The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 09:53:54

Pioneer DM-40, DM-40BT CZ

Pioneer DM-40, DM-40BT CZ

AKTIVNÍ MONITOROVACÍ REPROBOXY DM-40BT

DM-40BT
DM-40BT-W

DM-40
DM-40-W

Návod k použití

pioneerdj.com/support/
Stránky podpory Pioneer DJ, uvedené nahoře, nabízejí otázky a odpovědi, informace
o softwaru a různé další typy informací a služeb, které vám umožní používat váš
produkt s větším komfortem.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997. Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Děkujeme, že jste si koupili tento DJ produkt Pioneer.
Přečtěte si tento návod k použití a seznamte se se správným ovládáním vašeho přístroje. Po přečtení návod
uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost vašich uší je ve vašich rukou
Získejte maximum z vašeho zařízení přehráváním s bezpečnou úrovní – úrovní, která vám umožňuje slyšet zvuk
čistě, bez zkreslení, a, což je nejvíce důležité, bez vlivu na váš sluch. Zvuk může být klamavý. Časem se „komfortní
úroveň“ vašeho sluchu adaptuje na vysoké hlasitosti zvuku, takže to, co hraje „normálně“, může být hlasité a
nebezpečné pro váš sluch. Zabraňte tomu nastavením vašeho zařízení na bezpečnou úroveň PŘED tím, než se váš
sluch adaptuje.

Nastavení bezpečné úrovně:
 Nastavte ovládání hlasitosti na nízkou hodnotu.
 Pomalu zvyšujte hlasitost, dokud slyšíte zvuk komfortně a čistě, bez zkreslení.
 Jakmile nastavíte komfortní úroveň zvuku, nechejte ovládání hlasitosti v této pozici.

Dodržujte následující rady:
 Nenastavujte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
 Dávejte pozor nebo přestaňte přístroj používat v potencionálně nebezpečných situacích.
 Nepoužívejte sluchátka během řízení motorového vozidla, použití sluchátek může představovat nebezpečí

dopravní nehody a je v mnoha zemích nelegální.

Upozornění:
Aby nedošlo k požáru, měl by být pro připojení reproboxu použitý kabel Class 2 a měl by být veden tak, aby nehrozilo
poškození izolace.

Důležitá poznámka
Číslo modelu a sériové číslo tohoto zařízení jsou na zadní nebo spodní straně. Poznamenejte si je pro pozdější
použití.

Upozornění:
Aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní panel). Uvnitř nejsou žádné uživatelsky
opravitelné díly. Opravy svěřte kvalifikované osobě.

Upozornění:
Tento přístroj je určený pro použití ve středozemním klimatu.

Když budete chtít přístroj vyhodit, nevyhazujte ho do směsného domovního odpadu. Je zde sběrný systém
elektronických zařízení v souladu s platnou legislativou, která vyžaduje správné zacházení a recyklaci.
Domácí uživatelé mohou vrátit jejich použité elektronické přístroje zdarma na určených sběrných místech nebo
prodejci (pokud si koupí podobný produkt).
Tím zajistíte správnou likvidaci přístroje bez negativního vlivu na životní prostředí.

-2-

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nestavte na nebo
do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou (jako květinové vázy apod.) nebo nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající
vodě, dešti nebo vlhkosti.
Varování:
Aby nedošlo k nebezpečí požáru, nestavte na zařízení zdroje otevřeného ohně (jako jsou svíčky).
Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (chladící otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
 Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
 Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.
Upozornění k větrání:
Při instalaci přístroje nechejte kolem něj volný prostor, aby bylo zajištěno proudění vzduchu (nejméně 15 cm nahoře,
15 cm vzadu a 15 cm po každé straně).
Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu, pokud
máte mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty
a nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden
tak, aby se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času
kabel zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho
výměnu.
Upozornění pro DM-40BT/DM-40BT-W
Nepřipojujte tento reprobox k jinému zesilovači, než dodávanému se systémem. Připojení k jinému zesilovači může
způsobit závadu nebo požár.
Nepřipevňujte reprobox na stěnu nebo na strop, může v případě pádu způsobit úraz.
Tento výrobek je určený pro domácí použití. Závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro obchodní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi) nebude provedeno v rámci záruky
zdarma a bude zpoplatněno.

Varování:
Štěrbiny a otvory v přístroji jsou určené pro jeho větrání a zajištění spolehlivé operace přístroje a ochranu před
přehřátím. Aby nedošlo k nebezpečí požáru, větrací otvory nesmějí být ničím zakrývány nebo blokovány (noviny,
ubrus atd.).

-3-

Přečtěte si před použitím (Důležité)

Než začnete

Vlastnosti
 Bass-reflexový otvor v přední části a technologie Groove produkují silný a rázný zvuk.
 Konvexní difuzér na vodítku vln nového tvaru zlepšuje směrovost zvuku vysokých frekvencí a zlepšuje

prostorovost zvuku.
 Je zajištěný bohatý basový zvuk a kvalita čistého zvuku bez ohledu na kompaktní velikost.
 Párovací tlačítko na čelním panelu umožňuje spárování jedním stiskem.

Kontrola příslušenství
 Napájecí kabel x1
 Návod k použití
 Audio konverzní kabel (3.5 mm stereo mini konektor na RCA) x1
 Reproduktorový kabel x1
 Nožičky x8

Názvy a funkce částí

Čelní panel

1

2

3
4
5

6

7

8

9
a

(1) 3/4“ výškové měniče s měkkou membránou (6) Indikátor párování
(2) Indikátor POWER Když bliká: Je prováděna operace párování nebo
se čeká na připojení.
Svícení je spojené se zapnutím/vypnutí reproboxu. Když svítí: Připojení k Bluetooth zařízení.
V pohotovostním stavu indikátor nesvítí.
(3) Difuzéry (7) 4“ hloubkové měniče ze skleněných vláken
Zlepšují směrovost zvuku vysokých frekvencí a (8) Bass-reflexové výduchy
poskytují prostorový zvuk. (9) Drážky
(4) Knoflík LEVEL
Nastavení hlasitosti. Nastavují tok vzduchu bass-reflexových výduchů
pro hladké vyzařování nízkých frekvencí.
(5) Párovací tlačítko
Provádí párování s Bluetooth zařízením. Tlačítko (10)Konektor pro sluchátka
také funguje pro operaci přehrávání a pauzy Toto je výstupní 3.5 mm stereo mini konektor.
během přehrávání hudby přes Bluetooth. Připojení sluchátek ztlumí výstup zvuku
Pro detaily viz. „Poslech hudby z Bluetooth z reproboxů a zvuk vystupuje pouze ze sluchátek.
zařízení“ dále.

-4-

Zadní panel

1
2

3

4

5

(1) Zdířky INPUT 1 (stereo)
Toto jsou nevyvážené vstupní zdířky typu RCA.

(2) Zdířka INPUT 2 (stereo)
Toto je nevyvážená vstupní zdířka typu 3.5 mm stereo mini.

(3) Konektory pro připojení reproboxů
Připojte levý a pravý reprobox pomocí dodaného kabelu.
Nepřipojujte reproboxy k jinému zesilovači, než dodávanému s tímto systémem. Jinak může dojít k poškození
nebo požáru.

(4) Přepínač POWER
Zapne a vypne napájení.

(5) AC IN
Připojte napájecí kabel do zdířky AC IN a pak do síťové zásuvky.
Připojte napájecí kabel po provedení všech ostatních připojení.
Použijte napájecí kabel z příslušenství.

Upozornění:
Přepínač POWER tohoto přístroje neodpojuje přístroj kompletně od napájení. Protože napájecí kabel slouží jako
hlavní prostředek pro odpojení přístroje od síťového napájení, musíte vytáhnout vidlici napájecího kabelu ze zásuvky
pro úplné odpojení. Proto by měl být přístroj instalován tak, aby v případě potřeby mohla být vidlice snadno vytažena
ze zásuvky. Aby nedošlo k nebezpečí požáru, napájecí kabel by měl být odpojený od sítě, pokud necháváte přístroj
dlouhou dobu bez dozoru (např. během dovolené).
Upozornění:
 Tento přístroj je vybavený funkcí automatického pohotovostního režimu. Pokud je zvuk přerušený po nastavenou

dobu (cca 30 minut), přístroj automaticky zhasne indikátor napájení a přepne se do pohotovostního režimu
s nízkou spotřebou bez ohledu na to, zda je zde Bluetooth připojení.
 Pokud se přístroj přepne do pohotovostního režimu během Bluetooth připojení, Bluetooth připojení se přeruší a
indikátor Bluetooth také zhasne.
 Pokud se na vstupu objeví audio signál během pohotovostního režimu, přístroj se automaticky zapne. Navíc se
přístroj automaticky zapne, když je stisknuto tlačítko Bluetooth párování během pohotovostního režimu.
 Tuto funkci automatického pohotovostního režimu nelze vypnout.

-5-

Instalace a připojení Varování:
Skladujte malé díly z dosahu dětí. Při náhodném
Instalační postup spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zvuk přehrávaný reproboxy je mírně ovlivněný  Instalujte reproboxy směrem k vám s celkovým
podmínkami poslechové místnosti. Pro vytvoření úhlem 60° od poslechového místa. 30° pro levý a
optimálních poslechových podmínek mějte na paměti pravý reprobox.
před započetím instalace následující.
 Umístěte reproboxy do úrovně uší.
 Pro přirozený stereofonní efekt by měl být levý a

pravý reprobox instalovaný symetricky a ve stejné
vzdálenosti od poslechového místa.

50°až 60°

 Připevněte dodané nožičky na spodek reproboxů, Upozornění:
aby neklouzaly. Pro zajištění správného chlazení zajistěte volný prostor
mezi reproboxy a stěnami nebo blízkými předměty
Připojení (minimálně 15 cm nebo více, nad, za a po stranách
každého z reproboxů). Nedostatečný prostor mezi
 Před prováděním nebo změnou připojení vypněte reproboxy a stěnami nebo blízkými předměty může
napájení a odpojte napájecí kabel od sítě. způsobit zvýšení vnitřní teploty a závadu nebo
poškození.
 Viz. návod k použití připojovaných komponentů.
 Připojte napájecí kabel po provedení všech  Použijte napájecí kabel z příslušenství.
 Dávejte pozor na nastavení hlasitosti, protože
ostatních propojení.
Připojení kabelů signál, vstupující ze vstupu INPUT 1, INPUT 2 a
Připojte dodaný reproduktorový kabel k reproboxům. Bluetooth je mixován.
1. Odstraňte cca 1 cm izolace a zkruťte drátky
Červená + S červeným proužkem
odizolovaného vodiče. Černá -

2. Připojte dodaný reproduktorový kabel Upozornění:
k reproduktorovým svorkám strany LEFT a
RIGHT.  Po připojení do svorky za reproduktorový vodič
lehce zatáhněte pro kontrolu, že je pevně
3. Vložte odizolovanou část vodiče do svorky po připojený. Volné připojení může způsobovat
stisknutí páčky na svorce. přerušování zvuku nebo šum.
Připojte reproduktorový vodič s červeným
proužkem do svorky + (červená) a reproduktorový  Při připojování reproduktorového vodiče dobře
vodič bez červeného proužku do svorky - (černá). zkruťte drátky, aby nevyčuhovaly ze svorky.
Vyčuhující drátky se mohou dostat do kontaktu
mezi sebou nebo se zadním panelem. To může
způsobit vysoké zatížení zesilovače a závadu.

 Pokud zaměníte polaritu (+, -) strany LEFT a
RIGHT při připojování reproduktorového vodiče
LEFT a RIGHT, nezískáte správný stereofonní
efekt.

-6-

Poslech hudby z Bluetooth zařízení

Tyto reproboxy umožňují bezdrátový poslech skladeb, uložených na Bluetooth zařízení.
Při prvním použití reproboxů nebo při připojování nového Bluetooth zařízení k reproboxům musíte spárovat reproboxy a Bluetooth
zařízení.
Spárování je operace vyžadovaná pro spojení Bluetooth zařízení a reproboxů.

Postup spárování a připojení  Bezdrátová LAN zařízení (IEEE802.11b/g)
 Bezdrátová AV zařízení
1. Přepněte přepínač POWER na reproboxech pro  Bezdrátové ovladače pro herní systémy
zapnutí napájení.  Zdravotnická zařízení, založená na mikrovlnách
 Indikátor Bluetooth bliká cca 30 sekund a reproboxy  Některé dětské monitory (chůvičky)
se přepnou do režimu párování.
 Pokud indikátor Bluetooth zhasne, stiskněte tlačítko Další, méně známá zařízení, která mohou pracovat na stejné frekvenci:
párování na nejméně 2 sekundy pro opětovné  Systém proti krádeži
přepnutí do režimu párování.  Amatérské radiové stanice (HAM)
 Obchodní logistické systémy
2. Proveďte operaci párování na Bluetooth zařízení.  Omezovací systémy pro vlaky nebo záchranná vozidla
Proveďte operaci, když jsou reproboxy v režimu
párování. Pro detaily viz. návod k použití Bluetooth Upozornění:
zařízení.  Když se objeví rušení TV, je zde možnost, že zařízení s Bluetooth®

3. Když indikátor Bluetooth přestane blikat a svítí, bezdrátovou technologií nebo toto zařízení (včetně produktů,
párování (připojení) je dokončeno. podporovaných tímto zařízením) způsobuje rušení signálu na
Pokud spárování není provedeno během 30 sekund, vstupním anténním konektoru vaší TV, videa, satelitního tuneru atd.
Bluetooth indikátor přestane blikat a zhasne. V tomto případě zvětšete vzdálenost mezi vstupním anténním
 Bluetooth zařízení, které již bylo spárováno, lze konektorem a zařízením s Bluetooth bezdrátovou technologií nebo
připojit provedením operace připojení na straně tímto zařízením (včetně produktů, podporovaných tímto zařízením).
Bluetooth zařízení, pokud jsou reproboxy zapnuté.  Pokud je zde nějaká překážka mezi tímto zařízením (včetně
produktů, podporovaných tímto zařízením) a zařízením vybaveným
Přehrávání Bluetooth bezdrátovou technologií (jako jsou kovové dveře, betonová
stěna nebo izolace s aluminiovou fólií), může být nutné změnit
Když přehráváte hudbu na připojeném Bluetooth zařízení, umístění vašeho systému, aby nedocházelo k rušení a přerušování
hudba vystupuje z reproboxů. signálu.
 Stisknutí tlačítka párování během přehrávání hudby na
Rozsah použití
Bluetooth zařízení, umožňuje provést operaci
pauzy/přehrávání (stejná funkce, jako tlačítko Použití tohoto přístroje je omezeno na domácí použití. (Přenosová
pauzy/přehrávání na Bluetooth zařízení). vzdálenost se může zkracovat podle komunikačního prostředí.)
V následujících místech, při špatných podmínkách nebo při neschopnosti
Upozornění: přijímat radiové vlny může být zvuk přerušovaný nebo se zastavuje:
 Při párování (připojování) přemístěte Bluetooth zařízení  V budovách se zesílenými betonovými stěnami nebo budovách

do blízkosti reproboxů. s kovovou nebo železnou konstrukcí.
 Když je po připojení poprvé provedena operace  V blízkosti velkých kusů kovového nábytku.
 V davu lidí nebo blízko budovy nebo překážky.
přehrávání, může vystupovat hlasitý zvuk, takže  Na místech vystavených magnetickému poli, statické elektřině nebo
doporučujeme před přehráváním snížit hlasitost.
 Operace pauzy/přehrávání pomocí tlačítka párování rušení radiovými vlnami z radiových komunikačních zařízení,
nemusí být k dispozici v závislosti na použité aplikaci. používajících stejné frekvenční pásmo (2.4 GHz) jako tento přístroj,
 Připojení reproboxů nemusí být možné v závislosti na jako jsou 2.4 GHz bezdrátová LAN zařízení nebo mikrovlnné trouby.
použitém Bluetooth zařízení.  Pokud žijete v hustě osídleném místě (apartmán, věžák atd.) a pokud
 Když chcete spárovat reproboxy s jiným Bluetooth mikrovlnné trouby vašich sousedů jsou umístěné blízko vašeho
zařízením, vypnete Bluetooth funkci aktuálně systému, může docházet k rušení radiovými vlnami. Když nejsou
připojeného zařízení nebo zrušte spojení před mikrovlnné trouby používané, k rušení radiovými vlnami nedochází.
provedením operace párování.
 Reproboxy ukládají informaci o spárování až pro osm Odrazy radiových vln
Bluetooth zařízení a pokusí se připojit k naposledy
spárovanému zařízení, když je stisknuto tlačítko Radiové vlny, přijímané tímto přístrojem, se skládají z radiových vln,
párování ve stavu bez propojení s Bluetooth zařízením. přicházejících přímo ze zařízení, vybaveného Bluetooth bezdrátovou
technologií (přímé vlny) a vln, přicházejících z různých směrů v důsledku
Upozornění k radiovým vlnám odrazů od stěn, nábytku a budov (odražené vlny). Odražené vlny (v
důsledku překážek a odrazových objektů) dále produkují další odražené
Tento přístroj používá radiové vlny s frekvencí 2.4 GHz, což je pásmo, vlny a změny v podmínkách příjmu podle umístění. Pokud nelze zvuk
používané i jinými bezdrátovými systémy (viz. seznam dole). Aby přijímat v důsledku tohoto jevu správně, zkuste mírně změnit umístění
nedocházelo k rušení nebo přerušování komunikace, nepoužívejte tento zařízení, vybaveného Bluetooth bezdrátovou technologií. Také pamatujte,
přístroj v blízkosti takových zařízení nebo během používání tohoto přístroje že zvuk může být přerušovaný v důsledku odražených vln, když někdo
ostatní zařízení vypněte. projde nebo se přiblíží do prostoru mezi tímto přístrojem a zařízením,
 Bezdrátové telefony vybaveným Bluetooth bezdrátovou technologií.
 Bezdrátové faxy
 Mikrovlnné trouby

-7-

Další informace

Odstraňování závad

 Někdy je problém způsobený jiným komponentem. Zkontrolujte ostatní použité komponenty a zařízení. Pokud problém nelze odstranit, vyhledejte
servisní středisko Pioneer.

 Tento přístroje nemusí pracovat z důvodu vlivu statické elektřiny nebo jiných vnějších vlivů. V tomto případě lze normální operaci obnovit odpojením
napájecího kabelu, vyčkáním 5 s nebo déle a opětovným připojením napájecího kabelu.

Společné problémy

Problém Kontrola Náprava
Nelze zapnout napájení. Je správně připojený napájecí kabel? Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
Nevystupuje zvuk z připojeného Je připojené zařízení správně nastavené? Nastavte správně externí vstup zařízení a hlasitost.
zařízení nebo je zvuk slabý. Je správně nastavená hlasitost? Otočte knoflíkem LEVEL na čelním panelu tohoto přístroje
doprava pro zvýšení hlasitost.
Indikátor napájení POWER (bílý) Je přístroj zapnutý? Zapněte přepínač POWER na zadním panelu tohoto
nesvítí. přístroje.
Je přístroj zapnutý? Zapněte přepínač POWER na zadním panelu tohoto
Přístroj se znovu nezapne přístroje.
z pohotovostního režimu. Nejsou reproboxy v pohotovostním režimu? Vypněte na chvíli přepínač POWER na zadním panelu
tohoto přístroje a pak ho znovu zapněte.
Zkreslený zvuk. Není vstupní úroveň signálu nízká? Nebo stiskněte párovací tlačítko na čelním panelu tohoto
přístroje.
Oscilace (trvale vystupuje hlasitý zvuk). Je správně nastavená hlasitost? Zvyšte úroveň vstupního signálu.

Zvuk vystupuje pouze z levého Je úroveň vstupující z připojeného zařízení Otočte knoflíkem LEVEL na čelním panelu tohoto přístroje
reproboxu. správná? doleva pro snížení hlasitost.
Napájení se automaticky vypne Je správně nastavená hlasitost? Nastavte správně výstupní úroveň připojeného zařízení.
(pohotovostní režim).
Je správně připojený reproduktorový kabel? Otočte knoflíkem LEVEL na čelním panelu tohoto přístroje
doleva pro snížení hlasitost.
Netrvá stav bez zvuku po nastavený čas (cca Připojte správně levý a pravý reprobox.
30 minut) nebo déle?
Přiveďte vstupní signál z RCA nebo stereo mini konektoru.
Není vstupní úroveň signálu nízká? Nebo stiskněte párovací tlačítko na čelním panelu tohoto
přístroje.
Zvyšte úroveň vstupního signálu.

Při připojení ke vstupu INPUT 1 nebo INPUT 2

Problém Kontrola Náprava
Nevystupuje zvuk z připojeného zařízení Jsou připojovací kabely správně připojené?
nebo je zvuk slabý. Nejsou zdířky nebo konektory špinavé? Připojte správně propojovací kabely.
Zvuk vystupuje pouze z jednoho reproboxu. Je zařízení správně připojené?
Před připojením vyčistěte zdířky a konektory.
Zvuk je přerušovaný nebo je slyšet šum. Není zde problém s kontaktem připojovacích kabelů?
Připojte zařízení k levému i pravému vstupnímu
konektoru.

Připojte znovu připojovací kabely.

Při připojení přes Bluetooth

Problém Kontrola Náprava
Umístěte přístroj dál od takového zařízení nebo
Nelze provést připojení nebo je zvuk přerušovaný Není v blízkosti zařízení, produkují ho přestaňte používat.
nebo j slyšet šum. elektromagnetické vlny v pásmu 2.4 GHz
(mikrovlnná trouba, bezdrátové LAN zařízení, Umístěte tento přístroj a připojené Bluetooth
jiné Bluetooth zařízení atd.)? zařízení blíž k sobě. Nebo změňte polohu tohoto
přístroje nebo Bluetooth zařízení.
Není vzdálenost od Bluetooth zařízení příliš Ukončete aplikace na Bluetooth zařízení kromě
velká? Nebo není zde stěna nebo překážka, aplikace pro přehrávání hudby.
blokující signál? Použijte Bluetooth zařízení, podporující A2DP.

Neběží na Bluetooth zařízení jiná aplikace než Vypněte a znovu zapněte napájení tohoto
aplikace pro přehrávání hudby? přístroje a Bluetooth zařízení a pak znovu
proveďte spárování.
Podporuje Bluetooth zařízení, které chcete
připojit, A2DP?

Bylo správně provedeno spárování s Bluetooth
zařízením?

-8-

O obchodních značkách a registrovaných obchodních značkách

 „Pioneer DJ“ je obchodní značka společnosti Pioneer Corporation a je použitá v licenci.
 Názvy společností a produktů zde zmíněné jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky jejich

vlastníků.
 Slovní značka a logo „Bluetooth®“ jsou registrované obchodní značky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

a jakékoli použití těchto značek společností Pioneer DJ Corporation je v rámci licence. Ostatní obchodní značky
a obchodní názvy patří jejich vlastníkům.
 Qualcomm aptX je produkt společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm je obchodní
značka společnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná v USA a dalších zemích, použitá s povolením. aptX je
obchodní značka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná v USA a dalších zemích,
použitá s povolením.

Specifikace

DM-40BT/DM-40BT-W 2-pásmový aktivní reprobox
Model
Sekce zesilovače Levý kanál: 21 W/4Ω, Třída AB
Výstup zesilovače Pravý kanál: 21 W/4Ω, Třída AB
RCA 1x, 3.5 mm stereo mini konektor x1
Vstupní zdířky 10 kΩ
Vstupní impedance Sluchátkax1
Výstupní zdířky
Sekce reproboxu Bass-reflexový typ/vinylem laminovaná MDF
Ozvučnice 4“ (102 mm) kónický
Hloubkový měnič (LF) 3/4" (19 mm) měkký kónický
Výškový měnič (HF)
Sekce Bluetooth Bluetooth specifikace Ver. 4.2
Verze Bluetooth specifikace Class 2
Výstup 2.4 GHz
Použité frekvence FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Modulace A2DP, AVRCP
Podporované Bluetooth profily SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™
Podporované kodeky Low Latency

Sekce zdroje napájení/Ostatní AC 110 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz
Podporované napětí 35 W
Příkon 0.3 W
Příkon v pohotovostním režimu Levý kanál: 146 x 227 x 223 mm
Externí rozměry (Š x V x H) Pravý kanál: 146 x 227 x 210 mm
Levý kanál: 2.7 kg
Hmotnost Pravý kanál: 2.2 kg

 Změna specifikace a provedení tohoto produktu vyhrazena bez předchozího upozornění.
 © 2017 Pioneer DJ Corporation. Všechna práva vyhrazena.

-9-


Click to View FlipBook Version