The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Devolo D 9805 Home Control Central Unit CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 10:46:32

Devolo D 9805 Home Control Central Unit CZ

Devolo D 9805 Home Control Central Unit CZ

Home Control Central Unit

Centrální Jednotka

ZAČÍNÁME

2

Děkujeme vám za důvěru k produktům značky Devolo.

Před instalací zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uložte si tyto pokyny
k pozdějšímu použití.
Ikony:

Velmi důležité upozornění. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození
zařízení.
Důležité upozornění, které je potřeba dodržovat.

Informace a tipy pro konfiguraci zařízení.

Užívání
Používejte toto zařízení, tak jak je popsáno v následujících pokynech, abyste předešli
poškození zařízení či úrazu.

CE prohlášení o shodě

Výrobky odpovídají základním požadavkům směrnic 2014/53 / EU, 2014/35 / EU
a dalším příslušným ustanovením zákona o rádiových a telekomunikačních
vysílacích zařízeních (FTEG) a jsou určeny pro použití v EU , Švýcarsku a
Norsku. K dispozici je výtisk prohlášení CE.

3

devolo Home Control

Home Control (také známá jako inteligentní domácnost) se týká specifické kontroly elektrických
domácích zařízení. Sysém Home Control od devolo používá Z-WaveTM wireless standardy.

4

Centrální jednotka
Centrální jednotka je srdcem systému devolo Home Control. Je vybavena
uživatelským rozhraním nazývaným Home Control portál, který se používá pro
koordinaci a ovládání všech zařízení Home Control v domácnosti. Přístup k portálu
Home Control je velmi snadný, a to jak z aplikace my devolo app, tak ze stránky
www.mydevolo.com v prohlížeči.

Zatímco aplikace my devolo app umožňuje snadno a pohodlně ovládat a kontrolovat
zařízení Home Control, přístup k portálu Home Control ve vašem prohlížeči na
adrese www.mydevolo.com nabízí celou řadu funkcí a výhod Home Control. Tam
můžete provádět počáteční administrativní akce, jako je prvotní registrace Centrální
jednotky do systému Home Control nebo přidávat a konfigurovat jednotlivá zařízení
Home Control.

Na Centrální jednotce jsou tlačítka pro spárování dLAN (ikona domečku), tlačítko
Home Control (ikona zaškrtnutí), síťový konektor (LAN) a připojení USB. Připojení
USB je k dispozici pro budoucí aplikace a není v tuto chvíli aktivní.

Upozornění:
Centrální Jednotka Home Control je určena pouze k použití ve vnitřních prostorech.

5

LAN USB (pro případné aktualizace a rozšíření)

Základní pokyny pro nastavení sítě Home Control

Při plánování použití zařízení Home Control v domácnosti, zvažte optimální umístění všech
zařízení s ohledem na rozsah bezdrátového připojení, aby se tak nejlépe vyhnuly slabým
signálům a zdrojům rušení. Vypracování náčrtu vám pomůže určit požadované umístění všech
zařízení.

Zeslabení signálu může být způsobeno nábytkem, rostlinami a zejména
kovovými předměty, které se nacházejí mezi zařízeními. Mezi možné zdroje
rušení také patří elektrické přístroje, jako je mikrovlnná trouba nebo počítač.
V takových případech udržujte přístroj nejméně asi 50 cm od zdroje.

6

Instalujte zařízení Home Control tak, jak je popsáno v návodu; od zařízení, které jsou

nejblíže až po ty, které jsou nejvíce vzdáleny od centrální jednotky.

Připojení Centrální jednotky Home Control

Zařízení je učeno pouze pro vnitřní použití

ቢ S ohledem na výše uvedené faktory zapojte Centrální jednotku do elektrické zásuvky, která

je umístěna ve vašem domě nebo v bytě.

ባ Připojení Centrální jednotky k internetu - routeru.

a) Pro připojení Centrální jednotky k internetu využitím existující dLAN domácí sítě stiskněte
tlačítko domečku nebo párování (na 1 sekundu) na existujícím dLAN adaptéru (ten který je
připojen k routeru) v dLAN domácí síti a pak - do 2 minut - stiskněte dLAN tlačítko s ikonou
domečku na Centrální jednotce Home Control.

nebo

b) připojte Centrální jednotku LAN kabelem přímo k vašemu routeru.

ቤ Jakmile jste připojeni k síti dLAN nebo místní síti LAN, tlačítko na Centrální jednotce

bude svítit bíle. Pokud toto tlačítko na Centrální jednotce bliká červeně, nemá Centrální
jednotka Home Control žádné spojení.

7

Když připojujete Centrální jednotku Home Control přes již registrovanou
dLAN domácí síť, je tato jednotka automaticky rozpoznána v portálu
Home Control (www.mydevolo.com) již při prvním instalaci.
Pokud místo toho používáte oddělené připojení k internetu, musíte ručně
zadat sériové číslo Centrální jednotky.
Sériové číslo (např. S / N: 12312312312312) Centrální jednotka Home
Control je umístěno na titulní stránce návodu k instalaci a na štítku na
zadní straně krytu jednotky. Pokud se ve vašem případě musí zadat
sériové číslo, provede se to v okamžiku, kdy je do portálu
(www.mydevolo.com) přidána Centrální jednotka Home Control tak, jak je
popsáno v návodu ቪ.

8
Počáteční registrace Centrální jednotky a portálu Home Control
ብ zParodepjrtevnaídrreegsisutrwawciwC.emnytrdáelnvoí ljeod.cnoomtk.y použijte váš počítač nebo notebok. V prohlížeči pak
ቦ Zvolte Create an account (vytvořit účet) pro přidání nového zařízení.
ቧ Po zadání požadovaných údajů klikněte na Apply, následně do emailu obdržíte potvrzující

zprávu o registraci a vytvoření účtu. Po té klikněte na odkaz Finish registration k dokončení

registrace.

ቨ Klikněte na odkaz my devolo pro návrat na přihlašovací stránku, kde se přihlásíte s vaším

přihlašovacím jménem a heslem.

ቩ Na hlavní stránce zvolte ikonu Home Control.

ቪ Nyní můžete přidat Centrální jednotku kliknutím na ikonu znaménka plus, potvrďte tlačítkem
Apply a následujte video instrukce v ukázce na portálu Home control.

Od tohoto okamžiku, můžete pohodlně elektronicky ovládat Centrální jednotku
pomocí portálu Home Control . Další informace o časové kontrole a konfiguraci,
stejně jako příklady aplikací naleznete v online nápovědě Home Control.

9

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte a ujistěte se, že jste pochopili všechny bezpečnostní a provozní
pokyny pro vaše devolo zařízení; tyto pokyny uschovejte pro budoucí použití.

POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Uživatelé nejsou oprávněni provádět žádnou údržbu zařízení. V případě poškození odpojte
zařízení od sítě tím, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky. Poté kontaktujte výhradně kvalifikovaný
odborný personál (poprodejní servis). Jako poškození zařízení se považuje například:

b jestliže je poškozená zástrčka
b jestliže zařízení bylo polito postříkáno tekutinou (např. déšť, voda, sprcha a.j.)
b jestliže je zařízení nefunkční
b jestliže je poškozený kryt zařízení

Napájecí zásuvka by měla být snadno přístupná, aby bylo možné v případě potřeby zařízení rychle
odpojit..
Zařízení musí být připojeno výlučně v elektrické síti, která má parametry uvedené na typovém štítku.
Používejte pro napájení pouze dodaný síťový adaptér.
Zařízení používejte pouze na suchém místě a ve vnitřních prostorech
Při čištění odpojte zařízení od elektrické sítě! Vyhýbejte se čisticím prostředkům obsahujícím
rozpouštědla, protože mohou způsobit poškození krytu zařízení. K čištění používejte pouze suchý
hadřík.

10

POZOR! Nebezpečí přehřátí.

Přístroj by měl být instalován pouze v místech, která zaručují dostatečné větrání. Otvory na
krytu zařízení jsou určeny k větrání:

b Nezakrývejte zařízení, když je zapnuté a v činnosti.
b Nepokládejte na zařízení žádné předměty
b Nevkládejte do otevřeného zařízení žádné předměty.
b Neumísťujte zařízení přímo před otevřený oheň (krby, svíčky a pod.)
b Nevystavujte zařízení přímému vyzařovanému teplu (např. radiátory, přímé sluneční světlo).

Zařízení se při provozu zahřívá a je běžné, že je na dotek teplé.

Zařízení devolo používejte ve vnitřních a suchých prostorech.

11

devolo AG 44453/0716
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen – Germany
www.devolo.com


Click to View FlipBook Version