The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-07 08:41:42

Pioneer A-40AE CZ

Pioneer A-40AE CZ

Návod k obsluze

Integrovaný zesilovač

OBSAH .......................................................................................................................................2
OBSAH BALENÍ..........................................................................................................................3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...................................................................................................4
DŘÍVE NEŽ ZAČNETE… .............................................................................................................6
PŘÍPRAVA ..................................................................................................................................9
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ............................................................................................................. 18
OSTATNÍ.................................................................................................................................. 21

OBSAH

OBSAH .......................................................................................................................................2
Obsah balení.............................................................................................................................3
Bezpečnostní informace ..........................................................................................................4
Dříve než začnete… ..................................................................................................................6

Názvy prvků.................................................................................................................................................................................... 6
Přední panel .............................................................................................................................................................................. 6
Zadní panel................................................................................................................................................................................ 7
Dálkový ovladač ........................................................................................................................................................................ 8

PŘÍPRAVA ..................................................................................................................................9

Nastavování a zapojení ................................................................................................................................................................. 9
Připojení 1 reproduktorové soustavy ....................................................................................................................................... 9
Připojení 2 reproduktorových soustav ...................................................................................................................................10
Zapojení Bi-Wiring ...................................................................................................................................................................11
Připojení přehrávačů (připojení DIGITAL IN) ..........................................................................................................................12
Připojení přehrávačů (připojení LINE IN) ...............................................................................................................................12
Připojení přehrávačů (gramofon) ...........................................................................................................................................13
Připojení zařízení pro propojení s ovládací funkcí.................................................................................................................14
Použití jednotky jako výkonového zesilovače ........................................................................................................................15
Připojení síťové šňůry..............................................................................................................................................................15

Před zahájením přehrávání .........................................................................................................................................................16
Příprava dálkového ovladače .................................................................................................................................................16
Zapněte napájení jednotky .....................................................................................................................................................16
Nastavení impedance reproduktoru ......................................................................................................................................17

Základní ovládání .................................................................................................................. 18

Přehrávání .................................................................................................................................................................................... 18
Přepínání vstupu a nastavení hlasitosti.................................................................................................................................18
Přepínání reproduktorového výstupu.....................................................................................................................................19
Použití funkce DIRECT ............................................................................................................................................................19
Nastavení kvality zvuku a vyváženosti ...................................................................................................................................20
Přepínání jednotky do režimu výkonového zesilovače..........................................................................................................20

Ostatní .................................................................................................................................... 21

Užitečné funkce ...........................................................................................................................................................................21
Nastavení funkce Auto-Standby .............................................................................................................................................21

Vyhledání a odstranění problémů...............................................................................................................................................22
Před zahájením procedury......................................................................................................................................................22
Resetování jednotky (na implicitní hodnoty) .........................................................................................................................22
Technická data ........................................................................................................................................................................24

2 / 25

OBSAH BALENÍ

1. Hlavní jednotka (1x)
2. Dálkový ovladač (RC-969S) (1), baterie (AAA/R03) (2)
3. Síťová šňůra (1)

Návod k obsluze (tento dokument)
Připojte reproduktory s impedancí 4 Ω až 16 Ω. Pokud připojujete dvě reproduktorové soustavy za účelem simul-
tánního výstupu z obou soustav, připojte reproduktory s impedancí 8 Ω až 32 Ω.
Síťovou šňůru připojte vždy jako poslední – až po dokončení všech ostatních přípojek!
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé připojením zařízení vyrobených jinými společnostmi.
Design a specifikace podléhají změnám bez ohlášení.

3 / 25

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

SYMBOL BLESKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKA UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOM-
NOST ŽIVOTU NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ NA NĚKTERÝCH SOUČÁSTECH UVNITŘ SKŘÍŇKY PŘÍSTROJE,
KTERÉ MŮŽE PŘEDSTAVOVAT RIZIKO ÚRAZU OSOB ELEKTRICKÝM PROUDEM.

SYMBOL VYKŘIČNÍKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKA UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA DŮ-
LEŽITÉ POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) PŘÍSTROJE, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘIPOJENÉ
DOKUMENTACI.

VAROVÁNÍ!

Pro snížení rizika úrazu elektrickým napětím neodstraňujte kryt (nebo zadní část) přístroje! VÝROBEK NEOBSAHUJE
ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL SÁM OPRAVIT. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SE OBRAŤTE NA ODBORNÝ
SERVISNÍ PERSONÁL!

VÝSTRAHA!

Pro snížení rizika úrazu elektrickým napětím neodstraňujte kryt (nebo zadní část) přístroje! VÝROBEK NEOBSAHUJE
ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL SÁM OPRAVIT. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SE OBRAŤTE NA ODBORNÝ
SERVISNÍ PERSONÁL!

Toto zařízení není vodovzdorné. Pro vyloučení rizika požáru nebo úrazu neumísťujte v blízkosti tohoto zařízení žád-
nou nádobu s kapalinou (váza, květináč), a chraňte zařízení proti kapající vodě, postříkání, dešti, nebo vlhkosti.
Pro vyloučení rizika požáru neumísťujte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně (hořící svíčky apod.).
Malé součásti uložte mimo dosah dětí a nezletilých osob. V případě náhodného spolknutí těchto malých součástí
OKAMŽITĚ přivolejte lékaře.
Skříň jednotky je opatřena větracími štěrbinami a otvory pro zajištění správné ventilace nutné k zajištění spolehli-
vého provozu a ochranu proti přehřívání jednotky. Tyto štěrbiny a otvory nesmí být nikdy zablokovány nebo zakryty
(například novinami, ubrusy, závěsy) nebo provozováním jednotky umístěné na tlustém koberci nebo na posteli.
Baterie nepoužívejte ani neukládejte na přímém slunečním světle ani na extrémně teplých místech (uvnitř auta, v
blízkosti topných těles apod.). Mohlo by dojít k vytečení baterií, přehřátí, explozi, nebo požáru. Rovněž by mohlo
dojít ke zkrácení životnosti baterií.
V případě výměny baterie nesprávným typem hrozí riziko výbuchu!
V případě likvidace baterie ohněm, v rozžhavené peci nebo v případě mechanického rozdrcení nebo rozříznutí
baterie hrozí riziko výbuchu!

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Pokud instalujete přístroj do skříně (např. knihovna nebo speciální stojan/rack), zajistěte adekvátní větrání.
Ponechte volný prostor 20 cm (8") nad a po stranách přístroje a 10 cm (4") za přístrojem. Zadní okraj police nad
přístrojem by měl být nejméně 10 cm (4") od stěny, aby byla zajištěna mezera pro odvádění horkého vzduchu.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí (teplota a vlhkost): +5 °C až +35 °C (+41 °F až +95 °F); méně 85 %RH (větrací otvory nejsou
zakryty)
Neinstalujte tuto jednotku na špatně větraná místa ani na místa vystavená vysoké vlhkosti nebo působení přímého
slunečního světla (nebo silného umělého světla).

4 / 25

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Číslo modelu a sériové číslo tohoto zařízení se nachází na zadní nebo spodní straně. Zaznamenejte tato čísla na
Vašem přiloženém záručním listu a uložte na bezpečném místě pro budoucí potřeby.

VAROVÁNÍ!

Vypínač napájení na této jednotce NESLOUŽÍ ke kompletnímu odpojení veškerého napájení z AC zásuvky! Vzhle-
dem k tomu, že jako hlavní odpojovací zařízení této jednotky slouží síťová šňůra, pro kompletní odpojení této jed-
notky je nutno odpojit síťovou šňůru z AC zásuvky.
Ujistěte se, že tato jednotka je instalována způsobem umožňujícím snadné odpojení síťové šňůry z AC zásuvky v
případě poruchy. Pro vyloučení rizika požáru je nutné odpojit síťovou šňůru z AC zásuvky v případě, že zařízení
nebude používáno delší dobu (například dovolená).
Tento produkt je určen k obecnému používání v domácnostech. V případě jakéhokoliv selhání/poruchy v důsledku
jiného způsobu používání (například dlouhodobé používání ke komerčním účelům v restauracích, používání ve
vozidlech nebo na plavidlech) vyžadujícího opravu, takováto oprava pak bude provedena za úhradu, a to i během
záruční doby!

VAROVÁNÍ!

Při manipulaci se síťovou šňůrou ji držte za vidlici. Při odpojování síťové šňůry z AC zásuvky NIKDY netahejte za
kabel. NIKDY se nedotýkejte síťové šňůry mokrýma rukama – mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým napětím.
Na síťovou šňůru nepokládejte tuto jednotku; zabraňte "skřípnutí" síťové šňůry (například pod kusy nábytku)! Na
síťové šňůře NIKDY neuvazujte uzel, ani ji nespojujte do svazku s jinými kabely. Síťová šňůra musí být vedena tak,
aby na ni nebylo možno šlapat. Poškozená síťová šňůra může být příčinou požáru a/nebo úrazu elektrickým napě-
tím. Síťovou šňůru čas od času zkontrolujte. Pokud zjistíte její poškození, požádejte vašeho autorizovaného pro-
dejce nebo servisní centrum o výměnu.

MODELY PRO EVROPU

Informace pro uživatele ohledně likvidace starého zařízení a použitých baterií

(Symboly pro zařízení) (Symboly pro baterie – příklady)

Tyto symboly (umístěné na produktech, obalech, a/nebo v doprovodné dokumentaci) znamenají, že použit elek-
trické a elektronické produkty a baterie NESMÍ být likvidovány společně s běžným odpadem z domácností.
Pro správní zacházení, renovaci a recyklaci starých produktů a použitých baterií tyto laskavě odevzdejte na přísluš-
ném sběrném místě v souladu s vaší národní legislativou.
Správnou likvidací těchto produktů a baterií pomůžete při šetření cennými zdroji a zabráníte jakýmkoliv potenciál-
ním negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by v opačném případě (=nesprávná likvidace
odpadu) mohly vzniknout.
Pro další informace ohledně sběru a recyklování starých produktů a baterií laskavě kontaktujte vaše obecní úřady,
vaši sběrnu nebezpečného odpadu, nebo prodejce, u kterého jste tyto produkty a baterie zakoupili.
Tyto symboly jsou platné pouze v rámci EU.

PRO STÁTY MIMO EU:

Pokud chcete tyto položky likvidovat, kontaktujte laskavě vaše lokální úřady a požádejte o správnou metodu li-
kvidace těchto položek.

WEEE

http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf

5 / 25

DŘÍVE NEŽ ZAČNETE…

Názvy prvků

Přední panel

(1) ON/STANDBY tlačítko
Zapíná integrovaný zesilovač nebo jej přepíná do pohotovostního (STANDBY) režimu.

(2) DIRECT tlačítko / indikátor
Zapíná/vypíná režim DIRECT. Indikátor svítí, když je aktivní režim DIRECT.

(3) LOUDNESS tlačítko / indikátor
Zapíná/vypíná režim LOUDNESS. Indikátor svítí, když je aktivní režim LOUDNESS.

(4) BASS -/+ ovladač
Zesílení nebo zeslabení basového rozsahu reproduktorů.

(5) TREBLE -/+ ovladač
Zesílení nebo zeslabení výškového rozsahu reproduktorů.

(6) BALANCE L/R ovladač
Nastavení vyvážení audia levého a pravého kanálu.

(7) VOLUME ovládací zařízení
(8) Indikátory vstupu/zdroje

Rozsvítí se příslušný indikátor podle zvoleného vstupu/zdroje.
Indikátor pro zvolený vstupní zdroj blikne, pokud je aktivní režim MUTE.
(9) INPUT SELECTOR volič
Přepíná na vstup/zdroj, který má být přehráván.
(10) Senzor dálkového ovládání
Přijímá signály z dálkového ovladače.
Dosah signálu dálkového ovladače je přibližně 23 stop / 7 m, v úhlu 30° na obě strany.
(11) PHONES konektor
Slouží k připojení sluchátek se standardním konektorem (Ø1/4" = 6,3 mm).
(12) SPEAKERS tlačítko / indikátory
Volba reproduktorového výstupu – A, B, nebo A+B. Indikátor odpovídající zvolenému reproduktorovému
výstupu svítí. Indikátor SPEAKERS blikne, pokud je aktivní režim MUTE.
(2) Senzor dálkového ovládání
Přijímá signály z dálkového ovladače.
(13) P.AMP DIRECT tlačítko / indikátor
Toto tlačítko se pro provádění nastavení používá v případě, že tato jednotka je používána jako výkonový
zesilovač. Indikátor se rozsvítí, když je aktivní režim pro použití této jednotky jako výkonového zesilo-
vače. P.AMP je zkratkou pro POWER AMP.

6 / 25

Zadní panel

(1) SIGNAL GND šroub
Pro připojení zemnícího vodiče gramofonu.

(2) CONTROL IN/OUT konektory
Připojením audio zařízení značky Pioneer je možné centralizované řízení – můžete například ovládat
další audio zařízení prostřednictvím dálkového ovladače této jednotky.

(3) DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL konektory
Pro vstup digitálních audio signálů z přehrávače pomocí kabelu DIGITAL OPTICAL nebo kabelu DIGITAL
COAXIAL.

(4) SPEAKERS konektory
Slouží k připojení reproduktorů pomocí reproduktorových kabelů.
(Není kompatibilní s připojením při použití banánkových konektorů nebo Y konektorů).

(5) AC IN
Pro připojení dodávané síťové šňůry.

(6) PHONO MM konektory
Analogové audio vstupní konektory pro připojení gramofonu.

(7) LINE IN konektory
Vstupní audio signály z přehrávače pomocí ANALOG AUDIO kabelu.

(8) LINE OUT konektory
Pro připojení záznamového zařízení (například kazetový deck). Připojte pomocí ANALOG AUDIO (RCA)
kabelu ke konektoru LINE IN na záznamovém zařízení. Pro volbu vstupního zdroje pro přehrávání pou-
žijte točítko INPUT SELECTOR na této jednotce nebo dálkový ovladač.

(9) P.AMP DIRECT konektory
Pokud používáte tuto jednotku jako výkonový zesilovač, sem připojte předzesilovač.
P.AMP je zkratkou pro POWER AMP.

7 / 25

Dálkový ovladač

(1) ON/STANDBY tlačítko
(2) Tlačítka pro ovládání přehrávání z CD/SACD přehrávače: Umožní Vám ovládat CD/SACD přehrávač

značky Pioneer.
(3) Tlačítka pro ovládání přehrávání ze síťového audio přehrávače: Umožní Vám ovládat síťový audio pře-

hrávač značky Pioneer.
(4) VOLUME tlačítka
(5) MUTE tlačítko: Dočasné utlumení zvuku. Dalším stisknutím se umlčení zruší.
(6) Tlačítka voliče vstupů: Přepíná na vstup/zdroj, který má být přehráván.
(7) LOUDNESS tlačítko: Zapíná/vypíná režim LOUDNESS.
(8) DIRECT tlačítko: Zapíná/vypíná režim DIRECT.

8 / 25

PŘÍPRAVA

Nastavování a zapojení

Připojení 1 reproduktorové soustavy

a: reproduktorový kabel

(pravý) (levý)

POZNÁMKA

Impedance reproduktorů
Použijte reproduktory (reproduktorové soustavy) s impedancí 4–16 Ω.

Nastavování
Pokud je impedance kteréhokoli z připojených reproduktorů 4 Ω nebo vyšší a současně nižší než 8 Ω, musíte změnit
nastavení. Změňte nastavení impedance reproduktoru na 4 Ω.

Připojení reproduktorových kabelů
Proveďte správné připojení mezi konektory jednotky a konektory reproduktorů (+) (+) respek-
tive (-) (-) pro každý kanál. Při nedodržení polarity může dojít ke zhoršení kvality basových
zvuků (reverzace fáze). Při připojování se ujistěte, že neizolované drátky reproduktorových
kabelů nevyčnívají ze šroubovacích svorek. Pokud by došlo k jejich kontaktu se zadním kovo-
vým panelem jednotky nebo ke vzájemnému kontaktu (+) a (-) vodičů, bude aktivován
ochranný obvod.

9 / 25

Připojení 2 reproduktorových soustav

a: reproduktorový kabel

(pravý) (levý) (pravý) (levý)

POZNÁMKA

Impedance reproduktorů

Pokud audio vystupuje simultánně ze 2 reproduktorových soustav
Použijte reproduktory (reproduktorové soustavy) s impedancí 8–32 Ω.

Nastavování
Pokud je impedance kteréhokoli z připojených reproduktorů 8 Ω nebo vyšší a současně nižší než 16 Ω, musíte
změnit nastavení. Změňte nastavení impedance reproduktoru na 4 Ω.

Pokud pro výstup audia přepínáte mezi A nebo B
Použijte reproduktory (reproduktorové soustavy) s impedancí 4–16 Ω.

Nastavování
Pokud je impedance kteréhokoli z připojených reproduktorů 4 Ω nebo vyšší a současně nižší než 8 Ω, musíte změnit
nastavení. Změňte nastavení impedance reproduktoru na 4 Ω.

Připojení reproduktorových kabelů
Proveďte správné připojení mezi konektory jednotky a konektory reproduktorů (+) (+) respek-
tive (-) (-) pro každý kanál. Při nedodržení polarity může dojít ke zhoršení kvality basových
zvuků (reverzace fáze). Při připojování se ujistěte, že neizolované drátky reproduktorových
kabelů nevyčnívají ze šroubovacích svorek. Pokud by došlo k jejich kontaktu se zadním kovo-
vým panelem jednotky nebo ke vzájemnému kontaktu (+) a (-) vodičů, bude aktivován
ochranný obvod.

10 / 25

Zapojení Bi-Wiring

a: reproduktorový kabel

(pravý) (levý)

K této jednotce lze připojit reproduktory, které podporují bi-wiring.
Připojte správně výšky (tweeter) a hloubky (woofer).
Během připojování se ujistěte, že jste odstranili propojku spojující konektor tweeteru a konektor wooferu na repro-
duktoru.
Jak je zřejmé z obrázku, svorky SPEAKERS B jsou připojeny k tweeteru (výšky) a svorky SPEAKERS A jsou připojeny
k wooferu (hloubky). Nicméně – jejich připojení opačným způsobem je rovněž možné.
Změna nastavení tak, aby audio vystupovalo z obou reproduktorů SPEAKERS A/B. Detaily viz "Přepínání reproduk-
torového výstupu".

POZNÁMKA

Impedance reproduktorů
Použijte reproduktory (reproduktorové soustavy) s impedancí 4–16 Ω.

Nastavování
Pokud je impedance kteréhokoli z připojených reproduktorů 4 Ω nebo vyšší a současně nižší než 8 Ω, musíte změnit
nastavení. Změňte nastavení impedance reproduktoru na 4 Ω.

Připojení reproduktorových kabelů
Proveďte správné připojení mezi konektory jednotky a konektory reproduktorů (+) (+) respek-
tive (-) (-) pro každý kanál. Při nedodržení polarity může dojít ke zhoršení kvality basových
zvuků (reverzace fáze). Při připojování se ujistěte, že neizolované drátky reproduktorových
kabelů nevyčnívají ze šroubovacích svorek. Pokud by došlo k jejich kontaktu se zadním kovo-
vým panelem jednotky nebo ke vzájemnému kontaktu (+) a (-) vodičů, bude aktivován
ochranný obvod.

11 / 25

Připojení přehrávačů (připojení DIGITAL IN)

a: Kabel DIGITAL OPTICAL
b: Kabel DIGITAL COAXIAL
Připojte přehrávač pomocí kabelu DIGITAL OPTICAL nebo ka-
belu DIGITAL COAXIAL.
Pro vstup přes konektory DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL jsou pod-
porovány pouze signály PCM audio. Na přehrávači nastavte au-
dio výstup na PCM.
Použití centralizované ovládací funkce viz "Připojení zařízení pro
propojení s ovládací funkcí"

Připojení přehrávačů (připojení LINE IN)

a: Kabel AANALOG AUDIO
Připojte přehrávač připojení pomocí kabelu ANALOG AUDIO.
Použití centralizované ovládací funkce viz "Připojení zařízení
pro propojení s ovládací funkcí"

12 / 25

Připojení přehrávačů (gramofon)

a: Kabel AANALOG AUDIO

K připojení gramofonu (TURNTABLE) osazeného přenoskou
typu MM (moving magnet) ke konektoru PHONO použijte kabel
ANALOG AUDIO.

Pokud je gramofon vybaven zemnícím
vodičem, připojte jej ke svorce SIG-
NAL GND této jednotky. U některých
gramofonů může připojení zemnícího
vodiče mít za následek brum – v tako-
vém případě zemnící vodič odpojte.

Pokud má gramofon vestavěný korekční zesilovač, připojte jej
ke konektoru AUDIO IN jinému než konektor PHONO. Pokud je
gramofon vybaven přenoskou typu MC (moving coil), použijte
k připojení vhodný korekční zesilovač zapojený mezi touto jed-
notkou a gramofonem – pro připojení použijte libovolný AUDIO
IN konektor – nepoužívejte konektor PHONO!

13 / 25

Připojení zařízení pro propojení s ovládací funkcí

a: Monofonní kabel s "miniplug" jacky (bez rezistorů),
b: Kabel ANALOG AUDIO
Pokud používáte více zařízení značky Pioneer a pokud tyto
mají k dispozici konektory CONTROL IN/OUT, můžete je cen-
trálně ovládat pomocí senzoru dálkového ovládání na této jed-
notce. Připojením monofonních kabelů s "miniplug" jacky (bez
rezistorů), jak je vidět na ilustraci, ovládání prostřednictvím
dálkového ovladače je možné i tehdy, pokud jsou zařízení in-
stalována tam, kde nemohou přijímat signál z dálkového ovla-
dače.
Ujistěte se, že jste provedli jejich připojení pomocí analog au-
dio kabelu. Centralizované ovládání nemůže pracovat
správně, pokud je provedeno pouze propojení konektorů CON-
TROL. Pokud připojujete přehrávač pomocí kabelu DIGITAL OP-
TICAL nebo DIGITAL COAXIAL, také se ujistěte, že jste provedli
připojení pomocí kabelu ANALOG AUDIO.
Senzory dálkového ovladače na ostatních zařízeních přesta-
nou pracovat, pokud připojíte monofonní kabel s "miniplug"
jacky (bez rezistorů) ke konektoru CONTROL OUT této jed-
notky.
Senzor dálkového ovladače na této jednotce přestane praco-
vat, pokud připojíte monofonní kabel s "miniplug" jacky (bez
rezistorů) ke konektoru CONTROL IN této jednotky.

14 / 25

Použití jednotky jako výkonového zesilovače

a: Kabel ANALOG AUDIO

Po připojení Vašeho předzesilovače můžete tuto jednotku po-
užít jako výkonový zesilovač. Propojte konektory P.AMP DI-
RECT této jednotky a konektory PRE OUT předzesilovače ka-
belem ANALOG AUDIO.

Ke konektoru P.AMP DIRECT nepřipojujte zdroj (CD zařízení
apod.). V takovém případě by mohlo dojít ke výstupu zvuku se
velmi vysokou úrovní hlasitosti a následnému poškození této
jednotky, reproduktorů, a různých jiných připojených zařízení.

Nastavování
Pro používání jednotky jako výkonového zesilovače ji přepněte
do režimu "power amplifier" (výkonový zesilovač).

Připojení síťové šňůry

a: síťová šňůra

Tato jednotka má odpojitelnou síťovou šňůru. Síťovou šňůru
připojte jako poslední – až po dokončení všech ostatních pří-
pojek! Tuto šňůru připojte ke konektoru AC IN jednotky a pak
připojte vidlici síťové šňůry do síťové zásuvky.

Při odpojování jednotky nejprve vytáhněte vidlici síťové šňůry
ze zásuvky a teprve pak z konektoru AC INLET jednotky.

15 / 25

Před zahájením přehrávání

Příprava dálkového ovladače

Při vkládání baterií věnujte pozornost správné polaritě.

Zapněte napájení jednotky

Stiskněte ON/STANDBY na této jednotce nebo ON/STANDBY na dálkovém ovladači.

16 / 25

Nastavení impedance reproduktoru

V závislosti na tom, jaké reproduktory připojujete a jakým způsobem je připojujete, bude možná nutné změnit

nastavení impedance reproduktorů na této jednotce. Viz stránka popisující připojení reproduktorů – pokud je vy-

žadována změna, proveďte následující procedury.

1. Stiskněte a podržte DIRECT, dokud na jednotce nezačnou blikat některé indikátory (jako například indikátory

vstupu/zdroje "CD/SACD" a "LINE 1").

Jednotka se přepne do režimu nastavení, když indikátory bliknou, a zobrazí se aktuální nastavení.

2. Na okamžik sejměte prst z DIRECT.

3. Znovu stiskněte a podržte DIRECT pro změnu nastavení. Následující obsah se střídavě přepne stisknutím a

podržením tlačítka.

Ω4: Indikátory "CD/SACD" a "LINE 1" blikají

8Ω (implicitní hodnota): Indikátory "CD/SACD", "LINE 1", "LINE 2", a "LINE 3" blikají

Režim nastavení se ukončí po uplynutí 5 sekund bez provedení jakékoliv operace.

17 / 25

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Přehrávání

Přepínání vstupu a nastavení hlasitosti

Když je jednotka zapnutá, proveďte následující proceduru:
1. Pro přepnutí vstupu stiskněte na dálkovém ovladači volič vstupu se stejným názvem jako má konektor, ke

kterému jste připojili přehrávač.
Například – stiskněte tlačítko CD/SACD pro přehrávání ze zařízení připojeného ke konektoru CD/SACD.
Při provádění této činnosti na hlavní jednotce pro přepnutí vstupu otočte točítkem INPUT SELECTOR.
Rozsvítí se indikátor podle zvoleného vstupu/zdroje.
Pokud při volbě COAXIAL nebo OPTICAL není k dispozici žádný digitální audio vstupní signál, indikátor blikne,
zatímco probíhá volba zdroje.
2. Zahajte přehrávání na připojeném přehrávači.
3. Pro nastavení hlasitosti na dálkovém ovladači stiskněte VOLUME nebo otočte ovladačem VOLUME na
hlavní jednotce.

18 / 25

Přepínání reproduktorového výstupu

Pokud připojujete dvě reproduktorové soustavy nebo pokud pou-
žíváte připojení bi-wiring, přepněte reproduktory, ze kterých bude
vystupovat zdroj, na Speakers A, Speakers B nebo obojí.
Pokud jste použili připojení bi-wiring, přepněte na SPEAKERS
A+B.
1. Na hlavní jednotce stiskněte SPEAKERS.

Volba se každým stisknutím postupně mění v pořadí SPEA-
KERS A, SPEAKERS B, SPEAKERS A+B. Svítí zvolený indiká-
tor reproduktorů.
Pokud jsou připojena sluchátka, z reproduktorů nevy-
chází žádný zvuk.

Použití funkce DIRECT

Pokud spustíte funkci DIRECT (implicitní hodnota), jednotka "obe-
jde" obvody tónové kontroly nastavující výšky a hloubky → z toho
vyplývá nejkratší cesta signálu zajišťující maximální kvalitu zvuku.
Nelze nastavit LOUDNESS/BASS/TREBLE, pokud je aktivní režim
DIRECT.
1. Pro aktivaci nebo deaktivaci stiskněte DIRECT na hlavní

jednotce nebo na dálkovém ovladači. Pokud je aktivní, indi-
kátor DIRECT svítí.

19 / 25

Nastavení kvality zvuku a vyváženosti

LOUDNESS
Pokud je aktivní funkce LOUDNESS, hloubky a výšky jsou zvýraz-
něny s cílem umožnění efektního přehrávání audia i při nízkých hla-
sitostech. Nelze nastavit, pokud je aktivní režim DIRECT (implicitní
hodnota). Pro deaktivaci indikátoru DIRECT před provozováním
stiskněte DIRECT. Pamatujte, že nastavení LOUDNESS se vrátí zpět
na předchozí nastavení, když je deaktivován režim DIRECT.
1. Pro aktivaci nebo deaktivaci stiskněte LOUDNESS na hlavní

jednotce nebo na dálkovém ovladači. Pokud je aktivní, indi-
kátor LOUDNESS svítí.

BASS (pouze na hlavní jednotce)
Nelze nastavit, pokud je aktivní režim DIRECT (implicitní hodnota).
Pro deaktivaci indikátoru DIRECT před provozováním stiskněte DI-
RECT.
1. Otočte ovladačem BASS -/+ - tím zdůrazníte nebo zmírníte

hloubky.

TREBLE (pouze na hlavní jednotce)
Nelze nastavit, pokud je aktivní režim DIRECT (implicitní hodnota).
Pro deaktivaci indikátoru DIRECT před provozováním stiskněte DI-
RECT.
1. Otočte ovladačem TREBLE -/+ - tím zdůrazníte nebo zmírníte

výšky.

BALANCE (pouze na hlavní jednotce)
1. Otočte ovladačem BALANCE L/R na hlavní jednotce pro na-

stavení rovnováhy mezi levým a pravým reproduktorem.

Přepínání jednotky do režimu výkonového zesilovače

Pro přepnutí jednotky do režimu výkonového zesilovače pro její po-
užití jako výkonový zesilovač, když jste připojili předzesilovač ke ko-
nektoru P.AMP DIRECT této jednotky, proveďte následující operace.

V případě, že jsou připojena sluchátka, nejsou k dispozici nastavení
režimu výkonového zesilovače.

1. Stiskněte a podržte P.AMP DIRECT, dokud se indikátory "DI-
RECT", "SPEAKERS", a "P.AMP DIRECT" na hlavní jednotce ne-
rozsvítí. Pro zrušení režimu výkonového zesilovače stiskněte
a podržte P.AMP DIRECT.
Pamatujte, že režim výkonového zesilovače není zrušen ani
tehdy, pokud jednotka přejde do pohotovostního režimu.
Pokud zrušíte režim výkonového zesilovače, BASS, TREBLE,
BALANCE, DIRECT, a LOUDNESS se vrátí zpět na nastavení
před přepnutím na režim výkonového zesilovače.
V případě, že je aktivní režim výkonového zesilovače, z ko-
nektorů PHONES a LINE OUT nevystupuje žádný audio vý-
stup. Následující instrukce nejsou k dispozici také tehdy, po-
kud je aktivní režim výkonového zesilovače.
Při přepnutí na režim výkonového zesilovače, v případě nízké
hlasitosti nastavené na připojeném předzesilovači může dojít
k aktivaci funkce Auto-Standby a napájení může být automa-
ticky přepnuto do pohotovostního režimu. V takovém případě
je třeba zvýšit nastavení hlasitosti na připojeném předzesilo-
vači. Přečtěte si také manuál obsluhy předzesilovače připojeného k této jednotce.

20 / 25

OSTATNÍ

Užitečné funkce

Nastavení funkce Auto-Standby

Pokud je automatický pohotovostní režim aktivní (implicitní hod-
nota), jednotka je automaticky přepne do pohotovostního re-
žimu po 20 minutách bez jakéhokoliv audio vstupu nebo bez
jakékoliv činnosti.
1. Stiskněte a podržte ON/STANDBY na hlavní jednotce,

dokud indikátory "DIRECT" a "LOUDNESS" bliknou nebo se
rozsvítí.
Jednotka se přepne do režimu nastavení, když indikátory
bliknou nebo se rozsvítí, a zobrazí se aktuální nastavení.
2. Na okamžik sejměte prst z ON/STANDBY.
3. Aktivujte nebo deaktivujte funkci Auto-Standby tím, že
znovu stisknete a podržíte ON/STANDBY.
On (implicitní hodnota): Indikátory "DIRECT" a "LOUDNESS" bli-

kají
Off: Indikátory "DIRECT" a "LOUDNESS" svítí
Režim nastavení se ukončí po uplynutí 5 sekund bez provedení
jakékoliv operace.
60 sekund před přepnutím do pohotovostního režimu začne in-
dikátor SPEAKERS a indikátor pro zvolený zdroj blikat.
V závislosti na připojeném zařízení se funkce Auto-Standby ne-
musí aktivovat, například kvůli faktorům, jako je hluk.

21 / 25

Vyhledání a odstranění problémů

Před zahájením procedury

Problémy lze vyřešit jednoduchým vypnutím/zapnutím napájení nebo odpojením/připojením síťové šňůry – toto je
většinou jednodušší než práce na přípojkách a nastavování. Zkuste tuto výše zmíněnou jednoduchou metodu na
jednotce i připojeném zařízení. Po přepojení vypněte a zapněte jednotku a připojené zařízení. Jednotka obsahuje
mikropočítač pro zpracování signálů a ovládací funkce. Ve velmi vzácných situacích může vlivem silných interfe-
rencí, šumu z externího zdroje nebo statické elektřiny dojít k jeho "zablokování". Pokud by k tomuto došlo (i když
je to velmi nepravděpodobné), odpojte síťovou šňůru z AC zásuvky, vyčkejte 5+ sekund, a pak šňůru opět zapojte
do AC zásuvky.

Naše společnost nenese odpovědnost za škody (například poplatky za vypůjčení CD) způsobené neúspěšným
záznamem v důsledku poruchy přístroje. Před záznamem důležitých dat se ujistěte, že záznam lze úspěšně
provést.

Resetování jednotky (na implicitní hodnoty)

Zkuste resetovat jednotku na stav při dodání – možná to vyřeší problém. Když
je jednotka resetována, veškerá vámi provedená nastavení budou vrácena na
tovární (implicitní) hodnoty. Před provedením následujících operací si pozname-
nejte veškerá nastavení, která jste předtím provedli.

1. Při zapnutém (ON) napájení stiskněte současně tlačítka ON/STANDBY
a DIRECT.

Napájení

Jednotku nelze zapnout.
Ujistěte se, že síťová šňůra je správně připojena do síťové zásuvky.
Odpojte síťovou šňůru ze stěnové AC zásuvky, vyčkejte 5+ sekund a pak šňůru opět připojte do zásuvky.

Jednotka se neočekávaně vypne.
Po spuštění Auto-Standby přístroj automaticky přejde do pohotovostního stavu. Mohlo dojít ke zkratu reprodukto-

rového kabelu a aktivaci ochranného obvodu. Ujistěte se, že holé konce (+) a (-) vodičů se nedotýkají vzá-
jemně nebo zadního panelu jednotky; pak jednotku znovu zapněte. Pokud se jednotka nezapne, OKAMŽITĚ
odpojte jednotku z AC síťové zásuvky a kontaktujte vašeho prodejce!
V důsledku abnormálního nárůstu teploty jednotky mohlo dojít k aktivaci ochranného obvodu. V takovém případě
zůstane napájení vypnuto i poté, co jednotku znovu zapnete. Ujistěte se, že jednotka má kolem sebe dosta-
tečný prostor k větrání, vyčkejte na vychladnutí jednotky, a pak jednotku znovu zapněte.
Při přepnutí na režim výkonového zesilovače, v případě nízké hlasitosti nastavené na připojeném předzesilovači
může dojít k aktivaci funkce Auto-Standby a napájení může být automaticky přepnuto do pohotovostního
režimu. V takovém případě je třeba zvýšit nastavení hlasitosti na připojeném předzesilovači.

VÝSTRAHA!

POKUD Z JEDNOTKY VYSTUPUJE KOUŘ, ZÁPACH, NEBO POKUD JEDNOTKA VYDÁVÁ ABNORMÁLNÍ ZVUKY,
OKAMŽITĚ VYTÁHNĚTE VIDLICI SÍŤOVÉ ŠŇŮRY ZE ZÁSUVKY A KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE NEBO NAŠI

TECHNICKOU PODPORU.

Audio

Ověřte správnost propojení mezi výstupním konektorem zařízení a vstupním konektorem této jednotky.
Ujistěte se, že žádný z připojovacích kabelů není zlomený, zkroucený nebo poškozený.
Pokud je MUTE aktivní, pro zrušení stiskněte MUTE na dálkovém ovladači. MUTE je aktivní, když indikátor SPEA-
KERS a indikátor pro zvolený vstupní zdroj bliká.
Pokud jsou ke konektoru PHONES připojena sluchátka, nevystupuje z reproduktorů žádný zvuk.

22 / 25

Přednes zvuku
Přednes zvuku je nejlepší po 10–30 minutách od zapnutí integrovaného zesilovače (po jeho zahřátí).
Kvalita zvuku může být ovlivněna silnými magnetickými poli (například vycházejícími z TV). Zkuste přemístit tako-

váto zařízení do větší vzdálenosti od integrovaného zesilovače.
Pokud jsou v blízkosti integrovaného zesilovače umístěna zařízení emitující rádiové vlny s vysokou intenzitou (mo-

bilní telefon používaný během poslechu), integrovaný zesilovač může vydávat šum.
Integrovaný zesilovač umístěte na pevný stojan nebo polici. Umístěte jej tak, aby jeho hmotnost byla rovnoměrně

rozložena na jeho čtyři podpěry. Integrovaný zesilovač neinstalujte na nestabilní místa nebo místa vystavená
působení vibrací.

Žádný zvuk z připojeného přehrávače
Změňte volič vstupu na této jednotce na pozici konektoru, ke kterému je připojen přehrávač.
Pro vstup přes konektory DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL jsou podporovány pouze signály PCM audio. Na přehrávači

nastavte audio výstup na PCM.

Žádný zvuk z reproduktoru
Ujistěte se, že reproduktorové kabely jsou připojeny se správnou polaritou (+/-), a že volné konce jsou v kontaktu

s kovovou částí každé reproduktorové svorky.
Ujistěte se, že kabely reproduktorů nejsou zkratované.
Ujistěte se, že reproduktory jsou správně připojeny.

Je slyšet šum
Použití kabelových svazků – analogové audio kabely (RCA) jsou vedeny společně se síťovými a reproduktorovými

kabely – může degradovat kvalitu zvuku.
Mohlo by docházet ke vzniku interferencí. Změňte polohu kabelů.

Žádný nebo přerušovaný zvuk ze sluchátek
Spojovací část může být znečištěna. Očistěte konektor (jack) sluchátek. Informace k čištění viz návod k vašim

sluchátkům. Toto může být rovněž způsobeno zlomeným/poškozeným kabelem sluchátek.

Dálkový ovladač

Ujistěte se, že baterie v DO jsou vloženy se správnou polaritou.
Vložte nové baterie. Nepoužívejte současně různé typy baterií neb o staré a nové baterie.
Ujistěte se, že na jednotku nedopadá přímé sluneční nebo zářivkové světlo. V případě potřeby jednotku přemístěte.
Pokud je jednotka instalována v racku nebo skříni s dvířky ze zbarveného skla nebo v případě že dvířka jsou za-

vřená, DO nemusí fungovat spolehlivě.

Funkce centralizovaného ovládání nefunguje
Ujistěte se, že jsou konektory CONTROL IN/OUT řádně připojeny.
Ujistěte se, že jste provedli jejich připojení pomocí analog audio kabelu.
Centralizované ovládání nemůže pracovat správně, pokud je provedeno pouze propojení konektorů CONTROL. Po-

kud připojujete přehrávač pomocí kabelu DIGITAL OPTICAL nebo DIGITAL COAXIAL, také se ujistěte, že jste
provedli připojení pomocí kabelu ANALOG AUDIO.

Nelze přepnout vstupní zdroj
Pokud je tato jednotka nastavena na použití jako výkonový zesilovač, nebude možné přepnout vstupní zdroj nebo

nastavit kvalitu zvuku. Zkontrolujte nastavení.

Ostatní

Z jednotky vycházejí zvláštní zvuky.
Pokud jste do stejné síťové zásuvky kromě této jednotky připojili další jednotku, tyto zvuky mohou být důsledkem

připojení této další jednotky. Pokud se symptomy vylepší odpojením síťové vidlice další jednotky, použijte pro
každou jednotku jinou zásuvku (jiný zásuvkový okruh).

23 / 25

Technická data

Sekce zesilovače (Audio)

Jmenovitý výstupní výkonu (IEC)

2ch x 76 W @ 4 Ohm, 1 kHz, 2 ch vybuzený 0,9 % THD

2ch x 52 W @ 8 Ohm, 1 kHz, 2 ch vybuzený 0,9 % THD

Vstupní citlivost a impedance

200 mV/47 kOhm (LINE (RCA))

4 mV/47 kOhm (PHONO MM)

Gramofon – maximální napětí vstupního signálu

70 mV (MM 1kHz 0,5 %)

Frekvenční rozsah

10 Hz – 100 kHz / +1 dB, -3 dB (DIRECT)

Tónová kontrola – charakteristiky

±10 dB, 100 Hz (BASS)

±10 dB, 10 kHz (TREBLE)

Poměr signál/šum (S/N)

106 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)

81 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)

Impedance reproduktorů

A, B: 4 Ohm – 16 Ohm

A+ B: 8 Ohm – 32 Ohm

Bi-wiring: 4 Ohm – 16 Ohm

Sluchátka – podporovaná impedance

8 Ohm – 600 Ohm

Frekvenční rozsah sluchátek

30 Hz - 100 kHz

Všeobecné údaje

Napájení
AC 220 V–230 V, 50 Hz / 60 Hz

Příkon
150 W
0,2 W (standby)

Rozměry (Š x V x H)
435 mm x 129 mm x 323 mm (17-1/8" x 5-1/8" x 12-11/16")

Hmotnost
8,2 kg (18,1 lbs.)

Audio vstupy

Digital

OPTICAL

Maximum Fs: 192 kHz

COAXIAL

Maximum Fs: 192 kHz

Analog

PHONO, CD/SACD, LINE1, LINE2, LINE3, LINE4, P.AMP DIRECT

Audio výstupy

Analog
LINE OUT L/R

Reproduktorové výstupy
SPEAKERS A: L/R
SPEAKERS B: L/R

Sluchátka
PHONES (Ø6,3 mm)

Ostatní 1
1
CONTROL IN:
CONTROL OUT:

24 / 25

Zaregistrujte si Váš výrobek na http://www.pioneer.eu (Evropa)

© 2018 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
"Pioneer" je ochranná značka Pioneer Corporation, a je používána na základě licence.

Copyright © 2018 for Czech Translation

BaSys CS, s.r.o.
Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz

All rights reserved.
25 / 25


Click to View FlipBook Version