The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2022-05-06 08:57:04

Pioneer DMH-A240BT, DMH-A241BT Sk

Pioneer DMH-A240BT, DMH-A241BT Sk

DMH-A241BT Slovensky
DMH-A240BT

RDS AV AUTORÁDIO

Návod na použitie

Obsah Slovensky

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu Pioneer.
Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste sa dozvedeli, ako správne
Váš nový model ovládať. Po prečítaní všetkých pokynov tento návod uložte na
bezpečnom mieste na jeho ďalšie použitie.

Dôležité
Vzhľadom k neustálemu zdokonaľovaniu produktov sa prevádzkové obrazovky môžu líšiť od
skutočnosti, a vzhľad alebo obsah môže byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

■Bezpečnostné opatrenia . .......................................................... 3
■ Časti a ovládacie prvky . .... ....................................................... 8
■ Základné používanie ............................................................... 10
■ Bluetooth®................................................................................. 13
■AV zdroj .................................................................................... 17
■Rádio ......................................................................................... 17
■ Komprimované súbory ........................................................... 19
■ iPhone........................................................................................ 22
■ WebLink™ ................................................................................. 23
■ AUX ........................................................................................... 25
■Pohľad zadnou kamerou (režim Camera View) . ................. .. 26
■ Nastavenia ................................................................................ 27

Zobrazenie obrazovky nastavenia ........................................................................................................... 27
Nastavenie systému (menu System settings)........................................................................................ 27
Nastavenie motívu (menu Theme settings) .......................................................................................... 28
Nastavenie zvuku (menu Audio Settings) .............................................................................................. 29

■Ostatné funkcie ........................................................................ 30
■Dodatok .................................................................................... 31

-2-

Bezpečnostné opatrenia Slovensky

Právne predpisy/nariadenia môžu v niektorých krajinách zakázať alebo obmedziť umiestnenie či
použitie tohto produktu vo vašom vozidle. Prosím, postupujte v súlade so všetkými platnými
zákonmi a predpismi týkajúcimi sa používania, inštalácie a využitia tohto produktu.

A240BT

V prípade likvidácie tohto produktu ho nemiešajte s bežným komunálnym odpadom. Využite
zavedený systém na zber vyslúžilých elektronických výrobkov v súlade s legislatívou, ktorá vyžaduje
ich správnu likvidáciu a recykláciu.
Súkromné domácnosti v členských štátoch EU, vo Švajčiarsku a Nórsku môžu odovzdať vyslúžilé
elektronické produkty zadarmo na určených zberných miestach, alebo u predajcu (pokiaľ si
zakúpia nový, podobný produkt).
O správnom spôsobe likvidácie sa informujte u spoločnosti, ktorá likvidáciu vyslúžilých elektro a
elektronických výrobkov zaisťuje, u svojho predajcu alebo na mestskom úrade.
Triedením a správnou likvidáciou odpadu umožňujete recykláciu odpadov, čím prispievate k
ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

A241BT

Informácie pre užívateľov ohľadne zberu a likvidácie vyslúžilého
zariadenia a batérií

(Symbol pre zariadenia) (Príklady symbolov pre batérie)

Tieto symboly na produktoch, balení a/alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že
vyslúžilé elektronické produkty a batérie nemôžu byť likvidované s bežným domácim
odpadom.
Pre správne spracovanie, ďalšie využitie a recykláciu vyslúžilého zariadenia a batérií ich
odovzdajte na zbernom mieste s licenciou na recykláciu vyradených elektrických a elektronic-
kých zariadení (EEZ), v súlade s národnou legislatívou.
Správnou likvidáciou vyslúžilých produktov a batérií pomáhate šetriť cenné zdroje a brániť prípad-
ným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by nevhodným zaobchádza-
ním s odpadmi mohlo vzniknúť.
Viac informácií o správnej likvidácii a recyklácii elektro-odpadu získate na mestskom úrade, alebo u
spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu.

-3-

Tieto symboly sú platné len v Európskej únii. Slovensky
Pre krajiny mimo Európsku úniu:
Pre bližšie informácie sa obráťte na mestské úrady alebo na predajcu.

Dôležité bezpečnostné informácie

VAROVANIE

• Nepokúšajte sa inštalovať alebo opravovať tento produkt sami. Neodborná montáž alebo servis
produktu bez odbornej prípravy a skúseností v oblasti elektronických zariadení a automobilového
príslušenstva môže byť nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom, zranenie a ďalšie
nebezpečenstvo.
• Zabráňte styku produktu s vlhkosťou a kvapalinami, hrozí jeho poškodenie či zásah elektrickým prúdom.
• Pokiaľ do tohto produktu vnikne tekutina a/alebo cudzí predmet, zaparkujte vozidlo na bezpečnom
mieste, vypnite zapaľovanie (ACC OFF) a hneď kontaktujte svojho predajcu alebo najbližší autorizo-
vaný servis Pioneer. V tomto stave produkt nepoužívajte, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo k inému zlyhaniu.
• Pokiaľ zaznamenáte dym, zvláštne zvuky, zápach alebo nezvyčajné znaky na LCD obrazovke, systém
okamžite vypnite a obráťte sa na svojho predajcu alebo na najbližšie servisné stredisko Pioneer. V
tomto stave môže dôjsť k trvalému poškodeniu systému.
• Tento produkt sami nerozoberajte ani neopravujte, obsahuje vysokonapäťové komponenty, ktoré
môžu spôsobiť úraz po zásahu elektrickým prúdom. Pre kontrolu, úpravy a servis sa vždy obráťte
na predajcu alebo na najbližší autorizovaný servis Pioneer.
• Zabráňte prehltunutie batérie, hrozí nebezpečenstvo chemického popálenia. (Diaľkový ovládač sa
dodáva alebo predáva samostatne) . Tento produkt obsahuje gombíkovú batériu. Pokiaľ by došlo k
jej prehltnutiu, už za 2 hodiny to môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a môže dôjsť k úmrtiu.
Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosah detí. Pokiaľ nie je kryt batérie bezpečne zatvorený,
prestaňte produkt používať a držte ho mimo dosah detí. Pokiaľ si myslíte, že mohlo dôjsť k
prehltnutiu batérie alebo sa nachádza kdekoľvek vo vnútri tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pred použitím tohto produktu si prečítajte následujúce bezpečnostné
informácie a uistite sa, že ste im úplne porozumeli:
• Nepoužívajte tento produkt, ani aplikácie (alebo pohľad zadnou kamerou, pokiaľ ste si
ju zakúpili), pokiaľ to bude akokoľvek odvádzať vašu pozornosť od bezpečnej prevádzky
vášho vozidla. Vždy dodržujte pravidlá bezpečnej jazdy a dodržujte všetky dopravné
predpisy. Pokiaľ máte s ovládaním systému problémy, pred urobením nevyhnutných
krokov zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste, a zatiahnite ručnú brzdu.
• Nikdy nenastavujte hlasitosť tak vysoko, že by ste nemohli počuť zvuky z okolia alebo
výstražné zvuky záchranných vozidiel.
• Pre vašu bezpečnosť sú niektoré funkcie počas jazdy vypnuté, potom je treba vozidlo
zastaviť a zatiahnuť ručnú brzdu.
• Tento návod majte po ruke ako referenciu na prevádzkové postupy a bezpečnostné
informácie.

-4-

• Neinštalujte tento prístroj tam, kde to (i) môže brániť šoférovi vo výhľade, (ii) narušovať Slovensky
chod niektorého zo systémov vozidla a bezpečnostných prvkov, vrátane airbagov alebo
tlačidlá výstražných svetiel, alebo (iii) znížiť schopnosť šoféra bezpečne ovládať vozidlo.
• Nezabudnite sa, prosím, vo vozidle pred jazdou pripútať, a zostaňte pripútaný po
celú dobu jazdy. Pokiaľ nie je pás správne upevnený, v prípade nehody môžu byť vaše
zranenia oveľa závažnejšie.
• Nikdy nepoužívajte pri šoférovaní slúchadlá.

Pre vašu bezpečnú jazdu

VAROVANIE

• Svetlo zelený vodič je určený k detekcii stavu ručnej brzdy a musí byť pripojený na spínanú
svorku spínača ručnej brzdy. Nesprávnym zapojením alebo použitím tohto vodiča môžete
porušovať zákony/predpisy a môže to viesť k poškodeniu systému alebo k vzniku dopravnej
nehody.
• Nerobte žiadne kroky k manipulácii s obvodom na detekciu použitia ručnej brzdy. Tento obvod
tu je pre vašu ochranu. Nezapojenie alebo úmyslné obchádzanie systému na detekciu použitia
ručnej brzdy môže mať za následok vážne zranenia alebo úmrtie.
• Aby sa predišlo riziku vzniku škody, zraneniu a možného porušenia platných predpisov, tento
produkt nie je určený na sledovanie videa šoférom.
• V niektorých krajinách môže byť nezákonné sledovanie videa na displeji v aute aj inou osobou, okrem
šoféra. Tam, kde takéto predpisy platia, musia byť dodržané.
Ak sa pokúsite sledovať video počas jazdy, objaví sa na displeji upozornenie: "Vewing
of front seat video source while driving driving is strictly prohibited.” ("Prezeranie
zdroja videa počas jazdy z predného sedadla je prísne zakázané.")
Ak chcete sledovať video na tomto displeji, zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a
zatiahnite ručnú brzdu. Pred uvoľnením ručnej brzdy stlačte brzdový pedál.

Pri použití zadného displeja, pripojeného k video
výstupnému terminálu

Video výstupný terminál je určený na pripojenie druhého displeja, aby video
mohli sledovať cestujúci na zadných sedadlách.

VAROVANIE

NIKDY neinštalujte zadný displej na miesto, odkiaľ by ho mohol počas jazdy sledovať aj šofér.

Aby nedošlo k vybitiu batérie

Uistite sa, že je pri používaní produktu zapnutý motor vozidla. Používanie produktu
s vypnutým motorom môže viesť k vybitiu batérie.

-5-

VAROVANIE Slovensky

Neinštalujte produkt do vozidla, ktoré nemá ACC spínaný obvod alebo obvod s podobnou funkciou.

Zadná parkovacia kamera

Tento produkt môžete používať s voliteľnou zadnou parkovacou kamerou, čo vám
umožní, napr., dohliadnuť na vozík, alebo zaparkovať v menšom parkovacom priestore.

VAROVANIE

• Obraz na displeji môže byť zrkadlovo otočený.
• Obraz parkovacej kamery používajte len pri cúvaní. Iné použitie môže viesť k zraneniu alebo k
iným škodám.

POZOR

Režim Rear View (pohľad vzad parkovacou kamerou) je určený ako pomoc pri cúvaní alebo ako
dohľad na príves, apod. Nepoužívajte túto funkciu na zábavu.

Manipulácia s USB konektorom

POZOR

• Aby ste zabránili strate dát a poškodeniu pamäťového zariadenia, nikdy ho nevyberajte z tohto
produktu počas prenosu dat.
• Pioneer nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými USB pamäťovými zariadeniami a nenesie žiadnu
zodpovednosť za stratu dat z multimediálnych prehrávačov, zariadení iPhone, smartphone, či iných
zariadení pri použití tohto produktu.
• Tento produkt nemusí USB pamäťové zariadenie správne rozpoznať, pokiaľ bolo predtým nesprávne
odpojené od počítača.

V prípade problémov

Pokiaľ by tento produkt správne nefungoval, obráťte sa na svojho predajcu alebo na
najbližší autorizovaný servis Pioneer.

NavštiívvtteewweebboovvéésstrtáránnkkyyPiPoinoeneerer

Navštívte webové stránky:
https://www.pioneer-car.eu/eur/

• Zaregistrujte si váš produkt. Podrobnosti o vašom nákupe budú uchované. Tieto
informácie vám pomôžu, napr. v prípade poistnej udalosti, ako je strata či krádež.
• Aktuálne informácie o Pioneer Corporation nájdete na webe spoločnosti.
• Pioneer pravidelne zverejňuje aktualizácie softwaru pre ďalšie zlepšenie produktov
Pozrite sa, prosím, do sekcie podpory "Support" na webových stránkach Pioneer.

-6-

O tomto produkte

• Tento produkt nefunguje správne v inej oblasti, ako v Európe. Funkciu RDS (Radio Data
System) je možné využívať len u FM staníc vysielajúcich signál RDS
Tiež službu RDS-TMC je možné využívať len u staníc vysielajúcich signál RDS-TMC.
• Pioneer CarStereo-Pass je určený len pre použitie v Nemecku.

Ochrana LCD panela a displeja Slovensky

• Nevystavujte LCD displej zbytočne priamemu slnečnému žiareniu, pokiaľ prístroj práve
nepoužívate. Dlhodobé pôsobenie priameho slnečného svetla môže vplyvom vysokej
teploty spôsobiť nesprávnu funkciu LCD displeja.
• Pri použití mobilného telefónu ho udržujte (jeho anténu) ďalej od LCD displeja, aby sa
zabránilo rušeniu obrazu (v podobe porúch obrazu, farebných pruhov, atď.).
• LCD panela sa dotýkajte vždy len prstami (nie predmetmi) a s citom.

Poznámky k internej pamäti

• Informácie sú z produktu vymazané odpojením žltého vodiča od akumulátora
(alebo odpojením a vybratím akumulátora z vozidla).
• Niektoré nastavenia a uložený obsah nie je možné resetovať.

O tomto návode

•Tento návod obsahuje pre popis operácií ilustrácie skutočných prevádzkových obrazoviek.
Avšak, tieto obrazovky sa nemusia zhodovať so skutočnosťou (v závislosti na aktualizácii
modelu, apod.).
• Pokiaľ je k tejto jednotke pripojený iPhone, názov zdroja na jednotke sa zobrazí ako
[iPod]. Vezmite na vedomie, že táto jednotka podporuje len iPhone bez ohľadu na
názov zdroja.
Podrobnosti o kompatibilite zariadenia iPhone, viď Kompatibilné modely iPhone.

Význam symbolov, používaných v tomto návode

A000BT Indikuje, že uvedený model popisované operácie podporuje.
Indikuje možnosť dotknúť sa zodpovedajúceho softwarového tlačidla na
dotykovej obrazovke.
Indikuje možnosť dotknúť sa a podržať zodpovedajúce softwarové tlačidlo
na dotykovej obrazovke.

-7-

Časti a ovládacie prvky

Hlavná jednotka

Slovensky

VOL (+/-) Zvýšenie / zníženie hlasitosti.
Stlačením zobrazíte obrazovku hlavnej (hornej) ponuky.
RESET Stlačením a podržaním stlmíte zvuk (mute) alebo ho opäť obnovíte.
USB port Stlačením vypnete informácie na displeji. Pre zobrazenie informácií na
LCD displej displeji stlačte znova.
Stlačením a podržaním vypnete jednotku. Pre zapnutie stlačte znova.

TIP
Pokiaľ jednotku vypnete, môžete vypnúť takmer všetky funkcie.
Jednotka sa zapne používaním následujúcich funkcií:
• Na vstupe je obraz zadnej kamery, keď je vo vozidle zaradená spiatočka.
• Je vypnutý (ACC OFF) a potom zapnutý (ACC ON) spínač zapaľovania.
Stlačte na resetovanie mikroprocesora (strana 10).

Diaľkové ovládanie

A241BT

-8-

Slovensky

Volume (+/-) Zvýšenie / zníženie hlasitosti.
BAND/ESC Pokiaľ je ako zdroj vybraný tuner, stlačte pre výber pásma.
Stlačte pre výber predchádzajúcej alebo následujúcej stopy / súbora.
SRC Stlačte pre sekvenčné vyhľadávanie (Rádio).
MUTE Stlačte pre výber predvoľby (Rádio).
DISP Stlačte pre prijatie hovoru.
Stlačte pre prepnutie zdroja.
Stlmenie zvuku (mute)
Stlačte pre ukončenie hovoru.
Stlačte pre zapnutie / vypnutie displeja.

A240BT
Diaľkový ovládač sa predáva samostatne.

-9-

Základné používanie Slovensky

Resetovanie mikroprocesora

POZOR

• Stlačením tlačidla RESET sa zresetuje nastavenie a zaznamenaný obsah do továrenského nastavenia.
- Reset nerobte, pokiaľ je k tomuto produktu pripojené nejaké zariadenie.
- Niektoré nastavenia a zaznamenaný obsah nebudú zresetované.

• Mikroprocesor musí byť resetovaný za následujúcich podmienok:
- Pred prvým použitím tohto produktu po inštalácii.
- Pokiaľ tento produkt správne nefunguje.
- Pokiaľ sa zdá, že sú s používaním systému nejaké problémy.

1 Vypnite spínač zapaľovania (pozícia OFF).
2 Hrotom pera alebo iným špicatým nástrojom stlačte tlačidlo RESET.

Nastavenia a zaznamenaný obsah sa obnovia na úvodné továrenské nastavenia.

Príprava diaľkového ovládača

A241BT
Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte izolačnú fóliu.

Výmena batérie

Vložte batériu CR2025 (3 V) so správne
orientovanými pólmi plus (+) a mínus (-).
VAROVANIE

Batéria nemôže byť vystavená nadmernej teplote, ktorú spôsobuje, napr., slnečný svit, oheň, apod.

- 10 -

POZOR Slovensky

• Pokiaľ diaľkový ovládač dlhodobo nepoužívate (mesiac alebo dlhšie), vyberte z neho batériu.
• Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo jej výbuchu. Vložte len za rovnaký typ nové
batérie alebo ekvivalent.
• Počas používania, skladovania alebo prepravy nevystavujte batériu vysokým alebo nízkym extrém-
ným teplotám.
• Aby nedošlo k výbuchu, batérie nehádžte do ohňa, nezohrievajte, nedrťte, nerežte.
• S batériou nemanipulujte pomocou kovových nástrojov.
• Batérie neskladujte spoločne s kovovými predmetmi.
• Pokiaľ dôjde k vytečeniu batérie, kompletne vyčistite diaľkový ovládač a vložte novú batériu.

Používanie diaľkového ovládača
Počas použitia diaľkový ovládač nasmerujte na predný panel tejto jednotky.

Pozn.
Na priamom slnečnom svetle nemusí diaľkový ovládač pracovať správne.

Dôležité
•Diaľkový ovládač neukladajte na miestach, kde pôsobia vysoké teploty alebo priame slnečné svetlo.
• Nenechajte ovládač spadnúť na podlahu, kde by sa mohol zaseknúť pod niektorým z pedálov.

Používanie dotykového panela

Tento produkt môžete ovládať prstami dotykom na tlačidlá priamo na obrazovke
dotykového panela
Pozn.
Na ochranu LCD pred poškodením je nutné dotýkať sa displeja len prstami a jemne.

Spoločné tlačidlá dotykového panela
: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
: Zatvorenie obrazovky.

Zoznam prevádzkových obrazoviek

- 11 -

Dotykom na položku v zozname zúžite možnosti prechodu k Slovensky
ďalšiemu kroku.
Dotykom zobrazíte skryté položky.

Ovládanie časovej osy

Pretiahnutím tlačidla po časovej ose môžete zmeniť bod prehrávania.

Obrazovka hlavnej (najvyššej) ponuky

Ikony zdroja
Ponuka nastavenia, viď Nastavenia.

- 12 -

Bluetooth®

Bluetooth pripojenie

1 Zapnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení. Slovensky

2 Stlačte .

3 Dotknite sa [Phone] alebo [Bluetooth Audio].
Na displeji sa zobrazí názov jednotky.

4 Vyberte názov jednotky, zobrazený na displeji vášho mobilného zariadenia.

5 Urobte Bluetooth spárovanie mobilného zariadenia a tejto jednotky.
Po úspešnej registrácii vašeho Bluetooth zariadenia je týmto systémom
vytvorené Bluetooth pripojenie.

TIP
Na zrušenie Bluetooth pripojenia sa dotknite názvu pripojeného zariadenia v hornej časti
obrazovky na zadávanie telefónneho čísla (viď nižšie).

Pozn.
Aby ste mohli pripojiť ďalšie mobilné zariadenie, musíte najprv zrušiť Bluetooth pripojenie
aktuálneho mobilného zariadenia.

Hands-free telefonovanie

Pokiaľ chcete túto funkciu používať, musíte k tomuto produktu najskôr pripojiť váš
mobilný telefón prostredníctvom Bluetooth

POZOR

Pre vašu bezpečnosť sa vyhnite telefonovaniu počas jazdy, ako je to len možné.

Vyvolanie hovoru

1 Stlačte .

2 Dotknite sa [Phone].

Zobrazí sa obrazovka ponuky telefonovania

3 Na obrazovke ponuky telefonovania sa dotknite jednej z ikon.

- 13 -

Manuálna synchronizácia kontaktov v telefónnom zozname tohto
produktu s kontaktmi v telefóne.

Použitie telefónneho zoznamu
Vyberte kontakt z telefónneho zoznamu. Dotknite sa kontaktu v zozname.

TIP Slovensky
Dotykom na znak na pravej strane obrazovky telefónneho zoznamu
môžete použiť úvodné vyhľadávanie.

Použitie histórie hovorov , odchádza. , či zmeškaných
Uskutočnenie hovoru z prijat. hovorov
hovorov.

Priame zadanie telefónneho čísla .
Zadajte tel. číslo pomocou numerických tlačidiel a potom sa dotknite

TIP bez zadávania
Posledné volané číslo môžete znova vytočiť dotykom na
telefónneho čísla.

▶ Ukončenie hovoru

1 Dotknite sa .

Prijatie hovoru

1 Dotknite sa na prijatie hovoru.
na ukončenie hovoru.
Dotknite sa

Funkcia rozpoznávania hlasu (pre iPhone)
Po pripojení zariadenia iPhone môžete na tomto produkte použiť funkciu
rozpoznávania hlasu.

Prepínanie zvukového výstupu

Zvukový výstup môžete prepínať medzi touto jednotkou a pripojeným mobilným
zariadením.

1 Dotknite sa počas telefonovania.

Zvukový výstup sa prepne po každom dotyku na ikonu.

TIP na stlmenie (mute) alebo na obnovenie zvuku pripojeného mikrofónu.
Dotknite sa

- 14 -

Poznámky k hands-free telefonovaniu Slovensky

▶ Všeobecné poznámky
• Pripojenie k všetkým typom mobil. telefónov pomocou Bluetooth nie je možné zaručiť.
• Pri odosielaní a prijímaní dat a prenosu hlasu pomocou technológie Bluetooth musí byť
vzdialenosť medzi týmto produktom a vašim mobilným telefónom maximálne 10 metrov.
• U niektorých mobil. telefónov nemusí byť zvuk vyzváňania počuteľný z reproduktorov.
• Pokiaľ je na vašom mobilnom telefóne vybraný soukromný režim, funkcia hands-free
telefonovania môže byť zakázaná.
▶ Registrácia a pripojenie
• Funkcie a obsluha mobilného telefónu sa líšia v závislosti na jeho typu. Podrobné
pokyny nájdete v návode na použitie, ktorý bol dodaný s vašim mobilným telefónom.
• Pokiaľ z mobilného telefónu nefunguje prenos telefónneho zoznamu, odpojte ho a
urobte nové spárovanie.
▶ Uskutočnenie a príjem hovorov
• V následujúcich situáciách môže byť počuť hluk či šum:
- Pokiaľ hovor prijmete pomocou tlačidla na telefóne.
- Pokiaľ osoba na druhom konci linky zloží.
• Pokiaľ osobe na druhom konci linky nie je rozumieť kvôli ozvene, znížte úroveň
hlasitosti pre hands-free telefonovanie. To môže efekt ozveny znížiť.
• U niektorých typov mobilných telefónov: aj keď stlačíte tlačidlo na príjem prichádzajú-
ceho hovoru na mobilnom telefóne, hands-free telefonovanie nemusí byť možné.
• Uložené meno sa zobrazí v prípade, že bol telefónny zoznam prenesený do tejto
jednotky.
▶ História prijatých a odchádzajúcich hovorov
• Z prijatých hovorov nie je možné volať na neznáme číslo (neexistuje žiadna informácia o
telefónnom čísle užívateľa).
▶ Prenos telefónneho zoznamu
• Pokiaľ telefónny zoznam vášho mobilného telefónu obsahuje viac než 1000 položiek,
nemusia sa do tohto produktu preniesť úplne všetky.
• V závislosti na mobilnom telefóne sa nemusí zobraziť telefónny zoznam správne.
• Pokiaľ telefónny zoznam v mobilnom telefóne obsahuje obrazové data, telefónny
zoznam nemusí byť prenesený správne.
• V závislosti na mobilnom telefóne nemusí byť prenos telefónneho zoznamu k dispozícii.

Bluetooth audio

Pred použitím Bluetooth audio prehrávača ho zaregistrujte a pripojte k tomuto
produktu (viď Bluetooth pripojenie).

- 15 -

Pozn. Slovensky

• V závislosti na Bluetooth audio prehrávači, pripojenému k tomuto produktu, môže byť ovládanie a
používanie tohto produktu obmedzené v následujúcich dvoch úrovniach:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Možné je len prehrávanie skladieb na audio prehrávači.
- A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): : Možné je len prehrávanie, pozastavenie,
výber skladieb, atď.
• V závislosti na Bluetooth zariadení, pripojenému k tomuto produktu, môže byť ovládanie pomocou
tohto produktu obmedzené, alebo sa môže líšiť od tu uvedeného popisu.
• Počas počúvania skladieb na Bluetooth zariadení, sa prosím zdržte telefonovania, ako je to len možné.
Počas telefonovania môže signál z telefónu rušiť počúvanie šumom, apod.
• Počas telefonovania cez Bluetooth zariadenie, pripojenému k tomuto produktu cez Bluetooth, sa
môže pozastaviť prehrávanie.

1 Stlačte .

2 Dotknite sa [Bluetooth Audio].
Zobrazí sa obrazovka Bluetooth Audio prehrávania.

Základné používanie

Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.

Preskočenie súbora vpred alebo vzad.

Rýchlo vpred alebo vzad.

Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania.

Prehrávanie súborov v náhodnom poradí.

- 16 -

AV zdroj

Podporované AV zdroje

S týmto produktom môžete prehrávať alebo používať následujúce zdroje: Slovensky
• Rádio
• USB
Následujúce zdroje môžete prehrávať alebo používať po pripojení prídavného zariadenia:
• iPhone
• Bluetooth audio
• AUX

Výber zdroja

1 Stlačte .

2 Dotknite sa ikony zdroja.

Rádio

Postup zapnutia

1 Stlačte .

2 Dotknite sa [Radio].
Zobrazí sa obrazovka rádia.

Základné používanie

1 6 Vyvolanie z pamäte prednastavený kanál, uložený na dané
XX.XX XX.XX tlačidlo.

Uloženie aktuálnej frekvencie na tlačidlo.

Výber pásma FM1, FM2, FM3, AM1 alebo AM2.
FM1

- 17 -

Automatické uloženie šiestich najsilnejších vysielaných frekvencií. Slovensky
BSM

Pozn.
• Uložením staníc funkcií BSM sa môžu nahradiť už skôr uložené stanice.
• Skôr uložené frekvencie môžu zostať uložené v prípade, že počet nových
uložených silných staníc nepresiahol limit počtu staníc.

Manuálne ladenie

Local Sekvenčné ladenie
PS Preskočenie na najbližšiu stanicu aktuálnej frekvencie.
Naladí len stanice s dostatočne silným signálom (zvyčajne lokálne) .

Pozn.
K dispozícii len u staníc s najsilnejším signálom, a keď je [Local] zapnuté.

Zobrazenie alebo skrytie názvu stanice.

Vyhľadávanie programu zo zoznamu výberom požadovaného
typu programu.

Výberom povolíte následujúce funkcie RDS:
• [CT]: Synchronizácia časových informácií z rozhlasovej stanice.
• [AF]: Možnosť automaticky preladiť na inú frekvenciu, na ktorej sa vysiela rovnaká
stanica.
• [TA]: Príjem dopravných hláwení pri prerušení iného zdroja.

Pozn.
Niektoré funkcie sú k dispozícii len pri prijme v pásme FM.

- 18 -

Komprimované súbory

Pripojenie / odpojenie USB pamäťového zariadenia Slovensky

Môžete prehrávať komprimované audio alebo video súbory, alebo súbory statických
snímkov, uložené na externom pamäťovom zariadení.

Pripojenie USB pamäťového zariadenia

1 Otvorte kryt USB portu.

2 Pomocou zodpovedajúceho kábla pripojte USB pamäťové zařízení.

Pozn.
• Produkt nemusí pri použití niektorých USB pamäťových zariadení dosiahnuť optimálnej výkonnosti.
• Pripojenie prostredníctvom USB rozbočovača nie je možné.

POZOR

• Na pripojenie USB pamäťového zariadenia použite USB kábel (predáva sa samostatne), pretože pri
priamom pripojení akéhokoľvek zariadenia by vyčnievalo z jednotky, čo by mohlo byť nebezpečné.

Odpojenie USB pamäťového zariadenia

1 Odpojte USB pamäťové zariadenia od USB kábla.

Pozn.
• Pred vytiahnutím USB pamäťového zariadenia z USB portu sa uistite, že nie sú prenášané žiadne data.
• Pred odpojením USB pamäťového zariadenia vypnite spínač zapaľovania (ACC OFF).

Postup zapnutia

1 Pripojte USB pamäťové zariadenie k USB káblu.

TIP a následným dotykom na [USB].
Tento zdroj môžete zapnúť tiež stlačením

- 19 -

Základné používanie Slovensky

Audio zdroj

Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.
Preskočenie súbora vpred alebo vzad.

Rýchlo vpred alebo vzad.

Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania pre všetky súbory /
aktuálnu zložku / aktuálny súbor.
Prepínanie medzi normálnym prehrávaním súborov a prehrávaním
súborov v náhodnom poradí.
Výber súborov zo zoznamu.
Dotknite sa súbora v zozname na jeho prehrávanie.
TIPY
• Dotknutím sa zložky v zozname sa zobrazí jej obsah. Dotykom na súbor
v zozname ho môžete prehrať.
• Môžete prepínať medzi následujúcimi typmi mediálnych súborov:

– : Komprimované audio súbory
– : Komprimované video súbory
– : Súbory obrázkov

Video zdroj
POZOR

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné obraz videa sledovať, keď je vozidlo v pohybe. Pokiaľ
chcete video sledovať, zastavte na bezpečnom mieste a zatiahnite ručnú brzdu.

Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením

Zastavenie prehrávania a potom zobrazenie zoznamu skladieb.

- 20 -

Preskočenie súbora vpred alebo vzad. Slovensky

Rýchlo vpred alebo vzad.

Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania všetkých súborov /
aktuálnej zožky / aktuálneho súbora.
Výber súbora zo zoznamu.
Dotykom na súbor v zozname zapnete prehrávanie.
TIPY
• Dotknutím sa zložky v zozname sa zobrazí jej obsah. Dotykom na súbor
v zozname ho môžete prehrať.
• Môžete prepínať medzi následujúcimi typmi mediálnych súborov:

– : Komprimované audio súbory
– : Komprimované video súbory
– : Súbory obrázkov
Zobrazenie skrytej lišty funkcií.

Možnosť upraviť [Brightness]/[Contrast]/[Colour]/[Hue]/[Sharpness]
([Jas]/ [Kontrast]/[Farbu]/[Odtieň]/[Ostrosť] (len pre USB))
Prepínanie režimu zobrazenia.

Zdroj - súbor statických snímkov (obrazové súbory)

Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.

Zastavenie prehrávania a potom zobrazenie zoznamu skladieb.

Preskočenie súbora vpred alebo vzad.

Otočenie zobrazeného snímku o 90° proti smere hodinových ručičiek.

90඗

Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania pre všetky súbory /
aktuálnu zložku.

- 21 -

Výber súbora zo zoznamu. Slovensky
Dotykom na súbor v zozname zapnete prehrávanie.
TIPY
• Dotknutím sa zložky v zozname sa zobrazí jej obsah. Dotykom na súbor
v zozname ho môžete prehrať.
• Môžete prepínať medzi následujúcimi typmi mediálnych súborov:

– : Komprimované audio súbory
– : Komprimované video súbory
– : Súbory obrázkov
Zobrazenie skrytej lišty funkcií.

Prepínanie režimu zobrazenia.

iPhone

Pozn.
iPhone môže byť v tomto návode na použitie označovaný ako iPod.

Postup zapnutia

Pri pripojovaní iPhonu k tomuto produktu sa potrebné nastavenia automaticky nakonfi-
gurujú podľa pripojovaného zariadenia. Podrobnosti, viď Kompatibilné modely iPhone.

Pozn.
[iPhone Connected Boot] je nastavené na [iPod] (viď nižšie).

1 Pripojte zariadenie iPhone cez USB.
Prehrávanie sa spustí automaticky.

TIP a následným dotykom na [iPod].
Tento zdroj môžete zapnúť tiež stlačením

Pozn.
Informácie o USB pripojení nájdete v stručnej príručke.

Základné používanie

Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.

- 22 -

Preskočenie súbora vpred alebo vzad. Slovensky

Rýchlo vpred alebo vzad

Nastavenie rozsahu opakovaného prehrávania pre vybraný zoznam
alebo album / aktuálny súbor.

Náhodné prehrávanie skladieb vo vybranom zozname / albume.

Výber skladby zo zoznamu.
Dotknite sa kategórie a potom názvu zoznamu na prehranie vybraného zoznamu.
TIP
Zoznam skladieb môžete prepínať výberom znaku na lište úvodného
vyhľadávania, zatiaľ čo je zobrazená.
Pozn.
Pre zariadenie iPhone je k dispozícii len1 300 skladieb, aj keď je v iPhone
uložených viac než 1 300 skladieb. Dostupné skladby závisia na zariadení iPhone.
Pozn.
V závislosti na generácii alebo verzii zariadenia iPhone nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

WebLink™

Aplikácie kompatibilné s WebLink, môžete ovládať prstami pomocou gest, ako
poklepanie, pretiahnutie, posúvanie alebo fliknutie na obrazovke tohto produktu.
Pozn.
• Podporované gestá sa môžu líšiť, v závislosti na aplikácii kompatibilnej s WebLink.
• Ak chcete používať WebLink, na smartphone alebo iPhone musíte najskôr nainstalovať aplikáciu
WebLink Host app. Podrobnosti o tejto aplikácii nájdete na: https://www.abaltatech.com/weblink/
• Najskôr si prečítajte informácie na str. 37: Používanie aplikácií založených na pripojení k obsahu.
• Súbory chránené autorskými právami, ako je DRM, nie je možné prehrať.

VAROVANIE

Niektoré funkcie iPhonu alebo smartphonu nemusia byť vo vašej krajine legálne používať počas
jazdy, dodržujte všetky zákony, predpisy alebo obmedzenia. Pokiaľ si nie ste istý, ako určitú funkciu
ovládať, urobte tak len vtedy, keď je vozidlo zaparkované. Nepoužívajte počas jazdy žiadnu funkciu,
pokiaľ je to pre vás nebezpečné aj pri bežnom jazdnom režime.

- 23 -

Používanie WebLink Slovensky

Dôležité
• Pioneer nie je zodpovedný za obsah ani funkcie prístupné cez WebLink, za ktoré zodpovedá vydavateľ
aplikácie a poskytovatelia obsahu.
• Dostupnosť obsahu a služieb iných poskytovateľov, než je Pioneer, vrátane aplikácií a konektivity, sa
môže zmeniť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Pri použití WebLink s produktom Pioneer bude počas jazdy dostupný obsah a funkcie obmedzené.
• WebLink umožňuje prístup k ďalším, iným, ako tu uvedeným aplikáciám, ktoré podliehajú obmedze-
niam počas jazdy.

Postup zapnutia

Pre užívateľov iPhone

Systémové požiadavky
iOS 13.4 alebo vyššie

Pozn.

[iPhone Connected Boot] je nastavené na [WebLink].

1 Odomknite iPhone a pripojte ho k tomuto produktu cez USB.

WebLink sa zapne automaticky.

TIP a následným dotykom na [WebLink].
Tento zdroj môžete zapnúť tiež stlačením

Pozn.

Informácie o USB pripojení nájdete v stručnej príručke.

Pre užívateľov smartphonu (Android™)

Systémové požiadavky
Android 7.0 alebo vyššie

Pozn.
Schopnosť prehrávania videa závisí na pripojenom zariadení Android.

1 Odomknite smartphon a pripojte ho k tomuto produktu cez USB.

WebLink sa zapne automaticky.

TIP a následným dotykom na [WebLink].
Tento zdroj môžete zapnúť tiež stlačením

Pozn.
• Informácie o USB pripojení nájdete v stručnej príručke.
• Pokiaľ sa WebLink nezapne automaticky, uistite sa, že je na vašom smartphone povolený režim
prenosu súborov pre USB pripojenie.

- 24 -

Základné používanie

Po zapnutí aplikácie WebLink sa dotknite ikony požadovanej aplikácie. Zapne
sa požadovaná aplikácia a zobrazí sa obrazovka na jej ovládanie.

Zobrazenie hlavnej ponuky obrazovky zdroja WebLink.

TIPY Slovensky
• Pokiaľ pripojíte k tejto jednotke zariadenie, na ktorom je aplikácia kompatibilná s WebLink už zapnutá,
na tejto jednotke sa zobrazí obrazovka na ovládanie tejto aplikácie.
• Pokiaľ z tejto jednotky nevychádza žiadny zvuk, skontrolujte Bluetooth pripojenie medzi vašim mobil-
ným zariadením a touto jednotkou (viď Bluetooth pripojenie).

AUX

Výstup videa tiež môžete zobraziť zo zariadenia, ktoré je pripojené k vstupu AUX
tejto jednotky.

POZOR

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné video sledovať, pokiaľ je vozidlo v pohybe. Pokiaľ
chcete video sledovať, zastavte na bezpečnom mieste a zatiahnite ručnú brzdu.

Pozn.
Na pripojenie je nutné použiť AV kábel s mini-jackom (predáva sa samostatne). Podrobnosti
nájdete v stručnom sprievodcovi / v návode k inštalácii.

Postup zapnutia

1 Stlačte .

2 Dotknite sa [AUX].
Zobrazí sa obrazovka AUX.

- 25 -

Pohľad zadnou kamerou Slovensky
(režim Camera View)

Pomocou režimu Camera View môžete zobraziť video výstup zo zariadenia (typicky
zadnou parkovacou kamerou), pripojeného na vstup pre kameru. Podrobnosti nájdete
v stručnej príručke.

POZOR

Funkcia zadnej parkovacej kamery slúži len ako pomocný nástroj pri riadení vozidla. Nemôže nahradiť
pozornosť a úsudok šoféra.

▶ Pohľad zadnou kamerou (Rear view camera)
Tento produkt obsahuje funkciu, ktorá automaticky prepne na celoobrazovkový
obraz zadnej parkovacej kamery nainštalovanej vo vašom vozidle, pokiaľ je riadiaca
páka v polohe "spiatočky" (R).

▶ Kamera pre režim pohľadu zadnou kamerou (Camera for Camera View mode)
Obraz zadnej parkovacej kamery je možné zobraziť kedykoľvek. Pamätajte, že obraz
zadnej kamery nemá upravenú veľkosť, aby sa obraz prispôsobil displeju, a že časť z
toho, čo kamera zachytáva, nie je zobraziteľné.

POZOR

Pioneer doporučuje používať kameru, ktorá má na výstupe zrkadlovo otočený obraz (reverzný),
inak sa obraz na displeji môže zobraziť obrátene.
• Po zaradení spiatočnej rýchlosti (riadiaca páka je presunutá na (R)) hneď skontrolujte, či sa na displeji
zmení obraz na pohľad zadnej kamery.

Postup zapnutia

1 Stlačte .

2 Dotknite sa [View Camera] na zobrazenie obrazu zadnej parkovacej kamery.
Obraz kamery sa zobrazí na obrazovke.

- 26 -

Nastavenia

V hlavnom menu môžete upraviť rôzne nastavenia.

Zobrazenie obrazovky nastavenia Slovensky

1 Stlačte .

2 Dotknite sa .

3 Dotknite sa niektorej z následujúcich kategórií, potom vyberte možnosti:
: Nastavenie systému (viď nižšie)
: Nastavenie motívu (viď nižšie)
: Nastavenie zvuku (viď nižšie)

Pozn.
Niektoré nastavenia sú k dispozícii len vtedy, pokiaľ zastavíte vozidlo a zatiahnete ručnú brzdu.

Nastavenie systému (menu System settings)

Položka ponuky Popis
[System Language] Vyberte jazyk systému.

[iPhone Connected Boot] Pozn.
[iPod], [WebLink] • Pokiaľ nie je vložený jazyk a vybrané nastavenie jazyka rovnaké,
[Safe Mode] textové informácie sa nemusia zobrazovať správne.
[Date & Time] • Niektoré znaky sa nemusia zobrazovať správne.
Vyberte požadovanú funkciu pre použitie, pokiaľ
[Rear View Camera je iPhone pripojený cez USB.
Settings] Bezpečný režim - nastavenie na Off (Vyp) umožňuje používa-
[Dimmer Trigger] nie určitých funkcií, ktoré sú inak počas jazdy obmedzené.

[Auto] [Day] [Night] Nastavenie data a času dotykom na či .

TIPY
• Môžete zmeniť formát zobrazenia času na [AM], [PM] alebo [24H].
• Môžete zmeniť formát poradia zobrazenia mesiac / dátum.
Tu vyberte, či chcete povoliť alebo zakázať režim
kamery "camera view" alebo "rear view camera".
Vyberte automatické [Auto] nastavenie jasu obrazovky, v
závislosti na zapnutí spínača osvetlenia vozidla, alebo
vyberte jas ručne pomocou [Day] [Deň] alebo [Night] [Noc].

- 27 -

Položka ponuky Popis Slovensky
[Dimmer Value] Nastavenie jasu displeja pre dennú alebo nočnú dobu.
[Restore Settings] Dotykom na [OK] obnovíte úvodné nastavenia.

[System Information] POZOR
[Licence]
[Panel Adjust] Počas obnovovania nastavenia nevypínajte napájanie / motor.

Pozn.
• Pred zapnutím procesu obnovovania nastavenia sa vypne zdroj a
odpojí sa Bluetooth pripojenie.
• Pred zapnutím procesu obnovovania nastavenia odpojte všetky
zariadenia, pripojené k USB portu. V opačnom prípade by nemuse-
li byť niekjtoré nastavenia obnovené správne.
Systémové informácie - zobrazenie verzie firmwaru.
Zobrazenie open source licencie.
Pokiaľ máte pocit, že sa odozva pozície tlačidiel na dotyko-
vom panely líši od ich skutočnej pozície (pri reakcii na
dotyk), či ich odozvu upravte.
1 Dotknite sa 4roch značiek [+] v rohoch, zobrazených

na obrazovke.
2 Dotknite sa značky [+], zobrazenej v strede

obrazovky.
3 Dotknite sa [OK].

Výsledky nastavenia sú uložené.

Pozn.
• Nepoužívajte ostré špisaté nástroje, ako sú guličkové alebo
mechanické perá. Mohli by poškodiť obrazovku.
• Počas ukladania upravených pozícií nevypínajte napájani/ motor.

Nastavenie motívu (menu Theme settings)

Pozn.
Toto nastavenie nie je k dispozícii, pokiaľ je prehrávaný video / obrazový súbor.

Položka ponuky Popis

[Background] Pozadie - vyberte tapetu z prednastavených položiek
tohto produktu.

- 28 -

Nastavenie zvuku (menu Audio Settings)

Položka ponuky Popis Slovensky
[Graphic EQ] Vyberte alebo upravte krivku grafického ekvalizéra.
(Custom = Vlastné)
[Flat] [Super Bass]
[Powerful] [Natural] Dotknite sa či pre predo/zadné vyváženie repro.
[Vocal] [Custom] Pri použití systému duálnych reproduktorov nastavte
[Fader/Balance] predo/zadné vyváženie na 0.
Dotknite sa či pre ľavo/pravé vyváženie repro.
[Volume]
[Main Volume] TIP
[Talking Volume] Hodnotu môžete upraviť tiež dotykom na bod v zobrazenom
[TA Volume] grafe.
[Bluetooth Audio Upravte úroveň hlasitosti dotykom na [+] / [-].
Volume] Hlavná hlasitosť - iný zvuk, ako Bluetooth audio
Hlasitosť hovoru - hands-free telefonovanie
[Loudness] Hlasitosť TA - dopravné hlásenie
[Off] [Low] [Mid] [High] Hlasitosť Bluetooth audio

[Bass Boost] Vyberte mieru kompenzácie nedostatkov nízko- a vysoko-
[Subwoofer] frekvenčných rozsahov pri nízkej hlasitosti (Off = vypnuté)
[Front HPF] [Rear HPF] Upravte úroveň zvýraznenia basov.
[Subwoofer LPF] Upravte hodnotu limitnej frekvencie každého reproduktora.
[Beep Tone] (Front = predné, Rear = zadné)

Vyberte Off na vypnutie zvukových signálov pri stlačení
tlačidla alebo dotyku obrazovky.

- 29 -

Ostatné funkcie Slovensky

Nastavenie času a dátumu

Dátum a čas môžete upraviť v ponuke [Date & Time] [Dátum a čas] v ponuke [System
Settings] [Nastavenie systému].

Obnovenie na úvodné továrenské nastavenie

Úvodné nastavenie alebo zaznamenaný obsah môžete obnoviť v ponuke [Restore
Settings] [Obnoviť nastavenie] v ponuke [System Settings] [Nastavenie systému].

Aktualizácia firmwaru

Po zverejnení najnovšieho softwaru na webových stránkach Pioneer môžete software
tohto produktu aktualizovať.

POZOR

• USB pamäťové zariadenie musí obsahovať len správny aktualizačný súbor.
• Počas aktualizácie firmwaru nevypínajte tento produkt, ani neodpojujte USB pamäťové zariadenie.
• Firmware je možné aktualizovať len vtedy, pokiaľ vozidlo stojí a je zatiahnutá ručná brzda.

1 Stiahnite si aktualizačné súbory firmwaru do vášho počítača.
2 Pripojte prázdne (naformátované) USB pamäťové zariadenie k počítaču, vyhľa-

dajte správny aktualizačný súbor a skopírujte ho na USB pamäťové zariadenie.

3 Pripojte USB pamäťové zariadenie k tomuto produktu.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie aktualizácie firmwaru.

Pozn.
• Pokiaľ je aktualizácia firmwaru úspešná, po jej dokončení sa tento produkt automaticky resetuje.
• Pokiaľ sa na obrazovke zobrazí chybová správa, urobte vyššie uvedené kroky znova.

- 30 -

Dodatok

Riešenie problémov iPhone nie je možné používať.
→ iPhone je „zamrznutý“.
Pokiaľ riešite problém s funkciou/ ovláda- - Odpojte a znova pripojte iPhone pomo- Slovensky
ním tohto produktu, pozrite na najčastej- cou USB káblového rozhrania pre iPhone
šie problémy, ich pravdepodobné príčiny - Aktualizujte verziu softwaru iPhone.
a možné riešenia. Pokiaľ tu odpoveď na → Vyskytla sa chyba.
svoju otázku nenájdete, obráťte sa na - Odpojte a znova pripojte iPhone pomo-
svojho predajcu alebo na autorizovaný cou USB káblového rozhrania pre iPhone.
servis Pioneer. - Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste
a vypnite kľúč zapalovania (pozícia „ACC
Všeobecné problémy OFF). Potom zapnite kľúč zapalovania
(pozícia „ACC ON).
Zobrazí sa čierna obrazovka a - Aktualizujte verziu softwaru iPhone.
ovládanie pomocou tlačidiel na → Káble nie sú správne pripojené.
dotykovom panely nie je možné. Pripojte káble správne.

→ Je zapnutý režim šetrenia. Zvuk z iPhonu nie je počuť.
- Stlačte na zrušenie režimu. → Pokiaľ sa používa Bluetooth pripojenie
a súčasne USB pripojenie, výstup z iPhonu
Problémy na AV obrazovke môže byť automaticky presmerovaný.
Pomocou iPhonu zmeňte spôsob výstupu
Obraz na displeji je prekrytý správou s zvuku.
varovaním a video nie je možné zobraziť.
→ Nie je pripojený kábel od ručnej brzdy Problémy na obrazovke pre
alebo nie je zatiahnutá ručná brzda. telefonovanie
Pripojte kábel od ručnej brzdy a ručnú
brzdu zatiahnite. Nie je možné vytáčať čísla, pretože tla-
→ Je aktivovaná blokácia ručnou brzdou. čidlá dotykového panela nie sú aktívne.
Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste → Váš telefón je mimo dosah siete.
a zatiahnite ručnú brzdu. Opakujte pokus po opätovnom navia-
zaní spojenia so sieťou operátora.
Zvuk alebo obraz preskakuje.
→ Tento produkt nie je správne zaistený. Problémy na obrazovke pre
Správne ho upevnite k vozidlu. aplikácie

Nie je počuť žiadny zvuk. Úroveň Zobrazí sa požadovaná obrazovka, ale
hlasitosti nie je možné zvýšiť. nie je možné urobiť žiadne operácie.
→ Káble nie sú správne zapojené. → Vyskytla sa chyba.
Zapojte káble správne. Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste
a vypnite zapaľovanie (pozícia kľúča ACC

- 31 -

OFF). Po chvíli spínač zapaľovania USB pamäťové zariadenie pripojte k Slovensky
opäť zapnite (pozícia kľúča ACC ON). tomuto produktu priamo.
Smartphon sa nedobíja.
→ Nabíjanie sa ukončilo, pretože teplota No Response (Žiadna odozva)
smartphonu stúpla v dôsledku jeho → Tento produkt nedokáže rozpoznať
dlhodobého používania v priebehu pripojené USB pamäťové zariadenie.
nabíjania. Odpojte USB pamäťové zariadenie a
Odpojte smartphon od kábla a počkajte, nahraďte ho iným.
kým nevychladne.
→ Spotreba smartphonu je vyššia, než Load Failed (Načítanie sa nepodarilo)
energia získaná jeho nabíjaním. → Nepodarilo sa načítať USB pamäťové
Tento problém môže byť vyriešený tým, zariadenie.
že na smartphone ukončíte všetky nepot- USB pamäťové zariadenie pripojte znova.
rebné služby, ktoré v danej chvíli zbytočne → Je aktívne zabezpečenie pripojeného
zaťažujú jeho procesor a čerpajú energiu. USB pamäťového zariadenia.
Zabezpečenie vypnite.
Chybové správy → Tento produkt nedokáže rozpoznať
pripojené USB pamäťové zariadenie.
Pokiaľ sa u tohto produktu vyskytnú Odpojte USB pamäťové zariadenie a
problémy, na displeji sa zobrazí chybová nahraďte ho iným.
správa. Podľa následujúceho zoznamu
identifikujte problém a potom podniknite Device Not Supported (Nepodporované
doporučené opetrenia. Pokiaľ táto chyba zariadenie)
pretrváva, poznamenajte si chybovú → Tento produkt pripojené USB pamäťové
správu a obráťte sa na svojho predajcu zariadenie nepodporuje.
alebo na autorizovaný servis Pioneer. Odpojte ho a nahraďte iným.

Všeobecné File Error (Chyba súbora)
→ Tento typ súboru nie je podporovaný.
Vyberte súbor, ktorý je možné prehrať.

Volume cannot be adjusted (Hlasitosť No Media Files (Žiadne mediálne súbory)
nie je možné upraviť) → Na USB pamäťovom zariadení nie je
→ Tento produkt nefunguje, je nesprávne žiadny prehrávateľný súbor.
pripojenie reproduktorov; je aktivovaný Skontrolujte, či sú súbory s týmto produk-
ochranný obvod. tom kompatibilné.
Skontrolujte pripojenie reproduktorov.
Pokiaľ správa nezmizne ani po vypnutí / Unplayable File (Nepodporovaný
zapnutí zapaľovania / motoru, obráťte sa súbor)
na svojho predajcu alebo na autorizovaný → Tento typ säbora nie je podporovaný.
servis Pioneer. Vyberte súbor, ktorý je možné prehrať.

USB pamäťové zariadenia Audio Code Not Supported
HUB Error (Chyba rozbočovača) (Nepodporovaný kodek)
→ Tento produkt nepodporuje USB → Tento typ súbora nie je podporovaný.
rozbočovač. Vyberte súbor, ktorý je možné prehrať.

- 32 -

iPhone •V závislosti na použitom type USB zaria- Slovensky
denia nemusí byť tento produkt schopný
Load Failed (Načítanie sa nepodarilo) toto pamäťové zariadenie rozpoznať, sú-
→ Nepodarilo sa načítať iPhone. bory nemusia byť prehrávané správne.
Odpojte pripojený iPhone a skontrolujte, • Textové informácie u audio a video
či iPhone funguje správne. súborov sa nemusia zobraziť správne.
Device Not Supported • Prípony súborov nemusia byť rozpoznané.
(Nepodporované zariadenia) • U súborov so zložitou hierarchiou zlo-
→ Pripojený iPhone nie je podporovaný. žiek, prehrávaných z USB zariadení,
Odpojte pripojený iPhone a pripojte môže dochádzať pred začiatkom
kompatibilný iPhone. prehrávania k menšiemu meškaniu.
No Media Files (Žiadne mediálne • Ovládanie sa môže podľa typu USB
súbory) zariadenia líšiť a niektoré audio súbory
→ V iPhone nie je prehrávateľný súbor. nemusí byť možné prehrať. Dôvodom
Prehrávajte kompatibilné súbory. môžu byť napr. charakteristika alebo
No Music Files (Žiadne hudobné formát súbora, použitá aplikácia pre
súbory) záznam, prostredie prehrávania alebo
→ Vo vybranej zložke nie je prehráva- uloženia, atď
teľný súbor.
–Vyberte kompatibilný súbor v inej Kompatibilita USB pamäťových
zložke. zariadení
• Podrobnosti o USB kompatibilných
Kamera & AUX zariadeniach, viď špecifikácia. Protokol: bulk
• K tomuto produktu nie je možné pripojiť USB
No AUX Signal (Žiadny signál AUX) pamäťové zariadenie cet USB rozbočovač.
No Camera Signal (Žiadny signál z • Rozdelenie na diskové oddiely na USB
kamery) zariadení nie je podporované.
→ Žiadny vstupný video signál. • Pri jazde USB pamäťové zariadenie pevne
Overte pripojenie k jednotke a skontroluj- zaistite, nenechajte ho spadnúť na zem,
te výstup z externého zariadenia. kde sa môže zachytiť pod brzdovým
alebo plynovým pedálom.
Podrobné informácie o • Pri zahájení prehrávania audio súborov
podporovaných médiách kódovaných s obrazovými datami môže
dôjsť k malému meškaniu.
Kompatibilita • Niektoré USB pamäťové zariadenia,
môžu generovať šum v rádiu.
Všeobecné poznámky k USB • Nepripojujte iné zariadenia, než
pamäťovým zariadeniam kompatibilné USB pamäťové zariadenia.
• USB pamäťové zariadenie nevystavujte
vysokým teplotám. Postupnosť audio súborov na USB
pamäťovom zariadení
Postupnosť audio súborov, uložených na
USB pamäťovom zariadení, sa môže líšiť
od prehrávaného poradia.

- 33 -

Manipulačné pokyny a doplňujúce Vzorkovacie frekvencie 16 kHz až 48
informácie Kvantovanie bitov kHz
• Súbory chránené autorskými právami
8 bit, 16 bit
nie je možné prehrávať.
AAC kompatibilita
KKoommppaattiibbiilliittaammééddiiíí • Tento produkt prehráva AAC súbory

kódované iTunes.

Všeobecné Vzorkovacie frekvencie 8 kHz až 48 kHz Slovensky
• Maximálna doba prehrávania audio Prenosová rýchlosť
CBR (16 kbps až
súboru, uloženého na USB pamäťovom 320 kbps)
zariadení: 7.5 h (450 minút)
FLAC kompatibilita
USB pamäťové zariadenie
Vzorkovacie frekvencie 8 kHz až 192
Formát kodeku MP3, WMA, Kvantovanie bitov kHz
WAV, AAC,
FLAC, AVI, 8 bit, 16 bit, 24
MPEG-PS, MP4, bit
WMV, MKV,
MOV, FLV, Kompatibilita video súborov
MPEG-TS
• Súbory nemusia byť prehrávané správne,
MP3 kompatibilita v závislosti na prostredí, v ktorom boli vytvo-
• Verzia 2.x ID3 tag má prioritu, pokiaľ rené alebo v závislosti na obsahu súbora.

existujú staršie verzie 1.x a 2.x • Tento produkt nie je kompatibilný s
• Tento produkt nie je kompatibilný s prenosom paketového zápisu dat.
• Tento produkt dokáže rozpoznať 32 znakov,
následujúcimi: MP3i (MP3 interactive), počnúc prvým znakom (vrátane prípony
mp3 PRO, m3u playlist súbora a názvu zložky). V závislosti na
oblasti zobrazenia na displeji môže systém
Vzorkovacie frekvencie 8 kHz až 48 kHz obraz zobraziť so zmenšenou veľkosťou
Prenosová rýchlosť CBR (8 kbps až písma. Avšak, maximálny počet znakov,
320 kbps)/VBR ktoré je možné zobraziť, sa líši v závislosti na
ID3 TAG šírke každého znaku, a zobrazovacej ploche.
ver.1.0/1.1/2.2/ • Postupnosť zobrazenia pri výbere zložky
2.3/2.4 alebo inej operácii, sa môže zmeniť v
závislosti na kódovaní alebo software
WMA kompatibilita pre zápis dat.
• Tento produkt nie je kompatibilný s • Bez ohľadu na dĺžku prázdneho úseku
medzi skladbami u pôvodnej nahrávky, sa
následujúcimi: Windows Media™ komprimované audio súbory prehrávajú s
Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice krátkymi úsekmi medzi skladbami.
• Súbory nemusí byť možné prehrať, v
Vzorkovacie frekvencie 32 kHz až 48 závislosti na prenosovej rýchlosti.
Prenosová rýchlosť kHz •Maximálne rozlíšenie závisí na kompatibil-
nom video kodeku.
CBR (8 kbps až
320 kbps)/VBR

WAV kompatibilita
• Vzorkovacia frekvencia môže byť

na displeji zaokrúhlená.

- 34 -

.avi MPEG4, H.264 .ts H.264, MPEG2
Kompatibilný video kodek 1 920 × 1 080 1 920 × 1 080
Maximálne rozlíšenie 30 fps Kompatibilný video kodek 30 fps
Max. snímková frekvencia Maximálne rozlíšenie
MPEG2 Max. snímková frekvencia
.mpg/.mpeg 720 × 576
Kompatibilný video kodek 30 fps .m2ts H.264, MPEG2 Slovensky
Maximálne rozlíšenie 1 920 × 1 080
Max. snímková frekvencia MPEG4, H.264 Kompatibilný video kodek 30 fps
1 920 × 1 080 Maximálne rozlíšenie
.mp4 30 fps Max. snímková frekvencia
Kompatibilný video kodek
Maximálne rozlíšenie MPEG4, H.264, .mts H.264
Max. snímková frekvencia VC-1 1 920 × 1 080
1 920 × 1 080 Kompatibilný video kodek 30 fps
.mkv 30 fps Maximálne rozlíšenie
Kompatibilný video kodek Max. snímková frekvencia
MPEG4, H.264
Maximálne rozlíšenie 1 920 × 1 080 Príklad hierarchie
Max. snímková frekvencia 30 fps
Pozn.
.mov H.264, H.263 Tento produkt čísla zložkám priraďuje.
Kompatibilný video kodek 1 920 × 1 080 Užívateľsky nie je možné čísla zložkám
Maximálne rozlíšenie 30 fps priradiť.
Max. snímková frekvencia
VC-1 Bluetooth
.flv 1 920 × 1 080
Kompatibilný video kodek 30 fps Slovné označenie a loga Bluetooth® sú registro-
Maximálne rozlíšenie vané ochranné známky vlastnené spoločnosťou
Max. snímková frekvencia H.264 Bluetooth SIG, Inc. a ich akékoľvek použitie
1 920 × 1 080 spoločnosťou Pioneer Corporation je na základe
.wmv 30 fps licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné
Kompatibilný video kodek názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
Maximálne rozlíšenie
Max. snímková frekvencia WMA

.m4v Windows Media je buď registrovaná ochranná
Kompatibilný video kodek známka alebo ochranná známka Microsoft
Maximálne rozlíšenie Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.
Max. snímková frekvencia • Tento produkt obsahuje technológie vo

vlastníctve Microsoft Corporation a nie

- 35 -

je možné ich používať alebo distribuovať ako aj v dôsledku kombinácie s iným Slovensky
bez licencie Microsoft Licensing, Inc. softwarom. Vezmite na vedomie, že nie je
možné zodpovedať za stratu dat zákazníka
FLAC z dôvodu použitia tohto softwaru a nie je
možné podieľať sa na prípade vzniknutých
Copyright © 2000-2009 Josh Coalson škodách.
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org
Foundation AAC
Redistribúcia a použitie v zdrojovej a
binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, AAC je skratka pre Advanced Audio
sú povolené za predpokladu, že sú splnené Coding a označuje štandard technológie
následujúce podmienky: kompresie zvuku, používanej s MPEG-2 a
- Redistribúcia zdrojového kódu musí MPEG-4. Niektoré aplikácie môžu byť na
zachovať vyššie uvedenú poznámku o kódovanie súborov AAC použité, ale for-
autorských právach, tento zoznam máty súborov a prípon sa líšia v závislosti
podmienok a zrieknutie sa zodpovednosti. na aplikácii, ktorá sa ku kódovaniu použila.
- Redistribúcia v binárnom tvare musí Tento prístroj prehráva AAC súbory
reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o kódované pomocou iTunes.
autorských právach, tento zoznam
podmienok a následujúce prehlásenie v WebLink
dokumentácii a/alebo iných materiáloch
poskytovaných s distribúciou. WebLink™ je ochranná známka Abalta
- Názov Xiph.org Foundation ani mená Technologies, Inc.
jeho prispievateľov nemôžu byť používané
k podpore alebo propagácii produktov Android
odvodených z tohto softwaru bez
výslovného predchádzajúceho písomného Android je ochranná známka Google LLC.
súhlasu.
Tento software je poskytovaný "TAK, AKO Podrobné informácie o
JE", bez akejkoľvek záruky, a súhlasíte s pripojení zariadenia iPhone
tým, že ho používate na vaše vlastné riziko.
V plnom rozsahu sa výslovne odmietajú • Spoločnosť Pioneer neprijíma žiadnu
všetky záruky akéhokoľvek druhu, čo sa zodpovednosť za stratu dat zo zariadenia
týka software, či už výslovné, predpoklada- iPhone, ani v prípade, pokiaľ došlo k tejto
né, zákonné, alebo vyplývajúce z priebehu strate dat zo zariadenia iPhone pri použí-
plnenia zmluvy alebo predaja, vrátane vaní tohto produktu.
záruk týkajúcich sa predajnosti, vhodnosti • Nevystavujte zariadenie iPhone po dlhší
použitia pre určitý účel, dostatočnej kvali- čas priamemu slnečnému svitu. Dlhodobé
ty, správnosti, titulu alebo neporušenie pôsobenie priameho slnečného svitu
práv. Vezmite na vedomie, že nie je možné môže vplyvom vysokej teploty spôsobiť
prijať zodpovednosť za legalitu, morálku jeho poškodenie.
alebo prevádzkovú spoľahlivosť súvisiacu s • Nenechávajte zariadenie iPhone na mies-
používaním tohto softwaru zo strany tach, ktoré sú vystavené vysokým teplotám.
zákazníkov. Problémy s používaním tohto
softwaru môžu vzniknúť z dôvodu
prevádzkového prostredia zákazníka,

- 36 -

• Pri jazde zariadenie iPhone správne upev- Kompatibilné modely iPhone Slovensky
nite. Dbajte na to, aby iPhone nespadol na
podlahu, kde by mohlo dôjsť k jeho zachy- • iPhone SE (2. generácie)
teniu pod brzdový alebo plynový pedál. • iPhone 11 Pro Max
• Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na • iPhone 11 Pro
používanie k zariadeniu iPhone. • iPhone 11
• iPhone XR
iPhone a Lightning • iPhone XS Max
• iPhone XS
Označenie "Made for Apple" znamená, • iPhone X
že toto príslušenstvo bolo navrhnuté • iPhone 8
pre konkrétne pripojenie k produktom • iPhone 8 Plus
Apple, uvedeným v označení, a že • iPhone 7
bolo vývojármi certifikované na zhodu • iPhone 7 Plus
s výkonnostnými parametrami spoloč- • iPhone SE (1. generácie)
nosti Apple. Spoločnosť Apple nezod- • iPhone 6s
povedá za prevádzku tohto zariadenia • iPhone 6s Plus
ani za jeho súlad s bezpečnostnými a • iPhone 6
regulačnými štandardmi. • iPhone 6 Plus
Vezmite na vedomie, že použitie tohto V závislosti na modele iPhone nie je
príslušenstva s produktom Apple môže zaručená kompatibilita so všetkými AV
ovplyvniť výkonnosť bezdrôtového zdrojmi. Podrobnosti o kompatibilite
prenosu. zariadenia iPhone s týmto produktom,
iPhone a Lightning sú ochranné viď webové stránky Pioneer.
známky Apple Inc. registrované v USA
a ďalších krajinách. Používanie aplikácií založených
na pripojení k obsahu
iOS
Dôležité
IOS je ochranná/registrovaná ochranná Požiadavky na prístup k službám a použí-
známka Cisco v USA a ďalších krajinách vaniu aplikácií založených na pripojení k
a jej používanie je na základe licencie. obsahu pri používaní tohto produktu:
• Na vašom smartphone sú stiahnuté naj-
iTunes novšie verzie aplikácií kompatibilné s
aplikáciou Pioneer pre smartphony, ktoré
iTunes je ochranná známka Apple Inc. sú k dispozícii u poskytovateľov služieb.
registrovaná v USA a ďalších krajinách. • Aktuálny účet u poskytovateľa obsahu
služby.
•Datový tarif: Pokiaľ datový tarif neobsa-
huje neobmedzené data, operátor môže
vyžadovať ďalšie poplatky za prístup k
pripojenému obsahu aplikácií cez siete
3G, EDGE a/alebo LTE (4G), apod.

- 37 -

• Pripojenie k internetu prostredníctvom verejného sledovania obsahu môže Slovensky
siete 3G, EDGE, LTE (4G) alebo Wi-Fi. predstavovať porušenie autorských práv,
• Voliteľný káblový adaptér Pioneer na chránených autorským zákonom a
pripojenie zariadenia iPhone k tomuto ďalších práv na duševné vlastníctvo.
produktu.
Obmedzenia: Správne používanie LCD
• Prístup aplikácie k obsahu závisí na dos- displeja
tupnosti mobilnej siete a/alebo Wi-Fi siete
(na pripojenie smartphonu k Internetu). Manipulácia s LCD displejom
• Dostupnosť služieb môže byť obmedzená • Pokiaľ je LCD displej vystavený dlhšiu
geograficky (podľa oblasti). Pre ďalšie dobu účinkom priameho slnečného žiare-
informácie o možnostiach pripojenia sa nia, dôjde k jeho nadmernému zohriatiu a
obráťte na poskytovateľa služby. následne aj k možnému poškodeniu. Ak
• Možnosti tohto produktu ohľadne prístu- tento systém nepoužívate, nevystavujte
pu k obsahu aplikácií sa môžu zmeniť bez ho, pokiaľ možno, priamemu slnečnému
predchádzajúceho upozornenia a môžu byť svitu.
ovplyvnené ktorýmkoľvek z následujúcich • LCD displej by mal byť používaný v urče-
faktorov: - Problémy s kompatibilitou tele- nom teplotnom rozmedzí. Podrobnosti,
fónov (s budúcimi verziami firmwaru telefó- viď špecifikácia na konci tohto návodu.
nov; - Problémy s kompatibilitou aplikácií (s • Nepoužívajte LCD displej pri vyšších alebo
budúcimi verziami aplikácií na pripojenie nižších teplotách, ako je stanovený prevá-
smartphonu k obsahu aplikácie; - Zmeny dzkový rozsah, pretože displej nemusí
alebo ukončenie aplikácií, nutných na pri- správne fungovať a môže dôjsť k jeho
pojenie aplikácie k poskytovateľovi služieb. poškodeniu.
• Pioneer nezodpovedá za prípadné • Pre zlepšenie čitateľnosti LCD vo vozidle
problémy, ktoré by mohli vzniknúť v nie je tento displej ničím chránený. Nevy-
dôsledku nesprávneho alebo chybného víjajte na neho silný tlak, pretože tým by
obsahu aplikácií. ste ho mohli poškodiť.
• Dostupnosť funkcií WebLink je daná • Nadmernou silou (tlakom) na plochu LCD
poskytovateľom aplikácií, nie spoločnos- ho môžete poškrabať.
ťou Pioneer. • K ovládaniu funkcií na LCD dotykovom
• WebLink umožňuje tiež prístup k ďalším, panely vždy používajte výhradne prsty
ako k uvedeným aplikáciám (v závislosti (nepoužívajte žiadne nástroje, ceruzky,
na obmedzeniach funkcionality počas apod.). LCD displej je možné jednodu-
jazdy), ale rozsah, v akom môže byť obsah cho poškrabať.
použitý, určujú poskytovatelia aplikácií.

Upozornenia týkajúce sa
sledovania videa

Vezmite na vedomie, že používanie
tohto systému pre účely komerčného/

- 38 -

Displej z tekutých kryštálov • Životnosť LED podsvietenia je viac než Slovensky
(LCD) 10 000 hodín. Avšak, používaním pri
vysokých teplotách sa môže skrátiť.
• Pokiaľ je LCD panel umiestnený veľmi • Akonáhle LED podsvietenie dosiahne
blízko výduchov kúrenia alebo klimatizá- konca svojej životnosti, obraz stmavne a
cie, uistite sa, že výduchy nie sú smerova- bude horšie viditeľný. V takom prípade sa
né priamo na neho. Hrozí poškodenie tep- obráťte na svojho predajcu alebo na
lom alebo vznik vlhkosti vo vnútri systému, autorizovaný servis Pioneer.
s následkom možného poškodenia.
• Na LCD displeji sa môžu objaviť malé čier- Špecifikácia
ne alebo biele bodky. Jedná sa o typické
znaky, ktoré sa vyskytujú u LCD disple- Všeobecné
jov, a tento jav nepredstavuje poruchu. Menovitý zdroj napájania:
• Obraz je na LCD displeji, vystavenom pria-
memu slnečnému svetlu, horšie čitateľný. 14.4 V DC (prípustný 10.8 V až 15.1 V)
• Pri používaní mobilného telefónu ho Systém uzemnenia:
udržujte (jeho anténu) ďalej od LCD, aby
nedochádzalo k rušeniu obrazu, ktoré sa Záporný
prejavuje vo forme náhodných bodiek, Maximálny odber prúdu:
farebných pruhov, a podobných javov.
10.0 A
Údržba LCD displeja Rozmery (š x v x h):

• Pri čistení alebo odstraňovaní prachu z Šasi (DIN):
LCD vždy systém najskôr vypnite a potom 178 mm × 100 mm × 100 mm
displej utrite mäkkou, suchou tkaninou.
• Pri utieraní LCD displeja dbajte na to, aby S výstupkami:
ste nepoškrabali povrch. Nepoužívajte abra- 188 mm × 118 mm × 11 mm
zívne alebo chemické čistiace prostriedky.
Šasi (D):
LED (light-emitting diode) 178 mm × 100 mm × 110 mm
podsvietenie
S výstupkami:
Vo vnútri displeja sa nachádzajú LED 171 mm × 97 mm × 3 mm
diódy, ktoré ho podsvetľujú.
• Pri nižších teplotách môže vplyvom Hmotnosť:
charakteru podsvietenia LED diódami u 1.0 kg
LCD dochádzať k meškaniu odozvy a k
zníženiu kvality obrazu. Kvalita obrazu sa Displej
opäť obnoví pri návrate k bežnej Veľkosť / pomer strán:
prevádzkovej teplote.
6.2"/16:9 (efektívna zobrazovacia plocha:
137.40 mm × 77.28 mm)
Pixely:
800 (šírka) × 480 (výška) × 3 (RGB)
Zobrazovacia metóda:
TFT Active matrix
Systém farieb:
PAL/NTSC kompatibilné
Teplotný rozsah:
-10 ˚C až +60 ˚C

- 39 -

Audio Vzorkovacie frekvencie: Slovensky
Maximálny výstupný výkon: Linear PCM:
16 kHz/22.05 kHz/24 kHz/32 kHz/44.1
50 W × 4 kHz/48 kHz
Trvalý výstupný výkon:
<USB image>
22 W × 4 (50 Hz až 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω JPEG dekódovanie:
zaťaženie obidvoch kanálov)
Zaťažovacia impedancia: .jpeg, .jpg
Vzorkovanie pixelov: 4:2:2, 4:2:0
4 Ω (prípustné 4 Ω až 8 Ω) Veľkosť dekódovania:
Preout výstupná úroveň (max): 2.0 V MAX: 7 680 (H) × 8 192 (W)
Ekvalizér (13 pásmový grafický ekvalizér): MIN: 32 (H) × 32 (W)
PNG dekódovanie:
Frekvencie: .png
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/ Veľkosť dekódovania:
500 Hz/800 Hz/1.25 kHz/2 kHz/3.15 MAX: 576 (H) × 720 (W)
kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz MIN: 32 (H) × 32 (W)
BMP dekódovanie:
Zisk: ±12 dB (krok/2 dB) .bmp
HPF: Veľkosť dekódovania:
MAX: 936 (H) × 1 920 (W)
Frekvencie: MIN: 32 (H) × 32 (W)
25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/ <USB video>
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz H.264 video dekódovanie:
Base Line Profile, Main Profile, High
Subwoofer/LPF: Profile
Frekvencie: H.263 video dekódovanie:
25 Hz/32 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/ Base Line Profile 0/3
100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz VC-1 video dekódovanie:
Simple Profile, Main Profile, Advanced
Zvýraznenie basov: Profile
Zisk: +12 dB až 0 dB (krok/2 dB) AVI video dekódovanie:
MPEG4 video dekódovanie:
USB Simple Profile, Advanced Simple Profile
USB štandardy: MPEG1, 2 video dekódovanie:
Main Profile
USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high Quick Time formát dekódovania videa
speed Matroska formát dekódovania videa TS
Maximálny prúdový odber: 1.5 A Stream formát dekódovania videa
USB trieda:
MSC (Mass Storage Class) Bluetooth
Súborový systém: FAT16, FAT32, NTFS Verzia:
<USB audio>
MP3 dekódovanie: Bluetooth 4.2 certifikované
Výstupný výkon:
MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3
WMA dekódovanie: +4 dBm Max. (Power class 2)
Frekvenčné pásmo(a):
Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 ch audio)
AAC dekódovanie: 2.402 GHz až 2.48 GHz

MPEG-4 AAC (dekódovanie len i Tunes)
(Ver.12.5 a staršie)
FLAC dekódovanie:

Ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
WAV formát signálu:

Linear PCM

- 40 -

FM tuner Slovensky
Frekvenčný rozsah:

87.5 MHz až 108 MHz
Využiteľná citlivosť:

12 dBf (1.1 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Pomer signálu k šumu:

50 dB
AM tuner
Frekvenčný rozsah:

531 kHz až 1 602 kHz
Využiteľná citlivosť:

28 μV (S/N: 20 dB)
Pomer signálu k šumu:

45 dB (analógové vysielanie) (IHF-A sieť)
Pozn.
Z dôvodu neustáleho zdokonalovania
produktu sa špecifikácia a vzhľad môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- 41 -

Navštívte www.pioneer-car.eu/eur a svoj produkt si zaregistrujte.

© 2021 PIONEER CORPORATION

<OPM_DMHA240BTEW_EG_A> EW


Click to View FlipBook Version