The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pioneer AVH-Z5100DAB, -Z3100DAB, -A3100DAB, -Z2100BT CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 08:47:44

Pioneer AVH-Z5100DAB, -Z3100DAB, -A3100DAB, -Z2100BT CZ

Pioneer AVH-Z5100DAB, -Z3100DAB, -A3100DAB, -Z2100BT CZ

AVH-Z5100DAB Česky
AVH-Z3100DAB
AVH-A3100DAB
AVH-Z2100BT

DVD RDS AV AUTORÁDIO

Návod k obsluze

Obsah Vložení a vyjmutí disku............................................... 23 Postup při spuštění ...................................................... 48
Základní provozování................................................ 24 Úprava hlasitosti............................................................ 48
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto
produktu Pioneer. ■Komprimované soubory..26 ■Android Auto™................. 49
Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k
obsluze, abyste se dozvěděli, jak správně ■Bluetooth ........................... 9 Vložení / připojení / odpojení media ................... 26 Používání Android Auto............................................. 49
Váš nový model ovládat. Po přečtení Postup při spuštění...................................................... 26 Nastavení pozice řidiče .............................................. 49
pokynů tento návod uložte na bezpečném Bluetooth připojení........................................................ 9 Základní provozování................................................ 27 Postup při spuštění ...................................................... 50
místě pro jeho další budoucí použití. Nastavení Bluetooth .................................................... 9 Úprava hlasitosti............................................................ 50
iPod .................................. 30 Nastavení funkce automatického spuštění ........ 50
Důležité ■Přepnutí připojených Bluetooth zařízení ........... 10
Připojení zařízení iPod ............................................... 30 Dodatek k Apple CarPlay
Náhledy displeje jsou pouze ilustrační a Hands-free telefonování............................................ 10 Základní provozování................................................ 30 a Android Auto ............... 51
mohou se od skutečného zobrazení na
produktu lišit. Vzhled či obsah může být ■Bluetooth audio ............................................................ 13 Spotify®............................ 32 Chybové zprávy............................................................. 51
změněn bez předchozího upozornění. ■ ■AppRadio Mode + ........... 14 Detailní informace týkající se připojených
Poslech Spotify.............................................................. 32 zařízení iPod.................................................................... 51
■Výstrahy ............................. 3 ■ SPoužívání AppRadio Mode +.................................... 14 Základní provozování................................................. 32 Aplikace založené na připojeném obsahu ......... 51

Důležité bezpečnostní informace ............................ 3 Postup při spuštění ...................................................... 14 AUX .................................. 34 Dodatek ............................ 52
Pro vaši bezpečnou jízdu.............................................. 4 Používání klávesnice.................................................... 15
Používání displeje připojeného k V OUT................ 4 Používání funkce audio mix ..................................... 15 Postup při spuštění ...................................................... 34 Odstraňování problémů............................................. 52
Aby nedošlo k vybití baterie....................................... 4 Základní provozování................................................. 34 Chybové zprávy ............................................................ 53
Parkovací zadní kamera................................................ 4 ■ ■ C ■AV zdroj ............................ 16 Manipulace a péče o disky........................................ 55
Manipulace s USB konektorem.................................. 4 AV vstup ........................... 35 Podporované disky...................................................... 55
V případě problému ...................................................... 4 Podporované AV zdroje............................................. 16 Podrobné info o podporovaných médiích ........ 56
Navštivte webové stránky Pioneer........................... 4 Zobrazení obrazovky pro ovládání AV................. 16 Postup při spuštění. ............................ ....................... 35 Bluetooth ........................................................................ 58
O tomto produktu........................................................... 4 Výběr zdroje.................................................................... 16 WMA................................................................................... 58
Ochrana LCD panelu a displeje................................. 4 MIXTRAX .......................... 36 FLAC................................................................................... 58
Poznámky k interní paměti.......................................... 5 ■Změna pořadí zobrazování zdrojů......................... 16 DivX.................................................................................... 58
O tomto návodu.............................................................. 5 Používání MIXTRAX EZ................................................ 36 AAC..................................................................................... 58
Úprava oblasti oblíbených ikon Postup při spuštění.................................................... 36 Google™, Google Play, Android ............................. 58
■ Části a ovládací prvky ....... 5 zdrojů ......................................................................... 17Nastavení MIXTRAX...................................................... 36 MIXTRAX........................................................................... 59
Podrobné info o připojených zařízeních
Hlavní jednotka............................................................... 5 ■ ■ sPřipojení zařízení iPod / Nastavení ......................... 37 iPod ................................................................................... 59
iPhone nebo smartphonu Používání aplikací připojených k obsahu .......... 59
■ Základní provozování .... 6 ypro AV zdroj ..................... 17 Zobrazení obrazovky pro nastavení..................... 37 Spotify® ............................................................................ 59
Nastavení systému...................................................... 37 Upozornění týkající se sledování videa................ 59
Poznámky k používání LCD panelu.......................... 6 iPod/iPhone s konektorem Lightning.................. 17 Nastavení motivů ........................................................ 41 Upozornění týkající se sledování DVD-Video.... 59
Úprava úhlu LCD panelu.............................................. 6 iPhone s 30-pinovým konektorem........................ 18 Nastavení zvuku .......................................................... 41 Upozornění týkající se použití souborů MP3..... 59
Resetování mikroprocesoru........................................ 6 Smartphone (Android™ zařízení)............................ 18 Nastavení videa............................................................ 44 Správné používání LCD displeje............................. 60
Dálkové ovládání............................................................. 7 Specifikace....................................................................... 60
Spuštění systému............................................................ 7 ■ S ■Digitální rádio ................. 19 Oblíbené položky ........... 46
Použití dotykového panelu......................................... 7
Obrazovka hlavní nabídky........................................... 8 Používání digitálního tuneru.................................... 19 Vytvoření zástupce. ...... ............................................. 46
Postup při spuštění ...................................................... 19 Výběr zástupce .............................................................. 46
Základní provozování ................................................. 20 Odstranění zástupce.................................................... 46
Nastavení DAB................................................................ 20
Další funkce ...................... 47
■ a ■Rádio ................................ 21
Nastavení času a data.................................................. 47
Postup při spuštění ..................................................... 21 Změna režimu poměru stran obrazovky............. 47
Základní provozování ................................................ 21 Obnovení na výchozí nastavení

BUložení nejsilnějších stanic reset............................................................................ 47
■Apple CarPlay.................. 48
(BSM)........................................................................ 22
Nastavení rádia.............................................................. 22 Používání Apple CarPlay............................................ 48
■Disk ................................... 23 Nastavení pozice řidiče............................................... 48

2 Cz

Výstrahy POZOR

Tento produkt je určen pro provozování v mírných a tropických klimatických podmínkách -
bezpečnostní požadavky IEC 60065 pro audio, video a podobné elektronické zařízení.

Právní předpisy/nařízení mohou v některých zemích zakázat nebo omezit umístění či použití tohoto VAROVÁNÍ Česky

Důležité bezpečnostní informaceproduktu ve vašem vozidle. Prosím, postupujte v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkající• Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat tento výrobek sami. Neodborná montáž nebo opravy
výrobku bez odborné přípravy a zkušeností v oblasti elektronických zařízení a automobilového
se používání, instalace a použití tohoto produktu. příslušenství mohou být nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým proudem, zranění a další
nebezpečí.
SV případě likvidace tohoto produktu jej nemíchejte s běžným komunálním odpadem. Využijte zave- • Zabraňte styku přístroje s vlhkostí a kapalinami, hrozí jeho poškození nebo zásah elektrickým
proudem.
dený systém pro sběr použitých elektronických výrobků v souladu s legislativou, která vyžaduje • Pokud se tohoto výrobku dostane tekutina nebo cizí předmět, zaparkujte vozidlo na bezpečném
místě, vypněte zapalování (ACC OFF) a ihned kontaktujte svého prodejce nebo na nejbližší
Cřádnou likvidaci a recyklaci. autorizovaný servis Pioneer. V tomto stavu výrobek nepoužívejte, protože v opačném případě může
dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
Soukromé domácnosti v členských státech EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou odevzdat použité • Pokud zaznamenáte kouř, zvláštní zvuky, zápach nebo neobvyklé znaky na LCD obrazovce, systém
elektronické produkty zdarma na určených sběrných místech, nebo u prodejce (pokud si zakoupíte okamžitě vypněte a obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko Pioneer. V tomto
nový, podobný produkt). stavu může dojít k trvalému poškození systému.
O správném způsobu likvidace se informujete u společnosti, která likvidaci použitých elektronických • Tento produkt sami nerozebírejte ani neopravujte, obsahuje vysokonapěťové komponenty, které
výrobků zajišťuje, u svého prodejce nebo na místním úřadě. mohou způsobit úraz po zásahu elektrickým proudem. Pro kontrolu, úpravy a opravy se vždy obraťte
na prodejce nebo na nejbližší autorizovaný servis Pioneer.
sTříděním a správnou likvidací odpadu umožňujete recyklaci odpadů, čímž přispíváte k ochraně
Před použitím tohoto produktu si přečtěte následující bezpečnostní informace:
životního prostředí a lidského zdraví.
POZOR • Neprovozujte tento produkt (nebo pohled zadní kamerou, pokud jste si ji zakoupili), pokud to bude
Tento výrobek je laserový produkt bezpečnostní třídy 1., IEC 60825-1:2007, který obsahuje laserový jakkoli odvádět vaši pozornost od bezpečného provozu vašeho vozidla. Vždy dodržujte pravidla
bezpečné jízdy a dodržujte veškeré dopravní předpisy. Pokud máte s ovládáním systému nebo se
ymodul třídy 1M. Z důvodu zajištění bezpečnosti neodstraňujte žádné kryty, ani se nepokoušejte se čtením displeje potíže, před provedením nezbytných kroků zaparkujte vozidlo na bezpečném místě, a
zatáhněte ruční brzdu.
do výrobku dostat. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníků servisu. • Nikdy nenastavujte hlasitost tak vysoko, že byste nemohli slyšet zvuky z okolí nebo záchranná
vozidla.
CLASS 1 LASER PRODUCT • Pro vaši bezpečnost jsou některé funkce za jízdy vypnuté, pak je třeba vozidlo zastavit a/nebo
zatáhnout parkovací brzdu.
SCAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE • Tento návod si uschovejte jako podklad pro provozní postupy a bezpečnostní informace.
• Neinstalujte tento přístroj tam, kde to může bránit řidiči ve výhledu, narušovat chod některého ze
LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW systémů vozidla a bezpečnostních prvků, včetně airbagů nebo tlačítka výstražných světel, nebo snížit
DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. schopnost řidiče bezpečně ovládat vozidlo.
• Nezapomeňte se, prosím, ve vozidle před jízdou připoutat, a zůstaňte připoutaní po celou dobu
aVAROVÁNÍ jízdy. Pokud není pás správně upevněn, v případě nehody mohou být vaše zranění mnohem
závažnější.
Sloty a otvory v krycím pouzdře jsou určeny k větrání produktu, aby se zajistila jeho spolehlivá • Nikdy nepoužívejte během řízení sluchátka.
funkce a ochrana před přehřátím. Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, tyto otvory nesmí

Bbýt nikdy blokovány nebo zakryty předměty (jako jsou papíry, podlahové rohože, utěrky).

Cz 3

Pro vaši bezpečnou jízdu POZOR

VAROVÁNÍ Režim Rear View (pohled vzad parkovací kamerou) je určen jako pomoc při couvání nebo jako dohled
na přívěs, apod. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu.

• Světle zelený vodič je určen k detekci stavu parkovací brzdy a musí být připojen na spínanou
svorku spínače parkovací brzdy. Nesprávným zapojením nebo použití tohoto vodiče můžete

Manipulace s USB konektoremporušovat zákony/předpisy a může to vést k vážnému zranění nebo ke vzniku škody.

• Nečiňte žádné kroky ohledně nedovolené manipulace nebo zakázání zjišťování stavu
parkovací brzdy. Blokovací systém je tu pro vaši ochranu a bezpečí. Vypnutí/nezapojení
blokovacího systému na parkovací brzdu může vést k vážnému zranění nebo či úmrtí.
• Aby se předešlo riziku vzniku škody, zranění a možného porušení platných předpisů, tento
výrobek není určen pro sledování videa řidičem.
• V některých zemích může být nezákonné sledování videa na displeji v autě i jinou osobou, kromě

Sřidiče. Tam, kde takové předpisy platí, musí být dodrženy.

• Pokusíte-li se dívat na video při jízdě, objeví se na displeji upozornění: "Vewing of front seat video
source while driving driving is strictly prohibited.” ("Prohlížení video zdroje za jízdy z předního

V případě problémusedadla je přísně zakázáno.")

Chcete-li sledovat video na tomto displeji, zastavte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte

Cparkovací brzdu. Prosím, před uvolněním parkovací brzdy stlačte brzdový pedál.
POZOR

• Abyste zabránili ztrátě dat a poškození USB paměťového zařízení, nikdy jej nevyjímejte/neodpojujte
od tohoto produktu během přenosu dat.
• Pioneer nemůže zaručit kompatibilitu se všemi USB paměťovými zařízeními a nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu dat z multimediálních přehrávačů, iPhonu, smartphonu, či jiného
zařízení, způsobené použitím tohoto produktu.

Pokud by tento produkt správně nefungoval, obraťte se na svého prodejce nebo na
nejbližší autorizovaný servis Pioneer.
Používání displeje připojeného k terminálu V OUT Navštivte webové stránky PioneerVideo výstupní terminál (V OUT) je určen pro připojení druhého displeje, aby video
Navštivte webové stránky Pioneer:
mohli sledovat i cestující na zadních sedadlech. http://www.pioneer-car.eu
• Zaregistrujte si váš produkt. Podrobnosti o vašem nákupu budou uchovány. Tyto
sVAROVÁNÍ informace vám pomohou, např. v případě pojistné události, jako je ztráta nebo odcizení.
• Aktuální informace o Pioneer Corporation naleznete na webu společnosti.
NIKDY neinstalujte zadní displej na místě, odkud by jej mohl při jízdě sledovat i řidič. • Pioneer pravidelně zveřejňuje aktualizace softwaru pro další zlepšení produktů.
Podívejte se, prosím, do sekce podpory na webových stránkách softwaru Pioneer.
Aby nedošlo k vybití baterie yUjistěte se, že je při používání produktu spuštěný motor vozidla. Používání produktu s
• Tento produkt nefunguje správně v jiné oblasti, než v Evropě. Funkci RDS (Radio Data
vypnutým motorem může vést k vybití baterie. System) lze využívat pouze u FM stanic vysílajících signál RDS. Také službu RDS-TMC lze
využívat pouze u stanic vysílajících signál RDS-TMC.
S O tomto produktuVAROVÁNÍ • Pioneer CarStereo-Pass je určen pouze pro použití v Německu.

Neinstalujte tento produkt do vozidla, které nemá k dispozici ACC vodiče / obvod s podobnou funkcí.

Parkovací zadní kamera aTento produkt můžete používat s volitelnou zadní parkovací kamerou, což vám umožní,
B Ochrana LCD panelu a displejenapříklad, dohlížet na vlek, nebo zaparkovat na stísněném parkovacím místě.
VAROVÁNÍ • Nevystavujte LCD displej zbytečně přímému slunečnímu záření, pokud přístroj právě
nepoužíváte. Dlouhodobé působení přímého slunečního světla může vlivem vysoké
• Obraz na displeji může být zrcadlově převrácený. teploty způsobit jeho poškození.
• Vstup parkovací kamery používejte pouze při couvání. Jiné použití může vést ke zranění nebo • Pokud používáte mobilní telefon, udržujte jeho anténu dále od LCD displeje, aby se
jiným škodám.
zabránilo rušení obrazu (v podobě vad obrazu, barevných pruhů, atd.).

4 Cz

• K ovládání funkcí dotykového panelu LCD vždy používejte pouze prsty (nikoliv nějaké Části a ovládací prvky
předměty) a dotýkejte se jej s citem. LCD lze snadno poškrábat nebo jinak poškodit.

Poznámky k interní paměti

O tomto návodu Hlavní jednotka

STento návod k obsluze obsahuje pro popis operací ilustrace skutečných provozních Z5100DAB

obrazovek. Nicméně, tyto obrazovky se u některých zařízení nemusí shodovat se
skutečností (v závislosti na modelu vašeho zařízení).
• Informace jsou vymazány odpojením žlutého vodiče od akumulátoru (nebo vyjmutím Česky
akumulátoru).
• Některá nastavení a uložený obsah nelze resetovat.

s CZ0000BT
Význam symbolů, používaných v tomto návodu

Indikuje, že název uvedeného modelu popisované operace podporuje.
Indikuje možnost dotknout se odpovídajícího softwarového kontextového
tlačítka na dotykové obrazovce.
Indikuje možnost dotknout se a podržet odpovídající softwarové kontextové
tlačítko na dotykové obrazovce.
BaSyZ3100DAB Z2100BT A3100DAB

Cz 5

LCD displej Základní provozování
VOL (+/-) (Hlasitost)

Stisknutím přepnete mezi obrazovkou Aplikace a obrazovkou AV ovládání.
Stisknutím a podržením přepnete do režimu zobrazení parkovací kamery.

Pozn.

Poznámky k používání LCD paneluChcete-li aktivovat režim zobrazení parkovací kamery tímto tlačítkem,

nastavte [Back Camera Input] na [On] nebo [AV Input] na [Camera] (strana 37).
Stisknutím zobrazíte hlavní menu. Stisknutím a podržením jej vypnete. Pro
opětovné zapnutí stiskněte libovolné tlačítko.

Stisknutím zobrazíte panel nabídek (strana 8). Stisknutím a podržením ztlumíte
(mute) nebo opět zapnete zvuk.

SStisknutím zobrazíte hlavní menu nebo se vrátíte zpět na předchozí

obrazovku. Stisknutím a podržením vypnete displej.

Stisknutím aktivujete režim rozpoznávání hlasu, například Siri, pokud je
prostřednictvím Bluetooth nebo USB rozhraní připojen iPhone.

CResetování mikroprocesoru (strana 6).

Viz vkládání a vyjímání disku (strana 23).
Z5100DAB

VAROVÁNÍ

• Při otevírání, uzavírání či ovládání LCD panelu udržujte ruce a prsty v čistotě. Dávejte zvláště pozor
na ruce a prsty vašich dětí.
• Nenechávejte LCD panel otevřený, může to vést v případě autonehody ke zranění.

POZOR

• Neotvírejte ani nezavírejte LCD panel násilím. Mohlo by dojít k jeho poškození.
• Nepoužívejte tento produkt, dokud není panel LCD zcela otevřený nebo zavřený. LCD panel se pro
vaši bezpečnost může v určitém úhlu zastavit.
• Na otevřený LCD panel nepokládejte skleničky či plechovky apod. Může dojít k jeho ulomení.
RESET 12 sStiskněte .
Slot pro Dotkněte seÚprava úhlu LCD paneluZ5100DAB
disk

y3 Dotkněte se
S Resetování mikroprocesoruPOZOR či pro nastavení úhlu LCD panelu.
• Stisknutím tlačítka RESET obnovíte nastavení a zaznamenaný obsah na tovární nastavení.
- Tuto operaci neprovádějte, pokud je k tomuto produktu připojeno nějaké zařízení..

a - Některá nastavení a zaznamenaný obsah nebudou resetovány. Vraťte se na předchozí obrazovku.
• Mikroprocesor je nutné resetovat za následujících podmínek:
- Před prvním použitím tohoto výrobku po instalaci.
- Pokud tento výrobek nefunguje správně.
- Pokud se objeví problémy s provozováním systému.

B 1 Vypněte zapalování (poloha OFF).
2 Stiskněte tlačítko RESET (hrotem pera nebo jiným špičatým předmětem).
Nastavení a uložený obsah se obnoví na výchozí tovární nastavení.

6 Cz

Dálkové ovládání Přepnutí režimu reproduktorů

Dálkový ovladač CD-R33 se prodává samostatně. Podrobné informace týkající se Chcete-li změnit režim reproduktorů, produkt obnovte do výchozího nastavení.
ovládání, viz návod k dálkovému ovládání.
1 Obnovte výchozí nastavení (strana 47).

1Spuštění systému Použití dotykového paneluSpuštěním motoru/napájením začne bootování systému.Tento produkt můžete ovládat dotykem tlačítek na obrazovce přímo prsty. Česky
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka [Select Program Language]. Pozn.
Pro ochranu LCD obrazovky před poškozením je nutné se dotýkat displeje pouze prsty a jemně.
Pozn. Společná tlačítka dotykového panelu

2 SOd dalšího spuštění: obrazovka se bude lišit v závislosti na předchozím stavu. : Návrat na předchozí obrazovku.
Dotykem na obrazovce zvolte požadovaný jazyk. : Zavření obrazovky.
Seznam provozních obrazovek
3 Dotkněte se .
Zobrazí se obrazovka nastavení režimu reproduktorů [Speaker Mode Settings]. Dotyk na položku v seznamu vám umožní zúžit možnosti a přejít k
dalšímu kroku.
4 CDotkněte se požadovaného režimu reproduktorů. Zobrazí se, když na displeji nejsou zobrazeny všechny znaky.
Standard Mode (standardní režim) Pokud se dotknete tlačítka, po displeji se bude posunovat zbytek znaků.
Systém čtyř reproduktorů: přední a zadní reproduktory, nebo systém šesti Pozn.
reproduktorů: přední a zadní reproduktory a subwoofery. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte (na bezpečném
Network Mode (síťový režim) místě) a použijete ruční brzdu.
s3-pásmový systém reproduktorů s výškovým a středovým reproduktorem a
subwooferem (systém reprodukce vysokých, středních a nízkých frekvencí (pásem).

VAROVÁNÍ

yNepoužívejte standardní režim Standard Mode, když máte připojený 3-pásmový systém

reproduktorů, určený pro síťový režim. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

5 Dotkněte se [OK].
Zobrazí se nastavení napájení DAB antény [DAB ANTENNA POWER SETTING].
SZ2100BT
Zobrazí se obrazovka Initial Legal Disclaimer. Přejděte ke kroku 7.

6 Dotkněte se [Yes] pro použití DAB antény (strana 20).

7 aZobrazí se obrazovka Initial Legal Disclaimer (právní upozornění).
Dotkněte se [OK].
Zobrazí se obrazovka s hlavní nabídkou.

BPozn.
Jakmile je režim reproduktorů nastaven, nastavení nelze měnit (jen pokud se tento produkt Zobrazí se, když položky nelze zobrazit na jedné stránce.
vrátí na výchozí nastavení). Ke změně nastavení režimu reproduktorů dojde obnovením na Tyto skryté položky zobrazíte přetažením postranního panelu, vyhledávacího

výchozí nastavení (strana 47). panelu nebo seznamu.

Cz 7

Ovládání časové osy Obrazovka hlavní nabídky

SOvládání provozního panelu nabídek
Tažením tlačítka po časové ose můžete změnit bod přehrávání.
Během přetahování tlačítka se zobrazí čas přehrávání, který odpovídá poloze
tlačítka na časové ose.
Pozn.
1 Stiskněte .
CDostupnost panelu nabídek se může lišit v závislosti na aktivním zdroji.
Na obrazovce se objeví panel nabídek. Ikony oblíbené zdroje
TIPY
Přepíná čas stmívače - den nebo noc. • Když k tomuto přístroji připojíte externí navigační systém, po pravé straně
displeje se zobrazí tlačítko režimu navigace.
sPozn. • Pokud vyberete [Power OFF], můžete vypnout téměř všechny funkce.
- Je přijat příchozí hovor (pouze pro hands-free telefonování přes Bluetooth).
Je-li zapnut režim AppRadio+, zobrazí se režim AppRadio + boční ovládací panel. - Je zařazena zpáteční rychlost, zobrazí se obraz parkovací kamery.
Přepíná mezi přehráváním a pauzou. - Je stisknuté tlačítko na tomto přístroji.
- Spínač zapalování je vypnutý (ACC OFF) a zapnutý (ACC ON).
yPřeskočení souboru vpřed nebo vzad. Ovládací tlačítko AV
SRychle vpřed nebo vzad. Zobrazí aktuální zdroj.

Zobrazení obrazovky nastavení (str. 37). TIP
Když je za tlačítkem zobrazen poslední zdroj, můžete jej přepnout dotykem
BaZavření panelu nabídek. tlačítka.
Nastavení času a data (strana 47)

Nabídka Nastavení (strana 37) a nabídka Oblíbené (strana 46)

8 Cz

Tlačítko připojených zařízení Bluetooth
Zobrazuje připojené zařízení.
Přepíná zdroj nebo aplikaci pomocí připojených zařízení, jako je AppRadio
Mode +, externí navigační systém atd.

TIP Zapněte funkci Bluetooth na zařízení. Česky
Když je připojeno zařízení s kompatibilní aplikací, objeví se tlačítko pro
Stiskněte .
Bluetooth připojeníoblíbené aplikace. Jakmile se tlačítko zobrazí, můžete upravit rozsah oblasti
Dotkněte se , pak .
oblíbených aplikací pomocí následujících kroků.
Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
11 Dotkněte se a podržte .
: se zobrazí v pravém horním rohu oblíbené aplikace. Dotkněte se [Connection].

22 Přetáhněte na požadovanou pozici. Dotkněte se .
3Pro dokončení úpravy nastavení se dotkněte libovolného místa na Systém vyhledá zařízení Bluetooth čekající na připojení a zobrazí je v seznamu.

4 Sdispleji, kromě tlačítka pro oblíbené aplikace. Dotkněte se názvu Bluetooth zařízení.
Po úspěšném zaregistrování Bluetooth zařízení se systémem vytvoří Bluetooth
Pozn. připojení. Po vytvoření Bluetooth připojení se v seznamu zobrazí název Bluetooth
zařízení.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte (na bezpečném
Pozn.
5místě) a použijete ruční brzdu. • Je-li již spárováno pět zařízení, zobrazí se [Memory Full] (Plná paměť). V takovém případě nejprve
smažte jedno dříve spárované zařízení (strana 10).
AV zdroj (strana 16) • Pokud vaše zařízení podporuje SSP (Secure Simple Pairing), na displeji tohoto produktu se
zobrazí šestimístné číslo. Pro spárování zařízení se dotkněte [Yes] [Ano].
BaSy621Nsastavení BCluetoothHands-freetelefonování(strana10) • Pokud se pokusíte připojit další (nepřipojený) mobilní telefon, zatímco jsou jiné dva mobilní
telefony již připojeny, první ze dvou připojených mobilních telefonů bude odpojen a místo něj
bude připojen tento nepřipojený mobilní telefon.

TIPY
• Připojení pomocí Bluetooth je také možné pomocí detekce tohoto produktu z Bluetooth zařízení.
Před registrací se ujistěte, že je “Visibility” ("Viditelnost") v menu "Bluetooth" nastavena na
"On" [Zapnuto] (strana 10). Podrobné informace o ovládání Bluetooth zařízení najdete v jeho návodu.
• K tomuto produktu mohou být připojeny dva mobilní telefony současně (strana 10).

Stiskněte . .
Dotkněte se , pak

Cz 9

POZOR registrovaných zařízení, můžete připojit zbývající třetí zařízení pouze k použití audio
funkce použitím tlačítka pro přepínání na obrazovce audio zdroje.
Nikdy nevypínejte a neodpojujte Bluetooth zařízení od tohoto přístroje, pokud probíhá zpracování • Ikona aktuálně používaného mobilního telefonu se zobrazuje v nabídce obrazovky
nastavení Bluetooth. Phone. Pokud k tomuto produktu připojujete současně dva mobilní telefony, můžete

Položka nabídky Popis mezi nimi přepnout pomocí tlačítka pro přepínání. Obsah menu telefonu se ukládají
samostatně pro každý připojený mobilní telefon (strana 10).
• Tlačítko pro přepínání se zobrazí pouze u některých audio zdrojů. V závislosti na
zvoleném zařízení se audio zdroj může automaticky přepnout na jiný zdroj.
[Connection] Manuální připojení, odpojení či odstranění registrovaného
Bluetooth zařízení.
Hands-free teClefonováSní[AutoConnect]Klepnutím naodstraníte zaregistrované zařízení.
Chcete-li připojit zaregistrované Bluetooth zařízení
[On] [Off] manuálně, dotkněte se názvu zařízení.
Chcete-li Bluetooth zařízení odpojit, dotkněte se názvu
s[Visibility] připojeného Bluetooth zařízení v seznamu.
y[On] [Off] Chcete-li tuto funkci používat, musíte k tomuto produktu nejprve připojit váš mobilní
Pozn. telefon prostřednictvím technologie Bluetooth (strana 9).
[PIN Code Input] Bluetooth zařízení připojte ručně v následujících případech:
• Jsou-li zaregistrována dvě nebo více Bluetooth zařízení a POZOR
S[Device Information]chcete ručně vybrat zařízení, které chcete použít.
• Chcete-li znovu připojit odpojené Bluetooth zařízení. Pro vaši bezpečnost se vyhněte telefonování za jízdy jak je to jen možné.
[Bluetooth Memory Clear]• Připojení nelze z nějakého důvodu automaticky nastavit.
Vyvolání hovoru

Zvolte [On] [Zapnuto], chcete-li připojit poslední 1 Stiskněte .
připojené Bluetooth zařízení automaticky.

Pozn. 2 Dotkněte se .
Pokud byla naposledy připojena dvě Bluetooth zařízení, obě
zařízení jsou k tomuto produktu automaticky připojena v Zobrazí se obrazovka nabídky telefonování Phone.
pořadí, v jakém jsou registrována v seznamu zařízení.
3 Na obrazovce nabídky telefonování Phone se dotkněte jedné z ikon.
Zvolte [On] [Zapnuto], chcete-li, aby byl tento produkt
viditelný pro druhé zařízení.

Změna PIN kódu pro Bluetooth připojení.
Výchozí PIN kód je "0000".
1 Dotkněte se [0] až [9] pro zadání PIN kódu (až 8 číslic).
2 Dotkněte se .

Zobrazení názvu a adresy tohoto zařízení.

Dotkněte se [Clear] a [OK] pro vymazání paměti Bluetooth.
Přepnutí připojených Bluetooth zařízaeníPo zaregistrování a připojení Bluetooth zařízení Bluetooth k tomuto přístroji můžete

přepínat mezi Bluetooth zařízeními pomocí tlačítka pro funkce přepínání v telefonu a

Bněkterých audio zdrojích.
• Na tomto produktu můžete zaregistrovat až pět Bluetooth zařízení (strana 9).
• K tomuto produktu můžete připojit jedno z registrovaných Bluetooth zařízení. V
případech, kdy je registrované Bluetooth zařízení vybaveno funkcí telefonu, lze
používat celkem dvě Bluetooth zařízení současně. Pokud jsou již připojeny dvě z pěti

10 Cz

Zobrazí se následující položky. 2 Dotkněte se .
• Název aktuálního mobilního telefonu
• Seznam čísel aktuálního mobilního telefonu 3 Dotkněte se či .
• Stav příjmu aktuálního mobilního telefonu
• Stav baterie aktuálního mobilního telefonu Na obrazovce [Phone Book] [Telefonní seznam] se dotkněte požadovaného jména a
zobrazí se telefonní číslo kontaktu.

TIP 4 Dotkněte se .
Pokud k tomuto produktu připojíte dva mobilní telefony současně, můžete mezi
nimi přepnout pomocí tlačítka pro přepínání. Česky
Přepíná vyhledávací jazyk na anglický nebo jazyk systému.

Pozn.
V závislosti na nastavení jazyka systému se toto nemusí zobrazit.

SManuálně synchronizuje kontakty v telefonním seznamu tohoto přístroje s

kontakty v telefonu.

Používání seznamů předvoleb (strana 11)
▶Vytáčení ze seznamu předvoleb

1 Dotkněte se .

CPoužívání telefonního seznamu

Vyberte kontakt z telefonního seznamu. Klepněte na požadované jméno v
seznamu a vyberte telefonní číslo.
2 Dotkněte se požadované položky.

Zobrazí se obrazovka vytáčení a zahájí se vytáčení.

▶Vymazání telefonního čísla

1 Stiskněte .

TIPY 2 Dotkněte se .
• Kontakty z vašeho telefonu budou přenášeny na tento přístroj automaticky.
3 Dotkněte se .
s• Aktualizace telefonního seznamu může probíhat ručně.
4 Dotkněte se .
• [Visibility] [Viditelnost] na obrazovce [Bluetooth] musí být zapnuta (strana 10).
• Pokud jsou k tomuto produktu automaticky připojeny dva mobilní telefony 5 Dotkněte se [Yes].

ypomocí funkce automatického Bluetooth připojení, zobrazí se telefonní seznamPozn. Příjem hovoru
SPřímé zadání telefonního čísla
1 Dotkněte se pro přijmutí hovoru.
Zadejte telefonní číslo pomocí numerických tlačítek a pak se dotkněte
druhého telefonu. Dotkněte se pro ukončení hovoru.

▶ Ukončení hovoru TIPY
• Dotkněte se
a1 Dotkněte se . • Dotkněte se
Použití historie hovorů , odchozích , či zmeškaných . během čekajícího hovoru a přejdete na účastníka hovoru.
Uskutečnění hovoru z přijatých hovorů během čekajícího hovoru a odmítnete jej.

. Pozn.
Pokud jsou současně připojeny dva telefony a pokud vznikne příchozí hovor na druhém telefonu
BPoužívání seznamů předvoleb během hovoru na prvním telefonu, zobrazí se obrazovka pro potvrzení volby druhého telefonu.

Funkce rozpoznávání hlasu (pro iPhone)
Po připojení zařízení iPhone můžete na tomto přístroji použít funkci rozpoznávání
hlasu (Siri Eyes Free Mode).

▶Registrace telefonního čísla Pozn.

Do seznamů předvoleb můžete uložit až šest telefonních čísel pro každé zařizení. • Režim Siri Eyes Free Mode je k dispozici při použití zařízení iPhone.
• V této kapitole jsou iPhone a iPod touch označovány jako "iPhone".
1 Stiskněte .

Cz 11

1 Stiskněte . 1 Dotkněte se či pro přepnutí mezi "On" (Zap) nebo "Off" (Vyp).

2 Dotkněte se . Pozn.

3 Dotkněte se . • Jsou-li k tomuto produktu připojeny dva mobilní telefony a první telefon je nastaven na soukromý
režim, příchozí hovory můžete přijímat na druhém telefonu při zachování hovoru na prvním telefonu.
Funkce rozpoznávání hlasu se spustí a objeví se obrazovka pro ovládání hlasem. • Jsou-li k tomuto produktu připojeny dva mobilní telefony a soukromý režim na prvním telefonu je
vypnutý, je-li příchozí hovor na druhém telefonu přijatý, zatímco probíhá hovor na prvním telefonu
TIPY (nebo při vytáčení nebo příjmu hovoru na prvním telefonu), volání, vytáčení nebo příjem na prvním
• Funkci rozpoznávání hlasu můžete také spustit stisknutím tlačítka . telefonu se ukončí.
• Jsou-li k tomuto produktu připojeny automaticky dva mobilní telefony přes Bluetooth, funkce
rozpoznávání hlasu (Siri Eyes Free Mode) bude nastavena na druhém telefonu.
• Chcete-li použít funkci rozpoznávání hlasu (Siri Eyes Free Mode) na dalším připojeném iPhonu,
stiskněte pro přepnutí na další iPhone. iPhone, u kterého došlo k přepnutí, bude nastaven
jako aktuální zařízení.
SMinimalizace obrazovky potvrzení vytáčení

1 Dotkněte se .
CTIP

Pro zobrazení obrazovky potvrzení vytáčení stiskněte znovu
Nastavení hlasitosti poslechu druhého účastníka
Tento produkt umožňuje nastavení hlasitosti poslechu druhého účastníka.

1 Dotkněte se pro přepnutí mezi třemi úrovněmi hlasitosti.

Pozn. . Poznámky k hands-free telefonování
• Obrazovku potvrzení vytáčení nelze minimalizovat na AV obrazovce.
▶Obecné poznámky
s• Zdroje AV nelze vybrat, i když je obrazovka pro potvrzení vytáčení minimalizována během hovoru v• Připojení ke všem typům mobilních telefonů pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth nelze zaručit.
telefonu nebo při příchozím hovoru. • Pro zachování Bluetooth viditelnosti mezi tímto produktem a mobilním telefonem
y1 Stiskněte musí být mezi nimi vzdálenost maximálně 10 metrů.
Nastavení telefonování (Phone)SPoložka nabídky • U některých mobilních telefonů nemusí být zvuk vyzvánění slyšitelný z reproduktorů.
• Je-li na mobilním telefonu vybraný soukromý režim, hands-free se může vypnout.
[Auto Answer] . ▶Registrace a připojení
[On] [Off] • Funkce a obsluha mobilního telefonu se liší v závislosti na jeho typu. Podrobné pokyny
2 Dotkněte se , pak . naleznete v návodu k obsluze, který byl dodán s vaším mobilním telefonem.
[Ring Tone] • Pokud z mobilního telefonu nefunguje přenos telefonního seznamu, i když je telefon
spárován s tímto produktem, odpojte jej a proveďte nové spárování s tímto produktem.
a[On] [Off] ▶Volání a přijímání hovorů
B[Invert Name] • Někdy můžete zaslechnout šum či hluk, pokud:
Popis - hovor přijmete pomocí tlačítka na telefonu,
Zvolte [On] [Zapnuto], chcete-li přijímat příchozí hovory - osoba na druhém konci linky zavěsí.
automaticky. • Pokud osobě na druhém konci linky není rozumět kvůli ozvěně, snižte úroveň
Zvolte [On] [Zapnuto], pokud vyzváněcí tón nevychází z hlasitosti pro hands-free telefonování. To může efekt ozvěny snížit.
reproduktorů automobilu. • U některých typů mobilních telefonů: i když stisknete tlačítko při příchozím hovoru,
Zvolte [Yes] [Ano], chcete-li obrátit pořadí jmen v mobilní telefon při příchozím hovoru nedovolí hands-free telefonování.
telefonním seznamu.

Nastavení soukromého režimu • Uložené jméno se zobrazí v případě, že je telefonní číslo přijatého hovoru v telefonním
seznamu již registrováno. Je-li jedno stejné telefonní číslo registrováno pod různými
Během hovoru můžete přepnout do soukromého režimu (hovořit přímo do vašeho jmény, je zobrazeno pouze telefonní číslo.
mobilního telefonu).

12 Cz

▶Přijaté hovory a volaná čísla z historie Zobrazí se obrazovka přehrávání Bluetooth audio.

• Z přijatých hovorů nemůžete volat na neznámé číslo (neexistuje žádná informace o
telefonním čísle uživatele). Základní provozování
• Pokud jsou volání uskutečňována přímo z vašeho mobilního telefonu, v tomto
produktu nebudou zaznamenány údaje historie volání.
▶Přenos telefonního seznamu
• Pokud telefonní seznam vašeho mobilního telefonu obsahuje více než 1000 položek,
nemusí se do tohoto produktu přenést úplně všechny.
• V závislosti na mobilním telefonu se nemusí zobrazit telefonní seznam správně.
• Pokud telefonní seznam v mobilním telefonu obsahuje obrazová data, telefonní
seznam nemusí být přenesen správně.

S• V závislosti na mobilním telefonu nemusí být přenos telefonního seznamu k dispozici.
Obrazovka přehrávání Bluetooth audio

Česky

Bluetooth audio CPřed použitím Bluetooth audio přehrávače je zaregistrujte a připojte k tomutoIndikátor čísla stopy
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
produktu (strana 9).
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad. můžete soubory přeskakovat
Pozn. • Stisknutím a pak dotykem na či můžete také provádět rychlé
• V závislosti na Bluetooth audio přehrávači, připojenému k tomuto produktu, může být ovládání avpřed nebo vzad.
provozování tohoto produktu omezeno v následujících dvou úrovních:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Možné je pouze přehrávání skladeb na audio
přehrávači

s- A2DP a AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Možné je pouze přehrávání, pozastavení,

výběr skladeb, atd.
• V závislosti na Bluetooth zařízení, připojenému k tomuto produktu, může být ovládání s tímto
produktem omezeno, nebo se může lišit od zde uvedeného popisu.

y• Během poslechu skladeb na Bluetooth zařízení se, prosím, zdržte telefonování, jak je to jen možné.

Během telefonování může signál z telefonu rušit poslech (pískáním, šumem, apod.).
• Během telefonování přes Bluetooth zařízení, připojenému k tomuto produktu přes Bluetooth, se
může pozastavit přehrávání.
2 SDotkněte se , pak . • Stisknutím a pak podržením či
Zobrazí se obrazovka nastavení systému. převíjení vpřed nebo vzad.

Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání.

43 aDotkněte se [AV Source Settings] (Nastavení AV zdroje). Přehrávání v náhodném pořadí.

1 Stiskněte . Výběr souboru nebo složky ze seznamu pro přehrávání.

6 BDotkněte se . Pozn.
Ujistěte se, že je [Bluetooth Audio] zapnuté. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je verze AVRCP u Bluetooth zařízení
1.4 nebo vyšší.
Přepínání mezi Bluetooth zařízeními, když jsou připojena k tomuto
produktu prostřednictvím technologie Bluetooth (strana 10).

5 Stiskněte .

Zobrazí se obrazovka AV zdroje.

7 Dotkněte se [Bluetooth Audio].

Cz 13

AppRadio Mode + • Pokud připojíte zařízení k tomuto produktu, zatímco je aplikace, kompatibilní s AppRadio
Mode +, již spuštěna, na displeji tohoto produktu se zobrazí obrazovka s aplikací.
• Požadovaná aplikace se spustí a zobrazí se obrazovka ovládání aplikace.
• Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět na obrazovku hlavní nabídky.

AppRadio Mode +
Aplikaci pro iPhone nebo smartphon můžete ovládat pohyby prstů, jako je
dotek, tažení, posouvání nebo přetahování z obrazovky tohoto produktu. Zobrazí aktuální zdroj.
Zobrazí obrazovku pro spouštění aplikace.
Pozn. Zobrazí předchozí obrazovku.
• Kompatibilita pro ovládání pohyby prstů se liší v závislosti na aplikaci pro iPhone nebo smartphone.Zobrazí obrazovku menu.
• Přestože aplikace není kompatibilní s AppRadio Mode +, v závislosti na aplikaci může být zobrazen
obraz, nicméně nebude možné ji ovládat. Chcete-li režim AppRadio Mode + používat, nejprve
nainstalujte aplikaci AppRadio na iPhone nebo smartphone. Podrobné informace o aplikaci AppRadio
naleznete na webu:

Shttp://www.pioneer-car.eu/eur/appradiomode

• Před provedením této operace se ujistěte, že používáte obsah založený na aplikaci (strana 59).
• Soubory chráněné autorskými právy, jako je DRM, nelze přehrát.
• Režim AppRadio + může být označován jako režim AppRadio.

CVAROVÁNÍ

Některé funkce iPhonu nebo smartphonu nemusí být ve vaší zemi legální používat za jízdy, dodržujte
veškeré zákony, předpisy nebo omezení. Pokud si nejste jisti, jak určitou funkci ovládat, učiňte tak
pouze tehdy, když je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci, pokud je to pro vás
nebezpečné i při běžném jízdním režimu.

Používání AppRadio Mode + sDůležité

• Pioneer nenese odpovědnost za případné problémy, které mohou vzniknout z nesprávného nebo

ychybného obsahu aplikace.

• Obsah a funkčnost podporovaných aplikací je na odpovědnosti poskytovatelů aplikací.
• V režimu AppRadio + jsou funkce produktu při jízdě omezeny, dostupné jsou pouze vybrané funkce.
• Dostupnost funkce AppRadio Mode + je dána poskytovatelem aplikace, a neurčuje ji společnost
Pioneer.

S• Režim AppRadio Mode + umožňuje přístup k dalším aplikacím (dalším, než zde uvedeným, s

výhradou omezení funkcí při jízdě), ale do jaké míry může být obsah použit, to je dáno
výhradně poskytovatelem dané aplikace.

Postup při spuštění aPro připojení iPhonu nebo smartphonu k tomuto produktu se nastavení automaticky

nastaví podle zařízení, které chcete připojit. Vyžadovaná nastavení závisí na
připojovaném zařízení. Podrobné informace o dostupném připojení pro AV zdroj

Bnaleznete v návodu k zařízení iPod / iPhone nebo smartphonu (strana 17).
• Stiskněte a poté se dotkněte , chcete-li skrýt boční panel režimu AppRadio +.
• Znovu stiskněte a poté se dotkněte , chcete-li boční panel opět zobrazit.
• a nemusí být dostupné, v závislosti na typu zařízení.

Pro uživatele iPhone

1 Připojte svůj iPhone.

Podívejte se do návodu k instalaci iPhone.

2 Stiskněte .

3 Dotkněte se .

4 Dotkněte se [AppRadio Mode].

TIPY 5 Dotkněte se požadované ikony na kartě.
• Po spuštění aplikace AppRadio se dotkněte ikony požadované aplikace.
Aplikace AppRadio se spustí.

14 Cz

Pro uživatele smartphonu (Android) Na obrazovce se zobrazí nabídka audio mix.

Pozn.

• Pro použití AppRadio Mode + je [USB MTP] nastaveno na [Off] [Vypnuto] (strana 37).
• Funkce přehrávání videa závisí na připojeném Android zařízení.

1 Odemkněte smartphon a připojte jej k tomuto produktu pomocí USB rozhraní.

Podívejte se do návodu k instalaci.
S5 Dotkněte se požadované ikony na kartě. Česky
2 StiskněteAplikace AppRadio se spustí..

3 Dotkněte se .
Používání klávesnice CPo klepnutí na oblast pro zadávání textu aplikace iPhone se na displeji tohoto produktu
4 Dotkněte se [AppRadio Mode].
zobrazí klávesnice. Pak můžete zadat požadovaný text přímo z tohoto produktu.
Dotykem na tlačítko ztlumíte zvuk (mute). Opětovným stisknutím ztlumení
Pozn. zvuku zrušíte.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu AppRadio Mode + na iPhonu. Upravuje hlasitost zvuku.

sPOZOR TIP
Obrazovku AV ovládání a obrazovku aplikace lze přepínat stisknutím tlačítka .
Pro vaši bezpečnost, funkčnost klávesnice je k dispozici pouze tehdy, pokud vozidlo stojí a
parkovací brzda je zatažená.

21 ySpusťte AppRadio Mode +.
Dotkněte se oblasti pro zadávání textu na provozní obrazovce aplikace.
Zobrazí se klávesnice pro zadávání textu.

STIP

Můžete zvolit jazyk klávesnice (strana 39).
Používání funkce audio mix aPokud je použit AppRadio Mode +, pro audio výstup můžete míchat AV zdroj a aplikaci

pro iPhone nebo smartphone.
Pozn.

BV závislosti na aplikaci nebo AV zdroji nemusí být tato funkce k dispozici.
1 Spusťte AppRadio Mode +.

2 Stiskněte tlačítko VOL (+/-).

Cz 15

AV zdroj Výběr zdroje

Výběr zdroje z obrazovky AV zdrojů
Podporované AV zdroje
1 Stiskněte , pak se dotkněte .
Pomocí tohoto přístroje lze přehrávat či používat následující zdroje:
• Rádio
• Digitální rádio*
• CD
• ROM (komprimované zvukové nebo video soubory na discích)

S• DVD-Video

• USB
Následující zdroje lze přehrávat či používat po připojení přídavného zařízení:
• iPod
• Spotify®

C• Bluetooth® audio

• AV vstup (AV)
• AUX

*AVH-Z5100DAB/AVH-Z3100DAB/AVH-A3100DAB

1 sZobrazení obrazovky pro ovládání AV
2 Dotkněte se ikony zdroje.

Pokud vyberete možnost [Source OFF], AV zdroj je vypnutý.

Zdroj v seznamu zdrojů

1 Stiskněte , pak se dotkněte provozního AV tlačítka.

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se tlačítka zdroje.

Pokud vyberete možnost [Source OFF], AV zdroj je vypnutý.

BaSyZobrazí se seznam zdrojů. Změna pořadí zobrazování zdrojů

Pozn.
Toto je dostupné pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a zatáhnete ruční brzdu.

Stiskněte a poté se dotkněte ovládacího tlačítka AV. Změna pořadí zobrazování ikon zdrojů

Zobrazí se obrazovka pro ovládání AV.

1 Stiskněte , pak se dotkněte .

2 Dotkněte se a podržte ikonu zdroje, a přetáhněte ji na požadované místo.

Změna pořadí zobrazování tlačítek zdrojů

1 Stiskněte , pak se dotkněte provozního AV tlačítka.

2 Dotkněte se .

3 Dotkněte se .

4 Přetáhněte tlačítko zdroje na požadovanou pozici.

16 Cz

Úprava oblasti oblíbených ikon zdrojů Připojení zařízení iPod /

Pozn. Česky
Toto je dostupné pouze tehdy, pokud vozidlo zastavíte (na bezpečném místě) a zatáhnete ruční brzdu.
Při použití zařízení iPod / iPhone nebo smartphonu s tímto produktem se nastavení
1 iPhone nebo smartphonuStiskněte . automaticky nastaví podle zařízení, které chcete připojit. Tato část popisuje kompatibi-
litu se zdroji pro připojení jednotlivých zařízení.
2 Dotkněte se a podržte .
Pozn.
pro AV zdrojse objeví v levém horním rohu oblíbených ikon zdrojů.• Způsoby provozování se mohou lišit v závislosti na modelu iPod / iPhone nebo smartphonu a jeho
softwarové verzi.
3 Přetáhněte na požadovanou pozici. • V závislosti na softwarové verzi zařízení iPod / iPhone nebo verzi operačního systému pro smartphony
Chcete-li dokončit úpravu, dotkněte se libovolného místa displeje, kromě oblastinemusí být tento přístroj kompatibilní s připojovaným zařízením.
BaSys CSoblíbenýchikonzdrojů.
iPod/iPhone s konektorem Lightning

Toto jsou způsoby, jak připojit iPod / iPhone s konektorem Lightning k tomuto
produktu. Dostupné zdroje se liší v závislosti na způsobu připojení.
• Připojení přes Bluetooth (strana 18)
• Připojení přes CD-IU52* (strana 18)
* Prodává se samostatně
Kompatibilní modely iPod / iPhone
• iPhone 7, 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus
• iPhone 5, 5c, 5s
• iPod touch 5., 6. generace
• iPod nano 7. generace
V závislosti na modelu iPod nemusí být kompatibilní s některými AV zdroji.
Podrobnosti o kompatibilitě zařízení iPod / iPhone s tímto produktem naleznete v
informacích na webových stránkách Pioneer.

TIP
Zařízení iPod / iPhone, kompatibilní s tímto produktem, můžete připojit a ovládat pomocí
samostatně prodávaných konektorových kabelů.

Cz 17

Připojení přes Bluetooth Podrobnosti o kompatibilitě zařízení iPhone s tímto produktem naleznete v informacích
na webových stránkách Pioneer.

Pokud je zařízení iPod / iPhone připojeno prostřednictvím Bluetooth, k dispozici jsou TIP
následující zdroje: Zařízení iPhone, kompatibilní s tímto produktem, můžete připojit a ovládat pomocí samostatně

• iPod prodávaných konektorových kabelů.

• Spotify

• Bluetooth audio

1 Připojte zařízení iPod / iPhone k tomuto produktu přes Bluetooth (strana 9).
SPřipojení přes CD-IU52
Připojení přes Bluetooth

2 Stiskněte , pak se dotkněte . Pokud je zařízení iPhone připojeno prostřednictvím Bluetooth, k dispozici jsou
následující zdroje:
• iPod

• Spotify

• Bluetooth audio

1 Připojte zařízení iPhone k tomuto produktu přes Bluetooth (strana 9).
Pokud je zařízení iPod / iPhone připojeno přes konektor Lightning prostřednictvím
CD-IU52 (prodává se samostatně), k dispozici jsou následující zdroje:

C• iPod

• Spotify

1 Připojte zařízení iPod / iPhone k USB portu tohoto produktu pomocí CD-IU52.
3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.

2 Stiskněte , pak se dotkněte .
s3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.
3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.

Připojení přes CD-IU52
y2 Stiskněte
2 Stiskněte , pak se dotkněte . Pokud je zařízení iPhone s 30-pinovým konektorem připojeno k tomuto produktu
prostřednictvím CD-IU51 (prodává se samostatně), k dispozici jsou následující zdroje:
SiPhone s 30-pinovým konektorem
aJedná se o způsob, jak připojit iPhone s 30-pinovým konektorem k tomuto produktu. • iPod

Dostupné zdroje se liší v závislosti na způsobu připojení. • Spotify
• Připojení přes Bluetooth (strana 18)
• Připojení přes CD-IU51* (strana 18) 1 Připojte zařízení iPhone k USB portu tohoto produktu pomocí CD-IU52.
* Prodává se samostatně

BKompatibilní model iPhone
• AppRadio Mode +

1 Připojte zařízení iPod / iPhone k USB portu tohoto produktu pomocí CD-IU52.

, pak se dotkněte . 2 Stiskněte , pak se dotkněte .

3 Dotkněte se [AppRadio Mode]. 3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.

4 Dotkněte se požadované ikony na kartě. Smartphon (Android™ zařízení)

• iPhone 4s Jedná se o způsoby připojení smartphonu k tomuto produktu. Dostupné zdroje se liší v
závislosti na způsobu připojení.
• Připojení přes Bluetooth (strana 19)
• Připojení přes CD-MU200* (strana 19)
* Prodává se samostatně

Kompatibilní smartphony
Kompatibilita se všemi smartphony není zaručena. Podrobnosti o kompatibilitě
smartphonu s tímto produktem naleznete v informacích na webových stránkách
Pioneer.

18 Cz

Připojení přes Bluetooth Digitální rádio
Pokud je smartphon připojen prostřednictvím Bluetooth, k dispozici jsou následující

zdroje:

• Spotify Z5100DAB Z3100DAB A3100DAB

• Bluetooth audio Pro lepší příjem digitálního rádia používejte digitální rozhlasovou anténu s fantomo-
vým napájením na vstupu (aktivní typ). Pioneer doporučuje používat typ AN-DAB1
1 Připojte smartphon k tomuto produktu přes Bluetooth (strana 9). (prodává se samostatně) nebo CA-AN-DAB.001 (prodává se samostatně).
SPřipojení přes CD-MU200 Spotřeba digitální antény by měla být 100 mA, nebo méně.
Pozn.
• Vysoká kvalita zvuku (téměř stejně vysoká jako u CD, i když v některých případech může být
snížena s cílem umožnit další datové služby).
• Bez rušení příjmu.
• Některé stanice zatím provádí testování vysílání.

Podpora MFN
Pokud některé komplety podporují stejnou servisní komponentu, automaticky se
přepne se na jiný komplet, který má lepší příjem.
Používání digitálního tuneru2 Stiskněte Česky
, pak se dotkněte .

3 Dotkněte se požadovaného kompatibilního zdroje.
Pokud je smartphon připojen prostřednictvím CD-MU200, k dispozici jsou následující
zdroje:
• AppRadio Mode +

C1 Připojte smartphon k tomuto produktu přes CD-MU200.
2 StiskněteBaSy21Psostup při spuštění4 Dotkněte se požadované ikony na kartě., pak se dotkněte.

3 Dotkněte se [AppRadio Mode].

Stiskněte , pak se dotkněte .

Dotkněte se [Digital Radio].
Zobrazí se obrazovka digitálního rádia.

Pozn.
Když je funkce digitálního rádia spuštěna poprvé, bude automaticky aktualizován seznam služeb.
Pokud bude aktualizace úspěšná, stanice budou uvedené v horní části seznamu služeb a budou
automaticky naladěné.

Cz 19

Základní provozování Vybere součást služby.
Dotkněte se následující kategorie vyberte jednotlivé položky.
Obrazovka digitálního rádia [Station] (Stanice): Zobrazí všechny součásti služby.
[Program Type] (Typ programu) (štítek PTY): Vyhledává informace o typu programu.
[Station Group] (Skupina stanic) (štítek skupiny): Zobrazí seznam souborů.

SVyvolá z paměti přednastavenou frekvenci služby, uložené na danáTIPYTIP
• Stisknutím Pokud se dotknete [List Update], můžete aktualizovat informace o stanicích ručně.
tlačítka. • Stisknutím Pozn.

Nastavení DACUloží aktuální frekvenci na tlačítko.• Informace o seznamu stanic se automaticky aktualizují, když tento zdroj
začnete používat.
1 BZobrazí seznam předvolených kanálů. • Pokud dojde ke změnám v aktuální skupině stanic, informace o stanicích se
automaticky aktualizují.
Vyberte položku v seznamu a přepněte na přednastavenou službu.
a následným stisknutím či můžete přepínat mezi předvolenými kanály.
2Vybírá pásmo DAB1, DAB2 nebo DAB3. a podržením či nebo jeho uvolněním můžete provádět sekvenční vyhledávání.

3 sManuální ladění Stiskněte .

4Když existuje více služeb v téže frekvenci, přepíná jednu službu poDotkněte se, pak.

ydruhé. Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

Sekvenční vyhledáváníDotkněte se [AV Source Settings].
Přeskočí na nejbližší komplet.
Dotkněte se [DAB settings].
Automaticky uloží nedávné vysílání do paměti (režim časového posunu).
Pozastavit nebo poslouchat uložené vysílání lze dotykem na .Položky menu se liší v závislosti na zdroji.

SDotykem na obnovíte živé vysílání.Položka nabídky Popis
[Service Follow]*1*2 Vyhledává jiný soubor, který podporuje stej-
Pozn. nou servisní komponentu s lepším signálem.
[On] [Off] Pokud nelze nalézt žádnou jinou komponentu
• Uložené vysílání je přepsáno posledním vysíláním. nebo zůstane příjem nedostatečný, přístroj se
• Pokud délka, po kterou je výběr pozastaven, přesáhne délku paměti, bude[Antenna Power]automaticky přepne na totožné vysílání FM.
[On] [Off] (HARD LINK) ([On] = Zapnuto)
Bapřehrávání pokračovat od začátku výběru v paměti. Zvolte, zda chcete napájet připojenou digitální
anténu. Podrobné informace o připojení
antény digitálního rádia naleznete v návodu k
instalaci. ([On] = Zapnuto)

20 Cz

Položka nabídky Popis Rádio
[TA Interrupt]*2 Přijme dopravní hlášení z poslední zvolené
frekvence a přeruší ostatní zdroje.

Vypne tuto funkci.
Přijme aktuální dopravní informace pro DAB a
RDS (AN-DAB1 má prioritu), jsou-li k dispozici.
Přijme aktuální dopravní informace pouze pro
RDS, jsou-li k dispozici.
Když je HARD LINK neúspěšná, naladí se na jiný
soubor, který podporuje podobnou kompo-
nentu služby. Pokud nelze nalézt žádnou jinou
komponentu nebo je příjem stále špatný, tato
funkce se automaticky přepne na podobné FM
vysílání. ([On] = Zapnuto)
[TA OFF] Stiskněte , pak se dotkněte . Česky

Postup při spuštění[DAB+RDS TA]

1[RDS TA ONLY]
2[Soft Link]*2

Základní provozovánSí[On] [Off]
Dotkněte se [Radio].
Zobrazí se obrazovka Radio.
CPozn.
Obrazovka Radio
• Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je
položka [Service Follow] nastavena na [On].
• K dispozici pouze v oblastech, kde je podporována
funkce SOFT LINK.
• Obsah vysílání přepnutého kanálu se může lišit od
obsahu původního kanálu.
s*1 Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud je jako zdroj zvoleno [Digital Radio].
BaSy*2 V závislosti na použitém modelu nemusí být toto menu zobrazeno. Vyvolání předvolby uložené stanice na tlačítku.
Uložení frekvence stanice do předvolby na tlačítko.

Zobrazí seznam přednastavených kanálů.
Vyberte položku v seznamu ([1] až [6]) pro přepnutí na přednastavený kanál.
Vybírá pásmo FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.

Aktivuje funkci BSM (uložení nejsilnějších stanic) (strana 22).

Cz 21

Manuální ladění Položka nabídky Popis

Sekvenční ladění nebo nepřerušované sekvenční ladění. [Local] Lokální vyhledávání vám umožní naladit pouze
Uvolněním tlačítka v řádu několika sekund se přeskočí na nejbližší [Off] rozhlasové stanice s dostatečně silným signálem.
stanici aktuální frekvence. Dlouhým podržením tlačítka v řádu FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4]
několika sekund se provádí nepřerušované sekvenční ladění. MW/LW: [Level1] [Level2] (Úroveň) Pozn.
a následným stisknutím či můžete přepínat mezi předvolenými kanály. [Level4] pro FM a [Level2] pro MW / LW jsou k
a podržením či nebo jeho uvolněním můžete provádět sekvenční ladění. [FM Step] dispozici pouze u stanic s nejsilnějšími signály.
[100kHz] [50kHz]
Vyberte krok ladění pro pásmo FM.
[Regional]
[On] [Off] Pozn.
Krok ladění zůstává při manuálním ladění
[Alternative FREQ] [50kHz].
[On] [Off]
Přepíná, zda je během automatického PI
[Auto PI] vyhledávání zkontrolován kód oblasti.
[On] [Off]
Uložení nejsilnějších stanic (BSM) SFunkce BSM (paměť nejsilnějších vysílacích stanic) automaticky uloží šest nejsilnějšíchTIPY Nechá přístroj přeladit na jinou frekvenci
• Stisknutím poskytující stejnou stanici.
vysílacích frekvencí pod tlačítka předvoleb [1] až [6].• Stisknutím
Vyhledává stejnou PI (Program Identification)
Pozn. vysílací stanicí kód ze všech kmitočtových
• Uložením stanic funkcí BSM můžete nahradit již dříve uložené stanice. pásem (automaticky), když vysílací stanice
obsahuje data RDS.
C• Dříve uložené frekvence mohou zůstat uložené v případě, že počet nově uložených silných stanic

nepřesáhl limit počtu stanic.
1 Dotkněte sesZrušení procesu ukládání

1 Dotkněte se [Cancel].
pro zahájení vyhledávání.
21Nastavení rádia SyStiskněte .
Zobrazí se zpráva. Zatímco je zpráva zobrazena, šest nejsilnějších stanic se Pozn.
I když nastavíte [Off] (Vypnuto), PI vyhledávání se
uloží pod tlačítka předvoleb [1] až [6], v pořadí podle síly signálu. automaticky provede, když tuner nemá dobrý
příjem.
[TA Interrupt]*1*2
Přijímá dopravní hlášení z poslední zvolené
frekvence a přeruší ostatní zdroje.

43 aDotkněte se [AV Source Settings]. [TA OFF] TIP
Dotkněte se , pak . [DAB+RDS TA] Zvolené nastavení platí také pro [TA Interrupt]
Dotkněte se [Radio settings]. [Přerušení TA] v části [DAB settings] [Nastavení
[RDS TA ONLY] DAB].
BPoložky menu se liší v závislosti na zdroji. Vypne tuto funkci.
Zobrazí se obrazovka nastavení systému. [TA Interrupt]*1*3
[On] [Off] Přijímá aktuální dopravní informace pro DAB a
RDS (DAB má přednost), pokud jsou k dispozici.

Přijímá aktuální dopravní informace jen pro
DAB + RDS TA, pokud jsou k dispozici.

Přijímá dopravní hlášení z poslední zvolené
frekvence a přeruší ostatní zdroje.

[News Interrupt]*1 Přeruší aktuálně vybraný zdroj zpravodajstvím.

[On] [Off]

([On] = Zapnuto, [Off] = Vypnuto)

22 Cz

Položka nabídky Popis Disk
[Tuner Sound]*1 Přepíná kvalitu zvuku FM tuneru.
Upřednostňuje kvalitu zvuku.
[Music]

Upřednostňuje předcházení šumu.
Upřednostňuje zvuk bez efektu.
[Talk]

Vložení a vyjmutí disku[Standard]
*1 Tato funkce je k dispozici pouze při příjmu pásma FM
*2 AVH-Z5100DAB/AVH-Z3100DAB/AVH-A3100DAB Pomocí vestavěného přehrávače disků tohoto produktu můžete přehrávat běžné Česky
hudební CD, video CD nebo DVD-Video disky.
BaSys CS*3AVH-Z2100BT
VAROVÁNÍ

Z5100DAB
Při otevírání, uzavírání či nastavování LCD panelu udržujte ruce a prsty mimo jeho dosah. Dávejte
zvláště pozor na ruce a prsty vašich dětí.

POZOR

Do slotu pro disk nikdy nevkládejte nic jiného, než disk.

Vložení disku

Z5100DAB .

1 Stiskněte

2 Dotykem na otevřete LCD panel.

3 Vložte disk do slotu pro disk.

Zdroj se změní a začne přehrávání.

Z3100DAB Z2100BT A3100DAB

1 Vložte disk do slotu pro disk.

Zdroj se změní a začne přehrávání.

Pozn.
Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte položku [Disc].

Vyjmutí disku

Z5100DAB .

1 Stiskněte

2 Dotykem na otevřete LCD panel.

3 Vyjměte disk a stiskněte .

Z3100DAB Z2100BT A3100DAB

Cz 23

1 Stiskněte . Video zdroj

Základní provozování POZOR

Z bezpečnostních důvodů: obraz videa nelze zobrazit, když je vozidlo v pohybu. Chcete-li video

zobrazit, zastavte (na bezpečném místě) a zatáhněte parkovací brzdu.

Video zdroj, obrazovka 1
TIPY
• Stisknutím a pak dotykem či můžete přeskočit soubory / kapitoly vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
• Pokud se přehrává Video-CD s PBC (playback control), zobrazí se On (Zapnuto).
• Můžete také nastavit velikost obrazu pro video (strana 47).

Audio zdroj

SObrazovka Audio zdroj
s CČísloskladby.
yPřepínání mezi přehráváním a pauzou. Skryje tlačítka dotykového panelu.
Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.
Přeskočení souboru vpřed nebo vzad. Rychlý posun vzad nebo vpřed.
Opětovným dotykem se změní rychlost přehrávání.
SNastavení rozsahu opakovaného přehrávání : Opakování aktuálního disku /
Zastavení přehrávání.
Opakované přehrávání aktuální skladby.
Přehrávání jednotlivých snímků (krokování).
aPřehrávání nebo nepřehrávání souborů v náhodném pořadí.
Zpomalené přehrávání.
Výběr skladby ze seznamu. Po každém dotyku se změní rychlost přehrávání ve čtyřech krocích
v následujícím pořadí: 1/16 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2
BPro přehrávání se dotkněte skladby v seznamu. Zobrazení menu DVD.
Pozn.
Tato funkce nemusí s některými DVD pracovat správně. V takovém případě
použijte pro ovládání menu DVD tlačítka na ovládacím panelu.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
Opakování aktuální kapitoly / Opakování aktuálního titulu.

Přepínání jazyka audio / titulků.

24 Cz

Zobrazení skryté lišty funkcí. Zobrazení kláves v menu DVD. .
TIP Položky menu DVD mohou dotyková tlačítka panelu překrývat.
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zleva doprava. Pokud ano, vyberte položku pomocí těchto dotykových tlačítek.
Dotkněte se , , či pro výběr položky, a poté se dotkněte
Vyhledávání požadované části obsahu
Dotkněte se položky [Title], [Chapter], [10Key] nebo [Track] (titul, kapitola, Pozn.
numerická klávesnice nebo stopa) a pak zadejte požadované číslo od [0] do [9]. Způsob, jakým se zobrazí menu se liší v závislosti na disku.
Pro spuštění přehrávání od požadované čísla se dotkněte . Obnovení přehrávání (Bookmark) (Záložky).
TIPY TIPTato funkce je k dispozici pro disky DVD-Video. Česky
• Pro zrušení zadaného čísla stiskněte [C]. Pokud se dotkneteMůžete si uložit bod jako záložku (Bookmark) pro disk (až 5 disků). Chcete-li záložku
• Pro DVD-Video můžete zvolit [Title], [Chapter] nebo [10Key].
• Pro Video-CD můžete zvolit [Track] nebo [10Key]. * Spro disk vymazat, toto tlačítko stiskněte a podržte.
Přeskočení souboru / kapitoly vpřed nebo vzad. , můžete ovládat menu DVD přímo.

* Pouze pro PBC (playback control) Návrat a zahájení přehrávání od zadaného bodu.

Video zdroj, obrazovka 2 CTato funkce je k dispozici pro disky DVD-Video a Video-CD s PBC (Playback Control).

ysZobrazení skryté lišty funkcí.

TIP

SSkrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zprava doleva.

Výběr audio výstupu [L+R], [Left], [Right], [Mix] (L+R, Levý, Pravý, Mix).
Tato funkce je k dispozici pro Video-CD a DVD zaznamenané s LPCM audio.

aZměna zobrazení úhlu pohledu (Multi-angle).
BTato funkce je k dispozici pro disky DVD obsahující více úhlů pohledu.

Cz 25

Komprimované soubory 1 Stiskněte .

Připojení USB paměťového zařízení

Vložení / připojení / odpojení mediaMůžete přehrávat komprimované audio, komprimované video nebo soubory statických1 Vytáhněte USB kabel z USB portu.
2 Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu.
snímků uložené na disku nebo externím paměťovém zařízení.
Pozn.
VAROVÁNÍ • Tento produkt nemusí při použití některých USB paměťových zařízení dosáhnout optimálního
výkonu.
Z5100DAB • Připojení prostřednictvím USB rozbočovače není možné.
• Pro připojení USB paměti je zapotřebí USB kabel.
SPři otevírání, uzavírání či nastavování LCD panelu udržujte ruce a prsty mimo jeho dosah. Dávejte
USB kabel
zvláště pozor na ruce a prsty vašich dětí. USB paměťové zařízení

POZOR Odpojení USB paměťového zařízení

Do slotu pro vložení disku nevkládejte nic jiného než disk. 1 Odpojte USB paměťové zařízení od USB kabelu.
CVložení disku
s2 Dotykem na Pozn.
yZ3100DAB Z2100BT A3100DABZ5100DAB. • Před vytažením USB paměťového zařízení z USB portu se ujistěte, že nejsou zobrazena žádná data.
• Před odpojením paměťového zařízení USB vypněte vypínač zapalování (ACC OFF).
1 Vložte disk do slotu pro disk.1 Stiskněte
Pro disk
Zdroj se změní a začne přehrávání.otevřete LCD panel.
1 Vložte disk (strana 26).
SPozn.

Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte položku [Disc].
3 Vložte disk do slotu pro disk.

Zdroj se změní a začne přehrávání.

aZ5100DAB

1 Stiskněte
Postup při spuštěníVyjmutí disku
B2 Dotykem na
.

otevřete LCD panel.

3 Vyjměte disk a stiskněte . TIP

Je-li disk již vložen, jako zdroj přehrávání vyberte položku [Disc].

Z3100DAB Z2100BT A3100DAB

26 Cz

Pro USB Přeskočení souborů vpřed nebo vzad.

1 Stiskněte , pak se dotkněte . Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
aktuální složky / aktuálního souboru.
2 Připojte USB paměťové zařízení k USB kabelu (strana 26).
3 Dotkněte se [USB].
Přehrávání nebo nepřehrávání souborů v náhodném pořadí. Česky
Přehrávání probíhá v pořadí podle čísel složek. Složky jsou vynechány, pokud
neobsahují žádné přehratelné soubory. Zobrazení skryté lišty funkcí.

Základní provozování STIPY TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zleva doprava.
• Stisknutím a pak dotykem či můžete přeskočit soubory / kapitoly vpřed nebo vzad.
• Stisknutím a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad. Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
• Můžete také nastavit velikost obrazu pro video (strana 47). [Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
CAudio zdroj [CD-DA]: Audio data (CD-DA)
[Photo]: Obrázkové soubory
Audio zdroj, obrazovka 1 (příklad: USB) Výběr souborů ze seznamu.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.
SysZobrazí obrazovku linkového vyhledávání. TIP
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
Dotkněte se skladby, kterou chcete přehrát, a poté se dotkněte informací o přehrát dotykem.
skladbě po přepnutí do režimu Music Browse (Procházení hudby) (strana 28). Pozn.
Při přehrávání komprimovaných audio souborů uložených v USB paměťovém
aTIP zařízení můžete vyhledat soubor pomocí funkce Music Browse (strana 28).
Zobrazení obrazovky MIXTRAX (strana 36).
Pokud se dotknete přebalu alba, zobrazí se seznam skladeb v albu.
Audio zdroj, obrazovka 2 (příklad: USB)
Pozn.

BTato funkce je k dispozici pouze pro USB paměťové zařízení.
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.

Cz 27

Zobrazení skryté lišty funkcí. Obrazovka video zdroje (příklad: Disk)

TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zprava doleva.

Výběr předchozí složky nebo další složky.
Vytvoří databázi pro použití režimu Music Browse (strana 28).
Přepínání zobrazení informací o aktuálně přehrávané hudbě.
S▶Výběr souboru pomocí režimu Music Browse (Procházení hudby)

Soubory, které chcete přehrát, můžete vybrat pomocí seznamu kategorií,
pokud tyto soubory obsahují informace o tazích.
CPozn.
s2 Dotkněte se Skryje tlačítka dotykového panelu.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro USB paměťové zařízení. Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje.
• Režim Music Browse nemůže být používán po vypnutí napájení. Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
4 Dotkněte se položky.
1 Dotkněte se pro vytvoření databáze. Rychlý posun vzad nebo vpřed.
yUpřesněte položku, dokud se v seznamu nezobrazí požadovaný název skladby nebo Opětovným dotykem se změní rychlost přehrávání.
Zastavení přehrávání.
souboru.
Přehrávání snímek po snímku.
5 Dotkněte se požadovaného názvu skladby nebo souboru pro přehrávání.
Zpomalené přehrávání.
Pokud byl výběr, provedený pomocí funkce Music Browse, zrušen, režim Music
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání: Opakování všech souborů /
SBrowse můžete znovu přepnout tím, že se dotknete karty [Tag] na obrazovce se aktuální složky / aktuálního souboru.

seznamem souborů / složek a dotykem požadované skladby. Přepínání jazyka zvuku / titulků.
Režim Music Browse bude k dispozici po vytvoření databáze.
Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
. [Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
3 Dotykem na požadovanou kategorii se zobrazí seznam souborů. [CD-DA]: Audio data (CD-DA)
[Photo]: Obrázkové soubory
TIP
Jakmile je databáze vytvořena v USB úložišti, není potřeba znovu vytvářet databázi, pokud je uložen

astejný obsah. Chcete-li přímo vstoupit do režimu Music Browse, dotkněte se a poté se dotkněte

[Tag] před výběrem skladby.
BVideo zdroj
POZOR

Z bezpečnostních důvodů: Video nelze zobrazit, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li zobrazit
video, musíte zastavit (na bezpečném místě) a zatáhnout ruční brzdu.

28 Cz

Výběr souborů ze seznamu. Uložení aktuálního snímky jako tapetu. Česky
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání. Dotkněte se následující položky a pak se dotkněte" [Yes] pro přepsání obrázku:
TIP [As AV Screen]: Uloží snímek jako tapetu pro AV obrazovku.
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu [As HomeScreen]: Uloží snímek jako tapetu pro hlavní menu.
přehrát dotykem. [As Both]: Uloží snímek jako tapetu pro AV obrazovku i jako tapetu pro hlavní
Přeskočení souborů vpřed nebo vzad. menu.
Pozn.
Zdroj soubor statických snímků Uložíte-li nový obrázek, aktuální tapeta bude přepsána.

TIPY Otočení zobrazeného snímku o 90° ve směru hodinových ručiček.
• Obrazové soubory se nezobrazují na zadním displeji.
Stisknutím a pak dotykem a podržením či souboru statického obrázku můžete SNastavení rozsahu opakovaného přehrávání pro všechny soubory / aktuální
vyhledávat současně 10 obrazových souborů. Pokud je aktuálně přehrávaný soubor prvním nebo
posledním souborem ve složce, vyhledávání se neprovádí. složku.

Obrazovka statických snímků Přehrávání všech souborů v aktuálním rozsahu opakování

ysSkryje tlačítka dotykového panelu. Cpřehrávání nebo je nepřehrávání v náhodném pořadí.

Pro opětovné zobrazení se znovu dotkněte kdekoliv displeje. Přepínání mezi následujícími typy mediálních souborů.
Přepínání mezi přehráváním a pauzou. [Music]: Komprimované audio soubory
[Video]: Komprimované video soubory
SPřeskočení souborů vpřed nebo vzad. [CD-DA]: Audio data (CD-DA)
BaVýběr předchozí složky nebo další složky. [Photo]: Obrázkové soubory
Výběr souborů ze seznamu.
Dotkněte se souboru v seznamu pro přehrávání.

TIP
Dotknutím se složky v seznamu se zobrazí její obsah. Soubor můžete v seznamu
přehrát dotykem.

Cz 29

iPod Zobrazí obrazovku linkového vyhledávání.
Vyberte skladbu ze seznamu související s aktuálně přehrávanou skladbou.

TIP
Pokud se dotknete přebalu alba, zobrazí se seznam skladeb v albu.

Pozn.

1 S• V závislosti na generaci nebo verzi iPodu nemusí být některé funkce k dispozici.

• Neodstraňujte aplikaci Apple Music® z iPodu, protože některé funkce pak nemusí být k dispozici.
Připojte váš iPod.
Připojení zařízení iPodPři připojení zařízení iPod k tomuto přístroji se nastavení automaticky nastaví podle Pozn.
Tato funkce není k dispozici při přehrávání Apple Music Radio.
zařízení, které chcete připojit. Podrobné informace o dostupném připojení pro AV zdroj Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
naleznete v návodu k zařízení iPod / iPhone nebo ke smartphonu (strana 17).
3 CDotkněte se [iPod]. Přeskočení souborů vpřed nebo vzad.
2 Stiskněte , pak se dotkněte .
Základní provozováníTIPY Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání všech souborů ve vybraném
seznamu / aktuální skladby.
s• Stisknutím Přehrávání skladeb ve vybraném seznamu / albu v náhodném pořadí.

• Stisknutím Zobrazení skryté lišty funkcí.
BaSyAudio zdroj, obrazovka 1
a pak dotykem či můžete přeskočit soubory vpřed nebo vzad. Přepínání mezi připojenými zařízeními.
a pak podržením tlačítka či můžete provést rychlé převíjení vpřed nebo vzad.
Výběr skladby ze seznamu.
Audio zdroj Dotkněte se kategorie a titulu v seznamu pro přehrání vybraného seznamu.
TIPY
• Pokud používáte jako jazyk systému angličtinu, k dispozici je vyhledávání podle
abecedy. Chcete-li tuto funkci použít, dotkněte se počátku vyhledávacího panelu.
• Můžete přehrávat seznamy skladeb, vytvořené pomocí aplikace MusicSphere.
Aplikace je k dispozici na webových stránkách Pioneer.
• Když se na obrazovce v seznamu dotknete stanice Apple Music Radio , zobrazí
se obrazovka Apple Music Radio (strana 31).

Pozn.
• V závislosti na generaci nebo verzi iPodu nemusí být některé funkce k
dispozici.
• Je-li v přehrávači iPod více než 16 000 skladeb, v seznamu je dostupných
pouze 16 000 skladeb. Dostupnost skladby závisí na iPodu.

30 Cz

Audio zdroj, obrazovka 2 Zobrazení vyskakovací nabídky pro Apple Music Radio. Česky
• Dotkněte se [Play More Like This] pro přehrání skladby podobné aktuální skladbě.
Změna rychlosti přehrávání audioknih. • Dotkněte se [Play Less Like This], chcete-li znovu přehrávat aktuální skladbu.
Normal — Fast — Slow (Normální - Rychlé - Pomalé) • Dotkněte se [Add to iTunes Wish List] pro přidání aktuální skladby do seznamu
Zobrazení skryté lišty funkcí. přání iTunes.

Zdroj Apple Music® Radio Pozn.
Důležité Tuto funkci nemusí být možné použít, v závislosti na statusu účtu Apple Music.

sApple Music Radio nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo regionu. Podrobné informace o službě CSPřeskočení skladby vpřed.

Apple Music Radio najdete na následujícím webu: http://www.apple.com/music/
Pozn.
Tato funkce je k dispozici pouze při použití funkce iPod s: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s,

yiPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 4s nebo iPod touch

(5., 6. generace).

BaSObrazovka Apple Music Radio
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.

Cz 31

Spotify® 2 Stiskněte . .
3 Dotkněte se , pak

4Chcete-li využívat službu Spotify za jízdy, nejprve si stáhněte aplikaci Spotify do iPhonuDotkněte se [AV Source Settings].
5nebo smartphonu. Můžete si ji stáhnout z App Store iTunes nebo Google Play. Vyberte si
Ujistěte se, že je [Spotify] zapnuto.
bezplatný účet nebo placený účet Premium v aplikaci nebo na spotify.com. Účet
Stiskněte , pak se dotkněte .
6Premium vám poskytne další funkce, jako je poslech offline. Pokud již Spotify používáte,
Dotkněte se [Spotify].
aktualizujte aplikaci tak, abyste měli nejnovější verzi, a poté připojte telefon k vozidlu.
Pozn.
7Nyní si můžete vzít svou hudbu i na cesty.• Podrobné informace o Bluetooth připojení naleznete na straně 9.
• Podrobné informace o USB připojení pro iPhone naleznete v jeho návodu.
VAROVÁNÍ
Obrazovka přehrávání 1 (Stopa)
SNěkteré funkce nebo některá použití iPhonu nebo smartphonu nemusí být ve vaší zemi legální pro
Přepínání mezi přehráváním a pauzou.
použití za jízdy, dodržujte veškeré zákony, předpisy nebo omezení. Pokud si nejste jisti, jak určitou
funkci ovládat, učiňte tak pouze tehdy, když je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci,

Základní provozovánípokud je to pro vás nebezpečné i při běžném jízdním režimu.

CDůležité

• Ujistěte se o splnění požadavků na přístupu k Spotify pomocí Pioneer car audio/video (strana 17).
• Chcete-li používat službu Spotify, je třeba se připojit k internetu prostřednictvím sítě 3G, EDGE, LTE
(4G) nebo Wi-Fi. V případě, že datový tarif pro váš iPhone nebo smartphon neposkytuje neomezené
využití dat, mohou se na vás vztahovat další poplatky od vašeho operátora.
• Informace o zemích a oblastech, kde lze Spotify používat, viz:
https://www.spotify.com/us/select-your-country/.

sOmezení:

• V závislosti na dostupnosti internetu nemusí být možné službu Spotify využívat.
• Služby Spotify se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato služba by mohla
být ovlivněna následujícími podmínkami: Verze firmwaru iPhone nebo smartphone,

yverze firmwaru aplikace Spotify, nebo změna hudební služby Spotify.

• Některé funkce služby Spotify nejsou k dispozici při přístupu ke službě
prostřednictvím produktů Pioneer car audio/video.
• Spotify je hudební služba, která na společnost Pioneer nemá vazbu. Více informací je k

Sdispozici na adrese: https://support.spotify.com/

• Aplikace Spotify je k dispozici pro většinu modelů iPhone a smartphonů, nejnovější
informace o kompatibilitě naleznete na:
https://support.spotify.com/

Poslech Spotify aPřed použitím aktualizujte firmware aplikace Spotify na nejnovější verzi.
1 BOdemkněte mobilní zařízení a připojte jej k tomuto produktu.
Přeskočení stopy vpřed nebo vzad. můžete přeskočit skladby dopředu.

TIP
Stisknutím a následným dotykem na
Přepne do režimu rádia.

Uloží nebo odstraní aktuální informace o skladbě z Your Music (Vaše hudba).

• iPhone přes USB nebo Bluetooth
• Smartphon přes Bluetooth

32 Cz

Zobrazení skryté lišty funkcí. Obrazovka přehrávání 1 (režim rádio)

TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zleva doprava.

Přepínání mezi připojenými zařízeními. CSPřepínání mezi přehráváním a pauzou. Česky

Vybere skladbu nebo stanici ze seznamu. Přeskočení stopy vpřed nebo vzad.
Your Music: Výběr skladby nebo stanice ze seznamu uložených informací o skladbě. TIP a pak dotykem můžete přeskočit skladby vpřed.
Browse: Vybere skladbu ze seznamu kategorií. •Stisknutím
Radio: Vybere stanici ze seznamu stanic.
Recently Played: Výběr z nedávno přehrávaných skladeb. Spustí nový režim rádia.

Obrazovka přehrávání 2 (Stopa) Uloží nebo odstraní aktuální informace o skladbě z Your Music (Vaše hudba).

sZobrazení skryté lišty funkcí. Zobrazení skryté lišty funkcí.
yTIP TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zleva doprava.
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zprava doleva.
Nastavení rozsahu opakovaného přehrávání. Přepínání mezi připojenými zařízeními.

BaSPřehrávání stop v náhodném pořadí. Vybere skladbu nebo stanici ze seznamu.
Your Music: Výběr skladby nebo stanice ze seznamu uložených informací o skladbě.
Browse: Vybere skladbu ze seznamu kategorií.
Radio: Vybere stanici ze seznamu stanic.
Recently Played: Výběr z nedávno přehrávaných skladeb.

Cz 33

Obrazovka přehrávání 2 (režim rádio) AUX

Výstup videa také můžete zobrazit na zařízení, připojeném k video vstupu.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů: Video nelze zobrazit, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li zobrazit
video, musíte zastavit (na bezpečném místě) a zatáhnout ruční brzdu.

Pozn.
Pro připojení je nutné použít mini-jack AV kabel (CD-RM10) (prodává se samostatně).
SZobrazení skryté lišty funkcí.
Postup při spuštění
TIP
Skrytou lištu funkcí můžete také zobrazit kliknutím na lištu zprava doleva.Stiskněte.

21 CDává palec nahoru přehrávané skladbě.Dotkněte se , pak .
BaSy6345 sDávápalecdolůpřehrávanéskladběapřeskočínadalšístopu.
Dotkněte se [Input/Output settings].

Zkontrolujte, zda je zapnutý vstup [AUX Input].

Stiskněte , pak se dotkněte .

Dotkněte se [AUX].
Zobrazí se obrazovka AUX.

Základní provozování

Obrazovka AUX

34 Cz

Skryje tlačítka dotykového panelu. AV vstup
Chcete-li znovu tlačítka zobrazit, dotkněte se kdekoli na displeji.

TIP

Můžete nastavit velikost obrazu pro video (strana 47). Výstup videa můžete zobrazit pomocí zařízení nebo kamery, připojené k video vstupu.
Podrobnosti naleznete v jejich návodech k instalaci.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů: Video nelze zobrazit, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li zobrazit
video, musíte zastavit (na bezpečném místě) a zatáhnout ruční brzdu.
BaSy5421367 s CSPřepínánímezivideoaaudiovstupem. Česky

Postup při spuštění

Stiskněte .

Dotkněte se , pak .

Dotkněte se [Input/Output settings].

Dotkněte se [AV Input].

Z5100DAB Z3100DAB A3100DAB
Dotkněte se [Source] pro AV zdroj nebo [Camera] pro kameru.

Z2100BT
Dotkněte se [On].

Stiskněte , pak se dotkněte .

Z5100DAB Z3100DAB A3100DAB
Dotkněte se [AV] pro AV zdroj nebo [Camera View] pro kameru.

Z2100BT
Dotkněte se [AV].
Na displeji se zobrazí obraz.

Cz 35

MIXTRAX Nastavení MIXTRAX

1 Stiskněte .

2MIXTRAX je originální technologie pro vytvoření non-stop mixů výběrem z hudebníDotkněte se , pak .
Zobrazí se obrazovka nastavení systému.
knihovny, které jsou doplněné o DJ efekty.

Používání MIXTRAX EZ 43Tento přístroj můžete použít pro přehrávání audio souborů z USB.

MIXTRAX EZ slouží k přidání různých zvukových efektů mezi skladby pro uspořádání

Spauz mezi skladbami. To vám umožní vychutnat si poslech hudby non-stop.
Pozn.
• Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je soubor/skladba přehrávaný z USB zařízení.
• V závislosti na souboru/skladbě: zvukové efekty nemusí být k dispozici.

C• V závislosti na souboru/skladbě: přehrávání non-stop nemusí být k dispozici.
Dotkněte se [AV Source Settings].

Dotkněte se [MIXTRAX Settings].

1Postup při spuštěníDotkněteses(Příklad: USB)Položka nabídky Popis
aSyAktivace režimu MIXTRAX.. [Short Playback Mode] Určete část (podíl) pro přehrávání (Off = vypnuto, Random
BPřepínání mezi přehráváním a pauzou. = Náhodně)
[Off] [60s] [90s] [120s]
[150s] [180s] [Random] Nastavte zobrazení efektu pro MIXTRAX.
[Display Effect]
[On] [Off] Nastavit efekt tónu, který zazní během přeskakování
[Cut-In Effect] skladeb vpřed nebo vzad.
[On] [Off] Nastavte a přehrávejte požadovaný efekt MIXTRAX
[Effect Setting] (Standardní, Jednoduchý, Vlastní).
[Standard] [Simple]
[Custom] Blikající barevné změny se mění podle změn úrovní zvuku
[Flash Pattern] a basů.
Vzor blikání se mění podle úrovně zvuku.
[Sound1] až [Sound6] Vzor blikání se mění podle úrovně basů.
[L-Pass1] až [L-Pass6] Vzor blikání se mění náhodně podle úrovně zvuku a
[Random1] režimu dolní propusti.
Vzor blikání se mění náhodně podle úrovně zvuku.
[Random2]

[Random3] Vzor blikání se mění náhodně podle režimu dolní
[Off] propusti.
Blikání je vypnuto.

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

Výběr stopy.

36 Cz

Nastavení Nastavení tónu zvukového signálu [Beep Tone]

Položka nabídky Popis

V hlavním menu můžete upravit různá nastavení. [Beep Tone] Zvolte [Off] pro vypnutí tónu zvukového signálu při
[On] [Off] stisknutí tlačítka nebo dotyku displeje.
3 SDotkněte se některé z následujících kategorií a vyberte možnosti.
Nastavení systému (strana 37)
Nastavení motivu (strana 41)
Nastavení zvuku (strana 41)
CNastavení videa (strana 44)
Nastavení Bluetooth (strana 9)
1Zobrazení obrazovky pro nastaveníStiskněte [Auto Mix] Česky

. Položka nabídky Popis
[Auto Mix] Zvolte, zda chcete automaticky míchat zvukový výstup z
2 Dotkněte se . režimu AppRadio Mode + a zvuk AV zdroje.
[On] [Off]

Nastavení vstupu/výstupu [Input/Output settings]

Nastavení systému sPoložky menu se liší v závislosti na zdroji.Položka nabídky Popis
yPoložka nabídky [USB MTP] Zvolte, zda chcete aktivovat připojení USB MTP (Media
Transfer Protocol).
[MIXTRAX Settings] [On] [Off] Nastavte, kde bude na výstupu zvuk pro režim AppRadio +,
[AppRadio Mode Sound] je-li používán se smartphonem.
[Radio settings] Zvuk vychází z reproduktorů tohoto přístroje.
[AVH] Zvuk vychází z reproduktorů smartphonu.
S[DAB settings]* [Smartphone] Pozn.
U zařízení iPhone je zvuk vždy reprodukován z reproduktorů
[Bluetooth Audio] [AV Input] tohoto přístroje.
[On] [Off] [Source] [Camera] [Off]*1 Zvolte zdroj AV vstupu (strana 35).
[On] [Off]*2
[Spotify] Nastavte na hodnotu [On] pro zapnutí AV zdroje
[AUX Input] (strana 34).
a[On] [Off] [On] [Off]
Nastavení AV zdroje [AV Source Settings]

Popis
Nastavení MIXTRAX (strana 36)
Nastavení rádia (strana 22)
Nastavení DAB (strana 20)
Nastavení aktivace zdroje Bluetooth audio

Nastavení aktivace zdroje Spotify
* AVH-Z5100DAB/AVH-Z3100DAB/AVH-A3100DAB *1 AVH-Z5100DAB/AVH-Z3100DAB/AVH-A3100DAB
*2 AVH-Z2100BT
B(Off = vypnuto, On = zapnuto)
(Off = vypnuto, On = zapnuto)

Nastavení kamery [Camera settings]
Pro využití funkce pohledu zadní kamerou je nutné použít samostatně prodávanou
zadní (parkovací) kameru (např. ND-BC8). (Podrobné informace získáte u svého
prodejce.)

Cz 37

▶Pohled couvací kamerou Položka nabídky Popis

Tento produkt je vybaven funkcí, která přenáší pohled zadní kamery na celou [Parking Assist Guide Upravení pokynů asistenta přetažením či dotykem / / .
obrazovku. Pokud je řadicí páka v poloze "zpátečky" (R), displej se automaticky přepne Adjust] / / / na obrazovce.
do celoobrazovkového režimu Camera View a nabídne vám pohled zadní couvací
Dotykem na [Default] (Výchozí) obnovíte nastavení.
kamery. Režim také umožňuje zkontrolovat, co je za vámi během jízdy.
POZOR
▶Obraz kamery v režimu Camera View
• Při úpravě pokynů nezapomeňte vozidlo zaparkovat na
Pohled kamerou Camera View lze zobrazit kdykoliv. Upozorňujeme, že obraz kamery bezpečném místě a použít ruční brzdu.
nemá upravenou velikost, aby se obraz přizpůsobil displeji, a že část z toho, co kamera • Než vystoupíte z vozu z důvodu umístění označení, nezapomeňte
zachycuje, není zobrazitelné. Chcete-li zobrazit obraz z kamery, dotkněte se [Camera vypnout zapalování (ACC OFF).
View] na obrazovce “AV source selection” (Výběr AV zdroje) (strana 16). • Rozsah projekce, který poskytuje couvací kamera pro pohled
vzad, je omezený. Rovněž pokyny pro šířku a vzdálenost vozidla
SPozn. zobrazené zadní kamerou se mohou lišit od skutečné šířky a
vzdálenosti vozidla. (Pokyny jsou přímky.)
• Chcete-li nastavit zadní kameru do režimu Camera View, nastavte “Back Camera Input” (Vstup • Kvalita obrazu se může zhoršit v závislosti na podmínkách
zadní kamery) na “On” (Zapnuto). (strana 38). prostředí, například v noci nebo v tmavém prostředí.
• Při použití druhé kamery nastavte [AV Input] na [Camera] (strana 35). *
• Když je k dispozici u pohled druhou zadní kamerou, zobrazí se tlačítko pro přepnutí obrazu. Pozn.
Dotykem na toto tlačítko přepnete zobrazení mezi obrazem první a druhé parkovací kamery. * • Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo zastavíte (na
bezpečném místě) a použijete ruční brzdu.
C* AVH-Z5100DAB/AVH-Z3100DAB/AVH-A3100DAB • Před úpravou pokynů umístěte za vozidlo samolepicí pásky nebo
POZOR podobné pásky pro vytvoření označení, jak je uvedeno níže.

Pioneer doporučuje používat kameru, která má na výstupu zrcadlově obrácený obraz (reverzní), jinak 2m
se obraz na displeji může zobrazit obráceně.
50 cm
s• Po zařazení zpáteční rychlosti (řadicí páka je přesunuta na (R)) ihned ověřte, zda se na displeji změní Označení

obraz na pohled zadní kamery.
• Pokud se na displeji změní obraz (na celou plochu) na pohled zadní kamery při normální jízdě vpřed,
přepněte funkci do opačného nastavení v menu "CameraPolarity" (Polarita kamery).

y• Pokud se dotknete během zobrazení obrazu kamery, toto zobrazení se dočasně vypne.
Položka nabídky 25 cm
[Back Camera Input]

S[On] [Off]

[Camera Polarity]
[Battery]
[Ground]

a[Parking Assist Guide]
B[On] [Off]
Popis Označení
Nastavení aktivace vstupu zadní kamery.
25 cm
Nastavení polarity zadní kamery. Zadní nárazník
Polarita připojeného vodiče je kladná.
Polarita připojeného vodiče je záporná. Bezpečný režim [Safe Mode]
Pozn.
Funkce je k dispozici, je-li [Back Camera Input] nastaveno na [On]. Položka nabídky Popis
Můžete nastavit, zda se má při zobrazení obrazu z Nastavte bezpečný režim, který reguluje ovládání
parkovací kamery zobrazit pokyny parkovacího asistenta [Safe Mode] některých funkcí tak, aby je bylo možné použít pouze při
při couvání vozidla. [On] [Off]

(Off = vypnuto, On = zapnuto) zastaveném vozidle a zatažené ruční brzdě.

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

38 Cz

Demo režim [Demo Mode] Kalibrace dotykového panelu [Touch panel calibration]

Položka nabídky Popis Pokud máte pocit, že se odezva pozice dotykových tlačítek panelu na displeji liší od
skutečné pozice (při reakci na dotyk), jejich odezvu upravte.
[Demo Mode] Nastavení demo režimu.
Pozn.
• Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud zastavíte vozidlo a zatáhnete ruční brzdu.
• Nepoužívejte ostré nástroje, jako např. propisky / mechanická pera, mohly by poškodit displej.
• Během ukládání dat o nastavené nové pozici tlačítek nevypínejte přístroj /napájení z baterie.
[On] [Off]Položka nabídky

S[System Language] Česky
Jazyk systému [System Language]

Popis Položka nabídky Popis
Vyberte požadovaný jazyk systému.

Pozn.
• Pokud vložený jazyk a zvolené nastavení jazyka nejsou stejné,
textové informace se nemusí zobrazovat správně.
• Některé znaky nemusí být správně zobrazeny.
CObnovení nastavení [Restore Settings] [Touch panel calibration] 1 Dotkněte se [Yes].
2 Dotkněte se dvou rohů obrazovky podél šipek a
sPOZOR poté se současně dvakrát dotkněte středů dvou
značek (+).
Během obnovení nastavení nevypínejte napájení / motor. 3 Stiskněte .
Pozn.
Výsledky úprav se uloží.
y• Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když vozidlo 4 Stiskněte znovu .

zastavíte (na bezpečném místě) a použijete ruční brzdu. Přejděte k nastavení 16-ti bodů.
• Před spuštěním procesu se ujistěte, že je vstupní zdroj vypnutý 5 Lehce se dotkněte středové značky (+), zobrazené
a Bluetooth připojení odpojeno. na displeji.
Položka nabídky Popis
[All Settings] Dotykem na [Restore] obnovíte výchozí nastavení. Zobrazí se pořadí značek.
• Pokud stisknete , , provedené nastavení se
obnoví na původní pozice.
• Pokud stisknete a podržíte , , nastavení se zavře.

SKlávesnice [Keyboard] 6 Stiskněte a podržte .
Vaše úpravy se uloží.

Položka nabídky Nastavení stmívače [Dimmer Settings]

Ba[Keyboard] Pozn.
Toto nastavení je dostupné, pokud zastavíte vozidlo (na bezpečném místě) a zatáhnete ruční brzdu.

Položka nabídky Popis

Popis [Dimmer Trigger] Nastavení spouštění stmívače.
Pomocí klávesnice v režimu AppRadio + můžete nastavit [Auto] Automaticky přepíná stmívač (zapne nebo vypne) podle
jazyk klávesnice pro iPhone. zapnutí nebo vypnutí světlometů vašeho vozidla .

Pozn. [Manual] Stmívač lze zapnout nebo vypnout ručně.
• Pro správnou funkci této funkce nastavte stejné nastavení [Time] Stmívač se zapne či vypne v čase podle vašeho nastavení.
jazyka systému jako je na iPhonu.
• Tato funkce je k dispozici pouze v režimu AppRadio + na Nastavení času stmívače (ve dne nebo v noci).
[Day/Night] Tuto funkci můžete použít, když je [Dimmer Trigger]

iPhonu. nastaveno na [Manual].

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

(Off = vypnuto, On = zapnuto) Cz 39

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis

[Day] Přepnutí funkce stmívače na vypnuto. [Temperature] Nastavuje teplotu barev, což vede k lepšímu vyvážení
[Night] Přepnutí funkce stmívače na zapnuto. [-3] až [+3] bílé.

Nastavte čas, kdy má být stmívač zapnutý nebo vypnutý, * U některých obrázků nemůžete nastavit položky [Hue] a [Colour] (odstín a barvy).
přetažením kurzorů nebo dotykem či .
Tuto funkci můžete použít, když je [Dimmer Trigger] Pozn.
nastaveno na [Time]. • Nastavení [Brightness], [Contrast], a [Dimmer] jsou hodnoty uloženy odděleně, když jsou světla
vozidla vypnuta (daytime = denní) a zapnuta (nighttime = noční).
TIPY • [Brightness] (Jas) a [Contrast] (Kontrast) jsou přepínány automaticky, v závislosti na nastavení
• Každý dotek na či přesune kurzor dopředu nebo [Dimmer Settings].
dozadu o 15 minut. • [Dimmer] lze změnit jako nastavení nebo čas pro zapnutí nebo vypnutí (strana 39).
• Pokud jsou kurzory umístěny na stejné pozici, dostupný čas • U některých parkovacích kamer nemusí být nastavení obrazu k dispozici.
nastavení stmívače je 0 hodin. • Obsah nastavení lze uložit samostatně.
• Pokud je kurzor pro vypnutí umístěn na levém konci a kurzor pro
nastavení času je umístěn na pravé straně, dostupný čas
nastavení stmívače je 0 hodin.
• Pokud je kurzor pro nastavení času umístěn na levém konci a
kurzor pro vypnutí je umístěn na pravé straně, dostupný čas
nastavení stmívače je 24 hodin.
Pozn.
Zobrazení času na liště pro nastavení času stmívače závisí
na nastavení zobrazení hodin (strana 47).
CS[Dimmer Duration]
Systémové informace [System Information]

sÚprava obrazu [Picture Adjustment] Položka nabídky Popis
[Firmware Information] Zobrazení verze firmwaru.
[Firmware Update]
POZOR
yPOZOR
• USB paměťové zařízení pro aktualizace musí obsahovat
Z bezpečnostních důvodů nelze některé funkce zobrazit, pokud je vozidlo v pohybu. Chcete-li pouze správný aktualizační soubor.
funkce zobrazit, musíte zastavit (na bezpečném místě) a zatáhnout ruční brzdu. • Během aktualizace firmwaru tento přístroj nevypínejte, a
SPoložka nabídky neodpojujte USB paměťové zařízení.
• Aktualizovat firmware lze pouze tehdy, pokud je vozidlo
[Brightness] zastaveno a je zatažená ruční brzda.
[-24] až [+24]
1 Stáhněte aktualizační soubory firmwaru do PC.
a[Contrast] 2 Připojte prázdné paměťové USB zařízení k počítači,
[-24] až [+24] pak v počítači vyhledejte správný uložený aktualizační
[Colour]* soubor a zkopírujte jej do paměťového USB zařízení.
3 Připojte paměťové USB zařízení k tomu produktu.
[-24] až [+24]
(strana 26).
B[Hue]* 4 Vypněte vstupní zdroj (strana 16).
Můžete upravit obraz pro každý zdroj a zadní parkovací kameru. 5 Zobrazte obrazovku nastavení [System] (strana 37).
6 Dotkněte se [System Information].
Chcete-li upravit následující nabídku, dotkněte se , , , . 7 Dotkněte se [Firmware Update].
8 Dotkněte se [Continue].
Popis
Upravte intenzitu černé barvy. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete
aktualizaci firmwaru.
Nastavuje kontrast.
Pozn.
Nastavuje sytost barev.
• Pokud je aktualizace firmware úspěšně dokončena, tento
Upravuje odstín barev (zdůrazněná barva, červená
nebo zelená).
[-24] až [+24] produkt se automaticky resetuje.
• Pokud se na obrazovce zobrazí chybové hlášení, dotkněte se
[Dimmer] Nastavuje jas (světlost). displeje a proveďte výše uvedené kroky znovu.
[+1] až [+48]

40 Cz

Položka nabídky Popis Nastavení zvuku
[Licence] Zobrazení open source licence.
Položky menu se liší v závislosti na zdroji. Některé položky nabídky nebudou k

Nastavení motivů dispozici, pokud je hlasitost nastavena na ztlumení (mute).

Položka nabídkyPoložky menu se liší v závislosti na zdroji. Položka nabídky Popis Česky
[Background] [Graphic EQ] Vyberte nebo upravte křivku ekvalizéru.
Popis Zvolte křivku, kterou chcete použít jako základ pro
[Home] [AV] Pozadí - vyberte tapetu z přednastavených položek tohoto [Super Bass] [Powerful] přizpůsobení, a poté se dotkněte frekvence, kterou
produktu nebo z originálních obrázků přes externí zařízení. [Natural] [Vocal] [Flat] chcete upravit.
SPreset Display Tapetu lze nastavit z výběru pro obrazovku hlavního menu [Custom1] [Custom2]
(custom)*1a pro obrazovku ovládání AV. TIPY
C(off) Vyberte požadované přednastavené zobrazení na pozadí. [Fader/Balance] • Pokud provedete úpravy, když je vybrána křivka [Super Bass],
[Illumination]*2 Vlastní - zobrazí se obrázek pozadí, který je importován z [Powerful], [Natural], [Vocal] nebo [Flat], nastavení křivky ekvalizéru
externího úložného zařízení. [Mute Level] bude vždy změněno na [Custom1].
Coloured KeysSkryje zobrazení pozadí. [ATT] • Pokud provedete úpravy, když je například zvolena křivka
Vyberte barvu podsvícení ze seznamu barev nebo vytvořte [Mute] [Custom2], bude aktualizována křivka [Custom2].
ys(custom) (vlastní)definovanou barvu. [Off] • Křivky [Custom1] a [Custom2] mohou být vytvořeny společně pro
Vyberte barvu podsvícení tlačítek. všechny zdroje.
Zobrazí obrazovku pro přizpůsobení barvy podsvícení. Pro • Pokud přetáhnete prstem napříč lištou několika pásem
přizpůsobení definované barvy se dotkněte , poté ekvalizéru, nastavení křivky ekvalizéru bude nastaveno na
či a nastavte jas a úroveň červené, zelené a modré, hodnotu dotknutého bodu na každé liště.
abyste vytvořili vaši oblíbenou barvu. Dotkněte se či pro předo/zadní vyvážení repro.
Chcete-li uložit vlastní barvu do paměti, stiskněte a Nastavte [Front] a [Rear] (přední a zadní) na [0], pokud
podržte [Memo] a přizpůsobená barva bude k dispozici při používáte systém s dvojicí reproduktorů.
příštím nastavení podsvícení stisknutím . Dotkněte se či pro levo/pravé vyvážení repro.
(rainbow) (duha)
TIP
S[Theme]*2 Hodnotu můžete také nastavit přetažením bodu na zobrazené
tabulce.
[Clock]
Preset Images Pozn.
Pouze vyvážení lze nastavit, když je jako režim reproduktorů
a(off) vybrán síťový režim [Network Mode].
TIP Zvolte utlumení nebo zeslabení hlasitosti AV zdroje a
Barevný tón můžete také upravit přetažením lišty. hlasitosti aplikace iPhone nebo smartphonu, když je na
Postupně se mění mezi přednastavenými barvami. výstupu hlas navigace.
Vyberte barvu motivu. Hlasitosti bude o 20 dB nižší, než je aktuální.
Vyberte styl hodin z přednastavené obrazu. Hlasitost bude 0.
Vyberte požadovaný styl předvolby pro hodiny. Hlasitost se nezmění.
Skryje zobrazení hodin.
*1 Viz zdroj statických snímků (strana 29).
*2 Na obrazovce hlavního menu nebo na obrazovce AV režimu můžete zobrazit náhled dotykem na

B[Home], respektive [AV].

Cz 41

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis
[Source Level Adjuster]
Upravte úroveň hlasitosti každého zdroje tak, aby [Time Alignment] Vyberte nebo přizpůsobte nastavení časového zarovnání
[-4] až [+4] nedocházelo k radikálním změnám hlasitosti při přepínání tak, aby to odráželo vzdálenost mezi posluchačem a
mezi jinými zdroji, než je FM. [On] [Off]
[Subwoofer] Listening position*1*2 každým reproduktorem. Musíte měřit vzdálenost mezi
[On] [Off] Po porovnání úrovně hlasitosti tuneru FM s úrovní zdroje
se dotkněte či . [Off] [Front-L] [Front-R] hlavou posluchače a každým reproduktorem.
[Speaker Level] [Front] [All] 1 Dotkněte se či pro výběr poslechové pozice
Listening position*1*2 TIP Standard Mode*3*5 a pak vyberte reproduktor.
[Off] [Front-L] [Front-R] Pokud se dotknete přímo oblasti, kde lze kurzor přesunovat, [Front Left] [Front Right] 2 Dotkněte se či pro zadání vzdálenosti mezi
[Front] [All] nastavení SLA (nastavení úrovně zdroje) se změní na hodnotu [Rear Left] [Rear Right] vybraným reproduktorem a poslechovou pozicí.
Standard Mode*3 dotknutého bodu. [Subwoofer]
[Front Left] [Front Right] Network Mode*3*5 TIP
[Rear Left] [Rear Right] SPozn. [High Left] [High Right] Dotknete-li se [TA ON], funkce [Time Alignment] se vypne.
[Subwoofer] [Mid Left] [Mid Right]
Network Mode*3 • Nastavení vychází z úrovně hlasitosti tuneru FM, která zůstává [Subwoofer] Pozn.
[High Left] [High Right] nezměněna. Distance Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je [Listening position]
[Mid Left] [Mid Right] • Tato funkce není k dispozici, pokud je jako AV zdroj zvolen [0] až [350] (poslechová pozice) nastavena na [Front-L] nebo [Front-R].
[Subwoofer] tuner FM. [Auto EQ]
Speaker output level [On] [Off] Nastavte automatickou úpravu ekvalizéru tak, aby to
[-24] až [10] CZvolte zapnutí nebo vypnutí výstupu subwooferu z odpovídalo akustice vozidla. Chcete-li tuto funkci použít,
[A-EQ&TA Measurement] musí být nejprve provedeno měření Auto EQ (strana 43).
[Crossover]*4 tohoto produktu. Měří a upravuje akustiku, ekvalizér a časové přizpůsobení
Nastavte výstupní úroveň reproduktorů v poslechové pozici. [Save Settings] a automaticky upravuje hodnoty podle interiéru vozidla
[Subwoofer Settings]*4 1 Dotkněte se či pro výběr poslechové pozice a (strana 43).
[Listening Position]*1 poté vyberte výstup reproduktoru. [Load Settings] Chcete-li vyvolat následující aktuální nastavení zvuku,
2 Dotkněte se či pro nastavení výstupní úrovně [Initial Settings] [Sound dotkněte se tlačítka [OK]: posílení basů, strmost, fáze
[Off] [Front Left] [Front Setting] [Auto EQ&TA subwooferu, úroveň reproduktorů, grafický ekvalizér, HPF /
Right] [Front] [All] svybraného reproduktoru. Setting] LPF, poslechová pozice, crossover, časové zarovnání.

42 Cz Pozn. [Bass Boost] TIP
Tato funkce je dostupná, pokud je [Subwoofer] nastaven na [On]. [0] až [6] Dotknete-li se [Cancel], vrátíte se na obrazovku nastavení [Audio].
Načte nastavení zvuku.
y([Front-L] = přední levý, [Front-R] - přední pravý, [Front] = přední,[Rear Speaker Output]
[Rear] [Subwoofer] Pozn.
[All] = všechny) • Nastavení zvuku [Sound Setting] je k dispozici pouze tehdy,
([High Left] = výškový levý, [High Right] = výškový pravý, [Mid pokud jste jej již uložili (strana 42).
Left] = středový levý, [Mid Right] = středový pravý). • [Auto EQ & TA Setting] je k dispozici pouze v případě, že
jste již provedli měření Auto EQ (strana 43).
SZvolte filtr reproduktoru, pro který chcete nastavit mezní Nastavte úroveň posílení basů.

frekvenci HPF nebo LPF a strmost reproduktoru (str. 44). Vyberte výstup pro zadní reproduktory.

aVyberte fázi subwooferu (strana 44). Pozn.

Vyberte poslechovou pozici, která má tvořit centrum

Bzvukových efektů.
(Off = vypnuto, On = zapnuto) Tato funkce je dostupná, pokud je jako režim reproduktorů
vybrán režim [Standard Mode].

[Loudness] Kompenzuje nedostatky nízkofrekvenčních a vysoko-
[Off] [Low] [Mid] [High] frekvenčních rozsahů při nízké hlasitosti.

(Off = vypnuto, On = zapnuto)

Položka nabídky Popis ▶Než použijete funkci Auto EQ

Automaticky koriguje rozdíl v úrovni zvuku mezi • Pro měření akustiky vozidla pomocí funkce Auto EQ vyberte klidné místo, jak je to jen
hudebními soubory nebo zdroji. možné, kdy budou motor vozidla a klimatizace vypnuty.
Vypne funkci [Automatic Level Control]. • Před měřením také vypněte zvuk autotelefonu nebo mobilního telefonu ve vozidle,
Koriguje rozdíly v úrovni zvuku mezi hudebními nebo je z vozidla odstraňte. Jiné zvuky, než měřicí tóny (okolní zvuky, zvuk motoru,
soubory nebo zdroji pouze úzce (pro audio signál s zvonění telefonu, atd.) může správnému měření akustiky vozidla zabránit.
úzkým dynamickým rozsahem). • Ujistěte se, že k provedení funkce Auto EQ použijete speciální mikrofon pro akustické
měření (prodává se samostatně). Použití jiného mikrofonu může měření zabránit, nebo
Koriguje rozdíly v úrovni zvuku mezi hudebními to může mít za následek nesprávné změření akustiky vozidla.
soubory nebo zdroji široce (pro audio signál s širokým • Pro měření Auto EQ musí být vždy připojeny přední reproduktory.
dynamickým rozsahem). • Když je produkt připojen k zesilovači s ovládáním vstupní úrovně, nemusí být Auto EQ
Vylepšuje komprimovaný zvuk a automaticky obnovuje možné (je-li úroveň vstupního signálu zesilovače nastavena pod standardní úroveň).
bohatý zvuk. • Když je tento produkt připojen k zesilovači s LPF (dolní propust), před měřením Auto
[Automatic Level Control] EQ LPF nejprve vypněte a nastavte dělicí frekvenci LPF aktivního subwooferu na Česky
[Off] nejvyšší možnou frekvenci.
[Mode1] • Odstup vypočítaný na počítači poskytuje optimální zpoždění zvuku a zajištění
přesných výsledků. Tuto hodnotu neměňte.
[Mode2] - Odražený zvuk ve vozidle je silný a dochází k prodlevám.
- LPF aktivních subwooferů / externích zesilovačů způsobuje prodlení (hlubší tóny).
S[Sound Retriever] • Pokud dojde při měření k chybě, zobrazí se hlášení a měření se zruší. Před měřením
[Off] [Mode1] [Mode2] akustiky vozidla zkontrolujte následující:
C*1 [All] není k dispozici, pokud je jako režim reproduktorů vybrán režim [Network Mode]. - Přední a zadní reproduktory (levý/pravý)
- Míru okolního hluku
*2 Pokud změníte nastavení poslechové pozice, změní se výstupní úrovně všech reproduktorů ve - Mikrofon pro akustické měření (prodává se samostatně)
spojení s tímto nastavením. - Kapacitu baterie (případně dobijte).
*3 Chcete-li tuto funkci používat, musí být nejprve změřena akustika vozidla.
*4 Tato funkce není k dispozici při úpravě reproduktoru High (výškový). ▶Provedení měření Auto EQ
*5 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je poslechová pozice nastavena na [Front Left] nebo
[Front Right]. POZOR
TIP
[Mode2] má silnější efekt, než [Mode1]. V průběhu měření nevypínejte napájení přístroje.
Pozn.
sAutomatické přizpůsobení křivky ekvalizéru (Auto EQ) Auto EQ změní nastavení zvuku takto:
- Nastavení vyvážení přední/zadní reproduktory se vrátí na střed (strana 41).
Změřením akustiky vozidla lze křivku ekvalizéru nastavit automaticky podle interiéru - Předchozí nastavení Auto EQ budou přepsána.

yvozidla. 1 Zastavte vozidlo na klidném místě, zavřete všechny dveře, okna a střešní okno,
VAROVÁNÍ
a vypněte motor.
Při měření akustiky vozidla může být z reproduktorů vydán hlasitý testovací tón. Jestliže by motor běžel, jeho hluk by mohl bránit správné funkci Auto EQ.
Nikdy neprovádějte měření Auto EQ během jízdy.
Pozn.
SPOZOR Pokud jsou v průběhu měření zjištěny nějaké překážky či omezení, proces měření se zruší.

• Před zahájením měření Auto EQ důkladně zkontrolujte provozní podmínky. Může dojít k poškození 2 Upevněte mikrofon pro akustické měření (prodává se samostatně) ke středu
reproduktorů, pokud proces měření není proveden za následujících podmínek:
opěrky hlavy sedadla řidiče, směrem dopředu.
a- Pokud jsou reproduktory nesprávně připojeny. (Například, zadní reproduktory jsou připojeny na

výstup pro subwoofer).
- Pokud je výkon zesilovače vyšší, než maximální výkon reproduktorů.
• Pokud mikrofon pro akustické měření (prodává se samostatně) není umístěn na vhodném místě.
Měřicí zvuky mohou být tak hlasité a měření může trvat tak dlouhou dobu, že dojde k vybití

Bbaterie.
• Před zahájením procesu akustického měření se vždy nejprve ujistěte, že je mikrofon umístěn na Výsledky měření Auto EQ se mohou lišit v závislosti na tom, kde je mikrofon
správném místě. umístěný. Je-li třeba, umístěte mikrofon na opěrku předního sedadla spolujezdce.

Cz 43

3 Odpojte zařízení iPhone nebo smartphon. Pozn.

4 Zapněte zapalování (poloha klíčku ACC ON). [Subwoofer Settings] je k dispozici pouze tehdy, když je [Subwoofer] nastaven na [On].

Je-li zapnuté klimatizační zařízení vozidla nebo topení, vypněte jej. 1 Stiskněte .

5 Vypněte AV zdroj - přepněte jej na [Source OFF] (strana 16). 2 Dotkněte se , pak .

9 Připojte k tomuto produktu mikrofon pro akustické měření (prodává se

Ssamostatně).
Připojte mikrofon do vstupního konektoru AUX na zadním panelu tohoto produktu.
6 Stiskněte . 3 Dotkněte se [Crossover] či [Subwoofer Settings].

7 Dotkněte se , pak . 4 Dotkněte se či pro přepnutí reproduktoru.
5 Přetáhněte linku v grafu pro nastavení mezní polohy.
8 Dotkněte se [A-EQ&TA Measurement].
6 Přetažením nejnižšího bodu v grafu nastavte strmost ořezu.

Nastavit lze také následující položky.

Přepíná fázi subwooferu mezi normální a reverzní.
C10 Pro výběr aktuální poslechové pozice se dotkněte [Front Left] či [Front Right].
Pozn. LPF/HPF Přepíná nastavení LPF / HPF na [On] nebo [Off] (Zapnuto nebo Vypnuto).
11 Dotkněte se [Start].Pokud je kabel krátký, připojte jej pomocí prodlužovacího kabelu (prodává se samostatně). Pokud je vypnuto, lze také zapnout high-pass filter nebo low-pass filtr každého
reproduktoru tím, že se dotknete linky v grafu.
Nastavení videaZačne odpočítávání 10 sekund.
Položky menu se liší v závislosti na zdroji.
Pozn.
Bluetooth připojení se před spuštěním procesu odpojí. Nastavení DVD [DVD Set up]

s12 Dříve, než skončí odpočítávání, opusťte vozidlo a zavřete dveře. Toto nastavení je dostupné, pokud je zvolený zdroj [Disc], [CD], [Video CD] nebo [DVD].
Jakmile odpočítávání po dobu 10 sekund skončí, spustí se měřící tóny (šum a
signály z reproduktorů). Měření Auto EQ začíná. Položka nabídky Popis

y13 Počkejte, dokud nebude měření dokončeno. [Subtitle Language]*1*2*3 Nastavte předvolbu jazyka titulků. Pokud vyberete [Others],
Když je měření Auto EQ dokončeno, zobrazí se o tom zpráva. zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte čtyř-
místný kód požadovaného jazyka a poté se dotkněte .
Pozn.
Čas měření se liší v závislosti na typu vozidla. [Audio Language]*1*2*3 Nastavte předvolbu jazyka zvuku. Pokud vyberete [Others],
zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte čtyř-
STIP místný kód požadovaného jazyka a poté se dotkněte .

Chcete-li měření předčasně ukončit, dotkněte se [Stop]. Nastavte předvolbu jazyka menu. Pokud vyberete [Others],
zobrazí se obrazovka pro zadání kódu jazyka. Zadejte čtyř-
14 Po ukončení měření mikrofon pečlivě uložte do pouzdra nebo na místný kód požadovaného jazyka a poté se dotkněte .

jiné bezpečné místo.

aPokud je mikrofon delší dobu vystaven přímému slunečnímu záření, vysoké

teploty mohou způsobit jeho deformace, změnu barvy nebo poruchu.

BÚprava hodnoty mezní frekvence
[Menu Language]*1*2*3

[Multi Angle] Nastavení ikony úhlu pohledu. (On = Zapnuto, Off =
[On] [Off] Vypnuto).

Hodnotu mezní frekvence můžete nastavit pro jednotlivé reproduktory. Mohou to být
následující reproduktory:
[Standard Mode]: Front, Rear, Subwoofer (Přední, Zadní, Subwoofer).
[Network Mode]: High, Mid, Subwoofer (Výškový, Středový, Subwoofer).

44 Cz

Položka nabídky Popis Položka nabídky Popis
[TV Aspect]
Nastavení poměru stran, jaký je vhodný pro zadní displej: [Parental] Nastavte omezení tak, aby děti nemohli sledovat scény s
[16:9] 16: 9 (širokoúhlý displej) nebo 4: 3 (běžný displej). (Tuto násilím nebo scény pro dospělé. Úroveň rodičovského
[Letter Box] funkci doporučujeme používat pouze tehdy, pokud
[Pan Scan] chcete přizpůsobit poměr stran zadnímu displeji.) zámku můžete nastavit v několika krocích podle potřeby.
1 Dotkněte se [0] až [9] pro zadání čtyřmístného kódu.
2 Dotkněte se .
SScan]. Zkontrolujte, zda je na obalu disku označeníPozn.
Registruje číselný kód, a nyní můžete nastavit
• Pokud používáte běžný displej, vyberte buď [Letter Box] nebo úroveň. Česky
[Pan Scan]. Volba [16: 9] může mít za následek nepřirozený obraz.
• Pokud vyberete poměr stran [TV Aspect], u tohoto produktu se 3 Dotkněte se tlačítek [1] až [8] a vyberte
změní poměr stran na stejnou hodnotu. požadovanou úroveň.
Zobrazí širokoúhlý obraz (16:9), tak jak je
• Při přehrávání disků, které nemají systém panscan, se disk Čím je úroveň nižší, tím větší omezení je na disk
přehrává pomocí [Letter Box], i když vyberete nastavení [PanC(výchozí nastavení).
. aplikováno.
• U některých disků nelze měnit poměr stran obrazu. PodrobnostiObraz ve formátu letterbox s černými pruhy v horní a dolní4 Dotkněte se.
části obrazovky.
naleznete v pokynech k disku. Úroveň rodičovského zámku je nastavena.
BaSysObraz je na pravé a levé straně obrazovky ořezaný.
[DVD Auto Play] Pozn.
[On] [Off]
• Doporučujeme vám číselný kód si zaznamenat pro případ, že jej
zapomenete.
• Úroveň rodičovského zámku je zaznamenána a podle obsahu
disku bude nutné číselný kód potvrdit. Používat rodičovský
zámek nemůžete pro disky, pro které není úroveň rodičovského
zámku nastavena nebo nejsou kompatibilní.
• U některých disků rodičovský zámek funguje tak, že pouze
některé scény přeskočí, a poté se obnoví běžné přehrávání.
Podrobnosti naleznete v pokynech k disku.
Nastavte automatické zobrazení nabídky DVD a spuštění
přehrávání od první kapitoly prvního titulu, když je vložen
disk DVD s nabídkou DVD.

Pozn.
Některé disky DVD nemusí pracovat správně. Pokud tato funkce
není plně funkční, vypněte tuto funkci a spusťte přehrávání.

*1 Jazyk můžete přepnout dotykem na tlačítko pro přepínání jazyků i během přehrávání.
*2 Zde provedené nastavení se neovlivní ani při přepínání jazyka během přehrávání pomocí
příslušného tlačítka.
*3 Není-li zvolený jazyk k dispozici, zobrazí se jazyk uvedený na disku.

Nastavení intervalu prezentace [Time Per Photo Slide]

Položka nabídky Popis
[Time Per Photo Slide] Vyberte interval prezentace obrazových souborů na tomto
produktu.
[5sec] [10sec] [15sec]

[Manual]

Cz 45

Nastavení videosignálu [Video Signal Setting] Oblíbené položky

Položka nabídky Popis

[AV] Zvolte vhodné nastavení videosignálu při připojení tohotoNa obrazovce [Favourites] (Oblíbené) je možná registrace vašich oblíbených nabídek
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL- produktu k AV zařízení.(zástupce), které vám umožní rychle přejít na registrované menu pouhým dotykem.
M] [PAL-N] [SECAM] Zvolte vhodné nastavení videosignálu při připojení tohoto
produktu k zařízení AUX.Pozn.
[AUX] Zvolte vhodné nastavení videosignálu při připojení tohotoMůžete registrovat až 12 oblíbených položek menu.
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-
M] [PAL-N] [SECAM] BaSy23211213 s CSproduktukparkovacíkameře.Vytvoření zástupce

[Camera] Stiskněte , pak se dotkněte .
[Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-
M] [PAL-N] [SECAM]

Dotkněte se ikony hvězdičky k vybrané nabídce.
Ikona hvězdičky je k vybrané nabídce doplněna.

TIP
Chcete-li zrušit registraci, dotkněte se ikony hvězdičky ve sloupci nabídky znovu.

Výběr zástupce

Stiskněte , pak se dotkněte .

Dotkněte se .

Dotkněte se položky nabídky.

Odstranění zástupce

Stiskněte , pak se dotkněte .

Dotkněte se .

Dotkněte se a podržte položku ve sloupci nabídky oblíbené.
Zvolená položka menu je z obrazovky [Favourites] odstraněna.

TIP
Zástupce (zkratku) můžete také odstranit dotykem a podržením sloupce
registrovaného menu.

46 Cz

Další funkce [Zoom] Obraz je zvětšen jak vertikálně, tak horizontálně.
[Normal] Zobrazí snímky bez změny poměru stran 4:3.

Pozn.

• U zdrojů USB nemusí být poměr stran 4:3 zobrazen.
• Zařízení připojená přes USB MTP nejsou podporována.
Obraz se zobrazí přes celou obrazovku s poměrem levé strany. Je-li poměr stran
mezi displejem a obrazem odlišný, obraz může být zobrazen jako částečně oříznutý
(buď nahoře/dole nebo po stranách).
1Nastavení času a dataDotkněte se aktuálního času na obrazovce. [Trimming]
2 Dotkněte se či pro nastavení datumu a času.
Česky
Nastavit lze: Year, month, date, hour, minute (rok, měsíc, den, hodiny, minuty).
Pozn.
STIPY [Trimming] je určen pouze pro obrázky.

• Můžete změnit formát zobrazení času na "12 hour" (12- hodinový) nebo “24hour” (24- hodinový).
• Můžete také změnit pořadí formátu zobrazení data: Day-month, Month-day, (den-měsíc, měsíc-den).

Změna režimu poměru stran obrazovky CRežim obrazovky můžete nastavit pro AV obrazovku a obrazové soubory.
1 Osbnovení na výchozí nastavení / resetDotkněte se tlačítka pro změnu režimu zobrazení.
TIPY
• Pro každý zdroj videa lze uložit různá nastavení.
• Pokud je video zobrazeno v režimu širokoúhlé obrazovky, která neodpovídá jeho původnímu poměru
stran, může se jevit nepřirozeně.
• Při prohlížení v režimu [Zoom] se video zobrazuje jako hrubší.

Pozn.
Obrazové soubory lze nastavit v režimu celé obrazovky na [Normal] nebo [Trimming].

SyTlačítko pro změnu režimu zobrazení Obnovení nastavení nebo zaznamenaného obsahu můžete provést v [Restore
Settings] nabídky [System] (strana 39).

2 aDotkněte se požadovaného režimu.
B[Full]
Zobrazení obrazu 16:9 na celou obrazovku beze změny poměru.
Pozn.

• Obraz jiný, než 16:9 pro DVD může být zobrazen po celé ploše obrazovky se
změnou poměru.
• Zvětšuje a zobrazuje obraz z USB zdrojů při zachování poměru původního
zdrojového obrazu.

Cz 47

Apple CarPlay 3 Dotkněte se [Driving Position].
4 Dotkněte se položky:

[Left]

Zvolte pro vozidlo s levo-stranným řízením.

[Right]
Zvolte pro vozidlo s pravo-stranným řízením.
Z5100DAB Z3100DAB Z2100BT
Aplikace iPhone můžete ovládat gesty prstů, například klepnutím, přetažením,Připojte kompatibilní Apple CarPlay zařízení pomocí USB rozhraní.
rolováním, apod. na displeji tohoto produktu.
Kompatibilní modely iPhone Stiskněte .
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
Dotkněte se .
Postup při spuštěníiPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
Dotkněte se [Apple CarPlay].
1Pozn.
Dotkněte se ikony Apple CarPlay na kartě.
2 SKompatibilní gesta prsty se liší v závislosti na aplikaci iPhone.Zobrazí se obrazovka aplikace.
VAROVÁNÍ

3Některé použití zařízení iPhone za jízdy nemusí být ve vaší zemi legální, dodržujte veškeré zákony,
4předpisy nebo omezení. V případě pochybností o použití konkrétní funkce ji použijte pouze tehdy,

5 Ckdyž je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci, pokud to není i při běžných podmínkách

provozu bezpečné.

Používání Apple CarPlayDůležité

sApple CarPlay nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo regionu. Podrobné informace o službě

Apple CarPlay naleznete na následujícím webu:
http://www.apple.com/ios/carplay

• Za obsah a funkčnost podporovaných aplikací odpovídají poskytovatelé aplikací.

y• Používání Apple CarPlay je během jízdy omezené, s dostupností funkcí a obsahu danými poskytovateli

aplikací.
• Apple CarPlay umožňuje přístup k dalším aplikacím, než podléhají omezením během jízdy.
• PIONEER NENÍ ODPOVĚDNÝ A ZŘÍKÁ SE ODPOVĚDNOSTI PRO APLIKACE A OBSAH TŘETÍCH STRAN
(JINÝCH APLIKACÍ, NEŽ OD PIONEER), VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI NEPŘESNOSTÍ NEBO

SNEÚPLNÝCH INFORMACÍ.
TIP použít funkci Siri.
Po aktivaci Apple CarPlay můžete jedním stisknutím

Pozn.
• Je-li připojeno zařízení kompatibilní s Apple CarPlay a zobrazí se další obrazovka, dotkněte se [Apple
CarPlay] na obrazovce hlavní nabídky, tím se zobrazí obrazovka s menu aplikace.
• Bluetooth propojení zařízení kompatibilního s Apple CarPlay a tímto přístrojem, bude automaticky
ukončeno, pokud se zapne Apple CarPlay. Když je funkce Apple CarPlay zapnutá, bude možné pouze
Bluetooth připojení pro zařízení, která nejsou připojena prostřednictvím Apple CarPlay.
• Hands-free telefonování přes bezdrátovou technologii Bluetooth není k dispozici, když je Apple
CarPlay zapnuto. Je-li aplikace Apple CarPlay zapnutá během hovoru na jiném mobilním telefonu, než
na zařízení kompatibilním s Apple CarPlay, po ukončení hovoru se Bluetooth připojení ukončí.
• Další informace o připojení zařízení k tomuto produktu naleznete v instalačním návodu.
Nastavení pozice řidiče a Úprava hlasitostiPro dosažení optimální použitelnosti Apple CarPlay nastavte správně pozici jako řidiče

1podle vozidla. Nastavení se použije při příštím připojení zařízení, kompatibilního se

Bsystémem Apple CarPlay k tomuto produktu.
Hlasitost pokynů můžete při použití Apple CarPlay nastavit odděleně od hlasitosti
hlavního zvuku.

Když je Apple CarPlay aktivován, stiskněte VOL (+/-).
Na obrazovce se zobrazí nabídka hlasitosti.

1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

48 Cz

Android Auto™

Dotykem na tlačítko ztlumíte zvuk (mute). Opětovným stisknutím ztlumeníZ5100DAB Česky
zvuku zrušíte. Aplikace pro Android můžete ovládat gesty prstů, například klepnutím, přetažením,
Dotykem na tlačítka [+] / [-] nastavite hlasitosti navigace. rolováním, apod. na displeji tohoto produktu.
Kompatibilní Android zařízení
Zobrazuje hlavní hlasitost zvuku. Chcete-li nastavit hlasitost hlavníhoPoužití vyžaduje aplikaci Android Auto (dostupná v Google Play) a smartphon se
systémem Android 5.0 Lollipop nebo vyšší.
Szvuku, stiskněte tlačítko VOL (+/-) na zařízení nebo se dotkněte [+] / [-]. Pozn.
• Pro použití Android Auto musí být [USB MTP] nastaveno na [Off] (strana 37).
Pozn. • Kompatibilní gesta prstů se liší v závislosti na aplikaci pro smartphon.
Nabídka hlasitosti se zobrazí na čtyři sekundy. Pokud nabídka zmizí, znovu stiskněte VOL (+/-).
VAROVÁNÍ
SyPsoužívání ACndroid AutoNabídkaseznovuzobrazí.
Některé použití smartphonu za jízdy nemusí být ve vaší zemi legální, dodržujte veškeré zákony,
předpisy nebo omezení. V případě pochybností o použití konkrétní funkce ji použijte pouze tehdy,
když je vůz zaparkován. Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci, pokud to není i při běžných podmínkách
provozu bezpečné.

Důležité
Aplikace Android Auto nemusí být k dispozici ve vaší zemi nebo oblasti. Podrobné informace o aplikaci
Android Auto naleznete na webu podpory společnosti Google:

http://support.google.com/androidauto
• Za obsah a funkčnost podporovaných aplikací odpovídají poskytovatelé aplikací.
• Používání Android Auto je během jízdy omezené, s dostupností funkcí a obsahu danými poskytovateli
aplikací.
• Android Auto umožňuje přístup k dalším aplikacím, než podléhají omezením během jízdy.
• PIONEER NENÍ ODPOVĚDNÝ A ZŘÍKÁ SE ODPOVĚDNOSTI PRO APLIKACE A OBSAH TŘETÍCH STRAN
(JINÝCH APLIKACÍ, NEŽ OD PIONEER), VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI NEPŘESNOSTÍ NEBO
NEÚPLNÝCH INFORMACÍ.
a Nastavení pozice řidičePro dosažení optimální použitelnosti Android Auto nastavte správně pozici jako řidiče
podle vozidla. Nastavení se použije při příštím připojení zařízení, kompatibilního se

B systémem Android Auto k tomuto produktu.
1 Stiskněte .

2 Dotkněte se , pak .

Cz 49

Zobrazí se obrazovka nastavení systému.

3 Dotkněte se [Driving Position].

4 Dotkněte se položky:

[Left]
Zvolte pro vozidlo s levo-stranným řízením.

[Right]
Zvolte pro vozidlo s pravo-stranným řízením.
1Postup při spuštění SPřipojte kompatibilní Android Auto zařízení pomocí USB rozhraní.
Dotykem na tlačítko ztlumíte zvuk (mute). Opětovným stisknutím ztlumení
zvuku zrušíte.
Dotykem na tlačítka [+] / [-] nastavite hlasitosti navigace.

Zobrazuje hlavní hlasitost zvuku. Chcete-li nastavit hlasitost hlavního
zvuku, stiskněte tlačítko VOL (+/-) na zařízení nebo se dotkněte [+] / [-].

Pozn.
Nabídka hlasitosti se zobrazí na čtyři sekundy. Pokud nabídka zmizí, znovu stiskněte VOL (+/-).
Nabídka se znovu zobrazí.
4 Nastavení funCDotkněte se [Android Auto].
2 Stiskněte .

3 Dotkněte se .
TIP

sPo aktivaci Android Auto můžete jedním stisknutím
5 kce automatického spuštěníDotkněte se ikony Android Auto na kartě.

Zobrazí se obrazovka aplikace.
Pozn. Pokud je tato funkce zapnutá, systém Android Auto se spustí automaticky, když je k
• Je-li k přístroji připojeno zařízení pro použití Android Auto, současně je také připojeno přes tomuto produktu připojeno zařízení kompatibilní s technologií Android Auto.

1Bluetooth. Je-li spárováno již pět zařízení, zobrazí se zpráva potvrzující, zda chcete zaregistrované Pozn.
Android Auto se spustí automaticky pouze v případě, že je k tomuto produktu připojeno zařízení
yzařízení vymazat. Pokud jej chcete vymazat, dotkněte se možnosti [Agree] (Souhlasím). Pokud chcete kompatibilní s technologií Android Auto správným způsobem.

2vymazat jiné zařízení, dotkněte se [BT Settings] a zařízení odstraňte ručně (strana 10).

• Je-li aplikace Android Auto zapnutá během hovoru na mobilním telefonu, který není kompatibilní s

3Android Auto, Bluetooth připojení se po hovoru přepne na zařízení kompatibilní s Android Auto.

• Podrobné informace o připojení zařízení k tomuto produktu naleznete v návodu k instalaci.
použít funkci rozpoznávání hlasu.

Úprava hlasitosti SHlasitost pokynů můžete při použití Android Auto nastavit odděleně od hlasitosti Stiskněte .
1 ahlavního zvuku.
Dotkněte se , pak .
Když je Android Auto aktivován, stiskněte VOL (+/-).
Dotykem na [Android Auto Auto-launch] přepnete mezi [On] nebo [Off]
BNa obrazovce se zobrazí nabídka hlasitosti. (Zapnuto nebo Vypnuto).

50 Cz


Click to View FlipBook Version