The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-27 11:46:09

Pioneer CU-R9 CZ

Pioneer CU-R9 CZ

DÁLKOVÝ OVLADAČ CU-R9

CU-R9

Návod k použití

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

AMPLIFIER SOURCE
OPEN/
CLOSE

DIMMER 2
3
1 DIRECT S.RTRV AMP SOURCE

CD TAPE PHONO AUX

TUNER USB

TONE/BAL

R/ DISPLAY VOL Programovací tlačítka
L/ TUNE /8 MUTE Oblast ohraničení tečkovanou čarou indikuje tlačítka, která lze
naprogramovat pomocí dálkového ovladače jiných komponentů.
MENU
1. Ovládání zesilovače
ST / ENTER ST / 4 Tato tlačítka jsou použitá pro ovládání funkcí zesilovače. Detaily viz.
návod k zesilovači.
TUNE / 7
2. Tlačítka vstupního zdroje
BAND Použijte pro změnu vstupního zdroje. Stiskněte každé tlačítko pro
výběr odpovídajícího komponentu.
PURE AUDIO REPEAT RANDOM MEMORY
TIME 3. Znakový displej (LCD)
Zobrazuje operace dálkového ovladače a nastavené hodnoty.
A.PRESET/A.TUNE PROGRAM
ENTER A/B/C 4. Tlačítko LCD
Stisknutí tohoto tlačítka zapne podsvětlení LCD znakového displeje.
SACD SETUP Další stisknutí tlačítka podsvětlení vypne. Pokud je podsvětlení
D/E/F ponecháno zapnuté déle jak minutu bez použití ovladače, automaticky
se vypne.
LEGATO LINK Pro vypnutí funkce podsvětlení LCD displeje stiskněte a podržte
G/H tlačítko LCD na 5 sekund, dokud se neobjeví LIGHT_M2. LCD displej
se nyní rozsvítí pouze když je stisknuto tlačítko LCD. Pro návrat do
CLEAR předchozího stavu stiskněte a podržte tlačítko LCD na 5 sekund,
MPX I/J dokud se neobjeví LIGHT_M1.

2

Děkujeme, že jste si koupili produkt Pioneer. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití pro seznámení se s funkcemi
přístroje. Po přečtení návod uschovejte pro budoucí použití.

Kontrola příslušenství
Zkontrolujte, že máte následující příslušenství:

• Baterie AA/IEC R6P x 2
• Záruční list
• Návod k použití

Vložení baterií

O životnosti baterií
Za normálních podmínek by dálkový ovladač měl pracovat kolem pěti měsíců při použití alkalických baterií.
Životnost baterií se liší podle frekvence použití a nastavení dálkového ovladače.
Upozornění:
Nesprávné vložení baterií může způsobit jejich vytečení. Dodržujte prosím následující:
• Nemixujte nové a staré baterie.
• Zkontrolujte, že polarita plus a mínus vyznačená na koncích baterie odpovídá značkám v bateriovém prostoru.
• Nepožívejte různé druhy baterií - i když mohou vypadat stejně, různé baterie mohou mít různé napětí.
• Nepoužívejte a neskladujte baterie na přímém slunci nebo na extrémně horkých místech, jako uvnitř

automobilu nebo blízko topení. Jinak může dojít k vytečení baterií, jejich přehřátí, explozi nebo způsobení
požáru. Rovněž se tím snižuje výkonnost baterií.
• Při likvidaci vybitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem.

Použití dálkového ovladače
Tento dálkový ovladač lze použít pro ovládání komponentů Pioneer včetně zesilovačů, CD přehrávačů a tunerů
(včetně DAB/FM/AM tunerů).
• Stisknutím tlačítka výběru zdroje na dálkovém ovladači se operační režim přepne na ovládání odpovídajícího

komponentu. Např. pro ovládání CD přehrávače nejprve stiskněte tlačítko vstupního zdroje CD a pak tlačítko
.
• I když je dálkový ovladač nastavený na ovládání jiného zdrojového komponentu, tlačítka ovládání zesilovače
umožňují stále ovládat zesilovač.
• Operace neuložené v dálkovém ovladači lze naprogramovat použitím funkce učení z dálkového ovladače
požadovaného zdrojového komponentu. Tlačítka, která lze naprogramovat, jsou v obrázku vyznačena
tečkovanou čarou. Detaily viz. „Programování signálů z jiného dálkového ovladače“ dále.
• Detaily týkající se ovládání viz. návod k použití daného komponentu.
• Některé operace nemusejí být podporovány podle použitého komponentu.

3

SOURCEProgramování signálů z jiného dálkového ovladačeDIMMER
OPEN/ DIRECT S.RTRV AMP SOURCE
CLOSEOperace dálkového ovladače jiného komponentu lze přímo naprogramovat do tohoto dálkového ovladače.
CD TAPE PHONO AUX
AMPLIFIERPoznámka: TUNER USB TONE/BAL
• Následující postup můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka AMPLIFIER na tři sekundy. Také se můžete

vrátit do nejbližší vyšší úrovně krátkým stisknutím tlačítka AMPLIFIER .
• Po jedné minutě bez aktivity dálkový ovladač automaticky opustí tento postup.

1. Podržte stisknuté tlačítko AMPLIFIER a stiskněte tlačítko MUTE.
Na LCD displeji dálkového ovladače se zobrazí SETUP.

2. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr LEARNING, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Na LCD displeji dálkového ovladače se objeví dotaz na komponent, který chcete ovládat (např. CD nebo
AUX).

3. Stiskněte tlačítko vstupního zdroje pro komponent, který chcete ovládat, pak stiskněte tlačítko ENTER.
Na LCD displeji se zobrazí PRES KEY.

4. Namiřte oba dálkové ovladače proti sobě a pak stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat, na
tomto dálkovém ovladači.
PRES KEY začne blikat pro indikaci, že dálkový ovladač je připravený akceptovat signál.
• Dálkové ovladače by měly být od sebe 3 až 5 cm.

3 – 5 cm

5. Stiskněte odpovídající tlačítko na druhém dálkovém ovladači, které má poslat učící signál do tohoto
dálkového ovladače.
Např. když chcete naučit signál přehrávání, stiskněte a krátce podržte tlačítko . Pokud byla operace
naučena, na LCD displeji se zobrazí OK. Pokud z nějakého důvodu nelze operaci naučit, krátce se zobrazí
ERROR a pak se znovu zobrazí PRES KEY. Když se to stane, podržte stisknuté učící tlačítko při změně
vzdálenosti mezi dvěma dálkovými ovladači, dokud se na LCD displeji nezobrazí OK.
Tlačítka, která lze naprogramovat, jsou na obrázku vyznačena tečkovanou čarou.

6. Pro naprogramování dalších signálů pro aktuální komponent opakujte kroky 4 a 5.
Pro naprogramování signálů pro další komponent postup opusťte a opakujte kroky 1 až 5.

7. Stiskněte a podržte tlačítko AMPLIFIER na několik sekund pro opuštění postupu a uložení nastavení.

Poznámka:
• Pamatujte, že rušení z TV nebo jiného zařízení může způsobit, že se dálkový ovladač někdy naučí chybný

signál.
• Některé příkazy z jiného dálkového ovladače nelze naučit, ale obvykle stačí oba dálkové ovladače dát blíž

k sobě nebo dál od sebe.
• Pokud se na LCD displeji zobrazí FULL, znamená to, že paměť je plná. Viz. „Vymazání jednoho příkazu

z dálkového ovladače“ dole pro vymazání naprogramovaného tlačítka, které nepoužíváte pro uvolnění paměti
(pamatujte, že některé příkazy vyžadují více paměti než jiné).

4

Vymazání jednoho příkazu z dálkového ovladače
Tímto vymažete jedno naprogramované tlačítko a obnovíte jeho tovární nastavení.
1. Podržte stisknuté tlačítko AMPLIFIER a stiskněte tlačítko MUTE.

Na LCD displeji dálkového ovladače se zobrazí SETUP.
2. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr ERASE, pak stiskněte tlačítko ENTER.

Na LCD displeji dálkového ovladače se objeví dotaz na komponent, odpovídající tlačítku, které chcete
vymazat.
3. Stiskněte tlačítko vstupního zdroje, odpovídající příkazu, který chcete vymazat, pak stiskněte tlačítko
ENTER.
Na LCD displeji bliká PRES KEY.
4. Stiskněte a podržte tlačítko, které chcete vymazat, dvě sekundy.
Na LCD displeji se zobrazí OK nebo NO CODE pro potvrzení vymazání tlačítka.
5. Opakujte krok 4 pro vymazání dalších tlačítek.
6. Stiskněte a podržte tlačítko AMPLIFIER na několik sekund, když jste hotovi.

Reset paměti dálkového ovladače
Tímto vymažete všechna naprogramovaná tlačítka.
1. Podržte stisknuté tlačítko AMPLIFIER a stiskněte tlačítko MUTE.

Na LCD displeji dálkového ovladače se zobrazí SETUP.
2. Použijte tlačítka ©/ª pro výběr RESET, pak stiskněte tlačítko ENTER.

Na LCD displeji bliká RESET.
3. Stiskněte a podržte tlačítko ENTER na cca dvě sekundy.

Na LCD displeji se zobrazí OK pro potvrzení vymazání dálkového ovladače.

Specifikace
Rozměry.........................................................240 mm (Š) x 50 mm (V) x 30 mm (H)
Hmotnost........................................................165 g (bez baterií)

5


Click to View FlipBook Version