The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-12-05 10:02:50

Pioneer XDV-P6 CZ

Pioneer XDV-P6 CZ

TECHNICKÉ ÚDAJE 6-DISKOVÝ DVD/VCD/CD/MP3/WMA PŘEHRÁVAČ XDV-P6

Všeobecné XDV-P6

Napájecí napětí...…...……………........................................14.4V ss (přípustný rozsah: 12,0 - 14,4V ss) Instalační
Systém zemnění..........................…………….............................................................................negativní a uživatelský manuál
Maximální odběr proudu.....................................................................................................................4,0A
DVD přehrávač:
Rozměry (Š x V x H):
DIN

šasi..................................................................................................................178 x 50 x 161mm
čelní panel.........................................................................................................188 x 58 x 21mm
D
šasi..................................................................................................................178 x 50 x 166mm
čelní panel.........................................................................................................170 x 46 x 16mm
Hmotnost..........................................................................................................................................1,7 kg
Skrytá jednotka:
Rozměry (Š x V x H).......................................................................................................179 x 28 x 100m
Hmotnost...........................................................................................................................................0,5kg
Systém disků........................................................................DVD Video, Video CD, kompaktní CD disky
Regionální číslo.......................................................................................................................................2
Použitelné disky........................................................DVD Video, Video CD, CD, CD-ROM (MP3, WMA)
Signálový fomát:
Vzorkovací kmitočet..........................................................................................................44,1/48/96 kHz
Počet kvantizačních bitů................................................................................................16/20/24; lineární
Počet kanálů..............................................................................................................................2 (stereo)
Formát dekódování souborů MP3..................................................................MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Formát dekódování souborů WMA.....................................................Ver. 7 & 8 (Windows Media Audio)

Video

Výstupní úroveň videosignálu..............................................................................................1,0V š-š/75Ω

Zvuková část

Kmitočtová charakteristika……………………………………………….……………..………..5 - 44,000 Hz
(pro DVD při vzorkovacím kmitočtu 96 kHz)

Odstup signál/šum..............................................................................................97 dB (1kHz) (síť IEC-A)
CD: 96dB (1kHz) (síť IEC-A)

Dynamický rozsah.................................................................................................................95dB (1kHz)
CD: 94dB (1kHz)

Zkreslení…………………………………………………………………….…………………….0,008% (1kHz)
Výstupní úroveň………………………………………........................……..……………..1,0V (1 kHz, 0 dB)

55

OBSAH Multi-Audio (vícejazyková zvuková stopa)
Některé DVD disky obsahují zvukovou stopu nahranou ve více jazycích; na jeden DVD disk lze nahrát
UŽIVATELSKÝ MANUÁL..................................................................................3 až 8 jazyků, ze kterých můžete vybrat požadovaný.
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ ............................................................. 3
Pokyny pro bezpečnou jízdu ............................................................................................................ 3 Multi-session
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ ............................................................. 5 Multi-session je metoda nahrávání umožňující pozdější přidání dalších dat na disk. Během nahrávání
Systémové zapojení (1).................................................................................................................... 6 dat na disk CD-ROM, CD-R nebo CD-RW jsou všechna data od začátku až do konce považována za
Systémové zapojení (2).................................................................................................................... 7 jedinou jednotku neboli session. Multi-session je metoda záznamu více, než 2 takovýchto jednotek na
Připojení hlavní jednotky .................................................................................................................. 8 disk.
Zapojení v případě používání obrazovky připojené k zadnímu videovýstupu ................................. 9
Připojení napájecího kabelu ........................................................................................................... 10 Multi-Subtitle (vícejazykové titulky)
INSTALACE ...................................................................................................................................... 10 Na jediný DVD disk lze nahrát titulky až ve 32 jazycích, ze kterých můžete vybrat požadovaný.
Nastavení voliče provozního režimu .............................................................................................. 11
Instalace skryté jednotky ................................................................................................................ 11 Optický digitální výstup/vstup
Montáž zpředu a zezadu podle DIN............................................................................................... 11 Odesílání a příjem zvukových signálů v digitální podobě minimalizuje riziko narušení jejich kvality
Montáž zpředu podle DIN............................................................................................................... 11 během přenosu. Optický digitální výstup/vstup je určen k přenosu digitálních signálů optickou cestou.
Montáž zezadu podle DIN .............................................................................................................. 12
Montáž pomocí úchytek ................................................................................................................. 13 Zápis po částech (packet-write)
Tento výraz je obecným označením metody záznamu dat na disk CD-R, atd. po jednotlivých
UŽIVATELSKÝ MANUÁL................................................................................13 souborech obdobně, jako probíhá záznam souborů na diskety nebo na pevné disky.
UPOZORNĚNÍ ................................................................................................................................... 13
Pokyny pro bezpečnou jízdu .......................................................................................................... 14 Dětský zámek
Opatření k zamezení vybíjení automobilové baterie...................................................................... 14 Některé DVD disky obsahující filmy s násilím nebo určené pro dospělé jsou vybaveny tzv. dětským
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU.................................................................................................... 14 zámkem, který zamezuje tomu, aby filmy s násilím nebo filmy určené pro dospělé sledovaly děti.
Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer ............................................................. 14 Pokud na tomto přístroji nastavíte požadovanou úroveň nepřístupnosti, bude u těchto disků
Regionální kódy disků DVD-Video ................................................................................................. 15 zablokováno přehrávání scén nevhodných pro děti nebo budou tyto scény vynechány.
O tomto uživatelském manuálu...................................................................................................... 15
Popis funkcí.................................................................................................................................... 16 Řízení přehrávání (PBC)
O souborech WMA ......................................................................................................................... 17 Video CD disky (verze 2.0) obsahují tzv. řídící signál přehrávání. Pomocí obrazovkových nabídek u
Registrace výrobku......................................................................................................................... 17 Video CD disků podporujících funkci PBC můžete používat jednoduchý software umožňující interakci
Nastavení voliče provozního režimu .............................................................................................. 17 a vyhledávání. Pomocí tohoto softwaru můžete také sledovat zastavené obrazy s vysokým a
Resetování mikroprocesoru ........................................................................................................... 18 standardním rozlišením.
Používání a péče o dálkový ovladač.............................................................................................. 18
VLASTNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU ................................................................................................... 18 Regionální kód
Propojení se samostatně dodávanými výrobky Pioneer ................................................................ 18 DVD přehrávače a DVD disky jsou vybaveny regionálními kódy označujícími oblast, ve které byly
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ......................................................................................................... 19 zakoupeny. Přehrávání DVD disku je možné pouze tehdy, pokud je jeho regionální kód shodný s
Čelní panel DVD přehrávače ......................................................................................................... 19 kódem DVD přehrávače. Regionální kód tohoto přístroje je uveden na jeho spodní části.
Dálkový ovladač ............................................................................................................................. 20
ZÁKLADNÍ ÚKONY........................................................................................................................... 21 Titul
Zapínání a vypínání napájení......................................................................................................... 21 Vzhledem k tomu, že se DVD disky vyznačují vysokou kapacitou dat, dovolují umístit více nahrávek na
Vkládání a vyjímání disků............................................................................................................... 22 jeden disk. Pokud například jeden disk obsahuje tři samostatné filmy, jsou rozděleny na jednotlivé
PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ DVD VIDEO .................................................................................................. 23 tituly s označením "Title 1", "Title 2" a "Title 3"; díky tomuto dělení pak můžete používat např. funkce
Ovládání DVD nabídky................................................................................................................... 23 pro pohodlný přechod na požadovaný titul.
Přechod na jiný titul směrem vzad nebo vpřed .............................................................................. 24
Zastavení přehrávání ..................................................................................................................... 24 VBR
Přerušení přehrávání disku DVD-Video pauzou ............................................................................ 24 VBR je zkratkou pro proměnný bitový tok. Obecně platí, že konstantní bitový tok (CBR) je rozšířenější.
Pokračování přehrávání (záložka) ................................................................................................. 24 Z důvodů flexibilního přizpůsobení bitového toku potřebám zvukové komprese však lze zařídit, aby
Krokování jednotlivých snímků....................................................................................................... 24 komprese upřednostňovala kvalitu zvuku.
Zpomalené přehrávání ................................................................................................................... 25
Volba jazyka zvukové stopy během přehrávání (funkce Multi-audio)............................................ 25 WMA
Volba jazyka titulků během přehrávání (funkce Multi-Subtitle) ...................................................... 26 Zkratka WMA znamená Windows MediaTM Audio a označuje technologii komprese zvukového signálu
Volba úhlu záběru kamery během přehrávání (funkce Multi-Angle).............................................. 26 vyvinutou společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA lze kódovat pomocí přehrávače
Ovládání pomocí informačních zobrazení...................................................................................... 27 Windows Media Player verze 7 nebo vyšší. Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA
1 a dalších zemí.

54

Kapitola PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ VIDEO CD .................................................................................................... 29
Tituly na DVD discích jsou rozděleny do kapitol, které jsou očíslovány stejným způsobem, jako Přehrávání pomocí funkce PBC (řízení přehrávání) ...................................................................... 29
kapitoly v knize. U DVD disků opatřených kapitolami můžete rychle vyhledat požadovanou scénu Zastavení přehrávání ..................................................................................................................... 30
pomocí funkce vyhledávání. Přerušení přehrávání disku Video CD pauzou............................................................................... 30
Krokování jednotlivých snímků....................................................................................................... 30
Dolby Digital Zpomalené přehrávání ................................................................................................................... 30
Systém Dolby Digital poskytuje vícekanálový zvuk s použitím až 5.1 nezávislých kanálů. Tento systém Volba požadované skladby ............................................................................................................ 31
je stejný, jako systém obklopujícího zvuku Dolby Digital používaný v kinových sálech. Ovládání pomocí informačního zobrazení ..................................................................................... 31

DTS PŘEHRÁVÁNÍ KOMPAKTNÍCH CD DISKŮ..................................................................................... 33
Tato zkratka znamená "Digital Theater Systems" neboli digitální kinové systémy. Systém DTS vytváří Zastavení přehrávání ..................................................................................................................... 33
vícekanálový obklopující zvuk obsahující až 6 nezávislých kanálů. Ovládání pomocí informačního zobrazení ..................................................................................... 34

ID3 Tag PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ MP3/WMA ............................................................................................. 36
Metoda zanesení informací o skladbě do souboru MP3. Tyto vložené informace obvykle obsahují Zastavení přehrávání ..................................................................................................................... 37
název skladby, jméno umělce skladby, název alba, hudební žánr, rok produkce, komentáře a další Přerušení přehrávání souboru MP3/WMA pauzou ........................................................................ 37
údaje. Jejich obsah lze volně upravovat pomocí programů vybavených funkcemi na úpravu ID3 Tagů. Ovládání pomocí informačního zobrazení ..................................................................................... 37
Délka těchto informací je sice omezena počtem znaků, lze je však prohlížet během přehrávání
skladeb. NABÍDKA NASTAVENÍ DVD PŘEHRÁVAČE.................................................................................. 39
Úvodní informace o nastavení DVD přehrávače............................................................................ 39
Formát ISO9660 Obnovení předchozího zobrazení .................................................................................................. 39
Tento formát představuje mezinárodní standard logiky formátování složek a souborů na discích Nastavení jazyka titulků.................................................................................................................. 40
CD-ROM. Formát ISO9660 je dále upraven předpisy pro následující dvě úrovně: Nastavení jazyka zvukové reprodukce........................................................................................... 40
Level 1: Nastavení jazyka nabídky .............................................................................................................. 41
Název souboru je vytvořen ve formátu 8.3 znaků (název se skládá maximálně z 8 znaků složených z Zapínání/vypínání zobrazení asistenčních titulků .......................................................................... 41
půl-bytových velkých písem anglické abecedy, půl-bytových číslovek a podtržítka "_". Přípona souboru Zapínání a vypínání zobrazení symbolu volby úhlu záběru kamery.............................................. 41
má 3 znaky). Nastavení formátu obrazovky ........................................................................................................ 42
Level 2: Nastavení úrovně nepřístupnosti pro mládež................................................................................. 42
Název souboru může obsahovat maximálně 31 znaků (včetně oddělovacího znaménka "." a přípony Nastavení digitálního výstupu ........................................................................................................ 43
souboru). Každá složka smí obsahovat nejvýše 8 vnořených složek. Nastavení digitálního a analogového zvukového výstupu ............................................................. 44
Rozšířené formáty
Joliet: název souboru může obsahovat maximálně 64 znaků. OVLÁDÁNÍ Z HLAVNÍ JEDNOTKY.................................................................................................. 44
Romeo: název souboru může obsahovat maximálně 128 znaků. Zapnutí napájení ............................................................................................................................ 44
Funkční kompatibilita...................................................................................................................... 45
Lineární formát PCM (LPMC)/pulzně kódová modulace Ovládání ve funkčním režimu......................................................................................................... 45
Tato zkratka znamená "lineární pulzně kódová modulace". Tento druh modulace používá záznamový
systém signálu u kompaktních CD disků a DVD disků. DVD disky obsahují záznam s vyšším DOPLŇKOVÉ INFORMACE ............................................................................................................. 46
vzorkovacím kmitočtem a bitovým tokem, než kompaktní CD disky. Výsledkem je vyšší kvalita zvuku, Odstraňování problémů.................................................................................................................. 46
než u hudebních kompaktních disků. Chybová hlášení............................................................................................................................. 48
DVD přehrávač a péče o disky DVD .............................................................................................. 48
m3u O DVD discích................................................................................................................................ 48
Hrací seznamy skladeb vytvořené pomocí programu "WINAMP" mají příponu .m3u. Pokyny týkající se používání nahrávatelných a přepisovatelných disků (CD-R/CD-RW).............. 49
Duální disky.................................................................................................................................... 49
MP3 O souborech MP3 a WMA.............................................................................................................. 49
MP3 je zkratkou pro MPEG Audio Layer 3 a představuje standard komprese zvukových dat podle Tabulka jazykových kódů pro DVD disky ....................................................................................... 52
pracovní skupiny (MPEG) organizace ISO (International Standards Organization). Formát MP3 je Slovníček pojmů ............................................................................................................................. 52
schopen zkomprimovat zvuková data až na 1/10 objemu obvyklého u konvenčních disků.
TECHNICKÉ ÚDAJE......................................................................................................................... 55
MPEG
Tato zkratka znamená "Moving Pictures Expert Group" a představuje mezinárodní standard komprese 2
obrazového signálu. Některé DVD disky obsahují zvukovou nahrávku zkomprimovanou a nahranou
pomocí tohoto systému.

Multi-Angle
U běžných televizních programů sice byly jednotlivé scény pořízeny pomocí více kamer, avšak na
obrazovce lze sledovat současně záběr pouze z jedné kamery. Některé DVD disky obsahují scény
pořízené pod různými úhly a umožňují tak volbu úhlu podle konkrétních požadavků.

53

6-diskový DVD/VCD/CD/MP3/WMA přehrávač Tabulka jazykových kódů pro DVD disky
XDV-P6
Instalační a uživatelský manuál Jazyk (zkratka) Kód Jazyk (zkratka) Kód Jazyk (zkratka) Kód

VÝSTRAHA ! Japonština (ja) 1001 Hausa (ha) 0801 Rumunština (ro) 1815
Angličtina (en) 0514 Hindština (hi) 0809 Kinyarwandština (rw) 1823
Výrobek je vybaven laserem. Francouzština (fr) 0618 Chorvatština (hr) 0818 Sanskrt (sa) 1901
Španělština (es) 0519 Maďarština (hu) 0821 Sindhi (sd) 1904
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Němčina (de) 0405 Arménština (hy) 0825 Sangho (sg) 1907
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. Italština (it) 0920 Interlingua (ia) 0901 Srbochorvatština (sh) 1908
Čínština (zh) 2608 Interlingue (ie) 0905 Singhalština (si) 1909
NEBEZPEČÍ ! Holandština (nl) 1412 Inupiak (ik) 0911 Slovenština (sk) 1911
Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Portugalština (pt) 1620 Indonézština (in) 0914 Slovinština (sl) 1912
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Švédština (sv) 1922 Islandština (is) 0919 Samojština (sm) 1913
Ruština (ru) 1821 Hebrejština (iw) 0923 Shonština (sn) 1914
Tento výrobek vyhovuje novému barevnému značení kabelů. Korejšitna (ko) 1115 Jidiština (ji) 1009 Somálština (so) 1915
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování Řečtina (el) 0512 Jávština (jw) 1023 Albánština (sq) 1917
a další šíření díla zakázáno. Afarština (aa) 0101 Gruzínština (ka) 1101 Srbština (sr) 1918
Abcházština (ab) 0102 Kazachština (kk) 1111 Sisvatština (ss) 1919
UŽIVATELSKÝ MANUÁL Afrikánština (af) 0106 Grónština (kl) 1112 Sesotho (st) 1920
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ Amharština (am) 0113 Kambodština (km) 1113 Súdánština (su) 1921
Arabština (ar) 0118 Kannada (kn) 1114 Svahilština (sw) 1923
Pokyny pro bezpečnou jízdu Asamština (as) 0119 Kašmírština (ks) 1119 Tamilština (ta) 2001
Aymaránština (ay) 0125 Kurdština (ku) 1121 Telugu (te) 2005
VAROVÁNÍ: Azerbájdžánština (az) 0126 Kirghizština (ky) 1125 Tádžikština (tg) 2007
Z důvodů vyloučení rizika dopravní nehody a potenciálního porušení platných dopravních Baškirština (ba) 0201 Latina (la) 1201 Thajština (th) 2008
předpisů se přední obrazovka určená ke sledování programů z disků DVD a z televizoru nikdy Běloruština (be) 0205 Lingalština (ln) 1214 Tigrinština (ti) 2009
nesmí používat během jízdy. Také zadní obrazovky nesmějí být instalovány tam, kde by je za jízdy Bulharština (bg) 0207 Laosština (lo) 1215 Turkméština (tk) 2011
mohly odvádět pozornost řidiče. Biharština (bh) 0208 Litevština (lt) 1220 Tagalogština (tl) 2012
V některých zemích může být sledování videoprogramů na obrazovce uvnitř vozidla během jízdy Bislámština (bi) 0209 Lotyština (lv) 1222 Sestvánština (tn) 2014
zakázáno zákonem i pro spolucestující - tyto předpisy je proto nutné dodržovat v zemích, kde jsou Bengálština (bn) 0214 Malgaština (mg) 1307 Tonga (to) 2015
platné. Tibetština (bo) 0215 Maori (mi) 1309 Turečtina (tr) 2018
Bretonština (br) 0218 Makedonština (mk) 1311 Tsonga (ts) 2019
3 Katalánština (ca) 0301 Malajalamština (ml) 1312 Tatarština (tt) 2020
Korzičtina (co) 0315 Mongolština (mn) 1314 Twi (tw) 2023
Čeština (cs) 0319 Moldavština (mo) 1315 Ukrajinština (uk) 2111
Welština (cy) 0325 Marathi (mr) 1318 Urdu (ur) 2118
Dánština (da) 0401 Malajština (ms) 1319 Uzbekistánština (uz) 2126
Bhútánština (dz) 0426 Maltština (mt) 1320 Vietnamština (vi) 2209
Esperanto (eo) 0515 Barmština (my) 1325 Volapük (vo) 2215
Estonština (et) 0520 Nauru (na) 1401 Wolof (wo) 2315
Baskičtina (eu) 0521 Nepálština (ne) 1405 Xhosa (xh) 2408
Perština (fa) 0601 Norština (no) 1415 Yoruba (yo) 2515
Finština (fi) 0609 Oksitánština (oc) 1503 Zulu (zu) 2621
Fidžijština (fj) 0610 Oromorština (om) 1513
Faerština (fo) 0615 Oriya (or) 1518
Frisiánština (fy) 0625 Paňdžábština (pa) 1601
Irština (ga) 0701 Polština (pl) 1612
Skotská gaelština (gd) 0704 Paštó (ps) 1619
Galicijština (gl) 0712 Kvečuánština (qu) 1721
Guaranština (gn) 0714 Rétorománština (rm) 1813
Guadžarajština (gu) 0721 Kirundština (rn) 1814

Slovníček pojmů

Poměr stran
Poměr šířky a výšky stran televizní obrazovky; běžná obrazovka má poměr stran 4:3. Širokoúhlá
obrazovka má poměr stran 16:9, čímž poskytuje větší obraz a výjimečným podáním a atmosférou.

Bitový tok
Tato veličina vyjadřuje objem dat za jednu sekundu v jednotkách bps (bity za sekundu). Čím vyšší je
bitový tok, tím více informací je k dispozici pro reprodukci zvuku a tím je také vyšší jeho kvalita při
použití stejné metody kódování (např. MP3).

52

O umístění souborů MP3/WMA ve složkách UPOZORNĚNÍ:
Firma Pioneer nedoporučuje, abyste prováděli instalaci nebo opravy tohoto přístroje sami,
Na obrázku vpravo je znázorněna struktura disku CD-ROM neboť se tím vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem a dalším nebezpečím. Veškeré
obsahujícího soubory MP3/WMA. Podsložky jsou znázorněny jako instalační a servisní práce související s tímto přístrojem svěřte autorizovanému servisnímu
složky nacházející se v aktuálně vybrané složce. personálu Pioneer.
Veškeré kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo izolační pásky. Žádné části
Poznámky: kabelů neponechávejte trvale odizolované.
Čísla složek budou přiřazena tímto přístrojem - uživatel nemůže Nevrtejte otvor do motorového prostoru za účelem připojení žlutého vodiče přístroje k
složky očíslovat. automobilové baterii. Vibrace motoru mohou izolaci vodiče v místě jejího průchodu z
Složky neobsahující soubory MP3/WMA nelze kontrolovat. (Tyto kabiny pro cestující do motorového prostoru poškodit. Z těchto důvodů dbejte na dokonalé
složky budou automaticky vynechány bez zobrazení odpovídajícího zajištění kabelu v tomto bodě.
čísla). Omotání kabelu obrazovky okolo sloupku volantu nebo řadicí páky je extrémně
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory MP3/WMA obsažené až v nebezpečné; z těchto důvodů dbejte na to, aby obrazovka byla nainstalována v poloze, ve
8 úrovních složek. U souborů nacházejících se ve složkách s které nebrání řízení.
vyššími úrovněmi však může docházet ke zpoždění začátku Zajistěte, aby žádné kabely nepřicházely do kontaktu s pohyblivými součástmi vozidla, jako
přehrávání. Z těchto důvodů se nedoporučuje používat disky s jsou řadicí páka, ruční brzda nebo kolejnice sedadel.
více, než 2 úrovněmi složek. Nezkracujte žádné přívodní kabely; v opačném případě může dojít k narušení správné
Na jediném disku lze přehrávat až 253 souborů umístěných funkce ochranného obvodu.
v jediné složce. Obrazovku neinstalujte (i) na místě, kde by bránila přirozenému výhledu řidiče, (ii) na místě,
kde by narušila normální funkci jakéhokoli provozního nebo bezpečnostního systému
vozidla včetně airbagů nebo tlačítek výstražné signalizace, (iii) na místě, kde by bránila
řidiči v bezpečném ovládání vozidla.

51 4

ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ Pořadí výběru jednotlivých složek na disku pro přehrávání a další úkony jsou určeny pořadím
jejich nahrání ve vypalovacím programu. Z těchto důvodů nemusí být skutečné pořadí přehrávání
Poznámky: totožné s předpokládaným pořadím. Některé vypalovací programy však umožňují pořadí
Tento přístroj je určen pro vozidla používající 12-ti voltovou baterii a negativní systém zemnění. přehrávání vytvořit.
Před nainstalováním přístroje do rekreačního vozidla, nákladního automobilu nebo do autobusu Některé zvukové kompaktní CD disky obsahují sousední skladby, které na sebe hladce navazují
zkontrolujte jmenovité napětí baterie. bez pauzy. V případě převedení takovýchto skladeb na soubory MP3/WMA s následným
Z důvodů zamezení zkratu v elektrickém systému nezapomeňte před zahájením instalace odpojit vypálením na disk CD-R/CD-RW je tento přehrávač bude přehrávat s krátkou pauzou bez ohledu
od baterie kabel záporného pólu (-). na původní délku pauzy mezi skladbami na originálním zvukovém CD disku.
Podrobnosti o připojení výkonového zesilovače a ostatních přístrojů naleznete v příslušných Další informace o souborech MP3
uživatelských manuálech, poté proveďte správné propojení.
Kabely zajistěte pomocí kabelových úchytek nebo pomocí lepicí pásky. Kabely chraňte před Zobrazení názvu alba (titulu disku), názvu skladby a jména umělce skladby u souborů je
mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou v místech, kde spočívají na kovových částech. kompatibilní s formátem ID3 Tag verze 1.0, 1.1. 2.2, 2.3 a 2.4. Pokud soubor obsahuje současně
Trasy volte bezpečně tak, aby se kabely nedotýkaly pohyblivých částí, jakými jsou řadicí páka, ID3 Tag verze 1.x i 2.x, má prioritu ID3 tag verze 2.x.
ruční brzda nebo kolejnice sedadel. Kabely neveďte místy s vysokou teplotou, jako například v Funkci emfáze u tohoto přístroje je platná pouze tehdy, pokud jsou přehrávány soubory MP3 se
blízkosti výstupu topení. Pokud k roztavení nebo potrhání kabelové izolace, nastává nebezpečí vzorkovacími kmitočty 32, 44.1 a 48 kHz. (Tento přístroj podporuje přehrávání souborů se
zkratu na kostru vozidla. vzorkovacími kmitočty 16, 22.05, 24, 32, 44.1 a 48 kHz).
Nepřipojujte žlutý přívodní kabel k baterii jeho protažením otvorem do prostoru motoru vozidla. Tento přístroj nepodporuje hrací seznam m3u.
Tím dojde k poškození izolace tohoto vodiče a způsobení velmi nebezpečného zkratu. Tento přístroj není kompatibilní s formátem MP3i (interaktivní soubory MP3) ani s formátem
Nezkracujte žádné přívodní kabely - v opačném případě nemusí ochranný obvod v žádané situaci mp3PRO.
správně fungovat. Obecně platí, že kvalita zvuku souborů MP3 se zlepšuje se zvyšujícím se bitovým tokem. Tento
Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístrojům odstraněním izolace napájecího kabelu přístroj je schopen přehrávat soubory s bitovým tokem v rozsahu 8 kb/s až 320 kb/s; vzhledem
tohoto přístroje a následným napojením na tento kabel. Tím by došlo k překročení jeho proudové k dosažení určitého kvalitativního standardu zvuku se však doporučuje přehrávat pouze soubory
zatížitelnosti a následnému přehřátí. nahrané s bitovým tokem alespoň 128 kb/s.
Při výměně pojistky dbejte na použití pouze takové pojistky, která má jmenovitou hodnotu stejnou,
jako je hodnota předepsaná na držáku pojistky. Další informace o souborech WMA
Z důvodů zamezení zkratu chraňte nezapojené přívody a zejména reproduktorové kabely zakrytím
izolační páskou. Na tomto přístroji lze přehrávat pouze soubory WMA zakódované pomocí programu Windows
Z důvodů zamezení nesprávného propojení je vstupní konektor kabelu IP-BUS označen modrou a Media Player verze 7 a 8.
výstupní konektor černou barvou. Propojte správně konektory se shodným barevným označením. Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WMA se vzorkovacími kmitočty 32, 44,1 a 48 kHz.
Tento přístroj nelze instalovat ve vozidle, jehož spínač zapalování není vybaven pomocnou (ACC) Obecně platí, že kvalita zvuku souborů WMA se zlepšuje se zvyšujícím se bitovým tokem. Tento
polohou. přístroj je schopen přehrávat soubory s bitovým tokem v rozsahu 48 kb/s až 192 kb/s; vzhledem k
dosažení určitého kvalitativního standardu zvuku se však doporučuje přehrávat pouze soubory
Černý vodič slouží k uzemnění (připojení na kostru). Dbejte na to, aby zem spojená s tímto vodičem nahrané vyššími bitovými toky.
byla oddělená od země komponent odebírajících velký proud, jako například výkonových zesilovačů. Tento přístroj nepodporuje přehrávání souborů WMA nahraných s proměnným bitovým tokem
V případě připojení těchto přístrojů na společnou zem a pozdějšího přerušení uzemnění hrozí (VBR).
nebezpečí jejich poškození nebo shoření.

Barvy přívodních kabelů k tomuto přístroji a k jiným přístrojům se mohou vzájemně lišit i přesto, že
jejich funkce jsou stejné. Při propojování tohoto přístroje s jiným přístrojem si proto prostudujte
dodávané instalační manuály obou přístrojů a propojte vzájemně kabely se stejnou funkcí.

5 50

Přehrávání disků DVD-R/DVD-RW obsahujících nahrávky ve formátu Video (režim Video) na Systémové zapojení (1)
tomto přístroji může být znemožněno vlivem charakteristik, poškrabání nebo nečistoty na disku. 6
Na tomto přístroji nelze přehrávat disky DVD-ROM/DVD-RAM.
Přehrávání disků nahraných v osobním počítači může být znemožněno vlivem nastavení
vypalovacího programu nebo prostředí. Používejte proto pouze disky nahrané ve správném
formátu (Bližší informace naleznete v dokumentaci vypalovacího programu).

Pokyny týkající se používání nahrávatelných a přepisovatelných disků
(CD-R/CD-RW)

Na tomto přístroji lze přehrávat pouze disky CD-R/CD-RW, které byly uzavřeny (finalizovány).
Přehrávání nahrávatelných disků CD-R/CD-RW nahraných na hudebním nahrávači nebo v
osobním počítači může být na tomto přístroji znemožněno v důsledku charakteristik, poškrabání
nebo znečistění disku nebo v také v důsledku znečistění či kondenzace čočky tohoto přístroje.
Přehrávání disků nahraných v osobním počítači může být znemožněno také vlivem nastavení
vypalovacího programu a operačního systému. Dodržujte proto správný formát záznamu na disk.
(Informace naleznete v dokumentaci příslušného programu).
Přehrávání disků CD-R/CD-RW může být znemožněno vlivem jejich vystavení přímým slunečním
paprskům, vysokým teplotám nebo v důsledku skladovacích podmínek ve vozidle.
Na displeji tohoto přístroje se nemusejí správně zobrazit tituly a jiné textové informace nahrané na
disku CD-R/CD-RW (v případě zvukových dat (CD-DA)).
Tento přístroj podporuje funkci vynechávání skladeb na discích CD-R / CD-RW. Skladby
obsahující informace o vynechání skladeb budou automaticky vynechávány (v případě zvukových
dat (CD-DA)).
U disků CD-RW používaných v tomto přístroji je hrací čas delší v porovnání v konvenčními disky
CD nebo CD-R.
Před použitím disků CD-R / CD-RW si pozorně prostudujte pokyny uvedené na jejich obalech.

Duální disky

Duální disky jsou dvoustranné disky, které na jedné straně obsahují nahrávatelný zvukový CD
disk a na druhé straně nahrávatelný DVD video disk.
Vzhledem k tomu, že CD strana duálních disků není fyzicky kompatibilní se všeobecným CD
standardem, přehrávání tohoto disku na tomto přístroji může být znemožněno.
Časté vkládání a vyjímání duálního disku může mít za následek jeho poškrabání; silná poškrabání
mohou způsobit problémy s přehráváním na tomto přístroji. Duální disk se někdy může také
zaseknout ve štěrbině mechaniky; z těchto důvodů je doporučeno duální disky na tomto přístroji
nepoužívat.
Více informací o duálních discích naleznete v dokumentaci od výrobce.

O souborech MP3 a WMA

MP3 je zkratkou pro MPEG Audio Layer 3 a standardem technologie zvukové komprese.
WMA je zkratkou pro Windows MediaTM Audio a označuje technologii komprese zvukového
signálu vyvinutou společností Microsoft Corporation. Soubory WMA lze vytvářet pomocí programu
Windows Media Player verze 7 nebo vyšší.
Přehrávání souborů WMA nemusí probíhat správně v závislosti na aplikaci, ve které byly
vytvořeny.
Také zobrazení názvu alba a další znakových informací u souborů WMA nemusí být správné
v závislosti na verzi programu Windows Media Player, ve kterém byly vytvořeny.
Tento přístroj umožňuje přehrávání souborů MP3/WMA nahraných na discích CD-ROM, CD-R a
CD-RW. Přehrávat lze disky kompatibilní se standardem ISO9660 Level 1 a Level 2 a se
systémem souborů Romeo a Joliet.
Na tomto přístroji lze také přehrávat disky nahrané metodou multi-session.
Soubory MP3/WMA nejsou kompatibilní se zápisem dat po částech (packet-write).
Maximální počet zobrazitelných znaků názvu souboru včetně přípony (.mp3,nebo wma) je 64
počínaje od prvního znaku.
Maximální počet zobrazitelných znaků názvu složky je 64.
U souborů nahraných podle standardů systému souborů Romeo nebo Joliet lze zobrazit pouze
prvních 64 znaků.
U disků obsahujících soubory MP3/WMA v kombinaci se zvukovými daty nahranými v režimu CD-
EXTRA nebo MIXED-MODE CD lze přehrávat oba druhy dat přepínáním režimů MP3/WMA a CD-
DA.

49

Systémové zapojení (2) Chybová hlášení
7
Pokud nastanou problémy s přehráváním disku, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení; v
takovémto případě identifikujte problém podle dále uvedené tabulky a proveďte doporučené nápravné
opatření. Pokud problém trvá, obraťte se na autorizovaný servis Pioneer.

Chybové hlášení Příčina Doporučené nápravné opatření

ERROR-02 Disk je znečistěný Vyčistěte disk.

Disk je poškrabaný Vyměňte disk.

ERROR-05 Elektrická nebo mechanická závada. Stiskněte tlačítko RESET.

ERROR-A0 Elektrická nebo mechanická závada. Obraťte se na vašeho dealera nebo na

autorizovaný servis Pioneer.

DIFFERENT REGION DISC Regionální kód disku je odlišný od Použijte jiný DVD disk obsahující správný

(REGION ERR) regionálního kódu přehrávače. regionální kód.

NON-PLAYABLE (NON- Používaný typ disku nelze na tomto přístroji Použijte jiný disk, který je tento přístroj

PLAY) přehrávat. schopen přehrávat.

Disk byl vložen obráceně. Ujistěte se, zda je disk vložen správně.

THERMAL PROTECTION Teplota tohoto přístroje překročila normální Vyčkejte, dokud se teplota přístroje nevrátí

IN MOTION (TEMP) provozní meze. do normálních mezí.

PROTECTED CD Všechny soubory na vloženém disku jsou Použijte jiný disk.

chráněny systémem na ochranu autorských

práv (DRM).

TRACK SKIPPED Vložený disk obsahuje soubory WMA Použijte jiný disk.

chráněné systémem na ochranu autorských

práv (DRM).

DVD přehrávač a péče o disky DVD

Používejte pouze běžné disky kruhového tvaru. Disky
nepravidelných tvarů vložené do mechaniky se mohou v DVD
přehrávači zaseknout nebo být příčinou chybného přehrávání.

Před zahájením přehrávání každý disk zkontrolujte a nepoužívejte polámané, poškrabané nebo
zohýbané disky, které by mohly přehrávač poškodit.
Při manipulaci s disky dbejte na to, abyste se nedotýkali jejich nahraného povrchu (bez potisku).
Po použití uložte disk do určeného obalu.
Disky nevystavujte přímým slunečním paprskům, ani vysokým teplotám.
Na povrch disků nepřilepujte žádné štítky, nepište na ně a zabraňte jejich styku s chemikáliemi.
Nečistotu z disku odstraníte otřením měkkou tkaninou od středového otvoru
směrem k okrajům.

Po zapnutí topení vozidla v chladném počasí se může na vnitřních součástech DVD přehrávače
vytvořit kondenzace, která narušuje jeho správnou funkci. Pokud takováto situace nastane, pak
přístroj ponechte vyschnout vypnutím zhruba na jednu hodinu. Vlhké disky vysušíte otřením
měkkou tkaninou.
Nárazy během jízdy způsobené nerovnostmi vozovky mohou způsobit výpadky v přehrávání.
Na DVD přehrávači lze současně přehrávat jeden standardní 12cm kompaktní CD disk; 8cm
kompaktní CD disky přehrávat nelze. Přehrávatelné disky a adaptéry jsou uvedeny v následující
tabulce.

12cm disk 8cm disk Adaptér na 8cm disk
-
√ -

O DVD discích

U určitých typů DVD-Video disků mohou být některé funkce nedostupné.
Přehrávání některých DVD-Video disků může být znemožněno.
Disky DVD-R/DVD-RW lze přehrávat pouze tehdy, pokud byly uzavřeny (finalizovány).
Disky DVD-R/DVD-RW lze přehrávat pouze tehdy, pokud byly nahrány ve formátu Video (režim
Video). Disky DVD-RW nahrané ve formátu Video Recording (režim VR) přehrávat nelze.

48

Problémy vznikající během přehrávání DVD disků Připojení hlavní jednotky

Příznak Příčina Nápravné opatření VAROVÁNÍ:
Namísto aktuálního disku použijte jiný disk, NIKDY neinstalujte obrazovku na místě, kde by umožňovala řidiči sledování programu z disku DVD
Nelze zahájit Vložený disk má jiné regionální číslo, než jehož regionální číslo se shoduje s tímto nebo Video CD za jízdy.
přehrávání. tento přístroj. přístrojem. NIKDY nepřipojujte zvukový výstup (AUDIO OUT) k samostatně dodávanému výkonovému zesilovači.
Vypněte dětský zámek nebo změňte úroveň
Na obrazovce se Byl aktivován dětský zámek. nepřístupnosti. 8
zobrazuje hlášení
"Parental Lock" Zadaný kód je chybný. Zadejte správný kód.
(dětský zámek) a Kód jste zapomněli. Zrušte kód 10-ti násobným stisknutím
přehrávání je tlačítka C.
znemožněno. Různé jazyky lze přepínat pouze tehdy,
jsou-li na disku zaznamenány.
Dětský zámek nelze Vyberte požadovaný jazyk z nabídky.
deaktivovat.
Titulky se zobrazují pouze tehdy, jsou-li na
Nelze zvolit Přehrávaný DVD disk neobsahuje disku zaznamenány.
Vyberte požadovaný jazyk z nabídky.
požadovaný jazyk vícejazykovou zvukovou stopu.
Reprodukci zvuku/zobrazení titulků v
zvukové reprodukce K dispozici jsou pouze možnosti uvedené v požadovaném jazyce lze uskutečnit pouze
nebo jazyk titulků. tehdy, je-li jazyk vybraný v nabídce
nabídce disku. nastavení (SET-UP MENU) na disku
zaznamenán.
Nezobrazují se titulky. Přehrávaný DVD disk titulky neobsahuje.
Různé úhly sledování lze přepínat pouze u
Zvuková reprodukce K dispozici jsou pouze možnosti uvedené v DVD disků obsahujících scény, které byly
nebo titulky nabídce disku. pod různými úhly natočeny.
neprobíhají v jazyce Přehrávaný DVD disk neobsahuje dialogy Úhel sledování měňte pouze během scén,
vybraném v nabídce nebo titulky v jazyce vybraném v nabídce které byly pod různými úhly natočeny.
nastavení (SET-UP nastavení (SET-UP MENU).
MENU). Vzhledem k tomu, že tento přístroj je
Nelze změnit Přehrávaný DVD disk neobsahuje scény kompatibilní se systémem zabraňujícím
nastavení úhlu natočené pod různými úhly. analogovému kopírování, může být obraz
záběru kamery. během přehrávání disku obsahujícího
Pokoušíte se přepínat úhly sledování u signál zabraňující kopírování při sledování
Obraz je během scény, která nebyla natočena pod různými na některých obrazovkách narušen
přehrávání značně úhly. vodorovnými pruhy nebo jinými rušivými
nezřetelný/zkreslený Disk obsahuje signál zabraňující kopírování prvky. Tento jev však není příznakem
nebo tmavý. (některé disky mohou tento signál chybné funkce tohoto přístroje.
obsahovat).

Problémy vznikající během přehrávání Video CD disků

Příznak Příčina Nápravné opatření
Přehrávaný disk Video CD nepodporuje Tuto funkci nelze používat u Video CD disků
Nelze aktivovat funkci PBC. nepodporujících funkci PBC.
zobrazení nabídky
funkce PBC Přehrávaný disk Video CD podporuje funkci Tuto funkci nelze používat u Video CD disků
(řízení PBC. podporujících funkci PBC.
přehrávání).

Nelze zapnout
opakované
přehrávání a
provádět přechod
na požadovanou
skladbu nebo
časový údaj.

47

Zapojení v případě používání obrazovky připojené k zadnímu videovýstupu DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Zadní videovýstup tohoto přístroj je určen připojení obrazovky, která cestujícím v zadních sedadlech Odstraňování problémů
umožňuje sledování programu z disků DVD nebo Video CD.
Všeobecné problémy
VAROVÁNÍ:
NIKDY neinstalujte obrazovku na místě, kde by umožňovala řidiči sledování programu z disku DVD Příznak Příčina Nápravné opatření
nebo Video CD za jízdy. Nelze zapnout napájení Nesprávně zapojené propojovací Ujistěte se, zda jsou veškerá propojení správně
NIKDY nepřipojujte zvukový výstup (AUDIO OUT) k samostatně dodávanému výkonovému zesilovači. tohoto přístroje; přístroj kabely a konektory. provedena.
není funkční. Došlo k přepálení pojistky. Odstraňte problém, který způsobil přepálení
9 pojistky a poté nahraďte původní pojistku novou
Přístroj nereaguje na Došlo k chybné funkci vestavěného pojistkou se stejnými parametry.
ovládání dálkovým mikroprocesoru vlivem šumu a Stiskněte tlačítko RESET.
ovladačem nebo jiných faktorů.
nevykazuje správnou Nesprávně nastavený provozní Vyberte správný provozní režim dálkového
funkci při stisknutí režim dálkového ovladače. ovladače.
odpovídajícího tlačítka Chybné nastavení kódování Ujistěte se, zda poloha voliče kódování dálkového
na dálkovém ovladači. dálkového ovladače. ovladače odpovídá požadovanému druhu
kódování.
Nelze zahájit Došlo k vybití baterií. Vložte nové baterie podle postupu na straně.
přehrávání. U některých disků může být Opakujte postup s použitím jiného disku.
provádění některých úkonů
Neozývá se žádný zvuk. zablokováno. Vyčistěte disk.
Nelze zvýšit hlasitost. Disk je znečistěný. Zkontrolujte typ vloženého disku a použijte disk
Typ vloženého tento přístroj není správného typu.
Chybí obraz. schopen přehrávat. Vložte disk, který je kompatibilní s vaším
Vložený disk není kompatibilní s obrazovým systémem.
Na obrazovce se používaným obrazovým systémem. Zkontrolujte správnost propojení a odstraňte
zobrazuje symbol Chybně provedená propojení. případné chyby.
blokování ("[") a Během zastaveného obrazu, zpomaleného
požadované funkce Na přístroji je zařazeno zastavení přehrávání nebo krokování snímků není
nelze ovládat. obrazu, zpomalené přehrávání reprodukován zvuk.
Obraz se zastavuje nebo krokování snímků. Připojte správně kabel k ruční brzdě a zabrzděte ji.
(přerušuje) a přístroj Není připojen kabel k ruční brzdě.
nelze ovládat. Ruční brzda není zabržděna. Ovládání není možné.
Neozývá se žádný zvuk; U používaného disku je daná
hlasitost zvuku je příliš funkce zablokována. Stiskněte nejprve jedenkrát tlačítko a poté znovu
nízká. Ovládání není kompatibilní s zahajte přehrávání.
Během reprodukce organizací disku.
zvuku nebo obrazu Zvyšte úroveň hlasitosti.
dochází k přeskokům. Během přehrávání došlo k
Reprodukovaný obraz je zablokování čtení dat. Vypněte útlumový člen hlasitosti.
roztažený s chybným Zajistěte pevné uchycení přístroje.
poměrem stran. Hlasitost je nastavena na příliš
nízkou úroveň. Pro používanou obrazovku zvolte správný formát.
Chybí obraz na zadní Je zapnut útlumový člen hlasitosti.
obrazovce. Přístroj není pevně uchycen. Před vyjmutím disku zvolte jiný zdroj signálu; tento
problém vzniká v případě použití určitých metod
Při nastavení klíče Bylo provedeno nesprávné propojení.
zapalování do polohy nastavení formátu obrazovky Tato činnost je normální.
ON (nebo ACC) se (poměru stran) pro používanou
ozývá zvuk motoru. obrazovku.
Došlo k vyjmutí přehrávaného disku
ze zdrojové komponenty připojené
k hlavní jednotce.
Přístroj provádí ověření přítomnosti
disku.

46

Poznámky: Připojení napájecího kabelu
Zdroje signálu připojené k hlavní jednotce nelze přepínat dálkovým ovladačem tohoto přístroje.
INSTALACE
Pokud bylo napájení tohoto přístroje zapnuto stisknutím tlačítka POWER, pak napájení nelze
vypnout vypnutím hlavní jednotky. Poznámky:
Pokud bylo napájení tohoto přístroje zapnuto stisknutím tlačítka POWER, nezapomeňte je znovu Před konečným nainstalováním přístroje proveďte předběžné kabelové propojení, ujistěte se, zda
vypnout. je vše správně propojeno a zda tento přístroj správně spolupracuje se systémem.
Z důvodů zajištění správné instalace používejte pouze součásti dodávané k tomuto přístroji.
Funkční kompatibilita Použití součástí neschválených výrobcem může mít za následek chybnou funkci.
Obraťte se na vašeho dealera s žádostí o posouzení, zda instalace bude vyžadovat vrtání děr
Tlačítko Akce Funkce nebo jiné úpravy vozidla.
Přístroj instalujte na takovém místě, kde nebrání pohybům řidiče a kde nemůže způsobit poranění
DVD Video Video CD CD MP3/WMA cestujících při náhlém zastavení, například nouzovém.
Obrazovku neinstalujte na místě, kde může bránit přirozenému výhledu řidiče nebo narušit
1-6 Stisknutí Výběr požadovaného disku (přihrádky). správnou funkci airbagů vozidla.
Polovodičový laser bude v případě přehřátí poškozen, proto přístroj
S nebo T Stisknutí Výběr Bez funkce Výběr neinstalujte na místě s vysokou teplotou, například v blízkosti výstupu
topení.
dalšího/předchozího další/předchozí Pokud instalační úhel překročí velikost 300 od vodorovné roviny, nemusí
přístroj vykazovat optimální výkon.
titulu složky Při montáži skryté jednotky dbejte na to, aby nedošlo k uskřípnutí žádného kabelu mezi tuto
jednotku a okolní kovovou konstrukci nebo montážní prvky.
Stisknutí a podržení Výběr dalšího/předchozího disku Skrytou jednotku neinstalujte v blízkosti výstupu topení, kde by došlo k jejímu tepelnému
poškození ani v blízkosti dveří, kde by byla vystavena účinkům dešťové vody.
W nebo X Stisknutí Návrat k předchozí skladbě (kapitole) nebo přechod na Před vrtáním jakýchkoli montážních otvorů vždy zkontrolujte prostor za uvažovaným místem
následující skladbu (kapitolu)*1 vrtáním. Nikdy nevrtejte otvory do plynového potrubí, brzdového potrubí, elektrických kabelů nebo
Stisknutí a podržení Rychlý postup vpřed/vzad*2 jiných důležitých součástí vozidla.
Pokud je skytá jednotka instalována v prostoru pro cestující, zajistěte její bezpečné ukotvení, aby
1* Tato funkce je k dispozici, je-li položka AUTO/MANUAL (A/M) nastavena na AUTO (automaticky). nemohlo dojít k jejímu uvolnění za jízdy a způsobení úrazu nebo dopravní nehody.

2* Tato funkce je k dispozici, je-li položka AUTO/MANUAL (A/M) nastavena na MANUAL (ručně). 10

Tlačítko Akce Funkce

DVD Video Video CD CD MP3/WMA

BAND/ESC Stisknutí Bez funkce Přepínání mezi

režimem

MP3/WMA a

zvukovými daty
(CD-DA)*1

Stisknutí a podržení Bez funkce Návrat do

složky 01
(kořenová)*2

FUNCTION Stisknutí Volba funkce

(FUNC)

*1 Tuto funkci lze použít během přehrávání disků se soubory MP3/WMA a zvukovými daty (CD-DA),

například CD-EXTRA e MIXED-MODE CD.

*2 Pokud složka 01 (kořenová) neobsahuje žádné soubory, přehrávání bude zahájeno od složky 02.

Poznámky:
U některých přístrojů nejsou k dispozici následující funkce:

- Přepínání mezi režimem MP3/WMA a zvukovými daty (CD-DA).
- Návrat do kořenové složky 01.

Ovládání ve funkčním režimu

Tlačítko Akce Funkce
FUNCTION1
FUNCTION2 Stisknutí S nebo T. DVD Video Video CD CD MP3/WMA
Podržení S nebo T.
Stisknutí S nebo T. Přepínání údajů na displeji řídící jednotky.
Podržení S nebo T.
Bez funkce.

Přehrávání/Pauza.

Bez funkce. Zapínání/vypínání

přehrávání v náhodném

pořadí.

FUNCTION3 Stisknutí S nebo T. Bez funkce. Zapínání/vypínání ukázek

Podržení S nebo T. skladeb.
FUNCTION4 Stisknutí S nebo T.
Bez funkce.
Podržení S nebo T.
AUTO/MANUAL Stisknutí W nebo X. Volba rozsahu opakovaného přehrávání.

Bez funkce.

Přepínání automatického (AUTO) a ručního (MANUAL)

režimu.

45

Pokud je skrytá jednotka instalována pod předním sedadlem, dbejte na to, aby nebránila jeho Poznámky:
volnému posuvu. Výstup LPCM není k dispozici u formátu DTS; v případě vybrání možnosti LPCM nebude zvukový
Veškeré kabely a přívody veďte opatrně kolem posuvné mechaniky sedadel, aby nemohlo dojít k výstup DTS reprodukován.
jejich uchycení nebo uskřípnutí v mechanice a ke vzniku zkratu. Pokud používáte zesilovač a dekodér, které nejsou kompatibilní s formátem Dolby Digital, vyberte
možnost LPCM.
Nastavení voliče provozního režimu
Nastavení digitálního a analogového zvukového výstupu
Před zahájením instalace nastavte volič provozního režimu (MODE) pomocí pera nebo jiného nástroje
s hrotem do polohy odpovídající připojenému zařízení. Zvukový výstup LPCM je k dispozici pro digitální i analogový signál. Nastavte zvukový výstup správně
tak, aby odpovídal zařízení používanému s tímto přístrojem.
Instalace skryté jednotky
Pokud používáte digitální připojení, vyberte možnost 48kHz.
Montáž pomocí pásky Velcro Pokud používáte digitální připojení, vyberte možnost 96kHz.
Před nalepením pásky Velcro dbejte na řádné otření povrchu.
Upozornění:
Montáž zpředu a zezadu podle DIN Pokud budou tato nastavení provedena chybně, nebude se ozývat žádný zvuk; nezapomeňte si
prostudovat uživatelské manuály používaných zařízení.
Tento přístroj lze nainstalovat buď "zpředu" (konvenční přední montáž DIN) nebo "zezadu" (zadní
montáž DIN s použitím závitových otvorů na boku šasi). Podrobnosti naleznete na následujících 1. Pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů vyberte v nabídce GEN položku OUTPUT
obrázcích popisujících instalační metody. SELECTION.
2. Klepněte joystickem.
Montáž zpředu podle DIN Zobrazí se nabídka nastavení zvukového výstupu.
3. Pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované nastavení.
Instalace s gumovou průchodkou Aktuální nastavení bude označeno modrým polem; nastavení digitálního výstupu vybrané joystickem
bude zvýrazněno.
11
48kHz - Na výstupu bude přítomen signál 48kHz bez ohledu na vzorkovací kmitočet; signál 90
kHz bude převeden na signál 48 kHz (výchozí nastavení).
96kHz - Na výstupu bude přítomen signál o stejném vzorkovacím kmitočtu, jaký má zdrojový
audio signál; s tímto nastavením můžete vychutnat zvuk výjimečně vysoké kvality.
4. Klepněte joystickem.
Vybrané nastavení digitálního výstupu bude potvrzeno.

Poznámky:
Pokud u disků nahraných s kmitočtem 96 kHz vyberete nastavení 96kHz, zvukový signál nebude
reprodukován z digitálního výstupu.
U disků, které nejsou vybaveny systémem CSS (Content Scrambling System) na ochranu proti
kopírování, bude na výstupu přítomen signál 96 kHz.
Pokud je k tomuto přístroji připojen vícekanálový procesor Pioneer (DEQ-P6600), vyberte
možnost 48kHz; pokud vyberete možnost 96kHz, nebude během přehrávání disků nahraných
vzorkovacím kmitočtem 96kHz reprodukován žádný zvuk.

OVLÁDÁNÍ Z HLAVNÍ JEDNOTKY

V režimu IP-BUS lze některé úkony provádět z hlavní jednotky. Pokud tento přístroj používáte jako
externí jednotku v režimu IP-BUS, provádějte ovládání podle dále uvedených tabulek "Funkční
kompatibilita" a "Ovládání ve funkčním režimu".

Zapnutí napájení

Pokud tento přístroj používáte jako externí jednotku v režimu IP-BUS, pak provedením následujících
kroků dojde k zapnutí jeho napájení.
1. Na displeji připojené jednotky vyberte tento přístroj jako zdroj signálu.
Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu připojené jednotky.
2. Stiskněte tlačítko SOURCE na hlavní jednotce.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud nebude vybrán zdroj DVD.
Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu připojené jednotky.

44

Poznámky: Vyjmutí přístroje
Je doporučeno poznamenat si zadaný kód pro případ jeho zapomenutí.
Úroveň nepřístupnosti je zaznamenána na disku a je též uvedena na obalu disku, v přiložené Montáž zezadu podle DIN
dokumentaci nebo přímo na disku. Dětský zámek nelze používat u disků, které neobsahují
nahranou informaci o úrovni nepřístupnosti. Instalace s použitím otvorů pro šrouby na boční straně přístroje.
U některých disků dochází po aktivaci dětského zámku pouze k vynechávání některých scén a 1. Vyjměte rám.
poté přehrávání pokračuje normálním způsobem. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k disku.
Stisknutím tlačítka RETURN se navrátíte k předchozímu zobrazení. 2. Upevnění přístroje do továrních montážních úchytek.
Nalezněte polohu, ve které se závitové otvory v montážní úchytce a
Změna úrovně nepřístupnosti v hlavní jednotce nacházejí v zákrytu, poté vložte a utáhněte 2
šrouby na každé straně. V závislosti na tvaru závitových otvorů
Nastavenou úroveň nepřístupnosti můžete změnit. v úchytce použijte stahovací šrouby (5 x 8 mm) nebo šrouby se
1. V nabídce GEN. vyberte pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů položku PARENTAL zapuštěnou hlavou (5 x 8 mm).
(dětský zámek).
Položka PARENTAL bude zvýrazněna. 12
2. Klepněte joystickem.
Nyní se zobrazí nabídka nastavení úrovně nepřístupnosti (dětského zámku).
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte registrovaný čtyřmístný kód.
4. Klepněte joystickem.
Nyní je potvrzeno zadání kódu a úroveň nepřístupnosti můžete změnit.

Pokud zadáte chybné číslo kódu, zobrazí se symbol blokování ([); v takovémto případě chybu
opravte stisknutím tlačítka CLEAR a zadáním správného kódu.

Pokud kód zapomenete, proveďte postup v následujícím článku "Postup v případě zapomenutí
kódu".

5. Pohybem joysticku směrem doleva/doprava vyberte požadovanou úroveň.
6. Klepněte joystickem.
Úroveň nepřístupnosti je nyní nastavena.
Poznámka:

Stisknutím tlačítka RETURN se navrátíte k předchozímu zobrazení.

Postup v případě zapomenutí kódu

Proveďte postup v předchozím článku "Změna úrovně nepřístupnosti", poté stiskněte 10-krát tlačítko
C. Zadaný kód bude takto zrušen a namísto něj bude možné zadat nový kód.

Nastavení digitálního výstupu

Digitální výstup je nutné nastavit podle připojeného zařízení; toto nastavení není nutné měnit, není-li
tento přístroj připojen pomocí digitálního výstupu.
Pokud je k tomuto přístroji připojen vícekanálový procesor Pioneer (DEQ-P6600), vyberte nastavení
STREAM.

Upozornění:
Chybné nastavení může mít za následek šum a poškození reproduktorů; nezapomeňte si
prostudovat uživatelské manuály používaných zařízení.

1. Pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů vyberte v nabídce GEN položku DIGITAL
OUTPUT (digitální výstup).
Položka DIGITAL OUTPUT bude zvýrazněna.
2. Klepněte joystickem.
Zobrazí se nabídka nastavení digitálního výstupu.
3. Pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů vyberte požadované nastavení digitálního
výstupu.
Aktuální nastavení bude označeno modrým polem; nastavení digitálního výstupu vybrané joystickem
bude zvýrazněno.

STREAM - Výstupní signál ve formátu Dolby Digital (výchozí nastavení)
LPCM - Výstupní signál ve formátu Dolby Digital bude převeden na lineární LPCM signál.
4. Klepněte joystickem.
Vybrané nastavení digitálního výstupu bude potvrzeno.

43

Montáž pomocí úchytek Nastavení formátu obrazovky

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K dispozici jsou dva formáty obrazovek, a sice širokoúhlý formát s poměrem stran 16:9 a běžný
(televizní) formát s poměrem stran 4:3. Dbejte proto na zvolení správného poměru stran obrazu s
UPOZORNĚNÍ ohledem na obrazovku, kterou používáte.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pokud používáte běžnou obrazovku, vyberte formát LETTER BOX nebo PANSCAN; volba
Přečtěte si, prosím, veškeré dále uvedené pokyny týkající se obrazovky a uchovejte je pro budoucí formátu 16:9 může mít způsobit nepřirozenou reprodukci obrazu.
odkazy.
odkazy. 1. 1. V nabídce obrazu (PICT.) vyberte pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů položku
1. Před uvedením obrazovky do provozu si pozorně přečtěte tento manuál v plném rozsahu. TV ASPECT (formát obrazovky).
2. Uchovejte tento manuál na známém místě pro budoucí odkazy. Položka TV ASPECT bude zvýrazněna.
3. Věnujte důkladnou pozornost veškerým varováním uvedeným v tomto manuálu a důsledně
2. Klepněte joystickem.
dodržujte veškeré pokyny. Zobrazí se nabídka nastavení formátu obrazovky.
4. Dovolte obsluhovat tento systém pouze osobám, které si přečetli a porozuměli pokynům k 3. Pohybem joysticku směrem nahoru/dolů vyberte požadovaný formát obrazovky.
Aktuálně nastavený formát obrazovky označen modrým polem; formát obrazovky vybraný joystickem
obsluze. bude zvýrazněn.
5. Obrazovku neinstalujte (i) na místě, kde by bránila přirozenému výhledu řidiče, (ii) na místě,
16:9 - Tento formát vyberte, pokud používáte širokoúhlou obrazovku (výchozí nastavení).
kde by narušila normální funkci jakéhokoli provozního nebo bezpečnostního systému LETTER BOX - Tento formát vyberte, pokud používáte běžnou obrazovku. Skutečný obraz se
vozidla včetně airbagů, (iii) na místě, kde by bránila řidiči v bezpečném ovládání vozidla. zobrazovat ve formátu LETTER BOX (běžný formát) s černými pruhy v horní a spodní části
6. Neovládejte obrazovku, pokud by tím mělo docházet k odvádění pozornosti od řízení obrazu.
vozidla. Vždy dodržujte veškerá pravidla řízení a silničního provozu. Pokud nastanou PANSCAN - Skutečný obraz na pravé a levé straně obrazovky oříznut.
problémy s ovládáním systému nebo čtením displeje, zaparkujte vozidlo na bezpečném
místě a proveďte potřebná nastavení. 4. Klepněte joystickem.
7. Během řízení vozidla dbejte vždy na zapnutí bezpečnostního pásu. V případě nepřipoutání Zvolený formát obrazovky je nyní nastaven.
hrozí při dopravní nehodě mnohem závažnější poranění.
8. Během řízení nikdy nepoužívejte sluchátka. Poznámky:
9. Z bezpečnostních důvodů jsou některé funkce blokovány, pokud není zabržděná ruční DVD disky nepodporující formát PANSCAN budou vždy přehrávány ve formátu LETTER BOX i v
brzda a vozidlo se pohybuje.
10. Nikdy nenastavuje hlasitost zvuku systému na příliš vysokou hodnotu, která brání vnímání případě vybrání formátu PANSCAN. Před zahájením přehrávání se ujistěte, zda je na obalu disku
zvuků okolí dopravy a sirén vozidel s absolutním právem přednosti v jízdě.
VAROVÁNÍ: uveden symbol " ".
Obrazovku se nepokoušejte sami instalovat nebo opravovat. Provádění instalace nebo
oprav obrazovky osobami bez kvalifikace nebo zkušeností v oblasti elektronických a U některých DVD disků není volba formátu obrazovky k dispozici; podrobnosti naleznete v
automobilových systémů může být nebezpečné a způsobit riziko úrazu elektrickým
proudem i další nebezpečí. dokumentaci k disku.

13 Stisknutím tlačítka RETURN se navrátíte k předchozímu zobrazení.

Nastavení úrovně nepřístupnosti pro mládež

Některé DVD disky jsou opatřeny tzv. dětským zámkem, který zamezuje tomu, aby filmy s násilím
nebo filmy určené pro dospělé sledovaly děti. Úroveň této nepřístupnosti můžete nastavit podle
potřeby.

Po nastavení úrovně nepřístupnosti se před zahájením přehrávání DVD disku obsahujícího dětský
zámek se může zobrazit pole pro zadání kódu; v takovémto případě bude přehrávání zahájeno
pouze po zadání správného kódu.

Zadání kódu a nastavení úrovně nepřístupnosti

Před prvním použitím této funkce je nutné zadat osobní kód. Pokud kód nezadáte, dětský zámek
nebude k dispozici.
1. V nabídce obrazu (PICT.) vyberte pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů položku
PARENTAL (dětský zámek).
Položka PARENTAL bude zvýrazněna.
2. Klepněte joystickem.
Nyní se zobrazí nabídka nastavení úrovně nepřístupnosti (dětského zámku).
3. Pomocí číselných 0-9 zadejte čtyřmístný kód.
4. Klepněte joystickem.
Nyní je potvrzeno zadání kódu a můžete nastavit úroveň nepřístupnosti.
5. Pohybem joysticku směrem doleva/doprava nastavte požadovanou úroveň nepřístupnosti.

LEVEL 8 - Celý disk lze přehrávat (výchozí nastavení).
LEVEL 7 - LEVEL 2 - Přehrávat lze pouze disky obsahující programy určené pro děti nebo
mládeži přístupné filmy.
LEVEL 1 - Přehrávat lze výhradně disky s programy pro děti.
6. Klepněte joystickem.
Úroveň nepřístupnosti je nyní nastavena.

42

Poznámky: Pokyny pro bezpečnou jízdu
Pokud DVD disk vybraný jazyk neobsahuje, bude zvuk reprodukován v jazyce specifikovaném na
disku DVD. VAROVÁNÍ:
Během přehrávání můžete jazyk zvukové reprodukce (stopy) přepínat také stisknutím tlačítka Z důvodů vyloučení rizika dopravní nehody a potenciálního porušení platných dopravních
AUDIO. (Více informací naleznete v článku "Volba jazyka zvukové stopy" na straně 25). předpisů není tento přístroj určen pro použití s obrazovkou, kterou by za jízdy mohl sledovat řidič.
Nastavení provedená v nabídce podle výše uvedeného postupu se nezmění v případě přepnutí Z důvodů vyloučení rizika dopravní nehody a potenciálního porušení platných dopravních
jazyka zvukové reprodukce pomocí tlačítka AUDIO. předpisů se přední obrazovka určená ke sledování programů z disků DVD a z televizoru nikdy
Stisknutím tlačítka RETURN se navrátíte k předchozímu zobrazení. nesmí používat během jízdy. Také zadní obrazovky nesmějí být instalovány tam, kde by je za
V případě vybrání položky OTHERS proveďte postup v odstavci "Postup v případě vybrání jízdy mohly odvádět pozornost řidiče.
položky OTHERS (další jazyky)" na straně 40. V některých zemích může být sledování videoprogramů na obrazovce uvnitř vozidla během jízdy
zakázáno zákonem i pro spolucestující - tyto předpisy je proto nutné dodržovat v zemích, kde jsou
Nastavení jazyka nabídky platné.
Chcete-li proto na přední obrazovce sledovat programy z disků DVD nebo televizní vysílání,
Tato funkce slouží k nastavení požadovaného jazyka zobrazení nabídek obsažených na disku. zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.
Při pokusu o sledování programů z disků DVD nebo televizoru za jízdy se na obrazovce zobrazí
1. V nabídce jazyka (LANG.) vyberte pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů položku hlášení VIDEO VIEWING IS NOT AVAILABLE WHILE DRIVING (Sledování videoprogramů není k
MENU LANG. (jazyk nabídky). dispozici během jízdy).
Položka MENU LANG. bude zvýrazněna.
2. Klepněte joystickem. Používání zadní obrazovky připojené k výstupu REAR MONITOR OUT
Na obrazovce se zobrazí nabídka jazyků zobrazení nabídky.
3. Pohybem joysticku nahoru nebo dolů vyberte požadovaný jazyk nabídky. Výstup REAR MONITOR OUT tohoto přístroj je určen k připojení obrazovky umožňující sledování
Aktuálně nastavený jazyk bude označen modrým polem; jazyk vybraný joystickem bude zvýrazněn. programů z disků DVD nebo televizních programů cestujícími v zadních sedadlech.

Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava přejdete do druhé nabídky volby jazyka nabídky. VAROVÁNÍ:
Opětovným pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava se navrátíte do první nabídky volby NIKDY neinstalujte zadní obrazovku připojenou k zadnímu výstupu tohoto přístroje na místě, kde
jazyka nabídky. by řidiči za jízdy umožňovala sledování programů z DVD disků nebo televizních programů.
4. Klepněte joystickem.
Jazyk nabídky je nyní nastaven. Opatření k zamezení vybíjení automobilové baterie

Poznámky: Dbejte na to, aby během provozu tohoto přístroje byl spuštěn motor vozidla. Provozování tohoto
Pokud DVD disk vybraný jazyk neobsahuje, bude zvuk reprodukován v jazyce specifikovaném na přístroje s vypnutým motorem může způsobit nadměrné vybíjení baterie.
disku DVD.
Stisknutím tlačítka RETURN se navrátíte k předchozímu zobrazení. VAROVÁNÍ:
V případě vybrání položky OTHERS proveďte postup v odstavci "Postup v případě vybrání Nepoužívejte tento přístroj ve vozidlech, jejichž spínač zapalování není vybaven pomocnou (ACC)
položky OTHERS (další jazyky)". polohou.

Zapínání/vypínání zobrazení asistenčních titulků PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Asistenční titulky poskytují výklad sluchově postiženým osobám; zobrazují se však pouze tehdy, jsou-li Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci
na DVD disku nahrány. elektronických výrobků vyžadujících řádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný
Zobrazení asistenčních titulků lze podle potřeby zapínat a vypínat. sběrný systém v souladu s platnou legislativou.
1. V nabídce jazyka (LANG.) vyberte pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů položku
ASSIST (asistenční titulky). Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vracení
Položka ASSIST bude zvýrazněna. použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci
2. Klepněte joystickem. (v případě zakoupení jiného podobného výrobku).
Každým klepnutím joysticku dojde k zapnutí nebo k vypnutí zobrazení asistenčních titulků. Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů.
Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci
Zapínání a vypínání zobrazení symbolu volby úhlu záběru kamery a budou tedy vyloučeny nežádoucí účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

Pomocí této funkce můžete zapínat / vypínat zobrazení ikony úhlu záběru kamery u scén, které Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer
přepínání úhlu záběru umožňují.
1. V nabídce obrazu (PICT.) vyberte pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů položku Přečtěte si, prosím, pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojili správné ovládání tohoto
ANGLE (zapínání/vypínání zobrazení symbolu volby úhlu záběru kamery). modelu. Po přečtení tohoto manuálu jej odložte na známé a bezpečné místo, abyste se k němu mohli
Položka ANGLE bude zvýrazněna. kdykoli znovu vrátit.
2. Klepněte joystickem.
Tím bude potvrzeno zapnutí nebo vypnutí zobrazení symbolu úhlu záběru kamery. 14

Poznámky:
Úhel záběru kamery můžete během přehrávání přepínat také stisknutím tlačítka ANGLE (Více
informací naleznete v článku "Volba úhlu záběru kamery během přehrávání (funkce Multi-Angle)".
Stisknutím tlačítka RETURN se navrátíte k předchozímu zobrazení.

41

Upozornění Nastavení jazyka titulků
Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami, v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
Styk tohoto přístroje s tekutinami může mít také za následek poškození, vývin kouře a přehřátí. V následujícím postupu je popsán způsob nastavení požadovaného jazyka titulků. Titulky se zobrazí
Funkci Pioneer CarStereo-Pass lze používat pouze na území SRN. ve zvoleném jazyce, pokud používaný DVD disk tento jazyk obsahuje.
Mějte tento uživatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění.
Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky. 1. V nabídce jazyka (LANG.) vyberte pohybem joysticku směrem nahoru/dolů položku SUB
Tento přístroj chraňte před vlhkostí. TITLE LANG. (jazyk titulků).
Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné Položka SUBTITLE LANG. bude zvýrazněna.
naprogramovat znovu. 2. Klepněte joystickem.
Pokud tento přístroj vykazuje nevyhovující funkčnost, obraťte se na vašeho dealera nebo na Na obrazovce se zobrazí nabídka volby jazyka titulků.
autorizovaný servis. 3. Pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný jazyk.
Disky, které lze přehrávat na tomto přístroji Aktuálně nastavený jazyk bude označen modrým polem; jazyk vybraný joystickem bude zvýrazněn.
Na tomto přístroji lze přehrávat disky DVD, Video CD a CD nesoucí dále uvedená loga:
Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava přejdete do druhé nabídky volby jazyka titulků.
Poznámka: Opětovným pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava se navrátíte do první nabídky volby
Název a logo DVD Video jsou ochrannými známkami společnosti DVD Licensing Corporation. jazyka titulků.
Tento přístroj podporuje přehrávání pouze disků označených výše uvedenými logy. 4. Klepněte joystickem.
Jazyk titulků je nyní nastaven.
Regionální kódy disků DVD-Video
Poznámky:
Na tomto přístroji nelze přehrávat disky DVD-Video, které nejsou označeny kompatibilními Pokud vybraný jazyk není na DVD disku nahrán, dostupné jazyky zaznamenané na disku se
regionálními čísly. Regionální číslo tohoto přehrávače naleznete na jeho spodní části. zobrazí na obrazovce.
Vpravo uvedený obrázek znázorňuje jednotlivé regiony a Během přehrávání můžete jazyk titulků přepínat také stisknutím tlačítka SUBTITLE. (Více
odpovídající regionální kódy. informací naleznete v článku "Nastavení jazyka titulků během přehrávání (funkce Multi-Subtitle)"
na straně 26).
O tomto uživatelském manuálu Nastavení provedená v nabídce podle výše uvedeného postupu se nezmění v případě přepnutí
jazyka titulků pomocí tlačítka SUBTITLE.
Tento výrobek je vybaven celou řadou dokonalých funkcí, které zaručují špičkovou provozní a Stisknutím tlačítka RETURN se navrátíte k předchozímu zobrazení.
příjmovou kvalitu. Koncepce všech těchto funkcí směřuje k maximální uživatelské jednoduchosti,
mnohé z nich však nehovoří samy za sebe. Proto si tento uživatelský manuál klade za cíl vám pomoci Postup v případě vybrání položky OTHERS (další jazyky)
k získání toho největšího možného užitku, které tyto funkce nabízejí a maximalizovat tak vaši Pokud vyberete položku OTHERS, zobrazí se pole pro zadání jazykového kódu; v takovémto případě
poslechovou pohodu. pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístný kód požadovaného jazyka (viz článek "Tabulka
Doporučujeme, abyste se před použitím tohoto přístroje seznámili se všemi funkcemi a způsobem jazykových kódů pro DVD disky" na straně 52), poté klepněte joystickem.
jejich ovládání prostudováním tohoto manuálu. Je obzvláště důležité, abyste si přečetli a řídili se
VAROVNÍMI a UPOZORNĚNÍMI. Poznámka:
Zadaná čísla zrušíte stisknutím tlačítka C.
15
Nastavení jazyka zvukové reprodukce

Tato funkce slouží k nastavení požadovaného jazyka zvukové reprodukce.
1. V nabídce jazyka (LANG.) vyberte pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů položku
AUDIO LANG. (jazyk zvukové reprodukce).
Položka AUDIO LANG. bude zvýrazněna
2. Klepněte joystickem.
Na obrazovce se zobrazí nabídka jazyků zvukové reprodukce.
3. Pohybem joysticku nahoru nebo dolů vyberte požadovaný jazyk zvukové reprodukce.
Aktuálně nastavený jazyk bude označen modrým polem; jazyk vybraný joystickem bude zvýrazněn.

Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava přejdete do druhé nabídky volby jazyka zvukové
reprodukce.
Opětovným pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava se navrátíte do první nabídky volby
jazyka zvukové reprodukce.
4. Klepněte joystickem.
Jazyk zvukové reprodukce je nyní nastaven.

40

Pokud na disku se soubory MP3/WMA není určitá informace zaznamenána, na displeji se zobrazí Popis funkcí
symbol No XXXX (např. No Artist Name - chybí jméno umělce).
Některé znaky se nemusejí zobrazovat správně. Přehrávání disků DVD-Video
Na tomto přístroji lze přehrávat disky DVD-Video, DVD-R/RW (v režimu "video").
Rolování dlouhých názvů na displeji
Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 21 znaků názvu složky (Folder Name), názvu Pamatujte na to, že používání tohoto systému pro komerční účely nebo veřejné sledování může
souboru (File Name), názvu skladby (Track Title), jména umělce skladby (Artist Name), názvu alba být porušením autorských práv chráněných autorským zákonem.
(Album Title) nebo komentáře (Comment). Pokud délka zaznamenané informace přesahuje 21 Přehrávání disků Video CD vybavených funkcí PBC
znaků, můžete zbývající text zobrazit rolováním směrem doleva. Na tomto přístroji lze přehrávat také disky Video CD podporující funkci PBC (řízení přehrávání).
Přehrávání disků CD
Klepněte joystickem a posouvejte titul směrem doleva. Na tomto přístroji lze přehrávat disky CD / CD-R / CD/RW.
Na displeji se zobrazí zbývající znaky titulu. Přehrávání souborů MP3
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory MP3 nahrané na discích CD-ROM/CD-R/CD-RW (nahrávky
Přepínání disků odpovídající standardu ISO Level 1/Level 2).
Jednotlivé disky vložen v přístroji lze přepínat. Zakoupením tohoto výrobku uživatel získává licenci pouze na soukromé a nekomerční využití.
1. Stisknutím tlačítka DISP aktivujte zobrazení seznamu titulu disků. Nevzniká žádná licence ani předpokládaný nárok na jakékoli komerční využití tohoto výrobku (t.j.
2. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný disk. za účelem tvorby zisku) k vysílání v reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních,
Kolem vybraného disku se zobrazí rámeček. kabelových a/nebo jakýchkoli jiných médií), k vysílání/datovému přenosu po sítích internet,
3. Klepněte joystickem intranet a/nebo jiných sítích nebo v jiných systémech na šíření elektronického obsahu, například v
Tím bude zahájeno přehrávání vybraného disku. aplikacích placené zvukové reprodukce nebo reprodukce zvuku na požádání. Pro takovéto účely
Poznámky: je nutné získat samostatnou licenci. Podrobnosti naleznete na webových stránkách
http://www.mp3licensing.com.
Jednotlivé disky lze přepínat také pomocí tlačítek 1-6.
Disky lze přepínat také pomocí tlačítka S nebo T (DISC). Přehrávání souborů WMA
Na tomto přístroji lze přehrávat soubory WMA obsažené na disku CD-ROM / CD-R / CD-RW
NABÍDKA NASTAVENÍ DVD PŘEHRÁVAČE (nahrávky odpovídající standardu ISO9660 Level 1/Level 2).

Úvodní informace o nastavení DVD přehrávače Kompatibilita s normami NTSC/PAL
Tento přístroj je kompatibilní s normami NTSC/PAL. V případě připojování dalších zařízení k tomuto
Pomocí této nabídky můžete měnit jazyk zvukové reprodukce a přístroji se ujistěte, zda jsou kompatibilní se stejným videosystémem, neboť v opačném případě by
jazyk titulků, nastavovat úroveň nepřístupnosti pro mládež a docházelo k chybné reprodukci obrazu.
provádět další nastavení DVD disku. Tuto nabídku lze ovládat pouze
dálkovým ovladačem. Kompatibilita s formáty Dolby Digital / DTS
(1) Nabídka nastavení (SET-UP MENU) Pokud je k tomuto přístroji připojen vícekanálový procesor Pioneer, můžete vychutnávat atmosféru a
vzrušení z filmů na discích DVD a hudebních nahrávek se zakódovanými 5.1 kanály.
V této pozici se zobrazuje stav nastavení jednotlivých funkcí.
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Logo "Dolby" a symbol dvojitého
1. Stiskněte tlačítko . " D" jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
2. Během zastavení přehrávání disku stiskněte tlačítko MENU. "DTS" je ochrannou známkou společnosti Dolby Theater Systems, Inc.
Na obrazovce se zobrazí nabídka nastavení (SET-UP MENU).
3. Vychylením joysticku směrem doleva nebo doprava přepínejte následující možnosti: Různé formáty obrazu (Multi-aspect)
LANG. (jazyk titulků), PICT. (obraz) a GEN. (obecné) Možnost volby širokoúhlého formátu, formátu Letter box nebo Panscan.
Poznámka: Volba jazyka zvukové stopy (Multi-audio)
Možnost volby více jazyků zvukové stopy nahrávky na DVD disku podle požadavku.
Pokud během zobrazení nabídky nastavení (SET-UP MENU) stisknete tlačítko MENU, bude tato Volba jazyka titulků (Multi-subtitle)
nabídka zrušena a obnoveno předchozí zobrazení. Možnost volby více jazyků titulků nahrávky na DVD disku.
Volba několika úhlů záběru kamery (Multi-angle)
Obnovení předchozího zobrazení Možnosti volby více úhlů sledování dané scény na DVD disku podle požadavku.

V nabídce nastavení (SET-UP MENU) můžete přepínat zobrazení různých možností nastavení. Poznámka:
Chcete-li změnit dříve provedená nastavení nebo opravit chybu, můžete se opakovaným stisknutím Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorskými právy na základě některých
tlačítka RETURN navrátit vždy k předchozímu zobrazení. amerických patentů a dalších práv k duševnímu vlastnictví příslušejících společnosti Macrovision
Corporation a dalším vlastníkům. Používání této chráněné technologie podléhá schválení
39 společností Macrovision Corporation. Tato technologie je určena výhradně pro domácí nebo jiné
použití s omezeným sledováním, pokud není stanoveno jinak na základě autorizace společnosti
Macrovision Corporation. Provádění zpětné analýzy nebo rozebírání je zakázáno.

16

O souborech WMA Poznámky:
Pokud během opakovaného přehrávání skladeb vyberete jinou složku, rozsah opakovaného
Logo Windows MediaTM vytištěné na obalu sděluje, že tento přístroj je přehrávání se změní na Disc (opakované přehrávání celého disku).
schopen přehrávat soubory WMA. Zkratka WMA znamená "Windows Media Pokud během opakovaného přehrávání aktuální skladby (Track) provedete přechod na jinou
Audio" a označuje technologii komprese zvukového signálu vyvinutou skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, rozsah opakovaného přehrávání se změní na Folder
společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA lze kódovat pomocí (opakované přehrávání aktuální složky).
přehrávače Windows Media Player verze 7 nebo vyšší. Pokud je vybrán režim opakovaného přehrávání celé složky (Folder), nelze přehrávat skladby v
Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo podsložkách příslušné složky.
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území U disků obsahujících soubory MP3/WMA i zvuková data (CD-DA) bude opakované přehrávání
USA a dalších zemí. probíhat v rozsahu aktuálně vybraných dat i v případě vybrání možnosti Disc (opakování
aktuálního disku).
Poznámky:
V závislosti na konkrétní aplikaci, pomocí které bylo provedeno kódování souborů WMA, nemusí Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
jejich přehrávání probíhat normálním způsobem.
V závislosti na verzi programu Windows Media Player, pomocí kterého bylo provedeno kódování Tato funkce slouží k přehrávání skladeb v náhodném pořadí v rozsahu složky (Folder) nebo disku
souborů WMA, nemusí být správné ani zobrazení názvu alba a dalších znakových informací. (Disc).
1. Pohybem joysticku směrem doleva / doprava vyberte položku "Random" (přehrávání skladeb
Registrace výrobku v náhodném pořadí).
Položka "Random" bude zvýrazněna.
Navštivte naše webové stránky na následující adrese: 2. Pohybem joysticku směrem nahoru / dolů vyberte požadované nastavení.
Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí:
Zaregistrujte svůj výrobek. Podrobnosti o nákupu uchováváme v databázi, abychom vám tyto
informace mohli poskytnout v případě pojistné události, například ztráty nebo krádeže. on - Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
off - Přehrávání skladeb v normálním pořadí
Značka Význam
Počet dostupných zvukových systémů Přehrávání ukázek skladeb

Počet dostupných jazyků titulků V případě vybrání přehrávání v rozsahu složky (Folder) budou přehrávány začátky skladeb ve
vybrané složce po dobu 10 sekund; v případě vybrání přehrávání v rozsahu disku (Disc) budou
Počet dostupných úhlů záběru kamery přehrávány začátky prvních skladeb v jednotlivých složkách po dobu cca 10 sekund.
1. Pohybem joysticku směrem doleva / doprava vyberte položku "Scan" (přehrávání ukázek
Druh obrazového formátu (poměr stran, neboli poměr šířky a výšky skladeb).
obrazovky) Položka "Scan" bude zvýrazněna.
2. Pohybem joysticku směrem nahoru / dolů vyberte požadované nastavení.
Číslo regionu, ve kterém lze disk přehrávat. Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí:

Blokování některých funkcí on - Přehrávání prvních 10-ti sekund z jednotlivých skladeb v aktuální složce (nebo z prvních
Pokud se během sledování programu z některých DVD disků pokusíte o zapnutí určité funkce, může skladeb v jednotlivých složkách)
být tato funkce programově zablokována. V takovémto případě se při pokusu o její vybrání na off - Přehrávání normálním způsobem
obrazovce zobrazí symbol blokování . 3. Po nalezení požadované skladby vypněte režim přehrávání ukázek pohybem joysticku
U některých disků se ikona nemusí zobrazovat. směrem nahoru nebo dolů.

Nastavení voliče provozního režimu Poznámka:
Po přehrání ukázek všech skladeb v rozsahu složky nebo disku bude tato funkce automaticky
Pomocí hrotu pera nebo jiného špičatého nástroje nastavte volič provozního režimu na boční straně vypnuta.
tohoto přístroje do správné polohy odpovídající připojenému zařízení. Po změně nastavení
nezapomeňte stisknout tlačítko RESET. Zobrazení textových informací na discích se soubory MP3/WMA

Pokud je tento přístroj připojen k zařízení Pioneer, které je vybaveno vstupem IP-BUS: Podle následujícího postupu lze zobrazit textové informace zaznamenané na disku se soubory
MP3/WMA.
Vyberte režim IP BUS. 1. Stisknutím tlačítka DISP zapněte informační zobrazení 2.
2. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte položku "title" (zobrazení titulů).
Pokud je tento přístroj připojen k zařízení Pioneer, které není vybaveno vstupem IP-BUS, nebo Položka "Title" bude zvýrazněna.
k zařízení jiné značky: 3. Pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný titul.
Jednotlivé tituly budou přepínání v následujícím pořadí:
Vyberte autonomní režim (STAND-ALONE). - Folder Name - název složky
Více informací naleznete v instalačním manuálu. - File Name - název souboru
- Track Title - název skladby
17 - Artist Name - jméno umělce
- Album Title - název alba
- Comment - komentář
- Bit Rate - bitová rychlost
- Během přehrávání souborů WMA se nezobrazuje název alba a komentář.
- V takovémto případě se na displeji zobrazí nápis No Album Title nebo No Comment.

38

Zastavení přehrávání Resetování mikroprocesoru

Dotkněte se tlačítka . Stisknutím tlačítka RESET provedete obnovení výchozích nastavení mikroprocesoru.
Pokud přehrávání souboru MP3/WMA zastavíte dotekem tlačítka , bude příslušný bod zastavení Mikroprocesor je nutné resetovat v následujících případech:
přehrávání uložen do paměti a od tohoto bodu pak bude možné zahájit příští přehrávání.
Chcete-li přehrávání obnovit, dotkněte se tlačítka . Před prvním uvedením tohoto přístroje do provozu po instalaci.
Při změně polohy voliče provozního režimu.
Přerušení přehrávání souboru MP3/WMA pauzou Pokud tento přístroj vykazuje chybnou funkci.
Pokud se na obrazovce zobrazují neznámé nebo chybné
Funkce pauzy umožňuje dočasné přerušení přehrávání. nápisy.
Během přehrávání stiskněte tlačítko .
1. Nastavte spínač zapalování do polohy OFF (vypnuto).
Zobrazí se ikona , přehrávání bude přerušeno pauzou a bude reprodukován zastavený obraz. 2. Stiskněte tlačítko RESET pomocí hrotu pera nebo jiného špičatého nástroje.
Chcete-li přehrávání obnovit od původního bodu přerušení, stiskněte znovu tlačítko .
Používání a péče o dálkový ovladač
Ovládání pomocí informačního zobrazení
Vložení baterie
Pomocí tohoto zobrazení můžete provádět přechod na požadované Vysuňte držák baterie v zadní části dálkového ovladače a vložte baterii se správnou orientací
skladby, přepínat rozsahy opakovaného přehrávání a kladného (+) a záporného (-) pólu.
zapínat/vypínat přehrávání skladeb v náhodném pořadí a přehrávání
ukázek skladeb. Před prvním použitím dálkového ovladače odstraňte ochrannou fólii vyčnívající z držáku baterie.
VAROVÁNÍ:
(1) Informační zobrazení Lithiovou baterii udržujte mimo dosah dětí; v případě spolknutí ihned vyhledejte lékaře.
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.
Stisknutím tlačítka DISP zapněte režim informačního UPOZORNĚNÍ:
zobrazení. Používejte pouze lithiovou baterii CR2025 (3V).
Každý stisknutím tlačítka DISP se změní režim zobrazení v Pokud nemáte v úmyslu dálkový ovladač používat po dobu delší, než 1 měsíc, vyjměte baterii.
následujícím pořadí: Vyčerpanou baterii znovu nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nevhazujte do ohně.
informační zobrazení 1 - informační zobrazení 2 - zobrazení S baterií nemanipulujte pomocí kovových nástrojů.
seznamu disků Baterii neskladujte společně s kovovými materiály.
V případě výtoku baterie dálkový ovladač dokonale vyčistěte a vložte novou baterii.
Vyhledávání požadované složky nebo skladby Vyčerpanou lithiovou baterii likvidujte v souladu s platnými zákony a ekologickými předpisy.

Pomocí funkce vyhledávání můžete přejít na požadovanou skladbu nebo do požadované složky. Používání dálkového ovladače
1. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte požadovanou možnost. Chcete-li tento přístroj ovládat dálkovým ovladačem, zaměřte dálkový ovladač na čelní panel.
Vybraná možnost bude zvýrazněna.
2. Pomocí tlačítek 0-10 zadejte požadované číslo. Dálkový ovladač nemusí vykazovat správnou funkci na přímém slunečním světle.

Chcete-li přejít na skladbu 3, stiskněte tlačítko 3. Upozornění:
Chcete-li přejít na skladbu 10, stiskněte postupně tlačítka 1 a 0. Dálkový ovladač neukládejte na místech s vysokou teplotou ani na přímém slunečním světle.
Chcete-li přejít na skladbu 23, stiskněte postupně tlačítka 2 a 3. Zabraňte pádu dálkového ovladače na podlahu vozidla, kde by mohl vniknout pod brzdový nebo
- Chcete-li přejít o 10 skladeb dále vzhledem k aktuální skladbě, stiskněte tlačítko 10. plynový pedál.
Chybně zadané číslo zrušíte stisknutím tlačítka C.
Požadované složky a skladby můžete vybírat také pohybem joysticku směrem nahoru/dolů. VLASTNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU
Požadované složky můžete vybírat také stisknutím tlačítka S/T (SLOŽKA).
3. Během zobrazení zadaného čísla klepněte joystickem. Propojení se samostatně dodávanými výrobky Pioneer
Tím bude zahájeno přehrávání od vybrané složky nebo skladby.
Propojením tohoto přístroje s ostatními výrobky Pioneer vytvoříte ideální audiovizuální prostředí pro
Volba rozsahu opakovaného přehrávání poslech hudby a sledování filmů v automobilu. V této kapitole jsou popsány jednotlivé možnosti, které
lze ovládat pomocí tohoto přístroje.
U souborů MP3/WMA jsou k dispozici 3 rozsahy opakovaného přehrávání: Folder (opakované
přehrávání složky), Track (opakované přehrávání jedné skladby) a Disc (opakované přehrávání všech 18
skladeb)

1. Pohybem joysticku směrem doleva/doprava vyberte položku "Repeat range" (nastavení
rozsahu opakovaného přehrávání).
Položka "Repeat range" bude zvýrazněna.
2. Pohybem joysticku směrem nahoru / dolů vyberte požadované nastavení.
Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí:

Folder - opakování aktuální složky,
Disc - opakování aktuálního disku,
Track - opakování pouze aktuální skladby.

37

Používání vícekanálového procesoru PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ MP3/WMA
Pokud je tento přístroj propojen s vícekanálovým procesorem Pioneer, můžete vychutnat atmosféru a
vzrušení z filmů a hudby na discích DVD nahraných v režimu 5.1 kanálů. V následujícím textu jsou popsány základní kroky potřebné k přehrávání kompaktního souborů

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Logo "Dolby" a symbol dvojitého MP3/WMA na vestavěném DVD přehrávači. Popis ovládání složitějších funkcí přehrávání souborů
" D" jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
MP3/WMA začíná na straně 37.
"DTS" je ochrannou známkou společnosti Dolby Theater Systems, Inc.
1. Vyberte požadovaný disk stisknutím odpovídajícího tlačítka 1-6 na DVD přehrávači.
Používání zadní obrazovky
Po propojení tohoto přístroje se samostatně dodávanou zadní obrazovkou na ní můžete zobrazit Tím bude zahájeno přehrávání.
obraz vybraného zdroje. Cestující v zadních sedadlech pak mohou pohodlně sledovat stejný obraz,
jako vpředu, nebo nezávisle jiný obraz, například z procesoru AVG-VDP1. Indikátor přihrádek disků, které jsou k dispozici, se rozsvítí modrou barvou; přihrádku nelze vybrat,

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ není-li vložen žádný disk.

Čelní panel DVD přehrávače Každé přihrádce přísluší odpovídající indikátor; informace o zobrazování stavu disků naleznete v

článku "Vložení disku" na straně 22.

Jednotlivé disky můžete vybírat také pomocí tlačítka S nebo T (DISC) na dálkovém ovladači.

Tento přístroj neprovádí automatickou výměnu disků při dosažení konce aktuálního disku. Chcete-

li přejít na jiný disk, stiskněte některé z tlačítek 1-6 na DVD přehrávači nebo tlačítka S/T (DISC)

na dálkovém ovladači.

2. Požadovanou složku vyberete stisknutím tlačítka S nebo T (SLOŽKA).

Chcete-li se navrátit do složky 001 (kořenová), podržte tlačítko MEDIA; pokud však složka 001

(kořenová) neobsahuje žádné soubory, přehrávání bude zahájeno od složky 002.

Složku, která neobsahuje žádné soubory MP3/WMA, nelze vybrat.

3. Chcete-li provést přechod směrem vzad nebo vpřed na jinou skladbu, stiskněte tlačítko

nebo .

Stisknutím tlačítka provedete přechod na začátek následující skladby. Stisknutím tlačítka

provedete přechod na začátek aktuální skladby; opakovaným stisknutím tohoto tlačítka provedete

přechod vždy na začátek předchozí skladby.

4. Chcete-li provést rychlý postup vpřed nebo vzad, podržte tlačítko nebo .

Při podržení tlačítka nebo se zobrazí ikona / . Přehrávání od požadovaného místa

obnovíte uvolněním tlačítka / .

Během rychlého postupu vpřed nebo vzad není reprodukován zvuk.

(1) Tlačítko RESET (4) Indikátor napájení Poznámky:
U disků obsahujících soubory MP3/WMA i zvuková CD data (CD-DA), například u disků
Toto tlačítko slouží k obnovení výchozích Tento indikátor svítí při zapnutí napájení nahraných v režimu CD-EXTRA a MIXED-MODE CD, lze oba režimy (MP3/WMA a CD-DA)
přepínat stisknutím tlačítka MEDIA. Tuto funkce lze ovládat pouze během přehrávání disku.
továrních nastavení přístroje. přístroje. V případě přepnutí režimu přehrávání ze souborů MP3/WMA na zvuková CD data (CD-DA) nebo
naopak bude přehrávání zahájeno vždy od první skladby.
(2) Indikátor stavu disku (přihrádky) (5) Tlačítka 1-6 Na tomto DVD přehrávači lze přehrávat soubory MP3/WMA zaznamenané na disku CD-ROM
(informace o přehrávatelných souborech naleznete na straně 15-16).
Tento indikátor sděluje stav disku a Stisknutím příslušeného tlačítka vyberete V některých případech se po zahájení přehrávání může zvuk ozývat se zpožděním. Tato situace
nastává zejména u disků, které byly nahrány metodou multi-session nebo u disků obsahujících
přihrádky. požadovaný disk. mnoho složek. Během načítání informací z disku se na displeji zobrazuje nápis DISC DATA
READING.
(3) Tlačítko Přehrávání skladeb probíhá v pořadí podle čísel souborů. Složky neobsahující žádné soubory
budou vynechány. (Pokud například kořenová složka 001 neobsahuje žádné soubory, přehrávání
Stisknutím tohoto tlačítka dojde k vyjmutí bude pokračovat od složky 002).
Tento přístroj nepodporuje přehrávání souborů WMA nahraných v režim VBR (proměnný bitový
disku; stisknutím a podržením dojde k vyjmutí tok).
Pokud vložený disk neobsahuje žádné soubory, které lze přehrávat, na displeji se zobrazí nápis
všech disků. NON-PLAYABLE DISC.
Pokud vložený kompaktní CD disk obsahuje soubory WMA, které jsou chráněny pomocí systému
na ochranu autorských práv (DRM), bude chráněný soubor vynechán a na obrazovce se zobrazí
nápis TRACK SKIPPED.
Pokud jsou všechny soubory na vloženém kompaktním CD disku chráněny systémem DRM, na
displeji se zobrazí nápis PROTECTED CD.
Pokud disk obsahuje soubory WMA chráněné systémem DRM i zvuková data (CD-DA), nelze oba
typy dat přepínat. V takovémto případě lze přehrávat pouze zvuková data.

19 36

Přehrávání ukázek skladeb Dálkový ovladač

Tato funkce přehrává ukázky představující vždy prvních 10 sekund z jednotlivých skladeb na Tlačítko č. Název tlačítka Popis funkce
kompaktním disku. 1 Tlačítko POWER
1. Pohybem joysticku směrem doleva / doprava vyberte položku "Scan" (přehrávání ukázek 2 Tlačítko AUDIO Toto tlačítko slouží k zapínání a vypínání tohoto
skladeb). Tlačítko SUBTITLE přístroje.
Položka "Scan" bude zvýrazněna. 3 Tlačítko ANGLE
2. Pohybem joysticku směrem nahoru / dolů vyberte požadované nastavení. 4 Tlačítko RETURN Toto tlačítko slouží k volbě jazyka zvukové
Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí: 5 stopy během přehrávání DVD disku.
6 Tlačítka S/T(DISC)
on - Přehrávání prvních 10-ti sekund z jednotlivých skladeb Tlačítko BOOKMARK Toto tlačítko slouží k volbě jazyka titulků během
off - Přehrávání normálním způsobem 7 přehrávání DVD disku.
Po nalezení požadované skladby vypněte režim přehrávání ukázek pohybem joysticku směrem 8 Tlačítko MEDIA
nahoru nebo dolů. 9 Toto tlačítko slouží k přepínání úhlu záběru
Tlačítko DISP kamery během přehrávání DVD disku.
Poznámka: 10
Po přehrání ukázek všech skladeb na kompaktním CD disku bude tato funkce automaticky 11 Tlačítka 0-10 Toto tlačítko slouží k zobrazení nabídky PBC
vypnuta. 12 (řízení přehrávání) během přehrávání disku
13 Tlačítko C Video CD.
Používání funkcí pro textové kompaktní disky (CD TEXT)
Tlačítko PLAY/PAUSE ) Tato tlačítko slouží k přechodu na
Některé kompaktní disky obsahují textové informace zakódované během výroby. K těmto informacím () ) další/předchozí skladbu.
patří například titul disku, název skladby, jméno umělce nebo hrací čas. Disky tohoto druhu se Tlačítko REVERSE ( )
nazývají textové (CD TEXT). Pouze tyto speciálně kódované disky podporují dále popsané funkce. Tlačítko FORWARD ( Toto tlačítko slouží k zapínání a vypínání
Tlačítko PREVIOUS ( funkce záložky; více informací naleznete v
Zobrazení textových informací u disků CD TEXT článku "Pokračování přehrávání (záložka)" na
1. Stisknutím tlačítka DISP zapněte informační zobrazení 2. Tlačítko NEXT ( ) straně 24.
2. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte položku "title" (zobrazení titulů).
Položka "Title" bude zvýrazněna. Tlačítko STEP ( ) Toto tlačítko slouží k přepínání přehrávání
3. Pohybem joysticku směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný titul. souborů MP3/WMA a zvukových dat (CD-DA)
Jednotlivé tituly budou přepínání v následujícím pořadí: Tlačítko STOP ( ) během přehrávání disků se soubory MP3/WMA
- Disc Title - titul disku Tlačítko AUTO PLAY a zvukovými daty (CD-DA), například disků
- Disc Artist - jméno umělce disku nahraných v režim CD-EXTRA a MIXED-
- Track Title - název skladby Tlačítko S/T (SLOŽKA) MODE.
- Track Artist - jméno umělce skladby Joystick Stisknutím a podržením tohoto tlačítka během
přehrávání souborů MP3/WMA se navrátíte do
Pokud na disku CD TEXT není určitá informace zaznamenána, na displeji se zobrazí symbol No Tlačítko MENU složky 01 (kořenové); pokud však složka 01
XXXX (např. No Track Artist Name - chybí jméno umělce skladby). Tlačítko TOP MENU (kořenová) neobsahuje žádné soubory,
Některé znaky se nemusejí zobrazovat správně. přehrávání bude pokračovat od složky 02.

Rolování dlouhých názvů na displeji Toto tlačítko slouží k přepínání různých režimů
zobrazení.
Na displeji tohoto přístroje lze zobrazit pouze prvních 21 znaků titulu disku (Disc Title), jména umělce
disku (Disc Artist), názvu skladby (Track Title) a jména umělce skladby (Track Artist). Pokud délka Tato tlačítka slouží k přímé volbě požadované
zaznamenané informace přesahuje 21 znaků, můžete zbývající text zobrazit rolováním směrem skladby, kapitoly nebo složky.
doleva.
Toto tlačítko slouží ke zrušení čísla zadaného
Klepněte joystickem a posouvejte titul směrem doleva. pomocí tlačítek 1-10.
Na displeji se zobrazí zbývající znaky titulu.
Toto tlačítko slouží k zařazení pauzy nebo k
Přepínání disků zahájení přehrávání.

Jednotlivé disky vložen v přístroji lze přepínat. Toto tlačítko slouží k rychlému postupu zpět.
1. Stisknutím tlačítka DISP aktivujte zobrazení seznamu titulu disků.
2. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný disk. Toto tlačítko slouží k rychlému postupu vpřed.
Kolem vybraného disku se zobrazí rámeček.
3. Klepněte joystickem Toto tlačítko slouží k návratu na předchozí
Tím bude zahájeno přehrávání vybraného disku. skladbu (kapitolu).

Poznámky: Toto tlačítko slouží k přechodu na další skladbu
Jednotlivé disky lze přepínat také pomocí tlačítek 1-6. (kapitolu).
Disky lze přepínat také pomocí tlačítka S nebo T (DISC).
Každým stisknutím tohoto tlačítka během
35 přehrávání disku DVD/Video CD provedete
postup o jeden snímek vpřed; stisknutím a
podržením na jednu sekundu aktivujete
zpomalené přehrávání.

Toto tlačítko slouží k zastavení přehrávání.

Toto tlačítko slouží k zapínání/vypínání funkce
automatického zahájení přehrávání u DVD
disku.

Toto tlačítko slouží k přechodu na
následující/předchozí složku.

Joystick se používá k rychlému postupu vpřed,
vzad a k vyhledávání skladeb. Klepnutím
joystickem zobrazíte nabídku.

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte DVD
nabídku během přehrávání DVD disku.

Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání
DVD disku se navrátíte k vlastní nabídce (TOP
MENU).

20

ZÁKLADNÍ ÚKONY Ovládání pomocí informačního zobrazení

Zapínání a vypínání napájení Pomocí tohoto zobrazení můžete provádět přechod na požadované
skladby, přepínat rozsahy opakovaného přehrávání a
Zapnutí napájení zapínat/vypínat přehrávání skladeb v náhodném pořadí a přehrávání
V režimu IP BUS ukázek skladeb.
1. Na displeji připojené jednotky vyberte tento přístroj jako zdroj signálu.
Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu připojené jednotky. (1) Informační zobrazení
2. Stiskněte tlačítko SOURCE na hlavní jednotce. V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí.
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud nebude vybrán zdroj DVD. Stisknutím tlačítka DISP zapněte režim informačního
Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu připojené jednotky. zobrazení.
V autonomním (STAND ALONE) režimu Každý stisknutím tlačítka DISP se změní režim zobrazení v
1. Na displeji připojené jednotky vyberte tento přístroj jako zdroj signálu. následujícím pořadí:
Podrobnosti naleznete v uživatelském manuálu připojené jednotky. informační zobrazení 1 - informační zobrazení 2 - zobrazení
2. Stiskněte tlačítko POWER. seznamu disků
Tím dojde k zapnutí napájení tohoto přístroje a rozsvítí se indikátor napájení. Informační zobrazení 2 je k dispozici pouze během
Poznámka: přehrávání textového kompaktního CD disku (CD TEXT).

U některých disků se může zobrazit nabídka. Více informací naleznete v článku "Ovládání DVD Přechod na požadovanou skladbu
nabídky" na straně 23.
Vypnutí napájení Pomocí funkce vyhledávání můžete přejít na požadovanou skladbu.
V režimu IP BUS 1. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte položku "Track".
Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE na hlavní jednotce. Položka "Track" bude zvýrazněna.
Pokud bylo napájení tohoto přístroje zapnuto stisknutím tlačítka POWER, pak napájení nelze 2. Pomocí tlačítek 0 -10 zadejte číslo požadované skladby.
vypnout vypnutím hlavní jednotky.
Poznámka: Chcete-li přejít na skladbu 3, stiskněte tlačítko 3.
Pokud bylo napájení tohoto přístroje zapnuto stisknutím tlačítka POWER, nezapomeňte je znovu Chcete-li přejít na skladbu 10, stiskněte postupně tlačítka 1 a 0.
vypnout. Chcete-li přejít na skladbu 23, stiskněte postupně tlačítka 2 a 3.
Během používání zadní obrazovky v režimu IP-BUS - Chcete-li přejít o 10 skladeb dále vzhledem k aktuální skladbě, stiskněte tlačítko 10.
V případě zapnutí napájení tohoto přístroje tlačítkem POWER můžete sledovat obraz z DVD disků Chybně zadané číslo zrušíte stisknutím tlačítka C.
přehrávaných v tomto přístroji na zadní obrazovce i v případě, je-li na hlavní jednotce vybrán jiný Požadované tituly a kapitoly můžete volit také pohybem joysticku směrem nahoru/dolů.
zdroj, než DVD. 3. Během zobrazení zadaného čísla klepněte joystickem.
Napájení tohoto přístroje lze zapínat/vypínat nezávisle na zapnutí/vypnutí hlavní jednotky. Tím bude zahájeno přehrávání vybrané skladby.
V autonomním (STAND ALONE) režimu
Stiskněte tlačítko POWER. Volba rozsahu opakovaného přehrávání
Tím dojde k vypnutí tohoto přístroje a indikátor napájení zhasne.
Pomocí této funkce můžete zvolit opakované přehrávání celého disku nebo kapitoly.
21
1. Pohybem joysticku směrem doleva/doprava vyberte položku "Repeat range" (nastavení
rozsahu opakovaného přehrávání).
Položka "Repeat range" bude zvýrazněna.
2. Pohybem joysticku směrem nahoru / dolů vyberte požadované nastavení.
Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí:

Disc - opakování celého disku,
Track - opakování pouze aktuálního skladby.

Poznámky:
Pokud provedete přechod na jinou skladbu nebo rychlý postup vpřed/vzad, bude opakované
přehrávání skladeb automaticky zrušeno.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Tato funkce slouží k přehrávání skladeb na aktuálním kompaktním disku v náhodném pořadí.
1. Pohybem joysticku směrem doleva / doprava vyberte položku "Random" (přehrávání skladeb
v náhodném pořadí).
Položka "Random" bude zvýrazněna.
2. Pohybem joysticku směrem nahoru / dolů vyberte požadované nastavení.
Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí:

on - Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
off - Přehrávání skladeb v normálním pořadí

34

Přepínání disků Vkládání a vyjímání disků

Jednotlivé disky vložen v přístroji lze přepínat. Vložení disku
1. Stisknutím tlačítka DISP aktivujte zobrazení seznamu titulu disků.
2. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný disk. Do tohoto přístroje lze vložit až šest kompaktních CD disků; každý disk je vložen ve vlastní přihrádce,
Kolem vybraného disku se zobrazí rámeček. kterou je možné zadat.
3. Klepněte joystickem 1. Stisknutím jednoho z tlačítek 1-6 na DVD přehrávači vyberte přihrádku, do které chcete vložit
Tím bude zahájeno přehrávání vybraného disku. disk.
Každé z přihrádek je přiřazen odpovídající indikátor, který sděluje stav disku a přihrádky podle
Poznámky: následující tabulky.
Jednotlivé disky lze přepínat také pomocí tlačítek 1-6.
Disky lze přepínat také pomocí tlačítka S nebo T (DISC). Stav disku a přihrádky Indikátor

Přihrádka je prázdná. Nesvítí.

Probíhá výběr přihrádky. Bliká modře.

PŘEHRÁVÁNÍ KOMPAKTNÍCH CD DISKŮ Do přihrádky lze vložit disk. Bliká červeně.

Probíhá vložení disku do přihrádky. Bliká červeně.

V následujícím textu jsou popsány základní kroky potřebné k přehrávání kompaktního CD disku na V přihrádce je vložen disk. Svítí modře.

DVD přehrávači. Popis ovládání složitějších funkcí přehrávání kompaktních CD disků začíná na straně V přihrádce je vložen disk, který je vybrán. Svítí červeně.

34. Probíhá výměna disků. Bliká červeně.

1. Vyberte požadovaný disk stisknutím odpovídajícího tlačítka 1-6 na DVD přehrávači. Probíhá vyjímání disku. Bliká červeně.

Tím bude zahájeno přehrávání. Pokud je v přihrádce již vložen disk, je nutné jej nejprve vyjmout; podrobnosti naleznete v následujícím

Indikátor přihrádek disků, které jsou k dispozici, se rozsvítí modrou barvou; přihrádku nelze vybrat, článku "Vyjmutí disku".

není-li vložen žádný disk. 2. Vložte disk do štěrbiny mechaniky.
Disk bude vložen do vybrané přihrádky, jejíž indikátor se rozsvítí
Každé přihrádce přísluší odpovídající indikátor; informace o zobrazování stavu disků naleznete v červenou barvou.
Opakováním uvedených kroků dokončete proveďte vložení dalších
článku "Vložení disku" na straně 22. disků do tohoto přístroje.

Jednotlivé disky můžete vybírat také pomocí tlačítka S nebo T (DISC) na dálkovém ovladači. Je-li zapnutá funkce automatického přehrávání, pak tento přístroj DVD nabídku zruší a
automaticky zahájí přehrávání od první kapitoly prvního titulu. Více informací naleznete v článku
Tento přístroj neprovádí automatickou výměnu disků při dosažení konce aktuálního disku. Chcete- "Automatické zahájení přehrávání DVD disků" na straně 26.

li přejít na jiný disk, stiskněte některé z tlačítek 1-6 na DVD přehrávači nebo tlačítka S/T (DISC)

na dálkovém ovladači.

2. Chcete-li provést přechod směrem vzad nebo vpřed na jinou skladbu, stiskněte tlačítko

nebo . Poznámky:
Na DVD přehrávači lze současně přehrávat jeden standardní 12cm kompaktní CD disk; 8cm
Stisknutím tlačítka provedete přechod na začátek následující skladby. Stisknutím tlačítka kompaktní CD disky přehrávat nelze. Přehrávatelné disky a adaptéry jsou uvedeny v následující
tabulce.
provedete přechod na začátek aktuální skladby; opakovaným stisknutím tohoto tlačítka provedete

přechod vždy na začátek předchozí skladby.

3. Chcete-li provést rychlý postup vpřed nebo vzad, podržte tlačítko nebo .

Při podržení tlačítka nebo se zobrazí ikona / . Přehrávání od požadovaného místa 12cm disk 8cm disk Adaptér na 8cm disk
-
obnovíte uvolněním tlačítka / . √ -

Během rychlého postupu vpřed nebo vzad není reprodukován zvuk.

Poznámka: Do otvoru CD mechaniky nevkládejte žádné jiné předměty kromě kompaktních disků;
Během přehrávání disků se soubory MP3/WMA a zvukovými daty (CD-DA), například disků přehrávatelné disky jsou popsány v článku "Disky, které lze přehrávat na tomto přístroji" na straně
nahraných v režim CD-EXTRA a MIXED-MODE, lze oba typy dat přepínat stisknutím tlačítka 15.
MEDIA; tuto funkci lze ovládat pouze během přehrávání disku. Pokud disk nelze do mechaniky zcela zasunout nebo pokud po zasunutí disku nedojde k zahájení
jeho přehrávání, ujistěte se, zda je vložen etiketovou stranou vzhůru. Vyjměte disk stisknutím
Zastavení přehrávání
tlačítka na čelním panelu a před opětovným vložením jej zkontrolujte, zda není poškozen.
Během přehrávání stiskněte tlačítko . Pokud se zobrazuje chybové hlášení, například ERROR-11, identifikujte problém podle článku
Pokud přehrávání kompaktního CD disku zastavíte stisknutím tlačítka , bude bod zastavení "Chybová hlášení" na straně 48.
přehrávání uložen do paměti a od tohoto bodu bude možné zahájit přehrávání příště. Je-li zapnutá funkce záložek, přehrávání DVD disku bude pokračovat od vybraného místa. Více
informací naleznete v článku "Pokračování přehrávání (záložka)" na straně 24.
Přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka . Tento přístroj neprovádí automatickou výměnu disků při dosažení konce aktuálního disku. Chcete-
li přejít na jiný disk, stiskněte některé z tlačítek 1-6 na DVD přehrávači nebo tlačítka S/T (DISC)
Přerušení přehrávání pauzou na dálkovém ovladači.

Tato funkce slouží k dočasnému zastavení přehrávání disku. .
Během přehrávání stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí ikona ( ) a přehrávání aktuální skladby bude přerušeno pauzou.
Chcete-li obnovit normální přehrávání od místa původního přerušení, stiskněte znovu tlačítko

33 22

Vyjmutí disku 1. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte požadovanou možnost.
Vybraná možnost bude označena modrou barvou.
Přihrádku, ze které chcete vyjmout disk, je možné vybrat. 2. Pomocí tlačítek 0-10 zadejte požadované číslo.
1. Stisknutím odpovídajícího tlačítka 1-6 na DVD přehrávači vyberte přihrádku, ze které chcete Zadání čísla požadované skladby:
vyjmout disk.
Každá přihrádka má odpovídající indikátor; informace o těchto indikátorech naleznete v článku Chcete-li přejít na skladbu 3, stiskněte tlačítko 3.
"Vložení disku" na této straně. Chcete-li přejít na skladbu 10, stiskněte postupně tlačítka 1 a 0.
2. Vyjměte disk stisknutím tlačítka . Chcete-li přejít na skladbu 23, stiskněte postupně tlačítka 2 a 3.
Disk bude vyjmut z mechaniky. - Chcete-li přejít o 10 skladeb dále vzhledem k aktuální skladbě, stiskněte tlačítko 10.
Zadání požadovaného časového údaje:
Všechny vložené disky lze vyjmout současně - disky vyjmete stisknutím a podržením tlačítka . Chcete-li zadat časový údaj 21 minut 43 sekund, stiskněte postupně tlačítka 2,1,4 a 3.
Vyjímání zrušíte stisknutím tlačítka . Chcete-li zadat časový údaj 1 hodina 11 minut, převeďte jej nejprve na 71 minut 00 sekund a poté
stiskněte postupně tlačítka 7,1,0 a 0.
PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ DVD VIDEO - Chcete-li přejít o 10 sekund dále vzhledem k aktuálně vybranému časovému údaji, stiskněte
tlačítko 10.
V následujícím textu jsou popsány základní kroky potřebné k přehrávání disku DVD-Video na DVD
Chybně zadané číslo zrušíte stisknutím tlačítka C.
přehrávači. Popis ovládání složitějších funkcí přehrávání disků DVD-Video začíná na straně 24.
3. Během zobrazení zadaného čísla klepněte joystickem.
1. Vyberte požadovaný disk stisknutím odpovídajícího tlačítka 1-6 na DVD přehrávači. Tím bude zahájeno přehrávání od vybrané scény.

Tím bude zahájeno přehrávání. Poznámky:
Přehrávání od zadaného časového údaje není k dispozici během zastavení přehrávání disku.
Indikátor přihrádek disků, které jsou k dispozici, se rozsvítí modrou barvou; přihrádku nelze vybrat, Zahájení přehrávání od zadané skladby je možné i bez použití informačního zobrazení; více
informací naleznete v článku "Volba požadované skladby" na straně 31.
není-li vložen žádný disk.
Volba rozsahu opakovaného přehrávání
Každé přihrádce přísluší odpovídající indikátor; informace o zobrazování stavu disků naleznete v Pomocí této funkce můžete zvolit opakované přehrávání celého disku nebo kapitoly.

článku "Vložení disku" na straně 22. 1. Pohybem joysticku směrem doleva/doprava vyberte položku "Repeat range" (nastavení
rozsahu opakovaného přehrávání).
Jednotlivé disky můžete vybírat také pomocí tlačítka S nebo T (DISC) na dálkovém ovladači. Položka "Repeat range" bude zvýrazněna.
2. Pohybem joysticku směrem nahoru / dolů vyberte požadované nastavení.
U některých disků se může zobrazit nabídka; (více informací naleznete v následujícím článku Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí:

"Ovládání DVD nabídky"). Disc - opakování celého disku,
Track - opakování pouze aktuálního skladby.
Tento přístroj neprovádí automatickou výměnu disků při dosažení konce aktuálního disku. Chcete-
Poznámky:
li přejít na jiný disk, stiskněte některé z tlačítek 1-6 na DVD přehrávači nebo tlačítka S/T (DISC) Pokud je vybráno opakované přehrávání celého Video CD disku, pak po ukončení přehrávání se v
závislosti na konkrétním disku pravděpodobně zobrazí nabídka.
na dálkovém ovladači. Tuto funkci nelze používat během přehrávání disků Video CD vybavených funkcí PBC (řízení
přehrávání).
2. Chcete-li vybrat požadovaný titul, stiskněte tlačítko S nebo T (SLOŽKA).
Přepínání druhu zvukového výstupu
3. Chcete-li provést přechod směrem vzad nebo vpřed na jinou kapitolu, dotkněte se tlačítka Během přehrávání můžete podle potřeby zvolit stereofonní nebo monofonní zvukový výstup.

nebo . 1. Pohybem joysticku směrem doleva / doprava vyberte položku "Audio" (nastavení druhu
zvukového výstupu).
Dotekem tlačítka provedete přechod na začátek následující kapitoly. Dotekem tlačítka Položka "Audio" bude zvýrazněna.
3. Pohybem joysticku směrem nahoru/dolů vyberte požadované nastavení.
provedete přechod na začátek aktuální kapitoly; opakovaným dotekem tohoto tlačítka provedete Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí:

přechod vždy na začátek předchozí kapitoly. L+R - levý + pravý kanál
L - levý kanál
4. Chcete-li provést rychlý postup vpřed nebo vzad, podržte tlačítko nebo . R - pravý kanál

Při podržení tlačítka nebo po dobu pěti sekund se barva ikony / změní z bílé na Poznámka:
Tato funkce je k dispozici pouze u zvukového formátu Linear PCM.
modrou a rychlý postup vzad/vpřed bude pokračovat i po uvolnění tlačítka nebo . Přehrávání
32
od požadovaného místa obnovíte dotekem tlačítka .

Rychlý postup vpřed nebo vzad může být v některých bodech na disku znemožněn. Pokud

takováto situace nastane, bude přehrávání pokračovat normálním způsobem.

Během rychlého postupu vpřed nebo vzad není reprodukován zvuk.

Ovládání DVD nabídky

Některé DVD disky umožňují ovládání svého obsahu pomocí nabídky.
Nabídku DVD disku zobrazíte stisknutím tlačítek MENU nebo TOP MEMU během přehrávání
disku. Opětovným stisknutím libovolného z těchto tlačítek můžete zahájit přehrávání z místa
vybraného v nabídce. Podrobnosti naleznete v příručce příslušného disku.
Způsob zobrazení těchto nabídek se u jednotlivých disků liší.

1. Pomocí joysticku vyberte požadovanou položku nabídky.
2. Klepněte joystickem.
Přehrávání bude zahájeno od vybrané položky nabídky.

23

Volba požadované skladby Ovládání DVD nabídky pomocí 10-ti tlačítkové sady

Pomocí funkce vyhledávání můžete provést přechod na požadovanou skladbu. U některých DVD disků lze vybírat obsah pomocí tlačítek 0-10.
Během přehrávání disku vyberte požadovaný titul stisknutím odpovídajícího tlačítka 0-10. Spusťte přehrávání stisknutím odpovídajícího tlačítka 0-10.
- Přechod na číslo 3 provedete stisknutím tlačítka 3.
Číslo vybraného titulu se zobrazí po dobu 8 sekund a od tohoto titulu bude zahájeno přehrávání. - Přechod na číslo 10 provedete postupným stisknutím tlačítek 10 a 0.
Chcete-li vybrat skladbu 3, stiskněte tlačítko 3. - Přechod na číslo 23 provedete postupným stisknutím tlačítek 10, 10 a 3.
Chcete-li vybrat skladbu 10, stiskněte postupně tlačítka 1 a 0. Zadaná čísla zrušíte stisknutím tlačítka C.
Chcete-li vybrat skladbu 23, stiskněte postupně tlačítka 2 a 3.
- Chcete-li provést přechod o 10 skladeb dále vzhledem k aktuální skladbě, stiskněte tlačítko Přechod na jiný titul směrem vzad nebo vpřed
10.
Zadané číslo zrušíte stisknutím tlačítka C. Chcete-li provést přechod na jiný titul směrem vzad nebo vpřed, dotkněte se tlačítka S
nebo T (SLOŽKA).
Poznámky: Dotekem tlačítka S, resp. T provedete přechod na začátek následujícího, resp. předchozího titulu.
U některých disků může zobrazit symbol blokování [ sdělující, že přechod na požadovanou Tituly disků se zobrazují po dobu osmi sekund.
kapitolu není k dispozici. Přechod na jiný titul směrem vzad nebo vpřed provedete také vychýlením joysticku směrem
Během přehrávání disků Video CD pomocí funkce PBC není k dispozici přímá volba skladeb. nahoru nebo dolů.

Přepínání druhu zvukového výstupu Zastavení přehrávání

Během přehrávání můžete podle potřeby zvolit stereofonní nebo monofonní zvukový výstup. Stiskněte tlačítko .
Tato funkce není k dispozici během zastavení přehrávání. Pokud přehrávání DVD disku zastavíte stisknutím tlačítka , bude příslušný bod zastavení
přehrávání uložen do paměti a od tohoto bodu pak bude možné zahájit příští přehrávání.
Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte požadovaný zvukový výstup. Chcete-li přehrávání disku obnovit, stiskněte tlačítko .

L+R - levý + pravý kanál Přerušení přehrávání disku DVD-Video pauzou
L - levý kanál
R - pravý kanál Funkce pauzy umožňuje dočasné přerušení přehrávání.
Během přehrávání stiskněte tlačítko .
Poznámka:
V závislosti na konkrétním disku a místu přehrávání tato funkce nemusí být k dispozici. Zobrazí se ikona , přehrávání bude přerušeno pauzou a bude reprodukován zastavený obraz.
Chcete-li přehrávání obnovit od původního bodu přerušení, stiskněte znovu tlačítko .
Ovládání pomocí informačního zobrazení
Poznámka: sdělující, že
Pomocí tohoto zobrazení můžete provádět přechod na požadované U některých disků se v určitých místech přehrávání může zobrazit ikona
scény zadáváním čísel skladeb, vyhledávat požadované scény reprodukce zastaveného obrazu není k dispozici.
zadáváním časového údaje, volit druh zvukového výstupu
(stereofonní/monofonní) a přepínat rozsahy opakovaného Pokračování přehrávání (záložka)
přehrávání. Během přehrávání Video CD disků vybavených funkcí
PBC (řízení přehrávání) se na obrazovce zobrazuje nápis PBC ON Záložka slouží k obnovení přehrávání od vybrané scény při příštím vložení disku do přístroje.
(řízení přehrávání zapnuto). Během přehrávání pomocí funkce PBC
nelze provádět ruční přechod na požadované skladby nebo přechod Během přehrávání stiskněte v místě, od kterého chcete příště přehrávání obnovit, tlačítko
na požadované místo zadáním časového údaje, ani přepínat BOOKMARK.
rozsahy opakovaného přehrávání (viz článek "Volba rozsahu Vybraná scéna bude označena záložkou, od které bude přehrávání příště pokračovat. Záložkou lze
opakovaného přehrávání" na straně 32). označit až 6 disků; poté budou nejstarší záložky vždy nahrazovány novými záložkami.
Chcete-li záložku z disku odstranit, během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko BOOKMARK.
Přehrávání disků Video CD pomocí funkce PBC nelze zrušit.
(1) Informační zobrazení Krokování jednotlivých snímků sdělující, že krokování

V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. Tato funkce umožňuje provádět postup vpřed vždy o jeden snímek.
Stisknutím tlačítka DISP zapněte režim informačního zobrazení.
Každý stisknutím tlačítka DISP se změní režim zobrazení v následujícím pořadí: Během přehrávání stiskněte tlačítko .
Při každém stisknutím tlačítka dojde k posunutí vpřed o jeden snímek.
informační zobrazení - zobrazení seznamu disků - zobrazení normálního přehrávání
Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka .
Přechod na požadovanou scénu a zahájení přehrávání od zadaného časového údaje
Poznámky:
Pomocí funkce vyhledávání můžete přejít na požadovanou scénu zadáním čísla skladby a pomocí U některých disků se v určitých místech přehrávání může zobrazit ikona
funkce časového vyhledávání můžete zadat požadovaný čas zahájení přehrávání disku. jednotlivých snímků není k dispozici.
U některých disků může být obraz během krokování snímků nezřetelný.
Tuto funkci nelze používat během přehrávání disků Video CD vybavených funkcí PBC (řízení Krokování snímků nelze provádět směrem vzad.
přehrávání).
Během zastavení přehrávání disku nelze používat funkce vyhledávání skladeb a přechod na 24
požadovaný časový údaj.

31

Zpomalené přehrávání Poznámky:
Přehrávání disků pomocí funkce PBC nelze zrušit.
Tato funkce slouží ke zpomalení rychlosti přehrávání obrazu. Během přehrávání disku Video CD vybaveného funkcí PBC (řízení přehrávání) nelze používat
funkce vyhledávání a přechod na požadované místo podle časového údaje, ani nelze vybírat
1. Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko . rozsah opakovaného přehrávání.
Zobrazí se ikona sdělující zahájení zpomaleného přehrávání směrem vpřed.
Zastavení přehrávání
Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka .
2. Stisknutím tlačítka nebo nastavte rychlost zpomaleného přehrávání. Během přehrávání stiskněte tlačítko .
Při každém stisknutí tlačítka nebo bude vybrána jedna ze čtyř rychlostí zpomaleného Pokud přehrávání disku Video CD zastavíte stisknutím tlačítka (platí pouze pro přehrávání
přehrávání v následujícím pořadí: pomocí funkce PBC), bude bod zastavení přehrávání uložen do paměti a od tohoto bodu bude
možné zahájit přehrávání příště.
1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 Přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka .

Poznámky: Přerušení přehrávání disku Video CD pauzou
Během zpomaleného přehrávání není reprodukován žádný zvuk.
U některých disků se v určitých místech přehrávání může zobrazit ikona sdělující, že Tato funkce slouží k dočasnému zastavení přehrávání disku.
zpomalené přehrávání není k dispozici. Během přehrávání stiskněte tlačítko .
U některých disků může být obraz během zpomaleného přehrávání nezřetelný.
Zpomalené přehrávání není k dispozici směrem vzad. Na 4 sekundy se zobrazí se ikona zastaveného obrazu ( ) a přehrávání bude přerušeno pauzou, čímž
můžete sledovat zastavený obraz.
Zadání požadovaného titulu
Chcete-li obnovit normální přehrávání od místa původního přerušení, stiskněte znovu tlačítko .
Požadovaný titul lze zadat během zastavení přehrávání disku.
Během zastavení přehrávání disku stiskněte tlačítko 0-10 odpovídající číslu požadovaného Poznámka:
titulu. U některých disků se v některých místech přehrávání může zobrazit symbol blokování ([)
sdělující, že zastavení obrazu není k dispozici.
Číslo vybraného titulu se zobrazí na 8 sekund a bude zahájeno přehrávání od tohoto titulu.
- Chcete-li vybrat titul č. 3, stiskněte tlačítko 3. Krokování jednotlivých snímků
- Chcete-li vybrat titul č. 10 stiskněte postupně tlačítka 10 a 0.
- Chcete-li vybrat titul č. 23 stiskněte postupně tlačítka 10, 10 a 3. Tato funkce umožňuje provádět postup vpřed vždy o jeden snímek.

Zadání požadované kapitoly Během přehrávání stiskněte tlačítko . sdělující, že krokování
Při každém stisknutím tlačítka dojde k posunutí vpřed o jeden snímek.
Požadovanou kapitolu lze zadat během přehrávání.
Během přehrávání stiskněte tlačítko 0-10 odpovídající číslu požadované kapitoly. Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka .

Číslo vybrané kapitoly se zobrazí na 8 sekund a bude zahájeno její přehrávání. Poznámky:
- Chcete-li vybrat kapitolu č. 3, stiskněte tlačítko 3. U některých disků se v určitých místech přehrávání může zobrazit ikona
- Chcete-li vybrat kapitolu č. 10, stiskněte postupně tlačítka 10 a 0. jednotlivých snímků není k dispozici.
- Chcete-li vybrat kapitolu č. 23 stiskněte postupně tlačítka 10, 10 a 3. U některých disků může být obraz během krokování snímků nezřetelný.
Krokování snímků nelze provádět směrem vzad.
Volba jazyka zvukové stopy během přehrávání (funkce Multi-audio)

DVD disky obvykle obsahují vícejazykovou zvukovou stopu a různé systémy obklopujícího zvuku Zpomalené přehrávání
(Dolby Digital, DTS, atd.). U DVD disků s vícejazykovým obsahem lze během přehrávání vybírat
požadované jazyky a zvukové systémy. Tato funkce slouží ke zpomalení rychlosti přehrávání obrazu.

Během přehrávání stiskněte tlačítko AUDIO. 1. Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko .
Každým stisknutím tlačítka AUDIO dojde k přepnutí jazyka zvukové stopy. Zobrazí se ikona sdělující zahájení zpomaleného přehrávání směrem vpřed.

Poznámky: Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka .
2. Stisknutím tlačítka nebo nastavte rychlost zpomaleného přehrávání.
Číslo uvedené v symbolu na obalu DVD disku sděluje počet jazyků a zvukových systémů, Při každém stisknutí tlačítka nebo bude vybrána jedna ze čtyř rychlostí zpomaleného
přehrávání v následujícím pořadí:
který tento disk obsahuje.
1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2
U některých DVD disků lze jednotlivé jazyky a zvukové systémy přepínat pouze prostřednictvím
Poznámky:
nabídky. Během zpomaleného přehrávání není reprodukován žádný zvuk.
U některých disků se v určitých místech přehrávání může zobrazit ikona sdělující, že
Jednotlivé jazyky a zvukové systémy lze přepínat také pomocí nabídky SETUP-UP MENU. Více zpomalené přehrávání není k dispozici.
U některých disků může být obraz během zpomaleného přehrávání nezřetelný.
informací naleznete v článku "Nastavení jazyka zvukové reprodukce" na straně 40. Zpomalené přehrávání není k dispozici směrem vzad.

Výstup zvukového signálu ve formátu DTS je k dispozici pouze v digitální podobě; pokud nebudou

připojeny optické digitální výstupy tohoto přístroje, zvukový výstupní signál ve formátu DTS

nebude k dispozici - v takovémto případě vyberte jiný formát, než DTS.

Zobrazující se symboly, např. Dolby D nebo 5.1ch označují zvukový systém nahrávky DVD disku.

V závislosti na provedeném nastavení nemusí být pro přehrávání zvolen vždy stejný zvukový

systém, jaký se zobrazuje.

Stisknutím tlačítka AUDIO během rychlého postupu vpřed/vzad, zařazení pauzy nebo

zpomaleného přehrávání bude obnoveno normální přehrávání.

25 30

Přepínání disků Volba jazyka titulků během přehrávání (funkce Multi-Subtitle)

Jednotlivé disky vložen v přístroji lze přepínat. U DVD disků, které obsahují titulky ve více jazycích, můžete během přehrávání zvolit požadovaný
1. Stisknutím tlačítka DISP aktivujte zobrazení seznamu titulu disků. jazyk titulků.
2. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte požadovaný disk.
Kolem vybraného disku se zobrazí rámeček. Během přehrávání stiskněte tlačítko SUBTITLE.
3. Klepněte joystickem Každým stisknutím tlačítka SUBTITLE dojde k přepnutí jazyka zvukové stopy.
Tím bude zahájeno přehrávání vybraného disku. Poznámky:

Poznámky: Číslo v symbolu uvedeném na obalu DVD disku sděluje počet nahraných jazyků titulků.
Jednotlivé disky lze přepínat také pomocí tlačítek 1-6. U některých DVD disků lze jednotlivé jazyky volit pouze pomocí nabídky na obrazovce.
Disky lze přepínat také pomocí tlačítka S nebo T (DISC). Jazyky titulků lze přepínat také pomocí nabídky SET-UP MENU. Více informací naleznete v
článku "Nastavení jazyka titulků" na straně 40.
PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ VIDEO CD Dotekem tlačítka SUBTITLE během rychlého postupu vpřed/vzad, zařazení pauzy nebo
zpomaleného přehrávání bude obnoveno normální přehrávání.
V následujícím textu jsou popsány základní kroky potřebné k přehrávání disku Video CD na DVD
Volba úhlu záběru kamery během přehrávání (funkce Multi-Angle)
přehrávači. Popis ovládání složitějších funkcí přehrávání disků Video CD začíná na straně 30.
U DVD disků podporujících funkci multi-angle (sledování scén pod různým úhlem) můžete během
1. Vyberte požadovaný disk stisknutím odpovídajícího tlačítka 1-6 na DVD přehrávači. přehrávání volit různé úhly záběru kamery (sledování).

Tím bude zahájeno přehrávání. Během přehrávání scény pořízené s různými úhly záběru kamery se na obrazovce zobrazuje
symbol volby úhlu záběru kamery ( ).
Indikátor přihrádek disků, které jsou k dispozici, se rozsvítí modrou barvou; přihrádku nelze vybrat,
Během přehrávání scény pořízené pod různými úhly stiskněte tlačítko ANGLE.
není-li vložen žádný disk. Každým stisknutím tlačítka ANGLE dojde k přepnutí úhlu záběru.
Poznámky:
Každé přihrádce přísluší odpovídající indikátor; informace o zobrazování stavu disků naleznete v
Symbol uvedený na obalu DVD disku sděluje, že daný disk obsahuje scény pořízené pod
článku "Vložení disku" na straně 22. různými úhly záběru kamery. Číslo v symbolu sděluje počet úhlů, pod kterými byly jednotlivé
scény pořízeny.
Pokud je disk Video CD vybaven funkcí PBC (řízení přehrávání), zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka ANGLE během rychlého postupu vpřed/vzad, zařazení pauzy nebo
zpomaleného přehrávání bude obnoveno normální přehrávání.
Jednotlivé disky můžete vybírat také pomocí tlačítka S nebo T (DISC) na dálkovém ovladači.
Návrat k zadané scéně
Tento přístroj neprovádí automatickou výměnu disků při dosažení konce aktuálního disku. Chcete- Pokud je aktuálně přehrávaný disk od výrobce vybaven funkcí návratu, můžete používat funkci
návratu k požadované scéně.
li přejít na jiný disk, stiskněte některé z tlačítek 1-6 na DVD přehrávači nebo tlačítka S/T (DISC) K požadované scéně se navrátíte stisknutím tlačítka RETURN.
Poznámka:
na dálkovém ovladači.
Tuto funkci nelze používat, pokud daný DVD disk není od výrobce vybaven přeprogramovanou
2. Chcete-li provést přechod směrem vzad nebo vpřed na jinou skladbu, dotkněte se tlačítka funkcí návratu.

nebo . Automatické zahájení přehrávání DVD disků
Při vložení DVD disku obsahujícího vlastní nabídku do mechaniky systém zobrazení této nabídky zruší
Dotekem tlačítka provedete přechod na začátek následující skladby. Dotekem tlačítka a zahájí přehrávání od první kapitoly prvního titulu.

provedete přechod na začátek aktuální skladby; opakovaným dotekem tohoto tlačítka provedete U některých DVD disků nemusí tato funkce probíhat správným způsobem. Pokud tato funkce
neprobíhá správně, vypněte ji a spusťte přehrávání ručně.
přechod vždy na začátek předchozí skladby. Zapněte automatické přehrávání stisknutím tlačítka AUTO PLAY.
Chcete-li automatické přehrávání vypnout, stiskněte znovu tlačítko AUTO PLAY.
3. Chcete-li provést rychlý postup vpřed nebo vzad, podržte tlačítko nebo . Pokud je zapnutá funkce automatického přehrávání, rozsah opakovaného přehrávání bude
nastaven na opakované přehrávání disku (Disc) a funkci opakovaného přehrávání již nelze
Při podržení tlačítka nebo po dobu pěti sekund se barva ikony / změní z bílé na ovládat.

modrou a rychlý postup vzad/vpřed bude pokračovat i po uvolnění tlačítka nebo . Přehrávání 26

od požadovaného místa obnovíte dotekem tlačítka .

Rychlý postup vpřed nebo vzad může být v některých bodech na disku znemožněn. Pokud

takováto situace nastane, bude přehrávání pokračovat normálním způsobem.

Během rychlého postupu vpřed nebo vzad není reprodukován zvuk.

Přehrávání pomocí funkce PBC (řízení přehrávání)

Během přehrávání disků Video CD vybavených funkcí PBC (řízení přehrávání) můžete provádět

ovládání z nabídky.

Během zobrazení nabídky PBC stiskněte tlačítko 1-10 odpovídající požadované skladbě.

Přechod na číslo 3 provedete stisknutím tlačítka 3.

Přechod na číslo 10 provedete postupným stisknutím tlačítek 1 a 0.

Přechod na číslo 23 provedete postupným stisknutím tlačítek 2 a 3.

- Chcete-li provést přechod o 10 skladeb dále vzhledem k aktuální skladbě, stiskněte

tlačítko 10.

Zadané číslo zrušíte stisknutím tlačítka C.

Nabídku zobrazíte stisknutím tlačítka RETURN v průběhu přehrávání pomocí funkce PBC.

Podrobnosti naleznete v dokumentaci dodávané s diskem.

Pokud nabídka obsahuje dvě nebo více stran, můžete jednotlivé stránky přepínat pomocí

tlačítka a . Po vybrání požadovaného čísla nabídky proveďte volbu stisknutím

tlačítka 0-10.

Ovládání nelze provádět joystickem.

29

Ovládání pomocí informačních zobrazení Nastavení vlastností zvukové reprodukce, jazyka titulků a úhlu sledování

Pomocí informačního zobrazení 1 můžete provádět přechod na požadovaný titul nebo kapitolu, U daného disku můžete nastavit vlastnosti zvukové reprodukce (jazyk, stereo/mono, druh zvukového
přechod na požadovanou scénu podle časového údaje, nastavovat požadovaný jazyk zvukové systému, např. Dolby Digital), jazyk titulků a úhel záběru kamery.
reprodukce a jazyk titulků a nastavovat úhel záběru kamery.
V informačním zobrazení 2 lze kromě používání všech vyhledávacích funkcí informačního zobrazení 1 1. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte požadovanou možnost.
nastavovat také rozsah opakovaného přehrávání. Vybraná možnost bude zvýrazněna.
2. Pohybem joysticku směrem nahoru/dolů vyberte požadované nastavení zvolené možnosti:
(1) Informační zobrazení
V této pozici se zobrazují stavy jednotlivých funkcí. Nastavení vlastností zvukové reprodukce
Stisknutím tlačítka DISP zapněte režim informačního K dispozici jsou následující možnosti:
zobrazení. Audio 1- Audio 2 - Audio 3
Každý stisknutím tlačítka DISP se změní režim zobrazení v
následujícím pořadí: Nastavení titulků
informační zobrazení 1 - informační zobrazení 2 - K dispozici jsou následující možnosti:
zobrazení seznamu disků - zobrazení normálního titulky 1 - titulky 2 - titulky 3
přehrávání
Nastavení úhlu záběru kamery
Poznámky: K dispozici jsou následující možnosti:
Přechod na požadovaný titul nebo kapitolu a zadávání časového údaje lze provést v informačním úhel 1 - úhel 2 - úhel 3
zobrazení 1 nebo 2. V tomto manuálu je vysvětlen způsob přechodu na požadovaný titul, kapitolu
a zadávání časového údaje na příkladu informačního zobrazení 1. Poznámky:
Stisknutím tlačítka DISP během rychlého postupu vpřed/vzad bude obnoveno normální Dostupné možnosti volby závisejí na skutečném počtu možností nahraných na DVD disku.
přehrávání. Vlastnosti zvukové reprodukce, jazyk titulků a úhel sledování můžete také volit během přehrávání
pomocí odpovídajících tlačítek.
Přechod na požadovanou scénu a zahájení přehrávání od zadaného časového údaje Nastavení jednotlivých možností můžete provádět také zadáním čísel pomocí číselných tlačítek.
Zobrazující se symboly, např. Dolby D nebo 5.1ch označují zvukový systém nahrávky DVD disku.
Pomocí funkce vyhledávání můžete přejít na požadovanou scénu zadáním čísla titulu nebo kapitoly a V závislosti na provedeném nastavení nemusí být pro přehrávání zvolen vždy stejný zvukový
pomocí funkce časového vyhledávání můžete zadat požadovaný čas zahájení přehrávání disku. systém, jaký se zobrazuje.

1. Pohybem joysticku směrem doleva nebo doprava vyberte požadovanou možnost. Volba rozsahu opakovaného přehrávání
Vybraná možnost bude označena modrou barvou.
2. Stisknutím tlačítka 0-10 zadejte požadované číslo. Pomocí této funkce můžete zvolit opakované přehrávání celého disku, titulu nebo kapitoly.

Zadání čísla požadovaného titulu nebo kapitoly: 1. Stisknutím tlačítka DISP vyberte informační zobrazení 2.
Chcete-li přejít na kapitolu/titul 3, stiskněte tlačítko 3. 2. Pohybem joysticku směrem doleva/doprava vyberte položku "Repeat range" (nastavení
Chcete-li přejít na kapitolu/titul 10, stiskněte postupně tlačítka 1 a 0. rozsahu opakovaného přehrávání).
Chcete-li přejít na kapitolu/titul 23, stiskněte postupně tlačítka 2 a 3. Položka "Repeat range" bude zvýrazněna.
- Chcete-li přejít o 10 kapitol nebo titulů dále vzhledem k aktuálně vybrané kapitole nebo titulu, 3. Pohybem joysticku směrem nahoru/dolů vyberte požadované nastavení.
stiskněte tlačítko 10. Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí:

Zadání požadovaného časového údaje: Disc - opakování celého disku,
Chcete-li zadat časový údaj 21 minut 43 sekund, stiskněte postupně tlačítka 2,1,4 a 3. Title - opakování pouze aktuálního titulu,
Chcete-li zadat časový údaj 1 hodina 11 minut, převeďte jej nejprve na 71 minut 00 sekund a poté Chapter - opakování aktuální kapitoly.
stiskněte postupně tlačítka 7,1,0 a 0.
- Chcete-li přejít o 10 sekund dále vzhledem k aktuálně vybranému časovému údaji, stiskněte Poznámka:
tlačítko 10. U některých DVD disků se po dokončení opakovaného přehrávání zobrazí nabídka.
Chybně zadané číslo zrušíte stisknutím tlačítka C.
Požadované tituly a kapitoly můžete volit také pohybem joysticku směrem nahoru/dolů. Přepínání druhu zvukového výstupu

3. Během zobrazení zadaného čísla klepněte joystickem. Během přehrávání můžete podle potřeby zvolit stereofonní nebo monofonní zvukový výstup.
Tím bude zahájeno přehrávání od vybrané scény.
1. Stisknutím tlačítka DISP vyberte informační zobrazení 2.
Pokud neklepnete joystickem do cca 8 sekund, zadané číslo bude zrušeno. 2. Pohybem joysticku směrem doleva / doprava vyberte položku "Audio" (nastavení druhu
zvukového výstupu).
Poznámky: Položka "Audio" bude zvýrazněna.
U disků obsahujících nabídku můžete stisknout tlačítko MENU nebo TOP MENU a poté vybrat 3. Pohybem joysticku směrem nahoru/dolů vyberte požadované nastavení.
požadované možnosti v zobrazené nabídce. Jednotlivá nastavení budou vybrána v následujícím pořadí:
U některých disků se může zobrazit symbol blokování ([), který sděluje, že zadávání čísel titulů,
kapitol nebo časového údaje není možné. L+R - levý + pravý kanál
Přechod na požadovanou kapitolu a zahájení přehrávání od zadaného časového údaje nelze L - levý kanál
provést při zastavení disku. R - pravý kanál
Zahájení přehrávání od zadaného titulu nebo kapitoly je možné i bez použití informačního
zobrazení; více informací naleznete v článku "Zadání požadovaného titulu" a "Zadání požadované Poznámka:
kapitoly" na straně 25. Tato funkce je k dispozici pouze u zvukového formátu Linear PCM.

27 28


Click to View FlipBook Version