The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-27 09:06:23

Pioneer DEH-P800BT CZ

Pioneer DEH-P800BT CZ

CD PŘEHRÁVAČ / RECEIVER RDS DEH-P800BT

DEH-P800BT

Instalační
a uživatelský manuál

OBSAH

INSTALAČNÍ MANUÁL................................................................................................ 2
Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer. .............................................................. 2

INSTALACE ........................................................................................................................................ 3
Montáž zepředu a zezadu podle DIN............................................................................................... 3
Montáž zepředu podle DIN .............................................................................................................. 4
Montáž zezadu podle DIN ................................................................................................................ 5
Montáž čelního panelu ..................................................................................................................... 5
Instalace mikrofonu .......................................................................................................................... 6
Nastavení sklonu mikrofonu ............................................................................................................. 7

ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ ............................................................. 7
Připojení napájecího kabelu ............................................................................................................. 8
Připojení samostatně dodávaného výkonového zesilovače ............................................................ 9

UŽIVATELSKÝ MANUÁL .......................................................................................... 11
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU.................................................................................................... 11
O tomto přístroji.............................................................................................................................. 11
Rozsah provozních podmínek........................................................................................................ 12
Navštivte naše webové stránky...................................................................................................... 12
V případě problémů........................................................................................................................ 13
Ochrana proti krádeži ..................................................................................................................... 13
Resetování mikroprocesoru ........................................................................................................... 14
O demonstračním (demo) režimu .................................................................................................. 14
Používání a péče o dálkový ovladač.............................................................................................. 14
OVLÁDÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE .................................................................................................. 15
Popis ovládacích prvků .................................................................................................................. 15
Základní úkony ............................................................................................................................... 16
Ovládání tuneru.............................................................................................................................. 17
Ovládání vestavěného CD přehrávače .......................................................................................... 24
Přehrávání skladeb na zařízení iPod ............................................................................................. 29
Používání audio přehrávače Bluetooth .......................................................................................... 32
Používání telefonu s technologií Bluetooth .................................................................................... 35
Nastavení zvukových funkcí........................................................................................................... 47
Počáteční nastavení....................................................................................................................... 52
Ostatní funkce ................................................................................................................................ 58
DOSTUPNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ ......................................................................................................... 60
Adaptér USB .................................................................................................................................. 60
Ovládání multi-CD přehrávače....................................................................................................... 62
DVD přehrávač............................................................................................................................... 66
Ovládání televizního tuneru ........................................................................................................... 68
DOPLŇKOVÉ INFORMACE ............................................................................................................. 69
Odstraňování problémů.................................................................................................................. 69
Chybová hlášení............................................................................................................................. 70
CD přehrávač a péče o kompaktní disky ....................................................................................... 71
Duální disky.................................................................................................................................... 71
Kompresní audio soubory .............................................................................................................. 71
Zásady manipulace se zařízením iPod .......................................................................................... 73
TECHNICKÉ ÚDAJE......................................................................................................................... 73

1

CD přehrávač / receiver DEH-P800BT

Instalační a uživatelský manuál

VÝSTRAHA !

Výrobek je vybaven laserem.

Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření.
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ !

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření.
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Tento výrobek vyhovuje novému barevnému značení kabelů.

Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování
a další šíření díla zakázáno.

INSTALAČNÍ MANUÁL

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer.

Přečtěte si, prosím, pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojili správné ovládání tohoto
modelu. Po přečtení tohoto manuálu jej odložte na známé a bezpečné místo, abyste se k němu mohli
kdykoli znovu vrátit.

Prohlášení o shodě v souladu se směrnicí R&TTE 1999/5/EC

Výrobce: Zastoupení pro Evropskou unii:

Pioneer Corporation Pioneer Europe NV
4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, TOKYO Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120
153-8654, Japonsko Melsele, Belgie

"Firma Pioneer tímto prohlašuje, že model DEH-P85BT je ve shodě se základními požadavky a s
dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb."

2

INSTALACE

Poznámky:
Před konečným nainstalováním přístroje proveďte předběžné kabelové propojení, přesvědčte se,
zda je vše správně propojeno a zda systém a tento přístroj správně fungují.
Pro zajištění správného nainstalování používejte pouze součásti dodávané k tomuto přístroji.
Použití součástí neschválených výrobcem může mít za následek chybnou funkci.
Obraťte se na vašeho dealera s žádostí o posouzení, zda instalace bude vyžadovat vrtání děr
nebo jiné úpravy vozidla.
Přístroj neinstalujte:
− Na místě, kde by mohlo dojít k narušení normální provozu vozidla.
− Na místě, kde by mohlo dojít k poranění cestujících při náhlém zastavení.
Polovodičový laser bude v případě přehřátí poškozen, proto přístroj neinstalujte na místě s
vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
Pokud instalační úhel překročí velikost 600 od vodorovné roviny, nemusí přístroj vykazovat
optimální výkon.

Aby byl zajištěn řádný odvod tepla během provozu, dbejte při instalaci na ponechání dostatečně
velkého prostoru za zadním panelem a na svázání veškerých uvolněných kabelů, aby neblokovaly
větrací otvory.

Montáž zepředu a zezadu podle DIN

Tento přístroj lze nainstalovat buď "zpředu" (konvenční přední montáž DIN) nebo "zezadu" (zadní
montáž DIN s použitím závitových otvorů na boku šasi). Podrobnosti naleznete na následujících
obrázcích popisujících instalační metody.

3

Montáž zepředu podle DIN

Instalace s gumovou průchodkou

1. Zasuňte montážní rám do palubní desky.
V případě instalace přístroje do mělkého prostoru použijte dodávaný montážní rám. Pokud je za
přístrojem dostatek místa, použijte tovární montážní rám.

2. Zajistěte montážní rám ohnutím kovových zubů (900) do určené polohy pomocí šroubováku.
3. Nainstalujte přístroj znázorněným způsobem.
Vyjmutí přístroje
1. Vyjměte lemovací obrubu roztažením její horní a spodní strany směrem ven. (Při opětovném
nasazování lemovací obruby nasměrujte stranu s drážkou směrem dolů).

Vyjmutí lemovací obruby usnadníte uvolněním čelního panelu.

2. Zasuňte dodávané vytahovací klíče do otvorů po obou stranách přístroje tak, aby zapadly do
určené polohy.
3. Vytáhněte přístroj z palubní desky.

4

Montáž zezadu podle DIN

1. Vyjměte lemovací obrubu roztažením její horní a spodní strany směrem ven. (Při opětovném
nasazování lemovací obruby ji zasuňte do přístroje tak, aby zaklapla do určené polohy. (Je-li
lemovací obruba nasazena obráceně, nebude správně umístěna v určené poloze).

Vyjmutí lemovací obruby usnadníte uvolněním čelního panelu.

2. Nalezněte polohu, ve které se otvory v držáku a v boční straně přístroje kryjí.

3. Utáhněte dva šrouby po obou stranách.
V závislosti na tvaru děr pro šrouby v držáku použijte šrouby s půlkulatou hlavou (5 x 8mm) nebo
se zápustnou hlavou (5 x 9mm).

Montáž čelního panelu

Pokud nechcete využívat možnosti odnímání a nasazování čelního panelu, můžete jej k tomuto
přístroji trvale připevnit pomocí dodávaných montážních šroubů a držáku.

5

Instalace mikrofonu

Poznámka týkající se instalace:
Pro instalaci mikrofonu vyberte místo a orientaci, které umožňují snímání hlasu osoby, která
ovládá systém.
UPOZORNĚNÍ:

Omotání mikrofonního kabelu kolem sloupku řízení na řadicí páky je extrémně nebezpečné.
Dbejte na to, aby mikrofon nainstalován v poloze, která nebrání řízení.
Instalace mikrofonu na sluneční clonu
1. Nasaďte mikrofon do držáku.

2. Nasaďte mikrofonní držák na sluneční clonu.
Mikrofonní držák nasaďte za zdviženou sluneční clonu. (Sklopením clony dojde ke snížení schopnosti
rozpoznávání hlasových operací).

Instalace mikrofonu na sloupek řízení
1. Nasaďte mikrofon do držáku.

6

2. Nasaďte mikrofonní držák na sloupek řízení.

Nastavení sklonu mikrofonu

Sklon mikrofonu nastavíte pohybem kloubu držáku směrem dopředu nebo
dozadu.

ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ

7

Připojení napájecího kabelu

8

Připojení samostatně dodávaného výkonového zesilovače

9

Poznámky:
Pokud je tento přístroj nainstalován ve vozidle, jehož spínač zapalování není vybaveno ACC
(pomocnou) polohou, pak je nutné spojit červený vodič tohoto přístroje s tou svorkou, jejíž spínání
je svázáno s polohou spínače zapalování vozidla ON/OFF (zapnuto/vypnuto). V opačném případě
může při opuštění vozidla na několik hodin dojít k vybití jeho baterie.

Používání tohoto přístroje za jakýchkoli jiných, než dále uvedených podmínek může mít za
následek poruchu.
- Vozidla s 12V baterií a negativním zemněním.
- Reproduktory s výstupním výkonem 50W a impedancí 4 až 8 ohmů.
Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému nezapomeňte před zahájením instalace odpojit
od baterie kabel záporného pólu (-).
- Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před

mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových
částech.
- Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých částí, jakými jsou řadicí páka,
ruční brzda nebo kolejnice sedadel.
- Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu topení.
- Nepřipojujte žlutý přívodní kabel k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru vozidla.
- Veškeré nezapojené kabelové konektory zakryjte izolační páskou.
- Nezkratujte žádné kabely.
- Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístrojům odstraněním izolace napájecího
kabelu tohoto přístroje a následným napojením na tento kabel; proudová zatížitelnost kabelu
je omezená.
- Používejte pouze pojistku s předepsanou jmenovitou hodnotou.
- Nikdy nepřipojujte záporné vodiče reproduktorových kabelů přímo na zem.
- Nikdy vzájemně společně nesvazujte více záporných vodičů reproduktorových kabelů.
Během zapnutí napájení tohoto přístroje je na jeho modrém/bílém vodiči přítomen řídící signál;
tento vodič propojte s vodičem systémového dálkového ovládání externího výkonového
zesilovače nebo s reléovou řídící svorkou automobilové antény (maximální zatížitelnost 300mA,
12V ss). Pokud je vozidlo vybaveno okenní anténou, propojte tento vodič s napájecí svorkou
anténního předzesilovače.
Nikdy nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí svorce výkonového zesilovače. Stejně tak
nepřipojujte modrý/bílý vodič k napájecí svorce automobilové antény. Takovéto propojení by
mohlo způsobit vybíjení baterie a poruchu.
Konektory IP-BUS používají barevné značení. Dbejte na propojení konektorů / zásuvek stejné
barvy.
Černý vodič slouží k uzemnění (připojení na kostru). Tento kabel i zemní kabely jiných přístrojů
(zejména výrobků odebírajících velký proud, například výkonových zesilovačů), musejí být
zapojeny samostatně. V opačném případě může při jejich náhodném odpojení vzniknout požár
nebo porucha.

10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
sběrný systém v souladu s platnou legislativou.

Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vracení
použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci
(v případě zakoupení jiného podobného výrobku).
Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

O tomto přístroji

Tuner tohoto přístroje je svými kmitočty určen pro provoz na území Západní Evropy, Asie, Středního
východu, Afriky a Oceánie. Jeho provoz v jiných oblastech může mít za následek nevyhovující příjem.
Funkci RDS lze využívat pouze v oblastech pokrytých signálem rozhlasových stanic v pásmu FM,
které vysílají data RDS.

UPOZORNĚNÍ:
Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami - v opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, k poškození, k vývinu kouře nebo k přehřátí.
Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území Spolkové republiky Německa.
Mějte tento uživatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění.
Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky.
Chraňte tento přístroj před vlhkostí.
Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné
naprogramovat znovu.

O souborech WMA
Logo Windows MediaTM vytištěné na obalu sděluje, že tento přístroj je schopen
přehrávat soubory WMA.
Zkratka WMA znamená Windows Media Audio a označuje technologii komprese
zvukového signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA
lze kódovat pomocí přehrávače Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a
dalších zemí.

V závislosti na aplikaci použité pro kódování souborů WMA tento přístroj nemusí
vykazovat správnou funkci.

O souborech MP3
Dodávka tohoto přístroje poskytuje licenci pouze pro soukromé, nekomerční využití a neposkytuje
licenci ani předpokládaný nárok na použití tohoto výrobku pro jakékoli komerční (tedy ziskové) vysílání
v reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových nebo jiných médií),
vysílání/stahování přes internet, intranet nebo jiné sítě či jiné systémy na distribuci elektronických dat,
například aplikace poskytující placený přístup nebo přístup na požádání ke zvukových datům. Pro
takovéto účely je nutné obdržet zvláštní licenci. Podrobnosti naleznete na webových stránkách
http://www.mp3licensing.com.

11

O souborech AAC
Zkratka AAC znamená Advanced Audio Coding neboli pokročilé kódování zvukových dat a označuje
standardní technologii komprese zvukového signálu pro formáty MPEG 2 a MPEG 4. Ke kódování
souborů AAC lze použít několik aplikací; formáty souborů a jejich přípony se však liší podle aplikace
použité pro kódování.
Tento přístroj přehrává soubory AAC kódované v programu iTunes®.
iTunes® je ochrannou známkou společnosti Apple Computer, Inc., registrovanou na území USA a
dalších zemí.

O technologii Bluetooth
Bluetooth je technologie bezdrátového připojení na krátkou vzdálenost pomocí
elektromagnetických vln vyvinutá jako náhrada za kabely pro mobilní telefony,
ruční počítače PC a další zařízení. Technologie Bluetooth pracující na kmitočtu
2,4 GHz, přenáší hlas a data rychlostí až 1 MB za sekundu. Technologie
Bluetooth byla uvedena na trh v roce 1998 speciální zájmovou skupinou (SIG)
tvořenou firmami Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba a IBM.
V současné době ji používá již takřka 2000 firem na celém světě.

Název a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškerá užití těchto
názvů firmou Pioneer Corporation podléhají licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných společností.
Kompatibilita se zařízením iPod®
Tento přístroj je schopen ovládat zařízení iPod a přehrávat v něm umístěné skladby.
Tento přístroj podporuje pouze zařízení iPod a verze softwaru uvedené v následujícím seznamu.
Starší verze softwaru iPod nemusejí být podporovány.
- iPod třetí generace (software verze 2.3.0)
- iPod čtvrté generace (software verze 3.1.1)
- iPod photo (software verze 1.2.1).
- iPod páté generace (software verze 1.2.1).
- iPod mini (software verze 1.4.1).
- iPod nano první generace (software verze 1.3.1).
- iPod nano druhé generace (software verze 1.1.3).
- iPod nano třetí generace (software verze 1.0.2).
- iPod classic (software verze 1.0.2)
- iPod touch (software verze 1.1.1)
- Přehrávání hudebních souborů v zařízení iPod touch.
K připojení zařízení iPod® je nutné použít speciální propojovací kabel (např. CD-I200).
Způsob ovládání se může lišit podle verze softwaru iPod.
iPod je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a v
dalších zemích.

Rozsah provozních podmínek

Tento přístroj je nutné provozovat v dále uvedeném rozsahu teplot.
Rozsah provozních teplot: -10 až +60 0C
Zkušební teplota podle EN300328: -20 a +55 0C

Navštivte naše webové stránky

Navštivte naše webové stránky na následující adrese:

www.pioneer.co.uk

Zaregistrujte svůj výrobek. Podrobnosti o nákupu uchováváme v databázi, abychom vám tyto
informace mohli poskytnout v případě pojistné události, například ztráty nebo krádeže.
Na našich stránkách naleznete nejnovější informace o společnosti Pioneer Corporation.

12

V případě problémů

Pokud tento výrobek vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na Vašeho dealera nebo na
autorizovaný servis Pioneer.

Ochrana proti krádeži

Čelní panel tohoto přístroje lze odejmout z hlavní jednotky a uložit do ochranného pouzdra za účelem
odlákání zlodějů.

Pokud čelní panel neodejmete do 5-ti sekund po vypnutí zapalování vozidla, ozve se varovný tón.
Znění varovného tónu lze vypínat; více informací naleznete v článku "Zapínání / vypínání
varovného tónu" na straně 53.
Také automatické otevírání čelního panelu lze zapínat a vypínat; více informací naleznete v
článku "Nastavení automatického otevírání čelního panelu" na straně 54.
Upozornění:
Při odnímání/nasazování čelního panelu nikdy nevyvíjejte sílu a dbejte na to, abyste ani displej
nebo tlačítka nesvírali silou.
Čelní panel chraňte před nárazy.
Čelní panel chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami.
Čelní panel se automaticky otevírá/zavírá za několik sekund po zapnutí/vypnutí zapalování
vozidla; během této činnosti může dojít k uskřípnutí prstů do panelu, proto do něj nezasunujte
prsty.
Odejmutí čelního panelu
1. Otevřete čelní panel stisknutím a podržením tlačítka OPEN.
2. Odejměte čelní pane vytažením směrem k sobě.
Během vytahování čelního panelu dbejte na to, abyste jej nesvírali nadměrnou
silou nebo neupustili; zabraňte jeho kontaktu s vodou a jinými tekutinami, aby
nedošlo k trvalému poškození.
3. Sejmutý čelní panel uložte do dodávaného ochranného pouzdra, kde
bude bezpečně uchován.

Nasazení čelního panelu
1. Ujistěte se, zda je vnitřní kryt zavřený.
2. Nasaďte čelním panel zaklapnutím do určené polohy.

13

Resetování mikroprocesoru

Mikroprocesor je nutné resetovat v následujících případech:
Před prvním použitím tohoto přístroje po provedení instalace.
Tento přístroj nevykazuje správnou funkci.
Na displeji neznámé (chybné) nápisy.
Resetování mikroprocesoru provedete stisknutím tlačítka
RESET na hlavním trupu přístroje pomocí hrotu pera nebo
jiného nástroje se špičkou.

O demonstračním (demo) režimu

Tento přístroj je vybaven dvěma demonstračními režimy, a sice reverzním ("Reverse") a funkčním
("Feature").

Demonstrační režim nelze vypnout při otevřeném čelním panelu.
Upozornění:

Červený vodič (ACC) tohoto přístroje je nutné propojit se svorkou svázanou se spínačem
zapalování vozidla (zapnuto/vypnuto); v opačném případě může dojít k vybíjení baterie.
Reverzní demonstrační režim
Pokud neprovedete žádný úkon do cca 30-ti sekund, zobrazení na displeji se změní na reverzní a
tento děj bude opakovat každých 10 sekund. Reverzní demonstrační režim vypnete stisknutím tlačítka
BAND při vypnutém napájení tohoto přístroje a současným nastavením klíče zapalování vozidla do
polohy ACC nebo ON; opětovným stisknutím tlačítka BAND bude reverzní demonstrační režim
pokračovat.
Funkční demonstrační režim
Funkční demonstrační režim bude zahájen automaticky při vypnutí napájení tohoto přístroje během
nastavení klíče zapalování do polohy ACC nebo ON. Stisknutím tlačítka DISPLAY v průběhu
funkčního demonstračního režimu bude tento režim zrušen. Funkční demonstrační režim obnovíte
opětovným stisknutím tlačítka DISPLAY. Pamatujte na to, že pokud funkční demonstrační režim
pokračuje i po vypnutí motoru vozidla, může dojít k vybíjení baterie.

Používání a péče o dálkový ovladač

Vložení baterie
Vysuňte držák baterie v zadní části dálkového ovladače a vložte baterii se správnou orientací
kladného (+) a záporného (-) pólu.

Před prvním použití dálkového ovladače vyjměte z výsuvného talíře vyčnívající fólii.

VAROVÁNÍ:
Lithiovou baterii udržujte mimo dosah dětí; v případě spolknutí ihned vyhledejte lékaře.

UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze lithiovou baterii CR2025 (3V).
Pokud nemáte v úmyslu dálkový ovladač používat po dobu delší, než 1 měsíc, vyjměte baterii.
Vyčerpanou baterii znovu nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nevhazujte do ohně.
S baterií nemanipulujte pomocí kovových nástrojů.
Baterii neskladujte společně s kovovými materiály.
V případě výtoku baterie dálkový ovladač dokonale vyčistěte a vložte novou baterii.
Vyčerpanou lithiovou baterii likvidujte v souladu s platnými zákony a ekologickými předpisy.

14

Používání dálkového ovladače
Chcete-li tento přístroj ovládat dálkovým ovladačem, zaměřte dálkový ovladač na čelní panel.

Dálkový ovladač nemusí vykazovat správnou funkci na přímém slunečním světle.
Upozornění:

Dálkový ovladač neukládejte na místech s vysokou teplotou ani na přímém slunečním světle.
Zabraňte pádu dálkového ovladače na podlahu vozidla, kde by mohl vniknout pod brzdový nebo
plynový pedál.

OVLÁDÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE

Popis ovládacích prvků

Čelní panel

(1) Tlačítko SOURCE (7) Tlačítko EQ

Tento přístroj se zapíná vybráním zdroje signálu. Toto tlačítko slouží k přepínání jednotlivých

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberete ekvalizačních křivek.

postupně jednotlivé zdroje.

(2) Vícefunkční ovladač (8) Tlačítko ATT

Pohybem tohoto ovladače se provádí ruční a Toto tlačítko slouží k rychlému snížení úrovně

automatické ladění stanic, rychlý postup hlasitosti o cca 90%; dalším stisknutím bude

vpřed/vzad na disku a vyhledávání skladeb. obnovena původní hlasitost.

Tento ovladač se také používá k ovládání

různých funkcí.

Otáčením se provádí zvyšování/snižování

hlasitosti.

(3) Tlačítko EJECT (9) Tlačítko LIST

Toto tlačítko slouží k vyjmutí kompaktního CD V závislosti na zdroji signálu zobrazíte

disku z mechaniky tohoto přístroje. opakovaným stisknutím tohoto tlačítka

Stisknutím a podržením dojde k otevření nebo seznam titulů disků, seznam názvů skladeb,

zavření čelního panelu. seznam složek, seznam souborů nebo

seznam předvolených kanálů.

(4) Tlačítko RESET (10) Tlačítko PHONE

Toto tlačítko slouží k resetování mikroprocesoru Toto tlačítko slouží k vybrání telefonu jako

tohoto přístroje. zdroje signálu. Během ovládání telefonu

dojde stisknutím tohoto tlačítka k ukončení

volání, k zamítnutí příchozího volání nebo ke

zrušení volání.

(5) Tlačítko TA/NEWS (11) Tlačítko BAND

Stisknutím tohoto tlačítka provedete zapnutí Toto tlačítko slouží k přepínání tří pásem FM

nebo vypnutí funkce dopravního hlášení. a pásma MW/LW a ke zrušení režimu

Podržením provedete zapnutí nebo příjmu ovládání jednotlivých funkcí.

zpravodajských relací (NEWS).

(6) Tlačítko DISPLAY

Toto tlačítko slouží k přepínání jednotlivých

režimů zobrazení na displeji.

15

Dálkový ovladač
Ovládání se provádí stejným způsobem jako pomocí odpovídajících tlačítek na hlavní jednotce.

(12) Tlačítka regulace hlasitosti (VOLUME)
Stisknutím těchto tlačítek dojde ke snížení nebo zvýšení hlasitosti.

(13) Funkční tlačítko (FUNCTION)
Toto tlačítko slouží k přepínání jednotlivých funkcí.

(14) Ovládací plocha (thumb pad)
Pohybem prstu po této ploše se provádí ruční / automatické ladění stanic, rychlý postup
vpřed/vzad a vyhledávání skladeb; joystick se používá také k ovládání různých funkcí.
Způsob ovládání funkcí je stejný, jako u vícefunkčního ovladače s výjimkou regulace
hlasitosti.
V závislosti na zdroji signálu zobrazíte stisknutím seznam titulů disků, seznam skladeb,
seznam složek, seznam souborů nebo seznam předvolených stanic.

(15) Tlačítko DIRECT
Po stisknutí tohoto tlačítka lze provádět přímou volbu skladeb.
Během ovládání telefonu jako zdroje signálu lze po stisknutí tohoto tlačítka přímo zadávat
telefonní číslo.

(16) Tlačítko CLEAR
Toto tlačítko se používá ke zrušení zadaného čísla při používání tlačítek 0-9.

(17) Sada tlačítek 0-9
Tato tlačítka slouží k přímé volbě požadované skladby, předvolby nebo disku. Tlačítka 1-6 se
používají k ovládání předvoleb tuneru nebo k volbě požadovaného disku v multi-CD
přehrávači.

(18) Tlačítko ZVEDNOUT
Toto tlačítko slouží k přijmutí hovoru na mobilním telefonu při vybrání mobilního telefonu jako
zdroje.

(19) Tlačítko ZAVĚSIT
Toto tlačítko slouží k ukončení hovoru nebo k zamítnutí příchozího volání.

(20) Tlačítko PGM
Toto tlačítko slouží k ovládání předvolených funkcí pro každý zdroj signálu. Více informací
naleznete v článku "Používání programovatelného tlačítka (PGM)" na straně 59.

(21) Tlačítko AUDIO
Toto tlačítko slouží k přepínání různých funkcí na řízení kvality zvuku.

Základní úkony

Zapnutí a vypnutí napájení přístroje
Zapnutí přístroje

Napájení přístroje zapnete stisknutím tlačítka SOURCE.

Vypnutí přístroje
Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka SOURCE.

Volba požadovaného zdroje signálu
Požadovaný zdroj signálu vyberete stisknutím tlačítka SOURCE; chcete-li používat vestavěný CD
přehrávač, vložte do tohoto přístroje kompaktní disk (viz str.24).

Vyberte požadovaný zdroj signálu stisknutím tlačítka SOURCE.
Každým stisknutím tlačítka SOURCE dojde k přepnutí zdroje v následujícím pořadí:

tuner - televizní tuner - DVD přehrávač / multi-DVD přehrávač - vestavěný CD přehrávač - multi-
CD přehrávač - přehrávač iPod - zařízení USB - externí zařízení 1- externí zařízení 2 - vstup
AUX1 - vstup AUX2 - audio přehrávač Bluetooth - telefon Bluetooth

16

Poznámky:
Zdroj signálu pro poslech nelze vybrat v následujících případech:
- K tomuto přístroji není připojeno zdrojové zařízení odpovídající vybranému zdroji signálu.
- V mechanice tohoto přístroje není vložen kompaktní CD disk nebo v multi-CD přehrávači není
vložen zásobník.
- Vstup pro externí zdroj signálu (AUX) je vypnutý - viz str.54.
- Audio přehrávač Bluetooth (BT Audio) je vypnutý - viz článek "Aktivace audio zdroje
Bluetooth" na straně 55.
Vstup AUX1 je podle výchozích nastavení zapnutý; pokud vstup AUX1 nepoužíváte, vypněte jej
(více informací naleznete v článku "Zvolení externího zařízení připojeného ke vstupu AUX jako
zdroje signálu" na straně 58.
Externím zařízením se rozumí výrobek značky Pioneer (dostupný například v budoucnu), který
sice není s tímto přístrojem kompatibilní jako zdroj signálu, avšak je uzpůsoben k ovládání svých
základních funkcí pomocí tohoto přístroje. Tímto přístrojem lze ovládat až dvě externí zařízení. V
případě připojení dvou externích zařízení jim tento přístroj automaticky přiřadí označení "externí
zařízení 1" a "externí zařízení 2".
Pokud je modrý/bílý vodič tohoto přístroje připojen k reléové ovládací svorce automobilové antény,
pak při zapnutí napájení tohoto přístroje dojde k vysunutí antény. Chcete-li anténu zasunout,
vypněte napájení tohoto přístroje.

Nastavení hlasitosti

Požadovanou hlasitost nastavíte otáčením vícefunkčního ovladače.

Ovládání tuneru

Základní úkony

Funkci AF (přelaďování na alternativní kmitočty) tohoto přístroje lze zapínat a vypínat. Při normálním
způsobu ladění stanic musí tato funkce zůstat vypnutá (viz str.20).

Stanice vysílající systém RDS
Systém RDS (radiový datový systém) obsahuje neslyšitelné informace, které pomáhají při vyhledávání
požadovaných stanic.

Všechny stanice nemusejí poskytovat službu RDS.
Některé funkce RDS, například AF (přelaďování na alternativní kmitočty) a TA (dopravní hlášení)
jsou aktivní pouze tehdy, je-li tuner naladěn na stanici vysílající data RDS.

(1) Indikátor přijímaného pásma (BAND)

(2) Indikátor stereofonního příjmu ( )
Tento indikátor sděluje, že aktuálně přijímaná rozhlasová
stanice vysílá stereofonní signál.

(3) Indikátor LOC
Tento indikátor svítí během zapnutí automatického ladění
místních stanic.

(4) Indikátor čísla předvolené stanice
(5) Indikátor dopravních hlášení - TP ( )

Tento indikátor svítí během naladění stanice vysílající
dopravní hlášení.
(6) Indikátor zpráv ( )
Tento indikátor svítí během příjmu zadaného zpravodajského
programu.
(7) Název programové služby
(8) Indikátor názvu typu programu (PTY)
(9) Indikátor TEXT
Tento indikátor svítí během příjmu radiového textu.

17

Stanice nevysílající systém RDS nebo stanice v pásmu MW/LW

(1) Indikátor přijímaného pásma (BAND)

(2) Indikátor stereofonního příjmu ( )
Tento indikátor sděluje, že aktuálně přijímaná rozhlasová
stanice vysílá stereofonní signál.

(3) Indikátor LOC
Tento indikátor svítí během zapnutí automatického ladění
místních stanic.

(4) Indikátor předvolené stanice
(5) Indikátor přijímaného kmitočtu

1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte tuner jako zdroj signálu.
2. Stisknutím tlačítka BAND vyberte požadované pásmo.
Stiskněte opakovaně tlačítko BAND, dokud se na displeji nezobrazí požadované pásmo: FM-1, FM-2,
FM-3 (pásmo FM) nebo MW/LW.
3. Chcete-li zahájit ruční ladění, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava.
4. Chcete-li spustit automatické ladění, vychylte a podržte vícefunkční ovladač směrem doleva
nebo doprava zhruba na 1 sekundu, poté jej uvolněte.
Tuner bude procházet kmitočtové pásmo, dokud nebude nalezena rozhlasová stanice s dostatečně
silným kmitočtem pro příjem.

Automatické ladění zrušíte opětovným vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo
doprava.
Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava můžete
jednotlivé rozhlasové stanice vynechávat. Automatické ladění bude pokračovat v okamžiku
uvolnění vícefunkčního ovladače.

Poznámka:
Poslech rozhlasového vysílání v pásmu MW během připojení zařízení iPod k tomuto přístroji
může být rušen šumem. V takovémto případě šum zmizí po odpojení zařízení iPod .

Ukládání kmitočtů rozhlasových stanic do paměti a jejich vyvolávání

Do paměti lze snadno uložit až šest rozhlasových stanic pro pozdější vyvoláván stisknutím
příslušného tlačítka.

Do paměti tohoto přístroje lze uložit až 18 rozhlasových stanic v pásmu FM , po 6-ti v každém ze
tří dílčích pásem FM, a 6 rozhlasových stanic v pásmech MW/LW.
1. Po nalezení kmitočtu rozhlasové stanice, který chcete uložit do paměti vyberte režim
seznamu předvoleb otáčením vícefunkčního ovladače.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače uložte kmitočet vybrané stanice do paměti.
Otáčením vyberete požadované číslo předvolby, stisknutím a podržením uložíte kmitočet do paměti.
Indikátor čísla předvolené stanice odpovídajícího stisknutému tlačítku bude blikat a poté se trvale
rozsvítí. Vybraná rozhlasová stanice tak bude uložena do paměti předvoleb.
3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou stanici.
Otáčením změníte stanici, stisknutím potvrdíte volbu.
Jednotlivé stanice můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.

Používání dálkového ovladače
Po nalezení kmitočtu, který chcete uložit do paměti, stiskněte jedno z tlačítek předvoleb 1
až 6 a podržte je, dokud číslo předvolby nepřestane blikat.

Číslo stisknuté předvolby bude v pozici indikátoru čísla předvolby blikat, poté se trvale rozsvítí.
Kmitočet vybrané stanice bude uložen do paměti.
Kmitočet rozhlasové stanice bude z paměti vyvolán při příštím stisknutí stejného tlačítka předvolby.

Kmitočty rozhlasových stanic uložené pod jednotlivými čísly předvoleb můžete vyvolávat také
vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů během zobrazení kmitočtu.

18

Ovládání složitějších funkcí tuneru

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
Na displeji se zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce v
následujícím pořadí:

BSM (paměť nejlepších stanic) - Regional (příjem regionálních stanic) - Local (automatické ladění
místních stanic) - PTY search (volba požadovaného typu programu - PTY) - Traffic Announce
(pohotovost pro dopravní hlášení) - Alternative FREQ (přelaďování na alternativní kmitočty) - News
Interrupt (přerušení vysílání příjmem zpráv)

Požadovanou funkci můžete vybrat také stisknutím tlačítka FUNCTION na dálkovém ovladači.
Pokud je vybráno pásmo MW/LW, jsou k dispozici pouze funkce BSM nebo Local.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přijímaného kmitočtu.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, bude automaticky
obnoveno zobrazení přijímaného kmitočtu.

Ukládání rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměti předvoleb
Funkce BSM (paměť nejlepších stanic) provádí automatické ukládání šesti nejsilnějších rozhlasových
stanic do paměti předvoleb pod tlačítky 1 - 6. Po uložení do paměti lze tyto stanice snadno naladit
stisknutím příslušného tlačítka.

Rozhlasové stanice uložené do paměti předvoleb pomocí funkce BSM pravděpodobně nahradí
rozhlasové stanice, které byly do dříve paměti předvoleb uloženy ručně pomocí tlačítek 1- 6.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku BSM.
2. Zapněte funkci BSM stisknutím vícefunkčního ovladače.
Do paměti bude uloženo šest nejsilnějších rozhlasových stanic v pořadí podle síly jejich signálu. Po
dokončení se na displeji zobrazí seznam předvolených stanic.

Chcete-li ukládání stanic do paměti vypnout v průběhu jeho činnosti, stiskněte vícefunkční
ovladač.
3. Vyberte požadovanou stanici pomocí vícefunkčního ovladače.
Otáčením, resp. stisknutím vícefunkčního ovladače provedete změnu, resp. výběr stanice.
Jednotlivé stanice můžete také vybírat vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru
nebo dolů.

Ladění rozhlasových stanic se silným signálem

Funkce automatického ladění místních stanic umožňuje uložit do paměti pouze stanice s dostatečně
silným signálem a zaručit tak kvalitní příjem.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Local.
2. Zapněte režim automatického ladění místních stanic stisknutím tlačítka vícefunkčního
ovladače.

Chcete-li režim ladění místních stanic vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava nebo doleva vyberte požadovanou
citlivost.
V pásmu FM, resp. MW/LW jsou k dispozici čtyři, resp. dvě úrovně citlivosti:

FM: Level 1 - Level 2 - Level 3 - Level 4
MW/LW: Level 1 - Level 2

Nastavení Level 4 umožňuje příjem pouze stanic s nejsilnějším signálem, zatímco nižší nastavení
postupně umožňují přijímat stanice se slabším signálem.

19

Přelaďování na alternativní kmitočty

Pokud tuner není schopen zajistit kvalitní příjem, přístroj automaticky vyhledá jiný kmitočet v dané síti,
na kterém je vysílán silnější signál.

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku Alternative FREQ.
2. Zapněte funkci AF stisknutím vícefunkčního ovladače.

Chcete-li funkci AF vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Poznámky:
Pokud je funkce AF zapnutá, pak automatické ladění nebo ladění pomocí funkce BSM bude
omezeno pouze na stanice RDS.
Pokud vyvoláte předvolenou rozhlasovou stanici z paměti, může tuner tuto rozhlasovou stanici
aktualizovat novým kmitočtem ze seznamu alternativních kmitočtů této stanice. V případě
odlišnosti RDS dat přijímané stanice od RDS dat původně uložené stanice se na displeji
nezobrazí žádné číslo předvolené stanice.
Během vyhledávání alternativního kmitočtu funkcí AF může dojít k dočasnému přerušení zvuku
jiným programem.
Funkci AF lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM.

Používání funkce PI Seek (vyhledávání programu podle jeho identifikace)

Pokud se přístroji nepodaří nalézt vhodný alternativní kmitočet nebo pokud příjem během poslechu
rozhlasového programu zeslábne, tuner automaticky zahájí vyhledávání jiné stanice vysílající stejný
program. Během tohoto vyhledávání se na displeji zobrazí symbol PI Seek a zvukový výstup je
vypnut. Po dokončení vyhledávání funkcí PI Seek bude reprodukce zvuku obnovena bez ohledu na
úspěšnost.

Používání funkce Auto PI Seek pro předvolené rozhlasové stanice

Pokud předvolené stanice nelze vyvolat z paměti, například během cest na dlouhé vzdálenosti, pak
tento přístroj lze nastavit tak, aby prováděl vyhledávání funkcí PI Seek také při ladění stanic uložených
v paměti předvoleb.

Funkce Auto PI Seek je podle výchozího nastavení vypnutá (stav OFF); zapnutí této funkce
provedete podle postupu v článku "Zapínání a vypínání funkce Auto PI Seek" na straně 54.

Omezení přijímaných stanic na stanice vysílající regionální programy

Pokud k automatickému přelaďování tuneru používáte funkci AF, pak funkce regionálního příjmu
omezuje výběr pouze na stanice vysílající regionální programy.

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku Regional.
2. Zapněte funkci regionálního příjmu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis ON.

Funkci regionálního příjmu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Poznámky:
Regionální programové vysílání a regionální sítě jsou organizovány odlišně v závislosti na dané
zemi (t.zn. mohou se měnit s časem, podle státu nebo oblasti).
Číslo předvolené rozhlasové stanice může na displeji zhasnout, pokud tuner naladí regionální
rozhlasovou stanici, která je odlišná od stanice původně zadané.
Funkci regionálního příjmu lze zapínat a vypínat samostatně v každém pásmu FM.

Příjem dopravních hlášení

Funkce TA (pohotovost pro dopravní hlášení) umožňuje automatické přeladění na poslech dopravního
hlášení bez ohledu na zdroj signálu, který právě posloucháte. Funkci TA lze aktivovat pro příjem
stanice TP (stanice vysílající dopravní informace) nebo pro příjem stanice EON TP obsahující
informace o dalších programových okruzích (odkazy na další stanice TP).

1. Nalaďte rozhlasovou stanici TP nebo EON TP.
Na displeji se rozsvítí indikátor TP ( ).
2. Stisknutím tlačítka TA/NEWS zapněte pohotovost pro příjem dopravních hlášení.

Chcete-li pohotovost pro dopravní hlášení vypnout, stiskněte znovu tlačítko TA/NEWS.

3. Po zahájení příjmu dopravního hlášení upravte úroveň hlasitosti pomocí vícefunkčního
ovladače.
Nově nastavená hlasitost je uložena v paměti a bude použita pro následující dopravní hlášení.

20

4. Příjem dopravních hlášení můžete v jeho průběhu zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS.
Vypnutím příjmu dopravních hlášení bude obnovena reprodukce zvuku z původního zdroje signálu,
tuner však zůstane v pohotovosti pro další příjem, dokud nebude znovu stisknuto tlačítko TA/NEWS.

Poznámky:
Funkci TA můžete také zapínat a vypínat v nabídce, která je přístupná po stisknutí tlačítka
vícefunkčního ovladače.
Po ukončení příjmu dopravního hlášení se systém přepne zpět na poslech z původního zdroje
signálu.
Pokud je zapnutá funkce TA, budou během automatického ladění nebo ladění pomocí funkce
BSM do paměti uloženy pouze stanice TP nebo EON TP (informace o dalších programových
okruzích).

Vyhledávání požadovaného typu programu (funkce PTY)

Rozhlasovou stanici můžete naladit také pomocí informací o typu programu (PTY).

Naladění rozhlasové stanice RDS podle informací o požadovaném typu programu (PTY)

Tato funkce slouží k vyhledávání rozhlasových stanic podle požadovaného typu programu; seznam
jednotlivých typů programu naleznete na straně 23.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte funkci vyhledávání požadovaného typu programu.
2. Vyberte požadovaný typ programu vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo
doprava.

News&Inf (zprávy a informace) - Popular (populární hudba) - Classics (klasická hudba) - Others
(ostatní)

3. Spusťte vyhledávání stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přístroj zahájí vyhledávání rozhlasové stanice vysílající požadovaný typ programu. Po nalezení této
stanice se na displeji zobrazí název odpovídajícího typu programu.
Seznam typů programu (ID kódy) naleznete na straně 23.

Vyhledávání zastavíte opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.
Skutečné programy některých rozhlasových stanic se mohou lišit od názvu vysílaného kódem
PTY.
Při nenalezení rozhlasové stanice vysílající zvolený typ programu se na displeji zobrazí na cca 2
sekundy symbol Not Found (nenalezeno), poté bude obnoven příjem původní stanice.

Přerušení příjmem zpravodajského programu
Tento přístroj lze nastavit tak, aby v případě přijmutí zpravodajského programu stanice identifikované
příslušným kódem PTY došlo k přepnutí příjmu z libovolné aktuální stanice na zpravodajský program.
Po ukončení tohoto zpravodajského programu bude obnoven příjem původního programu.

Stisknutím a podržením tlačítka TA/NEWS zapněte pohotovost pro přerušení
zpravodajským programem.
Podržte tlačítko TA/NEWS, dokud se na displeji nezobrazí nápis NEWS ON (zapnutí pohotovosti pro
příjem zpráv).
Chcete-li pohotovost pro přerušení zpravodajským programem vypnout, znovu stiskněte a podržte
tlačítko TA/NEWS, dokud se na displeji nezobrazí nápis NEWS OFF (vypnutí pohotovosti pro
příjem zpráv).
Příjem zpravodajského programu můžete zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS.

Poznámka:
Pohotovost pro přerušení zpravodajským programem můžete zapínat a vypínat také v nabídce,
která se zobrazí po stisknutí vícefunkčního ovladače.

Příjem varovných hlášení pomocí funkce PTY Alarm
Pokud tuner přijme kód varovného hlášení, na displeji se zobrazí symbol ALARM a úroveň hlasitosti
bude nastavena na hodnotu zvolenou pro funkci TA. Jakmile stanice přestane vysílat varovné hlášení,
systém se navrátí k poslechu z předchozího zdroje signálu.

Příjem varovných hlášení můžete zrušit stisknutím tlačítka TA/NEWS.

21

Používání funkce radiového textu
Tuner tohoto přístroje je schopen zobrazovat data radiového textu vysílaná rozhlasovými stanicemi
RDS, například informace o aktuální rozhlasové stanici, název aktuálně vysílané skladby nebo jméno
umělce.

Tuner automaticky uloží do paměti radiový text z posledních tří relací, přičemž text příslušející
nejstarší relaci bude vždy nahrazen novým přijímaným textem.
Zobrazení radiového textu
Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit aktuálně přijímaný radiový text a tři poslední relace radiového
textu.
1. Zobrazte radiový text stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY.
Na displeji se zobrazí radiový text aktuálně naladěné rozhlasové stanice.
Zobrazení radiového textu zrušíte stisknutím tlačítka DISPLAY nebo BAND.
Pokud příjem radiového textu právě neprobíhá, na displeji se zobrazuje symbol No text.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyvolejte z paměti
postupně poslední tři relace radiového textu.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k přepnutí
zobrazení současného radiového textu a posledních tří relací radiového textu.
Pokud nejsou v paměti uložena žádná data radiového textu, zobrazení na displeji se nezmění.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů spustíte rolování (posuv) radiového
textu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru přejdete na začátek; vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem dolů spustíte rolování radiového textu.
Ukládání radiového textu do paměti a jeho vyvolávání
Pod tlačítky 1 - 6 můžete uložit do paměti data až 6-ti relací radiového textu.
1. Zobrazte radiový text, který chcete uložit do paměti.
Postupujte podle pokynů v předchozím článku "Zobrazení radiového textu".
2. Uložte vybraný radiový text do paměti stisknutím a podržením libovolného z tlačítek 1 - 6 na
dálkovém ovladači.
Na displeji se zobrazí číslo předvolby a vybraný radiový text bude takto uložen do paměti.
Dalším stisknutím stejného tlačítka na dálkovém ovladači v režimu zobrazení radiového textu bude
uložený text z paměti vyvolán.

22

Seznam názvů typu programu (PTY)

Obecná kategorie Úzká kategorie Typ programu
News&Info News Zprávy
Affairs Aktuální události
Popular Info Všeobecné rady a informace
Sport Sportovní programy
Classics Weather Zprávy o počasí/meteorologické informace
Others Finance Zprávy z kapitálového trhu, ekonomiky, obchodu, apod.
Pop Mus Populární hudba
Rock Mus Současná moderní hudba
Easy Mus Hudba pro snadný poslech
Oth Mus Ostatní druhy hudby, které nelze zařadit do žádné kategorie
Jazz Programy vysílající jazzovou hudbu
Country Programy vysílající country hudbu
Nat Mus Programy vysílající národní hudbu
Oldies Programy vysílající staré hity a hudbu "zlaté éry"
Folk Mus Programy vysílající folkovou hudbu
L.Class Lehká klasická hudba
Classic Vážná klasická hudba
Educate Vzdělávací programy

Drama Veškeré rozhlasové hry a seriály

Culture Program zabývající se všemi aspekty národní nebo
regionální kultury
Science
Varied Programy z oblasti přírody, vědy a techniky
Children
Social Lehké zábavné programy
Religion
Phone In Programy pro děti
Touring
Programy o společenských událostech
Leisure
Document Náboženské programy nebo služby

Programy s možností telefonování v průběhu pořadu

Cestovní programy, nejsou určeny k poskytování hlášení o
dopravních situacích

Programy o zájmových a rekreačních činnostech

Dokumentární programy

23

Ovládání vestavěného CD přehrávače

Základní úkony
Na vestavěném CD přehrávači lze přehrávat zvukové kompaktní CD disky (CD-DA) a kompresní
zvukové soubory (WMA/MP3/AAC/WAV) uložené na disku CD-ROM. (Více informací o
přehrávatelných souborech naleznete na straně 11).
Přečtěte si upozornění týkající se disků a přehrávače na straně 69.

(1) Indikátor WMA/MP3/AAC/WAV
Tento indikátor sděluje typ aktuálně přehrávaného
kompresního zvukového souboru.

(2) Indikátor čísla složky
Tento indikátor sděluje číslo aktuální složky během přehrávání
kompresních souborů.

(3) Indikátor čísla skladby
(4) Indikátor hracího času
(5) Indikátor bitové rychlosti/vzorkovacího kmitočtu

Tento indikátor sděluje bitovou rychlost nebo vzorkovací
kmitočet aktuální skladby (souboru) během přehrávání
kompresních souborů.

Během přehrávání souborů WMA nahraných s proměnným
bitovým tokem (VBA) se na displeji zobrazuje průměrná
hodnota bitového toku.
Během přehrávání souborů MP3 nahraných s proměnným
bitovým tokem (VBA) se na displeji v pozici hodnoty
bitového toku nápis VBR.

1. Otevřete čelní panel přístroje stisknutím tlačítka EJECT.
Tím bude zpřístupněn otvor pro vkládání kompaktního disku.

2. Vložte kompaktní CD (CD-ROM) disk do mechaniky přehrávače.
Čelní panel se automaticky zavře a bude zahájeno přehrávání.

Dbejte na to, aby tiketová strana disku směřovala nahoru.
Po vložení kompaktního CD (CD-ROM) disku do mechaniky vyberte vestavěný CD přehrávač
stisknutím tlačítka SOURCE.
Kompaktní CD (CD-ROM) disk vyjmete stisknutím tlačítka EJECT.
3. Pokud chcete přehrávat kompresní soubory, vyberte požadovanou složku vychýlením
vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů .
Tímto způsobem nelze vybrat složku, která neobsahuje žádný kompresní audio soubor.
Podržením tlačítka BAND se navrátíte do složky 01 (kořenová složka). Pokud však složka 01
(kořenová) neobsahuje žádné soubory, přehrávání bude zahájeno od složky 02.
4. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače
směrem doleva nebo doprava.
Pokud je vybrána metoda vyhledávání Rough Search (vyhledávání každé 10. skladby), pak
vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava lze vyhledávat
každou desátou skladbu v aktuální složce (více informací naleznete v článku "Vyhledávání každé
10. skladby na aktuálním disku nebo v aktuální složce" na straně 26).
5. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem doleva nebo doprava.

24

Poznámky:
V některých případech se po zahájení přehrávání může zvuk ozývat se zpožděním. Během
načítání informací z disku se na displeji zobrazuje nápis Format Read.
Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, například ERROR-11, identifikujte problém podle
článku "Chybová hlášení" na straně 68.
U kompaktních CD disků nahraných v režimu CD-EXTRA nebo MIXED-MODE lze kompresní
soubory a zvukovou část (CD-DA) přepínat stisknutím tlačítka BAND.
V případě přepnutí přehrávání kompresních zvukových souborů a zvukových dat (CD-DA) bude
přehrávání zahájeno vždy od první skladby na disku.
U souborů nahraných v režimu VBR (proměnný bitový tok) se během rychlého postupu vpřed
nebo vzad nebude správně zobrazovat uplynulý hrací čas.
U kompresních zvukových souborů se během rychlého postupu vpřed nebo vzad neozývá žádný
zvuk.
Po vložení textového kompaktního CD disku (CD TEXT) do mechaniky tohoto přístroje bude
automaticky zahájeno rolování titulu disku a skladby na displeji. Pokud je v nabídce počátečních
nastavení zapnuto nepřetržité rolování (Ever Scroll), bude rolování textových informací probíhat
nepřetržitě. Více informací o funkci nepřetržitého rolování naleznete v článku "Zapínání/vypínání
nepřetržitého rolování na displeji (Ever Scroll)" na straně 56.
Přehrávání skladeb probíhá v pořadí podle čísel souborů. Složky neobsahující žádné soubory
budou vynechány. (Pokud například kořenová složka 01 neobsahuje žádné soubory, přehrávání
bude zahájeno od složky 02).
Pokud disk nelze do mechaniky zcela zasunout nebo pokud po zasunutí disku nedojde k zahájení
jeho přehrávání, ujistěte se, zda je vložen etiketovou stranou nahoru - vyjměte disk stisknutím
tlačítka EJECT a před opětovným vložením jej zkontrolujte, zda není poškozen.
Pokud vkládání a vyjímání disku neprobíhá správně, můžete kompaktní CD disk vyjmout
stisknutím a podržením tlačítka EJECT se současným otevřením čelního panelu.
V závislosti na znakové sadě uložené na disku se může dojít k chybnému zobrazení ruských
znaků (azbuky). Více informací o povolených znakových sadách pro ruské texty naleznete v
článku "Kompresní audio soubory" na straně 71.

Přímá volba skladby

Pomocí dálkového ovladače můžete skladby vybírat přímo zadáním odpovídajícího čísla.
Během přehrávání zvukových souborů můžete vybrat skladbu aktuální složce.

1. Stiskněte tlačítko DIRECT.
Zobrazí se okno pro zadání čísla skladby.
2. Zadejte číslo požadované skladby stisknutím tlačítka 0-9.

Zadané číslo můžete zrušit stisknutím tlačítka CLEAR.
3. Stiskněte tlačítko DIRECT.
Tím bude zahájeno přehrávání skladby se zadaným číslem.

Pokud po aktivaci režimu přímé volby skladby neprovedete žádný úkon po dobu osmi sekund,
bude tento režim automaticky zrušen.

Ovládání složitějších funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. Na displeji se
zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doprava budou postupně vybírány jednotlivé funkce
v následujícím pořadí:

Play mode (opakované přehrávání) - Random mode (přehrání skladeb v náhodném pořadí) - Scan
mode (přehrávání ukázek skladeb) - Pause (přerušení přehrávání pauzou) - Compression
(komprese zvuku a funkce BMX) - Search mode (volba metody vyhledávání) - TitleInput "A"
(zadávání titulů disků)

25

Požadovanou funkci můžete vybrat také stisknutím tlačítka FUNCTION na dálkovém ovladači.
Zadávání titulů disků není k dispozici během přehrávání textového kompaktního CD disku (CD
TEXT), neboť na tomto disku je titul již zaznamenán.
Zadávání titulů není k dispozici také během přehrávání disků s kompresními zvukovými soubory.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund s výjimkou zadávání titulů
disků (TitleInput "A") , na displeji bude automaticky obnoveno normální zobrazení.

Volba požadovaného rozsahu opakovaného přehrávání
Tato funkce slouží k opakovanému přehrávání stejné skladby/složky ve vybraném rozsahu. Rozsah
opakovaného přehrávání také určuje rozsah přehrávání v náhodném pořadí a přehrávání ukázek.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim opakovaného přehrávání.
2. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání stisknutím vícefunkčního ovladače.

- Disc repeat - opakované přehrávání všech skladeb.
- Track repeat - opakované přehrávání pouze aktuální skladby.
- Folder repeat - opakované přehrávání aktuální složky.
Pokud během opakovaného přehrávání skladeb vyberete jinou složku, rozsah opakovaného
přehrávání se změní na opakované přehrávání celého disku.
Pokud během přehrávání kompaktního CD disku provedete přechod na jinou skladbu nebo rychlý
postup vpřed/vzad, opakované přehrávání bude automaticky zrušeno.
Pokud u kompresních zvukových souborů provedete během opakovaného přehrávání aktuální
skladby (Track repeat) přechod na jinou skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah
opakovaného přehrávání se změní na opakované přehrávání složky.
Pokud je zvolen režim opakovaného přehrávání celé složky (Folder repeat), nelze přehrávat
skladby v podsložkách příslušné složky.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Tato funkce slouží k přehrávání skladeb v náhodném pořadí ve vybraném rozsahu opakovaného
přehrávání. Proveďte postup v předchozím článku "Opakované přehrávání".
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce režim přehrávání skladeb v
náhodném pořadí (Random).
2. Zapněte funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí stisknutím vícefunkčního ovladače.
Skladby budou přehrávány v náhodném pořadí.

Funkci přehrávání skladeb v náhodném pořadí vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního
ovladače.

Přehrávání ukázek složek a skladeb
Tato funkce slouží k vyhledávání skladeb ve vybraném rozsahu opakovaného přehrávání. Proveďte
postup v předchozím článku "Opakované přehrávání".

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim přehrávání ukázek skladeb
(Scan).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci přehrávání ukázek skladeb.
Tím bude zahájeno přehrávání úseků představující prvních 10 sekund z každé skladby.
3. Jakmile naleznete požadovanou skladbu (nebo složku), vypněte přehrávání ukázek
stisknutím vícefunkčního ovladače.

Pokud dojde k automatickému obnovení zobrazení normálního přehrávání na displeji, vyberte
funkci přehrávání ukázek skladeb (Scan mode) znovu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přehrávání aktuální skladby (složky) bude pokračovat normálním způsobem.

26

Přerušení přehrávání disku pauzou

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače položku Pause.
2. Zařaďte pauzu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.
Pauzu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Používání komprese zvuku a funkce BMX

Funkce COMP (komprese) a BMX umožňují nastavit kvalitu reprodukovaného zvuku tohoto
přístroje.

1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim komprese zvuku/funkci
BMX (Compression).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadované nastavení.

COMP/BMX OFF (vypnuto) - COMP 1 - COMP 2 - COMP/BMX OFF (vypnuto) - BMX 1 - BMX 2

Vyhledávání každé desáté skladby na aktuálním disku nebo v aktuální složce
K dispozici je metoda vyhledávání rychlým postupem vpřed/vzad a vyhledávání každé 10. skladby.
Metoda Rough search umožňuje vyhledávat každou 10. skladbu.
1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim vyhledávání každé desáté
skladby (položka Search).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte položku Rough (každá 10. skladba).

FF/REV - rychlý postup vpřed/vzad
Rough search - vyhledávání každé 10. skladby
Chcete-li vybrat položku FF/REV, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

3. Normální zobrazení obnovíte stisknutím tlačítka BAND.
4. Vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava spusťte
vyhledávání každé 10. skladby na disku (nebo v aktuální složce).

Pokud na disku (ve složce) zbývá méně, než 10 skladeb, pak stisknutím a podržením
vícefunkčního ovladače bude proveden přechod na první (poslední) skladbu.

Práce s tituly kompaktních disků
Podle následujícího postupu lze do paměti tohoto přístroje zadávat tituly kompaktních CD disků a
zobrazovat je; při příštím vložení kompaktního CD disku do mechaniky, pro který byl dříve zadán titul,
se tento titul zobrazí na displeji.

Zadávání titulů kompaktních disků
Pomocí této funkce můžete do paměti tohoto přístroje zadat tituly o délce pro 48 kompaktních disků;
každý titul může být dlouhý maximálně 10 znaků.
1. Zahajte přehrávání kompaktního disku, pro který chcete zadat titul.
2. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim zadávání titulů disků
(položka TitleInput "A").
3. Stisknutím tlačítka DISPLAY vyberte požadovanou znakovou sadu.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte postupně následující znakové sady:

abeceda (velká písmena), číslice a symboly - abeceda (malá písmena) - evropské znaky, například
písmena s diakritikou (např. á, à, ä, ç) - číslice a symboly

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný znak
abecedy.
5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na
předchozí nebo následující znakovou pozici.
6. Po zadání celého titulu přesuňte kurzor na poslední pozici vychýlením vícefunkčního
ovladače směrem doprava.
Dalším vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava bude zadaný titul uložen do paměti.

7. Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.

27

Poznámky:
Zadané tituly disků zůstávají uloženy v paměti i po vyjmutí disku z vestavěného CD přehrávače a
při jeho opětovném vložení budou znovu vyvolány.
Po uložení dat 48 kompaktních disků do paměti budou data nejstaršího disku vždy přepsána daty
nového disku.
Pokud je k tomuto přístroji připojen multi-CD přehrávač, lze zadat tituly až pro 100 kompaktních
disků.
Tituly kompaktních disků nelze pomocí tohoto přístroje zadávat, je-li připojen multi-CD přehrávač,
který funkce titulů disků nepodporuje.

Zobrazení textových informací na disku

Vyberte požadované textové informace stisknutím tlačítka DISPLAY.

Zobrazení u kompaktního CD disku, pro který byl zadán titul

zobrazení hracího času - : zobrazení titulu disku a hracího času

Zobrazení u textových kompaktních CD disků (CD TEXT)

zobrazení hracího času - : zobrazení jména umělce disku a : názvu skladby - : zobrazení

jména umělce disku a : názvu alba - : zobrazení názvu alba a : názvu skladby - :

zobrazení jména umělce skladby a : názvu skladby - zobrazení : názvu skladby a hracího času

Zobrazení u disků se soubory WMA/MP3/AAC

zobrazení hracího času - : zobrazení názvu složky a : názvu souboru - : zobrazení jména

umělce a : názvu skladby - : zobrazení jména umělce a : názvu alba - : zobrazení názvu

alba a : názvu skladby - : zobrazení názvu skladby a uplynulého hracího času - : zobrazení
komentáře a hracího času

Zobrazení u disků se soubory WAV

zobrazení hracího času - : zobrazení názvu složky a : názvu souboru

Poznámky:
Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY spustíte rolování titulu směrem doleva.
Textové kompaktní CD disky (CD TEXT) jsou zvukové disky obsahující určité informace, například
text nebo čísla.
Pokud na kompaktním disku není určitá informace zaznamenána, titul ani název se na displeji
nezobrazí.
V závislosti na verzi programu iTunes® použitého ke kódování souborů MP3 se nemusejí správně
zobrazit komentáře.
V závislosti na verzi programu Windows media Player použitého ke kódování souborů WMA se
nemusejí správně zobrazit názvy alb a další textové informace.
Vzorkovací kmitočet zobrazující se na displeji může být zkrácen.
Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll),
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě.
Více informací naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever
Scroll)" na straně 56.

Výběr skladeb ze seznamu titulů

Funkce seznamu titulů skladeb slouží k zobrazení titulů skladeb na textovém kompaktním CD disku
(CD TEXT) a k výběru požadované skladby pro přehrávání.
1. Aktivujte režim seznamu titulů skladeb stisknutím tlačítka LIST.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný titul skladby.
Otáčením, resp. stisknutím provedete přechod na jiný titul skladby, resp. zahájení přehrávání.

Jednotlivé tituly skladeb můžete přepínat také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem
nahoru nebo dolů.
Pokud neprovedete žádnou změnu v seznamu do cca 30 sekund, bude automaticky obnoveno
normální zobrazení.

28

Výběr skladeb ze seznamu souborů

Funkce seznamu souborů slouží k zobrazení názvů souborů (nebo složek) a k výběru požadované
skladby pro přehrávání.
1. Stisknutím tlačítka LIST zapněte režim seznamu názvů souborů.
Na displeji se zobrazí názvy souborů a složek.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovaný název souboru (nebo složky).
Otáčením provedete přechod na jiný název souboru nebo složky; stisknutím zahájíte přehrávání;
vychýlením doprava zobrazíte seznam souborů (nebo složek) ve vybrané složce.

Název souboru nebo složky můžete změnit vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo
dolů.
Návrat k předchozímu seznamu (ve složce o úroveň výše) provedete vychýlením vícefunkčního
ovladače doleva.
Pokud je číslo složky/souboru vyšší než 100, zobrazí se poslední 2 číslice čísla složky/souboru.
V pravé části displeje se zobrazuje počet složek/souborů v aktuálně vybrané složce.
V případě vybrání složky, která neobsahuje žádné podsložky nebo soubory se na displeji zobrazí
nápis NO FILES (žádné soubory).
Pokud neprovedete žádnou změnu do cca 30 sekund, bude automaticky obnoveno normální
zobrazení.

Přehrávání skladeb na zařízení iPod

Pomocí tohoto přístroje lze ovládat přehrávač iPod s použitím samostatně dodávaného kabelu (např.
CD-I200).

(1) Indikátor čísla skladby

(2) Indikátor hracího času

(3) Poziční sloupec skladby

1. Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zařízení iPod jako zdroj signálu.
Tím bude automaticky zahájeno přehrávání.

Během připojení přehrávače iPod k tomuto přístroji se na displeji přehrávače iPod zobrazuje
nápis PIONEER (nebo symbol zaškrtnutí ).
Před připojením dokovacího konektoru tohoto přístroje k zařízení iPod odpojte od zařízení iPod
sluchátka.
Po připojení zařízení iPod k tomuto přístroji je vyberte jako zdroj stisknutím tlačítka SOURCE.
Odpojením zařízení iPod od tohoto přístroje dojde k jeho vypnutí.

2. Pokud na zařízení iPod přehráváte formát Audiobook nebo Podcast (s kapitolami), pak
vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberete požadovanou kapitolu.
3. Rychlý postup vpřed nebo vzad provedete vychýlením a podržením vícefunkčního ovladače
směrem doleva nebo doprava.
4. Přechod na jinou skladbu směrem vzad nebo vpřed provedete vychýlením vícefunkčního
ovladače doleva nebo doprava.

Poznámky:
Přečtěte si upozornění týkající se zařízení iPod na straně 71.
Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, například ERROR-11, identifikujte problém podle
článku "Chybová hlášení" na straně 68.
Pro zajištění správné funkce tohoto přístroje připojte dokovací konektor tohoto přístroje přímo k
zařízení iPod.
Je-li spínač zapalování nastaven v poloze ACC nebo ON (zapnuto), během připojení zařízení iPod
k tomuto přístroji se nabíjí jeho baterie.
Samotný přehrávač iPod nelze během jeho připojení k tomuto přístroji zapínat a vypínat.
Přehrávač iPod připojený k tomuto přístroji se vypne zhruba po dvou minutách po nastavení
spínače zapalování do polohy OFF (vypnuto).

29

Vyhledávání požadované skladby

Ovládání zařízení iPod pomocí tohoto přístroje je navrženo tak, aby se co nejvíce blížilo ovládání
samotného zařízení iPod a umožňovalo snadné vyhledávání skladeb.

V případě vybrání hracího seznamu tento přístroj nejprve zobrazí hrací seznam s názvem podle
zařízení iPod. Tento hrací seznam přehrávání všechny skladby v zařízení iPod.
Znaky zaznamenané v zařízení iPod, které nejsou kompatibilní s tímto přístrojem, se nezobrazují.

1. Stisknutím tlačítka LIST přejděte do nejvyšší úrovně nabídky vyhledávání v seznamu.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou kategorii z následujících možností;
otáčením, resp. stisknutím provedete změnu, resp. výběr dané kategorie:

Playlists (hrací seznamy) - Artists (umělci) - Albums (alba) - Songs (skladby) - Podcast (vysílání
Podcast) - Genres (žánry) - Audiobooks (předčítané knihy)

Zobrazí se seznam vybrané kategorie.

Přehrávání v rámci celé vybrané kategorie zahájíte stisknutím a podržením vícefunkčního
ovladače.
Kategorii změníte také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
Kategorii vyberete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava.
Chcete-li se navrátit k předchozímu seznamu, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva.
Chcete-li se navrátit k nejvyšší úrovni nabídky vyhledávání podle seznamu, vychylte a podržte
vícefunkční ovladač směrem doleva.
Je-li připojené zařízení iPod kompatibilní se službami Podcast a Audiobook, tyto služby se
zobrazí na displeji.
Pokud neprovedete žádný úkon do 30 sekund, bude automaticky obnoveno normální zobrazení
na displeji.

3. Zopakováním kroku 2 vyhledejte skladbu, kterou chcete poslouchat.

Zobrazení textových informací v přehrávači iPod

Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY přepínejte následující nastavení:

zobrazení hracího času - : zobrazení jména umělce a : názvu skladby - : zobrazení jména

umělce a : názvu alba - : zobrazení názvu alba a : názvu skladby - zobrazení : názvu
skladby a hracího času

Znaky zaznamenané v přehrávači iPod, které nejsou s tímto přístrojem kompatibilní, se nezobrazí.

Poznámky:
Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY zahájíte rolování textových informací směrem doleva.
Pokud byla v nabídce počátečních nastavení zapnuta funkce nepřetržitého rolování (Ever Scroll),
budou se textové informace uložené na kompaktním CD disku na displeji posouvat nepřetržitě.
Více informací naleznete v článku "Zapínání/vypínání nepřetržitého rolování na displeji (Ever
Scroll)" na straně 56.

Ovládání složitějších funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr. Na displeji se
zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače budou postupně vybírány jednotlivé funkce v následujícím pořadí:

Play mode (opakované přehrávání) - Shuffle mode (přehrávání vybraných skladeb v náhodném
pořadí) - Shuffle all (přehrávání celého obsahu v náhodném pořadí) - Pause (pauza) - Audiobooks
(rychlost předčítání knih)

Požadovanou funkci vyberete také stisknutím tlačítka FUNCTION na dálkovém ovladači.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení přehrávání.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce do 30-ti sekund, na displeji bude
automaticky obnoveno zobrazení normálního přehrávání.

30

Opakované přehrávání
Pro skladby uložené v přehrávači iPod jsou k dispozici 2 rozsahy opakovaného přehrávání: Repeat
One (opakované přehrávání jedné skladby) a Repeat all (opakované přehrávání všech skladeb
v seznamu).

Je-li vybrán režim Repeat One (opakované přehrávání jedné skladby), nelze vybírat ostatní
skladby.
1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim opakovaného přehrávání
(Play mode).
2. Vyberte požadovaný rozsah opakovaného přehrávání stisknutím vícefunkčního ovladače.
Stiskněte opakovaně vícefunkční ovladač, dokud se na displeji nezobrazí oblíbené nastavení.

Repeat One - opakované přehrávání aktuální skladby.
Repeat All - opakované přehrávání všech skladeb ve vybraném seznamu.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Pro skladby uložené v přehrávači iPod jsou k dispozici 2 rozsahy přehrávání skladeb v náhodném
pořadí: Shuffle Songs (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) a Shuffle Albums (přehrávání alb v
náhodném pořadí).
1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim přehrávání skladeb v
náhodném pořadí.
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte oblíbené nastavení.
Stiskněte opakovaně vícefunkční ovladač, dokud se na displeji nezobrazí oblíbené nastavení.

Shuffle Songs (přehrávání skladeb v náhodném pořadí) - Přehrávání skladeb ve vybraném
seznamu v náhodném pořadí.
Shuffle Albums (přehrávání alb v náhodném pořadí) - Náhodný výběr alba, poté přehrávání
všech skladeb v daném (normálním) pořadí.
Shuffle OFF (přehrávání v náhodném pořadí je vypnuto).

Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí
Tato metoda slouží k přehrávání všech skladeb v přehrávači iPod v náhodném pořadí.
1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače režim přehrávání všech skladeb
v náhodném pořadí (Shuffle all).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí.
Všechny skladby budou přehrávání v náhodném pořadí.

Tuto funkci lze ovládat také stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače během normálního
přehrávání.

Přerušení přehrávání skladby pauzou
1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače funkci pauzy.
2. Zařaďte pauzu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Přehrávání aktuální skladby bude přerušeno.

Pauzu vypnete opětovným stisknutím vícefunkčního ovladače.

Nastavení rychlosti přehrávání zvukových knih
Během poslechu zvukové knihy na přehrávači iPod lze nastavit požadovanou rychlost přehrávání.
1. Ve funkční nabídce vyberte pomocí vícefunkčního ovladače zvukové knihy (Audiobooks).
2. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte požadované nastavení.
Stiskněte opakovaně vícefunkční ovladač, dokud se na displeji nezobrazí oblíbené nastavení z
následujících možností:

Faster (rychleji) - přehrávání vyšší, než normální rychlostí.
Normal (normální) - přehrávání normální rychlostí.
Slower (pomaleji) - přehrávání nižší, než normální rychlostí.

31

Používání audio přehrávače Bluetooth

Základní úkony

Pokud je tomuto přístroji připojen adaptér Bluetooth (např. CD-BTB100), můžete ovládat audio
přehrávač Bluetooth pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

Upozornění:
V závislosti na typu audio přehrávače Bluetooth připojeného k tomuto přístroji je ovládání pomocí
tohoto přístroje omezeno na dvě úrovně:
- Nízká úroveň: Skladby uložené v audio přehrávači lze pouze přehrávat.
- Vysoká úroveň: Skladby lze přehrávat, přerušovat pauzou, vybírat skladby, atd. (způsob
ovládání je popsán v tomto manuálu).
Vzhledem k tomu, že na trhu je k dispozici mnoho audio přehrávačů Bluetooth, může se způsob
ovládání audio přehrávače Bluetooth pomocí tohoto přístroje značně měnit. Potřebné informace
vyhledejte v uživatelském manuálu audio přehrávače Bluetooth i v uživatelském manuálu tohoto
přístroje.
Na displeji tohoto přístoje nelze zobrazit informace o skladbách (např. uplynulý hrací čas, názvy
skladeb, indexy skladeb, apod.).
Během poslechu skladeb na audio přehrávači Bluetooth nepoužívejte mobilní telefon, pokud je to
možné; v případě ovládání mobilního telefonu může jeho signál rušit přehrávání skladeb šumem.
Během hovoru na mobilním telefonu připojenému k tomuto přístroji pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth bude zvukový výstup přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth
připojenému k tomuto přístroji vypnut.
Pokud během poslechu skladby na audio přehrávači Bluetooth přepnete na jiný zdroj signálu,
přehrávání této skladby bude pokračovat do jejího konce.

Audio přehrávač Bluetooth lze tímto přístrojem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ovládat i
tehdy, není-li audio přehrávač vybaven modulem Bluetooth, a to s použitím samostatně dodávaného
adaptéru Bluetooth.

(1) Název zařízení
V této pozici se zobrazuje název zařízení připojeného audio
přehrávače (nebo adaptéru) Bluetooth.

Připojení audio přehrávače Bluetooth

Před použitím audio přehrávačů bude pravděpodobně nutné zadat do tohoto přístroje PIN kód.
Pokud zřízení připojení vašeho přehrávače vyžaduje zadání PIN kódu, vyhledejte tento kód v
příslušné dokumentaci přehrávače. Informace o způsobu zadání PIN kódu naleznete v článku
"Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth" na straně 53).

Inicializace připojení pomocí audio přehrávače Bluetooth

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CONNECTION (Připojení).
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete položku nabídky.

3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku BT AUDIO DEVICE (Audio zařízení
Bluetooth)

Pokud je v tomto přístroji uložen protokol o dřívějším připojení, můžete zařízení Bluetooth vybrat v
nabídce Paired device (Zpárované zařízení).
Více informací naleznete v následujícím článku "Připojení zpárovaného audio přehrávače Bluetooth".
4. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou skupinu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte požadovanou skupinu:

NOKIA (Nokia) - STANDARD (standardní)

Za normálních okolností vyberte položku STANDARD (Standardní). Pokud zařízení Nokia není s
tímto přístrojem zpárováno, vyberte položku NOKIA.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zobrazíte název skupiny nebo
ID.

32

5. Stisknutím vícefunkčního ovladače otevřete připojení.
Na displeji se zobrazí nápis READY (Připraven).

Tento přístroj je nyní v pohotovosti pro připojení audio přehrávače Bluetooth.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zobrazíte název zařízení, BD
adresu a PIN kód tohoto přístroje.
6. Vytvořte spojení pomocí audio přehrávače Bluetooth.
Výchozí linkový kód je nastaven na 0000; tento kód lze změnit v nabídce počátečních nastavení.
Více informací naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie
Bluetooth" na straně 53.
Během připojování se na displeji zobrazí nápis Connecting (probíhá připojení). Po vytvoření připojení
se zobrazí nápis Connected (připojeno).

Připojení zpárovaného audio přehrávače Bluetooth

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis CONNECTION, FUNCTION, AUDIO nebo ENTERTAINMENT.

2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CONNECTION (Připojení).
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete položku nabídky.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku Paired device (Zpárované zařízení).
Zobrazí se název zpárovaného zařízení.

Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava přepínejte postupně zobrazení názvu
zařízení, BD adresy, názvu skupiny a ID skupiny.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače vytvořte spojení.
Během připojování na displeji bliká nápis Connecting (Probíhá připojení). Po zřízení připojení se
zobrazí nápis Connected (Připojeno).
Pokud se spojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR; v takovémto případě
proveďte postup znovu od začátku.

Odpojení audio přehrávače Bluetooth

Tuto funkci lze ovládat pouze v případě předchozího úspěšného spojení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth.
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis CONNECTION, FUNCTION, AUDIO nebo ENTERTAINMENT.

2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CONNECTION (Připojení).
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete položku nabídky.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku Disconnect audio (Odpojit audio zařízení).
Zobrazí se název zpárovaného zařízení.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače zrušte připojení pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth.

Základní úkony

Rychlý postup vpřed nebo vzad
Vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava a podržte jej.

Volba požadované skladby
Vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva nebo doprava.

Poznámky:
Audio přehrávač Bluetooth lze tímto přístrojem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ovládat i
tehdy, není-li audio přehrávač vybaven modulem Bluetooth. Chcete-li váš audio přehrávač ovládat
tímto přístrojem, připojte k vašemu audio přehrávači některý výrobek dostupný na trhu vybavený
bezdrátovou technologií Bluetooth.

Ovládání složitějších funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis CONNECTION, FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.

2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete položku nabídky.
Zobrazí se funkční nabídka.

33

3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci z následujících možností:

Play (přehrát) - Stop (zastavit) - Pause (pauza) - Auto connect (nastavení automatického připojení) -
Device info. (informace o zařízení)

Funkce a způsob jejich ovládání

Ovládání funkce pauzy je stejné, jako u vestavěného CD přehrávače.

Název funkce Způsob ovládání
Pause (Pauza) Viz článek "Přerušení přehrávání pauzou" na straně 28.

Přehrávání skladeb na audio přehrávači Bluetooth

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Play (Přehrát).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače spusťte přehrávání.

Zastavení přehrávání

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Stop (Zastavit).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zastavte přehrávání.

Automatické připojení audio přehrávače Bluetooth

Tato funkce je podle výchozího nastavení zapnutá.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Auto connect
(Automatické připojení).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače aktivujte automatické připojení.
Pokud je audio přehrávač Bluetooth připraven na bezdrátové připojení, spojení s tímto přístrojem bude
zřízeno automaticky.

Chcete-li automatické připojení vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.
Při vypnutí této funkce budou odstraněny informace o dříve připojeném audio přehrávači
Bluetooth.

Zobrazení adresy zařízení Bluetooth

Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit jeho BD adresu.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Device info. (informace o
zařízení).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva vyberte aktivujte zobrazení BD adresy.
Na displeji se zobrazí 12-místný hexadecimální řetězec.

Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava obnovíte zobrazení názvu zařízení.

34

Používání telefonu s technologií Bluetooth

Upozornění:
Vzhledem k tomu, že je tento přístroj v pohotovosti pro komunikaci s telefony pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth, může používání tohoto přístroje při vypnutém motoru způsobit vybíjení
baterie.
Pokročilé ovládání vyžadující pozornost řidiče, například vytáčení čísel na obrazovce nebo
používání telefonního seznamu, apod., je během jízdy zakázáno. Pokud potřebujete provádět tato
pokročilá ovládání, zastavte vozidlo na bezpečném místě.

(1) Název zařízení
V této pozici se zobrazuje název připojeného mobilního
telefonu.

(2) Indikátor úrovně signálu
Tento indikátor sděluje intenzitu přijímaného signálu
mobilního telefonu.
Úroveň, kterou ukazuje tento indikátor, může být odlišná
od skutečné úrovně signálu.

(3) Indikátor čísla uživatele
V této pozici se zobrazuje registrační číslo mobilního telefonu.

(4) Indikátor stavu baterie
Tento indikátor sděluje úroveň nabití baterie mobilního telefonu.
Úroveň, kterou ukazuje tento indikátor, může být odlišná od skutečné úrovně nabití baterie.
Pokud informace o úrovni nabití baterie není k dispozici, v pozici indikátoru intenzity se
nezobrazí žádné informace.

(5) Indikátor zmeškaných hovorů
Tento indikátor se zobrazuje v případě přijmutí, avšak nezodpovězení příchozího volání.

(6) Indikátor automatického odpovídání
Je-li zapnuta funkce automatického odpovídání, v této pozici se zobrazuje indikátor AUTO (více
informací naleznete v článku "Nastavení automatického odpovídání" na straně 46).

(7) Hodiny
V této pozici se zobrazuje aktuální čas (v případě připojení telefonu).

(8) Kalendář
V této pozici se zobrazuje aktuální datum a čas (v případě připojení telefonu).

Před použitím telefonování s volnýma rukama

Před zahájením telefonování s volnýma rukama pomocí tohoto přístroje je nutné tento přístroj
nakonfigurovat na spolupráci s mobilním telefonem; znamená to zřízení bezdrátové komunikace
pomocí technologie Bluetooth mezi tímto přístrojem a mobilním telefonem, registrace telefonu do
tohoto přístroje a nastavení úrovně hlasitosti.

1. Připojení
Více informací o způsobu připojení mobilního telefonu vybaveného bezdrátovou technologií Bluetooth
naleznete v článku "Připojení a odpojení mobilního telefonu" na straně 34.

2. Párování
Párování se obvykle provádí automaticky během připojování. Tuto činnost je nutné provést ručně
pouze tehdy, je-li telefon z jakýchkoli důvodů připojen dočasně.
Pro nejlepší využití dostupných technologií je doporučeno telefon s tímto přístrojem zpárovat. Chcete-
li zpárovat dočasně připojený telefon, proveďte postup v článku "Zpárování připojeného mobilního
telefonu" na straně 38.

3. Nastavení hlasitosti
Po připojení mobilního telefonu nastavte hlasitost zvuku ze sluchátka podle své chuti; tato hlasitost
bude uložena do paměti tohoto přístroje jako výchozí.

Nastavení hlasitosti zvuku volajícího a vyzvánění závisejí na typu mobilního telefonu.
V případě velkého rozdílu mezi hlasitostí vyzvánění a hlasitostí volajícího může být celková
úroveň hlasitosti nestabilní.
Před odpojením mobilního telefonu od tohoto přístroje nezapomeňte znovu nastavit jeho hlasitost
na požadovanou úroveň. Pokud byla hlasitost zvuku mobilního telefonu nastavena na nulovou
hodnotu ("mute"), zůstane na nulové úrovni i po jeho odpojení od tohoto přístroje.

35

Poznámky:
Ekvalizační křivka je pro telefon jako zdroj signálu nastavena pevně.
Při vybrání telefonu jako zdroje signálu lze ovládat pouze funkci FADER (předo-zadní poměr) v
nabídce audio funkcí.
Při vybrání telefonu jako zdroje signálu je předo-zadní poměr implicitně nastaven na FADER: F15.

Základní připojení a registrace

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CONNECTION (Připojení).
Zobrazí se nabídka připojení. Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp.
potvrdíte její výběr.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci z následujících možností:
Paired phone (zpárovaný telefon) - BT Hands Free (nový telefon) - Set phone (registrace telefonu) -
Disconnect phone (odpojit telefon) - Delete phone (odstranit telefon)

Telefon není připojen, ani zpárován

K dispozici je ovládání následujících funkcí:
- BT Hands Free (nový telefon)

Telefon není připojen, ale je zpárován

K dispozici je ovládání následujících funkcí:
- Paired phone (ruční zpárování telefonu)
- BT Hands Free (nový telefon)
- Delete phone (odstranit telefon)

Telefon je připojen, ale není zpárován

K dispozici je ovládání následujících funkcí:
- Set phone (registrace telefonu)
- Disconnect phone (odpojení telefonu)
- Delete phone (odstranění telefonu)

Telefon je připojen a zpárován

K dispozici je ovládání následujících funkcí:
- Disconnect phone (odpojení telefonu)
- Delete phone (odstranění telefonu)

Připojení a odpojení mobilního telefonu

Inicializace připojení pomocí mobilního telefonu

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku BT Hands Free (nový telefon).
3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou skupinu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte požadovanou skupinu z následujících
možností:

NOKIA (Nokia) - STANDARD (standard)

Za normálních okolností vyberte položku STANDARD (Standardní). Pokud zařízení Nokia není s
tímto přístrojem zpárováno, vyberte položku NOKIA.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zobrazíte název skupiny nebo
ID.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte položku Pair from phone (zpárovat z telefonu).
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku Pair from phone (Zpárovat z
telefonu) nebo Search device (Vyhledat zařízení).
5. Vyberte položku Pair from phone (Zpárovat z telefonu), poté stisknutím vícefunkčního
ovladače připravte přístroj pro párování.
Na displeji se zobrazí nápis Ready (Připraven).
6. Pomocí mobilního telefonu vytvořte připojení.
Výchozí PIN kód je 0000. Tento kód je možné změnit v nabídce počátečních nastavení. Více informací
naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth" na
straně 53.

36

Během připojování se na displeji zobrazí nápis Connecting (Probíhá připojování). Po zřízení připojení
se zobrazí nápis Completed (Hotovo).
Po vytvoření připojení se automaticky zobrazí nápis PH. Book DL (Potvrzení přenosu telefonního
seznamu).

Pokud se připojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR. V takovémto případě
zkontrolujte mobilní telefon a proveďte nový pokus.
Pokud byly již zpárovány tři mobilní telefony, zobrazí se okno pro volbu přiřazení párování.
Vyberte jedno přiřazení pro zpárování nového telefonu. Nově zpárovaný telefon vždy přepíše
dříve předchozí zpárovaný telefon. Postup volby přiřazení zpárování je stejný, jako v kroku 3 až 4
článku "Zpárování připojeného mobilního telefonu" na straně 38 kromě dále uvedeného postupu.

- Přepínání BD adresy a názvu zařízení

7. Pomocí vícefunkčního ovladače určete, zda má či nemá být z mobilního telefonu načten
telefonní seznam.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte možnost NO (Ne) nebo
YES (Ano).
Stisknutím vícefunkčního ovladače potvrďte volbu.
Pokud vyberete možnost YES (Ano), přístroj bude uveden do režimu PH.Book Download (Přenos
telefonního seznamu) a bude automaticky zahájeno načítání. Po dokončení se na displeji zobrazí
nápis Data downloaded (Data načtena).
V závislosti na dané situaci bude tento přístroj uveden do režimu přenosu telefonního seznamu
(PH.Book Transfer). V takovémto případě přejděte ke kroku 4 v článku "Přenos záznamů do
telefonního seznamu" na straně 45.

V případě vybrání možnosti NO (Ne) bude na displeji obnoveno normální zobrazení.

Inicializace připojení z tohoto přístroje

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku BT Hands Free (nový telefon).
3. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou skupinu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte požadovanou skupinu z následujících
možností:

NOKIA (Nokia) - STANDARD (standard)

Za normálních okolností vyberte položku STANDARD (Standardní). Pokud zařízení Nokia není s
tímto přístrojem zpárováno, vyberte položku NOKIA.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava zobrazíte název skupiny nebo
ID.
4. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte položku Pair from phone (zpárovat z telefonu).
Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte položku Pair from phone (Zpárovat z
telefonu) nebo Search device (Vyhledat zařízení).
5. Vyberte položku Search device (Vyhledat zařízení), poté spusťte vyhledávání stisknutím
vícefunkčního ovladače.
Během hledání se na displeji zobrazuje nápis Searching (Probíhá hledání).
Pokud se tomuto přístroji nepodaří nalézt vhodné mobilní telefony, zobrazí se nápis Not found
(Nenalezeno).
6. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte požadované zařízení.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte název zařízení, které chcete
připojit.
Stisknutím vícefunkčního ovladače potvrďte volbu.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přepínejte zobrazení BD
adresy a názvu zařízení.
7. Pomocí mobilního telefonu vytvořte připojení.
Výchozí PIN kód je 0000. Tento kód je možné změnit v nabídce počátečních nastavení. Více informací
naleznete v článku "Zadání PIN kódu pro bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth" na
straně 53.
Během připojování se na displeji zobrazí nápis Connecting (Probíhá připojování). Po zřízení připojení
se zobrazí nápis Completed (Hotovo).
Po vytvoření připojení se automaticky zobrazí nápis PH. Book DL (Potvrzení přenosu telefonního
seznamu).

37

Pokud se připojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR. V takovémto případě
zkontrolujte mobilní telefon a proveďte nový pokus.
Pokud byly již zpárovány tři mobilní telefony, zobrazí se okno pro volbu přiřazení párování.
Vyberte jedno přiřazení pro zpárování nového telefonu. Nově zpárovaný telefon vždy přepíše
dříve předchozí zpárovaný telefon. Postup volby přiřazení zpárování je stejný, jako v kroku 3 až 4
článku "Zpárování připojeného mobilního telefonu" na straně 38 kromě dále uvedeného postupu.

- Přepínání BD adresy a názvu zařízení

8. Pomocí vícefunkčního ovladače určete, zda má či nemá být z mobilního telefonu načten
telefonní seznam.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte možnost NO (Ne) nebo
YES (Ano).
Stisknutím vícefunkčního ovladače potvrďte volbu.
Pokud vyberete možnost YES (Ano), přístroj bude uveden do režimu PH.Book Download (Přenos
telefonního seznamu) a bude automaticky zahájeno načítání. Po dokončení se na displeji zobrazí
nápis Data Downloaded (Data načtena).
V závislosti na dané situaci bude tento přístroj uveden do režimu přenosu telefonního seznamu
(PH.Book Transfer). V takovémto případě přejděte ke kroku 4 v článku "Přenos záznamů do
telefonního seznamu" na straně 45.

V případě vybrání možnosti NO (Ne) bude na displeji obnoveno normální zobrazení.

Připojení zpárovaného mobilního telefonu

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte položku Paired phone (Zpárovaný telefon).

Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte požadovaný telefon.
Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava zobrazte BD adresu, skupinu a
identifikační kód (ID).

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače spusťte vytvoření spojení.
V průběhu připojování se na displeji zobrazí nápis Connecting (Probíhá připojení). Po zřízení spojení
se zobrazí nápis Connected (Spojeno).
Po vytvoření připojení se automaticky zobrazí nápis PH. Book DL (Potvrzení přenosu telefonního
seznamu).

Pokud se připojení nepodaří vytvořit, na displeji se zobrazí nápis ERROR. V takovémto případě
zkontrolujte mobilní telefon a proveďte nový pokus.

4. Pomocí vícefunkčního ovladače určete, zda má či nemá být z mobilního telefonu načten
telefonní seznam.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte možnost NO (Ne) nebo
YES (Ano).
Stisknutím vícefunkčního ovladače potvrďte volbu.
Pokud vyberete možnost YES (Ano), přístroj bude uveden do režimu PH Book Download (Přenos
telefonního seznamu) a bude automaticky zahájeno načítání. Po dokončení se na displeji zobrazí
nápis Data Downloaded (Data načtena).

V případě vybrání možnosti NO (Ne) bude na displeji obnoveno normální zobrazení.

Odpojení mobilního telefonu

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Disconnect phone
(odpojit telefon).
Na displeji se zobrazí název zařízení připojeného telefonu.
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače odpojte mobilní telefon od tohoto přístroje.
Po dokončení odpojení se na displeji zobrazí nápis Disconnected (odpojeno).

Zpárování připojeného mobilního telefonu

Párování se obvykle provádí automaticky během připojování. Tuto činnost je nutné provést ručně
pouze tehdy, je-li telefon z jakýchkoli důvodů připojen dočasně.
Pro nejlepší využití dostupných technologií je doporučeno telefon s tímto přístrojem zpárovat.

38

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Set phone.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte přiřazení párování.

P1 (uživatelský telefon 1) - P2 (uživatelský telefon 2) - P3 (uživatelský telefon 3)

Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva zobrazte BD adresu vybraného zařízení.
Je-li telefonnímu číslu uživatele již přiřazen mobilní telefon, bude starý telefon přepsán novým
telefonem.
Při výběru jednotlivých přiřazení můžete zjistit, zda je telefon již zpárován. Je-li přiřazení prázdné,
na displeji se zobrazí nápis No data (Chybí data).

4. Stisknutím vícefunkčního ovladače proveďte zpárování aktuálně připojeného telefonu.
Po dokončení párování se zobrazí nápis Completed (Hotovo).

V případě neúspěšného zpárování se zobrazí nápis Reg. ERROR (Chyba registrace). V
takovémto případě se navraťte k bodu 1 proveďte nový pokus.

Odstranění registrovaného telefonu

1. Zobrazte nabídku připojení.
Více informací naleznete v předchozím článku "Základní připojení a registrace".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Delete phone (Odstranit telefon).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače nahoru nebo dolů vyberte přiřazení párování.

P1 (uživatelský telefon 1) - P2 (uživatelský telefon 2) - P3 (uživatelský telefon 3)

Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva zobrazte BD adresu vybraného zařízení.
Je-li přiřazení prázdné, na displeji se zobrazí nápis No data (Chybí data) a ovládání nebude
možné.

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače doprava vyberte možnost Delete YES (Ano, odstranit).
Na displeji se zobrazí nápis Delete YES (Ano, odstranit). Přístroj je nyní v pohotovosti pro odstranění
mobilního telefonu.
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače odstraňte telefon.
Po odstranění mobilního telefonu se zobrazí nápis Deleted (Odstraněno).

Uskutečnění volání

Vytočení čísla
Nejjednodušší způsob volání spočívá v prostém vytočení čísla. Podrobné informace naleznete v
článku "Volání zadáním telefonního čísla" na straně 40.

Volání na telefonní číslo ze seznamu nebo z historie volání
Více informací naleznete v článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu" na straně 36 a v článku
"Používání historie volání" na straně 40.

Předvolby telefonních čísel
Často volaná čísla lze uložit do předvoleb pro rychlé vyvolání. Informace o způsobu uložení čísla do
předvolby naleznete v článku "Přiřazení čísel předvolbám" na straně 40.

Hlasové rozpoznávání
Je-li váš mobilní telefon vybaven technologií hlasového rozpoznávání, můžete uskutečnit volání
pomocí hlasových povelů.

Způsob ovládání se liší podle typu použitého mobilního telefonu. Více informací týkajících se
ovládání naleznete v uživatelském manuálu mobilního telefonu.
Tuto funkci lze ovládat pouze tehdy, pokud bylo vytvořeno spojení pomocí profilu HFP (Hands
Free Profile).

1. Stiskněte tlačítko BAND a podržte je, dokud se na displeji nezobrazí nápis Voice dial
(hlasové vytáčení).

Jakmile se zobrazí nápis Voice dial ON (hlasové vytáčení zapnuto), funkce hlasového rozpoznávání
je připravena.

39

Pokud připojený mobilní telefon funkci hlasového rozpoznávání nepodporuje, na displeji se
zobrazí nápis No voice dial (vytáčení pomocí hlasového rozpoznávání není k dispozici) a
ovládání není možné.

2. Vyslovte jméno volaného.

Příjem příchozího volání

Příjem nebo zamítnutí příchozího volání

Příjem příchozího volání
Během vytvánění stiskněte vícefunkční ovladač.

Ukončení hovoru.
Stiskněte tlačítko .

Hovor můžete ukončit také stisknutím tlačítka ZAVĚSIT na dálkovém ovladači.
Zamítnutí příchozího volání.
Během vytvánění stiskněte tlačítko .
Volání můžete zamítnout také stisknutím tlačítka ZAVĚSIT na dálkovém ovladači.

Poznámky:
Stisknutím vícefunkčního ovladače během hovoru bude aktivována funkce potlačení ozvěny
(Echo cancel). Podrobnosti naleznete v článku "Potlačení ozvěny a redukce šumu" na straně 46.
Na displeji se zobrazuje předpokládaný čas volání (tento čas může být mírně odlišný od skutečné
délky hovoru).

Ovládání čekajícího hovoru
Příjem příchozího volání

Během vytvánění stiskněte vícefunkční ovladač.
Hovor můžete přijmout také stisknutím tlačítka ZVEDNOUT na dálkovém ovladači.

Ukončení hovoru.
Stiskněte tlačítko .

Hovor můžete ukončit také stisknutím tlačítka ZAVĚSIT na dálkovém ovladači.

Přepínání přidržovaných volajících.
Stiskněte vícefunkční ovladač.

Jednotlivé volající můžete přepínat také stisknutím tlačítka ZVEDNOUT na dálkovém ovladači.

Zamítnutí čekajícího hovoru.
Stiskněte tlačítko .

Hovor můžete zamítnout také stisknutím tlačítka ZAVĚSIT na dálkovém ovladači.

Poznámka:
Pro ukončení hovoru je nutné zavěsit telefon na straně volaného i volajícího.

Používání seznamu telefonních čísel

Upozornění:
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.

Stisknutím tlačítka LIST zobrazte seznam.

Opakovaným stisknutím tlačítka LIST přepínejte následující seznamy:

RECENT (historie volání) - P.BOOK (telefonní seznam) - PRESET (seznam předvoleb)

- Více informací o historii volání naleznete v následujícím článku "Používání historie volání"
- Více informací o seznamu telefonních čísel naleznete v článku "Používání telefonního seznamu"
na straně 41.
- Více informací o seznamu předvolených čísel naleznete v článku "Používání předvoleb čísel" na
straně 42.

Pokud ve vybraném seznamu nejsou uložena žádná telefonní čísla, zobrazí se nápis No data
(Chybí data).

Používání historie volání

V seznamu historie volání je uloženo 20 posledních volaných, přijatých a zmeškaných čísel.
Seznamem historie volání lze procházet a vybírat z něj požadovaná čísla.

40

1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte položku RECENT (historie volání).
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel".
2. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadované telefonní číslo.
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte telefonní čísla uložená v seznamu.

Telefonní číslo změníte také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte seznam podrobností.
V seznamu podrobností se zobrazí jméno, telefonní číslo a datum volání.

Seznam podrobností zobrazíte také vychýlením vícefunkčního ovladače doprava.
Podrobné informace můžete posouvat také stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY.
Otáčením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo
následující telefonní číslo zobrazené v seznamu podrobností.
Pokud neprovedete žádný úkon do cca 30 sekund, bude zobrazení seznamu automaticky
zrušeno.
4. Uskutečněte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
V seznamu telefonních čísel můžete stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače přidávat
nebo odstraňovat symbol + u jednotlivých čísel.
5. Volání ukončíte stisknutím tlačítka .

Používání telefonního seznamu

Telefonní seznam je před použitím nutné nakonfigurovat. Konfiguraci provedete podle postupu v
článku "Přenos telefonních čísel z mobilního telefonu" na straně 42 a v článku "Přenos záznamů do
telefonního seznamu" na straně 45.

Volání na telefonní číslo ze seznamu

Po nalezení požadovaného čísla v telefonním seznamu jen můžete vybrat a zavolat na něj.
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte telefonní seznam.
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel".
2. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte první písmeno hledaného jména.

Stejný úkon provedete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazujte postupně jednotlivé položky.
Na displeji se zobrazí první tři položky telefonního seznamu, které začínají vybraným písmenem,
například "Ben", "Brian" a "Burt" v případě vybrání písmene "B".
4. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte jméno telefonního seznamu, na které chcete volat.

Stejný úkon provedete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte podrobné údaje vybrané položky.

Podrobné informace vybrané položky zobrazíte také vychýlením vícefunkčního ovladače
směrem doprava.
Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY můžete jednotlivými informacemi procházet podrobně.
Pokud bylo do jedné položky zadáno více telefonních čísel, vyberte požadované otáčením
vícefunkčního ovladače.
Chcete-li se navrátit zpět a vybrat jinou položku, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva.
6. Zahajte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
7.Volání ukončíte stisknutím tlačítka .

Úpravy telefonních čísel

1. Zobrazte seznam žánrů a telefonních čísel příslušející požadované položce telefonního
seznamu.
Proveďte postup popsaný v bodech 1 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".

2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte editační okno.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače zapněte okno pro zadávání čísla.
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí:

Edit number (okno pro úpravy jména) - Edit genre (okno pro úpravy kategorie) - Clear memory
(okno pro vymazání paměti)

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na číslo,
které chcete změnit.
5. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte číslo.
Zopakováním uvedených kroků dokončete úpravy.

41

V seznamu telefonních čísel můžete stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače přidávat
nebo odstraňovat symbol + u jednotlivých čísel.

6. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte nové číslo do paměti.
Po uložení nového čísla bude na displeji obnoveno zobrazení seznamu podrobností.

Rozdělení telefonních čísel do kategorií
Pokud telefonní seznam obsahuje mnoho položek, je výhodné je rozdělit do konkrétních kategorií pro
snadnější vyhledávání. K dispozici jsou čtyři předvolené kategorie, do kterých lze jednotlivé položky
rozdělit: Home (domov), Mobile (mobilní telefon), Office (kancelář) a Others (ostatní).

1. Zobrazte seznam čísel požadované položky telefonního seznamu.
Proveďte krok 1 až 5 v předchozím článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".
2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte editační okno.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače zobrazte položku Edit genre (Upravit kategorie).
Otáčením vícefunkčního ovladače budou postupně přepínána editační okna v následujícím pořadí:
Edit number (okno pro zadání čísla) - Edit genre (okno pro zadání žánru) - Clear memory
(vymazání paměti)
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou
kategorii.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k přepnutí kategorie v
následujícím pořadí:

Home (domov) - Mobile (mobilní telefon) - Office (kancelář) - Others (ostatní)

5. Stisknutím vícefunkčního ovladače zařaďte telefonní číslo do kategorie.
Telefonní číslo bude zařazeno do vybrané kategorie a bude obnoveno zobrazení podrobných
informací na displeji.

Odstranění položky z telefonního seznamu
1. Zobrazte seznam žánrů a telefonních čísel příslušející požadované položce telefonního
seznamu.
Proveďte postup popsaný v bodech 1 až 5 předchozího článku "Volání na telefonní číslo ze seznamu".

2. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte editační okno.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače zapněte okno pro vymazání paměti (Clear memory).
Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte okna v následujícím pořadí:

Edit number (okno pro zadání čísla) - Edit genre (okno pro zadání kategorie) - Clear memory (okno
pro vymazání paměti)

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doprava zobrazte potvrzující dialog.
Na displeji se zobrazí nápis Clear memory YES (ano, vymazat obsah paměti).

Pokud obsah paměti nechcete vymazat, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva; zobrazení
na displeji bude obnoveno.
5. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte nové číslo do paměti.
Na displeji se zobrazí nápis Cleared; telefonní číslo bylo odstraněno a na displeji bude obnoveno
zobrazení položek telefonního seznamu.

Používání předvoleb čísel

Často používaná čísla lze uložit do předvoleb pro rychlé vyvolávání.

Přiřazení čísel předvolbám
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte položku PRESET (seznam předvolených čísel).
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel" na straně 40.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte jednotlivé předvolby.
Předvolby můžete vybírat v rozsahu 1 až 10.

Telefonní číslo můžete změnit také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo
dolů.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte číslo předvolby, do kterého chcete uložit dané
telefonní číslo.
4. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte položku Memory.

42

Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte položku Memory (Uložit)
nebo Delete (Odstranit).
Je-li telefonní číslo již uloženo ve vybrané předvolbě, bude staré číslo přepsáno novým číslem.
Podrobnosti naleznete v článku "Odstraňování předvolených čísel" na straně 41.
5. Vyberte položku Memory (Uložit), poté zobrazte telefonní seznam stisknutím vícefunkčního
ovladače.
6. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte první písmeno hledaného názvu.

Stejný úkon provedete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava.
7. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazujte postupně jednotlivé položky.
Na displeji se zobrazí první tři položky telefonního seznamu, které začínají vybraným písmenem,
například "Ben", "Brian" a "Burt" v případě vybrání písmene "B".
8. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte jméno telefonního seznamu, kterou chcete uložit
do předvoleb

Stejný úkon provedete také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
9. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte podrobné údaje vybrané položky.

Podrobné informace vybrané položky zobrazíte také vychýlením vícefunkčního ovladače
směrem doprava.
Pokud bylo do jedné položky zadáno více telefonních čísel, vyberte požadované otáčením
vícefunkčního ovladače.
Stisknutím a podržením tlačítka DISPLAY zobrazíte podrobné informace.
Chcete-li se navrátit zpět a vybrat jinou položku, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva.
10. Stisknutím vícefunkčního ovladače uložte telefonní číslo do seznamu předvoleb.

Odstraňování předvolených čísel
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte položku PRESET (předvolby čísel).
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel" na straně 40.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte jednotlivé předvolby.

Telefonní číslo můžete změnit také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo
dolů.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte telefonní číslo, které chcete odstranit.
4. Stisknutím a podržením vícefunkčního ovladače zobrazte položku Memory.
Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte položku Memory (Uložit)
nebo Delete (Odstranit).
Podrobnosti naleznete v článku "Přiřazení čísel předvolbám" na straně 42.
5. Vyberte položku Delete (Odstranit), poté zobrazte telefonní seznam stisknutím vícefunkčního
ovladače.

Volání na číslo uložené v seznamu předvoleb
Po nalezení čísla v seznamu předvoleb, na které chcete volat, jen můžete vybrat a zavolat na něj.
1. Stisknutím tlačítka LIST zobrazte položku PRESET (předvolby čísel).
Více informací naleznete v předchozím článku "Používání seznamu telefonních čísel" na straně 40.
2. Otáčením vícefunkčního ovladače přepínejte jednotlivé předvolby.

Telefonní číslo můžete změnit také vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo
dolů.

3. Stisknutím vícefunkčního ovladače vyberte telefonní číslo, které chcete odstranit.
4.Volání ukončíte stisknutím tlačítka .

Přiřazení čísel předvolbám pomocí vícefunkčního ovladače
1. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů přepínejte jednotlivé
předvolby.
2. Proveďte kroky 4 až 10 v článku "Přiřazení čísel předvolbám" na straně 40.

43

Přiřazení čísel předvolbám pomocí dálkového ovladače
1. Stisknutím ovládací plochy zobrazte položku RECENT (historie volání).
2. Pohybem po ovládací ploše směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované telefonní číslo.
3. Stisknutím a podržením číselného tlačítka 0 až 9 uložte vybrané číslo do paměti předvoleb.

Předvolba č. 10 bude uložena pod tlačítkem 0.

Volání na číslo ze seznamu předvoleb pomocí vícefunkčního ovladače
1. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů přepínejte jednotlivé
předvolby.
2. Uskutečněte volání stisknutím vícefunkčního ovladače.
3. Volání ukončíte stisknutím tlačítka .

Volání na číslo ze seznamu předvoleb pomocí dálkového ovladače
1. Pohybem po ovládací ploše směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované předvolené
telefonní číslo.

Předvolené telefonní číslo vyberete také stisknutím tlačítka 0 až 9.
2. Uskutečněte volání stisknutím ovládací plochy.

Volání uskutečníte také stisknutím tlačítka ZVEDNOUT.
3. Volání ukončíte stisknutím tlačítka ZAVĚSIT.

Ovládání složitějších funkcí

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku FUNCTION.
Zobrazí se funkční nabídka. Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp.
potvrdíte její výběr.

3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou funkci z následujících možností:
PH.Book Download (přenos telefonního seznamu) - PH.Book Transfer (přenos telefonního
seznamu) - Auto connect (automatické připojení) - Auto answer (automatické odpovídání) - Echo
cancel (potlačení ozvěny) - Ring tone (vyzváněcí tón) - Number dial (vytáčení přímým zadáním
čísla) - Clear memory (vymazání obsahu paměti) - Add+ to numbers (nastavení předpony pro
mezinárodní volání) - PH.B.Name view (zobrazení jména z telefonního seznamu) - Device info.
(název zařízení)

Telefon není dosud připojen

K dispozi je ovládání následujících funkcí:
- PH.Book Download (přenos telefonního seznamu)
- Echo cancel (potlačení ozvěny)
- Number dial (volba přímým zadáním čísla)
- Clear memory (vymazání obsahu paměti)
- Add+ to numbers (nastavení předpony pro mezinárodní volání)
- PH.B.Name view (zobrazení jména z tefonního seznamu)

Telefon je připojen, avšak není zpárován

K dispozi je ovládání následujících funkcí:
- PH.Book Download (přenos telefonního seznamu)
- Echo cancel (potlačení ozvěny)
- Clear memory (vymazání obsahu paměti)
- Add+ to numbers (nastavení předpony pro mezinárodní volání)
- PH.B.Name view (zobrazení jména z tefonního seznamu)

Poznámky:
Normální zobrazení obnovíte stisknutím tlačítka BAND.
Informace uložené pod položkou Device info. (informace o zařízení) jsou stejné, jako u audio
zařízení Bluetooth. (Více informací naleznete v článku "Zobrazení adresy zařízení Bluetooth" na
straně 34).
Je-li mobilní telefon připojen k tomuto přístroji pomocí bezdrátové technologie Bluetooth s
použitím profilu HFP (Hands-Free Profile), PBAP (Phone Book Access Profile) nebo SPP (Serial
Port Profile), lze ovládat funkci PH.Book Download (přenos telefonního seznamu).

44

Pokud neprovedete změnu nastavení některé funkce s výjimkou PH.Book Download (přenos
telefonního seznamu), PH.Book Transfer (přenos telefonního seznamu) a Number dial (číselná
volba) do cca 30 sekund, bude automaticky obnoveno normální zobrazení na displeji.

Přenos telefonních čísel z mobilního telefonu

Telefonní čísla uložená v mobilním telefonu lze přenést a uložit do tohoto přístroje.
Do telefonního seznamu lze uložit 400 záznamů na každého uživatele (pro nejvýše 3 uživatele).
Pod každým záznamem lze uložit tři telefonní čísla a každý záznam může spadat do tří kategorií.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku PH.Book Download (přenos telefonního
seznamu).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače uveďte přístroj do režimu pohotovosti pro přenos
telefonního seznamu.
Přenos telefonního seznamu bude spuštěn automaticky.
Po dokončení přenosu telefonního seznamu se zobrazí nápis Data downloaded (Data přenesena).

Na displeji se zobrazují informace o tom, kolik položek již bylo přeneseno a celkový počet, který
má být přenesen.
V případě vyžádání zadání ID a hesla postupujte podle následujícího článku "Zadání ID a hesla".

Zadání ID a hesla

V případě vyžádání ID a hesla tyto údaje zadáte podle následujícího postupu.
ID, resp. heslo může být dlouhé maximálně 20, resp. 16 znaků.

1. Stisknutím tlačítka DISP přepínejte zadávání následujících znakových sad:

písmena - číslice a symboly

2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný znak.
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava přesuňte kurzor na předchozí
nebo další znakovou pozici.
4. Stiskněte vícefunkční ovladač a zadejte ID a heslo.
5. Po zadání ID a hesla pokračujte v postupu ovládáním mobilního telefonu.

Přenos záznamů do telefonního seznamu

Telefonní čísla z mobilního telefonu lze přenést do tohoto přístroje ovládáním mobilního telefonu.
Do telefonního seznamu lze uložit 400 záznamů na každého uživatele (pro nejvýše 3 uživatele).
Pod každým záznamem lze uložit tři telefonní čísla a každý záznam může spadat do tří kategorií.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku PH.Book Transfer (přenos telefonního
seznamu).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače uveďte přístroj do režimu pohotovosti pro přenos
telefonního seznamu.
4. Ovládáním mobilního telefonu spusťte přenos telefonního seznamu.
Proveďte přenos telefonního seznamu ovládáním mobilního telefonu. Podrobnosti naleznete v jeho
uživatelském manuálu.
Po dokončení přenosu telefonního seznamu se zobrazí nápis Data transfered (Data přenesena).

Na displeji se zobrazují informace o tom, kolik položek již bylo přeneseno a celkový počet, který
má být přenesen.

Nastavení automatického připojení

Spojení tohoto přístroje s mobilním telefonem lze vytvořit automaticky. Je-li aktivováno automatické
připojení, přístroj automaticky vytvoří spojení s mobilním telefonem, jakmile se bude nacházet ve
vysílacím dosahu. Jakmile se do vysílacího dosahu přiblíží naposledy používaný mobilní telefon, bude
zřízeno automatické připojení.

Tato funkce nemusí být k dispozici pro všechny telefony.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Auto connect (automatické spojení).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte automatické spojení.

Chcete-li automatické připojení vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

45

Poznámka:
Automatické připojení se provádí v pořadí registračních čísel jednotlivých telefonů.

Nastavení automatického odpovídání

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Auto answer.
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače zapněte funkci automatického odpovídání.

Chcete-li funkci automatického odpovídání vypnout, stiskněte znovu vícefunkční ovladač.

Potlačení ozvěny a redukce šumu

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Echo cancel (Potlačení
ozvěny).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače doleva nebo doprava vyberte požadované nastavení.

OFF (vypnuto) - LOW (nízká úroveň) - MID (střední úroveň) - HIGH (vysoká úroveň)

Chcete-li tuto funkci ovládat během telefonování, vyberte stisknutím vícefunkčního ovladače
položku Echo cancel (Potlačení ozvěny).

Nastavení vyzváněcího tónu

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku RING TONE (vyzváněcí
tón).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný
vyzváněcí tón z následujících možností:

OFF (vypnuto) - BEEP1 - BEEP2 - BEEP3

Volání zadáním telefonního čísla

Upozornění
Před provedením následujícího postupu nezapomeňte zaparkovat vozidlo a zabrzdit ruční brzdu.

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku Number dial (přímá
volba čísla).

Tuto nabídku můžete zapnout také z pohotovostního zobrazení stisknutím tlačítka DIRECT na
dálkovém ovladači.
3. Vyberte číslo vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů.
Čísla můžete zadávat také stisknutím tlačítka 0 až 9 na dálkovém ovladači.
4. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava přesuňte kurzor na
předchozí nebo další pozici.
Celkem lze zadat až 24 čísel.
5. Po dokončení zadání čísla stiskněte vícefunkční ovladač.
Zobrazí se okno pro potvrzení volání.
6. Zahajte volání opětovým stisknutím vícefunkčního ovladače.
7. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

Vymazání obsahu paměti

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku CLR MEMO (vymazání paměti).
3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou
položku.

Phone book (telefonní seznam) - All clear (vymazat vše) - Dial preset (předvolená čísla) - Recent
calls (poslední volaná čísla)

46

Chcete-li vymazat celý telefonní seznam, historii volání a předvolená čísla, vyberte položku All
clear (vymazat vše).

4. Vychýlením vícefunkčního ovladače doprava vyberte položku, kterou chcete odstranit z
paměti.
Na displeji se zobrazí nápis Clear memory YES (ano, vymazat obsah paměti); přístroj je nyní v
pohotovosti pro vymazání obsahu paměti.

Pokud obsah paměti nechcete vymazat, vychylte vícefunkční ovladač směrem doleva; na displeji
bude obnoveno původní zobrazení.

5. Vymažte obsah paměti stisknutím vícefunkčního ovladače.
Na displeji se zobrazí nápis Cleared a data vybrané položky budou z paměti tohoto přístroje
odstraněna.

Přidání předpony pro mezinárodní hovory

Ke všem číslům lze přídávat předponu "+" pro mezinárodní volání.
1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku Add+ (Přidat předponu).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače přidáte předponu ke všem volaným číslům.

Přidávání předpony vypnete opětovým stisknutím vícefunkčního ovladače.

Nastavení řazení jmen v telefonním seznamu

1. Zobrazte funkční nabídku.
Více informací naleznete v předchozím článku "Ovládání složitějších funkcí".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte ve funkční nabídce položku PH. B. Name view
(zobrazení jmen v telefonním seznamu).
Na displeji se zobrazí nápis Invert names YES (obrátit pořadí jmen).
3. Stisknutím vícefunkčního ovladače změňte pořadí řazení jmen.
Na displeji se zobrazí nápis Inverted (obrácené pořadí); jména se nyní budou zobrazovat v
obráceném pořadí.
Opakovaným stisknutím vícefunkčního ovladače přepínejte řazení jmen od prvního nebo od
posledního.

Nastavení animačního okna pro příchozí volání

Příchozím voláním můžete přiřadit některé animační okno; vybraná animace se bude zobrazovat na
pravé straně okna při přijmutí volání. Každému uživatelskému telefonu lze přiřadit jiné animační okno.

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.
Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO, ENTERTAINMENT a RECEIVING MOVIE.
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku RECEIVING MOVIE (animace při příchozím
volání).
Otáčením, resp. stisknutím změníte, resp. vyberete požadovanou položku nabídky.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadované animační okno.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde k přepnutí animačního
okna v následujícím pořadí:

Okno 1 - Okno 2 - Okno 3 - Okno 4

Nastavení zvukových funkcí

Úvodní informace o nastavení zvukových funkcí

(1) Zobrazení vybrané zvukové funkce
V této pozici se zobrazuje název vybrané zvukové funkce
a stav jejího nastavení.

1. Stisknutím vícefunkčního ovladače zobrazte hlavní nabídku.

Na displeji se zobrazí nápis FUNCTION, AUDIO a ENTERTAINMENT.

47

2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte položku AUDIO.
Otáčením, resp. stisknutím přejdete na jinou položku nabídky, resp. potvrdíte její výběr.
Na displeji se zobrazí název vybrané funkce.
3. Otáčením vícefunkčního ovladače vyberte požadovanou zvukovou funkci.
Otáčením vícefunkčního ovladače budou postupně vybírány jednotlivé funkce v následujícím pořadí:

Fader (nastavení symetrií) - Powerful (nastavení grafického ekvalizéru) - 50Hz (nastavení 7-
pásmového grafického ekvalizéru) - LOUD (nastavení fyziologické regulace hlasitosti) - Sub W.1
(zapínání / vypínání a nastavení fáze subwooferového výstupu) - Sub W.2 (nastavení dělicího
kmitočtu / úrovně subwooferového výstupu) - Bass (zesílení úrovně basů) - HPF (filtr s horní propustí)
- SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje signálu) - ASL (automatické přizpůsobování hlasitosti)

Požadovanou zvukovou funkci můžete vybrat také stisknutím tlačítka AUDIO na dálkovém
ovladači.
Položka Sub W.2 je k dispozici pouze tehdy, pokud byl výstup pro subwoofer dříve zapnutý
pomocí položky Sub W.1.
Funkce SLA (přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje) nelze aktivovat, pokud je jako zdroj signálu
vybrán FM tuner.
Stisknutím tlačítka BAND obnovíte zobrazení jednotlivých zdrojů signálu.
Pokud neprovedete změnu nastavení některé zvukové funkce s výjimkou 50Hz (nastavení 7-
pásmového grafického ekvalizéru) do 30-ti sekund, na displeji bude automaticky obnoveno
zobrazení zdroje signálu.

Nastavení symetrií
Pomocí této funkce můžete nastavit předo-zadní poměr a stereováhu pro dosažení ideálních
poslechových podmínek ve všech obsazených místech vozidla.
1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte režim symetrií (položka Fader).

Pokud bylo nastavení symetrií upravováno již dříve, na displeji se zobrazí nápis Balance.
2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte podle potřeby
předo-zadní poměr hlasitostí.
Každým stisknutím vícefunkčního ovladače dojde k posunu středu hlasitosti směrem k předním nebo
k zadním reproduktorům.
Během posunu středu hlasitostí od předních reproduktorů směrem k zadním reproduktorům se na
displeji zobrazuje symbol F 15 až R 15.

Správné nastavení při použití pouze dvou reproduktorů je F/R 0.
Nastavení předo-zadního poměru hlasitostí není k dispozici, pokud je výstup pro zadní
reproduktory tohoto přístroje nastaven na subwoofer (je vybrána položka Rear SP :S/W). Další
informace naleznete v článku "Nastavení výstupu pro zadní reproduktory a ovladače subwooferu"
na straně 55.

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava upravte podle potřeby
stereováhu (stereofonní střed mezi levými a pravými reproduktory).
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k posunutí středu
stereofonní symetrie směrem k levým nebo k pravým reproduktorům.

Během pohybu středu stereofonní symetrie zleva doprava se na displeji zobrazuje symbol
L 15 až R 15.

Používání ekvalizéru
Funkce ekvalizéru umožňuje dosáhnout požadovaného přizpůsobení reprodukovaného zvuku
akustickým charakteristikám interiéru vozidla nastavením jeho tónových korekcí.

48

Vyvolávání ekvalizačních křivek

Tento přístroj je vybaven sedmi předvolenými ekvalizačními křivkami, které lze podle potřeby kdykoli
snadno vyvolat; předvolené křivky jsou popsány v následující tabulce:

Zobrazení na displeji Popis ekvalizační křivky
Powerful Silná křivka
Natural Přirozená křivka
Vocal Zpěvová křivka
Custom1 Vlastní křivka1
Custom2 Vlastní křivka2
Flat Rovná křivka
SuperBass (S.Bass) Super bass - zvýraznění basů

Položky Custom1 a Custom2 představují vlastní ekvalizační křivky vytvořené uživatelem. Jejich
úpravy se provádějí pomocí 7-pásmového grafického ekvalizéru.
V případě vybrání položky Flat (rovná křivka) nebudou na zvuk aplikovány žádné úpravy ani
korekce. Toto nastavení je tedy výhodné pro posouzení účinku ostatních křivek přepínáním
"rovné" křivky (Flat) a vybrané nastavené křivky.

Stisknutím tlačítka EQ vyberte požadovanou ekvalizační křivku.

Opakovaným stisknutím tlačítka EQ přepínejte následující ekvalizační křivky:

Powerful (silná)- Natural (přirozená) - Vocal (zpěvy) - Custom1 (vlastní) - Custom2 (vlastní) - Flat
(rovná) - SuperBass (Super bass)

Úpravy ekvalizačních křivek

Tovární ekvalizační křivky s výjimkou rovné (Flat) křivky lze jemně nastavit.

1. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte nastavení grafického ekvalizéru.

Na displeji se zobrazí nápis Powerful.

Pokud byla ekvalizační křivka vybrána dříve, na displeji se namísto křivky Powerful zobrazí naposledy
vybraná křivka.

2. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava vyberte ekvalizační
křivku.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem doleva nebo doprava dojde k přepnutí
ekvalizační křivky v následujícím pořadí:

Powerful (silná) - Natural (přirozená) - Vocal (zpěvy) - Custom1 (vlastní) - Custom2 (vlastní) - Flat
(rovná) - Super Bass (Super bass)

3. Vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů upravte ekvalizační křivku
podle vlastních požadavků.
Každým vychýlením vícefunkčního ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke zvýšení nebo ke
snížení úrovně vybraného pásma.
Během zvyšování/snižování úrovně se na displeji zobrazuje symbol +6 - -6.

Skutečný rozsah nastavení se liší podle toho, jaká ekvalizační křivka je vybrána.
Ekvalizační křivku, u které jsou všechny kmitočty nastaveny na 0, nelze upravit.

Nastavení 7-pásmového grafického ekvalizéru

U křivek Custom 1 a Custom 2 lze nastavit úroveň každého pásma.
Ekvalizační křivku Custom 1 lze vytvořit samostatně pro každý zdroj signálu; (pro vestavěný CD
přehrávač a multi-CD přehrávač bude automaticky vytvořena společná ekvalizační křivka). V
případě provedení změn během vybrání jiné křivky než Custom 2 budou nastavení uložena do
paměti pod položkou Custom 1.
Ekvalizační křivku Custom 2 je společná pro všechny zdroje. V případě provedení změn během
vybrání křivky Custom 2 bude tato křivka aktualizována.

1. Vyvolejte z paměti ekvalizační křivku, kterou chcete upravit.
Proveďte postup v předchozím článku "Vyvolávání ekvalizačních křivek".
2. Pomocí vícefunkčního ovladače vyberte nastavení 7-pásmového grafického ekvalizéru.
Na displeji se zobrazí kmitočet a úroveň (např. 50Hz +4).

49


Click to View FlipBook Version