The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-09 08:26:22

U-05_SK

U-05_SK

/ÈWPE na použitie 05U- -S

64# % " QrFWPEOÓL

Infomácie pre užívateľov o zbere a likvidácii starého zariadenia a použitých batérií 610;03/ENIE

Symbol Tieto symboly na výrobkoch obaloch a alebo v sprievodnej dokumentácii 1Se zníženie SJ[JLB ÞSB[V FMFLUSJDLâN QSúdoN OFPETUSBʥVKUF LSZU
zariadenia znamenajú, že použité elektrické a elektronické výborky a batérie nesmú byť QrÓTUSPKa alFCP [BEOú ʊasť
Çiadne ʊaTUJ Oie sú PQSBWJUeľOÏ
miešané s bežným komunálnym odpadom VäívateľoN 4FSWJT B PQSBWZ QrFOFDIaKUF LWBMJGJLPWBOâN
BaSyS CS QSBDPWOÓLpN TFSWJTV
Pre správnu likvidkáciu obnovu a recykláciu starých výborkov, elektroodpadu a
použitých batérií využívajte v súlade s platnými miestnymi právnymi predpismy VAROVANIE
príslušné zberné miesta. Toto zariadenie nie je vodetesné. Aby nedošlo k požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom, do jeho blízkosti neklaďte
Príklad symbolu Správnou likvidáciou použitých prístrojov a batérii pomôžete šetriť cenné suroviny a nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy alebo kvetináče) ani
pre batérie predchádzať tak možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie ho nevystavujte kvapkajúcej, striekajúcej vode, dažďu alebo
Pre ďalšie informácie o zbere likvidácii a recyklácii starých výrobkov a použitých vplyvu vlhkosti.
batérií sa obraťte na miestne úrady, miestne služby na likvidáciu odpadu alebo
predajné miesto, kde ste tento výrobok kúpili 7"307ANIE

Tieto symboly sú platné iba v Európskej únii. 1Se [BNFd[FOie OFCF[QFʊia W[OJLV QPäiaSV OFklaďUF OB QrÓTUSPK
äiadne [ESPKF PUvorFOÏIP PIňa OBQr [BQÈMFOú TWieʊLV BQPE

Pre krajiny mimo Európsku úniu:
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu a
610;03/ENIE , 7ETRANIU 1R¶4530+A
informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.
3E 1rJ JOštalácii UPIUP [Briadenia poOFDIajUF PLPMP OVUOâ QSieTUPS
na KFIP WeUSanie B QSe [MFQÝFOie PEWPEV UFQMB BTQPʥ DN
hore
DN OB [BEOej TUSBOe B DN QP PCidvoch TUSBOÈDI


7"307ANIE

7etracie ÝUSCJOZ B PUWPSZ sú VSʊFOé L WFOUJMáciJ
[BJsʳVKú
TQoľaIMJWú Qrevádzku WâSPCLV B DISÈOia ho QrFE QrFIriaUiN "CZ
Ta QrFEiÝMP OFCF[QFʊiu W[OJLV QPäiaSV
UieUP PUWPSZ OFTNú Cyť
OJLEZ CMPLPWané alFCP [BLSZUé QrFENeUmi BLP sú OPWJOZ

oCSVTZ
[ÈWeTZ
;Briadenie tiež nesmie Cyť Qoužívané OB
hrubom LPCFSDJ alFCP OB QPTUFMJ BQPE

2

1Sevádzkové QSPTUredie 5FOUP QSPEVLU KF VSʊFný QSe WÝFPCFDOÏ CeäOÏ
EPNÈDe QPVäJUie
Akékoľvek zlyhanie W EôTMFELV QPVäJUia QSe JOÏ ÞʊFMZ
OFä QSe
1Sevádzková UFQMPUB B WMILPTť QSPTUredia Qoužívanie W EPNÈDOPTUJ OBQr EMIPEPCÏ používanie QSe
¡$ Bä ¡$ Nenej
OFä SFMBUíWOej WMILPTUJ QrJ QPEOJLBUeľTLÏ ÞʊFMZ W SFšUBVSáciJ ʊJ QPVäJUiu OB MPEJ

Leď potom
OFCMPLPWBOâDI WeUSBDÓDI PUWPSoDI
NôäF Cyť potrebná KFIP PQSBWB
UáUP CVEF ÞʊUPWaná aj W
5FOUP QrÓTUSPK OFJOšUBMVKUF W zle WeUSBOej NieTUOPTUJ alFCP W miestach QSiebeIV [ÈSVʊOej EPCZ
WZTUBWFOâDI WZTPLej WMILPTUJ alFCP OB NiestaDI WZTUBWFOâDI BaSyS CS
QriaNeNV TMOFʊOéNV žiareniu alFCP TJMOÏNV VNeMÏNV PTWetleniu


610;03/ENIE 0HĽADNE /"1«JACIE)0 ,ÁBLA 7"307ANIE

1rJ NBOJQVMáciJ T OBQÈKaDÓN LábloN ho WäEZ VDIPQUF [B [ÈTUSʊLV .BMÏ ʊaTUJ VMPäUF NJNP EPTBI Eetí alFCP kojencov 1rJ JDI
/JLEZ ho OFPEQPKVKUF ťBIaOÓN [B TBNPUOâ LáCFM
QSeUPäF CZ NPIMP OÈIPEOoN prehltnutí JIOFď WZhľadaKUF Mekára
Eôjsť L KFIP QPÝLPdeniu alFCP k sLSBUV /JLEZ Ta OBQÈKacieIP Lábla
OFEPUâLaKUF
QPLiaľ NÈUF WMILÏ SVky
ISP[Ó [ÈTBI FMFLUSJDLâN
QSúEoN /B OBQÈKaDÓ LáCFM OFklaďUF OÈCZUoL BQPE
[BCSáʥUF jeho
priškripnutiu /JLEZ OFrobte OB Lábly V[oM
BOJ ho OFzvä[VKUF s
JOâNJ Láblami /BQÈKacie Láble CZ Nali Cyť WFEFOé UBL
BCZ OFCoMP
QSBWEeQPEPCOÏ
äF Ta QP OJDI CVEF ÝMBQBť 1PÝLPdFOâ OBQÈKaDÓ
LáCFM NôäF spôTPCJť QPäiaS alFCP ÞSB[ FMFLUSJDLâN QSúEoN ɇBT PE
ʊBTV sLPOUSPMVKUF
či KF OBQÈKaDÓ LáCFM W QPriaELV 1PLiaľ [JTUÓUF

äF KF LáCFM QPÝLPdFOâ
PCSáʳUF Ta OB OaKCMJäÝÓ BVUPSJ[PWBOâ TFSWJT
1*0/&&3 B QPäiadaKUF P KFIP WâNeOV

UPOZORNENIE

Spínač STANDBY/ON neslúži k úplnému oddeleniu prístroja
od napájania z elektrickej zásuvky. Vzhľadom k tomu, že pre
oddelenie od siete slúži napájací kábel prístroja, počítajte s tým,
že ho bude nutné niekedy (napr. v prípade nebezpečia) od
zásuvky odpojiť. Preto sa uistite, že je tento prístroj inštalovaný,
tak aby bolo možné napájací kábel v prípade potreby od zásuvky
jednoducho odpojiť. Aby sa zabránilo nebezpečiu vzniku
požiaru, zástrčka by mala byť odpojená zo zásuvky vždy keď
viete, že prístroj nebudete dlhšiu dobu používať (napr. počas
dovolenky apod.)

3

ĎaLVKFNF WÈN [B [BLúQFOie UPIUP výrobku 1JPOFFS 1SPTÓN
Qrečítajte TJ UFOUP OÈWPE na použitie
BCZ 1P[OÈNLB
TUF Ta EP[WedelJ
Bko TQSÈWOe UFOUP NPEFM PWMÈEBť 1P Qrečítaní WÝFtkýDI QPLZOov UFOUP OÈWPE VMPäUF
na CF[QFʊOoN Nieste QSe CVEúce QPVäJUie • 7ZPCSB[FOie QPVäJUÏ W UPNUP OÈWPEe na použitie Ta Nôže PE
TLVUoʊOÏIP výrobku mierne líšiť

0CTBI 1PVäJUie GVOLDiF 64# %"$BaSyS CS
Inštalácia PWMáEBʊa
Skôr, ako [BʊOFUF 1rFISÈWanie IVEoCOýDI TúCPSov VMPäFOâDI OB QPʊÓUBʊJ
,POUSPMB TúčaTUÓ CBMFOia
1rFE QPVäJUÓN EiaľLPWÏIP PWMÈEania 1rFISÈWanie IVEoCOýDI TúCPSov VMPäFOâDI OB QPʊÓUBʊJ
7MPäFOie CBUéSJÓ EP EiaľLPWÏIP PWMáEBʊa
1PVäÓWanie EiaľLPWÏIP PWMÈEača %PQMʥVKúce JOGPSNáciF
6Niestnenie QrÓTUSPKa
Odstraňovanie problémov ..............................................................12
1rJQPKFOie Bezpečnostné zásady ........................................................................13
;BEOý QBOFM
1rFEOý QBOFM Premiestňovanie prístroja .........................................................13
Umiestnenie prístroja ................................................................13
/È[WZ KFEOPUMJWâDI ʊaTUÓ B GVOLDiF Pravidelná starostlivosť a údržba .............................................13
%iaľLPWâ PWMáEBʊ Špecifikácia ........................................................................................13
1rFEOý QBOFM

0WMÈEanie

Základné ovládanie ...........................................................................9
Použitie slúchadiel ......................................................................9

Nastavenie ..........................................................................................9
Nastavenie DIRECT (priamy výstup) ......................................9
Nastavenie Hi-Bit 32 (zvýšenie dynamického rozsahu).........9
Nastavenie Up Sampling (prevzorkovanie) ............................9
Zmena digitálnych filtrov ........................................................10
Úprava uzamknutia rozsahu DAC (funkcia lock range) ......10
Nastavenie automatického vypínania (auto power down)..10
Nastavenie úrovne podsvietenia displeja a indikátorov ......10
Návrat k továrnemu nastaveniu na predvolené hodnoty.....10

4

Skôr, ako [BʊOFUF

,POUSPMB TúʊÈTUÓ CBMenia 7"307ANIE BaSyS CS 1PVäÓWanie EiaľLPWÏIP PWMÈEania 6Niestnenie prístroja

• %iaľLPWâ PWMáEBʊ Y • /FQPVäÓWaKUF OFTLMBEVKUF CBUéSJF OB QriaNoN TMOFʊOoN 1rJ QPVäJUÓ EiaľLPWÏIP PWMáEBʊa QSe PWMÈEenie UPIUP QrÓTUSPKa
*OšUBMVKUF UFOUP QrÓTUSPK OB SPWOâ B CF[QFʊOâ QPWSDI
• ;JOLPVIMÓLPWÏ CBUéSJF
UZQ """ Y TWeUMF W inoN QSPTUrFEÓ T OBENeSOPV UFQMPUPV

OBQr W BVUe NVTÓ Cyť EiaľLPWâ PWMáEBʊ OBNierený OB TFO[PS EiaľLPWÏIP • /FVNiestňujte QrÓTUSPK W OÈTMFEVKúciDI UZQoDI QSieTUPSov B W
• /BQÈKaDÓ LáCFM alFCP W CMÓ[LPTUJ vykurovacieho UeMFTB .ôäF UP spôTPCJť PWMÈEania OB QrÓTUSPKJ B W SÈNDJ QPENienoL
VWFEFOâDI OižšiF
• 5FOUP OÈWPE na použitie $% 30.
QSeTBLPWanie CBUéSJÓ
Qrehriatie
FYQMóziu alFCP zníženiu QP[íciáDI
• Sprievodca SýchlyN štartoN äJWPUOPTUJ CBUFSJÓ • %iaľLPWÏ PWMÈEanie NôäF Cyť OFTQoľaIMJWÏ
ak KF NFd[J /B IPSOú ʊasť 57 UFMFWí[ Oy PCSB[ NôäF Cyť sLSFTMFOâ

• #F[QFʊOPTUOá CSPäúSB EiaľLPWâN PWMáEBʊoN B TFO[PSoN EiaľLPWÏIP PWMÈEania /B LB[FUPWâ QrFISÈWBʊ B ďalšie [Briadenie
LUoSÏ jednoducho
• ;ÈSVʊOy MJTU • .BMÏ ʊaTUJ VLMadaKUF NJNP EPTBI Eetí B kojencov OB QrÓTUSPKJ QrÓQBEOÈ QrFLÈäLB
alFCP W QrÓQBEe
äF KF oWplyvňujú NBHOFUJDLÏ QPMF
1rJ OÈIPEOoN Qrehltnutí PLBNäJUe WZhľadajte MekárTLV EiaľLPWâ PWMáEBʊ OBNierenýO OB TFO[PS NJNP VWFEFOâ uIoM 7 NiestaDI WZTUBWFOâDI QriaNeNV TMOFʊOéNV žiareniu
1rFE QPVäJUÓN EiaľLPWÏIP PWMÈEača QPNPD 7 NiestaDI
LEF KF WZTPLÈ WMILPTť
7MPäFOie CBUéSJÓ EP EiaľLPWÏIP PWMáEBʊa • %iaľLPWÏ PWMÈEanie NôäF Cyť OFTQoľaIMJWÏ
ak OB TFO[PS 7 NiestaDI WZTUBWFOâDI QriaNeNV LPOUBLUV T WPEPV
6QP[PSOenie EPQBEÈ TJMOÏ TMOFʊOé TWeUMP alFCP svetlo zo žiarovky 7 UBLPN 7 NiestaDI T WeľNJ WZTPLPV alFCP WeľNJ OÓ[LPV UFQMPUPV
1Se EiaľLPWâ PWMáEBʊ Ta QPVäÓWBKú EWe CBUéSJF UZQV """ QrÓQBEe [NeʥUF VNiestnenie JOšUBMáciF alFCP PETUSBʥUF [ESPK 7 NiestaDI
LEF KF WJCSácia alFCP JOâ QPIZC
0Uvorte LSZU QSieTUPSV QSe CBUéSJF B WMPäUF EWe • %P QSieTUPSV QSe CBUéSJF WMPäUF CBUéSJF WäEZ W TQSÈWOoN TiMOÏIP svetla zo žiarovky 7 NiestaDI
LEF KF NOPäTUWo QSBDIV alFCP DJHBSFUPWÏIP dymu
CBUéSJF UZQV """
Qričom ECaKUF OB TQSÈWOV QPMBSJUV TNere podľa KFK QPMBSJUZ P[OBʊFOie
¦
QMVT B NÓOVT
7 NiestaDI
LEF Ta WZTLZUVKú IPSúce WâQBSy B PMFKF OBQr
CBUéSJÓ
WJď JMVTUSácia WnútornéIP QSieTUPSV QSe CBUéSJF • %iaľLPWÏ PWMáEBʊF QSP Sôzne [Briadenia sa NôžV OBW[ÈKoN LVDIZňa

• 1rJ WLMaEaOÓ CBUéSJÓ ECaKUF OB UP
BCZ TUF OFQPÝLPEJMJ SVÝJť 7ZIOiUF Ta QPVäJUiu EiaľLPWâDI PWMáEBʊov QSe ďalšie • Ak KF QrÓTUSPK JOšUBMPWaný OB QPIPWke
OB Irubom LPCFSDJ

Ako prvé WMPäUF NJOVT
QØM CBUéSJF QSVäJOZ TWPSiFL QSe CBUéSJF
1PÝLPdenie NôäF spôTPCJť [Briadenia OBDIÈdzajúce Ta W CMÓ[LPTUJ UPIUP QrÓTUSPKa To isté OB QPTUFMJ
OB TFEBDej TúQSBWe alFCP inoN
[WVL QPIMDVKúcoN
ÞOJL FMFLUSPMZUV alFCP Qrehriatie CBUéSJÓ sa UâLa JOÏIP [Briadenia
LUoré Uiež WZžBrVKF iOGSBʊFSWFOÏ QPWSDIV
NôäF dôjsť L zlyhaniu QSPEVLDiF TQSÈWOeIP B
žiarenie LWBMJUOéIP [WVLV
• /FQPVäÓWaKUF OPWÏ B TUBSÏ CBUéSJF TQPMoʊOe
• #BUéSJF Sô[OyDI [OBʊiFL NôžV Nať Sô[Oe OBQätie
aj keď sú • Ak TJ WÝJNOFUF zníženie EPTBIV EiaľLPWÏIP PWMáEBʊa

CBUéSJF sú slabé B KF UrFCB ich WZNeOJť
rovnakého NFOPWJUÏIP UZQV 1SeUP CZ Ta OFNali QPVäÓWBť
TQPMoʊOe CBUéSJF Sô[OyDI [OBʊiFL

• "CZ OFEPDIÈd[aMP L ÞOJLV LvBQBMJOZ [ CBUéSJF
Wyberte ju

ak OFNÈUF W ÞNZTMe QPVäÓWBť EiaľLPWâ PWMáEBʊ Elhšiu EPCV
NesiaD alFCP Elhšie) Ak EôKEF L ÞOJLV UFLVUJOZ
PQBUSOe
WZUriUF WOútorný QSieTUPS QSe CBUéSJF EiaľLPWÏIP PWMáEBʊa
B
QPUom WMPäUF OPWÏ CBUéSJF Aj EôKEF L ÞOJLV UFLVUJOZ [
CBtéSJF B EPTUBOF Ta EP TUZLV s QPLPäLPV
PQMÈDIOiUF
Ku WeľLâN NOPäTUWoN WPEZ

• #BUéSJF OFSP[FCeSaKUF
BOJ ich OFWIBd[VKUF EP PIňa alFCP WPEZ

• 1rJ MJLWJEáciJ QPVäJUâDI CBUFSJÓ
QSPTÓN
QPTUVQVKUF W TúMBEe
T NieTUOyNJ OBriadeniaNJ B QPdľa FOWJSPONFOUÈMOyDI
QSBWJEiFM
LUorÏ QMBUia Wo WBÝej krajine PCMBTUJ

• %PEÈWBOÏ CBUéSJF TMúžia L PWereniu GVOLʊOPTUJ UPIUP výrobkV
UieUP CBUéSJF OFNVTia veľmi EMIP WZESäať %PQPSVʊVKFNF
QPVäÓWBť BMLBMJDLÏ CBUéSJF
LUoSÏ NBKú Elhšiu äJWPUOPTť

7SáUhUF OB NieTUP LSZU QSieTUPSV QSe CBUéSJF

5

1rJQPKFOie

;BEOý QBOFM 1rJQPKFOie Lu LPNQPOFOUoN
WZCBWFOâDI EJHJUÈMOyN WâTUVQoN 1PʊÓUBʊ T 64# QPSUoN

6QP[PSOenie 1P[OÈNLB

• 1rFE WZUWPrFOÓN alFCP [NeOPV [BQPKFOia WZQOiUF OBQÈKanie • .ôäF Cyť OFvyhnutné JOšUBMPWBť EP QPʊÓUBʊa šQFDJÈMOy
B PEQPKUF OBQÈKaDÓ LáCFM [o [ÈTVWLZ PWMáEBʊ WJď TUSBOB


• 1rÓTUSPK QrJQPKUF EP [ÈTVWLZ Bä QPUom
čo sUF WÝFtky QrJQPKFOia USB
EPLPOʊJMJ OBQr QrJQPKFOie LPNQPOFOU
ďBMÝÓDI [BriadFOÓ AES/EBU OUT BaSyS CS COAXIAL OUT OPTICAL OUT
BQPE

5ZQ "
7TUVQOý LPOFLUPS "&4 &#6 %JHJUÈMOe ,PBYJÈMOy EJHJUÈMOy 0QUJDLâ EJHJUÈMOy 64# LáCFM
5FOUP EJHJUÈMOy WTUVQ QPEQPSVKF TJHOÈM WZWÈäFOâ LáCFM LáCFM ͙
LáCFM 7TUVQOý LPOFLUPS 64# UZQ #

"&4 &#6 Wo GPSNÈUe 1$. Bä EP ͙
1PEQPSB TJHOÈMov Wo GPSNÈUe 1$. Bä L)[ CJU


L)[ CJUov
B GPSNÈUe %4% Bä .)[


7TUVQOé LPOFLUPSZ %*(*5"- */ %P FMFLUSJDLej [ÈTVWLZ
5ieUP LPOFLUPSZ QPEQPSVKú TJHOÈMZ Wo /BQÈKaDÓ LáCFM QrÓTMVÝFOTUWo

GPSNÈUe 1$. Bä EP L)[ CJUov


7âTUVQOé LPOFLUPSZ "/"-0( -*/& 065
5ieUP EWB WâTUVQOé LPOFLUPSZ 3$" 9-3

HFOFSVKú TúCʏäOe TJHOÈMZ WZCSBOÏ
PWMáEBʊoN */165 4JHOÈMZ sú WâTUVQOé
QrJ Woľbe -*/& PWMáEBʊoN */165

7ZWÈäFOâ WâTUVQOý LPOFLUPS QPhľaE [o TUSBOZ 7ZWÈäFOâ LáCFM 7PMiaci QrFQÓOBʊ 7PMJaci QrFQÓOBʊ
prÓTUSPKa

FLWJWBMFOU L 9-3
ÁSPWFʥ BOBMóHPWÏIP WâTUVQV OB 4Múži L QrFQOVUiu GÈ[F BOBMóHPWÏIP
LPOFLUPSe jF možné OBTUBWJť CVʍ OB
(/% ;&.
GJYOú '*9

alFCP Wia[BOú 7"3*"#-&
WâTUVQV
1 2 )05

1P[OÈNLB:
$0-%
4JHOÈMZ 9-3 B 3$" sú QrFQÓOané
3 TQPMoʊOe

Ak KF QrJQPKFOý [osilňovaʊ QrJ R L RL
OBTUBWFOÓ WPMiaceIP QrFQÓOBʊa
OB Wia[BOâ PCKFN 7"3*"#-&

1SF NBJO [oTJMňPWBʊ
BUď
WZCBWFOâ 1SF NBJO [osilňPWBʊ T 3$" QJO LPOFLUPS

IMBTJUPTť [WVLV KF NPäOÏ PWMÈEBť WTUVQOýNJ LPOFLUPSmi WZWÈäFOÏIP UZQV WTUVQOýNJ LPOFLUPSmi
QPNPDou QrÓTUSPKa

6

1rJQPKFOie

1rFEOý QBOFM

7ZWÈäFOâ TMúchadloWâ WâTUVQOý LPOFLUPS 9-3
1)0/&4
BaSyS CS7ZWÈäFOâ TMúchadloWâ WâTUVQOý LPOFLUPS 9-3
1)0/&4

Tu QrJQPKUF TMúchadlPWâ LPOFLUPS 9-3 QJO 1PEQPSPWBOé sú Tu QrJQPKUF TMúchadlovâ LPOFLUPS 9-3 QJO. 1PEQPSPWBOé sú
TMúchadlá T JNQFEBOciou ͙ Bä ͙ Tlúchadlá T JNQFEBODiou ͙ Bä ͙
;BQPKFOie WPEJʊov QJO LPOFLUPSa TZNFUSJDLâ WâTUVQ
;BQPKFOie WPEJʊov QJO LPOFLUPSa TZNFUSJDLâ WâTUVQ


-DI )05 ĽaWâ LBOÈM
7ZWÈäFOâ WâTUVQOý LPOFLUPS (/% ;FN
7ZWÈäFOâ WâTUVQOý LPOFLUPS
-DI $0-% ĽaWâ LBOÈM
QPhľaE [o TUSBOZ QrÓTUSPKa
)05
QPhľad [o TUSBOZ QrÓTUSPKa

$0-%

3DI )05 1SBWâ LBOÈM
12
3DI $0-% 1SBWâ LBOÈM
3 1
4 2
3

,POFLUPS QSe TMúchadlá OFTZNFUSJDLâ KBDL
1)0/&4

5FOUP LPOFLUPS QPVäJUF QSe QrJQPKFOie šUBOEBSEOéIP
TMúchadlPWÏIP LPOFLUPSa 1PEQPSPWBOé sú TMúchadlá T
JNQFEBODiou ͙ Bä ͙

1rFE QrFISÈWaOÓN PUPʊUF PWMáEBʊoN
065165 EP QPäBEPWBOej QPMPIZ QSe
TMúchadlá

6QP[PSOenie

• 1rJ QrJQPKPWaOÓ WTUVQov WâTUVQov B TMpchadlPWâDI
LPOFLUPSov CVʍUF PQBUSOý B WäEZ Ta VJTUiUF
äF sú QJOZ
LPOFLUPSov WoʊJ sebe TQSÈWOe [BSPWOané

7

/È[WZ KFEOPUMJWâDI ʊaTUÓ B GVOLDiF

%iaľLPWâ PWMáEBʊ 1 STA/%#: 0/ 1rFEOý QBOFM 3 4 5 67 8 9
4Múži L QrFQOVUiu NFd[J [BQOVUÓN B 12
1 QPIPUPWPTUOýN TUBWoN BaSyS CS
2 ab c d
5MBʊidlP .65&
7J[ TUSBOB
/BTUBWFOÓ %JSFDUw Počas QrFISÈWania EPʊBTOe sUMNÓ [WVL 1/I S5"/%#: 0/ B 0WMáEBʊ 1)0/&4 ("*/
4Múži L QrFQOVUiu NFd[J [BQOVUÓN B QPIPUPWPTUOýN 4Múži QSe OBTUBWFOie [JTLV QSe TMúchadlá
3 8 5MBʊidlá 70- ¦ TUBWoN
4 1rJ [BQOVUÓ QrÓTUSPKa W QPMPhF 0/
Ta JOEJLÈUPS OBQÈKania C 0WMáEBʊ 065165
5 5ieUP UMBʊidlá TMúžia L OBTUBWFOiu IMBTJUPTUJ QPčúvania W TUrFEe UMBʊidla SP[TWieti 4Múži L WâCeSV UZQV WâTUVQV
Wrátane -*/&
B 1)0/&4
6 Bä 1)0/&4
7 5MBʊidlá QSe QriaNV WoľCV WTUVQV 7PMJʊ */165
4Ulačením KFEOéIP [ UMBʊidiel 64# $0"9 015 "&4 4Múži L WâCeSV WTUVQOéIP [ESPKa D 4MúchadlPWÏ LPOFLUPSZ 1)0/&4;WPMFOâ [ESPK Ta [PCSB[Ó OB EJTQMFKJ 4Múži L QrJQPKFOiu TMúchadiel
9 &#6 WZCFSUF QPäBEPWBOâ [ESPK
*OEJLÈUPS %*3&$5 E 0WMáEBʊ '*/& "%+645
5MBʊidlP -0$, 3"/(& Viď strana 9 "Nastavenie DIRECT" 4Múži L KFNOÏNV EPMBEeniu IMBTJUPTUJ TMúchadiel UPUP
4Ulačením tlačidla VQSBWÓUF SP[TBI [BNknutia %"$ OBTUBWFOie PWplyWʥVKF iba WâTUVQ QSe TMúchadlá

*OEJLÈUPS Hi-Bit 32
5MBʊidlP %*3&$5 7Jď TUSBOB
/BTUBWFOie )J #JU w
1P TUlačení UPIUP UMBʊidlB CVEF WâTUVQOý TJHOÈM
BLP WTUVQOý TJHOÈM UBL
BLo KF

CF[ WplyWV %41 *OEJLÈUPS 6Q 4BNQMJOH
7Jď TUSBOB
/BTtBWFOie 6Q 4BNQMJOHw
5MBʊidlP )J #JU
4UlačtF QSe [NeOV OBTUBWFOia )J #JU *OEJLÈUPS -0$, 3"/(& "%+645
7Jď TUSBOB
/BTUBWFOie SP[TBIV [BNknutia %"$
5MBʊidlP %*..&3
4UlačUF QSe OBTUBWFOie KBTV EJTQMFKa %JTQMFK

a 5MBʊidlá '*/& ¦ 4FO[PS EiaľLPWÏIP PWMÈEania
4Múžia L KFNOÏNV EPMBEeniu IMBTJUPTUJ TMúchadiel UPUP
OBTUBWFOie PWplyWʥVKF iba WâTUVQ QSe TMúchadlá
0WMáEBʊ 70-6.&
"CZ CoMP NPäOÏ PWMÈEBť IMBTJUPTť [WVLV [ LPNQPOFOUV
b B 5MBʊidlP %*(* '*-5&3 QrJQPKFOÏIP OB WâTUVQOý LPOFLUPS BOBMóHPWÏIP TJHOÈMV

WPMJaDi QrFQÓOBʊ OB [BEOoN QBOFMy QrÓTUSPKa
NVTÓ Cyť
4Ulačením [NeOÓUF UZQ QPVäÓWBOÏIP EJHJUÈMOeIP GJMUSa OBTUBWFOý OB 7"3*"#-&

C 5MBʊidlP 6Q 4BNQMF
4Ulačením tlačidla [NeOÓUF OBTUBWFOie QrFW[PSLPWania
TNeroN IPSe


8

0WMÈEanie

;ÈLMBEOé PWMÈEanie 1PVäJUie TMúchadiel /BTUBWFOie /BTUBWFOie 6Q 4BNQMJOH QrFW[PSLPWanie


;BQOiUF OBQÈKanie 1rJQPKUF TMúchadlá /BTUBWFOie %JSFDU Qriamy WâTUVQ
5áUP GVOLDia [WZÝVKF W[PSLPWBDiu GSFLWFODJu na
4Ulačte tlačidlo 1/* 45"/%#: 0/ OB QreEOoN QBOFMy 4Múchadlá QrJQPKUF EP QrÓ TMVÝOâDI LPOFLUPSov OB QrFISÈWanie
čo VNPäOÓ KBTOú WZTPko USBOTQBSFOUOú
QrFEOoN QBOFMy 1)0/&4 Bä
7TUVQOé TJHOÈMZ sú QriaNe WâTUVQZ
CF[ QSieDIPEV CF[ [WVLPWú QPEPCV
• *OEJLÈUPS OBQÈKania W TUrFEe UMBʊidlB Ta SP[TWietia QPVäJUia
cez %41 5PUP OBTUBWFOie KF QPEQPSPWané iba QrJ OBTUBWFOÓ
;WoľUF WâTUVQ TMúchadiel. Vďaka UPNV KF NPäOÏ EPTiaIOuť WeSOÏIP [WVLPWÏIP %*3&$5 OB 0'' WZQOVUé

B NÈ WplyW iba OB TJHOÈMZ
;WoľUF QPäBEPWBOâ WâTUVQOý LPOFLUPS 1PVäJUÓN PWMáEBʊa 065165 OB QrFEOoN QBOFMy WZCFSUF WâTUVQV
BLP KF QôWPEOý WTUVQOý TJHOÈM -JOFBS 1$.
0UPʊUF PWMáEBʊoN 065165 OB QrFEOoN QBOFMy LPOFLUPS
Lu LUoSÏNV TUF TMúchadlá QrJQPKJMJ • Predvolené UPWÈSOe OBTUBWFOie 0/ [BQOVUé

/BTUBWFOÓN OB -*/& [WoľUF BOBMóHPWâ WâTUVQOý LPOFLUPS ;NeOB OBTUBWFOia • Predvolené UPWÈSOe OBTUBWFOie -08
/BTUBWUF [JTL TMúchadiel
;WoľUF QPäBEPWBOâ WTUVQOý [ESPK 1PVäJUÓN PWMáEBʊa 1)0/&4 ("*/ OB QrFEOoN QBOFMy • Zakaždým
Leď TUlačíte OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ ;NeOB OBTUBWFOia
0UPʊUF PWMáEBʊoN */165 OB QrFEOoN QBOFMy alFCP WZCFSUF -08 OÓ[Ly
alFCP )*() WZTPLâ
[JTL tlačidlo DIRECT, nastavenie sa prepne medzi • Zakaždým
Leď TUlačíte OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ UMBʊidlP
TUlačte tlačidlo PEQPWeEBKúceIP QriaNeIP WPMJʊa WTUVQov ;B OPSNÈMOyDI QPENienoL CZ NaM Cyť WZCSaný WZTPLâ [JTL ON a OFF (zapnuté a vypnuté) 6Q 4BNQMF
GVOLDia Ta W DZLMoDI [NeOÓ OÈTMFEujúco
OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ )*() 1rJ OÓ[Lej IMBTJUPTUJ NôäF Cyť [WVL sLSFTMFOâ
-08 A )*() A 0'' OÓ[LÈ WZTPLÈ WZQOVUé
.
• 7ZCSBOâ WTUVQ Ta [PCSB[Ó OB EJTQMFKJ avšak WoľCB T OÓ[LyN [JTLoN -08 NôäF Cyť WIPEOÈ QSe • ,eď KF UáUP GVOLDia OBTUBWFOá OB 0/
OB QrFEOoN
• %BUB %4% jF možné QrFISÈWBť iba QrJ QPVäJUÓ WZSPWOanie [WVLPWej LWBMJUZ QBOFMy TWieti JOEJLÈUPS %*3&$5 OPT I CA L 1
pripojenia QPNPDou 64# BaSyS CS U p S a m p l e L OW
Urobte KFNOÏ EPMBEenie IMBTJUPTUJ TMúchadiel
0WMÈEaKUF QrFISÈWBOÏ [Briadenie 1PVäJUÓN PWMáEBʊa '*/& "%+645 OB QrFEOoN QBOFMy alFCP OPT I CA L 1
1PESPCOPTUJ Oájdete W OÈWPEe na použitie QrFISÈWBOÏIP QPNPDou '*/& OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ urobte KFNOÏ U p S amp l e H I GH
[Briadenia ÞQSBWZ
OPT I CA L 1
/BTUBWUF IMBTJUPTť [WVLV F I NE ADJUST Up Samp l e OFF
0UPʊUF PWMáEBʊoN 70-6.& OB QrFEOoN QBOFMy UPIUP |>
QrÓTUSPKa
alFCP QPVäJUF UMBʊidlá 70- OB EiaľLPWoN • ,eď KF UáUP GVOLDia OBTUBWFOá OB -08 alFCP )*()
OB
PWMáEBʊJ F I NE ADJUST QrFEOoN QBOFMy TWieti JOEJLÈUPS 6Q 4BNQMJOH
<|
/BTUBWFOie )J #JU [WâÝFOie EZOBNJDLÏIP SP[TBIV

• ÁQSBWZ sú NPäOÏ W SP[NFd[Ó œ LSPLov W[hľadoN L
SFGFSFOʊOej IPEOPUe 5PUP OBTUBWFOie [WZÝVKF EZOBNJDLâ SP[TBI EJHJUÈMOyDI
BVEJP TJHOÈMov
• /BTUBWFOia sú [BDIPWané aj QP QPVäJUÓ UMBʊidiel 70- "VEJP TJHOÈMZ W SP[NFdzí CJU B CJU sú LWBOUPWané
alFCP PWMáEBʊa 70-6.& OB CJUPWÏ TJHOÈMZ
čo VNPäʥVKF WZUWPriť IMBEÝÓ

QMZOVMFKÝÓ B KFNOeKÝÓ IVEoCOý WâSB[
5PUP OBTUBWFOie KF QPEQPSPWané iba QrJ OBTUBWFOÓ • 1rJ Sô[OoN OBTUBWFOÓ QSebieha Qrehrávanie To
%*3&$5 OB 0'' WZQOVUé

B NÈ WplyW iba OB TJHOÈMZ [WâÝFOPV W[PSLPWBDou GSFLWFODiou
BLo KF VWFEFOé
-JOFBS 1$. v sprievodnom HSBGe

• Predvolené UPWÈSOe OBTUBWFOie 0/ [BQOVUé
7[PSLPWBDia GSFLWFODia L)[
0'' -08 )*()
32 32 32
;NeOB OBTUBWFOia PCM 32 44.1
• Zakaždým
Leď TUlačíte OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ UMBʊidlP 48 176.4 352.8
)J #JU
OBTUBWFOie Ta QrFQOF NFd[J 0/ B 0'' 44.1 88.2 192 384
[BQOVUé B WZQOVUé
96 176.4 352.8
• ,eď KF UáUP GVOLDia OBTUBWFOá OB 0/
OB QrFEOoN 176.4 192 384
QBOFMy TWieti JOEJLÈUPS )J #JU 192 176.4 352.8
352.8 192 384
48 384 352.8 352.8
384 384
88.2

96

176.4

192

352.8

384

9

0WMÈEanie ÁQSBWB V[BNknutia SP[TBIV %"$ GVOLDia MPDL SBOHF
LOCK RANGE /BTUBWFOie BVUPNBUJDLÏIP WZQÓOania BVUP QPXFS EPXO

| - - - ->
;NeOB EJHJUÈMOyDI GJMUSov Táto funkcia uzamknutia rozsahu je užitočná hlavne 5áUP GVOLDia QrÓTUSPK BVUPNBUJDLZ WZQOF
ak nie je
vo chvíli,keď je požadovaná ultimátna hi-fi kvalita • Ak KF OBTUBWFOie [Nenené OB JOú
akú predvolenú EFUFLPWaný äiadny WTUVQOý TJHOÈM Wrátane UJDIB
alFCP
+FEOPUMJWé OBTUBWFOia jF možné urobiť QSe zvuku. Aj pri rovnakom jitteru (clock) vstupu môžu OPSNÈMOu IPEOPUV
OB QrFEOoN QBOFMy Ta SP[TWieti nie je urobená žiadna PQFSácia QP EPCV 15-tich NJOúU
WTUVQOé TJHOÈMZ 1$. B %4% byť zúžením rozsahu znížené kolaterály zvukov a JOEJLÈUPS -0$, 3"/(& "%+645
;NeOB OBTUBWFOia podtónov, čím sa zvýši kvalita zvuku. • 5PWÈSOe predvolené OBTUBWFOie 0/
Avšak v prípade, že je rozsah zúžený nadmerne, •
/BTUBWFOie EJHJUÈMOyDI WTUVQov
alFCP OBTUBWFOie QSe vstupné signály s vysokou úrovňou jitteru môžu /BTUBWUF BVUPNBUJDLÏ WZQOVUie OBQÈKania " 1 %
Qrehrávanie 1$. EáU Qri 64# QrJQPKFOÓ spôsobiť, že týmto zámkom "prekĺznu", čo povedie k 1Se QPLSPʊJMých VäíWBUeľov 1rJ WZQOVUoN QrÓTUSPKJ QPESäUF UMBʊidlP OB QrFEOoN QBOFMy
Zakaždým
Leď TUlačíte OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ %*(*5"- prerušeniu alebo výpadkom zvuku. Ak UMBʊidlP -0$, 3"/(& QPESäÓUF TUlačené 1/] 45"/%#: 0/ QP EPCV Wiac ako TFLúOE
kým sa
'*-5&3
Ta GJMUeS [NeOÓ W DZLloDI W QPrBEÓ 4)"31 A V týchto prípadoch je treba pri počúvaní zvuku OB Elhšie ako 5 TFLúOE
[ÓTLaUF NPäOPTť SP[TBI OF[BQOF OBQÈKanie
4-08 A 4)035. ;WoľUF QPäBEPWBOú IPEOPUV upraviť rozsah zamknutiia na trochu širšiu hodnotu, [ÞäJU P ďBMÝie 3 LSPLZ Avšak
BLo KF VWFEFOé W 1Se WZQOVUie GVOLDiF BVUPNBUJDLÏho WZQÓOania QPVäJUF rovnakâ
kým sa zvuk nevráti do normálu. Výpadky signálu, 6QP[PSOeOÓ B QP[OÈNLaDI VWFEFOâDI OižšiF
QPTUVQ
OPT I CA L 1 keď je nastavený rozsah nadmerne úzky (iné, ako NaMJ CZ TUF TJ VWeEPNJť
äF WâTMFELoN QPVäJUia
D . F I L TER SHARP normálne) spadajú mimo zaručené prevádzkové UejUP NPäOPTUJ SP[ÝÓrFOia P ďBMÝie LSPLZ
CVEF
podmienky. V takých prípadoch je treba nastavenie WZUWPrFOie WeľNJ jemného SFäJNV
ľahko
OPT I CA L 1 rozsahu zamknutia rozšíriť, kým sa výpadky signálu QPEMiehajúcim WâQBELoN TJHOÈMV
D . F I L T E R S L OW neprestanú prejavovať.
Tento prístroj zaznamenáva nastavený rozsah
OPT I CA L 1 zamknutia nezávisle pre každý vstupný zdroj.
D . F I L T ER SHORT BaSyS CS USB

4)"31 7ZUWÈra P Oiečo UWSEÝÓ B PTUrFKÝÓ [WVL A.P.D ON
4-08 7ZUWÈra NäkšÓ
KFNOeKÝÓ [WVL
4)035 1SPEVLVKF Wiac BHSFTíWOy [WVL T SýDIMPV 1P[OÈNLB

BCTPSQDiou • Ak KF EFUFLPWaná OFpočuteľná ÞSPWFʥ TJHOÈMV
QrÓTUSPK ho
• 5PWÈSOe predvolené OBTUBWFOie 4)"31 CVEF QPWBäPWBť [B QMBUOâ TJHOÈM
ʊÓN Ta GVOLDia BVUPNBUJDLÏIP
WZQÓOania OFBLUJWVKF
/BTUBWFOie QSe QrFISÈWanie %4% EáU [ 64# WTUVQV
Zakaždým
Leď TUlačíte OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ %*(*5"- ;WoľUF SFäJN OBTUBWFOia SP[TBIV -0$, 3"/(& 3P[TBI -0$, 3"/(& NôäF /BTUBWFOie ÞSPWOe QPETWietenia sUNBWFOie

'*-5&3
Ta GJMUeS [NeOÓ W DZLMoDI W QPrBEÓ .0%& A 4Ulačením tlačidla EiaľkPWÏIP PWMáEBʊa -0$, 3"/(& Cyť SP[ÝÓrFOý P ďBMÝie LSPLZ EJTQMFKa B JOEJLÈUPSov
.0%& A .0%& . ;WoľUF QPäBEPWBOú IPEOPUV WTUúQUF EP SFäJNV OBTUBWFOia
LOCK RANGE /PSNÈMOe OBTUBWFOie /BTUBWUF QPETWietenie EJTQMFKa
USB | - - - -> Ak KF OBTUBWFOá IPEOPUB 0'' WZQOVUé

EJTQMFK B
D . F I L T E R MOD E 1 6QP[PSOenie JOEJLÈUPSZ sú WZQOVUé 7ZQOVUÓN OBQÈKania EJTQMFja je
/PSNÈMOe OBTUBWFOie predvolené OBTUBWFOie
možné zOÓäJť P OFQBUSOÏ NOPäTUWo FMFLUSPOJDLého
USB • 5ýNUP sú NPäOÏ FÝUe KFNOeKÝie ÞQSBWZ LWBMJUZ [WVLV
ÝVNu a spotrebu elektrickej energie
D . F I L T E R MOD E 2 LOCK RANGE BMF TúʊBTOe Ta UýN WâSB[Oe [WZÝVKF poʊFUOPTť WâQBELov
| -> TJHOÈMV
UBLäF UieUP LSPLZ CZ NaMJ Vrobiť iba QPLSPʊJMý • 5PWÈSOe predvolené OBTUBWFOie OaKKBTOeKÝÓ

USB Väívatelia 7ZTPLâ TLMPO L WâQBELoN QrFISÈWania Ta
D . F I L T E R MOD E 3 /aKVäÝÓ SP[TBI NôäF QSejaviť najmä vUFEZ
ak sú QrFISÈWané OÈTMFEOe /BTUBWUF sUNBWFOie
2 TUPQZ T SP[EieMOPV W[PSLPWBDou GSFLWFODiou B 0QBLPWBOâN Ttlačením tlačidla %*..&3 OB EiaľLPWoN
Ak KF SFäJN OBTUBWFOý OB .0%& A .0%& A ;NeʥUF OBTUBWFOie QrFOPTPWPV rýDIMPTťou PWMáEBʊJ KF QPETWietenie EJTQMFKa W DZLMoDI [Nenené W 4-
.0%& , KF QSPHSFTíWOe zOJäPWaný ÞUMN WZTPLâDI 4Ulačením tlačidla '*/& OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ roch ÞSPWOiaDI ʊJ WZQOVUé A A A A0''
.
LNJUPʊUov NJNP počuteľného TQFLUSB NôäFUF [NeOJť OBTUBWFOie SP[TBIV [BNknutia • 1rFISÈWanie CVEF OÈDIZMOÏ L WâQBELoN ak W QrÓQBEe

• 5PWÈSOe predvolené OBTUBWFOie .0%& Zakaždým
keď je stlačené jedno z tlačidiel, sa nastavená äF CoMP QPNPDou GVOLDiF 6Q 4BNQMJOH OBTUBWFOé USB 4
IPEOPUB [NeOÓ LSPLZ
UBLUP QrFW[PSLPWanie B W[PSLPWBDia GSFLWFODia Ta [WâÝJMB D I MME R
10 UMBʊidlP '*/&
TUlačí raz
SP[TBI [Þäi
LOCK RANGE • Ak dôjde L WâQBELoN TJHOÈMV
VQSBWUF SP[TBI OB
| - - -> trochu ÝJSÝiu IPEOPUV
kým Ta [WVL OFWSÈUi EP
'*/&
TUlačené raz
SP[TBI SP[ÝÓrenia OPSNÈMV 7âQBELZ TJHOÈMV
LeEZ KF OBTUBWFOâ SP[TBI
OBENeSOe Þ[Ly JOâ
OFä OPSNÈMOy
TQBEBKú NJNP
[BSVʊFOÏ Qoužívané QPENieOLZ 7 UBLâDI QrÓQBEoDI KF
UrFCB OBTUBWFOie SP[TBIV [BNknutia SP[ÝÓriť
kým sa
WâQBELZ TJHOÈMV OFQrFTUBOú QSejavovať

• Ak sa chcete WSÈUJť L šUBOEBSEOéNV SP[TBIV LSPLov

WSáʳUF OBTUBWFOie OB predvolené UPWÈSOe OBTUBWFOie
WJď TUSBOB

0WMÈEanie 1PVäJUie GVOLDiF 64# %"$

/ÈWSBU L UPWÈSOeNV OBTUBWFOiu OB predvolené IPEOPUZ *OšUBMácia PWMáEBʊa 1rFISÈWanie IVEoCOýDI TúCPSov VMPäFOâDI OB
QPʊÓUBʊJ
Vykonaním UejUP PQFSáciF WSÈUiUF OBTUBWFOie QrÓTUSPKa OB • )VEoCOé TúCPSZ VMPäFOÏ OB QPʊÓUBʊJ jF možné
predvolené IPEOPUZ [ WâSPCZ prehrávať na UPNUP QrÓTUSPKJ QPNPDou 64# 1PNPDou 64# Lábla QrJQPKUF UFOUP QrÓTUSPK L QPʊÓUBʊu
1rÓTUSPK NVTÓ Cyť W QPIPUPWPTUOoN SFäJNe 45"/%#: QrJQPKFOia NFd[J QPʊÓUBʊoN B UýNUP QrÓTUSPKoN
"VEJP TPGUXBSF QSe QrFISÈWanie W QPʊÓUBʊJ KF Qotom
%SäUF TUMBʊFOÏ UMBʊidlP 6Q 4BNQMF OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ, B "CZ WÝBL CoMP NPäOÏ TúCPSZ UýNUP spôTPCoN NPäOÏ QPVäiť na QrFISÈWanie IVEoCOýDI TúCPSov
Qotom TUlačte tlačidlo 1 * 45 "/%#: 0/ OB QrFEOej TUSBOe QrFISÈWBť
NôäF Cyť OVUOÏ Nať W QPʊÓUBʊJ VMPäFOâDI OB QPʊÓUBʊJ QSPTUrFEOíDUWoN UPIUP QrÓTUSPKa
QrÓTUSPKa OBJOšUBMPWBOâ šQFDJÈMOy PWMáEBʊ 7iac informácií
nájdete OB JOUFSOFUPWâDI TUSÈOLaDI Pioneer, kde 1rFISÈWanie IVEoCOýDI TúCPSov VMPäFOâDI OB QPʊÓUBʊJ
RESET ? nájdete QPLZOZ UâLBKúce Ta JOšUBMáciF ovládača a
OBTUBWFOia QPʊÓUBʊa 1PNPDou 64# Lábla QrJQPKUF UFOUP QrÓTUSPK L QPʊÓUBʊu
4Ulačte tlačidlP %*3&$5 OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ BaSyS CS
;PCSB[Ó Ta EPUB[ QSe LPOFʊOÏ QPUWSdenie ;BQOiUF QPʊÓUBʊ

RESET ? ;BQOiUF UFOUP QrÓTUSPK
OK ?
7ZCFSUF TQSÈWOy WâTUVQOý LPOFLUPS
Ak chcete SFTFU QPUWSEJť
TUlačte OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ 1Se WoľCV WâTUVQV PUÈʊaKUF PWMáEBʊoN 065165 OB
UMBʊidlP %*(* '*-5&3 7ÝFtky OBTUBWFOia Ta WSÈUia OB QrFEOoN QBOFMy
predvolené UPWÈSOe IPEOPUZ Ak KF WâTUVQ [ WâTUVQOéIP LPOFLUPSa BOBMóHPWâ
[WoľUF
-*/&
OK !
/BTUBWUF WPMJʊ WTUVQov OB 64#
0UÈʊaKUF PWMáEBʊoN */165 OB QrFEOoN QBOFMy alFCP
stlačte tlačidlo 64# OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ

1rFISÈWaKUF QPäBEPWBOâ IVEoCOý TúCPS
VMPäFOâ
OB QPʊÓUBʊJ

1P[OÈNLB

• 1rJ QPVäJUÓ QrJQPKFOia UPIUP QrÓTUSPKa L QPʊÓUBʊu QPNPDou
USB, NôžV Cyť QSe QrFISÈWanie IVECZ OB WTUVQ UPIUP
QrÓTUSPKa Qrivedené OÈTMFEVKúce GPSNÈUZ TJHOÈMov
-JOFBS 1$. ,WBOUPWanie CJUov CJU
CJU
CJU

7[PSLPWBDia GSFLWFODia L)[
L)[
L)[

L)[
176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz

%4%
7[PSLPWBDia GSFLWFODia .)[
.)[
• 1rFE PEQPKFOÓN 64# kábla Ta WäEZ VJTUiUF
äF KF QrFISÈWanie
W QPʊÓUBʊJ VLPOʊFOé
• Ak 64# QPSU QPʊÓUBʊa OFPEQPWeEÈ šUBOEBSEV 64# )4

QrFISÈWanie IVEoCOýDI TúCPSov OFNVTÓ Cyť NPäOÏ
• Ak QPVäÓWaUF QrJQPKFOie 64#
BLo KF QPQíTaOP WyššiF
GVOLDiF
Qrehrávania UýNUP QrÓTUSPKoN Oie je možné QPVäiť L prehrávaniu
IVEoCOýDI TúCPSov QrFISÈWanie NVTÓ Cyť urobené
QPNPDou WMBTUOéIP TPGUXBSu QSe QrFISÈWanie OB QPʊÓUBʊJ

11

%PQMʥVKúce JOGPSNáciF

0ETUSBʥPWanie QSPCMÏNov 1rÓ[OBL 1rÓʊJOB 0ETUSBOenie Chec

5P
čP KF ʊBTUP NZlne QPWBäPWané [B QSPCMÏNZ B QPSVDIZ
KF spôTPCFOe iba OFTQSÈWOyN PWMÈEaOÓN Ak TJ NZTMÓUF
äF KF niečo s 1rJ QPVäJUÓ WTUVQV 64# Oie je • 7ZCSBOÏ [Briadenie W OBTUBWFOÓ QPʊÓUBʊa SLPOUSPMVKUF OBTUBWFOie QPʊÓUBʊa
týNUP QrÓTUSPKoN W OFQPriaELV
sLPOUSPMVKUF OižšiF VWFEFOÏ CPEZ /iekeEZ QSPCMÏN NôäF TQPʊÓWBť W JOoN [BriadFOÓ 1SeverUF počuť žaidny [WVL KF OFTQSÈWOe
ďalšie QrJQPKFOÏ LPNQPOFOUZ B TúWJTiace QrÓ TUSPKF Ak problémy nie je možné odstraniť ani po kontrole podľa nižšie • Ak CoM QrÓTUSPK QrJQPKFOý L 64# WTUVQV
uvedených CPEov
PCSáʳUF Ta OB OaKCMJäÝÓ BVUPSJ[PWBOâ TFSWJT 1JPOFFS
alFCP OB QSedajcu 7[PSLPWBDia GSFLWFODia 64# • 7 OBTUBWFOÓ QPʊÓUBʊa CoMP [WPMFOé .65& QPʊÓUBʊa FÝUe QrFE [BQOVUÓN UPIUP QrÓTUSPKa

WTUVQV [oTUÈWa TUÈMF rovnakÈ stlmenie [WVLV
OBTUBWFOie [WVLV W QPʊÓUBʊJ Ta NPIMP [NeOJť OB
• Ak QrÓTUSPK OFQSBDVKF OPSNÈMOe W EôTMFELV WonkajÝÓDI Wplyvov
BLP KF OBQrÓLMBE TUBUJDLÈ FMFLUrJOB
PEQPKUF B [OPWa QrJQPKUF Cez WTUVQ 64# sú počuť OBTUBWFOie L JOÏNV [Briadeniu 7 UPNUP QrÓQBEe
OBQÈKaDÓ LáCFM
QrÓTUSPK Ta WSÈUi EP OPSNÈMOyDI QSevádzkových QPENienoL Ak UýNUP spôTPCoN problémy Oie je OFIVEoCOé QPʊÓUBʊPWÏ [WVLZ • /FTQSÈWOe QrJQPKFOie skúste OBTUBWFOie L UPNVUP QrÓTUSPKu PCOPWJť
možné PETUSBOJť
PCSáʳUF Ta OB OaKCMJäÝÓ BVUPSJ[PWBOâ TFSWJT 1JPOFFS
alFCP OB QSedajcu 1rJ QPVäJUÓ JOÏIP WTUVQV [ESPKa
• 1PʊÓUBʊ OFSP[QP[OÈ UFOUP QrÓTUSPK
BaSyS CS ako 64# WTUVQV
Oie je možné z • SLPOUSPMVKUF QrJQPKFOia
1rÓ[OBL 1rÓʊJOB 0ETUSBOenie PC QrFISať IVEoCOé TúCPSZ 'PSNÈU TúCPSV
04 alFCP TPGUXBSF Oie je ;OPWa sLPOUSPMVKUF QPEQPSPWBOÏ 04
TPGUXBSF B
1rJ QPVäJUÓ 64# WTUVQV Oie je QPEQPSPWaný W[PSLPWBDiu GSFLWFODJu TúCPSov
1rÓTUSPK Ta WZQÓOa TÈN +F BLUJWPWané BVUPNBUJDLÏ WZQÓOanie "VUPNBUJDLÏ WZQÓOanie EFBLUJWVKUF WJď TUSBOB
možné QrFISÈWBť IJ GJ IVEoCOé %P QPʊÓUBʊa OFCoM OBJOšUBMPWaný QPUrFCOâ PWMáEBʊ %P QPʊÓUBʊa NôäF Cyť OVUOÏ OBJOšUBMPWBť
Nie je počuť äiadny [WVL
BOJ QP súbory TúCPSZ QrFTBIVKúce šQFDJÈMOy PWMáEBʊ 1PESPCOPTUJ Oájdete OB
[WPMFOÓ WTUVQV 7TUVQ KF zle QrJQPKFOý SLPOUSPMVKUF QrJQPKFOie WTUVQV 48 kHz/24 CJU B %4% TúCPSZ
7 [ÈWJTMPTUJ OB OBTUBWFOÓ QPʊÓUBʊa aj W QrÓQBEe
äF XFCPWâDI TUSÈOLaDI 1JPOFFS
1rJ QPVäJUÓ 64# WTUVQV B súCPSZ QSe QrFISÈWanie NBKú Sô[Oe W[PSLPWBDie SLPOUSPMVKUF OBTUBWFOie QPʊÓUBʊa
Aj keď nie je QrJQPKFOý äiadny +F BLUJWPWaná GVOLDia sUMNFOia [WVLV .65& 4Ulačte tlačidlo .65& OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ PWMÈEania QrFISÈWania [ PC GSFLWFODiF
WÝFtky NPIMi Cyť QrFWFEFOé OB
WTUVQ
KF počuť ÝVN WZQOiUF sUMNFOie [WVLV
nie je počuť äiadny [WVL WâTUVQe OB rovnakú GSFLWFODJu SLPOUSPMVKUF OBTUBWFOie QPʊÓUBʊa
;WVL KF QrFSVÝPWBOâ
alFCP NÈ 7 [ÈWJTMPTUJ OB OBTUBWFOÓ QPʊÓUBʊa OB UPNUP
WâQBELZ +F OBTUBWFOá veľmi OÓ[La IMBTJUPTť 6QSBWUF IMBTJUPTť QrÓTUSPKJ NôžV Cyť Qrehrávané TQúšťacie TJHOÈMZ 1rFQOiUF OB 64# WTUVQ B W OBTUBWFOÓ [WVLV
1rFQÓOBʊ WâTUVQV OFCoM OBTUBWFOý 1Se [NeOV SFäJNV WâTUVQV PUPʊUF WPMJʊoN 065165 QPʊÓUBʊa B DIZCPWé QÓQOVUia QPʊÓUBʊa WZCFSUF UFOUP QrÓTUSPK
1rJ QPVäJUÓ EJHJUÈMOeIP WTUVQV OB QrFEOoN QBOFMy Ak KF WâTUVQ [ WâTUVQOéIP 1rJ QPVäJUÓ JOÏIP WTUVQOéIP [ESPKa
ako KF
nie je počuť žiadny [WVL LPOFLUPSa BOBMóHPWâ
[WoľUF -*/& SP[ISBOie 64#
UFOUP QrÓTUSPK PC OFSP[QP[OÈ

%JHJUÈMOe WTUVQZ OBE L)[ ÀVN NôäF W[OJLBť [o TBNPUOÏIP [ESPKa SLPOUSPMVKUF
či nie je QrÓTUSPK QrJQPKFOý L rovnakému
OFQSPEVLVKú äiadny [WVL
alFCP /BTUBWFOâ SP[TBI [BNZLania MPDL SBOHF KF QSEeMäPWBDieNV LábMV
LUoSâ TMúži L OBQÈKaniu
PCʊBTOÏ [WVLZ veľmi Þ[Ly QPʊÓUBʊa alFCP ďBMÝieIP EJHJUÈMOeIP [Briadenia
%iaľLPWÏ PWMÈEanie OFGVOHVKF Ak sa používa iné, ako normálne nastavenie, za
týchto podmienok (veľmi úzky rozsah nastavenia lock %P QPʊÓUBʊa OFCoM OBJOšUBMPWaný QPUrFCOâ %P QPʊÓUBʊa NôäF Cyť OVUOÏ OBJOšUBMPWBť
range) môže k výpadkom zvuku dôjsť. Rozširujte PWMáEBʊ šQFDJÈMOy PWMáEBʊ 1PESPCOPTUJ Oájdete OB
nastavenie rozsahu až do úrovne, kedy výpadky zvuku XFCPWâDI TUSÈOLaDI 1JPOFFS
prestanú (viď. strana 10)

7 [ÈWJTMPTUJ OB QrJQPKFOoN [BriadFOÓ Leď Ta QPVäÓWa /BTUBWUF IPEOPUV QrFW[PSLPWania GVOLDie 6Q
GVOLDia 6Q 4BNQMJOH QSe [WâÝFOie W[PSLPWBDej 4BNQMJOH OB -08 OÓ[La
ak CVEú WâQBELZ
QPLSBʊPWBť
OBTUBWUF 0'' WZQ
WJď TUSBOB

GSFLWFODiF
NôäF EPDIÈdzať L WâQBELoN [WVLV )MBTJUPTť [WVLV QSe 04 alFCP TPGUXBSPWÏ BQMJLácie ;WýÝUF ÞSPWFʥ IMBTJUPTUJ
KF OBTUBWFOÈ veľmi OÓ[LP
%JHJUÈMOe QieJQPKFOÓ KF OFTQSÈWOe SLPOUSPMVKUF EJHJUÈMOy LPOFLUPS B VJTUiUF Ta
äF "VEJP WâTUVQ QSe 04 CoM sUMNFOý CoMP [WPMFOé SLPOUSPMVKUF OBTUBWFOie QPʊÓUBʊa B VJTUiUF Ta
äF
je poriadne pripojený .65&
KF GVOLDia .65& WZQOVUÈ Oie je WZQOVUâ [WVL
6LPOʊiUF WÝFtkZ OFQPVäÓWBOÏ BQMJLáciF
1P QrJQPKFOÓ L $% QrFISÈWBʊu alFCP JOÏNV zariadeniu /BTUBWUF TQSÈWOe QBSBNFUeS WâTUVQV EJHJUÈMOeIP +F PUvorených viac BQMJLáciÓ OBraz 1Se [WVLPWÏ [Briadenie WZCFSUF i1JPOFFS 64# %
WZCBWFOÏIP GVOLDiou OBTUBWFOia EJHJUÈMOeIP WâTUVQV QrFISÈWBʊa /BTUBWFOie [WVLPWÏIP WâTUVQV QSe 04 alFCP " $POWFSUFSw 1JPOFFS 64# % " QrFWPEOÓL

KF OBTUBWFOÈ IPEOPUB QrÓMJÝ OÓ[La TPGUXBSPWÏ BQMJLáciF Oie je TQSÈWOe

'PSNÈU EJHJUÈMOeIP WâTUVQOeIP [Briadenia Ak KF WâTUVQOé [Briadenie OBTUBWFOé QSe akýkoľvek %ôMFäJUÏ
nie je podporované JOâ GPSNÈU TJHOÈMV
ako 1$. %PMCZ %JHJUBM
%54

/iektoSÏ LPBYJÈMOe B PQUJDLÏ EJHJUÈMOe Láble BUď

[NeʥUF OBTUBWFOie OB 1$. • #MJäÝie JOGPSNáciF B QPLZOZ L JOšUBMáciJ šQFDJÈMOeIP PWMáEBʊa Oájdete OB XFCPWâDI TUSÈOLaDI 1JPOFFS
OFNVTia WâTUVQOý TJHOÈM TQSÈWOe QrFOÈÝať
SkúTUF QPVäiť JOâ LPBYJÈMOy alFCP PQUJDLâ EJHJUÈMOy
LáCFM

• #BUéSJF W EiaľLPWoN PWMáEBʊJ sú WZCJUÏ • 7ZNeʥUF CBUéSJF

• 7[EiaMFOPTť NFd[J QrÓTUSPKoN B EiaľLPWâN • %iaľLPWâ PWMáEBʊ QPVäÓWaKUF [o W[EiaMFOPTUJ
PWMáEBʊoN KF veľmi WeľLÈ najviac N PE QrÓTUSPKa B QPE uIMoN EP ¡
EoľaWB alFCP EPQSBWB PE QPNZTeMOej PTZ
• Uhol NFd[J QrÓTUSPKoN B EiaľLPWâN PWMáEBʊoN KF
veľmi Þ[Ly

• $FTUV TJHOÈMV [ PWMáEBʊa L QrÓTUSPKu CMPLVKF • 0ETUSBʥUF QrFLÈäLV alFCP [NeʥUF QP[íciu
[ LUorej
GZ[JDLÈ QrFLÈäLB môäFUF QrÓTUSPK EiaľLPWâN PWMáEBʊoN PWMÈEBť

• /B TFO[PS EiaľLPWÏIP PWMÈEania OB QrÓTUSPKJ TWieti • 1rFTVʥUF [ESPK TWeUMB
alFCP JOBL [BCSBʥUF UPNV

žiarovka alFCP JOâ TJMOâ [ESPK TWeUMB BCZ OB TFO[PS EPQBEBMP TJMOÏ TWeUMP

12

%PQMʥVKúce JOGPSNácie

#F[QFʊOPTUOé [ÈTBEZ 1SBWJEFMOÈ starostlivosť B ÞESäCB ŠQFDJGJLácia 1P[OÈNLB

1rFNieTtňovanie UPIUP QrÓTUSPKa • 1SBDI z QrÓTUSPKa PCʊBT zotrite Näkko uTVDIou IBndričkou -JOLPWâ WâTUVQ • ŠQFDJGJLácia B W[hľaE NôžV Cyť [Nenené CF[
Ak KF UP QrJ TJMOoN [OFʊJsteOÓ OVUOÏ
utriUF ho Näkkou Qredchádzajúceho VQP[PSOenia
1rFE QrFmiestneOÓN UPIUP QrÓTUSPKa Ta VJTUiUF
äF KF WZQOVUâ
WMILou IBndričkou
OBNPʊFOou W SP[UPLV OFVUSÈMOeIP 7âTUVQOá ÞSPWFʥ
QrÓQBEOe OBQÈKanie WZQOiUF TUlačte tlačidlo 1 45"/%#: ʊJTUJaceIP QSPTUriFELV Y [riFEeOâ WPEPV
1PUPN 3$" LPOFLUPS 7 • /È[WZ TQPMoʊOPTUÓ B QSPEVLUov tu VWFEFOÏ sú PDISBOOâNJ
0/ OB EiaľLPWoN PWMáEBʊJ alFCP OB QrFEOoN QBOFMy QrÓTUSPK [OPWa utriUF TVDIou hadričkou 9-3 LPOFLUPS 7 [OÈNLBNJ alFCP SFHJTUSPWBOâNJ PDISBOOâNJ [OÈNLBNJ
QrÓTUSPKa 1PUom
čP Ta VJTUÓUF
äF KF JOEJLÈUPS OBQÈKania OB QrÓTMVÝOâDI WMBTUOÓLov
ʊFMOoN QBOFMy [IBTOVUâ
PEQPKUF OBQÈKací LáCFM [o [ÈTVWLZ • /JLEZ W CMÓ[LPTUJ UPIUP [Briadenia OFQPVäÓWaKUF riFEJEMá
7âTUVQOá JNQFEBODia ͙
CFO[ÓO
JOTFLUJDíEOe TQSFKF alFCP JOÏ DIFNJLÈMJF
QSeUPäF 'SFLWFOʊOá DIBSBLUFSJTUJLB )[ Bä L)[ ¦ E#

1P PEQPKFOÓ OBQÈKacieIP Lábla QPLSBʊVKUF PEQPKFOÓN WÝFtkýDI spôsPCVKú LPSóziu
PEMVQPWanie alFCP ďalšie QPÝLPdenie 5)% /
alFCP OJäÝia
QrJQPKFOâDI LPNQPOFOU B [BriadFOÓ 1rJ QPLVTe P QrFTVOVUie QPWSDIV
alebo tiež NôäF Eôjsť L [Nene fBSbZ alFCP 4JHOÈM ÝVN
QrÓTUSPKa
LUoSâ KF Láblami TUÈMF QrJQPKFOâ Lu LPOFLUPSoN JOâDI QPÝLPdeniu gumových alFCP QMBTUPWâDI ʊaTUÓ
zariadFOÓ
NôäF Eôjsť L QPÝLPdeniu 3$" LPOFLUPS E# aleCP WZÝÝie
• 1ri QPVäJUÓ DIFNJDLZ OBQVsteOâDI utierok BUď
TJ 9-3 LPOFLUPS E# alFCP WZÝÝie
6Niestnenie QrÓTUSPKa prečítajte VQP[PSOenia B WBSPWania
LUoré NôžV Cyť %ZOBNJDLâ SP[TBI
VWFEFOé OB JDI PCBMoch CJU E# alFCP WZÝÝie
• 7ZCFSUF TUBCJMOé NieTUP W CMÓ[LPTUJ [Briadenia
LUoSÏ CJU E# alFCP WZÝÝie
CVEFUF T UýNUP QrÓTUSPKoN QPVäÓWBť • 1rFE ʊJTUeOÓN QrÓTUSPKa WäEZ OaKQSW PEQPKUF OBQÈKaDÓ LáCFM [
FMFLUSJDLej [ÈTVWLZ 4Múchadlový WâTUVQ
• 7ZIOiUF Ta UPNVUP VNiestneniu BaSyS CS
t /B QriaNoN TMOFʊOom TWeUMF 7âTUVQ
t 7o WMILoN alFCP zle WeUSBOoN QSPTUrFEÓ 45% LPOFLUPS N8 N8 ͙

t 1SPTUrFEie T FYUSÏNOou UFQMPUPV 9-3 LPOFLUPS N8 N8 ͙

t 1SPTUrFEie
LEF KF WJCSácia alFCP JOâ QPIZC
t 1SPTUrFEie
LEF KF NOPäTUWo QSBDIV alFCP DJHBSFUPWÏIP dymu 1PEQPSPWBOÈ JNQFEBOcia

0CKaWUF WâIPEZ SFHJTUSáciF 7ášIP výrobku POMJOF OB IUUQ XXX QJPOFFS DP VL alFCP IUUQ XXX QJPOFFS FV


PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_B3_En

© 2014 PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION.
Všetky práva vyhradené

<5707-00000-930-0S>

C


Click to View FlipBook Version
Previous Book
wat ICT Booklet QR Code-ผสาน
Next Book
Whistler Grand Newsletter