The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-04 08:41:29

Pioneer VSX-LX304 CZ

Pioneer VSX-LX304 CZ

Návod k ≫
obsluze ≫
VSX-LX304 ≫

AV RECEIVER ≫

Cz ≫


Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

BaSys CS5 57
6 57
6 58
6 59
7 59
10 60
10 61
12 62
Displej 13 62
15 63
64

Připojení 66
Přehrávání 66
18 67
67
19 68
68
Připojení a nastavení reproduktorů v “Speaker Setup” 37 70
71
50 71
72
51

52 Spotify
AirPlay®
53

54

Připojení AV komponent 54
s konektorem HDMI

55

56

2

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

DTS Play-Fi® 73 87

73 88

FlareConnectTM 74 88

74 90

75 Používání RDS 92
BaSys CS
75 Multi-zone 93

77 94

96

78 97

79 97

82 98

83 98

83 100

83 102

84 103

84 103

Amazon Music 85 Rozložení reproduktorů a volitelné režimy poslechu 106

85 109

85 113

86 119

86

86

86

3

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

Nastavení 158
158
120
159
120 159
Ovládání
122 163
BaSys CS Odstraňování problémů 165
123
174
127 175
177
132 Dodatek

Zdroj (menu Source) 134 Snížení spotřeby energie v pohotovostním stavu

136

144

Ostatní (menu Miscellaneous) 145

147

147

148

149

151

Síť/Bluetooth (menu Network/Bluetooth) 152

152

153

155

156

156

4

Co je v baleníBaSys CS Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

1 1. Hlavní jednotka (1)
2. Dálkový ovladač (RC-974R) (1), baterie (AAA/R03) (2)
23 3. Mikrofon pro nastavení reproduktorů (1)
45 • Používá se během počátečního nastavení.
6 4. Vnitřní FM anténa (1)
5. Smyčková AM anténa (1)
6. Napájecí kabel (1)
• Stručný průvodce (Quick Start Guide)* (1)
*Tento dokument je k dispozici online. Není součástí balení.
• Připojte reproduktory o impedanci 4 Ω až 16 Ω.
• Napájecí kabel musí být připojen až po dokončení všech ostatních
propojení.
• Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s
připojením zařízení od jiných společností.
• Síťové služby a obsah, které mohou být použity, již nemusí být k
dispozici, pokud jsou z důvodu aktualizace firmwaru přidány nové
funkce nebo pokud poskytovatelé ukončí své služby. Také dostupnost
služeb se může lišit v závislosti na vaší oblasti.
• Podrobnosti o budoucí aktualizaci firmwaru budou zveřejněny na
webových stránkách Pioneer a ostatními prostředky.
• Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.

5

BaSys CS Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

Přidání funkcí (aktualizace firmwaru)

Tento přístroj je vybaven funkcí aktualizace firmwaru prostřednictvím sítě nebo USB portu pro budoucí aktualizace. To umožňuje přidávat různé funkce a vylepšit
jeho ovládání a provozování. V závislosti na době výroby a době vašeho nákupu může být firmware aktualizovaný už z výroby. V takovém případě mohou být již
od začátku přidány nové funkce. Informace o tom, jak se ujistit o nejnovějším obsahu firmwaru a verzi firmwaru vašeho produktu, naleznete v následující části.

Informace o aktualizaci firmwaru

Nejnovější obsah firmwaru a verzi firmwaru naleznete na webových stránkách Pioneer. Pokud se verze firmwaru vašeho produktu liší od nejnovější verze,
doporučujeme firmware aktualizovat.
Chcete-li zjistit verzi firmwaru vašeho produktu, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, a verzi zkontrolujte v menu "System Setup" - "Miscellaneous" - "Firmware
Update" - "Version" ("Nastavení systému" - "Různé" - "Aktualizace firmwaru" - "Verze") (str. 145).

Provozování po přidání nových funkcí

Pokud jsou přidány nebo změněny funkce, popsané v tomto návodu k obsluze, viz následující odkaz.
Doplňující informace ≫

❏ Postup aktualizace firmwaru (str. 7)

6

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

Postup aktualizace firmwaru BaSys CSUpdate (Aktualizace)
1. Stiskem na ovladači zobrazte obrazovku Home.
Aktualizace firmwaru přes síť nebo přes USB rozhraní může trvat asi 20 minut.
Stávající nastavení jsou zachována bez ohledu na zvolenou metodu. Pokud je 2. Pomocí kurzorů vyberte v následujícím pořadí: "System Setup" -
přístroj připojen síti, může se zobrazit upozornění na aktualizaci na displeji. "Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET", a pak stiskněte
Chcete-li provést aktualizaci, zvolte "Update Now" pomocí kurzorů na dálkovém ENTER.
ovladači a stiskněte ENTER. Po dokončení aktualizace se na displeji zobrazí
"Completed!" (Dokončeno!) a přístroj se automaticky přepne do pohotovostního • Je-li nabídka "Firmware Update" zašedlá a nelze ji vybrat, chvilku počkejte,
režimu, tím je aktualizace je dokončena. než se spustí.
• Pokud není co aktualizovat, aktualizace nelze vybrat.
Odmítnutí odpovědnosti: Program a průvodní dokumentace online jsou k 3. Při vybrané položce "Update" stiskněte ENTER.
použití na vlastní nebezpečí. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost, • Aktualizace se spustí. Během aktualizace může TV obrazovka zčernat.
nebude hradit škody a odmítá jakýkoli nárok jakéhokoli druhu, týkající se vašeho V takovém případě lze sledovat průběh na displeji přístroje. TV obrazovka
používání programu nebo průvodní on-line dokumentace, bez ohledu na právní zůstane prázdná až do dokončení aktualizace a opětovného zapnutí
teorii, a ať jsou zjištěny v občansko-právních vztazích či smluvních. přístroje.
Naše společnost v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé v • Po dokončení aktualizace se zobrazí "Completed!" (Dokončeno!).
souvislosti s tímto předmětem, za jakékoli nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné 4. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON na přístroji pro přepnutí do pohotovostní-
nebo represivní škody či náhradu škody za ušlý zisk, příjmy, podnikání, použití, ho režimu. Proces je dokončen, firmware je aktualizován na nejnovější verzi.
nebo náklady na náhradní zadávání veřejných zakázek, a to i v případě, že jste • Nepoužijte na dálkovém ovladači.
byli upozorněni na možnost vzniku takových škod nebo pokud jsou tyto škody
předvídatelné.

Aktualizace firmwaru přes síť

• Při aktualizaci firmwaru neprovádějte následující:
- Odpojení a opětovné připojení kabelů, paměťového USB zařízení, mikrofonu

pro nastavení reproduktorů nebo sluchátek, nebo jiné ovládání přístroje, např.
vypnutí napájení.

- Přístup k přístroji z počítače nebo smartphonu pomocí jejich aplikací.
• Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý, a je připojen k internetu.
• Vypněte ovládací komponenty (PC), které jsou připojené k síti.
• Ukončete hrající internetové rádio, USB paměťové zařízení či obsah serveru.
• Pokud je aktivní funkce multi-zone, vypněte ji.
• Pokud je "HDMI CEC" nastaveno na "On", nastavte "Off".
– Stiskem na ovladači zobrazte obrazovku Home. Vyberte "System Setup" -
"Hardware" - "HDMI", stiskněte ENTER, vyberte "HDMI CEC" a vyberte "Off".*

* *Tento popis se může lišit od zobrazení na obrazovce, nicméně tím se nemění
způsob ovládání nebo funkce.

7

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

Pokud se zobrazí chybová zpráva BaSys CS• Pokud je "HDMI CEC" nastaveno na "On", nastavte "Off" (vypnuto).
Pokud dojde k chybě, na displeji přístroje se zobrazí "- Error!". ("" – Stiskem na ovladači zobrazte obrazovku Home. Nyní vyberte "System
představuje alfanumerický znak.) Setup" - "Hardware" - "HDMI", stiskněte ENTER, vyberte "HDMI CEC" a "Off".*
Zkontrolujte následující body:
* Některá USB paměťová zařízení se mohou dlouho načítat, data se nemusí načíst nebo
Chybový kód odesílat správně, v závislosti na USB zařízení nebo obsahu.
• -01, -10: * Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv ztráty nebo poškození dat nebo selhání
paměťového USB zařízení vyplývající z používání s tímto přístrojem.
LAN kabel nebyl nalezen. Připojte jej správně. * Tento popis se může lišit od zobrazení na obrazovce, nicméně to nemění způsob
• -02, -03, -04, -05, -06, -11, -13, -14, -16, -17, -18, ovládání.

-20,-21: Update (Aktualizace)
Chyba připojení k internetu. Zkontrolujte následující, zda: 1. Připojte USB paměťové zařízení k počítači.
– Router je zapnutý 2. Stáhněte si soubor s firmwarem z webových stránek do PC a rozbalte jej.
– Tento přístroj a router jsou propojeny přes síť
Zkuste odpojit a znovu připojit napájení přístroje a routeru. To může problém Soubory s firmwarem jsou pojmenovány následovně:
vyřešit. Pokud se stále nelze připojit k Internetu, DNS server nebo proxy PIOAVR_R.zip
server může být dočasně mimo provoz. Zkontrolujte stav služby u vašeho
poskytovatele Internetu. Rozbalte soubor v počítači. Počet rozbalených souborů a složek se liší,
• Ostatní: v závislosti na modelu.
Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a pak zopakujte výše uvedený postup 3. Zkopírujte všechny rozbalené soubory a složky do kořenového adresáře USB
znovu od začátku. paměťového zařízení.
• Ujistěte se o kopírování rozbalených souborů.
Aktualizace přes USB 4. Připojte USB paměťové zařízení k USB portu tohoto přístroje.
• Pokud připojujete k USB portu přístroje USB pevný disk, k jeho napájení
• Při aktualizaci firmwaru neprovádějte následující: doporučujeme použít jeho napájecí adaptér.
- Odpojení a opětovné připojení kabelů, USB paměťového zařízení, mikrofonu • Pokud je USB paměťové zařízení rozděleno, bude každá jeho sekce
nebo pro nastavení reproduktorů nebo sluchátek, nebo ovládání přístroje, např. považována za samostatné zařízení.
vypnutí napájení. 5. Stiskem na dálkovém ovladači zobrazte
obrazovku Home.
- Přístup k přístroji z počítače nebo smartphonu pomocí jejich aplikací.
• Připravte si USB paměťové zařízení 256 MB nebo větší, naformátované na
systém FAT16 nebo FAT32.
– Pro tuto funkci nesmí být použita média v USB čtečce karet.
– USB paměťová zařízení s funkcí zabezpečení nejsou podporována.
– USB rozbočovače a USB zařízení s funkcí rozbočovače nejsou
podporovány. Tato zařízení nepřipojujte.
• Vymažte všechna data, uložená na USB zařízení.
• Vypněte ovládací komponenty (PC), které jsou připojené k síti.
• Ukončete hrající internetové rádio, USB paměťové zařízení či obsah serveru.
• Pokud je aktivní funkce multi-zone, vypněte ji.

8

6. Pomocí kurzorů vyberte v následujícím pořadí: "System Setup" - Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »
"Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via USB" a pak stiskněte
ENTER. k dispozici nebo je soubor firmwaru určen pro jiný model. Soubor s firmwarem
stáhněte znovu.
• Ostatní:
Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a pak opakujte postup znovu od
začátku.

• Je-li nabídka "Firmware Update" zašedlá a nelze ji vybrat, chvilku počkejte, BaSys CS
než se spustí.
• Pokud není co aktualizovat, možnost aktualizace nelze vybrat.
7. Při vybrané položce "Update" stiskněte ENTER
• Aktualizace se spustí. Během aktualizace může TV obrazovka zčernat. V
takovém případě lze sledovat průběh na displeji přístroje. TV obrazovka
zůstane prázdná až do dokončení aktualizace a opětovného zapnutí
přístroje.
• Během aktualizace připojené USB paměťové zařízení nevypínejte nebo
neodpojujte.
• Po dokončení aktualizace se zobrazí "Completed!" (Dokončeno!).
8. Odpojte USB paměťové zařízení od přístroje.
9. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON na přístroji pro přepnutí do pohotovostního
režimu. Proces je dokončen a firmware je aktualizován na nejnovější verzi.
• Nepoužijte na dálkovém ovladači.

Pokud se zobrazí chybová zpráva
Pokud dojde k chybě, na displeji přístroje se zobrazí "- Error!".
("" představuje alfanumerický znak.)
Zkontrolujte následující body:

Chybový kód
• -01, -10:

USB paměťové zařízení nebylo nalezeno. Zkontrolujte, zda je USB
paměťové zařízení nebo USB kabel správně vložen do USB portu přístroje.
Připojte USB paměťové zařízení k externímu zdroji napájení, pokud je jím
vybaveno.
• -05, -13, -20, -21:
Soubor firmwaru není v kořenovém adresáři USB paměťového zařízení

9

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

Názvy součástí
Přední panel

BaSys CS
❏ Podrobnosti, viz (str. 11)

10

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

1. Otočný volič vstupů INPUT SELECTOR: přepíná na požadovaný vstup. 17. Tlačítko TUNER: Přepne vstup na „TUNER“. Opakovaným stisknutím
2. Indikátor FL OFF: Svítí, když je displej vypnutý opakovaným stisknutím tohoto tlačítka přepíná vstup mezi „AM“ a „FM“.

tlačítka DIMMER na dálkovém ovladači. 18. Tlačítko PERSONAL PRESET 1/2/3: Ukládá aktuální podmínky nastavení,
3. Tlačítko ZONE 2-ON/OFF: Zapnutí / vypnutí ZONE 2 (str. 94) jako je volič vstupu, režim poslechu, atd. Nebo tato registrovaná nastavení
4. Tlačítko ZONE 3-ON/OFF: Zapnutí / vypnutí ZONE 3 (str. 96) vyvolá. (str. 98)
5. Tlačítko ZONE CONTROL: Ovládání funkce multi-zone (str. 93)
6. Tlačítko HOME MENU: Zobrazení hlavní nabídky Home (str. 122, 147, 152) 19. Tlačítko režimu poslechu: Slouží pro přepnutí režimu poslechu (str. 103)
7. Displej (str. 12) 20. USB port: Je-li připojeno USB paměťové zařízení, můžete z něj přehrávat
8. Kurzorová tlačítka ( / / / ) a ENTER: Vyberte položku kurzorem a
uložené hudební soubory. Napájení USB zařízení v pohotovostním režimu
potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. Použijte k naladění stanic, když používáte není podporováno. (str. 75)
TUNER. (str. 88) 21. Konektor AUX INPUT AUDIO/HDMI: Zde se připojuje videokamera, atd.
9. Indikátor NETWORK: Svítí, když je voličem vstupu zvolen "NET" a přístroj je pomocí stereo mini jacku (Ø 1/8" / 3,5 mm) nebo HDMI kabelu. (str. 56)
připojen k síti. Rozsvítí se, když je v pohotovostním stavu přístroje aktivní BaSys CS
některá z následujících funkcí. Když tento indikátor svítí, zvýší se spotřeba
energie v pohotovostním stavu, ale zvýšení spotřeby energie je minimalizováno
vstupem do režimu HYBRID STANDBY, kdy pracují pouze základní obvody.
Nicméně nesvítí, když je zapnutá ZONE 2/ZONE 3.

– HDMI CEC (str. 136)
– HDMI Standby Through (str. 136)
– USB napájení v pohotovostním režimu (USB Power Out at Standby) ( p138)
– Pohotovostní režim sítě (Network Standby) (str. 138)
– Probuzení přes Bluetooth (Bluetooth Wakeup) (str.138)

10. Indikátor MCACC: Svítí, pokud je aktivována kalibrace reproduktorů,
prováděná pomocí funkce MCACC (str. 148, 160)

11. Senzor dálkového ovládání: přijímá signály z dálkového ovladače.
• Rozsah signálu dálkového ovladače je asi 5 m, v úhlu 20° na svislé ose
a 30° po obou stranách.

12. Tlačítko RETURN: Vrátí displej do předchozího stavu.
13. MASTER VOLUME - hlavní celková hlasitost.
14. STANDBY/ON tlačítko
15. Konektor PHONES: Zde se připojují sluchátka se standardním

jackem (Ø1/4" / 6,3 mm).
16. Konektor SETUP MIC: Zde se připojuje mikrofon pro nastavení

reproduktorů (str. 148, 160)

11

Displej Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

1 2 3 4 56 7

8 BaSys CS 9 bk

1. Může se rozsvítit při manipulaci s voličem vstupů, přepnutým na vstup 5. Zobrazuje cíl audio výstupu.
"NET" nebo "USB". A: Výstup zvuku pouze do ZONE A.
B: Výstup zvuku pouze do ZONE B.
2. Svítí za následujících podmínek. AB: Výstup zvuku do obou zón: ZONE A a ZONE B.
Z2/Z3: ZONE 2/ZONE 3 je zapnutá.
: Připojeno přes BLUETOOTH. 6. Svítí, když jsou připojena sluchátka.
: Připojeno přes Wi-Fi. 7. Bliká, když je vypnutý zvuk (ztlumený funkcí mute).
NET: Svítí při připojení k síti, když je voličem vstupů vybráno "NET". Bliká 8. Zobrazuje různé informace o vstupních signálech.
při nesprávném připojení k síti. 9. Svítí při nastavení hlasitosti.
USB: Svítí, když je voličem vstupů vybráno "USB", je připojeno USB 10. Zobrazení reproduktorů / kanálů: Zobrazuje výstupní kanál, který odpovídá
zařízení a je vybrán vstup USB. Bliká, pokud USB zařízení není správně
připojeno. zvolenému režimu poslechu.
HDMI: Na vstupu jsou signály HDMI a je vybrán vstup HDMI.
DIGITAL: Na vstupu jsou digitální signály a je vybrán digitální vstup.

3. Svítí podle typu vstupního digitálního audio signálu a vybraného režimu
poslechu.

4. Svítí za následujících podmínek.
RDS (evropské, australské a asijské modely): Příjem RDS vysílání.
TUNED: Příjem AM/FM rádia.
STEREO: Příjem stereo FM.
SLEEP: Je nastaven časovač vypnutí. (str. 137)
AUTO STBY: Je nastaven automatický pohotovostní režim. (str. 137)

12

Zadní panel Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

90°
180°
BaSys CS
❏ Podrobnosti (str. 14)

13

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

1. Konektory DIGITAL AUDIO IN OPTICAL / COAXIAL: Vstup digitálních audio BaSys CS
signálů z TV nebo AV komponent pomocí optického nebo koaxiálního kabelu.

2. Terminál ANTENNA AM LOOP/FM UNBAL 75Ω: Slouží k připojení
dodaných antén.

3. Bezdrátová anténa: Používá se k Wi-Fi připojení k internetu nebo při použití
technologie Bluetooth. V závislosti na stavu připojení upravte jejich úhly.

4. Konektory HDMI OUT: Přenos video signálů a audio signálů pomocí HDMI
kabelu, připojeného na monitor, jako TV nebo projektor.

5. Port RS-232C: Připojení na domácí řídicí systém vybavený portem RS-232C.
Pro zapojení na domácí řídicí systém se obraťte na specializovaný obchod.

6. Konektory HDMI IN: Přenos video signálů a audio signálů pomocí HDMI
kabelu, připojeného k AV komponentě.

7. Port NETWORK: Připojení k síti pomocí LAN kabelu.
8. USB port: Je-li připojeno USB paměťové zařízení, můžete z něj přehrávat

hudební soubory (str. 75). USB zařízení můžete také napájet (5 V/500 mA)
přes USB kabel.
9. AC IN: Připojení k napájení pomocí dodaného napájecího kabelu.
10. Terminál SIGNAL GND: Zde se připojuje zemnící vodič od gramofonu.
11. Konektory AUDIO IN: Vstup audio signálu z AV komponenty pomocí
analogového audio kabelu.
12. Port IR IN/OUT: Připojení přijímače dálkového ovládání. (str. 62)
13. Konektor 12V TRIGGER OUT A/B: Zde se připojuje zařízení vybavené 12V
napěťovou spouští s cílem umožnit společné spínání napájení mezi takovým
zařízením a tímto přístrojem (str. 63)
14. Terminály SPEAKERS: Zde připojte reproduktory pomocí reproduktorových
kabelů. (Severoamerické modely podporují také banánkové připojení.)
Použijte konektor o průměru 4 mm. Připojení Y konektoru není podporováno.)
15. Konektory SUBWOOFER PRE OUT: Zde připojte aktivní subwoofer pomocí
kabelu pro subwoofery. Lze připojit až dva aktivní subwoofery. Z každého
konektoru SUBWOOFER PRE OUT je na výstupu stejný signál.
16. Konektory ZONE 2 PRE/LINE OUT: Výstup audio signálů pomocí analogového
audio kabelu připojeného do předzesilovače nebo výkonového zesilovače v
samostatné místnosti (ZONE 2).
Konektory ZONE B LINE OUT: Připojení k předzesilovači pomocí analogového
audio kabelu a současně výstup zvuku ze stejného zdroje, jako je pro repro-
duktory (ZONE A), připojené k tomuto přístroji.

14

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

Dálkový ovladač BaSys CS 1. STANDBY/ON tlačítko
 2. Tlačítko PERSONAL PRESET 1/2/3: Ukládá aktuální podmínky nastavení,

  jako je volič vstupu, režim poslechu, atd. Nebo tato registrovaná nastavení
 vyvolá. (str. 98)
 3. Tlačítka voliče vstupu: Přepínání na vstup, který chcete přehrát.
  4. Tlačítka přehrávání: Používá se pro přehrávání Music Server (str. 78) nebo
  USB zařízení (str. 75). Pokud je přístroj přepnut do režimu "CEC MODE"
 pomocí "21. tlačítko MODE", lze použít AV komponentu podporující HDMI
 CEC. (V závislosti na zařízení nemusí být toto provozování možné.)
 5. (AV ADJUST) tlačítko: Nastavení, jako "HDMI" a "Audio" lze během
  přehrávání rychle provést na televizní obrazovce. (str. 156)
 6. Kurzorová tlačítka a tlačítko ENTER: Kurzory vyberte položku a pro potvrzení
 vašeho výběru stiskněte ENTER. Pokud se seznam složek či souborů
 nezobrazí na jedné obrazovce TV, stiskněte / pro změnu obrazovky.
 7. tlačítko: Zobrazí obrazovku Home. (str. 122, 147, 152)
 8. Tlačítka TONE/DIALOG/SW: Nastavuje kvalitu zvuku reproduktorů a
úroveň hlasitosti subwooferu. (str. 100)
9. Tlačítka LISTENING MODE: Umožňují zvolit režim poslechu. (str. 103)
10. Tlačítko DIMMER: Displej můžete vypnout nebo nastavit jeho jas ve třech
krocích.
11. Tlačítko ZONE 2/ZONE 3 SHIFT: Ovládá funkci multi-zone. (str. 93)
12. Tlačítko SLEEP: Nastavení časovače vypnutí. Zvolte čas "30 min", "60 min"
nebo "90 min". (str. 102)
13. Tlačítko HDMI MAIN/SUB: Vyberte konektor HDMI OUT pro výstup
videosignálu z "MAIN", "SUB" a "MAIN+SUB".
14. Tlačítko INPUT SELECT: Přepíná vstup, který má být přehráván.
15. (STATUS) tlačítko: Přepíná informace na displeji a pomáhá při ovládání
RDS. (str. 92).
16. tlačítko: Vrátí displej do předchozího stavu.
17. tlačítko: Dočasně ztlumí zvuk (mute). Opětovným stisknutím ztlumení zrušíte.
18. Tlačítka hlasitosti
19. Tlačítko CLEAR: Vymaže všechny znaky, které jste zadali při zadávání textu
na TV obrazovce.
20. Tlačítko +Fav: Slouží k registraci rozhlasových AM/FM stanic. (str. 90)

15

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

21. Tlačítko MODE: Přepíná mezi automatickým laděním a ručním laděním AM/
FM stanic (str. 88). Také, pokud je k tomuto přístroji připojen AV komponent
podporující HDMI CEC, pomocí "4. Tlačítka přehrávání" můžete přepínat mezi
režimy „CEC MODE“ a „RCV MODE“ („normální režim“).

BaSys CS

16

Připojení Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

18
51
54

57
59
60
61
62
64
BaSys CS

17

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

Připojení reproduktorů

Při používání tohoto přístroje můžete vybrat rozložení nainstalovaných reproduktorů, které máte k dispozici. Pro výběr rozložení reproduktorů, který vyhovuje
vašim reproduktorům a prostředí, použijte následující tabulku. Zde můžete zkontrolovat způsob připojení a výchozí nastavení.

Používáte height reproduktory?
BaSys CS
Ano Ne

„ Při použití 1 sady Height reproduktorů • 5.1 kanálový systém (str. 39)
• 5.1.2 kanálový systém (str. 45) • 5.1 kanálový systém + ZONE REPRODUKTORY (str. 40)
• 5.1.2 kanálový systém + ZONE REPRODUKTORY (str. 46) • 5.1 kanálový systém (Bi-Amping reproduktory)
• 5.1.2 kanálový systém (Bi-Amping reproduktory)
(str. 41)
(str. 47) • 7.1 kanálový systém (str. 42)
• 7.1.2 kanálový systém (str. 48) • 7.1 kanálový systém + ZONE SPEAKER (str. 43)
• 7.1 kanálový systém (Bi-Amping reproduktory)
„ Při použití 2 sad Height reproduktorů
(str. 44)
• 5.1.4 kanálový systém (str. 49)

18

Instalace reproduktorů Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 5.1 kanálový systém Jedná se o základní 5.1 kanálový systém. Přední reproduktory hrají přední
stereofonní zvuk a center reproduktor přehrává středový zvuk obrazovky,
například dialogy a vokály. Prostorové (surround) reproduktory vytvářejí zadní
zvukové pole. Aktivní subwoofer reprodukuje basový zvuk a vytváří bohaté
zvukové pole.
Přední reproduktory by měly být umístěny ve výšce uší, zatímco surround
reproduktory by měly být umístěny těsně nad výškou uší. Středový reproduktor
(center) by měl být nastaven směrem k poslechové pozici pod úhlem. Umístění
aktivního subwooferu mezi středový reproduktor a přední reproduktory zajišťuje
přirozený zvuk i při přehrávání hudebních zdrojů.

1,2 Přední reproduktory
3 Center reproduktor
4,5 Surround reproduktory
6 Aktivní subwoofer
23 BaSys CS1
4
6
a
b

5

*1: 22° až 30°, *2: 120°

❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

19

„ 7.1 kanálový systém Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

23 BaSys CS1 Jedná se o 7.1 kanálový systém, který se skládá ze základního 5.1 kanálového
systému (str. 19) a přidaných surround back reproduktorů. Přední reproduktory
6 4 hrají přední stereofonní zvuk a center reproduktor přehrává středový zvuk
a 7 obrazovky, například dialogy a vokály. Prostorové (surround) reproduktory
b vytvářejí zadní zvukové pole. Aktivní subwoofer reprodukuje basový zvuk a
vytváří bohaté zvukové pole. Surround back reproduktory zlepšují pocit
5 obklopení a propojení zvuku v zadním zvukovém poli a poskytují reálnější
zvukové pole.
c Přední reproduktory by měly být umístěny ve výšce uší, zatímco surround
reproduktory by měly být umístěny těsně nad výškou uší. Středový reproduktor
8 (center) by měl být nastaven směrem k poslechové pozici pod úhlem. Umístění
aktivního subwooferu mezi středový reproduktor a přední reproduktory zajišťuje
*1: 22° až 30°, *2: 90° až 110°, *3: 135° až 150° přirozený zvuk i při přehrávání hudebních zdrojů. Surround back reproduktory
by měly být umístěny ve výšce uší.
• Pokud jsou nainstalovány surround back reproduktory, nainstalujte také běžné
surround reproduktory.

1,2 Přední reproduktory
3 Center reproduktor
4,5 Surround reproduktory
6 Aktivní subwoofer
7,8 Surround back reproduktory

❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

20

BaSys CS Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »
„ 5.1.2 kanálový systém

5.1.2 kanálový systém představuje rozložení reproduktorů, které se skládá ze základního 5.1 kanálového systému (str. 19) a z přidaných Height reproduktorů.
Z následujících tří typů vyberte Height reproduktory, které odpovídají vašim reproduktorům, používaném ve vašem prostředí.

❏ Přední Height reproduktory / Zadní Height reproduktory
Příklad instalace (str. 22)

❏ Příklad instalace stropních reproduktorů
(str. 23)

❏ Reproduktory Dolby Enabled (Dolby reproduktory)
Příklad instalace (str. 24)

21

❏ Přední Height / Zadní Height reproduktory Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »
Příklad instalace
Jedná se o základní 5.1 kanálový systém (str.19), který se skládá z předních
87 reproduktorů, středového (center) reproduktoru, surround reproduktorů a
aktívního subwooferu, ke kterému jsou přidány přední Height reproduktory nebo
0.9 m zadní Height reproduktory. Po instalaci Height reproduktorů, pokud je vstupním
nebo více formátem Dolby Atmos, můžete zvolit režim poslechu Dolby Atmos, který
realizuje nejnovější 3D zvuk. Přední Height reproduktory nebo zadní Height
a reproduktory by měly být instalovány nejméně o 0,9 m výš, než přední repro-
b duktory.
Přední Height reproduktory by měly být instalovány přímo nad předními
87 reproduktory a vzdálenost mezi zadními Height reproduktory by měla odpovídat
vzdálenosti mezi předními reproduktory. V obou případech by měly být
reproduktory umístěny v úhlu, tedy nasměrovány směrem k poslechové pozici.

7,8 Height reproduktory
Vyberte jednu z následujících možností:
• Přední Height reproduktory
• Zadní Height reproduktory
BaSys CS
*1: 22° až 30°, *2: 120°

0.9 m
nebo více

❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

22

❏ Příklad instalace stropních reproduktorů Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

88 8 Jedná se o základní 5.1 kanálový systém (str.19), který se skládá z předních
777 reproduktorů, středového (center) reproduktoru, surround reproduktorů a aktiv-
ního subwooferu, ke kterému jsou přidány horní Top Front (přední) reproduktory
c nebo Top Middle (střední) reproduktory nebo Top Rear (zadní) reproduktory.
b Top front (přední) reproduktory nainstalujte na přední straně stropu namířené do
a poslechové pozice, top middle (střední) reproduktory namontujte na strop přímo
nad poslechovou pozici a top rear (zadní) reproduktory namontujte na zadní
straně stropu, namířené do poslechové pozice Vzdálenost mezi jednotlivými
páry by měla odpovídat vzdálenosti mezi předními reproduktory.
• Dolby Laboratories doporučuje pro dosažení nejlepšího efektu Dolby Atmos

tyto typy reproduktorů používat.

7,8 Height reproduktory
Vyberte jednu z následujících možností:
• Top Front reproduktory
• Top Middle reproduktory
• Top Rear reproduktory
BaSys CS
*1: 30° až 55°, *2: 65° až 100°, *3: 125° až 150°

❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

23

❏ Reproduktory Dolby Enabled Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »
(Dolby reproduktory)
Příklad instalace Jedná se o základní 5.1 kanálový systém (str.19), který se skládá z předních
reproduktorů, středového (center) reproduktoru, surround reproduktorů a
87 aktivního subwooferu, a přidaných reproduktorů Dolby enabled (front = předních)
nebo Dolby enabled (surround). Dolby enabled jsou speciální reproduktory, které
jsou navrženy tak, aby zvuk odrážely stropu, takže zvuk je slyšet z prostoru nad
hlavou i bez použití stropních reproduktorů.
Nainstalujte je buď na přední reprosoustavy, nebo na surround reprosoustavy.

7,8 Height reproduktory
Vyberte jednu z následujících možností:
• Reproduktory Dolby Enabled (Front)
• Reproduktory Dolby Enabled (Surround)
BaSys CS
a 7

b

8

*1: 22° až 30°, *2: 120°

❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

24

BaSys CS Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »
„ 7.1.2 kanálový systém

7.1.2 kanálový systém představuje rozložení reproduktorů, které se skládá ze základního 7.1 kanálového systému (str. 120) a z přidaných Height reproduktorů.
Z následujících tří typů vyberte Height reproduktory, které odpovídají vašim reproduktorům, používaném ve vašem prostředí.

❏ Přední Height reproduktory / Zadní Height reproduktory
Příklad instalace (str. 26)

❏ Příklad instalace stropních reproduktorů
(str. 27)

❏ Reproduktory Dolby Enabled (Dolby reproduktory)
Příklad instalace (str. 29)

25

❏ Přední Height / Zadní Height reproduktory Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »
Příklad instalace
Jedná se o základní 7.1 kanálový systém (str. 20), který se skládá z předních
bk 9 reproduktorů, středového (center) reproduktoru, surround reproduktorů,
surround back reproduktorů a aktívního subwooferu, ke kterému jsou přidány
0.9 m přední front Hight reproduktory nebo zadní front Hight reproduktory. Instalace
nebo více High reproduktorů obohatí pocit zvukového pole v horním prostoru.
Přední High reproduktory nebo zadní High reproduktory by měly být instalovány
nejméně o 0,9 m výš, než přední reproduktory.
Přední Height reproduktory by měly být instalovány přímo nad předními
reproduktory a vzdálenost mezi zadními Height reproduktory by měla odpovídat
vzdálenosti mezi předními reproduktory. V obou případech by měly být
reproduktory umístěny v úhlu, tedy nasměrovány směrem k poslechové pozici

7,8 Height reproduktory
Vyberte jednu z
následujících možností:
• Přední Height reproduktory
• Zadní Height reproduktory
aBaSys CS
b

bk c 9

*1: 22° až 30°, *2: 90° až 110°, *3: 135° až 150°

0.9 m
nebo více

❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

26

❏ Příklad instalace stropních reproduktorů Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

bk bk bk Jedná se o základní 5.1 kanálový systém (str. 20), který se skládá z předních
reproduktorů, středového (center) reproduktoru, surround reproduktorů a aktiv-
999 ního subwooferu, ke kterému jsou přidány stropní reproduktory. Instalace Height
reproduktorů obohatí zvukového pole v horním prostoru. Top front (přední)
reproduktory nainstalujte na přední straně stropu poslechové pozice, top middle
(střední) reproduktory nainstalujte na strop přímo nad poslechovou pozici a top
rear (zadní) reproduktory nainstalujte na zadní straně stropu poslechové pozice.
Vzdálenost mezi každým párem by měla odpovídat vzdálenosti mezi předními
reproduktory.
• Dolby Laboratories doporučuje pro dosažení nejlepšího efektu Dolby Atmos

tyto typy reproduktorů používat.

7,8 Height reproduktory
Vyberte jednu z následujících možností:
• Top Front reproduktory
• Top Middle reproduktory
• Top Rear reproduktory
BaSys CS c

b
a

a: 30° až 55°, b: 65° až 100°, c: 125° až 150°

❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

27

❏ Reproduktory Dolby Enabled Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »
(Dolby reproduktory)
Příklad instalace Jedná se o základní 5.1 kanálový systém (str. 20), který se skládá z předních
reproduktorů, středového (center) reproduktoru, surround reproduktorů a
bk 9 aktivního subwooferu, a přidaných reproduktorů Dolby enabled (front = předních),
Dolby enabled (surround) nebo Dolby Enabled (Surround Back). Dolby enabled
jsou speciální reproduktory, které jsou navrženy tak, aby zvuk odrážely stropu,
takže zvuk je slyšet z prostoru nad hlavou i bez použití stropních reproduktorů.
Instalace Height reproduktorů obohatí zvukové pole v horním prostoru.
Nainstalujte je buď na přední reproduktory, nebo na surround reproduktory nebo
na surround back reproduktory.

9,10 Height reproduktory
Vyberte jednu z následujících možností:
• Reproduktory Dolby Enabled (Front)
• Reproduktory Dolby Enabled (Surround)
• Reproduktory Dolby Enabled (Surround Back)
BaSys CS
a 9
9
bk b

c

bk

a: 22° až 30°, b: 90° až 110°, c: 135° až 150°

❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

28

BaSys CS Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 5.1.4 kanálový systém

5.1.4 kanálový systém je rozložení reproduktorů, které kombinuje 2 sady height reproduktorů, 1 sadu levých a pravých předních a 1 sadu levých a pravých zadních
reproduktorů na základní 5.1 kanálový systém (str. 19). Instalace height reproduktorů obohatí zvukového pole v horním prostoru. Zvolit lze následující kombinace
dvou height reproduktorů.

❏ Příklad kombinace Top Front reproduktorů
při použití vpředu (str. 30)
❏ Příklad kombinace Top Middle reproduktorů

při použití vpředu (str. 32)
❏ Příklad kombinace Front High reproduktorů

při použití vpředu (str. 33)
❏ Příklad kombinace Dolby Enabled reproduktorů

(Front) při použití vpředu (str. 35)

29

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

❏ Příklad kombinace Top Front reproduktorů (Příklad 1) Použití top rear reproduktorů vzadu
při použití vpředu
8 bk
O top front reproduktorech 79

8 b

7
BaSys CS
b: 125° až 150°

Top rear reproduktory jsou nainstalovány na stropě v zadní části poslechové
pozice a šířka mezi levým a pravým reproduktorem optimálně odpovídá šířce
a mezi předními reproduktory.
9,10 Top Rear reproduktory

(Příklad 2) Použití rear high reproduktorů vzadu

bk 9

87

a: 30° až 55° 0.9 m
nebo více
Horní přední (Top Front) reproduktory jsou umístěny na stropě před poslechovou
pozicí, a šířka mezi levým a pravým reproduktorem optimálně odpovídá šířce Šířka mezi rear high reproduktory by měla odpovídat šířce mezi předními
mezi předními reproduktory. Když jsou Top Front reproduktory používány vpředu, reproduktory a měly by být nainstalovány minimálně 0,9 m nad předními
height reproduktory vzadu lze vybrat z následujících kombinací, jak je uvedeno reproduktory a nakloněny tak, aby směřovaly k posluchači.
ve 3 příkladech vpravo. 9,10 Rear High reproduktory

7,8 Top Front reproduktory ❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

30

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

(Příklad 3) Použití Dolby Enabled reproduktorů (Surround) vzadu

87

bk 9

Dolby enabled jsou speciální reproduktory, které jsou navrženy tak, aby
zvuk odrážely stropu, takže zvuk je slyšet z prostoru nad hlavou i bez
použití stropních reproduktorů.
Dolby Enabled reproduktory (Surround) jsou nainstalovány na surround
reproduktory.
9,10 Dolby Enabled reproduktory (Surround)
BaSys CS
❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

31

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

❏ Příklad kombinace Top Middle reproduktorů Použití rear high reproduktorů vzadu
při použití vpředu
bk 9
O top middle reproduktorech 87

8 0.9 m
nebo více
7BaSys CS

Šířka mezi rear high reproduktory by měla odpovídat šířce mezi předními
a reproduktory a měly by být nainstalovány minimálně 0,9 m nad předními

reproduktory a nakloněny tak, aby směřovaly k posluchači.

9,10 Rear High reproduktory

a: 65° až 100°

Top middle reproduktory se instalují na strop bezprostředně nad poslechovou
pozicí a šířka mezi levým a pravým reproduktorem optimálně odpovídá šířce
mezi předními reproduktory. Při použití top middle reproduktorů vpředu mohou
být rear high reproduktory (viz obrázek vpravo) použity vzadu.
7,8 Top Middle reproduktory

❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

32

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

❏ Příklad kombinace Front High reproduktorů (Příklad 1) Použití rear high reproduktorů vzadu
při použití vpředu
 
O front high reproduktorech

87 0.9 m
nebo více

0.9 m BaSys CS Šířka mezi rear high reproduktory by měla odpovídat šířce mezi předními
nebo více reproduktory a měly by být nainstalovány minimálně 0,9 m nad předními
reproduktory a nakloněny tak, aby směřovaly k posluchači.

9,10 Rear High reproduktory

a (Příklad 2) Použití top middle reproduktorů vzadu
b





c

a: 22° až 30°, b: 120° c: 65° až 100°

Front high reproduktory nainstalujte bezprostředně nad přední reproduktory Top middle reproduktory se instalují na strop bezprostředně nad poslechovou
(minimálně 0,9 m) a nakloněné tak, aby směřovaly k posluchači. Při použití pozicí a šířka mezi levým a pravým reproduktorem optimálně odpovídá šířce
front high reproduktorů vpředu, v kombinaci s height reproduktory v zadní mezi předními reproduktory.
části, lze vybrat z následujících 4 příkladů, které jsou zobrazeny vpravo.
9,10 Top Middle reproduktory
7,8 Front High reproduktory
❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

33

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

(Příklad 3) Použití top rear reproduktorů vzadu




 d

d: 125° až 150°BaSys CS

Top rear reproduktory jsou nainstalovány na stropě v zadní části poslechové
pozice a šířka mezi levým a pravým reproduktorem optimálně odpovídá šířce
mezi předními reproduktory.
9,10 Top Rear reproduktory

(Příklad 4) Použití Dolby Enabled reproduktorů (Surround) vzadu



 

Dolby enabled jsou speciální reproduktory, které jsou navrženy tak, aby zvuk ❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
odrážely stropu, takže zvuk je slyšet z prostoru nad hlavou i bez použití poslechu (str. 106)
stropních reproduktorů.
Dolby Enabled reproduktory (Surround) jsou nainstalovány na surround
reproduktory.

9,10 Dolby Enabled reproduktory (Surround)

34

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

❏ Příklad kombinace Dolby Enabled reproduktorů (Příklad 1) Použití top rear reproduktorů vzadu
(Front) při použití vpředu
bk
O Dolby enabled reproduktorech (front) 9

c

BaSys CS 78

87 c: 125° až 150°

a Top rear reproduktory jsou nainstalovány na stropě v zadní části poslechové
b pozice a šířka mezi levým a pravým reproduktorem optimálně odpovídá šířce
mezi předními reproduktory.
9,10 Top Rear reproduktory

Příklad 2) Použití rear high reproduktorů vzadu

bk 9

87 0.9 m
nebo více

a: 22° až 30°, b: 120° Šířka mezi rear high reproduktory by měla odpovídat šířce mezi předními
reproduktory a měly by být nainstalovány minimálně 0,9 m nad předními
Dolby enabled jsou speciální reproduktory, které jsou navrženy tak, aby zvuk reproduktory a nakloněny tak, aby směřovaly k posluchači.
odrážely stropu, takže zvuk je slyšet z prostoru nad hlavou i bez použití
stropních reproduktorů. 9,10 Rear High reproduktory
Reproduktory Dolby enabled (front) jsou nainstalovány na předních
reproduktorech. Když jsou v přední části používány reproduktory Dolby ❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
enabled (front), v kombinaci s height reproduktory v zadní části lze vybrat z poslechu (str. 106)
následujících 3 příkladů, zobrazených vpravo.

7,8 Dolby Enabled reproduktory (Front)

35

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

(Příklad 3) Použití Dolby Enabled reproduktorů (Surround) vzadu

87
bk 9

Dolby enabled jsou speciální reproduktory, které jsou navrženy tak, aby zvuk
odrážely stropu, takže zvuk je slyšet z prostoru nad hlavou i bez použití
stropních reproduktorů.
Reproduktory Dolby enabled (Surround) jsou nainstalovány na surround
reproduktorech.
9,10 Dolby Enabled reproduktory (Surround)
BaSys CS
❏ Rozložení reproduktorů a volitelné režimy
poslechu (str. 106)

36

BaSys CS Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

Připojení a nastavení reproduktorů v menu “Speaker Setup”

Připojení

„ (Poznámka) Impedance reproduktorů

Připojte reproduktory o impedanci 4 Ω až 16 Ω. Pokud má kterýkoli z připojovaných reproduktorů impedanci 4 Ω nebo vyšší, a menší než 6 Ω, v "Speaker Setup"
(Nastavení reproduktorů) v části Initial Setup (Počáteční nastavení) (str. 159) nastavte „Speaker Impedance“ (Impedance reproduktorů) na „4ohms“. Pokud nastavujete
„Speaker Impedance“ z menu nastavení systému "System Setup", stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro zobrazení domovské obrazovky Home a vyberte
"System Setup" - "Speaker" - "Configuration", a pak nastavte „Speaker Impedance“ (str. 128) na "4ohms".

„ Připojení reproduktorových kabelů

(12 mm)

Pro každý kanál správně propojte konektory přístroje a konektory reproduktorů (označení + na +, a označení - na -). Pokud bude propojení provedeno špatně,
basový zvuk nebude správně reprodukován v důsledku obrácené fáze. Všechny holé vodiče reproduktorů řádně zkruťte. Ujistěte se, že jsou všechny holé vodiče
reproduktorů řádně zkrouceny, jsou zcela zasunuty do konektoru reproduktoru a konektor je řádně dotažen. Pokud se oholená část vodiče dotkne zadního
panelu nebo se vzájemně dotknou vodiče + a - , může dojít k poškození přístroje.

37

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ Připojení subwooferu

BaSys CSa

a Kabel subwooferu
K tomuto přístroji připojte aktivní subwoofer pomocí kabelu subwooferu. Lze
připojit až dva aktivní subwoofery. Z každého konektoru SUBWOOFER PRE
OUT vychází stejný signál.

38

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 5.1 kanálový systémBaSys CS „ Nastavení reproduktorů “Speaker
Setup” během počátečního nastavení
231 Initial Setup (str. 160)
6
Speaker Setup
54
5.1 ch

Height 1 Speaker
Height 2 Speaker

Zone 2 Preout Zone 2

Speaker Impedance 6 ohms or above

Jedná se o základní 5.1 kanálový systém. Podrobné informace o rozložení reproduktorů naleznete v části "Instalace • Speaker Channels: 5.1 ch
reproduktorů" (str. 19). • Subwoofer: Yes
• Height 1 Speaker: ---
• Height 2 Speaker: ---
• Zone Speaker: No
• Zone 2 Preout: Nastavte hodnotu

(str. 128)
• Bi-Amp: No
• Speaker Impedance: Nastavte

hodnotu (str. 37)

Yes = Ano, No = Ne

39

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 5.1 kanálový systém + ZONE REPRODUKTORY (ZONE SPEAKER) „ Nastavení reproduktorů “Speaker
Setup” během počátečního nastavení
MAIN ROOM (Hlavní místnost) Initial Setup (str. 160)

231 Speaker Setup
6

54
BaSys CS 5.1 ch

Height 1 Speaker Zone 2
Height 2 Speaker Zone 2

Zone 2 Preout

Speaker Impedance 6 ohms or above

ZONE 2 ZONE 3 • Speaker Channels: 5.1 ch
• Subwoofer: Yes
8 7 bk 9 • Height 1 Speaker: ---
• Height 2 Speaker: ---
MAIN ROOM: Jedná se o základní 5.1 kanálový systém. Podrobnosti o rozložení reproduktorů naleznete v části • Zone Speaker: Zone 2 nebo
"Instalace reproduktorů" (str. 19).
Zone 2/Zone 3
ZONE 2/ZONE 3: Při 5.1-ch přehrávání v hlavní místnosti (kde je tento přístroj umístěn) si můžete v samostatné • Zone 2 Preout: Zone 2
místnosti (ZONE 2/ZONE 3) vychutnat 2 kanálový zvuk. Stejný zdroj lze přehrávat současně v hlavní místnosti a • Bi-Amp: No
v ZONE 2/ZONE 3. V obou místnostech lze také přehrávat různé zdroje. • Speaker Impedance: Nastavte
Pro výstup zvuku z externě připojeného AV zařízení do ZONE 3 použijte pro připojení analogový audio kabel.
Výstup do ZONE 3 není možný s připojením pomocí HDMI kabelu, digitálního koaxiálního kabelu nebo digitálního hodnotu (str. 37)
optického kabelu. Yes = Ano, No = Ne

Nastavení
Pro video a audio výstup z
HDMI vstupu do ZONE 2
nastavte z obrazovky Home
"System Setup" - "Input/Output
Assign" - "TV Out/OSD" - "Zone
2 HDMI" (str. 123) na „ Use".

40

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 5.1 kanálový systém (Bi-Amp reproduktory) „ Nastavení reproduktorů “Speaker
Setup” během počátečního nastavení
231 Initial Setup (str. 160)
6
Speaker Setup
54
BaSys CS 5.1 ch

Height 1 Speaker
Height 2 Speaker

Zone 2 Preout Zone 2

Speaker Impedance 6 ohms or above

Pro vysoké • Speaker Channels: 5.1 ch
frekvence • Subwoofer: Yes
• Height 1 Speaker: ---
Pro nízké • Height 2 Speaker: ---
frekvence • Zone Speaker: No
5.1 kanálový systém můžete konfigurovat (str. 19) připojením předních reproduktorů, které podporují připojení Bi-Amping. • Zone 2 Preout: Nastavte hodnotu
Připojení Bi-Amping může zlepšit kvalitu nízkých a vysokých frekvencí. Před připojením tohoto typu se ujistěte se, že jste
odpojili propojku mezi konektory wooferu a výškového reproduktoru. Viz také návod k použití vašich Bi-Amp reproduktorů. (str. 128)
• Bi-Amp: Yes
• Speaker Impedance: Nastavte

hodnotu (str. 37)

Yes = Ano, No = Ne

41

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 7.1 kanálový systém

23 1 BaSys CS „ "Nastavení reproduktorů “Speaker
4 Setup” během počátečního nastavení
6 Initial Setup (str. 160)
5
Speaker Setup

Height 1 Speaker
Height 2 Speaker

Zone 2 Preout Zone 2

87 Speaker Impedance 6 ohms or above

Jedná se o 7.1 kanálový systém, který se skládá ze základního 5.1 kanálového systému a přidaných surround • Speaker Channels: 7.1 ch
back reproduktorů. Podrobnosti o rozložení reproduktorů naleznete v části "Instalace reproduktorů" (str. 20). • Subwoofer: Yes
• Height 1 Speaker: ---
• Height 2 Speaker: ---
• Zone Speaker: No
• Zone 2 Preout: Nastavte hodnotu

(str. 128)
• Bi-Amp: No
• Speaker Impedance: Nastavte

hodnotu (str. 37)

Yes = Ano, No = Ne

42

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 7.1 kanálový systém + ZONE REPRODUKTORY (ZONE SPEAKER) „ Nastavení reproduktorů “Speaker
Setup” během počátečního nastavení
MAIN ROOM (Hlavní místnost) Initial Setup (str. 160)

23 1 BaSys CS Speaker Setup
4
6 Height 1 Speaker
5 Height 2 Speaker

Zone 2 Preout Zone 2
Zone 2

Speaker Impedance 6 ohms or above

8 7

ZONE 2 • Speaker Channels: 7.1 ch
• Subwoofer: Yes
bk 9 • Height 1 Speaker: ---
• Height 2 Speaker: ---
MAIN ROOM: Jedná se o 7.1 kanálový systém, který se skládá ze základního 5.1 kanálového systému a přidaných • Zone Speaker: Zone 2
surround back reproduktorů. Podrobnosti o rozložení reproduktorů naleznete v části "Instalace reproduktorů" (str. 20). • Zone 2 Preout: Zone 2
• Bi-Amp: No
ZONE 2: Při přehrávání v hlavní místnosti (kde je tento přístroj umístěn) si můžete v samostatné místnosti (ZONE 2) • Speaker Impedance: Nastavte
vychutnat 2 kanálový zvuk. Stejný zdroj lze přehrávat současně v hlavní místnosti a v ZONE 2. V obou místnostech
lze také přehrávat různé zdroje. hodnotu (str. 37)
Yes = Ano, No = Ne

Nastavení
Pro video a audio výstup z
HDMI vstupu do ZONE 2
nastavte z obrazovky Home
"System Setup" - "Input/Output
Assign" - "TV Out/OSD" - "Zone
2 HDMI" (str. 123) na „ Use".

43

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 7.1 kanálový systém (Bi-Amp reproduktory)

23 1 BaSys CS „ Nastavení reproduktorů “Speaker
4 Setup” během počátečního nastavení
6 Initial Setup (str. 160)
5
Speaker Setup

Height 1 Speaker
Height 2 Speaker

Zone 2 Preout Zone 2

87 Speaker Impedance 6 ohms or above

Pro vysoké • Speaker Channels: 7.1 ch
frekvence • Subwoofer: Yes
• Height 1 Speaker: ---
Pro nízké • Height 2 Speaker: ---
frekvence • Zone Speaker: No
7.1 kanálový systém můžete konfigurovat (str. 20) připojením předních reproduktorů, které podporují připojení Bi-Amping. • Zone 2 Preout: Nastavte hodnotu
Připojení Bi-Amping může zlepšit kvalitu nízkých a vysokých frekvencí. Před připojením tohoto typu se ujistěte se, že jste
odpojili propojku mezi konektory wooferu a výškového reproduktoru. Viz také návod k použití vašich Bi-Amp reproduktorů. (str. 128)
• Bi-Amp: Yes
• Speaker Impedance: Nastavte

hodnotu (str. 37)

Yes = Ano, No = Ne

44

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 5.1.2 kanálový systém „ "Nastavení reproduktorů “Speaker
Setup” během počátečního nastavení
87 Initial Setup (str. 160)
231
Speaker Setup
6

54

Jedná se o kombinaci 5.1 kanálového systému a předních front high reproduktorů. Přední front high reproduktor je
typ height reproduktoru. Pro připojení lze vybrat pouze jednu sadu high reproduktorů, a to z následujících tří typů, viz:
- Příklad instalace Front High reproduktorů / Rear High reproduktorů (str. 22)
- Příklad instalace stropních reproduktorů (str. 23)
- Příklad instalace reproduktorů Dolby Enabled (Dolby reproduktory) (str. 24)
BaSys CS 5.1.2 ch

Height 1 Speaker Front High
Height 2 Speaker

Zone 2 Preout Zone 2

Speaker Impedance 6 ohms or above

• Speaker Channels: 5.1.2 ch
• Subwoofer: Yes
• Height 1 Speaker: Vyberte typ

aktuálně nainstalovaného height
reproduktoru
• Height 2 Speaker: ---
• Zone Speaker: No
• Zone 2 Preout: Nastavte hodnotu
(str. 128)
• Bi-Amp: No
• Speaker Impedance: Nastavte
hodnotu (str. 37)

Yes = Ano, No = Ne

45

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 5.1.2 kanálový systém + ZONE REPRODUKTORY (ZONE SPEAKER) „ Nastavení reproduktorů “Speaker
Setup” během počátečního nastavení
MAIN ROOM (Hlavní místnost) Initial Setup (str. 160)

87 Speaker Setup
231

6

54
BaSys CS 5.1.2 ch

Height 1 Speaker Front High
Height 2 Speaker Zone 2
Zone 2
Zone 2 Preout

Speaker Impedance 6 ohms or above

ZONE 2 • Speaker Channels: 5.1.2 ch
• Subwoofer: Yes
bk 9 • Height 1 Speaker: ---
• Height 2 Speaker: Vyberte typ
MAIN ROOM: Jedná se o kombinaci 5.1 kanálového systému a předních front high reproduktorů. Přední front high
reproduktor je typ height reproduktoru. Pro připojení lze vybrat pouze jednu sadu high reproduktorů z následujících tří typů: nainstalovaného height reproduktoru
- Příklad instalace Front High reproduktorů / Rear High reproduktorů (str. 22) • Zone Speaker: Zone 2
- Příklad instalace stropních reproduktorů (str. 23) • Zone 2 Preout: Zone 2
- Příklad instalace reproduktorů Dolby Enabled (Dolby reproduktory) (str. 24) • Bi-Amp: No
ZONE 2: Při přehrávání v hlavní místnosti (kde je tento přístroj umístěn) si můžete v samostatné místnosti (ZONE 2) • Speaker Impedance: Nastavte
vychutnat 2 kanálový zvuk. Stejný zdroj lze přehrávat současně v hlavní místnosti a v ZONE 2. V obou místnostech
lze také přehrávat různé zdroje. hodnotu (str. 37)
Yes = Ano, No = Ne

Nastavení
Pro video a audio výstup z
HDMI vstupu do ZONE 2
nastavte z obrazovky Home
"System Setup" - "Input/Output
Assign" - "TV Out/OSD" - "Zone
2 HDMI" (str. 123) na „ Use".

46

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 5.1.2 kanálový systém (Bi-Amp reproduktory) „ Nastavení reproduktorů “Speaker
Setup” během počátečního nastavení
87 Initial Setup (str. 160)
231
Speaker Setup
6

54

Pro vysoké
frekvence

Pro nízké
frekvence
Jedná se o kombinaci 5.1 kanálového systému a front high reproduktorů. Front high reproduktor je typ height
reproduktoru. Pro připojení lze vybrat pouze jednu sadu high reproduktorů z následujících tří typů:
- Příklad instalace Front High reproduktorů / Rear High reproduktorů (str. 22)
- Příklad instalace stropních reproduktorů (str. 23)
- Příklad instalace reproduktorů Dolby Enabled (Dolby reproduktory) (str. 24)
5.1.2 kanálový systém můžete konfigurovat připojením předních reproduktorů, které podporují připojení Bi-Amping.
Připojení Bi-Amping může zlepšit kvalitu nízkých a vysokých frekvencí. Před připojením tohoto typu se ujistěte se, že
jste odpojili propojku mezi konektory wooferu a výškového reproduktoru. Viz také návod k obsluze k vašim Bi-Amp
reproduktorům.
BaSys CS 5.1.2 ch

Height 1 Speaker Front High
Height 2 Speaker

Zone 2 Preout Zone 2

Speaker Impedance 6 ohms or above

• Speaker Channels: 5.1.2 ch
• Subwoofer: Yes
• Height 1 Speaker: ---
• Height 2 Speaker: Vyberte typ

aktuálně nainstalovaného
height reproduktoru
• Zone Speaker: No
• Zone 2 Preout: Nastavte hodnotu
(str. 128)
• Bi-Amp: Yes
• Speaker Impedance: Nastavte
hodnotu (str. 37)

Yes = Ano, No = Ne

47

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 7.1.2 kanálový systém „ Nastavení reproduktorů “Speaker
Setup” během počátečního nastavení
bk 9 Initial Setup (str. 160)

231 Speaker Setup

6 4BaSys CS 7.1.2 ch
5

Height 1 Speaker Front High
Height 2 Speaker

Zone 2 Preout Zone 2

87 Speaker Impedance 6 ohms or above

Jedná se o kombinaci 7.1 kanálového systému a předních front high reproduktorů. Přední front high reproduktor je • Speaker Channels: 7.1.2 ch
typ height reproduktoru. Pro připojení lze vybrat pouze jednu sadu high reproduktorů, a to z následujících tří typů, viz: • Subwoofer: Yes
- Příklad instalace Front High reproduktorů / Rear High reproduktorů (str. 26) • Height 1 Speaker: Vyberte typ
- Příklad instalace stropních reproduktorů (str. 27)
- Příklad instalace reproduktorů Dolby Enabled (Dolby reproduktory) (str. 28) aktuálně nainstalovaného
height reproduktoru
• Height 2 Speaker: ---
• Zone Speaker: No
• Zone 2 Preout: Nastavte hodnotu
(str. 128)
• Bi-Amp: No
• Speaker Impedance: Nastavte
hodnotu (str. 37)

Yes = Ano, No = Ne

48

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

„ 5.1.4 kanálový systém „ Nastavení reproduktorů
“Speaker Setup” během počátečního
bk 9 nastavení Initial Setup (str. 160)
87
Speaker Setup
21
3

6

54

Toto je příklad kombinace top middle reproduktorů při použití vpředu a rear high reproduktorů při použití vzadu s 5.1
kanálovým systémem. Height reproduktory vpředu lze vybrat z následujících 4 typů. Height reproduktory vzadu, které
lze kombinovat, se liší v závislosti na Height reproduktorech, používaných vpředu.
- Příklad kombinace Top Front reproduktorů při použití vpředu (str. 30)
- Příklad kombinace Top Middle reproduktorů při použití vpředu (str. 32)
- Příklad kombinace Front High reproduktorů při použití vpředu (str. 33)
- Příklad kombinace Dolby Enabled reproduktorů (Front) při použití vpředu (str. 35)
BaSys CS 5.1.4 ch

Height 1 Speaker Top Middle
Height 2 Speaker Rear High

Zone 2 Preout Zone 2

Speaker Impedance 6 ohms or above

• Speaker Channels: 5.1.4 ch
• Subwoofer: Yes
• Height 1 Speaker: Vyberte typ

aktuálně nainstalovaného
height reproduktoru
• Height 2 Speaker: Vyberte typ
aktuálně nainstalovaného
height reproduktoru
• Zone Speaker: No
• Zone 2 Preout: Nastavte hodnotu
(str. 128)
• Bi-Amp: No
• Speaker Impedance: Nastavte
hodnotu (str. 37)

Yes = Ano, No = Ne

49

Obsah » Připojení » Přehrávání » Nastavení »

Kombinace reproduktorů

• V jakékoliv z kombinací lze připojit až dva aktivní subwoofery.

Kanály FRONT CENTER SURROUND SURROUND HEIGHT 1 HEIGHT 2 Bi-AMP (*1) ZONE 2 (*1) ZONE 3 (*1)
reproduktorů BACK (ZONE (ZONE
(*2) (*3)
BaSys CS (*2) (*3) SPEAKER) SPEAKER)
(*2) (*3)
2.1 ch (*2) (*3) (*3) (*2)
3.1 ch (*3) (*2)
4.1 ch (*3) (*2)
5.1 ch (*3) (*2)
6.1 ch
7.1 ch
2.1.2 ch
3.1.2 ch
4.1.2 ch
5.1.2 ch
6.1.2 ch
7.1.2 ch
4.1.4 ch
5.1.4 ch

(*1) Reproduktory Bi-AMP a ZONE nelze používat současně.
(*2) Při použití reproduktorů ZONE 2 je nutné připojit reproduktory ZONE 2 k terminálům HEIGHT 1 a height reproduktor k terminálům SURROUND BACK.
(*3) Při použití reproduktorů Bi-AMP je nutné připojit reproduktory Bi-AMP k terminálům HEIGHT 1 a height reproduktor k terminálům SURROUND BACK.

O HEIGHT 1/HEIGHT 2
Při připojení 2 sad height reproduktorů je kombinace height reproduktorů, které lze vybrat, následující:
– Height 1 reproduktor: Top Middle, Height 2 reproduktor: Rear High
– Height 1 reproduktor: Front High; Height 2 reproduktor: Jeden z reproduktorů Rear High/Top Middle/Top Rear/Dolby Enabled reproduktor (Surround)
– Height 1 reproduktor: Top Front nebo Dolby Enabled reproduktor (Front), Height 2 reproduktor: Jeden z reproduktorů Rear High/Top Rear/Dolby
Enabled reproduktor (Surround)

Pokud je připojena pouze jedna sada height reproduktorů, lze vybrat jedny height reproduktory.

50


Click to View FlipBook Version