The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-04 08:22:48

BOSE Wave Music System IV CZ

BOSE Wave Music System IV CZ

Wave® Music System IV

®

Uživatelská příručka

Poznámky:
• Výrobní štítek se nachází na spodní straně produktu.
Prosím, přečtěte si pozorně tuto příručku a uložte ji na bezpečném • Pvárnodpurkotpmouužsíitbí ývtepvoeunžkíovvánnípmoupzroesvtřiendteí,rviéeruvo. zNidenleícnhanveržbeonn, aanloi dteícstho.-
místě pro budoucí použití.
• Pokud se napájecí zásuvka nebo spojka používá jako odpojovací zařízení,
Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku musí být jakožto odpojovací zařízení snadno přístupná.
upozorňuje na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí
uvnitř systému, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření Použité baterie řádně zlikvidujte v souladu s místními
rizika úrazu elektrickým proudem. předpisy.
Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku, jakým Baterie nevhazujte do ohně.
je systém označen, upozorňuje na důležité provozní a servisní
pokyny, uvedené v tomto návodu.

BaSys CSVAROVÁNÍ: Laserový produkt třídy 1
• pPrroodsunkížtedneíšrtiiznikeabopovžlhákruosntie.bo úrazu elektrickým proudem nevystavujte Tento CD přehrávač je klasifikován jako laserový produkt třídy 1 podle
normy EN/IEC 60825. Štítek CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěn na
• Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj spodní straně přístroje.
nebo do jeho blízkosti předměty naplněné tekutinami, jako například
vázy. CLASS 1 LASER PRODUCT
Pozor na vniknutí tekutin do libovolné části systému. Kapaliny mohou
způsobit selhání přístroje a/nebo způsobit nebezpečí vzniku požáru. KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
• Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí bate- KLASS 1 LASER APPARAT
rie hrozí nebezpečí chemického popálení. Dodávaný dálkový ovladač
obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k jejímu spolknutí, může to Důležité bezpečnostní pokyny
způsobit vážné vnitřní popáleniny za pouhé 2 hodiny a/nebo může dojít 1. Přečtěte si tyto pokyny.
k úmrtí. Pokud prostor na baterie v ovladači nelze bezpečně uzavřít, pro- 2. Uschovejte si tyto pokyny.
dukt přestaňte používat a uchovejte jej mimo dosah dětí. Pokud se do- 3. Dbejte všech varování.
mníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo se nachází v jakékoliv 4. Dodržujte všechny pokyny.
části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při nesprávné výměně 5. Nepoužívejte v blízkosti vody.
nebo nesprávném zacházení může baterie explodovat nebo způsobit 6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
požár nebo chemické popáleniny. Baterie nenabíjejte, nerozebírejte, ne- 7. Nezakrývejte větrací otvory.
zahřívejte na teplotu vyšší než 100 ° C, ani je nepalte. Baterie vyměňte
pouze za předepsanou (např. UL) CR2032 nebo DL2032, 3-voltovou Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
lithiovou baterii. Použité baterie okamžitě zlikvidujte. 8. Nepoužívejte v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou

• Nohanpěř,ínstarpořjíaknlaiddzoajpeáhloenbélíszvkíočsktyi.neumisťujte žádné zdroje otevřeného radiátory, regulátory tepla, kamna nebo jiné přístroje (včetně
• Azabsytrnčteedřoášdloněkdúoraszíťuoevléekzátrsiucvkkýym. proudem, zástrčku napájecího kabelu zesilovačů), které produkují teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před možností pošlapání nebo
VAROVÁNÍ: Tento produkt obsahuje magnetický materiál. přiskřípnutí, zejména u zástrček, zásuvek, a v místě, kde vychází
Prosím, obraťte se na svého lékaře, pokud máte pochybnosti o z přístroje.
tom, zda by to mohlo mít vliv na funkci implantovaného 10. Používejte pouze doplňky/příslušenství, které byly schválené
zdravotnického zařízení. výrobcem.
11. Používejte pouze vozík, stojan, podstavec, držák nebo
VpřAedRsOtaVvoÁvNatÍn: Pebroezdpuekčtí obsahuje malé části, které mohou 3 let.
udušení. Není vhodné pro děti do způsob uchycení, specifikovaný výrobcem nebo dodaným
s přístrojem.
UPOZORNĚNÍ: Během transportu buďte opatrní, aby nedošlo k převržení,
• Neprovádějte žádné modifikace systému či příslušenství. Neodborný mohlo by dojít k vašemu zranění.
12. Odpojte toto zařízení během bouřky nebo pokud se nepoužívá po
zásah může vést k ohrožení bezpečnosti, narušení shody s předpisy a delší dobu.
výkonnosti systému. 13. Veškeré opravy/servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
• Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit poškození vašeho Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen,
sluchu. Zabraňte také extrémní hlasitosti sluchátek, zejména po delší zejména: napájecí kabel nebo zástrčka; došlo k vniknutí tekutiny
dobu. nebo cizích předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti či
vlhkosti, nepracuje normálně, nebo spadl na zem.
• Použití ovládacích prvků, nastavení nebo provádění jiných postupů,
než jak je uvedeno v tomto návodu, může mít za následek vystavení Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento
nebezpečnému záření z vnitřních komponent laseru. Kompaktní produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími
přehrávač smí seřizovat či opravovat výhradně kvalifikovaný servisní příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a dalšími
technik. platnými požadavky směrnice EU. Plné prohlášení o shodě
naleznete na adrese:
• Anténa konektor DAB na tomto přístroji není určen pro připojení k www.Bose.com/compliance
systému CATV.

2 - Česky

Regulativní informace

pProozndáigmitkálan:íTzoařtoízezanříítzřeíndíybBylpootdelsetočváástnio15a shledáno vyhovujícím limitům Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků
předpisů FCC. Tyto limity jsou Toxické nebo nebezpečné látky a prvky
určeny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti nežádoucím rušení
instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může
vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a
používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové Název Olovo Rtuť Kadmium Šestimocný Polybromovaný Polybromovaný
komunikace. části (Pb) (Hg) (Cd) (CR(VI)) bifenyl difenylether
(PBB) (PBDE)

Nicméně, neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci k interferenci PCB X O O O O O
nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rozhlasového X O O O O O
nebo televizního příjmu, což lze jednoznačně určit zapnutím a vypnutím Kovové O O O O O O
zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí části X O O O O O
jednoho nebo více z následujících opatření: Plastové
části

Reproduktory

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je
připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio / TV technikem.
BaSys CS Kabely X O O O O O

Tato tabulka je připravena v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.
O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech,
použitých pro tuto část, je pod limitním požadavkem GB/T 26572.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená v alespoň jednom z homogenních
Bose Corporation, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele k materiálů, použitých pro tuto část, je nad limitním požadavkem GB/T 26572.
používání tohoto zařízení.
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn Prosím, vyplňte a uschovejte pro svou potřebu
tím, že toto zařízení nezpůsobuje nežádoucí interference. Na níže vyhrazené místo si, prosím, poznamenejte výrobní číslo vašeho
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz zařízení je nového hudebního systému Wave® Music System IV. Sériové číslo a
vázán následujícími dvěma podmínkami: číslo modelu naleznete na spodním panelu.
(1) toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí interference, a Sériové číslo: _______________________________________________
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější interference, včetně Číslo modelu: ______________________________________________
interferencí, která mohou způsobit jeho nežádoucí činnost. Datum nákupu: _____________________________________________
Doporučujeme vám uschovat si potvrzení o nákupu a tento návod.
Toto zařízení třídy B je v souladu s kanadskými specifikacemi
ICES-003. Datum výroby: Čtyři tučné číslice v sériovém čísle označují datum výroby.
První číslice je rok výroby; “5” je 2005 nebo 2015. Číslice 2-4 jsou měsíc a
CANICES-3(B)/NMB-3(B) datum; „001“ je 1. leden a „365“ je 31. prosinec.
Toto zařízení splňuje limity vystavení rádiovým vlnám podle FCC a
Industry Canada stanovené pro obecnou populaci. Nesmí být umístěno Čína importér: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C,
společně, nebo nesmí být provozováno ve spojení s jinými anténami Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade
nebo vysílači. Zone
Toto zařízení splňuje podmínky Industry Canada výjimky z licence norem EU importér: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441
RSS. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami: (1) toto RG Purmerend, Netherlands
zařízení nesmí způsobovat nežádoucí interference, a (2) toto zařízení musí Taiwan importér: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide
akceptovat jakékoli vnější interference, včetně interferencí, která mohou House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105
způsobit jeho nežádoucí činnost.
Toto zařízení musí být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti
20 cm od těla.

Logger - využití zaznamenaných dat
Tento systém používá záznamník dat, který je navržen tak, aby společnost
Bose lépe porozuměla využití vašeho produktu a využila je v budoucnu pro
zvyšování kvality svých produktů. Logger zaznamenává určité technické
údaje a historii využití produktu, ale nikoli data jako nastavení hlasitosti,
zapnutí / vypnutí, uživatelské nastavení, zdrojové vstupy, výkon a data
nastavení. Zaznamenané údaje slouží ke zlepšení služeb, pro podporu
vašeho systému a ke zlepšení návrhu budoucích produktů. K načtení
uložených dat z loggeru je nutné speciální vybavení, a tyto údaje mohou
být vyvolány pouze společností Bose, a to v případě, že byl váš systém
předán do opravy nebo se jedná o vrácené zboží. Logger využívá pouze
údaje o produktu, a neshromažďuje žádné osobní informace, ani při
používání systému nezaznamenává název, žánr, nebo jiné informace o
obsahu médií či přístupu k nim.

Charakteristický vzhled hudebního systému Wave music je registrovaná ochranná známka společnosti Bose Corporation v USA a dalších zemích.
©2017 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, modifikována, distribuována nebo jinak použita bez předchozího písemného souhlasu.

Česky - 3

Obsah Připojení dalších zařízení

Úvod Připojení systému .............................................................................................. 12
Použití konektoru AUX IN .............................................................................. 12
O hudebním systému Wave® Music System IV ............................................... 4
Použití kabelu pro připojení audio zařízení ......................................... 12
Vlastnosti systému ..................................................................................... 4 Použití sluchátek ................................................................................................ 12
Demonstrační CD ....................................................................................... 4 Použití externí antény ....................................................................................... 13
Benefity výzkumu Bose ............................................................................. 4
Vybalení ............................................................................................................... 4 Instalace externí antény pro FM rádio ................................................... 13
Instalace externí antény pro DIGITAL RADIO ................................... 13
Nastavení systému
Přizpůsobení systému
Umístění systému ................................................................................................ 5
Připojení k napájení ............................................................................................ 5 Nabídka nastavení ............................................................................................. 14
Nastavení hodin .................................................................................................. 5 Změna nastavení systému ................................................................................ 14

Používání systému Péče a údržba

Tlačítka dálkového ovládání .............................................................................. 6 Odstraňování problémů ................................................................................... 15
Touch pad ............................................................................................................. 7 Výměna baterie v dálkovém ovladači ............................................................. 16
Údaje na displeji ................................................................................................. 7 Čištění ................................................................................................................. 16
Zapnutí nebo vypnutí systému ......................................................................... 7 Zákaznický servis .............................................................................................. 16
Ovládání hlasitosti ............................................................................................... 7 Omezená záruka ................................................................................................ 16
Nastavení časovače (Sleep timer) ...................................................................... 7 Technické informace ........................................................................................ 16
BaSys CS
Poslech dalších zdrojů

Poslech FM nebo AM rádia .............................................................................. 8
Naladění FM/AM stanice .......................................................................... 8
Uložení FM/AM stanic do předvoleb ...................................................... 8
Zlepšení příjmu v pásmu FM .................................................................... 8

Poslech digitálního rádia .................................................................................... 8
Procházení dostupných stanic .................................................................. 8
Uložení stanice digitálního rádia do předvolby ..................................... 8
Primární stanice a sekundární služby ...................................................... 9
Opakované skenování stanic digitálního rádia ...................................... 9
Zobrazení informací o stanici .................................................................. 9
Zobrazení síly signálu stanice ................................................................... 9

Přehrávání audio CD .......................................................................................... 9
Přehrávání MP3 CD ................................................................................. 10
Režimy přehrávání CD ............................................................................ 10

Nastavení a používání alarmů

Tlačítka Alarm a indikátory ............................................................................ 11
Použití tlačítek Alarm .............................................................................. 11
Indikátory statusu pro Alarm ................................................................ 11

Nastavení alarmů .............................................................................................. 11
Použití alarmů ................................................................................................... 11

Zapnutí nebo vypnutí alarmu ................................................................. 11
Odložení buzení (Snooze) ....................................................................... 11

4 - Česky

O hudebním systému Wave® Music System IV Úvod
Vybalení
Váš hudební systém Wave® Music System IV nabízí elegantní způsob, jak
přinést vysoce kvalitní zvuk do každé místnosti. Opatrně rozbalte karton a zkontrolujte, zda balení obsahuje následující
položky.
Vlastnosti systému
®
• Displej poskytuje přístup k systémovým nastavením a informacím.
• Konektor AUX umožňuje přehrávání z audio zařízení. Wave® music system IV Dálkové ovládání
• Sluchátkový konektor pro poslech v soukromí. Demonstrační CD (baterie vložena)
• Tuner FM/AM poskytuje precizní příjem rádia. BaSys CS Anténní adaptér
• CD mechanika poskytuje přístup k další hudbě. (pouze Evropa a Velká Británie)
• Dálkový ovladač umožňuje ovládání ze vzdálenosti až 6
Napájecí kabel(y) 2.5 mm dipólová anténa
metrů.
Může být dodáváno s více napájecími kabely. Použijte napájecí
Demonstrační CD kabel pro vaši oblast.
Poznámka: Pokud je jakákoliv část poškozena, systém nepoužívejte.
Doporučujeme vám poslechnout si Obraťte se na autorizovaného prodejce Bose® nebo na zákaznický servis
demonstrační hudební CD, které je Bose. Kontaktní informace naleznete v balení.
součástí balení. Jednoduše jej vložte do
slotu pro disk a přehrávač Wave® Music Karton a obalové materiály uschovejte pro přepravu nebo skladování
System IV jej automaticky přehraje. systému.
Další informace naleznete v části
„Přehrávání audio CD“ na straně 10.

Benefity výzkumu Bose

Více než čtrnáct let výzkumu společnosti Bose Corporation vám přináší
výhody oceňované patentované technologie akustických vlnovodů.
Pomocí této technologie trubice efektivně předává energii z malého
reproduktoru do venkovního vzduchu v širokém rozsahu nízkých
frekvencí. Dlouhé vlnovody jsou skládané do složitých vzorů, a ve finále
jsou natolik malé, aby je bylo možné umístit do tak malého produktu ve
vaší domácnosti. Systém Wave® Music System IV je vybaven technologií
dvojitého zužujícího se vlnovodu, která spojuje dva reproduktory se
dvěma 26” kuželovitými vlnovody, které v této kombinaci poskytují audio
výkonnost nad rámec velikosti tohoto hudebního systému.

Duální kuželovité
vlnovody

Česky - 5

Nastavení systému Nastavení hodin

Umístění systému Po připojení systému nastavte pomocí dálkového ovladače hodiny.
1. Stiskněte a podržte tlačítko Time – nebo Time + po dobu cca. jedné
• Chcete-li si vychutnat audio výkonnost na maximum:
- Umístěte systém napříč místnosti, odkud budete poslouchat. sekundy.
- Umístěte systém do vzdálenosti cca 0.5 m od stěny a vyhněte se Poznámka: Veškerá ovládání, která vyžadují stisknutí a podržení
umístění přímo v rohu. tlačítka, je po dobu cca. jedné sekundy.

• Systém umístěte na rovný, stabilní povrch. Zpočátku se na displeji zobrazí HOLD TO SET a pak se
během držení tlačítka rychle změní na – CLOCK SET – .
UPOZORNĚNÍ:
• Nepokládejte systém na kovový povrch. Mohlo by to rušit příjem

v pásmu AM.
• Neumisťujte systém na povrch, který je citlivý na teplo. Stejně jako

všechna elektrická zařízení, i tento systém generuje teplo.
• Nepoužívejte systém ve vlhkém prostředí nebo na takovém místě,

kde se může dostat dovnitř vlhkost.

Připojení k napájení

1. Menší konec napájecího kabelu vložte do konektoru,
označeného AC POWER.

2. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
BaSys CS
2. Uvolněte zvolené tlačítko Time.
3. Stiskněte tlačítko Time – pro nastavení času vzad nebo stiskněte

Time + pro nastavení času vpřed tak, aby displej zobrazoval
aktuální čas. Pro rychlou úpravu také můžete tlačítka stisknout
a podržet.
4. Počkejte pět sekund pro opuštění režimu nastavení hodin.

Poznámky:
• Chcete-li změnit zobrazení formátu hodin 12/24-hodinový čas

(AM/PM), viz „Změna nastavení systému“ na straně 15.
• Při výpadku napájení nebo po odpojení přístroje budou všechna

nastavení systému trvale zachována. Nicméně, nastavení času je
jen dočasné a uloží do záložní paměti po dobu max. 48 hodin.

6 - Česky

Tlačítka dálkového ovládání BaSys CS Používání systému

Tento systém lze snadno ovládat pomocí dálkového Sleep Buzzer
ovládání. Stačí namířit dálkový ovladač na displej a Odložení alarmu (budík), nastavení časovače
stisknout tlačítko. Dálkový ovladač pracuje do pro vypnutí systému a výběr alarmu
vzdálenosti cca. 6 metrů od displeje. Aux
Poslech zdroje připojeného ke konektoru
Radio AUX IN
Zapnutí rádia a výběr pásma
Time - +
FM/AM Nastavení hodin a časů alarmu
Alarm Setup - Menu
Ovládání přehrávání Nastavení alarmu (strana 12) a
Play Mode nabídka nastavení (strana 15)

Výběr možnosti náhodného a opakovaného
přehrávání pro CD (strana 11); změna

zobrazení informací o digitální rozhlasové
stanici (strana 9)

Česky - 7

Používání systému Ovládání hlasitosti

Touch pad Stiskněte a podržte či pro úpravu hlasitosti.
Na displeji se zobrazí indikace úrovně hlasitosti VOLUME - 0
Tento systém má na horním panelu plošku, citlivou na dotek (touch pad). (ticho) až 99 (max. hlasitost).
Pokud na touch pad na chvíli položíte ruku, můžete tím zapnout nebo
vypnout systém, odložit zvukový signál alarmu a resetovat jej na další
den (viz strana 12).

Stisknutím tohoto tlačítka systém ztlumíte (funkce mute).
Jeho opětovným stisknutím nebo stisknutím zvuk obnovíte.

Během ztlumení můžete před obnovením zvuku snížit hlasitost stisknutím.
tlačítka
BaSys CS
Poznámky: Poznámka: Pokud je systém vypnutý, hlasitost lze nastavit pouze v rozmezí
• Operace stisknutí a podržení tlačítka vyžadují podržení tlačítka 10 až 75.

po dobu asi jedné sekundy. Nastavení časovače (Sleep timer)
• Stisknutím , , či se systém automaticky zapne a přepne
Stisknutím tlačítka SLEEP se systém nastaví tak, že se po uplynutí
na vybraný zdroj. určité doby automaticky vypne.
• Po stisknutí tlačítka SLEEP se na displeji zobrazí SLEEP - 30 MIN
Údaje na displeji (nebo vaše poslední nastavení) a časovač vypnutí začne odpočítávat.
Pokud je systém vypnutý, stisknutím tlačítka SLEEP jej zapnete a
Indikace zdroje: CD, FM, AM, nebo AUX Status alarmu můžete okamžitě nastavit čas. Jako zdroj bude zvolen naposledy
Režim přehrávání Hodiny přehrávaný zdroj.
• Když je zobrazen režim nastavení SLEEP, opětovným stisknutím
tlačítka SLEEP nastavte časovač na 10-90 minut (v krocích po 10
minutách) nebo na OFF (vypnuto).
Poznámka: Pokud uplyne mezi stisky tlačítek více než 10 sekund,
systém režim nastavení časovače automaticky ukončí.

• Chcete-li zkontrolovat zbývající čas, stiskněte tlačítko SLEEP.
• Chcete-li časovač zrušit, stiskněte a uvolněte tlačítko SLEEP,

dokud se na displeji nezobrazí SLEEP - OFF.

Zdroj nebo informace týkající se systému

Zapnutí nebo vypnutí systému

• Stiskněte na dálkovém ovladači

nebo ®
• Dotkněte se touch padu.

Aktivní bude naposledy poslouchaný zdroj.

Alternativně:
Stiskněte libovolné tlačítko zdroje pro
zapnutí systému a aktivaci tohoto
zdroje.

Poznámky:
• Volba AUX nezapne zařízení, připojené ke konektoru AUX IN

(např. media player). Nejprve zapněte připojené zařízení.
• Pokud není po dobu 24 hodin stisknuto žádné tlačítko, systém se auto-

maticky vypne (přepne do pohotovostního režimu). Pokud je povolen
20 minutový časovač pohotovostního režimu systému (strana 15),
systém se přepne do pohotovostního režimu, pokud není přehráván
žádný zvuk a není stisknuto žádné tlačítko po dobu 20 minut.

8 - Česky

Poslech dalších zdrojů

Poslech FM nebo AM rádia Poslech digitálního rádia

Stisknutím RADIO zapnete naposledy zvolenou stanici. Tento systém umožňuje přijímat digitální rozhlasové vysílání v pásmu III
Stisknutím RADIO podle potřeby vyberte pásmo FM nebo AM. (pouze formáty DAB, DAB+ a DMB).
Zvolíte-li FM rádio, zobrazí se RDS informace pro aktuální stanici. Infor- Po výběru stanice DIGITAL RADIO se zobrazí informace o stanici,
mace jsou závislé na nastavení RADIO TEXT v nabídce nastavení. Chcete- podobně jako v následujícím příkladu:
li funkci RDS zakázat a zobrazit pouze frekvenci stanice, změňte nastavení
RADIO TEXT na OFF. Viz „Změna nastavení systému“ na straně 15. Vybraný Zobrazení času
zdroj
Naladění FM/AM stanice Číslo
předvolby
Pokud stisknete RADIO, Seek/Track, nebo Tune/MP3 pro naladění
rozhlasové stanice, frekvence se během ladění zobrazí ve středu displeje. BaSys CS Informace o stanici
(viz strana 10)
Frekvence stanice Poznámky:
během ladění • Při prvním výběru DIGITAL RADIO systém skenuje dostupné
digitální rozhlasové stanice a na několik minut se na displeji zobrazí
• Stiskem Seek/Track se vyhledá stanice s nižší „PLEASE WAIT SCANNING“.
frekvencí se silným signálem. • Pokud ve vaší oblasti nelze přijímat jednu nebo více digitálních
rozhlasových stanic, možná bude nutné nainstalovat externí anténu,
• Stiskem Seek/Track se vyhledá stanice s vyšší dodanou se systémem (viz strana 14).
frekvencí se silným signálem.
Naladění digitální rozhlasové stanice
• SfrteiskkveemncTi.une/MP3 < se manuálně přeladí na nižší
• SfrteiskkveemncTi.une/MP3 > se manuálně přeladí na vyšší U digitálního rádia se stanice naladí abecedně podle názvů stanic.
• Ssetifsrkeekmveancpeodmrěžnení írmychTlue.ne/MP3 < nebo Tune/MP3 > Primární stanice se zobrazí v abecedním pořadí se sekundárními názvy
Poznámka: Je-li slabý příjem v pásmu AM, zkuste systém natočit po, nebo stanic (uvedené za názvem primární stanice).
proti směru hodinových ručiček, dokud nedojde ke zlepšení příjmu. Je-li
slabý příjem v pásmu FM, zkuste co možná nejvíce narovnat napájecí Stiskem Seek/Track se naladí následující stanice.
kabel, nebo můžete nainstalovat externí anténu (viz str. 14).
Stiskem Seek/Track se naladí předchozí stanice.
Uložení FM/AM stanic do předvoleb
Procházení dostupných stanic
Pomocí tlačítek PRESETS můžete uložit až šest rozhlaso-
vých FM stanic a šest rozhlasových AM stanic. Uložení do Digitální rádio vám umožňuje procházet názvy dostupných stanic při
předvoleb nahradí stanice, které byly dříve uloženy na poslechu aktuální stanice.
daná čísla předvoleb.
1. Nalaďte stanici, kterou chcete uložit do předvolby. Stiskněte, či stiskněte a podržte Seek/Track či
2. Stiskněte a podržte jedno ze šesti tlačítek předvoleb PRESETS, dokud pro procházení stanic vpřed nebo vzad.

neuslyšíte dvojitý zvukový signál. Číslo předvolby a frekvence stanice Pokud tlačítko Seek/Track uvolníte na dobu delší než jedna sekunda,
se objeví na displeji. zobrazená stanice se naladí.
3. Pro vyvolání uložené FM nebo AM stanice rychle stiskněte jedno z
tlačítek předvoleb PRESETS. Pro návrat na dříve naladěnou stanici stiskněte
Tune/MP3 < nebo Tune/MP3 >.
Zlepšení příjmu v pásmu FM
Uložení stanice digitálního rádia do předvolby
Abyste zajistili co nejlepší příjem rádia v pásmu FM, rozviňte a co nejlépe
narovnejte napájecí kabel. Napájecí kabel se používá jako anténa. Pomocí tlačítek PRESETS můžete do předvoleb uložit
až šest DIGITAL stanic pro jejich rychlé vyvolání.
1. Nalaďte stanici, kterou chcete uložit jako předvolbu.

2. Stiskněte a podržte jedno ze šesti tlačítek předvoleb PRESETS,
dokud neuslyšíte dvojitý zvukový signál. Číslo předvolby a
informace o stanici se objeví na displeji.

3. Pro vyvolání uložené stanice DIGITAL RADIO stiskněte jedno
z tlačítek předvoleb PRESETS.

Česky - 9

Poslech dalších zdrojů Přehrávání audio CD

Primární stanice a sekundární služby Do slotu pro CD disk pod displejem vložte disk potištěnou stranou
nahoru. Přehrávač vtáhne disk a začne jej přehrávat.
Primární stanice digitálního rádia a sekundární služby jsou naladěny
stejným způsobem. ®
Primární stanice digitálního rádia jsou obecně vysílány po stejný počet
hodin, jako v FM pásmu. Jsou-li primární digitální rozhlasové stanice Pokud není vybrán zdroj CD, stiskněte .
nedostupné (vypnuty), zatímco je posloucháte, nebo pokud síla signálu BaSys CS
klesne na nulu, zobrazí se UNAVAILABLE. • Při přehrávání zdroje audio CD se zobrazí informace:
Sekundární služby jsou přidruženy k primárním stanicím digitálního
rádia. Mohou vysílat pouze periodicky a mohou vysílat jiný programový Vybraný zdroj Zobrazení času
materiál, než primární stanice digitálního rádia.
Pokud je sekundární služba během poslechu vypnuta nebo pokud síla Režim
signálu klesne na nulu, na dvě sekundy se zobrazí OFF AIR. Pak se přehrávání
digitální rádio naladí na přidruženou primární stanici digitálního rádia.
Při naladění na primární stanici digitálního rádia nebo sekundární službu Číslo stopy Uplynulý čas stopy
s nízkým signálem se zobrazení na displeji střídavě mění mezi LOW
SIGNAL a názvem stanice. • Stisknutím UtlapčlíytnkaulPýlčaays/Pbaěuhesemppoozzaastsatavvíteenpí řbelhikráá.-
vání disku.
Opakované skenování stanic digitálního rádia Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka
Play/Pause.
Skenování dostupných stanic digitálního rádia můžete kdykoli zopakovat,
pokud je vybráno DIGITAL RADIO. Tato funkce je užitečná, pokud • SaktitsukánluntíísmtoSpeye; ko/pTěrtaocvkným přeskočíte na začátek
změníte umístění systému nebo se rozhodnete připojit externí anténu. stisknutím tlačítka
1. Stiskněte a podržte , dokud se nezobrazí AUTOSCAN, a následně Ssteoepky/.Track přeskočíte na začátek předchozí
• Stisknutím Seek/Track přeskočíte na další
zpráva PRESS PRESET 3 TO CONFIRM. stopu.
2. Stiskněte PRESETS .
• stSvlpptaiuřčsekístdtnkí.tuaetTírmyucnhaelp/éMovdyPrh3žlee>ndísámpnuítssltatíočteíptykryavczThauldén;vesyt/ihMslkePnd3uátn<ímí stopy
Dokud se nedokončí skenování, na displeji bude zobrazena zpráva
PLEASE WAIT SCANNING. Po dokončení skenování se spustí • SCdtoDijsd.keOnukptěvítmyosvutnlnaýučmíttíksCatiDSskt.onSptui/tsEíkmjneuctlttaízmčaítsaktaapvSoíttdeorpžpe/řEnehíjmercátvání
první primární stanice. ztlaasčtíatvkeanSítpořpe/hErjáevcátnbíěahevmysupnřeuhtíráCvDán. í dojde k

Zobrazení informací o stanici Poznámky:

Informace o aktuálně přehrávané digitální stanici lze zobrazit třemi • CD bude v přehrávání vždy pokračovat od místa, kde bylo zastaveno.
způsoby: • Pokud vysunete CD, ale nevyjmete jej ze slotu přehrávače do 10
Název stanice
(výchozí nastavení): sekund, přehrávač jej opět zasune a načte jej znovu.

Obsah aktuálního
programu:

Typ programu:

Chcete-li změnit způsob zobrazení informací o stanici, stiskněte POZOR: Přehrávejte pouze standardní CD. NEVKLÁDEJTE do
tlačítko Play Mode, tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný typ přehrávače mini CD, nebo CD, které má jiný, než kruhový tvar. Tyto
informací. nestandardní disky se nemusí přehrát správně, nebo nebude možné
je vysunout a/nebo může dojít k poškození přístroje.
Zobrazení síly signálu stanice

Pro aktuální stanici se síla signálu zobrazí jako procentní podíl plné síly
signálu a jeho klasifikace. Chcete-li zobrazit sílu signálu aktuální stanice,
stiskněte a podržte tlačítko Play Mode.

Síla signálu (%) Klasifikace signálu
0 - 19 Low (nízký)
20 - 39 Poor (špatný)
40 - 79 Moderate (průměrný)
80 - 89 Good (dobrý)
90 - 100 Very Good (velmi dobrý)

Poznámka: Je-li status stanice UNAVAILABLE nebo OFF AIR,
k dispozici nejsou žádné informace o síle signálu.

10 - Česky

Přehrávání MP3 CD Poslech dalších zdrojů

Tento systém umožňuje přehrávat hudební soubory MP3, zaznamena- Režimy přehrávání CD
né na discích CD-R a CD-RW. Pro přehrávání, pozastavení, zastavení
nebo vysunutí MP3 CD použijte stejná tlačítka, jako u audio CD disku. Během přehrávání CD můžete změnit jeho způsob přehrávání.
Stiskněte opakovaně tlačítko Play Mode, dokud se nezobrazí
Hudební soubory můžete snadno procházet pomocí tlačítek dálkového režim přehrávání, který si přejete:
ovládání Tune/MP3 a Seek/Track.
Režim CD CD Popis

• Sptřiesdkcnhuotízmí sltolažčkíutk.a Tune/MP3 < přeskočíte na NORMAL PLAY   Přehrává stopy v běžném pořadí.
• Stisknutím tlačítka Tune/MP3 > přeskočíte na
SHUFFLE DISC   Přehrává všechny stopy v
další složku. náhodném pořadí.

• aSktitsukánluntíísmtoSpeye.k/Track přeskočíte na začátek SHUFFLE RPT  Opakuje všechny stopy v
• Stisknutím Seek/Track přeskočíte na začátek náhodném pořadí. Při dalším
přeskočíte na další stopu. přehrávání disku se pořadí změní.
předchozí stopy.
• Stisknutím Seek/Track
BaSys CS REPEAT DISC   Po přehrání poslední stopy se
spustí opakované přehrávání
disku od začátku.

Při navigaci na MP3 CD disku se zobrazí číslo složky a číslo stopy: REPEAT TRACK   Opakovaně a kontinuálně
přehraje vybrané stopy.

Zvolený zdroj Zobrazení času SHUFFLE FLDR  Přehraje všechny stopy ve
vybrané složce v náhodné pořadí
(pouze MP3).

SHUF RPT FDR  Opakuje všechny stopy ve
SHUFF RPT CD vybrané složce v náhodném
pořadí (pouze MP3), při každém
opakovaném přehrávání složky
se pořadí změní.

Číslo složky Číslo stopy  Opakuje všechny stopy na disku v
náhodném pořadí. Při dalším
Poznámka: Úroveň Root (kořenová) je zobrazena jako složka číslo 00. přehrávání disku se pořadí změní.

Po zahájení přehrávání se na displeji zobrazí jméno interpreta, název REPEAT FOLDR  Opakuje všechny stopy ve složce v
stopy a uplynulý čas stopy: pořadí (pouze MP3).

Zvolený zdroj Zobrazení času Poznámka: Vždy, když je vloženo CD, režim přehrávání se vrátí do
režimu NORMAL PLAY.

Jméno interpreta Uplynulý
a název stopy čas stopy

Poznámky:
• Systém zobrazí jméno interpreta a název stopy, pokud jsou tato data

v hudebních souborech na CD k dispozici.
• Kvalita zvuku MP3 CD závisí na faktorech, jako je použité kódování,

datový tok, vzorkovací frekvence, typ kodéru, apod. Tento systém
podporuje MP3 CD kódované s přenosovou rychlost 64 kbps nebo
vyšší, a vzorkovací frekvencí 32kHz nebo vyšší. Doporučuje se, aby
přenosová rychlost byla alespoň 128 kbps a vzorkovací frekvence 44,1
kHz nebo vyšší.

• Kvalita přehrávání CD-R a CD-RW disků je závislá také na procesu
záznamu CD a používaném softwaru pro záznam na disk. Nesprávný
způsob záznamu audio CD může způsobit, že bude systém vykazovat
neočekávané chování.

Česky - 11

Nastavení a používání alarmů

Tlačítka Alarm a indikátory 3. Vyberte zdroj pro buzení:

Systém má dva alarmy: Alarm 1 a Alarm 2. • BUZZER (zvukový signál je tovární nastavení alarmu.
Každý alarm lze nastavit pro:
• Čas • Stiskem zvolte rozhlasovou stanici.
• Hlasitost
• Zdroj buzení: signál, rádio nebo CD • Stiskem zvolte stopu na CD.

Použití tlačítek Alarm 4. Stiskem či nastavte úroveň hlasitosti zvoleného
zdroje pro buzení.
Pomocí tlačítek Alarm na spodní části dálkového ovladače můžete
nastavit a ovládat:
BaSys CS
Stisknutím Alarm 1 jej 1. Stisknutím tlačítka Alarm Setup se 5. Stiskněte pro vstup do režimu nastavení pro Alarm 2.
zapnete nebo vypnete. aktivuje režim nastavení a zobrazení Opakujte kroky 2-4 pro nastavení alarmu 2.
Alarm Setup pro Alarm 1.

2. Opětovným stisknutím zobrazíte 6. Znovu stiskněte pro opuštění režimu nastavení Alarm Setup.
nastavení pro Alarm 2.
Nastavený alarm se zapne a zobrazí se čas buzení:
3. Opětovným stisknutím ukončíte režim
Stisknutím Alarm 2 jej nastavení alarmu Alarm Setup. Číslo alarmu
zapnete nebo vypnete. a čas

Indikátory statusu pro Alarm Použití alarmů

V pravém horním rohu displeje se zobrazí stavové indikátory alarmu Zapnutí nebo vypnutí alarmu
(pokud je nastaven).
Stiskem či zvolený alarm zapnete nebo vypnete.
Příklad s nastavením Alarm 1 a Alarm 2: Po zapnutí alarmu se v pravém horním rohu displeje zobrazí číslo a čas
alarmu.
Čas pro Alarm 1
Číslo alarmu
Alarm 1 AM a čas
PM

Alarm 2 AM
PM

Čas pro Alarm 2 Odložení buzení ®nebo stiskněte na ovladači.

Nastavení alarmů Dotkněte se touch padu,

Aktivací režimu nastavení alarmu Alarm Setup můžete zvolit nastavení Po dobu zvolené doby odložení buzení se zobrazí SNOOZE a pak opět
jednotlivých Alarmů. zazní alarm.
Nastavení pro Alarm 1 nebo 2:
1. Stiskněte Alarm Setup . Čas odložení alarmu je z výroby nastaven na 10 minut. Informace o změně
času odložení buzení naleznete na straně 15.
Číslo alarmu a čas začnou blikat (A) a po chvíli se zobrazí aktuální
nastavení pro Alarm 1 (B).

A

Ukončení a obnovení zvuku alarmu

Stiskněte .

B

Obnovení času po odloženém buzení pro příští den:
Po odložení buzení znovu položte ruku na touch pad a podržte ji tam po
dobu nejméně 2 sekund, nebo stiskněte tlačítko Stop Alarm.

2. Pomocí tlačítek Time nastavte čas buzení (alarmu).

12 - Česky

Připojení systému Připojení dalších zařízení

Konektory na zadním panelu systému poskytují připojení pro externí Použití kabelu pro připojení audio zařízení
zařízení.
1. Pomocí kabelu připojte vaše audio zařízení ke konektoru AUX IN na
1 2 34 zadním panelu systému.

BaSys CS 2. Stiskněte na dálkovém ovladači.

1 AFMNT3E.5NmNmASa DAB 2.5 mm anténní konektory. Viz „Použití Aktivní je zdroj, který jste poslouchali naposledy.
externí antény“ na straně 14.
3. Stiskněte a uvolněte , dokud se na displeji neobjeví .
2 BVostsueplipnrko výstup jiného produktu s povolenou funkcí
Bose link, připojeného přes propojovací kabel Bose link. 4. Spusťte přehrávání hudby na audio zařízení.

3 A3.U5 mX mINstereo vstupní konektor pro externí zdroje. 5. Stiskněte a podržte či pro nastavení hlasitosti.
4 3H.5EAmDmPsHteOreNoEslSuchátkový konektor.
Poznámka: Pokud nelze úroveň hlasitosti nastavit dostatečně vysoko
Použití konektoru AUX IN na systému, zvyšte úroveň hlasitosti na připojeném audio zařízení.

Svůj zážitek z poslechu TV, DVD přehrávače, počítače, video hry nebo Použití sluchátek
jiného zdroje zvuku můžete umocnit tím, že jej budete přehrávat přes
tento systém. Pro nerušený poslech zapojte sluchátka do konektoru sluchátek na
K připojení audio zařízení k tomuto systému je třeba použít jeden zadním panelu systému.
z následujících kabelů:

Audio kabel s konektory jack 3.5 mm POZOR: Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit poškození
sluchu. Vyhněte se extrémní hlasitosti, a to zejména po delší dobu.
Stereo kabel s konektorem jack 3.5 mm na RCA konektory
S výběrem správného kabelu vám pomůže zákaznický servis Bose® nebo Poznámky:
váš místní obchod s elektronikou. Viz kontakty, uvedené v přepravním • Pokud připojíte sluchátka, systém reproduktory automaticky ztlumí.
kartonu.
Protože se úroveň hlasitosti sluchátek může lišit od úrovně hlasitosti
reproduktorů, před připojením nebo odpojením sluchátek nezapo-
meňte snížit hlasitost systému.
• Při použití sluchátek bude zvuk alarmu znít prostřednictvím
reproduktorů tohoto systému.

Ovládání hlasitosti sluchátek:

Stiskněte a podržte či pro nastavení poslechové úrovně
sluchátek.

Česky - 13

Připojení dalších zařízení Instalace externí antény pro DIGITAL RADIO

Použití externí antény Externí dipólová anténa DAB je součástí systému.
1. Vložte 2.5 mm konektor od DAB antény do konektoru
Napájecí kabel systému slouží také jako anténa pro rádio FM. Pokud i po
úpravě pozice napájecího kabelu máte stále špatný příjem, možná budete DAB ANTENNA.
muset nainstalovat externí anténu. Externí dipólovou anténu je možno 2. Rozviňte anténu ve vertikální orientaci, jak znázorňují
objednat prostřednictvím zákaznického servisu Bose. Viz kontaktní
informace v balení. svislé šipky.
3. Chcete-li spustit nové skenování digitálních stanic, stiskněte a
Instalace externí antény pro FM rádio
podržte tlačítko Mute (strana 12).
1. Vložte 3.5 mm konektor od FM antény do konektoru
FM ANTENNA. 4. Nalaďte a zkontrolujte dříve chybějící nebo špatně naladěné stanice.

2. Pro dosažení optimálního příjmu rozviňte konce antény co nejdále
od systému a dalších externích zařízení.
BaSys CS
Konektor pro Konektor pro
FM anténu DAB anténu

Poznámka: Mnoho rozhlasových FM stanic vysílá vertikálně polarizovaný
signál, stejně jako/nebo místo horizontálně polarizovaného signálu. Pokud
horizontální orientace antény neposkytuje dobrý příjem, zkuste anténu ve
vertikální orientaci.

14 - Česky

Přizpůsobení systému

Nabídka nastavení

Nabídka nastavení umožňuje přizpůsobit provozování systému podle vašich potřeb.

Nastavení systému Položka menu Tovární Možnost volby Popis
Snooze duration SNOOZE- nastavení 10 MIN, 20 MIN, Toto nastavení určuje čas, po který bude systém tichý, když
(Délka odloženého buzení) 10 MIN 30 MIN, 40 MIN, je aktivována funkce odložení buzení.
50 MIN, 60 MIN
BaSys CSRadio Data System (RDS)RADIO TEXT- ON ON, OFF Povolí (ON) nebo zakáže (OFF) zobrazení RDS
information (Info RDS) CONT PLAY- NO informací.
BASS- NORMAL NO, AUX, FM, Určuje, který zdroj se začne automaticky přehrávat
Continuous play TIME- 12 HOUR AM, DAB po ukončení CD.
(Nepřetržité přehrávání) BRIGHT HI- 10 NORMAL, Upraví úroveň basů.
Bass level BRIGHT LO- 4 REDUCED
(Úroveň basů) ROOM- B___– 12-HOUR, Nastaví zobrazení formátu hodin na12-hodinový (AM/PM)
Clock time format 24-HOUR nebo 24-hodinový.
(Formát času) ON 8-15 Nastavuje úroveň jasu displeje, když přístroj detekuje
Display high brightness YES vysokou úroveň světla v okolním prostředí.
level (Vysoká úroveň jasu) 1-8 Nastavuje úroveň jasu displeje, když přístroj detekuje
NO nízkou úroveň světla v okolním prostředí.
Display low brightness B _ _ _ –, C _ _ – _, Nastavení kódu místnosti "room code", když je systém
level (Nízká úroveň jasu) D _ _ – –, E _ – _ _, připojen k síti Bose link. Pomlčky, které následují za
F _ – _ –, G _ – – _, písmenem místnosti, ukazují, jak mají být na dálkovém
Room code H _ – – –, I – _ _ _, ovladači Lifestyle® nastaveny microswitche.
(Kód místnosti) J – _ _ –, K – _ – _,
L – _ – –, M – – _ _, Povolí (ON) nebo zakáže (OFF) touch pad.
Capacitive touch control* TOUCH PAD- N – – _ –, O – – – _ Povolí (ON) nebo zakáže (OFF) 20-minutový limit
20-minute system standby AUTO OFF- ON, OFF časovače pro pohotovostní režim. Více informací na
timer (20 minutový časovač) YES, NO straně 8.
Obnoví nastavení systému na výchozí tovární nastavení.
System reset (Reset systému) RESET ALL- NO, YES
*(Kapacitní dotykové ovládání)

Změna nastavení systému

1. Stiskněte a podržte Alarm Setup/Menu, dokud se na displeji nezobrazí -SETUP MENU-.

2. Stiskněte Tune/MP3 pro přechod na požadovanou položku nabídky.

3. Stiskněte Time + nebo Time - pro změnu nastavení.

4. Stiskněte Alarm Setup/Menu pro opuštění nabídky nastavení nebo počkejte 10 sekund, pak se nabídka nastavení ukončí
automaticky.

Česky - 15

Péče a údržba
Odstraňování problémů

Problém Co dělat
Systém nepracuje • Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně zapojen do napájecí zásuvky.
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a počkejte 10 sekund, pak jej znovu připojte.
Žádný zvuk
Špatná kvalita zvuku Tím se systém resetuje.
Dálkové ovládání • Dotkněte se rukou touch padu v horní části systému (viz strana 8).
nefunguje konzistentně • Zvyšte hlasitost.
nebo nefunguje vůbec • Vyjměte a znovu vložte CD.
• Odpojte sluchátka od systému (připojená sluchátka ztlumí reproduktory).
Příjem AM je slabý • Pokud jsou basy příliš tvrdé nebo nízké, upravte jejich úroveň pomocí nabídky nastavení (viz strana 15).
• Pokud posloucháte externí zdroj AUX, ujistěte se, že používáte stereo kabel a že je zcela zasunut.
Příjem FM je slabý • Dálkový ovladač používejte blíže u systému.
CD nelze přehrát • Zkontrolujte, zda je baterie dálkového ovladač správně vložena: pozitivní (+) polarita směrem nahoru.
• Vyměňte baterii v dálkovém ovladači.
• Zkontrolujte, zda nepůsobí zdroje rušení, jako sluneční či zářivkové světlo, nebo nečistoty na IR vysílač/přijímač.
• Zkuste systém použít na jiném místě.
• Mírně pootočte systém na jednu stranu a pak na druhou, aby se změnil směr vnitřní AM antény.
• Přemístěte přístroj dále od TV, ledničky, halogenové žárovky, stmívače světel, nebo jiného elektronického

zařízení, které generuje elektrické rušení.
• Pokud neexistuje ani náznak signálu, můžete být v oblasti slabého pokrytí AM signálem.
• Narovnejte napájecí kabel jak je to jen možné. Napájecí kabel slouží také jako FM anténa. Viz strana 9.
• Viz "Použití externí antény" na straně 14.

• Vyberte zdroj CD nebo stiskněte . Na displeji se zobrazí ikona CD.
• CD vložte potiskem vzhůru.
• Ujistěte se, že je povrch disku čistý. Pokud ne, zkuste jej vyčistit.
• Zkuste jiný disk.
BaSys CS

16 - Česky

Výměna baterie v dálkovém ovladači Péče a údržba
Čištění
Dálkový ovladač položte zadní stranou vzhůru na rovný povrch.
1. Pomocí prstu zatlačte na výstupek, jak je znázorněno a posunutím Povrch systému čistěte měkkým, suchým hadříkem.
• V blízkosti systému nepoužívejte spreje. Nepoužívejte rozpouštědla,
otevřete přihrádku na baterii.
chemikálie nebo čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo čisticí
2. Vyjměte starou baterii a vložte novou, symbolem plus (+) prostředky obsahující abrasiva.
směrem vzhůru. • Nedovolte, aby do otvorů vnikla kapalina.

Zákaznický servis

Další pomoc vám poskytne zákaznický servis Bose. Viz kontakt v kartonu.

Omezená záruka

Na váš systém se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záru-
ce jsou součástí balení.
Informace o registraci produktu naleznete v příručce "quick start guide".
Neprovedení registrace vaše práva na omezenou záruku neovlivní.
Informace o záruce, dodané s tímto produktem, neplatí v Austrálii a na
Novém Zélandu.
BaSys CS
Technické informace

Napájecí napětí / Příkon
220-240V 50/60Hz / Max. 60W

3. Opatrně zasuňte přihrádku na baterie, po úplném uzavření
se automaticky zajistí.

VAROVÁNÍ: Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pozor
na spolknutí baterie, hrozí nebezpečí chemického popálení. Dálkový
ovladač, dodávaný s tímto systémem obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud
dojde k jejímu spolknutí, může dojít k vážným vnitřním popáleninám již
během dvou hodin a může dojít k úmrtí. Pokud přihrádku na baterie nel-
ze bezpečně uzavřít, ovladač přestaňte používat a udržujte jej mimo dosah
dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohla být spolknuta, nebo že se na-
chází v jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při ne-
správné výměně nebo při nesprávném použití může knoflíková baterie
vybuchnout nebo způsobit požár nebo chemické popáleniny. Baterie ne-
nabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 100 ºC nebo nespalujte. Baterii
vyměňujte pouze za předepsanou 3-voltovou lithiovou baterii správného
typu (např. UL) CR2032 nebo DL2032. Použité baterie okamžitě správně
zlikvidujte.

Česky - 17

BaSys CS

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM745087 Rev. 01


Click to View FlipBook Version