The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 10:05:37

Pioneer GM-A3602, GM-A5602 CZ

Pioneer GM-A3602, GM-A5602 CZ

Česky

2-KANÁLOVÝ MŮSTKOVÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

GM-A5602
GM-A3602

Návod k obsluze

Část

01 Než začnete

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu • Na těchto webových stránkách také naleznete
PIONEER. nejnovější informace o společnosti PIONEER
CORPORATION.
Aby bylo zajištěno jeho správné používání, prosím,
nejprve si přečtěte tento návod. Zvláště věnujte Pokud se vyskytnou problémy
pozornost částem s označením VAROVÁNÍ a
POZOR. Pokud tento produkt nefunguje správně, obraťte
Prosím, uschovejte tento návod na bezpečném a se na svého prodejce nebo na nejbližší autorizo-
přístupném místě pro budoucí použití. vaný servis Pioneer.
BaSys CS
Při likvidaci tohoto výrobku jej nemíchejte s běž- Před připojením /
ným domácím odpadem. Využijte oddělený systém instalací zesilovače
pro sběr vysloužilých elektrických a elektronických
zařízení v souladu s legislativou, která vyžaduje VAROVÁNÍ
řádnou likvidaci, obnovu a recyklaci. • Doporučuje se používat speciální červený aku-
mulátorový a zemnící vodič RD-223 (k dispozici
Soukromé domácnosti v členských státech EU ve samostatně jako příslušenství). Napájecí akumu-
Švýcarsku a Norsku mohou vysloužilé elektronic- látorový kabel připojte přímo ke kladnému pólu
ké produkty bezplatně odevzdat do určených (+) akumulátoru a zemnicí vodič ke karosérii
sběrných dvorů, určených k ekologické likvidaci vozidla.
vyřazeného elektrozařízení či maloobchodnímu • Tento přístroj je určen pro vozidla s 12 V
prodejci (pokud si zakoupí nový, podobný pro- akumulátorem a záporným uzemněním. Před
dukt). instalací do rekreačních vozidel, kamionů, autobusů
O možnosti správné likvidace vyřazeného elektro- apod., zkontrolujte napětí akumulátoru (12 V).
zařízení se informujte u prodejce nebo kontaktuje • Při instalaci tohoto přístroje nejdříve připojte
místní úřady. zemnící kabel. Ujistěte se, že je zemnící vodič řádně
Tím zajistíte řádné zpracování vyřazeného výrob- spojen s kovovými částmi karoserie vozidla.
ku, využití a recyklace materiálů, a předejdete tím Zemnící kabel tohoto přístroje musí být připojen ke
potenciálním negativním vlivům na životní pro- karoserii vozidla pomocí samostatného šroubu.
středí a lidské zdraví. Pokud by se šroub pro zemnící kabel uvolnil nebo
odpojil, může dojít k požáru, vzniku kouře nebo k
Navštivte webové stránky Pioneer nesprávné funkci tohoto přístroje.
• Vždy používejte pojistku s předepsanou jmenovi-
Navštivte webové stránky: tou hodnotou. Použití nesprávné pojistky může vést
http://www.pioneer.co.uk k přehřátí a vzniku kouře, k poškození přístroje a k
• Zaregistrujte si váš nový produkt. Podrobnosti vašemu popálení či jinému zranění.
o vašem nákupu budou uloženy, a v případě •Pokud dojde k přepálení pojistky přívodního
pojistné události, jako je ztráta nebo krádež, vám kabelu nebo k přepálení pojistky zesilovače, nejprve
tyto informace mohou pomoci. zkontrolujte zapojení napájecího zdroje a/nebo
reproduktorů. Zjistěte příčinu, vyřešte problém, a
2 Cz pak vyměňte pojistku stejné hodnoty.

Než začnete Část

01

• Zesilovač vždy nainstalujte na rovnou plochu. - Pokud jsou výstupní svorky reproduktorů a Česky
Neinstalujte jej na místo, které není ploché nebo na kabely reproduktorů zkratovány.
povrch s výčnělkem. Mohlo by dojít k poškození - Pokud je na výstupní svorku reproduktoru
zesilovače. použito stejnosměrné napětí.
• Při instalaci zesilovače nedovolte, aby byly součásti, • Zesilovač sníží výstupní výkon, pokud je jeho
jako jsou například další šrouby, uchyceny mezi teplota příliš vysoká. Pokud k tomu dojde,
zesilovačem a automobilem. Mohlo by dojít k indikátor napájení zhasne a zesilovač se vypne.
poškození zesilovače. BaSys CS
• Nedovolte, aby mohl tento přístroj přijít do styku s
kapalinami. Jako následek styku s tekutinami by
mohlo dojít k zásahu elektrickým proudem a také k
poškození zesilovače, vzniku kouře a jeho přehřátí.
Také povrch zesilovače a připojených reproduktorů
se mohou zahřát a způsobit vám popáleniny.
• V případě jakékoliv abnormality se přeruší
napájení zesilovače, aby nedošlo k jeho poškození.
Pokud k tomu dojde, vypněte napájení systému a
zkontrolujte napájení zesilovače a připojení
reproduktorů. Pokud nemůžete sami určit příčinu,
obraťte se na svého prodejce, autorizovaný servis
nebo na jinou kvalifikovanou, oprávněnou osobu.
• Abyste během instalace zabránili nebezpečí vzniku
úrazu elektrickým proudem nebo zkratu, nejprve
vždy odpojte záporný vodič od akumulátoru.
• Nepokoušejte se tento přístroj rozebírat nebo
upravovat. Mohlo by dojít k požáru, vzniku úrazu
elektrickým proudem a/nebo k jiné závadě.

POZOR
• Vždy mějte hlasitost nastavenou na tak nízkou
úroveň, abyste mohli vnímat vnější okolní zvuky.
• Při delším používání audio zdroje a zesilovače,
když je motor vozidla vypnutý nebo při volnoběhu,
může dojít k vyčerpání kapacity akumulátoru
vozidla.

O funkci ochrany
Tento produkt disponuje funkcí ochrany. Pokud
zjistí něco abnormálního, aktivují se následující
funkce pro ochranu jeho výstupu a pro ochranu
reproduktorů.
• Indikátor napájení zhasne a zesilovač se vypne v
níže uvedených situacích:

Cz 3

Část

02 Nastavení

Popis zesilovače BaSys CS 2 FREQ ovladač (ořez frekvence)
Ořez frekvence 40 Hz až 500 Hz, je-li spínač
GM-A5602 LPF nastaven na ON.

Přední strana 3 BASS BOOST spínač (ovládání úrovně
posílení basů)
Zadní strana
Můžete zvolit úroveň posílení basů: 0 dB, 6 dB
GM-A3602 a 12 dB.

Přední strana 4 GAIN ovladač (zisk)
Jestliže je výstupní úroveň nízká, i když je
Zadní strana hlasitost na autorádiu přidána, otočte
ovladačem na nižší úroveň. Pokud dojde při
zvýšení hlasitosti na autorádiu ke zkreslení
zvuku, otočte ovladačem na vyšší úroveň.
• Při použití RCA konektorů na autorádiu
(standardní výstupní úroveň 500 mV), nastavte
ovladač do pozice NORMAL. Při použití RCA
konektorů na autorádiu Pioneer s maximální
výstupní úrovní 4 V nebo vyšší, nastavte
úroveň, která odpovídá výstupní úrovni
použitého autorádia.
• Při použití RCA konektorů s výstupní úrovní
4 V nastavte ovladač do pozice HIGH.
• Pokud při použití vstupních terminálů
reproduktorů uslyšíte příliš výrazný šum,
nastavte ovladač zisku GAIN na vyšší úroveň.

5 Indikátor napájení
Indikátor napájení svítí pro indikaci
napájení.

Chcete-li nastavit spínač, v případě potřeby Nastavení správného zisku
použijte plochý šroubovák.
1 LPF (low-pass filter) spínač • Tento zesilovač má k dispozici ochrannou
funkci, která zabraňuje jeho poškození a/nebo
Přepněte na základě připojeného reproduktoru. poškození reproduktorů z důvodu nadměrného
• Je-li připojen subwoofer: Zvolte ON. Toto výkonu, nesprávného použití nebo nesprávného
eliminuje vysoko-frekvenční rozsah a výstup připojení.
nízko-frekvenčního rozsahu. • Při nadměrné výstupní hlasitosti zvukového
• Je-li připojen široko-pásmový reproduktor: signálu, atd., tato funkce na několik sekund
Zvolte OFF. Na výstupu bude celý kmitočtový ořízne výstup (vrátí jej do normálního stavu),
rozsah. ale výstup je obnoven tehdy, až když je hlasitost
snížena.

4 Cz

Nastavení Část

02

• Oříznutí výstupu zvuku může znamenat Pokud je průběh signálu (tvar vlny) zkreslený Česky
nesprávné nastavení zisku. Aby byl zajištěn kvůli vysokému výstupu, i když je zisk zesilovače
nepřetržitý výstup zvuku i při vysoké hlasitosti, zvýšen, výstupní výkon se změní jen nepatrně.
nastavte zisk zesilovače na úroveň, která
odpovídá maximální výstupní úrovni připoje-
ného vstupního zařízení (autorádio), takže
hlasitost může zůstat nezměněna a zesilovač
dokáže řídit přebytečný výkon.
• Pokud je i přes správné nastavení hlasitosti a
zisku výstupní zvuk pravidelně ořezáván, může se
jednat o závadu. V takovém případě kontaktujte
nejbližší autorizovaný servis Pioneer.

Ovládání zisku na tomto přístroji

Výstupní úroveň (Preout): 2 V
(Standardní: 500 mV)

Výstupní úroveň (Preout): 4 V
BaSys CS
Na výše uvedeném obrázku je zobrazeno
nastavení zisku NORMAL.

Vztah mezi ziskem zesilovače a výstupní
úrovní připojeného zařízení (Preout)

Výkon Výkon
Normální zisk Maximální zisk

Stejný výkon

Kroky hlasitosti připojeného zařízení Kroky hlasitosti připojeného zařízení

Zisk zesilovače Zisk zesilovače
(normální) (maximální)

Pokud je zisk zesilovače nastaven nesprávně,
jednoduše se tím zvýší zkreslení s malým
zvýšením výkonu.

Průběh výstupního signálu (tvar vlny) při
vysoké hlasitosti při nastavení úrovně zisku

Normální zisk Maximální zisk

Stejný výkon

Průběh signálu Průběh signálu
(tvar vlny) (tvar vlny)
Zisk zesilovače Zisk zesilovače
(normální) (maximální)

Cz 5

Část Konektor (samice) může být připojen k řídicí
svorce relé auto-antény. Pokud vaše autorádio
03 Připojení neobsahuje konektor systému dálkového
ovládání, tento konektor připojte na spínanou
Schéma zapojení svorku zapalování.
9 Výstupní konektory reproduktorů
Pokyny k připojení reproduktorů, viz následující
část. Informace o připojení při použití vstupního
vodiče reproduktorů, viz strana 8.
a Pojistka 30 A × 2 (GM-A5602) / 25 A × 1 (GM-
A3602)
b Pojistka (30 A) × 2
c Průchodka
d Zadní strana
e Přední strana
BaSys CS
Před připojením zesilovače

1 Speciální červený akumulátorový vodič VAROVÁNÍ
RD-223 (prodává se samostatně) • Zajistěte kabeláž pomocí kabelových svorek nebo
Po dokončení všech ostatních připojení tohoto izolační lepicí pásky. Pro ochranu kabeláže zabalte
zesilovače nakonec připojte napájecí konektor pomocí izolační lepicí pásky ty části, které jsou v
zesilovače na svorku + (kladná) akumulátoru. kontaktu s kovovými součástmi.
• Nikdy nezeslabujte izolaci napájecího vodiče a
2 Zemnicí vodič (černý) nepoužívejte jej pro napájení jiných zařízení. Kapacita
RD-223 (prodává se samostatně) vodiče má své limity.
Připojte ke kovové části nebo šasi vozidla.
POZOR
3 Autorádio s výstupními konektory RCA • Nikdy nezkracujte žádné vodiče, může dojít k
(prodává se samostatně) poruše / selhání ochranného obvodu.
• Nikdy nepřipojujte negativní (-) vodič
4 Externí výstup reproduktoru přímo na kostru.
5 Propojovací kabel s RCA konektory • Nikdy nespojujte negativní (-) vodiče více
reproduktorů.
(prodává se samostatně) • Pokud je kabel dálkového ovládání zesilovače
6 Vstupní konektor reproduktoru (použijte připojen k napájecí svorce spínače zapalování (12 V
DC), indikace napájení zesilovače zůstane svítit při
konektor, který je součástí dodávky) zapnutí zapalování, ať už je autorádio zapnuté nebo
Pokyny k připojení reproduktorů, viz následující vypnuté, což může (v případě, že je motor vypnutý
část. Informace o připojení při použití vstupního nebo při jeho volnoběhu) vybít akumulátor.
vodiče reproduktorů, viz strana 8.
7 RCA vstupní konektor
8 Vodič pro systémové dálkové ovládání
(prodává se samostatně)
Konektor tohoto kabelu (samec) připojte ke
konektoru systému dálkového ovládání
autorádia automobilu.

6 Cz

Připojení Část

03

• Samostatně prodávaný akumulátorový vodič nebo 4 až 8 Ω pro mono a jiné můstkové Česky
nainstalujte a veďte co nejdále od vodičů připojení.
reproduktorů. Samostatně prodávaný
akumulátorový vodič, uzemňovací vodič, vodiče Subwoofer
reproduktorů a zesilovač nainstalujte a veďte co
nejdále od antény, anténního kabelu a tuneru. Kanál reproduktoru Výkon
2-kanálový výstup Nominální vstup:
Min. 150 W (GM-A5602)
1-kanálový výstup Min. 60 W (GM-A3602)
Nominální vstup:
Min. 450 W (GM-A5602)
Min. 180 W (GM-A3602)
O můstkovém režimu BaSys CS

Schéma A - Správně Schéma B - Nesprávně

Repro Repro Jiné, než subwoofer

Repro Repro Kanál reproduktoru Výkon
2-kanálový výstup MAX vstup:
Zesilovač Zesilovač Min. 300 W (GM-A5602)
Pioneer Pioneer 1-kanálový výstup Min. 120 W (GM-A3602)
MAX vstup:
Můstkový režim Můstkový režim Min. 900 W (GM-A5602)
Min. 400 W (GM-A3602)
• Neinstalujte a nepoužívejte tento zesilovač při
paralelním zapojení reproduktorů o impedanci 4 Připojení reproduktorů
Ω (nebo nižší) s cílem dosáhnout 2 Ω (nebo nižší)
můstkový režim (schéma B). V důsledku nespráv- Režim výstupu reproduktorů může být dvou-
ného přemostění hrozí poškození zesilovače, vznik kanálový (stereo) nebo jedno-kanálový (mono).
kouře a přehřátí. Také povrch zesilovače může být Připojte kabely reproduktorů tak, aby vyhovovaly
velmi horký a po dotyku by mohlo dojít k režimu podle níže uvedených obrázků.
popáleninám. Pro správnou instalaci nebo použití
s cílem dosáhnout 4 Ω můstkový režim, zapojte Dvou-kanálový výstup (Stereo)
dva 8 Ω reproduktory paralelně (levé a pravé
svorky)* (schéma A) nebo použijte jediný 4 Ω
reproduktor. Další informace o správném postupu
připojení naleznete v návodu k obsluze k vašim
reproduktorům.
• Pro další dotazy kontaktujte svého autorizované-
ho prodejce nebo zákaznický servis společnosti
Pioneer.

O vhodných specifikacích 1
reproduktorů 2

Reproduktory musí odpovídat následujícím 1 Reproduktor (levý)
standardům, jinak hrozí nebezpečí vzniku 2 Reproduktor (pravý)
požáru, kouře nebo poškození. Impedance
reproduktoru 2 až 8 Ω pro stereo připojení

Cz 7

Část hlavními jednotkami pracovat. V takových přípa-
dech použijte kabel systému dálkového ovládání
03 Připojení (prodává se samostatně). Pokud chcete synchronně
připojit více zesilovačů, zapojte hlavní jednotku a
Jedno-kanálový výstup všechny zesilovače pomocí kabelu systému dálkové-
ho ovládání.

BaSys CS 1 Připojení napájecího konektoru

1 Reproduktor (Mono) Používá se speciální červený akumulátorový
vodič a uzemňovací vodič RD-223 (prodává se
Připojení při použití vstupního samostatně). Připojení akumulátorového vodiče
vodiče reproduktorů se provádí přímo na kladný pól (+) akumulátoru
a zemnicího vodiče na karosérii.
Připojte výstupní vodiče reproduktorů do
zesilovače pomocí dodávaného vstupního vodiče VAROVÁNÍ
reproduktorů. Pokud není akumulátorový vodič ke konektoru
• Nepřipojujte RCA vstupy a vstup reproduktorů připevněn pomocí šroubovací svorky dostatečně
současně. pevně, hrozí nebezpečí přehřátí, poruchy a/nebo
zranění, včetně popálenin.
1 Autorádio 1 Vyveďte akumulátorový vodič z prostoru
2 Výstup reproduktoru motoru do vnitřního prostoru vozidla.
3 Bílo/černý: levý *
4 Bílý: levý + • Při případném vrtání otvoru do karoserie vozidla
5 Šedo/černý: pravý * pro akumulátorový vodič dbejte na to, aby nedošlo
6 Šedý: pravý + u vodiče ke zkratu. Vodič se může poškodit o hrany
7 Vstupní konektor reproduktoru nebo otřepy otvoru. Vodič umístěte do vhodné
průchodky.
Na vstupní svorky reproduktorů tohoto přístroje. Vodič pro napájení zesilovače připojte na svorku
akumulátoru (+) až po dokončení všech ostatních
Poznámka připojení zesilovače.
Pokud jsou k tomuto zesilovači připojeny vstupní
vodiče reproduktorů z hlavní jednotky (autorádio), 1 Kladná svorka +
po zapnutí hlavní jednotky se zesilovač automaticky 2 Motorový prostor
zapne. Po vypnutí hlavní jednotky se pak zesilovač 3 Interiér vozidla
automaticky vypne. Tato funkce nemusí s některými 4 Pojistka (30 A) × 2

8 Cz

Připojení Část

03

5 Vložená gumová průchodka (O-kroužek) do 4 Šrouby svorek Česky
otvoru v karoserii vozidla. 5 Akumulátorový kabel
6 Zemnící kabel
6 Vyvrtaný otvor o průměru 14 mm do karoserie. 7 Kabel systému dálkového ovládání

2 Zkruťte oholené vodiče akumulátorového

kabelu, zemnícího kabelu a kabelu systému

dálkového ovládání. Zkroucené oholené vodiče
BaSys CS
3 Na vodiče připojte kabelová oka. Připojení výstupních svorek
Použijte krimpovací kleště, atd. reproduktorů

1 Kabelové oko (prodává se samostatně) 1 Pro oholení kabelu použijte holicí kleště nebo
2 Akumulátorový kabel běžný nůž. Kabely oholte o délce asi 10 mm a
3 Zemnící kabel poté oholené vodiče zkruťte.
4 Připojte vodiče ke svorkám.
Pomocí šroubků je ke svorkám řádně Zkroucené oholené vodiče
připevněte.
2 Na vodiče připojte kabelová oka.
Použijte krimpovací kleště, atd.

1 Svorka systému dálkového ovládání 1 Kabelové oko (prodává se samostatně)
2 Zemnící svorka 2 Reproduktorový kabel
3 Napájecí svorka 3 Připojte reproduktorové kabely na výstupní
svorky reproduktorů.
Pomocí šroubků je ke svorkám řádně
připevněte.

Cz 9

Část BaSys CS

03 Připojení

1 Šrouby svorek
2 Reproduktorové kabely
3 Výstupní svorky reproduktorů

10 Cz

Instalace Část

04

Před instalací zesilovače • Před finální instalací zkontrolujte všechna připojení Česky
a systémy.
VAROVÁNÍ BaSys CS• Po instalaci zesilovače zkontrolujte, zda je možné
• Pro zajištění správné instalace můžete použít snadno vyjmout náhradní pneumatiku, zdvihák a
dodávané součásti níže uvedeným způsobem. Jsou- nářadí.
li použity jiné součásti než dodávané, mohou se
poškodit vnitřní části zesilovače nebo se uvolnit, což Příklad instalace na podlahové
způsobí, že se zesilovač vypne. rohoži nebo na šasi
• Zesilovač neinstalujte na:
- Místa, kdy by mohlo dojít ke zranění řidiče 1 Umístěte zesilovač do požadovaného místa.
nebo cestujících, pokud se vozidlo náhle zastaví. Vložte dodané šrouby (4 mm × 18 mm) do
- Místa, kde by to mohlo zasahovat do řízení, otvorů pro šrouby na zesilovači a šrouby zatlačte
například na podlaze před sedadlem řidiče. pomocí šroubováku tak, abyste na podkladu
• Šrouby namontujte do plechu takovým způsobem, vytvořili otisk, kde se budou poté vyvrtávat
aby se ani špička šroubu nedotkla žádného vodiče. montážní otvory.
Je důležité, aby se zabránilo proříznutí izolace 2 Vyvrtejte otvory o průměru 2,5 mm do
vodiče během vibrací vozidla, což může vést k jeho podlahové rohože nebo přímo do šasi vozidla.
požáru. 3 Pomocí dodaných šroubů (4 mm × 18 mm)
• Ujistěte se, že vodiče nejsou nijak zachyceny v zesilovač nainstalujte.
posuvném mechanismu sedadel nebo se nemohou
dotýkat nohou osob ve vozidle, protože může dojít 1
ke zkratu. 32
• Během vrtání při instalaci zesilovače se vždy
ujistěte, že např. za panelem nejsou žádné části, a že 45
nedojde k poškození nějakého kabelu či důležitého 1 Šrouby (4 mm x 18 mm)
zařízení (např. palivové / brzdové vedení, 2 Vyvrtané otvory o průměru 2,5 mm
elektroinstalace, apod.). 3 Podlahová rohož nebo šasi vozidla
4 Vzdálenost mezi otvory: 338 mm (GM-A5602)
POZOR
• Pro zajištění správného odvodu tepla zesilovače, / 228 mm (GM-A3602)
zajistěte během instalace následující: 5 Vzdálenost mezi otvory: 196 mm (GM-A5602)
- Zajistěte dostatečný prostor nad zesilovačem pro
správné větrání. / 161 mm (GM-A3602)
- Nezakrývejte zesilovač podlahovou rohoží,
koberečkem, apod.
• Pokud pro zesilovač nebude zaručen odvod
dostatečného množství tepla, může se aktivovat
funkce ochrany zesilovače, aby se zabránilo jeho
poškození přehřátím v důsledku instalace na
nevhodném místě, nepřetržitého používání při
vysoké hlasitosti, apod. V takových případech
zesilovač omezí výkon nebo se zcela vypne (až do
vychladnutí na určitou danou teplotu).
• Všechny kabely veďte mimo horkých míst,
například v blízkosti výstupu topení.
• Optimální umístění se liší v závislosti na modelu
vozidla. Zesilovač bezpečně zajistěte na dostatečně
pevném místě.

Cz 11

Dodatek

Doplňující informace

Specifikace BaSys CSRozměry (š × v × h) ........................238 mm × 60 mm ×
180 mm
GM-A5602
Hmotnost ...............................................1.4 kg (Vodiče pro zapojení
Napájecí zdroj ............................. 14.4 V ss (10.8 V až 15.1 V) nejsou součástí balení)
Uzemňovací systém ................... Záporný pól
Spotřeba proudu ...............................36 A (při trvalém výkonu, Maximální výstupní výkon .....120 W × 2 (4 Ω) / 200 W × 2
(2 Ω) / 400 W TOTAL
4 Ω) (BRIDGE)
Průměrný odběr proudu ............9.5 A (4 Ω pro dva kanály)
Trvalý výstupní výkon .................60 W × 2 (při 14.4 V, 4 Ω,
15.5 A (4 Ω pro jeden kanál) 20 Hz až 20 kHz, ≦ 1.0 %
Pojistka .....................................................30 A × 2 THD+N)
Rozměry (š × v × h) .......................348 mm × 60 mm × 180 W × 1 (při 14.4 V, 4 Ω
BRIDGE 1 kHz, ≦ 1.0 %
215 mm THD+N)
Hmotnost ...............................................2.3 kg (Vodiče pro zapojení 90 W × 2 (při 14.4 V, 2 Ω,
1 kHz, ≦ 1.0 % THD+N)
nejsou součástí balení)
Maximální výstupní výkon .......300 W × 2 (4 Ω) / 450 W × 2 Zatěžovací impedance .................4 Ω (2 až 8 Ω)
Frekvenční odezva .........................10 Hz až 70 Hz (+0 dB,
(2 Ω) / 900 W TOTAL
(BRIDGE) –3 dB)
Trvalý výstupní výkon .................150 W × 2 (při 14.4 V, 4 Ω, Poměr signálu k šumu ..................95 dB (IEC-A síť)
20 Hz až 20 kHz, ≦ 1.0 % THD Zkreslení .................................................0.05 % (10 W, 1 kHz)
+N) Dolní pásmová propust:
450 W × 1 (při 14.4 V, 4 Ω
BRIDGE 1 kHz, ≦ 1.0 % Ořezová frekvence ................80 Hz
THD+N) Ořezová strmost .....................–12 dB/oct
225 W × 2 (při 14.4 V, 2 Ω, Řízení zisku:
1 kHz, ≦ 1.0 % THD+N) RCA ..................................................0.3 V až 6.5 V
Zatěžovací impedance .................4 Ω (2 až 8 Ω) Reproduktor ..............................3.0 V až 26 V
Frekvenční odezva .........................10 Hz až 70 kHz (+0 dB, Maximální vstupní úroveň / impedance:
–3 dB) RCA ..................................................6.5 V / 22 kΩ
Poměr signálu k šumu ...............96 dB (IEC-A síť) Reproduktor ..............................26 V / 16 kΩ
Zkreslení ...............................................0.05 % (10 W, 1 kHz)
Dolní pásmová propust: Poznámky
Ořezová frekvence ...........40 Hz až 500 Hz • Technické specifikace a provedení se mohou
Ořezová strmost ................–12 dB/oct změnit bez předchozího upozornění.
Zvýraznění basů: • Průměrný odběr proudu je téměř maximální
Frekvence .............................50 Hz proud odebíraný tímto přístrojem při vstupu
Úroveň.....................................0 dB/6 dB/12 dB audio signálu. Tuto hodnotu použijte při
Řízení zisku: zpracování celkového proudu, který je odebírán
RCA ..................................................0.3 V až 6.5 V více výkonovými zesilovači.
Reproduktor ..............................3.0 V až 26 V
Maximální vstupní úroveň / impedance:
RCA .................................................6.5 V / 22 kΩ
Reproduktor ............................26 V / 16 kΩ

GM-A3602

Napájecí zdroj ........................................14.4 V ss (10.8 V až 15.1 V)

Uzemňovací systém ................... Záporný pól
Spotřeba proudu ...............................14.5 A (při trvalém výkonu,

4 Ω)
Průměrný odběr proudu ............4 A ( 4 Ω pro dva kanály)

6.5 A (4 Ω pro jeden kanál)
Pojistka ....................................................25 A × 1

12 Cz

Navštivte www.pioneer.eu a Váš produkt si zaregistrujte.

PIONEER CORPORATION BaSys CS

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, ã 2013-2016 PIONEER CORPORATION.
Tokyo 113-0021, JAPAN Všechna práva vyhrazena.

Корпорация Пайонир
28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,
Токио 113-0021, Япония

Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”
105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 19
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話: 886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話: 852-2848-6488

<KOKZ16C> <5707000008321S> EW


Click to View FlipBook Version