetinné místo
Nastavení je uloženo do přístroje. - Počet segmentů indikátoru úrovně kanálu CH2, které svítí:
Tlačítko UTILITY (WAKE UP) rychle bliká. Nevypínejte napájení
přístroje, když je nastavení ukládáno. Druhé desetinné místo
• Uložení je kompletní, když tlačítko UTILITY (WAKE UP) Příklad: Když je indikována verze „1.07“.
přestane blikat rychle a bliká normálně.
• Stiskněte tlačítko UTILITY (WAKE UP) pro návrat k normálním 1 MASTER 2
operacím.
OVER OVER

99

55

33

11

00

-1 -1

-3 -3

-6 -6

-9 -9

- 15 - 15

- 24 - 24
dB dB

• Pokud horní segment indikátor úrovně kanálu CH1 bliká, verze
firmware je vyšší než 2.00.

Nastavení preferencí

Volba Blikající pozice Hodnoty Výchozí Popis
indikátoru úrovně nastavení hodnota
Prodleva křížového kanálu CH1 0 až 52 6 Nastavuje přehrávání na okrajích křížového prolínače. Lze nastavit mezi
Zcela vrchní 0 až 32 16 0.74 mm až 5.94 mm v kroku 0.1 mm*.
prolínače 0 až 32 16 Nastavuje charakteristiku křivky útlumu strany CH1, když je přepínač
Druhý shora 0 až 32 32 CROSS F. CURVE (THRU, , )) v poloze **.
Pomalá křivka 0 až 32 32 Nastavuje charakteristiku křivky útlumu strany CH2, když je přepínač
Třetí shora ON/OFF OFF CROSS F. CURVE (THRU, , )) v poloze **.
křížového prolínače A Nastavuje charakteristiku křivky útlumu strany CH1, když je přepínač
Čtvrtý shora ON CROSS F. CURVE (THRU, , )) v poloze )**.
Pomalá křivka Nastavuje charakteristiku křivky útlumu strany CH2, když je přepínač
Pátý shora ON CROSS F. CURVE (THRU, , )) v poloze )**.
křížového prolínače B Zapne a vypne funkci pro výběr efektů pomocí tlačítek ovládání efektů.
Šestý shora Když je vypnutá, lze použít funkce LFO CONTROL a CROSS FADER
Rychlá křivka CONTROL.
Nastavte, zda chcete nebo nechcete výstup audio signálu mikrofonu ze
křížového prolínače A zdířek BOOTH.

Rychlá křivka Zapne nebo vypne funkci automatického pohotovostního stavu.

křížového prolínače B

Režim Generic

Controller

Výstup mikrofonu do Sedmý shora ON/OFF
monitoru pro DJ Osmý shora ON/OFF
kabinu

Automatický
pohotovostní stav

* Pokud je nastavená hodnota extrémně malá, zvuk může být zcela ztišen, když je křížový prolínač v krajní poloze.
** Pokud je nastavená hodnota malá, útlum má jemnou křivku charakteristiky. Pokud je nastavená hodnota velká, útlum má hrubou křivku charakteristiky.

- 27 -

Mapa přiřazení MIDI

Se softwarem TRAKTOR je MIDI hlášení pro přiřazení funkcí softwaru TRAKTOR k MIDI vyjádřeno jako „nota*“ + „anglická stupnice**“ nebo „CC***“ +
(řídící číslo“.
* „Nota“ je MIDI termín, používaný při stisknutí nebo uvolnění klávesy na piánu nebo jiném klávesovém nástroji.
** „Anglická stupnice“ je indikuje tóny pomocí písmen C, D, E, F, G, A a B a značky „#“.
*** „CC“ je zkratka „Control change“. Jedná se o typ MIDI signálu, používaný pro přenos různých typů řídících informací, jako je hlasitost atd. Na tomto
přístroji vystupují jako CC hodnoty 0 – 127 hlavně při ovládání knoflíků a proklínačů. CC také vystupuje, když jsou používána některá tlačítka,

Kategorie Tlačítko/Knoflík Přiřazení MIDI (přístroj  počítač) Přiřazení MIDI (počítač  přístroj) Přenášená data

SHIFT OFF SHIFT ON ADVANCED SHIFT OFF SHIFT ON ADVANCED
SHIFT SHIFT

Otočný volič (stiskněte) Note C-1 Note E4 Note F#8 — — — OFF=0, ON=127

Otočný volič (otočte) CC 000 CC 064 CC 027 — — — Turn clockwise: 0 – +30 / Turn
counterclockwise: -1 – -30
DECK A LOAD (DUPLICATE) button
DECK B LOAD (DUPLICATE) button Note C#-1 Note F4 Note G8 — — — OFF=0, ON=127
DECK A " (REL.) button
Sekce transportu DECK B " (REL.) button Note D-1 Note F#4 Note G#8 — — — OFF=0, ON=127
DECK A SYNC (MASTER) button
Sekce efektů DECK B SYNC (MASTER) button Note D#-1 Note G4 Note A8 Note D#-1 Note G4 Note A8 OFF=0, ON=127
Sekce mixéru DECK A FX ASSIGN FX1 button
Globální sekce DECK B FX ASSIGN FX1 button Note E-1 Note G#4 Note A#8 Note E-1 Note G#4 Note A#8 OFF=0, ON=127
DECK A FX ASSIGN FX2 button
DECK B FX ASSIGN FX2 button Note F-1 Note A4 Note B8 Note F-1 Note A4 Note B8 OFF=0, ON=127
DECK A CUE (ABS.) button
DECK B CUE (ABS.) button Note F#-1 Note A#4 Note C9 Note F#-1 Note A#4 Note C9 OFF=0, ON=127
FX1 DRY/WET control
FX2 DRY/WET control Note G-1 Note B4 Note C#9 Note G-1 Note B4 Note C#9 OFF=0, ON=127
FX1 ON (GROUP/SINGLE) button
FX2 ON (GROUP/SINGLE) button Note G#-1 Note C5 Note D9 Note G#-1 Note C5 Note D9 OFF=0, ON=127
FX1 EFFECT1 control
FX2 EFFECT1 control Note A-1 Note C#5 Note D#9 Note A-1 Note C#5 Note D#9 OFF=0, ON=127
FX1 EFFECT1 button
FX2 EFFECT1 button Note A#-1 Note D5 Note E9 Note A#-1 Note D5 Note E9 OFF=0, ON=127
FX1 EFFECT2 control
FX2 EFFECT2 control Note B-1 Note D#5 Note F9 Note B-1 Note D#5 Note F9 OFF=0, ON=127
FX1 EFFECT2 button
FX2 EFFECT2 button Note C0 Note E5 Note F#9 Note C0 Note E5 Note F#9 OFF=0, ON=127
FX1 EFFECT3 control
FX2 EFFECT3 control CC 001 CC 065 CC 028 — — — 0-127
FX1 EFFECT3 button
FX2 EFFECT3 button CC 002 CC 066 CC 029 — — — 0-127
CH 1 TRIM control
CH 2 TRIM control Note C#0 Note F5 CC 030 Note C#0 Note F5 CC 030 OFF=0, ON=127
CH 1 HI control
CH 2 HI control Note D0 Note F#5 CC 031 Note D0 Note F#5 CC 031 OFF=0, ON=127
CH 1 MID control
CH 2 MID control CC 003 CC 067 CC 032 — — — 0-127
CH 1 LOW control
CH 2 LOW control CC 004 CC 068 CC 033 — — — 0-127
CH 1 CUE (TAP) button
CH 2 CUE (TAP) button Note D#0 Note G5 CC 034 Note D#0 Note G5 CC 034 OFF=0, ON=127
CH 1 channel fader
CH 2 channel fader Note E0 Note G#5 CC 035 Note E0 Note G#5 CC 035 OFF=0, ON=127
CROSS FADER A
CROSS FADER B CC 005 CC 069 CC 036 — — — 0-127
SNAP (QUANTIZE) button
CC 006 CC 070 CC 037 — — — 0-127

Note F0 Note A5 CC 038 Note F0 Note A5 CC 038 OFF=0, ON=127

Note F#0 Note A#5 CC 039 Note F#0 Note A#5 CC 039 OFF=0, ON=127

CC 007 CC 071 CC 040 — — — 0-127

CC 008 CC 072 CC 041 — — — 0-127

Note G0 Note B5 CC 042 Note G0 Note B5 CC 042 OFF=0, ON=127

Note G#0 Note C6 CC 043 Note G#0 Note C6 CC 043 OFF=0, ON=127

CC 013 CC 077 CC 089 — — — 0-127

CC 014 CC 078 CC 090 — — — 0-127

CC 015 CC 079 CC 091 — — — 0-127

CC 016 CC 080 CC 092 — — — 0-127

CC 017 CC 081 CC 093 — — — 0-127

CC 018 CC 082 CC 094 — — — 0-127

CC 019 CC 083 CC 095 — — — 0-127

CC 020 CC 084 CC 096 — — — 0-127

Note B2 Note D#8 Note D4 — Note D#8 Note D4 OFF=0, ON=127

Note C3 Note E8 Note D#4 — Note E8 Note D#4 OFF=0, ON=127

CC 021 CC 085 CC 097 — — — 0-127

CC 022 CC 086 CC 098 — — — 0-127

CC 023 CC 087 CC 099 — — — 0-127

CC 024 CC 088 CC 100 — — — 0-127

Note C#3 Note F8 Note G9 Note C#3 Note F8 Note G9 OFF=0, ON=127

Turn clockwise = Otočte doprava
Turn counterclockwise = Otočte doleva
Buton = Tlačítko
Control = Knoflík
Channel fader = Kanálový prolínač

- 28 -

Kategorie Tlačítko/Knoflík Sekce funkce Přiřazení MIDI (přístroj  počítač) Přiřazení MIDI (počítač  přístroj) Přenášená data

Sekce rychlého DECK A AUTO LOOP Hot cue function SHIFT OFF SHIFT ON ADVANCED SHIFT OFF SHIFT ON ADVANCED OFF=0, ON=127
příposlechu/ (LOOP MOVE/SAMPLE Sampler function Note A0 Note C#6 SHIFT — — SHIFT
sampleru VOLUME) control (press) Note A#0 Note D6 — —
CC 044 —

CC 046 —

DECK A AUTO LOOP Hot cue function CC 009 CC 073 CC 045 — — — Turn clockwise: 0 – +30 / Turn
(LOOP MOVE/SAMPLE Sampler function counterclockwise: -1 – -30
VOLUME) control (turn) CC 010 CC 074 CC 025 — — —

DECK B AUTO LOOP Hot cue function Note B0 Note D#6 CC 047 — — —
(LOOP MOVE/SAMPLE Sampler function
VOLUME) control (press) Note C1 Note E6 CC 049 — — — OFF=0, ON=127

DECK B AUTO LOOP Hot cue function CC 011 CC 075 CC 048 — — — Turn clockwise: 0 – +30 / Turn
(LOOP MOVE/SAMPLE Sampler function counterclockwise: -1 – -30
VOLUME) control (turn) CC 012 CC 076 CC 026 — — —

DECK A SELECT button — Note C#1 Note F6 CC 050 — — — OFF=0, ON=127
Note D1 Note F#6 CC 051 — — — OFF=0, ON=127
DECK B SELECT button — Note D#1 Note G6 CC 052 Note D#1 Note G6 CC 052 OFF=0, ON=127
Note E1 Note G#6 Note D3 Note E1 Note G#6 Note D3 OFF=0, ON=127
Hot cue function Note F1 Note A6 CC 053 Note F1 Note A6 CC 053 OFF=0, ON=127
DECK A HOT CUE1 button Note F#1 Note A#6 Note D#3 Note F#1 Note A#6 Note D#3 OFF=0, ON=127
Note G1 Note B6 CC 054 Note G1 Note B6 CC 054 OFF=0, ON=127
Sampler function Note G#1 Note C7 Note E3 Note G#1 Note C7 Note E3 OFF=0, ON=127
Note A1 Note C#7 CC 055 Note A1 Note C#7 CC 055 OFF=0, ON=127
Hot cue function Note A#1 Note D7 Note F3 Note A#1 Note D7 Note F3 OFF=0, ON=127
DECK B HOT CUE1 button Note B1 Note D#7 CC 056 Note B1 Note D#7 CC 056 OFF=0, ON=127
Note C2 Note E7 Note F#3 Note C2 Note E7 Note F#3 OFF=0, ON=127
Sampler function Note C#2 Note F7 CC 057 Note C#2 Note F7 CC 057 OFF=0, ON=127
Note D2 Note F#7 Note G3 Note D2 Note F#7 Note G3 OFF=0, ON=127
Hot cue function Note D#2 Note G7 CC 058 Note D#2 Note G7 CC 058 OFF=0, ON=127
DECK A HOT CUE2 button Note E2 Note G#7 Note G#3 Note E2 Note G#7 Note G#3 OFF=0, ON=127
Note F2 Note A7 CC 059 Note F2 Note A7 CC 059 OFF=0, ON=127
Sampler function Note F#2 Note A#7 Note A3 Note F#2 Note A#7 Note A3 OFF=0, ON=127
Note G2 Note B7 Note A#3 Note G2 Note B7 Note A#3 OFF=0, ON=127
Hot cue function Note G#2 Note C8 Note B3 Note G#2 Note C8 Note B3 OFF=0, ON=127
DECK B HOT CUE2 button Note A2 Note C#8 Note C4 Note A2 Note C#8 Note C4 OFF=0, ON=127
Note A#2 Note D8 Note C#4 Note A#2 Note D8 Note C#4 OFF=0, ON=127
Sampler function

Hot cue function
DECK A HOT CUE3 button

Sampler function

Hot cue function
DECK B HOT CUE3 button

Sampler function

Hot cue function
DECK A HOT CUE4 button

Sampler function

Hot cue function
DECK B HOT CUE4 button

Sampler function

DECK A ACTIVE button Hot cue function
Sampler function

DECK B ACTIVE button Hot cue function
Sampler function

Turn clockwise = Otočte doprava
Turn counterclockwise = Otočte doleva
Buton = Tlačítko
Control = Knoflík
Press = Stiskněte
Turn = Otočte
Hot cue function = Funkce rychlého příposlechu
Sampler function = Funkce sampleru

- 29 -

Další informace

Odstraňování závad

• Nesprávné použití přístroje je často zdrojem problémů a závad. Pokud je s přístrojem něco špatného, zkontrolujte nejprve následující body. Někdy je závada způsobena
jiným komponentem. Proto také zkontrolujte ostatní použité přístroje. Pokud se Vám problém po kontrole následujících bodů nepodaří odstranit, vyhledejte odborný
servis Pioneer.

• Přehrávač nemusí pracovat správně v důsledku statické elektřiny nebo jiného vnějšího vlivu. V tomto případě lze obnovit normální funkci odpojením od sítě a novým
připojením.

Problém Možná příčina Řešení
Nejde zapnout napájení. Je napájecí kabel správně připojený? Připojte napájecí kabel do zásuvky.
Tento přístroj není rozpoznán. Je přepínač ON/OFF v poloze ON? Přepněte přepínač napájení ON/OFF do polohy ON.
Je USB kabel z příslušenství správně připojený? Připojte správně USB kabel z příslušenství (strana 11).
Hudební soubory nelze přehrávat. Svítí v softwaru TRAKTOR „CTRL“? Stiskněte nějaké jiné tlačítko než tlačítko ze sekce mixéru tohoto přístroje a
V oblasti TRACK se nezobrazují žádné zkontrolujte, že indikátor „CTRL“ v softwaru TRAKTOR svítí.
stopy. --- Zkontrolujte, že v „Preference“  „Controller Manager“  „Device Setup“ 
Hlasitost zařízení, připojeného ke „Device“ je vybráno „Pioneer DJM-T1“ (strana 25).
zdířkám AUX, je nízká. Nejsou hudební soubory poškozené? Přehrávejte hudební soubory, které nejsou poškozené.
Zkreslený zvuk. Byly hudební soubory správně importovány? Importujte hudební soubory (strana 14).
Nemáte vybraný slot „Playlists“ nebo „FAVORITES“, Vyberte slot „Playlists“ nebo „FAVORITES“, který obsahuje stopy.
Přehrávaný zvuk je přerušovaný. který neobsahuje žádné stopy?
Je knoflík LEVEL na čelním panelu ve správné Nastavte knoflík LEVEL na čelním panelu podle připojeného zařízení (strana
Zvuk z externího zařízení nebo poloze? 23).
mikrofonu nevystupuje. Jsou knoflíky MAIN VOL a GAIN v softwaru Nastavte knoflíky MAIN VOL a GAIN při sledování indikátoru úrovně MAIN
Není produkován zvuk. TRAKTOR ve správné poloze? v softwaru TRAKTOR.
Má audio úroveň vstupující do zdířek AUX IN a MIC Nastavte audio úroveň vstupující do zdířek na vhodnou hodnotu pro připojené
Chybí zvuk nebo je tichý. správnou hodnotu? zařízení.
Hodnota BPM nebo signálová vlna se Je úroveň zvuku vystupujícího z kanálu MASTER Nastavte knoflík MASTER LEVEL tak, aby indikátor úrovně řídícího kanálu svítil
nezobrazují. správně nastavená? kolem hodnoty 0 dB při špičkové úrovni (strana 17).
Funkce SYNC nepracuje. Pokud je zvuk zkreslený i když je knoflík MASTER LEVEL správně nastavený,
Funkce SYNC nepracuje ani když byly Je úroveň vstupu každého kanálu správně nastavte přepínač MASTER ATT. Na „-6 dB“ (strana 11).
soubory analyzovány. nastavená? Nastavte knoflík TRIM tak, aby indikátor úrovně kanálu svítil kolem hodnoty 0
Je napájení kabel a USB kabel z příslušenství dB při špičkové úrovni (strana 17).
správně připojený? Zvuk může být přerušen, pokud dojde k odpojení napájecího nebo USB kabelu
z příslušenství od hlavního přístroje během přehrávání.
Je hodnota latence zvuku správně nastavená? Správně upevněte USB kabel do kabelového háčku na hlavním přístroji (strana
11).
Není přepínač INPUT SELECT na čelním panelu Při použití Windows otevřete záložku ASIO v nastavovací utilitě a nastavte
v poloze OFF? správně hodnotu latence (strana 26).
Jsou propojovací kabely správně připojené? Při použití počítače Macintosh nastavte „Preferences“  „Audio Setup“ 
Je USB kabel z příslušenství správně připojený? „Latency“ v softwaru TRAKTOR na správnou hodnotu.
Přepněte přepínač INPUT SELECT do polohy AUX při použití externího
Nejsou zdířky nebo konektory špinavé? zařízení nebo do polohy MIC při použití mikrofonu (strana 23).
Bliká indikátor UTILITY (WAKE UP) ve 4 Připojte správně propojovací kabely (strana 11).
sekundovém intervalu? Připojte počítač přímo k tomuto přístroji USB kabelem z příslušenství. USB
Jsou položky „Audio Setup“, „Output Routing“ a rozbočovač není podporován (strana 11).
„Input Routing“ v softwaru TRAKTOR správně Před propojením vyčistěte zdířky a konektory.
nastavené? Nainstalujte software ovladače (strana 9).

Jsou připojené komponenty a zesilovače správně Zkontrolujte, že nabídka „Preferences“ je nastavená následovně (strana 25).
nastavené? Audio Setup > Audio Device > PIONEER DJM-T1 (Core Audio) (Mac OS X)
Je přepínač „CD, PHONO, USB“ ve správné poloze? nebo PIONEER DJM-T1 ASIO (ASIO) (Windows)
Output Routing > Output Deck A (L) > 1.PIONEER DJM-T1 OUT 1 a (R) >
Je přepínač MASTER ATT. v poloze -6 dB? 2.PIONEER DJM-T1 OUT 2
Byl hudební soubor analyzován? Output Routing > Output Deck B (L) > 3.PIONEER DJM-T1 OUT 3 a (R) >
4.PIONEER DJM-T1 OUT 4
Byly hudební soubory správně importovány? Input Routing > Input Deck A (L(Mono)) > 1.PIONEER DJM-T1 IN 1 a (R) >
Byly hudební soubory analyzovány? 2.PIONEER DJM-T1 IN 2
Je BEAT MARKER (Grid) nastaveno pro rychlý Input Routing > Input Deck B (L(Mono)) > 3.PIONEER DJM-T1 IN 3 a (R) >
příposlech? 4.PIONEER DJM-T1 IN 4
Při použití Mac OS X nahraďte čísla následující X.PIONEER DJM-T1 OUT a
X.PIONEER DJM-T1 IN v předchozím čísly 0 až 3.
Nastavte na připojených komponentech a zesilovačích správně externí vstupy a
hlasitosti.
Přepněte přepínač výběru vstupu „CD, PHONO, USB“ a přepněte vstupní zdroj
kanálu (strana 17).
Nastavte přepínač MASTER ATT. do polohy 0 dB (strana 11).
Zatrhněte položku „Preferences“ > „File Management“ > „Analyze new tracks
when loading into deck“ a pak znovu nahrajte stopu do přehrávače.
Znovu importujte hudební soubory a nahrajte je do přehrávačů (strana 14).
Pokud nelze hudební soubory analyzovat automaticky, zadejte Beat Grid ručně.
Nastavte nejméně jeden BEAT MARKER na Grid.
Zatrhněte položku „Preferences“ > „File Management“ > „Set Beat-Grid when
detecting BPM“ a pak znovu nahrajte stopu do přehrávače.

- 30 -

Problém Možná příčina Řešení
Zobrazení oblasti přehrávače je ---
malé. Dvakrát klikněte na sekci zobrazení informací o stopě (část, kde je
Tlačítko výběru SINGLE/GROUP --- zobrazený název stopy, BPM atd.) v oblasti přehrávače.
nepracuje.
Je nastaveno místo příposlechu? Režim Single nelze vybrat v softwaru TRAKTOR SCRATCH DUO 2.
Funkce zpětného příposlechu Je správně nastavený MIDI kanál? Když aktualizujete na verzi TRAKTOR SCRATCH PRO 2, panel efektů
nefunguje. Je MIDI správně nastaveno? lze přepnout do režimu Single.

Tento přístroj není po připojení Bliká indikátor UTILITY (WAKE UP) ve 4 sekundovém intervalu? Nastavte místo příposlechu (strana 15).
k počítači rozpoznán.
Zvuk z počítače nevystupuje přes Je tento přístroj správně připojený k počítači? Nastavte MIDI kanál v záložce MIDI nastavovací utility (strana 26).
tento přístroj. Je správně nastavení audio výstupní zařízení?
Pro ovládání DJ softwaru z tohoto přístroje musejí být MIDI hlášení
Zvuk je zkreslený, když je Je přepínač výběru vstupu „CD, PHONO, USB“ ve správné tohoto přístroje přiřazené k DJ softwaru, který používáte. Pro detaily o
analogový přehrávač připojený ke poloze? přiřazení viz. návod k použití DJ softwaru.
zdířkám PHONO tohoto přístroje. Má připojený analogový přehrávač vnitřní ekvalizér?
Nebo svit indikátoru kanálové Nainstalujte software ovladače. Pokud již byl nainstalován, odinstalujte
úrovně se nemění při otáčení Není mezi analogový přehrávač a tento přístroj připojené audio ho a znovu ho nainstalujte (strana 9).
knoflíkem TRIM. rozhraní pro počítač?
Připojte tento přístroj k počítači pomocí USB kabelu (strana 11).

Vyberte v nastavení tento přístroj jako audio výstupní zařízení. Pro
instrukce viz. návod k vaší aplikaci.

Nastavte přepínač „CD, PHONO, USB“ do polohy „USB“ (strana 12 a
17).

Při použití analogového přehrávače s vnitřním ekvalizérem ho připojte
ke zdířkám CD (strana 11).

Pokud má analogový přehrávač s vnitřním ekvalizérem přepínač
PHONO/LINE, přepněte ho do polohy PHONO.

Pokud má audio rozhraní pro počítač výstup s linkovou úrovní, připojte
ho ke zdířkám CD (strana 11).

Pokud má analogový přehrávač přepínač PHONO/LINE, přepněte ho
do polohy PHONO.

Blokový diagram

CH1 CH2 MIC PC Input 1/2 PC Input 3/4 PC Input 5/6

(CH1) Pre Trim CD (CH2) Pre Trim CD Rec OUT
(CH1) Pre Trim PHONO (CH2) Pre Trim PHONO MIC/AUX Post EQ
Post CH1 Fader
CD USB CD USB MIC AUX Post CH2 Fader
PHONO PHONO Post Cross Fader A
OFF Post Cross Fader B

MIC/AUX SH2A
MIC MIC_SEL_OUT ADC MIC_AUX

TRIM EQ MIC_Post
Rec_OUT
AUX MUTE
CH1_Pre MIC ON SW
CH1 CH1_SEL_OUT CH1_Post
CD CH2_Post
CH1_Digi_Trim
ADC CH1_ana CH1 Booth
3Band
PHONO ISO MASTER_VOL BOOTH_VOL

CH1_Fader

CH1_USB

Cross_Fader Headphone_VOL Master 1
TDM_OUT
(8ch) OUT_ana DAC

CH2 CH2_SEL_OUT CH2_Pre
CD
CH2_Digi_Trim
ADC CH2_ana CH2 Master 2
CH2_USB 3Band Phones
PHONO ISO Headphone_M1

CH2_Fader CH1 CUE SW
CH2 CUE SW
SAMPLER_USB

USB USB_AUDIO_IF CH1_USB Post_CRS_A CH2_Pre Rec_OUT
48kHz/24bit (6in/6out) CH2_USB Post_CRS_B MUTE MIC_Post
SAMPLER_USB CH1_Post
CH1_Pre CH2_Post
USB MUTE Post_CRS_A
Post_CRS_B

MUTE

O obchodních značkách a registrovaných obchodních značkách

• Pioneer je registrovaná obchodní značka společnosti Pioneer Corporation.
• Microsoft®, Windows Vista®, Windows® a Internet Explorer® jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

dalších zemích.
• Apple, Macintosh, MAC OS, Safari, iTunes a Finder jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., registrované v USA a/nebo dalších zemích.
• Intel a Pentium jsou obchodní značky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.
• ASIO je obchodní značka společnosti Steinberg Media Technologies GmBH.
• TRAKTOR je registrovaná obchodní značka společnosti Native Instruments.
• AMD Athlon je obchodní značka společnosti Advanced Micro Device, Inc.
Názvy společností a produktů zde zmíněné jsou obchodní značky jejich vlastníků.

Tento produkt je licencován pro neziskové použití. Tento produkt není licencován pro komerční účely (pro ziskové použití), jako je vysílání (pozemní, satelitní, kabelové nebo
jiného typu), streamování přes internet, intranet (firemní sítě) nebo jiné typy sítí nebo distribuování elektronických informací (služby online digitální hudební distribuce). Pro
takové účely potřebujete získat odpovídající licenci. Pro detaily navštivte http://www.mp3licensing.com.

Upozornění k autorským právům

Prováděný záznam je určený pro vaší osobní potřebu a podle autorského zákona nesmí být použitý bez souhlasu držitele autorských práv.
• Hudba, nahraná z CD atd. je chráněná autorským zákonem je jednotlivých zemí a mezinárodním právem. Je plně na odpovědnosti osoby, která má nahranou hudbu

zajistit, aby byla používána legálně.
• Při manipulaci s hudbou staženou z internetu atd. je plně na odpovědnosti osoby, která hudbu stahuje, zajistit, aby byla používána podle smlouvy, uzavřené

s poskytovatele obsahu.

- 31 -

Specifikace

Obecná
Zdroj napájení .............................................................................................................. 220 V až 240 V, 50/60 Hz
Příkon .......................................................................................................................... 25 W
Příkon (pohotovostní stav) ........................................................................................... 0.4
Hmotnost hlavního přístroje ......................................................................................... 6.1 kg
Maximální vnější rozměry ............................................................................................ 265 (š) x 107.9 (v) x 403 (h) mm
Tolerovaná operační teplota ........................................................................................ +5° C až +35° C
Tolerovaná operační vlhkost ........................................................................................ 5% až 85% (bez kondenzace)

Audio sekce
Vzorkovací frekvence................................................................................................... 48 kHz
A/D, D/A převodník ...................................................................................................... 24 bitů
Frekvenční charakteristiky
CD............................................................................................................................... 20 Hz až 20 kHz
Odstup signál/šum (při jmenovitém výstupu)
PHONO....................................................................................................................... 92 dB
CD............................................................................................................................... 106 dB
MIC ............................................................................................................................. 84 dB
Celkové harmonické zkreslení (CD - MASTER1)......................................................... 0.004%
Standardní vstupní úroveň/vstupní impedance
PHONO....................................................................................................................... -52 dBu/47 kΩ
CD............................................................................................................................... -12 dBu/47 kΩ
MIC ............................................................................................................................. -52 dBu/47 kΩ
AUX ............................................................................................................................ -12 dBu/29 kΩ
Standardní výstupní úroveň/zatěžovací impedance/výstupní impedance
MASTER1................................................................................................................... +6 dBu/10 kΩ/10 Ω nebo méně
MASTER2................................................................................................................... +2 dBu/10 kΩ/330 Ω
BOOTH ....................................................................................................................... +6 dBu/10 kΩ/10 kΩ nebo méně
PHONES..................................................................................................................... +5.4 dBu/32 Ω/10 Ω nebo méně
Jmenovitá výstupní úroveň/zatěžovací impedance
MASTER1................................................................................................................... +24 dBu/10 kΩ
MASTER2................................................................................................................... +20 dBu/10 kΩ
Přeslech (CD) .............................................................................................................. 86 dB
Charakteristiky kanálového ekvalizéru
HI ................................................................................................................................ -∞ dB až +6 dB (13 kHz)
MID ............................................................................................................................. -∞ dB až +6 dB (1 kHz)
LOW............................................................................................................................ -∞ dB až +6 dB (70 Hz)
Charakteristiky mikrofonního ekvalizéru
HI ................................................................................................................................ -12 dB až +12 dB (10 kHz)
LOW............................................................................................................................ -12 dB až +12 dB (100 Hz)

Vstupní/výstupní konektory
Vstupní konektory PHONO… RCA zdířky .................................................................... 2
Vstupní konektory CD … RCA zdířky ........................................................................... 2
Vstupní konektory MIC… XLR konektor/ Zdířka phono (průměr 6.3 mm)..................... 1
Výstupní konektory MASTER
XLR konektory ............................................................................................................. 1
RCA zdířky................................................................................................................... 1
Výstupní konektory BOOTH… TRS zdířky phono (průměr 6.3 mm)............................. 1
Výstupní konektor PHONES … stereofonní zdířka phono (průměr 6.3 mm) ................ 1
USB konektor … Typ B................................................................................................. 1

• Změna specifikace a vzhledu tohoto produktu vyhrazena bez upozornění.
• Obrazovky softwaru použité v tomto návodu jsou z vývojového stádia a mohou se lišit od aktuálních obrazovek.
• Pokud chcete koupit nový CONTROL CD nebo CONTROL VINYL, když je opotřebovaný nebo poškozený, kontaktujte

prodejce TRAKTOR SCRATCH nebo využijte online shop společnosti Native Instruments (http://www.native-
instruments.com).
Pamatujte, že tyto díly se opotřebovávají a nevztahuje se na ně záruka.
• Používejte zdířky MASTER1 pouze pro vyvážený výstup. Připojení nevyváženého vstupu (např. RCA) pomocí konverzního
kabelu XLR – RCA může snížit kvalitu zvuku a/nebo způsobit šum. Pro připojení nevyváženého vstupu (např. RCA)
použijte zdířky MASTER2.
• © 2011 Pioneer Corporation. Všechna práva vyhrazena.

- 32 -


Click to View FlipBook Version