The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-01 07:24:14

VSX-S520

VSX-S520

AV RECEIVER VSX-S520D VSX-S520

VSX-S520D
VSX-S520

Návod k použití

Děkujeme Vám, že jste si koupili výrobek firmy Pioneer.
Prosíme, přečtěte si tento uživatelský manuál, který Vám umožní zacházet s přístrojem odpovídajícím způsobem.
Po přečtení manuál uschovejte pro pozdější použití.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne
24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

-1-

Než začnete Informace:

Co je v krabici  Připojte reproboxy s impedancí 4 Ω až 8 Ω.

Hlavní přístroj (1)  Napájecí kabel musí být připojený až po provedení
všech ostatních propojení.
Dálkový ovladač (RC-933R) (1), baterie (AAA/R03) (2)
 Neneseme žádnou odpovědnost za škody,
způsobené připojením přístrojů jiných společností.

 Po aktualizacích firmware mohou být uvedeny
nové funkce a poskytovatelé služeb mohou služby
zrušit, což znamená, že některé síťové služby a
obsah mohou být v budoucnosti nedostupné.
Navíc se dostupné služby mohou lišit podle oblasti,
ve které žijete.

 Změna specifikace a vzhledu vyhrazena bez
upozornění.

 Plánujeme poskytnout podporu pro audio formát
Dolby Atmos a DTS-X přes aktualizaci firmware
tohoto přístroje. Pro více informací viz. naše
webové stránky.

Mikrofon pro nastavení reproboxů (1)

DAB/FM anténa (1) (VSX-S520D)

Vnitřní FM anténa (1) (VSX-S520)

-2-

Názvy částí   

Čelní panel  

1. Tlačítko STANDBY/ON: Zapne přístroj nebo ho vypne do pohotovostního stavu.
2. Displej (strana 7)
3. Sensor dálkového ovládání
4. Knoflík INPUT SELECTOR: Přepne vstup pro přehrávání. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / STRM BOX / CD / TV

/ PHONO / DAB (VSX-S520D) / FM / NET / USB / BT AUDIO)
5. Knoflík MASTER VOLUME: Umožňuje nastavit hlasitost.
6. Zdířka PHONES: Zde připojte stereofonní sluchátka s mini konektorem (průměr 3.5 mm).
7. Zdířka MCACC SETUP MIC: Zde připojte dodaný mikrofon pro nastavení reproboxů.
8. USB port: Zde připojte USB paměťové zařízení, takže hudební soubory na něm uložené lze přehrávat. Také

můžete napájet (maximálně 5 V/1 A) USB zařízení s USB kabelem.
9. Indikátor FL OFF: Svítí, když stisknete opakovaně tlačítko DIMMER pro vypnutí displeje.
10. Indikátor NETWORK: Když je zapnuté napájení přístroje, svítí, pokud je vybrán vstup „NET“ přepínačem vstupu

a přístroj je připojený do sítě. Když je přístroj v pohotovostním režimu, svítí, když je funkce jako je HDMI CEC
nebo Network Standby povolená.

-3-

Zadní panel   

VSX-S520D 

90°
180°

  

1. Zdířka ANTENNA DAB/FM: Zde připojte dodanou anténu.
2. Bezdrátová anténa: Napřimte pro Wi-Fi připojení nebo při použití Bluetooth zařízení. Obrázek ukazuje rozsah

pohybu antény. Nezkoušejte posunout anténu za tento rozsah, jinak se může vylomit.
3. Zdířky AUDIO IN: Připojení audio signálu AV komponentu analogovým audio kabelem.
4. Svorka SIGNAL GND: Pro připojení zemnícího vodiče gramofonu.
5. Zdířky DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL: Vstup digitálního audio signálu TV nebo AV komponentu použitím

-4-

VSX-S520   

 

90°
180°

  

1. Zdířka ANTENNA FM UNBAL 75 Ω: Zde připojte dodanou anténu.
2. Bezdrátová anténa: Napřimte pro Wi-Fi připojení nebo při použití Bluetooth zařízení. Obrázek ukazuje rozsah

pohybu antény. Nezkoušejte posunout anténu za tento rozsah, jinak se může vylomit.
3. Zdířky AUDIO IN: Připojení audio signálu AV komponentu analogovým audio kabelem.
4. Svorka SIGNAL GND: Pro připojení zemnícího vodiče gramofonu.
5. Zdířky DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL: Vstup digitálního audio signálu TV nebo AV komponentu použitím

digitálního optického kabelu nebo digitálního koaxiálního kabelu.

-5-

Dálkový ovladač 1. Tlačítko : Zapne přístroj nebo ho vypne do
pohotovostního stavu.

2. Tlačítka výběru vstupu: Přepnou vstup pro
 přehrávání.

3. Tlačítko (AV ADJUST): Můžete provést obecná
 nastavení na TV obrazovce (strana 40).

 4. Kurzorová tlačítka, tlačítko ENTER: Vyberte
 položku kurzory a stiskněte ENTER pro potvrzení.

5. Tlačítko : Zobrazí nabídku HOME.
6. Tlačítka hlasitosti: Umožňují nastavit hlasitost.

Také zruší ztišení zvuku.
7. Tlačítko : Dočasné ztišení zvuku. Stiskněte

znovu pro zrušení ztišení.
8. Tlačítka poslechového režimu: Umožňují vybrat

poslechový režim. (strana 31)


30°
30°

Cca 5 m

-6-

Displej  

  Neo:61. Svítí za následujících podmínek:
HDMI: Je vybrán a vstupuje HDMI signál.
ARC: Je vybrán a vstupuje signál z ARC kompatibilní TV.
USB: Když je přepínačem vstupu vybráno „USB“ a přistroj je připojený k USB a je vybráno US zařízení. Bliká,
když USB není správně připojeno.
NET: Když je přepínačem vstupu vybráno „NET“ a přistroj je připojený k síti. Bliká, když připojení k síti není
správné.
DIGITAL: Je vybrán a vstupuje digitální signál.

-7-

1. Full Auto MCACC 3. Testovací tóny jsou emitovány z reproboxů a
přístroj nejprve detekuje připojené reproboxy a
Umístěte dodaný mikrofon pro nastavení reproboxů do hluk prostředí.
poslechového místa, změřte tóny, emitované
reproboxy, přístroj pak nastaví optimální úrovně 4. Když je zobrazený výsledek předchozího měření,
hlasitosti pro každý reproboxy, mezní frekvence a vyberte „Next“, stiskněte tlačítko ENTER na
vzdálenost od poslechového místa. Také automaticky dálkovém ovladači a testovací tóny jsou emitovány
nastaví ekvalizéry pro reproboxy a umožní korekci znovu a přístroj automaticky provede nastavení
zkreslení, způsobeného akustickým prostředím jako je optimální úroveň hlasitosti a mezní
místnosti. frekvence.
 Kalibrace trvá 3 až 12 minut. Během měření
5. Když je měření dokončeno, zobrazí se výsledek
reproboxy emitují testovací tóny s vysokou měření.
hlasitostí, takže dávejte pozor na okolí. Během Stiskněte kurzorová tlačítka / na dálkovém
měření udržujte v místnosti co největší ticho. ovladači pro kontrolu nastavení. Stiskněte tlačítko
 Pokud se napájení tohoto přístroje náhle vypne, ENTER, když je vybráno „Save“ pro uložení
drátky reproduktorových kabelů se mohou dotýkat nastavení.
zadního panelu nebo jiných vodičů a aktivovaly se
ochranné obvody. Zkruťte drátky tak, aby 6. Odpojte mikrofon pro nastavení reproboxů.
nevyčuhovaly z reproduktorových svorek po Namůžete použít jiné položky nabídky, dokud je
připojení vodičů. připojený.

1. Umístěte dodaný mikrofon pro nastavení 2. Připojení zdroje
reproboxů do poslechového místa a připojte ho do
zdířky MCACC SETUP MIC na přístroji. Zkontrolujte, že každý vstupní zdroj je správně
připojený. Vyberte vstup, který chcete zkontrolovat,
MCACC spusťte přehrávání na vybraném přehrávači a
SETUP MIC zkontrolujte, že se obraz objeví na TV a že je přehráván
zvuk.
Při umístění mikrofonu pro nastavení reproboxů na
stativ viz. obrázek. 3. Připojení sítě
 Pro zrušení procesu Full Auto MCACC v jeho
Nastavte Wi-Fi připojení s přístupovým bodem, jako je
průběhu odpojte mikrofon pro nastavení bezdrátový LAN router. Jsou zde dvě následující
reproboxů. metody připojení přes Wi-Fi:
„Scan Networks“: Hledání přístupového bodu
2. Vyberte konfiguraci připojených reproboxů. z tohoto přístroje. Předem najděte SSID přístupového
bodu.
5.1 ch „Use iOS Device (iOS7 nebo novější)“: Sdílejte Wi-
Fi nastavení iOS přístroje s tímto přístrojem.
Select how many speakers you have.
Když vyberete „Scan Networks“, jsou zde další dvě
Obrázek na obrazovce se změní podle výběru metody připojení. Zkontrolujte následující.
počtu kanálů v „Speaker Channels“, takže ho  „Enter Password“: Zadejte heslo (nebo klíč)
sledujte při provádění nastavení. Také použijte tuto
obrazovku pro výběr, zda je připojený subwoofer. přístupového bodu, ke kterému se chcete připojit.
 Když máte připojený subwoofer, zkontrolujte  „Push Button“: Pokud má přístupový bod tlačítko

napájení a hlasitost subwooferu. Nízké pro automatické připojení, můžete se připojit bez
frekvence, přehrávané subwooferem, mohou zadání hesla.
být neznatelné, takže nastavte jeho hlasitost
nejméně na polovinu.

- 16 -

Přehrávání

Přehrávání AV komponentů

a

b

Základní operace
Přehrávejte AV komponent nebo TV připojenou k tomuto přístroji HDMI nebo jiným kabelem.
1. Přepněte TV na vstup, přiřazený tomuto přístroji.
2. Stiskněte přepínač vstupu (a) na dálkovém ovladači se stejným názvem, jaký má zdířka, ke které je přehrávač

připojený, pro přepnutí vstupu.
 Pamatujte, že pokud pracuje funkce propojení CEC, vstup se přepne automaticky, když připojíte CEC

kompatibilní TV a přehrávač k tomuto přístroji pomocí HDMI připojení.
3. Spusťte přehrávání na přehrávači.
4. Použijte tlačítka VOL +/- (b) pro nastavení hlasitosti.

- 18 -

Přehrávání Bluetooth® Spárování

Spárování 1. Když stisknete tlačítko na dálkovém ovladači,
zobrazí se na displeji přístroje „Now Pairing…“ a
Přehrávání aktivuje se režim párování.

2. Zapněte funkci Bluetooth na Bluetooth zařízení,
pak vyberte tento přístroj ze zobrazených zařízení.
Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“.

 Pro připojení jiného Bluetooth zařízení stiskněte a
podržte tlačítko , dokud se nezobrazí „Now
pairing…“, pak proveďte předchozí krok 2. Tento
přístroj může uložit data až pro osm spárovaných
zařízení.

 Oblast dosahu je 15 m. Pamatujte, že spojení není
garantováno se všemi Bluetooth zařízeními.

Přehrávání

1. Když je přístroj zapnutý, proveďte proces připojení
na Bluetooth zařízení.

2. Vstup tohoto přístroje se automaticky přepne na
„BT AUDIO“.

3. Přehrávejte hudební soubory. Zvyšte hlasitost na
Bluetooth zařízení na vhodnou úroveň.

 Z důvodu charakteristiky bezdrátové technologie
Bluetooth může být zvuk reprodukovaný z tohoto
přístroje mírně zpožděný za zvukem přehrávaným
na Bluetooth kompatibilním zařízení.

- 27 -

Poslech FM/DAB rádia Ruční ladění

1. Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER na dálkovém
ovladači pro zobrazení „FM“ na displeji.

2. Stiskněte tlačítko MODE (e) na dálkovém ovladači,
aby na displeji zhaslo „AUTO“.

3. Stiskněte kurzorová tlačítka / (a) na dálkovém
ovladači pro nalezení stanice.

 Při každém stisknutí tlačítka se frekvence změní o
jeden krok. Když tlačítko podržíte stisknuté,
frekvence se mění spojitě, dokud tlačítko
neuvolníte. Laďte během sledování displeje.

Pro návrat do režimu automatického ladění

Stiskněte tlačítko MODE (e) na dálkovém ovladači, aby
se na displeji objevilo „AUTO“. Přístroj automaticky
naladí radiovou stanici.

Použití RDS

RDS znamená Radiový Datový Systém a je to metoda
přenosu dat v FM radiovém signálu. V regionech,
používajících RDS, lze zobrazit název stanice, když
naladíte radiovou stanici, vysílající programové
informace.
Když stisknete tlačítko (b) na dálkovém ovladači
v tomto stavu, můžete použít následující funkce.

Zobrazení textové informace (Radiový text)

Poslech FM rádia 1. Když je zobrazený název stanice na displeji,
stiskněte jednou tlačítko (b) na dálkovém
Automatické ladění ovladači.
Radiový text (RT), vysílaný stanicí, se zobrazí
1. Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER na dálkovém rolující na displeji. Když není textová informace
ovladači pro zobrazení „FM“ na displeji. dostupná, zobrazí se „No Text Data.
 Když přístroj přijme nepodporované znaky,
2. Stiskněte tlačítko MODE (e) na dálkovém ovladači, může se zobrazit neobvyklý text. Avšak to není
aby se na displeji objevilo „AUTO“. závada. Také, pokud je signál stanice slabý,
informace se nemusí zobrazit.
3. Když stisknete kurzorová tlačítka / (a) na
dálkovém ovladači, začne automatické ladění a Hledání stanice podle typu programu
zastaví se po nalezení stanice. Když je radiová
stanice naladěná, svítí na displeji indikátor 1. Když je zobrazený název stanice na displeji,
„TUNED“. Když je naladěná stereofonní FM stiskněte dvakrát tlačítko (b) na dálkovém
stanice, svítí na displeji indikátor „FM STEREO“. ovladači.

 Když indikátor „TUNED“ nesvítí, nehraje žádný 2. Stiskněte tlačítka / na dálkovém ovladači pro
zvuk. výběr typu pořadu, který chcete nalézt, a pak
stiskněte tlačítko ENTER (a) pro spuštění hledání.
Když je příjem FM vysílání špatný
Radiové vlny mohou být slabé v důsledku struktury Typy programů se zobrazují následovně:
budov a podmínek prostředí. V tomto případě proveďte None (Žádný)
postup popsaný v „Ruční ladění“ pro ruční naladění News (Zprávy)
požadované stanice. Affairs (Aktuální události)
Info (Informace)
Sport (Sport)
Educate (Výuka)
Drama (Drama)
Culture (Kultura)
Science (Věda a technologie)
Varied (Různé)
Pop M (Populární hudba)

- 28 -

Rock M (Rocková hudba) Změna pořadí zobrazených stanic
Easy M (Střední proud hudby)
Light M (Lehká hudba) Můžete seřadit dostupné stanice podle abecedy nebo
Classics (Vážná klasika) podle multiplexu.
Other M (Ostatní hudba)
Weather (Počasí) 1. Stiskněte opakovaně tlačítko MODE (e) pro
Finance (Finance) nastavení metody řazení následovně:
Children (Dětské pořady) Alphabet (výchozí nastavení): Abecední řazení
Social (Sociální pořady) stanic.
Religion (Náboženství) Multiplex: Řazení stanic podle multiplexu.
Phone In (Zavolejte nám)
Travel (Cestování) Zobrazení informací DAB rádia
Leisure (Výuka)
Jazz (Jazzová hudba) 1. Stiskněte opakovaně tlačítko (b) pro zobrazení
Country (Country hudba) více informací o vybrané DAB stanici.
Nation M (Národní hudba)
Oldies (Oldies) DLS (Dynamic Label Segment): Když je
Folk M (Folková hudba) naladěná stanici, vysílající DLS textová data, text
Document (Dokumentární pořady) roluje po displeji.
Program Type: Zobrazí typ programu.
 Zobrazená informace občas nemusí odpovídat Bit Rate a Audio Mode: Zobrazí bitovou rychlost
obsahu, vysílaného stanicí. stanice a audio režim (Stereo, Mono).
Quality: Zobrazí kvalitu signálu.
3. Když je stanice nalezena, bliká na displeji.
Stiskněte tlačítko ENTER (a), když chcete tuto 0 – 59: Špatný příjem
stanici přijímat. Když tlačítko ENTER (a) 60 – 79: Dobrý příjem
nestisknete, přístroj pokračuje v hledání další 80 – 100: Vynikající příjem
stanice.
Multiplex Name: Zobrazí název aktuálního
 Když není žádná stanice nalezena, zobrazí se „Not multiplexu.
Found“. Multiplex Number a Frequency: Zobrazí číslo a
frekvenci aktuálního multiplexu.
 Když přístroj přijme nepodporované znaky, může
se zobrazit neobvyklý text. Avšak to není závada.
Také, pokud je signál stanice slabý, informace se
nemusí zobrazit.

Poslech DAB digitálního rádia (VSX-S520D)

1. Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER na dálkovém
ovladači pro zobrazení „DAB“ na displeji.

 Po první výběru DAB funkce automatického ladění
automaticky prohledá DAB pásmo 3 pro dostupné
multiplexy (stanice) ve vaší oblasti.

 Jakmile je skenování dokončeno, je vybrána první
detekovaná stanice.

 Pokud začne vysílat nová DAB stanice nebo když
se přestěhujete do jiné oblasti, stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači, pak v nabídce Home
nastavte „System Setup“ – „Miscellaneous“ -
“Tuner“ – „DAB Auto Scan“.

2. Vyberte požadovanou stanici kurzorovými tlačítky
/ (a) na dálkovém ovladači.

- 29 -

Uložení radiové stanice do předvolby
Můžete uložit až 40 oblíbených FM/DAB stanic.
Zaregistrování radiových stanic dopředu vám umožní
naladit přímo požadovanou stanici.
1. Nalaďte radiovou stanici, kterou chcete uložit.
2. Stiskněte tlačítko +Fav (d) na dálkovém ovladači,

aby číslo předvolby na displeji začalo blikat.
3. Když číslo předvolby bliká (cca 8 sekund),

opakovaně stiskněte kurzorová tlačítka / (a) na
dálkovém ovladači pro výběr čísla mezi 1 a 40.
4. Stiskněte znovu tlačítko +Fav (d) na dálkovém
ovladači pro uložení stanice. Po uložení číslo
předvolby přestane blikat.

Výběr předvolby radiové stanice
1. Stiskněte tlačítko TUNER na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte kurzorová tlačítka / (a) na dálkovém

ovladači pro výběr čísla předvolby.

Vymazání radiové stanice z předvolby
1. Stiskněte tlačítko TUNER na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte kurzorová tlačítka / (a) na dálkovém

ovladači pro výběr čísla předvolby, kterou chcete
vymazat.
3. Po stisknutí tlačítka +Fav (d) na dálkovém ovladači
stiskněte tlačítko CLEAR (c), když číslo předvolby
bliká, pro vymazání předvolby.
 Když je předvolba vymazána, číslo na displeji
zhasne.

- 30 -

Poslechové režimy Režim Direct vypne některá zpracování, která ovlivňují
kvalitu zvuku, jako je ovládání tónu, takže můžete
a poslouchat zvuk lepší kvality. Režim Pure Direct vypne
b ještě další zpracování, která ovlivňují kvalitu zvuku,
c takže můžete poslouchat věrný originální zvuk. V tomto
případě je kalibrace reproboxů provedená s MCACC
zakázána.

Tlačítko SURR (c)

Opakovaným stisknutím můžete vybrat audio formát
vstupujícího signálu a přepnout mezi různými
poslechovými režimy. Vyberte si režim podle vaší
preference. Vybraný poslechový režim se zobrazí na
displeji.

Výběr poslechového režimu Pro detaily o efektech každého poslechového režimu
viz. „Efekty poslechových režimů“ (strana 32). Pro
Během přehrávání můžete změnit poslechový režim poslechové režimy, vybratelné pro každý audio formát
opakovaným stisknutím tlačítka „AUTO/DIRECT“ nebo vstupního signálz viz. „Poslechové režimy, které lze
„SURR“. vybrat“ (strana 35).

Tlačítko AUTO/DIRECT (b) Naposledy vybraný poslechový režim pro zdroj je
zapamatován pro každé z tlačítek AUTO/DIRECT a
Stiskněte tlačítko opakovaně a poslechový režim SURR. Pokud přehrávaný obsah není podporován
vhodný pro vstupní signál se přepne mezi „Auto naposledy vybraným poslechovým režimem,
Surround“, „Direct“ a „Pure Direct“. Po výběru jednoho automaticky se vybere poslechový režim, který je
z nich se na displeji zobrazí „Auto Surround“ nebo standardní pro daný obsah.
(„Direct“, „Pure Direct“) a pak se automaticky vybere Stiskněte opakovaně tlačítko (a) pro přepnutí
nejvhodnější poslechový režim pro audio formát (Dolby zobrazení na displeji přístroje následovně:
Digital pro multi-kanálový vstupní signál, Stereo pro 2-
kanálový vstupní signál atd.) a indikátor jako „Dolby D“
se zobrazí na displeji.

Zobrazení se změní
automaticky

- 31 -

Vstupní zdroj a hlasitost Action
Režim vhodný pro filmy s množstvím akčních scén.
Poslechový režim
AdvancedGame
Formát signálu Režim vhodný pro herní obsah.

Zobrazení se změní za několik Classical
sekund. Vhodné pro klasickou a operní hudbu. Tento režim
Vzorkovací frekvence zvýrazňuje surroundové kanály za účelem rozšíření
stereofonního obrazu a simuluje přirozenou ozvěnu
Rozlišení vstupního signálu velkého sálu.

Efekty poslechových režimů Dolby Atmos
Aktualizace poslechových režimů Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení
Plánujeme poskytnout podporu pro audio formát Dolby nahrané v audio formátu Dolby Atmos.
Atmos a DTS:X pomocí aktualizace firmware tohoto Audio formát Dolby Atmos byl implementován v kinech,
přístroje. To znamená, že poslechové režimy, které lze vybavených posledními technologiemi a umožňuje
vybrat, závisejí na verzi firmware. revoluční zvukové zážitky v domácích kinech. Proti
Pro verze firmware před podporou Dolby Atmos existujícím surroundovým systémům Dolby Atmos
 Můžete vybrat odpovídající režimy Dolby Pro nespoléhá na kanály, ale raději umožňuje přesné
umístění zvukových objektů, které mají nezávislý
Logic. pohyb ve trojrozměrném prostoru, s ještě větší
Pro verze firmware s podporou Dolby Atmos čistotou. Dolby Atmos je volitelný audio formát na Blu-
 Můžete vybrat Dolby Atmos, Dolby Surround a ray discích a zajišťuje trojrozměrné zvukové pole
vytvořením zvukového pole nad posluchačem.
Surround Virtual. (Po aktualizaci nemůžete vybrat  Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu
odpovídající režimy Dolby Pro Logic). Také když
lze vybrat Surround Virtual,F.S.Surround (Front proveďte propojení HDMI kabelem a nastavte
Stage Surround) nelze vybrat. audio výstup přehrávače na bitový tok.
Pro verze firmware před podporou DTS:X
 Můžete vybrat Neo:6 Cinema a Neo:6 Music. Dolby D (Dolby Digital)
Pro verze firmware s podporou DTS:X Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení,
 Můžete vybrat DTS:X a DTS Neural:X. (Po nahrané v audio formátu Dolby Digital.
aktualizaci nemůžete vybrat Neo:6 Cinema a Dolby Digital je multi-kanálový digitální formát, vyvinutý
Neo:6 Music). společností Dolby Laboratories, Inc, který byl široce
adoptován ve filmové produkci. Také je to standardní
audio formát na discích DVD-Video a Blu-ray. Na disky
DVD-Video a Blu-ray je možné nahrát maximálně 5.1
kanálů, dva čelní kanály, centrální kanál, dva
surroundové kanály a LFE kanál vyhrazený basovému
pásmu (zvukové prvky pro subwoofer).
 Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu

proveďte propojení digitálním kabelem a nastavte
audio výstup na přehrávači na bitový tok.

Dolby D+ (Dolby Digital Plus)
Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení,
nahrané v audio formátu Dolby Digital Plus.
Formát Dolby Digital Plus je revizí, založenou na Dolby
Digital, zvětšuje počet kanálů a navíc zlepšuje kvalitu
zvuku přidáním větší flexibility v bitových rychlostech
dat. Dolby Digital Plus se používá jako volitelná audio
stopa na discích Blu-ray, založená na 5.1 kanálech, ale
s přídavnými surroundovými zadnímu kanály pro
maximum 7.1 kanálů.
 Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu

proveďte propojení HDMI kabelem a nastavte
audio výstup na přehrávači na bitový tok.

- 32 -

Dolby PL II (Dolby Pro Logic II) basovému pásmu (zvukové prvky pro subwoofer).
Tyto poslechové režimy umožňují rozšířit přehrávání Obsah je nahráván s bohatým datovým objemem, se
signálů na 5.1 kanálů, aby vyhovovaly připojené vzorkovací rychlostí 48 kHz při rozlišení 24 bitů a
konfiguraci repoboxů, když je vstupní signál 2- bitovou rychlostí 1.5 Mbit/s.
kanálový.  Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu
Rozšíření zvukového pole poskytuje zvuku více
hloubky a realismu. S CD a filmovými zdroji a hrami proveďte propojení digitálním kabelem a nastavte
také můžete těžit z výhody lokalizace živého zvuku. audio výstup na přehrávači na bitový tok.
Vyberte z režimu ideálního pro filmy (Movie), režimu
ideálního pro hudbu (Music) a režimu ideálního pro DTS 96/24
hraní (Game). Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení,
nahrané v audio formátu DTS 96/24.
Dolby Surround Audio formát DTS 96/24 je volitelný formát na discích
DVD-Video a Blu-ray. Umožňuje nahrát 5.1 kanálů, dva
Tyto poslechové režimy vám umožňují rozšířit čelní kanály, centrální kanál, dva surroundové kanály a
LFE kanál vyhrazený basovému pásmu (zvukové prvky
přehrávaný signál na více kanálů, aby odpovídal pro subwoofer). Detailní reprodukce je zajištěna
nahráním obsahu se vzorkovací rychlostí 96 kHz při
připojené konfiguraci reproboxů, když je vstupní signál rozlišení 24 bitů.
 Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu
2-kanálový nebo 5.1-kanálový. Dolby Surround je
proveďte propojení digitálním kabelem a nastavte
kompatibilní s tradičními reproduktorovými audio výstup na přehrávači na bitový tok.

uspořádáními stejně jako se systémy pro přehrávání

Dolby Atmos, které obsahují reproboxy technologie

Dolby.

Dolby TrueHD DTS Express
Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení, Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení,
nahrané v audio formátu Dolby TrueHD. nahrané v audio formátu DTS Express.
Audio formát Dolby TrueHD je reverzibilní formát DTS Express se používá jako volitelný formát na
rozšířený na základě bezeztrátové kompresní discích Blu-ray, založený na 5.1 kanálech, ale
technologie označované jako MLP a umožňuje věrně s přidanými surroundovými zadními kanály pro
reprodukovat audio stopu, nahranou ve studiu. Dolby maximum 7.1 kanálů. Také podporuje nízké bitové
TrueHD se používá jako volitelná audio stopa na rychlosti.
discích Blu-ray, založená na 5.1 kanálech, ale  Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu
s přídavnými surroundovými zadnímu kanály pro
maximum 7.1 kanálů. 7.1 kanálů je nahráno při 96 proveďte propojení HDMI kabelem a nastavte
kHz/24 bitů a 5.1 kanálů je nahráno při 192 kHz/24 bitů. audio výstup na přehrávači na bitový tok.
 Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu
DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)
proveďte propojení HDMI kabelem a nastavte Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení,
audio výstup na přehrávači na bitový tok. nahrané v audio formátu DTS-HD High Resolution
Audio.
Drama DTS-HD High Resolution Audio se používá jako
Vhodné pro TV show, produkované v TV studiu. Tento volitelný formát na discích Blu-ray, založený na 5.1
režim vylepšuje surroundové efekty celého zvuku pro kanálech, ale s přidanými surroundovými zadními
poskytnutí čistoty hlasů a vytvoření realistického kanály pro maximum 7.1 kanálů. Lze ho nahrávat se
akustického obrazu. vzorkovací rychlostí až 96 kHz s rozlišením 24 bitů.
 Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu
DSD
Režim vhodný pro přehrávání zdrojů, nahraných proveďte propojení HDMI kabelem a nastavte
v DSD. audio výstup na přehrávači na bitový tok.
 Tento přístroj podporuje vstup DSD signálů přes
DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)
HDMI IN. Avšak podle připojeného přehrávače Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení,
může být možný lepší zvuk při výstupu z PCM nahrané v audio formátu DTS-HD Master Audio.
výstupu přehrávače. DTS-HD Master Audio se používá jako volitelný formát
 Tento poslechový režim nelze vybrat, pokud není na discích Blu-ray, založený na 5.1 kanálech, ale
nastavení výstupu vašeho přehrávače Blu-ray s přidanými surroundovými zadními kanály pro
disků/DVD na DSD. maximum 7.1 kanálů, nahrávaný s použití
bezeztrátové kompresní technologie. 96 kHz/24 bitů je
DTS podporováno se 7.1 kanály a 192 kHz/24 bitů je
Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení, podporováno s 5.1 kanály.
nahrané v audio formátu DTS.  Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu
Audio formát DTS je multi-kanálový digitální formát,
vyvinutý společností DTS, Inc. Tento formát se používá proveďte propojení HDMI kabelem a nastavte
jako volitelná audio stopa na discích DVD-Video a jako audio výstup na přehrávači na bitový tok.
standardní audio stopa na discích Blu-ray. Umožňuje
nahrát 5.1 kanálů, dva čelní kanály, centrální kanál,
dva surroundové kanály a LFE kanál vyhrazený

- 33 -

DTS Neo:6 Multich PCM (Multichannel PCM)
Tyto poslechové režimy vám umožňují rozšířit Režim vhodný pro přehrávání zdrojů, nahraných
přehrávaný signál na 5.1 kanálů nebo 7.1 kanálů, aby s multikanálovou PCM.
odpovídal konfiguraci reproboxů, když je vstupní signál
2-kanálový. Nabízejí plné pásmo pro všechny kanály, Rock/Pop
s velkou nezávislostí mezi kanály. Jsou zde dvě Režim vhodný pro rockový obsah.
varianty pro tento režim: Neo:6 Cinema, který je
vhodný pro filmy a Neo:6 Music, který je vhodný pro Sports
hudbu. Režim vhodný pro sportovní obsah.

DTS Neural:X Stereo
Tyto poslechové režimy vám umožňují rozšířit V tomto režimu zvuk vystupuje z levého a pravého
přehrávaný signál na 5.1 kanálů nebo 7.1 kanálů, aby čelního reproboxu a ze subwooferu.
odpovídal konfiguraci reproboxů, když je vstupní signál
2-kanálový nebo 5.1 kanálový. Neural:X umožňuje Surround Virtual
mixování monofonního, stereofonního, 5.1 kanálového Toto je surroundový režim používající Surround
nebo 7.1 kanálového obsahu do mnohem většího Virtualizer, technologii, vyvinutou společností Dolby
počtu reproboxů včetně uspořádání používajícího Laboratories, Inc. Vytváří virtuální surroundové kanály
vyvýšené kanály pro přehrávání DTS:X. po poskytnutí širšího zvukového pole i když
surroundové reproboxy nejsou připojené.
DTS:X
Tento režim věrně reprodukuje zvukové provedení, Unplugged
nahrané v audio formátu DTS:X. Vhodný pro akustické nástroje, vokály a jazz. Tento
Audio formát DTS:X je kombinací mixovací režim zvýrazňuje čelní stereofonní obraz a poskytuje
technologie, založené na minulých kanálově dojem, že jste přímo před pódiem.
založených formátech a na objektech založeném
dynamickém audio mixování a je charakterizovaný
precisním umisťování zvuku a možností rychlého
pohybu.
 Pro umožnění přenosu tohoto audio formátu

proveďte propojení HDMI kabelem a nastavte
audio výstup na přehrávači na bitový tok.

Ent.Show (Entertainment Show)
Vhodné pro rockovou nebo populární hudbu. Poslech
hudby v tomto režimu vytváří živé zvukové pole se
silným akustickým obrazem, jako bývá v klubech nebo
na rockových koncertech.

Ext.Mono (Extended Mono)
V tomto režimu hrají všechny reproboxy stejný zvuk
monofonně, takže zvuk, který slyšíte, je stejný v celé
poslechové místnosti.

Ext.Stereo (Extended Stereo)
Ideální pro hudbu na pozadí, tento režim zaplní celou
poslechovou oblast stereofonním zvukem z čelních,
surroundových a surroundových zadních reproboxů.

F.S.Surround (Front Stage Surround)
V tomto režimu můžete poslouchat virtuální přehrávání
multikanálového zvuku s pouze dvěma nebo třemi
reproboxy. Pracuje na základě řízení, jak zvuk přichází
k levému a pravému uchu posluchače.

Mono
Použijte tento režim při sledování starých filmů s
monofonní zvukovou stopou nebo použijte pro
samostatnou reprodukci zvukových stop se dvěma
různými jazyky, nahranými v levém a pravém kanálu
některých filmů. Také je vhodný pro DVD nebo jiné
zdroje, obsahující multiplexní audio.

- 34 -

Poslechové režimy, které lze vybrat Vstupní formát Poslechový režim
Analog Stereo
Můžete vybrat různé poslechové režimy, vhodné pro Mono
audio formát vstupního signálu. Dolby Surround
 Režim Stereo lze vybrat s jakýmkoli audio Surround Virtual
PL II Movie*
formátem. PL II Music*
 Poslechové režimy, dostupné když jsou připojená PL II Game*
Neo:6 Cinema*
sluchátka, jsou pouze Pure Direct a Stereo. Neo:6 Music*
DTS Neural:X
Aktualizace poslechových režimů Classical**
Plánujeme poskytnout podporu pro audio formát Dolby Unplugged**
Atmos a DTS:X pomocí aktualizace firmware tohoto Ent.Show**
přístroje. To znamená, že poslechové režimy, které lze Drama**
vybrat, závisejí na verzi firmware. AdvancedGame**
Action**
Pro verze firmware před podporou Dolby Atmos Rock/Pop**
 Můžete vybrat odpovídající režimy Dolby Pro Sports**
Ext.Stereo*
Logic. Ext.Mono*
F.S.Surround
Pro verze firmware s podporou Dolby Atmos
 Můžete vybrat Dolby Atmos, Dolby Surround a * Musí být připojený centrální reprobox nebo
surroundové reproboxy.
Surround Virtual. (Po aktualizaci nemůžete vybrat ** Musí být připojené surroundové reproboxy.
odpovídající režimy Dolby Pro Logic). Také když
lze vybrat Surround Virtual,F.S.Surround (Front Vstupní formát Poslechový režim
Stage Surround) nelze vybrat. Stereo
PCM Mono
Pro verze firmware před podporou DTS:X Hudební soubory Dolby Surround
 Můžete vybrat Neo:6 Cinema a Neo:6 Music. (kromě DSD/Dolby Surround Virtual
TrueHD) PL II Movie*
Pro verze firmware s podporou DTS:X PL II Music*
 Můžete vybrat DTS:X a DTS Neural:X. (Po PL II Game*
Neo:6 Cinema*
aktualizaci nemůžete vybrat Neo:6 Cinema a Neo:6 Music*
Neo:6 Music). DTS Neural:X
Classical**
Unplugged**
Ent.Show**
Drama**
AdvancedGame**
Action**
Rock/Pop**
Sports**
Ext.Stereo*
Ext.Mono*
F.S.Surround

* Musí být připojený centrální reprobox nebo
surroundové reproboxy.
** Musí být připojené surroundové reproboxy.

- 35 -

Vstupní formát Poslechový režim Vstupní formát Poslechový režim
Multikanálová PCM Stereo Dolby Atmos Stereo
Multich PCM* Dolby Atmos
Dolby Surround Surround Virtual
Surround Virtual Classical
DTS Neural:X Unplugged
Classical** Ent.Show
Unplugged** Drama
Ent.Show** AdvancedGame
Drama** Action
AdvancedGame** Rock/Pop
Action** Sports
Rock/Pop** Ext.Stereo
Sports** Ext.Mono
Ext.Stereo* F.S.Surround
Ext.Mono*
F.S.Surround

* Musí být připojený centrální reprobox nebo
surroundové reproboxy.
** Musí být připojené surroundové reproboxy.

Vstupní formát Poslechový režim
DSD Stereo
DSD* **
Dolby Surround
Surround Virtual
PL II Movie***
PL II Music***
PL II Game***
Neo:6 Cinema***
Neo:6 Music***
DTS Neural:X
Classical****
Unplugged****
Ent.Show****
Drama****
AdvancedGame****
Action****
Rock/Pop****
Sports****
Ext.Stereo**
Ext.Mono**
F.S.Surround

* Nelze vybrat, když je vstupní formát monofonní nebo
2-kanálový.
** Musí být připojený centrální reprobox nebo
surroundové reproboxy.
*** Lze vybrat pouze, když je vstupní formát 2 kanálový
a je připojený centrální reprobox nebo surroundové
reproboxy.
**** Musí být připojené surroundové reproboxy.

- 36 -

Vstupní formát Poslechový režim * Nelze vybrat, když je vstupní formát 2-kanálový.
** Musí být připojený centrální reprobox nebo
Dolby D Stereo surroundové reproboxy.
Dolby D* ** *** Dolby D+ nelze vybrat, když je vstupním zdroje disk
Dolby Surround Blu-ray. Místo toho můžete vybrat poslechový režim
Surround Virtual Dolby D.
PL II Movie*** **** Lze vybrat pouze, když je vstupní formát 2
PL II Music*** kanálový a je připojený centrální reprobox nebo
PL II Game*** surroundové reproboxy.
Neo:6 Cinema*** **** Musí být připojené surroundové reproboxy.
Neo:6 Music***
Classical**** Vstupní formát Poslechový režim
Unplugged**** Dolby TrueHD Stereo
Ent.Show**** Dolby TrueHD* **
Drama**** Dolby Surround
AdvancedGame**** Surround Virtual
Action**** PL II Movie***
Rock/Pop**** PL II Music***
Sports**** PL II Game***
Ext.Stereo** Neo:6 Cinema***
Ext.Mono* Neo:6 Music***
F.S.Surround Classical****
Unplugged****
* Nelze vybrat, když je vstupní formát 2-kanálový. Ent.Show****
** Musí být připojený centrální reprobox nebo Drama****
surroundové reproboxy. AdvancedGame****
*** Lze vybrat pouze, když je vstupní formát 2 kanálový Action****
a je připojený centrální reprobox nebo surroundové Rock/Pop****
reproboxy. Sports****
**** Musí být připojené surroundové reproboxy. Ext.Stereo**
Ext.Mono**
Vstupní formát Poslechový režim F.S.Surround
Dolby D+ Stereo
Dolby D+* ** ***
Dolby Surround * Nelze vybrat, když je vstupní formát 2-kanálový.
Surround Virtual ** Musí být připojený centrální reprobox nebo
PL II Movie**** surroundové reproboxy.
PL II Music**** *** Lze vybrat pouze, když je vstupní formát 2 kanálový
PL II Game**** a je připojený centrální reprobox nebo surroundové
Neo:6 Cinema**** reproboxy.
Neo:6 Music**** **** Musí být připojené surroundové reproboxy.
Classical*****
Unplugged*****
Ent.Show*****
Drama*****
AdvancedGame*****
Action*****
Rock/Pop*****
Sports*****
Ext.Stereo**
Ext.Mono**
F.S.Surround

- 37 -

Vstupní formát Poslechový režim Vstupní formát Poslechový režim
DTS-HD HR Stereo DTS:X Stereo
DTS-HD HR* ** DTS:X
PL II Movie*** Classical*
PL II Music*** Unplugged*
PL II Game*** Ent.Show*
Neo:6 Cinema*** Drama**
Neo:6 Music*** AdvancedGame*
DTS Neural:X Action*
Classical**** Rock/Pop*
Unplugged**** Sports*
Ent.Show**** Ext.Stereo**
Drama**** Ext.Mono**
AdvancedGame**** F.S.Surround
Action****
Rock/Pop**** * Musí být připojené surroundové reproboxy.
Sports**** ** Musí být připojený centrální reprobox nebo
Ext.Stereo** surroundové reproboxy.
Ext.Mono**
F.S.Surround

* Nelze vybrat, když je vstupní formát 2-kanálový.
** Musí být připojený centrální reprobox nebo
surroundové reproboxy.
*** Lze vybrat pouze, když je vstupní formát 2 kanálový
a je připojený centrální reprobox nebo surroundové
reproboxy.
**** Musí být připojené surroundové reproboxy.

Vstupní formát Poslechový režim
DTS-HD MSTR Stereo
DTS-HD MSTR* **
PL II Movie***
PL II Music***
PL II Game***
Neo:6 Cinema***
Neo:6 Music***
DTS Neural:X
Classical****
Unplugged****
Ent.Show****
Drama****
AdvancedGame****
Action****
Rock/Pop****
Sports****
Ext.Stereo**
Ext.Mono**
F.S.Surround

* Nelze vybrat, když je vstupní formát 2-kanálový.
** Musí být připojený centrální reprobox nebo
surroundové reproboxy.
*** Lze vybrat pouze, když je vstupní formát 2 kanálový
a je připojený centrální reprobox nebo surroundové
reproboxy.
**** Musí být připojené surroundové reproboxy.

- 39 -

Audio Adjust

 Dual Mono/Mono

Položka nastavení Popis nastavení
Dual Mono
Nastavte audio kanál nebo jazyk pro výstup při přehrávání multiplexního zvuku nebo multijazyčného
Mono TV vysílání atd.
Input Channel „Main“ (Výchozí hodnota): Pouze hlavní kanál.
„Sub“: Pouze vedlejší kanál.
„Main/Sub“: Hlavní i vedlejší kanál vystupují současně.

 Když je přehráváno multiplexní audio, zobrazí se „1+1“, když stisknete tlačítko na dálkovém
ovladači.

Nastavte vstupní kanál pro použití při přehrávání jakéhokoli 2-kanálového zdroje, jako je Dolby Digital
nebo 2-kanálový analogový/PCM zdroj v poslechovém režimu Mono.
„Left“: Pouze levý kanál.
„Right“: Pouze pravý kanál.
„Left + Right“ (Výchozí hodnota): Levý a pravý kanál.

 Dolby

Položka nastavení Popis nastavení

Loudness Při přehrávání Dolby TrueHD povolte funkci normalizace dialogů, které udržuje hlasitost dialogů na
Management určité úrovni. Pamatujte, že pokud je toto nastavení „Off“, DRC funkce, která umožňuje poslouchat
surroundový zvuk při nízké hlasitosti, je pevně nastavená na „Off“ během přehrávání Dolby Digital
Plus/Dolby TrueHD.
„On“ (Výchozí hodnota): Použití této funkce.
„Off“: Tato funkce není použita.

 Volume

Položka nastavení Popis nastavení
Volume Limit
Vyberte maximální hodnotu pro vyhnutí se vysoké hlasitosti. Vyberte „Off“ (Výchozí hodnota) nebo
Headphone Level hodnotu mezi „30“ a „49“.

Nastavte výstupní úroveň sluchátek. Vyberte hodnotu mezi „-12.0 dB“ a „+12.0 dB“. (Výchozí hodnota
je „0 dB“)

Source

 Input Volume Absorber
Nastavte rozdíl úrovně hlasitosti mezi zařízeními, připojenými k přístroji. Vyberte vstup pro jeho konfiguraci.

Položka nastavení Popis nastavení

Input Volume Vyberte hodnotu mezi „-12.0 dB“ a „+12.0 dB“. Nastavte zápornou hodnotu, pokud je hlasitost cílového
zařízení větší než u ostatních a kladnou hodnotu, pokud je menší. Pro kontrolu zvuku zapněte
Absorber přehrávání připojeného zařízení. (Výchozí hodnota je „0 dB“)

 Name Edit

Nastavte jednoduchý název každého vstupu. Nastavený název se zobrazí na displeji hlavního přístroje. Vyberte vstup pro
konfiguraci.

Položka nastavení Popis nastavení
Name Edit
1. Kurzory vyberte znak nebo symbol a stiskněte tlačítko ENTER.
Opakujte pro zadání 10 nebo méně znaků.
„A/a“: Přepne velká a malá písmena. (Stisknutí tlačítka MODE na dálkovém ovladači také přepne
mezi velkými a malými písmeny.)
„“ „“: Posun kurzoru ve směru šipky.
„ “: Odstraní znak vlevo od kurzoru.
„ “: Zadání mezery.

 Stiskněte tlačítko CLEAR na dálkovém ovladači pro vymazání všech zadaných znaků.
2. Po zadání vyberte kurzory „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER.

Zadaný název se uloží.

 Pro pojmenování radiové předvolby stiskněte tlačítko TUNER na dálkovém ovladači, vyberte FM/DAB a vyberte číslo
předvolby.

 Toto nelze nastavit, když je vybrán vstup „NET“, „USB“ nebo „BT AUDIO“.

- 46 -

 Firmware Update

Položka nastavení Popis nastavení
Update Notice Dostupnost aktualizace firmware bude oznámena přes síť.
„Enable“ (Výchozí hodnota): Oznámení aktualizace.
Version „Disable“: Aktualizace nebude oznámena.
Update via NET
Zobrazí se aktuální verze firmware.
Update via USB
Stiskněte tlačítko ENTER pro výběr, zda chcete aktualizovat firmware přes síť.

 Toto nastavení není dostupné, když chybí přístup k internetu nebo pokud neexistuje
aktualizace.

Stiskněte tlačítko ENTER pro výběr, zda chcete aktualizovat firmware přes USB.

 Toto nastavení není dostupné, když není připojené USB paměťové zařízení nebo pokud
neexistuje aktualizace na USB paměťovém zařízení.

 Chvíli počkejte, pokud „Firmware Update“ nelze vybrat. Objeví se po spuštění síťové funkce.

 Initial Setup

Můžete provést výchozí nastavení z nabídky nastavení.
 Chvíli počkejte, pokud „Initial Setup“ nelze vybrat. Objeví se po spuštění síťové funkce.

 Lock

Položka nastavení Popis nastavení
Setup Parameter
Zamkněte nabídku nastavení pro ochranu nastavení.
„Locked“: Nabídka je zamknutá.
„Unlocked“ (Výchozí hodnota): Nabídka je odemknutá.

 Load Default

Položka nastavení Popis nastavení
Load Default
Reset přístroje pro návrat nastavení do stavu, v jakém opustil továrnu. Reset je kompletní,
když se zobrazí na displeji „Clear“ a přístroj se vypne do pohotovostního režimu.
Vaše nastavení je také inicializováno, když provedete reset, takže si ho nejdříve
poznamenejte.

- 50 -

Položka nastavení Popis nastavení
MAC Address
DHCP Toto je MAC adresa tohoto přístroje.
IP Address Tato hodnota je specifická pro každý přístroj a nelze jí změnit.
Subnet Mask
Gateway „Enable“ (Výchozí hodnota): Automatická konfigurace přes DHCP.
DNS Server „Disable“: Ruční konfigurace bez DHCP.
Proxy URL
Proxy Port  Když vyberete „Disable“, musíte nastavit ručně „IP Address“, „Subnet Mask“, „Gateway“
Friendly Name a „DNS Server“.

AirPlay Password Zobrazení/Nastavení IP adresy.

Usage Data Zobrazení/Nastavení masky podsítě.

Network Check Zobrazení/Nastavení výchozí brány.

Zobrazení/Nastavení primárního DNS serveru.

Zobrazení/Nastavení URL proxy serveru.

Zobrazení/Nastavení čísla portu proxy serveru, pokud je zadáno „Proxy URL“.

Změňte název zařízení, který se zobrazuje na ostatních zařízeních v síti, na snadno
rozpoznatelné jméno.
Toto je nastaveno při výrobě na Pioneer VSX-S520D****** a Pioneer VSX-S520****** („*“
znamená alfanumertické znaky, identifikující každý přístroj.)
1. Stiskněte tlačítko ENTER pro zobrazení editační obrazovky.
2. Kurzory vyberte znak nebo symbol a stiskněte tlačítko ENTER.

Opakujte pro zadání 31 nebo méně znaků.
„A/a“: Přepne velká a malá písmena. (Stisknutí tlačítka MODE na dálkovém ovladači
také přepne mezi velkými a malými písmeny.)
„“ „“: Posun kurzoru ve směru šipky.
„ “: Odstraní znak vlevo od kurzoru.
„ “: Zadání mezery.

 Stiskněte tlačítko CLEAR na dálkovém ovladači pro vymazání všech znaků.
3. Po zadání vyberte kurzory „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER.

Zadaný název se uloží.

Můžete nastavit heslo dlouhé až 31 znaků, takže pouze registrovaní uživatelé budou moci
používat AirPlay®.
1. Stiskněte tlačítko ENTER pro zobrazení editační obrazovky.
2. Kurzory vyberte znak nebo symbol a stiskněte tlačítko ENTER.

Opakujte pro zadání 31 nebo méně znaků.
„A/a“: Přepne velká a malá písmena. (Stisknutí tlačítka MODE na dálkovém ovladači
také přepne mezi velkými a malými písmeny.)
„“ „“: Posun kurzoru ve směru šipky.
„ “: Odstraní znak vlevo od kurzoru.
„ “: Zadání mezery.

 Pro výběr maskování hesla znaky „*“ nebo pro zobrazení hesla stiskněte tlačítko
+Fav na dálkovém ovladači.

 Stiskněte tlačítko CLEAR na dálkovém ovladači pro vymazání všech znaků.
3. Po zadání vyberte kurzory „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER.

Zadaný název se uloží.

Za účelem zlepšování kvality našich produktů a služeb společnost Pioneer může sbírat
informace o používání přes síť. Vyberte „Yes“, pokud souhlasíte se sběrem těchto
informací. Vyberte „No“, když nechcete, abychom sbírali tato data.
Toto můžete nastavit po odsouhlasení Privacy Policy. Když vyberete „Usage Data“ a
stisknete tlačítko ENTER, zobrazí se Privacy Policy. (Stejná obrazovka se objeví také při
nastavování připojení k síti.) Pokud souhlasíte se sběrem informací, toto nastavení se
změní na „Yes“. Pamatujte, že pokud odsouhlasíte Privacy Policy, ale pro toto nastavení
vyberete „No“, informace nebudou shromažďovány.

Můžete zkontrolovat připojení k síti.
Stiskněte tlačítko ENTER, když se zobrazí „Start“.

 Chvíli počkejte, pokud „Network“ nelze vybrat. Objeví se po spuštění síťové funkce.

- 55 -

Bluetooth

Položka nastavení Popis nastavení
Bluetooth
Auto Input Change Vyberte, zda budete používat funkci Bluetooth.
„On“ (Výchozí hodnota): Umožní spojení s Bluetooth zařízením pomocí funkce Bluetooth.
Auto Reconnect Vyberte „On“ také při provádění různých nastavení Bluetooth.
„Off“: Funkce Bluetooth nebude používána.
Pairing Information
Vstup přístroje se automaticky přepne na „BT AUDIO“, když je provedeno spojení mezi
Device Bluetooth zařízením a přístrojem.
Status „On“ (Výchozí hodnota): Vstup se automaticky přepne na „BT AUDIO“, když je připojeno
Bluetooth zařízení.
„Off“: Funkce je zakázána.

 Pokud se vstup nepřepíná automaticky, vyberte „Off“ a změňte vstup ručně.

Tato funkce automaticky znovu připojí naposledy připojené Bluetooth zařízení, když
změníte vstup na „BT AUDIO“.
„On“ (Výchozí hodnota): Použití této funkce.
„Off“: Funkce nebude používána.

 Toto nemusí fungovat s některými Bluetooth zařízeními.

Můžete inicializovat informaci o spárování, uloženou v tomto přístroji.
Stiskněte tlačítko ENTER, když se zobrazí „Clear“ pro inicializaci informací o spárování,
uložených v tomto přístroji.

 Funkce neinicializuje informaci o spárování v Bluetooth zařízení. Když chcete spárovat
přístroj se zařízením znovu, vymažte předem také informaci o spárování z Bluetooth
zařízení. Pro informace jak vymazat informaci o spárování viz. návod k Bluetooth
zařízení.

Zobrazí název Bluetooth zařízení připojeného k tomuto přístroji.

 Název se nezobrazí, pokud je „Status“ v režimu „Ready“ a „Pairing“.

Zobrazí stav Bluetooth zařízení připojeného k tomuto přístroji.
„Ready“: Není spárováno
„Pairing“: Párování
„Connected“: Úspěšně připojeno

 Chvíli počkejte, pokud „Bluetooth“ nelze vybrat. Objeví se po spuštění Bluetooth funkce.

- 56 -

Firmware Update Aktualizace firmware přes síť
 Zkontrolujte, že je přístroj zapnutý a připojení
Funkce aktualizace tohoto přístroje
k internetu je zajištěno.
Tento přístroj má funkci aktualizace firmware (softwaru  Vypněte ovládací komponent (např. PC), připojený
systému) přes síť nebo přes USB port. To nám
umožňuje provést jeho vylepšení a přidat funkce. k síti.
 Zastavte přehrávání internetového rádia, USB
Jak aktualizovat firmware
paměťového zařízení nebo serverového obsahu.
Jsou zde dvě metody pro aktualizaci firmware: přes síť  Pokud je „System Setup“ – „Hardware“ – „HDMI“ -
a přes USB.
Aktualizace může trvat až 20 minut při použití jedné „HDMI CEC“ nastaveno na „On“, nastavte je na
z metod: přes síť nebo přes USB. Navíc existující „Off“.
nastavení je garantováno bez ohledu na metodu,  Popis se může lišit od OSD zobrazení, ale nemění
použitou pro aktualizaci. se způsob ovládání funkce.
Pamatujte, že když je tento přístroj připojený k síti,
můžete vidět upozornění na aktualizaci na displeji. Pro  Pokud nelze „Firmware Update“ vybrat, protože
provedení aktualizace vyberte kurzorovými tlačítky to je zobrazeno šedě, chvíli počkejte.
„Update“ a stiskněte tlačítko ENTER. Přístroj se
automaticky vypne do pohotovostního režimu po  Nelze vybrat „Update via NET“, pokud žádná
zobrazení „Completed!“ na displeji a aktualizace je aktualizace neexistuje.
dokončena.
 Pro informace o dostupné aktualizace navštivte

naše webové stránky. Není nutné aktualizovat
přístroj, když není aktualizace k dispozici.
 Před aktualizací se ujistěte, že je odpojený měřící
mikrofon.
 Během aktualizace:
- Neodpojujte a nepřipojujte žádné kabely, USB

paměťové zařízení, měřící mikrofon nebo
sluchátka nebo neprovádějte žádné ovládání
komponentu, jako je vypnutí napájení.
- Nepřistupujte k tomuto přístroji z PC nebo
smartphonu pomocí aplikace.

Zřeknutí se odpovědnosti: Program a online
doprovodná dokumentace je dodávána pro použití na
vaše riziko.
Naše společnosti není odpovědná za žádné škody,
způsobené použitím programu nebo doprovodné
online dokumentace, bez ohledu na právní teorii.
Naše společnosti není odpovědná vám ani třetím
stranám za škody žádného druhu.

- 57 -

4. Stiskněte tlačítko ENTER s vybraným „Update“ pro  Pokud je „System Setup“ – „Hardware“ – „HDMI“ -
spuštění aktualizace. „HDMI CEC“ nastaveno na „On“, nastavte je na
 Během aktualizace může být obraz na TV „Off“.
černý, podle aktualizačního programu. V tomto
případě sledujte průběh na displeji na přístroji.  Načtení některých USB paměťových zařízení
TV obrazovka zůstane černá, dokud dlouho trvá, nemusí být úspěšné nebo správné
aktualizace není dokončena a napájení se podle zařízení a jeho obsahu.
znovu nezapne.
 Když je aktualizace dokončena, zobrazí se  Naše společnost není odpovědná za žádné ztráty
„Completed!“. nebo poškození dat nebo selhání paměťového
zařízení z důvodu použití USB paměťového
5. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON na přístroji pro zařízení s tímto přístrojem. Děkujeme za
vypnutí přístroje do pohotovostního režimu. Proces pochopení.
je dokončen a firmware je aktualizován na poslední
verzi.  Popis se může lišit od OSD zobrazení, ale nemění
 Nepoužívejte tlačítko na dálkovém ovladači. se způsob ovládání funkce.

Pokud se objeví chybové hlášení: Když dojde 1. Připojte USB paměťové zařízení k PC.
k chybě, zobrazí se na displeji přístroje „*-* * Error!“. (*
představuje alfanumerický znak.) Zkontrolujte  Zkopírujte rozbalené soubory!
následující:
 Pokud jsou na USB paměťovém zařízení
Chybový kód: oddíly, každý oddíl bude považován za
 *-01, *-10: samostatné zařízení.

Ethernetový kabel nebyl nalezen. Připojte 5. Přepněte TV na vstup, přiřazený tomuto přístroji.
ethernetový kabel.
 *-02, *-03, *-04, *-05, *-06, *-11, *-13, *-14, *-16, *-
17, *-18, *-20, *-21:
Chyba internetového připojení. Zkontrolujte
následující:
- Zda je zapnutý router.
- Zda je router a tento přístroj připojený k síti.
Zkuste vypnout a znovu zapnout napájení tohoto
přístroje a routeru. To může vyřešit problém. Pokud
se stále nemůžete připojit k internetu, DNS nebo
proxy server může být dočasně mimo provoz.
Zkontrolujte stav služby u svého poskytovatele.
 Ostatní
Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a začněte
od začátku.

Aktualizace přes USB

Příprava:
 Připravte 128 MB nebo větší USB paměťové

zařízení. Formát systému souborů FAT16 nebo
FAT32.
- Médium vložené v USB čtečce paměťových

karet nemusí být možné použít pro tuto funkci.
- USB paměťové zařízení s funkcí zabezpečení

není podporováno.
- USB rozbočovače a USB zařízení s funkcí

- 58 -

Ostatní  Přístroj se neočekávaně vypne
- Přístroj se automaticky vypne do pohotovostního
Odstraňování závad režimu, když je v nabídce Home nastavená funkce
„System Setup“ – „Hardware“ – „Power
Než začnete řešit problém Management“ – „Auto Standby“.
- Pokud se na displeji objevilo „CHECK SP WIRE“,
Problémy mohou být vyřešeny jednoduchým reproduktorové kabely mohou být zkratované.
zapnutím/vypnutím napájení nebo odpojením/připojením Zkontrolujte, že se drátky reproduktorových vodičů
napájecího kabelu, což je jednodušší, než kontrolovat nedotýkají vzájemně nebo zadního panelu přístroje
propojení, nastavení a ovládání. Zkuste toto jednoduché a pak znovu přístroj zapněte.
řešení na tomto přístroji i připojeném zařízení. Pokud je - Teplota uvnitř přístroje přesáhla přípustnou hodnotu
problémem, že nevystupuje video nebo audio nebo a aktivovaly se ochranné obvody. Ujistěte se, že je
nefunguje HDMI propojená operace, zkuste odpojit/připojit kolem přístroje volný prostor pro jeho chlazení,
HDMI kabel. Při připojování dávejte pozor na ohnutí HDMI vyčkejte, dokud nevychladne a pak ho znovu
kabelu, může to pak být problém. Po připojení vypněte a zapněte.
znovu zapněte přístroj a připojené zařízení.
 Tento přístroj obsahuje mikroPC pro zpracován signálu Varování: Pokud z přístroje vychází kouř, zápach nebo
nenormální hluk, odpojte ho od napájení a vyhledejte servis.
a funkce ovládání. Ve velmi ojedinělých případech může
rušení z externího zdroje nebo statická elektřina Audio
způsobit jeho zablokování. Když se to stane, odpojte
napájecí kabel ze zásuvky, vyčkejte nejméně 5 sekund  Ujistěte se, že měřící mikrofon není stále připojený.
a znovu ho připojte.  Zkontrolujte, že propojení mezi výstupní zdířkou zařízení
 Naše společnost není odpovědná za žádné škody,
způsobené v souvislosti s použitím tohoto přístroje. a vstupní zdířkou tohoto přístroje je správné.
 Ujistěte se, že propojovací kabely nejsou ohnuté,
Pokud je operace nestabilní
zkroucené nebo poškozené.
Zkuste restartovat přístroj
Závada může být odstraněna restartem přístroje. Po vypnutí  Pokud indikátor MUTING na displeji bliká, stiskněte
přístroje do pohotovostního režimu stiskněte a podržte
tlačítko STANDBY/ON na přístroji na 5 nebo více sekund tlačítko na dálkovém ovladači pro obnovení zvuku.
pro restart přístroje. (Nastavení přístroje zůstane  Když jsou sluchátka připojená do zdířky PHONES, zvuk
zachováno.) Pokud restart nepomůže odstranit problém,
zkuste odpojit a znovu připojit napájecí kabel tohoto přístroje nehraje z reproboxů.
a ostatních zařízení.  Když je „System Setup“ – „Source“ – „Audio Select“ –

Reset přístroje (tímto resetujete nastavení přístroje na „Fixed PCM“ v nabídce Home nastaveno na „On“, není
výchozí tovární hodnoty) přehráván zvuk, když vstupuje jiný signál než PCM.
Pokud restart přístroje neodstraní problém, reset přístroje do Změňte nastavení na „Off“.
továrního stavu může problém odstranit. Po resetu se také
inicializuje vaše nastavení, takže si je předem poznamenejte. Pokud předchozí body problém nevyřeší, zkontrolujte
1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, vyberte následující:

„Systém Setup“ – „Miscellaneous“ – „Load Default“  Chybí zvuk z TV
v nabídce Home a stiskněte tlačítko ENTER. - Přepněte vstup na tomto přístroji na vstup, ke
2. Vyberte „Yes“ a stiskněte tlačítko ENTER. kterému je TV připojená.
3. Přístroj se vypne do pohotovostního režimu a nastavení - Pokud TV nepodporuje funkci ARC, kromě připojení
se resetuje. HDMI kabelem proveďte propojení TV a tohoto
přístroje digitálním optickým kabelem, digitálním
 Napájení koaxiálním kabelem nebo analogovým audio
kabelem.
 Nelze zapnout přístroj
- Ujistěte se, že je napájecí kabel správně připojený  Chybí zvuk z přehrávače
do zásuvky. - Přepněte vstup na tomto přístroji na vstup, ke
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, vyčkejte kterému je přehrávač připojený.
nejméně 5 sekund a znovu ho připojte. - Zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu
připojeného komponentu. Na některých herních
konzolích, která podporují DVD, je výchozí
nastavení vypnuté.
- S některými disky DVD-Video je nutné vybrat
správný výstupní audio formát z nabídky disku.

- 60 -

 Reproboxy nehrají zvuk  O signálech DTS
- Zkontrolujte, že polarita reproduktorových vodičů - S médii, která náhle přepínají z DTS na PCM,
(+/-) je správná a že se drátky vodičů nedotýkají nemusí PCM přehrávání začít okamžitě. V tomto
kovových částí reproduktorových svorek. případě byste měli zastavit přehrávač na cca 3
- Zkontrolujte, že reproduktorové vodiče nejsou sekundy a pak pokračovat v přehrávání.
zkratované. - S některými CD a LD přehrávači nemusí být možné
- Zkontrolujte, že reproboxy jsou správně připojené přehrávat DTS materiál správně, i když je přehrávač
(strana 9). Nastavení pro prostředí připojení připojený k digitálnímu vstupu na přístroji. To je
reproboxů je nutné provést ve „1. Full Auto MCACC“ obvykle proto, že DTS bitový tok je zpracováván
výchozího nastavení Initial Setup (strana 16). (např. změna výstupní úrovně, vzorkovací rychlosti
- Podle zdroje a aktuálního poslechového režimu nebo frekvenční odezvy) a přístroj ho pak
nemusí surroundové reproboxy hrát mnoho zvuku. nerozpozná jako pravý DTS signál. V tomto případě
Vyberte jiný poslechový režim pro kontrolu, zda zvuk můžete slyšet šum.
hraje. - Při přehrávání DTS materiálu použití pauzy,
rychlého hledání vpřed nebo vzad na vašem
 Subwoofer neprodukuje zvuk přehrávači může produkovat krátký slyšitelný šum.
- Když přehráváte zdrojový materiál, který To není závada.
neobsahuje informaci LFE kanálu, subwoofer
nehraje žádný zvuk.  Video

 Je slyšet šum  Zkontrolujte, že propojení mezi výstupní zdířkou zařízení
- Použití kabelových vazačů pro svázání audio kabelů a vstupní zdířkou tohoto přístroje je správné.
s napájecím kabelem, reproduktorovými kabely atd.
může degradovat audio výkonnost, takže se tomu  Ujistěte se, že propojovací kabely nejsou ohnuté,
vyhněte. zkroucené nebo poškozené.
- Audio kabel může zachytávat rušení. Zkuste změnit
polohu kabelů.  Pokud je TV obraz rozmazaný nebo nejasný, napájecí
kabel nebo propojovací kabely přístroje mohou
 Začátek zvuku, přijímaného přes HDMI, není slyšet způsobovat rušení. V tomto případě zvětšete vzdálenost
- Protože identifikace formátu HDMI signálu chvíli mezi TV anténním kabelem a kabely přístroje.
trvá, audio výstup nemusí být okamžitý.
 Ujistěte se, že přepnutí vstupu je správné na straně
 Zvuk se náhle ztišil monitoru, jako je TV.
- Když teplota uvnitř přístroje přesáhne určitou
hodnotu na určitou dobu, hlasitost může být snížena Pokud předchozí body problém nevyřeší, zkontrolujte
ochrannými obvody. následující:

 Poslechové režimy  Chybí video
- Změňte vstup na tomto přístroji na ten, ke kterému
 Pro poslech digitálního surroundového přehrávání, jako je připojený přehrávač.
je Dolby Digital, musejí audio signály projít připojením
přes HDMI kabel, digitální koaxiální kabel nebo digitální  Chybí obraz ze zdroje, připojeného ke vstupu HDMI
optický kabel. Audio výstup by měl být nastavený na IN
bitový tok na připojeném přehrávači Blu-ray disků nebo - Pro zobrazení videa z připojeného přehrávače na
jiném zařízení. TV obrazovce, když je přístroj v pohotovostním
režimu, musíte povolit v „System Setup“ –
 Stiskněte několikrát tlačítko na dálkovém ovladači pro „Hardware“ – „HDMI“ – „HDMI Standby Through“
přepnutí zobrazení na displeji přístroje pro kontrolu v nabídce Home. Pro více informací o funkci HDMI
vstupního formátu. Standby Through viz. strana 48.
- Zkontrolujte, zda se na displeji přístroje nezobrazilo
Pokud předchozí body problém nevyřeší, zkontrolujte „Resolution Error“, když se video vstup přes zdířku
následující: HDMI IN nezobrazuje. V tomto případě TV
nepodporuje rozlišení video vstupu z přehrávače.
 Nelze vybrat požadovaný poslechový režim Změňte nastavení na přehrávači.
- Podle stavu připojení reproboxů nemusí být možné - Spolehlivá operace s HDMI-DVI adaptérem není
některé poslechové režimy vybrat (strana 35). garantována. Navíc video signály z PC nejsou
podporovány.
 Chybí zvuk s Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD
Master Audio a DTS:X
- Pokud nemůžete dosáhnout výstupu jako je Dolby
TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio nebo
DTS:X podle formátu zdroje, zkuste v nastavení
přehrávače Blu-ray disků vybrat pro „BD video
supplementary sound“ (nebo re-encode, secondary
sound, video additional audio atd.) nastavení „Off“.
Změňte poslechový režim pro každý zdroj po změně
nastavení pro kontrolu.
- Plánujeme poskytnout podporu pro audio formát
Dolby Atmos a DTS:X přes aktualizaci firmware
tohoto přístroje.

- 61 -

 Obraz bliká  Přehrávání hudby na přístroji není dostupné,
- Je možné, že rozlišení přehrávače není ani když je Bluetooth spojení úspěšné
kompatibilní s rozlišením TV. Pokud máte - Když je hlasitost na Bluetooth zařízení
připojený přehrávač k tomuto přístroji HDMI nastavená na nízkou hodnotu, přehrávání
kabelem, zkuste změnit výstupní rozlišení zvuku nemusí být dostupné. Zvyšte hlasitosti
přehrávače. Také může dojít ke zlepšení, když na Bluetooth zařízení.
změníte režim zobrazení na TV. - Podle Bluetooth zařízení na něm může být
přepínač Send/Receive. Vyberte režim Send.
 Video a audio nejsou synchronizované - Podle charakteristik nebo specifikace
- Video může být zpožděno proti audio signálu Bluetooth zařízení není přehrávání na tomto
podle nastavení a připojení TV. Pro nastavení přístroj garantováno.
stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a
nastavte „Other“ – „Sound Delay“ v „AV  Zvuk je přerušován
Adjust“. - Může docházet k problému na Bluetooth
zařízení. Najděte další informace na internetu.
 Propojené operace
 Po připojení Bluetooth zařízení je kvalita zvuku
 Chybí propojená operace s CEC kompatibilním špatná
zařízením, jako je např. TV - Bluetooth příjem je špatný. Přemístěte
- V nabídce Home nastavte „System Setup“ – Bluetooth zařízení blíž k přístroji nebo
„Hardware“ – „HDMI“ – „HDMI CEC“ na „On“. odstraňte překážku mezi Bluetooth zařízením
- Také je nutné nastavit HDMI propojení na CEC a tímto přístrojem.
kompatibilním zařízení. Viz. návod k použití.
- Při připojení přehrávače nebo rekordéru  Síťová funkce
značky Sharp ke zdířkám HDMI, nastavte
„Hardware“ – „HDMI“ – „HDMI Standby  Pokud nemůžete vybrat síťovou funkci, může být
Through“ na „Auto“. možné jí vybrat, až se síť spustí. Chvíli počkejte.

 FM vysílání  Když bliká indikátor NET, přístroj není správně
připojený k domácí síti.
 Radiový příjem je špatný nebo je zde mnoho
šumu  Zkuste odpojit/připojit napájení přístroje a routeru a
- Zkontrolujte připojení antény. zkuste restartovat router.
- Změňte orientaci antény.
- Přemístěte přístroj dál od TV nebo PC.  Pokud požadovaný bezdrátový LAN router není
- Průjezd automobilů nebo průlet letadel může v seznamu přístupových bodů, může mít skryté
způsobit rušení. SSID nebo vypnutá všechna připojení. Změňte
- Betonové stěny zeslabují radiový signál. jeho nastavení a zkuste to znovu.
- Poslouchejte stanici monofonně.
- FM příjem může být čistší, když použijete Pokud předchozí body problém nevyřeší, zkontrolujte
anténní zdířku společné bytové antény. následující:

 Funkce Bluetooth  Není přístup k internetovému rádiu

 Zkuste odpojit/připojit napájení přístroje a zkuste - Některé síťové služby nebo obsah dostupný
vypnout/zapnout napájení Bluetooth zařízení.
Restartujte Bluetooth zařízení. přes tento přístroj nemusí být k dispozici

 Bluetooth zařízení musí podporovat profile A2DP. v případě, že poskytovatel ukončí službu.
 Blízké komponenty, jako mikrovlnné trouby nebo
- Ujistěte se, že je váš modem a router správně
bezdrátové telefony, které používají radiové vlny
v pásmu 2.4 GHz, mohou způsobovat rušení, které připojený a zapnutý.
zabrání použití tohoto přístroje.
 Pokud jsou v blízkosti kovové objekty, Bluetooth - Ujistěte se, že je LAN port routeru správně
spojení nemusí být možné, protože kov může
ovlivňovat radiové vlny. připojený k tomuto přístroji.

Pokud předchozí body problém nevyřeší, zkontrolujte - Ujistěte se, že je možný přístup k internetu
následující:
z jiného zařízení. Pokud není připojení možné,
 Nelze se spojit s tímto přístrojem
- Zkontrolujte, že funkce Bluetooth na Bluetooth vypněte všechny komponenty, připojené do
zařízení je povolena.
sítě, chvíli počkejte a znovu je zapněte.

- Pokud určitá radiová stanice není dostupná pro

poslech, ujistěte se, že zaregistrovaná URL

adresa je správná nebo že je formát

distribuovaný radiovou stanicí podporovaný

tímto přístrojem.

- Podle poskytovatele internetového připojení

může být nezbytné nastavení proxy serveru.

- Ujistěte se, že použitý router a/nebo modem je

podporovaný vaším poskytovatelem

internetového připojení.

- 62 -

 Není přístup k síťovému serveru - Zkontrolujte, že nastavení SSID a zabezpečení
- Tento přístroj musí být připojený ke stejnému (WEP atd.) je správné. Ujistěte se, že
routeru, jako síťový server. nastavení sítě na přístroji je správné.
- Tento přístroj je kompatibilní se síťovými
servery Windows Media® Player 11 nebo 12 - Připojení k SSID, které obsahuje multi-bytové
nebo zařízeními NAS s funkcí domácí sítě. znaky, není podporováno. Pojmenujte SSID
- Může být nutné provést určitá nastavení ve bezdrátového LAN routeru pouze pomocí
Windows Media® Player. Viz. strana 22. jednobytových alfanumerických znaků a
- Při použití PC lze přehrávat pouze hudební zkuste to znovu.
soubory zaregistrované v knihovně Windows
Media® Player.  Připojení k jinému než vybranému SSID
- Některé bezdrátové LAN routery umožňují
 Přehrávání se zastavuje během poslechu nastavit více SSID pro jeden přístroj. Pokud
hudebních souborů ze síťového serveru použijete tlačítko automatického nastavení na
- Ujistěte se, že je síťový server kompatibilní takovém routeru, může dojít k připojení
s tímto přístrojem. k jinému SSID než požadujete. Když se to
- Pokud PC slouží jako síťový server, zkuste stane, použijte připojovací metodu vyžadující
vypnout aplikace jiné než je software serveru zadání hesla.
(Windows Media® Player 12 atd.).
- Pokud PC stahuje nebo kopíruje velké  Přehrávání se přerušuje a komunikace
soubory, přehrávání se může přerušovat. nefunguje
- Nemusí být možné přijímat radiové vlny
 USB paměťové zařízení v důsledku špatných podmínek radiových vln.
Zkraťte vzdálenost od bezdrátového LAN
 USB paměťové zařízení se nezobrazilo přístupového bodu nebo odstraňte překážky
- Zkontrolujte, že je USB paměťové zařízení pro zlepšení přímé viditelnosti a zkuste to
nebo USB kabel správně připojený k USB znovu. Je doporučeno umístit bezdrátový LAN
portu tohoto přístroje. router (přístupový bod) a přístroj do stejné
- Odpojte USB paměťové zařízení od tohoto místnosti.
přístroje a znovu ho připojte. - Pokud jsou v blízkosti přístroje kovové objekty,
- Výkonnost pevného disku, napájeného z USB bezdrátové LAN připojení nemusí být možné,
portu tohoto přístroje, není garantována. protože kov může ovlivňovat radiové vlny.
- Podle typu formátu nemusí přehrávání - Když je v blízkosti přístroje používáno jiné
probíhat normálně. Zkontrolujte, že je typ bezdrátové LAN zařízení, může docházet
formátu podporován. k problémům, jako je přerušování přehrávání
- USB paměťové zařízení s funkcí zabezpečení nebo komunikace. Vyhněte se tomu změnou
nemusí být přehráváno. kanálu vašeho bezdrátového routeru. Pro
instrukce jak změnit kanály viz. návod
 Bezdrátová LAN síť k vašemu bezdrátovému routeru.

 Zkuste odpojit/připojit napájení bezdrátového LAN  Dálkový ovladač
routeru a přístroje, zkontrolujte stav napájení
bezdrátového LAN routeru a zkuste restartovat  Ujistěte se, že baterie jsou vložené se správnou
bezdrátový LAN router. polaritou.

Pokud předchozí body problém nevyřeší, zkontrolujte  Vložte nové baterie. Nemíchejte různé typy baterií
následující: a staré a nové baterie.

 Není přístup k bezdrátové LAN síti  Ujistěte se, že přístroj není vystavený přímému
- Nastavení bezdrátového LAN routeru může být slunečnímu svitu nebo fluorescenčnímu světlu.
přepnuto na Manual. Zkuste vrátit nastavení na Případně ho přemístěte.
Auto.
- Zkuste ruční nastavení. Připojení může být  Pokud je přístroj umístěný ve skříňce s barevnými
úspěšné. skleněnými dvířky, nebo když jsou dvířka zavřená,
- Když je nastavení bezdrátového LAN routeru dálkový ovladač nemusí fungovat spolehlivě.
ve skrytém režimu (režim skrývající SSID)
nebo když jsou všechny připojení vypnutá,  Displej, OSD
SSID se nezobrazí. Změňte nastavení a zkuste
to znovu.  Displej nesvítí
- Displej může ztmavnout, když pracuje funkce
ztlumení jasu a může se také úplně vypnout.
Stiskněte tlačítko DIMMER a změňte úroveň
jasu displeje.

- 63 -

 Ostatní
 Z přístroje je slyšet divný zvuk

- Pokud máte do připojené jiné stejné síťové
zásuvky, do které je zapojený tento přístroj,
může docházet k rušení. Když se situace
zlepší po odpojení napájecího kabelu jiného
přístroje, použijte pro tento přístroj a druhý
přístroj vždy jinou síťovou zásuvku.

 Při provádění Full Auto MCACC se objeví
hlášení „Noise Error“
- Toto může být způsobeno závadou vašich
reproboxů. Zkontrolujte, že produkují normální
zvuk.

 DRC funkce nepracuje
- Ujistěte se, že zdrojový materiál je Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD nebo
DTS.

- 64 -

Obecná specifikace Sekce BLUETOOTH

Sekce zesilovače (Audio) Komunikační systém
BLUETOOTH specifikace verze 4.1+LE
Multikanálový výstupní výkon * (4 Ω 1 kHz, C.H.Z. 1%,)
80 W na kanál Frekvenční pásmo
2.4 GHz pásmo
* Referenční výstup pro každý reprobox. Podle zdroje
a nastavení poslechového režimu zde nemusí být Modulační metoda
zvukový výstup. FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Jmenovitý výstupní výkon (IEC)
6 kanálů x 80 W na 4 ohmech, 1 kHz, 1 kanál buzený Kompatibilní Bluetooth profily
s 1% C.H.Z. A2DP 1.2
Vstupní citlivost a impedance (1 kHz 80 W/4 Ω) AVRCP 1.3
HOGP-Host (Klient)
200 mV/47 kΩ (LINE (nevyvážený)) HOGP-HID (Server)
6.0 mV/47 kΩ (PHONO MM) HID Service (HIDS)
Jmenovitá RCA výstupní úroveň a impedance
1 V/470 Ω (SUBWOOFER PRE OUT) Podporované kodeky
Phono přebuzení SBC
30 mV (MM 1 kHz 1%) AAC
Charakteristiky ovládání tónu
±10 dB, 90 Hz (BASS) Přenosový rozsah (A2DP)
±10 dB, 7.5 kHz (TREBLE) 20 Hz – 20 kHz (Vzorkovací frekvence
Odstup signál/šum 44.1 kHz)
80 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)
70 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT) Maximální komunikační dosah
Impedance reproboxů Přímá viditelnost cca 15 m (*)
4Ω-8Ω
Impedance sluchátkového výstupu * Aktuální dosah se velmi liší podle různých faktorů,
102 Ω jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole
Jmenovitý sluchátkový výstup kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, bezdrátové
85 mW (32 Ω, 1 kHz, 10% C.H.Z.) telefony, citlivost příjmu, výkonnost antény, operační
systém, softwarové aplikace atd.
Sekce tuneru
Obecná
Frekvenční rozsah FM ladění
87.5 MHz – 108.0 MHz, RDS Zdroj napájení
220 – 230 V, 50/60 Hz
Frekvenční rozsah DAB ladění (VSX-S520D)
174.928 MHz – 239.200 MHz Příkon
60 W
Předvolby kanálů 0.38 W (pohotovostní stav)
40 16 W (bez zvuku)
2 W (HDMI průchod v pohotovostním
Sekce sítě režimu)
2 W (Síťový pohotovostní režim)
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX Rozměry (Š x V x H)
435 mm x 70 mm x 325 mm
Bezdrátová LAN
IEEE 802.11 a/b/g/n standard Hmotnost
(Wi—Fi® standard) 4 kg
5 GHz/2.4 GHz pásmo

- 65 -

HDMI

Vstup
IN1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT,
HDCP2.2), IN3 (STRM BOX, HDCP2.2), IN4
(GAME HDCP2.2)

Výstup
OUT (HDCP2.2)

Podporováno
Deep Color, x.v.Color™, LipSync, Audio
Return Channel, 3D, 4K 60 Hz, CEC, Extended
Colorimetry (sYCC601, Adobe RGB, Adobe
YCC601), Content Type, HDR

Audio formát
Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby Atmos (bude podporováno po další
aktualizaci), DTS, DTS:X (bude podporováno
po další aktualizaci), DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24,
DTS-HD Express, DSD, PCM

Maximální video rozlišení
4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

Audio vstupy

Digitální
OPTICAL (TV)
COAXIAL (CD)

Analogové
1 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO

Audio výstupy

Analogové
SUBWOOFER PRE OUT

Reproduktorové výstupy
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R,
SUBWOOFER

Sluchátkový
PHONES (Čelní průměr 3.5 mm)

 Ostatní

USB: 1 (Čelní, Ver. 2.0, 5 V/1 A)
Ethernet: 1
Setup Mic: 1

- 66 -

O HMDI Podporované audio formáty

Kompatibilní funkce 2-kanálová lineární PCM:
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz,
HDMI (High Definition Multimedia Interface) je 192 kHz, 16/20/24 bitů
standard digitálního rozhraní pro připojení TV,
projektorů, přehrávačů Blu-ray disků/DVD, set-top Multi-kanálová lineární PCM:
boxů a ostatních video komponentů. Až doposud byly Maximálně 5.1 kanálů, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2
pro propojení AV komponentů vyžadovány samostatné kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bitů
audio a video kabely. S HDMI jeden kabel přenáší
řídící signály, digitální video a digitální audio (2 kanály Bitový tok:
PCM, multikanálové digitální audio a multikanálovou Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS,
PCM). DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Funkce HDMI CEC: DSD:
Při použití přístrojů a HDMI kabelů, podporujících Podporovaná vzorkovací rychlost: 2.8 MHz
specifikaci CEC (Consumer Electronics Control) HDMI
standardu je možné mezi přístroji provádět celou řadu Váš přehrávač Blu-ray disků/DVD musí také
propojených operací. Můžete využít funkce jako podporovat HDMI výstupu těchto audio formátů.
propojené přepnutí vstupu s výběrem vstupu a
přehrávačem, ovládání hlasitosti použitím dálkového Podporovaná rozlišení
ovladače TV a automatické vypnutí tohoto přístroje do
pohotovostního režimu, když vypnete TV. Technologie ochrany autorských práv:
Přístroj je určený pro propojení s produkty, které splňují HDCP1.4/HDCP2.2
standard CEC, a tato propojená operace není vždy
garantována se všemi CEC zařízeními. Barevný prostor (Color Depth):
720 x 480i 60 Hz, 720 x 576i 50 Hz, 720 x 480p 60 Hz,
ARC (Audio Return Channel): 720 x 576p 50 Hz, 1920 x 1080i 50/60 Hz, 1280 x 720p
Po připojení TV, která podporuje ARC jedním HDMI 24/25/30/50/60 Hz, 1680 x 720p 24/25/30/50/60 Hz,
kabelem může nejen vystupovat audio a video z tohoto 1920 x 1080p 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1080p
přístroje do TV, ale také může vstupovat audio z TV do 24/25/30/50/60 Hz, 4 K (3840 x 2160p) 24/25/30 Hz,
tohoto přístroje. 4K SMPTE (4096 x 2160p) 24/25/30 Hz:
RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 bitů), YCbCr4:2:2 (12 bitů)
HDMI Standby Through:
I když je tento přístroj v pohotovostním režimu, vstupní 4 K (3840 x 2160p) 50/60 Hz, 4K SMPTE (4096 x
signál z AV komponentů je přenášený do TV. 2160p) 50/60 Hz: RGB/YCbCr4:4:4 (8 bitů),
YCbCr4:2:2 (12 bitů), YCbCr4:2:0 (8/10/12 bitů)
Deep Color:
Při připojení zařízení, podporujících Deep Color, lze
vstupní video signál ze zařízení reprodukovat na TV
s více barvami.

x.v.Color™:
Tato technologie realizuje mnohem realističtější barvy
rozšířením barevného pásma.

3D:
Můžete přenášet 3D video signály z AV komponentů
do TV.

4K:
Tento přístroj podporuje video signály 4K (3840 x
2160p) a 4K SMPTE (4096 x 2160p).

LipSync:
Toto nastavení automaticky koriguje jakoukoli
nesychronizaci mezi video a audio signále na základě
dat z HDMI LipSync kompatibilní TV.

- 67 -

Informace o licencích a obchodních Slovní značka Bluetooth® a logo jsou registrované
značkách obchodní značky vlastněné společností Bluetooth SIG,
Inc.
Vyráběno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround a symbol dvojité- PANDORA, logo PANDORA a Pandora obchodní
D jsou obchodní značky společnosti Dolby provedení jsou obchodní značky nebo registrované
Laboratories. obchodní značky společnosti Pandora Media, Inc.
Použito se souhlasem.
Pro DTS patenty viz. http://patents.dts.com. Vyráběno
v licenci společnosti DTS, Inc. DTS, symbol, DTS BLACKFIRE
v kombinaci se symbolem, logo DTS-HD a DTS-HD
Master Audio jsou registrované obchodní značky nebo Tato značka certifikuje, že tento produkt vyhovuje
obchodní značky společnosti DTS, Inc. v USA a/nebo standardu BLACKFIRE ALLIANCE.
dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pro více informací viz.:
WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM
® BLACKFIRE™ je registrovaná obchodní značka (číslo
85,900,599) společnosti BLACKFIRE RESEARCH
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia CORP. Všechna práva vyhrazena.
Interface jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky společnosti HDMI licensing LLC
v USA a dalších zemích.

Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka
společnosti Wi-Fi Alliance®.

AirPlay, iPad, iPhone a iPod touch jsou obchodní FireConnect™ je technologie společnosti Blackfire
značky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a Research.
dalších zemích.
Produkt s tímto logem splňuje standard Hi-Res Audio,
iPad Air a iPad mini jsou obchodní značky společnosti definovaný společností Japan Audio Society. Toto logo je
Apple, Inc. použito v licenci společnosti Japan Audio Society.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ Tento produkt je chráněný právy na intelektuální vlastnictví
znamená, že elektronické příslušenství bylo vytvořeno společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce těchto
pro připojení k přístroji iPod, iPhone nebo iPad a bylo technologií mimo tento produkt je zakázáno bez licence
certifikováno, že vyhovuje standardům Apple. společnosti Microsoft.
Společnost Apple není odpovědná za operace tohoto
zařízení nebo za vyhovění bezpečnostním Windows a logo Windows jsou obchodní značky skupiny
standardům. společností Microsoft.

Pamatujte, že použití tohoto příslušenství s přístroji QR Code je registrovaná obchodní značka společnosti
iPod, iPhone nebo iPad může ovlivňovat bezdrátovou DENSO WAVE INCORPORATED.
výkonnost.
„x.v.Color“ a logo jsou obchodní značky
AirPlay pracuje s přístroji iPhone, iPad a iPod touch společnosti Sony Corporation.
s iOS 4.3.3. nebo novějším, Mac s OS X Mountain Lion
nebo novějším a PC s iTunes 10.2.2 nebo novějším. DSD a logo Direct Stream Digital jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation.

Technologie audio kódování MPEG Layer-3 je v licenci
společnosti Fraunhofer IIS a Thompson.

„Všechny ostatní obchodní značky patří jejich vlastníkům.“

- 68 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
strand new issue
Next Book
01 OCTOBER 2019 MCX DAILY REPORT