The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-04 11:18:20

TC Electronic Quintessence Harmony CZ

TC Electronic Quintessence Harmony CZ

QUINTESSENCE HARMONY QUINTESSENCE HARMONY

Výjimečný dvojhlasý inteligentní harmonizér
s PolySense a průlomovým MASH nožním spínačem

Návod k použití

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení
vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité bezpečnostní 8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna
instrukce nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), generující teplo.

 Svorky, označené tímto symbolem, přenášejí elektrický proud 9. Chraňte napájecí kabel před poškozením.
o síle, která může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. 10. Používejte pouze příslušenství, specifikované výrobcem.
Používejte pouze vysoce kvalitní profesionální reproduktorové 11. Odpojte přístroj v případě bouřky, nebo když ho nebudete
kabely s předinstalovanými ¼“ TS nebo uzamykacími
konektory. Všechny ostatní instalace nebo modifikace by měly dlouhou dobu používat.
provádět pouze kvalifikované osoby. 12. Všechny opravy svěřte kvalifikované osobě. Servis je

 Tento symbol, kdekoli se objeví, varuje před přítomností vyžadován, pokud je přístroj jakkoli poškozený, např. když je
neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje – napětí poškozený napájecí kabel nebo vidlice, když se do přístroje
může být dostatečné pro způsobení úrazu. dostane nějaká kapalina nebo cizí předmět, když byl přístroj
vystavený dešti nebo vlhkosti nebo když nepracuje normálně
nebo spadl.
13. Přístroj by měl být vždy připojený k uzemněné zásuvce.
14. Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je např.
knihovnička a podobně.
15. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou hořící
svíčky.
16. Při likvidaci použité baterie mějte na paměti aspekty životního
prostředí. Baterie musejí být odevzdány na sběrném místě.
17. Používejte tento přístroj v tropické nebo středozemním
klimatu.

 Tento symbol, kdekoli se objeví, upozorňuje na důležité Správná likvidace tohoto produktu: Tento symbol znamená, že
instrukce k ovládání a údržbě v doprovodné literatuře. tento produkt nesmí být vyhazován do směsného domovního
Přečtěte si návod k použití. odpadu, podle směrnice WEEE (2012/19/EU) a národních zákonů.
Tento přístroj by měl být odevzdán do sběrného místa s licencí pro
Upozornění: recyklaci elektrického a elektronického odpadu (EEE). Nesprávná
 Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte manipulace s tímto type odpadu může mít negativní vliv na životní
prostředí a lidské zdraví z důvodu potencionálně nebezpečných
horní nebo zadní kryt. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky substancí. Současně při správné likvidaci tohoto produktu chráníte
opravitelné části. Opravy svěřte kvalifikované osobě. cenné přírodní zdroje. Pro více informací kontaktujte místní úřady
 Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nebo sběrné místo.
nevystavujte tento přístroj dešti a vlhkosti. Přístroj by neměl
být vystavený kapající nebo stříkající tekutině a neměly by se Zřeknutí se odpovědnosti
na něj stavět žádné nádoby s tekutinou, jako jsou květinové
vázy. Společnost MUSIC Group neakceptuje žádnou odpovědnost za
 Tyto servisní instrukce jsou pouze pro kvalifikované servisní škody, způsobené osobám, které se spolehly zcela nebo částečně
osoby. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem na popis nebo fotografie zde uvedené. Změna technické
neprovádějte žádné jiné servisní operace, než obsažené specifikace, vzhledu nebo jiných informací vyhrazena bez
v tomto návodu. Opravy svěřte pouze kvalifikované osobě. upozornění. Všechny obchodní značky patří jejich vlastníkům.
MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE TANNOY,
1. Přečtěte si tyto instrukce. TURBOSOUND, TC ELEKCTRONIC, TC HELICON,
2. Dodržujte tyto instrukce. BEHRINGER, BUGERA a DDA jsou obchodní značky nebo
3. Dodržujte všechna varování. registrované obchodní značky společnosti MUSIC Group IP Ltd.
4. Postupujte podle instrukcí. © MUSIC Group IP Ltd. 2017 Všechna právy vyhrazena.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte přístroj podle

instrukcí výrobce.

2

O tomto návodu Sestavení

Děkujeme, že jste si koupili produkt TC ELECTRONIC.  Připojte 9 V napájecí adaptér s následujícím
symbolem do zdířky DC vstupu na efektovém
Přečtěte si pečlivě tento návod, pomůže vám pochopit pedálu TC ELECTRONIC.
a ovládat produkt TC ELECTRONIC.
+
Nepoužívejte vaše TC zařízení před provedením všech
připojení k externím zařízením. Tento produkt není dodáván s napájecím zdrojem.
Doporučujeme použít TC ELECTRONIC PowerPlug
Úvod 9 (prodávaný samostatně).

QUINTESSENCE HARMONY je revoluční TonePrint  Pokud není napájení k dispozici, můžete tento
harmonizační pedál společnosti TC ELECTRONIC. produkt napájet z baterie. Pro více informací o
S pedálem QUINTESSENCE můžete harmonizovat (a výměně baterií viz. „Výměna baterií“.
přizpůsobit) vaší kytaru jako nikdy dříve.
 Připojte napájecí adaptér do zásuvky.
Vybalení  Připojte nástroj do zdířky na pravé straně pedálu

Váš efektový pedál TC ELECTRONIC by měl pomocí ¼“ jack kabelu.
obsahovat následující položky:  Připojte výstupní zdířku na levé straně pedálu
 Efektový pedál TC ELECTRONIC
 1 USB kabel (Typ A na Mini-B) k vašemu zesilovači pomocí ¼“ jack kabelu.
 1 Samolepku TC ELECTRONIC
Operace – vstupy, výstupy a
Zkontrolujte, zda položky nejsou poškozené. V případě ovládání
poškození kontaktujte prodejce.

True Bypass (1) (2)

V TC máme jednoduchou filozofii: Když používáte (9) (11)
některý z našich produktů, měli byste slyšet něco (5) (13)
výjimečného – a pokud ne, měl byste to slyšet taky. To (10) (6)
je důvod, proč pedál podporuje True Bypass. Když je (12)
obejit, je skutečně odpojený a má nulový vliv na váš
tón, výsledkem čehož je optimální čistota a nulová
ztráta vysokých frekvencí.

Někdy je vhodné přepnout efektový pedál z režimu
True Bypass do režimu Buffered Bypass. Pro více
informací viz. „Přepnutí pedálu z režimu True Bypass
do režimu Buffered Bypass“.

(8) (7)

(4) (3)

3

Připojení napájení/počítače (8) Audio výstupy (mono/stereo)
Audio výstupy na levé straně tohoto pedálu jsou standardní ¼ jack
(1) Vstup POWER (mono/TS). Připojte audio výstup vašeho pedálu k následujícímu
zařízení v signálovém řetězci použitím běžného ¼“ mono kabelu.
Pro napájení vašeho pedálu připojte napájecí adaptér do napájecí
zdířky. Vstupní napájecí zdířka vašeho efektového pedálu TC Pro více informací viz. „Stereofonní operace“.
ELECTRONIC je standardní 5.5/2.1 mm DC zdířka (střed = záporný
pól). Ovládání efektů
Váš efektový pedál TC ELETRONIC vyžaduje 9 V zdroj napájení,
poskytující 100 mA nebo více (není v příslušenství). TC Pamatujte, že přiřazení knoflíků na vašem efektovém pedálu TC
ELECTRONIC doporučuje použít PowerPlug 9. ELECTRONIC je výchozí přiřazení. Použitím editoru TonePrint můžete
Pro minimalizaci brumu použijte napájecí adaptér s izolovaným změnit funkce ovládacích prvků. Pro více informací viz. „Editace TonePrint
výstupem. s editorem TonePrint“.
Pokud není napájení k dispozici, můžete tento produkt napájet
z baterie. Pro více informací o výměně baterií viz. „Výměna baterií“. (9) Knoflík KEY
Knoflík KEY ovládá, jaká tónina bude použitá pedálem
(2) USB port QUINTESSENCE pro generování harmonií.
Použijte standardní Mini-B USB port na vašem efektovém pedálu TC
ELECTRONIC pro připojení k počítači. To umožňuje nahrát (10) Přepínač KEY
TonePrint do pedálu nebo vytvořit vlastní TonePrint použitím editoru Přepínač KEY umožňuje přístup k dalším rovným/ostrým tóninám.
TonePrint společnosti TC. Pro více informací viz. „Použití – Např. pro přístup k tónině D#/Eb nastavte knoflík KEY na tóninu D a
TonePrint“. pak přepněte přepínač KEY do polohy #.
Pokud je potřebné aktualizovat firmware tohoto pedálu, můžete to
také udělat pomocí USB portu – viz. „Aktualizace firmwaru“. (11) Knoflík SCALE
Knoflík SCALE umožňuje vybrat, jaká stupnice pedálu je použitá pro
Přepínače generování harmonií. Knoflík SCALE nabízí následující volby stupic:
IOmaj (Ionian Major), DO (Dorian Minor), PH (Phrygian Minor), LY
(3) Nožní spínač (Lydian Major), MI (Mixolydian Major), AEmin (Aeolian/Natur Minor)
Stiskněte nožní spínač pro zapnutí nebo vypnutí efektu nebo pro a CUSTOM (výchozí Locrian Minor). Pro více informací viz. „Stupnice
použití funkce MASH. Přepínač LATCH/MOMEN ovládá, zda bude a intervaly“.
nožní spínač pracovat jako přepínací nebo spínací. Pro více
informací o režimech nožního spínače viz. „Použití funkce MASH“ a (12) Knoflík MIX
„Nožní spínač jako přepínač nebo spínač“. Knoflík MIX ovládá množství originálního zvuku kytary a signálu
s posunutou výškou tónu. Při otočení zcela doleva je slyšet pouze
(4) LED indikátor originální kytarový signál, při otočení zcela doprava je slyšet pouze
Tento indikátor svítí červeně, když je efekt zapnutý. signál s posunutou výškou tónu.

(5) LED indikátor MASH (13) Knoflík HARMONY
Tento indikátor svítí oranžově pro indikaci, že je funkce MASH aktivní Knoflík HARMONY ovládá, jaké intervaly budou generovány z not
když postupně stisknete a podržíte nožní spínač. Jak více tisknete originálního kytarového signálu na základě stupnice, vybrané
nožní spínač dolů, indikátor MASH svítí jasněji pro indikaci, že je knoflíkem SCALE. Pro více informací viz. „Stupnice a intervaly“.
aplikováno více funkce MASH na připojený efektový parametr. Pro
více informací viz. „Použití funkce MASH“. Operace – funkce MASH,

(6) Přepínač LATCH/MOMEN přepínací/spínací nožní
Přepínač LATCH/MOMEN umožňuje vybrat mezi následujícími
dvěma režimy přepínání: spínač, stereofonní operace,
 Přepnutí: Nastavte přepínač LATCH/MOMEN do polohy
LATCH, aby efekt zůstal zapnutý, když nožní spínač stisknete stupnice
a uvolníte. Pro vypnutí efektu stiskněte a uvolněte nožní spínač.
 Sepnutí: Nastavte přepínač LATCH/MOMEN do polohy QUINTESSENCE HARMONY má v sobě mnohem více, než myslíte a tato
MOMEN, aby efekt zůstal zapnutý jen, pokud nožní spínač sekce vám ukáže detaily jeho funkcí.
stisknete a podržíte. Když nožní spínač uvolníte, efekt se
automaticky vypne. Použití funkce MASH

Pro více informací viz. „Nožní spínač jako přepínač nebo spínač“. Funkce MASH umožňuje měnit připojený efektový parametr, když tisknete
nožní spínač dolů s různým tlakem. Čím větší tlak na nožní spínač
Audio vstupy a výstupy aplikujete, tím jasněji LED indikátor MASH svítí.
Funkce MASH se aktivuje automaticky kdykoli stisknete a podržíte nožní
(7) Audio vstupy (mono/stereo) spínač. Jednoduše sejměte nohu ze spínače pro deaktivaci funkce MASH.
Audio vstup na pravé straně tohoto pedálu je standardní ¼“ jack Funkci MASH lze přiřadit jakémukoli parametru pomocí editoru TonePrint.
(mono/TS). Připojte vaši kytaru k audio vstupu na pravé straně Pro více informací viz. „Editace TonePrint s editorem TonePrint“.
pedálu použitím běžného ¼“ mono kabelu. Pokud má vaše kytara Ve výchozím nastavení je funkce MASH naprogramována na ohýbání noty
jeden mono výstup, použijte horní vstup, označený „MONO“. Pokud s posunutou výškou tónu (v efektovém signálu) nahoru na následující
má kytara stereo výstup, použijte oba vstupy, „MONO“ i „STEREO“. stupeň stupnice, dostupný ve vybrané stupnici (kromě pro TP1, TP2 a TP3
výchozí TonePrint, viz dále).

4

Zde je tabulka příkladů, vše v tónině C Ionian Major (C-D-E-F-G-A-B) Stereofonní operace

s notou C hranou na kytaře (pro informace o hudební teorii viz. „Stupnice QUINTESSENCE HARMONY může pracovat s monofonním i
a intervaly“). stereofonním signálem.
Stereofonní vstupní zdroje zahrnují kytary se stereofonním výstupem,
Nastavení Interval (Generované Chování funkce MASH pedály se stereofonním výstupem (jako jsou stereo pedály chorus nebo
knoflíku noty) flanger) nebo dva souběžné signály z paralelních řetězců efektů vašich
HARMONY E se ohýbá směrem k F pedálových sestav.
-6th 6. dole (E pod C) G se ohýbá směrem k A Podle typu vstupního signálu můžete také využít stereofonní vstup jako
-4th 4. dole (G pod C) A se ohýbá směrem k B monofonní použitím pouze MONO výstupní zdířky.
-3rd 3. dole (A pod C) E se ohýbá směrem k F Také můžete převést jeden mono vstup do stereo výstupu s originálním
3rd 3. nahoře (E nad C) G se ohýbá směrem k A signálem na jedné straně a efektovým, s posunutou výškou tónu, signálem
5th 5. nahoře (G nad C) A se ohýbá směrem k B na druhé straně. Tyto dva signály lze posílat do duálního zesilovače, kdy
6th 6. nahoře (A nad C) E a G se ohýbá směrem jeden zesilovač zpracovává originální zvuk a druhý zesilovač přehrává
3rd-5th 3. a 5. nahoře (E a G nad kFaA pouze signál s posunutou výškou tónu. (QUINTESSENCE rozpoznává,
C) E a A se ohýbá směrem jako audio vstupní a výstupní zdířka je použitá a když pedál detekuje
3rd-6th 3. a 6. nahoře (E a A nad kFaB „mono vstup > stereo výstup“ připojení, automaticky generuje stereofonní
C) výstup, kdy je efektový a originální rozdělený vlevo a vpravo.)

Když dojde na chování funkce MASH, TonePrint sloty TP1, TP2 a TP3 jsou Stupnice a intervaly
speciální případ, protože výchozí TonePrint obsahuje navíc vlastní
specializované stupnice pro přizpůsobení harmonií.

Zde je tabulka, ukazující jaké je výchozí nastavení TonePrint (na základě QUINTESSENCE HARMONY je dodáván s přednastavenými různými
noty C, hrané na kytaře). major a minor stupnicemi, běžně používanými v moderní hudbě.
QUINTESSENCE pak harmonizuje vaše hrané noty podle tóniny a
Nastavení Stupnice a intervaly Chování funkce MASH struktury vybrané stupnice.
knoflíku Například když vyberete „3rd“ nastavení knoflíkem HARMONY, vyberte
HARMONY Uživatelský stupnice: E se ohýbá o jeden krok
TP1 stupnice k D. „IOmaj“ (Ionian Major) knoflíkem SCALE a pak hrajte stupnici od základní
(TonePrint 1) Pentatonic Major G zůstává stejné. noty tóniny a QUINTESSENCE bude automaticky generovat následující
(Výborný zvuk pro major nebo minor 3. harmonie, jak je určeno stupnicí Ionian Major:
TP2 ohýbání pedálovým
(TonePrint 2) struktura stupnice: 1-2-3- stylem.) M-m-m-M-M-m-m
Horní C se ohýbá dolů o
TP3 5-6 jednu oktávu k C,
(TonePrint 3) zatímco dolní C se
Uživatelská harmonie: 3. ohýbá nahoru o jednu *M = major 3., m = minor 3.
oktávu směrem k C.
a 4. (E nad C a G pod C)
Eb a G se ohýbají
Uživatelský stupnice: nahoru o jednu oktávu. Podobně, když přepnete knoflík SCALE na „AEmin“ (Aeolian Minor) a
(Toto je bláznivé. Jde od
SuperLocrian struktura tradičních harmoni- přehráváte stupnici, QUINTESSENCE bude generovat následující 3.
zovaných řad „Yngwie“ harmonie:
stupnice: 1-b2-b3-3-#4- po šílenství arpegiátoru.)

#5-b7

Uživatelská harmonie: 4. m-m-M-m-m-M-M

a 7.

Uživatelský stupnice: Stejně když pak přepnete knoflík HARMONY na nastavení „3rd—5th“,
harmonie, generované ve stupnici Aeolian Minor pedálem
Harmonic Minor QUINTESSENCE budou major a minor akordy nativní stupnici Aeolian

struktura stupnice: 1-2- Minor:

b3-4-5-b6-7

Uživatelská harmonie: 3.

a 5. (Eb a G nad C) Minor-minor-Major-minor-minor-Major-Major

Zpoždění: Voice 1 – 125

ms, Voice 2 – 250 ms Zde je tabulka přednastavených stupnic, dostupných v QUINTESSENCE:

Pro více informací o struktuře stupnic viz. „Stupnice a intervaly“. Nastavení Stupnice Struktura stupnice
Pro více informací o vlastním nastavení TonePrint viz. „Editace TonePrint knoflíku
SCALE Ionian (Standard) Major 1-2-3-4-5-6-7
s editorem TonePrint“. IOmaj Dorian Minor 1-2-b3-4-5-6-b7 (včetně 7)
DO Phrygian Minor 1-b2-b3-4-5-b6-b7 (včetně
Nožní spínač jako přepínač nebo spínač PH 7)
Lydian Major 1-2-3-#4-5-6-7
Můžete nastavit nožní spínač na přepínání nebo spínání výběrem LY Mixolydian Major 1-2-3-4-5-6-b7 (včetně 7)
odpovídajícího režimu přepínačem LATCH/MOMEN. MI Aeolian (Natural) Minor 1-2-b3-4-5-b6-7 (včetně 7)
V režimu přepínání (LATCH) zůstane efektový pedál zapnutý, když nožní AEmin Locrian (výchozí), 1-b2-b3-4-b5-b6-b7
spínač stisknete a uvolníte. Pro vypnutí pedálu jednoduše znovu stiskněte CUSTOM programovatelná (včetně 7)
a uvolněte nožní spínač.
Poznámka:
Režim spínače (MOMEN) je užitečný, když chcete pedál ovládat pouze Všechny stupnice s vyrovnanou 7 stupňovou stupnicí (Dorian, Phrygian,
krátce, jako je jedna nota ve vedoucí linii. V režimu spínače efektový pedál Mixolydian, Aeolian a Locrian) byly naprogramovány tak, že přirozený 7
pracuje pouze, dokud držíte nožní spínač stisknutý. Když uvolníte tlak na stupeň je také dostupný, když hudba vyžaduje půlstupňové rozlišení
nožní spínač, pedál se okamžitě vypne. nahoru ze 7. stupně do základní noty stupnice. Tento typ rozlišení je běžný
v moderní hudbě s „mixovaným režimem“, takže přirozená 7. je po ruce,

když jí potřebujete.

5

Použitím editoru PrintTone můžete také naprogramovat nastavení Špičkový signaturní zvuk

CUSTOM knoflíku SCALE vámi vybranou stupnicí. Možné náhradní Když v TC ELECTRONIC vyrábí pedály, vztah mezi ovládacími prvky a
stupnice pro neobvyklé harmonie zahrnují Lydian Dominant (1-2-3-#4-5-6- mnoha parametry „pod kapotou“ je určován vývojáři, hudebníky a
7b), Whole Tone (1-2-3-#4-#5-b7), Whole-Half Diminished (1-b2-b3-3-4- produktovými specialisty, kteří oživují zvuk. To vám dává vynikající
b5-6-b7) a mnoho dalších. Pro více informací viz. „Editace TonePrint startovací bod: výborně znějící pedál s dobře vyváženým ovládáním.
s editorem TonePrint“. Ale nebylo by skvělé, kdyby světový famózní hráči na kytaru – jako Paul
Gilbert, Guthrie Govan, John Petrucci nebo Steve Vai – virtuálně předělali
Následující intervaly harmonií jsou k dispozici s knoflíkem HARMONY: váš dozvukový pedál a definovali, co se má stát „za scénou“?
Ale jak to sami uděláte? To je přesně to, co vám funkce TonePrint
Nastavení Interval Komentář umožňuje.
knoflíku TC Electronic spolupracuje se špičkovými hráči na kytaru, kteří zkoumají
HARMONY 6. pod hranou notou --- skrytý tonální potenciál pedálu, mění ovládání a vytvářejí svůj osobní
-6th 4. pod hranou notou --- TonePrint. A my vám tyto TonePrints poskytujeme. Jejich nahrání do
-4th 3. pod hranou notou --- pedálu je skutečně snadné (viz. „Přenos TonePrints do vašeho pedálu
-3rd 3. nad hranou notou --- pomocí aplikace Toneprint“) – a s vynikajícím editorem TonePrint můžete
3rd 5. nad hranou notou --- dokonce vytvářet vlastní charakteristický pedál, vyladěný speciálně pro
5th 6. nad hranou notou --- vaše požadavky.
6th 3. a 5. nad hranou Major a minor akord Můžete měnit TonePrint ve vašem pedálu jak často chcete, a co je na tom
3rd-5th notou nejlepší: Je to úplně zdarma!
3. a 6. nad hranou Obrácený major a minor
3rd-6th notou akord a/nebo 6. akord (podle Přenos TonePrints do vašeho pedálu
obsahu) pomocí aplikace TonePrint
TP1 Oktáva nad a pod Dostupné pro přizpůsobení s
(TonePrint 1) (výchozí) TonePrint Možnost virtuálně předělat váš efektový pedál TC ELECTRONIC by nebylo
TP2 Oktáva nad a pod Dostupné pro přizpůsobení moc užitečné, když k tomu bylo potřeba mnoho zařízení. Proto jsme
(TonePrint 2) (výchozí) s TonePrint vytvořili aplikaci TonePrint. Aplikace TonePrint je zdarma pro populární
TP3 Oktáva nad a pod Dostupné pro přizpůsobení s smartphony, které umožňují poslat nové nastavení TonePrint přímo do
(TonePrint 3) (výchozí) TonePrint vašeho efektového pedálu kdykoli a kdekoli máte tuto potřebu.

Zde je, jak můžete odvodit intervaly harmonií ze stupnice…. Získání aplikace TonePrint

Například řekněme, že hrajete C, D a E v tónině A a používáte 3. nad Pokud vlastníte iPhone, můžete si stáhnout aplikaci TonePrint z Apple App
nastavení HARMONY ve stupnici Dorian Minor: Store.
Pokud vlastníte Android telefon, můžete si stáhnout aplikaci TonePrint
A-B-C-D-E-F#-G z Google Play.
Jakmile aplikaci máte, nejsou nutná žádná další stahování nebo nákupy
Najděte C a pak počítejte tři noty nahoru stupnicí – C, D, E – pro nalezení v aplikaci. Ke všem dostupným TonePrints máte přístup z aplikace a
následující noty, která je v tomto případě E. Takže noty 3. harmonie všechny TonePrints jsou zdarma.
vystavěné na C jsou C-E, což je major 3.
Přenos TonePrint do vašeho pedálu – krok po kroku
Pak počítejte tři dolů od D a E pro generování D-F a E-G, což jsou oboje
major 3.  Spusťte aplikaci TonePrint na vašem smartphonu.
 Najděte TonePrint, který chcete použít. TonePrint můžete procházet
Podobně pro určení 5. nahoře počítejte 1-2-3-4-5 nahoru stupnicí od
počáteční noty pro nalezení harmonické noty. S 6. nahoře počítejte 1-2-3- podle umělce nebo produktu (např. typu pedálu). Také najdete
4-5-6 atd. (Když se dostanete „mimo“ noty než získáte finální notu Featured TonePrint.
intervalu, otočte se kolem zpět na začátek stupnice a pokračujte v počítání  Připojte kytaru nebo baskytaru k vašemu pedálu TonePrint.
pro získání následující noty nebo si můžete zapsat chybějící noty nad pro  Zapněte váš pedál TonePrint.
 Nastavte hlasitost na vašem nástroji a nastavte přepínač snímače na
rozšíření stupnice pro počítání.) jedno sejmutí.
 Podržte reproduktor vašeho smartphonu v blízkosti zvoleného
Stupnice a intervaly jsou celá studijní oblast a nelze vše popsat několika snímače a stiskněte „Beam to pedal“.
odstavci. Avšak když potřebujete více informací, můžete nalézt mnoho  LED indikátor svítí pro indikaci, že TonePrint byl přenesený do
zdrojů a/nebo knih o hudební teorii na internetu, které detailně vysvětlují pedálu.
vše, co potřebujete znát. Užijte si to! (Samozřejmě pokud je to váš
záměr…)

Operace - TonePrint Editace TonePrint s editorem TonePrint

Tento produkt TC ELECTRONIC podporuje TonePrints. Aplikace TonePrint umožňuje použít TonePrint, vytvořený vaším
oblíbeným kytarovým nebo baskytarovým hráčem. Ale to je jen začátek.
Co jsou TonePrints? Pomocí TC editoru TonePrint můžete vytvářet vlastní charakteristické
pedálové zvuky.
Když se podíváte na váš efektový pedál TC ELECTRONIC, uvidíte jen
několik knoflíků. Pro některé pedály dokonce jen jeden knoflík. Takže
jeden knoflík = jedna funkce, ne?

Ve skutečnosti je zde toho mnohem více, než vidí oči.

6

Funkce editoru TonePrint Zdroje pro TonePrint

 Použijte editor TonePrint pro vytvoření vlastních zvuků.  TonePrint: tcelectronic.com/toneprint/
 Užijte si kompletní ovládání všech efektových parametrů a chování  Produkty TonePrint: tcelectronic.com/toneprint/toneprint-products/
 Aplikace TonePrint: tcelectronic.com/toneprint-app/
efektů – je to vaše vize, váš zvuk.  Editor TonePrint: tcelectronic.com/toneprint-editor/
 Přizpůsobte si funkce knoflíků a rozsah knoflíků svým potřebám a  Návod k editoru TonePrint: tcelectronic.com/toneprint-editor/support/

zvukům. Operace – režim obejití pedálu
 Poslouchejte vaše zvukové výtvory v reálném čase živě – provádějte
Režim True Bypass je skutečné pevně zapojené obejití pedálu, při kterém
změny za chodu a poslouchejte okamžitě výsledky. nedochází k absolutně žádnému zabarvení zvuku. To je výchozí režim pro
 Pracujte s počítačem PC, Mac a iOS (pouze iPad). váš efektový pedál.
Použití režimu TrueBypass na všech pedálech je perfektní volbou
Poslední, ale ne nejmenší… v sestavě s několika pedály a relativně krátkými kabely před a za pedály.

 Editor TonePrint je absolutně zdarma! Pokud…
 používáte dlouhý kabel mezi vaší kytarou a prvním pedálem nebo
Získání editoru TonePrint  používáte mnoho pedálů nebo
 používáte dlouhý kabel od sestavy pedálů k zesilovači,
Když chcete získat editor TonePrint pro váš počítač Windows nebo OS X, … pak je lepší volbou nastavit první a poslední pedál v sestavě do režimu
stáhněte si ho z Buffered Bypass.

tcelectronic.com/toneprint-editor/ Můžete slyšet rozdíl mezi pedálem v režimu True Bypass nebo
Buffered Bypass?
Pokud plánujete používat editor TonePrint na vašem Apple iPad, stáhněte
si ho z Apple App Store. Možná ano, možná ne – je aplikováno mnoho faktorů: aktivní vs. pasivní
Pamatujte, že pro práci s pedály TC Electronic Mini je vyžadována verze snímání, jedna cívka vs. „humbucker“, kvalita kabelu, impedance
editoru TonePrint 2.0 nebo vyšší. Verze 2.0 má funkci Library, která vám zesilovače a další. Nemůžete vám dát jednu univerzální odpověď. Použijte
umožňuje přístup a použití TonePrint i bez internetového připojení. své uši a najděte nejlepší řešení pro vaši sestavu!

Získání návodu k editoru TonePrint Přepnutí mezi režimem True Bypass a
Buffered Bypass
Stáhněte si návod k editoru TonePrint z
Pro nastavení režimu obejití pedálu proveďte následující:
tcelectronic.com/toneprint-editor/support/  Odpojte pedál a otočte ho.
 Odšroubujte zadní desku pedálu a najděte dva malé DIP přepínače
Když otevřete návod k editoru TonePrint v programu Adobat Reader,
můžete kliknout na odkaz pro přímý skok na část, která vás zajímá. v levém horním rohu.
 Horní DIP přepínač (blíže k napájecímu konektoru) přepíná mezi
Často kladené otázky o pedálech
TonePrints režimem True Bypass (výchozí režim) a Buffered Bypass.
 Nastavte DIP přepínač do požadované polohy.
Pedály TonePrint mají vyvážené nebo nevyvážené vstupy/výstupy?  Připevněte zpět zadní desku.

Pedály TonePrint mají nevyvážené vstupy a výstupy. Používají kabely
s TS konektory (např. standardní nástrojové kabely).

Je možné použít tento pedál TonePrint v efektové smyčce
elektronkového zesilovače?

Ano. Všechny pedály TonePrint mají široký rozsah zisku a jsou navržené
pro použití v nástrojovou i linkovou úrovní. Existuje několik zesilovačů,
které jsou schopné dávat mnohem větší úroveň, než je běžná +4 dBu
linková úroveň signálu z důvodu uspořádání jejich efektových smyček.
S těmito zesilovači je možné přebudit vstup. Ale pro 99% všech ostatních
zesilovačů fungují pedály TonePrint správně.

Pro další informace o vašem efektovém pedálu TC ELECTRONIC
navštivte stránky podpory:

tcelectronic.com/support/

7

Údržba Odkazy

Aktualizace firmwaru Zdroje podpory

TC může poskytnout aktualizaci vnitřního softwaru vašeho pedálu –  Podpora TC Electronic: tcelectronic.com/support/
firmwaru. Aktualizace firmwaru vašeho TC pedálu vyžaduje…  TC Electronic - Produktový software:

 Počítač s Microsoft Windows nebo OS X a standardním USB tcelectronic.com/support/software/
rozhraním.  TC Electronic – Návody ke všem produktům:

 Specifikovaný DC napájecí zdroj pro váš pedál. tcelectronic.com/support/manuals/
 Uživatelské fórum TC Electronic: forum.tcelectronic.com/
Příprava aktualizace firmwaru
TC Electronic na…
 Stáhněte si nejnovější firmware ze stránek „Support“ pro váš TC
pedál. Jsou zde aktualizátory  Web: tcelectronic.com/
- pro Microsoft Windows (zde je ZIP archív obsahující instalátor  Facebook: facebook.com/tcelectronic
firmwaru) a  Google Plus: plus.google.com/+tcelectronic/
- pro OS X (zde je soubor diskového obrazu obsahující instalátor  Twitter: twitter.com/tcelectronic
firmwaru).  YouTube: youtube.com/user/tcelectronic

 Odpojte všechny kabely (včetně napájecího) od vašeho TC pedálu. Specifikace
 Připojte pedál k počítači pomocí USB kabelu.
 Stiskněte a podržte nožní spínač na vašem TC pedálu. Pokud má Režim obejití pedálu True Bypass (výchozí)/Buffered Bypass,
přepínatelný
pedál více nožních spínačů, stiskněte a podržte ten nejvíc vlevo. Vstupní konektor
 Připojte DC napájecí zdroj. Vstupní impedance 2x ¼“ TS, nevyvážený, mono
 LED na vašem pedálu by měla svítit zeleně. Pokud má váš TC pedál Výstupní konektor
Výstupní impedance 1 MΩ
více LED, ta nejvíce vlevo by měla svítit zeleně. To indikujte, že pedál Výstupní konektor
je připravený na příjem aktualizace softwaru. 2x ¼“ TS, nevyvážený, mono
 Uvolněte nožní spínač. Výstupní impedance
 Vás TC pedál je nyní rozpoznán jako zařízení pro aktualizaci. Napájecí vstup 1 MΩ

Aplikování aktualizace firmware Napájení z baterie 2x standardní ¼“ TS – mono/TS
USB port s automatickým rozpoznáváním mono/stereo
 Opusťte všechny MIDI aplikace (např. váš DAW) na vašem počítači Rozměry (V x Š x H)
a spusťte aktualizátor firmwaru, který jste si stáhli v kroku 1. 100 Ω

 V aplikaci aktualizátoru firmwaru vyberte váš TC pedál z výsuvné Standardní 9 V ss, záporný střed, >300 mA
nabídky pod záhlavím „STEP 1“. (napájecí adaptér není v příslušenství)

 Když se tlačítko „Update“ pod záhlavím „STEP 2“ rozsvítí zeleně, 9 V (baterie není v příslušenství)
klikněte na něj.
Mini USB konektor pro aktualizaci firmwaru
 Aktualizace firmwaru je nyní přenesena do vašeho TC pedálu.
Vyčkejte, dokud indikátor průběhu nedosáhne 100%. Když je proces 72 x 122 x 50 mm
aktualizace kompletní, pedál se automaticky restartuje.

Výměna baterie

Když potřebujete vyměnit baterii ve vašem efektovém pedálu TC ELECTRONIC,
postupujte následovně:
 Odšroubujte a odstraňte zadní desku pedálu.
 Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii do bateriového držáku správně

podle polarity.
 Připevněte zpět zadní desku.

Poznámky k bateriím
 Baterie nikdy nezahřívejte, nerozebírejte a nevhazujte do ohně.
 Lze nabíjet pouze dobíjecí baterie.
 Vyjměte baterii z pedálu, pokud ho nebudete dlouhou dobu používat,

pro úsporu energie baterie.
 Vždy likvidujte použité baterie podle místních předpisů.

8


Click to View FlipBook Version