The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-28 07:43:27

SoundTouch 20_30 serie III_sk

SoundTouch 20_30 serie III_sk

Návod na použitie

Dôležité bezpečnostné pokyny

Starostlivo si prosím prečítajte nasledujúce dôležité bezpečnostné pokyny a postupujte podľa nich. Vďaka nim by ste si
mali systém správne nastaviť a obsluhovať tak, aby ste si mohli vychutnať všetky pokročilé funkcie. Túto príručku si
uschovajte kvôli neskoršiemu nahliadnutiu.

Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku varuje užívateľa pred prítomnosťou neizolovaného
nebezpečného napätia vo vnútri systému, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby predstavovalo riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Výkričník v rovnostrannom trojuholníku v tejto príručke upozorňuje užívateľa na dôležité pokyny na prevádzku
alebo údržbu.

VAROVANIE:
• Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu

alebo vlhkosti.
• Tento prístroj nevystavujte kvapkajúcim alebo striekajúcim kvapalinám a na prístroj alebo do jeho

blízkosti neumiestňujte žiadne predmety s kvapalinami, ako sú vázy. Rovnako ako v prípade iných
elektronických zariadení si dávajte pozor na to, aby ste do výrobku alebo jeho akejkoľvek časti
nevyliali žiadnu kvapalinu. Kvapaliny môžu spôsobiť poruchu a / alebo nebezpečenstvo požiaru.

UPOZORNENIE:
• Batériu (alebo batérie) udržujte mimo dosahu detí. Batériu nesmiete prehltnúť, pretože hrozí chemické popálenie.

Diaľkový ovládač dodaný s týmto výrobkom obsahuje gombíkový článok. Požitie mincového / gombíkového článku
batérie môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny len za 2 hodiny a môže viesť aj k smrti. Prestaňte výrobok
používať, pokiaľ sa priehradka na batériu nedá bezpečne zatvoriť. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu
batérie alebo k jej vniknutiu do akejkoľvek časti tela, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Pri nesprávnej výmene
alebo zlom zaobchádzaní môže spôsobiť explóziu, požiar alebo chemické popáleniny. Batérie nenabíjajte,
nerozoberajte, nezahrievajte nad 100 ° C a nepáľte. Vymieňajte ich len za schválený typ batérií: (napr. UL)
trojvoltové lítiové batérie CR2032 alebo DL2032. Použité batérie okamžite likvidujte.
• Neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky, na prístroj alebo do jeho blízkosti.

VAROVANIE: Obsahuje drobné súčiastky, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Je nevhodný
pre deti mladšie ako 3 roky.

Použité batérie zlikvidujte správnym spôsobom v súlade s
miestnymi predpismi. Nepáľte ich.

Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný vyhodením do domového odpadu a musí byť
odovzdaný na príslušnom zbernom mieste za účelom recyklácie. Správna likvidácia a recyklácia pomáha
chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ak chcete získať viac informácií o likvidácii a
recyklácii tohto výrobku, kontaktujte svoj miestny úrad, likvidačné služby alebo obchod, v ktorom ste tento
výrobok kúpili.

2

Dôležité bezpečnostné pokyny

Výrobok obsahuje magnetický materiál. S akýmikoľvek otázkami na to, či by tento prístroj mohol
ovplyvniť činnosť vášho implantovaného lekárskeho zariadenia, sa obráťte na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Na systéme alebo príslušenstve nič neupravujte. Neoprávnené zmeny môžu
zhoršiť bezpečnosť, súlad s predpismi a výkon systému.
POZNÁMKY:
• V prípadoch, keď sa k odpojeniu prístroja používa sieťová zástrčka alebo spojka, takto odpojené zariadenie zostáva
pripravené na okamžitú prevádzku.
• Tento výrobok sa smie používať iba vo vnútornom prostredí. Nie je ani navrhnutý, ani testovaný pre vonkajšie použitie,
v rekreačných vozidlách alebo člnoch.
• Etiketa výrobku je umiestnená zo zadnej alebo spodnej strany celého systému.
Dôležité bezpečnostné pokyny
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uchovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom prostredí.
6. Čistite iba suchou handričkou.
7. Nezakrývajte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Prístroj neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, pece a iné prístroje
(vrátane zosilovačov), ktoré vydávajú teplo.
9. Napájací kábel chráňte pred prstúpením alebo priškrtením, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v
mieste, kde vychádza z prístroja.
10. Používajte iba doplnky / príslušenstvo špecifikované výrobcom.
11. Počas búrky, alebo ak sa nepoužíva dlhšiu dobu, prístroj odpojte zo zásuvky.
12. Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek
spôsobom poškodený, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, pri rozliatí tekutiny alebo páde
predmetov do prístroja, pokiaľ bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne, alebo spadol.

3

Informácie o predpisoch

Informácie o výrobkoch, ktoré generujú elektrický šum
Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel
FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných
priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a
používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že
k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie,
čo je možné zistiť jeho zapnutím a vypnutím, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť pomocou jedného
alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
• Presmerovanie alebo premiestnenie prijímacej antény;
• Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom;
• Pripojenie zariadenia do zásuvky iného obvodu než toho, ku ktorému je pripojený prijímač;
• Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika so žiadosťou o pomoc.

VAROVANIE FCC
Zmeny alebo úpravy výslovne schválené firmou Bose by mohli anulovať oprávnenie užívateľa prevádzkovať toto zariadenie.
Dôležité informácie o zhode pre USA a Kanadu
Toto zariadenie vyhovuje oddielu 15 pravidiel FCC a kanadskej priemyselnej licncii - s výnimkou normy (noriem) RSS.
obsluha zariadenia je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé
rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť
neželateľnú činnosť.
Toto zariadenie vyhovuje limitom expozície žiarenia stanoveným FCC a kanadským priemyslom pre nekontrolované prostredie.
Toto zariadenie by malo byť nainštalované a obsluhované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a vaším telom.
Toto zariadenie nesmie byť umiestnené v blízkosti alebo obsluhované spoločne s akýmikoľvek inými anténami alebo vysielačmi.
Toto zariadenie vyhovuje kanadským normám Industry Canada licencie-exempt RSS.
Tento digitálny prístroj triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bose Corporation prehlasuje, že tento výrobok vyhovuje podstatným požiadavkám a iným relevantným
ustanoveniam smernice 1999/5 / ES a požiadavkám všetkých použiteľných smerníc EÚ. Vyhlásenie o zhode
v plnom znení nájdete na: www.Bose.com/compliance.

4

Informácie o predpisoch

Názvy a obsahy toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov

Názvy a obsahy toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov

Názov zložky Olovo Ortuť Kadmium Šestimocný Polybromovaný bifenyl Polybromovaný difenylether
PCB (Pb) (Hg) (Cd) (CR(VI)) (PBB) (PBDE)

Kovové diely
Plastové diely
Reproduktory

Káble

Táto tabuľka bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami SJ / T 11364.
O: Označuje, že uvedená nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch v tejto súčiastke je pod úrovňou požadovaného
limitu GB / T 26572.

X: Označuje, že uvedená nebezpečná látka obsiahnutá aspoň v jednom z homogénnych materiálov použitých v tejto súčiastke je nad
úrovňou požadovaného limitu GB / T 26572.

Vyplňte a uchovajte pre svoje záznamy.
Výrobné a modelové číslo nájdete na zadnej alebo spodnej strane systému.
Výrobné číslo: _____________________________________________________________________________
Modelové číslo:_____________________________________________________________________________
Dátum nákupu:_____________________________________________________________________________
Odporúčame vám, aby ste si pokladničný lístok uschovali na bezpečnom mieste.

App Store je ochrannou známkou služby spoločnosti Apple Inc.
Amazon, Kindle a Fire sú ochrannými známkami spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
Slovné označenie a logo Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a používanie takýchto označení
spoločnosťou Bose Corporation je v súlade s licenciou.

iHeartRadio je registrovaná ochranná známka spoločnosti iHeartMedia, Inc.
Tento výrobok obsahuje softvér Spotify, ktorý podlieha licenciám tretie strany, ktoré možno nájsť tu:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
Spotify je registrovaná ochranná známka spoločnosti Spotify AB.
SoundTouch a wireless note dizajn sú ochrannými známkami Bose Corporation v USA a v ďalších krajinách.
Wi-Fi je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance.
Windows Media je registrovanou ochrannou známkou Microsoft Corporation v USA a v ďalších krajinách.
© 2015 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nesmie byť reprodukovaná, pozmenená, distribuovaná alebo inak použitá bez
predchádzajúceho písomného povolenia.

5

Obsah

SoundTouch™

Výhody systému ............................................................................................................................ 8
Hardvérové ​funkcie ........................................................................................................................ 8
Aplikácia SoundTouch ™ ............................................................................................................... 8

Nastavenie systému

Vybalenie systému .............................................................................................................................. 9
Pripojenie systému na napájanie ...................................................................................................... 10
Pridanie systému do vašej domácej siete Wi-Fi® ............................................................................. 10

Pridajte si systém k existujúcemu účtu SoundTouch ™ ............................................................... 10
Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SoundTouch ™. .................................................................... 11
Pripojte systém k vašej domácej Wi-Fi® sieti ............................................................................... 11
Pripojenie systému k novej sieti ......................................................................................................... 11

Použitie systému

Zapnutie systému .............................................................................................................................. 12

Získanie systémových informácií ....................................................................................................... 12

Oznámenie na displeji .................................................................................................................. 13

Indikátor Wi-Fi® ............................................................................................................................ 13

Ovládacie tlačidlá systému ................................................................................................................ 14

Použitie tlačidla ..................................................................................................................... 15

Ovládanie systému pomocou aplikácie

Použitie aplikácie SoundTouch™.................................................................................................. 16
Získanie nápovedy.............................................................................................................................. 16
Ovládanie systému z iného inteligentného telefónu, tabletu alebo počítača ...................................... 16

Prispôsobenie vašich predvolieb

Ako predvoľby fungujú ....................................................................................................................... 17
Čo potrebujete vedieť ................................................................................................................... 17

Prehrávanie z predvoľby .................................................................................................................... 17
Nastavenie predvoľby ........................................................................................................................ 18

6

Obsah

Bluetooth®

Spárovanie zariadenia podporujúceho Bluetooth® .................................................................................................................. 19

Pripojenie ku spárovanému zariadeniu podporujúce Bluetooth® ............................................................................................. 21

Použitie tlačidla ............................................................................................................................................... 21

Použitie funkcie Bluetooth® na spárovanom zariadení ....................................................................................................... 21

Vymazanie zoznamu zariadení spárovaných so systémom pomocou Bluetooth® ........................................................... ....... 21

Pripojenie zariadenia pomocou konektora AUX IN

Použitie kábla na pripojenie zvukového zariadenia .................................................................................................................. 22

Pokročilé funkcie

Aktualizácie softvéru systému ................................................................................................................................................... 23
Deaktivácia pripojenia Wi-Fi® ................................................................................................................................................... 23
Opätovná aktivácia pripojenia Wi-Fi® ....................................................................................................................................... 24
Prenastavenie systému ............................................................................................................................................................. 24

Starostlivosť a údržba

Riešenie problémov .................................................................................................................................................................. 25
Získavanie diagnostických informácií .................................................................................................................................. 26

Čistenie .................................................................................................................................................................................... 26
Výmena batérie diaľkového ovládača ...................................................................................................................................... 27
Zákaznícka služba ................................................................................................................................................................... 28
Informácie o obmedzenej záruke ............................................................................................................................................. 28

Technické informácie

Systém SoundTouch ™ 30 ...................................................................................................................................................... 29
Systém SoundTouch ™ 20 ...................................................................................................................................................... 29
Príloha: Inštalácia pomocou počítača
Dôležité informácie o nastavení ............................................................................................................................................... 30
Použitie stolného počítača na nastavenie ................................................................................................................................ 30
Nastavenie systému pomocou počítača ................................................................................................................................... 30

7

SoundTouch™

Váš bezdrôtový hudobný systém SoundTouch ™ poskytuje čistý a plný zvuk, ktorý sa prenáša bezdrôtovo pomocou vašej
domácej Wi-Fi siete. Pomocou zariadenia SoundTouch ™ môžete streamovať internetové rádio, hudobné služby a svoju
hudobnú knižnicu.
Ak máte doma Wi-Fi, ste pripravený s pôžitkom počúvať svoju obľúbenú hudbu v akejkoľvek miestnosti podľa svojho želania.
Výhody systému
• Užívajte si bezdrôtový prístup k internetovému rádiu, hudobným službám a svojej hudobnej knižnici.
• Ľahko prehrávajte svoju obľúbenú hudbu pomocou svojich vlastných, prispôsobených predvolieb.
• Bezdrôtové nastavenie pomocou vášho smartfónu alebo tabletu.
• Zariadenie funguje s vašou existujúcou domácou Wi-Fi sieťou.
• Streamujte hudbu zo zariadení podporujúcich Bluetooth®.
• Bezplatná aplikácia SoundTouch ™ pre váš počítač, inteligentný telefón alebo tablet.
• Jednoducho kedykoľvek pridajte ďalšie systémy pre zážitok z počúvania vo viacerých miestnostiach.
• Široký výber audiosystémov Bose® vám umožňuje zvoliť správne riešenie pre každú miestnosť.

Hardwarové funkcie
• Pomocou šiestich predvolieb na systéme a diaľkovom ovládaní spustíte prehrávanie iba jedným dotykom.
• 1,6palcový displej zobrazuje stav systému a ďalšie informácie.
• Konektor AUX umožňuje prehrávanie zo zvukového zariadenia.
• Diaľkový ovládač pre jednoduché ovládanie namierením a stlačením do vzdialenosti 6 metrov.
• Tlačidlá "palec hore" a "palec dole" na diaľkovom ovládači pre počúvanie dle libosti.

Aplikácia SoundTouch™
• Nastavte si a ovládajte svoj systém z inteligentného telefónu, tabletu alebo počítača.
• Pomocou aplikácie SoundTouch™ si ľahko prispôsobíte predvoľby na práve vašu obľúbenú hudbu.
• Vyskúšajte si internetové rádio, hudobné služby a svoju hudobnú knižnicu.
• Upravte si systémové nastavenia.

8

Nastavenie systému

Vybalenie systému

Opatrne vybaľte obsah krabice a uistite sa, že sú v nej tieto diely:

Diaľkový ovládač

Hudobný systém SoundTouch™ Wi-Fi® Napájací kábel

Dodávka môže obsahovať viac napájacích káblov. Použite napájací kábel vhodný pre váš región.
Poznámka: Ak je časť systému poškodená, nepoužívajte ju. Kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu Bose®

alebo zákaznícku službou Bose. Kontaktné informácie nájdete v stručnom návode na obsluhu v krabici.

Krabicu a obalové materiály uložte na budúcu prepravu alebo uskladnenie systému.

9

Nastavenie systému
Pripojenie systému na napájanie

Pred nastavením systému pre vašu sieť pripojte systém k napájaniu.
1. Pripojte prívodný kábel do konektora POWER na systéme.

2. Druhý koniec prívodného kábla do zásuvky elektrickej siete.

Pridanie systému do vašej domácej siete Wi-Fi®

Po pripojení vášho systému do napájania si musíte stiahnuť a nainštalovať aplikáciu SoundTouch™ do
inteligentného telefónu alebo tabletu pripojeného k vašej sieti. Aplikácia vás prevedie pripojením systému k vašej
sieti. Poznámka: Ak nemáte inteligentný telefón alebo tablet, môžete na nastavenie použiť počítač. Viď strana 30.

Pridajte si systém k existujúcemu účtu SoundTouch™

Ak už máte SoundTouch™ nakonfigurovaný pre iný systém, potom už si znovu nemusíte sťahovať aplikáciu SoundTouch™.
1. Na svojom smartfóne alebo tablete spustite aplikáciu voľbou ikony SoundTouch ™.
2. Ak chcete pridať ďalší systém, vyberte možnosti EXPLORE (preskúmať)> SETTINGS (nastavenie)> Systems

(systémy)> ADD SYSTEM (pridať systém).
Táto aplikácia vás prevedie nastavením.

10

Nastavenie systému

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SoundTouch™

Ak systém SoundTouch™ nastavuje prvýkrát, musíte si nainštalovať aj aplikáciu. Na
svoj smartfón alebo tablet si stiahnite ovládací aplikáciu SoundTouch™.

Ovládacie aplikácie
Bose® SoundTouch™

• Používatelia systému iOS si aplikáciu môžu stiahnuť v App Store.
• Používatelia systému Android™ si môžu aplikáciu stiahnuť v Google Play™.
• Užívatelia Amazon Kindle Fire si môžu stiahnuť aplikáciu pomocou Amazon Appstore pre Android.

Pripojte si systém do svojej domácej Wi-Fi® siete

Po nainštalovaní aplikácie pridajte systém k svojej sieti:

1. Na svojom smartfóne alebo tablete spustite aplikáciu voľbou ikony .
Aplikácia vás prevedie celým pripojením domácej Wi-Fi® siete.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste si všetko nastavili,
vrátane vytvorenia účtu SoundTouch ™, pridali si hudobú knižnicu a
hudobné služby.

Pripojenie systému k novej sieti

Ak sa zmenia vaše sieťové informácie, musíte pridať systém do novej
siete. Môžete tak urobiť ručne, zavedením systému v režime nastavenia.

1. Na tlačidlovej klávesnici stlačte a podržte a , kým sa na displeji neobjaví Setup (nastavenie) a indikátor
Wi-Fi nesvieti na oranžovo.

2. Otvorte aplikáciu vo svojom smartfóne, tablete alebo počítači.
3. Z panelu EXPLORE (preskúmať) vyberte SETTINGS (nastavenie)> Systems (systémy).
4. Vyberte svoj systém.

Táto aplikácia vás prevedie nastavením.

11

Použitie systému

Zapnutie systému

Na tlačidlovej klávesnici alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Power ( ). Na displeji sa zobrazí ikona, oznámenie

alebo informácie o tom, čo práve hrá, podľa stavu systému. Pozrite sa na stranu 13, ak chcete zobraziť zoznam ikon na

displeji.

Tip: Aby ste zapli systém, môžete tiež stlačiť Predvoľbu(Preset) alebo .

Získanie systémových informácií

Informácie sa zobrazujú pomocou displeja a indikátora Wi-Fi® v prednej časti systému (viď strana 13).
• Displej: zobrazuje oznámenie systému a informácie, čo práve hrá.
• Indikátor Wi-Fi: zobrazuje stav Wi-Fi.

Indikátor Wi-Fi
Displej

Predný panel systému

12

Použitie systému

Oznámenie na displeji

Na displeji sa zobrazujú informácie systému a ikony, a tie môžu obsahovať aj album a umelcov.

Ikona displeja Popis

Zobrazí sa pri prvom zapojení. Dáva pokyn, aby ste sa obrátili na pokyny na nastavenie.
Prehráva sa internetové rádio.
Nastavuje sa hlasitosť.
Prehráva sa hudobná knižnica.
Je spustená funkcia prehrávania multiroom.
Je spustený pomocný režim.
Je spustený zdroj pomocou Bluetooth®.
Vybrali ste Predvoľbu (Preset).

Preskočiť na nasledujúcu skladbu.
Preskočiť naspäť na predchádzajúcu stopu.
Prehrávanie je pozastavené.
Prehrávanie je pozastavené.

Indikátor Wi-Fi®

Indikátor Wi-Fi®( ) V prednej časti systému zobrazuje status pripojenie systému k Wi-Fi.

Indikátor aktivity Stav systému

Biele blikanie Prebieha pripájanie k sieti Wi-Fi.

Plná biela (tlmená) Úsporný režim a pripojenie k sieti Wi-Fi.

Plná biela (jasná) Systém je zapnutý a pripojený k sieti Wi-Fi.

Blikajúca oranžová Odpojené od siete Wi-fi.

Svieti oranžová Systém je v režime nastavenia.

zhasnuté Pripojenie k sieti je deaktivované.

13

Pomocou systému

Tlačidlá ovládania systému

Tlačidlá ovládania systému sú umiestnené na tlačidlovej klávesnici a na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež ovládať systém pomocou aplikácie SoundTouch ™ (viď strana 16).
• Tlačidlová klávesnica: môžete zapnúť systém, nastaviť a prehrávať svoje predvoľby,
nastavovať hlasitosť a aktivovať zdroje pripojené pomocou Bluetooth® a pomocné zdroje.

• Diaľkový ovládač: ovládate rovnaké funkcie ako pomocou tlačidiel; navyše môžete preskočiť
vpred / späť a spustiť / pozastaviť prehrávanie a označiť skladbu palcom hore / dole.

Tlačidlo Popis

Power (zapnúť): Stlačte pre zapnutie / vypnutie systému.

Tlačidlá šiestich predvolieb:
• Stlačte a podržte pre nastavenie skladby, ktorá práve hrá, ako predvoľby.
• Stlačením prehrajte predvoľbu.
Tlačidlo Bluetooth / Pomocný zdroj (Aux)
Stlačením tlačidla môžete prehadzovať medzi Bluetooth a pomocným
zdrojom. Podľa ikony alebo textu na displeji spoznáte daný zdroj.

Zvýšiť / znížiť hlasitosť: stlačte pre zvýšenie / zníženie hlasitosti.

Preskočiť späť / preskočiť vpred: stlačte pre preskakovanie stôp (len na diaľkovom ovládaní).

• Prehrať / pozastaviť: stlačte pre prepínanie spustenie alebo zastavenie prehrávania.
• Stlmenie / zapnutie zvuku: stlačte na stlmenie alebo zapnutie zvuku u prístroja pripojeného

pomocou AUX (len na diaľkovom ovládaní).
• Palec hore / palec dole: stlačením označte, či sa vám páči alebo nepáči práve

prehrávaný výber.

14

Pomocou systému

Pomocou tlačidla

Toto multifunkčné tlačidlo vám umožní prehrávať viac hudby cez systém.

• Streamujte hudbu z pripojeného zariadenia podporujúceho Bluetooth®.
• Pripojiť zvukové zariadenie ku konektoru AUX IN.

Stlačte pre prepínanie medzi zdrojom pripojeným pomocou Bluetooth ( ) a pomocnými ( ) zdrojmi.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Systém je vybavený bezdrôtovou technológiou Bluetooth, pomocou ktorej môžete prenášať hudbu zo zariadenia
podporujúceho Bluetooth do svojho systému. Váš systém uchováva osem skôr pripojených zariadení v zozname
spárovaných zariadení. Viac informácií nájdete na strane 19.

Pomocný zdroj

Pomocný zdroj vám umožní prehrávať hudbu z audio zariadenia, ktoré je pripojené k systému pomocou
konektora AUX IN. Potrebujete stereofónny kábel s 3,5 mm stereo zástrčkou (nie je súčasťou dodávky).
Viac informácií nájdete na strane 22.

15

Ovládanie systému pomocou aplikácie

Použitie aplikácie SoundTouch™

Aplikácia SoundTouch™ je softvérová aplikácia, ktorá vám umožňuje nastaviť a ovládať systém SoundTouch™ z vášho
inteligentného telefónu, tabletu alebo počítača. Vaše inteligentné zariadenie sa vďaka tejto aplikácii chová ako bohato
vybavený diaľkový ovládač vášho systému SoundTouch™.

Táto aplikácia vám umožňuje spravovať nastavenie vášho systému SoundTouch™, pridávať hudobné služby,
skúmať miestne i globálne internetové rádiové stanice, nastavovať a meniť predvoľby, streamovať hudbu do
systému, zobrazovať, čo sa prehráva, a mnoho ďalšieho.

Potom, čo systém spojíte so svojou sieťou pomocou aplikácie SoundTouch ™, ste pripravený počúvať
streamovanú hudbu a prispôsobiť si svoje predvoľby.

Získanie pomoci

SoundTouch.com
Umožňuje prístup k centru podpory vlastníkov, kde sa nachádzajú užívateľské príručky, články, tipy a výukové
materiály, vrátane knižnice videonahrávok, a kde môžete klásť otázky a získavať odpovede od komunity vlastníkov.
1. Spustite prehliadač.
2. Do adresového poľa napíšte SoundTouch.com.

Nápoveda k aplikácii
Ponúka články, ktoré pomáhajú s používaním aplikácie SoundTouch™.

1. Ak chcete túto aplikáciu spustiť, vyberte na svojom zariadení možnosť .
2. Z panela EXPLORE (preskúmať) vyberte možnosť HELP (nápoveda).

Ovládanie systému z iného inteligentného telefónu, tabletu alebo počítača
Akonáhle nastavíte systém SoundTouch ™ pre svoju domácu sieť Wi-Fi®, môžete ho ovládať z akéhokoľvek
inteligentného telefónu, tabletu alebo počítača v rovnakej sieti.
1. Pripojte zariadenie do rovnakej siete ako svoj systém.
2. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu SoundTouch™ do svojho zariadenia.

• Ak používate chytrý telefón alebo tablet, pozrite sa na stranu 11.
• Ak používate počítač, spustite prehliadač a prejdite na stránku:

SoundTouch.com/app.

16

Prispôsobenie vašich predvolieb
Ako predvoľby fungujú

Môžete priradiť šesť predvolieb svojim obľúbeným streamovým hudobným službám, stanicam, playlistom,
interpretom, albumom alebo piesňam z vašej hudobnej knižnice. Vaša hudba bude kedykoľvek dostupná
jednoduchým stlačením tlačidla na systéme SoundTouch™ alebo na príslušnom diaľkovom ovládaní.
Tip: Vaše predvoľby môžete aktivovať aj pomocou aplikácie SoundTouch™ vo vašom počítači, smartfóne alebo

tablete.

Čo potrebujete vedieť

• Predvoľby si môžete nastaviť v aplikácii, pomocou tlačidlovej klávesnice a diaľkového ovládača.
• Ak je zdrojom predvoľby vaša hudobná knižnica v iTunes alebo Windows Media Player, uistite sa, že počítač, v

ktorom je hudobná knižnica uložená, je zapnutý a pripojený k rovnakej sieti, ako je systém SoundTouch™.
• Predvoľby nemôžete nastaviť na Bluetooth® stream alebo na zvukovem zarizeni pripojenom do konektora AUX IN.

Prehrávanie z predvoľby

Akonáhle si nastavíte svoje predvoľby pomocou aplikácie, pre prehranie stlačte tlačidlo Preset (predvoľba) na tlačidlovej
klávesnici alebo na diaľkovom ovládači. Ak ste svoje predvoľby nenastavili, spustite aplikáciu a svoje predvoľby si
nastavte. Ak potrebujete pomoc, vyhľadajte nápovedu v aplikácii.
Ak používate diaľkový ovládač, namierte ho na systém a stlačte tlačidlo Preset (predvoľba).

Hudba sa prehráva pomocou systému. Na displeji sa objaví informácia, ktorá môže obsahovať ikonu, pieseň alebo stanicu
podľa zdroja. Viď strana 13.
Poznámka: Ak nehrá žiadna hudba a na displeji sa objaví Preset empty (Prázdna predvoľba), nájdite si kapitolu

"Nastavenie predvoľby" na strane 18.

17

Prispôsobenie vašich predvolieb
Nastavenie predvoľby

1. Streamujte hudbu do systému pomocou aplikácie.
2. Zatiaľ čo sa prehráva hudba, stlačte a podržte tlačidlo Preset (predvoľba) na tlačidlovej klávesnici alebo na diaľkovom

ovládači (po dobu asi 2 sekúnd).

Pri stlačení tlačidla Reset systém vydáva tón. Na displeji sa objaví oznámenie New Preset assigned (Priradená
nová predvoľba).
Poznámka: Informácie o používaní aplikácie SoundTouch™ pre nastavenie a zmeny vašich predvolieb nájdete

v pomocníkovi aplikácie.

18

Bluetooth®

Spárovanie zariadenia podporujúceho Bluetooth®

Bezdrôtová technológia Bluetooth® vám umožňuje streamovať do vášho systému SoundTouch™ hudbu z
inteligentných telefónov, tabletov, počítačov alebo iných zvukových zariadení, ktoré podporujú Bluetooth.
Streamovať hudbu zo zariadení podporujúcich Bluetooth môžete aj zo zariadení, ktoré nie sú súčasťou vášho
ekosystému SoundTouch™, ako sú inteligentné telefóny či tablety vašich hostí.
Než si budete chcieť prenášať hudbu zo zariadenia podporujúceho Bluetooth, musíte dané zariadenie spárovať so
svojím systémom.
1. Na tlačidlovej klávesnici alebo diaľkovom ovládači stlačte a uvoľnite, kým sa na displeji neobjaví oznámenie

o spárovaní zariadení pomocou Bluetooth.

Poznámka: Zakaždým keď stlačíte , Bude systém prepínať medzi zariadeniami pripojenými cez Bluetooth ( )

a pomocnými ( ) zdrojmi.

Tip: Pre spárovanie zariadení môžete tiež stlačiť a podržať po dobu dvoch sekúnd.

Pred spárovaním zariadenia sa uistite, že na displeji vidíte oznámenie o funkcii Bluetooth.

19

Bluetooth®

2. Na zariadení, ktoré podporuje Bluetooth®, zapnite funkciu Bluetooth.
Tip: Funkcia Bluetooth sa zvyčajne nachádza medzi nastaveniami. Nastavenie na domovskej obrazovke zvyčajne
reprezentuje ikona ozubeného kolesa ( ).

3. Zo zoznamu zariadení vyberte systém SoundTouch™.
Akonáhle sa zariadenia spárujú, v zozname zariadení sa objaví meno pripojeného systému SoundTouch™.

4. Na zariadení podporujúcom Bluetooth spustite prehrávanie hudby pomocou vášho systému.
Ak svoje zariadenie nemôžete spravovať
Možno budete musieť premazať zoznam spárovaných zariadení pomocou Bluetooth (strana 21). Po premazaní skúste
zariadenia opäť spárovať (strana 19).
Viac informácií nájdete v kapitole Riešenie problémov na strane 25.

20

Pripojenie ku spárovanému zariadeniu podporujúcemu Bluetooth®

Môžete prenášať hudbu zo zariadenia podporujúceho Bluetooth® do svojho systému. Prenášanie hudby zo spárovaného
zariadenia do systému SoundTouch™ je možné dvoma spôsobmi.

Ak je v systémovom zozname spárovaných zariadení obsiahnutých viac zariadení, pripojenie spárovaného zariadenia
môže trvať až dve minúty. Na displeji systému sa objavuje stav pripojenia.

Použitie tlačidla

1. Na tlačidlovej klávesnici alebo diaľkovom ovládači stlačte a uvoľnite, kým sa na displeji neobjaví oznámenie o pripojení
pomocou Bluetooth.
Systém sa pripája k zariadeniu, ktoré naposledy streamovalo do systému.

2. Na zariadení spustite prehrávanie hudby.

Tip: Ak je spárované zariadenie pripojené, nemusíte stláčať tlačidlo .

Ak nemôžete streamovať zvuk zo spárovaného zariadenia
Váš systém SoundTouch™ možno stratil spojenie so zariadením. Pozrite sa na displej systému. Pokiaľ nie je
spárované zariadenie v dosahu systému, umiestnite ho do dosahu systému.

Použitie funkcie Bluetooth® na spárovanom zariadení

1. Na zariadení podporujúcom Bluetoothzapnite funkciu Bluetooth.
2. Zo zoznamu zariadení vyberte systém SoundTouch™.
3. Keď sa pripojí, spustite prehrávanie hudby na zariadení podporujúcom Bluetooth. Bude sa prenášať do

vášho systému.

Premazanie zoznamu zariadení spárovaných so systémom
pomocou Bluetooth®

Keď spárujete svoj systém so zariadením, ktoré podporujeBluetooth, spojenie sa uloží do zoznamu párových zariadení
v systéme. Ak sa nebudete môcť k zariadeniu pripojiť, možno budete musieť zoznam spárovaných zariadení zmazať.
Akonáhle tento zoznam zmažete, budete musieť znovu spárovať skôr spárované zariadenia.

Na paneli s tlačidlami alebo na diaľkovom ovládači stlačte a podržte (asi 10 sekúnd) tlačidlo .

Na displeji sa zobrazí podobné oznámenie o Vymazanie zo zoznamu spárovaných zariadení.
Systém je pripravený pre spárovanie so zariadením (strana 19).

21

Pripojenia zariadenia do konektora AUX IN

Použitie kábla na pripojenie zvukového zariadenia

Do konektora AUX IN v systéme je možné pripojiť inteligentný telefón, počítač alebo iný druh audio zariadenia pomocou
audio výstupu. Do konektora AUX IN pasuje 3,5mm konektor stereo kábla (nie je súčasťou balenia).
1. Pomocou stereo kábla pripojíte svoje audio zariadenia do konektora AUX IN v systéme.

2. Na tlačidlovej klávesnici alebo diaľkovom ovládači stlačte a uvoľnite , kým sa neobjaví na displeji .
3. Začnite prehrávať hudbu na zvukovom zariadení.

22

Pokročilé funkcie

Aktualizácie softvéru systému

Aplikácia vás upozorní, keď bude dostupná aktualizácia softvéru, potom si môžete systém aktualizovať v rámci
aplikácie. Ale môžete si softvér systému aktualizovať aj pomocou tlačidiel na systéme.
1. Stlačte , aby ste systém spustili.
2. Na tlačidlovej klávesnici stlačte a podržte a (po dobu 5 sekúnd).

Na displeji sa zobrazí odpočítavanie od 5 do 1. Lišta priebehu zobrazuje stav.
Na displeji sa zobrazí oznámenie o dokončenej aktualizácii.

Vypínanie Wi-Fi®

Systém má zabudovaný Wifi prijímač, ktorý umožňuje bezdrôtové pripojenie.

1. Stlačte , aby ste systém spustili. (po dobu 5 sekúnd).
2. Na tlačidlovej klávesnici stlačte a podržte a

Na displeji sa zobrazí odpočítavanie od 5 do 1 a potom podobné oznámenie ako Podržte pre
deaktiváciu sietí. Indikátor Wi-Fi sa vypne, keď sa odpojí Wi-Fi signál.

23

Pokročilé funkcie
Opätovná aktivácia pripojenia Wi-Fi

Keď je systém zapnutý, stlačte a podržte a (po dobu 5 sekúnd).
Na displeji sa zobrazí odpočítavanie od 5 do 1 a potom podobné oznámenie ako Podržte pre
aktiváciu sietí. Indikátor Wi-Fi® sa rozsvieti, keď sa pripojí Wi-Fi signál.

Resetovanie systému

Resetu vymaže zo systému všetky nastavenia zdrojov, hlasitosti a sietí a navráti ich do pôvodného
nastavenia z výroby.

1. Stlačte , aby ste systém spustili.
2. Na tlačidlovej klávesnici stlačte a podržte a (po dobu 10 sekúnd).

Na displeji se zobrazí odpočítávanie od 10 do 1 a potom podobné oznámenie ako Podržte pre obnovenie základného
nastavenia . Systém sa restartuje.
3. Nainštalujte si aplikáciu SoundTouch™ do svojho počítača a pridajte svoj systém do siete (viď strana 10).

24

Starostlivosť a údržba

Riešenie problémov

Ďalšie informácie týkajúce sa odstraňovania problémov nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

Problém Čo robiť

Nedarí sa • Pripojte systém k zdroju striedavého prúdu (elektrickej sieti).
dokončiť • Zvoľte správny názov siete a vložte heslo.
nastavenia siete. • Zariadenie a systém SoundTouch™ pripojte k rovnakej sieti Wi-Fi®.
• Bezdrôtový adaptér umiestnite do dosahu routera.
Nedá sa pripojiť k sieti. • Aktivujte Wi-Fi na zariadení (mobile alebo počítači), ktoré používate na nastavenie.
• Ak sa názov siete nezobrazuje alebo je sieť skrytá, vyberte

Pripojiť ručne k inej sieti na obrazovke CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK
(Pripojiť k domácej sieti Wi-Fi).
• Ukončite iné spustené aplikácie.
• Ak na nastavenie používate počítač, skontrolujte nastavenie firewallu, aby ste zaistili, že
budú aplikácie SoundTouch™ a SoundTouch™ Music Server povolenými programy.
• Otestujte pripojenie k internetu zavedením stránky SoundTouch.com.
• Reštartujte svoje mobilné zariadenie alebo počítač a router.
• Odinštalujte aplikáciu, reštartujte systém a reštartujte nastavenia.

• Ak sa zmenili informácie o vašej sieti alebo systém pripája k inej sieti, postupujte
podľa pomocníka k aplikácii.

Prerušovaný alebo • Vzdiaľte systém od možných zdrojov rušenia (mikrovlnných rúr, bezdrôtových
žiadny zvuk telefónov atď.).

Nie je možné prehrávať • Ukončite iné aplikácie pre streamovanie zvuku a obrazu.
zvuk zo zariadení • Priblížte svoje mobilné zariadenie k reproduktoru a vzdiaľte ich od zdrojov rušenia
pomocou Bluetooth®.
alebo prekážok.
Basy sú príliš silné alebo • Systém alebo zdroj zvuku priblížte k bezdrôtovému smerovaču alebo prístupovému
slabé.
bodu siete.
• Zaistite, aby nebol stlmený zvuk alebo príliš znížená hlasitosť systému.
• Odpojte napájací kábel a po jednej minúte ho znova pripojte.

U reproduktorov:
• Spárujte zariadenie (strana 19).
• Vymažte zoznam spárovaných zariadení z reproduktorov (strana 21).
• Pokúste sa spárovať iné zariadenie.
• Najprv nastavte SoundTouch™ a nainštalujte všetky aktualizácie systému.
Na svojom mobilnom zariadení:

• Deaktivujte a znova aktivujte funkciu Bluetooth.
• Odstráňte reproduktor z ponuky Bluetooth. Znova vykonajte spárovanie.
• Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k svojmu Bluetooth zariadeniu.
• Pozri kapitolu Prerušovaný alebo žiadny zvuk.

• Nastavte si hladinu basov na systéme v aplikácii. Vyhľadajte nápovedu v aplikácii.

25

Starostlivosť a údržba

Získavanie diagnostických informácií

Získajte podrobné informácie, ako je MAC adresa a sieťové informácie, výrobné číslo a verzia softvéru.

1. Na tlačidlovej klávesnici stlačte a podržte a , pokiaľ sa na displeji nezobrazí oznámenie systému.

2. Stlačte alebo pre prechádzanie systémovými informáciami.

Čistenie

Systém SoundTouch™ zvonku očistite mäkkou a suchou handričkou.
Môžete tiež ľahko povysávať mriežku na systéme.
• NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá, chemikálie alebo spreje.
• Zabráňte tomu, aby do akéhokoľvek otvoru natiekli kvapaliny

alebo tam zapadli predmety.

26

Starostlivosť a údržba
Výmena batérie diaľkového ovládača

VAROVANIE: Batériu (alebo batérie) udržujte mimo dosahu detí. Batériu nesmiete prehltnúť, pretože hrozí chemické
popálenie. Diaľkový ovládač dodaný s týmto výrobkom obsahuje gombíkový článok. Ak je gombíkový článok prehltnutý,
môže behom dvoch hodín spôsobiť vážne vnútorné popáleniny, ktoré môžu viesť k usmrteniu. Ak sa priestor pre batériu
bezpečne nezatvára, prestaňte výrobok používať a udržujte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k jej
prehltnutiu alebo k jej vniknutiu do akejkoľvek časti tela, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. V prípade nesprávnej
výmeny alebo nesprávnej manipulácie môže gombíkový článok explodovať alebo spôsobiť požiar či chemické popálenie.
Batérie nenabíjajte, nerozoberajte, nezahrievajte nad 100 ° C a nepáľte. Vymieňajte ich len za schválený typ batérií:
(napr. UL) trojvoltové lítiové batérie CR2032 alebo DL2032. Použité batérie okamžite likvidujte.
1. Otáčaním mince ľahko proti smeru hodinových ručičiek vyskrutkujete kryt batérií.

2. Odoberte kryt. Vložte nové batérie plochou stranou nahor tak, aby bolo vidieť +.

3. Zaskrutkujte kryt v smere hodinových ručičiek na svoje pôvodné miesto.

27

Zákaznícka služba

Pre ďalšiu nápovedu týkajúce sa používania systému:
• Navštívte SoundTouch.com.
• Kontaktujte zákaznícku službu spoločnosti Bose®. Kontaktné informácie nájdete v stručnom návode na

obsluhu v krabici.

Informácie o obmedzenej záruke

Váš systém SoundTouch™ je chránený obmedzenou zárukou. Podrobnosti ohľadom obmedzenej záruky nájdete v
príručke pre rýchly štart v balení. Pri registrácii postupujte podľa pokynov uvedených v stručnom návode na obsluhu.
Nezaregistrovanie nebude mať vplyv na práva vyplývajúce z vašej obmedzenej záruky.
Informácie o záruke poskytnuté s týmto výrobkom neplatia pre Austráliu a Nový Zéland. Podrobnosti o záruke pre
Austráliu a Nový Zéland nájdete na našej webovej stránke www.bose.com.au/warranty alebo www.bose.co.nz/warranty.

28

Technické informácie

SoundTouch™ 30 system

Veľkosť: 24,7 cm × 43,5 cm × 18,1 cm (9,7" × 17,1" × 7,1")
Hmotnosť:
Výstupný výkon: 8,39 kg (18,5 lb)
USA/Kanada 120 V 50/60 Hz, 150 W
Mezinárodný: 220‒240 V 50/60 Hz, 150 W
Japonsko: 100 V 50/60 Hz, 150 W

SoundTouch™ 20 system

Veľkosť: 18,8 cm × 31,4 cm × 10,4 cm (7,4" × 17,1" × 7,1")
Hmotnosť: 3,18 kg (7,0 lb)
Výstupný výkon: USA/Kanada/
Mezinárodný: 100‒240 V 50/60 Hz, 90 W

29

Príloha: Použitie počítača k nastaveniu
Dôležité informácie o nastavení

• Systém si môžete nastaviť pomocou svojho počítača, skôr než pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu.
• Použite počítač pripojený k vašej sieti Wi-Fi®.
• Použite počítač, kde máte uloženú svoju hudobnú knižnicu.
• Budete potrebovať USB kábel. *
• USB kábel nepripájajte, kým vás k tomu nevyzve aplikácia.

* Konektor pre nastavenie cez USB v zadnej časti systému slúži len pre nastavenie pomocou počítača. USB konektory

neslúžia pre nabíjanie inteligentných telefónov, tabletov alebo podobných zariadení.

Použitie stolného počítača na nastavenie

Ak používate stolný počítač, umiestnite systém počas inštalácie bližšie k počítaču. V priebehu inštalácie vás aplikácia
vyzve, aby ste pripojili USB kábel z počítača do systému (dočasne).
Po inštalácii odpojte USB kábel z počítača a systému. Systém môžete umiestniť na svoje stále miesto.

Nastavenie systému pomocou počítača

1. Napájací kábel zapojte do zásuvky na striedavý prúd (sieťové).
2. Vo svojom počítači spustite prehliadač a prejdite na stránku

SoundTouch.com/app.
Tip: Použite počítač, v ktorom máte uloženú svoju hudobnú knižnicu.
3. Stiahnite si a spustite aplikáciu SoundTouch™.
Táto aplikácia vás prevedie nastavením.

30

Priestor pre Vaše poznámky

31

747473-0010 © 2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM7747473 Rev. 00


Click to View FlipBook Version