The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-11-13 09:53:34

lifestyle4838

lifestyle4838

CD č. Název alba Umělec Poznámky
BaSys CS
BaSys CS DVD SYSTÉMY DOMÁCÍ ZÁBAVY

LIFESTYLE 38, LIFESTYLE 48LIFESTYLE 38
LIFESTYLE 48

Uživatelský manuál

63

Obsah CD č. Název alba Umělec Poznámky
BaSys CS
BaSys CSÚvod ........................................................................................................................................5 62
Vítejte ................................................................................................................................................... 5
Přehrávatelné disky ............................................................................................................................. 5
Kontrola kompatibility regionálního kódu ......................................................................................... 5
Slovníček pojmů audiovizuální techniky .............................................................................................. 5

Představujeme nový způsob přehrávání .............................................................................7
Čím je tento systém LIFESTYLE pro vás jedinečný .......................................................................... 7
Jak sdělit systému, aby "dělal to, co chcete" ....................................................................................... 7
Přenos hudby do systému ................................................................................................................... 8
Plánování času na ukládání hudby...................................................................................................... 8
S jakou dobou uložení disků je nutné počítat .................................................................................. 9
Kolik kompaktních CD disků lze uložit ............................................................................................. 9
Jaké programové materiály lze během ukládání kompaktních CD disků poslouchat ?................... 9
Popis činnosti systému inteligentního přehrávání uMusicTM................................................................ 9
Důležitý význam předvoleb .............................................................................................................. 9
Snadné přepínání z jedné předvolby na druhou ............................................................................ 10
Používání tlačítek pro výběr a hodnocení podle vlastní chuti ........................................................ 10
Využití inteligence systému ............................................................................................................... 10

Ovládací prvky a funkce ......................................................................................................11
Dálkový ovladač................................................................................................................................. 11
Vypínání napájení a zvukového výstupu........................................................................................ 11
Volba zdrojů signálu a vstupů ........................................................................................................ 11
Ovládání nabídky a výběr programů.................................................................................................. 12
Výběr položek................................................................................................................................. 13
Možnosti přehrávání....................................................................................................................... 13
Pokud dálkový ovladač nefunguje podle očekávání.. .................................................................... 14
Mediální centrum ............................................................................................................................... 14
Okénko displeje.............................................................................................................................. 14
Světelné indikátory ......................................................................................................................... 15
Ovládací prvky................................................................................................................................ 15
Komponentový videosignál nebo progresivní rozklad: aktivace požadované možnosti.................... 16

Ovládání a provoz systému.................................................................................................16
Některé základní postupy ovládání systému pro dosažení požadovaných výsledků........................ 16
Zapnutí systému............................................................................................................................. 16
Zapnutí dalších komponent............................................................................................................ 16
Sledování videoprogramu .............................................................................................................. 17
Nastavení parametrů obrazu a zvuku ............................................................................................ 17
Používání atraktivních nových funkcí systému LIFESTYLE ........................................................ 17
Přehrávání uložených hudebních skladeb......................................................................................... 18
Základní úkony ............................................................................................................................... 18
Možnosti ovládání .......................................................................................................................... 19
Používání pokročilejších možností .................................................................................................... 20
Využití možností předvoleb ............................................................................................................ 20
Urychlení procesu učení aktivním reagováním na přehrávané skladby ........................................ 20
Seřazení skladeb pro přehrávání pomocí hracího seznamu ......................................................... 21
Vstup do hudební knihovny................................................................................................................ 22
Přehrávání DVD disku ....................................................................................................................... 23
Možnosti ovládání .......................................................................................................................... 24
Používání dětských zámků............................................................................................................. 24
Vkládání a přehrávání kompaktních CD disků................................................................................... 24
Možnosti ovládání .......................................................................................................................... 25
Používání tuneru................................................................................................................................ 25
Ladění rozhlasových stanic ............................................................................................................ 26
Nastavení předvolby rozhlasové stanice........................................................................................ 26
Odstranění předvolby rozhlasové stanice ...................................................................................... 26
Přiřazení předvolby jiné stanici ...................................................................................................... 26
Používání sluchátkového výstupu ..................................................................................................... 26

1

CD č. Název alba Umělec Poznámky Používání časovaného vypínání (funkce Sleep) ............................................................................... 27
BaSys CS Nastavení časovaného vypínání .................................................................................................... 27
BaSys CS
Ovládání externích zdrojů ...................................................................................................27
Ovládání dalších komponent systému pomocí tohoto dálkového ovladače...................................... 27
Ovládání televizoru......................................................................................................................... 28
Ovládání přijímače kabelové/satelitní televize ............................................................................... 30
Ovládání videorekordéru (nebo DVD rekordéru) ........................................................................... 31
Ovládání komponenty připojené ke vstupu AUX ........................................................................... 31
Definování primárního tuneru videosignálu ....................................................................................... 32

Nastavení zdrojů signálu .....................................................................................................33
Změna nastavení parametrů konkrétního zdroje signálu .................................................................. 33
Způsob zobrazení možností nastavení .......................................................................................... 33
Způsob změny nastavení................................................................................................................... 34
Možnosti nastavení tuneru (pásmo FM nebo AM)............................................................................. 35
Možnosti nastavení CD přehrávače................................................................................................... 35
Možnosti nastavení uložených kompaktních CD disků ..................................................................... 36
Možnosti nastavení DVD přehrávače ................................................................................................ 37
Možnosti nastavení televizoru (pro vstupy VCR, CBL-SAT a AUX).................................................. 38

Používání systémových nabídek ........................................................................................39
Změna systémových nastavení ......................................................................................................... 39
Způsob zobrazení systémové nabídky........................................................................................... 39
Způsob provedení změn................................................................................................................. 40
Nastavení parametrů uložených kompaktních CD disků................................................................... 40
Používání okna úprav..................................................................................................................... 42
Funkce úprav zvuku........................................................................................................................... 44
Funkce nastavení obrazu................................................................................................................... 46
Možnosti mediálního centra ............................................................................................................... 48
Možnosti dálkového ovládání ............................................................................................................ 49
Možnosti blokování DVD disků .......................................................................................................... 50
Používání dětského zámku ............................................................................................................ 50
Nastavení úrovně omezení a zadání hesel.................................................................................... 51

Dodatky .................................................................................................................................52
Péče o dálkový ovladač ..................................................................................................................... 52
Výměna baterií v dálkovém ovladači.............................................................................................. 52
Změna nastavení domácího kódu.................................................................................................. 52
Nastavení ozvučení další místnosti ................................................................................................... 53
Výrobky kompatibilní s protokolem Bose® link usnadňují rozhodnutí ............................................ 53

Péče o systém LIFESTYLE ............................................................................................................. 55
Čistění mediálního centra............................................................................................................... 55
Čistění reproduktorů....................................................................................................................... 55
Čistění disků................................................................................................................................... 55
Odstraňování problémů.................................................................................................................. 56

Technické údaje................................................................................................................................. 59

Tabulka uložených kompaktních CD disků .......................................................................60

61 2

Bezpečnostní informace Tabulka uložených kompaktních CD disků

Přečtěte si tento uživatelský manuál

Najděte si, prosím, čas na pozorné přečtení tohoto manuálu, který vám pomůže řádně nakonfigurovat
a ovládat systém a využívat všechny jeho pokročilé funkce. Instalační manuál i Uživatelský manuál
uchovejte na známém místě pro budoucí odkazy.

Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování
a další šíření díla zakázáno.

VAROVÁNÍ: Z důvodů snížení rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento spotřebič
dešti nebo vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě. Na přístroj také
nesmějí být pokládány předměty naplněné vodou, například vázy. Stejně, jako u
všech ostatních elektronických přístrojů dbejte na to, aby nedošlo k rozlití tekutin
na jakoukoli část systému. Tekutiny mohou způsobit poruchu nebo nebezpeční
vzniku požáru.

Na spodní části DVD mediálního centra systému domácí zábavy LIFESTYLE se nacházejí a na
zadním panelu modulu Acoustimass se nacházejí následující varovné symboly:
BaSys CS Poznámka: Použitím tužky usnadníte budoucí aktualizaci této tabulky podle potřeby.
BaSys CS
CD č. Název alba Umělec Poznámky

UPOZORNĚNÍ: S OHLEDEM NA ZAMEZENÍ RIZIKA
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODNÍMEJTE

Z PŘÍSTROJE PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ KRYT.
UVNITŘ PŘÍSTROJE SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ

SOUČÁSTI URČENÉ UŽIVATELI. POKUD
VZNIKNE NUTNOST PROVEDENÍ OPRAVY,
OBRAŤTE SE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.

Blesk zakončený šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost
neizolovaného nebezpečného napětí, které se vyskytuje uvnitř krabice přístroje a může nabývat
hodnoty dostatečně vysoké k navození rizika úrazu osob elektrickým proudem.
Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku nacházející se na tomto systému upozorňuje uživatele
na důležité pokyny k obsluze a údržbě (servisu) nacházející se v uživatelském manuálu.

UPOZORNĚNÍ: Používání ovládacích prvků, provádění nastavení nebo postupů v rozporu s
tímto manuálem může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.
Přehrávač kompaktních disků smí seřizovat a opravovat výhradně servisní
personál s řádnou kvalifikací.

UPOZORNĚNÍ: Na tento přístroj nesmějí být pokládány žádné zdroje otevřeného ohně,
například zapálené svíce.

Laserový výrobek třídy 1
DVD přehrávač, který je součástí mediálního centra, je klasifikován jako laserový
výrobek třídy 1 (CLASS 1 LASER PRODUCT) v souladu v normou EN 60825-
1:1994+A11. Na spodní části mediálního centra je umístěn štítek CLASS 1
LASER PRODUCT.

Baterie Baterie
Použité baterie řádně likvidujte v souladu s platnými místními zákony. Baterie nevhazujte
do ohně.

3 60

Technické údajeBaSys CS Další bezpečnostní informace
BaSys CS Více informací naleznete v dokumentu Důležité bezpečnostní informace, který je přiložen v
Výkonové údaje napájecího zdroje mediálního centra přepravním kartónu.
Mezinárodní modely: 220-240V stř., 0,30A 50/60 Hz 33V ss, 1,1A
Modely na dvojí napětí: 115/230V 0,55A 50/60 Hz 33VDC 1.1A ©2004 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, distribuována nebo jiným způsobem
užívána bez předchozího písemného souhlasu.
Výkonové údaje reproduktorů Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Název "Dolby" a symbol dvojitého D jsou ochranné
Mezinárodní modely: 220-240V 50/60 Hz 350W známky společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné a neveřejné dílo. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Všechna
Modely na dvojí napětí: 100-120/220-240V 50/60 Hz 350W práva vyhrazena.
Tento výrobek obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními a americkými autorskými právy
Vstupy mediálního centra jako neveřejná díla. Tyto programy mají důvěrný charakter a jsou majetkem společnosti Dolby Laboratories; jejich
AUX: 2V ef., maximum úplná nebo částečná reprodukce či zveřejnění, jakož i výroba odvozených produktů jsou zakázány bez
CBL-SAT: 2V ef., maximum předchozího písemného souhlasu společnosti Dolby Laboratories. Copyright 1992-1996, Dolby Laboratories, Inc.
VCR: 2V ef., maximum Všechna práva vyhrazena.
TV: 2V ef., maximum MPEG Layer-3 je technologie komprese zvukových dat, jejíž licenci udělily společnosti Fraunhofer IIS a
DIGITÁLNÍ VSTUPY: SPDIF (po 1 vstupu pro TV, VCR, TAPE a AUX) THOMSON multimedia.
KOMPOZITNÍ VIDEOSIGNÁL: norma NTSC nebo PAL, 1Vš-š, 75Ω sync "DTS" a "DTS Digital Surround" jsou registrované ochranné známky společnosti Digital Theater Systems, Inc.
SIGNÁL S-VIDEO: jasová složka 1Vš-š, barvonosná složka 0,3Vš-š Technologii rozpoznávání hudby a odpovídající data poskytla společnost Gracenote a služba rozpoznávání hudby
Komponentový videosignál: NTSC nebo PAL, 1Vš-š se synchronizací ve složce Y CDDB společnosti Gracenote. Gracenote je průmyslovým standardem v oblasti technologie rozpoznávání hudby
OPTICKÝ VSTUP: Digitální SPDIF, mapovaný na vstup a poskytování příslušných dat. Více informací naleznete na webových stránkách www.gracenote.com.
FM anténa: 75 Ω CD a hudební data pocházejí od společnosti Gracenote. Inc. ©2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client
AM anténa 12 µH Software, copyright 2000-2003. Tento produkt a služby mohou být nositelem některého z následujících patentů v
TV SNÍMAČ: Snímání rozkladového kmitočtu USA: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593 a
dalších patentů vydaných nebo v řízení.
Výstupy mediálního centra Gracenote a CDDB jsou registrované ochranné známky společnosti Gracenote. Logo a logotyp Gracenote, logo
REPRODUKTOROVÉ ZÓNY 1 a 2: Variabilní zvukový signál, nastavitelný uživatelem Gracenote, logo a logotyp CDDB a logo "Gracenote" jsou ochranné známky společnosti Gracenote.
AUDIO OUT: L a P: fixní zvukový signál, maximální hodnota 2V ef. Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorskými právy na základě některých patentů v USA a dalších
DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP: SPDIF práv k duševnímu vlastnictví vlastněných společností Macrovision Corporation a dalšími vlastníky autorských
OPTICKÝ VÝSTUP: SPDIF, –15 až –21 dbm práv. Užití této technologie chráněné autorským právem, která je určena výhradně pro domácí sledování a další
KOMPOZITNÍ VIDEOSIGNÁL: norma NTSC nebo PAL, 1Vš-š, 75Ω sync aplikace s omezeným sledováním, pokud společnost Macrovision Corporation nestanovila jinak, musí být
S-VIDEO: jasová složka 1Vš-š, barvonosná složka 0,3Vš-š schváleno společností Macrovision Corporation. Provádění zpětné analýzy a rozebírání je zakázáno.
Komponentový videosignál: NTSC nebo PAL, 1Vš-š se synchronizací ve složce Y Uživatelé by měli pamatovat na to, že všechny televizory podporující obraz s vysokým rozlišením nemusejí být s
tímto přístrojem kompatibilní a v případě jejich použití se na obrazovce mohou objevit nežádoucí tvary. V případě
Rozměry mediálního centra problémů s podáním obrazu s progresivním rozkladem obsahujícím 525 řádků je doporučeno vybrat výstup se
ŠxHxV "standardním rozlišením". V případě dotazů týkajících se kompatibility televizoru s tímto modelem 525p DVD
(40,1 cm x 27,9 cm x 8,9 cm) přehrávače se obraťte na zákaznické centrum. Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorskými právy
Hmotnost mediálního centra a dalšími právy k duševnímu vlastnictví držených společností Cirrus Logic, Inc. a podléhajících ochraně podle
3,7 kg amerických a jiných zákonů na ochranu a omezení licencí. Tato technologie chráněná autorskými právy smí být
Povrch mediálního centra používána výhradně ve spojení s integrovanými obvody Cirrus Logic, kterými je osazen tento přístroj. Provádění
Hliník zpětné analýzy a rozebírání je zakázáno.
Dosah dálkového ovladače Zkonstruováno s použitím technologie UEI TechnologyTM na základě licence společnosti Universal Electronics
20 m Inc. © UEI 2000-2002.
Společnost AEC One Stop Group, Inc. ("AEC") je výhradním vlastníkem práv k datům hudebního Průvodce (ALL
59 MUSIC GUIDE) a filmového průvodce (ALL MOVIE GUIDE) - dále jen "Průvodce". Průvodce ani jakoukoli jeho
část není dovoleno modifikovat, kopírovat, snímat nebo jakoukoli metodou reprodukovat, duplikovat, překládat,
publikovat, vysílat nebo distribuovat. Průvodce není dovoleno přenášet elektronickou cestou; jakékoli jeho užití
podléhá veškerým platným omezením. Uživatel souhlasí s odškodněním a úhradou veškerých nákladů nebo
jiných výdajů společnostem AEC a Bose a jejím pobočkám vzniklých přímo nebo nepřímo v souvislosti s (i)
neoprávněným užitím průvodců (ii) porušením tohoto ustanovení uživatelem nebo / (iii) veškerými neoprávněnými
aktivitami uživatele, které se vztahují k Průvodci.

4

Úvod Problém Opatření
Po změně nastavení položky
Vítejte Video v systémové nabídce Na mediálním centru zkontrolujte nastavení obrazové normy a
dochází k zatmění obrazovky progresivního rozkladu podle pokynů v článku "Komponentový
Děkujeme vám za nákup DVD systému domácí zábavy Bose® LIFESTYLE 38 nebo 4. Tento nebo k opakovanému přeběhu videosignál nebo progresivní rozklad: aktivace požadované možnosti" na
elegantní a uživateli blízký systém používající firemní technologie Bose a inovativní konstrukci obrazu. straně 16.
systémů LIFESTYLE poskytuje špičkové podání hudby i filmových programů. - Videoformát musí být nastaven na normu NTSC (norma v USA)
Na displeji mediálního centra se
rolují nežádoucí informace. nebo PAL (Evropská norma).
- Pokud nepoužíváte propojení komponentového videosignálu a
Systém nereaguje a na displeji
mediální centra se zobrazuje pokud televizor nepodporuje progresivní rozklad, nastavte funkci
nápis BOSE LIFESTYLE. progresivního rozkladu (Progressive Scan) na Off (vypnuto).

Zapomněli jste heslo. Stiskněte a podržte tlačítko Info na dálkovém ovladači, dokud rolující
informace nezmizí.

Opětovným stisknutím zobrazíte rolující informace znovu.

Vypněte systém a znovu jej zapněte.
Odpojte systém ze síťové zásuvky a počkejte 30 sekund.
Pokud žádná z těchto akcí neobnoví normální provoz systému,
obraťte se na zákaznický servis Bose.

Zadejte dočasné heslo 2673, pomocí kterého můžete přistoupit k
ovládání dětského zámku. Poté vytvořte nové heslo.
BaSys CSPřehrávatelné disky
BaSys CS
Tento systém podporuje přehrávání následujících disků označených odpovídajícími logy:

Poznámka týkající omezení kopírování

Disky DVD Video Hudební i jiné materiály mohou být chráněny

Disky DVD-R a DVD-R/W mezinárodními a tuzemskými zákony o

autorských právech a podléhat konkrétním

Disky Video CD (VCD) omezením užití nebo reprodukce. Dodržujte,
prosím, práva umělců a dalších vlastníků

Zvukové kompaktní CD disky autorských práv.

Disky CD-R a CD-R/RW

Kompaktní CD disky se soubory MP3 splňující následující kritéria:

Všechny skladby byly na disk vypáleny jako jediné, uzavřené session ve formátu ISO9660.

Všechny soubory mají za názvem příponu ".mp3" bez dalších mezer. Verze popisku souboru je

nejvýše ID3 (ID3v2).

Kontrola kompatibility regionálního kódu

Kompatibilita libovolného DVD přehrávače a DVD disku vyžaduje shodu jejich regionálních
kódů. Tyto kódy jsou definovány podle oblasti prodeje přehrávače a disku.
Regionální kód naleznete na spodní části mediálního centra, které je součástí tohoto systému.
Poté používejte pouze DVD disky, které jsou na etiketě nebo obalu označeny shodným
regionálním kódem. Například DVD disk pocházející z regionu 1 a odpovídající přehrávač
musejí být označeny vpravo uvedeným symbolem.

Slovníček pojmů audiovizuální techniky

Poměr stran - Tvar obdélníkového obrazu televizoru se vyjadřuje jako poměr šířky ku výšce. Pokud
má například televizní obraz poměr stran 4:3 (čteno čtyři ku třem), jeho tvar je dán 4 jednotkami šířky
a 3 jednotkami výšky. Televizní obraz má dva standardní poměr stran, a sice 4:3 a 16:9.
Kapitola - Hlavní jednotka dělení obsahu DVD titulu.
Komponentový videosignál - Videosignál rozdělený do tří složek: jasová složka a dvě barvonosné
složky (označený jako YpbPr). Tento signál poskytuje obraz s nejvyšším rozlišením, avšak nelze jej
zpracovat všemi televizory.
Kompozitní videosignál - Videosignál, u kterého jsou jasové (černá a bílá) a barvonosné informace
zkombinovány. Tento signál je kompatibilní s většinou televizorů i jiných videokomponent. Kabely pro
kompozitní videosignál používají konektory RCA-CINCH.
Dolby Digital - Perceptuální systém kódování zvukového signálu vyvinutý společností Dolby
Laboratories, který byl přijatý jako mezinárodní standard. Formát Dolby Digital představuje
nejznámější způsob kódování vícekanálového obklopujícího zvuku.

- Logo reprezentující formát Dolby Digital.
DTS - Zkratka "Digital Theater Systems" - jeden z formátů vícekanálového obklopujícího zvuku
používaný u některých kompaktních CD disků a u mnoha disků DVD.

- Logo označující formát DTS.
DVD - Zkratka, která je nejčastěji známá jako Digital Video Disc (Digitální obrazový disk) nebo Digital
Versatile Disc (Univerzální digitální disk). Systém ukládání zvuku/obrazu/dat používá optické disky o
průměru 12 cm.
DVD Video - Standard pro ukládání a reprodukci obrazu a zvuku na disk DVD-ROM používající
formáty MPEG Video, Dolby Digital a další firemní datové formáty.
Gracenote - Technologie rozpoznávání hudby a příslušejících dat poskytovaná jako část služeb
smluvně zajištěných společností Bose.

5 58

ProblémBaSys CS Opatření IR - Zkratka označující "infračervený přenos". Toto označení používají dálkové ovladače, které
Dálkový ovladač vykazujeBaSys CS Zkontrolujte baterie a jejich polaritu (+ a -). vysílají/přijímají povely pomocí infračerveného paprsku.
chybnou funkci nebo je zcela Odsuňte dálkový ovladač (nebo mediální centrum) o několik metrů Letterbox - Obrazový formát používající širší poměr stran, než 4:3 a zobrazující se s černými pruhy
nefunkční. nad obrazem a pod ním.
dále, aby byl vyloučen vliv "mrtvých zón". MP3 - Zvukový formát MPEG-1 Layer III. Tento kompresní zvukový formát umožňuje pořízení mnoha
Systém se samovolně zapíná Ujistěte se, zda napájecí kabel mezi mediálním centrem a jeho hodin záznamu na jediný CD disk.
nebo vykazuje chybnou funkci. NTSC - Zkratka označující "National Television System Commitee" a představující název normy
Tuner je nefunkční. napájecím zdrojem je pevně zapojen, narovnán a roztažen na plnou obrazového formátu, kterou vytvořil výbor pro televizní vysílání na území USA a dalších zemí.
délku. PAL - Zkratka označující "Střídání fáze po řádcích" a představující obrazovou normu široce
Disk nelze přehrávat. používanou v zemích Západní Evropy.
Ujistěte se, zda se shodují domácí kódy dálkového ovladače a Pan & Scan - Metoda změny velikosti obrazu oříznutím jeho části za účelem přizpůsobení jinému
Zvuk v pásmu FM je zkreslený. mediálního centra. poměru stran. Přehrávače disků DVD-Video mohou automaticky přepnout širokoúhlý formát na poměr
Obklopující zvuk rozhlasového stran 4:3 pomocí horizontálního ofsetu zakódovaného v obrazovém signálu některých DVD disků.
vysílání v pásmu FM je rušen Nainstalujte prodlužovač dálkového ovládání. PCM - Zkratka "Pulzně kódová modulace" představující nejčastější formát digitálních zvukových dat.
šumem. Progresivní rozklad - Obrazový formát, který zobrazuje všechny řádky obrazového snímku v jediném
Zvuk je zkreslený. Změňte nastavení domácího kódu, aby nedocházelo ke konfliktům průchodu a obnovuje obraz šedesátkrát za sekundu. Tento formát není kompatibilní se všemi
zobrazovacími jednotkami.
Neozývá se žádný zvuk z signálů s jiným blízkým systémem LIFESTYLE. RDS - Systém zobrazující informace o rozhlasové stanici a vysílaném programu. Tato funkce je k
televizoru, CD/DVD přehrávače, Ujistěte se, zda jsou správně připojeny antény. dispozici pouze u Evropských systémů.
z videorekordéru nebo externí Odsuňte AM anténu do vzdálenosti nejméně 50 cm od mediálního SACD - Zkratka označující "Super Audio Compact Disc" - formát digitálních zvukových dat s vysokým
komponenty (AUX). rozlišením uložených na disku velikosti CD. Nové systémy Bose® LIFESTYLE (ke kterým přísluší
Dálkovým ovladačem centra. tento manuál) přehrávají část těchto disků kompatibilní s formátem CD. Tyto disky jsou označeny
LIFESTYLE nelze ovládat Zlepšete příjmové podmínky úpravou polohy antény. logem CD na přední části.
televizor, videorekordér, přijímač Dbejte na to, aby se AM anténa nacházela ve vzpřímené poloze. SCART - Druh zásuvky, kterou jsou běžně vybaveny výrobky spotřební elektroniky vyrobené pro
kabelové/satelitní televize, ani Odsuňte antény dále od mediálního centra, televizoru a dalších použití v zemích Západní Evropy.
jinou externí komponentu. SCMS - Systém na zamezení vytváření digitálních kopií druhé generace z materiálů chráněných
elektronických zařízení. autorskými právy. Digitální záznamové zařízení vybavené systémem SCMS je schopno nahrávat
Televizor se neočekávaně Nalaďte jinou stanici. Pravděpodobně se nacházíte v oblasti se digitální signál z jiného zdroje, avšak tuto nahrávku již nelze následně použít jako originál pro
zapíná a vypíná. vytvoření kopie druhé generace.
slabým signálovým pokrytím některých stanic. S-Video - Formát přenosu obrazového signálu, označovaný také symbolem Y/C. Takto přenášený
obrazový signál používá oddělenou jasovou a barvonosnou složku a nabízí podstatně lepší obraz v
Stiskněte tlačítko CD/DVD, počkejte několik sekund a poté stiskněte porovnání s kompozitním videosignálem. Tento signál vyžaduje použití kabelu S-Video a je
tlačítko Play. kompatibilní s mnoha televizory a dalšími obrazovými komponentami.
Systém inteligentního přehrávání uMusicTM - Revoluční systém přehrávání firmy Bose, který
Ujistěte se, zda je správně vložen disk (etiketovou stranou nahoru). přijmutím požadavků posluchače a následným přehráváním vhodných skladeb uložených na
Vyjměte disk, poté jej zkuste vložit znovu. kompaktním CD disku plní úlohu virtuálního DJ.
Kompaktní CD disk je pravděpodobně znečistěný - vyčistěte jej Videostage® 5 - Vlastní obvody dekódování signálu firmy Bose poskytují 5-kanálový obklopující zvuk
podle postupu v článku "Čistění disků" na straně 55. z libovolného přehrávaného materiálu - z pásek VHS, stereofonních kompaktních CD disků a dokonce
Vložte do mechaniky jiný disk. Aktuální CD disk může být poškozený i z monofonních TV programů.
nebo nekompatibilní. Viz článek "Přehrávatelné disky" na straně 5. YPbPr - Komponentový analogový videosignál obsahující jednu jasovou a dvě barvonosné složky;
tento signál bývá označován také jako YUV nebo Y, B-Y, R-Y.
Snižte rušení úpravou polohy antény.
6
Slabé rozhlasové stanice v pásmu FM mohou do zadních
reproduktorů vnášet elektrostatický náboj. Šum minimalizujete vybráním
režimu 2 reproduktorů v nabídce nastavení. Viz článek "Možnosti
nastavení tuneru (pásmo FM nebo AM)" na straně 35.

Ujistěte se, zda reproduktorové kabely nejsou poškozeny a zda jsou
bezpečně připojeny.

Snižte výstupní úroveň signálu z libovolných externích komponent
připojených k mediálnímu centru.

Zkontrolujte správnost připojení.
Ujistěte se, zda je příslušná komponenta zapnutá.
Prostudujte si uživatelský manuál příslušné komponenty.

Zkontrolujte, zda byly zadány správné kódy; viz článek "Ovládání
televizoru" na straně.

Zkontrolujte, zda se před mediálním centrem nenachází žádná
překážka. IR vysílač předávající povely externím komponentám se
nachází pod ovládacími prvky.

Pokud stále nelze externí komponenty úspěšně ovládat, bude
pravděpodobně nutné k zásuvce IR EMITTER na zadním panelu
mediálního centra připojit externí přenosový kabel infračerveného
signálu. Viz článek "Připojení volitelného přenosového kabelu

infračerveného signálu" v instalačním manuálu systému LIFESTYLE.
Změňte polohu televizního snímače v zadní části televizoru nebo

zkontrolujte připojení konektoru SCART, pokud jej používáte.
Vybráním položky TV Power Status (Stav napájení televizoru) v

kategorii Video systémové nabídky zkontrolujte správnou funkci snímače
zapnutí/vypnutí televizoru.

57

Představujeme nový způsob přehrávání Odstraňování problémů
Problém
Čím je tento systém LIFESTYLE pro vás jedinečný Systém zcela nereaguje.

Kompaktní DC disky, které jste shromáždili během řady let vyjadřují váš hudební vkus. Disky, které Neozývá se žádný zvuk.
pravidelně přehráváte, jsou náhledem do vašeho stylu i nálady. A příkladem těchto nálad jsou
skladby, které si nejraději přehráváte, pokud se cítíte unaveně, odvázaně, oduševněle nebo pokud
jste ve společnosti.
BaSys CS Opatření
BaSys CSSystém LIFESTYLE 38 nebo 48 jste si mohli vybrat pravděpodobně proto, že zachycuje tyto jemné
detaily pomocí revoluční nové funkce: systém inteligentního přehrávání uMusicTM. Tento systém, Ujistěte se, zda je konektor napájecího kabelu bezpečně zapojen do
založený na firemní technologii Bose®, přeměňuje sestavu na virtuálního DJ schopného přehrávat mediálního centra, zda je napájecí kabel bezpečně připojen také k
oblíbenou hudbu v nepřetržitém proudu a přizpůsobit se měnícím požadavkům posluchače.
Systém inteligentního přehrávání uMusicTM nejen ukládá vaší osobní sbírku kompaktních CD disků, modulu Acoustimass a zda jsou napájecí zdroj a síťový kabel řádně
ale vytváří také revoluční, nové pojetí poslechu hudby. připojeny do funkčních síťových zásuvek.
Tento systém poskytuje okamžitý přístup ke skladbám a nepřetržité přehrávání, čímž můžete
vychutnat podstatně více oblíbených skladeb včetně těch, které jste již takřka zapomněli, že vlastníte. Stiskněte příslušné zdrojové tlačítko na dálkovém ovladači (CD/DVD,
A systém se také postupně naučí přehrávat stále více oblíbených skladeb, jako by poslouchal přímo s
vámi....vytváří tak poslechovou pohodu na míru. AM/FM, atd.) LIFESTYLE.
Tato nová funkce je možná díky schopnosti uložit všechny skladby ze stovek kompaktních CD disků Odpojte mediální centrum na 60 sekund od napájecího napětí, poté
do systému. Skutečný objem závisí na počtu skladeb na jednotlivých discích a jejich délce. Tato
funkce plnící úlohu osobní hudební knihovny šetří čas strávený fyzickým upravováním a jej znovu zapojte - tím dojde k resetování přístroj po přepěťové vlně nebo
prohledáváním sbírky. výpadku napájení.

Jak sdělit systému, aby "dělal to, co chcete" Zvyšte hlasitost.
Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje nápis MUTE; pokud ano,
Ano, tomuto novému hudebnímu systému musíte nejprve sdělit, co a kdy chcete přehrávat. zrušte vypnutí zvukového výstupu stisknutím tlačítka Mute na dálkovém
Zadání takovýchto pokynů však vyžaduje jen malé úsilí. Stačí jen reagovat na jednotlivé skladby ovladači.
během jejich přehrávání a spolehnout se na systém, který jim věnuje pozornost.
Ujistěte se, zda se spínač síťového napájení modulu Acoustimass
Nemusíte mít ani obavy, zda to, co děláte je správně, neboť jakýkoli krok je vratný. Například nachází v zapnuté poloze ON - (I).

stisknutím tlačítka zadáte systému pokyn ke hledání hudebních skladeb v databázi s vlastnostmi Zkontrolujte následující body u vstupního kabelu zvukového signálu:
- Konektor musí být pevně připojen do zásuvky Main Speaker
velmi blízkými aktuálně přehrávané skladbě. Na základě tohoto příkazu systém svůj výběr zúží. Při mediálního centra.
- Vícepinový konektor na druhém konci kabelu musí být pevně

připojen do zásuvky AUDIO INPUT modulu Acoustimass.
Zkontrolujte propojení mezi reproduktorovými kostkami a modulem.
Vypněte mediální centrum na 60 sekund a poté je znovu zapněte,
aby došlo k obnovení komunikace mezi centrem a reproduktory.
Zkontrolujte stav připojení veškerých externích komponent. Ujistěte
se, zda bylo stisknuto správné tlačítko na dálkovém ovladači odpovídající
zdroji, který chcete poslouchat.
V případě přehrávání disků CD nebo DVD zkontrolujte, zde jsou
správně umístěny etiketovou stranou nahoru.
Připojte FM a AM anténu.

dalším stisknutí tlačítka však můžete pozorovat návrat systému k volbě ze širšího rozsahu Ze středového reproduktoru se Ujistěte se, zda je přívodní kabel středového reproduktoru správě

sbírky. neozývá žádný zvuk. zapojen na obou koncích.

Stisknutím tlačítka - (záporné hodnocení) nedoje k definitivnímu zavržení skladby. Toto tlačítko Vyberte režim 3 nebo 5 reproduktorů.
systému pouze sděluje, aby postoupil dále, neboť tato konkrétní skladba není vhodná pro aktuální
denní dobu, aktuální činnost, aktuální předvolbu nebo osobu, která právě poslouchá. Příliš silná hlasitost zvuku ze Snižte nastavení úrovně hlasitosti středového kanálu.

středového reproduktoru.

Neozývá se žádný zvuk ze Vyberte režim 5 reproduktorů.

Stisknutí tlačítka + (kladné hodnocení) má opačný účinek: systém se naučí, že tato skladba je zvlášť zadních reproduktorů. Zvyšte úroveň obklopujícího zvuku pro přehrávaný zdroj signálu.
oblíbená. Každá oblíbená skladba však nevyžaduje kladné hodnocení (+). Toto označení však můžete
přiřadit každé přehrávané skladbě, které přikládáte mimořádný význam. Ujistěte se, zda je zdrojový audiovizuální signál stereofonní s

kódováním obklopujícího zvuku a zda je také používaná komponenta

stereofonní (TV, VCR, DVR, atd.).

Systém se na základě dříve zadaných pokynů od uživatele s postupem času naučí vybírat správnou Příliš vysoká hlasitost Snižte úroveň obklopujícího zvuku pro přehrávaný zdroj signálu.
hudbu při stisknutí odpovídající předvolby. A nemusíte mít obavy, že všechny vaše reakce budou
definitivně zaznamenány. Veškeré dříve provedené volby a rozhodnutí lze totiž v případě požadavku reproduktorů obklopujícího Ujistěte se, zda jsou levý a pravý přední reproduktor připojeny do
snadno zrušit. Neváhejte proto systému říci, co si právě myslíte. Nebojte se experimentovat a
poslouchat hudbu podle své nálady. zvuku. zásuvek pro přední reproduktory (modrá) a zda jsou levý a pravý

reproduktor pro obklopující zvuk připojeny do zásuvky pro zadní

reproduktory (oranžová).

Ukládání skladeb z kompaktních Vyjměte kompaktní CD disk a zkontrolujte, zda není poškrabán;

Ať je vaše nálada jakákoli, její vyjádření pomáhá systému se stále více přiblížit k přehrávání přesně té CD disků trvá mnohem déle, než poškrabání může zpomalit nebo zcela znemožnit uložení všech skladeb.
hudby, jakou by jste si vybrali....kdybyste stále vybírat museli.
je obvyklé. Pokud je kompaktní CD disk nutné vyčistit, vyčistěte jej podle

postupu v článku "Čistění disků" na straně 55.

7 56

BaSys CSPéče o systém LIFESTYLE Přenos hudby do systému
BaSys CS
Péče o systém zahrnuje: Před tím, než budete moci užívat všech zmíněných výhod, je nutné provést určitou přípravu, která
Čistění povrchu systému spočívá v uložení hudby do mediálního centra ve 3 jednoduchých krocích.
Čistění kompaktních CD disků a DVD disků
Výměna baterií v dálkovém ovladači (pokyny naleznete v Instalačním manuálu). Poznámka: Tento systém je určen pouze pro ukládání skladeb na běžných kompaktních CD
discích. Soubory MP3 ani data z disků DVD ukládat nelze. Pokud v diskové mechanice není v
Čistění mediálního centra okamžiku stisknutí tlačítka Store přítomen kompatibilní disk, na displeji mediálního centra se zobrazí
K čistění vnějších povrchů mediálního centra používejte výhradně měkkou a suchou tkaninu. chybové hlášení sdělující, že uložení nelze provést.
K čistění nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie ani čisticí prostředky obsahující alkohol,
Ukládání zahájíte podle následujícího postupu:
čpavek nebo hrubé látky. 1. Vložte první kompaktní CD disk do mechaniky mediálního centra a zavřete výsuvný talíř.
Zabraňte vniku jakýchkoli chemikálií do otvorů.
V blízkosti systému nepoužívejte žádné spreje. 2. Stiskněte tlačítko umístěné na ovládacím panelu mediálního centra.
V této fázi se na displeji mediálního centra zobrazí hlášení CD STORING (Probíhá ukládání
Čistění reproduktorů
Povrch reproduktorů čistěte pomocí měkké a vlhké tkaniny. K údržbě povrchu můžete používat dat kompaktního CD disku) s uvedením splněné části úkolu v procentech.
Ukládání můžete kdykoli přerušit nebo zastavit otevřením talíře diskové mechaniky; chcete-li
měkkou tkaninu napuštěnou bezčpavkovým čističem oken.
V blízkosti systému nepoužívejte žádné spreje. K čistění nepoužívejte žádná rozpouštědla, obnovit ukládání stejného disku, zavřete mechaniku a stiskněte znovu tlačítko .
3. Jakmile ukládání dosáhne úrovně 100% a na displeji se zobrazí hlášení AUDIO CD STORED
chemikálie ani čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek nebo hrubé látky.
Zabraňte vniku jakýchkoli chemikálií do otvorů. (Zvukový kompaktní CD disk uložen), vyjměte disk z mechaniky a uložte další disky zopakováním
Panely reproduktorových mřížek sice nevyžadují žádnou speciální údržbu, v případě potřeby je kroků 1-3.
Ukládání trvá kolem 5-ti minut* na každý disk. Více informací naleznete v níže uvedeném článku
však můžete opatrně vyčistit vysavačem. "Plánování času na ukládání hudby".
Čistění disků
Tipy pro ukládání
Disky uchopujte za jejich okraje, aby nedocházelo k zanechávání otisků prstů a k poškrabání Systém nemusí být během ukládání zapnutý.
(obr.25). Nejprve začněte ukládat své oblíbené kompaktní CD disky, abyste na úvod mohli nejlépe

Skvrny nebo otisky prstů odstraníte z povrchu pomocí měkké a suché tkaniny bez vláken. Disk vyzkoušet možnosti systému uMusicTM.
otírejte přímými pohyby od středu směrem k okrajům. Nepoužívejte žádné chemikálie, které by mohly Kompaktní CD disky není nutné ukládat v abecedním pořadí.
disk poškodit. Pořadí a názvy jednotlivých uložených kompaktních CD disků můžete zaznamenat například do

Na povrch disku nepište ani na něj nepřilepujte žádné štítky. tabulek na konci tohoto manuálu.
Vystavení vlivu prachu a nečistoty minimalizujete vracením disků do jejich obalů po každém Nechte systému určitý čas na naučení voleb, které budete provádět. Nemusíte mít ale obavy,
použití. Všechny disky ukládejte v originálních obalech mimo dosah přímého slunečního světla,
vysokých teplot a vlhkosti. tento DJ se učí velmi rychle.
Obrázek 25 Po uložení skladeb na kompaktním CD disku lze kteroukoli z nich odstranit. Tento úkon provedete
Manipulace s disky a jejich čistění
v systémové nabídce (System menu) pomocí položky "Stored CDs" (Uložené kompaktní CD disky).
55
Poznámka: Informace o způsobu používání systémové nabídky (System menu) naleznete v
článku "Změna systémových nastavení" na straně 39. Informace o způsobu odstraňování skladeb
naleznete v článku "Nastavení parametrů uložených kompaktních CD disků" na straně 40.

Plánování času na ukládání hudby

Ukládání hudby se skládá ze dvou úkonů: přenesení skladeb z jednotlivých kompaktních CD disků do
pomocné oblasti a zpracování skladeb pro efektivní uložení. Tím dojde k opětovnému vyprázdnění
pomocné oblasti. Pokud je pomocná oblast dočasně zaplněna, další ukládání není možné; v
takovémto případě se na displeji mediálního centra zobrazí hlášení: BUSY PROCESSING CDS
(Probíhá zpracování kompaktních CD disků).
Zpracování bude probíhat rychleji při vypnutém systému. Pokud chcete systém používat i během
zpracování, bude ukládání pokračovat, avšak jeho trvání se může poněkud prodloužit.
Pokud je vaše sbírka kompaktních CD disků obsáhlá, naplánujte uložení všech skladeb do několika
sezení. Při plánování těchto sezení dodržujte dále uvedené pokyny.

* Pokud uložení některého disku trvá znatelně delší dobu, bude pravděpodobně nutné jej vyčistit. V takovémto
případě proveďte postup popsaný v článku "Čistění disků" na straně 55.

8

S jakou dobou uložení disků je nutné počítatBaSys CS Více informací o možnostech volby nebo zakoupení dalšího zařízení si vyžádejte u vašeho dealera
BaSys CS Bose®.
Uložení 10-ti disků: 1 hodina - kompaktní CD disky, které jsou poškozené nebo znečistěné však Nastavení přepínačů dálkového ovladače
mohou vyžadovat delší dobu. (Kolem 5-ti minut na 1 disk s ponecháním určité doby na vložení a Bose® link
vyjmutí každého disku). Tato nastavení platí pouze pro dálkové ovladače
vybavené přepínači uvnitř bateriového prostoru*.
Zpracování 10-ti disků (prohledávání databáze a katalogizace všech skladeb): 6 hodin při Dbejte na to, aby nastavení přepínačů domácího
vypnutém systému. kódu (1,2,3 a 4) odpovídalo nastavení přepínačů
na hlavním dálkovém ovladači.
Kolik kompaktních CD disků lze uložit Pomocí přepínače č.5 určete, zda chcete danou
místnost zařadit do společné skupiny s hlavní
Systém LIFESTYLE 38: kolem 200 hodin hudby nebo více, než 200 kompaktních CD disků. místností (A), aby tak přijímala stejný program.
Systém LIFESTYLE 48: kolem 340 hodin hudby nebo více, než 350 kompaktních CD disků.
Pokud nezměníte nastavení přepínače 5,
Jaké programové materiály lze během ukládání kompaktních CD disků poslouchat ? bude do dané místnosti vstupovat stejný
programový tok, jaký je reprodukován v hlavní
Můžete poslouchat rozhlasové vysílání v pásmu AM nebo FM, jiné aktuálně uložené CD skladby místnosti (A).
nebo jiné zdroje signálu připojené k systému (nutné použít analogové připojení), například televizor.
Pokud přepínač č.5 nastavíte do horní polohy
Kompaktní CD disk, jehož ukládání právě probíhá, nelze poslouchat, ani nelze sledovat program z ( ), bude do dané místnosti vstupovat jiný
DVD disku jeho přehráváním v mechanice mediálního centra. programový tok, než je reprodukován v hlavní
místnosti (A).
Jakmile se na displeji mediálního centra zobrazí nápis 100%, můžete zahájit poslech právě
uloženého kompaktního CD disku (při vybrání CD přehrávače nebo uložené hudby - Stored - jako * U dálkových ovladačů Bose® link, jejichž bateriový prostor není vybaven přepínači 5-9, se nastavení místností
zdroje signálu) nebo jej nahradit DVD diskem a sledovat videoprogram. provádí v nabídce na obrazovce.

Pokud vaše sestava obsahuje síť Bose® link, můžete poslouchat hudbu ze systému také v jiných 54
místnostech.

Během reprodukce zvuku se mohou občas ozývat určitá přerušení. Pokud je však zdroj připojen
pomocí digitálních a analogových kabelů, můžete jej poslouchat bez problémů.

Popis činnosti systému inteligentního přehrávání uMusicTM

Uvědomujeme si, že čas strávený tříděním kompaktních CD disků za účelem nalezení požadovaných
skladeb neznamená nic jiného, než odklad poslechové pohody. Systém uMusicTM je tuto úlohu nyní
schopen provést za vás takřka ihned: vyhledá skladby, které nejraději posloucháte a zahájí jejich
přehrávání.

Důležitý význam předvoleb
Systém uMusicTM nabízí každému členovi domácnosti soukromý prostor pro vlastní hudební vkus v
podobě jedné z předvoleb 1 až 9.

Používání jedinečné předvolby každým posluchačem tomuto inteligentnímu systému pomáhá odlišit
reakce jednotlivých osob na přehrávanou skladbu. Každou předvolbu lze považovat za ústřední bod
hudebního vkusu příslušné osoby. S postupem času se toto centrum může posunout vlivem registrace
změn vkusu a poslechových návyků touto předvolbou.

Předvolby můžete přiřadit libovolně a každé z nich zadat název. Jednotlivé předvolby můžete přepínat
stisknutím pouze jednoho tlačítka na dálkovém ovladači. Uvažte výhody vyhrazení předvoleb pro:

Různé členy rodiny, spolubydlící a osoby různých generací. U každé vybrané předvolby se na
displeji mediálního centra vždy zobrazí její číslo a název (pokud existuje) pomáhající zachování
jednoznačného přiřazení.

Poznámka: Pokud si různí členové rodiny uloží do systému své oblíbené CD skladby, dbejte na
to, aby každý z nich měl vlastní předvolbu a používal ji při poslechu.

Různé doby poslechu nebo stavy mysli: vstávání, tělesné cvičení, víkendy, domácí práce, práce
na zahradě, manuální práce, apod. V menších domácnostech je výhodné přepínat předvolby pro
různé aktivity během dne.

Pamatujte na to, že žádná předvolba není definitivně vázána na své přiřazení. Uloženou předvolbu
můžete kdykoli zcela vymazat z paměti a vyhradit ji pro jinou osobu nebo jiný účel. Tento výběr je
výhradně ve vašich rukou. A pokud to bude vaším cílem, můžete používat stále a navždy pouze jednu
předvolbu.

9

5. Pokud vlastníte další dálkové ovladače, změňte nastavení jejich přepínačů podle nastavení Snadné přepínání z jedné předvolby na druhou
prvního ovladače provedením kroků 1-3. Kroky 4-8 není nutné opakovat. Stačí pouze stisknout jedno nebo dvě tlačítka.
BaSys CS
BaSys CSPoznámka: Chcete-li ověřit nastavení domácího kódu tohoto systému, stiskněte při vypnutém Pokud není dosud aktivován režim uMusicTM, zapněte jej stisknutím tlačítka .
systému tlačítko Enter. Nastavení přepínačů 1-4 bude potvrzeno na displeji. Pokud je aktivován režim uMusicTM, příslušnou předvolbu 1 až 9 aktivujete stisknutím
odpovídajícího tlačítka.
Obrázek 24 Přepínače (1-4) Ostatní přepínače
Výchozí nastavení od výrobce: Přepínač 5 určuje, jaký "tok" nebo program Používání tlačítek pro výběr a hodnocení podle vlastní chuti
Miniaturní přepínače Všechny přepínače ve spodní poloze. budete poslouchat. Po vybrání vaší předvolby dělejte během poslechu to, co děláte normálně jindy:
domácího kódu na Více informací o tocích hudby naleznete v
dálkovém ovladači pro následujícím článku. Pokud nechcete provádět žádnou akci, nechte skladbu dohrát do jejího konce. Nebo:
hlavní místnost (A) Přepínače 6-9 představují místnost, ve V případě požadavku postupte na následující skladbu stisknutím tlačítka . Nebo:
které bude dálkový ovladač provozován. U skladeb, které chcete přehrát znovu, stiskněte tlačítko . Nebo:
V hlavní místnosti je dálkový ovladač Přiřaďte skladbám, o které máte mimořádný zájem, hodnocení stisknutím tlačítek + a -.
nastaven jako místnost A se všemi
přepínači ve spodní poloze. Systém bude pokračovat ve výběru ze všech uložených hudebních skladeb bez ohledu na to, které z
výše uvedených akcí během poslechu provádíte. Vaše předvolba tyto reakce zaznamenává a systém
Nastavení pro dálkový ovladač Bose® se tak učí, zda má určitý druh hudby přehrávat více či méně často. U skladeb, které jste hodnotili
link v jiné místnosti záporně, existuje jen malá pravděpodobnost, že je uslyšíte v budoucnu. Pouze vymazáním skladby ze
Polohy přepínačů 1-4 se musejí shodovat s systému však zajistíte, že daná skladba nebude přehrávána již nikdy.
polohami přepínačů v hlavním dálkovém
ovladači. Poznámka: Chcete-li pojmenovat některou předvolbu nebo ze systému odstranit skladbu, vyberte
Nastavte přepínače 5-9 na místnost, ve odpovídající položku v systémové nabídce. Více informací naleznete v článku "Nastavení parametrů
které budete používat dálkový ovladač uložených kompaktních CD disků" na straně.
Bose® link.
Využití inteligence systému
Nastavení ozvučení další místnosti
Tento systém během ukládání a zpracování skladeb z kompaktních CD disků získává informace o
DVD systém domácí zábavy LIFESTYLE je schopen přivést zvuk do více místností současně. Může skladbách z interní hudební databáze. Tato data obsahují názvy jednotlivých skladeb, jméno
do těchto místností dokonce i přivést zvuk ze dvou různých zdrojů (například z CD přehrávače, účinkujícího umělce, hudební styl (žánr) a další významné informace, které pomáhají charakterizovat
AM/FM tuneru, magnetofonu nebo externí komponenty - AUX) pomocí dvou nezávislých "toků". oblíbenou hudbu.
V dalších místnostech osazených reproduktory (mimo hlavní místnost, ve které se nachází mediální Další výhoda spočívá v tom, že společnost Bose vydává aktualizační disky, které hudební databáze
centrum) můžete vybrat libovolný z těchto dvou zdrojů a dosáhnout tak úplné nezávislosti. Pokud je udržují v aktuálním stavu. Uvedené informace budou tak k dispozici u i vašich nejnovějších
systém v hlavní místnosti zapnutý, posluchači v dalších místnostech mohou poslouchat stejný nebo kompaktních disků.
také zcela odlišný program.
Jediný systém LIFESTYLE schopný ozvučit až 14 dalších místností zvukem Bose zaplní hudbou celý Odeslání registrační karty přiložené u tohoto systému je velmi důležité. (Jak je uvedeno v této kartě,
váš obytný prostor. registraci lze provést také on-line). Po zaregistrování pomocí kterékoli z těchto metod budete

Výrobky kompatibilní s protokolem Bose® link usnadňují rozhodnutí identifikováni jako majitel systému s nárokem na obdržení aktualizace databáze nebo softwaru. Data z
každého disku jsou do systému kopírována automaticky při vložení do mechaniky.
Síť Bose® link, představující jednu z možností ozvučení celého domova (včetně venkovních prostorů),
vzájemně propojuje všechna zařízení a nabízí širokou škálu výrobků Bose vysoké kvality pro použití v Nezapomeňte vyplnit registrační kartu nebo on-line formulář a odeslat do firmy Bose.
jiných místnostech.
Kromě pouhého ukládání dat pro další použití tento systém umožňuje provádět jejich úpravy tak, aby
K těmto výrobkům patří: systémy Bose Wave radio/CD Series II nebo 3*2*1 Series II, aktivní lépe odrážely váš vztah k hudbě. Pokud je například daný kompaktní CD disk podle vložených dat
reproduktory a pasivní reproduktory pro venkovní i vnitřní použití. Síťové výrobky dále zahrnují klasifikován jako "světová hudba" a vy jej považujete za součást své sbírky latinské hudby, můžete
zesilovače různých jmenovitých výkonů a dokonalé propojovací kabely a adaptéry na realizaci žánr tohoto kompaktního CD disku změnit. Systém umožňuje také přidávání hudebních informací o
ozvučovacího systému. A zakoupením dálkového ovladače Bose link do každé další místnosti se libovolných kompaktních CD discích, které v databázi nejsou obsaženy (byly vytvořeny například
správa vašeho systému ozvučení celého domova stane rychlou a jednoduchou záležitostí. Uvnitř doma nebo pro nekomerční účely), čímž se stávají součástí archivu a zobrazují se v požadované
těchto dálkových ovladačů se nachází jeden malý přepínač umožňující definovat, které místnosti podobě.
budou jako skupina sdílet programový tok s hlavní místností a ve které další místnosti nebo skupině
místností bude reprodukován alternativní hudební tok. Podrobnosti o tom, jaké informace lze přidávat, měnit a o způsobu provádění těchto změn naleznete v
článku "Nastavení parametrů uložených kompaktních CD disků" na straně 40.
Pro další zvýšení všestrannosti budete možná chtít používat dálkový ovladač hudebního centra
PERSONAL II v dalších místnostech. Tento pokročilý dálkový ovladač je kromě schopnosti volby 10
programových toků bez nutnosti nastavení přepínačů vybaven LCD displejem sdělujícím, jaká hudba
se v obou tocích přehrává. Přepínání toků lze tedy provádět velmi snadno v případě potřeby.

Volbu usnadňuje symbol Bose® link na kartónech (u výše uvedených výrobků). Dálkový ovladač
Bose® link také nabízí podrobné pokyny týkající se používání těchto výrobků v systému bez ohledu na
to, který z nich si vyberete.

53

BaSys CSOvládací prvky a funkce Dodatky
BaSys CS
Dálkový ovladač Péče o dálkový ovladač

Pokročilý dálkový ovladač používající radiový signál, který je součástí dodávky systému LIFESTYLE, Pravidelná údržba dálkového ovladače obnáší pouze výměnu baterií v případě potřeby. Dálkový
lze používat takřka v libovolném místě vašeho domova. Stačí pouze stisknout libovolné tlačítko; ovladač však může vyžadovat také změnu nastavení přepínačů uvnitř bateriového prostoru; tuto
dálkový ovladač není nutné na systém zaměřovat. změnu bude pravděpodobně nutné provést také u dalších dálkových ovladačů používaných v jiných
místnostech. Více informací naleznete v článku "Nastavení přepínačů dálkového ovladače "Bose®
Vypínání napájení a zvukového výstupu link" na straně 54.

Toto tlačítko slouží k zapínání a k vypínání systému a k výběru Výměna baterií v dálkovém ovladači
naposledy používaného zdroje signálu. Pokud dálkový ovladač přestane fungovat nebo pokud se sníží jeho pracovní dosah, vyměňte všechny
Toto tlačítko provádí vypnutí zvukového signálu všech jeho čtyři baterie.
připojených reproduktorů (hlavních reproduktorů a reproduktorů v 1. Vysuňte kryt bateriového prostoru dálkového ovladače (obr.23).
dalších místnostech). 2. Vložte dovnitř čtyři baterie typu AAA nebo IEC-LR3 o napětí 1,5V - viz obrázek. Dbejte na
Toto tlačítko slouží k zapínání a k vypínání zvukového výstupu v
aktuální místnosti. správnou orientaci kladného (+) a záporného (-) pólu v souladu s vyznačením uvnitř prostoru.
Volba zdrojů signálu a vstupů 3. Zasuňte kryt bateriového prostoru zpět do původní polohy.

Toto tlačítko slouží k zapínání systému a k aktivaci systému Obrázek 23
inteligentního přehrávání uMusicTM pro uložené kompaktní CD Vložení baterií do dálkového ovladače
disky. Tato funkce má prioritu před režimy uložených
kompaktních CD disků. Změna nastavení domácího kódu
Toto tlačítko slouží k zapínání systému a k výběru vestavěného Každý dálkový ovladač LIFESTYLE používá tzv. domácí kód, který odpovídá domácímu kódu
přehrávače disků jako zdroje signálu. nastavenému v mediálním centru a umožňuje vzájemnou komunikaci těchto zařízení. Pokud vznikne
Toto tlačítko slouží k zapínání systému a k výběru vestavěného konflikt tohoto systému s jiným, blízkým systémem LIFESTYLE, můžete snadno zadat nový domácí
FM/AM tuneru jako zdroje signálu s naladění poslední stanice. kód tohoto mediálního centra a jeho dálkového ovladače (ovladačů) podle následujícího postupu:
Během zapnutí tuneru toto tlačítko provádí přepínání pásem FM Na dálkovém ovladači:
a AM. 1. Otevřete kryt bateriového prostoru a vyhledejte dva miniaturní přepínače (obr.24 na).
Toto tlačítko slouží k zapínání systému a k vybrání linkového 2. Nastavte jeden nebo více přepínačů 1,2,3 nebo 4 do opačné polohy vzhledem k aktuální poloze -
zdroje (AUX) připojeného k mediálnímu centru.
Toto tlačítko slouží k zapínání systému a k vybrání televizoru tento úkon provedete pomocí kancelářské svorky, hrotu kuličkového pera nebo jiného podobného
připojeného k mediálnímu centru jako zdroje signálu. předmětu.
Toto tlačítko lze používat také k zapínání a k vypínání televizoru, Poznámka: NEMĚŇTE nastavení žádných jiných přepínačů. Změna nastavení jiných přepínačů
pokud byl dálkový ovladač na tuto funkci nastaven*. může vyřadit dálkový ovladač z činnosti.
Toto tlačítko lze používat také k procházení vstupů televizoru a 3. Navraťte kryt bateriového prostoru do původní polohy.
vybrání vstupu, který bude použit k připojení mediálního centra k
televizoru, pokud byl dálkový ovladač na tuto funkci nastaven. Na mediálním centru:
Toto tlačítko slouží k zapínání systému a k vybrání přijímače 1. Zdvihněte dvířka mediálního centra a stiskněte tlačítko All Off.
kabelové nebo satelitní televize připojeného k mediálnímu centru 2. Stiskněte a podržte tlačítko Enter. Na displeji mediálního centra se zobrazí aktuální domácí kód v
jako zdroje signálu.
Toto tlačítko lze používat také k zapínání/vypínání přijímače podobě čtyř obdélníků, které představují jednotlivé polohy přepínačů 1 až 4:
kabelové nebo satelitní televize, pokud byl dálkový ovladač na
tuto funkci dříve nastaven*. Přepínače 1-4 dole = 0 0 0 0 (aktuální domácí kód)
Toto tlačítko slouží k zapínání systému a k vybrání 3. Podržte tlačítko Enter a stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači. Na displeji mediálního
videorekordéru připojeného k mediálnímu centru jako zdroje
signálu. centra se zobrazí nový domácí kód, který potvrzuje rozpoznání nového kódu:
Toto tlačítko lze používat také k zapínání/vypínání
videorekordéru, pokud byl dálkový ovladač na tuto funkci dříve Přepínač 1 nahoře, 2 dole, 3 nahoře a 4 dole = 1 0 1 0 (nový domácí kód)
nastaven*. 4. Uvolněte tlačítko Enter; systém zůstává vypnutý.

* Dálkový ovladač systému LIFESTYLE lze nastavit na ovládání televizoru, přijímače kabelové nebo satelitní 52
televize nebo videorekordéru tak, aby tyto přístroje zapínal a vypínal. Informace o způsobu provedení nastavení
naleznete v článku "Ovládání dalších komponent pomocí dálkového ovladače tohoto systému" na straně 27. Do
té doby provádějte zapínání televizoru nebo jiné komponenty pomocí jejího tlačítka nebo dálkového ovladače.

11

Nastavení úrovně omezení a zadání hesel Ovládání nabídky a výběr programů
BaSys CS
BaSys CSZapněte televizor a vyberte správný vstup odpovídající mediálnímu centru. Stiskněte tlačítkona Toto tlačítko slouží k aktivaci knihovny uložených kompaktních
CD disků.
dálkovém ovladači LIFESTYLE. Toto tlačítko slouží k zapínání a k vypínání nabídky nastavení
pro aktuální zdroj signálu.
Po zobrazení systémové nabídky na obrazovce televizoru proveďte následující postup: Toto tlačítko slouží k zapínání a k vypínání systémové nabídky.

1. Přechodem na položku DVD Lock zobrazte náhled jednotlivých funkcí (viz obr.22). Toto tlačítko slouží k zapínání a k vypínání nabídky aktuálně
vloženého DVD disku a k zapínání hlavní nabídky přijímače
2. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů nebo tlačítka přejděte do aktivního zobrazení podnabídek, satelitní nebo kabelové televize.
Toto tlačítko slouží k zobrazení elektronického průvodce
jejichž vzhled je odlišný od náhledového okna. televizními programy*.
Toto tlačítko slouží k ukončení nabídky nastavení, ukončení
3. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači LIFESTYLE zadejte čtyři číslice do prázdných systémové nabídky, okna knihovny a informačního okna.
Toto tlačítko dále slouží k ukončení zobrazení elektronických
polí hesla. televizních programů.
Tato tlačítka slouží k přelaďování A/M/FM tuneru na sousední
4. Potvrďte provedenou volbu stisknutím tlačítka . vyšší nebo nižší kmitočet; dále se používá k výběru předchozí
nebo další položky v seznamu nabídky.
5. Zadejte znovu stejné čtyři číslice do nových prázdných polí a potvrďte znovu volbu stisknutím
Toto tlačítko slouží ke vstupu do nabídky nižší úrovně nebo k
tlačítka . potvrzení výběru položky nabídky.

6. Vyberte položku Lock Discs Rated Above (Blokovat disky s klasifikací nad zadanou úroveň). Toto tlačítko slouží k pohybu nahoru, dolů, doleva nebo doprava
v nabídce nebo v okně.
7. Procházením seznamu nahoru a dolů vyberte požadovanou úroveň omezení.
Tato sada tlačítek se používá k volbě kapitoly na DVD disku,
8. Stisknutím tlačítka nebo tlačítka se šipkou doleva potvrďte výběr a ukončete zobrazení skladby na kompaktním CD disku, TV kanálu nebo uložené
hudební předvolby odpovídající stisknutému číslu.
výběrového seznamu. Toto tlačítko se dále používá ke změně nastavení položek
systémové nabídky a nabídky nastavení tam, kde má číselná
51 změna význam.
Toto tlačítko slouží k přechodu na dříve vybraný televizní kanál*.

Toto tlačítko slouží k zobrazení nebo skrytí informačního okna
přijímače kabelové nebo satelitní televize, pokud je k dispozici.
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka (dokud příslušná změna
nebude patrná) dojde k zobrazení nebo skrytí informací o
skladbě na displeji mediálního centra.
Pokud je na televizoru vybrán vstup, ke kterému je připojeno
mediální centrum, pak stisknutím tohoto tlačítka dojde k
zobrazení okna na obrazovce televizoru. V tomto okně se
zobrazují podrobné informace o přehrávaných uložených
skladbách. Stisknutím tlačítka Info budou tyto informace střídavě
zapínány/vypínány; každým stisknutím tohoto tlačítka dojde k
posunutí rolujících se informací na displeji mediálního centra.

* Televizor, přijímač kabelové nebo satelitní televize musí být těmito funkcemi vybaven.

12

Výběr položek Možnosti blokování DVD disků

Toto tlačítko slouží k postupu na sousední rozhlasovou stanici se silným
signálem směrem vzad nebo vpřed, k přechodu na následující nebo
předchozí skladbu na CD disku, kapitolu na DVD disku nebo na uloženou
hudební skladbu.
Toto tlačítko slouží k přechodu na předchozí nebo následující CD
skladbu, kapitolu na DVD disku, předvolbu rozhlasové stanice (NIKOLI
uloženou hudební předvolbu) nebo televizní kanál.
BaSys CS Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE, v systémové nabídce přejděte na položku
BaSys CS
DVD Lock (Možnosti blokování DVD disků) a zobrazte náhled jednotlivých funkcí. Stisknutím tlačítka

se šipkou dolů přejděte do aktivního zobrazení podnabídek.

Obrázek 22
Náhled funkcí blokování DVD disku

Toto tlačítko slouží ke snižování nebo zvyšování hlasitosti aktuálního
zdroje signálu.
Stisknutím strany + dojde ke zrušení vypnutí zvukového výstupu
aktuálního zdroje (pokud byl dříve vypnut) pouze v aktuální místnosti.
Stisknutím strany - tlačítka dojde ke snížení hlasitosti.
Možnosti přehrávání

Prvních šest tlačítek definovaných v následujícím popisu je určeno pouze pro systém

LIFESTYLE. Ostatní tlačítka s výjimkou tlačítek a lze používat k ovládání Aktivní položka Výchozí nastavení Účinek nastavení
videorekordéru nebo DVD rekordéru, pokud byl dálkový ovladač na tuto funkci nastaven. a možnosti
Change Password
Toto tlačítko slouží k aktivaci systému inteligentního přehrávání uMusicTM (Změna hesla) ---- Vytvoření nového 4-místného hesla pro omezení
pro uložený zdroj a ruší všechny dříve vybrané režimy. Create Password přístupu k filmům s určitou klasifikací.
Toto tlačítko provádí přiřazení záporného (-) nebo kladného (+) (Vytvoření hesla - tato položka se
hodnocení uložené přehrávané hudbě. V případě zadání záporného zobrazí pouze tehdy, pokud heslo ---- Vytvoření 4-místného hesla pro omezení přístupu k
hodnocení bude provede okamžitý přechod na novou skladbu. Více nebylo dosud zadáno) filmům s určitou klasifikací.
informací o hodnocení uložených hudebních skladeb naleznete v článku Confirm Password
"Urychlení procesu učení aktivním reagováním na přehrávané skladby" (Potvrzení hesla) ---- Nové zadání 4-místného hesla.
na straně 20. Lock Unrated Discs
Toto tlačítko slouží k zařazení do fronty a k následnému přehrávání (Blokovat neklasifikované disky) Vypnuto Na neklasifikované DVD disky se nebude vztahovat
uložené hudební skladby, která se nejvíce blíží stylu aktuální skladby. Zapnuto žádné omezení.
Lock Discs Rated Above
Toto tlačítko je určeno k zahájení přehrávání skladeb na konkrétním (Blokovat disky s klasifikací nad Omezení přístupu ke sledování neklasifikovaných titulů
zadanou úroveň) po zadání hesla.
kompaktním CD disku, pokud je stisknuto ihned před stisknutím číselných 1 až 8 Zamezení sledování disků s klasifikací nad zadanou
úroveň po vytvoření hesla.
tlačítek odpovídajících uloženému kompaktnímu CD disku.

Toto tlačítko slouží k přehrávání všech skladeb zařazených v hracím

seznamu, pokud existuje; toto tlačítko lze používat ve spojení s dalšími

funkcemi přehrávání, například s tlačítkem .

Více informací o způsobu používání hracího seznamu naleznete v článku

"Seřazení skladeb pro přehrávání pomocí hracího seznamu" na straně

21.

Toto tlačítko slouží k přechodu od naposledy přehrávané skladby na Používání dětského zámku

první skladbu originálního kompaktního CD disku a k zahájení přehrávání

tohoto kompaktního disku od začátku. Funkce dětského zámku systému LIFESTYLE umožňuje omezit sledování filmů na DVD discích s
určitou klasifikací. Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte nejprve zadat úroveň omezení a založit heslo
Toto tlačítko slouží k zastavení přehrávání kompaktního CD disku, DVD v kategorii DVD Lock (Možnosti blokování DVD disků) systémové nabídky.
Zadané heslo zamezuje neoprávněnému sledování programů z DVD disků, jejichž klasifikace je vyšší,
disku nebo uložených hudebních skladeb. U disků DVD a VCD systém než nastavená úroveň omezení. K dispozici je výběr z celkem 8 úrovní hodnocení filmů, která
odpovídají klasifikaci podle Americké filmové asociace MPAA - viz následující tabulka.
zaznamenává bod ukončení přehrávání hudby. Opětovným stisknutím

tohoto tlačítka dojde k vymazání uloženého místa z paměti.

Toto tlačítko slouží k přerušení přehrávání kompaktního CD disku, DVD

disku nebo uložených hudebních skladeb pauzou. Nastavení dětského zámku Hodnocení podle MPAA Okruh diváků

Toto tlačítko slouží k zahájení přehrávání kompaktního CD disku, DVD 8 Žádný

disku nebo uložených hudebních skladeb. 7 NC-17 Dospělí diváci

Toto tlačítko slouží k přechodu na začátek předchozí nebo následující 6 R Vyzrálí diváci

skladby a k nastavení rychlosti přehrávání DVD disku. Podržením a 5 Vyzrálí mladiství diváci

stisknutím bude zahájeno procházení aktuálního kompaktního CD disku

nebo disku se soubory MP3 směrem vzad nebo vpřed. 4 PG-13 Mladiství diváci

Toto tlačítko slouží k přehrávání skladeb na kompaktním CD disku v 3 PG Vyzrálí mladí diváci

náhodném pořadí; opětovným stisknutím tlačítka Shuffle bude tato 2 Většina diváků

funkce zrušena. 1 G Všeobecná skupina

Toto tlačítko slouží k opakovanému přehrávání celého kompaktního disku Například vybráním úrovně dětského zámku č.4 omezíte přístup ke všem filmům s klasifikací nad

nebo skladby, kapitoly nebo titulu na DVD disku; opětovným stisknutím PG-13. Videoprogramy s klasifikací nad tuto úroveň lze sledovat pouze po zadání hesla.

tlačítka Repeat bude tato funkce zrušena. Zadané heslo také zabraňuje ostatním osobám v provádění neoprávněných změn nastavení dětského

zámku.

13 50

Možnosti dálkového ovládání Pokud dálkový ovladač nefunguje podle očekávání..
BaSys CS Pokud tento systém nereaguje na stisknutí odpovídajícího tlačítka na dálkovém ovladači,
BaSys CSStiskněte tlačítkona dálkovém ovladači LIFESTYLE, v systémové nabídce přejděte na položku pravděpodobně došlo k vybití baterií. Informace o typu používaných baterií a způsobu jejich výměny
naleznete v článku "Výměna baterií v dálkovém ovladači" na straně 52.
Remote Control (Možnosti dálkového ovládání) a zobrazte náhled jednotlivých funkcí. Stisknutím V některých budovách mohou vznikat tzv. "mrtvé zóny", ve kterých dálkový ovladač nevykazuje
efektivní funkci. Pokud takováto situace nastane, přesuňte dálkový ovladač o několik metrů dále a
tlačítka se šipkou dolů přejděte do aktivního zobrazení podnabídek. zopakujte pokus. Dále dbejte na to, aby kabel přivádějící energii do mediálního centra, který zároveň
obsahuje anténu dálkového ovládání, byl natažen na svou plnou délku a byl oddělen od ostatních
Obrázek 21 napájecích kabelů. Pokud tato opatření nepomáhají, přemístěte mediální centrum o několik metrů
Náhled funkcí dálkového ovládání blíže k místu, kde na povely lépe reaguje.
Pokud jsou baterie čerstvé a výše uvedená doporučení o "mrtvých zónách" jsou neúčinná, bude
Aktivní položka Výchozí nastavení a Účinek nastavení pravděpodobně nutné použít prodlužovací anténu. Tuto prodlužovací anténu si vyžádejte v
možnosti zákaznickém servisu Bose® na adrese přiložené u tohoto systému.
IR Control
(Režim infračerveného ovládání) Vypnuto Systém nelze ovládat pomocí jiného Mediální centrum
infračerveného dálkového ovladače, ani nevysílá
TV Tuner infračervené povely pro učení jiného dálkového Talíř diskové mechaniky a systémové ovládací prvky se nacházejí pod dvířky předního panelu
ovladače. mediálního centra. Napravo od ovládacích prvků je umístěn displej (obr.1).
TV Brand Vysílač infračerveného signálu umístěný pod ovládacími prvky mediálního centra umožňuje ovládání
(Značka televizoru) Učení Systém v závislosti na stisknutí tlačítek na dalších komponent pomocí dálkového ovladače LIFESTYLE. Tento vysílač neblokujte, aby byla
TV Device Code zaručena přímá cesta signálu k dalším komponentám systému nebo k odrazovým plochám v
(Kód televizoru) dálkovém ovladači LIFESTYLE vysílá místnosti.
VCR Brand infračervené ovládací povely, které naučí jiný Obrázek 1
(Značka videorekordéru) dálkový ovladač ovládat systém. Přední pohled na
Zapnuto Systém přijímá infračervené ovládací povely z mediální centrum
VCR Device Code jiného dálkového ovladače, který se jej naučil
(Kód videorekordéru) ovládat. Okénko displeje
CBL/SAT Device V okénku displeje mediálního centra se zobrazuje stav systému včetně aktuálně přehrávaného zdroje
(Přijímač kabelové/satelitní televize) CBL/SAT Vybrané zařízení plní úlohu kanálového tuneru pro signálu, podrobností o daném programu a vybrané možnosti (obr.2).
CBL/SAT Brand TV, VCR televizor a další videokomponenty. Obrázek 2
(Značka přijímače kabelové/satelitní Příklad informací
televize) Název značky Definice značky televizoru pro ovládání dálkovým zobrazujících se na
CBL/SAT Device Code displeji mediálního centra
(Kód přijímače kabelové/satelitní ovladačem LIFESTYLE. Položky nabídky nastavení nebo hlášení se na displeji mohou zobrazovat rolováním, aby byly viditelné
televize) informace, které přesahují rozsah dvou dostupných řádků.
AUX Device Číslo kódu Definice infračerveného kódu odesílaného
(Externí komponenta) systémem do televizoru. 14

AUX Brand Název značky Definice značky videorekordéru nebo DVD
(Značka externí komponenty) rekordéru pro ovládání dálkovým ovladačem
AUX Device Code
(Kód externí komponenty) LIFESTYLE.

Číslo kódu Definice infračerveného kódu odesílaného
systémem do videorekordéru.

Kabel Definice jednoho ze dvou příjmových zařízení
Satelit ovládaných dálkovým ovladačem LIFESTYLE.

Název značky Definice značky přijímače kabelové nebo satelitní
televize pro ovládání dálkovým ovladačem

LIFESTYLE.

Číslo kódu Definice infračerveného kódu odesílaného
systémem do přijímače kabelové nebo satelitní
televize.

Měnič Stanovení typu zařízení, které bude ovládat
Satelit, Kabel, dálkový ovladač LIFESTYLE, pokud je jako zdroj
DVR, TV, VCR signálu vybrána externí komponenta (AUX).

Název značky Definice značky externího zařízení (AUX) pro
ovládání pomocí dálkového ovladače.

Číslo kódu Definice infračerveného kódu odesílaného
systémem do externí komponenty (AUX).

49

Světelné indikátory Možnosti mediálního centra
BaSys CS
BaSys CSShuffleTento indikátor svítí během přehrávání skladeb na kompaktním CD disku, disku se Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE, v systémové nabídce přejděte na položku
soubory MP3 nebo ve složce se soubory MP3 v náhodném pořadí.
Repeat Media Center (Možnosti mediálního centra) a zobrazte náhled jednotlivých funkcí. Stisknutím tlačítka
Tento indikátor svítí, pokud je u aktuálně přehrávané skladby nebo disku nastaveno
Disc opakování. se šipkou dolů přejděte do aktivního zobrazení podnabídek.
Track
Storing Tento indikátor svítí, pokud probíhá přehrávání disku vloženého v zásobníku. Obrázek 20
Náhled funkcí mediálního centra
Tento indikátor svítí během přehrávání skladby.

Tento svítí během ukládání skladeb na kompaktním CD disku.

Tento indikátor se krátce rozsvítí během příjmu povelu dálkového ovládání.

Ovládací prvky Aktivní položka Výchozí nastavení a Účinek nastavení

V následujícím seznamu je popsáno devět ovládacích tlačítek a jejich funkce. možnosti
Toto tlačítko slouží k zapínání a k vypínání systému pouze v hlavní
místnosti. Po zapnutí systému bude vybrán naposledy použitý zdroj Display Brightness 4 Středně silný jas displeje mediálního
signálu.
Toto tlačítko slouží k vypnutí systému a všech připojených reproduktorů (Jas displeje) 1 až 4 centra.
(ve všech místnostech).
Toto tlačítko slouží k otevírání/zavírání talíře diskové mechaniky. Ztmavení nebo zesvětlení displeje

Toto tlačítko slouží k postupnému procházení všech dostupných zdrojů mediálního centra (4 = nejjasnější)
signálu.
Toto tlačítko slouží k zahájení přehrávání DVD disku, pokud se volba Display Language Angličtina, Dánština, Obrazovkové nabídky se zobrazují ve
příslušné funkce zobrazuje na obrazovce. Při vypnutém systému toto
tlačítko provádí resetování domácího kódu dálkového ovládání. Ve (Jazyk nabídky) Němčina, Španělština, vybraném jazyce.
spojení s tlačítkem Store toto tlačítko slouží k procházení jednotlivými
možnostmi systémových nastavení na displeji mediálního centra. Francouzština, Italština,
Toto tlačítko slouží k odstranění předvolby rozhlasové stanice.
Holandština, Švédština
Toto tlačítko slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku systému a ke zrušení
vypnutí zvukového výstupu reproduktorů, pokud byl dosud vypnut. Optical Source Žádný Pomocí optického kabelu není přijímán
Toto tlačítko slouží ke snížení hlasitosti systému, avšak bez zrušení
vypnutí zvukového výstupu daného zdroje. (Zdroj optického digitálního signálu) TV, VCR, CLB/SAT, žádný digitální signál.
Toto tlačítko slouží ke zkopírování skladeb z aktuálního kompaktního CD
disku na vnitřní pevný disk. . Při vypnutém systému toto tlačítko provádí AUX Příjem digitálního signálu pomocí
resetování domácího kódu dálkového ovládání. Ve spojení s tlačítkem
Erase toto tlačítko slouží k procházení jednotlivými možnostmi optického kabelu vybraného zdroje.
systémových nastavení na displeji mediálního centra.
Digital Audio Format Originál Signály vstupující do zásuvek digitálního

(Formát digitálních zvukových dat) signálu na zadním panelu nejsou

podrobeny žádnému zpracování.

Zvýšení kompatibility digitálních

PCM zvukových dat s jinými zařízeními.

Tuner Spacing USA, Evropa Nastavení odstupu kanálů rozhlasových

(Odstup kanálů tuneru) stanic AM/FM podle vybrané normy.
uMusicTM Preset
(Předvolby systému uMusicTM) 1 Vybraná předvolba
2,3,4,5,6,7,8,9

Preset Action Úprava názvu Vybráním této položky se zobrazí okno

(Manipulace s předvolbami) úprav, ve kterém je možné pojmenovat

Vyprázdnění hracího nebo přejmenovat výše vybranou

seznamu předvolbu.

Odstranění všech skladeb ze

systémového hracího seznamu.

Vymazání hodnocení Odstranění všech uložených hodnocení

spojených s výše vybranou předvolbou.

Restore Settings Ne Provoz systému se řídí uživatelskými

(Obnovení výchozích nastavení) Ano nastaveními (pokud byla provedena).

Přepsání uživatelských nastavení a

úprav originálními továrními

nastaveními.

15 48

Aktivní položka Výchozí nastavení a Účinek nastavení Komponentový videosignál nebo progresivní rozklad: aktivace požadované
možnosti možnosti
Progressive Scan
(Progresivní rozklad - viz výše Zapnuto Snímky na obrazovce se střídají Pokud je mezi mediálním centrem a televizorem provedeno propojení komponentového videosignálu,
uvedenou poznámku). Vypnuto standardním způsobem. je nutné provést aktivaci podle dále uvedeného postupu.
Při vypnutém mediálním centru proveďte následující postup pomocí ovládacích prvků na jeho předním
Snímky na obrazovce se střídají panelu:
pokročilým způsobem (televizor musí 1. Stiskněte a podržte tlačítko Enter na mediálním centru.
tuto funkci podporovat). 2. Podržte tlačítko Enter a stiskněte tlačítko Store. Při každém stisknutí tlačítka Store se na displeji

mediálního centra zobrazí výběrová položka.
3. Jakmile se na displeji zobrazí položka Video, uvolněte tlačítka Store a Enter.
4. Pomocí tlačítek Volume V nebo W procházejte jednotlivými možnostmi položky Video.
5. Zastavte procházení, jakmile se zobrazí požadovaná volba.

Pokud používáte připojení pouze komponentového videosignálu, vyberte jednu z
následujících možností:
- NTSC COMPONENT (v Severní Americe)
- PAL COMPONENT (mimo Severní Ameriku)

Pokud používáte připojení komponentového videosignálu a zároveň signálu s progresivním
rozkladem, vyberte možnost NTSC PROGRESSIVE.

Poznámka: Tento systém nepodporuje signál s progresivním rozkladem v normě PAL.
BaSys CSPoznámka: Informace o používání televizního snímače naleznete v článku "Instalace snímače
BaSys CSzapnutí/vypnutí televizoru" v instalačním manuálu.

6. Po provedení správné volby ji potvrďte stisknutím tlačítka Store a ukončete zobrazení možností
položky Video.

Systém je nyní připraven poskytnout videosignál v upřednostňované kvalitě.

Ovládání a provoz systému

Některé základní postupy ovládání systému pro dosažení požadovaných
výsledků

Zapnutí systému

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Nebo:

Stiskněte tlačítko On/Off na mediálním centru. Nebo:

Stiskněte tlačítko nebo na dálkovém ovladači. Tím dojde k zapnutí

systému a k vybrání zdroje signálu. Po uložení hudebních skladeb do systému LIFESTYLE můžete

tímto způsobem používat také tlačítko .

Chcete-li k tomuto systému připojit také televizor a další komponenty, přečtěte si dále uvedené

poznámky, které pomáhají k dosažení hladké společné funkce všech komponent v systému.

Poznámka: Informace o způsobu nastavení dálkového ovladače na ovládání další komponent
naleznete v článku "Ovládání dalších komponent systému pomocí tohoto dálkového ovladače" na
straně 27.

Zapnutí dalších komponent

Zapnutí provedete podle následujícího postupu:
1. Zapněte systém.
2. Vyberte požadovaný zdroj signálu.
3. Zapněte zdrojovou komponentu (pokud jde o externí komponentu).
Všechny výše popsané kroky lze provést pomocí dálkového ovladače LIFESTYLE, pokud je
nastaven na ovládání televizoru a dalších komponent. Pomocí tlačítka na dálkovém ovladači zobrazíte
nabídku, ve které lze tato nastavení provést.

47 16

Sledování videoprogramu Funkce nastavení obrazu
BaSys CS
BaSys CSRůzné možnosti instalace vyžadují provedení určitých aktivačních nastavení, jak je popsáno vStiskněte tlačítkona dálkovém ovladači LIFESTYLE, v systémové nabídce přejděte na položku

následujících odstavcích: Video (Nastavení obrazu) a zobrazte náhled jednotlivých funkcí. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů

Přivedení obrazu na televizní obrazovku: přejděte do aktivního zobrazení podnabídek.
- Dbejte na vybrání správného vstupu videosignálu na televizoru (který odpovídá fyzické zásuvce
Obrázek 19 Důležité upozornění:
videovstupu na zadním panelu televizoru, ke které je připojeno mediální centrum). Stiskněte V systémové nabídce NEMĚŇTE
Náhled funkcí na nastavení komponentového videosignálu
tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE (pokud byl dálkový ovladač nastaven na nastavení obrazu nebo progresivního rozkladu - v opačném
případě může dojít k vypnutí obrazu na TV
ovládání televizoru). obrazovce a ke znesnadnění dokončení
nastavení.
Použití propojení komponentového videosignálu: Namísto provádění těchto změn postupujte
podle článku "Komponentový videosignál
- Pokud je mezi televizorem a mediálním centrem provedeno propojení komponentového nebo progresivní rozklad: aktivace
požadované možnosti" na straně 16.
videosignálu, dbejte na provedení odpovídajícího nastavení také na displeji mediálního centra. Do

té doby se při vybrání DVD přehrávače jako zdroje signálu nemusí zobrazovat žádný obraz.

Využití podpory progresivního rozkladu připojeného televizoru:

- Zajistěte propojení komponentového videosignálu nebo televizorem a mediálním centrem.

- Dbejte na nastavení progresivního rozkladu na displeji mediálního centra. Do té doby se při

vybrání DVD přehrávače jako zdroje signálu nemusí zobrazovat žádný obraz.

- Dbejte na to, aby jakákoli další komponenta připojená k mediálnímu centru byla připojena také
pomocí komponentového videoadaptéru.

Poznámka: Více informací o volbě komponentového videosignálu nebo videosignálu s Aktivní položka Výchozí nastavení a Účinek nastavení
progresivním rozkladem na mediálním centru naleznete v článku "Komponentový videosignál nebo
videosignál s progresivním rozkladem: aktivace požadované možnosti" na straně 16. možnosti

TV Power Automaticky Automatické zapnutí televizoru při
(Režim automatického zapínání Ručně vybrání zdroje videosignálu*.

Nastavení parametrů obrazu a zvuku televizoru) Euro Televizor se nebude zapínat

Změny pro konkrétní zdroj signálu: automaticky.

- Stiskněte tlačítko nabídky nastavení ( ) na dálkovém ovladači LIFESTYLE. Většinu Televizor bude reagovat na vstupní

požadovaných nastavení lze provést stisknutím tlačítek se šipkou nahoru a dolů na dálkovém signál v zásuvce SCART.

ovladači a vybráním požadované možnosti zobrazující se na displeji mediálního centra stisknutím TV Power Status TV Not Detected Hlášení: Televizní snímač není

tlačítka Enter. (Stav napájení televizoru) (Televizor nezjištěn) nainstalován nebo není správně

- Chcete-li zobrazit provedená nastavení na obrazovce televizoru, dbejte na to, aby byl televizor (Tuto položku nelze nastavovat). TV On (Televizor umístěn.

zapnutý a aby byl vybrán správný videovstup odpovídající mediálnímu centru. zapnutý) Hlášení: Televizní snímač je

- Podrobné informace o změnách, které lze provést, naleznete v článku "Změna nastavení nainstalován a správně funguje.

parametrů konkrétního zdroje signálu" na straně 33. TV Aspect Ratio Normální Obrazovka s poměrem stran 4:3.

Systémové změny: (Poměr stran televizoru) Širokoúhlý Širokoúhlá obrazovka s poměrem stran

- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE. 16:9.

- Dbejte na to, aby byl zapnutý televizor a vybrán vstup, ke kterému je připojeno mediální centrum. Widescreen DVDs Přeformátování Obraz na DVD disku bude podle potřeby

- Podrobné informace o změnách, které lze provést, naleznete v článku "Změna systémových (Širokoúhlé DVD disky) Bez přeformátování přeformátován tak, aby se vešel na TV

nastavení" na straně 39. obrazovku s poměrem stran 4:3.

Obraz na DVD disku nebude

Používání atraktivních nových funkcí systému LIFESTYLE automaticky přeformátován.

Ihned po nainstalování systému LIFESTYLE a ověření jeho konfigurace pomocí dvou dodávaných Video Connector Kompozitní, S-VIDEO Systém pracuje s připojením
disků můžete používat mnoho jeho funkcí.
Používání nejmodernější funkce - inteligentního systému přehrávání uMusicTM - však vyžaduje uložení (Videokonektor - viz výše uvedenou Komponentový komponentového a/nebo S-Video
skladeb z kompaktních CD disků do systému. Musíte tedy uložit nejméně jeden kompaktní CD disk.
Dosažení maximálních požitků z poslechu uložené hudby však vyžaduje uložení alespoň 20-ti poznámku). signálu k televizoru.
kompaktních disků.
Uložení jednoho disku lze provést velmi jednoduše podle následujícího postupu: Systém pracuje s připojením

Vložte první kompaktní CD disk do mechaniky mediálního centra a zavřete diskový talíř. komponentového signálu k televizoru.
Stiskněte tlačítko Store umístěné na ovládacím panelu mediálního centra.
Chcete-li uložit další kompaktní CD disky, budete pravděpodobně potřebovat další pokyny a Video Black Level Normální Úroveň černé barvy obrazovky je
podrobnosti - více informací naleznete v článku "Přenos hudby do systému" na straně 8.
Podrobný výklad možností pojmenování a přehrávání uložených skladeb naleznete v článku "Vstup do (Úroveň černé) Rozšířená celkově vhodná pro televizory.
hudební knihovny" na straně 22 a "Nastavení parametrů uložených kompaktních CD disků" na straně
40. Snížení úrovně černé barvy obrazovky -

vhodné pro některé televizory.

Video Format NTSC Správné nastavení pro monitory NTSC

(Obrazová norma) PAL (norma pro USA).

Správné nastavení pro monitory PAL

(evropská norma).

17 * Správná funkce této volby je podmíněna nainstalováním a správným umístěním televizního snímače, který
detekuje, zda je televizor zapnutý nebo vypnutý.

46

Aktivní položka Výchozí nastavení Účinek nastavení
BaSys CS Přehrávání uložených hudebních skladeb
BaSys CS a možnosti

TV Analog Input Level Normální Standardní úroveň (hlasitost) signálu

(Vstupní úroveň analogového TV -6, -3,+3,+6 Snížení nebo zvýšení úrovně signálu (za Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud jsou v systému uloženy skladby z
kompaktních CD disků. Podrobnosti týkající se ukládání kompaktních CD disků naleznete v článku
signálu) účelem přizpůsobení úrovním dalších "Přenos hudby do systému" na straně 8.

TV Digital Input Level komponent).

(Vstupní úroveň digitálního TV

signálu) Poznámka: Vstupní úrovně signálů Základní úkony
VCR Analog Input Level externích komponent je výhodné
(Vstupní úroveň analogového přizpůsobit vnitřním úrovním FM tuneru a 1. Stisknutím tlačítka vyberte požadovaný uložený zdroj hudebních skladeb. Pokud je
signálu videorekordéru) CD přehrávače v systému.
VCR Digital Input Level systému vypnutý, dojde stisknutím tohoto tlačítka k jeho zapnutí a k aktivaci režimu inteligentního
přehrávání uMusicTM s vybráním naposledy použité předvolby.
(Vstupní úroveň digitálního signálu
2. Nyní se můžete posadit a poslouchat nebo provést některou z následujících voleb:
videorekordéru)
Vyberte jinou předvolbu stisknutím libovolného z tlačítek 1 až 9.
CBL/SAT Analog Input Level
Pokud na vás mimořádně zapůsobila aktuální skladba, stiskněte tlačítko .
(Vstupní úroveň analogového

signálu přijímače kabelové/satelitní Poznámka: Stisknutí tlačítka - znamená, že daná skladba není oblíbená a sděluje systému
nutnost okamžitého přechodu na následující skladbu. Pokud slyšíte skladbu, která neodpovídá
televize) charakteru vybrané předvolby, přiřaďte ji záporné hodnocení, čímž snížíte pravděpodobnost jejího
opětovného přehrávání. Stisknutí tlačítka + naopak systém považuje za významné sdělení, že aktuální
CBL/SAT Digital Input Level skladba a jí podobné skladby jsou oblíbené a proto je chcete znovu poslouchat.

(Vstupní úroveň digitálního signálu

přijímače kabelové/satelitní

televize)

AUX Analog Input Level

(Vstupní úroveň analogového Chcete-li přehrávat pouze hudbu podobnou aktuální skladbě, stiskněte tlačítko . Systém
prohledá hudební databáze a z uložené sbírky vybere pouze skladby s velmi podobnými vlastnostmi,
signálu zařízení AUX) které odrážejí danou náladu.

AUX Digital Input Level Chcete-li poslouchat další skladby v daném pořadí na stejném kompaktním CD disku, stiskněte

(Vstupní úroveň digitálního signálu

zařízení AUX)

ADAPTiQ® Zapnuto Kalibrace pomocí systému ADAPTiQ® tlačítko .

Vypnuto nebude provedena. Chcete-li přejít na konkrétní kompaktní CD disk a přehrát všechny jeho skladby, stiskněte tlačítko

Použití nastavení systémem ADAPTiQ®

pomocí disku č.2. .

Vymazat Pokud po vybrání této položky dojde do

5-ti sekund ke stisknutí tlačítka Erase v

ovládacích prvcích mediálního centra, Poznámka: Chcete-li rychle vyhledat kompaktní CD disk pro poslech, můžete použít tabulku disků
na konci tohoto manuálu (pokud do ní byly dříve vloženy údaje o CD discích uložených do systému).
nastavení provedená systémem

ADAPTiQ® budou vymazána.

Expansion protokol Bose link Komunikace pouze se síťovými výrobky
(Protokol rozšíření) Starší zařízení podporující protokol Bose® link*.

Tuto položku změňte pouze na Komunikace pouze se zesilovačem Bose

základě pokynů uvedených v SA-1.

uživatelském manuálu dálkového
ovladače Bose® link.

Nastavení provedená systémem ADAPTiQ® jsou nevratná. Obnovení těchto úprav vyžaduje opětovné

použití instalačního disku č.2 a sluchátkové soupravy ADAPTiQ® dodávané k systému. Více informací

o způsobu používání tohoto procesu naleznete v článku "Dokončení instalace" v instalačním manuálu

systému LIFESTYLE.

Tato pokročilá funkce systému LIFESTYLE kompenzuje vliv zařízení, umístění reproduktorů a

poslechové polohy úpravou zvukového výstupu tak, aby vznikla nejlepší reprodukce v daném

poslechovém prostředí.

* Tato síť je schopná se přizpůsobit některým starším výrobkům (nepodporujícím protokol Bose® link), například 18
hudebnímu systému Wave® radio a Acoustic Wave®, avšak s větším omezením funkčnosti v porovnání s
novějšími výrobky Bose® link.

45

Funkce úprav zvuku
BaSys CSMožnosti ovládání
BaSys CSPožadovaný úkon: Akce: Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE, v systémové nabídce přejděte na položku
Přerušení přehrávání aktuální Stiskněte tlačítko
skladby pauzou.. Audio (Úpravy zvuku) a zobrazte náhled jednotlivých funkcí. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů
Obnovení přehrávání...
Zastavení přehrávání skladby... . přejděte do aktivního zobrazení podnabídek.

Přechod na následující skladbu... Stiskněte znovu tlačítko nebo tlačítko . Obrázek 18

Stiskněte jedenkrát tlačítko . Přehrávání od místa Náhled funkcí na úpravy
zvuku

původního zastavení obnovíte stisknutím tlačítka .

Dvojím stisknutím tlačítka zastavíte a resetujete

přehrávání. Stisknutím tlačítka obnovíte přehrávání od

začátku skladby nebo celého kompaktního CD disku.

Stiskněte horní část Nelze používat pro uložené

tlačítka. hudební předvolby.

Přechod na předchozí skladbu... Stiskněte dvakrát nebo jej stiskněte pouze
Opakování skladby...
spodní část tlačítka, jedenkrát, pokud bylo právě

zahájeno přehrávání skladby,

kterou chcete vynechat. Nelze

používat pro uložené hudební

předvolby. Poznámka: Během provádění těchto nastavení je výhodné poslouchat zdroj signálu - některé
provedené změny tak budou ihned patrné a lze je využít pro jemné vyladění příslušných nastavení.
Během přehrávání skladby nebo kompaktního CD disku, který

chcete opakovat, stiskněte tlačítko . Aktivní položka Výchozí nastavení Účinek nastavení
Bass Compensation a možnosti
Postup vzad nebo vpřed... Stiskněte a podržte stranu tlačítka se šipkami (Kompenzace úrovně basů)
0 Normální reprodukce hlubokých kmitočtů
odpovídající požadovanému směru postupu. Treble Compensation -14 až +14 Snížení (-) nebo zvýšení (+) úrovně
(Kompenzace úrovně výšek) (-9 až +6) hlubokých kmitočtů
Zjištění informací o přehrávané Stisknutím tlačítka zobrazíte data o skladbě na
Audio Processing Uvedený rozsah je k dispozici po
skladbě... obrazovce televizoru. Stisknutím a (Zpracování zvukového signálu) provedení kalibrace pomocí systému
(filmový ekvalizér, komprese ADAPTiQ®
podržením tohoto tlačítka dojde vždy dynamického rozsahu, režim
dekódování monofonní stopy) 0 Normální reprodukce vysokých kmitočtů
ke střídavému zapnutí a vypnutí -14 až +14 Snížení (-) nebo zvýšení (+) úrovně
(-9 až +6) vysokých kmitočtů
zobrazení těchto informací na displeji
Uvedený rozsah je k dispozici po
mediálního centra. provedení kalibrace pomocí systému
ADAPTiQ®
Vyhledání požadovaného Stiskněte tlačítko a vyberte vyhledávání podle Automaticky Použití standardního zpracování Bose®
Vlastní nastavení Možnosti zpracování z nabídek nastavení
kompaktního CD disku... některého následujících kritérií: žánr, parametrů pro jednotlivé zdroje signálu.

album, umělec..., které je

nejvhodnější pro kompaktní CD disk,

který chcete poslouchat.

Poslech jednoho druhu hudby nebo Stiskněte tlačítko a vyberte vyhledávání podle

jednoho umělce... některého následujících kritérií: žánr,

umělec..., které je nejvhodnější pro

druh hudby, kterou chcete

poslouchat.

Přidání sklady do seznamu... Stiskněte a během přehrávání dané skladby.

podržte tlačítko

Přehrávání skladeb zařazených do Stiskněte tlačítko .
seznamu...

Definitivní zrušení přehrávání Stiskněte tlačítko a poté v nabídce vyberte položky
požadované skladby... Stored CD (Uložené disky), Track
Action (Manipulace se skladbou) a
Delete Track (Odstranění skladby).

Poznámka: Informace o způsobu provedení rychlých úprav uložených kompaktních CD disků
naleznete v článku "Možnosti nastavení uložených kompaktních CD disků" na straně 36. Informace o
způsobu provedení těchto změn v nabídce naleznete v článku "Způsob zobrazení možností nastavení"
na straně 33.

19 44

Zadání číslice nebo symbolu: Používání pokročilejších možností
1. V levé části okna přejděte na číslo 2 a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadovanou číslici (číslice) stejným způsobem, jakým vybíráte znaky. Hlavní výhoda systému inteligentního přehrávání uMusicTM spočívá v možnosti poslechu široké škály
3. V levé části okna přejděte na číslo 1 a stisknutím tlačítka se navraťte k tabulce písmen titulů soukromé hudební sbírky s výkonným a živým podáním v sestavě více reproduktorů.
Tento systém však přesto nabízí možnosti zúžení výběru za účelem lepšího přiblížení různým
latinské abecedy. charakterům osobnosti.
Zadání speciálního neanglického znaku:
1. V levé části okna přejděte na číslo 3 a stiskněte tlačítko . Využití možností předvoleb
2. Vyberte požadovaný speciální znak (znaky) stejným způsobem, jakým vybíráte ostatní znaky.
3. V levé části okna přejděte na číslo 1 a stisknutím tlačítka se navraťte k tabulce písmen Aby bylo možné využít maxima možností této propracované a všestranné funkce, je nutné nastavit a
používat uložené hudební předvolby, které jsou vyhrazeny pouze pro tento účel.
latinské abecedy. Uložená hudební předvolba je místem, do kterého se v průběhu času zaznamenávají
Uložení textu: upřednostňované hudební styly typické pro různé osoby, činnosti či atmosféry. Každou předvolbu si
1. Přejděte do pole Done (Hotovo) v pravém horním rohu okna. lze představit jako určitou "stanici", kterou si posluchač naladí tak, aby systém mohl "naslouchat"
2. Stisknutím tlačítka potvrďte uložení a ukončete zobrazení okna úprav (Edit Screen). Chcete-li danému stylu a naučit se jej.
BaSys CS
BaSys CSzcela ukončit systémovou nabídku, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE.Poznámka: Pokud své hudební požadavky ukládá do systému více osob v domácnosti, je velmi
Zrušení veškerých provedených úprav: důležité, aby každá z nich používala vlastní předvolbu. Toto rozdělení pomáhá systému rozlišit
Chcete-li zrušit veškeré provedené změny v informačních údajích kompaktního CD disku, vyberte v upřednostňovanou hudbu jednotlivých osob a zamezuje opakovanému přehrávání hudebních skladeb,
systémové nabídce položku CD Action. Vybráním položky Reload CD information (Znovu načíst CD které nechcete poslouchat.
informace) nahradíte provedené změny originálními informacemi z databáze.
Při prvním vybrání možnosti Stored jako zdroje signálu pro poslech (u dosud nepoužívaného
43 systému) systém automaticky zařadí předvolbu č.1 (obr.3). Pokud však byla naposledy použita jiná
předvolba, systém může tuto předvolbu použít.

Obrázek 3

Předvolba č.1 zobrazující
se na displeji mediálního
centra.

Pokud jsou v systému již uloženy skladby z kompaktního CD disk, můžete zahájit poslech s

požadovanou předvolbou podle následujícího postupu:

1. Na dálkovém ovladači LIFESTYLE stiskněte tlačítko .

2. Na displeji mediálního centra zkontrolujte, jaký režim přehrávání je právě aktivní.

Pokud se na displeji zobrazuje nápis UMUSIC, můžete ihned začít poslouchat.

Pokud se na displeji zobrazuje nápis ENCORE, CD#, PLAYLIST nebo WHOLE CD, vypněte

příslušný speciální režim přehrávání stisknutím tlačítka .

3. Poslouchejte hudbu krátkou chvíli.

Povšimněte si, že přehrávání probíhá bez jakéhokoli identifikovatelného pořadí, např. podle dříve

uložených kompaktních disků nebo podle známých umělců či žánrů. Přehrávání připomíná volný tok

skladeb, které jste mohli nebo nemuseli slyšet dříve.

4. Pokud je jako zdroj signálu pro poslech vybrána uložená hudba (Stored), pak stisknutím

libovolného číselného tlačítka 2 až 9 dojde k vybrání jiné předvolby a ke změně typu

přehrávaného hudby.

Poznámka: Jednotlivým předvolbám můžete přiřadit názvy o délce maximálně 8 znaků pro osoby,
které je používají. Informace o způsobu pojmenování předvoleb naleznete v článku "Možnosti
mediálního centra" na straně 48.

Urychlení procesu učení aktivním reagováním na přehrávané skladby

Pokud uslyšíte skladbu, která se vám nelíbí nebo neodpovídá vaší náladě, proveďte následující
postup:

Postupte na následující skladbu stisknutím tlačítka nebo .

Systém zahájí přehrávání následující skladby, vezme na vědomí, že pravděpodobně nemáte náladu

na poslech této skladby a připraví se na další učení.

20

Pokud aktuální skladba svým charakterem neodpovídá vybrané předvolbě, stiskněte tlačítko Používání okna úprav
BaSys CS Chcete-li zobrazit okno úprav, vyberte některou z aktivních položek, které umožňují úpravy. První
BaSys CSzáporného hodnocení (-); systém vaší silně negativní reakci zaznamená a provede okamžitý postuppoložkou tohoto typu ve výše uvedeném seznamu je Album. Výběr potvrďte stisknutím klávesy .

na následující skladbu. Obrázek 17
Okno úprav při prvním
Pokud je daná skladba mimořádná a lze ji hodnotit jako oblíbenou, proveďte následující postup: zobrazení

Stiskněte tlačítko kladného hodnocení (+). Systém zaznamená vaši reakci jako kladnou a bude Způsob zadávání textu
Pomocí okna úprav lze měnit text z hudební databáze systému nebo jej nahrazovat
pokračovat v přehrávání aktuální skladby. Nyní je velmi pravděpodobné, že uslyšíte více skladeb od vlastním textem. Tento text se zobrazuje v horní části okna.
Provedení změn nevyžaduje přechod do textového řádku - chcete-li přidávat další nebo
stejného umělce a ze stejného alba dříve, než od ostatních umělců/alb. zadávat nový text, vyberte odpovídající znaky z tabulky abecedních, číselných nebo
speciálních znaků (v levé části okna jsou k dispozici úrovně 1, 2 nebo 3). Požadovaný znak
Širší klasifikaci vašich oblíbených a neoblíbených skladeb provedete podle následujícího postupu: vyberete pomocí tlačítek se šipkou nahoru, dolů, doleva nebo doprava, výběr potvrdíte
stisknutím tlačítka . Při každém stisknutí tlačítka se v textovém řádku zobrazí
Stiskněte tlačítko , procházejte hudebními skladbami uloženými v systému a přiřaďte jim nově vybraný znak. Po dokončení přejděte do pole Done (Hotovo) v pravém horním rohu a
ukončete zobrazení okna úprav stisknutím tlačítka nebo ukončete systémovou
hodnocení podle žánru, umělce nebo skladeb na kompaktním CD disku. nabídku stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači LIFESTYLE.

Poznámka: Podrobnosti týkající se používání hudební knihovny naleznete v článku "Vstup do Odstranění stávajících znaků z textového řádku:
hudební knihovny" na straně 22. Odstraňování znaků probíhá postupně od pravého kraje směrem doleva.
1. Přejděte dolů na panel odstraňování znaků (Erase).
Seřazení skladeb pro přehrávání pomocí hracího seznamu 2. Odstraňte poslední znak v textovém řádku stisknutím tlačítka .
3. Opakovaným stisknutím tlačítka podle potřeby odstraňte postupně zbývající znaky
Tento systém je vybaven hracím seznamem k okamžitému použití, pomocí kterého můžete vybrané
skladby seřadit v požadovaném pořadí a přehrávat je na povel. příslušného řádku.

Poznámka: Pokud chcete pouze navodit určitou hudební atmosféru, bude pravděpodobně Zadání nového textu nebo rozšíření současného textu:
rychlejší vybrat některou předvolbu a svěřit výběr systému. Písmena zobrazí napravo od současného textu.
1. Přejděte na požadovaný znak a stiskněte tlačítko .
Použití hracího seznamu je výhodné, pokud chcete přehrávat velmi konkrétní druh hudby, například 2. Přejděte na následující znak a stiskněte tlačítko .
oblíbené hity z dovolené.
Vložení mezery mezi slova:
Přidání hudebních skladeb do hracího seznamu: Mezery budou vkládány napravo od posledního znaku v textovém řádku.
Během přehrávání uložené skladby (během vybrání zdroje Stored - uložené skladby), která není 1. Přejděte na mezerník (Space) a stiskněte tlačítko .
2. Přejděte na požadovaný znak a stisknutím tlačítka oddělte začátek následujícího slova.
uložena v hracím seznamu (Playlist) stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači.
Zadání velkého písmene:
Vyhledejte požadované skladby v hudební knihovně (Music Library), poté je postupně přidávejte do První písmeno v novém řádku textu je vždy zadáváno jako velké.
1. Před zadáním požadovaného znaku přejděte do pole Shift a stiskněte tlačítko .
hracího seznamu stisknutím a podržením tlačítka . Můžete také snadno přidat celou sadu 2. Přejděte na požadovaný znak a stiskněte tlačítko .
3. Navraťte se zpět do pole Shift a před vybráním písmene, které nechcete zadat jako velké,
skladeb od jednoho umělce, jednoho žánru nebo z jednoho kompaktního CD disku.
stiskněte klávesu .
Odstranění skladeb z hracího seznamu:
Během přehrávání skladby uložené v hracím seznamu, kterou chcete odstranit, stiskněte a podržte 42

tlačítko .

Vymazání všech skladeb uložených v hracím seznamu:
Chcete-li hrací seznam použít znovu pro jiný účel, může být žádoucí provést odstranění všech

skladeb, které se v něm aktuálně nacházejí. Chcete-li provést rychlé odstranění skladeb, stiskněte

tlačítko na dálkovém ovladači, přejděte na položku Media Center (Mediální centrum) a v této

nabídce přejděte dále na položku uMusic Preset Action (Úprava předvolby uMusic). V seznamu

možností vyberte položku Clear Playlist (Vymazání hracího seznamu).

21

Aktivní položky zobrazené kurzívou uvedené v následující tabulce vlevo se nezobrazují v každé Vstup do hudební knihovny
BaSys CS
BaSys CSnabídce. Představte si následující situaci: Na systému LIFESTYLE posloucháte hudbu - například z

Aktivní položka Výchozí nastavení a možnosti Účinek nastavení rozhlasového vysílání v pásmu FM nebo doprovodnou hudbu k filmu - a najednou se rozhodnete, že

CD# Disk č. 1 nebo vybrané číslo disku Zobrazení nastavení pro kompaktní CD disk chcete slyšet jinou skladbu. Ačkoli víte, že tuto skladbu vlastníte, nevzpomínáte si na její název a její

Pouze indikátor s příslušným číslem v systému. melodii stále vedete v paměti.

Změní se při změně disku, nelze upravovat. Tato situace představuje ideální scénář použití hudební knihovny. Při zapnuté systému a vybrání

CD Action Znovu načíst CD informace Nahrazení uživatelských dat informacemi z uložených skladeb jako zdroje signálu proveďte následující postup:

(Manipulace s Odstranění kompaktního CD disku databáze. 1. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači zobrazte možnosti vyhledání požadované skladby.

kompaktním CD Nutnost potvrzení. Poté dojde k odstranění Na displeji mediálního centra se zobrazí výchozí informace knihovny (obr.4).

diskem) veškerých informací příslušejících tomuto

kompaktnímu CD disku a zobrazení Obrázek 4

informací jiného CD disku. Zobrazení hudební
knihovny na displeji
CD Playback Automaticky Skladby budou přehrávány v normálním mediálního centra.

(Režim přehrávání Svázat všechny skladby pořadí,v náhodném pořadí nebo jednotlivě Pokud je zapnutý televizor a je vybrán vstup videosignálu, pomocí kterého je mediální
centrum připojeno k televizoru, zobrazí se okno knihovny (obr.5).
kompaktního CD Nesvazovat všechny skladby podle vybraného stylu přehrávání (např.
disku) Shuffle, uMusicTM, Whole CD). V tomto okně bude vybrán žánr s připravením k procházení jednotlivými položkami žánrů.
Během pohybu kurzorem a vybírání jednotlivých položek se budou informace na displeji a TV
Skladby budou přehrávány pouze společně obrazovce měnit.
Obrázek 5
a v normálním pořadí.
Hudební knihovna na
Skladby nebudou vždy přehrávány v obrazovce

normálním pořadí a společně.

Genre Rock/Pop, Classica (Klasická Označení stylu hudby na kompaktním CD

(Žánr) hudba), Jazz, disku.

Electronica, World, Latin, Country, Zařazení kompaktního CD disku do vybrané

Rap, Vocal Music (Zpěv), žánrové kategorie.

Gospel/Religious

(Gospel/Duchovní hudba), Blues,

Soundtrack, Folk/Bluegrass,

New Age, Reggae, Easy Listening

(Lehká hudba),

Children (Hudba pro děti),

Spoken/Comedy (Mluvené

slovo/komedie),

Holiday (Dovolená), Other

(Ostatní), Unlabeled (Nezařazeno)

Album Bez výchozího nastavení; závisí Vybráním této položky se zobrazí okno

(Album) na CD úprav.

Artist Bez výchozího nastavení; závisí Vybráním této položky se zobrazí okno 2. Přechod mezi jednotlivými položkami na displeji nebo na obrazovce a jejich výběr provedete podle
následujícího postupu:
(Umělec) na CD úprav. Požadovanou možnost vyberete stisknutím tlačítka se šipkou doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
File Artist As Bez výchozího nastavení; závisí Vybráním této položky se zobrazí okno Stisknutím tlačítka nebo tlačítka se šipkou doleva potvrdíte výběr a navrátíte se zpět do
sloupce vlastností.
(Uložit umělce na CD úprav. Opakujte uvedený postup pro každou požadovanou změnu.
Hudební knihovnu ukončíte stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.
jako) Provedením úprav dojde k přepsání
3. Po zobrazení nových možností proveďte požadovaný výběr.
původních dat umělce.
Poznámka: Více informací o pohybu v obrazovkové nabídce a volbě položek naleznete v článku
Tato položka může obsahovat různé úpravy "Změna systémových nastavení" na straně 39.

údajů umělce.

Track (Skladba) Bez výchozího nastavení; závisí Vybráním této položky se zobrazí okno

na CD úprav.

Zobrazení možností může být podmíněno

stisknutím klávesy .

Track Action Úpravy Vybráním této položky se zobrazí okno

(Manipulace se Odstranit skladbu úprav.

skladbou) Nutné potvrzení. Tato akce odstraní

všechny informace vztahující se ke skladbě.

41 22

Obrázek 6 Způsob provedení změn

Vyhledávání skladeb Změna systémových nastavení v této nabídce se provádí obdobně, jako změna
nejprve podle žánru, poté nastavení pro konkrétní zdroj signálu.
podle umělce
Pomocí vpravo znázorněných výběrových tlačítek se pohybujte v nabídce a
provádějte požadované volby:

Procházením názvů jednotlivých kategorií zobrazíte vždy náhledy příslušných
funkcí.

Chcete-li vybrat kategorii Audio a provést změny, stiskněte tlačítko se šipkou dolů
nebo tlačítko .

Poznámka: Po vstupu do některé funkční kategorie se náhledové okno změní na aktivní okno,
které má mírně odlišný vzhled.

Stisknutím tlačítka se šipkou doleva, doprava, nahoru nebo dolů přejdete na požadovanou
položku.

Stisknutím tlačítka nebo tlačítka se šipkou doleva potvrdíte volbu a navrátíte se ke sloupci
funkcí.

Tyto kroky zopakujte pro všechny požadované změny.
Nabídku nastavení ukončíte stisknutím tlačítka .
BaSys CS4. Po nalezení požadované skladby můžete provést následující akce pomocí dálkového ovladače:
BaSys CS
Zahajte přehrávání skladby (skladeb) stisknutím tlačítka nebo . Nastavení parametrů uložených kompaktních CD disků
Stisknutím tlačítka zobrazíte více informací o vybrané skladbě*.

Stisknutím tlačítka zobrazíte více informací o této skladbě, které můžete libovolně Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE, v systémové nabídce přejděte na položku
upravovat*.
Stored CD (Uložené kompaktní CD disky) a zobrazte náhled jednotlivých funkcí. Stisknutím tlačítka se
Hudební knihovnu ukončíte stisknutím tlačítka .
šipkou dolů přejděte do aktivního zobrazení podnabídek.
Při nalezení jednotlivých skladeb v hudební knihovně stiskněte vždy tlačítko - nebo +, které

nastaví předvolbu na výchozí pozici učení. Poznámka: Tuto volbu lze provést v systémové nabídce pouze tehdy, pokud byly do systému
uloženy hudební skladby z alespoň jednoho kompaktního CD disku. Více informací o ukládání
Přehrávání DVD disku hudebních skladeb naleznete v článku "Přenos hudby do systému" na straně 8.

Dále uvedené symboly představují tlačítka na dálkovém ovladači LIFESTYLE, pokud není uvedeno Obrázek 16
jinak. Náhled funkcí uložených
1. Zapněte televizor. kompaktních CD disků

2. Vyberte DVD přehrávač jako zdroj signálu stisknutím tlačítka . Pokud jej systém vypnutý,
dojde k jeho zapnutí.

3. Zdvihněte přední dvířka mediálního centra a stiskněte tlačítko na jeho ovládacím panelu.
4. Vložte DVD disk do mechaniky (etiketovou stranou nahoru).

5. Zavřete talíř diskové mechaniky stisknutím tlačítka .

6. Zahajte přehrávání stisknutím tlačítka .

Někdy bývá nutné stisknout tlačítko pro zahájení přehrávání vícekrát. Většina DVD videoprogramů na

DVD discích je vybaveno obrazovkovou nabídkou, která se zobrazuje před zahájením přehrávání

filmu.

Poznámka: Všechny DVD disky nejsou vybaveny stejnými funkcemi. Například titulku lze
aktivovat pouze tehdy, pokud daný disk titulkové informace obsahuje.

* Tyto informace se zobrazují pouze na televizní obrazovce. 40

23

CD Funkce Výchozí nastavení Účinek nastavení Možnosti ovládání
BaSys CS
BaSys CS a možnosti Požadovaný úkon: Akce:
Přerušení přehrávání filmu na DVD Stiskněte tlačítko
Dolby Digital 1 Přehrávání zvukového obsahu disku... .
Obnovení přehrávání...
1+1 2, oba vybrané stopy (stop). Druhá Stiskněte znovu tlačítko nebo tlačítko .
stopa může obsahovat Zastavení přehrávání DVD disku...

například další jazyk.

Časované vypínání Vypnuto Vypnutí systému po uplynutí Stiskněte jedenkrát tlačítko . Přehrávání od místa
(Sleep) 10-90 nastavené doby.
původního zastavení filmu obnovíte stisknutím tlačítka .

Dvojím stisknutím tlačítka zastavíte a resetujete

Používání systémových nabídek přehrávání. Stisknutím tlačítka obnovíte přehrávání od
začátku DVD disku.
Změna systémových nastavení Přechod na následující kapitolu... Stiskněte horní část .
tlačítka
Systémová nastavení se typicky provádějí pouze jedenkrát nebo vůbec. Pokud systém plní své funkce
přesně podle očekávání, není nutné provádět žádné změny. V některých případech je však nutné Přechod na předchozí kapitolu... Stiskněte dvakrát .
provést určité změny, aby byl systém plně kompatibilní s vybranými možnostmi instalace. Příkladem spodní část tlačítka
může být nastavení dálkového ovladače na ovládání dalších komponent.

Způsob zobrazení systémové nabídky Opakování kapitoly.. Během přehrávání kapitoly, kterou chcete opakovat, stiskněte
Postup vzad nebo vpřed...
Systémová nabídka se zobrazuje pouze na televizní obrazovce, nikoli na displeji mediálního centra. tlačítko .

Chcete-li zobrazit nabídku, je nutné zapnout televizor a vybrat vstup videosignálu odpovídající Stiskněte a podržte tlačítko .
mediálnímu centru*.

Poté stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE; zobrazí se nabídka s vybráním Poznámka: Informace o způsobu provedení rychlých úprav nastavení DVD disků naleznete v
článku "Možnosti nastavení uložených kompaktních CD disků" na straně 36. Informace o způsobu
položky Audio a s náhledem jednotlivých funkcí úprav zvuku. provedení těchto změn v nabídce naleznete v článku "Způsob zobrazení možností nastavení" na
straně 33.
Poznámka: Po zapnutí systémové nabídky bude přehrávání libovolného disku DVD nebo CD
přerušenou pauzou. Používání dětských zámků

Obrázek 15 Funkce dětského zámku systému LIFESTYLE umožňuje omezit přístup k DVD filmům na vybrané
Systémová nabídka úrovni, kterou uznáte jako přiměřenou pro mladší členy rodiny.
a náhled funkcí na Před používání této funkce je nutné v systémové nabídce nastavit heslo a zvolit úroveň omezení. Více
úpravu zvuku informací o dětském zámku naleznete v článku "Nastavení úrovně omezení a zadání hesel" na straně
51.

Poznámka: Případné problémy s heslem vyřešíte podle postupu v článku "Odstraňování
problémů" na straně 56-57.

Vkládání a přehrávání kompaktních CD disků

Dále uvedené symboly představují tlačítka na dálkovém ovladači LIFESTYLE, pokud není uvedeno
jinak.

Stisknutím tlačítka vyberte CD přehrávač jako zdroj signálu a zahajte přehrávání kompaktního

CD disku vloženého v mechanice; tím zároveň dojde k zapnutí napájení systému, pokud bylo dosud

vypnuto.

Po dokončení přehrávání aktuálního disku vložíte nový disk do mechaniky podle následujícího

postupu:

1. Zdvihněte přední dvířka mediálního centra a stiskněte tlačítko na jeho ovládacím panelu.
2. Vložte zvukový kompaktní CD disk do mechaniky.

3. Zavřete talíř diskové mechaniky stisknutím tlačítka ; tím bude automaticky zahájeno
přehrávání.

* Možnost Off (vypnuto) systému ADAPTiQ není vratným nastavením. 24

39

Možnosti ovládání CD Funkce Výchozí nastavení Účinek nastavení
BaSys CS
BaSys CSPožadovaný úkon: Akce: a možnosti
Přerušení přehrávání kompaktního Stiskněte tlačítko
CD disku pauzou... . Opakování vybraného A, B Opakování segmentu na DVD
Zrušení pauzy a obnovení úseku (A-B) disku po definování počátečního
přehrávání... a koncového bodu. Definování
Zastavení přehrávání kompaktního Stiskněte tlačítko nebo . úseku provedete podle
CD disku... následujícího postupu:
Stiskněte tlačítko . Přehrávání od začátku kompaktního CD 1. Přejděte směrem vzad nebo
Vypnutí souvisle se posouvajících vpřed k požadovanému
informací (z disku MP3-CD) na disku obnovíte stisknutím tlačítka . počátečnímu bodu úseku na
displeji mediálního centra... DVD disku.
Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se informace na displeji 2. Stiskněte tlačítko Enter.
Přechod na následující skladbu...
nezmění. Opětovným stisknutím a podržením tohoto tlačítka 3. Přejděte na požadovaný

bude posouvání textových informací obnoveno. koncový bod úseku.

Stiskněte horní část . 4. Stiskněte tlačítko Enter.

tlačítka Opakování bude probíhat až do

Přechod na začátek skladby Po přehrání několika . stisknutí tlačítka nebo .
aktuální skladby... sekund od začátku
skladby stiskněte : Časované vypínání Vypnuto Vypnutí systému po uplynutí
Přechod na předchozí skladbu... spodní část tlačítka Jedenkrát, pokud neprobíhá
(Sleep) 10-90 nastavené doby.
Stiskněte spodní přehrávání skladby.
část tlačítka Dvakrát, pokud bylo Možnosti nastavení televizoru (pro vstupy VCR, CBL-SAT a AUX)

přehrávání skladby již zahájeno. Nastavení popsaná v následující tabulce ovlivňují programy sledované na televizní obrazovce i v
případě, že je vybrán jako zdroj signálu videorekordér (VCR), přijímač kabelové/satelitní televize
Postup vzad nebo vpřed... (CBL/SAT) nebo zařízení AUX. Pro tyto zdroje signálu nejsou k dispozici samostatné nabídky
nastavení.
Přehrávání skladeb v náhodném
pořadí... Stiskněte a podržte tlačítko ; u disků se soubory Funkce v následující tabulce znázorněné kurzívou se v TV nabídce zobrazují pouze tehdy, pokud je
Zrušení přehrávání skladeb v položka Audio Processing (Zpracování zvuku) v kategorii Video systémové nabídky nastavena na
náhodném pořadí... MP3 bude proveden skok na začátek skladby. User Adjustable (Vlastní nastavení).
Opakování skladby...
Stiskněte tlačítko .
Opakování kompaktního CD
disku... Stiskněte podruhé tlačítko . CD Funkce Výchozí nastavení Účinek nastavení
Zrušení opakovaného přehrávání...
a možnosti

Stiskněte tlačítko . 2-3-5 reproduktorů 5 Stanovení počtu hrajících

Stiskněte podruhé tlačítko . 2,3 reproduktorů.

Obklopující zvuk 0 Stanovení relativní hlasitosti
-5 až +5 obklopujícího zvuku.
Stiskněte potřetí tlačítko .

Poznámka: Informace o způsobu provedení rychlých úprav uložených kompaktních CD disků Středový kanál 0 Stanovení relativní hlasitosti
naleznete v článku "Možnosti nastavení uložených kompaktních CD disků" na straně 36. Informace o Filmový ekvalizér -5 až +5 zvuku středového kanálu.
způsobu provedení těchto změn v nabídce naleznete v článku "Způsob zobrazení možností nastavení"
na straně 33. Komprese dynamického Zapnuto Nastavení poměru reprodukce
rozsahu Vypnuto basů-výšek pro dosažení
Používání tuneru
Režim dekódování správné reprodukce zvukové
Dále uvedené symboly představují tlačítka na dálkovém ovladači LIFESTYLE. monofonní stopy stopy filmu.

Stisknutím tlačítka vyberte rozhlasový tuner jako zdroj signálu pro poslech; tím zároveň dojde k Zapnuto Úprava hlasitosti za účelem
Vypnuto zachování čitelnosti dialogů.
zapnutí systému, pokud byl dosud vypnutý a k naladění naposledy vybrané stanice v pásmu FM nebo
Zamezení překrytí žádoucích
AM. zvuků jinými zvuky.

Zapnuto Zapnutí dekódovacích obvodů
Vypnuto Videostage 5 v případě

monofonního programového
materiálu. Vytvoření
pětikanálového zvuku z
monofonních televizních
představení a filmů (s
jednokanálovým zvukem).

25 38

Možnosti nastavení DVD přehrávače Ladění rozhlasových stanic
BaSys CS
Zapnutí nabídky nastavení DVD přehrávače (DVD Settings) je k dispozici pouze tehdy, pokud je vBaSys CSPožadovaný úkon: Akce: .
mechanice vložen DVD disk. Přepínání pásem FM a AM... Stiskněte tlačítko

Funkce v následující tabulce znázorněné kurzívou se v DVD nabídce zobrazují pouze tehdy, pokud je Naladění nejbližší silné Stiskněte tlačítko .
položka Audio Processing (Zpracování zvuku) v kategorii Audio systémové nabídky nastavena na stanice...
User Adjustable (Vlastní nastavení).
Ruční naladění požadované

CD Funkce Výchozí nastavení Účinek nastavení stanice...

a možnosti Stiskněte tlačítko .

2-3-5 reproduktorů 5 Stanovení počtu hrajících Vybrání předvolby rozhlasové

2,3 reproduktorů. stanice...

Obklopující zvuk 0 Stanovení relativní hlasitosti Stiskněte tlačítko nebo číselné tlačítko v sadě odpovídající
-5 až +5 obklopujícího zvuku.
číslu požadované předvolby.

Středový kanál 0 Stanovení relativní hlasitosti Poznámka: Informace o způsobu provedení rychlých úprav nastavení tuneru naleznete v článku
-5 až +5 zvuku středového kanálu. "Možnosti nastavení tuneru (pásmo FM nebo AM)" na straně 35. Informace o způsobu provedení
těchto změn v nabídce naleznete v článku "Způsob zobrazení možností nastavení" na straně 33.
Filmový ekvalizér Zapnuto Nastavení poměru reprodukce
Vypnuto basů-výšek pro dosažení Nastavení předvolby rozhlasové stanice
Komprese dynamického
rozsahu správné reprodukce zvukové Do paměti systému lze uložit až 20 stanic v pásmu AM a 20 stanic v pásmu FM; předvolby umožňují
stopy filmu. rychlé naladění požadované stanice. Předvolby lze přiřadit dvěma dále uvedenými způsoby.
Režim dekódování Pomocí tlačítka Enter na ovládacím panelu mediálního centra můžete automaticky přiřadit číslo
monofonní stopy Zapnuto Úprava hlasitosti za účelem následující předvolby dané rozhlasové stanici. Přiřazení pro jednotlivé stanice provedete podle
Vypnuto zachování čitelnosti dialogů. následujícího postupu:
Uplynulý čas 1. Nalaďte požadovanou stanici.
Zamezení překrytí žádoucích 2. Stiskněte tlačítko Enter na ovládacím panelu mediálního centra.
Titul zvuků jinými zvuky. Přiřazení požadovaného čísla předvolby stanici pomocí dálkového ovladače LIFESTYLE provedete
Kapitola podle následujícího postupu:
Formát zvukové stopy Zapnuto Zapnutí zpracování 1. Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
Vypnuto monofonních nahrávek 2. Chcete-li této stanici přiřadit číslo předvolby, stiskněte a podržte odpovídající číselné tlačítko.

(1-kanálový zvuk) pomocí Čísla 1 až 9 přiřadíte stisknutím a podržením odpovídajícího tlačítka, dokud se na displeji
dekódovacích obvodů nezobrazí nápis PRESET: XX SET.
Videostage 5 za účelem
vytvoření 5-kanálového zvuku. Čísla 10 až 20 přiřadíte stisknutím první číslice a následným stisknutím a podržením druhé
číslice, dokud se na displeji nezobrazí nápis PRESET: XX SET.
0:00 Zobrazení uplynulého času.
Poznámka: Přiřazením čísla předvolby rozhlasové stanici budou odstraněna veškerá předchozí
-:- Přechod na nový časový údaj přiřazení dané předvolby.
směrem vpřed nebo vzad v
rámci filmu. Odstranění předvolby rozhlasové stanice

___z__ Přechod na jiný titul filmu na Nalaďte rozhlasovou stanici, kterou chcete odstranit, poté proveďte následující postup:
DVD disku směrem vpřed nebo 1. Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte číselné tlačítko 0, dokud se na displeji mediálního
vzad podle zadaného čísla.
centra krátce nezobrazí nápis PRESET:XXERASED. Odstranění bude poté dokončeno.
____ Přechod na jinou scénu filmu na
DVD disku směrem vpřed nebo Přiřazení předvolby jiné stanici
vzad podle zadaného čísla.
1. Nalaďte jinou rozhlasovou stanici, poté stiskněte a podržte tlačítko předvolby, které pod kterým
DTS Přehrávání zvukových stop v bude tato nová stanice uložena.
Dolby Digital zadaném formátu.
2. Stiskněte tlačítko předvolby, které chcete odstranit. Poté vypněte zvukový výstup systému
Jazyk titulků Angličtina Definování jazyka použitého pro ("Mute") a stiskněte a podržte toto tlačítko předvolby znovu.
Úhel záběru kamery Ostatní jazyky titulky filmu na DVD disku
Používání sluchátkového výstupu
(z jazyků, které jsou na daném
disku k dispozici). K zásuvce sluchátkového výstupu umístěné na pravé straně mediálního centra při čelním pohledu
můžete připojit sluchátka umožňující soukromý poslech.
1 z ___ Stanovení úhlu záběru kamery
použitého při natáčení dané Poznámka: Připojením sluchátek obvykle dojde k vypnutí zvukového signálu všech hlavních
scény (z možností, které jsou na reproduktorů v místnosti.
daném disku k dispozici).

37 26

Používání časovaného vypínání (funkce Sleep) Možnosti nastavení uložených kompaktních CD disků

Časovač vypínání systému lze nastavit tak, aby provedl automatické vypnutí systému podle potřeby
za 10 až 90 minut. Tento čas lze nastavit také v nabídce nastavení (Settings) pro libovolný vybraný
zdroj signálu.

Poznámka: Pokud nejste seznámeni se způsobem používání nabídky nastavení (Settings),
naleznete více informací v článku "Změna nastavení parametrů konkrétního zdroje signálu" na straně
33.
BaSys CS Zapnutí nabídky nastavení uložených kompaktních CD disků (Stored CD Settings) je k dispozici pouze
BaSys CS tehdy, pokud jsou v systému uloženy CD skladby. Poté vyberte uložené skladby (Stored) jako zdroj
signálu.

CD Funkce Výchozí nastavení Účinek nastavení

a možnosti

Předvolby systém 1 (nebo naposledy vybraná Volba různých čísel předvoleb
uMusicTM předvolba) pomocí dálkového ovladače.

V nabídce nastavení na displeji mediálního centra 1 až 9 nebo názvy
nebo na televizní obrazovce procházejte
jednotlivými položkami a proveďte potřebné Režim přehrávání uMusicTM Mění se automaticky při změně
změny pomocí výběrových tlačítek. (indikátor) Library, Encore, CD#, Playlist, režimu přehrávání a předvoleb.

Nastavení časovaného vypínání 2-3-5 reproduktorů Whole CD, Shuffle, Repeat Nelze upravit v nabídce
nastavení (Settings).
Proveďte následující akce na displeji mediálního centra nebo v obrazovkové nabídce televizoru:
5 Stanovení počtu hrajících
1. Zapněte nabídku stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači systému LIFESTYLE. 2,3 reproduktorů.

2. Přejděte na symbol časovaného vypínání (funkce Sleep), která je poslední položkou nabídky (viz Obklopující zvuk 0 Stanovení relativní hlasitosti
-5 až +5 obklopujícího zvuku.
obr.7).

Obrázek 7 Středový kanál 0 Stanovení relativní hlasitosti
-5 až +5 zvuku středového kanálu.
Symbol časovaného vypínání (funkce

Sleep) v nabídce nastavení zdroje.

Časované Vypnuto Vypnutí systému po uplynutí
vypínání (Sleep) 10-90 nastavené doby.

Poznámka: Pokud se ve spodní části nabídky zobrazuje šipka jako symbol pokračování, pak
přechodem na tuto šipku zpřístupníte další položky nabídky, které se aktuálně nezobrazují.
3. Přejděte do seznamu možností vpravo a vyberte požadovaný čas vypnutí v rozsahu 10 až 90

minut.

Poznámka: Stisknutím strany tlačítka se šipkou nahoru při dosažení času 90 minut bude funkce

časovaného vypínání (Sleep) deaktivována.

4. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka .

5. Vypněte nabídku stisknutím tlačítka nebo na dálkovém ovladači LIFESTYLE.
Po uplynutí nastavené doby časovač vypne systém a televizor (pokud byl zapnutý*), poté bude funkce

časovaného vypínání deaktivována.

Ovládání externích zdrojů

Ovládání dalších komponent systému pomocí tohoto dálkového ovladače

Pomocí dálkového ovladače systému LIFESTYLE můžete ovládat většinu značek externích
komponent, například televizory, videorekordéry nebo přijímače kabelové/satelitní televize. Jednu z
těchto komponent můžete stanovit jako tuner obrazového signálu (volič kanálů) pro všechny ostatní
komponenty a dosáhnout tak dalšího zjednodušení ovládání.

Tento systém LIFESTYLE je vybaven infračerveným (IR) vysílačem, který vysílá signály z přední
části hudebního centra do libovolné komponenty, na jejíž ovládání je dálkový ovladač LIFESTYLE
nastaven. Toto řešení dovoluje zapínat další zdroje signálu v místnosti připojené k televizoru nebo k
mediálnímu centru a ovládat jejich základní funkce.

Poznámka: Pokud se daná komponenta nachází v místě, kde není schopna přijímat infračervené
(IR) signály, můžete použít dodávaný přenosový kabel infračerveného signálu. Doporučení týkající se
přivedení infračerveného signálu do potřebných míst a používání volitelného přenosového kabelu
naleznete v článku "Připojení volitelného přenosového kabelu infračerveného signálu" v instalačním
manuálu.

* Aby bylo možné provádět automatické vypínání televizoru, musí tento systém rozpoznat jeho zapnutí. Tato
funkce závisí na použití dodávaného televizního snímače. Informace o způsobu instalace a testování televizního

snímače naleznete v instalačním manuálu systému LIFESTYLE.

27 36

Možnosti nastavení tuneru (pásmo FM nebo AM) Ovládání televizoru
BaSys CS
BaSys CSK dispozici jsou dvě různé nabídky - pro pásmo AM a FM. V každé z těchto nabídek lze provést různéPoznámka: Obecné pokyny týkající se používání nabídky systému LIFESTYLE naleznete v
článku "Změna systémových nastavení" na straně 39.
nastavení. Dvě z dále uvedených funkcí jsou k dispozici pouze při nastavení tuneru na pásmo FM.

FM (nebo AM) Funkce Výchozí nastavení Účinek nastavení

a možnosti Zapněte televizor pomocí jeho dálkového ovladače. Dbejte na to, aby byl na televizoru vybrán vstup
videosignálu, ke kterému je připojeno mediální centrum.
2-3-5 reproduktorů 5 Stanovení počtu hrajících

2,3 reproduktorů. Poté proveďte následující akce pomocí dálkového ovladače systému LIFESTYLE:
1. Stisknutím tlačítka TV vyberte televizor jako zdroj.
Obklopující zvuk 0 Stanovení relativní hlasitosti
-5 až +5 obklopujícího zvuku.
2. Stiskněte tlačítko . Na obrazovce televizoru se zobrazí systémová nabídka.

Středový kanál 0 Stanovení relativní hlasitosti 3. V zobrazených kategoriích vyberte položku Remote Control (Dálkové ovládání), čímž se zobrazí
-5 až +5 zvuku středového kanálu.
náhled možností této kategorie (obr.8).

4. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů nebo tlačítka vstupte do této kategorie.

Výstupní režim (funkce Auto Nastavení rozdělení Obrázek 8
pouze v pásmu FM) Mono nebo Stereo rozhlasového signálu do kanálů
Náhled možností nastavení dálkového
Informace RDS (funkce Vypnuto Zobrazení informací ovládání v systémové nabídce
pouze v pásmu FM u Zapnuto o rozhlasové stanici a programu
některých systémů)
(známé také jako radiový
Časované vypínání rozhlasový systém - RDS)
(Sleep)
Vypnuto Vypnutí systému po uplynutí
10-90 nastavené doby.

Možnosti nastavení CD přehrávače

Zapnutí nabídky nastavení CD přehrávače (CD Settings) je k dispozici pouze tehdy, pokud je v
mechanice vložen kompaktní CD disk. Poté vyberte CD přehrávač jako zdroj signálu.

CD Funkce Výchozí nastavení Účinek nastavení

a možnosti

2-3-5 reproduktorů 5 Stanovení počtu hrajících 5. Zadejte značku používaného televizoru:
V kategorii Remote Control systémové nabídky vyberte položku TV Brand (Značka televizoru) -
2,3 reproduktorů.
viz obr.9.
Obklopující zvuk 0 Stanovení relativní hlasitosti Přejděte do seznamu značek televizorů v pravé části a jeho procházením nahoru nebo dolů
-5 až +5 obklopujícího zvuku.
vyhledejte značku používaného televizoru (viz obr.9).
Středový kanál 0 Stanovení relativní hlasitosti Potvrďte výběr této značky stisknutím tlačítka .
Uplynulý čas -5 až +5 zvuku středového kanálu.
Obrázek 9
Formát zvukové stopy 0:00 Zobrazení uplynulého času. Volba značky televizoru

-:- Přechod na nový časový údaj
směrem vpřed nebo vzad.

DTS Přehrávání zvukových stop v
Dolby Digital zadaném formátu.

Časované vypínání Vypnuto Vypnutí systému po uplynutí
(Sleep) 10-90 nastavené doby.

35 28

6. Nastavte kód zařízení: Způsob změny nastavení
V levém seznamu možností vyberte položku TV Device Code (Kód ovládání televizoru).
BaSys CS V nabídce nastavení na displeji mediálního centra
BaSys CSPřechodem do pravého sloupce vyberte první kód. nebo na televizní obrazovce procházejte
jednotlivými položkami a proveďte potřebné
Stiskněte jedenkrát tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE, poté toto tlačítko stiskněte změny pomocí výběrových tlačítek.
Na displeji i na obrazovce se provádějí stejné akce:
znovu. Pokud došlo k vypnutí a zapnutí televizoru, vybrali jste správný kód. Pokud nikoli, vyberte jiný
*. Stisknutím tlačítka se šipkou doleva, doprava, nahoru nebo dolů přejdete na požadovanou
kód a stiskněte ještě dvakrát tlačítko položku.

Po vybrání správného kódu stiskněte tlačítko . Stisknutím tlačítka nebo tlačítka se šipkou doleva potvrdíte volbu a navrátíte se ke sloupci
funkcí.
Chcete-li, aby se televizor zapínal automaticky vždy při vybrání zdrojové videokomponenty,
Tyto kroky zopakujte pro všechny požadované změny.
proveďte postup v následujícím kroku (7). Chcete-li tento krok vynechat, vypněte systémovou nabídku Nabídku nastavení ukončíte stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.
V následujícím postupu je popsán způsob změny počtu reproduktorů tuneru v pásmu FM (obrázek 14
stisknutím tlačítka nebo . A, B & C).
A. Nabídka nastavení tuneru v pásmu FM se na obrazovce nejprve zobrazí s 5-ti reproduktory jako
7. Podle potřeby nastavte automatické zapínání televizoru*: výchozím nastavením.
Přejděte do úrovně kategorií systémové nabídky a vyberte položku Video. B. Změnu počtu hrajících reproduktorů provedete pomocí tlačítek se šipkou doprava, doleva, nahoru
V kategorii Video vyberte položku TV Power (obr.10). a dolů.
Přejděte do seznamu v pravé části a jeho procházením nahoru nebo dolů vyberte jednu z C. Stisknutím tlačítka nebo tlačítka se šipkou doleva potvrdíte nové nastavení a přejdete zpět na
seznam vlastností tuneru.
následujících možností: Obrázek 14
- Automatic (Automaticky) - tato položka je určena pro modely televizorů, které nepoužívají Změna počtu hrajících
konektor SCART podle evropských standardů. reproduktorů
- Euro Connector - tato položka je určena pro modely televizorů, které používají konektor SCART.
Výše uvedený postup lze použít také k obnovení původních nastavení, a to tehdy, pokud nejste
Stiskněte tlačítko . spokojeni s účinkem provedené změny nebo pokud jste omylem provedli nežádoucí změnu.
Originální (výchozí) nastavení každého zdroje signálu se zobrazuje vždy jako první možnost u každé
Obrázek 10 funkce v tabulkách na následujících stránkách.
Nastavení režimu zapínání televizoru
Poznámka: Veškerá výchozí nastavení obnovíte vybráním položky Restore Settings (Obnovit
8. Zkontrolujte nastavení položky TV Power Status (Stav zapnutí televizoru): výchozí nastavení) v kategorii Media Center systémové nabídky. Obnovením výchozích nastavení
budou zrušeny veškeré změny dříve provedené v nabídce nastavení. Tuto globální změnu však není
Hlášení TV Detected (Televizor detekován) znamená, že instalovaný televizní snímač funguje nutné provádět - stačí si poznamenat výchozí nastavení v tabulkách na následujících stránkách a v
případě požadavku je pro libovolný zdroj signálu znovu vybrat.
správně.
34
Hlášení TV Not Detected (Televizor nedetekován) znamená, televizní snímač (pokud je

nainstalován) není správně umístěn nebo není nainstalován konektor SCART.

Vypněte systémovou nabídku stisknutím tlačítka nebo .

Poznámka: Informace o způsobu používání televizního snímače naleznete v článku "Instalace
snímače pro zapínání/vypínání televizoru" v instalačním manuálu. Správné umístění snímače
zkontrolujete podle článku "Mediální centrum" na straně 14.

* Někteří výrobci používají větší počet podobných kódů zařízení. Po vybrání některého kódu může správně
fungovat zapínání a vypínání televizoru, avšak nemusí fungovat přepínání předvolených kanálů nebo zařazování
přehrávání či pauzy. V takovémto případě vyberte jiný kód zařízení, který poskytuje širší možnosti ovládání.
* Správná funkčnost automatického vypínání u severoamerických modelů televizorů je podmíněna nainstalováním
a umístěním volitelného televizního snímače, který detekujte, zde je televizor zapnutý nebo vypnutý. V Evropě
tuto úlohu plní konektor SCART. Pokud konektor SCART nepoužíváte nebo pokud není televizní snímač správně
umístěn, není funkce automatického zapínání/vypínání k dispozici. V takovémto případě ponechte u položky TV
Power nastavení Manual (Ručně) - toto nastavení znamená, že musíte televizor zapínat pomocí jeho vlastního
spínače nebo pomocí dálkového ovladače LIFESTYLE (pokud byl na tuto funkci předem nastaven).

29

Nastavení zdrojů signálu Ovládání přijímače kabelové/satelitní televize

Změna nastavení parametrů konkrétního zdroje signálu

Během sledování videoprogramu nebo poslechu hudby na systému můžete provést rychlá nastavení,
která vylepší vaše zážitky. Můžete například chtít poslouchat zvuk pouze z některých nebo ze všech
reproduktorů nebo mírně zesílit zvuk středového kanálu. Pro tyto účely je každý zdroj zvukového
signálu používaný s tímto systémem vybaven vlastní nabídkou nastavení s příslušnými funkcemi.
Zdroje videosignálu používají nabídku nastavení televizoru (TV Settings).
BaSys CS Pomocí dálkového ovladače LIFESTYLE lze ovládat přijímač kabelové i satelitní televize; nejprve je
BaSys CS
však nutné jedno z těchto zařízení (nikoli obě současně) zadat do systému podle dále uvedeného

postupu.

Systému je nutné sdělit, jaký typ zařízení je připojen ke vstupu CBL-SAT na mediálním centru.

Ovládání tohoto zařízení se provádí po stisknutí zdrojového tlačítka a následně tlačítka

pod ním.

Druhé zařízení můžete do systému zadat pomocí položky AUX Device podle pokynů na straně. Tuto

akci však proveďte pouze tehdy, pokud je toto zařízení připojeno ke vstupu AUX mediálního centra

S trochou zkušeností přejde pohyb v nabídce nastavení (Settings) a výběr položek pro jednotlivé nebo pokud vstup AUX není využíván.
zdroje signálu rychle do krve. Můžete vyzkoušet a sami uvidíte.
Poznámka: Obecné informace o způsobu používání nabídky systému LIFESTYLE naleznete v
Způsob zobrazení možností nastavení článku "Změna systémových nastavení" na straně 39.

Chcete-li zobrazit nastavení, je nejprve nutné vybrat požadovaný zdroj signálu. Poté na dálkovém Proveďte následující postup:
Zapněte přijímač kabelové nebo satelitní televize podle toho, na kterou z těchto komponent je
ovladači LIFESTYLE zapněte nabídku stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. nastaven dálkový ovladač. Zapněte televizor a dbejte na to, aby byl na televizoru vybrán videovstup

Nabídku nastavení pro jednotlivé zdroje signálu můžete zobrazit na obrazovce televizoru; nabídku odpovídající mediálnímu centru. Poté na dálkovém ovladači LIFESTYLE stiskněte zdrojové tlačítko

nastavení pouze pro zvukové zdroje zobrazíte na displeji mediálního centra. a proveďte následující postup:

Pokud je vybraným zdrojem signálu rozhlasový FM tuner, jeho možnosti nastavení se zobrazují na

displeji mediálního centra (obr.12); jednotlivé možnosti se zobrazí rolováním při stisknutí tlačítka se 1. Definujte zařízení:

šipkou dolů na dálkovém ovladači. V kategorii Remote Control systémové nabídky vyberte položku CBL/SAT Device (Přijímač

Obrázek 12 kabelové/satelitní televize).

Zobrazení nabídky nastavení na displeji Přejděte do pravého sloupce a stisknutím tlačítka vyberte položku Cable nebo Satellite.
mediálního centra
2. Definujte značku:

Chcete-li nabídku nastavení zobrazit také na obrazovce televizoru (viz obr.13), zapněte televizor a V možnostech nabídky nalevo vyberte položku CBL/SAT Brand (Značka přijímače
vyberte vstup, ke kterému je připojeno mediální centrum. Pokud seznam položek nabídky svou délkou
přesahuje viditelnou oblast, zobrazí se malá šipka orientovaná nahoru nebo dolu odkazující na kabelové/satelitní televize).
zobrazení zbývajících položek.
Pohybem kurzoru nahoru nebo dolů v abecedním seznamu vyhledejte značku používaného
Obrázek 13
Zobrazení nabídky nastavení na zařízení.
obrazovce televizoru s
identifikačními značkami Potvrďte volbu této značky stisknutím tlačítka .

3. Vyberte kód zařízení:

V možnostech nabídky nalevo vyberte položku CBL/SAT Device Code (Kód zařízení přijímače

kabelové/satelitní televize).

Přechodem do pravého sloupce vyberte první kód.

Stiskněte jedenkrát tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE, poté toto tlačítko

stiskněte znovu. Pokud došlo k vypnutí a zapnutí přijímače kabelové/satelitní televize, vybrali jste
*.
správný kód. Pokud nikoli, vyberte jiný kód a stiskněte ještě dvakrát tlačítko

Po vybrání správného kódu stiskněte tlačítko .

Vypněte systémovou nabídku stisknutím tlačítka nebo .

Po dokončení těchto nastavení můžete zapnout přijímač kabelové nebo satelitní televize stisknutím

tlačítka a ovládat jej ostatními tlačítky dálkového ovladače LIFESTYLE.

Poznámka: Pokud se nabídka nastavení zobrazuje na obrazovce televizoru, pak jakékoli * Někteří výrobci používají větší počet podobných kódů zařízení. Po vybrání některého kódu může správně
provedené změny v nastavení budou patrné v nabídce na obrazovce i na displeji mediálního centra. fungovat zapínání a vypínání přijímače kabelové/satelitní televize, avšak nemusí fungovat přepínání
předvolených kanálů nebo zařazování přehrávání či pauzy. V takovémto případě vyberte jiný kód zařízení, který
33 poskytuje širší možnosti ovládání.

30

Ovládání videorekordéru (nebo DVD rekordéru) Proveďte následující postup:
Zapněte používanou komponentu. Zapněte televizor a dbejte na to, aby byl na televizoru vybrán

videovstup odpovídající mediálnímu centru. Poté na dálkovém ovladači LIFESTYLE stiskněte

zdrojové tlačítko a proveďte následující postup:
BaSys CSSeznam značek videorekordérů a příslušných kódů obsahuje také údaje pro DVD rekordéry. Podle
BaSys CSnásledujícího postupu nastavíte dálkový ovladač na ovládání jednoho či druhého přístroje (nikoli obou1. Definujte zařízení:
současně).
Pokud používáte videorekordér a současně i DVD rekordér, pak nastavením dálkového ovladače na V kategorii Remote Control systémové nabídky vyberte položku AUX Device (Zařízení s
ovládání DVD rekordéru získáte více možností ovládání. Nezáleží na tom, zda používaný přístroj se
samostatným DVD rekordérem nebo je zkombinován s videorekordérem či přijímačem linkovým signálem).
kabelové/satelitní televize.
Přejděte seznamu napravo a jeho procházením směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou

Poznámka: Obecné informace o způsobu používání nabídky systému LIFESTYLE naleznete v komponentu; volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
článku "Změna systémových nastavení" na straně 39.
2. Definujte značku:

V možnostech nabídky nalevo vyberte položku AUX Brand (Značka zařízení s linkovým

Proveďte následující postup: signálem).
Zapněte videorekordér nebo DVD rekordér. Zapněte televizor a dbejte na to, aby byl na televizoru
Pohybem kurzoru nahoru nebo dolů v abecedním seznamu vyhledejte značku používaného
vybrán videovstup odpovídající mediálnímu centru. Poté na dálkovém ovladači LIFESTYLE stiskněte
zařízení.
zdrojové tlačítko a proveďte následující postup:
Potvrďte volbu této značky stisknutím tlačítka .

1. Definujte značku: 3. Vyberte kód zařízení:
V kategorii Remote Control systémové nabídky vyberte položku VCR Brand (Značka
V možnostech nabídky nalevo vyberte položku AUX Device Code (Kód zařízení s linkovým
videorekordéru).
Přejděte do seznamu značek a procházením směrem nahoru nebo dolů vyberte značku signálem).

používaného videorekordéru nebo DVD rekordéru. Přechodem do pravého sloupce vyberte první kód.

Stiskněte tlačítko pro zahájení přehrávání nebo horní část tlačítka Channel/Track na dálkovém

Potvrďte volbu této značky stisknutím tlačítka . ovladači LIFESTYLE.
2. Vyberte kód zařízení:
- Pokud daná komponenta reaguje, ujistěte se stisknutím dalších funkčních tlačítek, zda lze ovládat
V možnostech nabídky nalevo vyberte položku VCR Device Code (Kód zařízení videorekordéru).
Přechodem do pravého sloupce vyberte první kód. také další důležité funkce této komponenty.

- Pokud daná komponenta nereaguje, vyberte jiný kód a proveďte nový pokus.

Stiskněte jedenkrát tlačítko na dálkovém ovladači LIFESTYLE, poté toto tlačítko Po vybrání nejlepšího kódu pro ovládanou komponentu stiskněte tlačítko .

stiskněte znovu. Pokud došlo k vypnutí a zapnutí videorekordéru nebo DVD rekordéru*, vybrali jste Vypněte systémovou nabídku stisknutím tlačítka nebo .

správný kód. Pokud nikoli, vyberte jiný kód a stiskněte ještě dvakrát tlačítko *. Definování primárního tuneru videosignálu

Po vybrání správného kódu stiskněte tlačítko . Pokud je dálkový ovladač LIFESTYLE nastaven na ovládání několika videokomponent, můžete jednu
z nich definovat jako primární kanálový volič. Toto řešení dovoluje přepínat kanály na přijímači
Vypněte systémovou nabídku stisknutím tlačítka nebo . kabelové televize pomocí dálkového ovladače i v případě vybrání televizoru nebo videorekordéru jako
zdroje. Pokud potřebujete měnit jednotlivé stanice, nebude již nikdy nutné nejprve přepnout na vstup
Po dokončení těchto nastavení a vybrání videorekordéru jako zdroje signálu můžete stisknout tlačítko CBL/SAT.

a ovládat přehrávání, pauzu a zastavení přehrávání (tlačítka Play, Pause, Stop) Poznámka: Obecné informace o způsobu používání nabídky systému LIFESTYLE naleznete v
článku "Změna systémových nastavení" na straně 39.
videorekordéru pomocí dálkového ovladače LIFESTYLE.

Na dálkovém ovladači LIFESTYLE můžete používat také tlačítka . U některých DVD rekordérů

lze provádět rychlý postup vzad, resp. vpřed stisknutím tlačítka , resp. .

Ovládání komponenty připojené ke vstupu AUX Tuto volbu provedete v kategorii Remote Control (Dálkové ovládání) systémové nabídky.
V seznamu TV Tuner vyberte jednu z používaných komponent, poté systémovou nabídku ukončete
Pokud je ke vstupu AUX mediálního centra připojena externí komponenta, můžete ji ovládat pomocí
dálkového ovladače LIFESTYLE - ovládání zapínání a vypínání této komponenty však není k stisknutím tlačítka nebo .
dispozici.
Pokud ke vstupu AUX není připojena žádná komponenta, můžete stále ovládat jiné zařízení, které Obrázek 11
vyberete ze seznamu zařízení s linkovým signálem (AUX): měnič, přijímač satelitní/kabelové televize,
DVD rekordér, televizor nebo videorekordér. Definování televizoru (TV) jako tuneru
Před ovládáním těchto komponent je nejprve nutné stisknout zdrojové tlačítko . videosignálu

Poznámka: Obecné informace o způsobu používání nabídky systému LIFESTYLE naleznete v
článku "Změna systémových nastavení" na straně 39.

* Vzhledem k tomu, že některé DVD rekordéry nelze zapínat/vypínat, můžete ovládání příslušné komponenty 32
testovat pomocí jiných tlačítek na dálkovém ovladači, například přehrávání ( ). Někteří výrobci také používají
větší počet podobných kódů zařízení. Po vybrání některého kódu může správně fungovat zapínání a vypínání
videorekordéru či DVD rekordéru, avšak nemusí fungovat přepínání předvolených kanálů nebo zařazování
přehrávání či pauzy. V takovémto případě vyberte jiný kód zařízení, který poskytuje širší možnosti ovládání.

31


Click to View FlipBook Version