The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 10:43:15

Devolo D 9681 Home Control Siren CZ

Devolo D 9681 Home Control Siren CZ

Home Control Siren

Siréna

ZAČÍNÁME

2

Děkujeme vám za důvěru k produktům značky Devolo.

Před instalací zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uložte si tyto pokyny
k pozdějšímu použití.
Ikony:

Velmi důležité upozornění. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození
zařízení.

Důležité upozornění, které je potřeba dodržovat.

Informace a tipy pro konfiguraci zařízení.

Užívání
Používejte toto zařízení, tak jak je popsáno v následujících pokynech, abyste předešli
poškození zařízení či úrazu.

CE prohlášení o shodě

Výrobky odpovídají základním požadavkům směrnic 2014/53 / EU, 2014/35 / EU
a dalším příslušným ustanovením zákona o rádiových a telekomunikačních
vysílacích zařízeních (FTEG) a jsou určeny pro použití v EU , Švýcarsku a
Norsku. K dispozici je výtisk prohlášení CE.

3
devolo Home Control

Home Control (také známá jako inteligentní domácnost) se týká specifické kontroly elektrických
domácích zařízení. Sysém Home Control od devolo používá Z-WaveTM wireless standardy.

Systém Home Control vyžaduje Z-WaveTM- kompatibilní řídicí jednotku, jako je Centrální jednotka

od společnosti devolo. Použijte Portál Home Control pro koordinaci Sirény Home Control a všech
ostatních zařízení Home Control. K Centrální jednotce Home Control můžete přistupovat
prostřednictvím aplikace devolo a na adrese www.mydevolo.com v prohlížeči.

Další informace o nastavení centrální jednotky domácího ovládání naleznete v
nápovědě k instalaci a / nebo online nápovědě Home Control.

Přístup k Home Control Centrální jednotce přes my devolo app (určeno pro smartphony a tablety)

Otevřete my devolo app ı Home Control a zvolte Home Control Central Unit.

Přístup k Home Control Central Unit přes prohlížeč (PC/laptop)

Na stránce www.mydevolo.com ı Home Control zvolte Home Control Central Unit.

Další informace o ovládání a konfiguraci všech zařízení Home Control
Devolo a příkladů aplikací naleznete na stránkách 11-17.

4

5

Home Control Siréna

Siréna Home Control signalizuje světelně a/nebo zvukově a tak zvyšuje bezpečnost vašeho
domova. Funguje také jako zesilovač Z-Wave, který je napájen ze sítě a má integrovanou
baterii, která napájí zařízení až 24 hodin v případě výpadku proudu.

Podrobnější popis funkcí Vodního Senzoru naleznete v online nápovědě
Home Control www.devolo.eu/home-control.

6

Instalace Sirény Home Control

Siréna Home Control je standardně dodávána s vypnutou funkcí alarmu proti odstanění. Jakmile
je zařízení přidáno do sítě domácího řídicího systému, automaticky se aktivuje alarm proti
odstranění Sirény. Tento alarm bude spuštěn po 3 minutách, když je Siréna vyjmuta z držáku.
Poplach proti odstranění lze deaktivovat prostřednictvím centrální jednotky domácího ovládání.

Zařízení vydává hlasitý a výrazný výstražný tón, který může způsobit
poškození sluchu. Zůstávejte minimálně 50 cm od něj.

Zařízení používejte pouze v domě. Je možné ho namontovat na strop nebo
na stěnu.
Pro zajištění nejlepšího možného dosahu bezdrátové komunikace Sirény Home
Control se vyvarujte jejího umístění za objekty, které blokují (tlumí) signál a
vyvarujte se rušivých zdrojů. Zeslabení signálu může být způsobeno nábytkem,
rostlinami a zejména kovovými předměty, které se nacházejí mezi zařízeními.
Mezi možné zdroje rušení patří elektrické přístroje, jako je mikrovlnná trouba
nebo počítač. V takových případech umístěte zařízení nejméně asi 50 cm od
zdroje.

ቢ Zvolte elektrickou zásuvku s ohledem na výše uvedené faktory.

ባ Odpojte zařízení od držáku skříně tím, že zatlačíte konzoly dolů a dozadu.

7

Při instalaci do zdi pomocí šroubů se ujistěte, že se zde nenachází žádné plynové,
vodní ani elektrické vedení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem či jiné!
ቤ Vyvrtejte otvory v požadované poloze na základě šablony (max. 2 m od elektrické zásuvky).
ብ Ponechte dodaný kabel USB (se symbolem USB konektoru microUSB směrem dopředu) za
držákem krytu a umístěným ve vodítku určeného pro kabel.

ቦ Zajistěte bezpečně držák Sirény ve správné instalační poloze pomocí dodaných šroubů.

8

ቧ Připojte konektor mikro USB do vnitřní zásuvky na zadní straně zařízení.

ቨ Zasuňte Sirénu Home Control shora dolů na držák připevněný ke stěně.
ቩ Připojte konektor USB kabelu do síťového adaptéru, ale síťový adaptér ještě nezapojujte

do elektrické zásuvky.

Přihlášení Sirény k Centrální jednotce

ቪ Pokud se připojujete k Centrální jednotce Home Control od devolo, následujte popsaný

postup na straně 3, zvolte Home Control Central Unit a vyberte Devices ı Add device
(symbol +) ı devolo Home Control Siren. Dále postupujte podle pokynů v textu (pouze

anglicky) nebo následujte video průvodce a přihlaste se tak k Centrální jednotce Home
Control.

Podrobnější popis a možnosti využití funkcí Sirény Home Control naleznete v
online nápovědě Home Control.10

POZOR! Nebezpečí přehřátí.

Přístroj by měl být instalován pouze v místech, která zaručují dostatečné větrání. Otvory na krytu
zařízení jsou určeny pro větrání:

b Nezakrývejte zařízení, když je zapnuté a v činnosti.
b Nepokládejte na zařízení žádné předměty
b Nevkládejte do otevřeného zařízení žádné předměty.
b Neumísťujte zařízení přímo před otevřený oheň (krby, svíčky a pod.)
b Nevystavujte zařízení přímému vyzařovanému teplu (např. radiátory, přímé sluneční světlo).

Zařízení se při provozu zahřívá a je běžné, že je na dotek teplé.

Zařízení devolo používejte ve vnitřních a suchých prostorech.

Přehled funkcí portálu Home Control 11

po přihlášení na www.mydevolo.com klikněte na ikonu Home Control

zvolte již registrovanou Centrální Jednotku kterou chcete spravovat (může být zobrazeno i více
Centrálních Jednotek) nebo přes symbol + přidejte novou

12

Ovládací menu je zobrazeno ve vrchní části stránky.

Dashboard - plocha, sloužící pro rychlý přehled a přístup k nastavení jednotlivých zařízení či
funkcí. Jednoduše si zde vytvořte vlastní přehledy zařízení např. dle pokojů, pater
apod.
Možnost mít i více ploch, např 1-6 (viz obrázek)

13

Devices - zde jsou zobrazena veškerá zařízení registrovaná k Centrální jednotce.
Na této stránce můžete také přidávat nová zařízení k Centrální Jednotce.

Pro přidání zařízení klikněte na
symbol + vpravo nad tabulkou.

Zobrazí se nabídka zařízení
pro přidání, zvolte vybrané a
dále následujte video průvodce.

14

Groups - zde můžete vytvářet skupiny pro zařízení, která mají fungovat společně.

Příklady: Termostatická radiátorová hlavice a Pokojový termostat - udržování prostorové teploty
Detektor kouře a Siréna - Zvukový alarm při detekci kouře
Chytrá zásuvka a Pohybový senzor - senzor zjistí pohyb a zásuvka rozsvítí světlo nebo
zapne jiné zařízení a pod.

Můžete si vytvořit jednotlivé skupiny nebo skupiny v určitých lokacích.
Pro vytvoření skupiny použijte symbol +

Schedules - zde můžete vytvářet časové plány pro jednotlivá zařízení 15

Příklady: Termostatická hlavice od 08.00 do 20.00 na 21°C; od 20.00 do 08.00 na 18,5°C
Chytrá zásuvka (svítící dekorace v okně) - zapnuto od 18.00 do 01.00 pouze v so a ne.

Pro vytvoření časového plánu použijte
symbol +; do šedého prostoru si
přetáhněte dostupná zařízení či
skupiny zobrazené níže a zadejte
časový plán.

16 Scenes - zde si můžete připravovat různé scénáře jak mají zařízení společně fungovat a co mají

vykonat v dané situaci.
Příklad: Vodní Senzor zjistí únik vody - informovat mne pomocí emailu a Push zprávy
Důležité: tyto uložené scénáře nevykonávají žádnou činnost, slouží pro použití v sekci Rules

Notifications - slouží k zadání emailové adresy a telefonního čísla, kam následně jsou zasílány
informace a upozornění (např. životnost baterií v zařízeních nebo zvolené činnosti
zařízení). Pro přidání zvolte symbol +.

Rules (pravidla) - zde nastavujete pravidla pro fungování jednotlivých zařízení, skupin či scénářů. 17

Příklady:
Pokud (if) Okenní senzor
signalizuje otevřené okno
Pak (Then) Termostatická
Radiátorová hlavice sníží
teplotu na 17°C.

Pokud (if) Senzor Vlhkosti
signalizuje nízkou vlhkost
Pak (Then) poslat informaci
do mailu a Push zprávy.

18

Servis a Záruka

Záruka: 3 roky

Pokud zjistíte, že je vaše zařízení devolo poškozené již během instalace nebo během záruční
doby, obraťte se na prodejce, který vám produkt prodal. Prodávající se postará o opravu nebo

nárok na záruku. Úplné záruční podmínky naleznete na adrese www.devolo.com/warranty.

Great Britain 0203 024 18 38 (national rate) [email protected]
Sweden 0077 1400 480 (national rate) [email protected]
Finland 972 519 125 (national rate) [email protected]
Norway 81 500 174 (national rate) [email protected]
Denmark 070 136 001 (national rate) [email protected]
Other countries +49 241 70 525 18 (international rate) [email protected]

Likvidace

Zařízení Home Control ani jejich baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Místo toho
je můžete bezplatně vrátit na obecním sběrném místě nebo u prodejce (např. Supermarket,
specializovaná prodejna).

devolo AG 44311/0516
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen – Germany
www.devolo.com


Click to View FlipBook Version