The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-06-05 03:40:52

TC Helicon Duplicator CZ

TC Helicon Duplicator CZ

DUPLICATOR DUPLICATOR

Velmi jednoduchý Stompbox pro hlasové efekty
s funkcí zdvojení, dozvuku a korekce tonality

Návod k použití

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení
vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité bezpečnostní 8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna
instrukce nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), generující teplo.

 Svorky, označené tímto symbolem, přenášejí elektrický proud 9. Chraňte napájecí kabel před poškozením.
o síle, která může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. 10. Používejte pouze příslušenství, specifikované výrobcem.
Používejte pouze vysoce kvalitní profesionální reproduktorové 11. Odpojte přístroj v případě bouřky, nebo když ho nebudete
kabely s předinstalovanými ¼“ TS nebo uzamykacími
konektory. Všechny ostatní instalace nebo modifikace by měly dlouhou dobu používat.
provádět pouze kvalifikované osoby. 12. Všechny opravy svěřte kvalifikované osobě. Servis je

 Tento symbol, kdekoli se objeví, varuje před přítomností vyžadován, pokud je přístroj jakkoli poškozený, např. když je
neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje – napětí poškozený napájecí kabel nebo vidlice, když se do přístroje
může být dostatečné pro způsobení úrazu. dostane nějaká kapalina nebo cizí předmět, když byl přístroj
vystavený dešti nebo vlhkosti nebo když nepracuje normálně
nebo spadl.
13. Přístroj by měl být vždy připojený k uzemněné zásuvce.
14. Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je např.
knihovnička a podobně.
15. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou hořící
svíčky.
16. Při likvidaci použité baterie mějte na paměti aspekty životního
prostředí. Baterie musejí být odevzdány na sběrném místě.
17. Používejte tento přístroj v tropické nebo středozemním
klimatu.

 Tento symbol, kdekoli se objeví, upozorňuje na důležité Správná likvidace tohoto produktu: Tento symbol znamená, že
instrukce k ovládání a údržbě v doprovodné literatuře. tento produkt nesmí být vyhazován do směsného domovního
Přečtěte si návod k použití. odpadu, podle směrnice WEEE (2012/19/EU) a národních zákonů.
Tento přístroj by měl být odevzdán do sběrného místa s licencí pro
Upozornění: recyklaci elektrického a elektronického odpadu (EEE). Nesprávná
 Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte manipulace s tímto type odpadu může mít negativní vliv na životní
prostředí a lidské zdraví z důvodu potencionálně nebezpečných
horní nebo zadní kryt. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky substancí. Současně při správné likvidaci tohoto produktu chráníte
opravitelné části. Opravy svěřte kvalifikované osobě. cenné přírodní zdroje. Pro více informací kontaktujte místní úřady
 Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nebo sběrné místo.
nevystavujte tento přístroj dešti a vlhkosti. Přístroj by neměl
být vystavený kapající nebo stříkající tekutině a neměly by se Zřeknutí se odpovědnosti
na něj stavět žádné nádoby s tekutinou, jako jsou květinové
vázy. Společnost MUSIC Group neakceptuje žádnou odpovědnost za
 Tyto servisní instrukce jsou pouze pro kvalifikované servisní škody, způsobené osobám, které se spolehly zcela nebo částečně
osoby. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem na popis nebo fotografie zde uvedené. Změna technické
neprovádějte žádné jiné servisní operace, než obsažené specifikace, vzhledu nebo jiných informací vyhrazena bez
v tomto návodu. Opravy svěřte pouze kvalifikované osobě. upozornění. Všechny obchodní značky patří jejich vlastníkům.
MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE TANNOY,
1. Přečtěte si tyto instrukce. TURBOSOUND, TC ELEKCTRONIC, TC HELICON,
2. Dodržujte tyto instrukce. BEHRINGER, BUGERA a DDA jsou obchodní značky nebo
3. Dodržujte všechna varování. registrované obchodní značky společnosti MUSIC Group IP Ltd.
4. Postupujte podle instrukcí. © MUSIC Group IP Ltd. 2016 Všechna právy vyhrazena.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte přístroj podle

instrukcí výrobce.

2

Ovládací prvky

(1) Knoflík DOUBLING
Tento knoflík vybírá typ a množství efektu zdvojení vašeho hlasu. První dva typy umožňují stažený hlas,
který má méně variací oproti vašemu originálnímu hlasu nebo volné zdvojení, které si víc liší v tonalitě a
čase. Třetí typ přidává extra hlas o oktávu níže pod vaší originální tóninou. Nastavte knoflík na preferovaný
typ efektu pro určení hlasitosti druhého hlasu.

(2) Knoflík REVERB
Tento knoflík vybírá typ a množství efektu dozvuku vašeho hlasu. K dispozici jsou 3 typy dozvuku, postupně
od malého prostoru (Room - místnost) po velký (Hall - sál). Nastavení knoflíku na preferovaný dozvukový
prostor určuje, jak silný efektu bude. Otočte knoflíkem zcela doleva pro vypnutí efektu dozvuku (Off).

(3) Knoflík CORRECTION
Tento knoflík nastavuje korekci tonality. Když je knoflík ve středové poloze, efekt poskytuje jemnou podporu
tonality bez znatelných nebo nepřirozených artefaktů. Otočte knoflíkem zcela doprava pro agresivnější efekt
nebo zcela doleva pro vypnutí efektu.

(4) LED indikátor BATTERY
Indikuje úroveň nabití baterie, zelená znamená plnou baterii, žlutá částečné nabití a červená varuje, že baterii
je nutné nabít.

(5) Tlačítko TONE
Toto tlačítko zapíná přednastavenou kombinaci adaptivního EQ, komrese, efektu de-essing a šumové brány.
Nastavení „Normal“ a „Less Bright“ lze přepnout podržením tlačítka Tone a sešlápnutím nožního spínače.

(6) LED indikátor ON/OFF
Svítí, když je efekt zapnutý.

(7) Nožní spínač
Obchází efekt zdvojení, ale neovlivňuje dozvuk, korekci nebo stav tlačítka Tone.

(8) Vstup USB
Lze k němu připojit mikro USB kabel pro připojení k počítači. Použijte aplikaci VoiceSupport pro instalaci
aktualizací firmwaru a pro další funkce, podle vašeho produktu. Stáhněte si aplikaci VoiceSupport
z webových stránek tc-helicon.com/products/voicesupport/.

(9) Přepínač ON/OFF
Zapíná a vypíná pedál.

(10)Vstup POWER
Akceptuje 9 V napájecí adaptér (není v příslušenství).

(11)Zdířka OUT
Akceptuje vyvážený XLR kabel pro připojení mixážního pultu nebo aktivního reproboxu.

(12)Vstupní zdířka MIC
Akceptuje vyvážený XLR kabel pro připojení mikrofonu.

3

Použití Mikrofon MP-75

Mikro USB
kabel

Mixér

Napájecí adaptér

Připojení
 Připojte mikrofon do zdířky MIC
 Připojte zdířku OUT k mixážnímu pultu nebo aktivnímu reproboxu
 Připojte napájecí adaptér (volitelně)
 Připojte mikro UBS kabel k počítači (volitelně)

Letmý režim
Standardní funkcí nožního spínače je přepínací styl, což znamená, že při každém stisknutí nožního spínače se efekt
zdvojení zapne a vypne. Alternativně lze spínač ovládat v letmém režimu, kdy je zdvojení aktivní pouze, když je
nožní spínač držený stisknutý. Jakmile nožní spínač uvolníte, efekt zdvojení je zrušen.
Pro přepnutí přístroje do letmého režimu podržte stisknuté tlačítko Tone při zapnutí napájení. Opakujte postup pro
návrat do přepínacího režimu.

Výměna baterií
Duplikátor pracuje se 4 AA bateriemi. Povolte šroubek na spodku pedálu pro otevření bateriového prostoru. Při
vkládání baterií dávejte pozor na vyznačenou polaritu.

Automatický zisk
Duplikátor automaticky nastavuje zisk pro váš mikrofon, čímž eliminuje potřebu ručního nastavování a zajišťuje, že
do mixážního pultu přichází dobrá signál bez nechtěného zkreslení.

24 V fantomové napájení
Fantomové napájení je v Duplikátoru vždy aktivní. Napájí kondenzátorové mikrofony, ale neovlivňuje dynamické
mikrofony.

Funkce MicControl
Funkce MicControl vám umožňuje zapnout/vypnout efekt přes mikrofon MP-75. Stiskněte a podržte nožní spínač při
zapnutí napájení pedálu pro přepnutí funkce MicControl

Pamatujte, že pokud používáte kondenzátorový mikrofon, funkce MicControl by měla být vypnutá, aby nedocházelo
k náhodnému zapínání/vypínání.

4

Specifikace

Vstup Mic

Vstupní impedance: Vyvážená: 2.68 kΩ
Vstupní úroveň mikrofonu @ 0 dBFS: -42 dBu až +1 dBu
EIN @ Max mikrofonním zisku, Rg = 150 Ω: -126 dBu
Odstup signál/šum mikrofonního vstupu: >104 dB

Výstup

Výstupní impedance, vyvážená/nevyvážená: 200/100 Ω
Výstup plný rozsah: +1 dBu
Dynamický rozsah: >104 dB, 20 Hz až 20 kHz
Frekvenční odezva: +0/-0.3 dB, 20 Hz až 20 kHz

Napájení

Zdroj napájení (volitelný): 9 V/670 mA
Příkon: 6W

Požadavky

Operační teplota: 0° C až 50° C
Skladovací teplota: -30° C až 70° C
Maximální vlhkost: 90% bez kondenzace

Velikost a hmotnost

Rozměry: 140 x 90 x 60 mm
Hmotnost: 420 g

Z důvodu trvalého vývoje je změna této specifikace vyhrazena bez upozornění.

5


Click to View FlipBook Version