The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-03 11:48:21

Pioneer RCS-LX60D CZ

Pioneer RCS-LX60D CZ

RCS-LX60D

SX-LX60D Multikanálový audio receiver/subwoofer
SSP-LX60D Reproduktorový systém
DVR-LX60D HDD/DVD rekordér

RCS-LX60D

Návod k použití ®
®
Využijte výhod online registrace Vašeho produktu na
http://www.pioneer.co.uk (nebo na http://www.pioneer.eu)

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek PIONEER.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a seznamte se s ovládáním přístroje. Po přečtení uschovejte návod pro
případné pozdější použití.

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a

nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před
přímým zásahem laserového paprsku.

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. ze dne 24.1.1997 a
nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Při přehrávání dvouvrstvých DVD disků může dojít při zaostřování stopy snímacího zařízení z jedné do druhé vrstvy ke
krátkodobému přerušení reprodukce. Toto není závada.

Důležité
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" v přístroji, které může způsobit
úraz.

VAROVÁNÍ:
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryty přístroje. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části.
Vždy vyhledejte odbornou opravnu.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace týkající se
použití a údržby přístroje.

Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na to, že návod k použití obsahuje důležité informace, týkající se
použití a údržby přístroje.

Varování:
Tento přístroj není vodotěsný. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti
nebo vlhkosti a nestavte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou jako jsou květinové vázy, kosmetické a lékařské
přípravky atd.

-2-

Upozornění:
Tlačítko STANDBY/ON je připojeno sekundárně a proto v poloze pohotovostního stavu (STANDBY) neodděluje přístroj
kompletně od sítě, proto instalujte přístroj na místa, kde lze v případě nutnosti odpojit napájecí kabel od sítě. Vidlice
napájecí kabelu by měla být odpojena od sítě, pokud necháváte přístroj dlouhou dobu bez použití.

Varování:
Na přístroj nestavte žádné zdroje ohně, jako např. svíčky. Pokud by došlo k jejich pádu na přístroj, může dojít k požáru.

Operační prostředí
Operační teplota a vlhkost prostředí:
+5° C - +35° C, méně jak 85% relativní vlhkosti (větrací otvory nejsou blokované).
Neinstalujte přístroj v následujících místech:
• Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo silnému umělému osvětlení.
• Místa vystavená vysoké vlhkosti nebo špatně větraná místa.

Upozornění k napájecímu kabelu
Napájecí kabel vždy připojujte a odpojujte za vidlici. Nikdy netahejte za vlastní kabel a nedotýkejte se kabelu máte-li
mokré ruce, protože může dojít ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem. Nestavte na kabel žádné předměty a
nepřiskřípněte kabel. Nedělejte na kabelu uzle a nespojujte ho s žádným jiným kabelem. Kabel musí být veden tak, aby
se po něm nešlapalo. Porušení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Čas od času kabel
zkontrolujte. Naleznete-li nějaké porušení, vyhledejte odbornou opravnu nebo prodejnu a požádejte o jeho výměnu.

Větrání (receiver/subwoofer):
Při instalaci tohoto přístroje zajistěte volný prostor kolem přístroje, aby bylo zajištěno jeho chlazení (nejméně 5 cm
nahoře, 5 cm vzadu a 5 cm po obou stranách).

Větrání (HDD/DVD rekordér):
Při instalaci tohoto přístroje zajistěte volný prostor kolem přístroje, aby bylo zajištěno jeho chlazení (nejméně 10 cm
nahoře, 10 cm vzadu a 10 cm po obou stranách).

Varování:
Otvory a štěrbiny na přístrojové skříni slouží pro větrání a zajištění spolehlivé funkce přístroje a chrání ho před přehřátím
a brání nebezpečí požáru, takže otvory nesmějí být nikdy blokovány nebo zakryty např. novinami, látkou atd. Také
nestavte přístroj na silný koberec, pohovku atd.

5 cm

5 cm 5 cm

10 cm 10 cm
10 cm

Receiver/subwoofer HDD/DVD rekordér

Tento přístroj je určený pro domácí použití. Každá závada v důsledku jiného než domácího použití (např. dlouhodobé
používání pro firemní účely v restauraci nebo použití v automobilu nebo na lodi), která bude vyžadovat opravu, bude
zpoplatněna, i když nastane v záruční době.

-3-

Část první

• Část první 7 Poslech tuneru ..........................................................29
Poslech tuneru............................................................29
Co je v krabici............................................................... 5 Zlepšení špatného FM příjmu .................................29
Zlepšení špatného AM příjmu .................................29
1 Návod k sestavení reproboxů.................................... 6 Změna režimu omezení šumu ................................29
Bezpečnostní upozornění k sestavení ......................... 6 Uložení stanic do předvoleb ...................................29
Sestavení pro zvuk domácího kina .............................. 6 Poslech stanic z předvoleb .....................................30
Čelní surroundové uspořádání (doporučené) .......... 6 Úvod do RDS..............................................................30
Standardní surroundové uspořádání........................ 8 Zobrazení RDS informací .......................................30
Montáž reproboxů na stěnu ......................................... 9 Hledání RDS programu...........................................30

2 Propojení ................................................................... 10 8 Nastavení surroundového zvuku.............................31
Základní propojení...................................................... 10 Použití nabídky nastavení systému............................31
Použití tohoto systému pro zvuk z TV........................ 14 Nastavení úrovní kanálů .........................................31
Nastavení vzdáleností reproboxů ...........................31
3 Ovládací prvky a displej ........................................... 15 Řízení dynamického rozsahu .................................32
Jednotka displeje........................................................ 15 Nastavení dvojitého monofonního přehrávání........32
HDD/DVD rekordér .................................................... 16 Nastavení úrovní kanálů
Displej......................................................................... 17 s použitím testovacího tónu........................................32
Společné rozhraní ...................................................... 17
Vložení CA modulu ................................................. 17 9 Další propojení ..........................................................33
Dálkový ovladač ......................................................... 18 Připojení pomocných komponentů .............................33
Použití dálkového ovladače ....................................... 20 Připojení analogového audio komponentu .............33
Vložení baterií do dálkového ovladače ...................... 21 Poslech externího audio zdroje ..................................33
Připojení externích antén............................................34
4 Než začnete ............................................................... 22 Použití tohoto receiveru s plazmovým displejem
Zapnutí ....................................................................... 22 Pioneer .......................................................................34
Nastavení ................................................................... 22 Nastavení SR+ pro plazmové displeje Pioneer ......35
Základní ovládání ....................................................... 23 Použití režimu SR+
Sledování DVD ....................................................... 23 s plazmovým displejem Pioneer .............................35
Poslech CD............................................................. 23
Sledování titulu, nahraného na HDD...................... 23 10 Další informace .......................................................36
Poslech tuneru........................................................ 23 Ztmavení displeje .......................................................36
Nastavení DTS CD .....................................................36
5 Začněte ...................................................................... 24 Nastavení časovače vypnutí ......................................36
Nastavení demonstračního režimu ............................ 24 Reset systému............................................................36
Použití nastavení Auto MCACC pro optimální Instalace a údržba ......................................................37
surroundový zvuk ....................................................... 24 Rady k instalaci.......................................................37
Odstraňování závad ...................................................37
6 Poslech Vašeho systému......................................... 26 Obecné....................................................................37
Automatický poslechový režim................................... 26 Tuner ....................................................................... 38
Poslech surroundového zvuku ................................... 26 Chybová zhlášení ...................................................38
Nastavení režimu Dolby Pro Logic II Music............ 26 Slovníček ....................................................................39
Použití režimů Front Stage Surround Advance.......... 27 Technická specifikace ................................................39
Použití režimů Advanced Surround ........................... 27
Stereofonní poslech ................................................... 27 • Část druhá
Použití funkce SOUND RETRIEVER ......................... 27
Poslech s ekvalizérem akustické kalibrace................ 28 Návod pro HDD/DVD rekordér (DVR-LX60D).............40
Zvýraznění dialogů ..................................................... 28
Použití poslechového režimu Quiet a Midnight.......... 28
Nastavení hloubek a výšek ........................................ 28
Zvýraznění úrovně hloubek........................................ 28

-4-

Co je v krabici

Zkontrolujte, že máte následující položky.
Krabice s receiverem/subwooferem (SX-LX60D):
• Dálkový ovladač (strana 18)
• Baterie AA/R6 (pro kontrolu funkce) x 2 (strana 21)
• Jednotka displeje (strana 15)
• Napájecí kabel (strana 12)
• AM smyčková anténa (strana 10)
• FM drátová anténa (strana 10)
• Řídící kabel (strana 10)
• Kabel k displeji (strana 10)
• Koaxiální kabel (strana 10)
• Mikrofon (pro nastavení Auto MCACC) (strana 24)
• Protiskluzové nožičky (velké) x 4 (strana 7)
• Podložky pro displej x 2 (strana 11)
• Návod k použití
• Záruční list
Krabice s HDD/DVD rekordérem (DVR-LX60D):
• Audio/video kabel (červený/bílý/žlutý) (strana 14)
• Kabel G-LINK™ (strana 51)
• RF anténní kabel x 2 (strana 14)
• Napájecí kabel (strana 14)
• Záruční list
Krabice s reproboxy (SSP-LX60D):
• Reproboxy (čelní x2, surroundový x2, centrální x2)

(strana 12)
• Reproduktorové kabely x 5 (strana 12)
• Protiskluzové nožičky (malé) x 24 (strana 7)
• Držáky x 2 (strana 7)
• Spirálový kabelový vazač x 2 (strana 13)
• Šrouby x 8 (strana 7)

-5-

1 Návod k sestavení reproboxů ČeFlrnoínlet vleýft ČeFlrnoínptrraigvhýt Bass
CCeenntterár lní Basy
Bezpečnostní upozornění k sestavení
SSuurrroruonudnodvlýefltevý SSuurrrroouunnddorviýghptravý
Při sestavování reproboxů je postavte na rovný podklad,
aby nedošlo k nehodě. Při sestavování, zapojování a
umisťování reproboxů použijte stabilní podklad.

Pokud budou reproboxy postavené na sobě, vždy
použijte držáky pro jejich vzájemné spojení (strana 7, 8).

Sestavení pro zvuk domácího kina

Většina 5.1 kanálových systémů domácího kina je určená
pro rozmístění reproboxů kolem posluchače, jak je
ukázáno na následujícím obrázku. Toto uspořádání však
přináší nutnost umístění centrálního reproboxu nad nebo
pod TV a vyžaduje prostor pro surroundové reproboxy.

ČeFlnroí nletvlýeft CCeenntrtáelrní ČelFnríopnrtarvigýhtBasy Bass Čelní surroundové uspořádání (doporučené)

Surroundový levý Surroundový pravý Toto je doporučená metoda umístění surroundových
Surround left Surround right reproboxů dopředu, pro zjednodušení problému umístění
reproboxů v místnosti. Centrální reproboxy lze umístit
nezávisle doprostřed, pokud chcete.

SL SP
CC
ČL ČP

Tento systém však obsahuje technologii New Front Listening position Receiver/
Surround a Dual Center Speaker společnosti Pioneer, Subwoofer
která využívá pouze dvě pozice pro umístění reproboxů
(vlevo a vpravo od televizoru – viz. obrázek), za účelem Poslechové místo
poskytnutí plného zvuku domácího kina s ohromným
zjednodušením problému s umístěním reproboxů.

* Pokud jsou centrální reproboxy umístěné doprostřed.

SL SP

ČL ČP
C

ČL = čelní levý
ČP = čelní pravý
C = centrální
SL = surroundový levý
SP = surrounodvý pravý

-6-

1. Připevněte menší protiskluzové nožičky na Jak je ukázáno na obrázku, postavte reproboxy na sebe
od spodku v pořadí čelní reprobox, centrální reprobox,
spodek každého čelního, centrálního a surroundový reprobox. Srovnejte držák s odpovídajícím
horním otvorem na zadní straně čelního reproboxu,
surroundového reproboxu. Čtyři velké dvěma otvory na centrálním reproboxu a spodním
otvorem na surroundovém reproboxu a pevně ho
protiskluzové nožičky jsou pro přišroubujte.

receiver/subwoofer (viz. obrázek).

Použijte samolepící stranu nožiček pro jejich

přilepení ke spodku (rovné ploše) každého

reproboxu.

Protiskluzové nožičky Čelní, centrální Surroundový Držák
(malé) x24 a surroundové reproboxy reprobox Šrouby

Centrální
reprobox

Čelní
reprobox

Při nezávislém umístění centrálních reproboxů postavte
surroundový reprobox na čelní reprobox a srovnejte první
a třetí otvor v držáku s horními otvory na zadní straně
reproboxů a pevně ho přišroubujte dvěma šrouby.

Protiskluzové nožičky
(velké) x4

Držák

Receiver/subwoofer Surroundový
reprobox
2. Postavte reproboxy na sebe a spojte je držákem.
Na typovém štítku na zadní straně každého Čelní Šrouby
reproboxu je barevný indikátor, který Vám pomůže reprobox
se sestavením. Řiďte se barvami a sestavte
reproboxy ve správném pořadí.

Levý Pravý

Typový štítek

M Surroundový Š

Z Centrální Z Upozornění:
• Nenoste reproboxy, když jsou spojené držákem.
Barevný indikátor B Čelní Č
Může dojít k poškození držáku a eventuelně k pádu
M = modrá reproboxů.
Š = šedá
Z = zelená 3. Připojte reproduktorový systém.
B = bílá Viz. kapitola „Propojení“ a připojte reproboxy
Č = červená správně. Když máte vše propojené, umístěte
reproboxy podle předchozího obrázku pro optimální
surroundový zvuk. Po umístění reproboxů proveďte
nastavení Auto MCACC (strana 24) pro dokončení
nastavení surroundového zvuku.

-7-

Standardní surroundové uspořádání Protiskluzové nožičky Čelní, centrální
Toto je standardní metoda umístění reproboxů pro (malé) x24 a surroundové reproboxy
optimální 5.1 kanálový zvuk domácího kina.
Centrální reproboxy lze umístit nezávisle doprostřed,
pokud chcete.

CC
ČL ČP

Receiver/ Protiskluzové nožičky
Subwoofer (velké) x4

Listening position

SL SP Receiver/subwoofer
Poslechové místo

* Pokud jsou centrální reproboxy umístěné doprostřed. 2. Postavte reproboxy na sebe a spojte je držákem.
Na typovém štítku na zadní straně každého
ČL ČP reproboxu je barevný indikátor, který Vám pomůže
C se sestavením. Řiďte se barvami a sestavte
reproboxy ve správném pořadí.

Typový štítek Levý Pravý

ČL = čelní levý Z Centrální Z
ČP = čelní pravý
C = centrální B Čelní Č
SL = surroundový levý Barevný indikátor
SP = surrounodvý pravý
Z = zelená B = bílá Č = červená

1. Připevněte menší protiskluzové nožičky na Jak je ukázáno na obrázku, postavte centrální reprobox
na čelní reprobox a srovnejte první a třetí otvor v držáku
spodek každého čelního, centrálního a s horními otvory na zadní straně reproboxů a pevně ho
přišroubujte dvěma šrouby.
surroundového reproboxu. Čtyři velké

protiskluzové nožičky jsou pro

receiver/subwoofer (viz. obrázek).

Použijte samolepící stranu nožiček pro jejich Držák

přilepení ke spodku (rovné ploše) každého

reproboxu. Centrální
reprobox

Čelní Šrouby
reprobox

Upozornění:

• Nenoste reproboxy, když jsou spojené držákem.
Může dojít k poškození držáku a eventuelně k pádu
reproboxů.

-8-

3. Připojte reproduktorový systém. Další poznámky k umístění reproboxů
Viz. kapitola „Propojení“ a připojte reproboxy
správně. Když máte vše propojené, umístěte • Umístěte hlavní čelní levý a pravý reprobox ve stejné
reproboxy podle předchozího obrázku pro optimální vzdálenosti od TV.
surroundový zvuk. Po umístění reproboxů proveďte
nastavení Auto MCACC (strana 24) pro dokončení • Při použití čelního surroundového uspořádání
nastavení surroundového zvuku. umístěte levé a pravé reproboxy od sebe o cca 1.5 m
pro optimální efekt.
Montáž reproboxů na stěnu
• Při použití standardního surroundového uspořádání
Čelní, centrální a surroundové reproboxy mají montážní umístěte surroundové reproboxy mírně nad úroveň
otvor, který lze použít pro montáž reproboxů na stěnu. uší pro optimální efekt.

Před montáží Upozornění:

• Pamatujte, že reproduktorový systém je těžký a • Při instalaci centrálního reproboxu nad TV ho dobře
může dojít k uvolnění šroubů nebo k povolení zajistěte, aby nedošlo k jeho pádu. Jinak může dojít
materiálu stěny a k jeho pádu. Ujistěte se, že stěna, k jeho poškození.
na kterou chcete reproboxy zavěsit, je dostatečně
pevná. • Čelní (x2), centrální (x2) a surroundové (x2)
reproboxy tohoto systému jsou magneticky stíněné,
• Montážní šrouby nejsou v příslušenství. Použijte takže by neměly ovlivňovat TV obraz, i když jsou
šrouby vhodné pro materiál stěny, které unesou tíhu umístěné blízko obrazovky. Pokud přece jen dojde
reproboxů. k ovlivnění barev obrazu, vypněte TV a před dalším
zapnutím vyčkejte 15 až 30 minut. Pokud problém
Upozornění: trvá, umístěte reproboxy dál od TV.
• Pokud si nejste jisti kvalitou a sílou stěny, obraťte se
• Receiver/subwoofer není magneticky stíněný, takže
na odborníka. by neměl být umístěný v blízkosti TV nebo monitoru.
• Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za Magnetická datová média (diskety, video pásky atd.)
by rovněž neměla být pokládána do blízkosti
škody, vzniklé chybnou instalací. receiveru.

5 mm • Neupevňujte receiver/subwoofer na stěnu nebo ke
stropu, při pádu může způsobit úraz.
10 mm
• Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že
z reproduktorových svorek nevykukují odizolované
vodiče reproduktorových kabelů.

• Nepřipojujte jiné reproboxy než dodávané s tímto
systémem.

• Nepřipojujte dodané reproboxy k jinému zesilovači.
Jinak může dojít k závadě nebo k požáru.

5 mm až 7 mm

-9-

2 Propojení

Základní propojení

Důležité:

• Před propojováním systému nebo změnou propojení vypněte napájení a odpojte napájecí kabely od sítě.
Po provedení všech propojení připojte napájecí kabely do sítě.

Receiver/subwoofer (SX-LX60D)

FM anténa

3 AM smyčková anténa

4

HDD/DVD rekordér (DVR-LX60D)

ANTENNA R AUDIO L VIDEO
IN
DIGITAL
AUDIO OUT

S-VIDEO AV 2 (INPUT 1/DECODER) AC IN
INPUT 3 AV 1 (RGB) ñ TV
Displej
ANTENNA(DIGITAL) HDMI OUT COAXIAL
OUT IN
OUT OUTPUT G-LINK IN
CONTROL 5 V 30 mA
Y PB PR
ANTENNA COMPONENT VIDEO OUT

FM UNBAL 75 AM LOOP ANTENNA 1

MCACC CONTROL IN AUDIO INPUT
SETUP MIC DIGITAL

SYSTEM CONNECTOR CONTROL SPEAKERS DVD/DVR1 DVD/DVR2 DIGITAL ANALOG b Koaxiální kabel
OUT SUBWOOFER R SURROUND L (COAXIAL) (OPTICAL) (OPTICAL) a Řídící kabel

L

USE ONLY WITH DISPLAY UNIT. R
SEE INSTRUCTION MANUAL.

CENTER R FRONT L

AC IN

2Kabel displeje

Poznámka:
• Při montáži displeje na stěnu ho dobře zajistěte proti pádu.
• Šrouby a jiné přípravky pro montáž na stěnu nejsou v příslušenství.

Upozornění:
• Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za nehody, způsobené chybnou montáží.

- 10 -

1. Propojte HDD/DVD rekordér a receiver/ 4. Připojte AM a FM anténu.
subwoofer. a. Připojte jeden vodič AM smyčkové antény do
a. Připojte řídící kabel ke zdířce CONTROL OUT každé svorky AM antény.
na zadní straně receiveru/subwooferu. U každé svorky stiskněte dolu západku, vložte
Připojte druhý konec kabelu do zdířky CONTROL vodič a západku uvolněte.
IN na zadní straně HDD/DVD rekordéru.
b. Připojte koaxiální kabel do zdířky DIGITAL 1
AUDIO INPUT (DVD/DVR 1) na zadní straně
receiveru/subwooferu. 2
Připojte druhý konec kabelu do zdířky DIGITAL
AUDIO OUT (COAXIAL) na zadní straně b. Zasuňte vodič FM antény do středového kontaktu
HDD/DVD rekordéru. konektoru FM antény.

Pamatujte, že dokud není připojený řídící kabel, Poznámka:
nemůžete použít dálkový ovladač pro ovládání • Veďte anténní kabely co nejdále od ostatních kabelů,
HDD/DVD rekordéru.
jednotky displeje, receiveru/subwooferu a HDD/DVD
2. Připevněte podložka pod displej a připojte ho. rekordéru.
Pokud je displej obtížné sledovat, lze připevnit • Pokud je příjem s dodanou anténou špatný, viz.
podložky pro změnu úhlu sledování. Odlepte „Zlepšení špatného FM příjmu“ a „Zlepšení špatného
ochrannou fólii z podložek a přitiskněte je tlakem ke AM zvuku“ na straně 29 nebo „Připojení externích
spodku displeje. antén“ na straně 34.
• Nepřipojuje jinou anténu než anténu z příslušenství
Připojte konec kabelu displeje ve tvaru L ke nebo externí anténu podle popisu na straně 34.
konektoru na zadní straně displeje, pak připojte • Nenechávejte AM anténu v kontaktu s kovovými
druhý konec kabelu displeje ke zdířce SYSTEM předměty a nestavte jí do blízkosti počítačů, TV
CONNECTOR na receiveru/ subwooferu. přijímačů nebo jiných elektrických zařízení.
• Pokud je AM rozhlasový příjem špatný, může být
3. Sestavte AM smyčkovou anténu. možné ho zlepšit obráceným připojením vodičů do
svorek AM antény.
• Pro nejlepší příjem nerozplétejte vodiče AM antény a
neotáčejte je kolem smyčkové antény.
• Pro zajištění optimálního příjmu FM anténu plně
roztáhněte, aby nebyla stočená nebo volně visící na
zadní straně přístroje.

ab c

a. Ohněte podstavec ve směru šipky.
b. Zacvakněte smyčku do podstavce.
c. Pokud chcete anténu upevnit na stěnu,

proveďte krok b po upevnění postavce na
stěnu.
Je doporučeno před upevněním podstavce
šrouby ověřit kvalitu příjmu v daném místě.

- 11 -

Receiver/subwoofer (SX-LX60D)

Surroundový pravý (šedá) Surroundový levý (modrá)

6 ANTENNA

FM UNBAL 75 AM LOOP ANTENNA Centrální (zelená) Centrální (zelená)

MCACC CONTROL IN AUDIO INPUT
SETUP MIC DIGITAL

SYSTEM CONNECTOR CONTROL SPEAKERS DVD/DVR1 DVD/DVR2 DIGITAL ANALOG
OUT SUBWOOFER R SURROUND L (COAXIAL) (OPTICAL) (OPTICAL)

USE ONLY WITH DISPLAY UNIT. 5L Poslechové místo
SEE INSTRUCTION MANUAL. R Y-kabel

CENTER R FRONT L

AC IN

8 Čelní pravý (červená) Čelní levý (bílá)

Do síťové zásuvky

Reproduktorový systém (SSP-LX60D)

5. Připojte každý reprobox. • Při připojování centrálních reproboxů připojte
rozdvojený konec Y-kabelu ke dvěma centrálním
• Každý reproduktorový kabel má barevný reproboxům shodným způsobem.
konektor na jednom konci a na druhém dva
vodiče.

Barevně označený Y-kabel
vodič (připojte
k reproboxu) Do receiveru/subwooferu

Barevný konektor (připojte • Připojte druhý konec vodiče k barevně označené
k zadnímu panelu) svorce na zadní straně receiveru/subwooferu.
Zasuňte konektor plně do svorky.
• Protože je zde pouze jeden konektor pro Malé ouško na konektoru musí směřovat nahoru
připojení dvou centrálních reproboxů, pro nebo dolu, podle toho, zda je konektor
připojení musíte použít dodaný rozdvojovaní připojovaný do horní nebo dolní reproduktorové
kabel. svorky. Zasuňte konektor zcela do svorky.

• Odstraňte ochrannou izolaci z každého vodiče.

• Připojte vodiče k reproboxům. Připojte barevný
vodič ke svorce, označené barevným
indikátorem. Připojte barevný vodič k červené
svorce (+) a druhý vodič k černé svorce (-).

Horní svorka Dolní svorka

- 12 -

• Když je propojení dokončeno, proveďte umístění 6. Připojte kabel subwooferu.
kabel. Pokud jsou reproboxy spojeny držákem, • Přesně pod reproduktorem subwooferu, vlevo od
upevněte kabely do prohlubní v držáku podle středu uvidíte propojovací kabel subwooferu.
obrázku. Připojte ho ke svorce SUBWOOFER SPEAKER.

• Pospojujte kabely k sobě spirálovým vazačem. Upozornění:
Podržte svazek kabelů u sebe a nasaďte na ně • Tyto reproduktorové svorky mohou být pod
konec spirálového vazače.
Obtočte spirálový vazač kolem svazku kabelů. nebezpečným napětím. Aby nedošlo k úrazu
Kabelový vazač lze zkrátit na potřebnou délku. elektrickým proudem při připojování nebo odpojování
reproduktorových kabelů, odpojte napájecí kabel
dříve, než se dotknete neizolovaných částí.
• Nepřipojujte jiné reproboxy než dodané s tímto
systémem.
• Nepřipojujte tento reproduktorový systém k jinému
zesilovači než dodanému s tímto systémem. Jinak
může dojít k závadě nebo k požáru.
• Centrální reproboxy a čelní/surroundové reproboxy
mají jinou impedanci. Proto reproboxy správně
identifikujte a připojte, protože nesprávné připojení
může mít za následek degradaci zvuku nebo
chybnou činnost systému.

- 13 -

RF anténní kabel Zásuvka antény Zásuvka antény nebo vnitřní anténa

ANTENNA 7 RF anténní HDD/DVD rekordér
IN kabel (DVR-LX60D)

ANTENNA R AUDIO L VIDEO
IN
S-VIDEO ANTENNADIGITAL
INPUT 3
AUDIO OUT
(DIGITAL) IN
AV 2 (INPUT 1/DECODER) AC IN
AV 1 (RGB) ñ TV ANTENNA(DIGITAL) HDMI OUT COAXIAL
OUT IN Do zásuvky
OUT OUTPUT G-LINK IN
CONTROL 5 V 30 mA
Y PB PR
COMPONENT VIDEO OUT

ANTENNA 8
OUT

7 Do video vstupu

7

Do audio vstupu

RF anténní kabel Do anténního vstupu TV

Audio/video kabel (červená/bílá/žlutá)

7. Propojte HDD/DVD rekordér a Vaší TV. Použití tohoto systému pro zvuk z TV
• Připojte zdířku VIDEO OUTPUT k video vstupu
Vaší TV. Pokud má Vaše TV stereofonní audio výstup, připojte jí
Pro video propojení použijte žlutý konektor k tomuto systému pro poslech surroundového TV zvuku.
dodaného audio/video kabelu.
Důležité:
Poznámka:
• Jsou možné i jiné typy video připojení. Více • Před propojováním tohoto systému vypněte napájení
a odpojte napájecí kabely od sítě. Napájecí kabely
informací viz. strana 50 - 52. připojte k síti až po provedení všech propojení.

• Připojte zdířky AUDIO OUTPUT k audio vstupu MCACC CONTROL IN AUDIO INPUT
Vaší TV. SETUP MIC DIGITAL
Pro audio propojení použijte červený a bílý
konektor dodaného audio/video kabelu. Pro SYSTEM CONNECTOR CONTROL SPEAKERS DVD/DVR1 DVD/DVR2 DIGITAL ANALOG
zajištění správného stereofonního zvuku připojte OUT SUBWOOFER R SURROUND L (COAXIAL) (OPTICAL) (OPTICAL) L
správně pravý a levý kanál.
USE ONLY WITH DISPLAY UNIT. R
• Pro připojení antény viz. „Připojení TV antény“ na SEE INSTRUCTION MANUAL.
straně 49.
CENTER R FRONT L

AC IN

1

8. Připojte napájecí kabel. Do audio výstupu
• Připojte napájecí kabel do zásuvky na
receiveru/subwooferu a HDD/DVD rekordéru. TV
Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové
zásuvky. 1. Připojte zdířky AUDIO OUTPUT na Vaší TV ke
zdířkám ANALOG AUDIO INPUT na
Poznámka: receiveru/subwooferu.
• Nepoužívejte jiný napájecí kabel než dodaný Pro toto propojení použijte červený/bílý stereofonní
audio kabel (není v příslušenství). Ujistěte se, že levý
s tímto systémem. a pravý kanál audio výstupu odpovídá vstupu, aby
• Nepoužívejte dodaný napájecí kabel pro jiné byl stereofonní zvuk správný.
• Zdířky ANALOG AUDIO INPUT můžete použít
účely než napájení tohoto systému. pro jakýkoli analogový zdroj, např. kazetový
magnetofon atd.

- 14 -

3 Ovládací prvky a displej

Jednotka displeje

12 34 5 6

1. Tlačítko STANDBY/ON 4. Tlačítko AUDIO INPUT (strana 33)

Stiskněte pro zapnutí a vypnutí systému (z/do Stiskněte tlačítko opakovaně pro výběr jednoho

pohotovostního stavu). z externích vstupů (DVD/DVR1, DVD/DVR2, DIGITAL

nebo ANALOG).

2. Displej na čelním panelu 5. Tlačítko SURROUND

Detaily viz. dole. Použijte je pro výběr surroundového režimu (strana

3. IR sensor dálkového ovládání (strana 20) 26).

6. Tlačítka VOLUME +/-
Použijte je pro nastavení hlasitosti.

Displej

123 kHz
MHz
SOUND
DTS F.SURR. 6 54

2D
2PL

98 7

1. DTS Svítí během zobrazení informací RDS nebo během
Svítí během přehrávání zdroje DTS (strana 26). režimu hledání.

2. F.SURR.

Svítí, když je vybrán jeden z poslechových režimů 5. kHz/MHz

Front Stage Surround Advance (strana 27). Indikuje jednotku frekvence zobrazené na znakovém

displeji (kHz pro AM a MHz pro FM).

SURR.
Svítí, když je vybrán jeden z poslechových režimů 6. Znakový displej
Advanced Surround (strana 27).

3. SOUND 7.
Svítí, když je aktivní časovač vypnutí (strana 36).

Svítí, když je aktivní funkce Sound Retriever (strana

27). 8. PL II

Svítí během dekódování Dolby Pro Logic II (strana 26).

4. Indikátory tuneru

9. D

Svítí, když je přijímáno vysílání. Svítí během přehrávání zdroje Dolby Digital (strana
26).

Svítí během příjmu stereofonního FM vysílání v režimu
automatického sterea.

Svítí, když je vybrán monofonní FM příjem.

- 15 -

HDD/DVD rekordér 3 45 67

12

HDD/DVD OPEN/CLOSE

A.TV D.TV PLTV DivX COPY HDMI

STANDBY/ON DV IN USB COMMON INTERFACE INPUT 2 S-VIDEO VIDEO L(MONO) R AUDIO REC

STOP REC ONE TOUCH
COPY

CH INPUT A.TV/D.TV
SELECT

89 10 11 9 12

1. Indikátor A.TV 10. Slot COMMON INTERFACE
Svítí, když je vybraná analogová TV. Slot pro CA modul a smart kartu použitý pro
dekódování kódovaných D.TV kanálů. Viz. „Společné
Indikátor D.TV rozhraní“ na straně 17.
Svítí, když je vybraná digitální TV.
11. Tlačítko
Indikátor PLTV Stiskněte pro zapnutí nebo obnovení přehrávání.
Svítí během záznamu, spuštěného pomocí funkce
PAUSE LIVE TV. Tlačítko
Stiskněte pro zastavení přehrávání.
Indikátor DivX
Svítí během přehrávání DivX. Tlačítko … STOP REC
Stiskněte pro zastavení záznamu.
Indikátor COPY
Svítí během kopírování. Tlačítko ONE TOUCH COPY
Stiskněte pro zapnutí jednotlačítkového kopírování
2. Tlačítko HDD/DVD aktuálně přehrávaného titulu na DVD nebo HDD.
Stiskněte pro přepnutí mezi pevným diskem (HDD) a
DVD pro záznam a přehrávání. Tlačítka CH+/-
Použijte je pro změnu TV předvolby, přeskočení
3. Nosič disku kapitol/stop atd.

4. Indikátor HDD/DVD Tlačítko INPUT SELECT
Indikátor svítí modře, když je vybrán pevný disk Stiskněte pro výběr vstupu, použitého pro záznam.
(HDD) a oranžově, když je vybráno DVD.
Tlačítko A.TV/D.TV
5. Tlačítko OPEN/CLOSE Přepíná mezi vstupem analogové TV antény a
Stiskněte pro vysunutí/zasunutí nosiče disku. digitální TV antény. Indikátor A.TV a D.TV ukazuje,
který vstup je vybrán.
6. Indikátor HDMI
Svítí, když je rekordér připojený k HDMI (HDCP) 12. Tlačítko REC
kompatibilnímu komponentu. Stiskněte pro zapnutí záznamu. Stiskněte opakovaně
pro nastavení času záznamu v 30 minutových
7. Displej na čelním panelu a IR sensor dálkového blocích.
ovládání
Viz. „Displej“ na straně 17.

8. Tlačítko STANDBY/ON
Stiskněte pro zapnutí/vypnutí rekordéru.

9. Vstupy na čelním panelu
Více informací viz. „Propojení na čelním panelu“ na
straně 49.

- 16 -

Displej

1 23 45

LR P

87 6

1. Indikátor 6. Znakový displej
Svítí během přehrávání, bliká během pauzy.
7. R/RW
2. ¨ Tyto indikátory ukazují typ vloženého disku DVD:
Svítí během kopírování. DVD-R nebo DVD-RW.

3. Indikátor 8. PL (strana 105)
Svítí během záznamu, bliká během záznamové Svítí, pokud je vložený disk s režimem VR a rekordér
pauzy. je v režimu Playlist (seznamu přehrávání).

4. (strana 86) 2 3 (strana 145)
Svítí, když je nastavený časovač záznamu. Tyto indikátory ukazují režim dálkového ovladače
(Indikátor bliká když je časovač nastavený na DVD, (pokud není nic zobrazeno, dálkový ovladač je
ale není vložený nahrávatelný disk nebo když je v režimu 1).
časovač nastavený na HDD a na HDD nelze
nahrávat.) V
Svítí, pokud je vložený nefinalizovaný disk v režimu
NTSC Video.
Svítí během přehrávání videa ve formátu NTSC.

L R (strana 140) Společné rozhraní
Indikuje, který kanál dvoujazyčného vysílání je
nahráván. Pro příjem kódovaných D.TV signálů potřebujete CA
modul a smart kartu od poskytovatele kódovaného
P (strana 139) signálu.
Svítí, když je komponentový video výstup nastavený Různé CA moduly podporují různé kódovací systémy.
na progresivní skenování. Tento rekordér podporuje CA moduly, vyrobené pro
spolupráci se standardem DVB. Pro správný typ CA
VPS/PDC (strana 86) modulu se obraťte na poskytovatele služby.
Svítí při příjmu VPS/PDC vysílání během Pamatujte, že CA moduly ani smart karty nejsou
časovaného záznamu s umožněním VPS/PDC. poskytovány firmou Pioneer.
Vložení CA modulu
5. Indikátory kvality záznamu (strana 83)
XP Slot společného rozhraní se nachází na čelním panelu
Svítí, když je režim záznamu nastavený na XP rekordéru.
(nejlepší kvalita). • Vložte CA modul do slotu jak to nejvíce jde.
SP
Svítí, když je režim záznamu nastavený na SP Slot společného rozhraní akceptuje PC karty typu I a
(standardní přehrávání). II (PCMCIA karty).
LP/SLP
Svítí, když je režim záznamu nastavený na LP
(dlouhé přehrávání) nebo SLP (super dlouhé
přehrávání).
EP/SEP
Svítí, když je režim záznamu nastavený na EP (extra
dlouhé přehrávání) nebo SEP (super extra dlouhé
přehrávání).
MN
Svítí, když je režim záznamu nastavený na MN (ruční
nastavení úrovně záznamu).

- 17 -

Dálkový ovladač Poznámka:

RECORDER RECEIVER • Pokud je rekordér nastavený do režimu
dálkového ovládání 2 nebo 3, audio vstup
12 receiveru/subwooferu se nepřepne. Viz. také
„Remote Control Mode“ na straně 145.

SOUND FM/AM (strana 29)
HDD/DVD FM/AM AUDIO IN RETRIEVER Stiskněte pro výběr vnitřního rozhlasového tuneru.

34

PAUSE PLAY STOP

5

REC STOP REC HELP INFO AUDIO IN (strana 33)

6ì 7 Stiskněte opakovaně pro výběr jednoho z audio

TOP MENU 8 vstupů receiveru/subwooferu (DVD/DVR1,

HOME MENU
9 10DISC
NAVIGATOR
GUIDE DVD/DVR2, DIGITAL nebo ANALOG).

12 11
CHANNEL
CM BACK 4. SOUND RETRIEVER
Stiskněte pro obnovení kvality CD zvuku u
ENTER komprimovaných audio zdrojů (strana 27).

CHANNEL CM SKIP
A.TV/ D.TV RETURN/EXIT

13 14 5. Ovládání přehrávání (strana 91)

15 PREV NEXT VOLUME 16

AUDIO SUBTITLE ANGLE MCACC PAUSE
Stiskněte pro pauzu přehrávání nebo záznamu.

17 / / TIMER REC REC MODE 18 PLAY
19 20 Stiskněte pro zapnutí přehrávání.
22 SETUP / TUNE+ SR + ONE TOUCH COPY 21
23
27 1 23 24 STOP
29 25 Stiskněte pro zastavení přehrávání.
/ ST- ENTER / ST+ PAUSE LIVE TV 26
28
4 56

F. S. SURR / TUNE- TEST TONE VIDEO IN

7 89 6. Ovládání záznamu (strana 83)

SURROUND ADVANCED SOUND MENU REC
CLEAR JUKEBOX Stiskněte pro zapnutí záznamu. Stiskněte opakovaně
0 pro nastavení času záznamu v kroku 30 minut.

SLEEP

INPUT CHANNEL VOLUME DISPLAY

TEXT TV/DVD RDS DISP

TV CONTROL

MAIN SUB Pokud je v obrazovce GUIDE Plus+® vidět červené
akční tlačítko, použijte je jako tlačítko
OPEONPEN jednotlačítkového záznamu.

… STOP REC
Stiskněte pro zastavení záznamu.

Důležité: 7. INFO
• Funkce, vytištěné na dálkovém ovladači zeleně, jsou Během sledování D.TV stiskněte pro zobrazení
informačního pruhu.
dostupné po přepnutí přepínače MAIN SUB MAIN/SUB do
polohy SUB. Stiskněte pro zobrazení přídavných informací pro
zvýrazněnou položku v systému EPG.
1. RECORDER
Zapne a vypne rekordér (z/do pohotovostního stavu) 8. HELP
Stiskněte pro zobrazení nápovědy jak použít právě
2. RECEIVER zobrazenou nabídku.
Zapne a vypne receiver (z/do pohotovostního stavu)
9. DISC NAVIGATOR (strana 94, 105)/TOP MENU
3. Tlačítka výběru funkce (strana 92)
Stiskněte pro zobrazení obrazovky diskového
HDD /DVD (strana 83) navigátoru nebo pro zobrazení nejvyšší nabídky,
Stiskněte pro výběr pevného disku (HDD) nebo DVD pokud je vložený disk DVD-Video nebo finalizovaný
pro záznam nebo přehrávání. Audio vstup disk DVD-R/-RW (Video).
receiveru/subwooferu se také přepne na DVD/DVR1.

- 18 -
Click to View FlipBook Version