The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-29 11:39:32

Pioneer F-F6 CZ

Pioneer F-F6 CZ

F6 DAB/FM/AM TUNER

F-F6-J

F-F6-J

Využijte výhod online registrace Vašeho produktu na
http://www.pioneer.co.uk (http://www.pioneer.eu).

Návod k použití

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může
způsobit úraz.

VAROVÁNÍ:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné
části. Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace
týkající se použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace,
týkající se použití a údržby přístroje.

Výměnu vidlice napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a
lékařské přípravky atd.
Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít
k požáru.
Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

-2-

Větrání:
Při instalaci tohoto přístroje zajistěte volný prostor kolem přístroje, aby bylo zajištěno jeho chlazení (nejméně 10
cm nahoře, 10 cm vzadu a 10 cm po obou stranách).

Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před
přehřátím a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou
atd. Také nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.

POWER
STANDBY

OFF
ON

SECONDARY RDS TUNED BAND

STEREO MENU TUNING/PRESET
AUTO TUNE
DISPLAY F6

Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Upozornění:
Tlačítko napájení POWER v poloze vypnuto neodděluje přístroj kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na místa,
kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice napájecí kabelu by měla být odpojena od sítě,
pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-
li mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.

Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci
záruky zdarma a bude zpoplatněno.

-3-

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte
návod pro případné pozdější použití.

Obsah

1 Než začnete ....................................................................................................................................................5
Vlastnosti.........................................................................................................................................................5
Kontrola příslušenství......................................................................................................................................5
Vložení baterie ................................................................................................................................................6
Instalace tuneru...............................................................................................................................................6

2 Propojení ........................................................................................................................................................7
Provedení kabelového propojení ....................................................................................................................7
Připojení k anténním konektorům ...................................................................................................................7
Připojení analogového audio zdroje................................................................................................................9
Připojení digitálního audio zdroje....................................................................................................................9
Připojení RDI...................................................................................................................................................9
Připojení k síti..................................................................................................................................................9

3 Ovládací prvky a displej ..............................................................................................................................10
Čelní panel ....................................................................................................................................................10
Dálkový ovladač ............................................................................................................................................11

4 Poslech FM/AM vysílání ..............................................................................................................................13
Automatické naladění předvoleb...................................................................................................................13
Režim ladění .................................................................................................................................................14
Uložení stanic do předvoleb..........................................................................................................................16
Úvod do RDS ................................................................................................................................................16
RDS hledání/PTY hledání/TP hledání ..........................................................................................................17
Pojmenování stanice v předvolbě .................................................................................................................18

5 Poslech DAB vysílání ..................................................................................................................................19
O DAB (Digitální audio vysílání) ...................................................................................................................19
Naladění DAB (Digitální audio vysílání) vysílání ..........................................................................................20
Uložení stanic do předvoleb..........................................................................................................................20
Režim hledání ...............................................................................................................................................21
Pomoc při ladění ...........................................................................................................................................22
Režim řazení (řazení složek) ........................................................................................................................23
Přepnutí zobrazených DAB informací...........................................................................................................24
DRC (Řízení dynamického rozsahu) ............................................................................................................25
Funkce poslední paměti ................................................................................................................................26
Inicializace mikroprocesoru...........................................................................................................................26

6 Další propojení.............................................................................................................................................27
Připojení externích antén ..............................................................................................................................27
Ovládání tohoto tuneru přes sensor dálkového ovládání zesilovače Pioneer..............................................27

7 Další informace ............................................................................................................................................28
Odstraňování závad ......................................................................................................................................28
Technická specifikace ...................................................................................................................................30

-4-

1 Než začnete

Vlastnosti

Vysoce kvalitní audio díly
• Diody Schottky Barrier
• Zlacené kontakty
200 stanic, skupiny předvoleb (DAB 100, FM/AM 100)
Vysoce výkonný D/A převodník (192 kHz/24 bitů)
RDS (Radiový datový systém) s radiovým textem
Režim MPX

Kontrola příslušenství

Zkontrolujte, zda máte veškeré dodávané příslušenství.
• Dálkový ovladač
• Lithiová baterie (CR2025)
• Napájecí kabel
• RCA/phono stereofonní audio kabel
• SR řídící kabel
• AM smyčková anténa
• FM anténa
• Vnitřní DAB anténa
• Záruční list
• Návod k použití

-5-

Vložení baterie

Vložte lithiovou baterii (CR2025) do dálkového ovladače podle následujícího obrázku. Baterie dodávaná s tímto
přístrojem je uložená v bateriovém pouzdře (viz. krok 3 dole). Když zaznamenáte zkrácení operačního dosahu
dálkového ovládání, vyměňte baterii stejným způsobem.

2
4

13

1. Stiskněte uvolňovací západku na pravé straně pro otevření bateriového pouzdra.

2. Vyjměte bateriové pouzdro.

3. Vyjměte baterii z pouzdra.
Pokud to děláte poprvé, odstraňte z dodané baterie ochranný film, než jí vložíte zpět.

4. Umístěte novou baterii do pouzdra.
Ujistěte se, že (+) strana baterie směřuje nahoru, když jí vkládáte do pouzdra.

Upozornění:
Při použití lithiových baterií mějte na paměti následující:
• Je zde nebezpečí exploze baterie při chybném vložení. Baterii měňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ,

doporučený výrobcem.
• Použité baterie po výměně ihned zlikvidujte. Chraňte je před dětmi.
• Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Lithiové baterie mohou způsobit požár nebo chemický výbuch, pokud jsou chybně použité. Nerozebírejte je,

nezahřívejte je nad 100 °C nebo je nespalujte.
• Vyjměte baterii, pokud nebudete dálkový ovladač používat déle jak jeden měsíc.
• Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.
• Neskladujte baterie na přímém slunci nebo na jiných příliš horkých místech, jako v automobilu nebo blízko

topení. To může způsobit vytečení baterií, přehřátí, explodování nebo požár. Rovněž to snižuje životnost nebo
výkonnost baterií.

Instalace tuneru

• Při instalaci tohoto přístroje ho postavte na rovný a stabilní podklad.

Neinstalujte přístroj na následující místa:
- Na barevnou TV (může dojít k ovlivněný barev obrazu).
- Blízko kazetového magnetofonu (nebo blízko přístrojů, kterým vadí magnetické pole). Může docházet
k rušení zvuku.
- Na přímé slunce.
- Do vlhkých nebo mokrých míst.
- Na extrémně horká nebo chladná místa.
- Na místa s vibracemi nebo jiným pohybem.
- Na velmi prašná místa.
- Na místa, kde jsou horké páry nebo oleje (jako je např. kuchyně).

-6-

2 Propojení

Provedení kabelového propojení

Ujistěte se, že kabely nevedou přes vršek tohoto přístroje (jako na obrázku), protože magnetické pole
produkované transformátorem tohoto přístroje může způsobovat hučení z reproboxů.

Důležité:
• Před prováděním nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabel od sítě.

Připojení k anténním konektorům

Připojení vnitřní DAB antény
• Pokud nelze s vnitřní DAB anténou dosáhnout dobrého příjmu, použijte venkovní DAB anténu. Připojte

konektor typu F na koaxiální kabel a připojte anténu ke zdířce DAB ANTENNA.
Instalace vnitřní DAB antény
• Příjem DAB stanic (strana 19).
• Použijte nabídku „Tuning Aid“ pro nastavení pozice, při které je citlivost optimální (strana 22).
Sestavení vnitřní DAB antény
Našroubujte anténu na podstavec.

Připojení antén
Připojte AM smyčkovou anténu, FM anténu a vnitřní DAB anténu podle obrázku (strana 8). Pro zlepšení příjmu a
kvality zvuku připojte externí antény. (Viz. „Připojení externích antén“ na straně 27).
Poznámka:
• Při použití externí AM antény neodpojujte AM smyčkovou anténu.

-7-

Obr. A Obr. B Obr. C

12 3

5 4

FM anténa AM smyčková
anténa

Vnitřní DAB anténa 6

ANTENNA AC IN
FM
UNBAL 75Ω AM ANTENNA LINEOUT CONTROL DIGITAL OUT RDI OUT
LOOP DAB L IN OUT COAXIAL OPTICAL OPTICAL

R

1. Odstraňte izolaci z konců obou vodičů AM antény.

2. Otevřete pojistku svorky, vložte každý z vodičů plně do svorky a pak uvolněte pojistku pro zajištění
vodičů AN antény.

3. Upevněte AM smyčkovou anténu na připojený podstavec.
Pro připevnění antény k podstavci jí ohněte ve směru indikovaném šipkou (Obr. A), pak zacvakněte smyčku do
podstavce (Obr. B).
• Pokud plánujete připevnit AM anténu na stěnu nebo jinam, zajistěte podstavec šrouby (Obr. C) před
zacvaknutím smyčky do podstavce. Ujistěte se, že příjem je čistý.

4. Umístěte AM smyčkovou anténu na rovný podklad a natočte jí do směru nejlepšího příjmu.
Nenechejte anténu v kontaktu s kovovými objekty a nestavte jí do blízkosti počítačů, TV přijímačů nebo jiných
elektrických přístrojů.

5. Připojte FM anténu stejným způsobem jako AM smyčkovou anténu.
Pro nejlepší výsledek FM anténu plně roztáhněte a upevněte na okenní nebo dveřní rám. Nenechávejte
anténu stočenou nebo volně visící.

6. Připojte vnitřní DAB anténu.

Poznámka:
• Nepřipojujte současně dvě FM antény.
• Na spodní části vnitřní DAB antény je magnet. Nedávejte jí do blízkosti monitorů atd.

-8-

Připojení analogového audio zdroje Připojení RDI

ANTENNA LINEOUT CONTROL DIGITAL OUT RDI OUT Optický konektor RDI (datové rozhraní receiveru)
DAB L IN OUT COAXIAL OPTICAL OPTICAL poskytuje přístup k datovým multiplexům.
Je použitý pro propojení s počítačem nebo jiným
R externím datovým zdrojem za účelem přístupu ke
službám, u kterých se očekává, že budou přidány
v budoucnosti.
Tyto služby nemusejí být ve Vaší oblasti poskytovány.

Do analogového vstupu

CONTROL DIGITAL OUT RDI OUT
IN OUT COAXIAL OPTICAL OPTICAL

Zesilovač Do digitálního audio vstupu
(optického)
• Použijte audio kabel s RCA/phono konektory pro
připojení zdířek LINE OUT tohoto přístroje ke
konektorům analogového vstupu na zesilovači.

Připojení digitálního audio zdroje

ANTENNA LINEOUT CONTROL DIGITAL OUT RDI OUT Připojení k síti
DAB L IN OUT COAXIAL OPTICAL OPTICAL
Před připojením k síti proveďte všechna ostatní
R propojení.

Do digitálního audio Do digitálního audio • Připojte napájecí kabel do zdířky AC IN na
vstupu (koaxiální) vstupu (optický) zadním panelu tuneru, pak připojte vidlici do
síťové zásuvky.

Zesilovač s vnitřním D/A převodníkem

• Pokud chcete poslouchat digitální audio výstup
DAB tuneru, připojte zesilovač vybavený
digitálním koaxiálním nebo optickým vstupem.

• Digitální audio výstup: Připojení k přístroji,
majícímu digitální vstup, jako je zesilovač nebo
MD rekordér. Zdířka digitálního audio výstupu
tohoto přístroje (DIGITAL OUT OPTICAL nebo
DIGITAL OUT COAXIAL) by měla být připojená
ke zdířce digitálního vstupu zesilovače, MD
rekordéru nebo jiného komponentu (OPTICAL
nebo COAXIAL).

-9-

3 Ovládací prvky a displej

Čelní panel

1 23 4 56 7 8 9 10

TUNING/PRESET F6

POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON

11 12 13

1. Tlačítko POWER OFF ON

2. Indikátor STANDBY

3. Displej

Tip:
• Displej z tekutých krystalů

LCD displej použitý v tomto přístroji má sklon měnit barvu podle okolní teploty. Barevný tón displeje může
zešedivět nebo se zobrazování informací na displeji zpomalí, pokud v místnosti není optimální teplota nebo
když přístroj používáte dlouhou dobu. Avšak toto je pouze vliv teploty a když se přístroj vrátí do normální
teploty, správná funkce displeje se obnoví.

4. Indikátor SECONDARY
Svítí, když je k dispozici sekundární služba (strana 20).

5. Indikátor RDS
Svítí, když je přijímáno RDS vysílání a bliká během RDS hledání.

6. Indikátor TUNED
Svítí, když je stanice správně naladěná.

7. Indikátor STEREO
Svítí červeně, když je přijímáno stereofonní vysílání. Zhasne, když je přijímáno monofonní vysílání. Svítí
modře, když je vybrán režim MPX.

Poznámka:
• Pamatujte, že i když je přístroj v pohotovostním stavu, je stále pod síťovým napětím. Když nebudete přístroj

dlouhou dobu používat, odpojte napájecí kabel od sítě.
• Když je přístroj v pohotovostním režimu a vypnete napájení tlačítkem POWER na přístroji, napájení se

nezapne, když tlačítko stisknete znovu. Pro zapnutí napájení v tomto případě buď stiskněte tlačítko na
dálkovém ovladači nebo jiné tlačítko (jiné než tlačítko POWER) na přístroji.
• Když je přístroj v pohotovostním režimu a vypnete napájení odpojením napájecího kabelu, napájení se
nezapne, když napájecí kabel znovu připojíte. Pro zapnutí napájení v tomto případě buď stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači nebo jiné tlačítko (jiné než tlačítko POWER) na přístroji.

- 10 -

8. Tlačítko BAND
Vyberte DAB, FM nebo AM.

Poznámka:
• Při AM, FM nebo DAB příjmu v blízkosti televizoru může být generován šum. Používejte tuner co nejdále

od televizoru.

9. Tlačítko MENU
Použijte pro vyvolání/skrytí nabídky.
Pokud není v režimu nabídky cca pět sekund provedena žádná operace, přístroj automaticky nabídku opustí.

10. Knoflík TUNING/PRESET
Stiskněte tento knoflík pro výběr možnosti nebo vykonání příkazu.
Otočte tímto knoflíkem pro výběr volby z nabídky, rozhlasové předvolby nebo stanice.
V režimu ladění lze naladit vysílací frekvenci směrem nahoru nebo dolu. Otočte knoflíkem doprava pro
naladění vyšší frekvence. Otočte knoflíkem doleva pro naladění nižší frekvence.
V režimu předvoleb otočte tímto knoflíkem pro výběr vyšší nebo nižší předvolby. V tomto režimu nelze použít
automatické ladění.
Při zadávání názvů stanic použijte tento knoflík pro výběr požadovaného znaku (strana 18).

Poznámka:
• Čas zálohování paměti je cca jeden měsíc za normální teploty.

11. Sensor dálkového ovládání

12. Tlačítko DISPLAY
Použijte pro výběr režimu zobrazení (strana 18, 24).

13. Tlačítko AUTO TUNE
Stiskněte pro aktivní automatickou lokaci všech dostupných DAB služeb.
Podržte tlačítko stisknuté 2 sekundy nebo déle v režimu DAB pro provedení operace plného skenování (plné
pásmo a L-pásmo).
Stiskněte tlačítko krátce v režimu DAB pro provedení lokálního skenování (UK pásmo III) pro UK vysílací
služby (UK stanice jsou v rozsahu 11B až 12D).

Dálkový ovladač

1. Tlačítko 1 DIMMER 8
Zapíná a vypíná tuner. 2 DISP 9

2. Tlačítka vyvolání předvoleb (1 až 10) 1 2 3 A/B/C 10
Použijte tato tlačítka pro uložení stanic do předvoleb a pro jejich 4 5 6 D/E/F
následné vyvolání.

3. Tlačítko MEMORY 7 8 9 G/H

Použijte pro uložení stanic do předvoleb. Toto tlačítko je také MEMORY A.PRESET/A.TUNE
použito ruční zadání názvů FM a AM stanic a pro hledání typu
3 10 I/J 11
12
TUNE+

programu. 4 MENU

ST- ST+

4. Tlačítko MENU 5 BAND ENTER
Použijte pro vyvolání/skrytí nabídky. TUNE-

5. Tlačítko BAND 6 MPX
Vyberte DAB, FM nebo AM. AMP CONTROL
13MUTE
VOLUME

7

TUNER

- 11 -

6. Tlačítko MPX
Použijte pro přepnutí mezi stereofonním a monofonním příjmem během FM příjmu. Pokud je signál slabý,
přepnutí na mono může zlepšit kvalitu zvuku (strana 15).

7. Tlačítka VOLUME
Použijte pro nastavení hlasitosti na zesilovači Pioneer.

8. Tlačítko DIMMER
Nastavuje jas displeje (nebo vypne osvětlení displeje).

9. Tlačítko DISP
Použijte pro výběr režimu zobrazení (strana 18, 24).

10. Tlačítka rozsahu předvoleb
(A/B/C, D/E/F, G/H, I/J)
Použijte pro vyvolání stanice z předvolby.

11. Tlačítko A.PRESET/A.TUNE
Pokud je stisknuto v režimu FM nebo AM, stanice, které lze přijímat, jsou automaticky uloženy do paměti
předvoleb počínaje předvolbou A1.
Podržte tlačítko stisknuté 2 sekundy nebo déle v režimu DAB pro provedení operace plného skenování (plné
pásmo a L-pásmo).
Stiskněte tlačítko krátce v režimu DAB pro provedení lokálního skenování (UK pásmo III) pro UK vysílací
služby (UK stanice jsou v rozsahu 11B až 12D).

12. Tlačítka ladění

ENTER
Výběr volby nebo vykonání příkazu.

TUNE +/-
Použijte pro změnu přijímané frekvence.

ST +/-
Výběr předvolby během poslechu tuneru.

13. Tlačítko MUTE
Použijte pro aktivace funkce ztišení zvuku na zesilovači Pioneer.

Použití dálkového ovladače

Při použití dálkového ovladače mějte na paměti následující:
• Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a sensorem na přístroji není žádná překážka.
• Dálkový ovladač lze použít do vzdálenosti cca 7 m od přístroje a v úhlu do cca 30° od přímého směru.
• Dálkové ovládání nemusí být možné, pokud na sensor na přístroji svítí silné sluneční nebo fluorescenční

světlo.
• Dálkové ovladače různých přístrojů se mohou ovlivňovat. Nepoužívejte dálkové ovladače jiných zařízení

v blízkosti tohoto přehrávače.
• Vyměňte baterie, pokud zaznamenáte, že se operační rozsah dálkového ovladače zkrátí.

- 12 -

4 Poslech FM/AM vysílání

Automatické naladění předvoleb

Výchozí hodnoty

DIMMER Předvolby tuneru
DISP
87.5 MHz/88.0 MHz/90.0 MHz/
1 2 3 A/B/C A1 až A10 92.0 MHz/94.0 MHz/96.0 MHz/
98.0 MHz/100.0 MHz/102.0 MHz/
4 5 6 D/E/F B1 až B10
106.0 MHz/108.0 MHz/98.0 MHz/
7 8 9 G/H C1 až C10 98.0 MHz/98.0 MHz/98.0 MHz/
D1 až D10 98.0 MHz/98.0 MHz/98.0 MHz/
MEMORY A.PRESET/A.TUNE E1 až E10
MENU F1 až F10 98 MHz
10 I/J
BAND G1 až G10 98 MHz
TUNE+ H1 až H10
I1 až I10 98 MHz
ST- ST+ J1 až J10
ENTER 531 kHz/531 kHz/603 kHz/801 kHz/
TUNE- 999 kHz/1197 kHz/1395 kHz/
1602 kHz/1602 kHz/999 kHz
MPX AMP CONTROL
VOLUME MUTE 999 kHz

TUNER 999 kHz

1. Ujistěte se, že je přístroj v pohotovostním 999 kHz
režimu a pak stiskněte tlačítko pro zapnutí
napájení. 999 kHz

2. Sledujte displej a stiskněte tlačítko BAND pro
výběr požadovaného pásma (FM nebo AM).

3. Stiskněte tlačítko A.PRESET/A.TUNE.

4. Stiskněte tlačítko ENTER.
Přístroj automaticky začne hledat stanice, které
lze přijímat.
• Když je nalezena první stanice, je uložena do
předvolby A1.
Následující stanice jsou automaticky uloženy
v pořadí předvoleb A1 až A10, B1 až B10, C1
až C10, D1 až D10, E1 až E10, F1 až F10,
G1 až G10, H1 až H10, I1 až I10 a J1 až J10,
tedy maximálně 100 stanic.
• Po dokončení automatického ladění je
vyvolána stanice z předvolby A1.
• Pokud nelze stanice v důsledku špatného
příjmu naladit automaticky, použijte ruční
ladění pro naladění stanice a pak jí ručně
uložte do předvolby.
• Pro přerušení této funkce stiskněte tlačítko .
• Tato funkce nepracuje s použitím tlačítka
AUTO TUNE na čelním panelu přístroje.
• Tuto operaci proveďte pomocí dálkového
ovladače.

- 13 -

Režim ladění Ruční ladění

Automatické ladění TUNING/PRESET F6

POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON

TUNING/PRESET F6

POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON

DIMMER
DISP

1 2 3 A/B/C

DIMMER 4 5 6 D/E/F
DISP
7 8 9 G/H
1 2 3 A/B/C
MEMORY A.PRESET/A.TUNE
4 5 6 D/E/F MENU
10 I/J
7 8 9 G/H BAND
TUNE+
MEMORY A.PRESET/A.TUNE
MENU ST- ST+
10 I/J ENTER
BAND TUNE-
TUNE+
MPX
ST- ST+
ENTER
TUNE-

MPX 1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro
zapnutí napájení.

1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro 2. Sledujte displej a stiskněte tlačítko BAND pro
zapnutí napájení. výběr požadovaného pásma (FM nebo AM).

2. Sledujte displej a stiskněte tlačítko BAND pro 3. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.
výběr požadovaného pásma (FM nebo AM).

3. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky. 4. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
4. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo režimu ladění.
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
režimu ladění. 5. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení režimu
5. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo ručního ladění.
stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení režimu
automatického ladění. 6. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko TUNE+ nebo TUNE- pro
6. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo naladění požadované stanice.
Frekvence se mění spojitě, pokud držíte tlačítko
stiskněte tlačítko TUNE+ nebo TUNE-. TUNE+ nebo TUNE- na dálkovém ovladači
Automatické hledání začne a zastaví se, když je stisknuté.
nalezena stanice.
• Pokud je vybrán monofonní režim MPX, FM
• Pokud je přístroj ve stereofonním režimu MPX stereofonní vysílání je přijímáno monotónně a
a ladění probíhá v pásmu FM, indikátor indikátor STEREO svítí modře.
STEREO na čelním panelu svítí červeně,
když je přijímáno stereofonní vysílání. Při Poznámka:
otevřené frekvenci (není přijímána žádná
stanice) je zvuk ztišen a indikátor TUNED i • Podržte tlačítko TUNE+ nebo TUNE- stisknuté 0.5
STEREO zhasne. sekundy nebo déle pro provedení rychlého ladění.

- 14 -

Zlepšení FM stereofonního zvuku 7. Sledujte displej a otočte knoflíkem
TUNING/PRESET nebo stiskněte tlačítko ST+
Pokud indikátor TUNED nebo STEREO nesvítí po nebo ST- pro výběr požadované předvolby.
naladění FM stanice v důsledku slabého příjmu,
stiskněte tlačítko MPX pro přepnutí tuneru do režimu 7-1. Stiskněte jedno z tlačítek rozsahu předvoleb
monotónního příjmu. Tím by se měla zlepšit kvalita (A až J) pro výběr požadovaného bloku předvoleb
zvuku. (A až J).

Poznámka: 7-2. Stiskněte jedno z tlačítek výběru předvolby (1
• Když je tlačítko MPX stisknuto, indikátor STEREO až 10) pro výběr požadované předvolby (1 až 10).
• Kroky 1 až 5 lze přeskočit při použití tlačítek ST
svítí modře.
+/-, tlačítek výběru rozsahu předvoleb A až J a
Vyvolání stanice z předvolby tlačítek výběru předvolby 1 až 10.
Při stisknutí kteréhokoli z těchto tlačítek je
TUNING/PRESET F6 nastaven režim výběru předvolby bez ohledu na
aktuální nastavení nabídky.
POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON

DIMMER
DISP

1 2 3 A/B/C

4 5 6 D/E/F

7 8 9 G/H

MEMORY A.PRESET/A.TUNE
MENU
10 I/J
BAND
TUNE+

ST- ST+
ENTER
TUNE-

MPX

Jak uložit stanice do předvoleb viz. „Uložení stanic do
předvoleb“ (strana 16).

1. Připojte anténu a zkontrolujte, že příjem je
možný.

2. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro
zapnutí napájení.

3. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.

4. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
režimu ladění.

5. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
režimu „Preset“.

6. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení režimu
výběru předvolby.

- 15 -

Uložení stanic do předvoleb Úvod do RDS

TUNING/PRESET F6 Radiový datový systém (RDS) je systém, používaný
mnoha FM stanicemi pro poskytování různých druhů
POWER BAND MENU informací posluchačům – například se zobrazuje
název stanice a typ programu.
STANDBY Jednou z funkcí RDS je, že můžete automaticky
hledat požadovaný typ pořadu. Například můžete
SECONDARY RDS TUNED STEREO hledat stanici, která vysílá typ programu „JAZZ“.

DISPLAY AUTO TUNE Můžete hledat následující typy pořadů:

OFF ON NEWS (Zprávy)
Krátké přehledy událostí, aktualit a reportáží.
DIMMER AFFAIRS (Běžné zprávy)
DISP Místní program s komentářem událostí, včetně
rozhovorů, analýz, zpráv ze společnosti.
1 2 3 A/B/C INFO (Informace)
Všeobecné informace včetně předpovědi počasí,
4 5 6 D/E/F lékařské pomoci, informací pro spotřebitele.
SPORT (Sport)
7 8 9 G/H Program, týkající se sportovních událostí.
EDUCATE (Vzdělávání)
MEMORY A.PRESET/A.TUNE Program určený pro vzdělávací činnost.
MENU DRAMA (Drama)
10 I/J Uvádí hry a seriály.
BAND CULTURE (Kultura)
TUNE+ Uvádí kulturní pořady.
SCIENCE (Věda)
ST- ST+ Uvádí pořady o přírodních vědách a technice.
ENTER VARIED (Různorodý program)
TUNE- Uvádí kvízi, soutěže, rozhovory se zajímavými lidmi,
komedie, satiry.
MPX POP M (Pop)
Uvádí populární hudbu, včetně nových nahrávek.
1. Použijte automatické nebo ruční ladění pro ROCK M (Rock)
naladění stanice, kterou chcete uložit do Uvádí rockovou hudbu, včetně nahrávek začínajících
předvolby. skladatelů.
EASY M (Střední proud)
2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky. Uvádí hudbu středního proudu.
LIGHT M (Lehká klasická hudba)
3. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo Klasická hudba pro nenáročné posluchače, jako jsou
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr instrumentální skladby a pod.
režimu „Memory“. CLASSICS (Vážná hudba)
Uvádí symfonickou hudbu, komorní koncerty, operní
4. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo hry.
stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení režimu OTHER M (Ostatní hudba)
výběru předvolby a číslo předvolby začne HUDBA JINÉHO STYLU NEŽ BYLY PŘEDCHOZÍ
blikat. KATEGORIE, NAPŘ. JAZZ, COUNTRY, FOLK,
REGGAE A POD.
• Kroky 1 až 4 lze přeskočit při použití tlačítka WEATHER (Počasí)
MEMORY. Informace o počasí.
Když je toto tlačítko stisknuto, nastavení se FINANCE (Finance)
režimu výběru předvolby pro uložení stanice Zprávy z burzy, obchodu atd.
bez ohledu na aktuální nastavení nabídky. CHILDREN (Dětské programy)
Programy určené pro děti a mládež.
5. Když číslo předvolby bliká, stiskněte jedno SOCIAL A (Sociální události)
z tlačítek rozsahu předvoleb (A až J) pro výběr Programy o lidech a vlivech na ně působících –
požadovaného bloku předvoleb (A až J). sociologie, historie, psychologie atd.
RELIGION (Náboženství)
6. Když číslo předvolby bliká, otočte knoflíkem Náboženská témata.
TUNING/PRESET, stiskněte tlačítko ST +/- PHONE IN (Telefonování)
nebo stiskněte jedno z tlačítek výběru Pořady založené na telefonátech posluchačů.
předvolby (1 až 10) pro výběr požadované
předvolby (1 až 10).

7. Když číslo předvolby bliká, stiskněte knoflík
TUNING/PRESET nebo tlačítko MEMORY pro
uložení stanice do vybrané předvolby.

• Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až
6.

• Celkem lze uložit 100 stanic – 10 stanic
(předvolba 1 až 10) v každém bloku A až J.

Poznámka:

• Pokud je vybrána předvolba A1, stisknutí tlačítka
ST- nebo otočení knoflíkem TUNING/PRESET
doleva vybere předvolbu J10.

• Současně se stanicí se do paměti předvolby uloží
nastavení režimu MPX.

- 16 -

TRAVEL (Cestování) RDS hledání/PTY hledání/TP hledání
Pořady o cestování.
LEISURE (Rekreace) Jednou z užitečných funkcí RDS je možnost hledat
Pořady o volném čase a rekreačních aktivitách, např. určitý typ rozhlasového vysílání. Můžete hledat
zahradničení, rybaření atd. libovolný typ programu podle předchozího seznamu.
JAZZ (Jazz)
Jazzová hudba. 1. Stiskněte tlačítko BAND a vyberte pásmo FM.
COUNTRY (Country)
Country hudba. Poznámka:
NATION M (Národní hudba) • RDS příjem je možné pouze v FM pásmu.
Národní hudba určitého národa v jeho jazyku.
OLDIES (Oldies) 2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.
Hudba ze „zlatého věku“ populární hudby.
FOLK M (Folková hudba) 3. Vyberte „RDS“ otáčením knoflíkem
Folková hudba. TUNING/PRESET nebo stisknutím tlačítka ST+
DOCUMENT (Dokumenty) nebo ST-, pak stiskněte knoflík
Dokumentární pořady. TUNING/PRESET nebo tlačítko ENTER.

Poznámka: 4. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
• Navíc se může zobrazit ALARM. Typ ALARM je stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
požadovaného režimu hledání (RDS, PTY nebo
určený pro nouzová vysílání. Nelze ho hledat, ale TP).
tuner se automaticky přepíná na tento RDS
signál. 5. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro hledání požadovaného
RDS programu.
Systém začne hledat odpovídající stanice
v předvolbách. Když nějakou najde, hledání se
zastaví a stanice je přehrávána pět sekund.

6. Pokud chcete pokračovat v poslechu nalezené
stanice, stiskněte během pěti sekund knoflík
TUNING/PRESET nebo tlačítko ENTER.
Když nestisknete knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER, hledání pokračuje.
Pokud typ programu nelze nalézt, přístroj se
automaticky přepne do režimu hledání frekvence.

Poznámka:
• PTY hledá pouze stanice v předvolbách. Pokud

není v předvolbách žádná stanice, PTY nemůže
provést hledání a zobrazí se „NO PTY DATA“.

- 17 -

Zobrazení RDS informací 5. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET, stiskněte
tlačítko výběru rozsahu předvoleb (A až J)
Použijte tlačítko DISPLAY pro zobrazení různých nebo stiskněte tlačítko výběru předvolby (1 až
dostupných RDS informací. 10).
Na displeji se zobrazí Station Name a pak začne
Poznámka: kurzor blikat na první znakové pozici.
• Pokud je během rolování RT textu přijímán šum,
Tip:
některé znaky se nemusejí zobrazit správně. • Pro vymazání názvu stanice opakuje kroky 4 a 5
• Pokud nejsou požadovaná data nalezena, zobrazí
a místo názvu zadejte mezery.
se „NO ** DATA“.

• Stiskněte tlačítko DISPLAY pro zobrazení RDS
informací.
• Radiový text (RT) – Hlášení, vysílané stanicí.
Například tak může být vysíláno telefonní
číslo stanice.
• Název programu (PS) – Název rozhlasové
stanice.
• Typ programu (PTY) – Indikuje typ aktuálně
vysílaného programu.
• Hodiny (CT)

Pojmenování stanice v předvolbě

Pro snazší identifikaci můžete pojmenovat stanice
v předvolbách.

1. Vyberte stanici, kterou chcete pojmenovat.
Viz. „Vyvolání stanice z předvolby“ (strana 15).

2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.

3. Vyberte „Station Name“ otáčením knoflíkem
TUNING/PRESET nebo stisknutím tlačítka ST+
nebo ST-, pak stiskněte knoflík
TUNING/PRESET nebo tlačítko ENTER.

4. Zadejte požadovaný název.
Výběrem následujících znaků můžete zadat
název dlouhý až osm znaků.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
!“#$%&`()*+,-./[\]^_:;<=>?[mezera]

• Pro výběr znaků použijte knoflík
TUNING/PRESET nebo tlačítka ST +/-.

• Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro potvrzení znaku. Pokud
není vybrán znak, zadá se mezera.

• Název je uložen po stisknutí knoflíku
TUNING/PRESET nebo tlačítka ENTER po
výběru osmého znaku.

- 18 -

5 Poslech DAB vysílání

Diagram DAB služeb
Signál DAB

Soubor Národní DAB Název souboru

(Služba 1) (Služba 2) (Služba 3) (Služba 4)

Složky Alfa 1 Parlament Alfa 2 Alfa 3 Alfa 4 Název stanice
služby Sport Klasika Výuka Typ programu

(Primární) (Sekundární)

Pop hudba Zprávy

O DAB (Digitální audio vysílání)

• Protože systém DAB je vysílán v digitálním
formátu, může poskytovat krystalicky čistý zvuk a
stabilní příjem v mobilních objektech. DAB je nová
generace rozhlasu, poskytující datové služby a
doplňkové multimediální služby.

• DAB vysílá několik služeb pod jedním souborem,
které se nazývají složky služby.

• Každá složka obsahuje jedinečné programy:
zprávy, hudbu, sport a mnoho dalších.

• Každý soubor a složka služby má svůj název a
uživatel může rozpoznat aktuální vysílající stanici
a obsah služby podle názvu.

• Hlavní složky služby jsou vysílány jako primární,
zatímco ostatní jako sekundární.

• Bohaté znakové informace jsou podporovány přes
dynamická návěští, zahrnující informace jako je
název skladby, interpret, skladatel atd.

- 19 -

Naladění DAB (Digitální audio vysílání) 5. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
vysílání tlačítko ENTER pro poslech vybrané stanice.
Po zobrazení „Now tuning…“ se objeví naladěná
TUNING/PRESET F6 stanice.

POWER BAND MENU Poznámka:
• Složky normální služby se zobrazují uvnitř
STANDBY
jednoduchých ostrých závorek <>, složky
SECONDARY RDS TUNED STEREO sekundární služby se zobrazují uvnitř dvojitých
ostrých závorek <<>>.
DISPLAY AUTO TUNE
Uložení stanic do předvoleb
OFF ON
1. Proveďte kroky 1 – 4 z „Naladění DAB
DIMMER (Digitální audio vysílání) vysílání“ (strana 20)
DISP pro naladění stanice, kterou chcete uložit do
předvolby.
1 2 3 A/B/C
2. Proveďte kroky 2 až 7 z „Uložení stanic do
4 5 6 D/E/F předvoleb“ (strana 16).
• Lze uložit až 100 složek služby (samotné
7 8 9 G/H DAB).

MEMORY A.PRESET/A.TUNE
MENU
10 I/J
BAND
TUNE+

ST- ST+
ENTER
TUNE-

MPX

1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro
zapnutí napájení.

2. Při sledování displeje stiskněte tlačítko BAND
pro výběr požadovaného pásma (DAB).

3. Při sledování displeje stiskněte tlačítko AUTO
TUNE nebo A.PRESET/A.TUNE pro spuštění
automatického ladění.

První použití DAB
Když poprvé zapnete přístroj a vyberete DAB, funkce
automatického ladění prohledává frekvence pásma III
a L-pásma. Po proladění je vybrána první nalezená
složka.

• Stiskněte tlačítko na méně jak 2 sekundy pro
provedení lokálního ladění (UK pásmo III). (UK
stanice jsou v rozsahu 11B až 12D (strana 31).

• Stiskněte tlačítko na déle jak 2 sekundy pro
provedení operace plného ladění (plné pásmo III
a L-pásmo: 5A až LW) (strana 31).

• Jakmile je automatické ladění dokončeno, zobrazí
se počet vysílajících stanic a pak je naladěna
první stanice.
Pokud se zobrazí „Station not available“,
zkontrolujte připojení antény (strana 7).

4. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo

stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr

stanice.
Pokud je vybraná stanice stereofonní, svítí
indikátor STEREO.

Sekundární služby
Při příjmu sekundární služby svítí modře indikátor
SECONDARY.
Když je stisknut knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER, je přijímána složka sekundární
služby a indikátor SECONDARY svítí červeně.
Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo tlačítko
ENTER pro návrat zpět k primární službě.

- 20 -

Režim hledání Předvolby

Seřazený seznam TUNING/PRESET F6

POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON

TUNING/PRESET F6

POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON

DIMMER
DISP

1 2 3 A/B/C

DIMMER 4 5 6 D/E/F
DISP
7 8 9 G/H
1 2 3 A/B/C
MEMORY A.PRESET/A.TUNE
4 5 6 D/E/F MENU
10 I/J
7 8 9 G/H BAND
TUNE+
MEMORY A.PRESET/A.TUNE
MENU ST- ST+
10 I/J ENTER
BAND TUNE-
TUNE+
MPX
ST- ST+
ENTER
TUNE-

MPX 1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro
zapnutí napájení.

• Můžete vybrat jakoukoli audio složku ze seznamu 2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.
seřazených složek.
3. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
• Seřazené složky jsou nastaveny v režimu řazení stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro zobrazení
(strana 23). obrazovky výběru režimu hledání.

1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro 4. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
zapnutí napájení. tlačítko ENTER pro nastavení režimu hledání.

2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.

3. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo 5. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro zobrazení stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
obrazovky výběru režimu hledání. „Search Mode/Preset“.

4. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo 6. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro nastavení režimu hledání. tlačítko ENTER pro zobrazení prvního kanálu
předvoleb.
5. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr • Můžete vybrat jakoukoli složku ze seznamu
„Search Mode/Sorted List“. předvoleb.

6. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro zobrazení prvního kanálu
v seřazeném seznamu.

• Můžete vybrat jakoukoli složku ze seřazeného
seznamu.

- 21 -

Pomoc při ladění

TUNING/PRESET F6

POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON

DIMMER
DISP

1 2 3 A/B/C

4 5 6 D/E/F

7 8 9 G/H

MEMORY A.PRESET/A.TUNE
MENU
10 I/J
BAND
TUNE+

ST- ST+
ENTER
TUNE-

MPX

1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro
zapnutí napájení.

2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.

3. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro zobrazení
obrazovky výběru režimu hledání.

4. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro nastavení režimu hledání.

5. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
„Search Mode/Tuning Aid“.

6. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro zobrazení prvního kanálu
v seznamu pomoci při ladění.

7. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro zobrazení
frekvence souboru, který chcete přijímat.

8. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo

tlačítko ENTER pro zobrazení numerické

hodnoty síly signálu pro vybraný soubor.
Zkuste nastavit orientaci antény tak, aby se
citlivost příjmu zvýšila na hodnotu nejméně 70.

Poznámka:

• Při použití této funkce je zvuk automaticky ztišen.

• Pro optimální příjem je doporučena hodnota
citlivosti nejméně 90.

• Dobrý příjem není možný, když je hodnota pod
70.

• Předchozí hodnoty nemusí být možné dosáhnout,
podle místních podmínek.

- 22 -

Režim řazení (řazení složek) Abeceda (Alphanumeric)

• Naladěné složky lze seřadit a uvést v seznamu Seznam „S.Component“ je seřazený v abecedním
podle složek služby, abecedy nebo typu pořadí.
programu.
TUNING/PRESET F6
• Požadované složky pak lze vybrat ze seznamu.
POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON

Složky služby (S.Component) DIMMER
DISP
• Audio složky služby lze vybrat ze seznamu
nalezených složek služby, vytvořeném postupem 1 2 3 A/B/C
„Naladění DAB (Digitální audio vysílání) vysílání“
(strana 20). 4 5 6 D/E/F

• Seznam „S.Component“ je seřazený v pořadí 7 8 9 G/H
frekvencí složek služby.
MEMORY A.PRESET/A.TUNE
MENU
10 I/J
BAND
TUNE+

ST- ST+
ENTER
TUNE-

MPX

TUNING/PRESET F6

POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON 1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro
zapnutí napájení.
DIMMER
DISP 2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.

1 2 3 A/B/C 3. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro zobrazení
4 5 6 D/E/F obrazovky výběru režimu řazení.

7 8 9 G/H 4. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro nastavení režimu řazení.
MEMORY A.PRESET/A.TUNE
MENU 5. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
10 I/J stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
BAND „Sort Mode/Alphanumeric“.
TUNE+
6. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
ST- ST+ tlačítko ENTER pro nastavení režimu řazení na
ENTER „Sort Mode/ Alphanumeric“.
TUNE- • Můžete vybrat jakoukoli složku ze seřazeného
seznamu.
MPX

1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro
zapnutí napájení.

2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.

3. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro zobrazení
obrazovky výběru režimu řazení.

4. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro nastavení režimu řazení.

5. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
„Sort Mode/S.Component“.

6. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro nastavení režimu řazení na
„Sort Mode/S.Component“.

• Můžete vybrat jakoukoli složku ze seřazeného
seznamu.

- 23 -

Typ programu (PTY) Přepnutí zobrazených DAB informací

Seznam „S.Component“ je seřazený podle typů 1. Proveďte kroky 1 – 4 z „Naladění DAB
pořadů. (Digitální audio vysílání) vysílání“ (strana 20)
pro naladění DAB stanice.
TUNING/PRESET F6
2. Stiskněte tlačítko DISPLAY pro přepnutí
POWER BAND MENU přijímané DAB informace.
• Zobrazení se přepne při každém stisknutí
STANDBY tlačítka DISPLAY následovně:

SECONDARY RDS TUNED STEREO DLS Æ Název souboru Æ PTY Æ Kanál a
frekvence Æ Audio informace Æ Čas a datum Æ
DISPLAY AUTO TUNE Chybovost Æ DLS …

OFF ON DLS (Segment dynamického návěští):
Textová data, obsažená ve vysílání, rolují na
DIMMER displeji.
DISP
Název souboru:
1 2 3 A/B/C Zobrazí se název souboru.

4 5 6 D/E/F PTY (Typ programu):
Zobrazí se kategorie přijímaného vysílání.
7 8 9 G/H
Kanál a frekvence:
MEMORY A.PRESET/A.TUNE Zobrazí se frekvence.
MENU
10 I/J Audio informace:
BAND Zobrazí se bitová rychlost a režim přijímaného
TUNE+ vysílání.

ST- ST+ Čas a datum:
ENTER Zobrazí se aktuální čas a datum.
TUNE-
Chybovost:
MPX Pokud je chybovost nad 20, může být generován
šum a kvalitu příjmu může být špatná. Pokud je
1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro zobrazena chybovost nad 20, přemístěte anténu
zapnutí napájení. pro nalezení pozice, kde bude zobrazená
chybovost nižší než 20.
2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.
Poznámka:
3. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo • Pokud nejsou požadovaná data nalezena, zobrazí
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro zobrazení
obrazovky výběru režimu řazení. se NO DLS DATA, NO Ensemble Name, NO PTY
DATA, NO TIME DATA nebo UNCOUNTABLE.
4. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro nastavení režimu řazení.

5. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro výběr
„Sort Mode/PTY“.

6. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro nastavení režimu řazení na
„Sort Mode/ PTY“.
• Můžete vybrat jakoukoli složku ze seřazeného
seznamu.

- 24 -

DRC (Řízení dynamického rozsahu)

• Funkce DRC (řízení dynamického rozsahu)
umožňuje měnit dynamický rozsah přijímaného
zvuku podle obsahu vysílání, takže zvuk je lépe
slyšet, i když je hlasitost nízká.

• Dynamický rozsah lze nastavit ve třech krocích.

TUNING/PRESET F6

POWER BAND MENU

STANDBY

SECONDARY RDS TUNED STEREO

DISPLAY AUTO TUNE

OFF ON

DIMMER
DISP

1 2 3 A/B/C

4 5 6 D/E/F

7 8 9 G/H

MEMORY A.PRESET/A.TUNE
MENU
10 I/J
BAND
TUNE+

ST- ST+
ENTER
TUNE-

MPX

1. Stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko pro
zapnutí napájení.

2. Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání nabídky.

3. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET nebo
stiskněte tlačítko ST+ nebo ST- pro zobrazení
obrazovky režimu výběru hodnoty DRC.

4. Stiskněte knoflík TUNING/PRESET nebo
tlačítko ENTER pro nastavení režimu výběru
hodnoty DRC.

5. Otočte knoflíkem TUNING/PRESET doprava

nebo stiskněte tlačítko ST+ nebo ST-.

• Při každém otočení knoflíkem

TUNING/PRESET doprava nebo při stisknutí

tlačítka ST+ nebo ST- se zobrazení změní

následovně.

DRC OFF: DRC je vypnuto.

Jakákoli DRC úroveň vysílání je

ignorována. Toto je výchozí

nastavení.

DRC ON: Aplikování DRC úrovně jak je vysílána

ve vysílání.

• Toto je efektivní při poslechu v prostředí s

okolním ruchem a při poslechu tichých pasáží

vysílaného programu.

DRC úroveň vysílání je nastavena podle

vysílající stanice.

DRC lze změnit pro dosažení optimální

úrovně.

- 25 -

Funkce poslední paměti Inicializace mikroprocesoru

• Tento přístroj je vybavený funkcí poslední paměti, • Pokud nejsou informace na displeji normální nebo
která uloží nastavení vstupu a výstupu těsně před když přístroj nepracuje správně, je nutná
vypnutím napájení. inicializace mikroprocesoru následujícím
Tato funkce eliminuje potřebu provádět postupem.
komplikované nastavení po zapnutí napájení.
1. Stiskněte tlačítko POWER na přístroji pro jeho
• Tento přístroj je také vybavený zálohovanou vypnutí.
pamětí.
Tato funkce poskytuje cca 2 týdny zachování dat 2. Podržte stisknuté tlačítko MENU a stiskněte
v paměti, když je přístroj vypnutý tlačítkem tlačítko POWER na přístroji pro zapnutí
POWER a je odpojený napájecí kabel. napájení.

3. Na displeji se zobrazí „Memory Clear?“.
Použijte knoflík TUNING/PRESET pro výběr
„Yes“ nebo „No“ a pak stiskněte knoflík
TUNING/PRESET.

4. Pokud vyberete „Yes“, paměť se vymaže a
přístroj se vypne do pohotovostního stavu.
Když vyberete „No“, přístroj se vypne do
pohotovostního stavu.

Poznámka:
• Pokud krok 4 nefunguje, začněte znovu od kroku

1.
• Pokud je mikroprocesor zresetován, všechna

nastavení se vrátí na výchozí hodnoty (nastavené
při výrobě).

- 26 -

6 Další propojení

Upozornění: Ovládání tohoto tuneru přes sensor
dálkového ovládání zesilovače Pioneer
• Před prováděním nebo změnou propojení vypněte
napájení.

Připojení externích antén Mnoho komponentů Pioneer má zdířky SR
CONTROL, které lze použít pro vzájemné propojení
Externí FM anténa Externí AM anténa komponentů, takže můžete používat sensor
dálkového ovládání pouze na jednom z těchto
Venkovní anténa komponentů. Při použití dálkového ovladače řídící
signál projde řetězcem až do odpovídajícího
Vnitřní anténa komponentu.
Pamatujte, že pokud použijete tuto funkci, musíte mít
(izol. drát) připojený alespoň jeden pár analogových audio zdířek
ke druhému komponentu z důvodu uzemnění.
(5 až 6 m) Externí DAB

anténa

Smyčková 1. Propojte zdířku CONTROL IN tohoto tuneru se

anténa zdířkou CONTROL OUT zesilovače Pioneer.
Pro propojení použijte kabel s monofonními mini
ANTENNA konektory na každém konci.

ANTENNA

FM AM FM AM ANTENNA
UNBAL 75Ω LOOP UNBAL 75Ω LOOP DAB

Konektor PAL Zesilovač Tento tuner CD přehrávač atd.

• Pro externí AM anténu použijte 5 až 6 m CONTROL OUT CONTROL CONTROL IN
izolovaného drátu a umístěte ho uvnitř nebo IN OUT
venku. Nechejte smyčkovou anténu připojenou. DIMMER OPEN/CLOSE
Použijte pouze AM smyčkovou anténu PURE AUDIO
z příslušenství.
Dálkový
• Pro externí FM anténu použijte konektor PAL pro ovladač
připojení externí FM antény. Pioneer

• Pro externí DAB anténu připojte venkovní DAB 2. Tento proces lze použít pro propojení všech
anténu. komponentů Pioneer do řetězce.

- 27 -

7 Další informace

Odstraňování závad

Nesprávná operace často vede k problémům a závadám. Pokud se Vám zdá, že s tímto tunerem není něco
v pořádku, zkontrolujte následující body. Někdy jsou problémy způsobené druhým komponentem. Zkontrolujte
všechna zařízení použitá v systému. Pokud se Vám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na servis Pioneer.

• Statická elektřina nebo jiný vnější vliv může způsobit selhání tohoto přístroje. V tomto případě odpojte napájecí
kabel od sítě a znovu ho připojte. Tím obnovíte funkční stav přístroje. Pokud se problém nevyřeší, vyhledejte
servis Pioneer.

Problém Náprava

Napájení nejde zapnout. • Odpojte napájecí kabel od sítě a znovu ho připojte.

• Pokud se pokoušíte zapnout napájení dálkovým ovladačem,

ujistěte se, že je přístroj nejprve zapnutý tlačítkem POWER na

přístroji.

• Pokud se napájení vypíná automaticky, odneste přístroj do

servisu Pioneer.

Chybí zvuk. • Zapněte zesilovač.

• Ujistěte se, že je zesilovač správně zapojený (viz. „Propojení“ na

straně 7).

• Stiskněte tlačítko MUTE na zesilovači Pioneer pro zrušení

ztišení zvuku.

Nelze použít dálkový ovladač. • Vyměňte baterii (strana 6).

• Používejte dálkový ovladač do vzdálenosti 7 m a v úhlu do 30°

od sensoru dálkového ovládání (strana 12).

• Odstraňte překážku nebo použijte dálkový ovladač z jiného

místa.

• Zabraňte svitu silného světla na sensor dálkového ovládání.

Displej je tmavý nebo zhasnutý. • Stiskněte opakovaně tlačítko DIMMER na dálkovém ovladači

pro obnovení jasu displeje.

Během příjmu AM vysílání je slyšet šum. • Vypněte TV.
(Šum z TV nebo rušení v přijímaném • Změňte pozici smyčkové antény.
signálu.)
• Nainstalujte venkovní anténu (strana 27).

Během příjmu AM vysílání je slyšet hučení. • Zasuňte vidlici napájecího kabelu do zásuvky obráceně.
(Signál vyzařovaný z napájecího kabelu je • Nainstalujte venkovní anténu (strana 27).
modulován frekvencí napájecího zdroje.)

- 28 -

Problém Náprava

Silný šum v rozhlasovém vysílání. • Připojte AM anténu a nastavte jí do pozice nejlepšího příjmu.

Také může být nutné připojit externí vnitřní nebo venkovní AM

anténu (strana 27).

• Plně roztáhněte FM anténu, najděte pozici nejlepšího příjmu a

upevněte jí na stěnu. Také může být nutné připojit externí vnitřní

nebo venkovní FM anténu (strana 27).

• Vypněte zařízení, které způsobuje rušení nebo ho umístěte dál.

Automatické ladění neladilo žádné stanice. • Radiový signál je slabý. Automatické ladění detekuje pouze

rozhlasové stanice s dobrým signálem. Pro citlivější ladění

připojte venkovní anténu (strana 27).

Na displeji se zobrazilo „Station not • Zkontrolujte, že je připojená DAB anténa (strana 7).
available“.

Nemám přístup k sekundární službě. • V čase publikování tohoto návodu není k dispozici mnoho

sekundárních služeb. Jejich počet se zvýší až začne vysílat více

DAB stanic.

• Pokud je sekundární služba dostupná, svítí indikátor

SECONDARY.

U některých stanic je slyšet „bublavý“ zvuk. • Zkuste změnit polohu antény pro získání maximální síly signálu.
(DAB jako ostatní digitální média produkuje

kvalitní zvuk při slabém signálu. Avšak

pokud je signál příliš slabý, může být někdy

slyšet „bublavý“ zvuk.)

- 29 -

Technická specifikace Audio sekce

Sekce FM tuneru Výstup (úroveň/impdenace)
FM (100% MOD)............................1000 mV/1 kΩ
Frekvenční pásmo ................... 87.5 MHz až 108 MHz AM (30% MOD)..............................224 mV/1 kΩ
Běžná citlivost
NORMAL ................................. Mono: 11.3 dBf, IHF Různé

(1.0 µV/75 Ω) Napájení............................................ 220 - 240 V, 50/60 Hz
Práh tichosti 50 dB Spotřeba ........................................... 12 W
NORMAL ................................. Mono: 21.3 dBf, IHF Spotřeba v pohotovostním stavu....... 0.5 W
Rozměry.............................. 420 (Š) x 78 (V) x 350 (H) mm
(3.2 µV/75 Ω) Hmotnost (bez obalu)........................ 4.3 kg
Odstup signál/šum ................... Mono : 76 dB (na 85 dBf)
Příslušenství
Stereo: 75 dB (na 85 dBf)
Zkreslení .................................. Stereo: 0.3% (1 kHz) Dálkový ovladač.................................................... 1
Selektivita alernativního kanálu ......75 dB (±400 kHz) Lithiová baterie (CR2025) ..................................... 1
Stereofonní odstup..........................45 dB (1 kHz) Napájecí kabel ...................................................... 1
Frekvenční odezva ................... ±1 dB (30 Hz až 15 kHz) RCA/phono stereofonní audio kabel ..................... 1
Odstup odezvy obrazu .............. 90 dB SR řídící kabel ...................................................... 1
Odstup IF odezvy...................... 95 dB AM smyčková anténa............................................ 1
Anténní vstup ........................... 75 Ω nesymetrických FM anténa............................................................. 1
Vnitřní DAB anténa ............................................... 1
Sekce AM tuneru Záruční list ............................................................ 1
Návod k použití
Frekvenční pásmo .........................531 kHz až 1602 kHz
Citlivost (IHF, smyčková anténa) ...350 µV/m Poznámka:
Selektivita ......................................33 dB (±9 kHz) • Změna technické specifikace a vzhledu výrobku
Odstup signál/šum .........................55 dB
Odstup odezvy obrazu ....................35 dB za účelem vylepšení vyhrazena bez předchozího
Odstup IF odezvy............................65 dB upozornění.
Anténa ...........................................Smyčková anténa
Čištění přístroje
Sekce DAB tuneru • Pro odstranění nečistot a prachu použijte utěrku

Frekvenční pásmo nebo suchý hadřík.
........174.928 (5A) MHz až 239.200 (13F) MHz • Když je povrch hodně špinavý, namočte hadřík do

(Pásmo III) slabého roztoku neutrálního saponátu, dobře ho
1452.960 (LA) MHz až 1490.624 (LW) MHz vyždímejte, odstraňte nečistoty a přístroj osušte
suchým hadříkem. Nepoužívejte vosk na nábytek
(L-Pásmo) nebo jiné čističe.
Citlivost ...........................................-100 dBm • Nikdy nepoužívejte ředidlo, benzín, insekticidní
Odstup signál-šum ..........................105 dB spreje nebo jiné chemikálie na nebo v blízkosti
THD-N.............................................0.006% (1 kHz) tohoto přístroje, protože může dojít ke korozi
Separace kanálů .............................100 dB (1 kHz) povrchu.
Selektivita ......................................40 dB (na sousedních

kanálech)
Frekvenční odezva.......................±0.5 dB (5 Hz až 20 kHz)
Digitální výstup ............................Optický, koaxiální
Anténní konektor..........................75 Ω, F samice
Analogová výstupní úroveň..........1.85 Vrms

- 30 -

Tabulka DAB frekvencí

Pásmo III (174 MHz až 240 MHz) L-pásmo (1452 MHz až 1490 MHz)

Frekvence Úroveň Frekvence Úroveň Frekvence Úroveň Frekvence Úroveň

174.928 MHz 5A 211.648 MHz 10B 1452.960 MHz LA 1473.504 MHz LM
176.640 MHz 5B 213.360 MHz 10C 1454.672 MHz LB 1475.216 MHz LN
178.352 MHz 5C 215.072 MHz 10D 1456.384 MHz LC 1476.928 MHz LO
180.064 MHz 5D 216.928 MHz 11A 1458.096 MHz LD 1478.640 MHz LP
181.936 MHz 6A 218.640 MHz 11B 1459.808 MHz LE 1480.352 MHz LQ
183.648 MHz 6B 220.352 MHz 11C 1461.520 MHz LF 1482.064 MHz LR
185.360 MHz 6C 222.064 MHz 11D 1463.232 MHz LG 1483.776 MHz LS
187.072 MHz 6D 223.936 MHz 12A 1464.944 MHz LH 1485.488 MHz LT
188.928 MHz 7A 225.648 MHz 12B 1466.656 MHz LI 1487.200 MHz LU
190.640 MHz 7B 227.360 MHz 12C 1468.368 MHz LJ 1488.912 MHz LV
192.352 MHz 7C 229.072 MHz 12D 1470.080 MHz LK 1490.624 MHz LW
194.064 MHz 7D 230.784 MHz 13A 1471.792 MHz LL
195.936 MHz 8A 232.496 MHz 13B
197.648 MHz 8B 234.208 MHz 13C
199.360 MHz 8C 235.776 MHz 13D
201.072 MHz 8D 237.488 MHz 13E
202.928 MHz 9A 239.200 MHz 13F
204.640 MHz 9B
206.352 MHz 9C
208.064 MHz 9D
209.936 MHz 10A

- 31 -


Click to View FlipBook Version