The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-28 07:41:51

Bose SoundTouch 20, 30 Serie III CZ

Bose SoundTouch 20, 30 Serie III CZ

Uživatelská příručka

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si prosím přečtěte následující důležité bezpečnostní pokyny a postupujte podle nich. Díky nim byste si měli systém
správně nastavit a obsluhovat tak, abyste si mohli vychutnat veškeré pokročilé funkce. Tuto příručku si uschovejte kvůli
pozdějšímu nahlédnutí.

Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před přítomností neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř systému, které může být dostatečně silné na to, aby představovalo riziko úrazu
elektrickým proudem.
Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku v této příručce upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz nebo
údržbu.

VAROVÁNÍ:
• Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo

vlhkosti.
• Tento přístroj nevystavujte kapajícím nebo stříkajícím kapalinám a na přístroj nebo do jeho blízkosti

neumisťujte žádné předměty s kapalinami, jako jsou vázy. Stejně jako v případě jiných elektronických
zařízení si dávejte pozor na to, abyste do výrobku nebo jeho jakékoli části nevylili žádnou kapalinu. Kapaliny
mohou způsobit poruchu a/nebo nebezpečí požáru.

UPOZORNĚNÍ:
• Baterii (nebo baterie) udržujte mimo dosah dětí. Baterii nesmíte polknout, protože hrozí chemické popálení.

Dálkový ovladač dodaný s tímto výrobkem obsahuje knoflíkový článek. Požití mincového/knoflíkového
článku baterie může způsobit vážné vnitřní popáleniny za pouhé 2 hodiny a může vést i ke smrti. Přestaňte
výrobek používat, pokud se přihrádka na baterii nedá bezpečně zavřít. Pokud se domníváte, že mohlo dojít
ke spolknutí baterie nebo k jejímu vniknutí do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Při
nesprávné výměně nebo špatném zacházení může způsobit explozi, požár nebo chemické popáleniny.
Baterie nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 100 °C a nepalte. Vyměňujte je pouze za schválený typ
baterií: (např. UL) třívoltové lithiové baterie CR2032 nebo DL2032. Použité baterie okamžitě likvidujte.
• Neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky, na přístroj nebo do jeho blízkosti.

VAROVÁNÍ: Obsahuje drobné součástky, které mohou představovat nebezpečí udušení. Je nevhodný pro děti
mladší 3 let.

Použité baterie zlikvidujte správným způsobem v souladu s místními předpisy.
Nepalte je.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován vyhozením do domovního odpadu a musí být
odevzdán na příslušném sběrném místě za účelem recyklace. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit
přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Chcete-li získat více informací o likvidaci a recyklaci tohoto
výrobku, kontaktujte svůj místní úřad, likvidační službu nebo obchod, v němž jste tento výrobek koupili.

2 ‒ Česky

Důležité bezpečnostní pokyny

Výrobek obsahuje magnetický materiál. S jakýmikoli dotazy na to, zda by tento přístroj mohl ovlivnit činnost
vašeho implantovaného lékařského zařízení, se obraťte na svého lékaře.

UPOZORNĚNÍ: Na systému nebo příslušenství nic neupravujte. Neoprávněné změny mohou zhoršit
bezpečnost, soulad s předpisy a výkon systému.
POZNÁMKY:
• V případech, kdy se k odpojení přístroje používá síťová zástrčka nebo spojka, takto odpojené zařízení zůstává
připraveno k okamžitému provozu.
• Tento výrobek se smí používat jen ve vnitřním prostředí. Není ani navržen, ani testován pro venkovní použití,
v rekreačních vozidlech nebo člunech.
• Etiketa výrobku je umístěna ze zadní nebo spodní strany celého systému.
Důležité bezpečnostní pokyny
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody nebo mokra.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Přístroj neinstalujte poblíž jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje
(včetně zesilovačů), které vydávají teplo.
9. Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází
z přístroje.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.
11. Během bouřky, nebo pokud se nepoužívá delší dobu, přístroj odpojte ze zásuvky.
12. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem
poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, při rozlití tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
pokud byl přístroj vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně, nebo spadl.

Česky ‒ 3

Informace o předpisech

Informace o výrobcích, které generují elektrický šum
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle oddílu 15 pravidel FCC.
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných
prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a
používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje nicméně žádná záruka, že
k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což
lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více
z následujících opatření:
• přesměrování nebo přemístění přijímací antény;
• zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem;
• připojení zařízení do zásuvky jiného obvodu než toho, k němuž je připojen přijímač;
• obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika s žádostí o pomoc.
VAROVÁNÍ FCC
Změny nebo úpravy výslovně neschválené firmou Bose by mohly anulovat oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
Důležité informace o shodě pro USA a Kanadu
Toto zařízení vyhovuje oddílu 15 pravidel FCC a kanadské průmyslové licenci – s výjimkou normy (norem) RSS. Obsluha
zařízení je podmíněna následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto
zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.
Toto zařízení vyhovuje limitům expozice záření stanoveným FCC a kanadským průmyslem pro nekontrolované prostředí.
Toto zařízení by mělo být instalováno a obsluhováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem.
Toto zařízení nesmí být umístěno v blízkosti nebo obsluhováno společně s jakýmikoliv jinými anténami nebo vysílači.
Toto zařízení vyhovuje kanadským normám Industry Canada licence-exempt RSS.
Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bose Corporation prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje podstatným požadavkům a jiným relevantním
ustanovením směrnice 1999/5/ES a požadavkům všech použitelných směrnic EU. Prohlášení o shodě v plném
znění najdete na: www.Bose.com/compliance.

4 ‒ Česky

Informace o předpisech

Názvy a obsahy toxických nebo nebezpečných látek či prvků

Toxické nebo nebezpečné látky a prvky

Olovo Rtuť Kadmium Šestimocný Polybromovaný bifenyl Polybromovaný difenylether
Název složky (Pb) (Hg) (Cd) (CR(VI)) (PBB) (PBDE)

PCB

Kovové díly

Plastové díly

Reproduktory

Kabely

Tato tabulka byla vypracována v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.
O: Označuje, že uvedená nebezpečná látka obsažená ve veškerých homogenních materiálech v této součástce je pod úrovní požadovaného limitu
GB/T 26572.

X: Označuje, že uvedená nebezpečná látka obsažená alespoň v jednom z homogenních materiálů použitých v této součástce je nad úrovní
požadovaného limitu GB/T 26572.

Vyplňte a uchovejte pro své záznamy.
Výrobní a modelové číslo najdete na zadní nebo spodní straně systému.
Výrobní číslo: _________________________________________________________________________________
Modelové číslo: ________________________________________________________________________________
Datum nákupu: ________________________________________________________________________________
Doporučujeme vám, abyste si účtenku uschovali na bezpečném místě.

App Store je ochrannou známkou služby společnosti Apple Inc.
Amazon, Kindle a Fire jsou ochrannými známkami společnosti Amazon.com, Inc., nebo jejích poboček.
Android a Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.
Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc., a používání takovýchto označení
společností Bose Corporation je v souladu s licencí.

iHeartRadio je registrovanou ochrannou známkou společnosti iHeartMedia, Inc.
Tento výrobek obsahuje software Spotify, který podléhá licencím třetí strany, které lze nalézt zde:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify je registrovanou ochrannou známkou společnosti Spotify AB.
SoundTouch a wireless note design jsou ochrannými známkami Bose Corporation v USA a dalších zemích.
Wi-Fi je registrovanou ochrannou známkou Wi-Fi Alliance.
Windows Media je registrovanou ochrannou známkou Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
© 2015 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, pozměněna, distribuována nebo jinak použita bez předchozího
písemného povolení.

Česky ‒ 5

Obsah

SoundTouch™ 8
8
Výhody systému ...................................................................................................................... 8
Hardwarové funkce ..................................................................................................................
Aplikace SoundTouch™............................................................................................................ 9
10
Nastavení systému 10
10
Vybalení systému.............................................................................................................................. 11
11
Připojení systému k napájení ............................................................................................................ 11
Přidání systému do vaší domácí sítě Wi-Fi®......................................................................................
12
Přidejte si systém ke stávajícímu účtu SoundTouch™ ............................................................. 12
Stáhněte si a nainstalujte aplikaci SoundTouch™ . ................................................................... 13
Připojte systém k vaší domácí Wi-Fi® síti ................................................................................. 13
14
Připojení systému k nové síti............................................................................................................. 15

Použití systému 16
16
Zapnutí systému ............................................................................................................................... 16
Získání systémových informací .........................................................................................................
17
Sdělení na displeji.................................................................................................................... 17
Indikátor Wi-Fi® ........................................................................................................................ 17
Ovládací tlačítka systému ................................................................................................................. 18

Použití tlačítka .............................................................................................................

Ovládání systému pomocí aplikace

Použití aplikace SoundTouch™..........................................................................................................
Získání nápovědy.....................................................................................................................
Ovládání systému z jiného chytrého telefonu, tabletu nebo počítače .......................................

Přizpůsobení vašich předvoleb

Jak předvolby fungují ........................................................................................................................
Co potřebujete vědět................................................................................................................

Přehrávání z předvolby .....................................................................................................................
Nastavení předvolby .........................................................................................................................

6 ‒ Česky

Obsah

Bluetooth® 19
21
Spárování zařízení podporujícího Bluetooth® .................................................................................... 21
Připojení ke spárovanému zařízení podporující Bluetooth® ............................................................... 21
21
Použití tlačítka .............................................................................................................
22
Použití funkce Bluetooth® na spárovaném zařízení ................................................................
23
Vymazání seznamu zařízení spárovaných se systémem pomocí Bluetooth®................................... 23
24
Připojení zařízení pomocí konektoru AUX IN 24

Použití kabelu k připojení zvukového zařízení................................................................................... 25
26
Pokročilé funkce 26
27
Aktualizace softwaru systému ........................................................................................................... 28
Deaktivace připojení Wi-Fi®............................................................................................................... 28
Opětovná aktivace připojení Wi-Fi® ...................................................................................................
29
Přenastavení systému....................................................................................................................... 29

Péče a údržba 30
30
Odstraňování problémů..................................................................................................................... 30
Získávání diagnostických informací..........................................................................................

Čištění ..............................................................................................................................................
Výměna baterie dálkového ovladače.................................................................................................
Zákaznická služba ............................................................................................................................
Informace o omezené záruce............................................................................................................

Technické informace

Systém SoundTouch™ 30..................................................................................................................
Systém SoundTouch™ 20..................................................................................................................

Příloha: Instalace pomocí počítače

Důležité informace o nastavení .........................................................................................................
Použití stolního počítače k nastavení .......................................................................................

Nastavení systému pomocí počítače.................................................................................................

Česky ‒ 7

SoundTouch™

Váš bezdrátový hudební systém SoundTouch™poskytuje čistý a plný zvuk, který se přenáší bezdrátově pomocí vaší
domácí Wi-Fi sítě. Pomocí zařízení SoundTouch™ můžete streamovat internetové rádio, hudební služby a svou hudební
knihovnu.
Máte-li doma Wi-Fi, jste připraveni s požitkem poslouchat svou oblíbenou hudbu v jakékoli místnosti podle svého přání.
Výhody systému
• Užívejte si bezdrátový přístup k internetovému rádiu, hudebním službám a své hudební knihovně.
• Snadno přehrávejte svou oblíbenou hudbu pomocí svých vlastních, přizpůsobených předvoleb.
• Bezdrátové nastavení pomocí vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.
• Zařízení funguje s vaší stávající domácí Wi-Fi sítí.
• Streamujte hudbu ze zařízení podporujících Bluetooth®.
• Bezplatná aplikace SoundTouch™pro váš počítač, chytrý telefon nebo tablet.
• Jednoduše kdykoli přidejte další systémy pro poslechový zážitek ve více místnostech.
• Široký výběr audiosystémů Bose®vám umožňuje zvolit správné řešení pro každou místnost.
Hardwarové funkce
• Pomocí šesti předvoleb na systému a dálkovém ovládání spustíte přehrávání pouze jedním dotykem.
• 1,6palcový displej zobrazuje stav systému a další informace.
• Konektor AUX umožňuje přehrávání ze zvukového zařízení.
• Dálkový ovladač pro snadné ovládání namířením a stisknutím do vzdálenosti 6 metrů.
• Tlačítka „palec nahoru“ a „palec dolů“ na dálkovém ovladači pro poslech podle libosti.

Aplikace SoundTouch™
• Nastavte si a ovládejte svůj systém z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.
• Pomocí aplikace SoundTouch™si snadno přizpůsobíte předvolby na právě vaši oblíbenou hudbu.
• Vyzkoušejte si internetové rádio, hudební služby a svou hudební knihovnu.
• Upravte si systémová nastavení.

8 ‒ Česky

Nastavení systému

Vybalení systému

Opatrně vybalte obsah krabice a ujistěte se, že jsou v ní tyto díly:

Dálkový ovladač

Hudební systém SoundTouch™ Wi-Fi® Napájecí kabel

Dodávka může obsahovat více napájecích kabelů. Použijte napájecí kabel vhodný pro váš region.
Poznámka: Je-li část systému poškozená, nepoužívejte ji. Kontaktujte místního autorizovaného prodejce Bose® nebo

zákaznickou službou Bose. Kontaktní informace naleznete ve stručném návodu k obsluze v krabici.

Krabici a obalové materiály uložte pro budoucí přepravu nebo uskladnění systému.

Česky ‒ 9

Nastavení systému
Připojení systému k napájení

Před nastavením systému pro vaši síť připojte systém k napájení.
1. Připojte přívodní kabel do konektoru POWER na systému.

2. Druhý konec přívodního kabelu zapojte do zásuvky elektrické sítě.

Přidání systému do vaší domácí sítě Wi-Fi®

Po připojení vašeho systému do napájení si musíte stáhnout a nainstalovat aplikaci SoundTouch™ do chytrého telefonu
nebo tabletu připojeného k vaší síti. Aplikace vás provede připojením systému k vaší síti.
Poznámka: Pokud nemáte chytrý telefon nebo tablet, můžete k nastavení použít počítač. Viz strana 30.

Přidejte si systém ke stávajícímu účtu SoundTouch™

Pokud již máte SoundTouch™ nakonfigurovaný pro jiný systém, pak už si znovu nemusíte stahovat aplikaci SoundTouch™.
1. Na svém chytrém telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci volbou ikony SoundTouch™.
2. Chcete-li přidat další systém, zvolte možnosti EXPLORE (prozkoumat) > SETTINGS (nastavení) > Systems

(systémy) > ADD SYSTEM (přidat systém).
Tato aplikace vás provede nastavením.

10 ‒ Česky

Nastavení systému

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci SoundTouch™

Pokud systém SoundTouch™ nastavujete poprvé, musíte si nainstalovat i aplikaci.
Na svůj chytrý telefon nebo tablet si stáhněte ovládací aplikaci SoundTouch™.

Ovládací aplikace
Bose® SoundTouch™

• Uživatelé systému iOS si aplikaci mohou stáhnout v App Store.
• Uživatelé systému Android™ si mohou aplikaci stáhnout v Google Play™.
• Uživatelé Amazon Kindle Fire si mohou stáhnout aplikaci pomocí Amazon Appstore pro Android.

Připojte si systém do své domácí Wi-Fi® sítě

Po nainstalování aplikace přidejte systém ke své síti:

1. Na svém chytrém telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci volbou ikony .
Aplikace vás provede celým připojením domácí Wi-Fi® sítě.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste si vše nastavili, včetně vytvoření účtu SoundTouch™, přidali si hudební
knihovnu a hudební služby.

Připojení systému k nové síti

Pokud se změní vaše síťové informace, musíte přidat systém do nové sítě.
Můžete tak udělat ručně zavedením systému v režimu nastavení.
1. Na tlačítkové klávesnici stiskněte a podržte a , dokud se na displeji neobjeví Setup (nastavení) a indikátor

Wi-Fi nesvítí oranžově.

2. Otevřete aplikaci ve svém chytrém telefonu, tabletu nebo počítači.
3. Z panelu EXPLORE (prozkoumat) vyberte SETTINGS (nastavení) > Systems (systémy).
4. Vyberte svůj systém.

Tato aplikace vás provede nastavením.

Česky ‒ 11

Použití systému

Zapnutí systému

Na tlačítkové klávesnici nebo dálkovém ovládání stiskněte tlačítko Power( ). Na displeji se zobrazí ikona, sdělení nebo
informace o tom, co právě hraje, podle stavu systému. Podívejte se na stranu 13, pokud chcete zobrazit seznam ikon na
displeji.

Tip: Abyste zapnuli systém, můžete také stisknout Předvolbu (Preset) nebo .

Získání systémových informací

Informace se zobrazují pomocí displeje a indikátoru Wi-Fi® v přední části systému (viz strana 13).
• Displej: zobrazuje sdělení systému a informace, co právě hraje.
• Indikátor Wi-Fi: zobrazuje stav Wi-Fi.

Indikátor Wi-Fi
Displej

Přední panel systému

12 ‒ Česky

Použití systému

Sdělení na displeji

Na displeji se zobrazují informace systému a ikony, a ty mohou obsahovat i album a umělce.

Ikona displeje Popis

Zobrazí se při prvním zapojení. Dává pokyn, abyste se obrátili na pokyny k nastavení.
Přehrává se internetové rádio.
Nastavuje se hlasitost.
Přehrává se hudební knihovna.
Je spuštěna funkce přehrávání multi-room.
Je spuštěn pomocný režim.
Je spuštěn zdroj pomocí Bluetooth®.

Vybrali jste Předvolbu (Preset).

Přeskočit na následující stopu.
Přeskočit zpět na předcházející stopu.
Přehrávání je pozastaveno.
Přehrávání je zastaveno.

Indikátor Wi-Fi®

Indikátor Wi-Fi®( ) v přední části systému zobrazuje status připojení systému k Wi-Fi.

Indikátor aktivity Stav systému

Bílé blikání Probíhá připojování k síti Wi-Fi.

Plná bílá (tlumená) Úsporný režim a připojení k síti Wi-Fi.

Plná bílá (jasná) Systém je zapnutý a připojený k síti Wi-Fi.

Blikající oranžově Odpojeno od sítě Wi-Fi.

Plná oranžová Systém je v režimu nastavení.

Zhasnuto Připojení k síti je deaktivováno .

Česky ‒ 13

Pomocí systému

Tlačítka ovládání systému

Tlačítka ovládání systému jsou umístěna na tlačítkové klávesnici a na dálkovém ovládání.
Můžete také ovládat systém pomocí aplikace SoundTouch™ (viz strana 16).
• Tlačítková klávesnice: můžete zapnout systém, nastavit a přehrávat své Předvolby, nastavovat hlasitost a aktivovat

zdroje připojené pomocí Bluetooth® a pomocné zdroje.
• Dálkové ovládání: ovládáte stejné funkce jako pomocí tlačítek; navíc můžete přeskočit vpřed/zpět a spustit/pozastavit

přehrávání a označit skladbu palcem nahoru/dolů.

Tlačítko Popis

Power (zapnout): Stiskněte pro zapnutí/vypnutí systému.

Tlačítka šesti předvoleb:
• Stiskněte a podržte pro nastavení skladby, která právě hraje, jako předvolby.
• Stisknutím přehrajte předvolbu.
Tlačítko Bluetooth/Pomocný zdroj (Aux)
Stisknutím tlačítka můžete přehazovat mezi Bluetooth a pomocným zdrojem.
Podle ikony nebo textu na displeji poznáte daný zdroj.

Zvýšit/snížit hlasitost: stiskněte pro zvýšení/snížení hlasitosti.

Přeskočit zpět/přeskočit vpřed: stiskněte pro přeskakování stop (pouze na dálkovém ovládání).

• Přehrát/pozastavit: stiskněte pro přepínání spuštění nebo pozastavení přehrávání.
• Ztlumení/zapnutí zvuku: stiskněte pro ztlumení nebo zapnutí zvuku u přístroje připojeného

pomocí AUX (pouze na dálkovém ovládání).
• Palec nahoru / palec dolů: stisknutím označte, zda se vám líbí či nelíbí právě přehrávaný

výběr.

14 ‒ Česky

Pomocí systému

Pomocí tlačítka

Toto multifunkční tlačítko vám umožní přehrávat více hudby přes systém.
• Streamujte hudbu z připojeného zařízení podporujícího Bluetooth®.
• Připojte zvukové zařízení ke konektoru AUX IN.

Stiskněte pro přepínání mezi zdrojem připojeným pomocí Bluetooth ( ) a pomocnými ( ) zdroji.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Systém je vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth, pomocí níž můžete přenášet hudbu ze zařízení podporujícího
Bluetooth do svého systému. Váš systém uchovává osm dříve připojených zařízení v seznamu spárovaných zařízení.
Více informací naleznete na straně 19.

Pomocný zdroj

Pomocný zdroj vám umožní přehrávat hudbu z audio zařízení, které je připojeno k systému pomocí konektoru AUX IN.
Potřebujete stereofonní kabel s 3,5mm stereofonní zástrčkou (není součástí dodávky).
Více informací naleznete na straně 22.

Česky ‒ 15

Ovládání systému pomocí aplikace
Použití aplikace SoundTouch™

Aplikace SoundTouch™ je softwarová aplikace, která vám umožňuje nastavit a ovládat systém SoundTouch™ z vašeho
chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Vaše chytré zařízení se díky této aplikaci chová jako bohatě vybavený dálkový
ovladač vašeho systému SoundTouch™.
Tato aplikace vám umožňuje spravovat nastavení vašeho systému SoundTouch™, přidávat hudební služby, zkoumat místní
i globální internetové rádiové stanice, nastavovat a měnit předvolby, streamovat hudbu do systému, zobrazovat, co se
přehrává, a mnoho dalšího.
Poté, co systém spojíte se svou sítí pomocí aplikace SoundTouch™, jste připraveni poslouchat streamovanou hudbu a
přizpůsobit si své předvolby.

Získání nápovědy

SoundTouch.com
Umožňuje přístup k centru podpory vlastníků, kde se nacházejí uživatelské příručky, články, tipy a výukové materiály,
včetně knihovny videonahrávek, a kde můžete pokládat otázky a získávat odpovědi od komunity vlastníků.
1. Spusťte prohlížeč.
2. Do adresového pole napište SoundTouch.com.

Nápověda k aplikaci
Nabízí články, které pomáhají s používáním aplikace SoundTouch™.
1. Chcete-li tuto aplikaci spustit, zvolte na svém zařízení možnost .
2. Z panelu EXPLORE (prozkoumat) zvolte možnost HELP (nápověda).

Ovládání systému z jiného chytrého telefonu, tabletu nebo počítače

Jakmile nastavíte systém SoundTouch™ pro svou domácí síť Wi-Fi®, můžete jej ovládat z jakéhokoli chytrého telefonu,
tabletu nebo počítače ve stejné síti.
1. Připojte zařízení do stejné sítě jako svůj systém.
2. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci SoundTouch™ do svého zařízení.

• Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, podívejte se na stranu 11.
• Pokud používáte počítač, spusťte prohlížeč a přejděte na stránku:

SoundTouch.com/app

16 ‒ Česky

Přizpůsobení vašich předvoleb
Jak předvolby fungují

Můžete přiřadit šest předvoleb svým oblíbeným streamovým hudebním službám, stanicím, playlistům, interpretům, albům
nebo písním z vaší hudební knihovny. Vaše hudba bude kdykoliv dostupná jednoduchým stiskem tlačítka na systému
SoundTouch™ nebo na příslušném dálkovém ovládání.
Tip: Vaše předvolby můžete aktivovat i pomocí aplikace SoundTouch™ ve vašem počítači, chytrém telefonu nebo

tabletu.

Co potřebujete vědět

• Předvolby si můžete nastavit v aplikaci, pomocí tlačítkové klávesnice a dálkového ovládání.
• Pokud je zdrojem Předvolby vaše hudební knihovna v iTunes nebo Windows Media Player, ujistěte se, že počítač,

v němž je hudební knihovna uložena, je zapnutý a připojený ke stejné síti, jako je systém SoundTouch™.
• Předvolby nemůžete nastavit na Bluetooth® stream nebo zvukové zařízení připojené do konektoru AUX IN.

Přehrávání z předvolby

Jakmile si nastavíte své předvolby pomocí aplikace, pro přehrání stiskněte tlačítko Preset (předvolba) na tlačítkové
klávesnici nebo na dálkovém ovládání. Pokud jste své předvolby nenastavili, spusťte aplikaci a své předvolby si nastavte.
Pokud potřebujete pomoc, vyhledejte nápovědu v aplikaci.
Pokud používáte dálkové ovládání, namiřte jej na systém a stiskněte tlačítko Preset (předvolba).

Hudba se přehrává pomocí systému. Na displeji se objeví informace, která může obsahovat ikonu, píseň nebo stanici podle
zdroje. Viz strana 13.
Poznámka: Pokud nehraje žádná hudba a na displeji se objeví Preset empty (Prázdná předvolba), najděte si kapitolu

„Nastavení předvolby“ na straně 18.

Česky ‒ 17

Přizpůsobení vašich předvoleb
Nastavení předvolby

1. Streamujte hudbu do systému pomocí aplikace.
2. Zatímco se přehrává hudba, stiskněte a podržte tlačítko Preset (předvolba) na tlačítkové klávesnici nebo na dálkovém

ovládání (po dobu asi 2 sekund).

Při stisknutí tlačítka Preset systém vydává tón. Na displeji se objeví sdělení New Preset assigned (Přiřazena nová
předvolba).
Poznámka: Informace o používání aplikace SoundTouch™ pro nastavení a změny vašich předvoleb naleznete

v nápovědě k aplikaci.

18 ‒ Česky

Bluetooth®

Spárování zařízení podporujícího Bluetooth®

Bezdrátová technologie Bluetooth® vám umožňuje streamovat do vašeho systému SoundTouch™ hudbu z chytrých
telefonů, tabletů, počítačů nebo jiných zvukových zařízení, která podporují Bluetooth. Streamovat hudbu ze zařízení
podporujících Bluetooth můžete i ze zařízení, která nejsou součástí vašeho ekosystému SoundTouch™, jako jsou chytré
telefony či tablety vašich hostů.
Než si budete chtít přenášet hudbu ze zařízení podporujícího Bluetooth, musíte dané zařízení spárovat se svým systémem.
1. Na tlačítkové klávesnici nebo dálkovém ovládání stiskněte a uvolněte, dokud se na displeji neobjeví sdělení

o spárování zařízení pomocí Bluetooth.

Poznámka: Pokaždé když stisknete , bude systém přepínat mezi zařízeními připojenými přes Bluetooth ( )

a pomocnými ( ) zdroji.

Tip: Pro spárování zařízení můžete také stisknout a podržet po dobu dvou sekund.

Před spárováním zařízení se ujistěte, že na displeji vidíte sdělení o funkci Bluetooth.

Česky ‒ 19

Bluetooth®

2. Na zařízení, které podporuje Bluetooth®, zapněte funkci Bluetooth.
Tip: Funkce Bluetooth se obvykle nachází mezi nastaveními. Nastavení na domovské obrazovce obvykle
reprezentuje ikona ozubeného kola ( ).

3. Ze seznamu zařízení vyberte systém SoundTouch™.
Jakmile se zařízení spárují, v seznamu zařízení se objeví jméno připojeného systému SoundTouch™.

4. Na zařízení podporujícím Bluetooth spusťte přehrávání hudby pomocí vašeho systému.
Pokud své zařízení nemůžete spárovat
Možná budete muset promazat seznam spárovaných zařízení pomocí Bluetooth (strana 21). Po promazání zkuste zařízení
opět spárovat (strana 19).
Více informací naleznete v kapitole Odstraňování problémů na straně 25.

20 ‒ Česky

Připojení ke spárovanému zařízení podporujícímu Bluetooth®

Můžete přenášet hudbu ze zařízení podporujícího Bluetooth® do svého systému. Přenášení hudby ze spárovaného zařízení
do systému SoundTouch™ je možné dvěma způsoby.
Je-li v systémovém seznamu spárovaných zařízení obsaženo více zařízení, připojení spárovaného zařízení může trvat až
dvě minuty. Na displeji systému se objevuje stav připojení.

Použití tlačítka

1. Na tlačítkové klávesnici nebo dálkovém ovládání stiskněte a uvolněte, dokud se na displeji neobjeví sdělení o připojení
pomocí Bluetooth.

Systém se připojuje k zařízení, které naposledy streamovalo do systému.

2. Na zařízení spusťte přehrávání hudby.

Tip: Je-li spárované zařízení připojeno, nemusíte mačkat tlačítko .

Pokud nemůžete streamovat zvuk ze spárovaného zařízení

Váš systém SoundTouch™ možná ztratil spojení se zařízením. Podívejte se na displej systému. Pokud není spárované
zařízení v dosahu systému, umístěte jej do dosahu systému.

Použití funkce Bluetooth® na spárovaném zařízení

1. Na zařízení podporujícím Bluetooth zapněte funkci Bluetooth.
2. Ze seznamu zařízení vyberte systém SoundTouch™.
3. Jakmile se připojí, spusťte přehrávání hudby na zařízení podporující Bluetooth. Bude se přenášet do vašeho

systému.

Promazání seznamu zařízení spárovaných se systémem
pomocí Bluetooth®

Když spárujete svůj systém se zařízením, které podporuje Bluetooth, spojení se uloží do seznamu spárovaných zařízení
v systému. Pokud se nebudete moci k zařízení připojit, možná budete muset seznam spárovaných zařízení smazat.
Jakmile tento seznam smažete, budete muset znovu spárovat dříve spárovaná zařízení.

Na panelu s tlačítky nebo na dálkovém ovladači stiskněte a podržte (asi 10 sekund) tlačítko .

Na displeji se zobrazí podobné sdělení o Vymazání ze seznamu spárovaných zařízení.
Systém je připraven pro spárování se zařízením (strana 19).

Česky ‒ 21

Připojení zařízení do konektoru AUX IN

Použití kabelu k připojení zvukového zařízení

Do konektoru AUX IN v systému lze připojit chytrý telefon, počítač nebo jiný druh audio zařízení pomocí audio výstupu. Do
konektoru AUX IN pasuje 3,5mm konektor stereo kabelu (není součástí balení).
1. Pomocí stereo kabelu připojíte své audio zařízení do konektoru AUX IN v systému.

2. Na tlačítkové klávesnici nebo dálkovém ovládání stiskněte a uvolněte , dokud se neobjeví na displeji .
3. Začněte přehrávat hudbu na zvukovém zařízení.

22 ‒ Česky

Pokročilé funkce
Aktualizace softwaru systému

Aplikace vás upozorní, až bude dostupná aktualizace softwaru, pak si můžete systém aktualizovat v rámci aplikace. Ale
můžete si software systému aktualizovat i pomocí tlačítek na systému.
1. Stiskněte , abyste systém spustili.
2. Na tlačítkové klávesnici stiskněte a podržte a (po dobu 5 sekund).

Na displeji se zobrazí odpočítávání od 5 do 1. Lišta průběhu zobrazuje stav.
Na displeji se zobrazí sdělení o dokončené aktualizaci.

Vypnutí připojení Wi-Fi®

Systém má zabudovaný Wi-Fi přijímač, který umožňuje bezdrátové připojení.
1. Stiskněte , abyste systém spustili.
2. Na tlačítkové klávesnici stiskněte a podržte a (po dobu 5 sekund).

Na displeji se zobrazí odpočítávání od 5 do 1 a pak podobné sdělení jako Podržte pro deaktivaci sítí.
Indikátor Wi-Fi se vypne, když se odpojí Wi-Fi signál.

Česky ‒ 23

Pokročilé funkce
Opětovná aktivace připojení Wi-Fi®

Když je systém zapnutý, stiskněte a podržte a (po dobu 5 sekund).
Na displeji se zobrazí odpočítávání od 5 do 1 a pak podobné sdělení jako Podržte pro aktivaci sítí.
Indikátor Wi-Fi® se rozsvítí, když se připojí Wi-Fi signál.

Resetování systému

Obnovení původního nastavení vymaže ze systému veškerá nastavení zdrojů, hlasitosti a sítí a navrátí je do původního
nastavení z výroby.
1. Stiskněte , abyste systém spustili.
2. Na tlačítkové klávesnici stiskněte a podržte a (po dobu 10 sekund).

Na displeji se zobrazí odpočítávání od 10 do 1 a pak podobné sdělení jako Podržte pro obnovení výchozího nastavení.
Systém se restartuje.
3. Nainstalujte si aplikaci SoundTouch™ do svého počítače a přidejte svůj systém do sítě (viz strana 10).

24 ‒ Česky

Péče a údržba

Odstraňování problémů

Další informace týkající se odstraňování potíží naleznete v nápovědě aplikace.

Problém Co dělat

Nedaří se dokončit • Připojte systém ke zdroji střídavého proudu (elektrické síti).
nastavení sítě. • Zvolte správný název sítě a vložte heslo.
• Zařízení a systém SoundTouch™ připojte ke stejné síti Wi-Fi®.
Nelze se připojit k síti. • Bezdrátový adaptér umístěte do dosahu routeru.
• Aktivujte Wi-Fi na zařízení (mobilu nebo počítači), které používáte k nastavení.
• Pokud se název sítě nezobrazuje nebo je síť skrytá, vyberte

Připojit ručně k jiné síti na obrazovce CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK
(Připojit k domácí síti Wi-Fi).
• Ukončete jiné spuštěné aplikace.
• Pokud k nastavení používáte počítač, zkontrolujte nastavení firewallu, abyste zajistili, že
budou aplikace SoundTouch™ a SoundTouch™ Music Server povolenými programy.
• Otestujte připojení k internetu zavedením stránky SoundTouch.com.
• Restartujte své mobilní zařízení nebo počítač a router.
• Odinstalujte aplikaci, resetujte systém a restartujte nastavení.

• Pokud se změnily informace o vaší síti nebo systém připojujete k jiné síti, postupujte
podle nápovědy k aplikaci.

Přerušovaný nebo žádný • Vzdalte systém od možných zdrojů rušení (mikrovlnných trub, bezdrátových telefonů
zvuk atd.).

• Ukončete jiné aplikace pro streamování zvuku a obrazu.
• Přibližte své mobilní zařízení k reproduktoru a vzdalte je od zdrojů rušení nebo

překážek.

• Systém nebo zdroj zvuku přibližte k bezdrátovému routeru

Nelze přehrávat zvuk ze • Zajistěte, aby nebyl ztlumen zvuk nebo příliš snížena hlasitost systému.
zařízení • Odpojte napájecí kabel a po jedné minutě jej znovu připojte.
pomocí Bluetooth®.
U reproduktorů:
Basy jsou příliš silné nebo • Spárujte zařízení (strana 19).
slabé. • Vymažte seznam spárovaných zařízení z reproduktorů (strana 21).
• Pokuste se spárovat jiné zařízení.
• Nejprve nastavte SoundTouch™ a nainstalujte veškeré aktualizace systému.
Na svém mobilním zařízení:
• Deaktivujte a znovu aktivujte funkci Bluetooth.
• Odstraňte reproduktor z nabídky Bluetooth. Znovu proveďte spárování.
• Další informace naleznete v dokumentaci ke svému Bluetooth zařízení.
• Viz kapitola Přerušovaný nebo žádný zvuk.

• Nastavte si hladinu basů na systému v aplikaci. Vyhledejte nápovědu v aplikaci.

Česky ‒ 25

Péče a údržba

Získávání diagnostických informací

Získejte podrobné informace, jako je MAC adresa a síťové informace, výrobní číslo a verze softwaru.
1. Na tlačítkové klávesnici stiskněte a podržte a , dokud se na displeji nezobrazí sdělení systému.

2. Stiskněte nebo pro procházení systémovými informacemi.

Čištění

Systém SoundTouch™ z vnějšku očistěte měkkým a suchým hadříkem.
Můžete také lehce vyluxovat mřížku na systému.
• NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla, chemikálie nebo spreje.
• Zabraňte tomu, aby do jakéhokoli otvoru natekly kapaliny nebo tam zapadly předměty.

26 ‒ Česky

Péče a údržba
Výměna baterie dálkového ovladače

VAROVÁNÍ: Baterii (nebo baterie) udržujte mimo dosah dětí. Baterii nesmíte polknout, protože hrozí chemické popálení.
Dálkový ovladač dodaný s tímto výrobkem obsahuje knoflíkový článek. Je-li knoflíkový článek polknut, může během
pouhých dvou hodin způsobit vážné vnitřní popáleny, které mohou vést k usmrcení. Pokud se prostor pro baterii bezpečně
nezavírá, přestaňte výrobek používat a udržujte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí
baterie nebo k jejímu vniknutí do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. V případě nesprávné výměny
nebo nesprávné manipulace může knoflíkový článek explodovat nebo způsobit požár či chemické popálení. Baterie
nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 100 °C a nepalte. Vyměňujte je pouze za schválený typ baterií: (např. UL)
třívoltové lithiové baterie CR2032 nebo DL2032. Použité baterie okamžitě likvidujte.
1. Otáčením mince lehce proti směru hodinových ručiček vyšroubujete kryt baterií.

2. Odejměte kryt. Vložte nové baterie plochou stranou vzhůru tak, aby bylo vidět +.

3. Zašroubujte kryt po směru hodinových ručiček na své původní místo.

Česky ‒ 27

Zákaznická služba

Pro další nápovědu týkající se používání systému:
• Navštivte SoundTouch.com.
• Kontaktujte zákaznickou službu společnosti Bose®. Kontaktní informace naleznete ve stručném návodu k obsluze

v krabici.

Informace o omezené záruce

Váš systém SoundTouch™ je chráněn omezenou zárukou. Podrobnosti ohledně omezené záruky naleznete v příručce pro
rychlý start v balení. Při registraci postupujte podle pokynů uvedených ve stručném návodu k obsluze. Nezaregistrování
nebude mít vliv na práva vyplývající z vaší omezené záruky.
Informace o záruce poskytnuté s tímto výrobkem neplatí pro Austrálii a Nový Zéland. Podrobnosti o záruce pro Austrálii a
Nový Zéland naleznete na naší webové stránce www.bose.com.au/warranty nebo www.bose.co.nz/warranty.

28 ‒ Česky

Technické informace

SoundTouch™ 30 system

Velikost: 24,7 cm × 43,5 cm × 18,1 cm (9,7" × 17,1" × 7,1")
Hmotnost:
Vstupní výkon: 8,39 kg (18,5 lb)
USA/Kanada 120 V 50/60 Hz, 150 W
Mezinárodní: 220‒240 V 50/60 Hz, 150 W
Japonsko: 100 V 50/60 Hz, 150 W

SoundTouch™ 20 system

Velikost: 18,8 cm × 31,4 cm × 10,4 cm (7,4" × 17,1" × 7,1")
Hmotnost:
Vstupní výkon: 3,18 kg (7,0 lb)

USA/Kanada/ 50/60 Hz, 90 W
Mezinárodní: 100‒240 V

Česky ‒ 29

Příloha: Použití počítače k nastavení
Důležité informace o nastavení

• Systém si můžete nastavit pomocí svého počítače, spíše než pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
• Použijte počítač připojený k vaší síti Wi-Fi®.
• Použijte počítač, kde máte uloženou svou hudební knihovnu.

• Budete potřebovat USB kabel.*

• USB kabel nepřipojujte, dokud vás k tomu nevyzve aplikace.

* Konektor pro nastavení přes USB v zadní části systému slouží pouze pro nastavení pomocí počítače. USB konektory

neslouží pro nabíjení chytrých telefonů, tabletů nebo podobných zařízení.

Použití stolního počítače k nastavení

Pokud používáte stolní počítač, umístěte systém během instalace blíže k počítači. V průběhu instalace vás aplikace vyzve,
abyste připojili USB kabel z počítače do systému (dočasně).
Po instalaci odpojte USB kabel z počítače a systému. Systém můžete umístit na své stálé místo.

Nastavení systému pomocí počítače

1. Napájecí kabel zapojte do zásuvky na střídavý proud (síťové).
2. Ve svém počítači spusťte prohlížeč a přejděte na stránku

SoundTouch.com/app.
Tip: Použijte počítač, v němž máte uloženu svou hudební knihovnu.
3. Stáhněte si a spusťte aplikaci SoundTouch™.
Tato aplikace vás provede nastavením.

30 ‒ Česky

31 - Česky

747473-0010 © 2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM7747473 Rev. 00


Click to View FlipBook Version