The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Devolo D 9890 Home Control Smoke Detector CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 08:18:24

Devolo D 9890 Home Control Smoke Detector CZ

Devolo D 9890 Home Control Smoke Detector CZ

Home Control Smoke Detector

Detektor kouře ZAČÍNÁME

2

Děkujeme vám za důvěru k produktům značky Devolo.

Před instalací zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uložte si tyto pokyny
k pozdějšímu použití.
Ikony:

Velmi důležité upozornění. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození
zařízení.

Důležité upozornění, které je potřeba dodržovat.

Informace a tipy pro konfiguraci zařízení.

Užívání
Používejte toto zařízení, tak jak je popsáno v následujících pokynech, abyste předešli
poškození zařízení či úrazu.

CE prohlášení o shodě

Výrobky odpovídají základním požadavkům směrnic 2014/53 / EU, 2014/35 / EU
a dalším příslušným ustanovením zákona o rádiových a telekomunikačních
vysílacích zařízeních (FTEG) a jsou určeny pro použití v EU , Švýcarsku a
Norsku. K dispozici je výtisk prohlášení CE.

3
devolo Home Control

Home Control (také známá jako inteligentní domácnost) se týká specifické kontroly elektrických
domácích zařízení. Sysém Home Control od devolo používá Z-WaveTM wireless standardy.

Systém Home Control vyžaduje Z-WaveTM- kompatibilní řídicí jednotku, jako je Centrální jednotka

od společnosti devolo. Použijte Portál Home Control pro koordinaci Detektoru Kouře Home
Control a všech ostatních zařízení Home Control. K Centrální jednotce Home Control můžete
přistupovat prostřednictvím aplikace devolo a na adrese www.mydevolo.com v prohlížeči.

Další informace o nastavení centrální jednotky domácího ovládání naleznete v
nápovědě k instalaci a / nebo online nápovědě Home Control.

Přístup k Home Control Centrální jednotce přes my devolo app (určeno pro smartphony a tablety)

Otevřete my devolo app ı Home Control a zvolte Home Control Central Unit.

Přístup k Home Control Central Unit přes prohlížeč (PC/laptop)

Na stránce www.mydevolo.com ı Home Control zvolte Home Control Central Unit.

Další informace o ovládání a konfiguraci všech zařízení Home Control
Devolo a příkladů aplikací naleznete na stránkách 11-17.

4

5

The Home Control Smoke Detector - Detektor kouře

Detektor kouře Home Control upozorňuje na výskyt kouře zvukovým signálem, vizuálně pomocí
LED diody, prostřednictvím textové a push zprávy, e-mailu nebo app. Díky elektronickým
upozorněním (email, text, app), které mohou být odesílané na více mobilních telefonních čísel a
e-mailových adres (vámi zvolených), můžete okamžitě reagovat, i když jste na cestách. V
kombinaci s jinými zařízeními Home Control může detektor kouře Home Control pomocí
Centrální jednotky Home Control například dodatečně zapnout osvětlení a otevřít žaluzie.

6

Bezpečnostní pokyny

Upevněte Detektor kouře Home Control na strop do středu místnosti nebo
nejméně 50 cm od stěn, stropních trámů nebo svítidel.
Zapněte Detektor kouře Home Control co nejvíce horizontálně (ne více než
20 ° pokud se jedná o šikmou střechu).
Ve stropním hřebenu a místnostech se stropem do štítu > 20 ° se mohou
tvořit kapsy horkého vzduchu. V tomto případě upevněte detektor kouře
Home Control nejblíže 50 cm a nejdále 1 m od hřebenu střechy / stropu.
Nepřipojujte detektor kouře Home Control v blízkosti vzduchotechniky
nebo v místech s možností silných průvanů.
Nezapojujte Detektor kouře Home Control do míst, kde se běžně vyskytuje
pára, kouř nebo prach.
Pokud je plocha, která má být monitorována > 60 m2 nebo je přerušena
stropními nosníky, nainstalujte v tomto místě více detektorů kouře.
Detektor kouře Home Control nesmí být při malování místnosti ušpiněn
od barvy nebo nabarven! Barva zablokuje ventilační otvory a vstupy pro
kouř, což způsobí, že zařízení nebude správně fungovat.

7

Nepoužívejte zapálenou cigaretu, abyste otestovali, zda Detektor kouře Home
Control funguje správně! Cigaretový kouř ucpává ventilační otvory a kanálky, což
způsobuje, že zařízení není schopno správně fungovat.
Pomocí testovacího tlačítka pravidelně kontrolujte (přibližně 1x za měsíc), zda
Detektor kouře Home Control funguje správně (viz část Testování Alarmu na straně
10).

Detektor kouře Home Control musí být vyměněn každých 10 let!

Baterie

Vždy udržujte baterie mimo otevřený plamen a vysoké teploty. Vyhněte se přímému
slunečnímu záření a tepelnému záření!
Vždy odstraňte všechny baterie ze zařízení na baterie, která pouze skladujete a
nepoužívají se.
Staré baterie mohou vytékat a tak poškodit zařízení!
Nepoužívejte dobíjecí baterie!
Při vkládání baterií se ujistěte, že polarita je správná. Nesprávné používání baterií
může poškodit zařízení!

Do Detektoru kouře Home Control se používají běžně dostupné alkalické
baterie AA. Informace o výměně baterie naleznete v online nápovědě Home
Control.

8
Instalace Detektoru kouře Home Control

Detektor kouře Home Control je určen pouze pro vnitřní použití.

ቢ Otočením krytu detektoru proti směru hodinových ručiček, otevřete zadní desku krytu a
dostanete se do prostoru pro baterie.

Šroubky Místo pro baterie

Testovací
tlačítko s LED

Demontážní alarm

Zadní deska Ochraný kryt

Otevřením zadní desky Detektoru kouře Home Control spouští alarm
(Demontážní Alarm), který lze vypnout pouze vyjmutím baterie nebo
opětovným uzavřením zadní desky Detektoru kouře Home Control. Tón
alarmu je hlasitý a pronikavý a může způsobit poškození sluchu.
Zůstávejte minimálně 50 cm od detektoru.

9

Při instalaci do zdi pomocí šroubů se ujistěte, že se v místě instalace nenachází
žádné plynové, vodovodní a ani elektrické vedení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo jiné!
ባ Použijte zadní díl detektoru k označení otvorů a vyvrtání do požadovaného umístění, následně
pomocí šroubů připevněte zadní díl detektoru ke stropu/střeše.

Deaktivační alarm musí být stisknutý po uzavření Detektoru kouře.

ቤ Nyní vložte baterii ve správné poloze (viz označení v prostoru pro baterie) do Detektoru
kouře Home Control.

Když vkládáte baterii, bez použití síly zatlačte červenou pojistku. Tím se zabrání

uzavření prostoru pro baterie aniž by byla baterie vložena.

ብ Uzavřete kryt prostoru pro baterie.
ቦ Do 3 minut nasaďte kryt Detektoru na zadní desku a otočte ve směru hodinových ručiček

na doraz. V opačném případě, Detektor kouře Home Control spustí Alarm.
ቧ Úspěšné dokončení instalace poznáte, pokud uslyšíte krátký akustický zvuk alarmu a

Detektor kouře Home Control každých 10 sekund žlutě blikne.

10

Přihlášení Detektoru kouře k Centrální jednotce (např. Centrální jednotka Home Control)

ቨ Když se přihlašujete k centrální jednotce Home Control od devolo, následujte instrukce pro

devolo Home Control na stránce 3 a zvolte Home Control Central Unit dále Devices ı Add
device ı devolo Home Control Smoke Detector. Dále postupujte podle pokynů v textu (pouze

anglicky) nebo následujte video průvodce a přihlaste se tak k Centrální jednotce Home
Control.

Od tohoto okamžiku můžete pohodlně ovládat Detektor kouře pomocí portálu
Home Control a Centrální jednotky Home Control.
Další informace o nastavení a konfiguraci, stejně jako o příkladech aplikací
naleznete v online nápovědě Home Control.

Test alarmu

8) Držte tlačítko stisknuté, dokud nezazní akustický signál alarmu a LED dioda zabliká červeně.

9) Pro vypnutí testu alarmu jednoduše uvolněte tlačítko.

Zařízení vydává hlasitý a pronikavý tón alarmu, který může způsobit
poškození sluchu. Zůstanete při testování vzdáleni minimálně 50 cm
od zařízení.

Přehled funkcí portálu Home Control 11

po přihlášení na www.mydevolo.com klikněte na ikonu Home Control

zvolte již registrovanou Centrální Jednotku kterou chcete spravovat (může být zobrazeno i více
Centrálních Jednotek) nebo přes symbol + přidejte novou

12

Ovládací menu je zobrazeno ve vrchní části stránky.

Dashboard - plocha, sloužící pro rychlý přehled a přístup k nastavení jednotlivých zařízení či
funkcí. Jednoduše si zde vytvořte vlastní přehledy zařízení např. dle pokojů, pater
apod.
Možnost mít i více ploch, např 1-6 (viz obrázek)

13

Devices - zde jsou zobrazena veškerá zařízení registrovaná k Centrální jednotce.
Na této stránce můžete také přidávat nová zařízení k Centrální Jednotce.

Pro přidání zařízení klikněte na
symbol + vpravo nad tabulkou.

Zobrazí se nabídka zařízení
pro přidání, zvolte vybrané a
dále následujte video průvodce.

14

Groups - zde můžete vytvářet skupiny pro zařízení, která mají fungovat společně.

Příklady: Termostatická radiátorová hlavice a Pokojový termostat - udržování prostorové teploty
Detektor kouře a Siréna - Zvukový alarm při detekci kouře
Chytrá zásuvka a Pohybový senzor - senzor zjistí pohyb a zásuvka rozsvítí světlo nebo
zapne jiné zařízení a pod.

Můžete si vytvořit jednotlivé skupiny nebo skupiny v určitých lokacích.
Pro vytvoření skupiny použijte symbol +

Schedules - zde můžete vytvářet časové plány pro jednotlivá zařízení 15

Příklady: Termostatická hlavice od 08.00 do 20.00 na 21°C; od 20.00 do 08.00 na 18,5°C
Chytrá zásuvka (svítící dekorace v okně) - zapnuto od 18.00 do 01.00 pouze v so a ne.

Pro vytvoření časového plánu použijte
symbol +; do šedého prostoru si
přetáhněte dostupná zařízení či
skupiny zobrazené níže a zadejte
časový plán.

16 Scenes - zde si můžete připravovat různé scénáře jak mají zařízení společně fungovat a co mají

vykonat v dané situaci.
Příklad: Vodní Senzor zjistí únik vody - informovat mne pomocí emailu a Push zprávy
Důležité: tyto uložené scénáře nevykonávají žádnou činnost, slouží pro použití v sekci Rules

Notifications - slouží k zadání emailové adresy a telefonního čísla, kam následně jsou zasílány
informace a upozornění (např. životnost baterií v zařízeních nebo zvolené činnosti
zařízení). Pro přidání zvolte symbol +.

Rules (pravidla) - zde nastavujete pravidla pro fungování jednotlivých zařízení, skupin či scénářů. 17

Příklady:
Pokud (if) Okenní senzor
signalizuje otevřené okno
Pak (Then) Termostatická
Radiátorová hlavice sníží
teplotu na 17°C.

Pokud (if) Senzor Vlhkosti
signalizuje nízkou vlhkost
Pak (Then) poslat informaci
do mailu a Push zprávy.

18

Servis a Záruka

Záruka: 3 roky

Pokud zjistíte, že je vaše zařízení devolo poškozené již během instalace nebo během záruční
doby, obraťte se na prodejce, který vám produkt prodal. Prodávající se postará o opravu nebo

nárok na záruku. Úplné záruční podmínky naleznete na adrese www.devolo.com/warranty.

Great Britain 0203 024 18 38 (national rate) [email protected]
Sweden 0077 1400 480 (national rate) [email protected]
Finland 972 519 125 (national rate) [email protected]
Norway 81 500 174 (national rate) [email protected]
Denmark 070 136 001 (national rate) [email protected]
Other countries +49 241 70 525 18 (international rate) [email protected]

Likvidace

Zařízení Home Control ani jejich baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Místo toho
je můžete bezplatně vrátit na obecním sběrném místě nebo u prodejce (např. Supermarket,
specializovaná prodejna).

devolo AG 40962/0416
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen – Germany
www.devolo.com


Click to View FlipBook Version