The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-27 09:41:20

ZMX8210

ZMX8210

Návod k použití ULTRAZONE ZMX8210
ULTRAZONE ZMX8210

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Obsah

 

Důležité bezpečnostní instrukce ............................................................................................................................ 3 
1.  Úvod................................................................................................................................................................... 4 

1.1 Než začnete ..................................................................................................................................................... 4 
1.1.1. Dodávka ................................................................................................................................................... 4 
1.1.2 Úvodní operace ......................................................................................................................................... 4 
1.1.3 Online registrace ....................................................................................................................................... 4 

2.  Ovládací prvky a konektory............................................................................................................................. 4 
2.1 Čelní panel ....................................................................................................................................................... 4 
2.2 Zadní panel ...................................................................................................................................................... 6 

3. Použití ................................................................................................................................................................... 6 
3.1 Příklady použití................................................................................................................................................. 6 
3.1.1 Přímé přehrávání ve třech zónách ............................................................................................................ 6 
3.1.2 Použití několika ZMX8210......................................................................................................................... 7 
3.1.3 Dálkové ovládání ZMX8210 ...................................................................................................................... 7 
3.2 Základní ovládání............................................................................................................................................. 8 

4. Instalace................................................................................................................................................................ 8 
4.1 Montáž do přístrojové skříně............................................................................................................................ 8 
4.2 Audio připojení ................................................................................................................................................. 9 

5. Specifikace ......................................................................................................................................................... 10 

Vážený zákazníku,
Vítejte v týmu uživatelů přístrojů ULTRAZONE a děkujeme, že jste vyjádřili důvěru ve společnost BEHRINGER koupí
tohoto mixážního pultu.

Uli Behringer

-2-

Důležité bezpečnostní ULTRAZONE
instrukce
Profesionální 8-kanálový 3-sběrnicový mikrofonní/
Tento symbol, kdykoli se objeví, varuje před neizolovaným linkový mixážní pult s dálkovým ovládáním a
nebezpečným napětím uvnitř přístroje – napětí, které může linkovými porty
způsobit úraz.
 Vysoce flexibilní a snadno použitelný zónový
Tento symbol, kdykoli se objeví, varuje před přítomností mixážní pult a dálkově ovládanými porty pro
neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje - napětí komerční zvukové systémy a pevné instalace.
je dost silné, aby způsobilo úraz.
 6 mikrofonních/linkových vstupů s velmi nízkým
1. Přečtěte si návod k použití. šumem s regulací zisku, -20 dB přepínač, indikátor
2. Uschovejte návod k použití. úrovně/přebuzení, +48 V fantomové napájení a
3. Všímejte si všech upozornění. přepínače pro přiřazení sběrnice.
4. Postupujte podle instrukcí.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.  2 volitelné stereofonní vstupy s vysokou rezervou
6. Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem. s přepínačem mono/stereo.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte přístroj podle
 3 přiřaditelné výstupy (levý, pravý a Aux) se
instrukcí výrobce. samostatným ovládáním úrovně a 5-segmentovým
8. Neinstalujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou LED měřičem.

radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů),  Ultra-hudební 4-pásmový řídící EQ a filtr dolní
které generují teplo. pásmové zádrže pro globální mikrofon pro
9. Chraňte napájecí kabel před tím, aby na něj někdo šlapal perfektní nastavení zvuku.
nebo aby na něm stály nějaké předměty.
10. Tento přístroj by měl být připojený do síťové zásuvky,  K dispozici je levá, pravá, Aux a Mute sběrnice
která je uzemněná. obsahující přepínač Master/Slave pro připojení
11. Pokud je vidlice napájecího kanelu nebo vypínač na několika přístrojů.
přístroji použitý jako hlavní odpojovací prvek, musí být
snadno přístupný.  Port dálkového ovládání řídící úrovně
12. Používejte pouze příslušenství, specifikované levého/pravého kanálu pro špičkovou flexibilitu.
výrobcem.
13. Používejte přístroj pouze se stolečky, podstavci, držáky  Výběrový přepínač pro směrování mikrofonní
atd. specifikovanými výrobcem nebo prodávanými s sběrnice přes dálkové ovládání.
přístrojem. Když je použitý stoleček, dávejte pozor při
pohybu kombinace stoleček/přístroj, aby nedošlo ke  Integrovaný systém ztišení kanálu s výběrem
zranění, způsobenému převrhnutím. priority.

 Všechny vstupy/výstupy s konektory typu Euro.
 Vysoce kvalitní komponenty a výjimečně odolná

konstrukce zajišťující dlouhou životnost.
 Vymyšlený a navržený německou společností

BEHRINGER.

14. Odpojte tento přístroj od sítě během bouřky, nebo pokud
ho nebudete dlouhou dobu používat.

15. Všechny opravy svěřte kvalifikované osobě. Oprava je
vyžadována, pokud je tento přístroj jakkoli poškozený,
když je poškozený napájecí zdroj nebo napájecí kabel,
když do přístroje nateče tekutina nebo spadne nějaký
předmět, když byl přístroj vystavený dešti nebo vlhkosti,
když přístroj nepracuje normálně nebo když přístroj
spadl.

-3-

1. Úvod  Zajistěte, aby přístroj instalovali a používali
pouze kvalifikované osoby. Během instalace a
Děkujeme, že jste si koupili ULTRAZONE ZMX8210. používání musí být uživatel dostatečný
ZMX8210 je profesionální skříňový mixážní pult, který elektrický kontakt se zemí, jinak elektrostatický
je speciálně vhodný pro pevné instalace a umožňuje výboj může ovlivnit funkčnost přístroje.
směrování až do tří zón (místností). Osm vstupních
kanálů zpracovává linkové a mikrofonní signály. Další  Kvalita zvuku může být nížená, pokud jsou
vstupy lze přidat připojením druhého ZMX8210. v dosahu silné vysílajíc stanice nebo
Všechny kanály mají kvalitní předzesilovače pro vysokofrekvenční zdroje. Zvětšete vzdálenost
zajištění nejvyšší úrovně kvality zvuku. Vstupní signály mezi vysílačem a zařízením a použijte pro
lze flexibilně směrovat do tří výstupních sběrnic a všechna připojení stíněné kabely.
stejně tak je lze efektivně zpracovávat integrovaným 4-
pásmovým ekvalizérem. Několik funkcí ZMX8210 lze 1.1.3 Online registrace
dálkově ovládat použitím jednoduchých ovládacích
prvků. Díky intuitivnímu ovládacímu panelu mohou Po koupi nezapomeňte zaregistrovat vaše nové
přístroj po chvíli ovládat i nezkušení uživatelé na rozdíl zařízení BEHRINGER na webových stránkách
od konvenčních mixážních pultů. www.behringer.com (případně www.behringer.de) a
přečtěte si pečlivě podmínky záruky.
1.1 Než začnete
V případě závady produktu BEHRINGER je naším
1.1.1. Dodávka cílem co nejrychlejší oprava. Pro opravu kontaktujte
svého prodejce.
Váš ZMX8210 je při výrobě pečlivě zabalený a obal
chrání přístroj před hrubým zacházením. Přesto 2. Ovládací prvky a konektory
doporučujeme pečlivě zkontrolovat obal a jeho obsah,
zda nevykazují poškození, ke kterému mohlo dojít 2.1 Čelní panel
během přepravy.
Ovládací prvky kanálů 1 – 6 a 7 – 8 jsou téměř identické
 Pokud je přístroj poškozený, obraťte se na jako ovládací prvky sběrnic LEFT, RIGHT a AUX.
svého prodejce. Kanály 1 a 7 plus sběrnice LEFT jsou popsány jako
příklad.
 Během skladování nebo přepravy vždy použijte
originální obalový materiál, aby nedošlo Stisknutí přepínače, pokud není uvedeno jinak, aktivuje
k poškození. popsanou funkci, ale ta je deaktivována, když není
přepínač stisknut.
 Zajistěte, aby si děti bez dozoru nemohly hrát
s přístrojem nebo obalovým materiálem. Obr. 2.1: Ovládací prvky ZMX8210

 Zajistěte správnou likvidaci veškerého Kanály 1 - 6
obalového materiálu.
(1) PAD: Přepínač ztlumí vstupní úroveň zdroje
1.1.2 Úvodní operace silného signálu o 20 dB.

Zajistěte kolem přístroje dostatečný volný prostor pro (2) +48V: Přepínač aktivuje fantomové napájení pro
jeho chlazení. Aby nedošlo k přehřátí, neumisťujte kapacitní mikrofony.
ZMX8210 do blízkosti radiátorů nebo jiných zařízení,
vyzařujících teplo. (3) L, R, AUX: Tři přepínače směrují signál kanálů do
jedné nebo několika výstupních sběrnic.
 Přepálené pojistky musejí být nahrazené
stejným typem. Správná hodnota je uvedená ve (4) THRESH (pouze kanál 1): Knoflík nastavuje
specifikaci. Před výměnou pojistky odpojte úroveň, na které je signál ztlumen. Když úroveň
přístroj od sítě! vstupního signálu dosáhne specifikovanou
hodnotu, signál kanálů 2 – 8 na sběrnici
Připojení k síti je provedeno dodaným napájecím LEFT/RIGHT je ztlumen. Aplikujte funkci Mute pro
kabelem a standardní IEC vidlicí. Splňuje všechny plynulé ztišení hudebního signálu, jakmile je
mezinárodní bezpečnostní standardy. mluveno do mikrofonu v kanálu 1.

 Ujistěte se, že přístroj je správně uzemněný.
Pro vaší bezpečnost nikdy neodstraňuje
zemnící obvod z přístroje nebo napájecího
kabelu. Přístroj by měl být vždy připojený do
uzemněné zásuvky.

-4-

(5) LEVEL: Tento knoflík nastavuje předzesilování a  Když je přepínač stisknutý, signál kanálů 1 – 8,
úroveň, se kterou je vstupní signál posílán do který závisí na úrovni signálu kanálu 1, je
vybrané sběrnice. ztišen na sběrnici LEFT a RIGHT. To nastane,
když vstupní úroveň kanálu 1 spadne pod
(6) LED: LED ukazují vstupní úroveň. Když svítí CLIP specifikovanou prahovou hodnotu (TRESH
LED, vstupní úroveň je nutné snížit knoflíkem (5) (4)).
LEVEL pro zabránění přebuzení. V případě, že je
snížení nedostatečné, použijte přepínač (1) PAD  Když přepínač není stisknutý, je ztišena pouze
pro další snížení úrovně signálu. sběrnice LEFT, zatímco sběrnice RIGHT
pokračuje v přenosu signálu za předpokladu,
Kanály 7 – 8 že jednotlivé kanály jsou správně směrované.

(7) MONO: Tento přepínač vybírá konfiguraci (14)EQ ON: Tento přepínač aktivuje ekvalizér (15) pro
stereofonních kanálů:
sběrnici LEFT a RIGHT.
 V monofonním režimu (přepínač je stisknutý),
jsou vstupy kanálů L/R vzájemně mixovány a (15)LOW/LOW MID/HIGH MID/HIGH: Tento přepínač
posílány do sběrnice LEFT, RIGHT a AUX.
Tímto způsobem je monofonní signál posílán nastavuje zvýraznění/potlačení továrně
současně do všech sběrnic.
přednastavených frekvencí následovně:
 Ve stereofonním režimu (přepínač není
stisknutý) je signál L vstupu posílán do  LOW: Toto zvýrazňuje/potlačuje frekvence pod
sběrnice LEFT a signál R vstupu je posílán do
sběrnice RIGHT a mixovaný signál L/R je 70 Hz maximálně o 15 dB.
posílán do sběrnice AUX.
 LOW MID: Toto zvýrazňuje/potlačuje
(8) LED: Mají stejnou funkci jako (6). Ve stereofonním
režimu LED ukazují sumarizovanou úroveň signálu frekvence kolem 300 Hz maximálně o 15 dB.
L/R.
 HIGH MID: Toto zvýrazňuje/potlačuje
(9) LEVEL: Má stejnou funkci jako (5). Ve
stereofonním režimu knoflík nastavuje úroveň frekvence kolem 3 kHz maximálně o 15 dB.
signálu L/R.
 HIGH: Toto zvýrazňuje/potlačuje frekvence
(10)CH SELECT: Tento přepínač je použitý pro kanálu
7 nebo 8. Aktivní kanál je indikován odpovídající nad 10 Hz maximálně o 15 dB.
svítící LED.
Sběrnice
Obr. 2.2 Ovládací prvky ZMX8210
(16)LED: Když svítí CLIP LED, snižte výstupní úroveň
Hlavní sekce knoflíkem LEVEL (17), aby nedocházelo
k přebuzení.
(11)MIC LOW CUT: Tento přepínač odstraňuje
nízkofrekvenční ruchy pod 100 Hz. (17)LEVEL: Tento knoflík nastavuje výstupní úroveň
výstupu sběrnice OUT L, OUT R a AUX.
(12)MIC MIX: Tento přepínač odstraňuje signál kanál 1
– 6 z funkce dálkového ovládání a umožňuje Napájení
dálkově ovládat pouze výstupní hlasitost kanálů
7/8 na sběrnici LEFT/RIGHT. Když přepínač není (18)POWER: Přepínač POWER zapne přístroj.
stisknutý, je dálkově ovládán celková hlasitost Přepínač POWER by měl být v poloze OFF, když
všech kanálů, vedených do sběrnice LEFT/RIGHT. připojujete přístroj do sítě.

(13)RIGHT MUTE: Tento přepínač vyjímá sběrnici Poznámka:
RIGHT z funkce MUTE. To je užitečné při použití
sběrnice RIGHT a LEFT pro různé zóny  Pro odpojení přístroje od sítě odpojte vidlici
(místnosti). napájecího kabelu ze zásuvky. Při používání
přístroje zajistěte, aby byla vidlice napájecího
kabelu snadno dostupná. Při používání
přístroje namontovaného v přístrojové skříni
zajistěte jeho snadné odpojení od sítě pomocí
vidlice nebo jističe na zadní straně.

 Pamatujte: Přepínač POWER neodděluje
přístroj galvanicky od sítě, když je vypnutý.
Z tohoto důvodu odpojte napájecí kabel, pokud
nebudete přístroj dlouhou dobu používat.

SERIAL NUMBER: Sériové číslo se nachází na zadním
panelu. Je vyžadováno pro online registraci.

-5-

2.2 Zadní panel (23)AUX/OUR R/OUT L: Vyvážený signál vystupuje
pro sběrnice AUX, RIGHT a LEFT.
Konektor BUS LINKS stejně jako kanálové vstupy 7 a
8 jsou nevyvážené. Ostatní PCB vstupy a výstupy jsou Obr. 2.4: Připojení na ZMX8210
vyvážené. Pro použití vyvážených konektorů pro
nevyvážené připojení vložte drátovou propojku mezi (24)INPUTS 7 – 8: Nevyvážené signálové vstupy pro
zemnící pin (m) a negativní pin (-). kanály 7 – 8. Připojení používá RCA konektory.

Obr. 2.3: Připojení na ZMX8210 (25)INPUTS 1 – 6: Vyvážené signálové vstupy pro
kanály 1 – 6.
(19)FUSEHOLDER/IEC napájecí zásuvka: Připojení
k síti je přes IEC konektor. Ten splňuje všechny 3. Použití
mezinárodní bezpečnostní standardy. Napájení
kabel je v příslušenství. Při výměně pojistky musíte ZMX8210 je uživatelsky přívětivý mixážní pult pro
použít stejný typ. pevné instalace pro přehrávání v různých zónách nebo
prostorách, jako jsou kavárny, tělocvičny a továrny.
Poznámka: S jedním přístrojem můžete dodávat různý signál pro
 Před výměnou pojistky vypněte zařízení a tři zóny.

odpojte napájecí kabel, aby nedošlo k úrazu V případě, že potřebujete další signály, jednoduše
elektrickým proudem nebo k poškození propojte další přístroje. ZMX8210 může pracovat se
zařízení. zdroji s linkový signálem, dynamickými mikrofony a
fantomově napájenými kondenzátorovými mikrofony
(20)REMOTE: Tento konektor je použitý pro připojení jako vstupními signály.
komponentů k dálkovému ovládání ZMX8210.
 Je možné připojit jednoduchý potenciometr 3.1 Příklady použití
k dálkovému ovládání sběrnice LEFT a RIGHT
(viz. kapitola 3.1.3.). V porovnání s konvenčními mixážními pulty nabízí
 Připojte tlačítko a dvě řídící diody k přepínači ZMX8210 několik výhod pro pevné instalace a PA
dálkového ovládání CH SELECT (10) kanálů 7 zařízení, která jsou používána laiky. S konektory Euro
a 8 (viz. kapitola 3.1.3.). typu a snadným použitím ZMX8210 optimálně
vyhovuje požadavkům těchto druhů aplikací.
(21)BUS LINKS: Použijte tento konektor pro propojení
dvou ZMX8210 pro získání dalších vstupů 3.1.1 Přímé přehrávání ve třech zónách
(signálů). Tři výstupní sběrnice LEFT/RIGHT/AUX
jsou společně propojeny přes tento konektor. Následující příklad použití ukazuje typické zapojení tří
Signál ztišení (MUTE) přístroje ZMX8210, který je zón v monofonním režimu. Distribuuje signál do zóny 1
nastavený jako řídící, je rovněž přenášen, takže – 3 pomocí směrovacích přepínačů (L, R, AUX) daného
funkce ztišení řídícího přístroje je schopná také vstupního kanálu. Namísto tří nezávislých
ztišit sběrnice podřízeného přístroje. monofonních zón je také možné mít jednu stereofonní
zónu (sběrnice LEFT/RIGHT) a jednu monofonní zónu
(22)SLAVE/MASTER: Přepínač přepne ZMX8210 do (sběrnice AUX).
operačního režimu řídícího nebo podřízeného
přístroje.

Když je přepínač:
 stisknutý, ZMX8210 je v podřízeném

operačním režimu.
 netisknutý, ZMX8210 je v řídícím operačním

režimu.

Poznámka:
 Když není připojený další přístroj, musí být

ZMX8210 v řídícím režimu!
 Když je připojený více jak jeden ZMX8210,

může být v řídícím režimu pouze jeden přístroj.
Ostatní přístroje musí být přepnutí do
podřízeného operačního režimu.

-6-

MD rekordér CD přehrávač

Obr. 3.1: Příklad použití tří zón

3.1.2 Použití několika ZMX8210 Úroveň hlasitosti sběrnice LEFT a RIGHT

V případě, že osm vstupních kanálů ZMX8210 nestačí, Pro dálkové ovládání úrovně hlasitosti sběrnice LEFT
můžete společně propojit dva přístroje pomocí a RIGHT potřebujete potenciometr. Použijte:
konektorů BUS LINK. Výstupní sběrnice dvou přístrojů  10 kΩ potenciometr pro zajištění maximálního
jsou propojené směrováním vstupních signálů obou
přístrojů do výstupních sběrnic. Tím získáte další útlumu 30 dB.
vstupy.  100 kΩ potenciometr pro zajištění maximálního

Výstupní signál může být na obou přístrojích. Pro útlumu 60 dB.
společné použití dvou přístrojů proveďte následující
kroky: Připojte potenciometr ke dvěma pinům V a SHD.
Připojte střední kontakt k pinu C (viz. Obr. 3.2.).
1) Nastavte první přístroj do řídícího režimu a druhý
do podřízeného režimu pomocí přepínače
SLAVE/MASTER (22).

2) Pomocí stíněného 4-pinového kabelu propojte
konektor BUS LINK MASTER přístroje
s odpovídajícím konektorem SLAVE přístroje.

3.1.3 Dálkové ovládání ZMX8210 Potenciometr hlasitosti

ZMX8210 poskytuje 5-pinový REMOTE konektor pro Obr. 3.2: Dálkové ovládání hlasitosti připojením
dálkové ovládání: potenciometru
 úrovně hlasitosti sběrnice LEFT a RIGHT
 výběru kanálů 7 a 8.

Dálkové ovládání lze realizovat požitím jednoduchých
komponentů.

-7-

Alternativně můžete ovládat hlasitost použitím Pokud svítí CLIP LED, musíte nastavit úroveň
kladného řídícího napětí do max. 11 V ss. Napětí je pomalým otáčením knoflíkem doleva. Pro speciálně
nutné přivést na piny SHD a C. silné vstupní signály použijte tlačítko PAD (1) pro další
Poznámka: ztlumení signálu.
 Při použití napěťového zdroje pro dálkové
8) Opakujte kroky 4 až 8 pro další signálové zdroje.
ovládání úrovně hlasitosti zajistěte, aby Použijte kanály 7 a 8 pro stereofonní signálové
nepřesáhlo 11 V ss, jinak se může přístroj zdroje.
poškodit.
Výběr stereo kanálů 7 a 8 9) V případě použití mikrofonu stiskněte tlačítko MIC
Pro výběr stereo kanálů 7 a 8 potřebujete tlačítko a LOW CUT (11) pro omezení nízkofrekvenčních
volitelně dvě LED. ruchů, jako je subsonický šum.
Připojte tlačítko mezi piny SHD a SEL. Můžete přidat
dvě LED pro indikaci vybraného kanálu. Ty je nutné 10) Stiskněte tlačítko EQ ON (14) a nastavte knoflíky
připojit paralelně s obrácenou polaritou mezi piny IND LOW, LOW MID, HIGH MID a HIGH sekce
a SHD (viz. Obr. 3.3). ekvalizéru (15) pro modifikaci zvuku.

LED kanálu 8 11) Použijte knoflíky LEVEL sběrnice LEFT, RIGHT a
AUX (17) pro nastavení úrovně hlasitosti výstupu
OUT L, OUT R a AUX (zóny).

4. Instalace

4.1 Montáž do přístrojové skříně

Pro montáž do 19“ skříně vyžaduje tento přístroj výšku
jednoho modulu 1U. Zajistěte prostor cca 4“ pro
připojení na zadním panelu. Pro připevnění přístroje
použijte šrouby a matky M6.

Tlačítko výběru kanálu LED kanálu 7

Obr. 3.3: Připojení tlačítka a dvou LED pro výběr
kanálu

3.2 Základní ovládání

Použití ZMX8210 je snadno naučitelné a velmi
podobné používání standardního mixážního pultu.
Proveďte následující kroky:

1) Připojte přístroj podle popisu v kapitole 3.1.
2) Nastavte knoflíky LEFT, RIGHT a AUX (17) do

střední polohy a otočte knoflíky LEVEL (5) zcela
doleva.
3) Zapněte ZMX8210 a ostatní zařízení, která chcete
použít (zesilovač a reproboxy jako poslední).
4) Aplikujte audio signál (linkový nebo mikrofonní
signál) na vstupní kanály.
5) Stiskněte tlačítko +48 V (2) v případě použití
kondenzátorového mikrofonu.
6) Stiskněte tlačítko L, R a AUX (3) pro výběr
sběrnice, do které chcete posílat vstupní signál.
7) Otočte knoflíkem LEVEL odpovídajícího kanálu
doprava dokud:
 Nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti
 Nebo dokud 0 dB LED trvale nesvítí.

-8-

4.2 Audio připojení REMOTE

Připojení k ZMX8210 používá konektory typu Euro. Pro Obr. 4.4: Přiřazení pinů konektoru REMOTE
kabeláž potřebujete speciální PCB konektory. Můžete V: V(OLUME) připojení k potenciometru (potenciál)
je koupit ve specializované prodejně. Přiřazení pinů C: C(ONTROL) připojení k potenciometru (střední
konektorů ZMX8210 je uvedené na zadním panelu kontakt)
přístroje. Alternativně viz. následující obrázek. SHD: SH(IEL)D připojení (stínění)
INPUTS/AUX/OUT R/OUT L SEL: SEL(ECT) připojení k tlačítku
IND: IND(ICATOR) připojení k LED diodám
Obr. 4.1: Přiřazení pinů konektorů INPUTS

Obr. 4.2: Přiřazení pinů konektorů výstupní sběrnice

+: Signál (kladný / vyvážený)
-: Signál (záporný/ vyvážený)
m: Zem

Všechny tři piny jsou pro vyvážené připojení.
Pro nevyvážené připojení použijte piny m a + a vložte
drátovou propojku mezi piny m a -.

BUS LINKS

Obr. 4.3: Přiřazení pinů konektoru BUS LINKS
M: M(UTE) signál sběrnice
A: A(UX) signál sběrnice (nevyvážený)
SHD: SH(IEL)D signál sběrnice (stínění)
R: R(IGHT) signál sběrnice (nevyvážený)
L: L(EFT) signál sběrnice (nevyvážený)

-9-

5. Specifikace

INPUTS 1 – 6 Konektor Euro typu, elektronicky vyvážený
Typ 3 kΩ vyvážená, 1.5 kΩ nevyvážená (s PAD)
Impedance +12 dBu (s PAD)
Max. vstupní úroveň 40 dB
Max. zisk >63 dB @ 1 kHz
Přeslech >75 dB @ 1 kHz, 22 Hz – 22 kHz
CMRR (Common-mode rejection ratio) -116 dBu A-vyvážení, zakončeno 150 Ω
Ekvivalentní vstupní šum (EIN)
INPUTS 7 – 8 RCA konektory, nevyvážené
Typ 10 kΩ, nevyvážená
Impedance +15 dBu
Max. vstupní úroveň 15 dB
Max. zisk
OUT L, OUT R, AUX Konektor Euro typu, nevyvážený
Typ 22 dB
Max. zisk 62 dB (bez PAD)
Max. zisk (vstup/výstup) 60 Ω nevyvážená, 120 Ω vyvážená
Impedance +21 dBu nevyvážená/vyvážená
Max. vstupní úroveň >63 dB @ 1 kHz
Přeslech (výstup/vstup) +105 dBu A-vyvážení
Šum (všechny regulátory úrovně dole) 87 dB @ 0 dB A-vyvážení
Odstup signál-šum
BUS LINKS Konektor Euro typu, nevyvážený
Typ Cca 150 Ω
Impedance +21 dBu
Max. vstupní úroveň
REMOTE Konektor Euro typu
Typ 30 dB útlum s 10 kΩ potenciometrem (není v příslušenství)
Ovládání hlasitosti 60 dB útlum se 100 kΩ potenciometrem (není v příslušenství)
Je vyžadováno tlačítko (1 pin) (není v příslušenství)
Výběr kanálu 7/8
EQ Filtr horní pásmové propusti, mezní frekvence: 100 Hz
MIC LOW CUT 15 dB @ 70 Hz
LOW 15 dB @ 300 Hz
LOW MID 15 dB @ 3 kHz
HIGH MID 15 dB @ 10 kHz
HIGH
Specifikace systému 20 Hz – 22 kHz 0.5 dB
Frekvenční odezva <0.05%
Zkreslení (THD+N)
Zdroj napájení Max. 25 W
Příkon T 315 mA H 250 V
Pojistka (220 – 230 V stř., 50/60 Hz)

Rozměry/Hmotnost Cca 44.5 x 482.6 x 217 mm
Rozměry Cca 2.2 kg
Hmotnost

Společnost BEHRINGER soustavně udržuje nejvyšší profesionální standardy. Výsledkem tohoto úsilí mohou být
občasné modifikace existujících produktů bez předchozího upozornění. Specifikace a vzhled se mohou lišit od
uvedeného.

Změna technické specifikace a vzhledu vyhrazena.

- 10 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
StudentOrgRegularMeetings_AppGraphic_F2019
Next Book
19-90721 Proposta Técnica e Comercial Eletroinfra Ilum. LED - Armazém 2