The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pioneer AVIC-F910BT, AVIC-F710BT, AVIC-F9110BT CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-18 12:02:42

Pioneer AVIC-F910BT, AVIC-F710BT, AVIC-F9110BT CZ

Pioneer AVIC-F910BT, AVIC-F710BT, AVIC-F9110BT CZ

Uživatelská příručka

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

AVIC-F910BT
AVIC-F710BT
AVIC-F9110BT

Navštivte internetové stránky www.pioneer.eu a zaregistrujte si svůj výrobek

Nejdříve si přečtěte “Důležité informace pro uživatele”!
“Důležité informace pro uživatele” obsahují důležité
informace, kterým musíte před použitím navigačního
systému porozumět.

Čeština

Obsah

ODbsah ěkujeme, že jste si zakoupili tento produkt značky Pioneer

Přečtěte si pozorně tyto provozní pokyny a seznamte se se správnou obsluhou svého modelu. Po
přečtení pokynů uchovejte návod na vhodném a bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Důležité Vyhledání a výběr místa ........................... 22
Náhledy obrazovek uvedené v příkladech se Vyhledání místa podle adresy ....................... 22
mohou lišit od skutečnosti. Vyhledání bodů zájmu (POI) v okolí ............. 23
Skutečné obrazovky mohou být z důvodu * Vyhledání POI v oblasti kolem kurzoru ... 23
zlepšení funkcí a výkonu měněny bez * Vyhledání POI v okolí ............................. 24
předchozího upozornění. * Vyhledání POI v okolí aktuální trasy ....... 24
* Vyhledání POI v oblasti kolem
Úvod ............................................................. 6 cílového místa ......................................... 25
Přehled příručky .............................................. 6 * Vyhledání POI v oblasti kolem adresy .... 25
* Jak pracovat s touto příručkou .................. 6 * Používání “Uložená hledání” .................. 25
* Terminologie ............................................. 6 Vyhledání POI v datech na externím
* Definice terminologie ................................ 6 paměťovém zařízení (USB, SD) ................. 27
Upozornění k přehrávání videa ....................... 6 Vyhledání místa podle souřadnic .................. 28
Upozornění k přehrávání DVD-Video .............. 6 Výběr místa z předchozího vyhledávání ....... 29
Upozornění k používání souborů MP3 ............ 7 * Smazání záznamu v
Kompatibilita se zařízením iPod ...................... 7 seznamu “Historie” .................................. 29
Mapové pokrytí ................................................ 7 Výběr místa uloženého v
Ochrana panelu LCD a obrazovky .................. 7 seznamu “Oblíbené” ................................... 29
Poznámky k interní paměti .............................. 7 * Smazání záznamu v
* Před vyjmutím akumulátoru vozidla .......... 7 seznamu “Oblíbené” ............................... 30
* Data k vymazání ....................................... 8 Nastavení trasy pro návrat domů .................. 30
* Resetování mikroprocesoru ...................... 8 Nastavení trasy vyvoláním uložené trasy ..... 30
Vyhledání místa přetáčením mapy ............... 30
Základní ovládání ........................................ 9
Přehled součástí a funkcí ................................ 9 Po určení místa (Obrazovka
Vložení a vysunutí disku ............................... 10 mapových podkladů) ............................. 32
* Vložení disku ........................................... 10 Funkce na obrazovce “Obrazovka
* Vysunutí disku ......................................... 10 mapových podkladů” ................................... 32
Vložení a vyjmutí paměťové karty SD ........... 10 Trasa... .......................................................... 32
* Vložení paměťové karty SD .................... 10 Uložit jako... .................................................. 33
* Vyjmutí paměťové karty SD .................... 11 Nastavení místa jako nového cíle ................. 33
Připojení a odpojení paměťového Nastavení místa jako průjezdového bodu ..... 33
zařízení USB ............................................... 11 Určení místa jako nového cíle ....................... 33
* Připojení paměťového zařízení USB ...... 11 Nastavení místa jako počátečního bodu ....... 33
* Odpojení paměťového zařízení USB ...... 11 Zobrazení informací o konkrétním místě ...... 34
Připojení a odpojení iPodu ............................ 11 Umístění mapové značky .............................. 34
* Připojení iPodu ........................................ 11 * Odstranění mapové značky .................... 34
* Odpojení iPodu ....................................... 12 Zaregistrování místa jako vlastního POI ....... 35
Od spuštění k ukončení ................................ 12 Uložení místa do seznamu “Oblíbené” ......... 35
* Při prvním spuštění ................................. 12 Smazání záznamu v seznamu “Oblíbené” .... 36
Řádné spuštění ............................................. 13 Uložení pozice kurzoru jako místa s
Jak používat obrazovky nabídky navigace .... 14 bezpečnostní kamerou ................................ 36
* Přehled přepínání obrazovek .................. 14 Úprava informací o bezpečnostní kameře .... 37
* Funkce v jednotlivých nabídkách ............ 15
* Zobrazení obrazu ze zadní kamery ........ 15 Ověření aktuální trasy .............................. 38
Jak používat mapu ........................................ 16 Ověření podmínek na aktuální trase ............. 38
* Jak číst mapovou obrazovku .................. 16 * Rychlé přehrání simulované cesty .......... 39
* Přepínání mapového režimu ................... 18 * Zobrazení přehledu trasy na mapě ......... 39
* Změna měřítka mapy .............................. 18 Zobrazení aktuálního itineráře ...................... 39
* Přetočení mapy do požadované pozice .. 19
* Změna náklonu a úhlu natočení mapy .... 19 Úprava průjezdových bodů a cíle ............ 40
Základní postup vytvoření trasy .................... 20 Úprava průjezdových bodů ........................... 40
Ovládání obrazovek se seznamy * Přidání průjezdového bodu ..................... 40
(např. seznam měst) ................................... 20 * Třídění průjezdových bodů ..................... 40
Ovládání dotykové klávesnice ....................... 20 * Smazání průjezdového bodu .................. 40
Uložení aktuální trasy ................................... 40
* Smazání záznamu v seznamu
“Moje trasy” ............................................. 41
Smazání aktuální trasy ................................. 41

2

Obsah

Používání dopravních informací .............. 42 * Přímé zadání čísla .................................. 63
Zobrazení seznamu dopravního provozu ...... 42 * Ovládání nabídky DVD ........................... 63
Jak číst dopravní informace na mapě ........... 42 * Přehrávání sledu snímků
Nastavení dopravních informací ................... 42
(frame-by-frame) ..................................... 64
Telefonování hands-free ........................... 44 * Pomalé přehrávání ................................. 64
Telefonování hands-free – přehled ............... 44 Používání nabídky “Function” ....................... 64
Příprava komunikačních zařízení .................. 44 Přehrávání disků DVD-VR ........................ 66
Obrazovka nabídky Telefon .......................... 44 Jak se orientovat v obrazovce ...................... 66
Registrace mobilního telefonu ....................... 44 Používání kláves dotykového panelu ............ 66
* Vyhledání telefonů v okolí ....................... 44 * Vyhledání požadované scény a
* Vyhledání konkrétního telefonu .............. 45
* Spárování z mobilního telefonu .............. 46 spuštění přehrávání od
Připojení zaregistrovaného konkrétního času .................................... 67
mobilního telefonu ....................................... 46 * Přepínání režimu přehrávání .................. 68
* Odpojení mobilního telefonu ................... 47 * Používání funkce přeskakování reklam .. 68
* Vymazání zaregistrovaného telefonu ...... 47 * Přehrávání výběrem ze seznamu titulů .. 68
Příjem telefonního hovoru ............................. 47 * Přehrávání sledu snímků
* Převzetí příchozího hovoru ..................... 47 (frame-by-frame) ..................................... 68
* Odmítnutí příchozího hovoru .................. 48 * Pomalé přehrávání ................................. 68
Volání ............................................................ 48 Používání nabídky “Function” ....................... 69
* Přímé vytočení čísla ................................ 48 Přehrávání videa DivX .............................. 70
* Vytočení čísla z historie .......................... 48 Jak se orientovat v obrazovce ...................... 70
* Vytočení čísla z obrazovky “Kontakty” .... 49 Používání kláves dotykového panelu ............ 70
* Vytočení telefonního čísla POI ................ 49 * Přehrávání sledu snímků
* Snadné volání domů ............................... 50 (frame-by-frame) ..................................... 71
Upozornění na příchozí SMS ........................ 50 * Pomalé přehrávání ................................. 71
Přenos telefonního seznamu ........................ 50 * Vyhledání požadované scény a
Vymazání paměti .......................................... 51 spuštění přehrávání od
Nastavení telefonu ........................................ 51 konkrétního času .................................... 71
* Nastavení hlasitosti telefonu ................... 51 Používání nabídky “Function” ....................... 72
* Ukončení přenosu Bluetooth ................... 52 Nastavení DVD-Video, DVD-VR, DivX ...... 73
* Automatické převzetí hovoru .................. 52 Zobrazení nabídky Nastavení DVD .............. 73
* Nastavení funkce automatického Nastavení hlavního jazyka ............................ 73
odmítnutí ................................................. 52 Nastavení zobrazení ikony úhlu záběru ........ 73
* Potlačení ozvěny a snížení šumu ........... 52 Nastavení poměru stran ................................ 73
* Nastavení automatického připojení ......... 53 Nastavení rodičovského zámku .................... 74
* Změna názvu zařízení ............................ 53 * Nastavení číselného kódu a úrovně ....... 74
Upozornění k hlasitému telefonování Zobrazení registračního kódu DivX VOD ...... 75
(hands-free) ................................................ 53 Nastavení “Automatické přehrávání” ............ 75
Aktualizace softwaru bezdrátové Nastavení souboru titulků u DivX .................. 75
technologie Bluetooth ................................. 54 Tabulka jazykových kódů pro disky DVD ...... 76
Přehrávání hudebních souborů
Přehrávání zvukových disků CD .............. 56 (z USB nebo SD) .................................... 77
Jak se orientovat v obrazovce ....................... 56 Postup pro spuštění ...................................... 77
Používání kláves dotykového panelu ............ 56 Jak se orientovat v obrazovce ...................... 77
Výběr stopy ze seznamu ............................... 57 Používání kláves dotykového
Používání nabídky “Function” ....................... 57 panelu (Hudba) ........................................... 78
* Výběr stopy ze seznamu ........................ 79
Přehrávání hudebních souborů * Prohledávání vložených
na disku ROM ......................................... 58 textových informací ................................. 79
Jak se orientovat v obrazovce ....................... 58 Používání nabídky “Function” ....................... 79
Používání kláves dotykového panelu ............ 58 Přehrávání videosouborů
* Výběr stopy ze seznamu ......................... 59 (z USB nebo SD) .................................... 81
* Prohledávání vložených Postup pro spuštění ...................................... 81
textových informací ................................. 59 Jak se orientovat v obrazovce ...................... 81
Používání nabídky “Function” ....................... 60 Používání kláves dotykového
panelu (Video) ............................................. 82
Přehrávání disků DVD-Video .................... 61 * Vyhledání požadované scény a
Jak se orientovat v obrazovce ....................... 61 spuštění přehrávání od
Používání kláves dotykového panelu ............ 61 konkrétního času .................................... 82
* Opětovné spuštění přehrávání Používání nabídky “Function” ....................... 83
(záložka) ................................................. 63
* Vyhledání požadované scény a 3
spuštění přehrávání od
konkrétního času ..................................... 63

Obsah

Používání zařízení iPod (iPod) .................. 84 * Místní nastavení ................................... 105
Postup pro spuštění ...................................... 84 * Nastavit domů ....................................... 106
Jak se orientovat v obrazovce ....................... 84 * Demo režim .......................................... 106
Používání kláves dotykového * Nastavení zvuku ................................... 106
panelu (Hudba) ........................................... 85 * O programu ........................................... 106
* Vyhledání skladby ................................... 85 * Nastavení zobrazení POI ...................... 106
Spuštění přehrávání videa ............................ 86 * Vytvoření nových kategorií ................... 107
Používání kláves dotykového * Úprava vlastních POI ............................ 108
panelu (Video) ............................................. 87 * Záznam historie cesty ........................... 109
* Vyhledání videa ...................................... 87 * Nastavení polohy bydliště ..................... 110
Používání nabídky “Function” ....................... 88 Možnosti nabídky “Systémová nastavení” .. 111
* Zobrazení nabídky
Používání rádia (FM) ................................. 90
Jak se orientovat v obrazovce ....................... 90 “Systémová nastavení” ......................... 111
Používání kláves dotykového panelu ............ 90 * Volba jazyka ......................................... 111
* Přepínání mezi zobrazením * Změna úvodní obrazovky ..................... 111
podrobností a seznamem předvoleb ....... 91 * Nastavení zadní kamery ....................... 112
* Uložení a vyvolání vysílacích frekvencí .. 91 * Úprava polohy odezvy dotykového
* Používání textu rádiového vysílání ......... 91
Používání nabídky “Function” ....................... 92 panelu (kalibrace dotykového
* Uložení nejsilnějších panelu) .................................................. 112
vysílacích frekvencí ................................. 92 * Úprava jasu obrazovky ......................... 113
* Omezení na stanice s * Nastavení barvy osvětlení .................... 113
regionálními programy ............................ 93 * Zobrazení informací o verzi programu .. 114
* Ladění silných signálů ............................. 93 * Obnovit výchozí hodnoty ...................... 114
* Vyhledání stanice RDS podle * Vypnutí obrazovky ................................ 114
programového typu (PTY) ....................... 93 Volby nabídky “AV Sound Settings” ............ 114
* Příjem dopravních hlášení ..................... 93 * Zobrazení nabídky “AV
* Ladění alternativních frekvencí ............... 94 Sound Settings” .................................... 114
* Přerušení programů zpráv ...................... 94 * Úprava vyvážení ................................... 115
* Stavy ikony přerušení (např. * Používání ekvalizéru ............................. 115
ikona TRFC) ............................................ 95 * Úprava nastavení hlasitosti ................... 117
* Seznam programových typů (PTY) ......... 96 * Použití výstupu do subwooferu ............. 117
* Používání horní pásmové propusti ....... 117
Používání rádia (AM) ................................. 97 * Přizpůsobení úrovní hlasitosti zdroje .... 117
Jak se orientovat v obrazovce ....................... 97 * Zvýraznění basů (Zesílení basů) .......... 118
Používání kláves dotykového panelu ............ 97 Možnosti nabídky “AV System Settings” ..... 118
* Přepínání mezi zobrazením * Zobrazení nabídky “AV
podrobností a seznamem předvoleb ....... 97 System Settings” ................................... 118
* Uložení a vyvolání vysílacích frekvencí .. 98 * Nastavení vstupu videa 1 (AV1) ........... 118
Používání nabídky “Function” ....................... 98 * Nastavení vstupu videa 2 (AV2) ........... 119
* Uložení nejsilnějších vysílacích * Přepnutí nastavení
frekvencí ................................................. 98 automatické antény ............................... 119
* Ladění silných signálů ............................. 98 * Změna režimu širokoúhlé obrazovky .... 119
* Přepínání úplného ztišení /
Používání vstupu AV ................................. 99 ztlumení zvuku ...................................... 119
Používání AV1 .............................................. 99 * Nastavení zadního výstupu .................. 120
Používání AV2 .............................................. 99 * Vyhledávání Auto PI ............................. 120
Používání kláves dotykového panelu ............ 99 * Nastavení kroku ladění FM ................... 120
Další funkce ............................................. 121
Přizpůsobení předvoleb .......................... 100 Nastavení funkce proti krádeži .................... 121
Možnosti nabídky “Nastavení navigace” ..... 100 * Nastavení hesla .................................... 121
* Základní operace v nabídce * Zadání hesla ......................................... 121
“Nastavení navigace” ............................ 100 * Smazání hesla ...................................... 121
* Nastavení času a GPS .......................... 100 * Zapomenutá hesla ................................ 121
* Nastavení času ..................................... 101 Návrat navigačního systému na
* Nastavení POI ....................................... 101 výchozí nebo tovární nastavení ................ 121
* Nastavení 3D ........................................ 101 * Nastavení položek ke smazání ............. 123
* Nastavení mapy .................................... 102 Dodatek .................................................... 125
* Zobrazené informace ............................ 102 Odstraňování potíží ..................................... 125
* Rych. přibl. ............................................ 103 Hlášení a jak na ně reagovat ...................... 129
* Režim náhledu ...................................... 103 Hlášení k funkcím audia .............................. 130
* Nastavit trasy ........................................ 104 Poziční technologie ..................................... 132
* Trasa ..................................................... 104 * Určení polohy podle GPS ..................... 132
* Varování ................................................ 105

4

Obsah

* Určení polohy podle “Dead
Reckoning” ............................................ 132

* Jak GPS a “Dead Reckoning”
navzájem spolupracují? ........................ 132

Velké chyby ................................................. 133
* Není-li možné určit polohu
prostřednictvím GPS ............................. 133
* Podmínky způsobující patrné
poziční chyby ........................................ 133

Informace o stanovení trasy ........................ 136
* Specifika vyhledávání trasy .................. 136

Zacházení s disky a péče o ně .................... 137
* Vestavěná mechanika a péče o ni ........ 137
* Podmínky okolního prostředí
pro přehrávání disku ............................. 138

Podporované disky ...................................... 138
* Disky DVD-Video a CD ......................... 138
* Disky se záznamem ve
formátu AVCHD .................................... 138
* Přehrávání duálních disků .................... 138
* Dolby Digital .......................................... 138
* Zvuk DTS .............................................. 139

Podrobné informace o
podporovaných médiích ............................ 139
* Kompatibilita ......................................... 139
* Tabulka kompatibility médií ................... 142

Bluetooth ..................................................... 146
Logo SD a SDHC ........................................ 147
WMA ........................................................... 147
DivX ............................................................. 147
AAC ............................................................. 147
Podrobné informace týkající

připojitelných iPodů ................................... 147
* iPod ....................................................... 148
* iPhone ................................................... 148
* iTunes ................................................... 148
Správné používání obrazovky LCD ............. 148
* Zacházení s obrazovkou LCD ............... 148
* Obrazovka z tekutých krystalů (LCD) ... 148
* Údržba obrazovky LCD ......................... 149
* Podsvícení LED .................................... 149
Informace na displeji ................................... 150
* Nabídka Cíl ........................................... 150
* Nabídka Telefon .................................... 150
* Nastavení Nabídka ............................... 151
* Nabídka klávesových zkratek ............... 152
* DVD Setup ............................................ 152
Glosář .......................................................... 153
Technické údaje .......................................... 156

5

Úvod

ÚPvod řehled příručky • Doplňující informace, alternativy nebo jiné
poznámky jsou uváděny v následujícím
Než začnete tento produkt používat, formátu:
přečtěte si nejprve “Důležité informace pro např.)
uživatele” (samostatná příručka) obsahující ❒ Pokud nebyla adresa bydliště dosud
varování, upozornění a další důležité uložena, nejdříve toto místo zadejte.
informace.
• Odkazy jsou uváděny tímto způsobem:
Jak pracovat s touto příručkou např.)
➲ Podrobnosti viz “Nastavení polohy
Vyhledání postupu podle toho, co bydliště” na straně 110.
chcete učinit
Definice terminologie
Jakmile se rozhodnete nebo víte, co chcete
udělat, vyhledejte si příslušnou stránku v “Přední displej” a “Zadní displej”
“Obsah”u.
Obrazovka upevněná k tělu této navigace je v
Vyhledání postupu podle názvu nabídky této příručce nazývána “Předním displejem”.
Jakékoli další obrazovky, které zakoupíte k
Přehled jednotlivých položek na obrazovce této navigaci, jsou zde uváděny jako “Zadní
včetně odpovídajících stránek naleznete v displej”.
kapitole “Informace na displeji” na konci této
příručky. “Video”

Glosář “Videosekvence” v této příručce označuje
pohyblivé snímky DVD-Video, DivX®, iPod či
V glosáři naleznete význam jednotlivých jakéhokoli zařízení, které je připojeno k
pojmů. tomuto systému kabelem RCA (např.
univerzální audiovizuální zařízení).
Terminologie
“Externí paměťové zařízení (USB, SD)”
Než se pustíte do dalšího čtení, věnujte
několik minut následujícím informacím o Paměťové karty SD, SDHC, paměťové
pravidlech použitých v této příručce. zařízení USB jsou v této příručce souhrnně
Seznámení se s těmito pravidly vám pomůže, označovány jako “externí paměťové zařízení
až se budete učit zacházet se svým novým (USB, SD)”. Pokud se jedná pouze o
zařízením. paměťové zařízení USB, je označován jako
• Tlačítka navigačního systému jsou “paměťové zařízení USB”.

uváděna VELKÝM, TUČNÝM písmem: Upozornění k přehrávání
např.) videa
Tlačítko MENU, tlačítko MAP.
• Jednotlivé položky různých nabídek, názvy Používání tohoto systému pro komerční účely
obrazovek a funkce jsou uváděny tučně v nebo pro veřejnou reprodukci může
uvozovkách “ “: představovat porušení autorských práv
např.) chráněných zákonem.
Obrazovka “Nabídka Cíl” nebo obrazovka
“Zdroj AV”. Upozornění k přehrávání
• Tlačítka dotykového panelu jsou uváděna DVD-Video
tučně v hranatých závorkách [ ]:
např.) Tento výrobek obsahuje technologie
[Cíl], [Nastavení]. chráněné autorskými právy, které jsou
chráněny patenty Spojených států a dalšími
zákony o duševním vlastnictví, jejichž majiteli
je společnost Macrovision Corporation a

6

Úvod

další. K používání této technologie chráněné lze prostřednictvím tohoto navigačního
autorskými zákony je nutný souhlas systému ovládat kompatibilní iPod.
Macrovision Corporation. Technologie je ❒ K dosažení maximálního výkonu
určena pro domácí a další omezené doporučujeme použít aktuální software pro
přehrávání, pokud Macrovision Corporation tento iPod.
nestanoví jinak. Zpětná analýza nebo ❒ Způsoby ovládání se mohou lišit v
demontáž jsou zakázány. závislosti na modelu iPodu a jeho
softwarové verzi.
Upozornění k používání ❒ Podrobnosti o kompatibilitě iPodu s tímto
souborů MP3 navigačním systémem naleznete na naší
webové stránce.
S dodávkou tohoto navigačního systému
získáváte licenci pro soukromé, nekomerční Mapové pokrytí
používání, nikoliv licenci ani právo používat
tento výrobek ke komerčním účelům (tedy za Podrobnosti o mapovém pokrytí tohoto
účelem vytváření zisku), pro účely živého navigačního systému naleznete na naší
vysílání (pozemní, satelitní, kabelové nebo webové stránce.
prostřednictvím jiných médií), vysílání/
datových přenosů v sítích internet, intranet Ochrana panelu LCD a
nebo jiných sítích, ani pro účely jiných obrazovky
systémů určených pro distribuci
elektronického obsahu, jako např. služby ❒ Pokud výrobek nepoužíváte, nenechávejte
placené hudby nebo hudby na přání (audio- na obrazovku LCD dopadat přímé sluneční
on-demand). Pro tyto účely je zapotřebí světlo. Dlouhodobé působení přímého
nezávislá licence. Podrobnosti naleznete na slunečního světla může vlivem vysoké
http://www.mp3licensing.com. teploty způsobit poškození obrazovky LCD.

Kompatibilita se zařízením ❒ Při používání mobilního telefonu udržujte
iPod anténu telefonu dále od obrazovky LCD,
aby nedocházelo k rušení videa
Tento produkt podporuje pouze následující projevujícího se v podobě teček, barevných
modely a softwarové verze iPodů. Ostatní pruhů apod.
nemusí pracovat správně.
❒ Aby nedošlo k poškození obrazovky LCD,
• iPod nano první generace; ver. 1.3.1 dotýkejte se tlačítek dotykového panelu
• iPod nano druhá generace; ver. 1.3.1 pouze prsty a na obrazovku sahejte jen
zlehka.
• iPod nano třetí generace; ver. 1.1.3
Poznámky k interní paměti
• iPod nano čtvrté generace; ver. 1.0.3
• iPod pátá generace; ver. 1.3 Před vyjmutím akumulátoru vozidla

• iPod classic; ver. 2.0 V případě odpojení nebo vybití akumulátoru
vozidla dojde k vymazání paměti a je nutné ji
• iPod touch první generace; ver. 2.2 znovu naprogramovat.
• iPod touch druhá generace; ver. 2.2 ❒ Některá data zůstávají zachována. Než

• iPhone; ver. 2.2 tuto funkci použijete, přečtěte si kapitolu
“Návrat navigačního systému na výchozí
• iPhone 3G; ver. 2.2 nebo tovární nastavení”.
❒ V této příručce jsou přístroje iPod a iPhone ➲ Podrobnosti o položkách, které budou
smazány, viz “Návrat navigačního systému
souhrnně označovány pojmem iPod.
❒ Pokud používáte navigační systém s

kabelovým rozhraním Pioneer USB pro
iPod (CD-IU230V) (v prodeji samostatně),

7

Úvod Tlačítko RESET

na výchozí nebo tovární nastavení” na
straně 121.

Data k vymazání

Vymazání informací provedete stisknutím
tlačítka RESET nebo odpojením žlutého
kabelu akumulátoru (nebo vyjmutím
akumulátoru samotného). Některá data však
v paměti zůstanou zachována.
❒ Některá data zůstávají zachována. Než

tuto funkci použijete, přečtěte si kapitolu
“Návrat navigačního systému na výchozí
nebo tovární nastavení”.
➲ Podrobnosti o položkách, které budou
smazány, viz “Návrat navigačního systému
na výchozí nebo tovární nastavení” na
straně 121.

Resetování mikroprocesoru

! UPOZORNĚNÍ

Stisknutím tlačítka RESET vymažete
nastavení AV zdroje. Funkce navigace
zůstanou však zachovány. Před vymazáním
si přečtěte příslušný odstavec.
➲ Podrobnosti o položkách, které budou

smazány, viz “Návrat navigačního systému
na výchozí nebo tovární nastavení” na
straně 121.
Mikroprocesor je nutné resetovat za
následujících podmínek:
• Před prvním použitím tohoto výrobku po
instalaci.
• Pokud výrobek nepracuje správně.
• Pokud se vyskytnou problémy s
provozováním systému.
• V případě změny kombinace zařízení.
• V případě přidání / odebrání doplňkových
výrobků připojených k navigačnímu
systému.
• Pokud se poloha vozidla zobrazená na
mapě významně odlišuje od skutečnosti.

1. Vypněte motor vozidla.

2. Hrotem propisky nebo podobným
nástrojem stiskněte tlačítko RESET.

8

Základní ovládání

Základníováldání

43 2 1

5
6

7

8
9

a

Přehled součástí a funkcí

V této kapitole jsou uvedeny informace o názvech součástí a hlavních funkcích jednotlivých tlačítek.

ቢ Slot pro disk Dlouhým stisknutím zobrazíte obrazovku
“Úprava obrázku”.
Vložte disk pro přehrání.
➲ Podrobnosti k ovládání viz “Úprava jasu
➲ Podrobnosti k ovládání viz “Vložení a obrazovky” na straně 113.
vysunutí disku” na straně 10.

ባ Obrazovka LCD ቨ MULTI-CONTROL

ቤ Tlačítko EJECT Otočení;
Upraví hlasitost zdroje AV (audio a video).
ብ Tlačítko RESET
Jednotlivý pohyb ovladače nahoru nebo
➲ Podrobnosti k ovládání viz “Resetování dolů;
mikroprocesoru” na straně 8. Umožňuje měnit měřítko mapy po
jednotlivých krocích.
ቦ Tlačítko MENU
Nepřetržitý pohyb nahoru nebo dolů;
Stisknutím tlačítka MENU zobrazte “Hlavní Mění mapové měřítko nepřetržitě.
nabídka”.
❒ Tato funkce je k dispozici jen při současně
Při zobrazení “Hlavní nabídka” tlačítko zobrazené mapě.
stiskněte a přidržte. Objeví se obrazovka
“Obrazovka Kalibrace”. Pohyb ovladače MULTI-CONTROL doleva
➲ Podrobnosti k ovládání viz “Úprava polohy nebo doprava;
Umožňuje změnit frekvenci o jeden krok;
odezvy dotykového panelu (kalibrace ovládá vyhledávání stop.
dotykového panelu)” na straně 112.
Nepřetržitý pohyb ovladače MULTI-
ቧ Tlačítko MAP CONTROL doleva nebo doprava;
Umožňuje ruční ladění stanic, rychlé
Stisknutím zobrazíte mapovou obrazovku. přetáčení vpřed nebo zpět.

9

Základní ovládání

Stisknutí středu ovladače MULTI- Disk se vysune.
CONTROL;
Umožňuje poslech předchozího navádění. Vložení a vyjmutí paměťové
karty SD
❒ Pokud je s navigačním systémem spárován
telefon, pak stiskem středu ovladače ! UPOZORNĚNÍ
MULTI-CONTROL lze převzít příchozí
hovor nebo hovor ukončit. • Udržujte záslepku slotu SD mimo dosah
malých dětí, aby ji náhodně nespolkly.
Nepřetržité stisknutí středu ovladače
MULTI-CONTROL; • Nikdy během přenosu dat z navigačního
Ztiší hlasitost zdroje AV (audio a video). systému neodpojujte paměťové zařízení,
Chcete-li tichý režim zrušit, znovu dlouze aby nedošlo ke ztrátě dat a poškození
stiskněte tento ovladač. karty.

ቩ Stavový indikátor připojení Bluetooth • Pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke ztrátě
nebo poškození dat uložených na
Rozsvítí se při spárování telefonu s paměťovém zařízení, obvykle není možné
navigačním systémem prostřednictvím tato data získat zpět. Společnost Pioneer
bezdrátové technologie Bluetooth. nepřebírá žádnou odpovědnost za škody či
výdaje vzniklé v souvislosti se ztrátou nebo
ቪ “Vstupní konektor “AV2“ poškozením dat.

Jedná se o vstupní konektor “AV2”. Pro Vložení paměťové karty SD
připojení externího videa použijte CD-RM10
(v prodeji samostatně). * Vložte paměťovou kartu SD do slotu
paměťové karty SD.
❒ Pokud chcete pomocí kabelu USB připojit Plocha kontaktů karty směřuje vlevo. Zatlačte
iPod (CD-IU230V), použijte vstup “AV1” kartu do slotu; po jejím zajištění uslyšíte
(RCA) na zadní straně přístroje. cvaknutí.

ቫ Slot paměťové karty SD

➲ Další informace viz “Vložení a vyjmutí
paměťové karty SD” na straně 10.

Vložení a vysunutí disku

Vložení disku

* Vložte disk do slotu.

❒ Do slotu nevkládejte nic jiného než disky. ❒ Tento systém není kompatibilní s kartou
Multi Media Card (MMC).
Vysunutí disku
❒ Není zaručena kompatibilita se všemi
* Stiskněte tlačítko EJECT. paměťovými kartami SD.

10 ❒ S některými paměťovými kartami SD
nemusí být zaručen optimální výkon
přístroje.

❒ Nevkládejte do slotu jiné předměty než
paměťové karty SD nebo záslepky slotu
SD.
Click to View FlipBook Version