The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pioneer DEH-S410BT, DEH-S41BT, DEH-S310BT CZ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-12 08:46:16

Pioneer DEH-S410BT, DEH-S41BT, DEH-S310BT CZ

Pioneer DEH-S410BT, DEH-S41BT, DEH-S310BT CZ

DEH-S410BT
DEH-S41BT
DEH-S310BT

Návod k použití

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení
vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

VÝSTRAHA

Výrobek je vybaven laserem
Při nesprávné manipulaci s přístroje v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné

kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým
zásahem laserového paprsku.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Obsah

Začněte ........................................................................................................................................................................3 
Rádio ............................................................................................................................................................................7 
USB/iPhone®/AUX ......................................................................................................................................................8 
Bluetooth ...................................................................................................................................................................11 
Bluetooth audio.........................................................................................................................................................14 
Spotify® .....................................................................................................................................................................15 
Použití Pioneer Smart Sync/APP.............................................................................................................................17 
Audio nastavení ........................................................................................................................................................21 
Nastavení ...................................................................................................................................................................22 

Nastavení FUNCTION ............................................................................................................................................22 
Nastavení AUDIO....................................................................................................................................................23 
Nastavení SYSTEM ................................................................................................................................................26 
Nastavení ILLUMINATION......................................................................................................................................28 
Nastavení MICROPHONE .........................................................................................................................................28 
Další informace .........................................................................................................................................................30 
Připojení/Instalace ....................................................................................................................................................39 
Než začnete ...............................................................................................................................................................39 

O tomto návodu:
 V následujících instrukcích jsou USB paměti nebo USB audio přehrávače označovány jako „USB zařízení“.

2

Začněte

Základní ovládání

DEH-S410BT/S41BT/S310BT

12 3 4 56

12 11 10 98 7

(1) Tlačítko  (navigace)/LIST
(2) Tlačítko EJECT ()
(3) Tlačítko SRC (zdroj)/OFF (vypnutí)
(4) Knoflík M.C. (MULTI-CONTROL)
(5) Slot pro vložení disku
(6) USB port
(7) Uvolňovací tlačítko čelního panelu
(8) Vstupní zdířka AUX (3.5 mm stereo jack)
(9) Displej
(10)Tlačítko DISP (Displej)
(11)Tlačítko (Telefon)
(12)Tlačítko BAND (pásmo)/ (zpět)

Často používané operace

Účel Operace
Zapnutí napájení* Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro zapnutí napájení.
Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF pro vypnutí napájení.
Nastavení hlasitosti Otočte knoflíkem M.C.
Výběr zdroje Stiskněte opakovaně tlačítko SRC/OFF.
Změna informací na displeji Stiskněte opakovaně tlačítko DISP.
Návrat do předchozího Stiskněte tlačítko BAND/ .
zobrazení/ seznamu
Návrat do normálního Stiskněte a podržte tlačítko BAND/ .
zobrazení z nabídky
Změna jasu displeje Stiskněte a podržte tlačítko BAND/ .
Přijmutí hovoru Stiskněte jakékoli tlačítko.
Ukončení hovoru Stiskněte tlačítko .

* Pokud je modrý/bílý vodič přístroje připojený ke svorce relé ovládání automatické antény, anténa se po
zapnutí přístroje vysune. Pro zasunutí antény vypněte přístroj.

3

Indikace na displeji

Indikátor Popis
TP Objeví se, když existuje nižší vrstva adresářů nebo položek nabídky.
BASS Objeví se, když je přijímán dopravní program.
Objeví se, když je aktivní funkce zvýraznění basů.
APP Objeví se, když je nastavené náhodné přehrávání (vyjma když je jako zdroj vybráno BT
AUDIO).
Objeví se, když je nastavené opakované přehrávání (vyjma když je jako zdroj vybráno
BT AUDIO).
Objeví se, když je provedeno připojení Bluetooth (strana 11).
Objeví se, když je provedeno připojení Pioneer Smart Sync (strana 17).

Odpojení čelního panelu

Odpojte čelní panel pro ochranu před krádeží. Před odpojení panelu odpojte všechny kabely a přístroje,
připojené k čelnímu panelu a vypněte napájení.

Odpojení Připojení

Důležité:
 Nevystavujte čelní panel silným nárazům.
 Chraňte čelní panel před přímým sluncem a vysokými teplotami.
 Vždy uložte odpojený čelní panel do ochranného pouzdra.

Reset mikroprocesoru

Mikroprocesor musí být resetován za následujících podmínek:
 Před prvním použitím tohoto produktu po instalaci.
 Když přístroj nepracuje správně.
 Když se na displeji objeví cizí nebo nesprávné hlášení.

1. Odpojte čelní panel (strana 4).

2. Stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem delším než 8 mm.

Tlačítko RESET
4

Nabídka nastavení

Když po instalaci zapnete napájení, objeví se na displeji nabídka nastavení.

1. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr položky, pak ho stiskněte pro potvrzení.
Pro pokračování další položkou nabídky musíte potvrdit svůj výběr.

Položka nabídky Popis textových informací
LANGUAGE
„ENG“ (anglicky) Vyberte jazyk pro zobrazování
„PYC“ (rusky) z komprimovaného audio souboru.
„TUR“ (turecky)
„FRA“ (francouzsky) Nastavení hodin.
„DEU“ (německy) 1. Otočte knoflíkem M.C. pro nastavení hodiny, pak ho stiskněte pro
CLOCK SET
potvrzení.
FM STEP Indikátor se automaticky posune na nastavení minut.
„100“, „50“ 2. Otočte knoflíkem M.C. pro nastavení minut, pak ho stiskněte pro
potvrzení.

Výběr kroku FM ladění ze 100 kHz nebo 50 kHz.

2. Když jsou provedena všechna nastavení, objeví se „USB CONN.SET“.
Stiskněte knoflík M.C. pro vymazání hlášení.

 Po připojení vašeho zařízení k tomuto přístroji přes USB se objeví na vašem přístroji
iPhone/Android výzva k instalaci aplikace Pioneer Smart Sync.

3. Objeví se „QUIT: YES“.
Pro návrat k první položce nabídky nastavení otočte knoflíkem M.C. pro výběr „QUIT: NO“ a pak ho
stiskněte pro potvrzení.

4. Stiskněte knoflík M.C. pro potvrzení nastavení.

Poznámka:
 Tato nastavení lze provést kdykoli z nabídky SYSTEM (strana 26) a INITIAL (strana 6).

5

Zrušení demonstračního zobrazení (DEMO OFF)

1. Stiskněte knoflík M.C pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „SYSTEM“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „DEMO OFF“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
4. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „YES“, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Nastavení INITIAL

1. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF, dokud se přístroj nevypne.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SRC/OFF pro zobrazení hlavní nabídky.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „INITIAL“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
4. Otočte knoflíkem M.C pro výběr volby, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Položka nabídky Popis
FM STEP Výběr kroku FM ladění ze 100 kHz nebo 50 kHz.
„100“, „50“
SP-P/O MODE Vyberte, pokud je širokopásmový reprobox připojený k vodičům výstupu
zadních reproboxů a pokud je subwoofer připojený k RCA výstupu.
„REAR/SUB W.“
Vyberte, pokud je pasivní subwoofer připojený přímo k vodičům výstupu
„SUB. W/SUB W.“ zadních reproboxů a pokud je subwoofer připojený k RCA výstupu.

„REAR/REAR“ Vyberte, pokud je širokopásmový reprobox připojený k vodičům výstupu
zadních reproboxů a k RCA výstupu. Pokud je širokopásmový reprobox
připojený k vodičům výstupu zadních reproboxů a RCA výstup není
použitý, vyberte raději „REAR/SUB W.“ nebo „REAR/REAR“.

6

Položka nabídky Popis
SYSTEM UPDATE
„SYSTEM INFO“ Vyberte „SYSTEM INFO“ pro kontrolu informace o posledním systému
„S/W UPDATE“ v přístroji.

SYSTEM RESET Vyberte „S/W UPDATE“ pro aktualizaci přístroje posledním softwarem a
„YES“, „NO“ inicializaci nastavení přístroje. Pro detaily o posledním softwaru a
aktualizaci navštivte naše webové stránky.
Vyberte „YES“ pro inicializaci nastavení přístroje. Přístroj se automaticky
restartuje.

Rádio

Frekvence tuneru tohoto přístroje jsou pro použití ve vaší oblasti. V jiných oblastech může být příjem
špatný. Funkce RDS (Radiový datový systém) pracuje pouze v oblastech, kde FM stanice vysílají RDS
signál.

Příjem stanic z předvoleb

1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „RADIO“.

2. Stiskněte tlačítko BAND/ pro výběr pásma z „FM1“, „FM2“, „FM3“, „MW“ nebo „LW“.

3. Stiskněte numerické tlačítko (1/ až 6/ ).

Tip:
 Tlačítka / lze také použít pro výběr předvolby stanice, pokud je položka „SEEK“ nastavená na

„PCH“ v nabídce FUNCTION (strana 23).

Paměť nejlepších stanic (BSM)

Šest nejsilnějších stanic je uloženo pod numerická tlačítka (1/ až 6/ ).

1. Po výběru pásma stiskněte knoflík M.C pro zobrazení hlavní nabídky.

2. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „FUNCTION“, pak ho stiskněte pro potvrzení.

3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr „BSM“, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Pro ruční naladění stanice

1. Po výběru pásma stiskněte tlačítko / pro výběr stanice.
Stiskněte a podržte tlačítko / a pak je uvolněte pro hledání dostupné stanice. Hledání se zastaví,
když přístroj najde stanici. Pro zrušení hledání stiskněte tlačítko /.

Poznámka:
 Položka „SEEK“ musí být nastavená na „MAN“ v nabídce FUNCTION (strana 23).

7

Pro ruční uložení stanic

1. Během příjmu stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek
(1/ až 6/ ), dokud nepřestane blikat.

Použití funkcí PTY

Přístroj hledá stanice podle informace PTY (typ programu).
1. Během FM příjmu stiskněte a podržte tlačítko .
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr typu programu z „NEWS/INFO“, „POPULAR“, „ CLASSICS“

nebo „OTHERS“.
3. Stiskněte knoflík M.C.

Přístroj začne hledat stanic. Když je stanice nalezena, její název se zobrazí.
Poznámka:
 Pro zrušení hledání stiskněte knoflík M.C.
 Program pro některé stanice se může lišit od programu, indikovaného vysílaným kódem PTY.
 Pokud není nalezena žádná stanice, vysílající požadovaný typ programu, zobrazí se „NOT FOUND“

na dvě sekundy a pak se tuner vrátí k původní stanici.

CD/USB/iPhone®/AUX

(Zdroj iPhone není dostupný, když je „USB MPT“ nastaveno na „ON“ v nastavení „SYSTEM“ (strana 27).
Poznámka:
 Funkce iPhone není dostupná pro model DEH-S310BT.

Přehrávání

Před připojením zařízení k tomuto přístroji odpojte sluchátka.

8

CD

1. Vložte disk do štěrbiny stranou s potiskem nahoru.
Pro vysunutí disku nejprve zastavte přehrávání a pak stiskněte tlačítko .

USB zařízení (včetně Android™)/iPhone

1. Otevřete kryt USB portu.
2. Připojte USB zařízení/iPhone pomocí vhodného kabelu.
Poznámka:
 Pro automatické přepnutí na „USB“ zdroj, když je USB zařízení/iPhone připojený k tomuto přístroji,

nastavte „USB AUTO“ v nabídce „SYSTEM“ na „ON“ (strana 27).
Upozornění:
Použijte USB kabel (prodávaný samostatně) pro připojení USB paměťového zařízení, protože jakékoli
zařízení připojené přímo k přístroji přesahuje z přístroje, což může být nebezpečné.
Před odpojením zařízení zastavte přehrávání.

AOA připojení
Zařízení s operačním systémem Android OS 4.1 nebo novějším a také podporující AOA (Android Open
Accessory) 2.0 lze připojit k přístroji přes AOA pomocí kabelu, dodávaného se zařízením.
Poznámka:
 Pokud použijete AOA připojení, „APP CONTROL“ musí být nastaveno na „WIRED“ (strana 27) a „USB

MTP“ musí být nastaveno na „OFF“ (strana 27) v nabídce nastavení „SYSTEM“.

MTP připojení
Zařízení s operačním systémem Android OS 4.0 nebo vyšším lze připojit k tomuto přístroji přes MTP
s použitím kabelu, dodávaného se zařízením. Avšak podle připojeného zařízení a počtu souborů
v zařízení audio soubory/skladby nemusí být možné přehrávat přes MTP. Pamatujte, že MTP připojení
není kompatibilní se soubory formátu WAV a FLAC.

Poznámka:
 Pro použití MTP připojení, musí být „USB MTP“ v nabídce „SYSTEM“ nastaveno na „ON“ (strana 27).

AUX

1. Připojte stereo mini konektor do vstupní zdířky AUX.
2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „AUX IN“ jako zdroje.
Poznámka:
 Pokud je v nastavení SYSTEM položka „AUX“ nastavená na „OFF“, „AUX IN“ nelze vybrat jako zdroj

(strana 26).

9

Operace

Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION (strana 22) (kromě zdroje AUX IN/CD/USB).
Pamatujte, že následující operace nefungují pro zařízení AUX. Pro ovládání zařízení AUX použijte
ovládání na samotném zařízení.

Účel Operace
Výběr adresáře* Stiskněte tlačítko 1/ nebo 2/.
Výběr stopy/skladby (kapitoly) Stiskněte tlačítko  nebo .
Rychlé přehrávání vpřed nebo Stiskněte a podržte tlačítko  nebo .
vzad**
Hledání souboru v seznamu 1. Stiskněte a podržte tlačítko  pro zobrazení seznamu.
(pouze CD/USB) 2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru

Prohlížení seznamu souborů (adresáře) nebo kategorie, pak ho stiskněte pro potvrzení.
vybraného adresáře/kategorie* 3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru, pak ho
Přehrávání skladby z vybraného
adresáře/kategorie* stiskněte pro potvrzení.
Opakované přehrávání Přehrávání začne.
Náhodné přehrávání Stiskněte knoflík M.C., když je vybrán adresář/kategorie.
Pauza/pokračování přehrávání
Sound Retriever* Stiskněte a podržte knoflík M.C., když je vybrán adresář/kategorie.

Návrat do kořenového adresáře Stiskněte tlačítko 6/ .
(pouze CD/USB)* Stiskněte tlačítko 5/ .
Přepnutí mezi komprimovaným Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.
audio a CD-DA (pouze CD) Stiskněte tlačítko 3/S.Rtrv.
„1“: Efektivní pro nízké kompresní poměry.
„2“: Efektivní pro vysoké kompresní poměry.
Stiskněte a podržte tlačítko 1/.

Stiskněte tlačítko BAND/ .

* Pouze komprimované audio soubory.
** Když použijete funkci rychlého přehrávání vpřed nebo vzad během přehrávání VBR souboru, čas
přehrávání nemusí být správný.

10

Bluetooth

Bluetooth připojení

Důležité:
 Pokud je připojeno deset a více Bluetooth zařízení (např. telefon a samostatný audio přehrávač),

funkce nemusí pracovat správně.
Tip:
 Následující připojení je provedeno automaticky, pokud bylo Bluetooth zařízení dříve připojeno pomocí

následujících kroků.
1. Zapněte Bluetooth funkci zařízení.

Pokud provádíte Bluetooth připojení ze zařízení, pokračujte krokem 4.
2. Stiskněte tlačítko pro zobrazení nastavení „ADD DEVICE“.

Přístroj začne hledat dostupná zařízení a zobrazí je v seznamu zařízení.
 Pro zrušení hledání stiskněte knoflík M.C.
 Pokud není požadované zařízení v seznamu, vyberte „RE-SEARCH“.
 Když není dostupné žádné zařízení, zobrazí se na displeji „NOT FOUND“.
 Pokud je zde již připojené zařízení, zobrazí se po stisknutí tlačítka nabídka telefonu.
3. Otočte knoflíkem M.C pro výběr zařízení ze seznamu a pak ho stiskněte pro potvrzení.
Stiskněte a podržte knoflík M.C. pro přepnutí zobrazené informace o zařízení mezi adresou Bluetooth
zařízení a názvem zařízení.
Pokud provádíte Bluetooth připojení z tohoto přístroje, pokračujte krokem 5.
4. Vyberte název přístroje, zobrazený na displeji.
5. Ujistěte se, že se na tomto přístroji a zařízení objevilo stejné 6-ciferné číslo, pak vyberte „YES“,
pokud je 6-ciferné číslo na tomto přístroji a zařízení stejné.

Bluetooth telefon

Nejprve proveďte Bluetooth připojení s Bluetooth telefonem (strana 11). Současně lze připojit až dva
Bluetooth telefony.
Důležité:
 Ponechání přístroje v pohotovostním režimu, když je připojený k vašemu telefonu přes Bluetooth a

když neběží motor, může vybít baterii vozidla.
 Před použitím zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.

11

Pro provedení telefonního hovoru

1. Stiskněte tlačítko pro zobrazení nabídky telefonu.
Když jsou připojené dva telefony, objeví se nejprve název telefonu a pak nabídka telefonu. Pro přepnutí
na druhý telefon stiskněte znovu tlačítko .

2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „RECENTS“ nebo „PHONE BOOK“ a pak ho stiskněte pro
potvrzení.
Když vyberete „PHONE BOOK“, pokračujte krokem 4.

3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MISSED“, „DIALLED“ nebo „RECEIVED“ a pak ho stiskněte
pro potvrzení.

4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jména nebo telefonního čísla a pak ho stiskněte pro potvrzení.
Hovor začne.

Pro přijmutí příchozího hovoru

1. Při příchozím hovoru stiskněte jakékoli tlačítko.

Tip:
 Když jsou k přístroji připojeny dva telefony přes Bluetooth a je zde příchozí hovor na jednom telefonu,

zatímco na druhém probíhá hovor, objeví se na displeji hlášení. Pro přijmutí příchozího hovoru musíte
ukončit probíhající hovor.

Základní operace

Účel Operace
Ukončení hovoru Stiskněte tlačítko .
Odmítnutí příchozího hovoru Stiskněte a podržte tlačítko během příchozího
hovoru.
Přepnutí mezi aktuálním a přidrženým hovorem Stiskněte knoflík M.C.
Zrušení přidrženého hovoru Stiskněte a podržte tlačítko .
Nastavení hlasitosti hlasu volajícího (když je Otočte knoflíkem M.C. během hovoru.
zapnutý privátní režim, není tato funkce dostupná).
Zapnutí a vypnutí privátního režimu Stiskněte tlačítko BAND/ během hovoru.

Pro uložení telefonních čísel do předvoleb

1. Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu nebo z historie hovorů.

2. Stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek (1/ až 6/ ).
Kontakt se uloží pod vybrané číslo předvolby.

Pro provedení hovoru pomocí čísla předvolby stiskněte jedno z numerických tlačítek (1/ až 6/ ), pak
stiskněte knoflík M.C., když je zobrazena nabídka telefonu.

12

Hlasové rozpoznávání

(Funkce iPhone není dostupná pro model DEH-S310BT.)

Tato funkce je dostupná pouze, pokud je k přístroji přes Bluetooth připojeno zařízení iPhone/Android,
vybavené hlasovým rozpoznáváním.

1. Stiskněte a podržte tlačítko a pak mluvte do mikrofonu pro zadání hlasového příkazu.
Pro opuštění režimu hlasového rozpoznávání stiskněte tlačítko BAND/ .

Poznámka:
 Pro detaily o funkci hlasového rozpoznávání viz. návod dodávaný s vaším zařízením.

Tip:
 Když je provedeno připojení Pioneer Smart Sync (strana 17), můžete také použít funkci hlasového

rozpoznávání z aplikace Pioneer Smart Sync, nainstalované na vašem iPhone/Android zařízení
stisknutím a podržením tlačítka . Pro detaily o funkci hlasového rozpoznávání viz. sekce nápovědy
v aplikaci.

Nabídka telefonu

1. Stiskněte tlačítko pro zobrazení nabídky telefonu.

Položka nabídky Popis
RECENTS
Zobrazí historii zmeškaných hovorů.
„MISSED“ Zobrazí historii odchozích hovorů.
„DIALLED“ Zobrazí historii příchozích hovorů.
„RECEIVED“ Zobrazí kontakty z vašeho telefonu.
PHONE BOOK Vyvolání telefonních čísel z předvoleb. Telefonní číslo z předvolby také
PRESET 1 - 6 můžete vyvolat stisknutím jednoho z numerických tlačítek (1/ až 6/ ).
Vyberte „ON“ pro automatické přijmutí příchozího hovoru.
A.ANSR*
„ON“, „OFF“ Obrácení pořadí kontaktů v telefonním seznamu (přehled jmen).
PB INVT Zobrazí seznam spárovaných Bluetooth zařízení. „*“ se objeví u názvu
DEVICELIST zařízení, když je sestaveno Bluetooth připojení. Když není v seznamu
vybráno žádné zařízení, tato funkce není dostupná.
DEL DEVICE Vymazání informací o zařízení.
„DELETE YES“
„DELETE NO“

ADD DEVICE Zaregistrování nového zařízení.
DEV.INFO
Přepne zobrazené informace o zařízení mezi názvem zařízení a adresou
Bluetooth zařízení.

* Pokud jsou připojeny dva telefony, tato funkce nepracuje pro příchozí hovory, pokud je jeden z telefonů
použitý pro volání.

13

Bluetooth audio

Důležité:
 Podle Bluetooth audio přehrávače, připojeného k tomuto produktu, mohou být dostupné operace

s tímto produktem omezené do následujících dvou úrovní:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Je možné pouze přehrávání skladeb na vašem audio

přehrávači.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Je možné přehrávání, pauza, výběr skladby atd.
 Zvuk z Bluetooth audio zařízení bude ztišen během použití telefonu.
 Když je používán Bluetooth audio přehrávač, nemůžete automaticky připojit Bluetooth telefon.
 Podle Bluetooth zařízení, připojeného k tomuto produktu mohou být dostupné operace s tímto
přístrojem omezené nebo se mohou lišit od popisu v tomto návodu.

1. Proveďte Bluetooth připojení s Bluetooth audio přehrávačem.

2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „BT AUDIO“ jako zdroje.

3. Stiskněte tlačítko BAND/ pro spuštění přehrávání.

Poznámka:
 Když přepnete zdroj nebo vypnete přístroj, musíte obnovit Bluetooth připojení.

Tip:
 Když jsou zaregistrována dvě a až pět zařízení do přístroje přes Bluetooth, můžete přepnout Bluetooth

zařízení přehráváním skladby na zařízení. Tak můžete snadno přehrávat skladby ze zařízení každého
spolujezdce. Avšak podle podmínek použití násobné připojení nemusí být dostupné a audio
soubory/skladby nemusí být možné správně přehrávat.

Základní operace

V nabídce FUNCTION můžete provést různá nastavení (strana 22).

Účel Operace
Rychlé přehrávání vpřed nebo Stiskněte a podržte tlačítko  nebo .
vzad.
Výběr stopy Stiskněte tlačítko  nebo .
Opakované přehrávání* Stiskněte tlačítko 6/ .
Náhodné přehrávání* Stiskněte tlačítko 5/ .
Pauza/pokračování přehrávání Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.
Hledání souboru v seznamu 1. Stiskněte a podržte tlačítko  pro zobrazení seznamu.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr názvu požadovaného adresáře a

pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru a pak ho

stiskněte pro potvrzení.
Přehrávání začne.

* Podle připojeného zařízení nemusí být operace dostupná.

14

Spotify®

(Není dostupné, když je „USB MTP“ nastaveno na „ON“ v nabídce nastavení „SYSTEM“ (strana 27).
Poznámka:
 Funkce iPhone není dostupná pro model DEH-S310BT.
Spotify je služba distribuce streamované hudby, nesouvisející se společností Pioneer. Více informací
najdete na http://www.spotify.com/.
Aplikace Spotify je dostupná pro většinu smartphonů, pro poslední informace o kompatibilitě navštivte
stránky https://support.spotify.com/.
Pro poslech Spotify během jízdy si nejprve stáhněte aplikaci Spotify do vašeho iPhone nebo Android
zařízení. Můžete si jí stáhnout z iTunes® App Store® nebo z Google Play™. Zvolte si bezplatný účet nebo
prémiový (placený) účet, buď v aplikaci, nebo na spotify.com. Prémiový účet vám poskytuje více možností,
jako je offline poslech.
Důležité:
 Tento produkt obsahuje software Spotify, který je pod licencemi třetích stran, jež lze nalézt zde:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
 Pro informace o zemích a regionech, kde lze Spotify používat se podívejte na

https://www.spotify.com/us/select-your-country/.

Poslech Spotify

Před použitím aktualizujte firmware aplikace Spotify na poslední verzi.
1. Propojte tento přístroj s mobilním zařízením.

 iPhone přes USB (strana 9).
 iPhone/Android zařízení přes Bluetooth (strana 11).

15

2. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „SPOTIFY“.

3. Stiskněte a podržte tlačítko 1/ pro zobrazení „APP CONTROL“.

4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jedné z následujících možností.
 Vyberte „WIRED“ pro USB připojení.
 Vyberte „BLUETOOTH“ pro Bluetooth připojení.

5. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „SPOTIFY“.

6. Spusťte aplikaci Spotify na mobilní zařízení a začněte s přehráváním.

Poznámka:
 Když připojíte jiné mobilní zařízení než iPhone/Android, nemusí pracovat správně podle vašeho

mobilního zařízení.

Základní operace

Můžete provést různá nastavení v nabídce FUNCTION (strana 22).

Poznámka:
Dostupné operace se mohou lišit podle typu obsahu (stopa/ album/ interpret/ seznam přehrávání/ rádio),
který chcete přehrávat.

Účel Operace
Přeskočení stopy. Stiskněte tlačítko  nebo .
Hledání stopy v seznamu 1. Stiskněte a podržte tlačítko  pro zobrazení seznamu.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadované kategorie, pak ho
Pauza/Pokračování
stiskněte pro potvrzení.
přehrávání 3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr požadovaného souboru, pak ho

Palec nahoru (pouze pro stiskněte pro potvrzení.
Přehrávání začne.
rádio) Stiskněte tlačítko 4/PAUSE.

Palec dolu (pouze pro rádio) Stiskněte tlačítko 1/

Náhodné přehrávání (pouze Stiskněte tlačítko 2/
Stiskněte tlačítko 5/ .
pro stopy/alba/
Stiskněte tlačítko 6/ .
interprety/seznam
1. Stiskněte a podržte tlačítko 5/ pro spuštění rádia.
přehrávání) 2. Stiskněte knoflík M.C.
 Tato funkce nemusí být dostupná podle vybrané skladby.
Opakované přehrávání

(pouze pro stopy/alba/

interprety/seznam

přehrávání)

Spuštění radiové předvolby

na základě aktuálně

přehrávané skladby.

Poznámka:
Některé funkce Spotify nemusejí podle přístroj fungovat.

16

Použití Pioneer Smart Sync/APP

Poznámka:
 Funkce iPhone není dostupná pro model DEH-S310BT.
Pioneer Smart Sync je aplikace, která inteligentně přenese vaše mapy, zprávy a hudbu do vozidla.
Přístroj můžete ovládat z aplikace Pioneer Smart Sync, nainstalované na iPhone/Android zařízení.
V některých případech můžete ovládat funkce aplikace, jako výběr zdroje, pauzu atd. pomocí tohoto
přístroje.
Pro detaily o dostupných operacích v aplikaci sekce nápovědy v aplikaci.
Poznámka:
 APP zdroj není dostupný, když není provedeno připojení Pioneer Smart Sync nebo když je „USB MTP“

nastaveno na „ON“ v nastavení „SYSTEM“ (strana 27).
Varování:
 Nepokoušejte se ovládat aplikaci během řízení. Před ovládáním aplikace sjeďte ze silnice a zaparkujte

na bezpečném místě.
Pro uživatele iPhone
Tato funkce je kompatibilní s iOS 10.3 nebo vyšším.
Aplikaci Pioneer Smart Sync si můžete stáhnout z iTunes App Store.

Pro uživatele zařízení Android
Tato funkce je kompatibilní s přístroji, majícími instalovaný Android OS 5.0 nebo vyšší.
Aplikaci Pioneer Smart Sync si můžete stáhnout z Google Play.

Poznámka:
Některá Android zařízení, připojená přes AOA 2.0 nemusejí pracovat správně nebo mohou vydávat zvuky
podle provedení jejich softwaru, bez ohledu na verzi OS.

17

Jaké typy funkcí aplikace má?

Používání přístroje
Rozhraní přístroje lze vyvinout použitím zařízení iPhone/Android.

Obrázek (příklad):

Příklady:
- Výběr zdroje přístroje
- Poslech hudby na vašem iPhone/Android zařízení
- Intuitivní ovládání zvukového pole
- Ovládání vašeho připojeného Bluetooth zařízení

Rozšíření funkcí přístroje použitím aplikace
Následující funkce, které jsou na samotném přístroji nedostupné, jsou k dispozici po provedení připojení
Pioneer Smart Sync.

Položka nabídky (příklad) Popis
Použití navigační aplikace
Čtení zpráv Můžete specifikovat a spustit navigační aplikaci, instalovanou
Nastavení 31-pásmového ekvalizéru na vašem zařízení.

Zvuk Super „Todoroki“ Můžete číst zprávy, přijímané z aplikace, instalované na vašem
Snadné přizpůsobení zvuku zařízení.

Můžete vybrat ekvalizační pásma z 31-pásmového grafického
ekvalizéru (13-pásmového, když nepoužijete připojení Pioneer
Smart Sync).

Můžete zvýraznit úroveň basů ještě více dynamičtěji, než když
nepoužijete připojení Pioneer Smart Sync.

Můžete snadno provést nastavení časového vyrovnání výběrem
typu vašeho vozidla.

Poznámka:

 Některé funkce mohou být omezené podle podmínek propojení s aplikací.

 Nastavení 31-pásmového EQ je převedeno na 13-pásmový, když je aktivován hudební zdroj z tohoto
produktu.

Tip:
 Je doporučeno zadat termín „Pioneer Smart Sync“ do pole hledání pro nalezení aplikace.

18

Provedení připojení s Pioneer Smart Sync

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr "SYSTEM", pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „APP CONTROL“ , pak ho stiskněte pro potvrzení.
4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jedné z následujících možností.

 Vyberte „WIRED“ pro USB připojení.
 Vyberte „BLUETOOTH“ pro Bluetooth připojení.
5. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „AUTO APP CONN“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
6. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „ON“ , pak ho stiskněte pro potvrzení.
7. Připojte tento přístroj k mobilnímu zařízení.
 iPhone/Android zařízení přes USB (strana 9).
 iPhone/Android zařízení přes Bluetooth (strana 11).
Aplikace Pioneer Smart Sync na zařízení se spustí automaticky.
Poznámka:
Bez ohledu, zda je „AUTO APP CONN“ nastaveno na „ON“ nebo „OFF“ můžete také provést následující
pro spuštění Pioneer Smart Sync.
 Pro zařízení jiná než je USB připojené Android zařízení stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr
libovolného zdroje a pak stiskněte a podržte knoflík M.C.
 Pro iPhone spusťte Pioneer Smart Sync na mobilním zařízení.
Poznámka:
 Když připojíte jiné mobilní zařízení než iPhone/Android, nemusí pracovat správně podle vašeho
mobilního zařízení.
 Pokud není aplikace Pioneer Smart Sync ještě nainstalovaná na vašem iPhone/Android zařízení,
objeví se na vašem iPhone/Android zařízení zpráva s výzvou k instalaci aplikace (kromě Android
zařízení, připojeného přes USB). Vyberte „OFF“ v „AUTO APPCONN“ pro vymazání tohoto hlášení
(strana 27).

19

Poslech hudby na vašem zařízení

1. Stiskněte tlačítko SRC/OFF pro výběr „APP“.

Použití funkce Karaoke

Varování:
 Řidič by nikdy neměl zpívat do mikrofonu během řízení. Jinak může dojít k nehodě.
 Nenechávejte mikrofon bez dozoru, aby nedošlo k nehodě.
Upozornění:
 Je extrémně nebezpečné nechat vodič mikrofonu ovinutý kolem volantu, brzdového pedálu nebo řadicí

páky, protože to může způsobit nehodu. Instalujte mikrofon tak, aby nebránil řízení.
Poznámka:
 Použijte komerčně prodávaný dynamický mikrofon a ne dodávaný mikrofon.
 Tato funkce není dostupná, když je vybraný zdroj následující.

- RADIO
- AUX IN
1. Připojte stereo mini konektor mikrofonu do vstupní zdířky AUX IN.
2. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MICROPHONE“.
4. Stiskněte knoflík M.C. pro výběr „ON“.
Když je aktivován režim karaoke, hlasitost na přístroji je ztlumena. Nastavte hlasitost mikrofonu
v nastavení „MIC VOL“.

Pro nastavení hlasitosti mikrofonu

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MICROPHONE“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MIC VOL“.
4. Otočte knoflíkem M.C. pro nastavení úrovně hlasitosti.
Poznámka:
 Pokud při použití mikrofonu dochází ke zpětné vazbě, umístěte mikrofon dál od reproboxů nebo snižte

hlasitost mikrofonu.

20

Pro snížení úrovně vokálů ve skladbě

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „MICROPHONE“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „VOCAL“.
4. Stiskněte knoflík M.C. pro výběr „OFF“
Poznámka:
 Podle podmínek nahrávky skladby nemusí být možné vokály efektivně potlačit.

Audio nastavení

Můžete provést různá nastavení v nastavení AUDIO (strana 23).

Nastavení hodnoty mezní frekvence a hodnoty strmosti

Můžete nastavit hodnotu mezní frekvence a hodnotu strmosti pro každý reprobox.
Lze nastavit následující reproboxy.
„FRONT“, „REAR“, „SUBWOOFER“
Poznámka:
 „SUBWOOFER“ lze vybrat pouze, pokud je v „SUBWOOFER“ nastaveno „ON“ (strana 24).
1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „AUDIO“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „CROSSOVER“, pak ho stiskněte pro potvrzení.
4. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr reproboxu (filtru) pro nastavení, pak ho stiskněte pro

potvrzení.
5. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr „HPF“ nebo „LPF“ podle reproboxu (filtru), pak ho stiskněte

pro potvrzení.
6. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr odpovídající mezní frekvence pro reprobox (filtr) vybraný

v kroku 4, pak ho stiskněte pro potvrzení.
„25HZ“ až „250HZ“
7. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr odpovídající strmosti pro reprobox (filtr) vybraný v kroku 4.
„-6“ až „-24“ (když vyberete „FRONT“ nebo „REAR“)
„-6“ až „-36“ (když vyberete „SUBWOOFER“)

21

Nastavení

V hlavní nabídce můžete provést různá nastavení.

1. Stiskněte knoflík M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.

2. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr jedné z následujících kategorií, pak ho stiskněte pro potvrzení.
 Nastavení FUNCTION (strana 22)
 Nastavení AUDIO (strana 23)
 Nastavení SYSTEM (strana 26)
 Nastavení ILLUMINATION (strana 28)
 MICROPHONE (strana 28)

3. Otočte knoflíkem M.C. pro výběr volby, pak ho stiskněte pro potvrzení.

Poznámka:
 Položky nabídky, související s iPhone, nejsou dostupné pro DEH-S310BT.

Nastavení FUNCTION

Položky nabídky se liší podle zdroje.

Položka nabídky Popis
FM SETTING
"TALK", "STANDARD", "MUSIC" Přizpůsobuje úroveň kvality zvuku podmínkám vysílaného signálu
BSM FM pásma. (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)

REGIONAL Automaticky uloží šest nejsilnějších stanic pod numerická tlačítka
"ON", "OFF" (1/ až 6/ ).

LOCAL Omezí příjem na specifické regionální programy, když je vybráno
FM: "OFF", "LV1", "LV2", "LV3", AF (hledání alternativní frekvence). (Dostupné pouze, když je
"LV4" vybráno pásmo FM.)
MW/LW: "OFF", "LV1", "LV2"
Omezí ladění stanic podle síly signálu.

22

Položka nabídky Popis
Příjem aktuální dopravní informace, pokud je dostupná.
TA (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)
"ON", "OFF" Umožní přístroji přeladit na jinou frekvenci, poskytující stejnou
stanici. (Dostupné pouze, když je vybráno pásmo FM.)
AF Přerušení aktuálního zdroje programem zpráv. (Dostupné pouze,
"ON", "OFF" když je vybráno pásmo FM.)
Přiřadí tlačítka / pro ladění stanic (ruční ladění) nebo pro
NEWS výběr stanice z předvolby.
"ON", "OFF" Uložení informací o aktuálně přehrávané skladbě do vašeho
hudebního seznamu ve službě Spotify.
SEEK Odstranění informací o skladbě, uložených v SAVE.
"MAN", "PCH" Připojení Bluetooth zařízení ze seznamu.
SAVE
Spuštění přehrávání.
UNSAVE iPhone
SEL DEVICE Zastavení přehrávání.
PLAY
STOP

Nastavení AUDIO

Poznámka:
 Když je nastavení prováděno z Pioneer Smart Sync, může se zobrazit „CHK APP SETTG.“.

23

Položka nabídky Popis
EQ SETTING
Vyberte nebo přizpůsobte ekvalizační křivku.
"SUPER BASS", "POWERFUL",
„DYNAMIC“, "NATURAL",  Když vyberete jiné nastavení než "CUSTOM1", „CUSTOM2“
"VOCAL", „VIVID“, „SET BY APP“*, a „SET BY APP“, můžete ekvalizační křivku také přizpůsobit
"CUSTOM1", "CUSTOM2", "FLAT" stisknutím a podržením knoflíku M.C. a pak jí uložit do
* „SET BY APP“ se zobrazí, když „CUSTOM1“.
byla ekvalizační křivka, která je
v přístroji nedostupná, nastavena
z Pioneer Smart Sync.

Vyberte ekvalizační pásmo a Nastavení vyvážení předních a zadních reproboxů.
úroveň pro další přizpůsobení. Nastavení vyvážení levých a pravých reproboxů.
Pásmo ekvalizéru: "50HZ" až Nastavte „ON“ při použití subwooferu.
"12.5kHZ"
Ekvalizační úroveň: "-6" až "+6" Vyberte fázi subwooferu.
FADER*
BALANCE Vyberte reprobox (filtr) pro nastavení výstupní úrovně.
SUBWOOFER  Každá nastavená hodnota se změní, když změníte natavení
„ON“, "OFF"
SUBWOOFER** „POSITION“ (strana 24).
"NOR", "REV"
SPEAKER LEVEL

Typ reproboxu:
„FRONT L“, „FRONT R“, „REAR L“,
„REAR R“, „SUBWOOFER“

Výstupní úroveň: Vyberte reprobox (filtr) pro nastavení mezní frekvence a strmosti
„-24“ až „10“ HPF nebo LPF pro každý reprobox.
CROSSOVER Pro detaily o nastavení „CROSSOVER“ viz. strana 21.

POSITION Vyberte poslechové místo pro automatické nastavení výstupní
„OFF“, „FRONT LEFT“ (levé čelní úrovně reproboxů a přidání časového zpoždění, které odpovídá
sedadlo), „FRONT RIGHT“ (pravé počtu a umístění obsazených sedadel.
čelní sedadlo), „FRONT“ (čelní
sedadla), „ALL“

24

Položka nabídky Popis
TIME ALGNMNT Vyberte nebo přizpůsobte nastavení časového vyrovnání podle
„INITIAL“, „OFF“, „CUSTOM“ vzdálenosti mezi pozicí posluchače a každým reproboxem.

Vyberte typ reproboxu a nastavte  Vyberte „INITIAL“ pro inicializaci nastavených hodnot.
vzdálenost reproboxu pro další
přizpůsobení v „CUSTOM“.  Vyberte „OFF“ pro reset nastavených hodnot na 0.

Typ reproboxu:  Nastavení „CUSTOM“ je dostupné, když je v „POSITION“
„FRONT L“, „FRONT R“, „REAR L“, vybráno „FRONT LEFT“ nebo „FRONT RIGHT“ (strana 24).
„REAR R“, „SUBWOOFER“
 Nastavení „CUSTOM“ není dostupné, když je v
„SUBWOOFER“ vybráno „OFF“ (strana 24).

Vzdálenost reproboxů (cm): Uložte pro pozdější vyvolání následující nastavení zvuku a jeho
„350“ až „0.0“ aktuální hodnoty: „CROSSOVER“, „SPEAKER LEVEL“, „EQ
SAVE SETTINGS SETTING“, „POSITION“, „TIME ALGNMNT“, „D.BASS“,
„YES“, „NO“ „SUBWOOFER“.
 Nastavení, která lze uložit, se liší, když je provedeno připojení
LOAD SETTINGS
Pioneer Smart Sync.
D.BASS Nahrání nastavení zvuku, které bylo uloženo v „SAVE
„OFF“, „LOW“, „HIGH“ SETTINGS“.
LOUDNESS Dynamické zvýraznění úrovně basů nabízí efekt, jako když je
„OFF“, „LOW“, „MID“, „HIGH“ v systému připojený subwoofer.
SLA Kompenzace pro čistý zvuk při nízké hlasitosti.
"+4" až "-4"
Nastavte úroveň hlasitosti pro každý zdroj kromě FM.
Každá následující kombinace je automaticky nastavena na stejné
nastavení.
 Při USB připojení nastavte USB, iPhone, APP a SPOTIFY.
 Při Bluetooth připojení nastavte BT AUDIO, iPhone, APP a

SPOTIFY.

25

Položka nabídky Popis
S.RTRV Vylepšuje komprimovaný zvuk a obnovuje bohatý zvuk.

„1“ (efektivní pro nízké kompresní  Toto nastavení není dostupné, když je vybráno „OFF“ pro
poměry) „VOCAL“ v nastavení „MICROPHONE“ (strana 29).
„2“ (efektivní pro vysoké kompresní
poměry)
„OFF“

* Není dostupné, když je "SUB.W/SUB.W" vybráno v "SP-P/O MODE" nabídky INITIAL (strana 6).
** Není dostupné, když je "REAR/REAR" vybráno v " SP-P/O MODE" nabídky INITIAL (strana 6).

Nastavení SYSTEM

Tato nabídka je také přístupná, když je vypnuté napájení.

Položka nabídky Popis textových informací
LANGUAGE
„ENG“ (Anglicky) Vyberte jazyk pro zobrazování
„PYC“ (Rusky) z komprimovaných audio souborů.
„TUR“ (Turecky)
„FRA“ (Francouzsky) Nastavení hodin (strana 5).
„DEU“ (Německy)  Toto nastavení není dostupné, když je provedeno připojení
CLOCK SET
„12H“, „24H“ Pioneer Smart Sync.
Při stisknutí tlačítka se ozve písknutí.
BEEP TONE Vyberte „OFF“ pro zakázání této funkce.
„ON“, „OFF“ Zobrazení položen na sub informačním displeji.
INFO DISPLAY  Když je vybrán zdroj „SOURCE/SPEANA“ nebo

„SOURCE/SPEANA“, „CLOCK/SPEANA“, zobrazí se anténa místo spektrálního
„CLOCK/SPEANA“, „SRC/LIVE analyzátoru radiového zdroje.
FX“, „CLOCK/LIVE FX“,
„SOURCE“, „SPEANA“, „OFF“ Hledání jiných stanic se stejným programem, i při použití stanice
AUTO PI z předvolby.
„ON“, „OFF“ Nastavte na „ON“ při použití pomocného zařízení, připojeného
AUX k přístroji.
„ON“, „OFF“  Toto nastavení není dostupné, když je vybráno „ON“ pro

„MICROPHONE“ v nastavení MICROPHONE (strana 28).

26

Položka nabídky Popis
BT AUDIO Zapnutí/vypnutí Bluetooth signálu.
„ON“, „OFF“
SPOTIFY Nastavte na „ON“ pro použití funkce Spotify.
„ON“, „OFF“
PW SAVE* Snížení spotřeby z baterie. Zapnutí zdroje je jediná přípustná
„ON“, „OFF“ operace, když je tato funkce zapnutá.
BT MEM CLEAR Vymazání dat Bluetooth zařízení (seznam zařízení, PIN kódy,
„YES“, „NO“ historie hovorů, telefonní seznam, čísla předvoleb), uložených
v tomto přístroji.
APP CONTROL Když jsou data úspěšně vymazána, objeví se „CLEARED“.
„WIRED“, „BLUETOOTH“ Vyberte odpovídající metodu připojení, podle vašeho zařízení.
USB MTP Pro detaily o připojení každého zařízení viz. strana 28.
„ON“, „OFF“ Vyberte „ON“ při použití MTP připojení.
Následující zdroje nejsou dostupné, když je nastaveno „ON“.
AUTO APP CONN  APP, SPOTIFY, iPhone a USB (AOA)
„ON“, „OFF“ Vyberte „ON“ pro automatické spuštění aplikace Pioneer Smart
USB AUTO Sync, když je iPhone/Android zařízení připojeno k tomuto přístroji.
„ON“, „OFF“ Vyberte „ON“ pro automatické přepnutí na „USB“ zdroj, když je
USB zařízení/iPhone připojený k tomuto přístroji.
Vyberte „OFF“ když je USB zařízení/iPhone připojený k tomuto
přístroj pouze pro nabíjení.

* „PW SAVE“ je zrušeno, pokud je automobilová baterie odpojena a je nutné ho znovu zapnout po novém
připojení baterie. Když je „PW SAVE“ nastaveno na „OFF“, tak podle metody připojení přístroj může
odebírat energii z baterie, pokud klíček zapalování nemá polohu ACC (příslušenství).

27

Informace o připojení každého zařízení

Dostupné zdroje se liší podle nastavené hodnoty.
Nastavte „APP CONTROL“ podle tabulky pro zdroje, které chcete použít.
Pro detaily o připojení Pioneer Smart Sync viz. strana 17.

Poznámka:
 Položky v následujících tabulkách, související s iPhone, nejsou dostupné pro DEH-S310BT.

Když NENÍ provedeno připojení Pioneer Smart Sync

Nastavená hodnota Zařízení Dostupné zdroje
„WIRED“ iPhone iPhone, SPOTIFY
Android USB (AOA)
„BLUETOOTH“ iPhone iPhone, SPOTIFY
Android SPOTIFY

Když JE provedeno připojení Pioneer Smart Sync

Nastavená hodnota Zařízení Dostupné zdroje
„WIRED“ iPhone APP, SPOTIFY
Android APP
„BLUETOOTH“ iPhone APP, SPOTIFY
Android APP, SPOTIFY

Nastavení ILLUMINATION

Položka nabídky Popis
DIM SETTING Vyberte způsob změna jasu displeje.

„SYNC CLOCK“, „MANUAL“ Změňte jas displeje.
Dostupný rozsah nastavení se liší podle „DIM SETTING“.
BRIGHTNESS
„1“ až „10“

Nastavení MICROPHONE

Položka nabídky Popis
MICROPHONE Nastavte „ON“ pro použití funkce karaoke.

„ON“, „OFF“

28

Položka nabídky Popis
MIC VOL Nastavení hlasitosti mikrofonu.
VOCAL Nastavte „OFF“ pro snížení úrovně vokálů ve skladbě.

„ON“, „OFF“

29

Další informace Chybová hlášení

Odstraňování závad Společná

Displej se automaticky vrací k běžnému zobrazení. AMP ERROR
Neprovedli jste 30 sekund žádnou operaci. Tento přístroj selhal nebo je chybné připojení
reproboxů.
Proveďte operaci znovu. Aktivovaly se ochranné obvody.

Rozsah opakovaného přehrávání se neočekávaně Zkontrolujte připojení reproboxů. Pokud chyba
mění. nezmizí ani po vypnutí/zapnutí zapalování,
Podle rozsahu opakovaného přehrávání se vybraný kontaktujte servis Pioneer.
rozsah může změnit, když vyberete jiný adresář nebo
stopu nebo během rychlého přehrávání vpřed/vzad. NO XXXX (např. NO TITLE).
Chybí textová informace.
Vyberte rozsah opakovaného přehrávání
znovu. Přepněte zobrazení nebo přehrávejte jinou
stopu/soubor.
Podadresář není přehráván.
Podadresáře nelze přehrávat, když je vybráno FLD CD přehrávač
(opakování adresáře).
ERROR-07, 11, 12, 17, 30
Vyberte jiný rozsah opakovaného přehrávání. Disk je špinavý.

Zvuk je přerušovaný. Vyčistěte disk.
Pokud používáte zařízení jako mobilní telefon, může Disk je poškrábaný.
docházet ke slyšitelnému rušení.
Vyměňte disk.
Umístěte elektrické zařízení, způsobující
rušení, dál od tohoto přístroje. ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0
Je zde elektrická nebo mechanická závada.
Zvuk z Bluetooth audio zdroje není přehráván.
Na Bluetooth připojením telefonu probíhá hovor. Vypněte a znovu zapněte zapalování nebo
přepněte na jiný zdroj a pak zpět na CD
Zvuk bude přehráván po ukončení hovoru. přehrávač.
Bluetooth připojený telefon je právě ovládán.
ERROR-15
Přestaňte používat Bluetooth telefon. Vložený disk je prázdný.
Připojení mezi přístrojem a telefonem není po
provedení hovoru na Bluetooth připojeném telefonu Vyměňte disk.
správné.
ERROR-23
Proveďte znovu Bluetooth připojení mezi Nepodporovaný CD formát.
přístrojem a telefonem.
Vyměňte disk.

30

FORMAT READ SKIPPED
Někdy je zde zpoždění mezi spuštěním přehrávání a Připojené USB paměťové zařízení obsahuje DRM
než je slyšet zvuk. chráněné soubory.

Vyčkejte, dokud hlášení nezmizí a neuslyšíte Chráněné soubory jsou přeskočené.
zvuk.
PROTECT
NO AUDIO Všechny soubory na USB paměťovém zařízení jsou
Vložený disk neobsahuje přehratelné soubory. chráněné DRM.

Vyměňte disk. Vyměňte USB paměťové zařízení.

SKIPPED N/A USB
Vložený disk obsahuje DRM chráněné soubory. Připojené USB paměťové zařízení není podporované
tímto přístroje.
Chráněné soubory jsou přeskočeny.
Připojte zařízení vyhovující USB Mass Storage
PROTECT Class.
Všechny soubory na vloženém disku jsou chráněné Odpojte vaše zařízení a nahraďte je
DRM. kompatibilním USB paměťovým zařízením.

Vyměňte disk. HUB ERROR
USB je připojené přes USB rozbočovač, což není
USB paměťové zařízení/iPhone podporováno tímto přístrojem.

FORMAT READ Připojte USB zařízení přímo k tomuto přístroji
Někdy je zde zpoždění mezi spuštěním přehrávání a pomocí USB kabelu.
výstupem zvuku.
CHECK USB
Vyčkejte, dokud hlášení nezmizí a neozve se USB konektor nebo USB kabel má zkrat.
zvuk.
Zkontrolujte USB konektor a USB kabel, zda
NO AUDIO není poškozený.
Nejsou zde žádné skladby. Připojené USB paměťové zařízení má větší příkon, než
je přípustný.
Přeneste audio soubory na USB paměťové Odpojte USB paměťové zařízení a
zařízení a připojte ho. nepoužívejte ho. Přepněte klíček zapalování
Připojené USB paměťové zařízení má zapnuté do polohy OFF a znovu do polohy ACC nebo
zabezpečení. ON a připojte kompatibilní USB paměťové
Proveďte instrukce k USB paměťovému zařízení.
zařízení pro vypnutí zabezpečení.
ERROR-19
Komunikační chyba.

Proveďte následující operace.
- Přepněte klíček zapalování do polohy

OFF a znovu do polohy ON.
- Odpojte USB paměťové zařízení.
- Změňte zdroj.
Pak se vraťte ke zdroji USB.
Závada iPhone
Odpojte kabel od iPhone. Jakmile se zobrazí
nabídka iPhone, připojte iPhone a zresetujte
ho.

ERROR-23
USB paměťové zařízení není správně naformátované.

USB paměťové zařízení musí být
naformátované v systému FAT12, FAT16 nebo
FAT32.

ERROR-16
Verze firmware iPhone je stará.

Aktualizujte verzi iPhone.
Chyba iPhone.

Odpojte kabel od přístroje iPhone. Když se
objeví hlavní nabídka iPhone, připojte iPhone
a resetujte ho.

31

STOP Aplikace
V aktuálním seznamu nejsou žádné stopy.
CONNECT APP Sync
Vyberte seznam, obsahující skladby. Připojení Pioneer Smart Sync není provedeno.

NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER Proveďte připojení s Pioneer Smart
Nebylo nalezeno Bluetooth zařízení. (strana 17).

Propojte přístroj a iPhone přes Bluetooth Spotify
(strana 11).
NOT FOUND
CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY Aplikace Spotify nebyla zatím spuštěna.
Chyba Bluetooth spojení s iPhone.
Spusťte aplikaci Spotify.
Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření
spojení. NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER
Nebylo nalezeno Bluetooth zařízení.
DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY
Chyba Bluetooth spojení. Propojte přístroj a zařízení přes Bluetooth
(strana 11).
Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření
spojení. CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRY
Chyba Bluetooth spojení.
Bluetooth zařízení
Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření
ERROR-10 spojení.
Chyba napájení Bluetooth modulu tohoto přístroje.
CHECK APP PRESS BAND KEY TO RETRY
Přepněte klíček zapalování do polohy OFF a Spojení s aplikací Spotify selhalo.
znovu do polohy ACC nebo ON.
Pokud se chyba po provedení předchozí akce Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření
stále objevuje, vyhledejte servis Pioneer. spojení.

DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRY
Chyba Bluetooth spojení.

Stiskněte tlačítko BAND/ pro nové vytvoření
spojení.

CHECK APP
Nastala neznámá chyba (včetně komunikační chyby).

Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Rady k manipulaci

Disky a přehrávač

Používejte pouze disky, mající jedno z následujících
dvou log.

32

 Požívejte pouze 12 cm disky. USB paměťové zařízení

 Používejte pouze běžné, plně kruhové disky.  Připojení přes USB rozbočovač není podporováno.
 Během jízdy pevně zajistěte USB paměťové
 Následující typy disků nelze používat s tímto
přístrojem: zařízení. Nenechejte USB paměťové zařízení
- Duální disky spadnout na podlahu, kde může být zachyceno
- 8 cm disky: Použití takových disků s pod plynový nebo brzdový pedál.
adaptérem může způsobit závadu přístroje.  Podle USB paměťového zařízení mohou nastat
- Disky zvláštních tvarů. následující problémy:
- Jiné disky než CD. - Operace se mohou lišit.
- Poškozené disky včetně disků, které jsou - Paměťové zařízení nemusí být rozpoznáno.
prasklé nebo ohnuté. - Soubory nemusejí být správně přehrávány.
- Disky CD-R/RW, které nebyly finalizované. - Zařízení může způsobovat slyšitelné rušení při

 Nedotýkejte se lesklého povrchu disku. poslechu tuneru.

 Když disky nepoužíváte, skladujte je v jejich iPhone
krabičkách.
 Nenechávejte iPhone na místech s vysokou
 Nelepte na disky žádné nálepky a nepoužívejte ne teplotou.
jejich povrch chemické látky.
 Během jízdy iPhone pevně zajistěte. Nenechejte
 Pro čištění disků použijte měkký hadřík a čistěte je iPhone spadnout na podlahu, kde může být
tahy od středu k okraji. zachycen pod plynový nebo brzdový pedál.

 Kondenzace vlhkosti může dočasně ovlivnit funkci  Nekompatibilní text, uložený na přístroji iPhone, se
přehrávače. Nechejte ho cca hodinu při vyšší na tomto přístroji nezobrazí.
teplotě. Také odstraňte z disku vlhkost měkkým
hadříkem. Kompatibilita s
komprimovaným zvukem
 Přehrávání disků nemusí být možné z důvodu
charakteristik disku, formátu disku, nahrávací  Pouze prvních 32 znaků lze zobrazit jako název
aplikaci, prostředí přehrávání, podmínek souboru (včetně přípony souboru) nebo jako název
skladování atd. adresáře.

 Nerovnosti silnice mohou způsobovat  Tento přístroj nemusí pracovat správně podle
přeskakování přehrávání disku. aplikace, použité pro kódování WMA souborů.

 Nelepte na disky žádné samolepky nebo jiný  Může zde být malé prodlení na začátku přehrávání
materiál. audio souborů, obsahujících obrazová data nebo
- Disky se mohou ohnout a být nepřehratelné. audio souborů uložených na USB paměťovém
- Nálepka se může odlepit během přehrávání a zařízení, které obsahuje složitou strukturu
zabránit vysunutí disku z přístroje, který se adresářů.
může poškodit.
 Ruský text pro zobrazení na tomto přístroji by měl
být kódován v jedné z následujících znakových
sad:
- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Znaková sada jiná než Unicode, která je
použitá v prostředí Windows a je nastavená na
ruštinu.

33

Upozornění: Soubory AAC (Pouze DEH-S410BT/S41BT)
 Společnost Pioneer negarantuje kompatibilitu se
Kompatibilní formát: AAC kódované přes iTunes
všemu USB paměťovými zařízeními a nenese Přípona souboru: .m4a
žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat z Vzorkovací frekvence: 11.025 kHz až 48 kHz
mediálních přehrávačů, smartphonů nebo jiných Přenosová rychlost: 16kbit/s až 320 kbit/s VBR
přístrojů při použití s tímto zařízením. Apple Lossless: Nekompatibilní
 Nenechávejte USB paměťové zařízení na místech AAC soubory koupené v iTunes Store (přípona
s vysokou teplotou. souboru .m4p): Nekompatibilní

Soubory WMA Soubory FLAC

Přípona souboru: .wma  Soubory formátu FLAC nelze připojit přes MTP.
Bitová rychlost: 48 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s  Soubory FLAC nemusí být možné přehrávat podle
až 384 kbit/s (VBR)
Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz použitého enkodéru.
Windows Media™ Audio Professional, Lossless,
Voice/DRM Stream/Stream s videem: Nekompatibilní Přípona souboru: .flac, .fla
Vzorkovací frekvence: 8/11.025/12./16/22.05/24/32/
Soubory MP3 44.1/48 kHz/96 kHz
Kvantizační bitová rychlost: 8/16/24 bitů
Přípona souboru: .mp3 Režim kanálů: 1/2 kanály
Bitová rychlost: 8 kbit/s až 320 kbit/s (CBR), VBR
Vzorkovací frekvence: 8 kHz až 48 kHz (32 kHz, 44.1 Disk
kHz, 48 kHz pro zdůraznění)
Kompatibilní verze ID3 Tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3  Bez ohledu na délku mezery mezi skladbami v
Tag verze 2.x má přednost před verzí 1.x) originálním záznamu jsou komprimované audio
M3u seznam přehrávání: Nekompatibilní disky přehrávány s krátkou pauzou mezi
MP3i (MP3 interaktivní), mp3 PRO: Nekompatibilní skladbami.

Soubory WAV Hierarchie přehrávatelných adresářů: až osm vrstev
(praktická hierarchie je méně jak dvě vrstvy).
 Soubory formátu WAV nelze připojit přes MTP. Přehrávatelné adresáře: až do 99
Přehrávatelné soubory: až do 999
Přípona souboru: .wav Systém souborů: ISO 9660 Level 1 a 2, Romeo, Joliet
Kvantizační bity: 8 a 16 (LPCM) Přehrávání multi-session: Kompatibilní
Vzorkovací frekvence: 16 kHz až 48 kHz (LPCM) Data s paketovým zápisem: Nekompatibilní

34

USB zařízení Sekvence audio souborů

 Může zde být malé prodlení na začátku přehrávání Uživatel nemůže přiřadit čísla adresářů a specifikovat
audio souborů, uložených na USB paměťovém pořadí přehrávání na tomto přístroji. Sekvence audio
zařízení, které obsahuje složitou strukturu souborů závisí na připojeném zařízení. Pamatujte, že
adresářů. skryté soubory na USB zařízení nelze přehrávat.

Hierarchie přehrávatelných adresářů: až osm vrstev Příklad hierarchie
(praktická hierarchie je méně jak dvě vrstvy).
Přehrávatelné adresáře: až do 1500 01 Adresář
Přehrávatelné soubory: až do 15000 02 Komprimovaný audio soubor
Přehrávání chráněných souborů: Nekompatibilní
USB paměťové zařízení s více oddíly: Lze přehrávat 03
pouze první oddíl 04

Kompatibilita s přístroji iPhone 05

Tento přístroj podporuje pouze následující modely Úroveň 1 2 3 4
iPhone. Starší verze nemusejí být podporovány.
01 až 05: Číslo adresáře
Vyrobeno pro (1) až (6): Sekvence přehrávání
 iPhone X
 iPhone 8 Ruská znaková sada
 iPhone 8 Plus
 iPhone 7 D: C D: C D: C D: C D: C
 iPhone 7 Plus :А :Б :В
 iPhone SE : Е, Ё :Ж :З :Г :Д
 iPhone 6s :Л :М :Н
 iPhone 6s Plus :Р :С :Т : И, Й : К
 iPhone 6
 iPhone 6 Plus :Ч :О :П
 iPhone 5s
 iPhone 5c :Э :У :Ф
 iPhone 5
:Х :Ц : Ш, :Ъ
 Operace se mohou lišit podle generace a/nebo Щ
verze software iPhone.
:Ы :Ь :Ю :Я
 Uživatelé iPhone s Lighting Connector by měli
použít kabel Lighting  USB (dodávaný s D: Zobrazení C: Znak
přístrojem iPhone).

 Kompatibilita se soubory/formáty viz. návod k
přístroji iPhone.

 Audiobook, Podcats: Kompatibilní

Upozornění:
Společnost Pioneer nenese žádnou odpovědnost za
ztrátu dat z přístroje iPhone, i když k ní dojde při použití
s tímto zařízením.

35

Copyright a obchodní značky

Bluetooth
Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované
obchodní značky vlastněné společností Bluetooth SIG,
Inc a jsou takto použité společností Pioneer
Corporation v licenci. Ostatní obchodní značky nebo
obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.

iTunes
Apple a iTunes jsou obchodní značky společnosti
Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

WMA

Windows Media je buď registrovaná obchodní značka
nebo obchodní značka společnosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
Tento přístroj obsahuje technologii vlastněnou
společností Microsoft Corporation a nelze ho používat
nebo distribuovat bez licence společnosti Microsoft
Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright © 2011 – 2014 Xiph.Org Foundation
Redistribuce a použití ve zdrojové nebo binární formě,
s nebo bez modifikace, je povoleno za splnění
následujících podmínek:
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat

předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
- Redistribuce v binární formě musí reprodukovat
předchozí copyrightovou poznámku, tento seznam
podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti
v dokumentaci a/nebo jiném materiálu,
poskytovaném s distribucí.
- Ani jméno Xiph.org Foundation ani jména jejích
přispěvatelů nesmějí být použita pro podporu nebo
propagaci produktů, odvozených od jejich
softwaru, bez specifického předchozího
písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI
AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI „JAK JE“ A
JAKÉKOLI VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ
ZÁRUKA, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÁ
ZÁRUKA PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO
URČITÉ ÚČELY JE VYLOUČENA. V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEJSOU SPOLEČNOST NEBO
PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, PŘÍKLADNÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN,
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO
SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU,
NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), VZEŠLÉ
JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO
SOFTWARU, I KDYŽ BYLA AVIZOVÁNA MOŽNOST
TAKOVÝCH ŠKOD.

36

iPhone a Lightning Specifikace

„Made for Apple“ znamená, že elektronické zařízení Obecná
bylo navrženo pro připojení přístroje Apple a bylo
certifikováno výrobcem, že splňuje standardy Apple. Zdroj napájení................................ 14.4 V ss (přípustné 10.8 - 15.1 V)
Společnost Apple není odpovědná za operace tohoto Zemnící systém ............................. Negativní
přístroje a za to, že splňuje všechny bezpečností Maximální proudová spotřeba ....... 10.0 A
standardy. Rozměry (Š x V x H)
Pamatujte, že použití tohoto příslušenství s iPhone DIN
nebo iPhone může ovlivňovat bezdrátovou výkonnost. Chassis.......................................... 178 x 50 x 165 mm
iPhone, iPhone, iPhone classic, iPhone nano, iPhone Panel ............................................. 188 x 58 x 17 mm
touch a Lightning jsou obchodní značky společnosti D
Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích. Chassis.......................................... 178 x 50 x 165 mm
Panel ............................................. 170 x 46 x 17 mm
Siri® Hmotnost ....................................... 1 kg
Pracuje se Siri přes mikrofon.
Audio
Google™, Google Play, Android
Google, Google Play a Android jsou obchodní značky Maximální výstupní výkon
společnosti Google LLC. ....................................................... 50 W x 4 kanály/4 Ω (bez subwooferu)
....................................................... 50 W x 2 kanály/4 Ω + 70 W x 1
Spotify®
SPOTIFY a logo Spotify patří mezi registrované kanál/2 Ω (pro subwoofer)
obchodní značky společnosti Spotify AB. Je Trvalý výstupní výkon.................... 22 W x 4 (50 Hz až 15000 Hz,
vyžadováno kompatibilní mobilní digitální zařízení a
prémiový přístup. Viz. https://www.spotify.com. 5% CHZ, zátěž 4 Ω, buzeny oba kanály)
Zatěžovací impedance .................. 4 Ω (přípustná 4 Ω až 8 Ω (2 Ω pro
T-Kernel 2.0
Tento produkt používá zdrojový kód T-Kernel 2.0 pod jeden kanál))
licencí T-Kernel 2.0, udělenou T-Engine Forum Maximální výstupní úroveň výstupu předzesilovače
(www.tron.org). ....................................................... 2.0 V

MP3 Ekvalizér (13-pásmový grafický ekvalizér):
Copyright© 1998 – 2009 PacketVideo Frekvence:..................................... 50 Hz/80 Hz/125 Hz/ 200 Hz/315
Hz/500 Hz/800 Hz/1.25 kHz/2 kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz
Licencováno pod Apache License, Verze 2.0 Zisk: ............................................... +/- 12 dB (krok 2 dB)
(„Licence“) Nemůžete použít tento soubor, pokud není Filtr HPF:
v souladu s Licencí. Frekvence:..................................... 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Kopii Licence můžete získat na: Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Strmost: ......................................... -6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu, -18
dB/oktávu, -24 dB/oktávu, vypnuto
Subwoofer/Filtr LPF:
Frekvence:..................................... 25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80
Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Strmost: ......................................... -6 dB/oktávu, -12 dB/oktávu, -18
dB/oktávu, -24 dB/oktávu, -30 dB/oktávu, -36 dB/oktávu, vypnuto
Fáze............................................... Normální/Obrácená
Úroveň reproboxů:......................... +10 dB až -24 dB (krok 1 dB)
Časové vyrovnání:......................... 0 cm až 350 cm (krok 2.5 cm)

37

CD přehrávač FM tuner

Systém...........................................CD audio systém Frekvenční rozsah......................... 87.5 - 108.0 MHz
Použitelné disky.............................Kompaktní disky Použitelná citlivost......................... 11 dBf (1.0 V/75 Ω mono, S/Š: 30 dB)
Odstup signál/šum.........................94 dB (1 kHz) (IEC-síť A) Odstup signál-šum ........................ 65 dB (IEC síť A)
Počet kanálů..................................2 (stereo)
Formát MP3 dekódování ...............MPEG-1&2 Audio Layer 3 MW tuner
Formát WMA dekódování..............Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2
Frekvenční rozsah......................... 531 - 1602 kHz
(2 kanálové audio) Použitelná citlivost......................... 25 V (S/Š: 20 dB)
Formát AAC dekódování ...............MPEG-4 AAC (pouze kódované Odstup signál-šum ........................ 60 dB (IEC síť A)

iTunes) (Ver. 10.6. a novější) LW tuner
(Pouze DEH-S410BT/S41BT)
Formát signálu WAV .....................Lineární PCM (bez komprese) Frekvenční rozsah......................... 153 - 281 kHz
Použitelná citlivost......................... 28 V (S/Š: 20 dB)
USB Odstup signál-šum ........................ 60 dB (IEC síť A)

Specifikace USB standardu...........USB 2.0 full speed Bluetooth
Maximální proud............................1.5 A
USB Protokol Verze ............................................. Bluetooth 4.0 certified
.......................................................MSC (Mass Storage Class) Výstupní výkon .............................. +4 dBm maximálně (Power Class 2)
.......................................................MTP (Media Transfer Protocol) BLE (Bluetooth Low Energy) verze:
.......................................................AOA (Android Open Accessory) 2.0 ....................................................... 4.0 certified
Systém souborů.............................FAT12, FAT16, FAT32 BLE (Bluetooth Low Energy) výstupní výkon:
Formát MP3 dekódování ...............MPEG-1&2 Audio Layer 3 ....................................................... +3 dBm maximálně
Formát WMA dekódování..............Ver. 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 Frekvenční pásma......................... 2400 MHz až 2483.5 MHz
Bluetooth profily:
(2-kanálové audio)
Formát AAC dekódování ...............MPEG-4 AAC (pouze kódované GAP (Generic Access Profile)
SDAP (Service Dicovery Application Profile)
iTunes) (Ver. 10.6 a novější) HFP (Hands Free Profile) 1.6
(Pouze DEH-S410BT/S41BT) PBAP (Phone Book Access Profile)
Formát FLAC dekódování .............v1.2.1 (Free Lossless Audio Codec) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Formát WMA signálu.....................Lineární PCM & MS ADPCM AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5
SPP (Serial Port Profile) 1.1
(bez komprese)
Poznámka:
Změna specifikace a provedení bez upozornění vyhrazena.

38

Připojení/Instalace - Umístěte všechny vodiče dál od horkých míst, jako

Než začnete je výstup topení.

Varování: - Nepřipojujte žlutý vodič k baterii jeho protažením
 Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat přístroj
otvorem do prostoru motoru.
sami. Instalace nebo oprava tohoto přístroje osobou
bez zkušeností s elektronickými zařízeními nebo - Zaizolujte konektory nepřipojených vodičů izolační
automobilovým příslušenstvím může být
nebezpečná a je zde riziko úrazu elektrickým páskou.
proudem zranění nebo dalších nebezpečí.
 Nepokoušejte se přístroj ovládat během jízdy. Před - Nezkracujte žádné vodiče.
ovládáním tohoto přístroje zaparkujte vozidlo na
bezpečném místě. - Nikdy neodstraňujte izolaci napájecího vodiče

Upozornění: tohoto přístroje za účelem napájení jiného zařízení.
 Nenechejte přístroj přijít do kontaktu s vlhkostí a/nebo
Proudová kapacita vodiče je omezená.
tekutinami. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při
kontaktu s tekutinami také může dojít k poškození - Používejte pouze pojistky specifikovaných hodnot.
přístroje, vzniku kouře a přehřátí.
 Vždy udržujte hlasitost tak, aby byly slyšet okolní zvuky. - Nikdy nepřipojujte záporné vodiče reproboxů přímo
 Pioneer CarStereo-Pass je pouze pro použití
v Německu. k zemi.
 Tento produkt je určený pro podmínky středního a
tropického klimatu podle bezpečnostní směrnice IEC - Nikdy vzájemně nespojujte záporné vodiče několika
60065.
reproboxů.
Pokud zaznamenáte problémy
Když tento přístroj nepracuje správně, vyhledejte prodejce  Když je tento přístroj zapnutý, je přes modrobílý vodič
nebo servis Pioneer.
posílán řídící signál. Připojte tento vodič k systému

dálkového ovládání externího zesilovače nebo k řídící

svorce relé automatické antény (max. 300 mA, 12 V ss).

Pokud je automobil vybavený okenní anténou, připojte jí

ke svorce napájení anténního zesilovače.

 Nikdy nepřipojujte modrobílý vodič ke svorce napájení

externího výkonového zesilovače. Také ho nikdy

nepřipojujte ke svorce napájení automatické antény.

Jinak může dojít k vybití baterie nebo k závadě.

 Černý vodič je zemnící. Zemnící vodiče tohoto přístroje

a dalších produktů (speciálně vysoko proudových

produktů, jako jsou výkonové zesilovače), musejí být

připojené samostatně. Jinak, při náhodném odpojení,

může dojít k požáru nebo k závadě.

 Grafický symbol na přístroji znamená přímý proud.

Připojení Tento přístroj

Důležité:

 Při instalaci tohoto přístroje do vozidla bez polohy ACC
(příslušenství) na klíčku zapalování nepřipojení
červeného vodiče ke svorce, detekující použití klíčku
zapalování, může vést k vybití baterie.

F ACC O FO
OF
OF
N STAR
N STAR
TT

ACC poloha Bez ACC polohy (1) Vstup napájecího vodiče
(2) Mikrofonní vstup
 Použití tohoto přístroje za jiných než dále uvedených (3) Mikrofon (3 m)
podmínek může vést k požáru nebo k závadě. (4) Zadní výstup nebo výstup subwooferu
- Automobily s 12 V baterií a zápornou zemí. (5) Čelní výstup
- Když je reproduktorový výstup použitý pro 4 (6) Anténní vstup
reproboxy, použijte reproboxy přes 50 W (maximální (7) Pojistka (10 A)
vstupní výkon) a mezi 4 Ω až 8 Ω (hodnota (8) Vstup drátového dálkového ovládání
impedance). Nepoužívejte s tímto přístrojem
reproboxy s impedancí 1 Ω až 3 Ω. Lze připojit adaptér drátového dálkového ovládání
- Když je výstup zadních reproboxů použitý pro 2 Ω (prodávaný samostatně).
subwoofer, použijte reproboxy přes 70 W
(maximální vstupní výkon).
* Pro metodu připojení viz. „Připojení“.

 Aby nedošlo ke zkratu, přehřátí nebo závadě, dodržujte
následující body.
- Před instalací odpojte záporný pól baterie.
- Zajistěte připojovací vodiče spojkami a izolační
páskou. Omotejte izolační pásku kolem vodičů,
které jsou v kontaktu s kovovými částmi pro jejich
ochranu.
- Umístěte všechny vodiče dál od pohyblivých částí,
jako je řadicí páka nebo posuny sedadel.

39

Napájecí vodič Výkonový zesilovač (prodávaný
samostatně)

Proveďte toto připojení při použití volitelného zesilovače.

(1) Do vstupu napájecího vodiče (1) Systémové dálkové ovládání
(2) Podle typu vozidla se funkce (3) a (5) může lišit. V tomto Připojte k modrému/bílému vodiči.

případě připojte (4) k (5) a (6) k (3). (2) Výkonový zesilovač (prodávaný samostatně)
(3) Žlutá (3) Připojte RCA kabelem (prodávaný samostatně)
(4) Do čelního výstupu
Zálohování (nebo příslušenství) (5) Čelní reproboxy
(4) Žlutá (6) Do zadního výstupu nebo výstupu subwooferu
(7) Zadní reproboxy nebo subwoofer
Připojte ke svorce trvalého napájení 12 V.
(5) Červená Instalace

Příslušenství (nebo zálohování) Důležité:
(6) Červená  Před konečnou instalací zkontrolujte všechna propojení

Připojte ke svorce ovládané klíčkem zapalování (12 V a systémy.
ss).  Nepoužívejte neautorizované díly, protože může dojít k
(7) Propojte vodiče stejné barvy.
(8) Černá (zemnící kostra) závadě.
(9) Modrá/bílá  Konzultujte s technikem, pokud instalace vyžaduje vrtání
Pozice pinu ISO konektoru se liší podle typu vozidla.
Propojte (9) a (11), pokud je pin 5 ovládání antény. U otvorů nebo jinou modifikaci vozidla.
jiného typu vozidla nikdy nepropojujte (9) a (11).  Neinstalujte přístroj tam, kde:
(10) Modrá/bílá
Připojte ke svorce systémového ovládání výkonového - může vadit ovládání vozidla.
zesilovače (max. 300 mA, 12 V ss). - může způsobit úraz při náhlém zastavení vozidla.
(11) Modrá/bílá  Polovodičový laser se může poškodit, pokud se přehřeje.
Připojte ke svorce ovládacího relé automatické antény Instalujte přístroj dál od horkých míst, jako je výstup
(max. 300 mA, 12 V ss). topení.
(12) Reproduktorové vodiče  Optimální výkonnost je zajištěna při instalaci přístroje v
Bílá: Čelní levý (+) úhlu menším než 60°.
Bílá/černá: Čelní levý (-)
Šedá: Čelní pravý (+) 60°
Šedá/černá: Čelní pravý (-)
Zelená: Zadní levý (+) nebo subwoofer (+)  Při instalaci zajistěte správné chlazení přístroje
Zelená/černá: Zadní levý (-) nebo subwoofer (-) ponecháním volného prostoru kolem zadního panelu a
Fialová: Zadní pravý (+) nebo subwoofer (+) stočením volných vodičů tak, aby neblokovaly větrací
Fialová/černá: Zadní pravý (-) nebo subwoofer (-) otvory.
(13) ISO konektor
V některých vozidlech může být ISO konektor rozdělený Volný prostor 5 cm
do dvou částí. V tomto případě připojte oba konektory.
5cm
Poznámky:

 Změňte výchozí nabídku tohoto přístroje. Viz. "SP-P/O
MODE". Výstup subwooferu tohoto přístroje je
monofonní.

 Při použití 2 Ω subwooferu připojte subwoofer k
fialovému a fialovočernému vodiči tohoto přístroje.
Nepřipojujte nic k zelenému a zelenočernému vodiči.

40

DIN montáž Instalace mikrofonu

1. Vložte dodaný montážní držák do palubní desky. Mikrofon by měl být umístěný přímo před řidičem ve vhodné
2. Zajistěte montážní držák na místo tak, že vzdálenosti, aby čistě snímal jeho hlas.

šroubovákem ohnete kovové výstupky (90°). Upozornění:
 Je extrémně nebezpečné omotávat mikrofonní kabel
1
kolem sloupku volantu nebo kolem řadicí páky. Instalujte
(1) Palubní deska 2 přístroj tak, aby nijak nebránil řízení. Je doporučeno
použít příchytky (prodávané samostatně) pro
(2) Montážní držák uspořádání kabelu.

 Ujistěte se, že je přístroj bezpečně nainstalovaný na Poznámka:
Podle modelu vozidla nemusí být mikrofonní kabel dost
místě. Nestabilní instalace může způsobit dlouhý pro montáž mikrofonu na sluneční clonu. V tomto
případě instalujte mikrofon na sloupek volantu.
přeskakování zvuku nebo jinou závadu.

Pokud nepoužijete dodaný montážní držák Při instalaci mikrofonu na sluneční clonu
1. Upevněte vodič mikrofonu od žlábku.
1. Srovnejte otvory na montážním držáku s otvory na
stranách přístroje pro připevnění držáku.

1

(1) Vodič mikrofonu
(2) Žlábek

2. Utáhněte dva šrouby na každé straně. 2

13 2. Nainstalujte mikrofonní klip na sluneční clonu.
Když je clona zvednutá, nainstalujte mikrofonní klip.
2 (Sklopení sluneční clony snižuje schopnost
(1) Samořezný šroub (5 x 9 mm) (není v příslušenství) rozpoznávání hlasu.)
(2) Montážní držák
(3) Palubní deska nebo konzole (1) Mikrofonní klip

Vyjmutí přístroje (instalace s dodaným montážním 1
držákem)
1. Sejměte rámeček. Při instalaci mikrofonu na sloupek volantu

(1) Rámeček 1. Odpojte základnu mikrofonu od mikrofonního klipu.
(2) Západka Pro odpojení základny mikrofonu od mikrofonního klipu
 Sejmutí čelního panelu umožňuje lepší přístup k posuňte základnu mikrofonu. 1
(1) Mikrofon
rámečku. (2) Mikrofonní klip
 Při připojování rámečku nasměrujte stranu se (3) Základna mikrofonu

západkou dolu. 2
3
2. Vložte dodané vytahovací klíče po stranách
přístroje, aby zapadly na místo. 2. Nainstalujte mikrofon na zadní stranu sloupku
volantu.
3. Vytáhněte přístroj z palubní desky.
(1) Oboustranná lepicí páska

41


Click to View FlipBook Version