The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

XENYX QX 2442 USB, QX 2222 USB, QX 1832 USB, QX 1632 USB

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-09-25 04:01:29

XENYX QX 2442 USB, QX 2222 USB, QX 1832 USB, QX 1632 USB

XENYX QX 2442 USB, QX 2222 USB, QX 1832 USB, QX 1632 USB

XENYX

QX2442USB

Prémiový 24-vstupový 4/2-zbernicový mixážny pult s mikrofónovými predzosilňovačmi a kompresormi
XENYX, multi-FX procesorom KLARK TEKNIK, možnosťou bezdrôtového pripojenia a USB/Audio rozhraním

QX2222USB

Prémiový 22-vstupový 2/2-zbernicový mixážny pult s mikrofónovými predzosilňovačmi a kompresormi
XENYX, multi-FX procesorom KLARK TEKNIK, možnosťou bezdrôtového pripojenia a USB/Audio rozhraním

QX1832USB

Prémiový 18-vstupový 3/2-zbernicový mixážny pult s mikrofónovými predzosilňovačmi a kompresormi
XENYX, multi-FX procesorom KLARK TEKNIK, možnosťou bezdrôtového pripojenia a USB/Audio rozhraním

QX1632USB

Prémiový 16-vstupový 2/2-zbernicový mixážny pult s mikrofónovými predzosilňovačmi a kompresormi
XENYX, multi-FX procesorom KLARK TEKNIK, možnosťou bezdrôtového pripojenia a USB/Audio rozhraním

Používateľská príručka

Copyright © 2013 BaSys SK, s. r. o.
Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy BaSys SK, s. r. o.

Vážený zákazník!

Firma BaSys SK s.r.o., výhradný distribútor značky Behringer, Vám ďakuje, že ste sa rozhodli zakúpiť si výrobok značky
Behringer. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
Výrobky Behringer sa vyznačujú použitím najnovších technológií, inovatívnym dizajnom a komfortnou obsluhou. Naším
cieľom nie je len ponúknuť Vám technológiu a dizajn, snažíme sa poskytnúť Vám maximálny zážitok zo sledovania obrazu
a zvuku. Pretože ste si zakúpili výrobok najvyššej kvality, môžete sa spoľahnúť na jeho funkčnú a vzhľadovú aktuálnosť po
dobu mnohých rokov. Pozorne si prečítajte tento užívateľský manuál a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.
Na všetky výrobky Behringer firma BaSys v Slovenskej republike poskytuje záručnú lehotu 24 mesiacov. Podrobnosti sú
uvedené na záručnom liste priloženom k výrobku.
V prípade problémov, ktoré sa pri používaní vyskytnú, kontaktujte autorizovaný záručný servis pre SR:
Audio Uriča BaSys Servis
Jaskový rad 169
831 01 Bratislava
tel.: 0907/210 860

V prípade záujmu o ďalšie výrobky Behringer alebo o informácie kontaktujte výhradného dovozcu pre SR:
BaSys SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37/B
831 04 Bratislava
tel.: 02/4910 6611
fax.: 02/4910 6633
internet: www.basys.sk
e-mail: [email protected]

3

Obsah

Ďakujeme .................................................................................. 3
Dôležité bezpečnostné pokyny............................................... 4
Právne vyhlásenie.................................................................... 4
Obmedzená záruka .................................................................. 4
1. Úvod ...................................................................................... 5

1.1 Všeobecné funkcie mixážnej konzoly ............................... 5
1.2 Používateľská príručka ..................................................... 6
1.3 Skôr, než začnete ............................................................. 6
2. Ovládacie prvky a konektory .............................................. 6
2.1 Monofónne kanály............................................................. 6
2.2 Stereofónne kanály ........................................................... 8
2.3 Panel s rozhraním a hlavná časť ...................................... 9
3. Grafický 9-pásmový ekvalizér (len model QX1832USB). 13
4. Digitálny efektový procesor .............................................. 14
5. Konektory na zadnom paneli ............................................ 17
5.1 Výstupy hlavného mixu, prístupové body a výstupy pre
riadiacu miestnosť................................................................. 17
5.2 Výstupy podskupiny ........................................................ 17
5.3 Prístupové body .............................................................. 17
5.4 USB vstup/výstup............................................................ 17
5.5 Napájanie, fantómové napájanie a poistka ..................... 18
6. Inštalácia............................................................................. 18
6.1 Zapojenia káblov............................................................. 18
7. Technické údaje ................................................................. 20

Ďakujeme

Gratulujeme! Zakúpením zariadenia BEHRINGER XENYX ste získali
mixážny pult, ktorého malé rozmery sú v protiklade k neuveriteľnej
všestrannosti a zvukovému výkonu.

Rad XENYX predstavuje míľnik vo vývoji technológie mixážnych konzol.
S novými mikrofónovými predzosilňovačmi XENYX, vrátane možnosti
fantómového napájania, symetrickými linkovými vstupmi a výkonnými
efektmi sú mixážne konzoly radu XENYX optimálne vybavené pre živé aj
štúdiové použitie. Vďaka najmodernejším obvodom produkuje vaša
konzola XENYX teplý analógový zvuk, ktorý nemá konkurenciu. Spolu s
najnovšou digitálnou technológiou spájajú tieto najlepšie konzoly vo
svojej triede analógovú aj digitálnu technológiu.

4

Dôležité bezpečnostné pokyny 9. Nenarúšajte bezpečnostný účel ÚDAJ V TOMTO MANUÁLI. FARBY A
TECHNICKÉ ÚDAJE SA MÔŽU OD
V konektoroch označených polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. SKUTOČNÉHO VÝROBKU LÍŠIŤ. VÝROBKY
týmto symbolom je napätie, Polarizovaná zástrčka má jeden kolík širší ako SPOLOČNOSTI MUSIC GROUP
ktoré je dostatočne vysoké, aby druhý. Uzemnená zástrčka má dva kolíky PREDÁVAJÚ VÝHRADNE OPRÁVNENÍ
predstavovalo nebezpečenstvo úrazu a tretí uzemňovací kontakt. Široký kolík a tretí PREDAJCOVIA. DISTRIBÚTORI A
elektrickým prúdom. Používajte iba vysoko kontakt sú použité pre vašu bezpečnosť. Ak PREDAJCOVIA NIE SÚ ZÁSTUPCAMI
kvalitné, profesionálne reproduktorové káble do vašej zásuvky nie je možné zapojiť dodanú SPOLOČNOSTI MUSIC GROUP A NEMAJÚ
s namontovanými konektormi typu ¼" TS zástrčku, obráťte sa na elektrikára, aby vám ABSOLÚTNE ŽIADNE PRÁVO ZAVÄZOVAŤ
alebo „twist-lock“. Iné zapojenia alebo úpravy vymenil zastaranú zásuvku. SPOLOČNOSŤ MUSIC GROUP
smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba. 10. Elektrický kábel umiestnite tak, aby sa po AKÝMIKOĽVEK PRIAMYMI ALEBO
ňom nestúpalo a aby nedošlo k jeho VYPLÝVAJÚCIMI SĽUBMI ALEBO
Tento symbol upozorňuje na pricviknutiu, obzvlášť v oblasti zástrčiek, TVRDENIAMI. TÁTO PRÍRUČKA JE
prítomnosť nebezpečných zásuviek a miesta, kde kábel vychádza CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM. TÁTO
neizolovaných elektrických častí POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ANI ŽIADNA
pod krytom prístroja, ktorých napätie môže byť z prístroja. JEJ ČASŤ NESMÚ BYŤ BEZ PÍSOMNÉHO
dostatočne veľké na vznik nebezpečenstva 11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo SÚHLASU SPOLOČNOSTI MUSIC GROUP
úrazu osôb elektrickým prúdom. schválené výrobcom. IP LTD ROZMNOŽOVANÉ ANI ŠÍRENÉ
AKÝMKOĽVEK ELEKTRONICKÝM ALEBO
Tento symbol upozorňuje 12. Používajte iba vozík, MECHANICKÝM SPÔSOBOM VRÁTANE
používateľa na obzvlášť dôležité stojan, statív, konzolu FOTOKOPÍROVANIA ALEBO ZÁZNAMU
informácie o ovládacích prvkoch V AKEJKOĽVEK FORME A NA ŽIADNY
alebo ohľadom údržby prístroja. Prečítajte si, alebo stôl odporúčané ÚČEL.
prosím, užívateľský manuál. výrobcom alebo
predávané s prístrojom. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
Upozornenie Pri použití vozíka buďte © 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Neodnímajte vrchný kryt (alebo pri premiestňovaní Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box
zadnú časť). Znížite tak riziko kombinácie vozík/prístroj opatrní tak, aby ste 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské
úrazu elektrickým prúdom. Vo sa vyhli riziku zranenia pri prevrátení. ostrovy
vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti, ktoré 13. Prístroj odpojte od elektrickej zásuvky
by mohol opraviť používateľ. Servis zariadenia počas búrok alebo ak ho nebudete dlhú dobu __________________________________________
zverte kvalifikovanej osobe. používať.
14. Všetky servisné zásahy zverte OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Upozornenie kvalifikovanému opravárovi v servise. Servisný
Zariadenie nevystavujte vplyvu Úplné a podrobné informácie týkajúce sa
dažďa a vlhkosti. Znížite tak zásah je potrebný, ak sa prístroj akýmkoľvek príslušných záručných podmienok
riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým spôsobom poškodil, napríklad sa poškodil a doplňujúce informácie ohľadne obmedzenej
prúdom. Zariadenie nevystavujte kvapkajúcej elektrický napájací kábel alebo jeho zástrčka, záruky spoločnosti MUSIC Group nájdete
alebo striekajúcej kvapaline. Na zariadenie na prístroj sa vyliala kvapalina alebo do online na adrese:
neumiestňujte žiadne predmety naplnené prístroja spadli predmety, prístroj bol www.music-group.com/warranty.
kvapalinou, ako napr. vázy.
vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje
Upozornenie správne alebo spadol.
Tieto servisné pokyny slúžia len 15. Prístroj zapájajte do elektrickej zásuvky
pre kvalifikované osoby v servise. s ochranným uzemňovacím vodičom.
Nevykonávajte žiadnu inú údržbu než tú, ktorá 16. Ak je ako spôsob odpojenia prístroja
je opísaná v pokynoch pre používateľa. Znížite použitá elektrická zástrčka alebo elektrické
tak riziko úrazu elektrickým prúdom. Opravy prepojenie prístrojov, tento spôsob odpojenia
musí vykonať kvalifikovaná osoba v servise. musí ostať jednoducho prístupný
a vykonateľný.
1. Prečítajte si tento užívateľský manuál.
2. Uschovajte si tento užívateľský manuál. PRÁVNE VYHLÁSENIE
3. Rešpektujte všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny. TECHNICKÉ PARAMETRE A VZHĽAD
5. Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody. PRÍSTROJA SA MÔŽU MENIŤ BEZ
6. Prístroj čistite iba suchou handričkou. PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA
7. Nezakrývajte vetracie otvory. Prístroj A PRESNOSŤ NIE JE ZARUČENÁ.
umiestnite podľa pokynov výrobcu. BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS,
8. Prístroj neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla, ako sú napríklad radiátory, výduchy BUGERA A TURBOSOUND SÚ SÚČASŤOU
kúrenia, sporáky a ďalšie zariadenia, ktoré SPOLOČNOSTI MUSIC GROUP (MUSIC-
produkujú teplo (vrátane zosilňovačov). GROUP.COM). VŠETKY OCHRANNÉ
ZNÁMKY SÚ MAJETKOM PRÍSLUŠNÝCH
VLASTNÍKOV. SPOLOČNOSŤ MUSIC
GROUP NEPREBERÁ ŽIADNU
ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY,
KTORÉ UTRPÍ OSOBA, KTORÁ SA
SPOĽAHNE ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE NA
AKÝKOĽVEK OPIS, FOTOGRAFIU ALEBO

5

1. Úvod POZOR!

Mikrofónový predzosilňovač XENYX ◊ Chceme vás upozorniť na skutočnosť, že veľmi vysokou
hlasitosťou si môžete poškodiť sluch a/alebo slúchadlá či
Mikrofónové kanály sú vybavené špičkovými mikrofónovými reproduktory. Pred zapnutím zariadenia úplne znížte posuvné
predzosilňovačmi XENYX, ktoré sa v kvalite zvuku a dynamike vyrovnajú ovládače MAIN MIX a ovládač slúchadiel v hlavnej časti. Vždy
drahým externým zosilňovačom, a môžu sa pochváliť nasledujúcimi opatrne nastavte vhodnú hlasitosť.
vlastnosťami:
1.1 Všeobecné funkcie mixážnej konzoly
◊ 130 dB dynamický rozsah umožňujúci neuveriteľnú schopnosť
reprodukovať hlasité zvuky bez skreslenia. Mixážna konzola plní tri hlavné funkcie:

◊ Šírka pásma od menej než 10 Hz po viac než 200 kHz  Spracovanie signálu:
umožňujúca krištáľovo čistú reprodukciu aj najjemnejších
detailov. Predzosilnenie
Mikrofóny konvertujú zvukové vlny na napätie, ktoré sa musí
◊ Systém obvodov s extrémne nízkou úrovňou šumu a bez niekoľkonásobne zosilniť; toto napätie sa potom premení na zvuk,
skreslenia zaručuje absolútne prirodzenú a zreteľnú reprodukciu ktorý sa reprodukuje v reproduktore. Pretože puzdrá mikrofónu s
signálu. membránou majú veľmi jemnú konštrukciu, výstupné napätie je veľmi
nízke a preto náchylné na rušenie. Preto sa napätie signálu z
◊ Dokonale sa hodia ku každému mysliteľnému mikrofónu s mikrofónu zosilňuje priamo pri vstupe do mixážneho pultu na vyššiu
maximálne 60 dB ziskom a +48 voltovým fantómovým úroveň signálu, ktorá je menej náchylná na rušenie. Táto vyššia
napájaním. úroveň signálu, odolná voči rušeniu, sa musí dosiahnuť zosilnením
prostredníctvom zosilňovača najvyššej kvality, aby sa zosilnil signál a
◊ Umožňujú vám využívať výrazne rozšírený dynamický rozsah pribudlo čo najmenej šumu. Mikrofónový predzosilňovač XENYX plní
vášho 24-bitového/192 kHz HD rekordéra na plný potenciál, čím túto úlohu úžasne a nezanecháva žiadne stopy po šume alebo
sa zachová optimálna kvalita zvuku. sfarbení zvuku. Rušenie, ktoré by sa vyskytlo pri predzosilnení, by
mohlo ovplyvniť kvalitu a čistotu signálu a prešlo by aj do všetkých
Ekvalizér typu „British“ ostatných zariadení, následkom čoho by bol nepresný zvuk pri
nahrávaní alebo prehrávaní.
Ekvalizéry použité pre rad XENYX sú založené na legendárnom systéme
obvodov prvotriednych konzol vyrobených v Británii, ktoré sú svetoznáme Nastavenie úrovne
vďaka svojmu neuveriteľne teplému a hudobnému zvuku. Tieto Signál vysielaný do mixážneho pultu prostredníctvom jednotky DI-box
ekvalizéry aj pri extrémnych nastaveniach zisku zaručujú vynikajúce (Direct Injection) alebo výstup zvukovej karty alebo klávesov je často
vlastnosti zvuku. potrebné upraviť na prevádzkovú úroveň vašej mixážnej konzoly.

Efektový procesor KLARK TEKNIK Korekcia frekvenčnej charakteristiky
Pomocou ekvalizérov, ktoré sa nachádzajú v každom kanálovom
Vaša mixážna konzola XENYX je okrem iného pruhu (strip), môžete jednoducho, rýchlo a účinne upraviť spôsob,
vybavená efektovým procesorom KLARK TEKNIK s 24- ako signál znie.
bitovými A/D a D/A prevodníkmi, čo vám poskytuje 32
predvolieb vytvárajúcich špičkové efekty odrazu zvuku, Zmiešavanie efektov
oneskorenia a modulácie, plus množstvo multi-efektov
vo vynikajúcej kvalite zvuku. Okrem efektového procesora obsiahnutého vo vašom mixážnom
pulte vám prístupové konektory („insert“) na monofónnych kanáloch a
Mixážne konzoly XENYX sú vybavené najmodernejším obe zbernice „aux“ umožňujú pridať do cesty signálu ďalšie procesory
spínaným napájacím zdrojom (SMPS). Na rozdiel od signálu.
bežného systému obvodov poskytuje SMPS optimálnu
dodávku prúdu bez ohľadu na vstupné napätie. A vďaka  Distribúcia signálu:
značne vyššej účinnosti spotrebúva spínaný zdroj menej
energie, než konvenčné napájacie zdroje. Jednotlivé signály upravené v jednotlivých kanálových pruhoch (strip)
sa vedú cez výstupy „aux send“ a vstupy „aux return“, a odošlú sa
Systém detekcie spätnej väzby FBQ buď do externých efektových procesorov, alebo späť do interného
efektového procesora. Potom sa signály privedú späť do hlavného
Systém detekcie spätnej väzby FBQ, integrovaný do mixu buď cez konektory „aux return“, alebo cez priame interné
grafického ekvalizéra vášho zariadenia QX1832USB, obvody. Mix pre javiskových hudobníkov sa tiež vytvára s pomocou
predstavuje jednu z najšpičkovejších funkcií tejto výstupov „aux send“ (monitor mix). Podobne je tiež napríklad možné
mixážnej konzoly. prijať signály pre nahrávacie zariadenie, výkonové zosilňovače,
slúchadlá a 2-stopové výstupy.
Tento dômyselný systém obvodov vám umožňuje okamžite rozoznať a
eliminovať frekvencie spätnej väzby. Systém detekcie spätnej väzby FBQ
využíva na indikáciu kritických frekvencií LED diódy v posuvných
ovládačoch (fader) frekvenčného pásma na grafickom ekvalizéri. Takto
sa to, čo bolo kedysi náročným hľadaním frekvencií spätnej väzby stalo
činnosťou, ktorú by zvládlo aj dieťa.

Funkcia odstránenia hlasu Voice Canceller

Do zariadenia XENYX QX1832USB sme pridali ďalšiu
užitočnú funkciu: funkciu odstránenia hlasu Voice
Canceller.

Voice Canceller je filtračný obvod, ktorý zo stopy odfiltrováva hlasové
časti. Preto sa táto mixážna konzola ideálne hodí na použitie ako
karaoke zariadenie. Táto funkcia je tiež optimálnym riešením pre
spevákov, ktorí pri nácviku potrebujú sprievodnú hudbu.

6

 Mix: 2. Ovládacie prvky a konektory

Všetky ostatné funkcie mixážnej konzoly spadajú pod túto podstatnú V tejto kapitole sú opísané rôzne ovládacie prvky vašej mixážnej konzoly.
kategóriu. Vytvorenie mixu znamená v prvom rade navzájom Podrobne budú rozobraté všetky ovládacie prvky, prepínače a konektory.
prispôsobiť úrovne hlasitosti jednotlivých nástrojov a hlasov, ako aj 2.1 Monofónne kanály
dať im vhodnú váhu v rámci celého frekvenčného spektra. Taktiež 2.1.1 Mikrofónové a linkové vstupy
budete musieť citlivo rozložiť jednotlivé hlasy v rámci stereofónneho
obrazu signálu. Na konci tohto procesu je potrebné prispôsobiť Obr. 2.1: Konektory a ovládacie prvky mikrofónových/linkových vstupov
úroveň celého mixu inému zariadeniu v ceste signálu (napr. MIC
rekordéru/crossoveru/zosilňovaču). Každý monofónny vstupný kanál ponúka symetrický mikrofónový vstup
cez konektor XLR a je tiež vybavený prepínateľným +48 V fantómovým
Ovládacie prvky mixážnych konzol BEHRINGER sú optimalizované napájaním pre kondenzátorové mikrofóny. Predzosilňovače XENYX
tak, aby sa tieto funkcie dali ľahko uskutočniť, zatiaľ čo sa naďalej dá poskytujú neskreslený zisk bez šumu, ktorý sa obvykle spája len
jednoducho sledovať cesta signálu. s drahými externými zosilňovačmi.
LINE IN
1.2 Používateľská príručka Každý monofónny vstup je tiež vybavený symetrickým linkovým vstupom
na ¼" konektore. Do týchto vstupov je tiež možné prostredníctvom
Táto používateľská príručka je koncipovaná tak, aby vám poskytla monofónnych konektorov typu jack zapojiť nesymetrické zariadenia.
prehľad ovládacích prvkov, aj podrobné informácie o tom, ako ich ◊ Majte, prosím, na pamäti, že je možné používať buď mikrofónový
používať. Aby sme vám pomohli porozumieť prepojeniu medzi
ovládacími prvkami, usporiadali sme ich do skupín podľa ich funkcií. Ak vstup, alebo linkový vstup kanála, no nie oba naraz!
sa potrebujete dozvedieť viac o konkrétnych záležitostiach, navštívte INSERT
našu webovú stránku http://behringer.com. Dodatočné informácie a ◊ Prístupové body („insert“) umožňujú spracovanie signálu
vysvetlenia o rozmanitej terminológii týkajúcej sa hudobného
priemyslu/zvukových technológií nájdete na stránkach jednotlivých dynamickými procesormi alebo ekvalizérmi. Ich zdroj je
produktov, ako aj v slovníku. privedený ešte predtým, než prejde posuvným/otočným
ovládačom (fader), ekvalizérom a výstupom „aux send“.
1.3 Skôr, než začnete Podrobnejšie informácie o používaní prístupových bodov
nájdete v kapitole 5.3.
1.3.1 Dodávka ◊ Na rozdiel od modelu QX2442USB majú modely QX1622USB,
QX1832USB a QX2222USB prístupové body umiestnené na
Vaša mixážna konzola bola v továrni starostlivo zabalená, aby sa zadnej strane konzoly.
zaručila bezpečná preprava. Bez ohľadu na to vám však odporúčame
pozorne skontrolovať balenie a jeho obsah, či nenájdete známky
fyzického poškodenia, ktoré by mohlo vzniknúť počas prepravy.

1.3.2 Úkony na začiatku

Zabezpečte, aby okolo zariadenia bol dostatok priestoru kvôli chladeniu,
a aby nedošlo k prehriatiu, mixážnu konzolu neumiestňujte na zariadenia
s vysokou teplotou, ako sú napríklad chladiče, radiátory alebo výkonové
zosilňovače. Konzola sa do elektrickej siete pripája prostredníctvom
dodaného napájacieho kábla. Konzola vyhovuje požadovaným
bezpečnostným štandardom.
Vypálené poistky sa musia vymeniť za poistky rovnakého typu
a rovnakých parametrov.

◊ Majte, prosím, na pamäti, že všetky zariadenia musia byť riadne
uzemnené. Pre vlastnú bezpečnosť nikdy neodstraňujte
uzemňovacie konektory z elektrických zariadení alebo
napájacích káblov, ani ich neznefunkčňujte.

◊ Zabezpečte, aby mixážnu konzolu inštalovali a používali len
kvalifikované osoby. Počas inštalácie a používania musí mať
používateľ dostatočný elektrický kontakt so zemou, v opačnom
prípade by fungovanie zariadenia mohli ovplyvniť elektrostatické
výboje.

7

WIRELESS INPUT Horné (HIGH) a dolné (LOW) pásmo sú tzv. „shelving“ filtre, ktoré
Do tohto konektora je možné zapojiť USB prijímač umožňujúci pripojenie zvyšujú alebo znižujú všetky frekvencie nad alebo pod ich hraničnou (cut-
bezdrôtových ULM mikrofónov BEHRINGER. Majte na pamäti, že na kanál je off) frekvenciou. Hraničná frekvencia horného pásma je 12 kHz
možné použiť len jeden zdroj, a to buď bezdrôtové pripojenie, XLR vstup, a v prípade dolného pásma je to 80 Hz. Pre stredný rozsah je konzola
alebo ¼" vstup. vybavená poloparametrickým ekvalizérom s kvalitou filtra (Q) 1 oktáva, a
možnosťou naladenia od 100 Hz do 8 kHz. Ovládací prvok MID slúži na
GAIN nastavenie miery zvýraznenia alebo orezania, a ovládací prvok FREQ
Ovládací prvok GAIN slúži na upravenie zisku vstupu. Vždy, keď zdroj slúži na určenie strednej frekvencie.
signálu pripájate k niektorému vstupu alebo ho odpájate od niektorého
vstupu, tento ovládací prvok úplne otočte proti smeru hodinových ručičiek. 2.1.3 Monitor a efektové zbernice (výstupy „aux send“)
Stupnica má 2 rôzne pásma hodnôt: prvé pásmo hodnôt (+10 až +60 dB) sa
týka vstupu MIC a ukazuje zosilnenie pre signály sem privádzané. Obr. 2.3: Ovládací prvok MON a FX pre výstupy „aux send“ v kanálových pruhoch
Druhé pásmo hodnôt (–10 až +40 dB) sa týka linkového vstupu a ukazuje
jeho citlivosť. Nastavenia pre zariadenie so štandardnými signálmi s Monitorové a efektové zbernice (výstupy AUX send) privádzajú svoje
linkovou úrovňou (–d10 dBV alebo +4 dBu) vyzerajú takto: Ovládací prvok signály prostredníctvom ovládacieho prvku z jedného alebo viacerých
GAIN úplne znížte a pripojte zariadenie. Nastavte ovládací prvok GAIN na kanálov a združujú tieto signály do tzv. zbernice. Tento zbernicový signál
štandardnú úroveň výstupu externých zariadení. Ak dané zariadenie má sa odosiela do konektora aux send (pre monitorovacie aplikácie: MON
zobrazenie úrovne výstupného signálu, počas špičiek signálu by malo OUT - QX1832USB) a potom sa smeruje napríklad do aktívneho
ukazovať 0 dB. Pre +4 dBu mierne zvýšte ovládací prvok GAIN, pre –10 dBV monitorového reproduktora alebo externého efektového zariadenia. V
ho zvýšte trochu viac. druhom prípade sa efektový spätný (return) signál potom môže priviesť
Jemné doladenie privádzaného signálu sa vykonáva s použitím merača naspäť do konzoly cez konektory aux return.
úrovne. Ak chcete nasmerovať signál kanála do merača úrovne, musíte Všetky monitorové a efektové zbernice sú monofónne, a sú zapojené po
stlačiť prepínač SOLO a nastaviť prepínač MODE v hlavnej časti do polohy upravení ekvalizérom, a umožňujú zosilnenie až do +15 dB.
PFL (LEVEL SET).
Pomocou ovládacieho prvku GAIN vyžeňte signál po značku 0-dB. Tak Pred upravením/po upravení posuvným/otočným ovládačom
budete mať k dispozícii obrovské množstvo vôle („headroom“) v prípade Keď sa na signál kanála používajú efekty, zvyčajne sa používa výstup
veľmi dynamických signálov. Kontrolky CLIP by sa mali rozsvietiť len zriedka, aux send po upravení posuvným/otočným ovládačom, takže vyváženie
najlepšie vôbec. Počas jemného dolaďovania by mal byť ekvalizér nastavený medzi efektom a neupraveným (dry) signálom zostáva konštantné, aj keď
na neutrálny zvuk. sa posuvný/otočný ovládač kanála zmení. V opačnom prípade by signál
efektu kanála zostal počuteľný aj po úplnom znížení
LOW CUT posuvného/otočného ovládača kanála. Na monitorovanie sa výstupy aux
Monofónne kanály mixážnych konzol majú okrem toho hornopriepustný filter send štandardne používajú pred upravením posuvným/otočným
s vysokou strmosťou slúžiaci na odstránenie neželaných, nízkofrekvenčných ovládačom, to znamená, že fungujú nezávisle od polohy
zložiek signálu (75 Hz, 18 dB/oktáva). posuvného/otočného ovládača kanála.

COMPRESSOR PRE
Každý monofónny kanál je vybavený zabudovaným kompresorom, ktorý Keď stlačíte prepínač PRE, priradený výstup aux send sa použije pred
znižuje dynamický rozsah signálu a zvyšuje jeho vnímanú hlasitosť. Hlasité upravením posuvným/otočným ovládačom.
špičky sa potlačia a tiché časti sa zvýraznia.
Ak chcete zvýšiť efekt kompresie, otočte ovládač COMP v smere hodinových FX
ručičiek. Pri použití efektu sa rozsvieti priľahlá LED kontrolka. Výstup aux send označený ako FX ponúka priamu cestu do
zabudovaného efektového procesora a preto sa používa po upravení
2.1.2 Ekvalizér posuvným/otočným ovládačom a po stlmení. Podrobnejšie informácie
Všetky monofónne vstupné kanály obsahujú 3-pásmový ekvalizér s nájdete v kapitole 4 „Digitálny efektový procesor“.
poloparametrickými strednými pásmami. Všetky pásma umožňujú ◊ Ak používate zabudovaný efektový procesor, zabezpečte, aby do
zvýraznenie alebo orezanie až o 15 dB. V strednej polohe je ekvalizér
vypnutý (plochá krivka). konektora STEREO AUX RETURN 3 nebolo nič zapojené (modely
Systém obvodov ekvalizérov typu „British“ je založený na technológii QX2442USB a QX2222USB), v opačnom prípade by bol signál
používanej v najznámejších špičkových konzolách a zabezpečuje teplý zvuk vracajúci sa z interného efektu stlmený. Nevzťahuje sa to na prípad,
bez neželaných vedľajších účinkov. Výsledkom sú neobyčajne muzikálne keď používate konektor FX OUT na vysielanie signálu do externého
ekvalizéry, ktoré, na rozdiel od jednoduchých ekvalizérov, nespôsobujú efektového zariadenia.
žiadne vedľajšie účinky ako napríklad fázový posun alebo obmedzenie šírky ◊ QX1622USB a QX1832USB: na týchto konzolách sa vyššie uvedená
pásma, a to ani pri extrémnych nastaveniach zisku ±15 dB. poznámka vzťahuje na konektory STEREO AUX RETURN 2, pretože
tieto modely nemajú samostatný efektový výstup.
Všetky modely
Obr. 2.2: Ekvalizér vstupných kanálov

8 MAIN
2.1.4 Prepínač smerovania, PAN, SOLO a posuvný ovládač kanála Prepínač MAIN smeruje signál do zbernice hlavného mixu.
Posuvný/otočný ovládač kanála určuje hlasitosť kanála v hlavnom mixe
(alebo vedľajšom mixe).

2.2 Stereofónne kanály

2.2.1 Kanálové vstupy

Obr. 2.4: Ovládacie prvky panorámy a smerovania, a posuvný ovládač kanála Obr. 2.5: Rôzne stereofónne kanálové vstupy

PAN Každý stereofónny kanál je vybavený dvomi symetrickými vstupmi
s linkovou úrovňou na konektoroch typu jack pre ľavý a pravý kanál.
Ovládací prvok PAN určuje pozíciu signálu kanála v rámci stereofónneho Kanály 9/10 a 11/12 na zariadení QX2442USB sú vybavené dodatočným
obrazu signálu. Pri práci s podskupinami môžete použiť ovládací prvok mikrofónovým XLR konektorom s fantómovým napájaním. Ak použijete
PAN na priradenie signálu len jednému výstupu, čo poskytuje dodatočnú len ľavý konektor (označený ako „L“), kanál funguje monofónne.
flexibilitu pri nahrávaní. Napríklad, keď smerujete signál do podskupín 3 a Stereofónne kanály sú určené na spracovanie typických signálov
4, pri otočení ovládača PAN výrazne doľava sa signál bude smerovať len s linkovou úrovňou, a v závislosti od modelu majú prepínač úrovne
do skupinového výstupu 3, a pri otočení ovládača PAN výrazne doprava (+4 dBu alebo –10 dBV) a/alebo ovládací prvok zisku linky GAIN. Pre
sa signál bude smerovať len do skupinového výstupu 4. oba vstupné konektory je tiež možné použiť nesymetrické konektory.

MUTE LOW CUT a MIC GAIN

Prepínač MUTE prerušuje cestu signálu pred upravením Tieto dva ovládacie prvky fungujú na XLR konektoroch modelu
posuvným/otočným ovládačom kanála, čím sa stlmí daný kanál v QX2442USB, a slúžia na odfiltrovanie frekvencií pod 75 Hz (LOW CUT) a
hlavnom mixe. Výstupy aux send, ktoré sú nastavené na vysielanie po na upravenie mikrofónových úrovní (MIC GAIN).
upravení posuvným/otočným ovládačom sú pre daný kanál takisto
stlmené, zatiaľ čo monitorové cesty pred upravením posuvným/otočným LINE GAIN
ovládačom zostávajú aktívne bez ohľadu na to, či je kanál stlmený alebo
nie. Tento ovládací prvok slúži na upravenie signálov s linkovou úrovňou na
kanáloch 13 – 16 (len model QX2442USB).
LED kontrolka MUTE
LEVEL
LED kontrolka MUTE indikuje stlmený kanál.
Pre zladenie úrovne (level matching) sú stereofónne vstupy zariadení
LED kontrolka CLIP QX1622USB, QX1832USB a QX2222USB vybavené prepínačom, ktorý
umožňuje zvoliť hodnotu v rozmedzí +4 dBu a –10 dBV. Pri hodnote –10
LED kontrolka CLIP sa rozsvieti, keď je vstupný signál nastavený príliš dBV (úroveň pri domácom nahrávaní) je vstup citlivejší, než pri hodnote
vysoko. V takom prípade znížte ovládací prvok GAIN, a v prípade +4 dBu (štúdiová úroveň).
potreby skontrolujte nastavenie ekvalizéra kanála.

SOLO

Prepínač SOLO slúži na smerovanie signálu kanála do sólovej zbernice
(Solo In Place) alebo do zbernice PFL (Pre Fader Listen). To vám
umožní počúvať signál kanála bez ovplyvnenia signálu hlavného výstupu.
Signál, ktorý počujete sa buď odoberie pred upravením ovládacím
prvkom PAN (PFL, mono), alebo po upravení ovládacím prvkom PAN a
posuvným/otočným ovládačom (Solo, stereo) (pozri kapitolu 2.3.10
„Merače úrovne a monitorovanie“).

SUB (1-2 a 3-4)

Prepínač SUB smeruje signál do zodpovedajúcich podskupín. Model
QX2442USB má 4 podskupiny (1-2 a 3-4).

9

2.2.2 Ekvalizér stereofónnych kanálov AUX SEND 1, 2 a 4
Stereofónne kanály obsahujú časť stereofónneho ekvalizéra. Hraničná Ovládací prvok AUX SEND 1 ovláda úroveň hlavného výstupu (master
frekvencia horného pásma je 12 kHz a v prípade dolného pásma je to 80 send) mixu vytvoreného jednotlivými výstupmi (send) kanála AUX 1.
Hz, zatiaľ čo stredná frekvencia vyššieho stredného pásma je 3 kHz a v Podobne, ovládací prvok AUX SEND 2 je hlavný ovládací prvok pre
prípade nižšieho stredného pásma je to 500 Hz. Ovládacie prvky HIGH a zbernicu AUX 2, a prvok AUX SEND 4 ovláda zbernicu AUX 4.
LOW majú rovnakú charakteristiku ako v prípade ekvalizéra v
monofónnych kanáloch. Obe pásma stredného rozsahu sú typu filtra Obr. 2.7: Ovládacie prvky AUX SEND v hlavnej časti
špičiek. V prípade stereofónneho signálu je lepšie použiť stereofónny AUX SEND 3 (FX)
ekvalizér, než dva monofónne ekvalizéry, pretože pri použití dvoch Ovládací prvok FX určuje úroveň signálu pre spracovanie efektov, t. j.
samostatných ekvalizérov zvyčajne dôjde k vytvoreniu nezhody medzi reguluje úroveň signálu vysielaného do externého (alebo interného)
ľavým a pravým kanálom. efektového zariadenia.
QX1622USB a QX1832USB: na týchto konzolách vykonáva túto funkciu
2.2.3 Výstupy aux send stereofónnych kanálov ovládací prvok AUX SEND 2 (FX).
Výstupy aux send stereofónnych kanálov spravidla fungujú rovnakým SOLO
spôsobom ako v prípade monofónnych kanálov. Keďže výstupy aux send Prepínač SOLO môžete použiť na oddelené monitorovanie výstupov aux
sú monofónne, výstup zo stereofónneho kanála sa pred dosiahnutím send cez výstupy CONTROL ROOM/PHONES a kontrolovanie týchto
zbernice aux najskôr združí do monofónneho signálu. výstupov meračmi úrovne.
◊ Ak chcete monitorovať signál len jednej zbernice AUX, nemal by
2.2.4 Prepínač smerovania, ovládač SOLO a posuvný ovládač
kanála byť stlačený žiadny iný prepínač SOLO a prepínač MODE by mal
byť v polohe SOLO (nestlačený).
Obr. 2.6: Ovládací prvok vyváženia a prepínač stlmenia 2.3.2 Konektory aux send

BAL Obr. 2.8: Konektory aux send
Ovládací prvok BAL(ANCE) má podobnú funkciu ako ovládací prvok Konektory AUX SEND
PAN v monofónnych kanáloch. Konektor AUX SEND by sa mal použiť vtedy, keď pripájate monitorový
Ovládací prvok vyváženia určuje úroveň ľavého a pravého vstupného výkonový zosilňovač alebo aktívny monitorový reproduktorový systém.
signálu voči sebe navzájom ešte predtým, než sú oba signály vyvedené Príslušná cesta aux by mala byť nastavená na vysielanie pred upravením
do zbernice hlavného mixu (alebo nepárnej/párnej podskupiny). posuvným/otočným ovládačom.
Zostávajúce ovládacie prvky v stereofónnych kanáloch vykonávajú ◊ Na modeli QX2222USB je výstup AUX SEND 1 pevne zapojený
rovnaké funkcie ako ich náprotivky v monofónnych kanáloch (prepínač
MUTE, LED kontrolky MUTE a CLIP, prepínač SOLO, prepínače SUB a pred spracovaním posuvným/otočným ovládačom a preto sa
MAIN a posuvný ovládač kanála). nazýva MON. Model QX1832USB má samostatný monitorový
výstup (konektor MON OUT), pozri kapitolu 2.3.4.
2.3 Panel s rozhraním a hlavná časť Ako už bolo zmienené, výstupy aux send v kanáloch – ak sú nastavené
Aby sme porozumeli fungovaniu kanálových pruhov, bolo užitočné po upravení posuvným/otočným ovládačom – je možné použiť na
sledovať cestu signálu zvrchu nadol. Teraz sa pozrieme na mixážnu pripojenie externých efektových zariadení.
konzolu zľava doprava. Signály sa takpovediac zbierajú z rovnakého
miesta v jednotlivých kanálových pruhoch a potom sa všetky spoločne
nasmerujú do hlavnej časti.

2.3.1 Ovládací prvok MON, výstupy aux send 1, 2 a 3 (FX)
Keď zvýšite ovládací prvok AUX 1 v kanáli, signál sa nasmeruje do
zbernice 1 výstupu aux send.
◊ Keďže model QX1832USB je vybavený dodatočnou monitorovou

cestou, jeho prvý ovládací prvok aux v kanálových pruhoch je
pomenovaný MON. Konzola tiež má pre túto cestu aux
samostatný hlavný (master) posuvný ovládač (MON SEND).

10

AUX SEND (FX) Prvý konektor aux send (MON) na tejto konzole sa používa na
Konektor AUX SEND (FX) vedie hlavný mix aux (z ovládacích prvkov FX
kanála). Môžete ho pripojiť k externému efektovému zariadeniu kvôli nastavenie monitorového mixu z kanálov a jeho nasmerovanie do
spracovaniu zbernice FX. posuvného ovládača MON SEND.
Tento spracovaný signál je potom možné priviesť z efektového
zariadenia späť do konektorov STEREO AUX RETURN.

2.3.3 Stereofónne konektory aux return

Obr. 2.9: Konektory aux return Obr. 2.11: Monitorový posuvný ovládač modelu QX1832USB
MUTE
◊ Na modeloch QX2222USB, QX1832USB a QX1622USB sú Stlačením prepínača MUTE stlmíte monitorový výstup (send).
konektory STEREO AUX RETURN umiestnené na prednom SOLO
paneli zariadenia. Prepínač SOLO smeruje monitorový výstup (send) do sólovej zbernice
(po upravení posuvným ovládačom a po stlmení) alebo do zbernice PFL
STEREO AUX RETURN (pred upravením posuvným ovládačom a pred stlmením). Poloha
Konektory STEREO AUX RETURN 1 štandardne slúžia na návrat prepínača MODE v hlavnej časti určuje, ktorá zbernica je zvolená.
efektového mixu (vytvoreného s použitím konektorov aux send po 2.3.5 Ovládacie prvky STEREO AUX RETURN
upravení posuvným/otočným ovládačom) pripojením výstupu externého STEREO AUX RETURN 1
efektového zariadenia. Ak zapojíte len ľavý konektor, konektor AUX Ovládací prvok STEREO AUX RETURN 1 určuje úroveň tohto signálu
RETURN sa automaticky prepne na monofónnu činnosť. v hlavnom mixe. Ak sa konektor STEREO AUX RETURN 1 používa ako
◊ Tieto konektory tiež môžete použiť ako dodatočné linkové efektový vstup (return), tento ovládací prvok určí úroveň efektov pri
zmiešavaní s ľubovoľným neupraveným (dry) signálom kanála.
vstupy. ◊ Keď sa používa týmto spôsobom, efektové zariadenie by malo
Všetky stereofónne konektory aux return sú symetrické, je ich však
samozrejme možné použiť aj s nesymetrickými konektormi. Ak použijete byť nastavené na 100 % efekt.
konektor aux send na monitorovanie, priradené nepoužité stereofónne
konektory aux return budú dostupné pre iné signály s linkovou úrovňou Obr. 2.12: Konektory STEREO AUX RETURN a ovládacie prvky STEREO AUX
(napr. klávesy). RETURN (TO AUX SEND)
STEREO AUX RETURN 1/2 (TO AUX SEND)
◊ Signál privádzaný do stereofónnych konektorov RETURN je Dva ovládacie prvky STEREO AUX RETURN na pravej strane majú
možné vysielať cez konektor aux send. Viac informácií nájdete v špeciálnu funkciu: je možné ich použiť na pridanie efektu do
kapitole 2.3.5 „STEREO AUX RETURN 1/2 (TO AUX SEND)“. monitorového mixu. Príklad (zariadenie QX1622USB pripojené k
efektovému zariadeniu):
STEREO AUX RETURN FX
Konektory STEREO AUX RETURN FX prijímajú vracajúci sa signál
efektového mixu (vytvoreného s použitím ovládacích prvkov FX send
kanála). Ak sa tieto konektory už používajú ako dodatočné vstupy,
môžete efektový signál viesť späť do konzoly cez iný kanál.
Výhoda spočíva v tom, že teraz môžete používať ekvalizér daného
kanála na efektový spätný (return) signál.
◊ V tomto prípade by sa mal ovládací prvok FX kanála

používaného ako efektový vstup (return) úplne otočiť proti
smeru hodinových ručičiek, inak by mohlo dôjsť k problémom
so spätnou väzbou!
◊ Ak chcete používať interný efektový procesor, nezapájajte do
konektorov STEREO AUX RETURN FX žiadne koncovky, okrem
prípadu, ak chcete napojiť spracovaný signál cez konektor FX
OUT (len modely QX2222USB a QX2442USB).

2.3.4 Monitorovacia časť modelu QX1832USB
Jedna z vecí, ktorou sa model QX1832USB odlišuje od iných modelov
tohto radu je, že má samostatný monitorový výstup.

Obr. 2.10: Monitorový výstup modelu QX1832USB

11

Monitorový mix s efektom 2.3.6 Doplnok k modelu X1832USB
Model QX1832USB je vybavený stereofónnym posuvným ovládačom pre
V tomto príklade by vaše efektové zariadenie malo byť nastavené konektor AUX RETURN FX a umožňuje množstvo rôznych možností
nasledovne: konektor AUX SEND 2 by mal byť zapojený do vstupu smerovania: Ovládací prvok MUTE deaktivuje efektový vstup (return)
L/Mono na vašom efektovom zariadení, a jeho výstupy by sa mali vracať (samozrejme nie PFL!), ovládací prvok SOLO ho smeruje do zberníc
do konektorov STEREO AUX RETURN 1. SOLO alebo PFL, ovládací prvok SUB do podskupín a ovládací prvok
MAIN do hlavného mixu.
Výstup z konektora AUX SEND 1 zapojte do zosilňovača vášho
monitorového systému. Obr. 2.13: Posuvný ovládač FX/AUX 2 RET modelu QX1832USB
MON
Hlavný ovládací prvok AUX SEND 1 určuje celkovú hlasitosť Prepínač MON smeruje signály vyskytujúce sa na konektoroch AUX
monitorového mixu. RETURN 2 do monitorovej cesty, spolu s monitorovými signálmi
z kanálov.
S použitím ovládacieho prvku STEREO AUX RETURN (TO AUX SEND) Ak chcete smerovať efektový signál do monitorového mixu, môžete tiež
bude teraz možné začleniť efektový signál do monitorového mixu. prepnúť prvok AUX 1 na možnosť pred upravením posuvným ovládačom,
viesť signál z efektového zariadenia z výstupu AUX 1 a vrátiť efektový
Môžete jednoducho použiť slúchadlový rozdeľovací zosilňovač signál cez konektor AUX RETURN 2 do monitorového signálu.
BEHRINGER POWERPLAY PRO HA4700/HA8000 a zabezpečiť tak pre 2.3.7 Funkcia XPQ Surround (len model QX1832USB)
štúdio štyri (HA8000: osem) stereofónne slúchadlové mixy.
Obr. 2.14: Ovládacie prvky funkcie Surround
V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ktoré konektory na konzole je možné Funkciu XPQ Surround je možné zapnúť/vypnúť
použiť na tento účel. prepínačom XPQ TO MAIN. Ide o zabudovaný efekt,
ktorý rozširuje šírku stereofónneho zvuku, vďaka čomu
QX1622USB Externé Externé efektové Efektový signál vstúpi do zvuk znie živšie a jasnejšie.
QX1832USB efektové zariadenie smeruje monitorového mixu cez ... Ovládací prvok SURROUND použite na určenie
QX2222USB zariadenie signál späť do ... intenzity tohto efektu.
QX2442USB prijíma signál Ovládací prvok STEREO
Voliteľné: z ... Konektory STEREO AUX RETURN 1 (TO AUX VOICE CANCELLER
AUX SEND 2 AUX RETURN 1 Ide o filtračný obvod, ktorý vám umožňuje takmer úplne
SEND 1) odstrániť hlasovú časť nahrávky. Filter je skonštruovaný
AUX SEND 1 Konektory STEREO Prepínač MONITOR prvkov tak, aby hlasové frekvencie zasiahol bez toho, aby
AUX RETURN 2 výraznejšie ovplyvnil zvyšok signálu. Okrem toho
AUX SEND 2 FX/AUX 2 RET zachytí len stred stereofónneho obrazu, presne tam, kde
Konektory STEREO Ovládací prvok STEREO sa obvykle nachádzajú vokály.
AUX SEND 2 AUX RETURN 1 AUX RETURN 1 (TO AUX
alebo 2 ◊ Zdroje signálu, ktoré chcete spracovať s použitím funkcie Voice
AUX SEND 1 SEND 1) Canceller zapojte do 2-stopových vstupných konektorov. Systém
Konektory STEREO Ovládací prvok STEREO obvodov funkcie Voice Canceller nie je dostupný pre iné vstupy.
AUX RETURN 1 AUX RETURN 1 (TO AUX

Konektory STEREO SEND 1)
AUX RETURN 2 Ovládací prvok STEREO
AUX RETURN 2 (TO AUX

SEND 2)

Tabuľka 2.1: Konektory a ovládacie prvky pre monitorový mix s efektom

STEREO AUX RETURN FX

Na konzolách QX1622USB a QX1832USB ide o konektor STEREO AUX
RETURN 2, na konzolách QX2222USB a QX2442USB ide o konektor
STEREO AUX RETURN 3.
Ovládací prvok STEREO AUX RETURN FX použite na určenie úrovne
signálu smerovaného z konektorov AUX RETURN FX do hlavného mixu.
Ak do týchto konektorov nič nezapojíte, zobrazí sa výstup zabudovaného
efektového modulu.

MAIN MIX / TO SUBS

Tento prepínač smeruje signál privádzaný cez konektory STEREO AUX
RETURN FX buď do hlavného mixu (nestlačený) alebo do vedľajšieho
mixu (stlačený).

Na modeli QX2442USB môžete zvoliť, ktorej podskupine bude signál
priradený (prepínače 1-2 / 3-4, napravo od prvkov MAIN MIX / TO
SUBS).

SOLO RETURNS
Okrem toho, tento model vám umožňuje smerovať vstupy aux return
spolu do sólovej zbernice a do zbernice PFL. Keď je režim SOLO
aktivovaný, svieti LED kontrolka.

STEREO AUX RETURN 4 (len model QX2442USB)
Tento ovládací prvok funguje rovnakým spôsobom ako ostatné vstupy
STEREO AUX RETURN. Okrem toho poskytuje jednoduchú monitorovú
cestu s použitím prepínača PHONES/CTRL ROOM ONLY.

PHONES/CTRL ROOM ONLY
Tento prepínač slúži na smerovanie signálu vyskytujúceho sa na
konektoroch AUX RETURN 4 do riadiacej miestnosti a slúchadlových
výstupov.

12

Možné využitie funkcie Voice Canceller je zrejmé: môžete veľmi SUB 1-2 alebo SUB
jednoducho zaobstarať hudbu do pozadia pre karaoke vystúpenia. Prepínač SUB 1-2 smeruje podskupinu 1-2 do merača úrovne,
Môžete to, samozrejme, spraviť aj doma alebo pri nácviku, než prídete konektorov CONTROL ROOM OUT a slúchadiel.
na javisko. Speváci s vlastnou kapelou môžu precvičovať spev ťažkých
častí s použitím kompletného prehrávania z páskového prehrávača alebo SUB 3-4
CD disku, čím sa minimalizuje nácvikový čas. Prepínač SUB 3-4 plní podobnú funkciu pre podskupinu 3-4 (len model
QX2442USB).
2.3.8 2-stopový/USB vstup a výstup
MAIN MIX
Obr. 2.15: 2-stopové konektory a konektor LAMP Prepínač MAIN MIX odosiela hlavný mix do výstupu CONTROL ROOM
OUT a PHONES, ako aj do merača úrovne.
2-TRACK INPUT
Konektory 2-TRACK INPUT (RCA) sú určené na príjem z 2-stopového PHONES/CTRL ROOM
rekordéra (napr. DAT rekordér), alebo sa môžu použiť ako stereofónny Tento ovládací prvok slúži na upravenie výstupnej úrovne pre riadiacu
linkový vstup. Môžete sem zapojiť tiež výstupný signál druhého miestnosť a hlasitosti slúchadiel.
zariadenia XENYX. Ak do konektorov 2-TRACK INPUT zapojíte výstup
Hi-Fi zosilňovača (s prepínačom voľby zdroja), môžete jednoducho 2-TR/USB TO MAIN
počúvať dodatočné zdroje (napr. MP3 prehrávač, MD prehrávač, Keď je prepínač 2-TR/USB TO MAIN stlačený, 2-stopový vstup sa
zvukovú kartu a podobne). smeruje do hlavného mixu a tak slúži ako dodatočný vstup. Môžete sem
Pomocou funkcie Voice Canceller (len model QX1832USB) môžete tiež zapojiť MIDI nástroje alebo ďalšie signály, ktoré nevyžadujú žiadne
spracovať všetky signály privádzané do vašej mixážnej konzoly cez tieto ďalšie spracovanie. Tento prepínač zároveň deaktivuje prepojenie
konektory. hlavného mixu na páskový výstup.

2-TRACK OUTPUT POWER
Tieto konektory sú zapojené paralelne s výstupom MAIN OUT a vedú LED kontrolka POWER indikuje, že zariadenie je zapnuté.
signál hlavného mixu (nesymetrický). Prepojte ich so vstupmi
záznamového zariadenia. Výslednú výstupnú úroveň môžete upraviť +48 V
veľmi presným posuvným ovládačom MAIN MIX. Červená LED kontrolka „+48 V“ svieti, keď je aktívne fantómové
◊ Ak za 2-stopový výstup zapojíte kompresor alebo šumovú bránu, napájanie. Fantómové napájanie je potrebné pre fungovanie
kondenzátorových mikrofónov.
pomocou posuvného ovládača hlavného mixu pravdepodobne
nebude možné vytvoriť dostatočný efekt postupného stlmenia ◊ Kým je fantómové napájanie aktivované, nezapájajte ani
„fade-out“. neodpájajte mikrofóny do/z mixážneho pultu (alebo do/z
rozvodov stagebox/wallbox). Mikrofóny zapojte ešte pred
2.3.9 Konektor LAMP (len model QX2442USB) aktivovaním fantómového napájania. Okrem toho je pred
Tento BNC konektor použite na pripojenie lampy s ohybným ramenom aktivovaním fantómového napájania potrebné stlmiť
(jednosmerné napätie, 12 V; max. 0,5 A). monitor/reproduktory PA systému. Po aktivovaní počkajte
približne jednu minútu, než upravíte vstupnú citlivosť, aby sa
2.3.10 Merač úrovne a monitorovanie systém mal časť stabilizovať.

Obr. 2.16: Časť pre riadiacu miestnosť a slúchadlá na modeli QX2442USB 2.3.11 Merač úrovne
Veľmi presný merač úrovne vám vždy presne zobrazuje úroveň signálu.
2-TR/USB
Prepínač 2-TR/USB smeruje signál zo vstupov 2-TRACK a USB do LEVEL SETTING:
merača úrovne, výstupov CONTROL ROOM OUT a konektora PHONES Pri zázname do digitálnych rekordérov by merač rekordéra nemal zájsť
– ide o jednoduchý spôsob, ako skontrolovať nahraté signály cez do preťaženia. Je to kvôli tomu, že na rozdiel od analógových záznamov,
monitorové reproduktory alebo slúchadlá. stačí len mierne nadmerná úroveň na vytvorenie nepríjemného
digitálneho skreslenia.
Pri zázname na analógové zariadenie by VU metre záznamového
zariadenia mali dosiahnuť približne +3 dB v prípade nizkofrekvenčných
signálov (napr. kopací bubon). VU metre v dôsledku svojej zotrvačnosti
zvyknú zobrazovať pri frekvenciách nad 1 kHz príliš nízku úroveň
signálu. Preto by napríklad „hajtka“ (činely Hi-Hat) mala byť budená len
do –10 dB. Rytmický bubon by mal byť budený do približne 0 dB.

◊ Merače špičiek vášho zariadenia XENYX zobrazujú úroveň
takmer nezávisle od frekvencie. Pre všetky typy signálu sa
odporúča úroveň nahrávania 0 dB.

MODE
Prepínač MODE určuje, či prepínač SOLO kanála funguje ako PFL (Pre
Fader Listen) alebo sólovo (Solo In Place).

13

PFL (LEVEL SET) Prepínač LEFT/RIGHT
Funkciu PFL aktivujete stlačením prepínača MODE. Funkcia PFL by Prepínače nachádzajúce sa nad posuvnými ovládačmi podskupín
spravidla mala slúžiť na nastavenie úrovne (GAIN). Zdroj signálu sa priraďujú signál podskupín buď do ľavej, alebo pravej strany hlavnej
zoberie pred upravením posuvným/otočným ovládačom a priradí sa zbernice. Podobne je možné smerovať ich do oboch strán, alebo do
zbernici PFL. V režime PFL pracuje len ľavá strana merača špičiek. žiadnej. V poslednom prípade je vedľajší mix prítomný len v príslušných
Kanál upravený funkciou PFL by mal byť budený po značku 0 dB na VU výstupoch podskupín.
metri.
Obr. 2.18: Posuvný ovládač podskupín a hlavného mixu
SOLO (NORMAL)
Keď prepínač MODE nie je stlačený, je aktívna stereofónna sólová 3. Grafický 9-pásmový ekvalizér (len model
zbernica. Solo je skratka pre „Solo In Place“. Ide o obvyklý spôsob QX1832USB)
počúvania individuálneho signálu alebo skupiny signálov. Hneď po
stlačení prepínača SOLO sa stlmia všetky kanály v monitorovej ceste Obr. 3.1: Grafický stereofónny ekvalizér modelu QX1832USB
(riadiaca miestnosť a slúchadlá), ktoré nie sú zvolené ako sólové. Pozícia Grafický stereofónny ekvalizér vám umožňuje prispôsobiť zvuk akustike
kanála v stereofónnom obraze sa zachová. Sólová zbernica nesie miestnosti/priestoru.
výstupné signály ovládacích prvkov PAN kanála, výstupy aux send a EQ IN
stereofónne linkové vstupy. Všetky vstupy aux return na modeli Tento prepínač slúži na aktivovanie grafického ekvalizéra.
QX2442USB, a len vstup aux return 2 na modeli QX1832USB je možné MAIN MIX/MONITOR
nasmerovať do sólovej zbernice. Sólová zbernica je spravidla braná po Tento ovládací prvok prepína grafický ekvalizér medzi hlavným mixom a
upravení posuvným/otočným ovládačom. monitorovým mixom. Keď je prepínač v hornej polohe (nestlačený),
ekvalizér je aktívny stereofónne v hlavnom mixe, a neaktívny v
◊ Ovládací prvok PAN v kanálovom pruhu poskytuje konštantnú monitorovom mixe.
výkonovú charakteristiku. To znamená, že signál je vždy na Keď je prepínač stlačený, ekvalizér je aktívny monofónne v monitorovom
konštantnej úrovni, bez ohľadu na pozíciu v stereofónnej mixe, a neaktívny v hlavnom mixe.
panoráme. Ak ovládací prvok PAN otočíte úplne doľava alebo
doprava, úroveň v danom kanáli vzrastie o 4 dB. To zaručuje, že
pri nastavení do stredu stereofónneho obrazu sa zvukový signál
neobjaví hlasnejší. Z tohto dôvodu, keď je aktivovaná funkcia
SOLO (Solo in Place), zvukové signály z kanálov s ovládacími
prvkami PAN, ktoré neboli otočené úplne doľava alebo doprava,
sa zobrazia pri nižšej hlasitosti, než v prípade funkcie PFL.

Sólové signály sa spravidla monitorujú cez výstupy pre riadiacu
miestnosť a konektor pre slúchadlá, a zobrazujú ich merače úrovne. Keď
stlačíte prepínač SOLO, signály zo vstupu pre pásku, podskupín a
hlavného mixu sa z týchto výstupov a merača úrovne „orežú“.

MAIN SOLO
LED kontrolka MAIN SOLO sa rozsvieti hneď po stlačení prepínača
kanála alebo sólového prepínača aux send. Prepínač MODE musí byť
nastavený do polohy „Solo“.

PFL (LEVEL SET)
LED kontrolka PFL (LEVEL SET) indikuje, že merač špičiek je nastavený
do režimu PFL.

Obr. 2.17: Konektor PHONES

Konektor PHONES
Do tohto ¼" stereofónneho konektora môžete zapojiť slúchadlá
(QX2442USB: 2 konektory pre slúchadlá). Signál smerovaný do
pripojenia PHONES je rovnaký, ako signál smerovaný do výstupu pre
riadiacu miestnosť.

2.3.12 Posuvný ovládač podskupín a hlavného mixu
Veľmi presné a kvalitné posuvné ovládače môžete použiť na ovládanie
výstupnej úrovne podskupín a hlavného mixu.

14 4. Upravte parameter 1 a 2:

FBQ FEEDBACK DETECTION  Po zvolení predvoľby (krok 3) stlačte tlačidlo PARAM 1/2 a prejdite
Tento prepínač aktivuje systém detekcie spätnej väzby FBQ Feedback do režimu úprav. LED kontrolka na ľavej strane tlačidla PARAM 1/2
Detection. Používa LED kontrolky na posuvných ovládačoch sa rozsvieti a bude tak indikovať, že parameter 1 je aktívny.
frekvenčného pásma na indikáciu kritických frekvencií. Aby nedošlo k
spätnej väzbe, v prípade potreby o niečo znížte príslušný frekvenčný  Otočením ovládacieho prvku PROGRAM upravte parameter.
rozsah. Aby ste mohli používať túto funkciu, musí byť grafický
stereofónny ekvalizér zapnutý.  Mixážny pult po 4 sekundách nečinnosti opustí režim úprav. Režim
◊ Logicky, aby vôbec mohlo dôjsť k spätnej väzbe, musí byť úprav tiež môžete opustiť manuálne stlačením ovládacieho prvku
PROGRAM.
otvorený aspoň jeden mikrofónový kanál (ideálne viac)!
K spätnej väzbe najčastejšie dochádza pri použití pódiových monitorov  Zopakujte kroky, pomocou tlačidla PARAM 1/2 zvoľte parameter 2
(klinovitý tvar), pretože monitory vysielajú zvuk smerom k mikrofónom. na úpravy.
Preto pre monitory môžete použiť aj systém FBQ Feedback Detection
zaradením ekvalizéra do zbernice monitora (pozri časť „MAIN 5. Upravte parameter 3
MIX/MONITOR“).
 Po zvolení predvoľby stlačte tlačidlo PARAM 3/TAP a prejdite do
4. Digitálny efektový procesor režimu úprav. V závislosti od parametra pre zvolený efekt bude LED
kontrolka buď indikovať stav hodnoty A/B parametra, alebo bude
Obr. 4.1: Digitálny efektový modul blikaním indikovať aktuálnu hodnotu BPM (údery za minútu)/tempo.

Váš mixážny pult má zabudovaný multi-FX procesor navrhnutý  Ak chcete zmeniť stav parametra A/B, stlačte tlačidlo PARAM 3/TAP,
spoločnosťou KLARK TEKNIK – čo je uznávaná popredná spoločnosť alebo, ak chcete nastaviť novú hodnotu BPM/tempa (ak je to
v oblasti spracovania signálu. Ak chcete k jednému alebo viacerým možné), stlačte tlačidlo viackrát v rytme.
kanálom pridať efekt, postupujte podľa týchto krokov.
1. Na každom kanáli, ku ktorému chcete pridať efekt, zvýšte ovládací  Mixážny pult po 4 sekundách nečinnosti opustí režim úprav. Režim
úprav tiež môžete opustiť manuálne stlačením ovládacieho prvku
prvok FX na polovicu. PROGRAM.
2. Otočte ovládacie prvky FX AUX SEND a FX AUX RETURN na
6. Skontrolujte nastavenie ovládacieho prvku jednotlivých kanálov, aby
hodnotu 0. Môžete ich neskôr upraviť. ste sa uistili, že ste pridali správnu mieru efektu. Ak sa na displeji
3. Otáčaním ovládacieho prvku PROGRAM prechádzate medzi rozsvieti dielik OL (preťaženie) merača, znížte nastavenie
ovládacieho prvku FX AUX SEND.
efektmi. Na displeji bude blikať názov predvoľby. Stlačením
ovládacieho prvku PROGRAM zvoľte efekt. FX OUT
Mixážne konzoly QX2222USB a QX2442USB majú samostatný výstup
pre efektové zariadenie, ktorý je nesymetrický a stereofónny (špička =
„ľavý“ signál; prstenec = „pravý“ signál; manžeta = zem/tienenie). Takto
môžete nahrávať napríklad stopu vokálov obohatenú o odraz (reverb)
paralelne s neupravenou („dry“) stopou vokálov; keď budete neskôr robiť
zmiešavanie (mix-down), môžete voľne určiť mieru pridaného odrazu.

◊ Model QX2442USB má efektový výstup na zadnej strane; model
QX2222USB ho má umiestnený vedľa výstupov aux send na
vrchnom paneli.

FX FOOTSW.
Do konektora pre nožný spínač zapojte štandardný nožný spínač; použite
ho na zapínanie a vypínanie efektového procesora. Do konektora FX
FOOTSW zapojte duálny nožný spínač, aby ste tak druhým nožným
spínačom mohli ovládať PARAMETER 3 (TAP).

LEVEL
Merač úrovne na efektovom module by mal zobrazovať dostatočne
vysokú úroveň. Zabezpečte, aby dielik OL (preťaženie) merača svietil len
pri úrovniach špičiek. Ak svieti neustále, preťažujete efektový procesor,
čo môže zapríčiniť nepríjemné skreslenie.

15

Tabuľka predvolieb Multi-FX procesora

Č. Názov predvoľby Parameter 1 Rozsah Parameter 2 Rozsah Param. 3/TAP Rozsah
(LED indikácia)
Room Shape
01 – 04 REVERB A – NATURAL LARGE HALLS Chorus

01 CHURCH Decay Time 1.00 až 10.00 Early Refl. 1 až 50 Damping DARK (vyp.) /
Level 1 až 30 Damping BRIGHT (zap.)
02 CONCERT HALL 1 Decay Time 0.50 až 5.00 Depth -12 až +12 Damping
0 až 9 Damping DARK (vyp.) /
03 CONCERT HALL 2 Decay Time 1.00 až 5.00 Density BRIGHT (zap.)
Pre Delay
04 THEATER Decay Time 0.40 až 3.00 Pre Delay DARK (vyp.) /
Room Size BRIGHT (zap.)

High Freq. DARK (vyp.) /
Damping BRIGHT (zap.)
Pre Delay
05 – 08 REVERB B – NATURAL SMALL ROOMS Pre Delay
Pre Delay
05 ROOM 1 Decay Time 0.50 až 5.00 Pre Delay 0 až 100 Damping DARK (vyp.) /
Pre Delay 0 až 50 Damping BRIGHT (zap.)
06 ROOM 2 Decay Time 0.30 až 2.50 Pre Delay 0 až 200 Position
1 až 30 Damping DARK (vyp.) /
07 ROOM 3 Decay Time 0.20 až 10.00 Mode BRIGHT (zap.)

08 CHAMBER Decay Time 0.10 až 3.00 FRONT (vyp.) /
REAR (zap.)

DARK (vyp.) /
BRIGHT (zap.)

09 – 15 REVERB C – SPECIAL REVERBS

09 VINTAGE DIGITAL Decay Time 0.40 až 4.50 X 0.25, 0.33, Out Select REAR (vyp.) /
REVERB Decay Time 0.50 až 3.00 0.50, Max Damping FRONT (zap.)
0 až 40 Damping
10 PLATE REVERB 1 DARK (vyp.) /
0 až 40 Type BRIGHT (zap.)
11 PLATE REVERB 2 Decay Time 0.30 až 4.00 Type
0 až 150 Damping DARK (vyp.) /
12 SPRING REVERB Decay Time 1.00 až 4.00 Damping BRIGHT (zap.)
0 až 400
13 GATED REVERB 1 Decay Time 1 až 12 VINTAGE (vyp.) /
0 až 30 MODERN (zap.)
14 GATED REVERB 2 Decay Time 1 až 20
0 až 30 ALIVE (vyp.) /
15 REVERSED Decay Time 1 až 20 GATED (zap.)
REVERB Feedback 0 až 100
DARK (vyp.) /
16 – 19 DELAY / AMBIENCE BRIGHT (zap.)

16 DELAY DARK (vyp.) /
BRIGHT (zap.)

17 ECHO Feedback 0 až 100 Damping Mono, Delay Tempo 72 až 500 (blink @
Room Size 1 až 30 Tail Gain Pingpong, tempo)
18 AMBIENCE Room Size 1 až 30 Diffusion Echo Tempo
Spread Damping 72 až 500 (blink @
19 EARLY 1 až 50 Damping tempo)
REFLECTIONS
1 až 100 DARK (vyp.) /
BRIGHT (zap.)
1 až 20 DARK (vyp.) /
BRIGHT (zap.)

16

Č. Názov predvoľby Parameter 1 Rozsah Parameter 2 Rozsah Param. 3/TAP Rozsah
(LED indikácia)
-20 až +20
20 – 23 MODULATION Depth -20 až +20 LFO Speed 0.05 až 5.00 LFO Waveform TRIANGLE (vyp.),
20 CHORUS -20 až +20 SINE (zap.)
-100 až +100
21 FLANGER Depth Resonance -100 až +100 Mod Tempo 5 až 400 (blink @
-99 až +99 tempo)
22 PHASER Depth -12 až +12 Resonance 1 až 50 Mod Tempo
-12 až +12 5 až 400 (blink @
23 AUTO-PAN / Depth LFO Waveform Triangle, Ramp, Mod Tempo tempo)
TREMOLO Detune -50 až +50 Square
-50 až +50 5 až 400 (blink @
24 – 26 DETUNE / PITCH -50 až +50 tempo)

24 DETUNE -20 až +20 PreDelay 0 až 300 Damping DARK (vyp.) /
A, E, I, O, U BRIGHT (zap.)
25 PITCH SHIFTER 1 Note Shift PreDelay 0 až 300 Detune
26 PITCH SHIFTER 2 Note Shift A 1 až 100 Note Shift B -12 až +12 Stereo Spread 0 (vyp.) / 20 (zap.)

(DUAL) Delay<>Chorus NARROW (vyp.) /
27 – 29 COMBI-FX Balance WIDE (zap.)

27 DELAY + CHORUS Delay<>Reverb Chorus Depth -20 až +20 Delay Tempo 75 až 500 (blink @
Balance Reverb Decay 1.00 až 5.00 Delay Tempo tempo)
28 DELAY + REVERB Reverb Decay 1.00 až 5.00 Chorus Depth
Chorus<>Reverb 114 až 500 (blink @
29 CHORUS + Balance tempo)
REVERB
Depth SOFT (vyp.) /
30 – 32 SPECIAL FX DEEP (zap.)
Vowel 1
30 LFO LOW-PASS Resonance 1 až 30 LFO Tempo 5 až 400 (blink @
FILTER Vowel 2 A, E, I, O, U LFO Tempo tempo)
50.0 až 500.0
31 TALKBOX Low Cut Filter Damping 5 až 400 (blink @
tempo)
32 CLIPPER Distortion
DISTORTION DARK (vyp.) /
BRIGHT (zap.)

17

5. Konektory na zadnom paneli 5.3 Prístupové body

5.1 Výstupy hlavného mixu, prístupové body a výstupy pre
riadiacu miestnosť

Obr. 5.1: Výstupy hlavného mixu, prístupové body hlavného mixu a výstupy pre Obr. 5.3: Prístupové body
riadiacu miestnosť ◊ Na zariadení QX2442FX sa prístupové body kanálov nachádzajú

MAIN OUTPUTS na ovládacom paneli medzi linkovým vstupom a ovládacím
Výstupy MAIN nesú signál MAIN MIX a sú na symetrických XLR prvkom GAIN.
konektoroch s nominálnou úrovňou +4 dBu. Paralelne s tým nesú ¼" Prístupové body sú veľmi praktické na spracovanie signálov kanála
konektory pre slúchadlá signál hlavného mixu v symetrickom formáte dynamickými procesormi alebo ekvalizérmi. Na rozdiel od odrazu zvuku
(QX1622USB: tu sú výstupy konektora pre slúchadlá nesymetrické a sú (reverb) alebo ďalších efektových zariadení, ktorých signály sa obvykle
umiestnené na vrchnom paneli). pridajú k neupravenému (dry) signálu, dynamické procesory sú
najúčinnejšie v prípade kompletného signálu. V tom prípade cesty cez
CONTROL ROOM OUTPUTS (CTRL OUT) výstupy „aux send“ nie sú práve najideálnejším riešením. Je lepšie
Výstup pre riadiacu miestnosť je štandardne zapojený do prerušiť cestu signálu a vložiť dynamický procesor a/alebo ekvalizér. Po
monitorovacieho systému v riadiacej miestnosti a nesie stereofónny mix, spracovaní sa signál privedie naspäť do konzoly presne v tom istom
alebo sólové signály, ak je zvolená táto možnosť. bode, v akom ju opustil. Cesta signálu sa však preruší, len ak koncovku
zasuniete do príslušného konektora typu jack (stereofónna koncovka
MAIN INS(ERTS) (len model QX2442USB) phone: špička = výstup signálu; prstenec = vstup „return“). Všetky
Ide o prístupové body pre hlavný mix. V ceste signálu sa nachádzajú po vstupné monofónne kanály sú vybavené prístupovými bodmi. V poradí sú
zosilnení hlavného mixu, no pred hlavným posuvným ovládačom pred posuvným/otočným ovládačom (fader), ekvalizérom a výstupom
(ovládačmi). Slúži na vloženie napríklad dynamického procesora alebo „aux send“. Prístupové body je tiež možné použiť ako priame výstupy
grafického ekvalizéra. Prečítajte si tiež informácie o prístupových bodoch ešte pred prechodom ekvalizérom, bez prerušenia cesty signálu. Na to
v kapitole 5.3. bude potrebný kábel vybavený monofónnymi phone koncovkami na
strane páskového zariadenia alebo efektového zariadenia, a premostenú
5.2 Výstupy podskupiny stereofónnu phone koncovku na strane konzoly (špička a prstenec sú
prepojené).

5.4 Priame výstupy (len model QX2442USB)

Obr. 5.4: Priame výstupy

DIRECT OUTPUTS
Priame výstupy zariadenia QX2442USB (1 na každý monofónny vstup
kanála) sú ideálne na nahrávanie, ak sa má nahrávať viacero stôp naraz.
Tieto nesymetrické konektory pre slúchadlá sú po zaradené po upravení
ekvalizérom, po stlmení a po upravení posuvným ovládačom.

5.5 USB vstup/výstup

Obr. 5.2: Výstupy podskupiny Obr. 5.5: USB vstup/výstup

SUB OUTPUTS Rad mixážnych pultov XENYX má zabudovanú USB konektivitu, vďaka
čomu je možné stereofónne signály posielať medzi mixážnym pultom a
Výstupy podskupiny sú nesymetrické a poskytujú mix kanálov počítačom. Zvukový signál odosielaný z mixážneho pultu do počítača je
priradených jednotlivým podskupinám prepínačom SUB (QX2442USB: totožný so signálom hlavného mixu (MAIN MIX). Zvukový signál
prepínače 1-2 alebo 3-4) vedľa posuvných ovládačov kanálov. Môžete odosielaný do mixážneho pultu z počítača je možné prostredníctvom
tak napríklad nasmerovať podskupinu do druhej konzoly alebo použiť tlačidla 2-TR/USB TO MAIN nasmerovať do hlavného mixu.
výstup ako nahrávací výstup paralelný s hlavnými výstupmi. Takto
môžete nahrávať viacero stôp súčasne. V prípade 8-stopového rekordéra Zapojte USB koncovku typu B do USB konektora na mixážnom pulte, a
použite Y (rozbočovacie) káble a zapojte vstupy vášho zariadenia tak, druhý koniec kábla zapojte do voľného USB portu na počítači.
aby ste mali k dispozícii 2 x 4 stopy (napr. kanál 1 k stope 1 a 2, atď.). V Nevyžadujú sa žiadne ovládače, no používateľom PC odporúčame
prvej vetve môžete nahrávať stopy 1, 3, 5 a 7, v druhej stopy 2, 4, 6 a 8. nainštalovať dodaný ovládač ASIO, ktorý si môžete prevziať z adresy
behringer.com.
Zariadenie XENYX QX2442FX už má výstupy podskupín zapojené
paralelne (1-5, 2-6, atď.). Poznámka – mixážny pult nie je možné napájať zo zbernice USB. Na
napájanie prístroja vždy použite interný zdroj napájania.

18

5.6 Napájanie, fantómové napájanie a poistka 6. Inštalácia

Všetky modely 6.1 Zapojenia káblov
Obr. 5.6: Napájanie a poistka Pre rôzne zapojenia konzoly budete potrebovať veľké množstvo káblov.
Na obrázkoch nižšie je znázornené zapojenie týchto káblov. Používajte
FUSE HOLDER/IEC MAINS RECEPTACLE len vysoko kvalitné káble.
Konzola sa do elektrickej siete pripája prostredníctvom dodaného
napájacieho kábla, ktorý vyhovuje požadovaným bezpečnostným ¼" TS konektor nožného spínača
štandardom. Vypálené poistky sa musia vymeniť za poistky rovnakého svorka proti
typu a rovnakých parametrov. Zapojenie do elektrickej siete sa namáhaniu ťahom
uskutočňuje káblom s konektorom IEC. Zariadenie sa dodáva spolu s manžeta
vhodným napájacím káblom.
špička
Prepínač POWER
Prepínač POWER slúži na zapnutie mixážnej konzoly. Keď sa chystáte manžeta
zapojiť zariadenie do elektrickej siete, prepínač POWER musí byť vždy pól 1/zem
vypnutý.
Na odpojenie zariadenia od elektrickej siete vytiahnite zástrčku z špička
elektrickej siete. pól 2
Pri umiestňovaní/inštalácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby
zástrčka bola ľahko dostupná. Pri montáži do stojana zabezpečte, aby sa Nožný spínač na okamih spojí oba póly
kábel dal ľahko odpojiť vytiahnutím zástrčky alebo vypínačom
odpájajúcim všetky póly, ktorý sa nachádza na stojane alebo v jeho Obr. 6.1: Konektor nožného spínača
blízkosti. 6.1.1 Audio zapojenia
◊ Pozor: Prepínač POWER neodpája zariadenie úplne od Na zapojenie 2-stopových vstupov a výstupov použite bežne dostupné
RCA káble.
elektrickej siete. Keď zariadenie nebudete dlhší čas používať, Do symetrických vstupov/výstupov tiež, samozrejme, môžete zapojiť
úplne odpojte napájací kábel. nesymetrické zariadenia. Použite buď monofónne koncovky, alebo
použite stereofónne koncovky kvôli prepojeniu prstenca a manžety (alebo
Prepínač PHANTOM kolíky 1 a 3 v prípade XLR konektorov).
Prepínač PHANTOM aktivuje fantómové napájanie (potrebné pre
fungovanie kondenzátorových mikrofónov) v XLR konektoroch. Keď je Symetrické použitie s XLR konektormi
fantómové napájanie aktivované, svieti červená LED kontrolka +48 V.
Dynamické mikrofóny je obvykle možné používať aj s fantómovým vstup
napájaním, za predpokladu, že sú zapojené v symetrickej konfigurácii. V 1 = zem/tienenie
prípade pochybností sa obráťte na výrobcu mikrofónu! 2 = kladná polarita („hot“)
◊ Mikrofóny zapojte ešte pred aktivovaním fantómového 3 = záporná polarita („cold“)

napájania. Kým je fantómové napájanie aktivované, nezapájajte
mikrofóny do mixážneho pultu (alebo do rozvodov
stagebox/wallbox). Okrem toho je pred aktivovaním
fantómového napájania potrebné stlmiť monitor/reproduktory PA
systému. Po zapnutí počkajte približne jednu minútu, aby sa
systém mohol stabilizovať.

výstup
Pre nesymetrické použitie musia byť kolíky
1 a 3 premostené.

Obr. 6.2: XLR zapojenia
◊ Pozor! Ak chcete použiť fantómové napájanie, nesmiete pre

vstupy MIC použiť nesymetrické XLR konektory (kolíky 1 a 3
prepojené).

19

Nesymetrický ¼" TS konektor ¼" TRS konektor slúchadiel
svorka proti
namáhaniu ťahom svorka proti namáhaniu
manžeta ťahom

špička manžeta

manžeta prstenec
(zem/tienenie) špička

špička manžeta
(signál) zem/tienenie

Obr. 6.3: ¼" monofónna koncovka prstenec
„pravý“ signál
Symetrický ¼" TRS konektor špička
svorka proti „ľavý“ signál
namáhaniu ťahom
manžeta Obr. 6.6: Stereofónna koncovka na pripojenie slúchadiel
prstenec
špička

manžeta
zem/tienenie

prstenec
záporná polarita („cold“)
špička
kladná polarita („hot“)

Na pripojenie symetrických a nesymetrických koncoviek je
potrebné na stereo koncovke premostiť prstenec a manžetu.

Obr. 6.4: ¼" stereofónna koncovka

¼" TRS konektor „insert send/return“

svorka proti namáhaniu
ťahom

manžeta
prstenec
špička

manžeta
zem/tienenie

prstenec
return (vstup)
špička
send (výstup)
Prepojte „insert send“ so vstupom a „insert return“
s výstupom efektového zariadenia.
Obr. 6.5: Stereofónna koncovka send/return prístupového bodu

20

7. Technické údaje

QX2442USB

Mikrofónové vstupy Ekvalizér, 3-pásmový, poloparametrický

Mikrofónové 10 Hĺbky 80 Hz / ±15 dB
predzosilňovače XENYX
Stredy Premenlivé 100 Hz až 8 kHz / ±15 dB

Typ XLR konektor, symetrický, diskrétny Výšky 12 kHz / ±15 dB
vstup

Ekvivalent vstupného šumu mikrofónu (E.I.N.) (20 Hz – 20 kHz) Ekvalizér, 4-pásmový, fixný

Pri 0 Ω odpore zdroja –134 dB / 136 dB aritm. vážené Hĺbky 80 Hz / ±15 dB

Pri 50 Ω odpore zdroja –131 dB / 133 dB aritm. vážené Nižšie stredy 500 Hz / ±15 dB

Pri 150 Ω odpore zdroja –129 dB / 131 dB aritm. vážené Vyššie stredy 3 kHz / ±15 dB

Frekvenčná <10 Hz – 150 kHz (–1 dB), Výšky 12 kHz / ±15 dB
charakteristika <10 Hz – 200 kHz (–3 dB)

Rozsah zisku +10 až +60 dB Prístupové body (insert) kanála

Max. vstup. úroveň +12 dBu pri +10 dB zisku Typ ¼" TRS konektor, nesymetrický

Impedancia 2 kΩ; symetrické Max. vstupná úroveň +22 dBu

Odstup signál/šum 108 dB / 110 dB aritm. vážené
(0 dBu pri +22 dB zisku)

Skreslenie (CHS + šum) 0,005 % / 0,004 % aritm. vážené Výstupy „aux send“
Typ
Fantómové napájanie Prepínateľné, +48 V Impedancia 4 x ¼" TRS konektor, symetrický
Max. výstupná úroveň 120 kΩ
Linkový vstup +22 dBu
Typ
¼" TRS konektor, symetrický Vstupy „aux return“ 4 x ¼" TRS konektor, symetrický
Impedancia 20 kΩ symetrické Typ
10 kΩ nesymetrické 20 kΩ symetrické
Rozsah zisku –10 až +40 dB Impedancia 10 kΩ nesymetrické
Max. vstupná
úroveň 30 dBu Max. vstupná úroveň +22 dBu

Frekvenčná charakteristika (Mic In →Main Out) Hlavné výstupy
Typ
<10 Hz – 160 kHz ±3 dB XLR a ¼" konektory, symetrické
Impedancia
Stereofónne vstupy 4 x ¼" TRS konektor, 240 Ω symetrické,
Typ symetrický Max. výstupná úroveň 120 Ω nesymetrické

Impedancia 20 kΩ symetrické +28 dBu
Rozsah zisku 10 kΩ nesymetrické
Max. vstupná úroveň Výstup riadiacej miestnosti ¼" TRS konektor, symetrický
–20 až +20 dB Typ 120 Ω
Impedancia +22 dBu
+22 dBu Max. výstupná úroveň

2-stopový vstup RCA konektor Výstup slúchadiel ¼" TRS konektor, nesymetrický
Typ 10 kΩ Typ 25 Ω
Impedancia +22 dBu Impedancia +21 dBu / 150 Ω (+25 dBm)
Max. vstupná úroveň Max. výstupná úroveň

21

2-stopový výstup QX2222USB
Typ
Impedancia RCA konektor Mikrofónové vstupy
Max. výstupná úroveň 1 kΩ
+22 dBu Mikrofónové 8
predzosilňovače XENYX

Digit. sign. procesor (DSP) Typ XLR konektor, symetrický, diskrétny
Typ vstup
Konvertor
KLARK TEKNIK Ekvivalent vstupného šumu mikrofónu (E.I.N.) (20 Hz – 20 kHz)
Vzorkovacia frekvencia 24-bit Sigma-Delta
64/128-násobné prevzorkovanie Pri 0 Ω odpore zdroja –134 dB / 136 dB aritm. vážené
40 kHz
Pri 50 Ω odpore zdroja –131 dB / 133 dB aritm. vážené

Pri 150 Ω odpore zdroja –129 dB / 131 dB aritm. vážené

Bezdrôtový vstup Frekvenčná <10 Hz – 150 kHz (–1 dB),
USB dongle charakteristika <10 Hz – 200 kHz (–3 dB)

Akceptuje signály z 2 nezávislých Rozsah zisku +10 až +60 dB
ULM mikrofónov
Max. vstup. úroveň +12 dBu pri +10 dB zisku
Behringer
Impedancia 2 kΩ; symetrické

Systémové údaje hlavného mixu (šum) Odstup signál/šum 106 dB / 108 dB aritm. vážené
(0 dBu pri +22 dB zisku)

Hlavný mix pri -∞, –102 dB / –105 dB aritm. vážené Skreslenie (CHS + šum) 0,005 % / 0,004 % aritm. vážené
Posuv. ovl. kanála -∞
Fantómové napájanie Prepínateľné, +48 V

Hlavný mix pri 0 dB, –85 dB / –88 dB aritm. vážené Linkový vstup
Posuv. ovl. kanála -∞ Typ

Hlavný mix pri 0 dB, –77 dB / –79 dB aritm. vážené Impedancia ¼" TRS konektor, symetrický
Posuv. ovl. kanála pri 0
Rozsah zisku 20 kΩ symetrické
dB Max. vstupná úroveň 10 kΩ nesymetrické

Napájanie 100 až 240 V stried., 50/60 Hz –10 až +40 dB
50 W
Sieťové napätie 30 dBu
T 1,6 A H 250 V
Spotreba Frekvenčná charakteristika (Mic In →Main Out)
štandardná zástrčka IEC
Poistka (100 až <10 Hz – 160 kHz ±3 dB
240 V stried., 50/60 Hz)
Stereofónne vstupy
Elektrická zástrčka Typ

USB Typ B Impedancia 4 x ¼" TRS konektor,
Konektor Stereo vstup/výstup Rozsah zisku symetrický
Audio 16-bitový Max. vstupná úroveň
Konvertor 48 kHz 20 kΩ symetrické
Vzorkovacia frekvencia 10 kΩ nesymetrické

–20 až +20 dB

+22 dBu

Hmotnosť/rozmery 445 x 440 x 140 mm 2-stopový vstup RCA konektor
Rozmery (Š x H x V) 5,7 kg Typ 10 kΩ
Hmotnosť Impedancia +22 dBu
Max. vstupná úroveň

Ekvalizér, 3-pásmový, poloparametrický

Hĺbky 80 Hz / ±15 dB

Stredy Premenlivé 100 Hz až 8 kHz / ±15 dB

Výšky 12 kHz / ±15 dB

22

Ekvalizér, 4-pásmový, fixný 80 Hz / ±15 dB Digit. sign. procesor (DSP) KLARK TEKNIK
Hĺbky 500 Hz / ±15 dB Typ 24-bit Sigma-Delta
Nižšie stredy 3 kHz / ±15 dB Konvertor 64/128-násobné prevzorkovanie
Vyššie stredy 12 kHz / ±15 dB 40 kHz
Výšky Vzorkovacia frekvencia

Prístupové body (insert) kanála Bezdrôtový vstup
USB dongle
Typ ¼" TRS konektor, nesymetrický Akceptuje signály z 2 nezávislých
ULM mikrofónov
Max. vstupná úroveň +22 dBu Behringer

Výstupy „aux send“ 3 x ¼" TRS konektor, symetrický Systémové údaje hlavného mixu (šum)
Typ 120 kΩ
Impedancia +22 dBu Hlavný mix pri -∞, –100 dB / –103 dB aritm. vážené
Max. výstupná úroveň Posuv. ovl. kanála -∞

Hlavný mix pri 0 dB, –85 dB / –88 dB aritm. vážené
Posuv. ovl. kanála -∞

Vstupy „aux return“ 3 x ¼" TRS konektor, symetrický Hlavný mix pri 0 dB, –78 dB / –80 dB aritm. vážené
Typ Posuv. ovl. kanála pri 0
20 kΩ symetrické dB
Impedancia 10 kΩ nesymetrické
Napájanie
Max. vstupná úroveň +22 dBu
Sieťové napätie
Hlavné výstupy XLR a ¼" konektory, symetrické 100 až 240 V stried., 50/60 Hz
Typ Spotreba 50 W
240 Ω symetrické,
Impedancia 120 Ω nesymetrické Poistka (100 až T 1,6 A H 250 V
240 V stried., 50/60 Hz)
Max. výstupná úroveň +28 dBu štandardná zástrčka IEC
Elektrická zástrčka

Výstup riadiacej miestnosti ¼" TRS konektor, symetrický USB Typ B
Typ 120 Ω Konektor Stereo vstup/výstup
Impedancia +22 dBu Audio 16-bitový
Max. výstupná úroveň Konvertor 48 kHz
Vzorkovacia frekvencia

Výstup slúchadiel ¼" TRS konektor, nesymetrický Hmotnosť/rozmery 430 x 370 x 90 mm
Typ 25 Ω Rozmery (Š x H x V) 4,8 kg
Impedancia +21 dBu / 150 Ω (+25 dBm) Hmotnosť
Max. výstupná úroveň

2-stopový výstup RCA konektor
Typ 1 kΩ
Impedancia +22 dBu
Max. výstupná úroveň

23

QX1832USB

Mikrofónové vstupy Ekvalizér, 3-pásmový, poloparametrický

Mikrofónové 6 Hĺbky 80 Hz / ±15 dB
predzosilňovače XENYX
Stredy Premenlivé 100 Hz až 8 kHz / ±15 dB

Typ XLR konektor, symetrický, diskrétny Výšky 12 kHz / ±15 dB
vstup

Ekvivalent vstupného šumu mikrofónu (E.I.N.) (20 Hz – 20 kHz) Ekvalizér, 4-pásmový, fixný
Hĺbky
Pri 0 Ω odpore zdroja –134 dB / 136 dB aritm. vážené Nižšie stredy 80 Hz / ±15 dB
Vyššie stredy 500 Hz / ±15 dB
Pri 50 Ω odpore zdroja –131 dB / 133 dB aritm. vážené Výšky 3 kHz / ±15 dB
12 kHz / ±15 dB
Pri 150 Ω odpore zdroja –129 dB / 131 dB aritm. vážené

Frekvenčná <10 Hz – 150 kHz (–1 dB),
charakteristika <10 Hz – 200 kHz (–3 dB)

Rozsah zisku +10 až +60 dB Prístupové body (insert) kanála

Max. vstup. úroveň +12 dBu pri +10 dB zisku Typ ¼" TRS konektor, nesymetrický

Impedancia 2 kΩ; symetrické Max. vstupná úroveň +22 dBu

Odstup signál/šum 109 dB / 112 dB aritm. vážené
(0 dBu pri +22 dB zisku)

Skreslenie (CHS + šum) 0,005 % / 0,004 % aritm. vážené Výstupy „aux send“
Typ
Fantómové napájanie Prepínateľné, +48 V Impedancia 2 x ¼" TRS konektor, nesymetrický
Max. výstupná úroveň 120 kΩ
Linkový vstup +22 dBu
Typ
¼" TRS konektor, symetrický Vstupy „aux return“ 2 x ¼" TRS konektor, symetrický
Impedancia Typ
20 kΩ symetrické 20 kΩ symetrické
Rozsah zisku 10 kΩ nesymetrické Impedancia 10 kΩ nesymetrické
Max. vstupná úroveň
–10 až +40 dB Max. vstupná úroveň +22 dBu

30 dBu

Frekvenčná charakteristika (Mic In →Main Out)

<10 Hz – 160 kHz ±3 dB Hlavné výstupy
Typ
Stereofónne vstupy 4 x ¼" TRS konektor, XLR a ¼" konektory, symetrické
Typ symetrický Impedancia
240 Ω symetrické,
Impedancia 20 kΩ symetrické Max. výstupná úroveň 120 Ω nesymetrické
Rozsah zisku 10 kΩ nesymetrické
Max. vstupná úroveň +28 dBu
–20 až +20 dB
Výstup riadiacej miestnosti ¼" TRS konektor, symetrický
+22 dBu Typ 120 Ω
Impedancia +22 dBu
2-stopový vstup Max. výstupná úroveň
Typ
Impedancia RCA konektor Výstup slúchadiel ¼" TRS konektor, nesymetrický
Max. vstupná úroveň 10 kΩ Typ 25 Ω
+22 dBu Impedancia +21 dBu / 150 Ω (+25 dBm)
Max. výstupná úroveň

24

2-stopový výstup QX1622USB
Typ
Impedancia RCA konektor Mikrofónové vstupy
Max. výstupná úroveň 1 kΩ
+22 dBu Mikrofónové 4
predzosilňovače XENYX

Digit. sign. procesor (DSP) Typ XLR konektor, symetrický, diskrétny
Typ vstup
Konvertor
KLARK TEKNIK Ekvivalent vstupného šumu mikrofónu (E.I.N.) (20 Hz – 20 kHz)
Vzorkovacia frekvencia 24-bit Sigma-Delta
64/128-násobné prevzorkovanie Pri 0 Ω odpore zdroja –134 dB / 136 dB aritm. vážené
40 kHz
Pri 50 Ω odpore zdroja –131 dB / 133 dB aritm. vážené

Pri 150 Ω odpore zdroja –129 dB / 131 dB aritm. vážené

Bezdrôtový vstup Frekvenčná <10 Hz – 150 kHz (–1 dB),
USB dongle charakteristika <10 Hz – 200 kHz (–3 dB)

Akceptuje signály z 2 nezávislých Rozsah zisku +10 až +60 dB
ULM mikrofónov
Max. vstup. úroveň +12 dBu pri +10 dB zisku
Behringer
Impedancia 2 kΩ; symetrické

Systémové údaje hlavného mixu (šum) Odstup signál/šum 107 dB / 110 dB aritm. vážené
(0 dBu pri +22 dB zisku)

Hlavný mix pri -∞, –100 dB / –103 dB aritm. vážené Skreslenie (CHS + šum) 0,005 % / 0,004 % aritm. vážené
Posuv. ovl. kanála -∞
Fantómové napájanie Prepínateľné, +48 V

Hlavný mix pri 0 dB, –88 dB / –91 dB aritm. vážené Linkový vstup
Posuv. ovl. kanála -∞ Typ

Hlavný mix pri 0 dB, –80 dB / –82 dB aritm. vážené Impedancia ¼" TRS konektor, symetrický
Posuv. ovl. kanála pri 0
dB Rozsah zisku 20 kΩ symetrické
Max. vstupná úroveň 10 kΩ nesymetrické
Napájanie 100 až 240 V stried., 50/60 Hz
50 W –10 až +40 dB
Sieťové napätie
T 1,6 A H 250 V 30 dBu
Spotreba
štandardná zástrčka IEC Frekvenčná charakteristika (Mic In →Main Out)
Poistka (100 až
240 V stried., 50/60 Hz) <10 Hz – 160 kHz ±3 dB

Elektrická zástrčka Stereofónne vstupy
Typ
USB Typ B 4 x ¼" TRS konektor,
Konektor Stereo vstup/výstup Impedancia symetrický
Audio 16-bitový Rozsah zisku
Konvertor 48 kHz Max. vstupná úroveň 20 kΩ symetrické
Vzorkovacia frekvencia 10 kΩ nesymetrické

–20 až +20 dB

+22 dBu

Hmotnosť/rozmery 430 x 370 x 90 mm 2-stopový vstup RCA konektor
Rozmery (Š x H x V) 4,7 kg Typ 10 kΩ
Hmotnosť Impedancia +22 dBu
Max. vstupná úroveň

Ekvalizér, 3-pásmový, poloparametrický

Hĺbky 80 Hz / ±15 dB

Stredy Premenlivé 100 Hz až 8 kHz / ±15 dB

Výšky 12 kHz / ±15 dB

25

Ekvalizér, 4-pásmový, fixný 80 Hz / ±15 dB Digit. sign. procesor (DSP) KLARK TEKNIK
Hĺbky 500 Hz / ±15 dB Typ 24-bit Sigma-Delta
Nižšie stredy 3 kHz / ±15 dB Konvertor 64/128-násobné prevzorkovanie
Vyššie stredy 12 kHz / ±15 dB 40 kHz
Výšky Vzorkovacia frekvencia

Prístupové body (insert) kanála Bezdrôtový vstup
USB dongle
Typ ¼" TRS konektor, nesymetrický Akceptuje signály z 2 nezávislých
ULM mikrofónov
Max. vstupná úroveň +22 dBu Behringer

Výstupy „aux send“ 2 x ¼" TRS konektor, symetrický Systémové údaje hlavného mixu (šum)
Typ 120 kΩ
Impedancia +22 dBu Hlavný mix pri -∞, –100 dB / –102 dB aritm. vážené
Max. výstupná úroveň Posuv. ovl. kanála -∞

Hlavný mix pri 0 dB, –88 dB / –91 dB aritm. vážené
Posuv. ovl. kanála -∞

Vstupy „aux return“ 2 x ¼" TRS konektor, symetrický Hlavný mix pri 0 dB, –82 dB / –85 dB aritm. vážené
Typ Posuv. ovl. kanála pri 0
20 kΩ symetrické dB
Impedancia 10 kΩ nesymetrické
Napájanie
Max. vstupná úroveň +22 dBu
Sieťové napätie
Hlavné výstupy XLR a ¼" konektory, symetrické 100 až 240 V stried., 50/60 Hz
Typ Spotreba 50 W
240 Ω symetrické,
Impedancia 120 Ω nesymetrické Poistka (100 až T 1,6 A H 250 V
240 V stried., 50/60 Hz)
Max. výstupná úroveň +28 dBu štandardná zástrčka IEC
Elektrická zástrčka

Výstup riadiacej miestnosti ¼" TRS konektor, symetrický USB Typ B
Typ 120 Ω Konektor Stereo vstup/výstup
Impedancia +22 dBu Audio 16-bitový
Max. výstupná úroveň Konvertor 48 kHz
Vzorkovacia frekvencia

Výstup slúchadiel ¼" TRS konektor, nesymetrický Hmotnosť/rozmery 325 x 348 x 90 mm
Typ 25 Ω Rozmery (Š x H x V) 3,5 kg
Impedancia +21 dBu / 150 Ω (+25 dBm) Hmotnosť
Max. výstupná úroveň

2-stopový výstup Asio je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
Typ spoločnosti Steinberg Media Technologies GmbH.
Impedancia
Max. výstupná úroveň RCA konektor
1 kΩ
+22 dBu

INFORMÁCIE O ZHODE S PODMIENKAMI FEDERÁLNEHO
KOMUNIKAČNÉHO ÚRADU

Zodpovedná spoločnosť: MUSIC Group Services US Inc.

Adresa: 18912 North Creek Parkway,
Suite 200 Bothell, WA 98011,
USA

Telefón/Fax: Telefón: +1 425 672 0816
Fax: +1 425 673 7647

týmto prehlasuje, že výrobok

XENYX QX2442USB/QX2222USB/QX1832USB/QX1622USB

vyhovuje podmienkam úradu FCC v rozsahu uvedenom v nasledujúcom
odseku:
Tento prístroj bol testovaný a vyhovuje podmienkam pre digitálne
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú
stanovené s cieľom poskytovať potrebnú ochranu proti nežiaducemu
rušeniu pri montáži v obytných priestoroch. Tento prístroj generuje,
využíva a môže vyžarovať rádiové vlny a ak nie je namontované
a používané v súlade s príslušnými pokynmi, môže spôsobovať škodlivé
rušenie rádiovej komunikácie. V prípade niektorých spôsobov montáže
nie je zaručené, že k takémuto rušeniu nedôjde. Ak prístroj spôsobuje
škodlivé rušenie príjmu rozhlasových alebo televíznych prijímačov, čo
možno zistiť jeho zapnutím a vypnutím, mali by ste sa pokúsiť dosiahnuť
nápravu niektorým z nasledujúcich opatrení:

 Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie prijímacej antény.
 Zväčšite odstup prístroja od rušeného prijímača.
 Prístroj zapojte do elektrickej zásuvky napojenej na iný okruh ako je

zásuvka, do ktorej je pripojený rušený prijímač.

 Obráťte sa na predajcu alebo kvalifikovaného odborníka v oblasti
rozhlasovej/televíznej techniky.

Tento prístroj vyhovuje podmienkam uvedeným v časti 15 pravidiel FCC.
Činnosť prístroja spĺňa tieto dve podmienky:
(1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
(2) tento prístroj musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého,
ktoré by mohlo nežiaducim spôsobom ovplyvniť jeho činnosť.

Dôležitá informácia:

Zmeny alebo úpravy zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené
spoločnosťou MUSIC Group, môžu viesť k strate oprávnenia na
používanie zariadenia.Copyright © 2013 BaSys SK s. r. o.
Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy BaSys SK s. r. o.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
Next Book
SHOWCASE KmR 2019