The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-18 11:35:31

CNSD-200FM_installation_manual_CZ

CNSD-200FM_installation_manual_CZ

Pokyny pro aktualizaci a
dodatek provozního manuálu

2010 SD KARTA PRO AKTUALIZACI NAVIGACE řady F

CNSD-250FM
CNSD-200FM

Tato aktualizace softwaru změní určité vlastnosti
produktu a dostupnost informací. Ačkoli tyto změny jsou
určeny k celkovému zlepšení užívání výrobku pro
většinu uživatelů, společnost Pioneer a poskytovatelé
licencí odmítají jakékoli ručení nebo odpovědnost za
škody vzniklé ve spojitosti s těmito změnami.

Česky

Obsah

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt značky
Pioneer

Přečtěte si pozorně tyto provozní pokyny a seznamte se se správnou obsluhou
svého modelu.

Důležité Pokyny pro aktualizování
Probíhá proces aktualizace navigačního
! Obrazovky uvedené v příkladech mohou
být odlišné od aktuálních obrazovek. systému 22
Příprava k aktualizaci 22
! Aktuální obrazovky mohou být změněny z
důvodu výkonnostních a funkčních zlepše- – Kontrola čísla zařízení 22
ní bez předešlého upozornění. – Kontrola aktuální verze 22
– Získání hesla pro autorizaci 23
Bezpečnostní opatření Aktualizační postup 23
V případě potíží 3 – Aktualizuje se softwarový program a
Navštivte naše webové stránky 3
SD paměťová karta 3 databáze map 23
Přehled manuálu 3 – Kontrola, zda aktualizace proběhla
Konvence použité v této příručce 3
Modely pro aktualizaci 4 správně 24
– Aktualizace softwaru bezdrátové
– Zákazníci, kteří zakoupili CNSD-
250FM 4 technologie Bluetooth 25

– Zákazníci, kteří zakoupili CNSD- Změny aktualizovaného programu
200FM 4 Funkce navigace 26

Body obnovené touto aktualizací 4 – Ukazatel a doporučená trasa 26
– Pro zákazníky, kteří aktualizují – Přepnutí režimu mapy 26
hardware poprvé 4 – Skrytí tlačítek pro ovládání úhlu sklonu
– Pro zákazníky, kteří již aktualizovali
hardware 5 a otáčení 27
– Vyhledání POI (bodů zájmu) kolem
Nastavení položek pro vymazání a spuštění
pomocí aktualizace 6 adresy 27
Funkce AV 28
Licenční smlouva
PIONEER CNSD-250FM, CNSD-200FM 7 – Volba stopy ze seznamu 28
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO DATA TELE Nabídka Nastavení 28

ATLAS 10 – Plochy s texturou 28
– Licenční podmínky pro koncového – Nastavení POI 28
– Zobrazené informace 29
uživatele 10 – Nastavit Trasy 29
Licenses 16 – Změny přednastavených hodnot 30
Obnovit výchozí hodnoty 30
Databáze – Nastavení položek bude
Informace k datům pro mapovou
vymazáno 31
databázi 21
Ostraňování problémů
2 Cs Problémy v postupech aktualizace 33
Hlášení při postupech aktualizace 33

Bezpečnostní opatření Kapitola

01

! Před aktualizací programu navigačního p Zamezte SD paměťové kartě styku s kapa- Bezpečnostní opatření
systému si přečtěte celý návod. linami. Poškození SD paměťové karty a
vašich produktů může být důsledkem
! Tento balíček je jedinečný, a nelze jej insta- styku s kapalinami.
lovat na více, než jednu jednotku.
p Dbejte na to, abyste se nedotýkali konek-
V případě potíží torů SD paměťové karty. Toto počínání
může způsobit poruchy ve spojení. Pokud
! V případě selhání funkcí navigačního sys- je některý z konektorů znečištěn, otřete jej
tému kontaktujte obchodního zástupce čistou, suchou látkou.
nebo nejbližší autorizované servisní zas-
toupení společnosti Pioneer. p Logo SD je ochrannou známkou SD-3C,
LLC.
! Neztraťte dodanou kartu s číslem média
(MEDIA NUMBER CARD). Jestliže kartu s Přehled manuálu
číslem média ztratíte, opětovné vydání
čísla média (MEDIA NUMBER) není Tento návod popisuje jak získat heslo a akti-
možné. Kartu s číslem média musíte pře- vovat aktualizaci. Také podává přehled o
dložit také v případě nutných oprav. Karta změně funkcí po aktualizaci.
je nezbytná jako důkaz pravosti, požadu-
jete-li nějakou službu (včetně
obnovení).

Navštivte naše webové stránky Konvence použité v této
příručce
Navštivte nás na následujících stránkách:
http://www.pioneer.eu Předtím, než budete pokračovat, věnujte ně-
kolik minut přečtení následujících informací o
! Registrujte svůj produkt. Uchováme detaily konvencích použitých v této příručce. Sezná-
vašeho nákupu v souboru, abychom vám mení s těmito konvencemi vám velmi pomůže
pomohli se odkázat na tento soubor v pří- naučit se zacházet s novým vybavením.
padě pojišťovacího nároku, jakým je ztráta ! Tlačítka na vašem navigačním systému
nebo krádež.
jsou popsána písmem VŠECHNA VELKÁ,
! Nejnovější informace o Pioneer TUČNÉ:
Corporation nabízíme na našich webových např. )
stránkách. Na zobrazené mapě stiskněte tlačítko
MENU.
SD paměťová karta ! Položky v různých nabídkách, nadpisy
obrazovek, a funkční prvky jsou popsány
p Chraňte SD paměťovou kartu před malými písmem tučné ve dvojitých uvozovkách “ ”:
dětmi, aby se předešlo náhodnému spol- např. )
knutí. Zobrazení obrazovky “Systémová nasta-
vení”
p Neskladujte SD paměťovou kartu při vyso-
kých teplotách nebo na přímém slunečném
záření.

p Nevystavujte SD paměťovou kartu nára-
zům nebo nebo úderům.

Cs 3

Kapitola

01 Bezpečnostní opatření

! Klávesy dotykového panelu, které jsou AVIC-F9110BT, AVIC-F910BT, AVIC-
dostupné na obrazovce, jsou popsány pís- F900BT, AVIC-F710BT, AVIC-F700BT
mem tučné v hranatých závorkách [ ]: Tento balíček je dodávan včetně aktualizace
např. ) SD paměťových karet A a B.
Stiskněte [Nastavení]. Typ potřebné aktualizace SD paměťové karty
závisí na stavu navigačního systému.
! Dodatečné informace, alternativy a další Před aktualizací SD paměťové karty si ověřte
poznámky jsou uvedeny v následujícím následující informace.
formátu:
např. ) Zákazníci, kteří používají AVIC-F900BT
p Pokud výchozí umístění nebylo dosud nebo AVIC-F700BT a zákazníci, kteří
uloženo, nejdříve nastavte toto umístě- aktualizují hardware poprvé
ní. Použijte aktualizaci SD paměťové karty A.

! Odkazy jsou označeny takto: Zákazníci, kteří používají AVIC-F900BT
např. ) nebo AVIC-F700BT a zákazníci, kteří
= Pro více informací o činnosti, viz Kon- aktualizují hardware pomocí CNSD-
trola čísla zařízení <strana 22>. 100FM
Použijte aktualizaci SD paměťové karty B.
Modely pro aktualizaci
Zákazníci, kteří používají AVIC-
Zákazníci, kteří zakoupili CNSD- F9110BT, AVIC-F910BT, AVIC-F710BT
250FM Použijte aktualizaci SD paměťové karty B.

Toto balení je určeno pro aktualizaci softwaro- Body obnovené touto
vého programu a databázi následujících mod- aktualizací
elů:
AVIC-F500BT Pro zákazníky, kteří aktualizují
Tento balíček je dodávan včetně aktualizace hardware poprvé
SD paměťových karet A a B.
Typ potřebné aktualizace SD paměťové karty Pro zákazníky, kteří používají AVIC-
závisí na stavu navigačního systému. F500BT, AVIC-F900BT nebo AVIC-
Před aktualizací SD paměťové karty si ověřte F700BT
následující informace. Aktualizací navigačního systému tímto pro-
duktem se změní body popsané v této přír-
Zákazníci, kteří aktualizují hardware učce.
poprvé
Použijte aktualizaci SD paměťové karty A. Pro zákazníky, kteří používají AVIC-
F9110BT, AVIC-F910BT nebo AVIC-
Zákazníci, kteří aktualizují hardware F710BT
pomocí CNSD-150FM Aktualizací navigačního systému tímto pro-
Použijte aktualizaci SD paměťové karty B. duktem se změní následující body.
! Databáze map (včetně POI) je obnovena.
Zákazníci, kteří zakoupili CNSD- ! Na obrazovce se zobrazí “Informace o
200FM
službě” Číslo zařízení.
Toto balení je určeno pro aktualizaci softwaro-
vého programu a databázi následujících mod-
elů:

4 Cs

Bezpečnostní opatření Kapitola

Ostatní operace zůstávají v podstatě stejné, 01
jako v době, kdy jste hardware zakoupili. Jako
primární zdroj informací používejte Návod Bezpečnostní opatření
k použití, přiložený v balení hardwaru.

Pro zákazníky, kteří již
aktualizovali hardware

Aktualizací navigačního systému tímto pro-
duktem se změní následující body.
! Databáze map (včetně POI) je obnovena.
! Na obrazovce se zobrazí “Informace o

službě” Číslo zařízení.
Ostatní operace zůstávají v podstatě stejné,
jako v době, kdy jste hardware zakoupili. Jako
primární zdroj informací používejte Návod
k použití, přiložený v balení hardwaru.

Cs 5

Kapitola

01 Bezpečnostní opatření

Nastavení položek pro vymazání a spuštění pomocí aktualizace

Následující data a nastavení budou vymazány a resetovány do původních hodnot. Ostatní položky budou
uchovány. Některé položky však nejsou uvedeny, protože jejich nastavení může být jednoduše obnoveno uži-
vatelem, např. poslední měřítko mapy, poslední stav AV provozní obrazovky, atd.

Funkce navigace Všechna nastavení na “Ovládací panel TMC”
“Historie” na “Adresa”
Nabídka Cíl Historie
Oblíbené
Nastavení navigace “Uložená hledání” na “POI”
Systémová nastavení Všechna nastavení
Další Všechna nastavení
Data ikony špendlíku
Údaje absolutní rychlosti
Heslo proti krádeži

Audio funkce

Nastavení AV Všechna nastavení

SD, USB Všechna nastavení (*1)

Nastavení hlasitosti pro zdroje AV, nastavení EQ (*2)

(*1) Všechna nastavení včetně nastavení v nabídce “Function” jsou vymazána.
(*2) Tato nastavení budou vymazána pouze pokud použijete AVIC-F500BT.

Uživatelská data uchovaná v interní paměti jednotky mohou být vymazána pokud se v průběhu instalace
softwaru objeví náhlé chyby. Pioneer nenese zodpovědnost za ztrátu jakýchkoli dat nebo nedostupnost uži-
vatelských dat.

6 Cs

Licenční smlouva Kapitola

02

PIONEER CNSD-250FM, nýrství, demontáží, dekompilace ani žádnými Licenční smlouva
CNSD-200FM jinými prostředky. Software nesmíte používat
pro poskytování služeb nebo pro jakékoli jiné
TOTO JE PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ MEZI VÁMI účely zahrnující zpracování dat pro jiné osoby
COBY KONEČNÝM UŽIVATELEM A SPO- nebo subjekty.
LEČNOSTÍ PIONEER CORP. (JAPONSKO) Veškerá autorská práva, práva na ochranu
(“PIONEER”). PŘED POUŽITÍM SOFTWARE obchodního tajemství, patentová a další vlast-
INSTALOVANÉHO V PŘÍSTROJÍCH nická práva jsou vlastnictvím společnosti
PIONEER SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY A Pioneer a společnosti (společností) poskytují-
UJEDNÁNÍ TÉTO SMLOUVY. POUŽÍVÁNÍM cí jí licenci. Software je chráněn autorskými
SOFTWARE INSTALOVANÉHO V PŘÍSTRO- právy a nesmí být kopírován, upravován ani
JÍCH PIONEER SE ZAVAZUJETE DODRŽO- slučován s jinými produkty. Je zakázáno
VAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY. měnit nebo odstraňovat jakékoli informace o
SOFTWARE OBSAHUJE DATABÁZI, POUŽI- autorských právech nebo informace o vlast-
TOU NA ZÁKLADĚ LICENCE TŘETÍ nických právech obsažené v/na Software.
STRANY (STRAN) (“DODAVATELŮ”) A NA Veškerá vaše licenční práva k Software, sou-
POUŽITÍ TÉTO DATABÁZE SE VZTAHUJÍ visející dokumentaci a tuto Licenční smlouvu
SAMOSTATNÉ PODMÍNKY DODAVATELŮ, můžete převést na třetí stranu za předpokla-
PŘIPOJENÉ K TÉTO SMLOUVĚ (viz strana du, že si tato strana přečetla podmínky a ujed-
10). JESTLIŽE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍN- nání této Licenční smlouvy a souhlasí s nimi.
KAMI NESOUHLASÍTE, VRAŤTE PROSÍM
PŘÍSTROJE PIONEER (VČETNĚ SOFT-
WARE A VŠECH PÍSEMNÝCH MATERIÁLŮ)
DO PĚTI (5) DNŮ OD JEHO ZAKOUPENÍ
AUTORIZOVANÉMU PRODEJCI PIONEER,
U KTERÉHO JSTE JE ZAKOUPILI.

1 POSKYTNUTÍ LICENCE
Společnost Pioneer vám poskytuje nepřevodi-
telnou nevýhradní licenci k používání soft-
waru nainstalovaného v přístrojích Pioneer
(“Software”) a příslušné dokumentace výlučně
pro vaše vlastní osobní užití nebo pro užití uv-
nitř společnosti v rámci podnikání, pouze v
těchto přístrojích Pioneer.
Software nesmíte kopírovat, podrobovat re-
verznímu inženýrství, překládat, přenášet,
modifikovat nebo vytvářet jeho odvozeniny.
Software nesmíte půjčovat, pronajímat, publi-
kovat, prodávat, předávat, pronajímat, posky-
tovat v rámci sublicence, uvádět na trh ani
jinak přenášet nebo je užívat jakýmkoli jiným
způsobem, který není výslovně povolen touto
smlouvou. Nesmíte získávat jeho zdrojový
kód nebo se pokoušet o získání zdrojového
kódu nebo struktury celého Software nebo
kterékoli jeho části pomocí reverzního inže-

Cs 7

Kapitola

02 Licenční smlouva

2 ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY KERÉ SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI VČETNĚ
Software a související dokumentace se pos- NEOMEZENÉHO ROZSAHU PORUŠENÍ
kytují “JAK STOJÍ A LEŽÍ”. SPOLEČNOST SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUK, NEDBA-
PIONEER A SPOLEČNOST (SPOLEČNOS- LOSTI, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, NE-
TI) POSKYTUJÍCÍ JÍ LICENCI (pro účely us- SPRÁVNÉHO POCHOPENÍ NEBO JINÝCH
tanovení 2 a 3 se společnost Pioneer a PŘEČINŮ. JESTLIŽE BY ZŘEKNUTÍ SE
společnost (společnosti) poskytující jí licenci ZÁRUKY NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOS-
označují souhrnně jako “Pioneer”) PROHLA- TI ZE STRANY SPOLEČNOSTI PIONEER
ŠUJE A VY SOUHLASÍTE, ŽE NEPOSKY- UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ BYLO Z JA-
TUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI KÉHOKOLI DŮVODU NEVYNUTITELNÉ
ODVOZENÉ, A ŽE VÝSLOVNĚ VYLUČUJE NEBO NEPOUŽITELNÉ, SOUHLASÍTE S
ZÁRUKU ZA PRODEJNOST A VHODNOST TÍM, ŽE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI
PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V NĚKTERÝCH PIONEER NEPŘESÁHNE PADESÁT PRO-
ZEMÍCH NENÍ ZŘEKNUTÍ SE ODVOZE- CENT (50%) CENY ZAPLACENÉ ZA SOUVI-
NÝCH ZÁRUK PŘÍPUSTNÉ, A V TAKOVÝCH SEJÍCÍ PŘÍSTROJ PIONEER.
PŘÍPADECH SE VÁS PŘEDCHOZÍ VYLOU- V některých státech není povolena výluka
ČENÍ NETÝKÁ. Software je složitý produkt a nebo omezení následných nebo souvisejících
může obsahovat některé ne zcela odpovídají- škod, a v takovém případě se vás uvedené
cí části, vady nebo chyby. Společnost Pioneer omezení nebo výluka netýkají. Zřeknutí se
nezaručuje, že Software splní vaše potřeby záruky a omezení odpovědnosti nelze v uve-
nebo očekávání, že Software bude fungovat deném rozsahu použít, jestliže jakékoli pos-
bez poruch a přerušení nebo že všechny ne kytnutí této záruky je zakázáno ustanovením
zcela odpovídající části bude možné opravit místních zákonů, které nelze předvídat.
nebo že budou opraveny. Společnost Pioneer
dále neposkytuje žádná prohlášení nebo zár- 4 UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝVOZU
uky týkající se používání nebo výsledků pou- Souhlasíte a prohlašujete, že Software ani
žívání Software, pokud jde o jeho přesnost, žádné technické údaje získané od společnosti
spolehlivost či jiné. Pioneer ani samotný přístroj nebude vyvezen
mimo stát nebo oblast (“Stát”) spravovaný
3 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI vaší vládou (“Vláda”) kromě případů povole-
SPOLEČNOST PIONEER V ŽÁDNÉM PŘÍ- ných a schválených Vládou. Jestliže jste
PADĚ NEODPOVÍDÁ ZA VZNIKLÉ ŠKODY, oprávněně získali Software mimo váš Stát,
NÁROKY NEBO ZTRÁTY (VČETNĚ VZÁ- souhlasíte, že nebudete Software ani žádné
JEMNÝCH, NÁHODNÝCH, NEPŘÍMÝCH, technické údaje získané od společnosti
ZVLÁŠTNÍCH, NÁSLEDNÝCH NEBO VÝJI- Pioneer ani přístroj samotný dále exportovat
MEČNÝCH ŠKOD, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY (reexportovat), vyjma případů povolených
OBCHODU NEBO PODNIKÁNÍ, VÝDAJŮ, zákony a předpisy Vlády a zákony a předpisy
INVESTIC NEBO PŘÍSPĚVKŮ SOUVISEJÍ- platnými v místě, kde jste Software získali.
CÍCH S PODNIKÁNÍM JAKÉHOKLI DRUHU,
ZTRÁTY POVĚSTI NEBO ŠKOD, VŠE V 5 VÝPOVĚĎ SMLOUVY
NEOMEZENÉM ROZSAHU) V DŮSLEDKU Smlouva je platná až do její výpovědi. Smlou-
POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍ- vu můžete kdykoli vypovědět zničením Soft-
VAT SOFTWARE, A TO ANI TEHDY, JES- ware. Smlouva je rovněž vypovězena, jestliže
TLIŽE SPOLEČNOST PIONEER BYLA nesouhlasíte s některou podmínkou nebo
INFORMOVÁNA, VĚDĚLA NEBO MOHLA ujednáním. Při výpovědi tímto způsobem
VĚDĚT, ŽE K TAKOVÝM ŠKODÁM MŮŽE souhlasíte s tím, že Software zničíte.
DOJÍT. TOTO OMEZENÍ PLATÍ PRO VEŠ-

8 Cs

Licenční smlouva Kapitola

6 RŮZNÉ 02
Toto je úplná smlouva týkající se dané záleži-
tosti mezi vámi a společností Pioneer. Žádná Licenční smlouva
změna této Smlouvy nebude účinná bez pí-
semného ujednání se společností Pioneer.
Bude-li některé ustanovení této Smlouvy
prohlášeno za neplatné nebo nevynutitelné,
zůstávají zbývající ustanovení Smlouvy plat-
ná a účinná.

Cs 9

Kapitola

02 Licenční smlouva

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY mu, leasingu, publikování, udělování podli-
PRO DATA TELE ATLAS cencí nebo přenosu dat. Je výslovně
zakázáno stahovat programy a údaje obsa-
Tato právní dohoda byla původně napsána žené v datech, nebo je přenášet na jiné da-
v angličtině, a účelem tohoto překladu je tové nosiče nebo počítače. Je zakázáno
pouze pomoci čtenáři pochopit její obsah. odstraňovat nebo zakrývat jakýkoli text o
Proto, prosím, vezměte na vědomí, že dohoda autorských právech, ochranných známkách a
NENÍ právně totožná s původním anglickým oznámení nebo omezení.
textem.
2 Vlastnictví.
Licenční podmínky pro Data jsou chráněna autorskými právy. Tele
koncového uživatele Atlas a jeho poskytovatelé licencí si vyhrazují
všechna vlastnická práva. Souhlasíte s tím,
TOTO JE PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ (“SMLOUVA”) že nebudete měnit, odstraňovat, ničit ani zak-
MEZI VÁMI JAKO KONCOVÝM UŽIVATE- rývat jakýkoli text o autorských právech, a up-
LEM A SPOLEČNOSTÍ PIONEER a společ- ozornění či texty o vlastnictví obsažená v
nostmi, které jí v rámci licence poskytují datech. Aktuální autorská práva musí odpoví-
datový produkt (někdy souhrnně označováni dat sekci 12 níže.
jako “Poskytovatelé licence”). POUŽÍVÁNÍM
KOPIE DAT POSKYNUTÝCH V RÁMCI LI- 3 Omezení odpovědnosti.
CENCE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI A ANI TELE ATLAS ANI JEHO DODAVATELÉ
UJEDNÁNÍMI TÉTO SMLOUVY. NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VŮČI
UŽIVATELŮM ZA JAKÉKOLI NECHTĚNÉ
1 Poskytnutí licence. NÁSLEDNÉ, MIMOŘÁDNÉ, NEPŘÍMÉ
Poskytovatel licence vám uděluje nepřenosné NEBO PŘÍPADNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z
a nevýhradní oprávnění používat mapová TÉTO DOHODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU
data a informace o obchodních zájmových NEBO KRYTÍ NÁKLADŮ, NEMOŽNOSTI
bodech (dále jen “POI” – zkratka za points of POUŽITÍ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A
interest information), dále jen společně “data”, PODOBNĚ, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA
jejichž vlastníkem je Tele Atlas. Data obsaže- UŽIVATEL BYL NEBO NEBYL VYROZUMĚN
ná na těchto discích smíte používat výhradně O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.
pro osobní, nekomerční účely, a nikoli k pro- BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI ZDE UVE-
vozování kancelářských služeb, ani pro jiné DENÉ OPAČNÉ TVRZENÍ, NENESE TELE
účely zahrnující zpracování údajů jiných osob ATLAS ŽÁDNÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY VŮČI
nebo subjektů. Můžete vytvořit jednu (1) kopii UŽIVATELŮM V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI
dat pro účely archivace nebo zálohování, ale SPORU (BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALO-
jinak nesmíte kopírovat, reprodukovat, upra- BY) NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI
vovat, vytvářet odvozená díla, odvozené S TOUTO DOHODOU.
struktury ani zpětnou analýzu dat. Data jsou
určena k použití pouze s produkty PIONEER.
Data obsahují důvěrné a vlastnické informace
a materiály, a mohou obsahovat obchodní ta-
jemství. Proto souhlasíte s tím, že budete
data udržovat v tajnosti, a nebudete žádné
třetí straně sdělovat údaje, nebo jakékoliv
části dat žádným způsobem, včetně pronáj-

10 Cs

Licenční smlouva Kapitola

02

4 Zřeknutí se záruky. městnance, akcionáře, zástupce a obchodní Licenční smlouva
DATA JSOU POSKYTNUTA “JAK STOJÍ A zástupce) vůči veškeré odpovědnosti, ztrá-
LEŽÍ” A SPOLEČNOST PIONEER, JEJÍ tám, zraněním (včetně zranění se smrtelnými
POSKYTOVATELÉ LICENCE, OPRÁVNĚNÍ následky), požadavkům, činům, nákladům,
DISTRIBUTOŘI A DODAVATELÉ výdajům nebo nárokům jakéhokoli druhu,
(SOUHRNNĚ “DODAVATELÉ”) SE VÝ- včetně nákladů na právní zastoupení, ale
SLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH DALŠÍCH nejen jich, vzniklých z vašeho používání nebo
ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI ODVOZENÝCH, vlastnictví Dat nebo v souvislosti s ním.
VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK NEPORU-
ŠOVÁNÍ CIZÍCH PRÁV, PRODEJNOSTI, 7 Doplňková ustanovení týkající se
ÚČINNOSTI, ÚPLNOSTI, PŘESNOSTI, pouze dat o Velké Británii a Severním
OPRÁVNĚNÍ A VHODNOSTI PRO KONK- Irsku.
RÉTNÍ ÚČEL, ALE NEJEN JICH. SPOLEČ-
NOST PIONEER, JEJÍ POSKYTOVATELÉ 1 Koncový uživatel nesmí odstraňovat ani
LICENCE A DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ, zakrývat jakékoliv texty o autorských prá-
ŽE DATA SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO vech, ochranné známky ani omezující poz-
ŽE BUDOU PRACOVAT NEPŘETRŽITĚ A námky patřící geodetické instituci
BEZ CHYB. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ Ordnance Survey.
SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI PIONEER, JE-
JÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE, DODA- 2 Zříkáte se všech záruk Ordnance Survey,
VATELŮ NEBO KTERÉHOKOLI JEJICH jak výslovných, tak předpokládaných,
ZAMĚSTNANCE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU včetně, ale nikoli výhradně, předpokláda-
ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJE ných záruk bezchybnosti, obchodovatel-
ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI PIONEER, nosti, úplnosti, přesnosti a vhodnosti pro
JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE NEBO určitý účel. Koncový uživatel uznává, že
DODAVATELŮ A NA ŽÁDNOU TAKOVOUTO Ordnance Survey neposkytuje žádné záru-
INFORMACI NEBO RADU SE NEMŮŽETE ky, a neposkytuje žádný přehled o úplnosti,
SPOLÉHAT. TOTO ZŘEKNUTÍ SE JE ZÁK- přesnosti a aktuálnosti dat firmy Tele Atlas®
LADNÍ PODMÍNKOU TÉTO SMLOUVY A NA MultiNet® o Spojeném Království. Přijetí
TOMTO ZÁKLADĚ DATA PŘIJÍMÁTE. dat Tele Atlas® MultiNet® o území Spojené-
ho Království na tomto základě je nutnou
5 Výpověď. podmínkou použití. Data mohou obsahovat
Tato Smlouva bude okamžitě a automaticky údaje o poskytovatelích licencí včetně Ord-
bez upozornění vypovězena, jestliže porušíte nance Survey.
některou podmínku Smlouvy. Souhlasíte s
tím, že při vypovězení Smlouvy musíte vrátit 3 Zříkáte se veškeré odpovědnosti Ordnance
Data (včetně veškeré dokumentace a všech Survey ohledně dat Tele Atlas® MultiNet® o
kopií) společnosti PIONEER a jejím dodava- Spojeném Království.
telům.
4 Používání dat Tele Atlas® MultiNet® o Spo-
6 Odškodnění. jeném Království v jakékoli tištěné nebo
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete obha- publikované podobě, která má za následek
jovat a chránit společnost PIONEER, její pos- přidanou hodnotu, pro účely volné distri-
kytovatele licence a jejich dodavatele (včetně buce nebo prodeje veřejnosti bez předcho-
příslušných poskytovatelů licencí, dodavatelů, zího souhlasu Ordnance Survey je
spolupracovníků, poboček, přidružených spo- zakázáno.
lečností a příslušné představitele, ředitele, za-

Cs 11

Kapitola

02 Licenční smlouva

5 Odškodníte Ordnance Survey s ohledem 8 Další ustanovení pouze s ohledem na
na všechny nároky, požadavky nebo žalo- data o Norsku.
by, a to bez ohledu na povahu a důvody Koncový uživatel nesmí používat data Tele
nároku, požadavku nebo žaloby, které vy- Atlas® MultiNet® o Norsku k vytváření obchod-
plývají ze ztrát, nákladů, výdajů, škod nebo ních nebo všeobecných tištěných nebo digi-
zranění (včetně zranění s následkem smrti) tálních map podobných základním národním
způsobených používáním dat Tele Atlas® produktům Norského mapovacího úřadu.
MultiNet® o Spojeném Království.
9 Dodatečná ustanovení pro zájmové
6 Koncový uživatel přijímá povinnost pos- body Tele Atlas® Premium (“POI”). S ohle-
kytnout Ordnance Survey na požádání in- dem na licencované produkty POI Tele
formace o tom, jaké produkty nebo služby Atlas:
(Tato ustanovení pouze odkazují na výrobky,
obsahující data Tele Atlas, nebo odvozené které obsahují zájmové body Tele Atlas® Pre-
mium.)
z licencovaných produktů poskytuje. Koncový uživatel výslovně souhlasí s tím, že
7 Koncový uživatel je zodpovědný vůči Ord- nebude:
(a) není-li výslovně uvedeno jinak, poskytovat
nance Survey v případě zjištění porušení licence nebo jiným způsobem dodávat licen-
výše uvedených smluvních podmínek. cované produkty POI Tele Atlas jakékoli třetí
Koncový uživatel přijímá povinnost pos- straně za účelem dalšího prodeje, přidělování
kytnout Ordnance Survey na požádání in- podlicencí, redistribuce, nebo za účelem kom-
formace o tom, jaké produkty nebo služby pilace, rozšiřování, ověřování, doplňování,
přidávání nebo mazání z libovolného sezna-
obsahující data, nebo odvozené z licencov- mu adresátů, zeměpisných nebo obchodních
rejstříků, obchodních rejstříků, klasifikova-
aných produktů Tele Atlas poskytuje. ných adresářů, klasifikované reklamy, které
Ohledně auditů se prodávají, pronajímají, publikují, zasílají
Práva Tele Atlas, jak jsou definována v této nebo jakýmkoli způsobem dodávají třetím
dohodě, platí i pro auditory Ordnance Survey stranám;
a pro National Audit Office (Národní Kontrolní (b) vytvářet licencované produkty POI Tele
Úřad) v případě dodávky dat o Spojeném krá- Atlas dostupné v online prostředí, pokud nej-
lovství. Jakákoli splatná částka podléhá úro- sou náležitě zajištěny a / nebo šifrovány, aby
kům dvě procenta (2%) nad základní sazbou se zabránilo neoprávněnému přístupu k licen-
National Westminster Bank v době mezi covaným produktům POI Tele Atlas; a
datem splatnosti a datem platby (ať již před (c) používat licencované produkty POI Tele
nebo po rozsudku ). Atlas, ať už zcela nebo částečně, jako para-
Ordnance Survey a / nebo National Audit Of- metr pro (i) stanovení individuální způsobilosti
fice má právo provést koncovým uživatelům k úvěru nebo pojištění, (ii) spojení s podepiso-
audit účetnictví nebo účtů přímo a podle pře- váním individuálních pojištění, (iii) individuální
sně stejných podmínek. Držitel licence je tak hodnocení pro zaměstnání nebo povýšení,
zavázán povinností vůči Ordnance Survey, přeložení nebo ponechání zaměstnance, (iv)
který má toto právo kontroly vůči všem posky- v souvislosti s určením jednotlivých způsobi-
tovatelům produktů nebo služeb obsahujících losti k licenci nebo jiným výhodám uděleným
produkty Tele Atlas, nebo odvozených pro- vládním orgánem, nebo (v) pro oslovování po-
duktů a služeb. zůstalých po zemřelých osobách.
Držitel licence souhlasí s tím, že v případě
zjištění porušení licenčních podmínek pone-
sou příslušní koncoví uživatelé společnou a
nedílnou zodpovědnost vůči Ordnance Sur-
vey.

12 Cs

Licenční smlouva Kapitola

02

(d) vytvářet e-mailové nebo telemarketingové Ikony Značky Licencovaných Produktů Licenční smlouva
seznamy, pokud to není povoleno v této do- Tele Atlas, a tyto podmínky budou poskytn-
hodě. uty koncovému uživateli v poznámkách k
(e) koncový uživatel bude udržovat licencov- vydání produktu s přidanou hodnotou.
ané produkty POI Tele Atlas na internetu za c Pokud se koncový uživatel zúčastní jaké-
firewallem a zavede kontrolní systém, který koli komerční aktivity týkající se reklamy,
bude (i) chránit integritu licencovaných pro- placeného umístění, propagační nebo jiné
duktů POI Tele Atlas, (ii) řídit přístup k licen- podobné placené marketingové podpory
covaným produktům POI Tele Atlas a (iii) značky, s kterýmkoli majitelem (nebo jeho
zabrání neoprávněnému použití nebo kopíro- zástupcem) jakékoli ikony značky dodá-
vání licencovaných produktů POI Tele Atlas. vané s Ikonou Značky Licencovaných Pro-
duktů Tele Atlas, a není-li předem a
10 Dodatečná ustanovení pro Tele Atlas® písemně oběma stranami dohodnuto jinak,
Ikona Značky Licencovaných Produktů obdrží Tele Atlas nejméně dvacet pět pro-
Tele Atlas (“Ikona Značky Licencovaných cent (25%) všech příjmů získaných v rámci
Produktů Tele Atlas”): každé takové komerční akce.
(Tato ustanovení pouze odkazují na výrobky,
které obsahují Ikonu Značky Tele Atlas® Ikona 11 Doplňující ustanovení s ohledem na
Značky Licencovaných Produktů Tele Atlas.) Tele Atlas® 3D Landmarks Licencovaných
Produktů Tele Atlas (“3D Landmarks”):
a Použití Ikony Značky Licencovaných Pro- (Tato následující ustanovení pouze odkazují
duktů Tele Atlas a jejích částí koncovým na výrobky, které obsahují Tele Atlas® 3D
uživatelem, je omezeno na použití pouze Landmarks Licencovaných Produktů Tele
za účelem zvýšení hodnoty a / nebo použí- Atlas.)
vání prostorových vektorových dat zasla-
ných nebo vytvořených firmou Tele Atlas.
Bez ohledu na jakékoli jiné tvrzení uvedené
zde, nebo v jakékoliv příloze, koncový uži-
vatel v žádném případě nesmí používat
Ikonu Značky Licencovaných Produktů
Tele Atlas, nebo její části v souvislosti nebo
ve spojení s prostorovými vektorovými daty
vytvořenými jinou stranou, než Tele Atlas.
Koncový uživatel smí používat pouze
ikony, značky, loga, ochranné známky a
jiné prvky v rámci (a nikoli oddělené od)
mapových dat. Kromě toho, koncový uživa-
tel nesmí bez předchozího písemného
souhlasu Tele Atlas změnit barvu, tvar, veli-
kost a orientaci Ikony Značky Licencov-
aných Produktů Tele Atlas, která mu byla
dodána.

b Držitel licence souhlasí s tím, že používání
Ikony Značky Licencovaných Produktů
Tele Atlas podléhá všeobecným podmín-
kám stanoveným v této dohodě, a že
mohou existovat další podmínky a omezení
třetích stran, kterým podléhá používání

Cs 13

Kapitola copyrights shall cause legal proceed-
ings.”
02 Licenční smlouva c Tele Atlas® MultiNet® data o Francii. K
datu účinnosti, poznámka o autorských
Držitel licence souhlasí s tím, že jakmile to právech je:“© IGN France.”, “Michelin
bude prakticky možné, ale ne později, než pro data © Michelin 2009”
první novou verzi produktu s přidanou hodno- d Tele Atlas® MultiNet® data o Spojeném
tou, zahrne do všech následujících licencí 3D Království (s výjimkou Severního Irska).
Landmarks a do všech textů o autorských K datu účinnosti platí následující: Tento
právech a do pole “O produktu” veškeré do- produkt zahrnuje mapová data licencov-
ložky o autorských právech na každý produkt aná úřadem Ordnance Survey se souh-
s přidanou hodnotou související se zobrazo- lasem úřadu kontrolora tiskovin Jejího
váním těchto značek. Bez ohledu na výše Veličenstva. ©Crown copyright a / nebo
uvedené, Tele Atlas má právo rozhodnout se databázové oprávnění2009. Všechna
podle svého uvážení, že v následující verzí li- práva vyhrazena. Číslo licence
cencovaných produktů odstraní specifické 100026920.
značky 3D Landmarks. V takovém případě, e Tele Atlas® MultiNet® data o Severním
jakmile to bude prakticky možné, ale ne poz- Irsku. K datu účinnosti, poznámka o
ději, než s první novou verzí produktu s přida- autorských právech je: “Ordnance Sur-
nou hodnotou, držitel licence odstraní tyto vey of Northern Ireland.”
značky 3D Landmarks z produktu s přidanou f Tele Atlas® MultiNet® data o Norsku. K
hodnotou následující doložky o aktualizaci li- datu účinnosti, poznámka o autorských
cencovaného produktu Tele Atlas. Tele Atlas právech je: “© Norwegian Mapping
nenese odpovědnost za případné škody, nák- Authority, Public Roads Administration /
lady nebo výdaje vzniklé takovým odstraně- © Mapsolutions.”
ním značek 3D Landmarks z licencovaného g Tele Atlas® MultiNet® data o Rusku: K
produktu Tele Atlas, nebo opomenutím od- datu účinnosti, poznámka o autorských
stranit tyto 3D Landmarks držitelem licence právech je: “© Roskartographia”
na produkt s přidanou hodnotou.
h Tele Atlas® MultiNet® data o Švýcarsku.
12 Prohlášení o autorských právech. K datu účinnosti, poznámka o auto-
Držitel licence viditelně zobrazí všechny rských právech je: “© Swisstopo.”
platné texty o autorských právech na licen-
covaném produktu Tele Atlas na úvodní obra- i Tele Atlas® MultiNet® data o Nizozemí.
zovce, v kódu, na paměťovém médiu, na K datu účinnosti, poznámka o auto-
obalu, v sekci “Nápověda / O aplikaci”, v přír- rských právech je: “Topografische on-
učce pro obsluhu a ve všech zobrazených derground Copyright © Dienst voor het
nebo vytištěných obrázcích map, pro každý kadaster en de openbare registers,
produkt s přidanou hodnotou, který je založen Apeldoorn 2006.”
na:

1 Tele Atlas® MultiNet® Evropa. K datu účin-
nosti, poznámka o autorských právech je:
“Data Source © 2009 Tele Atlas B.V.”, a
dále “based on”:
a Tele Atlas® MultiNet® data o Rakousku.
K datu účinnosti, poznámka o auto-
rských právech je: “© BEV, GZ 1368/
2003.”
b Tele Atlas® MultiNet® data o Dánsku. K
datu účinnosti, poznámka o autorských
právech je: “© DAV, violation of these

14 Cs

Licenční smlouva Kapitola

13 Různé. 02
Toto je exkluzivní a kompletní dohoda mezi
poskytovatelem licencí a vámi o jeho materiá- Licenční smlouva
lech. Nic v této dohodě nesmí mezi poskyto-
vatelem licencí a vámi vytvořit společný
podnik, partnerství, ani vztah ředitel-agent.
Oddíly 2, 5 a 7 - 12 platí i po vypršení platnosti
nebo ukončení této dohody. Tuto dohodu
může změnit, upravit či editovat pouze firma
PIONEER. Bez předchozího písemného
souhlasu firmy PIONEER nesmíte přepisovat
žádné části této dohody. Berete na vědomí a
na srozuměnou, že data mohou být předmě-
tem omezení vývozu a souhlasíte, že se přiz-
působíte všem platným zákonům o vývozu. V
případě, že některé ustanovení nebo část
některého ustanovení této dohody bude ozna-
čena jako neplatná, protiprávní nebo nevyma-
hatelná, toto ustanovení nebo jeho část musí
být vyřazena z této dohody, a zbývající část
této dohody je platná, legální a vymahatelná v
maximální možné míře. Veškerá oznámení
ohledně této dohody musí být doručena kurýr-
em firmě PIONEER, na právní oddělení.

Cs 15

Kapitola

02 Licenční smlouva
Licenses

16 Cs

Licenční smlouva Kapitola

02

Licenční smlouva

Cs 17

Kapitola

02 Licenční smlouva

18 Cs

Licenční smlouva Kapitola

02

Licenční smlouva

Cs 19

Kapitola

02 Licenční smlouva

20 Cs

Databáze Kapitola

Informace k datům pro 03
mapovou databázi
Databáze
! V databázi nemusí být zachyceny úpravy
silnic, ulic/dálnic, terénu, staveb nebo ji-
ných předmětů, ke kterým došlo v době je-
jího vytváření. Samozřejmě nebudou
zaznamenány ani ty úpravy, ke kterým
došlo po této době.

! Bez ohledu na existující a nově postavené
objekty se mohou data lišit od skutečného
stavu.

! Podrobnosti o pokrytí map tohoto navigač-
ního systému najdete na našem webu.

! Je přísně zakázáno reprodukovat a použí-
vat tuto mapu jako celek nebo jakoukoli její
část bez povolení vlastníka autorských
práv.

! Jestliže se místní omezení dopravy nebo
podmínky liší od těchto dat, dodržujte mís-
tní omezení dopravy (např. značky, semaf-
ory atd.) a podmínky (např. stavba, počasí
atd.).

! Údaje o dopravních omezeních v mapové
databázi platí pouze pro osobní vozy běž-
ných rozměrů. Pamatuje si, že databáze
neobsahuje omezení týkající se větších
vozů, motocyklů a jiných nestandardních
vozidel.

! Verze mapy, Tele Atlas. Vyd. 06/2009.
! Používá NNG

Cs 21

Kapitola

04 Pokyny pro aktualizování

Probíhá proces aktualizace Příprava k aktualizaci
navigačního systému
Kontrola čísla zařízení
1 Zkontrolujte číslo zařízení navigačního
systému. Nejprve zkontrolujte číslo zařízení
= Pro více informací o činnosti, viz Kon- (DEVICE NUMBER, zobrazené jako
trola čísla zařízení <tato strana>. Číslo zařízení nebo Číslo zařízení) navigační-
ho systému pro pozdější postup. Pro zobraze-
j ní čísla zařízení učiňte následující:

2 Zkontrolujte informace o verzi. 1 Zaparkujte vozidlo na bezpečném
= Pro více informací nahlédněte do Kon- místě a použijte ruční brzdu.
trola aktuální verze <tato strana>.
2 Vložte aktualizovanou SD paměťovou
j kartu do otvoru pro SD karty.

3 Získání hesla pro autorizaci. 3 Vypněte spínač zapalování a opět jej
= Pro více informací nahlédněte do Získá- zapněte, aby se navigační systém opět
ní hesla pro autorizaci <další strana>. spustil.
Po krátké pauze se objeví číslo zařízení.
j
4 Aby se předešlo pochybením, zazna-
4 Aktualizujte softwarový program navigační- menejte si číslo zařízení (Číslo zařízení) na
ho systému. dodané kartě s číslem média
= Pro více informací o činnosti, viz Aktua- (MEDIA NUMBER CARD).
lizuje se softwarový program a data-
báze map <další strana>. 5 Stiskněte [Storno].
Navigační systém se restartuje.
j
6 Vypněte motor vozidla pro ukončení
5 Kontrola, zda aktualizace proběhla systému.
správně. Navigační systém je vypnutý.
= Pro více informací nahlédněte do Kon-
trola, zda aktualizace proběhla správně 7 Vyjměte aktualizovanou SD paměťo-
<strana 24>. vou kartu.

j Kontrola aktuální verze

6 Aktualizace firmwaru Bluetooth. Je možné,že budete potřebovat informace o
= Pro více informací nahlédněte do Ak- verzi pro potvrzení dokončení aktualizace.
tualizace softwaru bezdrátové technolo- Zkontrolujte informace o verzi následujícími
gie Bluetooth <strana 25>. kroky.

1 Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení
“Hlavní nabídka”, poté stiskněte [Nastave-
ní].

2 Stiskněte [Systémová nastavení].
Objeví se nabídka “Systémová nastavení”.

22 Cs

Pokyny pro aktualizování Kapitola

04

3 Stiskněte [Informace o službě] v na- ! Nikdy nespouštějte aktualizaci pokud Pokyny pro aktualizování
bídce “Systémová nastavení”. navigační zařízení běží na baterii. V
opačném případě nebude aktualizace
4 Zaznamenejte si verzi zobrazenou v dokončena z důvodu vybití baterie.
“Mapová verze:” a “Verze:”.
1 Zaparkujte vozidlo na bezpečném
Získání hesla pro autorizaci místě a použijte ruční brzdu.
2 Vložte aktualizovanou SD paměťovou
Pro obdržení hesla doporučujeme použít počí- kartu do otvoru pro SD karty.
tač s připojením k internetu. 3 Vypněte spínač zapalování a opět jej
zapněte, aby se navigační systém opět
Pro aktualizaci je nutné získat online jedi- spustil.
nečné heslo. Přejděte na webové stránky a Po krátké pauze se objeví číslo zařízení.
získejte heslo. 4 Stiskněte [OK].
Jsou vyžadovány následující informace.
! Číslo média (MEDIA NUMBER) vytištěné Po krátké pauze se zobrazí klávesnice pro za-
dání hesla.
na kartě s číslem média
(MEDIA NUMBER CARD) p Pro zrušení aktualizace stiskněte [Storno].
! Číslo zařízení (DEVICE NUMBER) vašeho 5 Vložte získané heslo pro ověření, poté
navigačního systému stiskněte [Hotovo].

1 Pro obdržení hesla přejděte na násle-
dující webovou stránku.
http://www.pioneer.eu/UnlockNavgate
Pro získání hesla dbejte následujících pokynů
na webových stránkách.

2 Zapište obdržené heslo.
Je třeba přesně vložit toto heslo. Aby se pře-
dešlo pochybením, zaznamenejte si své
heslo.

Aktualizační postup Po stisknutí [Hotovo] systém spustí ověřová-
ní. Po ukončení řádného ověření se objeví
Aktualizuje se softwarový hlášení o potvrzení.
program a databáze map

Tato část popisuje aktualizační postup pro na-
vigační systém.
p Aktualizace zabere celkem přibližně 40

minut.
p Pokud použijete AVIC-F500BT, řiďte se

níže uvedeným návodem.
! Zcela vypněte navigační zařízení stis-

knutím a podržením vypínače.

Cs 23

Kapitola

04 Pokyny pro aktualizování

6 Stiskněte [Ano] pro spuštění aktuali- 9 Vyčkejte na dokončení aktualizačního
zace. procesu.

UPOZORNĚNÍ
NIKDY nestartujte nebo nevypínejte navigační
systém, pokud vidíte tuto obrazovku.

Navigační systém se restartuje a poté se Po dokončení instalace dojde k restartu navi-
spustí insatalace. gačního systému.

p Pro zrušení aktualizace stiskněte [Ne]. 10 Stiskněte jazyk, který si přejete na
Po dokončení programu aktualizace se objeví obrazovce používat.
potvrzující hlášení.
7 Stiskněte [OK]. 11 Stiskněte jazyk, který si přejete použít
pro hlasovou navigaci.
Hlášení, potvrzující, zdali si přejete ponechat Objeví se obrazovka “Hlavní nabídka”.
zobrazenou aktuální úvodní obrazovku.
8 Stiskněte klávesu, pokud si přejete 12 Vyjměte aktualizovanou SD paměťo-
zvolit. vou kartu.
Navigační systém se restartuje a poté se
spustí insatalace. Kontrola, zda aktualizace
proběhla správně

Zobrazí se obrazovka “Informace o službě”
pro porovnání aktuálního čísla verze s přede-
šlým.
= Pro více informací nahlédněte do Kontrola

aktuální verze <strana 22>.

24 Cs

Pokyny pro aktualizování Kapitola

04

Aktualizace softwaru bezdrátové 9 Stiskněte [OK].
technologie Bluetooth
10 Vyjměte aktualizovanou SD paměťo-
Pro kontrolu kompatibility telefonu navštivte vou kartu.
webové stránky společnosti Pioneer. Pokud je Aktualizace je dokončena.
Váš telefon v seznamu a Vy si přejete aktuali-
zovat, po dokončení automatické aktualizace Pokyny pro aktualizování
manuálně aktualizujte firmware Bluetooth.

http://www.pioneer.eu

p Registrované telefony, které byly uvedené
na obrazovce “Spojení”, jsou vymazány
aktualizací softwaru.

1 Zaparkujte vozidlo na bezpečném
místě a použijte ruční brzdu.

2 Vložte aktualizovanou SD paměťovou
kartu do otvoru pro SD karty.

3 Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení
“Hlavní nabídka”.

4 Stiskněte [Telefon].
Objeví se obrazovka “Nabídka Telefon”.

5 Stiskněte [Nastavení telefonu].
Objeví se obrazovka “Nastavení telefonu”.

6 Stiskněte [Aktualizace softwaru Blue-
tooth].
Je zobrazena aktuální verze.

7 Stiskněte [Aktualizace softwaru].
Spustí se aktualizace.

8 Vyčkejte na dokončení aktualizace.
Po dokončení aktualizace se zobrazí hlášení.

Cs 25

Kapitola

05 Změny aktualizovaného programu

Pokud navigační systém aktualizujete pomocí Obrazovka mapy se zobrazením 2D (Režim se zo-
SD paměťové karty, systém bude obsahovat brazením směru cesty nahoře)
následující změny.

Funkce navigace Obrazovka mapy vždy zobrazuje směr vozi-
dla, které míří směrem k hornímu okraji obra-
Ukazatel a doporučená trasa zovky.
Při zvoleném režimu “Směr cesty nahoře” je
Ukazatele se objeví společně s doporučenou zobrazeno .
trasou tam, kde se ve vašen směru jízdy vys-
kytují silnice s více pruhy. Zvýrazněná trasa Obrazovka mapy se zobrazením 2D (Režim se zo-
značí doporučenou trasu. brazením severu nahoře)

p Tato informace je založena na databázi
map. Proto se informace může lišit od sku-
tečné situace. Použijte ji jako směrový
odkaz pro vaši cestu.

Přepnutí režimu mapy V horní části obrazovky mapy bude vždy zo-
brazen sever.
Zobrazí se několik map. Pokud je zvolen režim “Sever nahoře”, je zo-
Stisknutím přepínače režimu mapy změníte brazeno .
zobrazení mapy.
Obrazovka mapy se zobrazením 3D

Přepínač režimu mapy

Pokud je zvolena obrazovka mapy se zobra-
zením 3D, je zobrazeno .

26 Cs

Změny aktualizovaného programu Kapitola

05

1 Pro zobrazení obrazovky navigační 3 Vložte požadovanou adresu. Změny aktualizovaného programu
mapy stiskněte tlačítko MAP.
p Pokud vložené číslo domu nebylo naleze-
2 Stiskněte přepínač režimu mapy pro no, objeví se hlášení. V tomto případě
přepnutí zobrazení mapy. bude po stisknutí [OK] zvoleno nejbližší
Každým stisknutím přepínače režimu mapy číslo domu.
změní zobrazení mapy následovně:
Obrazovka mapy se zobrazením 2D (Režim 4 Zvolte požadovanou kategorii.
se zobrazením směru cesty nahoře) — Obra-
zovka mapy se zobrazením 2D (Režim se zo-
brazením severu nahoře) — Obrazovka mapy
se zobrazením 3D

Skrytí tlačítek pro ovládání úhlu
sklonu a otáčení

Stisknutím se skryjí tlačítka pro ovládání
úhlu sklonu a otáčení.

Tlačítka pro ovládání úhlu sklonu a otáčení Jestliže v rámci zvolené kategorie existuje
více podrobnějších kategorií, opakujte tento
Vyhledání POI (bodů zájmu) krok tolikrát, kolikrát je třeba.
kolem adresy Pro vyhledání POI zadáním názvu POI ve
zvolené kategorii stiskněte [Hledat].
1 Stiskněte [Cíl] na “Hlavní nabídka”, Stiskem [Vše] vypíšete všechny POI, které
poté stikněte [POI]. jsou obsaženy v aktuálně zobrazených kate-
goriích.
2 Stiskněte [Adresa v okolí].
5 Stiskněte požadované POI.

Cs 27

Kapitola

05 Změny aktualizovaného programu

p Stisknutím lišty [Název] uspořádáte mož- 2 Stiskněte stopu, kterou si přejete pře-
nosti v seznamu podle abecedy. hrát.

p Stisknutím lišty [Vzdál.] uspořádáte mož-
nosti v seznamu podle vzdálenosti.

6 Zvolte jednu z možností na spodní
části obrazovky mapových podkladů pro
volbu další činnosti.

Pro nastavení vaší zvolené polohy, jako je cíl (Vložtpož adovanou. USB)
cesty a výpočet trasy k tomuto bodu, stiskněte Právě přehrávaná stopa je zvýrazněna.
[Trasa...] a poté [Přejít do tohoto místa Stisknutím nebo přepnete volbu na další
nyní]. nebo předešlou stranu seznamu.

= Pro podrobnější informace o dalších čin- p Pomlčka (–) se zobrazí tehdy, nejsou-li k
nostech na obrazovce mapových podkladů dispozici odpovídající informace.
nahlédněte do uživatelské příručky navi-
gačního systému. 3 Pro návrat k předešlé obrazovce stis-
kněte [Detail].
Funkce AV
Nabídka Nastavení
Volba stopy ze seznamu
Plochy s texturou
Seznam vám umožní vidět přehled názvů
skladeb, názvů souborů či názvů složek na Nastavení bylo změněno, takže systém může
disku a zvolit jednu z nich pro přehrání. vždy vykreslit mapu graficky.

1 Stiskněte [Seznam]. Nastavení POI

“Řídit POI” se změní na “Nastavení POI ” a
poloha klávesy je posunuta.

1 Stiskněte [Vizuální podoba mapy] v re-
žimu “Nastavení navigace”.
Objeví se obrazovka “Nastavení vizuální po-
doby mapy”.

28 Cs

Změny aktualizovaného programu Kapitola

05

2 Stiskněte [Nastavení POI ]. 4 Stiskněte požadovanou možnost.

Zobrazené informace Nastavit Trasy Změny aktualizovaného programu

Znaky v okně Multi-Info se zvětší. Jsou přidány klávesy [Exportovat vše ] a
[Smazat vše].
1 Stiskněte [Vizuální podoba mapy] v re-
žimu “Nastavení navigace”. 1 Stiskněte [Vizuální podoba mapy] v re-
Objeví se obrazovka “Nastavení vizuální po- žimu “Nastavení navigace”.
doby mapy”. Objeví se obrazovka “Nastavení vizuální po-
2 Stiskněte [Zobrazené informace]. doby mapy”.
Objeví se obrazovka “Zobrazené infor-
mace”. 2 Stiskněte [Nastavit Trasy].
3 Stiskněte klávesu na pravé straně “Po- Objeví se seznam již nahraných záznamů
líčko A:” pro zobrazení možností. tras.

3 Stiskněte požadovaný záznam trasy ze
seznamu.

Objeví se další informace o záznamu trasy.
p Stisknutím [Exportovat vše ] ihned expor-
tujete všechny aktuálně uložené záznamy
tras do externího uložiště (USB nebo SD).

Cs 29

Kapitola

05 Změny aktualizovaného programu

4 Stiskněte požadovanou klávesu k pro- 2 Stiskněte [Obnovit výchozí hodnoty]
vedení operace. nebo [Smazat uživatelské informace].

Smazat vše: p Dejte zvláště pozor na to, abyste omylem
Stisknutím této klávesy smažete všechny záz- nesmazali některé položky, protože smaza-
namy tras. ná data nemohou být obnovena.

Změny přednastavených hodnot 3 Stiskněte [OK].
Navigační systém bude restartován.

Nabídka Nastavení

Položky nabídky Před aktua- Po aktuali-

lizací zaci

Couvací kamera Vyp Zap

AV1 vstup Vyp iPod

Varování vys. rychl. Zap Vyp

MUTE Vstup/GUIDE MUTE ATT

Obnovit výchozí hodnoty

Resetuje různá nastavení zaznamenaná v na-
vigačním systému a obnoví jejích výchozí či
tovární nastavení.
p Některá data zůstanou. Nejprve si přečtěte

Nastavení položek bude vymazáno.
= Detailní informace o položkách, které

budou vymazány získáte v Nastavení po-
ložek bude vymazáno <další strana>.

1 Stiskněte [Obnovit výchozí] v režimu
“Systémová nastavení”.

30 Cs

Změny aktualizovaného programu Kapitola

05

Nastavení položek bude vymazáno Změny aktualizovaného programu

Položky ke smazání se liší v závislosti na metodě resetování. Položky uvedené v následující tabulce se vrátí na své
výchozí či tovární nastavení.
Téměř všechny položky neuvedené níže budou zachovány. Některé položky, které se mají vrátit na své výchozí hod-
noty, však nejsou uvedeny, jestliže hodnota nastavení může být uživatelem jednoduše obnovena, jako je poslední
měřítko mapy, poslední stav AV provozní obrzovky, atd.
— : Nastavení bude ponecháno.
1: Nastavení bude vymazáno a navráceno ke standardnímu nastavení nebo nastavení z továrny.
Metoda 1: Stiskněte tlačítko RESET.
Metoda 2: Obnovit výchozí hodnoty
Metoda 3: Smazat uživatelské informace

Funkce navigace Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3
1 1
Všechna nastavení na “Ovládací panel TMC” — — 1
— 1
“Historie” na “Adresa” — — 1
— 1
Nabídka Cíl Historie — — 1
1 1
Oblíbené —
1 1
“Uložená hledání” na “POI” —
— 1
Nastavit domů —
1 1
Nastavení času a GPS, Vizuální podoba — — 1
mapy, Trasa, Varování, Místní nastavení — 1
1 1
Nastavení navigace Nastavení zvuku —
“Hlas”, “Klávesy”, “Dyn. hlasitost (Zap/Vyp)” 1 1
— 1
Nastavení zvuku —
“Hlavní”, “Dyn. hlasitost (Max rychlost:,Min
rychlost:)”

Systémová nastave- Jazyk —
ní Další nastavení —

Data ikony špendlíku —

Další Údaje absolutní rychlosti —
(vytvořená uživatelem) —

Údaje absolutní rychlosti (*1)
(importovaná z SD/USB)

Heslo proti krádeži —

(*1) Importovaná data nejsou smazána. Obnovena budou pouze data vymazaná dříve.

Audio funkce Širokoúhlý režim Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3
Další nastavení — — 1
Nastavení AV Všechna nastavení 1 — —
1 — —
Zvuk AV Všechna nastavení (*2)
CD, ROM, DivX, FM, 1 ——
AM

Cs 31

Kapitola

05 Změny aktualizovaného programu

Audio funkce Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3
— —
DVD-V, DVD-VR Všechna nastavení 1 — 1
— —
SD, USB Všechna nastavení (*2) 1

Nastavení hlasitosti pro zdroje AV, hlasitost TA 1

(*2) Všechna nastavení včetně nastavení v nabídce “Function” jsou vymazána.

Funkce telefonu Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3
— — 1
Hlasitost telefonu — — 1
— — 1
Přijaté hovory — — 1
— — 1
Nabídka Telefon (*3) Volaná čísla — — 1

Zmeškané hovory

Nastavení telefonu

Kontakty (*3) Všechny položky

(*3) Veškerá uložená data 3 uživatelů jsou vymazána.

32 Cs

Příloha

Ostraňování problémů

Problémy v postupech aktualizace

Příznak Příčina Činnost

Proces aktualizace se nespustí Je vložena špatná aktualizační SD Vyjměte aktualizovanou SD paměťovou
a navigační systém se spouští paměťová karta. kartu a poté vložte správnou aktualizovanou
jako obvykle. SD paměťovou kartu.

Aktualizační SD paměťová karta Vypněte spínač zapalování a opět jej zap-
byla vložena, když byl navigační něte, aby se navigační systém opět spustil.
systém zapnutý.
Vyjměte aktualizovanou SD paměťovou
Zobrazuje se obrazovka, ze které kartu a zobrazte mapu s aktuální polohou, Ostraňování problémů
se nemůže proces aktualizace poté opět kartu vložte.
spustit.

Hlášení při postupech aktualizace

Hlášení Když Jak postupovat

Vyskytla se chyba a aktuali- Z nějakého důvodu nebylo možné Poraďte se se svým autorizovaným dealer-
zace selhala. Obraťte se na aktualizovat data. em Pioneer.
svého prodejce nebo autori-
zovaný servis Pioneer.

Cs 33

34 Cs

Cs 35

PIONEER CORPORATION Vydáno společností Pioneer.
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Autorská práva © 2010 společnosti
Kanagawa 212-0031, JAPAN Pioneer.
Všechna práva vyhrazena.
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

<KMZZX> <10G00000> <CRB3504-A> EU


Click to View FlipBook Version