The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-26 10:21:56

DEH-S220UI_cz

DEH-S220UI_cz

CD RDS AUTORÁDIO

Česky

DEH-S220UI Návod k obsluze
a instalaci

Obsah Česky

BaSys CSZačínáme....................................................................................... 3
Rádio ............................................................................................. 6
CD/USB/iPod®/AUX ...................................................................... 8
Režim App Mode ........................................................................ 11
Spotify® ....................................................................................... 12
Používání Pioneer Smart Sync/APP........................................... 13
Nastavení ................................................................................... 15

Nastavení funkcí FUNCTION...................................................... 15
Nastavení zvuku AUDIO............................................................. 17
Nastavení systému SYSTEM ...................................................... 18
Nastavení podsvícení ILLUMINATION....................................... 20
Nastavení funkce MIXTRAX.......................................................... 21

Doplňující informace.................................................................. 22
Připojení / Instalace..................................................................... 29

O tomto návodu k obsluze:
• V následujících pokynech se USB paměť nebo USB audio přehrávač označují jako

"USB zařízení".
• V následujících pokynech se iPod a iPhone® označují jako „iPod“.

-2-

Začínáme

Základní provozování

DEH-S220UI Česky

Ovladač M.C. (multi-control) USB port
SRC (zdroj)/OFF (vyp) (vysunutí)
DISP (displej) Slot pro disk

BAND /BaSys CS Okno displeje Tlačítko pro uvolnění
(PÁSMO)
BASS Vstupní jack AUX (3.5 mm stereo jack) panelu

Volitelné dálkové ovládání

Dálkový ovladač CD-R320 se prodává samostatně.

Často používané ovládání Ovládání
Stiskněte SRC/OFF pro zapnutí napájení.
Záměr Stiskněte a podržte SRC/OFF pro vypnutí
Zapnutí napájení * napájení.
Otočte voličem M.C..
Nastavení hlasitosti Opakovaně stiskněte SRC/OFF.
Výběr zdroje Opakovaně stiskněte DISP.
Změna informací na displeji Stiskněte BAND/ .
Návrat na předchozí zobrazení / seznam Stiskněte a podržte BAND/ .
Návrat na normální zobrazení z nabídky Stiskněte BASS.
Posílení úrovně basů • Úroveň basů můžete zvolit v nabídce

[BASS BOOST] (strana 18).

-3-

* Pokud je modro / bílý vodič tohoto přístroje připojen k ovládacímu terminálu relé automatické
antény vozidla, anténa vozidla se vysune, když je zdroj tohoto přístroje zapnutý. Chcete-li anténu
zasunout, vypněte zdroj.

Indikace na displeji

Indikace Popis
Zobrazí se, pokud existuje nižší vrstva nabídky nebo složky.
Zobrazí se, pokud je stisknuto a podrženo tlačítko BASS. Česky
Zobrazí se, pokud je nastavena funkce lokálního vyhledávání (strana 16).
Zobrazí se, pokud je přijímáno vysílání o dopravě.
Zobrazí se, pokud je nastavena funkce TA (dopravní hlášení) (strana 16).
Zobrazí se, pokud je nastavena funkce retriever (strana 17).

Zobrazí se, pokud je nastaveno náhodné přehrávání (random/shuffle).
Zobrazí se, pokud je nastaveno opakované přehrávání,
Zobrazí se, pokud je nastavena funkce iPod control (strana 10).
BaSys CS
Odejmutí předního panelu

Přední panel přístroje odejměte, aby se zabránilo krádeži. Odpojte všechny kabely a
zařízení, připojené k přednímu panelu a před jejich odpojením zařízení vypněte.

Odejmutí Nasazení

Důležité
• Nevystavujte přední panel silným nárazům.
• Přední panel chraňte před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.
• Odpojený přední panel vždy ukládejte do ochranného pouzdra nebo vaku.

Nabídka nastavení

Po zapnutí zapalování (otočení klíčku zapalování do polohy ON) po instalaci se na
displeji zobrazí nabídka nastavení [SET UP :YES].

-4-

1 Stiskněte volič M.C..
Nabídka nastavení zmizí po 30 sekundách bez ovládání. Pokud nyní nechcete
přístroj nastavit, otočením M.C. vyberte volbu [NO] a pak stiskněte pro potvrzení.

2 Otočte M.C. pro výběr možností, pak stiskněte pro potvrzení.
Chcete-li přejít k další nabídce, musíte svůj výběr potvrdit.

Položka nabídky Popis Česky

LANGUAGE Vyberte jazyk pro zobrazení textových informací z
[ENG] (angličtina), komprimovaného audio souboru.
[РУС] (ruština),
[TUR] (turečtina) Nastavení hodin.
Vyberte krok ladění pro pásmo FM - 100 kHz nebo 50 kHz.
CLOCK SET

FM STEP
BaSys CS
[100], [50]

3 Po dokončení všech nastavení se zobrazí [QUIT: YES].
Chcete-li se vrátit k první položce nabídky nastavení, otočením M.C. vyberte
[QUIT: NO], pak stiskněte pro potvrzení.

4 Stiskněte M.C. pro potvrzení nastavení.

Poznámky
• Nabídku nastavení můžete zrušit stisknutím tlačítka SRC/OFF.
• Tato nastavení lze provést kdykoliv v nastavení systému SYSTEM (strana 18) a v počátečním

nastavení INITIAL (strana 5).

Zrušení demo displeje (DEMO OFF)

1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2 Otočením M.C. vyberte [SYSTEM], pak stiskněte pro potvrzení.
3 Otočením M.C. vyberte [DEMO OFF], pak stiskněte pro potvrzení.
4 Otočením M.C. vyberte [YES], pak stiskněte pro potvrzení.

Počáteční nastavení INITIAL

1 Stiskněte a podržte SRC/OFF, dokud se přístroj nevypne.
2 Stiskněte a podržte SRC/OFF pro zobrazení hlavní nabídky.
3 Otočením M.C. vyberte [INITIAL], pak stiskněte pro potvrzení.

-5-

4 Otočením M.C. vyberte možnost, pak stiskněte pro potvrzení.

Položka nabídky Popis

FM STEP Vyberte krok ladění pro pásmo FM: 100 kHz nebo 50 kHz.

[100], [50] Vyberte, pokud je k zadním výstupním vodičům reproduktorů Česky
SP-P/O MODE připojen široko-pásmový reproduktor a k RCA výstupu je
připojen subwoofer.
[REAR/SUB.W]

[SUB.W/SUB.W] Vyberte, pokud je přímo k zadním výstupním vodičům repro-
duktorů připojen pasivní subwoofer a k RCA výstupu je
připojen subwoofer.
BaSys CS
[REAR/REAR] Vyberte, pokud jsou k zadním výstupním vodičům reprodukto-
rů a k RCA výstupu připojeny široko-pásmové reproduktory.
Pokud je k zadním výstupním vodičům reproduktorů připojen
širokopásmový reproduktor a RCA výstup se nepoužívá, můžete
vybrat buď [REAR/SUB.W] nebo [REAR/REAR].

S/W UPDATE Vyberte [SYSTEM INFO] pro potvrzení nejnovějších informací o
[SYSTEM INFO] systému na přístroji.

[SYSTEM UPDATE] Vyberte [S/W UPDATE] pro aktualizaci přístroje na nejnovější
software a inicializaci nastavení přístroje. Podrobnosti o
nejnovějším softwaru a aktualizaci naleznete na webu Pioneer.

SYSTEM RESET Vyberte [YES] (Ano) pro inicializaci nastavení přístroje. Přístroj
[YES], [NO] se restartuje automaticky.
(Některá nastavení mohou být zachována i po jeho
resetování.)

Rádio

Frekvence tuneru tohoto přístroje jsou přiděleny pro použití v západní Evropě, v Asii, na
Středním východě, v Africe a Oceánii. Použití v jiných oblastech může mít za následek
špatný příjem. Funkci RDS (Radio Data System) lze využívat pouze u FM stanic
vysílajících signál RDS.

Příjem přednastavených stanic

1 Stisknutím SRC/OFF vyberte [RADIO].
2 Stisknutím BAND/ vyberte pásmo z [FM1], [FM2], [FM3], [MW] nebo [LW].
3 Stiskněte numerické tlačítko (1/ až 6/ ).

-6-

TIP

Také tlačítky / lze zvolit přednastavenou stanici, pokud je v nastavení FUNCTION
nastaveno [SEEK] na [PCH] (strana 16).

Uložení nejsilnějších stanic (BSM) až 6/ ). Česky

Funkce BSM uloží 6 nejsilnějších stanic, které pak lze vybrat stisknutím (1/

1 Po výběru pásma stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2 Otočením M.C. vyberte [FUNCTION], pak stiskněte pro potvrzení.
3 Otočením M.C. vyberte [BSM], pak stiskněte pro potvrzení.
BaSys CS
Manuální sekvenční ladění
1 Po výběru pásma stiskněte / pro výběr stanice.

Stiskněte a podržte / , pak uvolněte pro sekvenční ladění dostupných stanic.
Skenování se zastaví, když přístroj začne stanici přijímat. Chcete-li vyhledávání zrušit,
stiskněte / .
Poznámka
[SEEK] musí být v nastavení FUNCTION nastaveno na [MAN] (strana 16).

Manuální uložení stanic
1 Během přijímání stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte jedno z čísel

předvolby (1/ až 6/ ), dokud nepřestane blikat.

Použití funkcí PTY

Přístroj vyhledá stanici podle PTY informací (typ programu).

1 Během příjmu FM stiskněte a podržte BASS.
2 Otočením M.C. vyberte typ programu z [NEWS/INF], [POPULAR], [CLASSICS]

nebo [OTHERS].

3 Stiskněte volič M.C..
Přístroj začne vyhledávat stanici. Jakmile ji nalezne, zobrazí se název programové
služby.

Poznámky
• Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko M.C..
• Program některých stanic se může lišit od programu indikovaného vysílaným PTY.
• Pokud žádná stanice nevysílá požadovaný typ programu, na přibližně dvě sekundy se zobrazí
[NOT FOUND] a poté se tuner vrátí na původní stanici.

-7-

CD/USB/iPod®/AUX

Přehrávání

Před připojením vašeho zařízení k přístroji odpojte od zařízení sluchátka. Česky

CD
1 Vložte disk do slotu (potištěnou stranou nahoru).

Pro vysunutí disku zastavte přehrávání a pak stiskněte tlačítko
BaSys CS .

USB zařízení (včetně Android™)/iPhone
1 Otevřete kryt USB portu.
2 Pomocí odpovídajícího kabelu připojte USB zařízení/iPhone.

Poznámka
Chcete-li použít automatické přepnutí na [USB] zdroj po připojení USB zařízení/iPhone, v nastavení
systému SYSTEM nastavte [USB AUTO] na [ON] (strana 19).

POZOR

Pro připojení USB zařízení použijte USB kabel (prodává se samostatně), protože jakékoli USB zařízení
připojené přímo k autorádiu by z panelu vyčnívalo, což by mohlo být nebezpečné.

Před odpojením zařízení nejprve zastavte přehrávání.

AOA připojení
Podrobnosti o AOA připojení naleznete na straně 14.

MTP připojení
Pomocí přiloženého kabelu lze k tomuto přístroji připojit přes MTP připojení většinu zařízení, na
kterých je nainstalován Android OS 4.0 nebo novější verze. Nicméně, v závislosti na připojeném
zařízení, verzi operačního systému nebo počtu souborů v zařízení, nemusí být možné audio
soubory / skladby přes MTP přehrávat. Upozorňujeme, že MTP připojení není kompatibilní s formáty
souborů WAV a FLAC, a také s funkcí MIXTRAX.

Poznámka
Pro použití MTP připojení se v nastavení systému SYSTEM musí nastavit [ANDROID WIRED] na
[MEMORY] (strana 19).

AUX
1 Vložte stereo mini jack do vstupního konektoru AUX.
2 Stisknutím SRC/OFF vyberte [AUX] jako zdroj.

-8-

Poznámka
Pokud je [AUX] v nastavení systému SYSTEM nastaveno na [OFF], nemůže být [AUX] vybrán jako
zdroj (strana 19).

Ovládání

V nastavení funkcí FUNCTION můžete provádět různé úpravy (strana 15). Česky
Pamatujte, že následující funkce nefungují pro AUX zařízení. Chcete-li AUX zařízení
ovládat, použijte ovladače na samotném AUX zařízení.

Záměr Ovládání
Výběr složky / alba * 1
Výběr stopy / skladby (kapitoly) Stiskněte 1/ či 2/ .
BaSys CSRychlý posun vpřed nebo vzad *3
Vyhledání souboru ze seznamu Stiskněte či .

Zobrazení seznamu souborů ve vybrané Stiskněte a podržte či .
složce / kategorii *1
Přehrávání skladby ve vybrané složce / 1 Stiskem a podržením BASS zobrazte
kategorii *1 seznam. 2 Otáčením M.C. vyberte
Abecední vyhledávání (pouze iPod) požadovaný název nebo kategorii souborů
(složek), pak stiskněte pro potvrzení.
Opakované přehrávání 3 Otáčením M.C. vyberte požadovaný
Náhodné přehrávání (Random/shuffle) soubor a poté stiskněte pro potvrzení.
Náhodné přehrávání všeho (pouze iPod) Spustí se přehrávání.
Pozastavení / obnovení přehrávání
Funkce Sound retriever*1*2 Stiskněte M.C., když je vybrána složka /
kategorie.

Stiskněte a podržte M.C., když je vybrána
složka / kategorie.

1 Stiskem a podržením BASS zobrazte
seznam. 2 Otáčením M.C. vyberte
požadovaný seznam kategorií a stiskněte
a podržte BASS pro vstup do režimu
abecedního vyhledávání (to lze také
dvojím otočením M.C.). 3 Otáčením M.C.
vyberte volbu písmena a pak stiskněte
pro zobrazení abecedního seznamu.
Chcete-li abecední vyhledávání zrušit,
stiskněte tlačítko BAND / .

Stiskněte 6/ .
Stiskněte 5/ .

Stiskněte a podržte 5/ .
Stiskněte 4/PAUSE.
Stiskněte 3/S.Rtrv.
[1] (efektivní pro nízkou úroveň komprese),
[2] (efektivní pro vysokou úroveň komprese)

-9-

Záměr Ovládání .
Návrat do kořenové složky (pouze CD/USB)*1 Stiskněte a podržte 1/
Přepínání mezi komprimovaným audiem a Stiskněte BAND/ .
CD-DA (pouze CD)
Změna jednotky v USB zařízení (pouze Stiskněte BAND/ .
zařízení, která podporují protokol
velkokapacitního paměťového zařízení) Česky

*1 Pouze komprimované audio soubory.
*2 Tato funkce je deaktivována, pokud je jako zdroj vybrán USB a je zapnuta funkce MIXTRAX.
*3 Při použití funkce rychlého posuvu vpřed nebo vzad při přehrávání souboru VBR nemusí být
zobrazená doba přehrávání správná.
BaSys CS
Užitečné funkce pro iPod

Režim linkového přehrávání Link play

Na základě právě přehrávané skladby můžete přistupovat k souvisejícím skladbám podle
interpreta, alba nebo žánru.

1 Při poslechu skladby stiskněte a podržte 4/PAUSE pro vstup do režimu Link play.

2 Otáčením M.C. vyberte režim ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]) (interpret, album,

žánr), pak stiskněte pro potvrzení.
Zvolená skladba / album se přehraje po právě přehrávané skladbě.

Poznámka
Zvolená skladba / album se může zrušit, pokud použijete jiné funkce, než které jsou v režimu Link play
(např. rychlý posuv vpřed a vzad).

Funkce iPod control

Přístroj můžete ovládat pomocí připojeného iPodu.
Následující modely iPodu nejsou s touto funkcí kompatibilní:

– iPod nano 1. generace, iPod s videem

1 Během přehrávání stiskněte BAND / a poté vyberte režim ovládání.

[CONTROL iPod]: Funkce iPod přístroje lze ovládat z připojeného zařízení iPod.
[CONTROL AUDIO]: Funkce iPodu lze ovládat pouze tlačítky na přístroji nebo na
dodávaném dálkovém ovladači. V tomto režimu nelze připojený iPod zapnout nebo
vypnout.

Poznámky
• Při přepnutí do režimu ovládání [CONTROL iPod] se pozastaví přehrávání skladby. Pro pokračování
přehrávání použijte připojený iPod.
• I když je režim ovládání nastaven na [CONTROL iPod], z přístroje jsou stále přístupné následující
možnosti ovládání:
– Pozastavení, rychlý posuv vpřed/vzad, výběr skladby/kapitoly
• Hlasitost lze nastavit pouze z přístroje.

- 10 -

O MIXTRAX (pouze USB/iPod) Česky

BaSys CSFunkce MIXTRAX vytváří nepřetržitý hudební mix z vaší hudební knihovny, doplněný
o iluminační efekty. Podrobnosti o nastaveních MIXTRAX, viz strana 21.
Poznámky
• Pokud je jako zdroj vybráno USB a je použita funkce MIXTRAX, funkce retriever je zakázána.
• V závislosti na souboru / skladbě nemusí být zvukové efekty dostupné.
• Pokud vás iluminační efekty za jízdy ruší, funkci MIXTRAX vypněte.

1 Stiskněte MIX pro zapnutí / vypnutí funkce MIXTRAX (on/off).

Režim aplikací App Mode

Poslech z aplikace v zařízení iPhone si můžete vychutnat prostřednictvím tohoto
přístroje. V některých případech můžete pomocí přístroje aplikace také ovládat.
Podrobnosti o kompatibilních zařízeních naleznete na webových stránkách Pioneer.

Důležité
Použití aplikací třetích stran může zahrnovat nebo vyžadovat poskytnutí osobních údajů, ať už
prostřednictvím vytvoření uživatelského účtu nebo jiným způsobem, a pro určité aplikace může
zahrnovat poskytnutí geolokačních dat.
VŠECHNY APLIKACE TŘETÍCH STRAN JSOU NA VÝHRADNÍ ZODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELŮ,
VČETNĚ ALE BEZ OMEZENÍ, ZA SBĚR A ZABEZPEČENÍ UŽIVATELSKÝCH DAT A ZÁSAD OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ. PŘÍSTUPEM K APLIKACÍM TŘETÍCH STRAN SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI
POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB A ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ JEJICH POSKYTOVATELŮ.
POKUD S PODMÍNKAMI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, GEOLOGICKÝCH DAT A ZÁSADAMI OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVATELŮ NESOUHLASÍTE, APLIKACE TŘETÍCH STRAN NEPOUŽÍVEJTE.
Pro uživatele iPhone
Tato funkce je kompatibilní s iPhone a iPod touch® s iOS 5.0 nebo novějším.
Poznámka
PIONEER NENÍ ODPOVĚDNÝ A ZŘÍKÁ SE ODPOVĚDNOSTI ZA APLIKACE TŘETÍCH STRAN A JEJICH
OBSAH (JINÉ, NEŽ APLIKACE PIONEER), VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZA JAKÉKOLI NEPŘESNOSTI
NEBO NEÚPLNÉ INFORMACE.

Přehrávání aplikace prostřednictvím přístroje

1 Připojte tento přístroj k mobilnímu zařízení.
• iPhone přes USB (strana 8)

2 Stisknutím SRC/OFF vyberte [APP].
3 Ke spuštění aplikace použijte mobilní zařízení.

- 11 -

Základní provozování

V nastavení funkcí FUNCTION můžete provést různé úpravy (strana 15).

Záměr Ovládání
Výběr stopy
Rychlý posun vpřed nebo vzad Stiskněte či .
Pozastavení / obnovení přehrávání či
Stiskněte a podržte . Česky
.
Stiskněte BAND/

Spotify®BaSys CS

(DEH-S220UI je kompatibilní pouze s aplikací Spotify nainstalovanou na iPhone.)
Spotify je hudební, distribuční streamingová služba, která není součástí
společnosti Pioneer. Další informace naleznete na adrese http://www.spotify.com.
Aplikace Spotify je k dispozici pro kompatibilní smartphony. Nejnovější informace o
kompatibilitě naleznete na stránce https://support.spotify.com/.
Chcete-li využívat službu Spotify za jízdy, nejprve si stáhněte aplikaci Spotify do iPhonu
nebo Android smartphonu. Můžete si ji stáhnout z App Store iTunes nebo Google Play.
Vyberte si bezplatný účet nebo placený účet Premium v aplikaci nebo na spotify.com.
Účet Premium vám poskytne další funkce, jako je poslech offline.

Důležité
• Tento produkt obsahuje software Spotify, který je součástí licencí třetích stran, viz:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
• Informace o zemích a oblastech, kde lze Spotify využívat, naleznete na:
https: //www.spotify.com/us/select-your-country/.

Poslech Spotify

Před použitím aktualizujte aplikaci Spotify na nejnovější verzi.

1 Připojte tento přístroj k mobilnímu zařízení.
• iPhone přes USB (strana 8)

2 Stisknutím SRC/OFF vyberte [SPOTIFY].
3 Spusťte aplikaci Spotify na mobilním zařízení a pak spusťte přehrávání.

Základní provozování

V nastavení funkcí FUNCTION můžete provést různé úpravy (strana 15).

- 12 -

Poznámka
Dostupné možnosti ovládání se mohou lišit podle typu obsahu (skladba / album / interpret / playlist /
rádio), které chcete přehrát.

Záměr Ovládání

Přeskočení stopy Stiskněte či .
Vyhledání stopy ze seznamu 1 Stiskem a podržením BASS zobrazte
seznam. 2 Otáčením M.C. vyberte
požadovanou kategorii a pak stiskněte pro Česky
potvrzení. 3 Otáčením M.C. vyberte
požadovaný soubor a pak stiskněte pro
potvrzení. Spustí se přehrávání.
BaSys CS
Pozastavení / obnovení přehrávání Stiskněte 4/PAUSE.
Palec nahoru (pouze pro rádio) Stiskněte 1/ .
Palec dolů (pouze pro rádio) Stiskněte 2/ .
Náhodné přehrávání (pouze pro skladby / Stiskněte5/ .
alba / interpreta / playlist)

Opakované přehrávání (pouze pro Stiskněte 6/ .
skladby / alba / interpreta / playlist)

Spuštění rádio kanálu na základě právě 1 Stiskněte a podržte 5/ pro spuštění rádia.
přehrávané skladby. 2 Stiskněte M.C..
Uložení informace o aktuálně přehrávané • Tato funkce nemusí být k dispozici
skladbě. v závislosti na vybrané skladbě.
Odstranění uložené informace o skladbě. 1 Stiskněte a podržte 3/S.Rtrv.

Zobrazí se [SAVE] / [UNSAVE].
2 Stiskněte M.C..

Poznámka
Některé funkce Spotify nemusí být možné z přístroje provozovat.

Používání Pioneer ARC APP

Přístroj můžete ovládat z aplikace Pioneer ARC APP, která je nainstalována na zařízení
iPhone / Android. V některých případech můžete pomocí tohoto přístroje ovládat
aspekty aplikace, jako je výběr zdroje, pauza, atd.
Podrobnosti o tom, jaké možnosti ovládání jsou v aplikaci k dispozici, naleznete v části
nápovědy aplikace.

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se používat aplikaci během jízdy. Nejprve sjeďte ze silnice a zaparkujte vozidlo na
bezpečném místě a teprve pak použijte ovládací prvky v aplikaci.

- 13 -

Pro uživatele iPhone Česky
Tato funkce je kompatibilní se zařízeními iPhone (iPhone 5 nebo novější) a iPod touch
BaSys CSse systémem iOS 8.0 nebo novějším.
Pioneer ARC APP si můžete stáhnout z iTunes App Store.
Pro uživatele Android zařízení
Tato funkce je kompatibilní se zařízeními se systém Android OS 4.1 až 7.1.2, které také
podporují technologii AOA (Android Open Accessory) 2.0.
Pioneer ARC APP si můžete stáhnout z Google Play™.

Poznámka
Některá Android zařízení připojená přes AOA 2.0 nemusí pracovat správně nebo vydávat různé zvuky v
důsledku jejich vlastního návrhu softwaru, bez ohledu na verzi operačního systému.

Vytvoření připojení pomocí Pioneer ARC APP

Vytvoření připojení k Android zařízení
1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2 Otočením M.C. vyberte [SYSTEM], pak stiskněte pro potvrzení.
3 Otočením M.C. vyberte [ANDROID WIRED], pak stiskněte pro potvrzení.
4 Otočením M.C. vyberte [APP CONTROL], pak stiskněte pro potvrzení.
5 Otočením M.C. vyberte [P.APP AUTO ON], pak stiskněte pro potvrzení.
6 Otočením M.C. vyberte [ON], pak stiskněte pro potvrzení.
7 Propojte tento přístroj s Android zařízením přes USB.

Pioneer ARC APP se v Android zařízení spustí automaticky.
Poznámka
Pokud aplikace Pioneer ARC APP dosud není na vašem Android zařízení nainstalována, na
Android zařízení se zobrazí zpráva, která vás vyzve k instalaci. Pro vymazání zprávy vyberte v
[P.APP AUTO ON] možnost [OFF] (strana 19).

Vytvoření připojení k iPhonu
1 Propojte tento přístroj se zařízením iPhone přes USB.
2 Stisknutím SRC/OFF vyberte libovolný zdroj.
3 Stiskněte a podržte M.C..

Pioneer ARC APP se na zařízení iPhone spustí.
Poznámka
Pokud se připojení nezdaří, spusťte aplikaci Pioneer ARC APP na iPhonu.

- 14 -

Poslech hudby na Android zařízení

1 Stiskněte SRC/OFF pro výběr [ANDROID].

Základní provozování Ovládání Česky

Záměr Stiskněte či .
Výběr stopy
Rychlý posun vpřed nebo vzad Stiskněte a podržte .
Pozastavení / obnovení přehrávání
Funkce Sound retriever Stiskněte 4/PAUSE.
BaSys CS
Stiskněte 3/S.Rtrv.
[1] (efektivní pro nízkou úroveň komprese),
[2] (efektivní pro vysokou úroveň komprese)

Nastavení

Některá nastavení můžete upravit v hlavním menu.

1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.

2 Otočením M.C. vyberte jednu z kategorií, pak stiskněte pro potvrzení:
• Nastavení funkcí FUNCTION (strana 15)
• Nastavení zvuku AUDIO (strana 17)
• Nastavení systému SYSTEM (strana 18)
• Nastavení podsvícení ILLUMINATION (strana 20)
• Nastavení funkce MIXTRAX (strana 21)

3 Otočením M.C. vyberte možnost, pak stiskněte pro potvrzení.

Nastavení funkcí FUNCTION

Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

Položka nabídky Popis

FM SETTING Přizpůsobení kvality zvuku podle signálu v
[TALK], [STANDARD], [MUSIC] pásmu FM ([ŘEČ], [STANDARDNÍ], [HUDBA]).
(K dispozici pouze pro pásmo FM.)

- 15 -

Položka nabídky Popis

BSM

Automaticky uloží šest nejsilnějších vysílacích
frekvencí stanic na tlačítka (1/ až 6/ .

REGIONAL Omezuje příjem na specifické regionální Česky
[ON], [OFF] programy, pokud je zvoleno automatické
vyhledávání AF (alternativní frekvence).
(K dispozici pouze v případě, že je vybráno
pásmo FM.) (Off = vypnuto, On = zapnuto).

BaSys CSLOCAL Lokální vyhledávání vám umožní naladit pouze

FM: [OFF], [LV1], [LV2], [LV3], [LV4] stanice s dostatečně silným signálem.
([OFF] = vypnuto, [LV] = úroveň).
MW/LW: [OFF], [LV1], [LV2]

TA Příjem aktuálních dopravních informací, pokud
[ON], [OFF] jsou k dispozici. (K dispozici pouze je-li vybráno
pásmo FM.) (Off = vypnuto, On = zapnuto).

AF Umožňuje přístroj přeladit na jinou frekvenci
[ON], [OFF] poskytující stejnou stanici. (K dispozici pouze v
případě, že je vybráno pásmo FM.)
(Off = vypnuto, On = zapnuto).

NEWS Přeruší aktuálně vybraný zdroj zpravodajským
[ON], [OFF] programem. (K dispozici pouze v případě, že je
vybráno pásmo FM.)
(Off = vypnuto, On = zapnuto).

SEEK Přiřazení tlačítka či pro vyhledání
[MAN], [PCH] stanic po jedné ([MAN] = manuální ladění)
nebo [PCH] = výběr stanic z předvolených
kanálů.

SAVE Uložení informace o právě přehrávané skladbě
UNSAVE do vašeho seznamu skladeb na Spotify.
Odstranění informace o skladbě uložené v
[SAVE].

- 16 -

Položka nabídky Popis

S.RTRV USB iPod

[1] (efektivní pro nízkou úroveň Vylepšení komprimovaného zvuku a Česky
komprese), obnovení bohatého zvuku.
[2] (efektivní pro vysokou úroveň • Toto nastavení není k dispozici, pokud:
komprese), • Jako zdroj je vybráno USB a funkce MIXTRAX je
[OFF] = vypnuto zapnutá.
• Je přehráván CD-DA/CD-TEXT.

AUDIO BOOK iPod Změna rychlosti přehrávání. (Není k dispozici,
[FASTER], [NORMAL], [SLOWER] pokud je vybrán režim [CONTROL iPod].)
BaSys CS
PAUSE

Pozastavení nebo obnovení přehrávání.

Nastavení zvuku AUDIO

Položka nabídky Popis

FADER*1

Vyvážení předních a zadních reproduktorů.

BALANCE

Vyvážení levého a pravého reproduktoru.

EQ SETTING

[SUPER BASS], [POWERFUL], Vyberte či upravte křivku ekvalizéru. [CUSTOM1]
[DYNAMIC], [NATURAL], [VOCAL], (Vlastní1) lze nastavit zvlášť pro každý zdroj.
[VIVID], [CUSTOM1], [CUSTOM2], Nicméně, každá z níže uvedených kombinací je
[FLAT] automaticky nastavena na stejnou hodnotu.

• USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY, and APP
Zvolte pásmo a úroveň ekvalizéru (iPhone)
pro další přizpůsobení. [CUSTOM2] je sdílené nastavení použité pro
Equalizer band: [80HZ], [250HZ], všechny zdroje.

[800HZ], [2.5KHZ], [8KHZ]
Equalizer level: [+6] až [–6]

LOUDNESS Kompenzuje čistý zvuk při nízké hlasitosti. ([OFF]
[OFF], [LOW], [MID], [HI] = vypnuto, [LOW], [MID], [HI] = výše úrovně).

SUB.W*2 Vyberte fázi subwooferu. ([NOR] = normální,
[NOR], [REV], [OFF] [REV] = reverzní, [OFF] = vypnuto)

- 17 -

Položka nabídky Popis

SUB.W CTRL*2*3 Vyberte mezní frekvenci, výstupní úroveň a Česky
strmost. Subwoofer bude produkovat pouze
Cut-off frequency: [50HZ], nižší frekvence, než ve zvoleném rozsahu.
[63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ], Vyberte úroveň zdůraznění basů.
[160HZ], [200HZ]
Output level: [–24] až [+6]
Slope level: [–12], [–24]

BASS BOOST

[0] až [+6]

HPF SETTING

Cut-off frequency: [OFF], [50HZ],
[63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ],
[160HZ], [200HZ]
Slope level: [–12], [–24]
BaSys CS Vyberte mezní frekvenci a strmost.
Reproduktory budou produkovat pouze
frekvence vyšší, než je mezní hodnota high-pass
filtru (HPF).

SLA Úprava úrovně hlasitosti pro každý zdroj,
[+4] až [–4] kromě FM.
Každá z níže uvedených kombinací je
nastavena na stejné nastavení automaticky.
• USB, iPod, ANDROID, SPOTIFY, a APP

(iPhone)

*1 Není k dispozici, pokud je v INITIAL v menu [SP-P/O MODE] vybráno [SUB.W/SUB.W] (strana 6).
*2 Není k dispozici, pokud je v INITIAL v menu [SP-P/O MODE] vybráno [REAR/REAR] (strana 6).
*3 Není k dispozici, pokud je v [SUB.W] vybráno [OFF].

Nastavení systému SYSTEM

K těmto nabídkám můžete přistupovat také, když je přístroj vypnutý.

Položka nabídky Popis

LANGUAGE Vyberte jazyk pro zobrazení textových
[ENG] (angličtina), [РУС] informací z komprimovaného audio
(ruština), [TUR] (turečtina), souboru.

CLOCK SET

Nastavení hodin (strana 5).

12H/24H Nastavení formátu hodin.
[12H], [24H]

- 18 -

Položka nabídky Popis

SCROLL SET Vyberte způsob zobrazení textu (rolování)
[ONCE], [LOOP], [OFF] v okně displeje.

AUTO PI Vyhledá jinou stanici vysílající stejný program, Česky
[ON], [OFF] i když používáte přednastavenou stanici.
([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).
AUX Při použití přídavného zařízení připojeného
[ON], [OFF] k přístroji nastavte [ON].

BaSys CSSPOTIFY Nastavení funkce Spotify na zapnuto / vypnuto.
[ON], [OFF] ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

MUTE MODE Automatické plné ztlumení [MUTE] nebo
[MUTE], [20dB ATT], [10dB ATT] utlumení zvuku [20dB ATT] či [10dB ATT] při
přijetí signálu ze zařízení s funkcí ztlumení zvuku
(mute).

PW SAVE* Sníží spotřebu energie z baterie. Když je tato
[ON], [OFF] funkce zapnutá, jedinou povolenou operací je
zapnutí zdroje.
([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

ANDROID WIRED Zvolte vhodnou metodu připojení pro vaše
[MEMORY], [APP CONTROL] Android zařízení.

P.APP AUTO ON Zvolte [ON], chcete-li, aby se automaticky
[ON], [OFF] spustila aplikace Pioneer ARC APP vždy, když
je připojeno Android zařízení přes AOA. (Není
k dispozici, pokud je v [ANDROID WIRED]
vybráno [MEMORY].)

USB AUTO Zvolte [ON] pro automatické přepnutí na USB
[ON], [OFF] zdroj, pokud je k přístroji připojeno USB
zařízení / iPod.
Zvolte [OFF], pokud má být USB zařízení / iPod
připojeno pouze pro nabíjení.

* [PW SAVE] se zruší, pokud je odpojen akumulátor vozidla. Po jeho opětovném připojení bude
nutné tuto funkci znovu zapnout. Pokud je funkce [PW SAVE] vypnutá, v závislosti na způsobu
připojení může přístroj neustále spotřebovávat energii z akumulátoru, pokud zapalování vašeho
vozidla nemá polohu klíčku ACC (příslušenství).

- 19 -

Nastavení podsvícení ILLUMINATION

Položka nabídky Popis Česky
Vyberte barvu pro tlačítka / displej z 12-ti před-
COLOUR nastavených barev, [SCAN] nebo [CUSTOM]*.
• [SCAN]: Automaticky prochází různými barvami.
[KEY COLOUR], [DISP • [CUSTOM]*:
COLOUR], [BOTH COLOUR] 1 Stiskněte a podržte M.C., dokud se nezobrazí
(Barva tlačítek, displeje, nabídka nastavení barev.
obojího) 2 Nastavte primární barvu (R (červená) / G
(zelená) / B (modrá)) a úroveň jasu ([0] až [60]).
Nelze vybrat úroveň pod 10 pro všechny tři barvy
R (červená), G (zelená), B (modrá) současně.
BaSys CS
DIM SETTING Můžete také upravit přednastavené barvy.
[SYNC ILLUMI], [SYNC CLOCK], Vyberte jednu z přednastavených barev a poté
[MANUAL] stiskněte a podržte M.C., dokud se nezobrazí
nabídka nastavení barev.
BRIGHTNESS * Nastavení CUSTOM (vlastní) je k dispozici pouze pro
[KEY], [DISP]
[KEY COLOUR] a [DISP COLOUR].
ILLUMI FX Vyberte způsob změny jasu displeje.
[ON], [OFF] ([MANUAL] = ručně)

Vyberte jas tlačítek / displeje od [1] do [10].
Dostupné rozsahy nastavení se liší v závislosti
na nastavení [DIM SETTING].
Efekt iluminace je vidět, když je vloženo /
vysunuto CD nebo je připojen přední panel.
Efekt iluminace se aktivuje při zapnutí /
vypnutí ACC napájení bez ohledu na toto
nastavení. ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

- 20 -

Nastavení funkce MIXTRAX

Položka nabídky Popis Česky
SHORT PLAYBCK
BaSys CS Vyberte délku doby přehrávání od 1 do 3 min,
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], nebo [OFF] = vypnuto.
[2.5 MIN], [3.0 MIN], [OFF]
FLASH AREA Vyberte oblast pro efekt iluminace. Pokud je
[KEY/DISPLAY], [KEY], [OFF] vybráno [OFF], jako barva displeje se použije
(Tlačítka/displej, Tlačítka, barva nastavená v nastavení ILLUMINATION
Vypnuto) (strana 20).

FLASH PATTERN Změňte efekt iluminace podle úrovně zvuku a
[SOUND LEVEL 1] až [SOUND basů.
LEVEL 6] Úroveň zvuku - vzor blikání se mění podle
úrovně zvuku.
[LOW PASS 1] až [LOW PASS 6] Dolní propust - vzor blikání se mění podle
úrovně basů.
[RANDOM1] Vlastní 1 - vzor blikání se mění náhodně podle
režimu SOUND LEVEL a režimu LOW PASS.
[RANDOM2] Vlastní 2 - vzor blikání se mění náhodně podle
režimu úrovně zvuku SOUND LEVEL.
[RANDOM3] Vlastní 3 - vzor blikání se mění náhodně podle
režimu dolní propusti LOW PASS.
DISPLAY FX Zapnutí / vypnutí speciálních efektů MIXTRAX.
[ON], [OFF] ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).
Zapnutí / vypnutí speciálních efektů MIXTRAX
CUT IN FX při ruční změně skladeb.
[ON], [OFF] ([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto).

- 21 -

Doplňující informace

Odstraňování problémů NO XXXX (NO TITLE, například) Česky
→ Neexistují vložené textové informace.
Displej se automaticky vrátí kBaSys CS - Přepněte displej nebo přehrajte jinou
normálnímu zobrazení. skladbu / soubor.
→ Po dobu asi 30 sekund nebyl proveden
žádný úkon ovládání. CD přehrávač
- Proveďte nějaký úkon.
Rozsah opakovaného přehrávání se ERROR-07, 11, 12, 17, 30
neočekávaně změní. → Disk je znečištěný.
→ Rozsah opakovaného přehrávání se – Vyčistěte disk.
může měnit, když je vybrán jiný adresář → Disk je poškrábaný.
nebo skladba nebo během rychlého – Vyměňte disk.
převíjení vpřed / vzad.
- Rozsah opakování vyberte znovu. ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0
Podsložka se nepřehrává. → Nastala elektrická či mechanická chyba.
→ Podsložky nelze přehrát, je-li vybrána – Přepněte spínač zapalování do polohy
možnost [FLD] (opakování složky). OFF a zpět do polohy ON, pak přepněte
- Vyberte jiný rozsah opakování. zpět na CD přehrávač.
Zvuk je přerušovaný.
→ Používáte zařízení, například mobilní ERROR-15
telefon, apod., který může způsobit rušení → Vložený disk je prázdný.
zvuku. – Vyměňte disk.
- Přemístěte veškerá elektrická zařízení,
která mohou způsobit rušení zvuku, co ERROR-23
nejdále od tohoto přístroje. → Nepodporovaný formát CD.
– Vyměňte disk.
Chybové zprávy
FORMAT READ
Obecné → Někdy dojde mezi spuštěním a začát-
kem přehrávání ke zpoždění a po spuštění
AMP ERROR není slyšet žádný zvuk.
→ Odpojení nebo nesprávné připojení – Počkejte, až zpráva zmizí, zvuk se po
reproduktorů. chvíli ozve.
- Zkontrolujte připojení reproduktorů. NO AUDIO
→ Aktivoval se ochranný obvod. → Vložený disk neobsahuje žádné přehra-
- Zkontrolujte připojení reproduktorů. telné soubory.
Pokud hlášení nezmizí ani po opětovném – Vyměňte disk.
zapnutí/ vypnutí napájení, obraťte se na
prodejce / na autorizovaný servis Pioneer. SKIPPED
→ Disk obsahuje některé DRM chráněné
soubory.
Chráněné soubory budou přeskočeny.

- 22 -

PROTECT - Zkontrolujte, zda není USB konektor Česky
→ Všechny soubory na vloženém disku nebo
jsou uloženy jako chráněné soubory DRM.BaSys CSUSB kabel v něčem zachycen / poškozen.
– Vyměňte disk. → Připojené USB zařízení spotřebovává
více, než maximální povolený proud.
USB zařízení/iPhone - Odpojte takovéto USB zařízení a
nepoužívejte jej.
FORMAT READ - Zapněte a vypněte spínač zapalování a
→ Někdy nastává zpoždění mezi začátkem poté připojte kompatibilní USB zařízení.
přehrávání a po spuštění přehrávání není
slyšet žádný zvuk. ERROR-19
- Počkejte, dokud zpráva nezmizí a pak → Komunikace selhala.
zvuk uslyšíte. - Proveďte jednu z následujících operací a
poté se vraťte k USB zdroji.
NO AUDIO • Odpojte USB zařízení.
→ Neexistují žádné skladby. • Přepněte na jiný zdroj.
- Přeneste audio soubory do USB zařízení a → Selhání iPhonu.
připojte jej. - Odpojte kabel od iPhonu.
→ Na připojeném USB zařízení bylo Jakmile se zobrazí hlavní nabídka iPhonu,
povoleno zabezpečení. iPhone znovu připojte a poté jej znovu
- Řiďte se pokyny pro USB zařízení, abyste resetujte.
jeho zabezpečení zakázali.
ERROR-23
SKIPPED → USB zařízení není správně
→ Připojené USB zařízení obsahuje naformátováno.
soubory s ochranou DRM. - Naformátujte USB zařízení na FAT12,
Chráněné soubory jsou přeskočeny. FAT16 nebo FAT32.
ERROR-16
PROTECT → Verze firmwaru pro iPod je zastaralá.
→ Všechny soubory připojeného USB - Aktualizujte verzi firmware iPodu.
zařízení obsahují ochranu DRM. → iPhone selhal.
- Vyměňte USB zařízení. - Odpojte kabel od iPhonu.
Jakmile se zobrazí hlavní nabídka iPhonu,
N/A USB iPhone znovu připojte a poté jej znovu
→ Připojené USB zařízení není tímto resetujte.
produktem rozeznáno / podporováno. STOP
- Odpojte toto zařízení a nahraďte jej → V aktuálním seznamu nejsou skladby.
kompatibilním USB zařízením. - Vyberte seznam obsahující skladby.
NOT FOUND
HUB ERROR → Žádné související skladby.
→ Připojený USB rozbočovač není tímto Přeneste skladby do iPodu.
produktem podporován.
- USB zařízení připojte k tomuto produktu
přímo pomocí USB kabelu.

CHECK USB
→ USB konektor nebo USB kabel je
zkratován.

- 23 -

APP jej asi hodinu, aby se přizpůsobil vyšší Česky
teplotě. Vlhké disky otřete měkkým
START UP APPBaSys CS hadříkem.
→ Aplikace ještě nebyla spuštěna. • Zkontrolujte pokyny a varování, které
- Ovládejte mobilní zařízení pro spuštění mohou být vytištěny na etiketě disku. V
aplikace. závislosti na disku nemusí být možné
jejich vkládání a vyjímání. Použití
Spotify takovýchto disků může vést k poškození
tohoto zařízení.
CHECK APP • Na disky nelepte žádné štítky nebo jiné
→ Připojení k aplikaci Spotify selhalo. materiály.
- Postupujte podle pokynů na – Může dojít k odlepení štítku a poté k
obrazovce. deformaci disku nebo poškození
přehrávače.
Manipulační pokyny – Štítek se může během přehrávání
odlepit a zabránit tím vysunutí disku. To
Disky a přehrávač může vést k poškození přístroje.

• Používejte pouze disky, které mají jedno USB paměťové zařízení
ze dvou následujících log.
• Připojení přes USB rozbočovač není
• Používejte 12 cm disky. podporováno.
• Používejte pouze běžné a zcela kulaté • Při jízdě USB zařízení řádně zajistěte,
disky. nenechte jej spadnout na zem, kde může
• Následující typy disků s tímto přístrojem uvíznout pod brzdovým nebo plynovým
nelze použít: pedálem.
– Duální disky. • V závislosti na použitém typu USB zaříze-
– 8 cm disky: nepokoušejte se použít ní mohou nastat následující problémy:
adaptér, může dojít k poškození přístroje. - Ovládání se může lišit.
– Zvláštně tvarované disky. - Přístroj nemusí být schopen USB zařízení
– Jiné, než CD disky. rozpoznat.
– Poškozené, prasklé, naštíplé nebo jinak - Soubory nemusejí být přehrávány
deformované disky. správně.
– CD-R/RW, které nebyly finalizované. - Přístroj může způsobit slyšitelné rušení
• Na disky nepište nebo neaplikujte na při poslechu rádia.
povrch disků chemické látky.
• CD čistěte měkkým hadříkem směrem od iPod
středu.
• Kondenzace vlhkosti může dočasně • Nenechávejte iPod na místech s
zhoršit výkon přehrávače. Nepoužívejte vysokými teplotami.
• Během jízdy iPod řádně zajistěte.
Nenechte iPod spadnout na podlahu,
kde může uvíznout pod plynovým nebo
brzdovým pedálem.
• Nastavení na iPodu, jako je například
ekvalizér a opakované přehrávání se se
automaticky mění, když je iPod
připojený k přístroji. Jakmile je iPod

- 24 -

odpojen, tato nastavení se vrátí na Vzorkovací frekvence 32 kHz, 44.1 kHz, 48
původní nastavení. kHz
• Nekompatibilní text uložený v iPodu Windows Media™ Nekompatibilní
přístroj nezobrazí. Audio Professional,
Lossless, Voice/DRM
Kompatibilita s Stream/Stream s
komprimovaným zvukem videem

• Jako název souboru se zobrazí pouze MP3 soubory Česky
prvních 32 znaků (včetně přípony
souboru) nebo názvu složky.BaSys CS Přípona souboru .mp3
• Přístroj nemusí fungovat správně v Přenosová rychlost
závislosti na aplikaci, použité ke kódování Vzorkovací frekvence 8 kbps až 320 kbps
souborů WMA. (CBR), VBR
• Při zahájení přehrávání audio souborů Kompatibilní verze
vložených s obrazovými daty nebo audio ID3 tagu 8 kHz až 48 kHz (32
souborů uložených na USB zařízení se kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
složitou hierarchií složek může dojít k M3u playlist pro zdůraznění)
mírnému zpoždění. MP3i (MP3
• Ruský text, který má být zobrazen na interactive), mp3 PRO 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
tomto přístroji, by měl být kódován v (ID3 tag Ver. 2.x
jedné z následujících znakových sad: má přednost před
- Unicode (UTF-8, UTF-16) Ver. 1.x.)
- Jiná znaková sada, než Unicode, která Nekompatibilní
je používaná v prostředí Windows a Nekompatibilní
která je nastavena v multi-jazykovém
nastavení na ruštinu. WAV soubory

• Formáty souborů WAV nelze připojit
přes MTP.

POZOR Přípona souboru .wav
• Pioneer nemůže zaručit kompatibilitu se Kvantování bitů
všemi USB paměťovými zařízeními a Vzorkovací frekvence 8 a 16 (LPCM)
neodpovídá za ztrátu dat z multimediál- 16 kHz až 48 kHz
ních přehrávačů, smartphonů či jiných (LPCM)
zařízeních při používání tohoto produktu.
• Nenechávejte USB paměťové zařízení na Disky
místech vystavených vysokým teplotám.
• Bez ohledu na délku prázdného úseku
WMA soubory mezi písněmi u původní nahrávky
budou komprimované audio disky
přehrávány s krátkou pauzou mezi
písněmi.

Přípona souboru .wma Přehrávatelná Až 8 úrovní (praktická
Přenosová rychlost hierarchie složek hierarchie je méně
48 kbps až 320 kbps než dvě úrovně.)
(CBR), 48 kbps až 384
kbps (VBR) Přehrávatelné složky Až 99

Přehrávatelné soubory Až 999

- 25 -

Souborový systém ISO 9660 Level 1 a • Ovládání se může lišit v závislosti na
2, Romeo, Joliet verzi Podu a/nebo na verzi softwaru
Multi-session Kompatibilní Podu.
přehrávání • Uživatelé iPodu s konektorem
Paketový zápis Nekompatibilní Lightning® by měli používat kabel
přenosu dat Lightning na USB (dodávaný s iPodem).
• Uživatelé iPodu s konektorem Dock by
USB zařízení měli používat kabel CD-IU51. Podrobné Česky
informace získáte u svého prodejce.
• Při zahájení přehrávání audio souborů z • Informace o kompatibilitě souborů a
USB zařízení se složitou hierarchií složek formátů naleznete v návodu pro iPod.
může dojít k mírnému zpoždění. • Audiobook, Podcast: Kompatibilní
BaSys CS
Přehrávatelná Až 8 úrovní (praktická POZOR
hierarchie složek hierarchie je méně než Pioneer nenese odpovědnost za ztrátu
dvě úrovně.) dat z iPodu, ani v případě, že ke ztrátě
dat dojde při používání tohoto přístroje.
Přehrávatelné složky Až 1500
Sekvence audio souborů
Přehrávatelné soubory Až 15 000
Tento produkt čísla složkám přiřazuje.
Přehrávání souborů Nekompatibilní Uživatelsky není možné čísla složkám
autorsky chráněných přiřadit. Sekvence audio souboru závisí na
připojeném zařízení. Skryté soubory na
USB s rozdělenými Přehrává pouze první USB zařízení nelze přehrát.
diskovými oddíly oddíl. Příklad hierarchie

Kompatibilita s iPodem Složka
Komprimovaný
Tento přístroj podporuje pouze následující audio soubor
modely zařízení iPod. Starší verze nemusí být
podporovány. Made for Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
– iPod touch (1. až 6. generace)
– iPod classic® 01 až 05: Číslo složky
– iPod nano® (3. až 7. generace) až : Sekvence přehrávání
– iPhone 6s
– iPhone 6s Plus
– iPhone 6
– iPhone 6 Plus
– iPhone 5s
– iPhone 5c
– iPhone 5
– iPhone 4s
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone

- 26 -

Tabulka ruských znaků pro připojení k produktům Apple s tímto Česky
označením a bylo certifikováno tak, aby
D: Zobrazení C: ZnakBaSys CS splňovalo výkonnostní standardy Apple.
Copyright a ochranné známky Společnost Apple není zodpovědná za
iTunes provoz tohoto zařízení nebo za dodržo-
Apple a iTunes jsou ochranné známky vání bezpečnostních a regulačních
společnosti Apple Inc. registrované v USA standardů. Upozorňujeme, že používání
a dalších zemích. tohoto příslušenství s produktem Apple
WMA může ovlivnit výkonnost bezdrátového
Windows Media je registrovaná ochranná připojení.
známka nebo ochranná známka spol. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
Microsoft Corporation v USA a/nebo v touch a Lightning jsou ochranné známky
dalších zemích. spol. Apple Inc., registrované v USA a
Tento produkt obsahuje technologie ve dalších zemích.
vlastnictví spol. Microsoft Corporation a Google™, Google Play, Android
nemohou být použity nebo distribuovány Google, Google Play a Android jsou
bez licence Microsoft Licensing, Inc. ochranné známky spol. Google LLC.
iPhone, iPod a Lightning MIXTRAX
Označení "Made for Apple" znamená, že MIXTRAX je ochranná známka společnosti
toto příslušenství bylo navrženo speciálně PIONEER CORPORATION.
Spotify®
SPOTIFY a logo Spotify patří mezi registro-
vané ochranné známky společnosti Spotify
AB. Kompatibilní mobilní digitální zařízení
a předplatné Premium, jsou k dispozici na
adrese: https://www.spotify.com.

Specifikace

Obecné

Napájení: 14.4 V DC (přípustné 10.8 V až
15.1 V)
Systém ukostření: záporný pól
Maximální příkon: 10.0 A
Rozměry (Š × V × H):

DIN
Šasi: 178 mm × 50 mm × 165 mm
S výstupky: 188 mm × 58 mm × 17 mm
D
Šasi: 178 mm × 50 mm × 165 mm
S výstupky: 170 mm × 46 mm × 17 mm
Hmotnost: 1 kg

- 27 -

Audio MP3 dekódování: MPEG-1 & 2 Audio Česky
Layer 3
Maximální výstupní výkon:BaSys CS
• 50 W × 4 ch/4 Ω (ne pro subwoofer) WMA dekódování: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2
• 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (2 ch audio)
(pro subwoofer)
WAV formát: Linear PCM
Trvalý výstupní výkon: (nekomprimovaný)
22 W × 4 (50 Hz to 15 000 Hz, 5 %
THD, 4 Ω zatížení obou kanálů) FM tuner

Zat. impedance: 4 Ω (4 Ω až 8 Ω přípustné) Frekvenční rozsah: 87.5 MHz až 108.0 MHz
Max. výstupní úroveň pre-out: 2.0 V Využitelná citlivost: 11 dBf (1.0 μV/75 Ω,

Loudness: +10 dB (100 Hz), +6.5 dB mono, S/N: 30 dB)
(10 kHz) (hlasitost: –30 dB) Odstup signál-šum: 72 dB (IEC-A network)
Ekvalizér (5-pásmový grafický ekvalizér):
Frekvence: 80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 MW tuner
kHz/8 kHz
Ekvalizační rozsah: ±12 dB (2 dB krok) Frekvenční rozsah: 531 kHz až 1 602 kHz
Subwoofer (mono): Využitelná citlivost: 25 μV (S/N: 20 dB)
Frekvence: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Odstup signál-šum: 62 dB (IEC-A síť)
Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Strmost: –12 dB/oct, –24 dB/oct LW tuner
Zisk: +6 dB až –24 dB
Fáze: Normální / Reverzní Frekvenční rozsah: 153 kHz až 281 kHz
Využitelná citlivost: 28 μV (S/N: 20 dB)
CD přehrávač Odstup signál-šum: 62 dB (IEC-A síť)

Systém: Compact disc audio systém Poznámka
Použitelné disky: Kompaktní disky Specifikace a vzhled se mohou změnit
Odstup signál-šum: 94 dB (1 kHz) (IEC-A bez předchozího upozornění.

síť)
Počet kanálů: 2 (stereo)
MP3 dekódování: MPEG-1 & 2 Audio

Layer 3
WMA dekódování: Ver. 7, 8, 9, 9.1, 9.2

(2 ch audio)
WAV formát: Linear PCM

(nekomprimovaný)

USB

Standard USB specifikace: USB 2.0 full
speed

Maximální odběr: 1,5 A
USB protokol:

MSC (Mass Storage Class)
MTP (Media Transfer Protocol)
AOA (Android Open Accessory) 2.0
Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32

- 28 -

Připojení / Instalace Česky

BaSys CSPřed instalací

VAROVÁNÍ

• Nepokoušejte se tento produkt instalovat a opravovat sami. Instalace nebo servis
tohoto produktu osobami bez odborného vzdělání, školení a zkušeností v oblasti
elektronických zařízení a automobilového příslušenství mohou být nebezpečné a
neodborný postup by vás mohl vystavit riziku úrazu elektrickým proudem, zranění
nebo jinému nebezpečí.
• Nepokoušejte se používat přístroj během jízdy. Předtím, než začnete používat ovládací
prvky na přístroji nebo na připojeném mobilním zařízení, sjeďte ze silnice a zaparkujte
vozidlo na bezpečném místě.

POZOR

• Chraňte přístroj před vlivem vlhkosti a/nebo kapalin. Mohlo by dojít ke vzniku kouře a
přehřátí, elektrickému zkratu a/nebo k jeho poškození. Pokud do tohoto přístroje
vnikne kapalina nebo cizí předmět, zaznamenáte kouř, zvláštní zvuky, zápach nebo
neobvyklé znaky na displeji, přístroj okamžitě vypněte, zaparkujte vozidlo na
bezpečném místě, vypněte zapalování (ACC OFF) a ihned kontaktujte svého prodejce
nebo nejbližší autorizovaný servis Pioneer. V tomto stavu by mohlo dojít k trvalému
poškození systému.

POZOR

Sloty a otvory v krycím pouzdře tohoto přístroje jsou určeny k jeho větrání a odvodu
tepla, tím je zajištěna jeho spolehlivá funkce a ochrana před přehřátím. Aby se pře-
dešlo nebezpečí vzniku požáru, tyto otvory nesmí být nikdy blokovány nebo zakryty
předměty (jako jsou papíry, podlahové rohože, utěrky).

POZOR

• Vždy udržujte hlasitost natolik nízkou, abyste slyšeli okolní vnější zvuky.
• Toto je laserový produkt třídy 1 klasifikovaný podle bezpečnostní normy IEC 60825-1:

2014.
• Produkt je určen pro provozování v mírných a tropických klimatických podmínkách -
bezpečnostní požadavky IEC 60065 pro audio, video a podobné elektronické zařízení.

VAROVÁNÍ

• Produkt sami nerozebírejte ani neopravujte, obsahuje vysokonapěťové komponenty,
které mohou způsobit úraz po zásahu elektrickým proudem. Pro kontrolu, úpravy a
servis se vždy obraťte na prodejce nebo na nejbližší autorizovaný servis Pioneer.

- 29 -

Připojení motorového prostoru.
- Všechny odpojené konektory kabelů
Důležité obalte izolační páskou.
• Při instalaci tohoto přístroje do vozidla, - Nezkracujte žádné kabely.
které není vybaveno spínačem zapalování - Neořezávejte izolaci napájecího kabelu
s ACC (příslušenství), může dojít v případě tohoto přístroje, abyste jej mohli použít k
selhání připojení červeného vodiče ke napájení jiných zařízení. Kapacita kabelu
svorce detekující pozici klíčku, k vybití má své limity.
akumulátoru. - Používejte předepsanou pojistku. Česky
- Nepřipojujte záporný vodič reproduktoru
přímo na zem.
- Nespojujte k sobě vzájemně více
BaSys CS záporných vodičů reproduktorů.
• Pokud je přístroj zapnutý, řídicí signály
ACC pozice Bez ACC pozice jsou odesílány přes modro / bílý vodič.

• Použití tohoto přístroje za jiných podmí- Tento vodič připojte k systému dálkového
nek, než v níže uvedených případech, ovládání externího výkonového zesilovače
může způsobit požár nebo poruchu. nebo řídicí svorce relé automatické antény
- Vozidla s 12voltovou baterií a záporným vozidla (max. 300 mA 12 V DC). Pokud
uzemněním (mínus pól). vozidlo je vybaveno anténou ve skle,
- Pokud je reproduktorový výstup použí- připojte ji ke svorce napájení anténního
ván pro 4 kanály, použijte reproduktory zesilovače.
nad 50 W (maximální vstupní výkon) a • Nikdy nepřipojujte modro / bílý vodič k
mezi 4 Ω až 8 Ω (hodnota impedance). napájecímu konektoru externího
Nepoužívejte reproduktory 1 Ω až 3 Ω. výkonového zesilovače nebo k napájecímu
- Pokud je výstup zadního reproduktoru konektoru antény, jinak může dojít k vybití
používán pro 2 Ω subwoofer, použijte akumulátoru nebo k poruše.
reproduktory nad 70 W (max. vstupní • Černý kabel je určen pro uzemnění.
výkon). Zemnicí kabely pro tento přístroj a další
* Viz také metoda připojení. zařízení (zejména se jedná o vysokoproudé
• Abyste zabránili zkratu, přehřátí nebo produkty, jako jsou výkonové zesilovače,
poruše, postupujte podle pokynů níže. apod.), musí být zapojeny odděleně. V
- Před instalací odpojte záporný konektor opačném případě může náhodné odpojení
akumulátoru. zemnícího vodiče způsobit požár nebo
- Zajistěte kabeláž pomocí kabelových poruchu.
svorek nebo izolační pásky. Obalte jí • Grafický symbol umístěný na
kolem kabelů/vodičů, které přicházejí do produktu značí stejnosměrný proud.
kontaktu s kovovými součástmi. • Když je přístroj odpojen od napájení, v
- Kabely veďte mimo pohyblivých částí, paměti je uloženo nastavení jiných funkcí a
jako jsou řadicí páka a vodicí lišty sedadel. nastavení zvuku, než nastavení pro RCA
- Kabely veďte mimo horkých míst, např. výstupy.
v blízkosti výstupu topení.
- Nepřipojujte žlutý kabel k akumulátoru
tak, že bude procházet otvorem do

- 30 -

Tento přístroj Na vstup napájecího kabelu Česky
V závislosti na typu vozidla se může
Vstupní napájecí kabel funkce a lišit. V takovém případě
Výstup zadních reproduktorů nebo se ujistěte, že jste se připojili na
subwooferu a na .
Výstup předních reproduktorů Žlutý
Anténní vstup Konstantní napětí (nebo ze zapalování)
Pojistka (10 A) Žlutý
Vstup pro kabelové dálkové ovládání Připojte k terminálu trvalého napájení
Zde lze připojit kabelový adaptér pro 12 V.
dálkové ovládání (prodává se Červený
samostatně). Ze zapalování (nebo konstantní napětí)
Červený
Zapojení vodičů Připojte k terminálu spínaného klíčkem
BaSys CS zapalování (12 V DC).
Připojte vodiče stejné barvy k sobě
navzájem.
Černý (ukostření - kostra podvozku)
Modro/bílý
Pozice pinů ISO konektoru se může lišit
v závislosti na typu vozidla. Připojte
a , pokud je Pin 5 určen pro typ
ovládání antény. V jiném typu vozidla
vodiče a nikdy nespojujte.
Modro/bílý - připojte k ovládacímu termi-
nálu výkonového zesilovače (max. 300 mA
12 V DC).
Modro/bílý - připojte k relé automatické
antény (max. 300 mA 12 V DC).
Černo/žlutý - pokud používáte zařízení s
funkcí mute (ztlumení zvuku), připojte jej
na tento vodič. V opačném případě na
tento vodič nic nepřipojujte.
Reproduktorové vodiče
Bílý: Přední levý
Bílo/černý: Přední levý
Šedý: Přední pravý
Šedo/černý: Přední pravý
Zelený: Zadní levý nebo subwoofer
Zeleno/černý: Zadní levý či subwoofer
Fialový: Zadní pravý nebo subwoofer
Fialovo/černý: Zadní pravý nebo
subwoofer

- 31 -

Oranžovo/bílý - připojte na signál Montáž do vozidla Česky
osvětlení vozidla.
ISO konektor - u některých vozidel může Důležité
být ISO konektor rozdělen na dvě části. • Před finální instalací zkontrolujte
Ujistěte o připojení k oběma částem. všechna připojení a systémy.
• Nepoužívejte nepovolené díly, protože
Poznámky to může způsobit poruchy.
• Změňte výchozí nabídku (initial menu) • Pokud instalace vyžaduje vrtání otvorů
tohoto přístroje. Viz [SP-P/O MODE] v do vozidla nebo jiné úpravy, obraťte se na
nastavení počáteční nabídky INITIAL. vašeho prodejce vozidla.
Výstup pro subwoofer je monofonní. • Neinstalujte tento přístroj tam, kde to:
• Při použití subwooferu o impedanci 2 Ω - Může rušit v ovládání vozidla.
jej nezapomeňte připojit k fialovým a - Může způsobit zranění cestujícího v
fialovo/černým vodičům tohoto přístroje. důsledku náhlého zastavení.
Na zelené a zeleno/černé vodiče • Přístroj nainstalujte mimo horké
nepřipojujte nic. prostory, jako například blízko výdechu
topení.
Výkonový zesilovač • Optimální výkonnosti je
(prodává se samostatně) dosaženo při instalaci
přístroje pod úhlem
Při použití výkonového zesilovače menším, než 60°.
proveďte tato připojení: • Při instalaci zajistěte řádný odvod tepla
BaSys CS při používání tohoto přístroje. Ujistěte se,
že je za zadním panelem ponechán
dostatek místa a volné kabely zabalte tak,
aby neblokovaly ventilační otvory.

Systém dálkové ovládání Ponechte 5 cm
Připojte na modro/bílý vodič. dostatek 5 cm
Výkonový zesilovač prostoru
Propojte s RCA kabely (prodávají se
samostatně) DIN montáž
Na výstup pro přední reproduktory
Přední reproduktory 1 Přiložené montážní pouzdro vložte do
Na výstup pro zadní reproduktory
nebo subwoofer palubní desky.
Zadní reproduktory nebo subwoofer
2 Upevněte montážní pouzdro pomocí
Instalace
šroubováku tím, že kovové jazýčky
ohnete (90°) na místo.

- 32 -

Palubní deska Redukční rámeček Česky
Montážní pouzdro Výstupek se zářezem
Ujistěte se, že je přístroj bezpečně
nainstalován na svém místě. Nestabilní • Uvolnění předního panelu umožňuje
instalace může způsobovat výpadky či snadnější přístup k redukčnímu rámečku.
jiné poruchy. • Při opětovném nasazování redukčního
rámečku jej nasměrujte tak, aby
Pokud nepoužijete dodávané výstupek se zářezem směřoval dolů.
montážní pouzdro
1 Určete vhodnou pozici, ve které 2 Vložte přiložené extrakční klíče na obě

otvory na držáku odpovídají strany přístroje, dokud nezaklapnou.
otvorům po stranách přístroje.
3 Vytáhněte přístroj z palubní desky.
BaSys CS
2 Utáhněte dva šrouby na každé straně.

Závitořezný šroub (5 mm × 9 mm,
není součástí dodávky)
Montážní konzole
Palubní deska nebo konzole
Vyjmutí přístroje (instalován
pomocí přiloženého montážního
pouzdra)

1 Odejměte redukční rámeček.

- 33 -

Navštivte www.pioneer-car.eu a svůj produkt si
zaregistrujte.

BaSys CSProsím, nechte potvrdit od prodejceRazítko prodejce:
Výrobní číslo: Pioneer CarStereo-Pass je určen
pro použití pouze v Německu.
Datum prodeje:

Prohlášení o shodě s ohledem na směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU

Výrobce: Zástupce EU a dovozce:
Pioneer Corporation PIONEER EUROPE NV
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele,
Tokyo 113-0021, Japan Belgium/Belgique
http://www.pioneer-car.eu

[*] DEH-S220UI
Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v
souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese: http://www.pioneer-car.eu/compliance

Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.
© 2019 PIONEER CORPORATION. Všechna práva vyhrazena.

<OPM_DEHS220UIEW5_6L_A> EW
QRD3766-A


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sharadiya 1426
Next Book
HARI ANUGERAH KOKU & HEM 2019b