The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-14 11:40:05

Pioneer XDJ-RX2 CZ

Pioneer XDJ-RX2 CZ

DJ SYSTÉM

XDJ-RX2

pioneerdj.com/support/
rekordbox.com

Často kladené otázky a další informace o podpoře tohoto produktu naleznete na
výše uvedené webové stránce.

Návod k obsluze

BaSys CSObsah

Jak číst v tomto návodu
• Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Pioneer DJ. Prosím, před
použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod k obsluze i Příručku
rychlým startem (Quick Start Guide). Oba návody obsahují důležité
informace, které vám pomohou pochopit, jak správně svůj model ovládat.
• V tomto návodu jsou názvy kanálů a tlačítek produktu, názvy nabídek v
softwaru, atd., uvedeny v hranatých závorkách ([ ]). (např. [CH1], tlačítko
[CUE], menu [Start]).

Před spuštěním

Vlastnosti ............................................................................................................. 3

Než začnete

Podporované zdroje ........................................................................................... 5
Podporovaná média ........................................................................................... 5
Podporované formáty hudebních souborů .................................................... 5
Příprava softwaru ............................................................................................... 6
Získání audio ovladače softwaru ...................................................................... 6
Instalace audio ovladače softwaru ................................................................... 8
USB připojení (LINK Export) a ovladač softwaru
pro rekordbox (Mac / Windows)...................................................................... 9

Připojení

Připojení vstupních / výstupních terminálů .................................................... 10

Názvy a funkce součástí

Část napájení ......................................................................................................... 12
Část USB ................................................................................................................ 12
Část deck ................................................................................................................ 13
Část procházení (BROWSE) ............................................................................... 20
Část míchání/efekty ......................................................................................... 27

Provozování

Zapnutí napájení .............................................................................................. 30
Vypnutí napájení .............................................................................................. 30
Připojení a odpojení USB zařízení ................................................................. 30
Přehrávání ......................................................................................................... 30
Zvukový výstup ................................................................................................ 30
Použití kvantizační funkce (quantize) ........................................................... 31
Vyvolání nastavení, uložených na USB zařízení .......................................... 31
Změna nastavení barev na USB zařízení ....................................................... 31
Změna nastavení .............................................................................................. 31
Režim Auto-play .............................................................................................. 31
Funkce Auto standby ....................................................................................... 32
Nastavení jazyka ............................................................................................... 32
Korekce / kalibrace dotykového displeje ...................................................... 32
Preferenční nastavení ...................................................................................... 32

Používání DJ softwaru

Provozování DJ softwaru .................................................................................... 33

Doplňující informace

Odstraňování problémů .................................................................................. 34
Chybové zprávy ................................................................................................ 36
Čištění dotykového displeje ............................................................................ 36
Seznam ikon zobrazovaných na displeji tohoto přístroje ........................... 36
iPod/iPhone ...................................................................................................... 36
Ochranné známky a registrované ochranné známky .................................. 36
Upozornění na licenci k softwaru .................................................................. 36
Upozornění na autorská práva ....................................................................... 37

2 Cz

Před spuštěním Před spuštěním

VlastnostiBaSys CS DISPLEJ

Tento přístroj je DJ systém integrující DJ přehrávač a DJ mixer do jednoho Přístroj je vybaven barevným 7" LCD displejem. Při výběru zvukové stopy
zařízení, jenž nabízí vysokou funkčnost, známou u všech DJ produktů můžete zobrazit nejen textová data, ale také obrázky (přebal alba), které této
Pioneer - světový standard pro klubové zařízení. Za použití hudby, uložené stopě odpovídají. Kombinace snadno zobrazitelného grafického uživatelského
na USB zařízení nebo počítači, nyní můžete hrát jako opravdový DJ. rozhraní s hudebními soubory a snadno ovladatelný rotační volič umožňuje
snadný výběr stop. Přístroj také zobrazuje zoomovatelné zobrazení audio
rekordbox(Mac/Windows)/rekordbox(iOS/ křivek (waveform) stop ze dvou decků. Stav přehrávání a SYNC stav každého
Android) decku lze zkontrolovat okamžitě.

Ke stažení je k dispozici free software pro správu hudby nebo aplikace pro ZÁZNAM ZVUKU PŘES USB
smartphone, jenž lze použít ke správě (analýza, nastavení, vytváření,
uchovávání historie), hudebních souborů z počítačů či mobilních zařízení. Zvuk, který je během DJ vystoupení na tomto přístroji přehrán, lze snadno
Použití hudebních souborů spravovaných softwarem rekordbox v kombinaci zaznamenat na USB zařízení (přenosná USB paměťová zařízení, atd.).
s tímto přístrojem umožňuje dosáhnout vynikajících DJ vystoupení. Nahraný zvuk lze na tomto přístroji také přehrávat.
• Verze rekordboxu pro Mac/Windows jsou v tomto návodu označeny jako
rekordbox (Mac/Windows) a verze rekordboxu pro mobilní zařízení jako BEAT SYNC
rekordbox (iOS/Android). Současně jsou uváděny společné funkce pro
vydané verze rekordboxu (Mac/Windows) a rekordbox (iOS/Android). Tuto funkci lze použít pro automatickou synchronizaci tempa (BPM) a pozice
beatů (pravé a levé decky) na základě beat grid informací stopy, jako výsledek
rekordbox dj analýzy rekordboxu. Tím je možný snadný a originální beat mixing, bez nutné
změny pozice sliderů [TEMPO].
Tento přístroj je dodáván s licenčním klíčem pro DJ performanční funkce
rekordboxu dj. Aktivace softwaru rekordbox pomocí licenčního klíče umož- HOT CUE
ňuje plnohodnotnou DJ výkonnost, nejen pomocí základních funkcí, jako je
scratching a míchání, ale umožňuje také využívat různé funkce rekordbox dj Přístroj je vybaven funkcí hot cue pro okamžité spuštění přehrávání ze
včetně HOT CUE, SAMPLER a efektů. Dále je podporována podpora plug- startovacích cue bodů, které byly nastaveny předem - pouhým stisknutím
and-play, což umožňuje, aby všechna tlačítka a ovládací prvky spolupracovaly tlačítka.
s funkcemi rekordbox dj, takže DJ vystoupení může proběhnout okamžitě a Nastavit lze osm hot cue bodů na deck.
jednoduše po připojení tohoto přístroje k počítači.
BEAT LOOP
USB EXPORT
Funkce pro automatické přehrávání nastavených smyček na základě BMP
Hudební soubory rekordbox a spravovaná data lze vyměňovat pomocí USB stopy.
zařízení.
SLIP LOOP
rekordbox LINK Export
Tento přístroj je vybaven režimem smyčky (loop mode), který udržuje stopu
Jsou-li tento přístroj a počítač propojeny pomocí USB kabelu, hudební sou- na pozadí v souladu s přehráváním smyčky. Tím je umožněno přehrávání
bory rekordbox a spravovaná data mohou být vyměňovány přímo, tím se smyčky, kdy je zachován původní vývoj skladby při zrušení této smyčky.
eliminuje potřeba exportovat data do USB zařízení.
QUANTIZE
PERFORMANCE PADY
Přístroj je vybaven funkcí quantize, kdy můžete nastavit body dle beatů
Osm PERFORMANCE PADŮ, velkých pogumovaných padů, které jsou stop, analyzovaných pomocí rekordboxu, i když tlačítko stisknete pouze v
umístěny na ovládacím panelu každého decku, se používá k ovládání funkcí hrubé pozici.
poskytovaných s tímto přístrojem, jako jsou HOT CUE a BEAT JUMP. Pady Při nastavení "auto loop beat" a "beat effect" se body automaticky nastaví na
umožňují aranže hudby prostřednictvím dynamických akcí, jako jsou např. beat nejbližší pozice, ve které bylo stisknuto tlačítko. S tímto přístrojem je
beating a rolling. rytmus přesný, bez narušení rytmu právě přehrávaného zvuku, a to i při
použití hot cue a dalších funkcí v průběhu přehrávání.
ZVUKOVÁ KARTA
SLIP MODE
Tento přístroj je vybaven MIDI rozhraním. Má také vestavěnou zvukovou
kartu, což umožňuje jednoduché propojení s dalšími zařízeními. Tento přístroj je vybaven funkcí slip (slip mode), která udržuje stopu na
pozadí v souladu s použitou funkcí, jako looping, reversing, scratching, hot
cueing nebo pozastavení. To umožňuje provádět inovativní DJ performance
při zachování původního vývoje tracku, a to i po použití funkcí, jako looping,
reversing, scratching, hot cueing nebo po pozastavení.

Cz 3

BaSys CSBEAT EFEKTY

Přístroj je vybaven osmi typy BEAT EFEKTŮ, které byly dobře přijaty také
v sérii DJM. Použitím efektů v souvislosti s BPM lze dosáhnout různého
ztvárnění zvuku.

SOUND COLOR FX

Přístroj je vybaven čtyřmi efekty umožňující měnit zvuk různými způsoby.
Náladu zvuku lze snadno modifikovat pouhým stisknutím tlačítka a otočením
ovladače.

4 Cz

Než začnete

Podporované zdroje USB zařízení, která nemohou být použita Než začnete

Tento přístroj podporuje níže uvedené zdroje. • Zařízení typu optického disku, jako jsou externí DVD/CD disky, atd., nejsou
• USB zařízení podporovány.
• Počítač • Rozbočovače USB nelze použít.
• iPod nelze použít. (Hudební data z iPod touch nebo iPhone lze na tomto
Podporovaná media přístroji pouze přehrávat, pokud jsou přidána do knihovny rekordbox (iOS /
Android).
Přístroj podporuje USB velkokapacitní USB paměťová zařízení (externí
Upozornění na používání USB zařízení
pevné disky, přenosné flash paměti, digitální audio přehrávače, apod.)
• Některá USB zařízení nemusí fungovat správně. Vezměte prosím na vědomí,
Max. 8 úrovní (soubory ve složkách přesahující 8 že Pioneer nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztrátu dat, uložených na USB
vrstev nelze přehrát) zařízení, nebo za jiné přímé nebo nepřímé problémy, vzniklé v důsledku
připojení USB zařízení k tomuto přístroji.
• Pokud je překročená přípustná hladina proudu aktuálně připojeného
USB zařízení do slotu této jednotky, bude indikátor USB blikat. Komunikace
může být ukončena zastavením napájení USB zařízení. Pro návrat do běžných
podmínek toto připojené USB zařízení odeberte. Vyhněte se opětovnému
použití USB zařízení, u kterého byl zjištěn vysoký odběr proudu. Pokud se
nelze vrátit do normálního stavu (chybná komunikace) dle výše uvedeného
postupu, přístroj vypněte, vypněte napájení, a znovu jej zapněte.
• Pokud na USB zařízení existuje více oddílů, bude použit pouze první oddíl.
(Existují-li informace knihovny rekordbox, oddíl obsahující informace o
knihovně rekordbox má přednost.)
• USB zařízení se čtečkou paměťových karet nemusí fungovat.
• V závislosti na používaném USB zařízení nemusí být dosaženo optimálního
výkonu.
BaSys CSVrstvy složek

Max. počet složek Neomezeně (složky přesahující 10 000. složku v
rámci jedné složky nelze zobrazit)

Max. počet souborů Neomezeně (soubory přesahující 10 000. soubor v
rámci jedné složky nelze zobrazit)

Souborové systémy FAT16, FAT32 a HFS+ (NTFS není podporováno)

• Stopy spravované softwarem rekordbox lze přehrávat po USB propojení mobilního
zařízení, na kterém je nainstalován rekordbox (iOS / Android).
Informace o nejnovějších podporovaných zařízeních naleznete na webových stránkách
Pioneer DJ:
http://pioneerdj.com/support/
• Informace pro rekordbox (iOS / Android) naleznete v uživatelské příručce rekordbox
(iOS / Android).
• Pokud existuje vysoký počet složek nebo souborů, pro načítání může být zapotřebí delší
čas.
• Nelze zobrazit složky a soubory přesahující dané limity.

Podporované formáty hudebních souborů

Tento přístroj podporuje následující formáty hudebních souborů.

Typ Přípona souboru Kompatibilní formáty Bitová hloubka Přenosová rychlost Vzorkovací frekvence Metoda
enkódování
MP3 .mp3 MPEG-1 AUDIO LAYER-3 16 bit 32 kbps až 320 kbps 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
MPEG-4 AAC LC 16 bit 16 kbps až 320 kbps 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
AAC .m4a, .aac and .mp4 MPEG-2 AAC LC 16 bit 16 kbps až 320 kbps 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
WAV 16 bit, 24 bit — 44.1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
WAV .wav AIFF 16 bit, 24 bit — 44.1 kHz, 48 kHz Nekomprimované PCM
AIFF .aif, .aiff Nekomprimované PCM

MP3 soubory ID3 tagy

MP3 soubory obsahují konstantní přenosovou rychlost (CBR) a variabilní Typy informací tagu, které mohou být registrovány z hudebního souboru,
datový tok (VBR). Na tomto přístroji mohou být přehrávány oba typy, ale jsou ID3 tagy (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0, a v2.4.0) nebo meta tagy.
rychlost vyhledávání je pomalejší pro VBR soubory, než pro CBR soubory.
Chcete-li upřednostňovat lepší a rychlejší provoz, doporučujeme záznam Obrázky hudebních souborů (přebal alba)
souborů v CBR.
Formát souboru pro snímky (přebaly), které mohou být přidány do
AAC soubory hudebních souborů je JPEG (přípony: ".jpg" nebo ".jpeg").
• Soubory větší než 800 x 800 bodů nelze zobrazit.
• AAC je zkratka pro "Advanced Audio Coding", základní formát technologie
komprese zvuku, používané pro MPEG-2 a MPEG-4. Zobrazení znaků
• Formát souboru s koncovkou AAC závisí na aplikaci použité k vytvoření dat.
• Na tomto přístroji lze přehrávat kromě AAC souborů, kódovaných pomocí MP3/AAC
iTunes® a s příponou ".m4a", také soubory s příponami ".aac" a soubory
".mp4". Nicméně, AAC soubory, které jsou chráněny autorskými právy, jako Při zobrazení názvů skladeb a podobně: pro správné zobrazení znaků v
jsou soubory zakoupené v iTunes Store, nelze přehrát. V závislosti na verzi jiném kódování, než je Unicode, změňte nastavení [LANGUAGE] [Jazyk].
iTunes, ve které byl soubor kódovaný, nemusí být přehrávání souboru možné. = Nastavení jazyka (str. 32)

Cz 5

Příprava softwaruBaSys CS Instalace (Mac OS)

Software rekordbox pro správu hudby a ovladače software nejsou součástí Nepropojujte toto zařízení a počítač, dokud nebude instalace dokončena.
dodávky. • Před instalací ukončete a zavřete všechny aplikace, které jsou v počítači
Chcete-li software rekordbox a ovladače software použít, vstupte na stránky spuštěné.
rekordbox a na stránky podpory Pioneer DJ (Pioneer DJ support), a software
si stáhněte. 1 Rozbalte stažený soubor softwaru rekordbox.
• Uživatel je odpovědný za přípravu počítače, síťových zařízení a dalších 2 Poklepáním na software rekordbox spusťte instalátor
prvků prostředí pro použití a připojení k internetu. programu.
3 Přečtěte si licenční smlouvu a zvolte [Agree][Souhlasím],
rekordbox a rekordbox dj pokud s nimi souhlasíte.

• rekordbox je kompozitní software, který umožňuje správu tracků a DJ per- Postupujte podle pokynů na obrazovce.
formance. Pomocí softwaru rekordbox lze spravovat hudební soubory v • Pokud s obsahem licenční smlouvy nesouhlasíte, kliknutím na [Disagree]
počítačích a mobilních zařízeních (analýza, nastavení, tvorba a ukládání [Nesouhlasím] instalaci zrušte.
historie). Použitím hudebních souborů spravovaných softwarem rekordbox
spolu s tímto přístrojem, lze dosáhnout exelentních DJ vystoupení. 4 Až se zobrazí obrazovka informující o dokončení instalace,
• Pro použití performance funkcí rekordbox dj zadejte licenční klíč, dodaný zavřete instalační program rekordbox kliknutím na tlačítko
s tímto produktem. [Close] [Zavřít].
• Informace o nejnovějších systémových požadavcích, kompatibilitě a rekordbox (iOS/Android)
podporovaných operačních systémech pro použití rekordboxu naleznete v
části [System Requirements] (Systémové požadavky) / [Support] (Podpora) Stopy spravované softwarem rekordbox lze přehrávat po USB připojení
na webových stránkách Pioneer DJ (rekordbox.com). mobilního zařízení, na kterém je nainstalován rekordbox (iOS/Android).
• Provoz na všech počítačích není zaručen, přestože počítače splňují Seznam podporovaných zařízení naleznete na stránkách technické podpory
požadované provozní prostředí. Pioneer DJ (http://pioneerdj.com/support/).
• CPU a pevný disk nemusí poskytovat dostatečnou schopnost zpracování • Podrobnosti o instalaci softwaru rekordbox (iOS/Android), viz stránky
dat, v závislosti na nastavení úspory energie, atd. Ověřte, zda počítač splňuje Pioneer DJ (http://rekordbox.com/).
podmínky pro zajištění nepřetržitého vysokého výkonu (například připojení
počítače k elektrické zásuvce pro udržení stabilního napájení), zejména při Použití on-line podpory na webu
použití rekordboxu na přenosném počítači.
• Pro přístup na internet je vyžadována samostatná smlouva s Před položením dotazů na provozní postupy ohledně softwaru rekordbox
poskytovatelem internetových služeb a zaplacení poplatku za jeho využití. nebo technických záležitostí si nejprve přečtěte návod k obsluze rekordbox a
• Použijte nejnovější verzi / service pack operačního systému. zkontrolujte sekci FAQ na stránkách podpory.

Získání softwaru rekordbox <rekordbox online support site>

1 Otevřete v počítači webový prohlížeč, a přejděte na rekordbox.com
stránky "rekordbox.com".
2 Klepněte na [Download] v nabídce [Download] na Získání audio ovladače softwaru
stránce “rekordbox.com”.
Tento ovladač softwaru je proprietární program pro vstup a výstup audio
Zobrazí se stránka pro stažení rekordboxu. signálů z počítače. Chcete-li tento přístroj používat při připojení k počítači,
na kterém je nainstalován systém Windows nebo Mac OS, nejprve do PC
3 Klepněte na banner stahování. nainstalujte ovladač softwaru.

Spustí se stahování rekordboxu. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru

Instalace (pro Windows) Tato licenční smlouva pro koncového uživatele software (dále jen "dohoda"),
je uzavřena mezi vámi (pro individuální instalaci programu a každý
Nepropojujte toto zařízení a počítač, dokud nebude instalace dokončena. jednotlivý právní subjekt a jednotlivce, se kterým je sjednána) a společností
• Před instalací se přihlaste v počítači jako správce. PIONEER DJ CORPORATION ("Pioneer DJ").
• Před instalací zavřete všechny spuštěné aplikace. Pokud začnete program v jakémkoliv kroku používat (instalace, nastavení,
použití), znamená to, že SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ
1 Rozbalte stažený soubor softwaru rekordbox. SMLOUVY. Oprávnění ke stažení nebo použití programu je výslovně
2 Poklepáním na software rekordbox spusťte instalátor podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Tuto dohodu není nutné
programu. uzavírat elektronicky ani písemně, přesto je platná a vymahatelná. Pokud se
3 Přečtěte si licenční smlouvu a pokud s podmínkami souhla- všemi podmínkami této dohody nesouhlasíte, nejste oprávněni tento program
síte, vyberte [I agree to the license terms and conditions][Sou- používat a musíte ukončit jeho instalaci, nebo pokud jej používáte, musíte jej
hlasím s licenčními podmínkami] a klikněte na [Next] [Další]. odinstalovat.

Po zadání cíle instalace se spustí instalace. 1. DEFINICE
• Pokud nesouhlasíte s licenční smlouvou, kliknutím na tlačítko [Close]
[Zavřít] instalaci zrušíte. 1 "Dokumentací" se rozumí: písemná dokumentace, specifikace a obsah
nápovědy, zhotovený a dostupný obvykle u společnosti Pioneer DJ,
4 Až se zobrazí obrazovka s informací o dokončení instalace, určenou pro pomoc při instalaci a používání programu.
instalační program rekordboxu zavřete kliknutím na tlačítko 2 "Programem" se rozumí jakákoli část softwaru Pioneer DJ, licencovaná
[Close] [Zavřít]. vám společností Pioneer DJ na základě této dohody.

6 Cz 2. LICENCE PROGRAMU

1 Omezení licence. Předmětem omezení této dohody je, že vám Pioneer
DJ uděluje licenci omezenou, nevýhradní a nepřenosnou (bez nároku na
podlicence):

a) Pro instalaci jediné kopie programu ve vašem počítači či mobilním 6. ŠKODY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PŘI PORUŠENÍ Než začnete
zařízení, použití programu pouze pro vaše osobní účely v souladu s
BaSys CS touto dohodou a dokumentací ("oprávněné použití"); Souhlasíte s tím, že jakékoli porušení omezení této dohody by způsobilo
b) Pro použití dokumentace s ohledem na oprávnění k užívání, a společnosti Pioneer DJ škodu, pro níž peníze za náhradu škody by byly samy
c) Pro vytvoření jedné kopie programu výhradně pro účely zálohová- o sobě nedostatečné. Kromě náhrady škody a jakýchkoli dalších opravných
ní, za předpokladu, že všechny názvy a ochranné známky, autorská prostředků, na které může mít Pioneer DJ nárok, souhlasíte, že Pioneer DJ
práva a upozornění na omezení práv jsou uvedeny také na kopii. může usilovat o předběžné opatření, aby se zabránilo aktuální škodě, hrozící
2 Omezení. Program nebo dokumentaci nesmíte kopírovat ani používat škodě nebo pokračování v porušování této dohody.
vyjma případů, které tato dohoda výslovně povoluje. Program nesmíte
přenášet, poskytovat podlicence, pronajímat nebo půjčovat, nebo jej 7. UKONČENÍ PLATNOSTI
použít pro školení třetích stran, komerčně sdílet nebo využívat v
servisním středisku. Nebudete jej sám nebo prostřednictvím jakékoli třetí Pioneer DJ může tuto dohodu vypovědět kdykoli, pokud porušíte jakéhokoli
strany upravovat, zpětně analyzovat, zpětně převádět nebo dekompilovat, ustanovení. Je-li tato smlouva ukončena, přestanete používat program, trvale
s výjimkou rozsahu výslovně povoleném platnými zákony, a to teprve jej odstraníte z počítače nebo z mobilního zařízení, kde je umístěn, a zničíte
poté, co jste nejprve písemně o zamýšlené činnosti společnost Pioneer DJ všechny kopie programu a dokumentace ve vašem vlastnictví, a společnosti
upozornili. Pioneer DJ oznámíte písemně, že jste tak učinili. Oddíly 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5,
3 Vlastnictví. Pioneer DJ nebo poskytovatel licence si vyhrazuje veškerá 6, 7 a 8 budou pokračovat v platnosti i po ukončení této dohody.
práva, názvy, zájmy a práva na veškeré patenty, autorská práva,
ochranné známky, obchodní tajemství a jiná práva na duševní vlastnictví 8. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
k programu, dokumentaci a z nich odvozených děl. Nesmíte získat jiné
právo, ať výslovné nebo předpokládané, kromě omezené licence 1 Pioneer DJ nebo její dceřiné společnosti v žádném případě nepřebírají
stanovené v této dohodě. odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s touto dohodou nebo
4 Podpora. Na základě této dohody společnost Pioneer DJ nemá předmětem dohody, za jakékoli nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné
povinnost poskytovat podporu, udržování, aktualizace, úpravy nebo nebo represivní škody či náhradu škody za ušlý zisk, příjmy, podnikání,
nové vydání programu či dokumentace. použití, nebo náklady na náhradní zadávání veřejných zakázek, a to i v
případě, došlo k upozornění na možnost takových škod nebo pokud tyto
3. OMEZENÍ ZÁRUKY škody jsou předvídatelné. Zodpovědnost firmy Pioneer DJ za všechny
škody není v žádném případě vyšší, než vaše částka skutečně zaplacená
Program a dokumentace jsou poskytovány "TAK, JAK JE", bez jakékoliv spol. Pioneer DJ nebo její dceřinné společnosti za program. Smluvní strany
záruky, a souhlasíte s tím, že je používáte na vaše vlastní riziko. Společnost uznávají, že limity odpovědnosti a rozdělení rizik v této dohodě se odráží
PIONEER DJ v plném rozsahu výslovně odmítá veškeré záruky jakéhokoliv v ceně programu a jsou základními prvky smlouvy mezi stranami, bez
druhu, co se týče programu a dokumentace, ať výslovné, předpokládané, nichž by společnost Pioneer DJ tuto dohodu o programu neuzavřela.
zákonné, nebo vyplývající z průběhu plnění smlouvy, průběhu prodeje, 2 Omezení nebo vyloučení záruk a odpovědnosti obsažených v této
včetně záruk vztahujících se na prodejnost, vhodnost použití pro určitý dohodě nemá vliv na dotčení vašich zákonných spotřebitelských práv a
účel, dostatečnou kvalitu, správnost, titulu nebo neporušení práv. vztahuje se na vás pouze tehdy, pokud jsou taková omezení nebo výjimky
povoleny podle právních předpisů v zemi, ve které se právě nacházíte.
4. KONTROLA EXPORTU A DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ 3 Klauzule o oddělitelnosti a vzdání se práva. Je-li některé ustanovení
A PŘEDPISŮ této dohody považováno za nezákonné, neplatné či jinak nevykonatelné,
bude toto ustanovení vynuceno v nejvyšší možné míře, nebo nejde-li
Program nesmíte používat nebo jinak exportovat nebo re-exportovat jiným vynutit, bude považováno za oddělené a odstraněné z této smlouvy, a
způsobem podle práv USA a právních předpisů státu, v němž byl program zbytek bude plně v platnosti a účinnosti. Vzdáním se práva kterékoli ze
získán. Program nesmí být zejména vyvezen nebo zpětně dovezen (a) do stran, nedodržením závazků nebo porušením této dohody, se nelze
jakéhokoliv státu, na který je ze strany USA uvaleno embargo nebo (b) vymanit z jakékoli postihu za další porušování této dohody.
osobám a státům označeným americkým Ministerstvem financí, uvedeným na 4 Žádné postoupení. Nesmíte postoupit, prodat, přenášet, nebo jinak
Nationals List nebo na seznamu US Department of Commerce Denied nakládat s touto dohodou nebo jakýmikoli právy nebo povinnostmi
Persons List, seznamu nedůvěryhodných osob nebo subjektů Entity List. vyplývajících z této dohody, a to dobrovolně či nedobrovolně, ze zákona
Použitím programu prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu Pioneer DJ. Jakékoli
takové zemi nebo na žádném takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že vámi zamýšlené postoupení, převod nebo přenesení bude neplatné.
nebudete používat program za jakýmkoliv účelem zakázaným podle práva S výhradami výše uvedenými, je tato dohoda závazná a nabývá platnosti
USA, včetně a bez omezení: konstrukce, výroba, nebo výroba jaderných, ve prospěch smluvních stran a jejich nástupců a nabyvatelů.
raketových nebo chemických či biologických zbraní. 5 Úplnost smlouvy. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi
dotčenými stranami a nahrazuje všechny předchozí nebo současné
5. PRÁVA OMEZENÁ VLÁDOU USA dohody nebo prohlášení, ať už písemné nebo ústní, týkající se jejího
předmětu. Tato dohoda nesmí být upravena nebo změněna bez
Program a Dokumentace jsou "komerční počítačový software" a "dokumentace předchozího a výslovného písemného souhlasu společnosti Pioneer DJ, a
komerčního počítačového softwaru", jak jsou tyto pojmy definovány v 48 CFR každý jiný úkon, využití dokumentu nebo změny ve vlastnictví bude
§ 252.227-7014 (a) (1) (2007) a 252.227-7014 (a) (5) (2007). Práva vlády považován za pozměnění nebo úpravu této dohody.
Spojených států s ohledem na Program a Dokumentace jsou omezeny touto 6 Souhlasíte s tím, že se tato smlouva řídí a vykládá podle / a v souladu s
licencí v souladu s 48 CFR § 12.212 (počítačového softwaru) (1995) a 48 CFR právními předpisy Japonska.
§ 12,211 (Technická data) (1995) a / nebo 48 C.F.R. § 227.7202-3. Jako takové
jsou Program a Dokumentace licencovány koncovým uživatelům americké Kontrola nejnovějších informací k ovladači
vlády: (a) pouze jako "komerční zboží", jak je tento termín definován v 48 softwaru
C.F.R. § 2.101 obecně, a jak je začleněn do zaslaného DFAR 212.102, a (b)
pouze s těmi omezenými právy, jak jsou poskytovány veřejnosti podle tohoto Informace o nejnovější verzi ovladače naleznete na stránkách technické
povolení. Za žádných okolností nemůže být vládou USA pro koncové podpory Pioneer DJ:
uživatele udělena žádná větší práva, než my přiznáváme jiným uživatelům, jak http://pioneerdj.com/support/
je stanoveno v této licenci. Výrobcem je společnost: Pioneer DJ Corporation,
1-1 Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 212-0031 Japan

Cz 7

Instalace audio ovladače softwaruBaSys CS Instalace (Mac OS)

Upozornění k instalaci • Nainstalování a odinstalování software je nutné provést na úrovni správce
počítače. Přihlaste se jako uživatel, který byl před instalací software nastaven
• Před instalací si pozorně přečtěte licenční smlouvu s koncovým uživatelem jako správce počítače.
ovladače softwaru.
• Instalační program ovladače obsahuje instalátor v následujících 12-ti 1 Poklepejte na stažený soubor pro Mac OS
jazycích: (XDJ-RX2_M_#.#.#.dmg).
Angličtina, francouzština, němčina, italština, holandština, španělština,
portugalština, ruština, čínština (zjednodušené znaky), čínština (tradiční Zobrazí se obsah [XDJ-RX2_M_#.#.#.dmg].
znaky), korejština, japonština. “#.#.#” označuje verzi ovladače softwaru.
• Při použití operačního systému v jiných jazycích, než jsou výše uvedené,
vyberte instalaci [English] (angličtina). 2 Poklepejte na [XDJ-RX2AudioDriver.pkg].
• Ovladač softwaru je kompatibilní s následujícími operačními systémy:
- Mac OS: MacOS Sierra 10.12, OS X 10.11 / 10.10 / 10.9 Zobrazí se obrazovka instalace ovladače softwaru.
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
• Před instalací ovladače se ujistěte, že je vypnuto napájení tohoto přístroje 3 Přečtěte si údaje na obrazovce a klepněte na tlačítko
a odpojte kabel USB od počítače. [Continue Anyway] [Přesto pokračovat].
• Před instalací ovladače softwaru nejprve ukončete všechny ostatní
spuštěné programy v počítači. 4 Když se zobrazí licenční smlouva s koncovým uživatelem,
• Připojíte-li tento přístroj k počítači nejprve bez instalace ovladače vyberte jazyk instalace, přečtěte si licenční smlouvou [Software
softwaru, může dojít k chybě (v závislosti na systémovém prostředí). end user license agreement], pak klepněte na [Continue Anyway]
[Přesto pokračovat].
Získání ovladače softwaru
Požadovaný jazyk můžete vybrat z několika jazyků, v závislosti na systémovém
1 Spusťte na počítači webový prohlížeč a otevřete stránku prostředí vašeho počítače.
podpory Pioneer DJ, viz níže.
5 Pokud s podmínkami licenční smlouvy souhlasíte, klikněte na
pioneerdj.com/support/ pole [I agree] [Souhlasím].

2 Pod [XDJ-RX2] klepněte na [Software Download]. • Pokud s ustanoveními pro koncového uživatele softwaru nesouhlasíte,
klepněte na tlačítko [Disagree] [Nesouhlasím] a instalaci ukončete.
3 Klepněte na ikonu ovladače softwaru, tím jej stáhnete.
6 Dokončete instalaci podle pokynů uvedených na
• Další informace o instalaci ovladače, viz stránky podpory Pioneer DJ: obrazovce.
pioneerdj.com/support/ • Chcete-li instalaci zrušit po jejím spuštění, klepněte na [Cancel] [Zrušit].

Instalace (pro Windows) • Po instalaci restartujte počítač.

• Chcete-li nainstalovat nebo odinstalovat ovladač softwaru, musíte mít Propojení tohoto přístroje a počítače
oprávnění jako správce vašeho počítače. Před zahájením instalace se přihlaste
jako správce počítače. 1 Připojte přístroj k počítači pomocí USB kabelu.

1 Poklepejte na stažený ovladač softwaru pro Windows 2 Stiskněte tlačítko [u].
(XDJ-RX2_#.###.exe).
Zapnete napájení tohoto přístroje.
Zobrazí se obrazovka instalace ovladače softwaru. • Pokud je tento přístroj připojen k počítači poprvé, nebo je-li připojen k
"#.###" označuje verzi ovladače softwaru. jinému USB portu počítače, může se zobrazit zpráva [Installing device driver
software] [Instalace ovladače software zařízení]. Chvíli počkejte, dokud se
2 Když se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, vyberte jazyk nezobrazí zpráva [Your devices are ready for use] [Vaše zařízení jsou
pro instalaci a klepněte na tlačítko [OK]. připravena k použití].

Požadovaný jazyk můžete vybrat z několika jazyků, v závislosti na Úprava velikosti vyrovnávací paměti (Windows)
systémovém prostředí vašeho počítače.
Tento přístroj funguje jako audio zařízení, které splňuje standardy ASIO.
3 Přečtěte si licenční smlouvu a pokud souhlasíte s podmínka- • Je-li spuštěna aplikace, kterou používá tento přístroj, jako výchozí zvukové
mi, vyberte [Agree] [Souhlasím], pak klikněte na [OK]. zařízení (DJ software, atd.), ukončete tuto aplikaci dříve, než nastavení
velikosti vyrovnávací paměti provedete.
Pokud nesouhlasíte s licenční smlouvou, kliknutím na tlačítko [Cancel]
instalaci zrušíte. 1 Klikněte na Windows [Start] menu>[Všechny programy]>
[Pioneer]>[XDJ_RX2]>[XDJ-RX2 Setting Utility].
4 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
• Pro Windows 8.1: Klikněte na [XDJ-RX Setting Utility] z nabídky [Start].
Pokud se na obrazovce objeví během instalace [Windows Security] (Zabezpe-
čení systému Windows), klepněte na tlačítko [Install this driver software
anyway](Přesto nainstalovat tento ovladač software] a pokračujte v instalaci.
• Jakmile je instalace programu dokončena, zobrazí se zpráva o dokončení.

8 Cz

2 Klikněte na kartu [ASIO]. Než začnete

BaSys CS• Je-li velikost vyrovnávací paměti příliš velká, přerušení audio dat (výpadky
ve zvuku) se vyskytují méně často, ale zvyšuje se časový posun v důsledku
zpoždění v přenosu audio dat - latence.

Kontrola verze ovladače softwaru

Pro Windows
1 Klikněte na Windows [Start] menu>[Všechny programy]>
[Pioneer]>[XDJ_RX2]>[XDJ-RX2 Setting Utility].

• Pro Windows 8.1: Klikněte na [XDJ-RX2 Setting Utility] z nabídky
[Start].

2 Klikněte na kartu [About].
Pro Mac OS
Klikněte na ikonu [Macintosh HD] > [Applications] > [Pioneer]
> [XDJ-RX2] > [XDJ-RX2 zobrazení verze ovladače].

USB připojení (LINK Export) a ovladač
softwaru pro rekordbox (Mac / Windows)

• Pro propojení přístroje a rekordboxu (Mac / Windows) přes USB rozhraní
(LINK Export) je vyžadován vyhrazený ovladač softwaru.
• Pro získání ovladače softwaru navštivte níže uvedené webové stránky
podpory společnosti Pioneer DJ a stáhněte si jej:

pioneerdj.com/support/
• Informace o instalaci ovladače softwaru naleznete také na webové stránce
podpory Pioneer DJ.

Cz 9

Připojení

• Napájecí kabel připojte až po dokončení všech propojení mezi zařízeními.
• Vždy, než vytvoříte nebo změníte propojení, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
• Přečtěte si návod k obsluze k připojovaným komponentům.
• Ujistěte se, že používáte dodaný napájecí kabel.
• Propojte toto zařízení a počítač napřímo, a to pomocí dodaného USB kabelu.

Připojení vstupních / výstupních terminálů

Zadní panel, přední panel

Počítač Přenosné audio zařízení
BaSys CS
DJ
software
Sluchátka Analogový Mikrofon

Výkonový zesilovač, Výkonový zesilovač, DJ přehrávač přehrávač K elektrické
aktivní reproduktory, aktivní reproduktory, DJ přehrávač zásuvce
Mikrofon
atd. atd.
Výkonový zesilovač
(pro booth monitor)

RL RL RL LR LR RL Napájecí kabel

1 2 34 5 6 7 789a b c

Přední panel Zadní panel

1 PHONES terminály 7 LINE/PHONO terminály

Zde připojte sluchátka. Zde připojte výstup zařízení s úrovní phono (analogový přehrávač,
Lze použít stereo konektory (Ø 6,3 mm) a stereo mini konektory MM vložky, atd.) nebo výstup zařízení s linkovou úrovní (DJ
(Ø 3,5 mm). přehrávač, atd.).
• K dispozici jsou dva výstupní konektory (jeden pro stereo phone
jack a jeden pro mini-phone jack), ale nepoužívejte oba terminály 8 AUX terminál
současně. Pokud je jeden připojen nebo odpojen, zatímco je druhý
používán, hlasitost druhého používaného terminálu se může náhle Zde připojte DJ přehrávač nebo komponentní výstup linkové úrovně.
zvýšit nebo poklesnout.
9 SIGNAL GND terminál
2 MASTER1 terminály
Slouží pro připojení zemnícího vodiče analogového přehrávače. To
Připojte k výkonovému zesilovači, aktivním reproduktorům, atd. pomáhá snížit šum, když je připojen analogový přehrávač.
Ujistěte se, že je používáte jako vyvážené výstupy.
• Dávejte pozor, abyste omylem nepřipojili napájecí kabel od a MIC2 terminál
jiného přístroje.
• Nepřipojujte na terminál, který může dodávat fantómové Slouží k připojení mikrofonu.
napájení.
b MIC1 terminál
3 MASTER2 terminály
Slouží k připojení mikrofonu.
Zde připojte výkonový zesilovač, aktivní reproduktory, atd.
c AC IN
4 BOOTH terminály
Slouží k připojení k elektrické zásuvce.
Toto jsou výstupní terminály pro booth monitor. • Napájecí kabel připojte až po dokončení všech propojení mezi
zařízeními.
5 Kensington security slot • Ujistěte se, že používáte dodaný napájecí kabel.

6 USB terminál

Připojení k počítači.
• USB rozbočovač nelze použít.
• Připojte toto zařízení k počítači napřímo pomocí přiloženého USB
kabelu.

10 Cz

Základní způsob

Přehrávání na tomto zařízení se provádí převážně po přípravě tracků nainstalovaným softwarem rekordbox na počítači.
Ovládání rekordboxu, viz návod k obsluze rekordboxu (Mac/Windows). Návod k obsluze můžete zobrazit z menu [Help] [Nápověda] rekordboxu (Mac/
Windows).

PRO DJ LINK (USB Export)

Na tomto přístroji můžete přehrávat hudební soubory připravené pomocí rekordboxu a také používat nastavení rekordboxu, jako pro playlisty, cue body, smyčky Připojení
a hot cue body. Uložte si hudební soubory a nastavení do paměťového zařízení (přenosná paměť, pevný disk, atd.) a připojte jej k tomuto zařízení. Použití funkce
PRO DJ LINK eliminuje potřebu přivést používat v DJ stanovišti počítač.

Počítač USB zařízení s uloženými
daty rekordbox

rekordbox

K elektrické zásuvce
Napájecí kabel
BaSys CS
PRO DJ LINK (LINK Export)

• Pokud je počítač, na kterém je nainstalován rekordbox, používán v DJ stanovišti a připojen k tomuto zařízení pomocí USB kabelu, tracky lze vybrat a přehrát v
rekordboxu. Pro vaše performance můžete použít informace, jako jsou playlisty, cue body, smyčky a hot cue body, které byly nastaveny v rekordboxu.
• Pokud je pomocí USB kabelu připojeno mobilní zařízení, na kterém je nainstalován rekordbox (iOS / Android), tracky lze vybrat a přehrávat v rekordboxu. To
umožňuje používat informace, jako jsou playlisty, cue body, smyčky a hot cue body, které byly předem nastaveny pomocí rekordboxu.
• Připravte si kabel pro připojení tohoto přístroje k zařízení iPod, iPhone nebo iPad.
• Před připojením počítače (na kterém je nainstalován rekordbox (Mac / Windows)) prostřednictvím USB připojení (LINK Export), na něm musí být nainstalován
ovladač softwaru. Podrobné informace o USB připojení (LINK Export) pro rekordbox (Mac / Windows) naleznete na straně 9.

Podporované modely iPod a iPhone

• Tento produkt je kompatibilní se zařízeními iPhone7, iPhone7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, a iPod touch (6. a 5. generace).
• Nejnovější podporovaná zařízení naleznete na webu společnosti Pioneer DJ:
rekordbox.com

rekordbox Mobilní zařízení s
Počítač nainstalovaným
softwarem rekordbox
K elektrické zásuvce
Napájecí kabel

Cz 11

Názvy a funkce součástí 4

51 2

BaSys CS 3 53

1 Část napájení (strana 12) 2 USB 1, 2 indikátory
2 Část USB (strana 12)
3 Část deck (strana 13) Svítí nebo bliká, pokud tento přístroj komunikuje s USB zařízením.
4 Část procházení (strana 20) = Připojení a odpojení USB zařízení (str. 30)
5 Část mísení/efekty (strana 27)
3 USB 1, 2 sloty
Část napájení
Zde připojte USB zařízení.
1 = Připojení a odpojení USB zařízení (str. 30)

1 u spínač 4 MASTER REC (WAKE UP) tlačítko

Stisknutím tlačítka se přístroj zapíná a vypíná. • MASTER REC: Používá se pro záznam zvukového výstupu z přístroje
= Zapnutí napájení (str. 30) na USB zařízení, vloženého do slotu USB2.
= Záznam představení (str. 12)
Část USB • WAKE UP: Zrušení automatického pohotovostního režimu.
= Funkce automatického pohotovostního režimu (str. 32)
3
5 TRACK MARK tlačítko
4
2 Rozděluje stopu, zatímco se stopa nahrává na USB zařízení.
15 = Rozdělení stopy během nahrávání (str. 13)

1 USB1,2 STOP tlačítka Záznam představení

Před odpojením USB zařízení od tohoto přístroje stiskněte déle než Na USB zařízení může být zaznamenám stejný zvuk, jako z výstupu terminálu
na 2 sekundy. [MASTER], jakožto soubor WAV.
= Připojení a odpojení USB zařízení (str. 30) • Názvy souborů vytvořených při nahrávání zvuku jsou ve formátu [REC ***.
WAV] (*** je 3-místné číslo).

1 Připojte USB zařízení do slotu USB2.
2 Stiskněte tlačítko [MASTER REC (WAKE UP)].

Nahrávání se spustí.
Tlačítko [MASTER REC (WAKE UP)] se rozsvítí.
• Je-li opět stisknuto [MASTER REC (WAKE UP)], toto tlačítko zhasne a
nahrávání se zastaví.
• Záznamová kapacita 1GB USB zařízení je asi 90 minut.

12 Cz

Rozdělení stopy během záznamu • Pitch bend
Stiskněte tlačítko [TRACK MARK] během záznamu. Rychlost přehrávání lze nastavit otáčením vnější části kolečka Jog
během přehrávání.
Aktuálně nahrávaná stopa je rozdělena a uložena na USB zařízení. Soubor
je rozdělen přímo v místě, kde došlo ke stisknutí tlačítka [TRACK MARK]. = Operace s jogem (str. 14)
Od tohoto okamžiku lze zvuk nadále zaznamenávat jako nový soubor.
9 SHIFT tlačítko
Část deck de f Názvy a funkce součástí
a Sekce displeje Jog
1 BaSys CSn o pqg
2 = Sekce displeje Jog (str. 22)
3 h
4 i b CUE tlačítko
5 j
k Nastaví bod cue, nebo jej posune.
6 l = Nastavení Cue bodu (str. 15)

7 m c f (PLAY/PAUSE) tlačítko
8
9 Použijte pro spuštění / pozastavení stop.
a = Přehrávání (str. 14)

b d CUE/LOOP CALL, c (LOOP 1/2X), d (LOOP 2X) tlačítka

c Použijte pro vyvolání uložených cue a loop bodů.
= Vyvolání uložených cue nebo loop bodů (str. 16)
r
Při stisknutí během přehrávání smyčky je oříznuta nebo prodloužena.
1 LOOP OUT (OUT ADJUST) tlačítko = Ořez smyčky (Loop Cut) (str. 16)
= Prodloužení smyčky (Loop Doubling) (str. 16 )
Použijte k nastavení a jemné úpravě loop out point.
= Nastavení smyček (str. 15) e DELETE tlačítko

2 LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST) tlačítko Slouží k odstranění cue a loop bodů.
= Odstranění uložených cue a loop bodů (str. 17)
Použijte k nastavení a jemné úpravě loop in point.
= Nastavení smyček (str. 15) f MEMORY tlačítko

3 RELOOP/EXIT tlačítko Slouží k ukládání cue a loop bodů do paměti.
= Ukládání cue a loop bodů (str. 16)
Spuštění přehrávání smyčky (reloop) / zrušení jejího přehrávání (loop exit)
= Návrat k přehrávání smyčky (reloop) (str. 16) g VINYL SPEED ADJUST ovladač
= Zrušení přehrávání smyčky (loop exit) (str. 16)
Pomocí této funkce lze nastavit rychlost přehrávání: zpomalení/zastavení
4 DIRECTION, REV tlačítko přehrávání při stisknutí horní části Jogu, a rychlost, s jakou se má
obnovit běžné přehrávání, když je horní část kolečka Jog uvolněna.
Spuštění reverzního přehrávání. = Úprava rychlosti přehrávání a zastavení (str. 15)
Při reverzním přehrávání svítí.
= Reverzní přehrávání (str. 14) h JOG MODE (VINYL) tlačítko

5 SLIP tlačítko Slouží k přepínání mezi režimem [VINYL] a normálním režimem.
= Přepínání režimu Jog (str. 14)
= Použití režimu slip (str. 18)
i SYNC/INST.DOUBLES tlačítko
6 TRACK SEARCH o, p tlačítka
Synchronizuje na tempo master decku.
Použijte pro vyhledání začátků tracků. = Použití funkce SYNC (str. 19)

7 SEARCH m, n tlačítka j MASTER tlačítko

Při podržení tlačítka je stopa skenována vpřed/vzad. Použijte k nastavení načtené stopy v tomto přístroji jako master pro
= Skenování vpřed a vzad (str. 14) funkci beat sync.
= Použití funkce SYNC (str. 19)
8 •JoSgcr-atochtoovčánnéí kolo
k TEMPO RANGE tlačítko
Když je nastaven režim [VINYL] a jogem se otočí když se dotknete
jeho vrchní kovové části, zvuk je přehráván v závislosti na směru a Rozsah změn slideru [TEMPO] se přepne při každém stisku tlačítka.
rychlosti, s jakou je ovládacím kolečkem otočeno. = Volba rozsahu nastavení rychlosti přehrávání (str. 14)
= Operace s jogem (str. 14)
l MASTER TEMPO tlačítko
13
Použijte pro zapnutí a vypnutí funkce Master Tempo.
= Nastavení rychlosti přehrávání beze změny pitche (Master Tempo)
(str. 14)

m TEMPO slider

Použijte k nastavení rychlosti přehrávání stop.
= Nastavení rychlosti přehrávání (Tempo control) (str. 14)

n HOT CUE/CALL tlačítko

Pomocí tohoto tlačítka přepnete na funkci Hot Cue.
= Použití bodů hot cue (str. 17)

o BEAT LOOP tlačítko

Tímto tlačítkem přepnete na funkci Beat Loop.
= Použití funkce Beat Loop (str. 18)

p SLIP LOOP tlačítko

Pomocí tohoto tlačítka přepnete na funkci slip loop.
= Použití režimu slip (str. 18)

Cz

BaSys CSq BEAT JUMP tlačítko Super rychlé vyhledávání stop

Pomocí tohoto tlačítka přepnete na funkci beat jump. Otáčejte kolečkem Jog při stisknutí jednoho z tlačítek
= Použití funkce beat jump (str. 18) [TRACK SEARCH o, p].

r Performance pady Stopa se posouvá vysokou rychlostí ve směru, ve kterém je Jogem otočeno.

Používají se s funkcí hot cue. Úprava rychlosti přehrávání
= Použití s hot cue (str. 17) (Tempo control)
Používají se s funkcí beat loop.
= Použití s funkcí beat loop (str. 18) Pohybujte sliderem [TEMPO] vpřed nebo vzad.
Používají se s funkcí slip loop.
= Použití režimu slip (str. 18) Rychlost přehrávání se zvyšuje posunutím slideru směrem k [+] (směrem k
Používají se s funkcí beat jump. sobě), a snižuje se, pokud je slider posunut směrem k [-] (směrem od sebe).
= Použití s funkcí beat jump (str. 18 ) Míra, s jakou je rychlost přehrávání změněna, je zobrazena na displeji.

Přehrávání Volba rozsahu nastavení rychlosti přehrávání

Stiskněte tlačítko [f (PLAY/PAUSE)]. Stiskněte tlačítko [TEMPO RANGE].

Pokud je režim automatického přehrávání auto-play obrazovky [UTILITY] Rozsah nastavení rychlosti přehrávání se přepne při každém stisknutí
vypnutý, stopa se přehraje na konec a přehrávání se zastaví. Příští stopa se tlačítka.
nepřehrává. Na hlavním displeji se zobrazí [WIDE, ±16, ±10, ±6].
• Nastavení je možné změnit v 0,02%, když je vybráno [±6] %, 0,04%, když je
Pozastavení vybráno [±10] %, nebo [±16] % a 0,5%, když je vybráno [WIDE].
Během přehrávání stiskněte tlačítko [f (PLAY/PAUSE)]. • Rozsah nastavení při [WIDE] je ±100 %. Při nastavení na -100 % se
přehrávání zastaví.
Přehrávání se obnoví po opětovném stisku tohoto tlačítka.
Úprava rychlosti přehrávání beze změny pitche
Skenování vpřed a vzad (Master Tempo)

Stiskněte jedno z tlačítek [SEARCH m, n]. Stiskněte tlačítko [MASTER TEMPO].

Při stisknutí jednoho z tlačítek [SEARCH m, n] je stopa je skenována v Tlačítko [MASTER TEMPO] se rozsvítí a pitch se nemění, i když je rychlost
dopředném nebo v reverzním směru. přehrávání změněna pomocí slideru [TEMPO].
• Pokud je režim automatické přehrávání obrazovky [UTILITY] vypnutý, • Zvuk je digitálně zpracován tak, aby nedošlo ke změně jeho kvality.
nemůžete převíjet zpět na předchozí stopu nebo přeskočit na další stopu.
• Při posunu vpřed nebo vzad není možné se přesunout do jiné kategorie Reverzní přehrávání
nebo složky.
Pokud je funkce Quantize zapnutá, může dojít u provozu této funkce k
Vyhledávání začátků stop (Track Search) mírnému zpoždění, aby došlo synchronizaci beatu.

Stiskněte jedno z tlačítek [TRACK SEARCH o, p]. Stiskněte tlačítko [DIRECTION, REV].

Stiskněte tlačítko [p] pro přesun na začátek další stopy. Po stisknutí Tlačítko [DIRECTION, REV] se rozsvítí a začne přehrávání v opačném
tlačítka [o] se vrátí přehrávání na začátek aktuálně přehrávané stopy. směru.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát za sebou, přehrávání se vrátí na začátek • Při reverzním přehrávání nemůžete převinout na předchozí skladbu.
předchozí stopy. • Rychlost přehrávání lze zvýšit nebo snížit v závislosti na směru, ve kterém
• Během vyhledávání stopy se není možné přesunout do jiné kategorie je otočeno kolečko Jog.
nebo složky. • Po provedení operace, jako je vyhledávání stop a přehrávání smyčky při
reverzním přehrávání, nemusí být k dispozici scratch přehrávání.
Super rychlé vyhledávání
Operace s kolem Jog dial
Otáčejte kolečkem Jog při stisknutí jednoho z tlačítek
[SEARCH m, n]. • V horní části ovladače jog dial je vestavěný vypínač. Nepokládejte na něj
žádné předměty nebo jej nevystavujte hrubým silám.
Stopa je rychle vyhledávána vpřed/vzad, ve směru, ve kterém je Jogem • Vniknutí vody nebo jiné tekutiny do ovladače povede k jeho selhání.
otočeno.
• Po uvolnění tlačítka [SEARCH m, n] bude tato funkce zrušena. Přepínání režimů kolem Jog dial
• Při zastavení ovladače jog dial ze spinningu se obnoví běžné přehrávání.
• Rychlost rychle vpřed/rychle vzad je závislá na rychlosti, s jakou je Jog dial má dva režimy.
ovládacím kolečkem točeno. • Režim [VINYL]: Při dotyku na kovovou horní část ovladače jog dial
během přehrávání se přehrávání zastaví, a je-li jím otočeno, přehrávaný
zvuk se od tohoto bodu změní, v závislosti na otáčení ovladačem jog dial.
• Normální režim: přehrávání se nezastaví, i když se dotknete horní části
ovladače. Také nelze provádět ani operace, jako je scratching.

14 Cz

BaSys CSStiskněte tlačítko [JOG MODE (VINYL)]. Nastavení Cue bodu Názvy a funkce součástí

Režim jogu se přepne do režimu [VINYL] a tlačítko [JOG MODE (VINYL)] 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [f (PLAY/
se rozsvítí. PAUSE)].

Scratching Přehrávání se pozastaví.

Když je kolečko Jog nastaveno na režim [VINYL] a když se dotknete jeho 2 Stiskněte tlačítko [CUE].
kovové horní části, zvuk je možné přehrávat v závislosti na směru a rychlosti,
s jakou je kolečkem otáčeno. Bod, ve kterém je stopa pozastavena, je nastaven jako cue bod.
Tlačítko [f (PLAY/PAUSE)] začne blikat a tlačítko [CUE] se rozsvítí.
1 Stiskněte tlačítko [JOG MODE (VINYL)]. V tomto okamžiku není slyšet žádný zvuk.
• Pokud je nastaven nový bod cue, dříve nastavený bod cue je zrušen.
Dojde k nastavení režimu jogu do režimu [VINYL].
Úprava pozice cue bodu
2 Během přehrávání se dotkněte kovové horní části kolečka
Jog dial. 1 Stiskněte tlačítko [SEARCHm, n] během pauzy v cue
bodu.
Přehrávání se zastaví.
Tlačítka [f (PLAY/PAUSE)] a [CUE] začnou blikat.
3 Zatímco se dotýkáte kovové horní části Jogu, otáčejte jím Cue bod lze jemně nastavit v krocích po 0.5 frame.
v požadovaném směru a rychlostí, s jakou chcete přehrát
zvuk. 2 Stiskněte tlačítko [CUE].

Zvuk bude přehráván v závislosti na směru a rychlosti otáčení kolečkem Jog Pozice, ve které bylo stisknuto tlačítko, je nastaven jako nový cue bod.
dial. • Pokud je nastaven nový, dříve nastavený bod cue je zrušen.

4 Sejměte prst z kovové horní části ovladače Jog dial. Návrat ke cue bodu (Back Cue)

Obnoví se běžné přehrávání. Během přehrávání stiskněte tlačítko [CUE].

Pitch bend Po nastavení se okamžitě vrátí do aktuálně nastaveného cue bodu a pauzy.
• Po stisknutí tlačítka [f (PLAY/PAUSE)] začne přehrávání.
Během přehrávání otáčejte vnější částí kolečka Jog dial (spin).
Kontrola cue bodu (Cue Point Sampler)
Rychlost přehrávání se zvyšuje, pokud se jím otáčí ve směru hodinových
ručiček, a snižuje se, pokud se jím otáčí proti směru hodinových ručiček. Po návratu ke cue bodu podržte stisknuté tlačítko [CUE].
Když je otáčení ukončeno, přehrávání pokračuje normální rychlostí.
• Je-li režim jogu nastaven do normálního režimu, stejná operace je možná Přehrávání se spustí od nastaveného cue bodu. Přehrávání pokračuje po
otáčením horní částí kolečka. dobu stisknutí tlačítka.
• Pokud stisknete tlačítko [f (PLAY/PAUSE)] během samplingu cue
Frame vyhledávání bodu, přehrávání pokračuje, i když je tlačítko [CUE] uvolněno.

V režimu pauzy otáčejte kolečkem Jog dial. Nastavení cue bodu během přehrávání (Real Time Cue)

Pozice, ve které je stopa zastavena, se může posunout v jednotkách 0,5 Během přehrávání stiskněte tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN
frames. ADJUST)] v okamžiku, kdy chcete nastavit bod cue.
• Přibližný čas 0,5 frame je o 6,7 ms.
• Spinováním ve směru vpravo je možný posun ve směru přehrávání, nebo Bod, ve kterém bylo stisknuto tlačítko, je nastaven jako cue bod.
je možný pohyb v opačném směru. Posun pozice je 1,8 sekundy na jednu
plnou rotaci kolečka Jog Dial.

Úprava rychlosti a zastavení přehrávání

Tato funkce je platná pouze tehdy, když je režim Jogu nastaven na vinyl. Nastavení smyček
Pomocí této funkce lze nastavit rychlost, s jakou se přehrávání snižuje a
pak se zastaví, když je horní část Jogu stisknuta, a rychlost, s jakou se Tuto funkci lze použít k opakovanému přehrávání určitých sekcí.
přehrávání vrátí do normálu, když se horní část Jogu uvolní. Interval přehrávání smyčky nelze nastavit pro předchozí nebo další stopu.
• Pokud je funkce kvantizace zapnutá, může dojít k mírnému zpoždění této
Otočte ovladačem [VINYL SPEED ADJUST]. funkce aby se synchronizoval beat.

Rychlost se zvyšuje, když se ovladačem otočí ve směru hodinových ručiček, a 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN
snižuje se, pokud se otočí proti směru hodinových ručiček. ADJUST)] v bodě, ve kterém chcete spustit přehrávání smyčky
• Pokud je režim jogu nastaven do režimu VINYL, rychlost, s jakou se (loop in point).
přehrávání spustí a zastaví, lze změnit současně při stisknutí tlačítka
[f (PLAY/PAUSE)]. Loop In Point je nastaven.
• Pokud chcete nastavit aktuálně nastavený cue bod jako loop in point,
• Z obrazovky [UTILITY] lze provést úpravy použitím následujících metod: tato operace není nutná.
- TOUCH&RELEASE: Současné nastavení rychlosti, s jakou se přehrávání
zpomaluje a pak se zastaví, a rychlost přehrávání, s jakou se vrátí do 2 Stiskněte tlačítko [LOOP OUT (OUT ADJUST)] v bodě, ve
normálu. kterém chcete ukončit přehrávání smyčky (loop out point).
- TOUCH: Nastavení pouze rychlosti, s jakou se přehrávání zpomaluje a
pak se zastaví. Loop out point je nastaven, a spustí se přehrávání smyčky.
- RELEASE: Úprava pouze rychlosti přehrávání, s jakou se vrátí do normálu.

Cz 15

Jemná úprava loop in point (Loop In Adjust) Prodloužení smyčky (Loop Doubling)

1 Během přehrávání smyčky, stiskněte tlačítko [LOOP Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [CUE/LOOP
IN/4BEAT (IN ADJUST)]. CALL, d(LOOP 2X)].

Tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] začne rychle blikat, a tlačítko Čas přehrávání smyčky se každým dotykem tlačítka zdvojnásobí.
[LOOP OUT (OUT ADJUST)] se vypne.
Čas loop in point se zobrazí na displeji. Používání aktivních smyček

2 Stiskněte jedno z tlačítek [SEARCH m, n]. 1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
2 Načtěte stopy, pro které byla pomocí softwaru rekordbox
Loop in point lze upravit v jednotkách 0.5 frames. nastavena aktivní smyčka.
• Stejný postup je možné udělat pomocí otočného ovladače jog dial.
• Rozsah úpravy loop in point je ± 30 frames. Jako aktivní smyčku, uloženou v rekordboxu, lze nastavit jednu smyčku.
• Loop in point nelze nastavit v bodě mimo loop out point. Nastavený bod aktivní smyčky je zobrazen v křivce, jak je uvedeno níže 1 .

3 Stiskněte tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)].

Přehrávání smyčky pokračuje.
• Normální přehrávání smyčky také pokračuje, jestliže není provedena
žádná operace po dobu 10 sekund.
BaSys CS
Jemná úprava loop out point (Loop Out Adjust) 1

1 Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [LOOP OUT Při dosažení nastavené hodnoty se smyčka automaticky nastaví a spustí
(OUT ADJUST)]. se přehrávání smyčky.

Tlačítko [LOOP OUT (OUT ADJUST)] začne rychle blikat, a tlačítko Nouzové smyčky (Emergency loops)
[LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] se vypne.
Čas loop out point se zobrazí na displeji. Na tomto zařízení se může automaticky spustit 4-taktová smyčka, aby se
zabránilo přerušení zvuku, pokud stopu nelze přehrát.
2 Stiskněte jedno z tlačítek [SEARCH m, n]. • V případě použité nouzové smyčky je DJ přehrávání omezeno. Pro zrušení
nouzové smyčky načtěte další stopu.
Loop out point lze upravit v jednotkách 0.5 frame.
• Stejný postup je možné udělat pomocí otočného ovladače jog dial. Uložení cue nebo loop bodů
• Loop out point nelze nastavit v bodě před loop in point.
1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
3 Stiskněte tlačítko [LOOP OUT (OUT ADJUST)]. 2 Nastavte bod Cue Point nebo Loop Point.
3 Stiskněte tlačítko [MEMORY].
Přehrávání smyčky pokračuje.
• Normální přehrávání smyčky také pokračuje, jestliže není provedena [ MEMORY] se zobrazí na displeji přístroje po dobu několika sekund, pak
žádná operace po dobu 10 sekund. je informace o bodu uložena na USB zařízení.
Uložené cue a loop body jsou označeny [b] v horní části zobrazení průběhu
Zrušení přehrávání smyčky (Loop Exit) křivek.
• Chcete-li uložit body smyčky (loop point), dotkněte se [MEMORY] během
Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT]. přehrávání smyčky.

Přehrávání pokračuje za bod loop out point, bez návratu do bodu loop in Vyvolání uložených cue nebo loop bodů
point.
1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
Návrat k přehrávání smyčky (Reloop) 2 Načtěte stopu, jejíž cue nebo loop body chcete vyvolat.

Po zrušení přehrávání smyčky stiskněte během přehrávání Uložené cue nebo loop body jsou označeny [b] v horní části zobrazení
tlačítko [RELOOP/EXIT]. průběhu křivek.

Přehrávání se vrátí na předem nastavený bod loop in point a přehrávání 3 Stiskněte tlačítko [CUE/LOOP CALL, c(LOOP 1/2X)] nebo
smyčky se obnoví. [CUE/LOOP CALL, d(LOOP 2X)].

Automatické nastavení smyčky (4-beat Loop) Stisknutím tlačítka [CUE/LOOP CALL, c(LOOP 1/2X)] vyvoláte bod před
aktuálně přehrávanou pozicí, a tlačítkem [CUE/LOOP CALL d(LOOP
Během přehrávání stiskněte [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] 2X)] vyvoláte bod po aktuálně přehrávané pozici.
na dobu delší než 1 sekunda. Stopa se přesune na vyvolaný bod a dojde k pozastavení.
• Při více uložených bodech lze vyvolat jiný bod dalším stisknutím tlačítka.
Od okamžiku, kdy došlo ke stisknutí tlačítka, se smyčka 4-beat Loop nastaví • Smyčky, nastavené jako aktivní smyčky, lze také vyvolat jako uložené
automaticky podle BPM aktuálně přehrávané stopy a spustí se přehrávání smyčky.
smyčky. • V případě, že má bod nastavený komentář pomocí softwaru rekordbox,
• Pokud nelze detekovat BPM stopy, BPM je nastaveno na hodnotu 120. komentář se zobrazí v oblasti, kde je zobrazen název stopy.
• Seznam komentářů lze rovněž zobrazit v seznamu skladeb, procházením
Zkrácení smyčky (Loop Cut) obrazovkou při stisku otočného voliče. Vybrat komentář ze zobrazeného

Během přehrávání smyčky stiskněte tlačítko [CUE/LOOP
CALL, c (LOOP 1/2X)].

Čas přehrávání smyčky se každým dotykem tlačítka zkrátí na polovinu.

16 Cz

seznamu lze stisknutím tlačítka [LOAD 1,2] při vyvolání zvoleného Barvy podsvícení performance padů
bodu.
Když je [HOT CUE COLOR] v obrazovce [UTILITY] nastaveno na [OFF].
4 Stiskněte tlačítko [f (PLAY/PAUSE)].
Obsah zaznamenaný jako hot cue Barva podsvícení
Normální přehrávání, nebo přehrávání smyčky začne od bodu, který Cue bod Zelená
byl vyvolán. Smyčka Oranžová
Nic není zaznamenáno Nesvítí
Vymazání uložených cue nebo loop bodů
1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji. Když je [HOT CUE COLOR] v obrazovce [UTILITY] nastaveno na [ON]
2 Načtěte stopu obsahující cue nebo loop body, které chcete
vymazat. Obsah zaznamenaný jako hot cue Barva podsvícení Názvy a funkce součástí
Cue bod Pevná barva každého
Uložené cue nebo loop body jsou označeny [b] v horní části zobrazení tlačítka
průběhu křivek.
Smyčka Oranžová
3 Stiskněte [CUE/LOOP CALL, c(LOOP 1/2X)] nebo
[CUE/LOOP CALL, d(LOOP 2X)] pro vyvolání bodů, které Nic není zaznamenáno Nesvítí
chcete vymazat.
• Barvy hot cue lze nastavit pomocí rekordboxu.
Stopa se přesune na bod vyvolání a dojde k pozastavení.
• Při uložení více bodů se při každém stisknutí tlačítka vyvolá další bod.BaSys CS Vyvolání hot cue bodů

4 Stiskněte tlačítko [DELETE]. 1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
2 Načtěte stopu obsahující hot cue, který chcete vyvolat.
Na displeji přístroje se zobrazí [ DELETED] a vybraná informace o bodu
se vymaže. 3 V režimu hot cue stiskněte tlačítko [HOT CUE/CALL].
• Pokud je uložená smyčka, nastavená jako aktivní smyčka, smazána, smaže
se i aktivní smyčka. Přístroj se přepne do režimu hot cue a performance pady, na nichž jsou
hot cue uloženy, blikají.
Používání hot cue bodů
4 Stisknutím odpovídajícího performance padu vyvolejte
Pokud je nastaven bod hot cue, tento bod lze vyvolat a okamžitě přehrát. požadovaný hot cue bod.
Pro hudební track lze nastavit až 8 hot cue bodů.
Hot cue je vyvolán a performance pad se rozsvítí zeleně nebo oranžově.
Nastavení hot cue bodů • Pokud byla barva hot cue nastavena pomocí rekordboxu nebo přístroje,
tlačítko se rozsvítí v nastavené barvě.
1 Stiskněte tlačítko [HOT CUE/CALL] pro přepnutí do hot cue • Pokud nechcete hot cue vyvolat, stiskněte tlačítko [HOT CUE/CALL] bez
režimu. stisknutí performance padu. Podsvícení tlačítek, pro něž není hot cue vyvolán,
2 V průběhu přehrávání nebo pozastavení stiskněte jeden z nesvítí.
performance padů v místě, ve kterém chcete hot cue
nastavit. Vyvolání hot cue bodů automaticky při načtení tracků

Bod, ve kterém bylo stisknuto tlačítko, je nastaven jako hot cue, a Nastavení tohoto přístroje lze změnit na automatické vyvolání hot cue
odpovídající performance pad se rozsvítí. Současně je na USB zařízení bodů při načtení tracků.
uložena historie přehrávání.
• Během přehrávání smyčky je smyčka registrována jako hot cue. 1 Stiskněte tlačítko [SHORTCUT].
• Směr přehrávání není pro hot cue zaznamenán. 2 V nabídce [HOT CUE AUTO LOAD] na obrazovce
• Když je hot cue nastaven během scratchingu, přehrávání se může [SHORTCUT] vyberte [ON], [rekordbox SETTING] či [OFF].
dočasně zastavit.
• Pokud je zapnutá funkce kvantizace, může dojít k mírnému zpoždění - [ON]:
provozu této funkce, aby se synchronizovat beat. se zobrazí pro všechny stopy a hot cue jsou automaticky vyvolány
• Hot cue nelze uložit, pokud již byl nějaký hot cue na performance pad
uložen. Chcete-li uložit nový hot cue, dříve uložený hot cue bod nejprve při načtení stop. Body hot cue jsou také automaticky vyvolány, když
odstraňte. se provádí vyhledávání stopy.
[A. HOT CUE] na displeji se rozsvítí červeně.
Přehrávání hot cue bodů - [rekordbox SETTING]:

Během přehrávání nebo pozastavení stiskněte jeden z se zobrazí pouze pro stopy nastavené v rekordboxu a body hot cue
performance padů. jsou automaticky vyvolány, když jsou stopy načteny se zobrazeným
symbolem . Když se provádí vyhledávání stopy, body hot cue
Hot cue, zaznamenaný na toto tlačítko, je vyvolán, a spustí se přehrávání. nejsou vyvolány.
Informace o přehrávání smyčky, uložené na performance padu, se liší od [A. HOT CUE] na displeji se rozsvítí bíle.
přehrávání smyčky nastavené pomocí [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] - [OFF]:
nebo [LOOP OUT (OUT ADJUST)].
• Jakmile jsou smyčky uložené na performance padu vyvolané, přehrávání se nezobrazí. Při načítání stop nejsou body hot cue vyvolány.
smyčky můžete zrušit pomocí tlačítka [RELOOP/EXIT]. Smyčku loop in • Nastavení lze také změnit na obrazovce [UTILITY].
point můžete také jemně doladit pomocí tlačítka [LOOP IN/4BEAT (IN
ADJUST)], nebo doladit smyčku loop out point pomocí tlačítka [LOOP Vymazání hot cue bodů
OUT (OUT ADJUST)].
Stiskněte jeden z performance padů při podržení tlačítka
[SHIFT].

Hot cue, uložený na příslušném tlačítku, je odstraněn, tlačítko zhasne, a
nyní je uložen na toto tlačítko nový hot cue bod.

Cz 17

Použití funkce beat loopBaSys CS Zobrazení pozice při přehrávání na pozadí

Smyčka se specifikovaným počtem beatů je nastavena na základě BPM a • V režimu slip mode je aktuálně přehrávaná pozice označena žlutou čárou na
spustí se přehrávání smyčky. zobrazení průběhu křivek waveform (celkové křivky nebo zvětšené křivky).
Pozice přehrávání na pozadí je označena bílou čárou na zobrazení průběhu
1 Stisknutím tlačítka [BEAT LOOP] přepněte na funkci beat křivek waveform (celkové křivky).
loop.
2 Stiskněte performance pad s odpovídajícím počtem beatů, Pozastavení funkce Slip (Slip pausing)
které chcete nastavit. 1 Stiskněte tlačítko [JOG MODE (VINYL)].

Z pozice přehrávání, kde byl stisknutý performance pad, se smyčka Nastavte režim jogu na VINYL.
odpovídající počtu nastavených beatů automaticky nastaví na tempo (BPM)
stopy a začne přehrávání smyčky. 2 Stiskněte tlačítko [SLIP].
Během přehrávání smyčky bliká performance pad.
• Můžete specifikovat: 1/16 beat, 1/8 beat, 1/4 beat, 1/2 beat, 1 beat, 2 beaty, 4 Režim se přepne na slip mode.
beaty a 8 beatů.
• Pokud nelze detekovat BPM stopy, BPM je nastavena na hodnotu 120. 3 Během přehrávání stiskněte [f (PLAY/PAUSE)].

Zrušení přehrávání smyčky Normální přehrávání pokračuje na pozadí i v režimu pauzy.
Tlačítko [SLIP] bliká v rytmu zvuku hrajícímu na pozadí.
Chcete-li smyčku zrušit, klepněte buď na performance pad, který bliká
během přehrávání smyčky, nebo stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT]. 4 Stisknutím tlačítka [f (PLAY/PAUSE)] režim pauzy
zrušíte.
Použití funkce beat jump
Normální přehrávání zvuku, které bylo na pozadí, se obnoví.
Pozici přehrávání lze přesunout podle délky zvoleného beatu (1 beat, 2
beaty, 4 beaty nebo 8 beatů). Slip scratching
• Je-li smyčka nastavena, funguje pro přesun smyčky (loop move). 1 Stiskněte tlačítko [JOG MODE (VINYL)].

1 Stisknutím tlačítka [BEAT JUMP] přepněte na funkci beat Nastavte režim jogu na VINYL.
jump.
2 Vyberte délku beatu a stiskněte performance pad. 2 Stiskněte tlačítko [SLIP].

Pozice přehrávání se pohybuje v závislosti na délce zvoleného beatu. Režim se přepne na slip mode.
• Pokud nelze detekovat BPM stopy, BPM je nastavena na hodnotu 120.
• Pokud je zapnutá funkce kvantizace, může dojít k nepatrnému zpoždění 3 Během přehrávání stiskněte horní část kolečka Jog.
této funkce, aby se synchronizoval beat.
Režim scratch přehrávání je nastaven.
Použití funkce loop move Normální přehrávání pokračuje na pozadí i v režimu scratching. Tlačítko
[SLIP] bliká v rytmu zvuku hrajícímu na pozadí.
Pozici přehrávání smyčky lze přesunout podle délky zvoleného beatu (1 beat,
2 beaty, 4 beaty nebo 8 beatů). 4 Uvolněte ruku z horní části kolečka Jog.

1 Stisknutím tlačítka [BEAT JUMP] přepněte na funkci beat Normální přehrávání zvuku, které bylo na pozadí, se obnoví.
jump.
2 Nastavte smyčku. Slip hot cue
3 Vyberte délku beatu a stiskněte performance pad. 1 Stiskněte tlačítko [SLIP].

Pozice přehrávání smyčky se může pohybovat podle délky zvoleného beatu. Režim se přepne na slip mode.
• Pokud nelze detekovat BPM stopy, BPM je nastavena na hodnotu 120.
• Pokud je zapnutá funkce kvantizace, může dojít k nepatrnému zpoždění 2 Stiskněte tlačítko [HOT CUE/CALL] pro přepnutí do
této funkce, aby se synchronizoval beat. režimu hot cue mode.
3 Stiskněte a podržte jeden z performance padů.
Použití funkce slip mode
Hot cueing se zahájí.
Je-li režim slip mode zapnutý, normální přehrávání v původním rytmu Normální přehrávání zvuku hrajícího na pozadí pokračuje, i když je
pokračuje na pozadí, zatímco je aktivováno pozastavení (v režimu vinyl), performance pad držen stisknutý.
scratching, přehrávání smyčky, přehrávání hot cue nebo reverzní přehrávání. Tlačítko [SLIP] bliká v rytmu zvuku hrajícího na pozadí.
Je-li režim slip mode zrušen, obnoví se normální přehrávání od bodu, • V point 4 beats, po začátku hot cueingu, se režim slip hot cue
dosaženého v okamžiku, kdy byl režim slip mode zapnut. automaticky zruší a obnoví se normální přehrávání zvuku, které bylo
• Pokud je zapnutá funkce kvantizace, může dojít k mírnému zpoždění přehráváno na pozadí.
fungování této funkce, aby se synchronizoval beat.

18 Cz

4 Uvolněte performance pad.BaSys CS • Můžete zadat 1/16 beatu, 1/8 beatu, 1/4 beatu, 1/2 beatu, 1 beat, 2 beaty, 4Názvy a funkce součástí
beaty a 8 beatů.
Normální přehrávání zvuku, které bylo přehráváno na pozadí, se obnoví po • Pokud byl vybrán určitý počet beatů, kdy délka smyčky přesáhne 8 sekund,
uvolnění ruky z performance padu (před 4 beaty, které uplynuly od přehrávání smyčky nezačne.
výchozí pozice hot cue).
4 Stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT].
Reverzní Slip (slip reverse)
Looping se zruší a pokračuje normální přehrávání zvuku přehrávaného na
1 Stiskněte tlačítko [SLIP]. pozadí.

Režim se přepne na slip mode. Při použití PAD MODE (SLIP LOOP)

2 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko Je-li performance pad stisknutý, operace SLIP LOOP se provádí bez ohledu
[DIRECTION, REV]. na to, zda je slip zapnutý nebo vypnutý.

Tlačítko [DIRECTION, REV] se rozsvítí a začne přehrávání v opačném 1 Stisknutím tlačítka [SLIP LOOP] přepněte na funkci slip
směru. Normální přehrávání pokračuje na pozadí i při reverzním loop.
přehrávání. 2 Stiskněte a podržte performance pad s odpovídajícím
Tlačítko [SLIP] bliká v rytmu zvuku hrajícího na pozadí. počtem beatů, které chcete nastavit.
• Reverzní slip přehrávání se automaticky zruší po uplynutí 8 beatů od
pozice, ve které bylo stisknuté tlačítko [DIRECTION, REV]. Přehrávání Přehrávání smyčky, pro které byla automaticky nastavena smyčka, začíná.
se vrátí do normálního přehrávání po návratu na pozadí a tlačítko Normální přehrávání pokračuje na pozadí i během přehrávání smyčky.
[DIRECTION, REV] zhasne. Pokud bylo vybráno několik beatů, kdy je délka smyčky delší než 8 sekund,
• Pokud stisknete tlačítko [DIRECTION, REV] před uplynutím 8 beatů, přehrávání smyčky nezačne.
reverzní slip se zruší, a normální přehrávání zvuku, které bylo přehráváno Když je smyčka nastavena při zapnutém slipu, tlačítko [SLIP] začne blikat
na pozadí, se obnoví. se zvukem přehrávaným na pozadí.

Zrušení režimu slip mode 3 Uvolněte performance pad.

Stiskněte tlačítko [SLIP]. Normální přehrávání zvuku, který hraje na pozadí, se obnoví.

Dojde ke zrušení režimu slip mode. Přehrávání z pozice dotyku zobrazeného průběhu
• Režim slip mode je také zrušen, když je načtena stopa. křivek waveform

Slip looping Dotkněte se křivky prstem, abyste mohli snadno přehrávat zvuk z počáteční
pozice dotyku. Dotýkejte se křivky waveform a pohybem prstu jej přesuňte
Existují následující způsoby použití funkce slip loop. do požadované pozice.
Provozní stav vyhledávání dotykem na křivku lze změnit z obrazovky
Při použití tlačítka [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)] nastavení [UTILITY].
nebo tlačítka [LOOP OUT (OUT ADJUST)]. Když je [NEEDLE LOCK] na obrazovce [UTILITY] nastaveno na [LOCK].
- Ovládání je možné při pozastavení nebo při stisknutí Jogu s režimem
1 Stiskněte tlačítko [SLIP]. nastaveným na VINYL.
Když je [NEEDLE LOCK] na obrazovce [UTILITY] nastaveno na [UNLOCK].
Režim se přepne na slip mode. - Ovládání je možné bez ohledu na to, zda se jedná o stav přehrávání nebo o
pozastavení.
2 Stiskněte tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN ADJUST)], poté
stiskněte tlačítko [LOOP OUT (OUT ADJUST)]. Bod přehrávání se přesune na bod vašeho dotyku na displeji.
• Pokud posouváte prst příliš rychle, nemusí se zobrazená adresa přehrávání
Spustí se přehrávání smyčky. zobrazovat správně.
Normální přehrávání pokračuje na pozadí i během přehrávání smyčky.
Tlačítko [SLIP] bliká při přehrávání zvuku na pozadí. Použití funkce SYNC
• Smyčky s délkou nad 8 sekund nelze nastavit.
• Stejná operace se provede, když stisknete tlačítko [LOOP IN/4BEAT (IN Tuto funkci lze použít k automatické synchronizaci tempa (BPM) a beat
ADJUST)] na více než 1 sekundu a smyčka je nastavena. pozice pravého a levého decku na základě informací beat grid, jak stopu
analyzoval rekordbox.
3 Stiskněte tlačítko [RELOOP/EXIT]. • Aby bylo možné funkci SYNC použít, hudební soubory musí být
analyzovány předem pomocí rekordboxu. Pokyny pro analýzu hudebních
Looping se zruší a pokračuje normální přehrávání zvuku přehrávaného na souborů pomocí rekordboxu naleznete v uživatelské příručce rekordboxu.
pozadí. • Následující text popisuje postup pro synchronizaci stopy [DECK 2] se
stopou [DECK 1].
Při použití PAD MODE (BEAT LOOP)
Cz 19
1 Stiskněte tlačítko [SLIP].

Režim se přepne na slip mode.

2 Stisknutím tlačítka [BEAT LOOP] přepněte na funkci
beat loop.
3 Stiskněte performance pad s odpovídajícím počtem
beatů, které chcete nastavit.

Spustí se přehrávání smyčky, pro které byla nastavena automaticky
smyčka. Normální přehrávání pokračuje na pozadí i během přehrávání
smyčky.
Tlačítko [SLIP] bliká při přehrávání zvuku na pozadí.

1 Na [DECK 1] přehrávejte stopu, která byla analyzována 3 USB1,2 tlačítka
pomocí rekordboxu.
Zobrazuje obsah z připojeného USB zařízení a mobilních zařízení.
Deck, jehož stopa byla nejprve analyzována softwarem rekordbox, je nastavena = Přehrávání hudebních souborů na médiích připojených k
jako master deck. tomuto zařízení (str. 30)
• Master deck lze také zadat stisknutím tlačítka [MASTER].
4 MIDI tlačítko
2 Na [DECK 2] přehrávejte stopu, která byla analyzována
pomocí rekordboxu. Stiskněte při použití DJ softwaru.
= Používání DJ softwaru (str. 33)
3 Stiskněte tlačítko [SYNC/INST.DOUBLES] pro [DECK 2].
5 rekordbox tlačítko
[DECK 2] je synchronizován s tempem (BPM) a beat pozicí stopy hrající na
[DECK 1]. Zobrazí knihovnu rekordbox při připojení PRO DJ LINK (LINK
• Po opětovném stisknutí tlačítka [SYNC/INST.DOUBLES] se funkce SYNC Export).
vypne. = Přehrávání knihovny rekordbox na počítači nebo mobilním
• Následující postup použijte k obnovení tempa (BPM) aktuálně přehrávané zařízení (str. 30)
stopy, ke svému původnímu tempu po vypnutí funkce SYNC.
Přesuňte slider tempo do polohy synchronizované [TEMPO] (BPM), a pak 6 BROWSE tlačítko
jej nastavte zpět do středové polohy.
Znovu načtěte stejnou stopu. Zobrazí se obrazovka [BROWSE].
• V závislosti na informacích beatu stopy nemusí být zvuk po stisknutí = Přepnutí na obrazovku procházení (str. 22)
tlačítka [SYNC/INST.DOUBLES] synchronizovaný. Pokud k tomu dojde,
zvuk lze znovu synchronizovat stisknutím tlačítka [SYNC/INST.DOUBLES] 7 TAG LIST tlačítko
pro to, abyste SYNC vypnuli a znovu zapnuli.
BaSys CS Zobrazí se obrazovka [TAG LIST].
Použití funkce instant double = Úprava seznamů tagů (str. 25)

Přehrávání stopy načtené v decku, který není provozován, lze spustit ze stejné 8 INFO tlačítko
pozice z ovládaného decku.
Podrobné informace o možných operacích naleznete v následujících částech. Zobrazí se obrazovka [INFO].
• Načtěte stopu načtenou na deck z ovládaného decku. = Zobrazení podrobností o aktuálně načtené stopě (str. 26)
• Stiskněte tlačítko [SYNC/INST.DOUBLES] na ovládaném decku po dobu
delší, než 1 sekunda. 9 MENU (UTILITY) tlačítko
• Stiskněte dvakrát tlačítko [LOAD 1,2].
• Stisknutí:
Část procházení (BROWSE) Zobrazí obrazovku menu.
• Stisknutí na déle než 1 sekundu:
6 78 9 Zobrazí obrazovku [UTILITY].

a = Změna nastavení (str. 31)
5b
4 a BACK tlačítko

c • Stisknutí:
3d Obrazovka se vrátí o vrstvu výše.
2e = Přesun zpět do vyšší vrstvy (str. 23)

f • Stisknutí déle než 1 sekundu:
Obrazovka se přesune na horní vrstvu.
1g = Přesun zpět do vyšší vrstvy (str. 23)

1 QUANTIZE tlačítko b TAG TRACK/REMOVE tlačítko

Zapíná a vypíná funkci kvantizace pro deck. Přidává a odebírá stopy z tag listu.
• Funkci kvantizace pro beat efekty lze zapnout / vypnout na obrazovce = Přidání stop do seznamu a odebrání stop ze
[SHORTCUT]. seznamu (str. 25)
= Použití funkce kvantizace (str. 31)
c Rotační volič
2 T• SItMiskEnuMtí:ODE (AUTO CUE) tlačítko
d SHORTCUT tlačítko
Režim zobrazení času na displeji přístroje se přepne na uplynulý čas
nebo zbývající čas. Spustí obrazovky [TRACK], [PLAYLIST] a [SEARCH] nebo změní
Když stisknete tlačítko [TIME MODE (AUTO CUE)] při stisknutí nastavení tohoto přístroje.
tlačítka [SHIFT], přepnutí je možné pouze pro deck, pro který je
stisknuto tlačítko [SHIFT]. e TRACK FILTER/EDIT tlačítko
• Stisknutí déle než na 1 sekundu:
Po stisknutí po dobu více než 1 sekundy se zapne nebo vypne auto cue. Stopy lze vyhledávat podle informací tagů přidaných do stop pomocí
= Nastavení auto cue (str. 22 ) rekordboxu nebo podle informací jako BPM a KEY.
= Ostatní operace procházení (str. 23)

f Hlavní displej

= Hlavní displej (str. 21)

g LOAD 1/2 tlačítko

Načte stopy na zadaný [DECK].
= Přehrávání hudebních souborů na médiích připojených k
tomuto zařízení (str. 30)

20 Cz

Hlavní displej x Názvy a funkce součástí

Normální obrazovka přehrávání w
2
4 v
u
15
7
8

3 t
s
9BaSys CS op q r
6
3
a

b

c

2
d

ef g h i j k l m n

1 Informační sekce displeje d Zobrazení bodů cue/loop/hot cue

Zde se zobrazí zvětšené křivky (waveform), analyzované softwarem Pozice bodů cue, loop cue a hot cue jsou zobrazeny jako značky
rekordbox, atd. Barvu zvětšených křivek lze změnit pomocí rekordboxu (mark).
nebo z obrazovky [MENU] nebo [SHORTCUT] na přístroji.
= Změna nastavení barev v USB zařízení (str. 31) e A. CUE

2 Informace DECK1 Rozsvítí se, je-li nastaveno auto cue.
= Nastavení auto cue (str. 22 )
Zde se zobrazí informace týkající se DECK1.
f HOT CUE AUTO LOAD
3 Informace DECK2
Zobrazí se, pokud je zapnuté [HOT CUE AUTO LOAD].
Zde se zobrazí informace týkající se DECK2. = Automatické vyvolání hot cue při načtení stopy (str. 17)

4 DECK g REMAIN

Označuje číslo decku, jehož informace jsou zobrazeny. Aktivní deck Rozsvítí se, je-li na čas na displeji nastaven na zbývající čas.
lze přepnout dotykem. Aktivní deck můžete také přepnout na
obrazovce [SHORTCUT]. h Zobrazení času (minuty, sekundy, milisekundy)

5 Zařízení Zobrazuje zbývající čas nebo uplynulý čas.

Indikuje lokaci stopy. i Zobrazení adresy přehrávání / měřítka zobrazení
(1-minutové intervaly)
6 DECK
Stopa je zobrazena jako sloupcový graf. Aktuální pozice přehrávání se
Indikuje číslo decku na informačním displeji. zobrazí jako bílá svislá čára. Když je zobrazen uplynulý čas, levý okraj
grafu svítí. Když je zobrazen zbývající čas, displej se z levé strany vypne.
7 Key Celý graf pomalu bliká (pokud je zbývající čas stopy kratší než 30
sekund), a poté začne blikat rychle (pokud je zbývající čas stopy kratší než
Indikuje klíč stopy. 15 sekund).

8 Odpočet beatů j Zobrazení křivek (Waveform)

Indikuje číslo barů nebo beatů z aktuálně přehrávané pozice na Zobrazuje zvuk jako křivky (vlny).
nejbližší uložený cue bod. Barvu celkových křivek (Waveform) lze změnit pomocí rekordboxu
nebo z obrazovky [MENU (UTILITY)] a [SHORTCUT] na přístroji.
9 Název stopy = Změna nastavení barev v USB zařízení (str . 31)

Barvu pozadí můžete nastavit v rekordboxu nebo v tomto přístroji. k Zobrazení rychlosti přehrávání
= Změna nastavení barev v USB zařízení (str. 31)
Hodnota se mění podle polohy slideru [TEMPO].
a Zobrazení On Air
l Zobrazení smyčky (Loop)
Tato zpráva se zobrazí v průběhu audio výstupu z MASTER OUT.
Rozsvítí se během přehrávání smyčky.
b Zobrazení čísla stopy = Nastavení smyček (str. 15)

Indikuje číslo stopy (01-999). m Zobrazení Loop beat

c Zobrazení uložených bodů cue/loop/hot Zobrazuje počet beatů, aktuálně nastavených ve smyčce.

Zobrazí pozice bodů cue, loop a hot cue, zaznamenaných na USB n Sekce zobrazení BPM (pro deck)
zařízení pomocí označení (mark). Barva cue a loop bodu může být
nastavena prostřednictvím softwaru rekordbox. Zobrazuje BPM (Beats Per Minute) právě přehrávané stopy.

Cz 21

o QUANTIZE (pro deck)BaSys CS 2 Zobrazení detekce dotyku na Jog

Zobrazuje se, když je zapnutá funkce kvantizace na decku. Zobrazí se Je-li režim jog nastaven na VINYL, horní část ovladače Jog Dial při
červeně, když je funkce aktivována, a šedě, když je tato funkce stisknutí svítí.
deaktivována.
= Použití funkce quantize (str. 31) Nastavení auto cue

p QUANTIZE BEAT VALUE Když je stopa načtena nebo je provedena operace vyhledávání stopy, tichý
úsek na začátku stopy se vynechá a bod cue je automaticky nastaven v místě,
Označuje velikost beatu funkce kvantizace. které se nachází bezprostředně před začátkem zvuku.

q Zobrazení rozsahu nastavení rychlosti přehrávání Stiskněte tlačítko [TIME MODE (AUTO CUE)] déle než 1
sekundu.
Označuje rozsah, v jakém lze rychlost přehrávání nastavit vzhledem k
původní rychlosti přehrávání zaznamenané na médiu. Auto cue je zapnuto.
[A. CUE] se zobrazí na displeji.
r AUTO PLAY • Když stisknete tlačítko [TIME MODE (AUTO CUE)] znovu na dobu
delší než 1 sekunda, auto cue se vypne.
Rozsvítí se, je-li na obrazovce [UTILITY] zapnut režim auto přehrávání. • Nastavení úrovně auto cue zůstává v paměti, i když je vypnuto napájení.
= Režim automatického přehrávání (str. 31) • Po stisknutí tlačítka [TIME MODE (AUTO CUE)] po dobu delší než 1
sekundu při stisknutí tlačítka [SHIFT] je možné zapnutí / vypnutí auto
s Zobrazení režimu ZOOM a GRID ADJUST cue pouze pro deck, pro který je stisknuto tlačítko [SHIFT].

Když je rotační volič stisknut déle než na 1 sekundu, přepíná se mezi Změna úrovně auto cue
režimy [ZOOM] a [GRID ADJUST].
• Režim [ZOOM]: Když je rotační volič otáčen, lze současně zvětšovat Cue bod, který bude nastaven jako auto cue, lze vybrat jednou z níže
nebo zmenšovat dvě křivky. uvedených metod.
• Režim [GRID ADJUST]: Když je rotační volič otáčen, lze upravit beat
grid stopy načtené v aktivním decku. Nastavení cue bodu jako hladiny akustického tlaku,
Beat grid lze nastavit pomocí tlačítka [MENU (UTILITY)]. identifikované jako tichá část (8 úrovní)
- [RESET]: Resetuje nastavený beat grid
- [SNAP GRID (CUE)]: Přesune první beat na pozici aktuálně –36 dB, –42 dB, –48 dB, –54 dB, –60 dB, –66 dB, –72 dB and –78 dB
nastaveného cue bodu.
- [SHIFT GRID]: Odráží výsledky úprav použitím pitch bend během Automatické nastavení uložených bodů jako cue bodů
SYNC na beat gridu.
MEMORY: Jako cue bod pro auto cueing je nastavený uložený cue bod, který
t Sekce zobrazení parametrů (msec, BEAT) je nejblíže začátku stopy.
• Je-li nastaveno [MEMORY], [A. CUE] svítí na displeji bíle.
Zobrazí parametry, stanovené pro jednotlivé efekty. • Nastavení úrovně auto cue zůstává v paměti, i když je vypnuto napájení.

u Sekce zobrazení BPM (pro efekty) 1 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)] déle než 1 sekundu.

V automatickém režimu zobrazuje automaticky detekované hodnoty Zobrazí se obrazovka [UTILITY].
BPM.
Při manuálním režimu zadávání se barva znaků změní na zelenou, a 2 Otočte rotačním voličem a pak jej stiskněte.
zobrazí se [TAP]. Zobrazí se manuální vstupní hodnota BPM.
Vyberte [AUTO CUE LEVEL].
v QUANTIZE (pro efekty)
3 Otočte rotačním voličem a pak jej stiskněte.
Zobrazí se, pokud je funkce quantize beat efektů zapnutá.
Pokud je funkce quantize aktivována, zobrazuje se červeně. Nastavení úrovně auto cue se změní.
Když je funkce vypnuta, zobrazuje se šedě.
= Použití funkce quantize (str. 31) Část procházení stop (BROWSE)

w Sekce pro výběr kanálů Na připojeném počítači lze pro zobrazení seznamu stop procházet různá
zařízení a knihovnu rekordbox.
Zobrazen je název kanálu, na který se efekt aplikuje. • Je-li procházeno USB zařízení, které neobsahuje informace knihovny
rekordbox, složky a stopy (hudební soubory) jsou zobrazeny v seznamu ve
x Efektová sekce stromové struktuře.

Zobrazí se název vybraného efektu. Přepnutí na obrazovku procházení
= Použití funkce beat efekt (str. 28)
Stiskněte tlačítko odpovídajícího zařízení, jehož obsah chcete
Část s displejem kola Jog dial zobrazit.

1 Po stisknutí tlačítka je v seznamu zobrazen obsah pro odpovídající zdroje.
• Když je zobrazena obrazovka procházení, tlačítko [BROWSE] se rozsvítí.
2 • Po stisknutí tlačítka [BROWSE] (když je zobrazena obrazovka procházení),
se obrazovka procházení ukončí a zobrazení displeje se vrátí na normální
1 Provozní displej obrazovku přehrávání.
Po opětovném stisknutí tlačítka [BROWSE] se otevře předchozí obrazovka
Zobrazí pozici přehrávání. Světlo projde kruhem na tlačítku za 1,8 procházení.
sekundy. Během přehrávání se točí a v režimu pauzy se zastaví.

22 Cz

Popis obrazovky - Rekordbox na počítači nebo mobilním zařízení: počet stop a playlistů v
1 23 informacích knihovny.

45

Další operace pro procházení

Přeskupení stop (Sort menu) Názvy a funkce součástí

Při procházení Sort menu lze změnit pořadí stop.

• Tato funkce je k dispozici pouze v následujících případech:
- Při procházení knihovny rekordbox na počítači nebo mobilním zařízení.
- Při procházení knihovny rekordbox na USB zařízení.

BaSys CS1 Seznam obsahuZobrazí se obsah pro vybrané médium. 1 Zobrazte knihovnu rekordbox.
2 Nejvyšší úroveň Zobrazuje název nadřazené složky nebo zobrazí položky 2 Když se zobrazí seznam stop, stiskněte tlačítko
jiného média. [MENU (UTILITY)].
Můžete nastavit barvu pozadí (přes rekordbox).
Zobrazí se nabídka třídění (Sort menu).
3 Přebal alba Zde se zobrazí kousek přebalu, registrovaného v softwaru
rekordbox. Po stisknutí tlačítka [INFO] se foto vypne a podél 3 Pomocí rotačního voliče vyberte a zvolte řazení položek.
levého okraje jsou zobrazeny názvy stop.
Zobrazí se seznamy, playlisty a historie přehrávání, sériové číslo. Stopy na seznamu jsou seřazeny podle vybrané položky.
Pokud není knihovna rekordboxu k dispozici, podél • Třídění položek, zobrazených v nabídce Sort menu, lze změnit v
levého okraje jsou stále zobrazeny názvy stop. nastavení rekordbox. Změny v rekordbox knihovně na USB zařízení se
projeví, jakmile jsou po změně nastavení reexportovány.
4 Kurzor Otáčením rotačního voliče přesuňte kurzor nahoru a dolů.
5 Uživatelsky Zobrazení zvolených kategorií softwaru rekordbox. Vyhledávání stop
nastavitelná Po stisknutí tlačítka [INFO] se zobrazí podrobnosti o stopě
kategorie vybrané kurzorem. • Tato funkce je k dispozici pouze v následujících případech:
Pokud není knihovna rekordboxu k dispozici, zobrazí se - Při procházení knihovny rekordbox na počítači nebo mobilním
podrobnosti o stopě vybrané kurzorem. zařízení.
- Při procházení knihovny rekordbox na USB zařízení.
Základní operace na obrazovce procházení (browse)
Vyhledávání stop pomocí kategorie [SEARCH]
Výběr položek
V režimu procházení knihovny mohou být stopy vyhledány pomocí
1 Zobrazte obrazovku procházení (browse). kategorie [SEARCH].

= Přepnutí na obrazovku procházení (str. 22) 1 Zobrazte knihovnu rekordbox.
2 Pomocí rotačního voliče vyberte položku a potvrďte
2 Otočením rotačního voliče vyberte položku. [SEARCH] kategorii.

Stiskem otočného voliče déle než na 1 sekundu lze použít funkci přeskočení Na dotykovém displeji se zobrazí klávesnice.
(jump). Na obrazovce [SEARCH] lze spustit následující metody.
- Dotkněte se [SEARCH] na obrazovce [SHORTCUT].
=Vyhledávání pomocí funkce jump (str. 24)
3 Zadejte znaky pomocí klávesnice na dotykovém displeji.
3 Stisknutím rotačního voliče položku potvrďte.
Zobrazí se pouze stopy obsahující znak, který jste zadali.
Když je zde spodní vrstva, otevře se. Při zobrazení menu, atd., se vybraná • Při zadávání více znaků jsou zobrazeny pouze stopy obsahující zadaný
položka potvrdí. řetězec znaků.
Když otočný volič stisknete, zatímco je kurzor nastaven na stopu, zobrazí • Je-li stisknuto tlačítko [BACK], zobrazí se znovu obrazovka pro výběr
se nabídka stopy. kategorie.
= Nabídka stopy (str. 24)
• Po stisknutí tlačítka [LOAD 1,2] (zatímco je kurzor nastaven na stopu), Vyhledávání stop pomocí [TRACK FILTER]
je stopa načtena na specifikovaný deck.
1 Zobrazte knihovnu rekordbox.
Přesun zpět do vyšší vrstvy 2 Když je zobrazen seznam stop, stiskněte tlačítko [TRACK
FILTER].
Stiskněte tlačítko [BACK] při zobrazení obrazovky Browser.
Zobrazí se pouze stopy, které odpovídají podmínkám uvedeným pro BPM,
Obrazovka se přesune zpět do vyšší vrstvy. klíč, apod.
• Po stisknutí tlačítka [BACK] na déle než 1 sekundu nebo po stisku tlačítka • Po stisknutí tlačítka [TRACK FILTER] na více než 1 sekundu se zobrazí
pro procházení médií, se obrazovka přesune na nejvyšší úroveň. okno nastavení stavu a na obrazovce [TRACK FILTER] je možné nastavit
• Chcete-li přehrávat stopy z USB zařízení, nebo z knihovny softwaru podmínky (tag informace přidané ke stopě, BPM, klíči, hodnocení, barvy).
rekordbox (nainstalovaném na počítači nebo mobilním zařízení), stisknutím Podmínky [TRACK FILTER] lze také nastavit pomocí rekordboxu.
tlačítka [BACK] lze zobrazit níže uvedené informace (v nejvyšší úrovni): • Dotknutím se tlačítka [MASTER DECK] můžete importovat soubory
- Pokud na USB zařízení neexistují informace knihovny softwaru BPM a KEY z decku nastaveného jako sync master.
rekordbox: volný a využitý prostor tohoto USB media. • Nastavené podmínky jsou zaznamenávány na každém USB zařízení.
- Pokud na USB zařízení existují informace knihovny softwaru rekordbox:
volný a využitý prostor tohoto USB media, stejně jako počet stop, počet Cz 23
playlistů a poslední změněná data v informacích knihovny.

Vyhledávání stopy pomocí ikony klíče aktuálně přehrávané Nabídka stop (Track menu)
stopy
Když stisknete rotační volič, zatímco je stopa vybrána nebo je vybrán jeden
Pokud je zobrazovaná kategorie zobrazena jako kategorie "Key" (klíč), ikona z komentářů v seznamu komentářů pro cue smyčky/paměť, zobrazí se
klíče se rozsvítí zeleně u stop, jejichž klíč je v dobré shodě s klíčem stopy, Track menu. Pomocí rotačního voliče také lze provádět nabídku stop.
načtené v decku, nastaveném jako sync master.
Track Procházení Seznam tagů Seznam komentářů
Vyhledávání stop pomocí funkce jump menu (Browse) (Tag List) paměti cue/loop
LOAD TO
Funkcí jump lze okamžitě přejít na stopy, kategorie nebo složky, které DECK1 Stopa je načtena na DECK1 a Vybraný bod lze vyvolat na
chcete přehrát. LOAD TO přehrávání začíná. [DECK1].
Funkce jump obsahuje dva režimy: DECK2
• Letter jumping: Použijte tuto možnost, pokud jsou stopy uspořádány Stopa je načtena na DECK2 a Vybraný bod lze vyvolat na
nebo řazeny v abecední pořadí. CUE/LOOP přehrávání začíná. [DECK2].
• Page jumping: Použijte tuto možnost, pokud stopy nejsou uspořádány LIST
nebo řazeny v abecední pořadí. Seznam komentářů — —
CANCEL paměti cue, nastavených
Režim Letter jump v rekordboxu je
zobrazen.
1 Zobrazte seznam, seřazený v abecedním pořadí.
Ukončení Track menu.
Zobrazte seznam v abecedním pořadí, jako je například knihovna softwaru
rekordbox nebo seznam stop na USB zařízení. BaSys CSPřehrávání / zobrazení historie (HISTORY)

2 Stiskněte rotační volič alespoň na 1 sekundu. Historie přehrávání stop je uložena a může být zobrazena v kategorii
[HISTORY] na obrazovce procházení.
Přepne do režimu letter jump. První písmeno stopy nebo kategorie • Seznamy skladeb lze vytvořit na základě historie přehrávání v [HISTORY]
vybrané kurzorem se zvětší. pomocí rekordboxu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce
rekordbox (Mac / Windows).
3 Otočením rotačního voliče vyberte znak nebo symbol.
Ukládání historie přehrávání
Kurzor se přesune na stopy nebo kategorie začínající tímto vybraným znakem
nebo symbolem. 1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
• Pokud nejsou na seznamu k dispozici žádné stopy nebo kategorie začínající 2 Přehrávejte stopy.
vybraným znakem, kurzor se nepohybuje.
Znaky zobrazené v režimu letter jump: písmena A až Z, čísla 0-9, a některé Stopy, které byly přehrány po dobu přibližně 1 minuty, jsou uloženy v
symboly. seznamu historie přehrávání.
• Je-li USB zařízení připojeno k tomuto přístroji poprvé, nebo když je k
Režim Page jump tomuto přístroji připojeno znovu, je automaticky vytvořena nová historie
přehrávání USB zařízení.
1 Zobrazte seznam, který není seřazený v abecedním pořadí. • Je-li stejná stopa přehrávána dvakrát nebo vícekrát za sebou, nemusí být
uložena v historii.
Zobrazte seznam bez řazení v abecedním pořadí, jako jsou složky na USB • Maximální počet stop, který lze do historie přehrávání uložit, je 999.
zařízení. Od 1 000 stopy jsou nejstarší záznamy z historie přehrávání odstraněny,
aby se vytvořil prostor pro nové položky. Vytvořit lze až 999 seznamů
2 Stiskněte rotační volič alespoň na 1 sekundu. historie přehrávání.
• Pokud jsou stopy zapsány na seznam historie přehrávání, jejich názvy,
Přepne do režimu page jump. atd., jsou zobrazeny zeleně (což označuje, že byly přehrávány).
• Názvy stop, atd. v [PLAYLIST] kategorii lze změnit na zelenou
3 Otočením rotačního voliče vyberte stránku. (přehráváno) použitím tlačítka [MENU]. Při změně jsou tyto stopy
registrovány na seznamu historie přehrávání.
Zobrazení se přesune na zvolenou stránku.
Vymazání historie přehrávání
Použití informací funkce jump
1 Připojte USB zařízení k tomuto přístroji.
Kategorie, ke které náleží stopy, lze zobrazit výběrem položky zobrazené v 2 Zobrazte knihovnu rekordbox.
detailech. Tato funkce je vhodná pro vyhledávání stop stejného žánru jako 3 Pomocí rotačního voliče vyberte a vstupte do kategorie
načtené stopy, stopy s podobnými BPM, atd. [HISTORY].

1 Načtěte stopu. Zobrazí se seznamy historie přehrávání.
2 Na normální obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko
[INFO]. 4 Otočte rotačním voličem a vyberte seznam historie
přehrávání, jenž má být odstraněn.
Zobrazí se detaily stopy. 5 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].
= Zobrazení podrobností o aktuálně načtené stopě (str. 26)
Zobrazí se nabídka odstranění.
3 Vyberte a zadejte položku.
6 Otáčením voliče vyberte a zadejte rozsah odstranění.
Zobrazená obrazovka se přepne na obrazovku procházení (browse) a
kategorie pro vybrané položky. • [DELETE]: Vymaže se aktuálně vybraný seznam historie přehrávání.
• Stisknutím [BROWSE] zavřete obrazovku procházení. • [ALL DELETE]: Vymažou se všechny seznamy historie přehrávání.
• Může se stát, že vybrat položky nebude možné, například prázdné • Při použití USB zařízení je historie přehrávání načtena jako playlist
položky, které se zobrazí na obrazovce procházení, položky, u nichž jsou softwaru rekordbox, a z USB zařízení je vymazána dříve načtená historie
zobrazeny pouze ikony v detailech, atd. přehrávání.
• Jsou-li stopy vybrány, obrazovka procházení zobrazuje stopy, načtené
přímo před zobrazením.
• Pokud připojené USB zařízení neobsahuje položku s pouze se skladbami,
které z něj lze vybrat, pokud neobsahuje knihovnu rekordbox, lze skladby
pouze vybírat.

24 Cz

• Pro stopy v [PLAYLIST] kategorii: stopy se mohou změnit ze zelené Přidání celé kategorie nebo složky
(přehrávány) na bílé (nepřehrávány) za použití [MENU].
Je-li tato změna provedena, stopy jsou ze seznamu historie přehrávání Na tag list mohou být přidány všechny stopy vybrané kategorie nebo složky.
odstraněny.
1 Přepněte se na obrazovku procházení a vyberte kategorii
7 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [OK]. nebo složku, která obsahuje požadované stopy.

Editace tag listů Seznam stop se zobrazí v pravé polovině obrazovky informačního displeje.

Stopy, které se budou přehrávat následně nebo stopy vybrané podle situace DJ 2 Nastavte kurzor na kategorii nebo složku a poté stiskněte Názvy a funkce součástí
mohou být označeny a shromážděny na listu. Seznam shromážděných stop je tlačítko [TAG TRACK/REMOVE].
nazýván "tag list".
• Na tag list může být ze zařízení přidáno až 100 stop. Tyto kategorie nebo název složky blikají a všechny skladby v této kategorii
• Pro USB zařízení může být vytvořen jeden tag list. Není možné, aby tag list nebo složce jsou přidány na tag list.
obsahoval stopy různých USB zařízení. • Jsou-li složky přidány v režimu procházení složky, stopy s ID3 tagy, atd.,
• Není možné dvakrát zaregistrovat stejnou stopu ve stejné složce. které nebyly načtené v jednu chvíli, jsou registrovány pomocí názvu souboru
(jako název stopy). Jména interpretů nejsou registrována.
1 23 45 • Po přidání stop na tag list, kdy jsou registrované stopy zobrazené v seznamu
stop na obrazovce procházení, nebo jsou načteny do přehrávače s jejich ID3
tagy, atd., jsou načteny, názvy souborů se přepnou na názvy stop a jména
interpretů jsou registrována.
BaSys CS
1 Obsah listu Zde se zobrazí obsah tag listu. Přidání stop z playlistů
2 Název media Zde se zobrazí název media, na kterém je stopa
zaznamenána. Všechny stopy zvoleného playlistu lze přidat na tag list.
3 Přebal alba Zde se zobrazí kousek přebalu, registrovaného v softwaru
4 Kurzor rekordbox. Po stisku tlačítka [INFO] se foto vypne a zobrazí se 1 Přepněte na obrazovku procházení, a vyberte a potvrďte
5 Uživatelem pořadové číslo. kategorii [PLAYLIST].
nastavitelná Otočným voličem přesuňte kurzor nahoru a dolů.
kategorie Kategorie softwaru rekordbox lze zvolit. Zobrazí se seznam playlistů, a seznam stop se zobrazí v pravé polovině
Po stisku tlačítka [INFO] se zobrazí podrobnosti o stopě obrazovky informačního displeje.
vybrané kurzorem.
2 Nastavte kurzor na playlist, a pak stiskněte tlačítko
[TAG TRACK/REMOVE].

Název playlistu bliká a všechny stopy na tomto playlistu jsou přidány na tag
list.

Přidání stop na tag listy Načtení stop z tag listu

Výběr stop a jejich přidání 1 Stiskněte tlačítko [TAG LIST].

1 Přepněte se na obrazovku procházení a zobrazte seznam Tag list se zobrazí.
stop.
2 Nastavte kurzor na stopu a stiskněte tlačítko [TAG TRACK/ 2 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [USB1] nebo
REMOVE]. [USB2].

je zobrazeno na levé straně stopy a stopa je přidána na tag list daného Zobrazí se tag list vybraného USB zařízení.
USB zařízení.
• Stopy mohou být zaznamenány na tag list před použitím rekordboxu. 3 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte stopu, kterou
chcete načíst.
= Podrobné pokyny a informace naleznete návodu k obsluze pro
rekordbox (Mac/Windows). • Když stisknete volič, zatímco je kurzor nastaven na stopu, zobrazí se
nabídka stopy.
Přidání načtených stop =Nabídka Track (str. 24)
• Po stisknutí tlačítka [LOAD 1,2] (zatímco je kurzor nastaven na stopu) je
1 Načtěte stopu. stopa načtena v určeném decku.
2 Na normální obrazovce přehrávání, stiskněte tlačítko
[INFO]. Odstranění stop z tag listů
3 Stiskněte tlačítko [TAG TRACK/REMOVE].
Stopy mohou být z tag listu odstraněny.
Stopa načtená do tohoto přístroje je přidána na tag list.
• Stopu načtenou v aktivním decku lze také přidat na tag list stisknutím Odebrání stopy z tag listu
tlačítka [TAG TRACK/REMOVE] na obrazovce normálního přehrávání.
1 Stiskněte tlačítko [TAG LIST].
25
Zobrazí se tag list.

2 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [USB1] nebo
[USB2].

Zobrazí se tag list vybraného USB zařízení.

3 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte stopu, kterou
chcete odstranit.

4 Stiskněte tlačítko [TAG TRACK/REMOVE] po dobu více,
než 1 sec.

Stopy lze odstranit z tag listu stisknutím tlačítka [TAG TRACK/REMOVE]
a v níže popsaných situacích.

Cz

• Je-li kurzor nastaven na stopu registrovanou v tag listu na obrazovce Zobrazení podrobností o aktuálně načtené stopě
procházení.
• Je-li zobrazena obrazovka normálního přehrávání nebo detailů stopy, Detaily aktuálně načtené stopy lze zkontrolovat.
když je stopa zapsaná v tag listu načtena.
1 23
Odstranění všech stop
BaSys CS 1 Informace decku Informace decku, kde je načtena stopa, jejíž informace jsou
1 Stiskněte tlačítko [TAG LIST]. zobrazeny, a informace, jako je rozhraní, kde je připojeno
2 Detaily stopy zařízení obsahující stopu.
Zobrazí se tag list. 3 Přebal alba a Podrobné informace o načtených stopách.
komentář Přebal alba a komentář o načtené stopě.
2 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [USB1] nebo
[USB2]. 1 Načtěte stopu.

Zobrazí se tag list vybraného USB zařízení. 2 Na obrazovce normálního přehrávání stiskněte tlačítko
[INFO].
3 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].
Zobrazí se podrobnosti o stopě.
Zobrazí se [LIST MENU]. • [DECK], pro který chcete zobrazit informace o skladbě, můžete vybrat
dotykem na [DECK1] nebo [DECK2] na informačním displeji decku.
4 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [TAGLIST
MENU]. Změna ohodnocení stopy

Zobrazí se [TAGLIST MENU]. Ohodnocení stopy lze změnit.

5 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [REMOVE 1 V detailních informacích vyberte požadované hodnocení
ALL TRACKS].
6 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [OK]. (příklad zobrazení: ).

Převedení tag listu na playlist 2 Stiskněte rotační volič na více než 1 sekundu a pak jím
otáčejte po, nebo proti směru hodinových ručiček.
Stopy shromážděné v tag listech mohou být převedeny na playlisty.
• Převedené playlisty se zobrazí jako položky v kategorii [PLAYLIST]. Ohodnocení načtené stopy se změní.
• [DECK], pro který chcete vybrat stopu, můžete vybrat dotykem na [DECK1]
1 Stiskněte tlačítko [TAG LIST]. nebo [DECK2] na informačním displeji decku.

Zobrazí se tag list.

2 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [USB1] nebo
[USB2].

Zobrazí se tag list vybraného USB zařízení.

3 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].

Zobrazí se [LIST MENU].

4 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [TAGLIST
MENU].

Zobrazí se [TAGLIST MENU].

5 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [CREATE
PLAYLIST].
6 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [OK].

Obsah tag listu je převeden do playlistu s názvem [TAG LIST XXX].
• Pokud nejsou informace knihovny rekordbox na USB zařízení uložené,
tag list na playlist nelze převést.
• Pokud tag list, spravovaný softwarem rekordbox, obsahuje dvojí stopy -
které jsou a které nejsou spravovány softwarem rekordbox - pak jsou na
playlist převedeny pouze stopy spravované softwarem rekordbox.

26 Cz

Část míchání/efekty 9 BEAT c, d tlačítka

12 3 4 Nastaví nejlepší frakci pro synchronizaci zvuku efektů.
76 = Použití funkce beat efekt (str. 28)
5 67
a TAP (AUTO) tlačítko
t 8 Názvy a funkce součástí
s Nastaví režim měření BPM.
9 - Auto mode: Automatický režim, kdy se BPM automaticky měří ze
a vstupního audio signálu. Při zapnutí napájení tohoto přístroje je
nastaven režim [AUTO].
e - Tap mode: Režim klepnutí, kdy se vstup BPM zadává ručně klepnutím
g na tlačítko [TAP (AUTO)]. Po stisknutí tlačítka [TAP (AUTO)] je
i režim nastaven.
j • Rozsah měření BPM v režimu AUTO je 70 BPM až 180 BPM. U
k některých skladeb nemusí být správné měření možné.
• BPM nastavené v režimu klepnutí jsou platné pouze pro funkci beat
l efektu.
= Ruční zadávání BPM (str. 29)

b EQ/ISO (HI, MID, LOW) ovladače

Ovládání lze přepínat mezi [EQUALIZER] nebo [ISOLATOR] přes
nastavení na obrazovce [UTILITY].
Tím lze upravit kvalitu zvuku příslušných kanálů.
= Nastavení kvality zvuku (str. 28)

c Indikátor úrovně kanálů

Zobrazuje úrovně zvuku příslušných kanálů.

d Master level indikátor

Zobrazuje úroveň zvukového výstupu pro hlavní kanál.
[CLIP] bliká, když je výstupní úroveň příliš vysoká.
- Bliká pomalu: indikuje, že zvuk bude zkreslen.
- Bliká rychle: indikuje, že je zvuk zkreslený.

e BEAT EFFECTS volící spínač

Přepíná mezi různými beat efekty.
= Použití funkce beat efekt (str. 28)

f COLOR ovladač

Změní parametry SOUND COLOR FX různých kanálů.
= Použití funkce SOUND COLOR FX (str. 29)
BaSys CS bb
r f cdc f
qh
p
o

mnm g Volící spínač pro efektový kanál

1 MIC (OFF, ON, TALK OVER) volící spínač Přepne na kanál, na který je aplikován beat efekt.
= Použití funkce beat efekt (str. 28)
Slouží k zapnutí/vypnutí mikrofonu.
= Použití mikrofonu (str. 28) h CUE (CH1, CH2, MASTER) tlačítka

2 MIC (OFF, ON, TALK OVER) indikátor Monitoruje zvuk kanálu, který chcete monitorovat pomocí
sluchátek.
Tento indikátor se rozsvítí, když je mikrofon zapnutý, a bliká, když = Monitorování zvuku pomocí sluchátek (str. 28)
je funkce talk over aktivní.
= Použití mikrofonu (str. 28) i TIME ovladač )

3 MIC EQ (HI, LOW) ovladače Řídí časový parametr beat efektu.
= Použití funkce beat efekt (str. 28)
Upravuje kvalitu zvuku mikrofonu.
= Použití mikrofonu (str. 28) j CROSS FADER CURVE (THRU, ,
volící spínač křivky crossfaderu
4 MIC LEVEL (MIC1, MIC2) ovladače
Nastavuje charakteristiky křivky crossfaderu.
Upravuje vstupní úroveň na [MIC] terminálu.
= Použití mikrofonu (str. 28) k LEVEL/DEPTH ovladač

5 MASTER LEVEL ovladač Upravuje kvantitativní parametr beat efektu.
= Použití funkce beat efekt (str. 28)
Nastavuje výstupní úroveň zvuku z terminálů [MASTER1] a
[MASTER2]. l ON/OFF tlačítko
= Výstup zvuku (str. 30)
Slouží k zapnutí a vypnutí beat efektu.
6 DECK1, 2, LINE1, 2, PHONO1, 2 volící spínač = Použití funkce beat efekt (str. 28)

Slouží k výběru vstupního signálu [CH1] nebo [CH2] ze zařízení m Kanálový fader
připojených k tomuto přístroji.
• Při nastavení na [LINE / PHONO]: sekce mixér může být použita jako Přepíná charakteristiky křivky kanálového faderu z křivek:
DJ mixer. [ , , ] přes nastavení na obrazovce [UTILITY].
= Výstup zvuku (str. 30) — [ ]: Křivka, která prudce stoupá v zadní části.
— []: : Křivka, která v průměru postupně stoupá.
7 TRIM ovladač — []: : Křivka, která prudce stoupá v přední části.

Nastavuje úroveň audio signálů jednotlivých kanálů. n Crossfader
= Výstup zvuku (str. 30)
Výstupní zvuk jednotlivých kanálů je na základě charakteristiky křivky,
8 BOOTH MONITOR ovladač vybrané pomocí volicího přepínače [THRU, , ].

Upravuje úroveň výstupu zvuku z terminálu [BOOTH].
= Výstup zvuku z terminálů [BOOTH] (str. 28)

Cz 27

— [THRU]: Zvolte tuto možnost, pokud nechcete používat crossfader. Použití mikrofonu
— []: : Vytvoří křivku, která postupně stoupá.
— []: : Vytvoří křivku, která prudce stoupá. (Pokud se crossfader 1 Připojte mikrofon k terminálu [MIC1] nebo [MIC2].

posune od levého nebo pravého okraje, výstup zvuku je okamžitě na 2 Nastavte volicí spínač [OFF, ON, TALK OVER] na [ON]
opačné straně.) nebo [TALK OVER].

o HEADPHONES LEVEL ovladač - [ON]: Indikátor [MIC (OFF, ON, TALK OVER)] se zapne.
- [TALK OVER]: Indikátor [MIC (OFF, ON, TALK OVER)] bliká.
Nastaví výstupní úroveň zvuku ze sluchátkového terminálu. • Při nastavení na [TALK OVER]: zvuk kanálů (jiného než [MIC]
= Monitorování zvuku se sluchátky (str. 28) kanálu) je utlumen o -20dB, pokud je vstup do mikrofonu vyšší, než
-10 dB.
p HEADPHONES MIXING ovladač
3 Otočte ovladačem [MIC1 LEVEL] nebo [MIC2 LEVEL].
Upravuje vyvážení hlasitosti mezi kanály, pro které je stisknuto tlačítko
[CUE] a MASTER. Nastavte úroveň zvukového výstupu z [MIC] kanálu.
= Monitorování zvuku se sluchátky (str. 28) • Věnujte pozornost správnému nastavení výstupu. Nastavení do krajní
polohy může způsobit velmi hlasitý zvuk.
q PARAMETER ovladač
4 Použijte mikrofon pro vstupní zvukové signály.
Upravuje parametry SOUND COLOR FX.
Nastavení kvality zvuku
r SOUND COLOR FX (DUB ECHO, SWEEP, NOISE, FILTER)
tlačítka Otočte ovladačem [MIC EQ (HI, LOW)] pro kanál [MIC].

Zapínání a vypínání příslušného efektu SOUND COLOR FX. Když se otočí ve směru hodinových ručiček, útlum basů je
= Použití funkce SOUND COLOR FX (str. 29) maximální.
Když se otočí proti směru hodinových ručiček, útlum výšek
s AUX TRIM ovladač je maximální.

Nastavuje úroveň vstupu AUX.
= Použití funkce AUX (str. 28)

t AUX volící spínač

Přepíná vstup AUX podle připojených zařízení.
= Použití funkce AUX (str. 28)
BaSys CS
Nastavení kvality zvuku Audio výstup z terminálů [BOOTH OUT]

Otočte ovládací prvky [HI], [MID], [LOW] pro příslušné Otočte ovladačem [BOOTH MONITOR].
kanály.
Přepnutí funkce ovladačem [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] Nastavuje úroveň audio signálu pro výstup z terminálu [BOOTH OUT].

Ovládání lze přepínat mezi [EQUALIZER] nebo [ISOLATOR] přes Použití funkce beat efektu
nastavení na obrazovce [UTILITY].
- [EQUALIZER]: Nastavení funkce ekvalizéru. Tato funkce umožňuje okamžitě nastavit různé efekty podle tempa (BPM =
- [ISOLATOR]: Nastavení funkce isolator. Beats Per Minute) aktuálně přehrávané stopy.

Monitorování zvuku se sluchátky 1 Otočte volicím přepínačem [BEAT EFFECTS].

1 Připojte sluchátka k terminálu [PHONES]. Tím se zvolí typ efektu.

= Připojení na vstupní / výstupní terminály (str. 10) 2 Otočte volicím přepínačem efektového kanálu.

2 Stiskněte tlačítko [CUE] kanálu, který chcete monitorovat. Tím se vybírá kanál, na který je efekt aplikován.
• [1], [2], [AUX]: Efekt se aplikuje na zvuk každého kanálu.
Vyberte kanál, který chcete monitorovat. • [MIC]: Efekt se aplikuje na zvuk kanálu [MIC].
Nastavení [MONO SPLIT, STEREO] lze změnit v nastavení na obrazovce • [CROSS FADER A], [CROSS FADER B]: Efekt je aplikován na zvuk na
[UTILITY]. stranu [A] (vlevo) nebo [B] stranu crossfaderu.
• [MONO SPLIT]: Výstup zvuku kanálu zvoleného tlačítkem [CUE] na [L] • [MASTER]: Efekt se aplikuje na zvuk kanálu [MASTER].
a zvuku [MASTER] na [R].
• [STEREO]: Výstup zvuku zvoleného tlačítkem [CUE] ve stereu. 3 Stiskněte tlačítko [BEAT c, d].

3 Otočte ovladačem [HEADPHONES MIXING]. Nastavení frakce beatu pro synchronizaci zvuku efektu.
Čas efektu (odpovídající frakci beatu) se nastaví automaticky.
Nastavte vyvážení hlasitosti mezi kanálem vybraným tlačítky [CUE] a
[MASTER]. 4 Stiskněte tlačítko [ON/OFF] v beat efektu.

4 Otočte ovladačem [HEADPHONES LEVEL]. Efekt se aplikuje na zvuk.
Zvuk je na výstupu ze sluchátek. Parametr času efektu (time parameter) lze nastavit otáčením ovladače
[TIME].
Použití funkce AUX Kvantitativní parametr efektu lze nastavit otáčením ovladače [LEVEL/
DEPTH].
1 Přepněte vstupní volící spínač AUX. Když je efekt zapnutý, [ON/OFF] bliká.
• Po opětovném stisknutí tlačítka [ON/OFF] se efekt vypne.
- OFF: Ztlumí vstupní zvuk.
- 0 dB: Tuto možnost použijte při připojení k jinému, než přenosnému zařízení.
- +12 dB: Tuto možnost použijte, pokud jste připojeni k přenosnému zařízení.

2 Otáčejte ovladačem [TRIM].

Nastavte vstupní úroveň zvuku do kanálu [AUX IN].

28 Cz

Typy efektů BEAT EFFECT Použití funkce SOUND COLOR FX

Název Popis Parametr Tyto efekty se změní v souvislosti s ovladačem [COLOR] pro jednotlivé
efektu kanály.
DELAY Zpoždění zvuku na výstupu je Počet beatů: 1/16 až 16/1
reprodukováno jednou podle TIME: 1 ms až 4 000 msec 1 Stiskněte jedno z tlačítek [SOUND COLOR FX
ECHO frakce beatu, nastavené tlačítky LEVEL/DEPTH: Nastavuje (DUB ECHO, SWEEP, NOISE, FILTER)].
[BEAT c, d]. rovnováhu mezi původním zvukem a
Když se přidá 1/2 beatu delay, ze zpožděním zvuku (delay). Vyberete tak typ efektu.
4 beatů se stane 8 beatů. QUANTIZE: Povoleno Tlačítko, které bylo stisknuto, bliká.
• Stejný efekt je nastaven pro [CH1] a [CH2].
Zpoždění zvuku je reproduková- Počet beatů: 1/16 až 16/1 Názvy a funkce součástí
no několikrát a je postupně TIME: 1 msec až 4 000 msec 2 Otočte ovladačem [COLOR].
zeslabené podle frakce beatu LEVEL/DEPTH: Nastavuje vyvážení
nastavené tlačítky [BEAT c, d]. mezi původním zvukem a echem. Efekt je aplikován na kanál, pro který je ovladač otočen. Kvantitativní
S 1/1 beatu echa je zpoždění QUANTIZE: Povoleno parametr efektu lze nastavit otočením ovladače [PARAMETER].
zvuku nevýrazné v souladu s
tempem stopy, i po ořezu zvuku Typy efektů SOUND COLOR FX
na vstupu.
BaSys CS
Tato funkce přidá na vstupu Počet beatů: 1/16 až 16/1 Název efektu Popis Ovladač [COLOR] Ovladač
efekt dozvuku. Při změně TIME: 10 msec až 4 000 msec Otočení proti směru [PARAMETER]
SPIRAL časového zpoždění se změní LEVEL/DEPTH: Nastavuje vyvážení Aplikuje echo efekt, hodinových ručiček:
současně pitch. mezi původním zvukem a zvukovým přičemž zvuk je na Efekt ozvěny pouze Otočení ovladače
efektem, a nastaví kvantitativní výstupu s mírným na středový rozsah. doprava zvyšuje
parametr. DUB ECHO zpožděním po Otočení ve směru zpětnou vazbu.
QUANTIZE: Povoleno originálním zvuku - hodinových ručiček:
Počet beatů: -- opakovaně a Efekt ozvěny pouze
TIME: 1 % až 100 % postupně oslabený. na vysoký rozsah.
LEVEL/DEPTH: Nastavuje vyvážení
REVERB Tato funkce přidá na vstupu mezi původním zvukem a zvukovým Otáčením ovladače
efekt dozvuku. efektem. [COLOR] doleva
QUANTIZE: Zakázáno Otočení proti směru nastavíte efekt brány.
Zvuk je ořezán podle frakce Počet beatů: 16/1 až 8/1 SWEEP Otáčením ovladače hodinových ručiček: Otočením doprava je
beatu, nastaveného pomocí TIME: 10 msec až 16 000 msec doleva vznikne efekt Produkuje efekt zvuk pevnější.
TRANS tlačítek [BEAT c, d]. LEVEL/DEPTH: Nastavuje brány a jeho brány, čímž se zvuk Otáčením [COLOR]
rovnováhu mezi původním zvukem a otáčením doprava snižuje a sníží se i doprava upravte
zvukovým efektem. vytváří efekt hlasitost. středovou frekvenci.
QUANTIZE: Povoleno pásmového filtru. Otočení doprava: Otočením doprava
Počet beatů: 1/16 až 64/1 Stejně tak se snižuje zvýšíte středovou
TIME: 10 msec až 32 000 msec šířka pásma frekvenci.
LEVEL/DEPTH: Čím víc je ovladač pásmového filtru.
ve směru hodinových ručiček, tím víc
FLANGER 1-cyklus flanger efektu je se efekt zdůrazní. Při nastavení na Bílý šum generovaný Otáčením doleva: Otočením doprava
vyráběn podle frakce beatu minimum je na výstupu pouze v tomto přístroji se mezní kmitočet zvýšíte hlasitost bílého
nastaveného pomocí originální zvuk. mísí se zvukem filtru, přes který šumu.
tlačítek [BEAT c, d]. QUANTIZE: Povoleno kanálu přes filtr a prochází bílý šum, • Kvalitu zvuku lze
výstup. se postupně snižuje. nastavit otočením
NOISE Otáčením doprava: ovladače [EQ/ISO
mezní kmitočet (HI, MID, LOW)].
Počet beatů: -- filtru, přes který
Změní hudební interval (pitch, TIME: 100 % až 100 % prochází bílý šum,
klíč) v rozsahu 1 oktávy nahoru LEVEL/DEPTH: Nastavuje se postupně zvyšuje.
a dolů. rovnováhu mezi původním zvukem a
PITCH Zvuk je na vstupu v okamžiku, zvukovým efektem. FILTER Výstup zvuku, který Otáčením doleva: Otočením doprava
ROLL kdy je po stisku tlačítka [ON/ QUANTIZE: Zakázáno projde přes filtr. postupně se snižuje zvýšíte rezonanci.
OFF] zaznamenán, a nahraný Počet beatů: 1/16 až 16/1 mezní kmitočet
zvuk je obrácen (revers), pak se TIME: 10 msec až 16 000 msec dolní propustí filtru.
výstup opakuje podle frakce LEVEL/DEPTH: Nastavuje Otáčením doprava:
beatu nastavené tlačítky [BEAT rovnováhu mezi původním zvukem a postupně se
c, d]. zvukem roll. zvyšuje mezní
QUANTIZE: Povoleno kmitočet horní
propusti filtru.

• "Počet beatů" označuje rozsah beatů, který lze nastavit při používání tohoto efektu.
• "TIME" označuje časový parametr, který lze nastavit pomocí ovladače [TIME].
• "LEVEL/DEPTH" označuje kvantitativní parametr, který lze nastavit pomocí ovladače
[LEVEL/DEPTH].
• "QUANTIZE" označuje, zda funkce efektu quantize podporována nebo ne.

Manuální zadání BPM

Během přehrávání klepněte na tlačítko [TAP(AUTO)] alespoň
2 krát v rytmu beatu (ve čtvrťových notách).

Průměrná hodnota intervalu, ve kterém bylo na tlačítko [TAP(AUTO)]
poklepáno, se zobrazí na displeji v sekci v BPM (EFFECT).
• Chcete-li nastavit režim zpět na AUTO, stiskněte tlačítko [TAP(AUTO)]
déle než 1 sekundu.

Cz 29

Provozování

Zapnutí napájeníBaSys CS 3 Otočte rotačním voličem.

1 Přesvědčte se všech propojeních a teprve pak připojte Přesuňte kurzor a vyberte položku.
napájecí kabel do zásuvky. • Stiskněte rotační volič pro přesun do nižší úrovně ve složce. Stiskem
tlačítka [BACK] se vrátíte zpět na vyšší úroveň.
= Připojení (str. 10) • Po stisknutí tlačítka [BACK] na déle než 1 sekundu, nebo po stisknutí
tlačítka média pro procházení média, se zobrazení na displeji přesune na
2 Stiskněte tlačítko [u]. nejvyšší úroveň.

Indikátory se rozsvítí a zapne se napájení. 4 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte stopu, kterou
chcete načíst.
Vypnutí napájení
Když stisknete rotační volič, zatímco je kurzor na stopu nastaven, zobrazí
Stiskněte tlačítko [u]. se nabídka stopy.

Přístroj se vypne. 5 Stiskněte tlačítko [LOAD 1,2].
• Pokud indikátor USB bliká, nepoužívejte USB zařízení nebo nevypínejte
napájení přístroje. Data pro správu přístroje mohou být vymazána / data z Stopa se načte na určený deck zadané jednotky a přehrávání se spustí. Po
USB zařízení mohou být nečitelná / může se poškodit USB zařízení. načtení stopy se displej přepne na obrazovku normálního přehrávání.
• Pokud byla stopa načtena během pauzy, pro spuštění přehrávání stiskněte
Připojení a odpojení USB zařízení tlačítko [f (PLAY/PAUSE)].
• Když je zapnuta funkce auto cue, disk se zastaví na výchozí pozici audia.
Připojení USB zařízení V tomto případě také stiskněte pro spuštění přehrávání tlačítko [f
(PLAY/PAUSE)].
Otevřete krytku USB slotu a připojte USB zařízení.
= Nastavení auto cue (str. 22 )
Odpojení USB zařízení
Pokud médium obsahuje knihovnu rekordbox
1 Stiskněte tlačítko [USB STOP] déle než 2 sekundy.
Pokud USB zařízení, které je připojeno k tomuto přístroji, obsahuje
• Pokud indikátor USB bliká, nepoužívejte USB zařízení nebo nevypínejte informace rekordbox knihovny, tato knihovna se zobrazí.
napájení přístroje. Data pro správu přístroje mohou být vymazána / data z • Hudební soubory jsou zobrazeny v kategoriích (album, umělec, atd.), dle
USB zařízení mohou být nečitelná / může se poškodit USB zařízení. nastavení v rekordboxu.

2 Odpojte USB zařízení. Přehrávání knihovny rekordbox na počítači
3 Zavřete krytku USB slotu. nebo mobilním zařízení

Přehrávání Hudební soubory jsou zobrazeny v kategoriích (album, umělec, atd.), dle
nastavení v rekordboxu.
Tato část popisuje základní výběr stopy a přepnutí obrazovky.
1 Stiskněte tlačítko [rekordbox].
Přehrávání médií, připojených k tomuto
přístroji Knihovna rekordbox se zobrazí na displeji tohoto přístroje. Chcete-li vybrat
mobilní zařízení připojené přes USB, stiskněte tlačítko [USB].
1 Otevřete krytku USB slotu a připojte USB zařízení.
2 Stiskněte tlačítko [USB1] nebo [USB2]. 2 Otočte rotačním voličem.

Stopy nebo složky na připojeném USB zařízení se zobrazí v seznamu. Přesuňte kurzor a vyberte položku.
Můžete přepnout zařízení, ze kterého chcete zobrazit obsah na hlavní
obrazovce. 3 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte stopu, kterou
Tlačítko [USB1]: Zobrazuje obsah USB zařízení, připojeného ke slotu USB1. chcete načíst.
Tlačítko [USB2]: Zobrazuje obsah USB zařízení, připojeného ke slotu USB2.
• Pokud paměťové zařízení (USB zařízení) obsahuje informace knihovny Když stisknete rotační volič, zatímco je kurzor nastaven na stopu, zobrazí
rekordbox, zobrazí se knihovna rekordbox. se nabídka stopy.

4 Stiskněte tlačítko [LOAD 1,2].

Stopa se načte do zadaného decku a spustí se přehrávání. Po načtení stopy se
displej přepne na obrazovku normálního přehrávání.

Zvukový výstup

Před použitím zvukového výstupu zkontrolujte, zda jsou přístroj a externí
zařízení správně propojeny.
= Připojení na vstupní / výstupní terminály (str. 10)
Nastavte hlasitost zesilovače nebo aktivních reproduktorů připojených na
terminály [MASTER1] a [MASTER2] na odpovídající úroveň. Uvědomte si,
že pokud je hlasitost nastavena příliš vysoko, na výstupu může být velmi
hlasitý zvuk.

30 Cz

BaSys CSVýstup zvuku kanálu 1 [CH1] Vyvolání nastavení, uložených na USB Provozování
zařízení
Pro výstup zvuku z [CH2] (kanál 2) zaměňte [CH1] s [CH2], [DECK 1] s
[DECK 2], [PHONO1] s [PHONO2], a [LINE1] s [LINE2] podle Nastavení [UTILITY] a další nastavení uložená na USB zařízení lze
následujícího postupu. vyvolat.

1 Přepněte volicím přepínačem [DECK 1, LINE1, PHONO1] v 1 Nastavte USB zařízení pro vyvolání detailních nastavení.
sekci [CH1]. 2 Stiskněte tlačítko [USB].
3 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].
Vyberte vstupní zdroj pro [CH1] ze zařízení připojených k tomuto 4 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte [LOAD] v
přístroji. [MY SETTINGS].

- [DECK 1]: Vybírá rekordbox, MIDI, USB1 nebo USB2. Nastavení jsou vyvolána.
- [LINE1]: Vybírá zařízení připojené na terminály [LINE1]. • Nastavení lze také vyvolat z obrazovky [SHORTCUT].
- [PHONO1]: Vybírá zařízení připojené na terminály [PHONO1].
Změna nastavení barev na USB zařízení
2 Otočte ovladačem [TRIM] v sekci [CH1] směrem vpravo.
Barvy části obrazovky lze změnit.
Upravuje hlasitost vstupu do terminálu [CH1].
Pro kanál [CH1] svítí indikátor úrovně kanálů (pokud jdou zvukové signály 1 Připojte a načtěte USB zařízení.
řádně na vstup [CH1]). 2 Stiskněte tlačítko [USB].
Nastavte ovladač [TRIM] tak, aby oranžové kontrolky svítily, když je objem 3 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)].
hlasitosti stopy nejvyšší (ve špičkách, atd). 4 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte
• Dávejte pozor, aby se nerozsvítila červená indikace, zvuk by mohl být [BACKGROUND COLOR] v [MY SETTINGS] nebo
zkreslený. [WAVEFORM COLOR].

3 Posuňte fader kanálu [CH1] směrem dozadu. - [BACKGROUND COLOUR]: Zvolte pro změnu barvy indikátoru USB
nebo části displeje.
Úroveň zvukového výstupu z terminálu [CH1] se tímto upraví. - [WAVEFORM COLOR]: Zvolte pro změnu barvy celkového průběhu
křivek nebo zvětšeného průběhu křivek.
4 Nastavte [CROSS FADER CURVE THRU, , ] • Barvy lze změnit u USB zařízení, které obsahují hudební soubory nebo
(crossfader - volicí přepínač křivek). spravovaná data exportovaná z rekordboxu.

Nastavuje charakteristiky křivky crossfaderu. 5 Pomocí rotačního voliče vyberte a potvrďte barvu, kterou
chcete nastavit.
5 Nastavte crossfader.
Změna nastavení
Přepínání kanálů, jejichž zvuk jde z reproduktorů:
- Vlevo: Zvuk [CH1] je na výstupu. 1 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)] déle než 1 sekundu.
- Středová poloha: Zvuk [CH1] a [CH2] je smíšený a na výstupu.
- Vpravo: Zvuk [CH2] je na výstupu. Zobrazí se obrazovka [UTILITY].
• Tato operace není nutná, pokud je [CROSS FADER CURVE (THRU,
2 Otáčením rotačního voliče změňte nastavení.
, )] (crossfader - volicí přepínač křivek) nastaven na [THRU]. 3 Stisknutím rotačního voliče nastavení potvrďte.

6 Otočte ovladačem [MASTER LEVEL] směrem vpravo. Změněné nastavení se uloží.
• Chcete-li obrazovku [UTILITY] zavřít, stiskněte tlačítko [MENU
Zvuk je na výstupu reproduktorů. (UTILITY)].
Kontrolky úrovně master level svítí.
Upravte ovladačem [MASTER LEVEL] hodnotu tak, aby oranžové kontrolky Režim Auto-play
svítily, když je objem hlasitosti stopy nejvyšší (ve špičkách, atd).
• Nastavte úrovně master level tak, aby indikace nesvítila červeně, zvuk by • Když je režim automatického přehrávání auto-play zapnutý, ikona režimu
mohl být zkreslený. auto-play na normální obrazovce přehrávání se rozsvítí a [A. CUE] se vypne.
Stopy v kategorii/složce, které jsou aktuálně načtené, jsou přehrávány
Použití kvantizační funkce (quantize) nepřetržitě až do konce posledního songu.
• Stopy jsou přehrávány v pořadí, ve kterém jsou načteny.
Tato funkce může být použita pro přehrávání beat loop, aplikaci beat efektů,
atd., v tempu aktuálně přehrávané stopy, na základě informací beat grid stopy, Cz 31
jak ji analyzoval rekordbox.
• Abyste mohli používat funkci quantize, hudební soubory musí být
analyzovány softwarem rekordbox předem. Pokyny pro analýzu hudebních
souborů rekordboxem naleznete v uživatelské příručce rekordbox.

Stiskněte tlačítko [QUANTIZE].

Funkce quantize pro deck se zapne.
Funkci quantize pro beat efekty lze zapnout / vypnout na obrazovce
[SHORTCUT].
Když je funkce quantize zapnuta, body jsou automaticky zarovnány /
přizpůsobeny na nejbližší pozici beatu nastavených beat loop, beat effects, cue
nebo hot cue.
Kromě toho, funkce jako beat loop, hot cue, reverzní přehrávání, a funkce beat
effect lze použít bez porušení beatu.
• Po opětovném stisknutí tlačítka [QUANTIZE] se funkce quantize na decku
vypne.
• Když stisknete tlačítko [QUANTIZE] při stisknutí tlačítka [SHIFT], je možné
zapnutí / vypnutí funkce kvantizace pro deck, pro který je stisknuto tlačítko
[SHIFT].
• Funkce quantize je zakázána v [REVERB] a [PITCH] funkce beat effect.

Funkce Auto standby Nastavení jazyka

Je-li funkce automatického pohotovostního režimu Auto standby zapnutá, Vyberte jazyk, který bude použit pro zobrazení názvů stop a zpráv na
napájení se automaticky přepne do pohotovostního režimu po čtyřech obrazovce.
hodinách, pokud budou splněny všechny následující podmínky: • Když se jazyk změní, zprávy na hlavním displeji přístroje se zobrazí ve
zvoleném jazyce.
— Žádné z tlačítek nebo ovládacích prvků přístroje nebude provozováno. • Chcete-li zobrazit informace, jako jsou názvy stop, zapsané v místních
— Indikátor úrovně kanálů tohoto přístroje nebude svítit. znakových kódech jiných než Unicode, změňte nastavení jazyka v menu
— Žádná funkce přehrávání nebude provozována. [LANGUAGE].
— Nebude vytvořené žádné propojení PRO DJ LINK.
— Žádné USB zařízení není připojeno k USB slotu (terminál typ A) na Korekce / kalibrace dotykového displeje
horním panelu.
Kalibraci dotykového displeje můžete provést výběrem položky [TOUCH
— Žádný počítač není připojen k USB slotu ( terminál typ B) na zadním CALIBRATION DISPLAY] v nastavení na obrazovce [UTILITY].
panelu. • Pokud se [+] po vašem dotyku nepohybuje, dotkněte se jej trochu déle.
• Tento přístroj je z výroby dodáván po kalibraci. Novou kalibraci
• Po stisknutí tlačítka [MASTER REC (WAKE UP)] se pohotovostní režim dotykového displeje proveďte, pokud displej přístroje nereaguje na dotyk
zruší. správně - zobrazené tlačítka, nabídky, atd. na displeji neodpovídají pozici
• Tento přístroj se z výroby dodává s aktivovanou funkcí automatického vašeho dotyku.
pohotovostního režimu Auto standby. Pokud tuto funkci nechcete používat, • Při kalibraci nepoužívejte ostrý špičatý předmět, jako kuličkové pero, apod.
nastavte [AUTO STANDBY] na [OFF].
BaSys CS
Preferenční nastavení

Možnosti nastavení Rozsah nastavení Popis
LOAD LOCK LOCK/UNLOCK* Nastaví, zda se má povolit nebo zakázat načítání nových stop během přehrávání.
NEEDLE LOCK LOCK*/UNLOCK Podrobnosti naleznete v části přehrávání z pozice, kde jste se dotkli křivky waveform, str. 19.
QUANTIZE BEAT Změní velikost beatu QUANTIZE. Nastavení lze také změnit na obrazovce
VALUE (DECK) 1/8, 1/4, 1/2, 1* [SHORTCUT].
Podrobnosti naleznete v části automatické vyvolání hot cue během načítání stop
HOT CUE AUTO LOAD ON/rekordbox SETTING*/OFF na straně 17.
Barvu podsvícení tlačítek [HOT CUE] (A až H) lze změnit. Podrobnosti
HOT CUE COLOR ON/OFF* naleznete v části podsvícení - změna barvy performance padů na straně 17.
Nastaví úroveň auto cue.
AUTO CUE LEVEL –36 dB/–42 dB/–48 dB/–54 dB/–60 dB/–66 dB/–72 d = Podrobnosti najdete v části tměna úrovně auto cue na straně 22.
B/–78 dB/MEMORY* Nastaví, zda indikátory tlačítek, apod, pro které je aktivovaná funkce slip tlačítkem
[SLIP], při stisknutí blikají.
SLIP FLASHING ON*/OFF Nastaví, zda se má zobrazit nebo skrýt [ON AIR DISPLAY].
= Podrobnosti naleznete v části úprava rychlosti přehrávání a zastavení na straně 15.
ON AIR DISPLAY ON*/OFF = Podrobnosti naleznete v části režim automatického přehrávání Auto-play na straně 31.
VINYL SPEED ADJUST TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE Nastaví funkci ovladače EQ/ISO (HI, MID, LOW) na [EQUALIZER] nebo [ISOLATOR].
AUTO PLAY MODE ON/OFF* Nastaví křivku faderu kanálu.
EQUALIZER CURVE EQUALIZER*/ISOLATOR = Podrobnosti naleznete v části míchání / efekt na straně 27.
Nastaví útlum hlavního výstupu.
CHANNEL FADER [ ]CURVE1/[ ]CURVE2*/[ ]CURVE3
CURVE +12 dB, –6 dB, 0 dB* Nastaví útlum výstupu BOOTH.

MASTER ATTENUATOR. Přepíná sluchátkový výstup mezi MONO SPLIT a STEREO.
Podrobnosti naleznete v části monitorování zvuku se sluchátky na straně 28.
BOOTH MONIITOR +12 dB, –6 dB, 0 dB* = Podrobnosti najdete v části změna režimu [MIXER MODE] na straně 33.
ATTENUATOR. Nastaví jazyk displeje na přístroji.
Nastaví jas displeje na přístroji.
HEADPHONES MONO SPLIT/STEREO* Pokud je nastaveno [ON], spořič obrazovky se spustí v následujících případech:
MONO SPLIT/STEREO • Není-li v tomto přístroji načtena žádná stopa po dobu delší než 5 minut.
MIXER MODE XDJ-RX2/MIDI CONTROL* • Není-li provedena žádná operace déle než 100 minut v pohotovostním režimu PAUSE
LANGUAGE — nebo CUE, nebo když je zobrazeno na displeji decku [END].

LCD BRIGHTNESS 1, 2, 3*, 4, 5 Podrobnosti o kalibraci displeje naleznete na straně 32.

SCREEN SAVER ON*/OFF = Podrobnosti o automatickém pohotovostním režimu Auto standby najdete na straně 32.
Zobrazí verzi softwaru tohoto přístroje.
TOUCH DISPLAY —
CALIBRATION
ON*/OFF
AUTO STANDBY —

VERSION No.

*: Výchozí tovární nastavení

[On] = zapnuto, [Off] = vypnuto
[Lock] = zamčeno, [Unlock] = odemčeno

32 Cz

Používání DJ softwaru

Provozování DJ softwaruBaSys CS 5 Změňte ovládání decků. Používání DJ softwaru
• Pomocí [DECK SELECT] v SHORTCUT přepněte ovládací decků 1 a 2 na
Tento přístroj umožňuje získat na výstupu informace o ovládání tlačítek a
ovladačů ve formátu MIDI. Pokud je tento přístroj připojen pomocí USB 3 a 4.
kabelu k počítači, na kterém je nainstalován softwar kompatibilní s MIDI, DJ • Když stisknete tlačítko [DECK SELECT] při stisknutí tlačítka [SHIFT], lze
software je možné ovládat z přístroje. Zvuk hudebního souboru, který se změnit pouze deck, pro který bylo tlačítko [SHIFT] stisknuto.
přehrává v počítači, může být na výstupu tohoto přístroje.
Chcete-li tento přístroj použít jako audio zařízení, nejprve nainstalujte do MIDI zprávy
počítače ovladač softwaru. Tento přístroj také musí být vybrán v nastavení
audio výstupů použitého DJ softwaru. Podrobné informace naleznete v Podrobné informace o MIDI zprávách tohoto přístroje, viz "Seznam MIDI
návodu k obsluze vašeho DJ softwaru. zpráv".
• "Seznam MIDI zpráv" lze získat z [XDJ-RX2] na webových stránkách
1 Připojte [USB ] port tohoto přístroje k počítači. podpory Pioneer DJ, viz:
http://pioneerdj.com/support/
= Připojení na vstupní / výstupní terminály (str. 10)
Změna režimu [MIXER MODE]
2 Stiskněte tlačítko [BROWSE], a poté stiskněte tlačítko
[MIDI]. K dispozici jsou dva typy režimů míchání. Jeden pro míchání pomocí externí-
ho mixeru a druhý pro míchání v rámci DJ softwaru. U tohoto přístroje je
Zobrazí se obrazovka připojení. možné režim míchání nastavit změnou [MIXER MODE] v nastavení na
obrazovce [UTILITY].
3 Stiskněte tlačítko [LOAD 1,2].
1 Stiskněte tlačítko [MENU (UTILITY)] déle než 1 sekundu.
Deck nebo sekce mixeru, pro které je stisknuto tlačítko [LOAD 1,2],
se přepne do režimu ovládání. Zobrazí se obrazovka [UTILITY].

2 Otočte rotačním voličem, vyberte položku [MIXER MODE]
a poté tento volič stiskněte.
3 Otáčením rotačního voliče vyberte režim, který chcete
nastavit a poté tento volič stiskněte.

- [XDJ-RX2]: Zvuk se mísí v rámci sekce mixeru tohoto přístroje.
- [MIDI CONTROL]: Zvuk se mísí v rámci DJ softwaru.
• Chcete-li zavřít obrazovku [UTILITY], stiskněte tlačítko [MENU
(UTILITY)].
• Pokud existuje spojení s rekordboxem dj, nastavení lze změnit pouze z
rekordboxu dj. [MIXER MODE] nelze změnit na obrazovce [UTILITY].

4 Spusťte DJ software.

Spustí se komunikace s DJ softwarem.
• DJ software na počítači je možné ovládat pomocí tlačítek a otočného voliče
na tomto přístroji.
• Použít některá tlačítka pro ovládání DJ software nemusí být možné.
• Pokud existuje spojení s rekordbox dj, stopy a složky jsou zobrazeny v
seznamu na obrazovce [BROWSE].
• Pokud je [MIXER MODE] nastaveno na [XDJ-RX2], DJ software v sekci
mixeru nepracuje.
• Režim ovládání pro načtený deck nebo sekci mixeru se zruší, je-li do
přístroje načtena stopa.

Cz 33

Doplňující informace

Odstraňování problémů

• Často jsou problémy nebo poruchy pouze domnělé, zaviněné nesprávnou obsluhou. Pokud si myslíte, že je s tímto přístrojem něco v nepořádku, zkontrolujte níže
uvedené body. Někdy může problém spočívat v jiném zařízení. Zkontrolujte ostatní komponenty, níže uvedené body a [FAQ] pro [XDJ-RX2] na stránkách podpory
Pioneer DJ:
http://pioneerdj.com/support/
V případě, že problém nelze odstranit, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Pioneer nebo svého prodejce a požádejte o provedení opravy.
• Tento přístroj nemusí správně fungovat např. kvůli vnějším vlivům, jako je statická elektřina. Pokud k tomu dojde, normální provoz může někdy obnovit restart.
Vypněte napájení, počkejte, cca 1 minutu, a pak napájení znovu zapněte.

Napájení Zkontrolujte Řešení
Je napájecí kabel správně připojen? Zapojte napájecí kabel do zásuvky se střídavým proudem. (strana 10)
Problém
Napájení nelze zapnout. Je spínač [u] zapnutý? Zapněte napájení spínačem [u].
Žádný z indikátorů nesvítí. Je funkce aktivována funkce Auto standby? (Pokud je Tento přístroj je z výroby dodáván se zapnutou funkcí Auto standby. Pokud tuto
automatický pohotovostní režim aktivní, tlačítko funkci nechcete používat, na obrazovce v [MENU (UTILITY)] nastavte položku
Napájení se náhle vypne. [MASTER REC (WAKE UP)] svítí červeně.) [AUTO STANDBY] na [OFF].
BaSys CS
Audio výstup Zkontrolujte Řešení
Jsou spínače a voliče [DECK 1, LINE1, PHONO1] a Změňte vstupní zdroj kanálu pomocí voličů [DECK 1, LINE1, PHONO1] a [DECK 2,
Problém [DECK 2, LINE2, PHONO2] nastaveny na správné LINE2, PHONO2]. (strana 30)
Žádný zvuk na výstupu nebo slabý pozice?
zvuk. Jsou ovladače [TRIM], kanálové fadery, crossfader a Nastavte ovladače [TRIM], kanálové fadery, crossfader a [MASTER LEVEL] na
[MASTER LEVEL] nastaveny na správné pozice? správné pozice. (strana 30)

Zvuk je zkreslený. Je ovladač [MASTER LEVEL] nastaven na správné Nastavte ovladač [MASTER LEVEL] tak, aby se indikátor úrovně hlavního kanálu
pozici? rozsvítil ve špičkám kolem [0 dB].
V [UTILITY] nastavte [MASTER ATTENUATOR.] na [-6 dB] či [+12 dB].
Je ovladač [TRIM] nastaven na správné pozici? Ovladač [TRIM] nastavte tak, aby indikátory úrovně signálu kanálu ve špičkách
svítily oranžově. (strana 30)
Žádný zvuk, nebo je zvuk zkreslený, Je vstup terminálu [MIC] nastaven na odpovídající Nastavte ovladač [MIC LEVEL] na správnou pozici.
nebo je slyšet šum. úrovni?
Zvuk mikrofonu není na výstupu Je přístroj umístěn v blízkosti televizoru? Vypněte napájení televizoru nebo umístěte tento přístroj do větší vzdálenosti.
nebo je nízká hlasitost.
Je ovladač [MIC LEVEL] nastaven na správné Nastavte ovladač [MIC LEVEL] na správnou pozici.
Zvuk je zkreslený, je-li k tomuto pozici?
přístroji připojen analogový přehrávač Není spínač na tomto přístroji nebo na mikrofonu Zapněte jej.
na terminály [PHONO]. vypnutý?
Nebo se svit indikátoru úrovně kanálu Připojili jste analogový přehrávač s Pokud používáte analogový přehrávač se zabudovaným phono ekvalizérem, připojte
nezmění, ani když je použit ovladač vestavěným phono ekvalizérem? jej ke vstupním terminálům [LINE]. (strana 10)
[TRIM]. Pokud má analogový přehrávač s vestavěným ekvalizérem přepínač LINE /
Je mezi analogovým přehrávačem a tímto PHONO, přepínač přepněte na PHONO.
přístrojem připojeno audio rozhraní pro počítač? Pokud má audio rozhraní pro počítač výstup linkové úrovně, připojte jej na
vstupní terminály [LINE]. (strana 10)
Pokud má analogový přehrávač přepínač LINE / PHONO, přepněte na PHONO.

Displej / zobrazení Zkontrolujte Řešení
— Při přehrávání souborů, zaznamenaných ve formátu VBR se může stát, že nebude
Problém možné délku stopy detekovat okamžitě, a že zobrazení přehrávané adresy bude
Při režimu přehrávání adresy není Jsou informace rekordbox knihovny uložené na nějaký čas trvat.
zobrazen zbývající čas. USB zařízení? Použijte USB zařízení, na kterém byly informace knihovny rekordbox
Je USB zařízení chráněné proti zápisu? exportovány.
Nezobrazí se kategorie. Je stopa delší než 15 minut? Vypněte ochranu zápisu na USB zařízení, aby byla data zapisovatelná.
Je stopa delší než 60 minut? Toto se nezobrazuje u stop, jejichž doba přehrávání přesahuje 15 minut.
Nezobrazí se měřítko (scale). Toto se nezobrazuje u stop, jejichž doba přehrávání přesahuje 60 minut.
Nezobrazí se zvětšený průběh
křivek (waveform).

34 Cz

Problém Zkontrolujte Řešení
Přístroj nereaguje na dotyk displeje nebo Odchylka v kalibraci dotykového displeje. Upravte nastavení detekce dotykové obrazovky pomocí kalibrace v nastavení
je špatná odezva. Detekovaná pozice se [TOUCH DISPLAY CALIBRATION] na obrazovce [UTILITY].
liší od skutečné pozice dotyku.

Funkce a ovládání Zkontrolujte Řešení
Je [CROSS FADER CURVE (THRU, , )] Nastavte [CROSS FADER CURVE (THRU, , )],
Problém přepnutý do polohy [THRU]? přepněte jej do jiné polohy než [THRU]. (strana 30)
Nelze použít crossfader. Nastavte cue bod.
Funkce back cue nefunguje. Je nastaven cue bod? Otáčejte ovladačem [LEVEL/DEPTH] ve směru nebo proti směru hodinových
Funkce Beat effect nefunguje. Je ovladač [LEVEL/DEPTH] nastaven do středové ručiček.
pozice? Ovladač [TRIM] nastavte do správné pozice.
Funkce Color effect nefunguje. Je ovladač [TRIM] nastaven do správné pozice? Stiskněte tlačítko [SOUND COLOR FX (DUB ECHO, SWEEP, NOISE, FILTER)].
Jsou tlačítka [SOUND COLOR FX
Funkce SYNC nefunguje. (DUB ECHO, SWEEP, NOISE, FILTER)] Ovladač [COLOR] nastavte do správné pozice.
Funkce SYNC nefunguje, i když stisknutá? Analyzujte soubor
jsou soubory analyzovány. Je ovladač [COLOR] nastaven do správné pozice? Nastavte správně beat grid.
Byly hudební soubory analyzovány?
Nastavení není uloženo v paměti. Je beat grid neregulérní? Funkce SYNC nebude fungovat správně, pokud je BPM stopy na decku, pro který je
PRO DJ LINK nefunguje správně. Je beat grid správně použitý (tapped)? stisknuto tlačítko [SYNC/INST.DOUBLES], mimo nastavitelný rozsah tempa na
Liší se BPM tracků dvou decků příliš? decku, pro který není stisknuto tlačítko [SYNC/INST.DOUBLES].

Používáte scratching? Pro scratching je funkce SYNC zakázána.
Nebylo vypnuto napájení bezprostředně Po změně nastavení počkejte před vypnutím alespoň 10 sekund.
po změně nastavení? Přístroj vždy vypínejte stisknutím tlačítka [u].
Byl před použitím připojení USB (LINK Export) Pro USB připojení USB (LINK Export) nainstalujte ovladač softwaru.
BaSys CS nainstalován ovladač softwaru? Doplňující informace

USB zařízení Zkontrolujte Řešení
Je USB zařízení řádně připojeno? Připojte USB zařízení do portu řádně (až na doraz).
Problém Je USB zařízení připojeno přes USB rozbočovač? USB rozbočovač nelze použít.
USB zařízení není rozpoznáno. Je USB zařízení podporované tímto přístrojem? Tento přístroj podporuje pouze Mass Storage Class USB zařízení, jako externí pevné
disky a přenosné flash paměti.
Je formát souboru podporovaný tímto přístrojem? Zkontrolujte zda je formát souboru z připojeného USB zařízení tímto přístrojem
podporován. (str. 5)
Dlouhý čas načtení USB zařízení — Vypněte přístroj, počkejte 1 minutu, a znovu jej zapněte.
(flasch paměťové disky a pevné disky). Existuje velké množství složek nebo souborů, Pokud na USB zařízení existuje příliš mnoho složek nebo souborů, načítání může
uložených na USB zařízení? trvat déle.
Jsou na USB zařízení uložené jiné, než hudební Pokud jsou v adresářích na USB zařízení uložené také jiné, než hudební soubory,
soubory? načítání může trvat déle. Neukládejte jiné, než hudební soubory do složky USB
zařízení.
Přehrávání se nespustí, pokud je stopa Jsou soubory přehratelné? Zkontrolujte, zda je formát souboru podporován.
načtena z USB zařízení. Je povolena funkce auto cue? Stiskněte a podržte tlačítko [TIME MODE(AUTO CUE)] minimálně na jednu
sekundu, tím funkci auto cue zakážete.
Soubor nelze přehrát. Je soubor chráněný autorskými právy (DRM)? Soubory chráněné autorskými právy nelze přehrávat.
Hudební soubory nelze přehrát. Nejsou hudební soubory poškozené? Přehrávejte pouze hudební soubory, které nejsou poškozené.

DJ software Zkontrolujte Řešení
Je USB kabel správně připojen? Připojte přístroj k počítači pomocí USB kabelu napřímo. USB rozbočovač nelze
Problém použít. (strana 10)
DJ software (na počítači) nelze Jsou nastavení výstupu DJ softwaru a [MIXER Zkontrolujte nastavení DJ softwaru, poté zkontrolujte nastavení tohoto přístroje na
ovládat. MODE] tohoto přístroje nastavena správně? obrazovce [UTILITY] a nastavte správnou signálovou cestu.
Zvuk DJ softwaru není na výstupu Je ovladač softwaru správně nastaven? Ovladač softwaru nastavte správně.
správný. Je hodnota latence ovladače softwaru vhodná? Latenci ovladače softwaru nastavte na vhodnou hodnotu.
Latenci DJ softwaru nastavte na vhodnou hodnotu.
Přehrávaný zvuk je přerušovaný při
použití DJ softwaru.

Cz 35

Chybové zprávy

Pokud toto zařízení nefunguje normálně, na displeji se zobrazí kód chyby. Podívejte se na níže uvedenou tabulku a přijměte uvedené opatření. Pokud se zobrazí
chybový kód, který zde není uveden, nebo se zobrazí stejný kód opakovaně i po provedení opatření, obraťte se na svého prodejce nebo na servis Pioneer.

Chybový kód Typ chyby Popis chyby Příčina a opatření

E-8302 CANNOT PLAY TRACK Data stopy (souboru) na paměťovém zařízení Data stopy (souboru) mohla být poškozena. d Zkontrolujte, zda lze
E-8304 UNSUPPORTED FILE FORMAT nelze správně načíst. stopu (soubor) přehrávat na jiném přehrávači, atd., který je schopen
E-8305 Jsou načteny nepodporované hudební soubory, přehrát stejné formáty, jako tento přístroj.
které nelze přehrávat. Nepodporovaný formát. d Načtěte a použijte hudební soubory ve
správném formátu.

Čištění dotykového displeje

Pro čištění povrchu dotykového displeje nepoužívejte organická rozpouštědla, kyseliny ani alkálie. Displej otírejte suchým měkkým hadříkem nebo navlhčeným v
roztoku neutrálního čisticího prostředku. Na displej příliš netlačte.
BaSys CS
Seznam ikon zobrazovaných na displeji tohoto přístroje

Žánr Číslo decku (1 až 2) Počítač Zavřená složka Přehrávání
Interpret Editace hodnocení Rok Remixer Přenosová rychlost
Album Uloženo v tag listu Label Původní interpret ČEKEJTE
Název stopy / souboru Tempo (BPM) Štítek Vyhledávání
Playlist Barva rekordbox DJ play počítání
HISTORIE USB MEMORY CUE Datum přidané knihovny
Hodnocení Hot cue komentáře Komentář
Čas Otevřená složka

iPod/iPhone

• Tento produkt byl vyvinut a testován pro verze softwaru pro iPod/iPhone, jak jsou uvedeny na stránkách podpory Pioneer DJ (http://pioneerdj.com/support/).
• Kompatibilita s tímto produktem není zaručena, pokud je použita jiná verze softwaru pro iPod/iPhone, než jaké jsou uvedené na stránkách podpory Pioneer DJ.
• Pioneer DJ nenabízí žádnou záruku, pokud jde o fungování se zařízením iPod/iPhone.
• Pioneer DJ odmítá jakoukoli zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat z iPod/iPhone, která vznikla jeho používáním.
• Používání kopírovaného hudebního materiálu na iPod/iPhone, který není chráněn autorským právem, nebo přehrávání takového materiálu je legální, pokud je
kopírování či přehrávání použito soukromou osobou a pro soukromé účely. Porušení autorských práv zákon zakazuje.

Ochranné známky a registrované ochranné • iPhone, iPod, iPod touch, Mac, Macintosh a OS X jsou ochranné známky
známky Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
• Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
• Pioneer DJ je ochranná známka společnosti Pioneer DJ Corporation a její • iOS je ochranná známka Cisco, držitel ochranné známky v USA a některých
použití je na základě licence. rekordbox je registrovaná ochranná známka dalších zemích.
nebo ochranná známka společnosti Pioneer DJ Corporation. • ASIO je ochranná známka spol. Steinberg Media Technologies GmbH.
• Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft • Názvy společnosti a produktů zde uvedené jsou ochrannými známkami
Corporation v USA a dalších zemích. nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
• Adobe a Reader jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné
známky Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích. Upozornění na licenci k softwaru
• Označení "Made for iPod" a "Made for iPhone" znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízení iPod nebo Software v tomto přístroji využívá z části software Independent JPEG Group.
iPhone, respektive, bylo vývojářem certifikováno pro splnění jakostních Používání souborů MP3
standardů Apple. Apple není zodpovědný za provoz tohoto zařízení nebo Tento produkt byl licencován pro neziskové účely a nebyl licencován pro
jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Vezměte prosím na komerční účely (za účelem získání zisku), jako jsou rozhlasové a televizní
vědomí, že použití tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může vysílání (pozemní, satelitní, kabelové nebo jiné typy vysílání), streaming na
ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. internetu, intranetu (firemní sítě) nebo jiné typy sítí nebo distribuce elektro-
nických informací (distribuce on-line digitální hudební službou).
Pro takovéto použití musíte získat odpovídající licenci.
Podrobnosti naleznete na http://www.mp3licensing.com.

36 Cz

BaSys CSUpozornění na autorská práva Doplňující informace

rekordbox omezuje přehrávání a duplikování hudebního obsahu, který je
chráněný autorskými právy.
• Program nemusí správně pracovat, pokud kopie nahraných nosičů chrání
vložená šifrovaná data.
• Přehrávání, analýza a další operace se mohou zastavit, pokud je zjištěno
kopírování obsahu nosičů s ochranou šifrováním dat.
• Materiál, který jste pořídili pro svoji vlastní potřebu, nemůže být použit k
jiným účelům bez souhlasu vlastníka autorských práv.
• Hudba pořizovaná z CD a jiných médií může být chráněna autorskými
právy jednotlivých zemí, stejně jako mezinárodní úmluvou.
• Za zákonné použití nahrávek jste výhradně zodpovědní vy, jakožto
uživatel.
• Při manipulaci s hudbou, která byla stažená z internetu, je za použití
hudby plně odpovědná osoba, která tuto hudbu stáhla.
• Ujistěte se, že manipulujete s hudbou v souladu s podmínkami stránky, ze
které byla stažena.
— Technické parametry a vzhled tohoto produktu se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
© 2017 Pioneer DJ Corporation. Všechna práva vyhrazena.

<DRI1479-A>

Cz 37


Click to View FlipBook Version