The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-27 09:28:02

Pioneer ND-BC20PA CZ

Pioneer ND-BC20PA CZ

DIGITÁLNÍ POMOCNÁ PARKOVACÍ KAMERA ND-BC20PA

ND-BC20PA

Návod k použití

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité upozornění:
• Nemyjte automobil v automatické myčce nebo pomocí tlakové vody, protože voda může proniknout do kamery

nebo může kamera odpadnout.
• Nezkoušejte ohřívat objektiv kamery pomocí zapalovače a podobně, když je zamrzlý. Může dojít k závadě.
• Tento výrobek je kamera, určená pro sledování dění za automobilem.

Zadní kamera je kamera, která poskytuje symetrický obraz stejným způsobem jako zpětné a boční zrcátka.
• Je možné připojení k TV s RCA video vstupem, ale zkontrolujte, že TV má funkci připojení zpátečky.
• Přímé slunce nebo silné světlo (slunce odražené od nárazníku) dopadající na kameru může způsobit

rozmazaný obraz nad a pod místem, kam dopadá, ale to není závada.
• Tento produkt je určený pro podporu výhledu řidiče dozadu, ale obraz kamery neukazuje všechna nebezpečí a

překážky. Když couváte, dívejte se pro kontrolu dozadu.
• Protože tento produkt používá širokoúhlý objektiv, blízké předměty vypadají širší a vzdálenější užší a

vzdálenost může vypadat jinak než skutečně je. Vždy proto při couvání kontrolujte prostor za automobilem i
zrakem.
• Tento přístroj vyžaduje individuální nastavení pro každý typ automobilu. Při instalaci do jiného automobilu,
např. po koupi nového automobilu, vždy před použitím proveďte nové nastavení.
• Vždy řiďte bezpečně a příliš se nespoléhejte na tento produkt.
• Před jízdou zkontrolujte instalaci kamery.
Jsou šrouby uvolněné?
- Je držák kamery pevně připojený?
- Pokud se kamera během jízdy uvolní, může dojít k nehodě.
• Tento produkt je určený POUZE pro přístroje Pioneer se vstupem pro zadní kameru. Před pokračováním
v nastavení zkontrolujte, že používáte pro zobrazení „reverzní režim“.
• Modely Pioneer, kompatibilní se zobrazeními tohoto produktu na obrazovce (nápověda, nabídka atd.) jsou
uvedeny dole. Při kombinování s jinými produkty se informace, zobrazované druhým přístrojem mohou
překrývat s informacemi, zobrazovanými tímto přístrojem.

AVIC-Z1/AVIC-Z2/AVIC-HD1BT/AVIC-HD3-AVIC-D3/AVH-P5900DVD/AVH-P5950DVD/AVH-P7900DVD/AVH-
P7950DVD

2

Co je co Příprava před nastavením

Ovladač s tlačítky Postup nastavení tohoto přístroje se skládá
z vyfotografování snímku ze zadní kamery při pohledu
➁ z místa, kde je zadní kamera nainstalovaná a pak
nastavení kamery na základě těchto fotografií, po
➂ zaparkování automobilu na bezpečné místo a
➃ zabezpečení kol klíny. Před započetím nastavení
přemístěte vozidlo na místo, kde provedete
➀ fotografování.
1. Zaparkujte automobil.
(1) Tlačítko MODE
Je použito při změně režimu zobrazení. Také je Zaparkujte automobil ve středu parkovacího
použito pro návrat k předchozí obrazovce nebo místa, označeného bílými čarami.
přerušení operace v nabídce nastavení.
Bílé čáry Střed parkovacího místa
(2) Tlačítko + 2. Popojeďte automobilem dopředu.
Toto tlačítko je použito při výběru položky
v nabídce nastavení nebo při nastavování polohy Popojeďte automobilem dopředu, z místa, kde byl
nebo úhlu. zaparkovaný do místa, kde bude provedeno
fotografování.
(3) Tlačítko –
Toto tlačítko je použito při výběru položky
v nabídce nastavení nebo při nastavování polohy
nebo úhlu.

(4) Tlačítko ENTER
Toto tlačítko je použito pro potvrzení zobrazení
nebo položky v nabídce nastavení.

Vyfoťte místo, kde bílé čáry protínají tečkované
čáry, podle předchozího obrázku.

Poznámka:
• Proveďte nastavení na parkovacím místě,

majícím bílé čáry a bezpečnostní klíny. Nastavení
nebude správné, pokud se automobil nenachází
ve středu parkovacího místa.

3

První nastavení Vyfotografování snímku

Před prvním použitím produktu je nutné provést Fotografie je použitá pro provedení nastavení.
výchozí nastavení. (Viz. „První nastavení“ a „Změna základního
Začněte s postupem nastavení po zaparkování nastavení nebo ostatní nastavení „ pro informace jak
automobilu na místě, kde bude vyfocena fotografie začít s fotografováním.)
podle postupu „Příprava před nastavením“ na
předchozí stránce. 1. Stiskněte dvakrát tlačítko ENTER.

1. Zaparkujte automobil obráceně. 2. Stiskněte znovu tlačítko ENTER.
Je provedeno vyfotografování snímku ze zadní
Poznámka: kamery.
• Při provádění nastavení se vždy ujistěte, že je
3. Stiskněte tlačítko ENTER.
zatažená parkovací brzda. Stiskněte tlačítko ENTER, když byl vyfocen
uspokojivý snímek. Stiskněte tlačítko MODE pro
2. Současně stiskněte tlačítko ENTER a + na vyfocení nového snímku.
ovladači.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko ENTER.
3. Stiskněte čtyřikrát tlačítko ENTER.
5. Přemístěte automobil na bezpečné místo
4. Vyfoťte snímek. s bezpečnostními klíny.
Vyfoťte snímek, který bude použitý pro nastavení. Přemístěte automobil z místa fotografování na
Viz. „Vyfotografování snímku“ dále. místo, vybavené bezpečnostními klíny.

5. Proveďte základní nastavení. Poznámka:
Proveďte základní nastavení v pořadí položek A • Po zaparkování se vždy přesvědčte, že automobil
až F na základě pořízeného snímku. Proveďte
nastavení podle postupu „Základní nastavení“ je bezpečně zastavený.
dále. • Nevypínejte motor. Data vyfotografovaného

6. Vyberte OK a stiskněte tlačítko ENTER. snímku se vymažou, když vypnete motor.
Výchozí nastavení je dokončeno a nastavení je
uloženo do paměti. 6. Stiskněte tlačítko ENTER.

Poznámka: 7. Stiskněte tlačítko ENTER.
• Přečtěte si upozornění a pak stiskněte tlačítko Při provádění této procedury z postupu „První
nastavení“ pokračujte krokem 5 postupu „První
ENTER pro pokračování dalším krokem. nastavení“.
• Po skončení nastavení je vyfotografovaný snímek Při provádění této procedury z postupu „Změna
základního nastavení nebo ostatní nastavení“
vymazán. pokračujte krokem 5 postupu „Změna základního
• Tato kamera a elektronický pomocník jsou nastavení nebo ostatní nastavení“.

výhradně pomocí při řízení. Přístroj nenahrazuje
Vaší pozornost, rozhodování a péči během jízdy,
pohybu nebo parkování Vašeho automobilu. Vždy
dodržujte pravidla bezpečné jízdy a silniční zákon,
i když to bude v rozporu s instrukcemi tohoto
přístroje.

4

Základní nastavení Horizontální čáry
3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Základní nastavení odpovídá těm nastavením, která
jsou nezbytná. Základní nastavení se provádí během Při provádění této procedury z postupu „První
výchozího nastavení. Tato nastavení lze později nastavení“ pokračujte částí C označenou „Pozice
změnit. (Horizontální)“.
Při provádění této procedury z postupu „Změna
A. Středová linie základního nastavení nebo další nastavení“ se
vraťte ke kroku 5 postupu „Změna základního
Nastavte monitor, připojený k zadní kameře. Nastavte nastavení nebo další nastavení“.
ho tak, aby středová linie automobilu byla zobrazená
ve středu obrazovky. C. Pozice (Horizontální)
Nastavte horizontální pozici obrazu zadní kamery,
Poznámka: který je vidět z místa, kde je zadní kamera
• Středová linie slouží jako reference pro šířku nainstalovaná.
1. Stiskněte tlačítko ENTER.
vozidla při parkování (oranžová čára). 2. Nastavte horizontální pozici tlačítkem + a -.

1. Stiskněte tlačítko ENTER. Nastavte horizontální pozici tak, aby se střed
parkovacího místa zobrazit ve středu obrazu
2. Nastavte středovou linii pomocí tlačítek + a – kamery v horizontálním směru.
tak, aby byla uprostřed obrazovky.
Nastavte tak, aby počet čas byl na obou stranách Středová linie horizontálního směru
stejný. Poznámka:
• Nastavení lze provést v rozsahu -63 až +63.
Poznámka:
• Nastavení lze provést v rozsahu -63 až +63.

3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Při provádění této procedury z postupu „První
nastavení“ pokračujte částí B označenou „Pozice
(Rotace)“.
Při provádění této procedury z postupu „Změna
základního nastavení nebo další nastavení“ se
vraťte ke kroku 5 postupu „Změna základního
nastavení nebo další nastavení“.

B. Pozice (Rotace)

Nastavte rotaci obrazu zadní kamery, který je vidět
z místa, kde je zadní kamera nainstalovaná.

1. Stiskněte tlačítko ENTER.

2. Nastavte úhel tlačítkem + a -.
Nastavte úhel tak, aby se objekt (např.
bezpečnostní klíny), sloužící jako referenční,
zobrazil podél horizontálních čar.

5

3. Stiskněte tlačítko ENTER. E. Sledovací úhel
Při provádění této procedury z postupu „První Nastavte sledovací úhel (režim vysokého úhlu), jak
nastavení“ pokračujte částí D označenou bude obraz vidět z výšky.
„Diagonální pohled“. 1. Stiskněte tlačítko ENTER.
Při provádění této procedury z postupu „Změna 2. Nastavte úhel tlačítkem + a -.
základního nastavení nebo další nastavení“ se
vraťte ke kroku 5 postupu „Změna základního Nastavte úhel tak, aby bílé čáry byly zarovnané
nastavení nebo další nastavení“. s vertikálními čarami.

D. Diagonální pohled Vertikální čáry

Nastavte inklinaci obrazu zadní kamery, který je vidět Poznámka:
z místa, kde je zadní kamera nainstalovaná. • Nastavení lze provést v rozsahu -511 až +511.
3. Stiskněte tlačítko ENTER.
1. Stiskněte tlačítko ENTER.
Při provádění této procedury z postupu „První
2. Nastavte diagonální pohled tlačítkem + a -. nastavení“ pokračujte částí F označenou
Nastavte diagonální pohled tak, aby bílé čáry „Vertikální pomocná linie (šířka)“.
parkovacího místa byly zobrazeny symetricky. Při provádění této procedury z postupu „Změna
základního nastavení nebo další nastavení“ se
Středová linie vraťte ke kroku 5 postupu „Změna základního
nastavení nebo další nastavení“.
Poznámka:
• Nastavení lze provést v rozsahu -255 až +255.

3. Stiskněte tlačítko ENTER.
Při provádění této procedury z postupu „První
nastavení“ pokračujte částí E označenou
„Sledovací úhel“.
Při provádění této procedury z postupu „Změna
základního nastavení nebo další nastavení“ se
vraťte ke kroku 5 postupu „Změna základního
nastavení nebo další nastavení“.

6

F. Vertikální pomocná linie (šířka) Změna základního nastavení nebo další
Nastavte šířku pomocí vertikálních pomocných čar nastavení
1. Stiskněte tlačítko ENTER.
2. Nastavte polohu tlačítkem + a -. Základní nastavení, provedené během výchozího
nastavení lze změnit. Navíc lze provést další
Nastavte polohu pomocí bílých čar parkovacího nastavení, jako Pohled (Šířka/Zoom) a Pomocné čáry
místa. (Tvar) v postupu „Pokročilé nastavení“. Začněte
postupem nastavení po zaparkování automobilu na
Vertikální pomocné čáry místě, kde byl vyfotografován snímek podle postupu
Poznámka: „Příprava před nastavením“.
• Nastavení lze provést v rozsahu -255 až +255.
3. Stiskněte tlačítko ENTER. 1. Zaparkujte automobil obráceně.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko ENTER.
Poznámka:
Při provádění této procedury z postupu „První • Při provádění nastavení se vždy ujistěte, že je
nastavení“ pokračujte krokem 6 postupu „První
nastavení“. zatažená parkovací brzda.
Při provádění této procedury z postupu „Změna
základního nastavení nebo další nastavení“ se 2. Současně stiskněte tlačítko ENTER a + na
vraťte ke kroku 5 postupu „Změna základního ovladači.
nastavení nebo další nastavení“.
3. Stiskněte čtyřikrát tlačítko ENTER.

4. Vyfoťte snímek.
Vyfoťte snímek, který bude použitý pro nastavení.
Viz. „Vyfotografování snímku“ dříve.

5. Vyberte parametr, který chcete nastavit,
tlačítky + a – a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Základní nastavení Pokročilé nastavení

Proveďte základní Proveďte pokročilé

nastavení podle nastavení podle

postupu „Základní postupu „Pokročilé

nastavení“. nastavení“.

6. Vyberte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
Nastavení je uloženo do paměti.

Poznámka:

• Přečtěte si upozornění a pak stiskněte tlačítko
ENTER pro pokračování dalším krokem.

• Po skončení nastavení je vyfotografovaný snímek
vymazán.

• Tato kamera a elektronický pomocník jsou
výhradně pomocí při řízení. Přístroj nenahrazuje
Vaší pozornost, rozhodování a péči během jízdy,
pohybu nebo parkování Vašeho automobilu. Vždy
dodržujte pravidla bezpečné jízdy a silniční zákon,
i když to bude v rozporu s instrukcemi tohoto
přístroje.

7

Pokročilé nastavení C. Pomocné čáry (Vzdálenost)

Pomocí pokročilého nastavení lze nastavit další Vzdálenost mezi horizontálními pomocnými čarami
funkce, jako Pohled (Šířka/Zoom) a Pomocné čáry lze nastavit. Horizontální pomocné čáry se zobrazují
(Tvar). v intervalu podle obrázku 2 během výchozího
nastavení, pokud byla kamera nainstalovaná v poloze
A. Pohled (Šířka/Zoom) podle obrázku 1.

Toto nastavení je nutné pouze pokud je zobrazená Obr. 1 Obr. 2
zem nebo pokud je zobrazení příliš malé nebo
nečitelné při sledování v režimu vysokého úhlu Cca 2 m
z důvodu výšky zadní kamery.
Cca 1 m
1. Stiskněte tlačítko ENTER. 50˚ Cca 1 m

2. Nastavte elevaci pohledu tlačítkem + a -. Poznámka:
• Horizontální pomocné čáry se skládají z tří
Poznámka:
• Nastavení lze provést v rozsahu -63 až +63. referenčních čar, které slouží jako pomoc při
parkování (zelená, žlutá a červená čára).
3. Stiskněte tlačítko ENTER. • V případě, že „úhel pohledu“ základního
Vraťte se ke kroku 5 postupu „Změna základního nastavení byl nastaven jinak než je tovární
nastavení nebo další nastavení“. nastavení, vzdálenost mezi horizontálními
pomocnými čarami na obrázku 2 (cca 1 m, 1 m 2
B. Pomocné čáry (Tvar) m) bude jiná.

Nastavte inklinaci vertikálních pomocných čar 1. Stiskněte tlačítko ENTER.
automobilu (tvar), pokud je zde viditelná nesrovnalost
šířky automobilu směrem k zadní části pohledu. 2. Nastavte úhel tlačítkem + a -.

1. Stiskněte tlačítko ENTER.

2. Nastavte úhel tlačítkem + a -.

Vertikální pomocné čáry Horizontální pomocné čáry

Poznámka: Poznámka:
• Nastavení lze provést v rozsahu -127 až +127. • Nastavení lze provést v rozsahu -255 až +255.

3. Stiskněte tlačítko ENTER. 3. Stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stiskněte dvakrát tlačítko ENTER. 4. Stiskněte dvakrát tlačítko ENTER.
Vraťte se ke kroku 5 postupu „Změna základního Vraťte se ke kroku 5 postupu „Změna základního
nastavení nebo další nastavení“. nastavení nebo další nastavení“.

Poznámka:
• Nastavení vertikálních pomocných čar (tvaru)

odráží zobrazení úhlu pohledu a vertikálních
pomocných čar (šířky).

8

D. Pomocné čáry (Zapnutí/Vypnutí) Obnovení výchozího nastavení

Toto nastavení je použité pro zapnutí a vypnutí Přístroj lze zresetovat na výchozí nastavení. Proveďte
pomocných vertikálních a horizontálních čar. reset v následujících případech:
• Když došlo ke změně polohy kamery.
1. Stiskněte tlačítko ENTER. • Když došlo k instalaci kamery na jiné vozidlo.

2. Vyberte tlačítkem + a – zapnutí nebo vypnutí 1. Stiskněte současně tlačítko MODE a ENTER.
pomocných čar.
Poznámka:
3. Stiskněte tlačítko ENTER. • Stiskněte tlačítko MODE pro zrušení procesu

4. Stiskněte dvakrát tlačítko ENTER. resetu.
Vraťte se ke kroku 5 postupu „Změna základního
nastavení nebo další nastavení“. 2. Stiskněte tlačítko ENTER.
Všechna nastavení se vrátí na výchozí tovární
hodnoty.

Zobrazení na obrazovce

Tento přístroj má k dispozici dva typy zobrazení na
obrazovce.

Režim normálního úhlu:
Je použitý pro zobrazení normálního obrazu ze zadní
kamery.

Vertikální Horizontální

pomocné čáry pomocné čáry

Režim vysokého úhlu:
Toto zobrazení je jako při pohledu z výšky.

9

Změna režimu zobrazení

1. Stiskněte tlačítko MODE, když je zobrazený
obraz ze zadní kamery.
Při každém stisknutí tlačítka MODE se režim
zobrazení změní následovně:

Režim normálního úhlu ÅÆRežim vysokého úhlu

Poznámka:
• Po vypnutí motoru se režim zobrazení vrátí do

režimu normálního úhlu.

Příprava pro volitelné pokročilé nastavení

Pro zlepšení přesnosti lze použít volitelné nastavení
s použitím mřížky z maskovací pásky podobně jako
při nastavení systému na obrazovce. Pro provedení
tohoto postupu potřebujete cca 16.5 m 5 cm široké
(nebo širší) maskovací pásky.

Sledujte prosím následující obrázek a proveďte
následující kroky:

1) Odstřihněte jeden pruh maskovací pásky, dlouhý
jako je šířka vozidla. Umístěte maskovací pásku
na parkovací plochu paralelně se zadním
nárazníkem a ve vzdálenosti cca 1 m. Tento pruh
pásky bude indikátor, použitý pro nastavení
červené čáry v „Pokročilé nastavení“ – Krok C.
Pomocné čáry (Vzdálenost).

2) Odstřihněte dva pruhy maskovací pásky dlouhé
cca 4.5 m a umístěte je na parkovací plochu
podle následujícího obrázku, paralelně podél
stran automobilu jako jeho prodloužení. Tyto
pruhy představují šířku automobilu a jsou použité
místo nastříkaných parkovacích čar v postupu
„Základní nastavení“ a „Pokročilé nastavení“.

3) Odstřihněte jeden pruh maskovací pásky dlouhý
cca 4.5 m a umístěte ho na parkovací plochu od
středu zadního nárazníku směrem dozadu. Tento
pruh představuje centrální linii vozidla a je použitý
v postupu „Základní nastavení“ a „Pokročilé
nastavení“.

Krok 2

Krok 1

Krok 3

10

Nepřesnost mezi zobrazením na Pokud je vozidlo nakloněné:
obrazovce a skutečným povrchem
vozovky K nepřesnosti může dojít mezi zobrazením a
skutečnou vzdáleností a směrem, kterým vozidlo jede,
K nepřesnosti ve vzdálenosti a směru, který vozidlo pokud je automobil nakloněný z důvodu zatížení
jede, může dojít mezi horizontálními pomocnými pasažéry nebo nákladem.
čarami a skutečným povrchem vozovky
v následujících situacích. ➀

Pokud vozovka za vozidlem stoupá: ➁

Horizontální pomocné čáry slouží jako reference pro (1) Stav vozidla
vzdálenost relativně k povrchu rovné vozovky. Pokud (2) Nepřesnost
vozovka za vozidlem stoupá, horizontální pomocné
čáry vypadají bližší než je skutečná vzdálenost.
Například v případě, že je překážka na tomto
stoupání, vypadá že je dál než ve skutečnosti je.
Podobně dochází k nepřesnosti mezi směrem, kterým
vozidlo jeden mezi horizontálními pomocnými čarami
a skutečným povrchem vozovky.

➀➁(1) Horizontální pomocné čáry
(2) Stav vozidla
(3) Nepřesnost

Pokud vozovka za vozidlem klesá:

Pokud vozovka za vozidlem klesá, horizontální
pomocné čáry vypadají vzdálenější než je skutečná
vzdálenost. Například v případě, že je překážka na
tomto klesání, vypadá že je blíž než ve skutečnosti je.
Podobně dochází k nepřesnosti mezi směrem, kterým
vozidlo jeden mezi horizontálními pomocnými čarami
a skutečným povrchem vozovky.

➀➁(1) Horizontální pomocné čáry
(2) Stav vozidla
(3) Nepřesnost

11

Specifikace

Společná specifikace
Zdroj napájení................................................14.4 V ss (přípustný rozsah: 10.8 V až 15.1 V)
Zemnící systém .............................................Negativní zem
Maximální proudová spotřeba .......................Cca 250 mA
Výstupní obraz ...............................................Zrcadlový obraz (pro kontrolu místa za vozidlem)
Video výstup ..................................................1 Vš-š (75 ohmů)
Vnější rozměry
Zadní kamera.................................................27 (Š) x 27 (V) x 26 (H) mm
Jednotka zpracování obrazu a napájení .......84 (Š) x 20 (V) x 65 (H) mm
Ovládací jednotka ..........................................27 (Š) x 27 (V) x 13 (H) mm
Hmotnost
Zadní kamera.................................................150 g (včetně kabelu)
Jednotka zpracování obrazu a napájení .......200 g (včetně napájecího kabelu)
Ovládací jednotka ..........................................95 g (včetně kabelu)
Jednotka kamery
Obrazový sensor............................................¼“ barevný CCD sensor
Počet pixelů ...................................................492 (vertikálně) x 512 (horizontálně)

(celkový počet pixelů: cca 270 000, efektivní počet pixelů: cca
250 000)
Objektiv ..........................................................Širokoúhlý, ohnisková vzdálenost: 1.53 mm, F: 2.8
Úhel pohledu..................................................Horizontální: cca 135°, vertikální: cca 100°
Filtr IR clony ...................................................K dispozici
Clona..............................................................Elektronická clona
Systém zobrazování ......................................Prokládaný
Synchronizační systém..................................Vnitřní synchronizace
Odstup signál/šum .........................................40 dB nebo více
Horizontální rozlišení .....................................Cca 300 TV řádek
Rozsah osvětlení ...........................................Cca 1.5 lux až 100 000 lux
Rozsah operační teploty ................................-30° C až +70° C
Rozsah skladovací teploty .............................-40° C až +85° C
Poznámka:
• Změna specifikace a provedení za účelem vylepšení vyhrazena bez upozornění.

12


Click to View FlipBook Version