The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webteam, 2019-10-08 10:19:24

VMX100USB

VMX100USB

Návod k použití PRO MIXER VMX100USB

PRO MIXER VMX100USB

Profesionální 2-kanálový DJ mixážní pult s USB rozhraním,
BPM počítadlem a VCA ovládáním

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení
vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité bezpečnostní instrukce

Kontakty označené tímto symbolem přenášejí elektrický 11. Používejte přístroj pouze se stolečky,
proud dostatečně silný, aby způsobil úraz. Používejte pouze podstavci, držáky atd. specifikovanými
vysoce kvalitní profesionální reproduktorové kabely s výrobcem nebo prodávanými s
nainstalovanými 1/4" TS konektory nebo s konektory s přístrojem. Když je použitý stoleček,
otočným zámkem. Všechny ostatní instalace nebo dávejte pozor při pohybu kombinace
modifikace smějí být prováděny pouze kvalifikovaným stoleček/přístroj, aby nedošlo ke
odborníkem. zranění, způsobenému převrhnutím.

Tento symbol, kdykoli se objeví, varuje před 12. Odpojte tento přístroj od sítě během bouřky, nebo pokud
přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ho nebudete dlouhou dobu používat.
uvnitř přístroje - napětí je dost silné, aby způsobilo
úraz. 13. Všechny opravy svěřte kvalifikované osobě. Oprava je
vyžadována, pokud je tento přístroj jakkoli poškozený,
Tento symbol, kdykoli se objeví, upozorňuje na když je poškozený napájecí zdroj nebo napájecí kabel,
důležité instrukce v doprovodné literatuře. Přečtěte když do přístroje nateče tekutina nebo spadne nějaký
si prosím návod k použití. předmět, když byl přístroj vystavený dešti nebo vlhkosti,
když přístroj nepracuje normálně nebo když přístroj
Upozornění: spadl.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neodstraňuje
horní kryt (nebo zadní část). Uvnitř nejsou žádné uživatelsky 14. Přístroj by měl být připojený do uzemněné zásuvky.
opravitelné části. Servis svěřte kvalifikované osobě. 15. Pokud je vidlice síťového kabelu použitá jako hlavní

Upozornění: odpojovací prvek, musí být volně přístupná.
Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, 16. Správná likvidace tohoto produktu: Tento symbol
nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj by
neměl být vystavován kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a indikuje, že tento produkt nesmí být vyhazován do
na přístroj nestavte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou komunálního odpadu, podle směrnice WEEE
květinové vázy. (2012/19/EU) a místních předpisů. Tento přístroj by měl
být odevzdán do autorizovaného recyklačního místa pro
Upozornění: recyklaci elektrických a elektronických zařízení (EEE).
Tyto servisní instrukce jsou pouze pro kvalifikované servisní Nesprávná manipulace s tímto odpadem může mít
osoby. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví
neprovádějte žádné opravy, které nejsou uvedené v návodu v důsledku potencionálně škodlivých složek, které jsou
k použití. Opravy by měla provádět pouze kvalifikovaná obecně spojovány s EEE. Současně vaše spolupráce při
osoba. správné likvidaci tohoto produktu povede k účinnému
využití přírodních zdrojů. Pro více informací, kde můžete
odevzdat vaše vysloužilé zařízení k recyklaci,
kontaktujte příslušné úřady nebo sběrná místa.

1. Přečtěte si návod k použití. Zřeknutí se odpovědnosti
2. Uschovejte návod k použití.
3. Všímejte si všech upozornění. MUSIC Group neakceptuje žádnou odpovědnost za jakékoli
4. Postupujte podle instrukcí. ztráty, které může utrpět jakákoli osoba, která se spolehne na
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. celou nebo část informací zde uvedených. Technická
6. Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem. specifikace, vzhled a další informace jsou vyhrazeny
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte přístroj podle změnám bez předchozího upozornění. Všechny obchodní
značky jsou majetkem příslušných vlastníků. MIDAS, KLARK
instrukcí výrobce. TECHNIK, TURBOSOUND, BEHRINGER, BUGERA a DDA
8. Neinstalujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
MUSIC Group IP Ltd. © MUSIC Group IP Ltd. 2015. Všechna
radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), právy vyhrazena.
které generují teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před tím, aby na něj někdo šlapal
nebo aby na něm stály nějaké předměty.
10. Používejte pouze příslušenství, specifikované
výrobcem.

-2-

Děkujeme

S přístrojem BEHRINGER PR MIXER VMX100USB jste zakoupili absolutně špičkový DJ mixážní pult. Jeho rozsáhlé
funkce otevírají dveře k novým a kreativním způsobům práce, přičemž je vhodný pro různé profesionální aplikace.
Současně je VMX100USB extrémně snadno ovladatelný, což vám umožňuje kompletně rozvinout vaší kreativitu.
Čas na nikoho nečeká a ani vy nechcete zůstat pozadu. To je proč jsme investovali měsíce výzkumu a vývoje při
vytváření DJ mixážního pultu, který nabízí nejmodernější funkce a technologie, aby vám poskytnul skutečnou špičku
pro vaše vystupování. Plně optimalizovaný pro aplikace v tanečních klubech a DJ systémech, VMX100USB slibuje
skutečnou DJ zábavu – a úspěch.
Buďme upřímní – nikdo rád nečte návody k použití. Víme, že chcete přístroj zapnout a začít hrát, ale prosíme vás,
najděte si čas pro přečtení následujících instrukcí. Zkrátili jsme je, jak jen to šlo a bude vám to trvat pár minut.
Zaštítěni celkovým pochopením vlastností a funkcí VMX100USB budete schopni získat maximum z tohoto
vzrušujícího produktu.

ObsahDůležité bezpečnostní instrukce .....................................................................................................................2 
Zřeknutí se odpovědnosti ................................................................................................................................2 
Děkujeme ...........................................................................................................................................................3 
Obsah .................................................................................................................................................................3 
1. Úvod ...............................................................................................................................................................4 

1.1 Než začnete ..............................................................................................................................................4 
2. Čelní panel.....................................................................................................................................................4 

2.1 Vstupní kanály 1 a 2..................................................................................................................................5 
2.2 Sekce PFL (Poslech před prolínačem) .....................................................................................................5 
2.3 Sekce MIC/MAIN.......................................................................................................................................5 
2.4 Počítadlo taktu ..........................................................................................................................................5 
2.5 Sekce prolínače ........................................................................................................................................5 
3. Zadní panel ....................................................................................................................................................6 
4. Specifikace ....................................................................................................................................................7 

-3-

1. Úvod

 Následující instrukce vás krátce seznámí s terminologií a funkcemi VMX100USB. Po přečtení uschovejte tento návod
pro budoucí použití.

1.1 Než začnete

Váš PRO MIXER byl v továrně pečlivě zabalený a obal je určený pro jeho ochranu před hrubým zacházením. I tak doporučujeme
pečlivě zkontrolovat obal a obsah, zda nedošlo k jakémukoli poškození během přepravy.
 Pokud je přístroj poškozený, nevracejte ho společnosti BEHRINGER, ale ihned uvědomte vašeho prodejce a

přepravní společnost.
 Pokud je nutné přístroj přepravovat, vždy použijte originální obalový materiál, aby nedošlo k jeho poškození.
 Nikdy nenechejte děti bez dozoru hrát si s VMX100USB nebo jeho obalem.
 Veškerý obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
Zajistěte adekvátní větrání přístroje. Nestavte VMX100USB do blízkosti topení nebo přístrojů generujících teplo, aby nedošlo
k přehřátí.
Upozornění:
 Chceme upozornit, že vysoká hlasitost může trvale poškodit váš sluch a/nebo vaše sluchátka nebo reproduktorový

systém. Proto před zapnutím mixážního pultu otočte knoflíkem MAIN v sekci MIC/MAIN zcela doleva. A při
nastavování hlasitosti buďte opatrní.

2. Čelní panel

(1)
(5) (9)
(2) (8)
(6) (10)

(3) (7)
(12)
(11)
(13)

(4) (14)
(15)

(17) (16)

(18) (19)

-4-

2.1 Vstupní kanály 1 a 2 2.4 Počítadlo taktu

(1) Přepínač PHONO/LINE-USB vybírá jeden ze vstupních Zabudované počítadlo taktu v přístroji PRO MIXER
párů odpovídajícího kanálu. Nastavení „PHONO“ (a VMX100USB je extrémně užitečná funkce, umožňující
vstupy) je zamýšleno pro gramofony, pro ostatní hladké přechody mezi dvěma stopami – a důležitý klíč
signálové zdroje, např. CD nebo MD přehrávač, použijte k úspěchu vašeho vystupování. Počítadlo taktu analyzuje a
„LINE“ nastavení a vstupy. Audio posílané z počítače do zobrazuje tempa vašich stop v BPM (taktů za minut). Sekce
VMX přes USB kabel je směrováno do kanálu 1. Tento počítadla taktu kanálu 1 a 2 je identická.
signál je mixován se vstupem LINE.
Tempo stopy je zobrazeno na displeji (11) odpovídajícího
 Nikdy nepřipojujte zařízení s linkovou úrovní kanálu. V případě několika změn tempa by se zobrazení mělo
k vysoce citlivému phono vstupu! Výstupní úroveň měnit trvale, což způsobuje problémy a činí funkci prakticky
systému gramofonové přenosky je v řádu mV, nepoužitelnou. Použijte tlačítko SYNC LOCK (12): s ním
zatímco CD a MD přehrávače stejně jako kazetové můžete omezit rozsah možných hodnot tempa ve skladbě. Po
přehrávače, poskytují výstupní úroveň v řádech jednom stisknutí tohoto tlačítka se počítadlo „zachytne“ a
voltů. Jinak řečeno, úroveň linkového signálu je zobrazená realistická hodnota úkol zjednoduší. Tlačítko
100x vyšší než úroveň gramofonového výstupu. BEAT ASSIST (13) vám umožňuje nastavit počítadlo tempa
ručně, podobně jako při „vyťukávání tempa“. Stisknutím
(2) Knoflík GAIN je použitý pro nastavení úrovně vstupního tlačítka 3x ve stopě nastaví počítadlo tempa a zobrazí toto
signálu. tempo. Tlačítka BEAT ASSIST a SYNC LOCK jsou vybavena
indikátorem LED, který ukazuje, že je odpovídající funkce
 Celková úroveň vašeho signálu je také ovlivňována aktivována.
nastavením EQ. Je dobrou myšlenkou nastavit
ekvalizér dříve, než nastavíte úroveň knoflíkem Jakmile je tempo dvou stop určeno a zamknuto tlačítky SYNC
GAIN. LOCK nebo BEAT ASSIST, rozdíl tempa mezi kanálem 1 a 2
je ukázán na 9 segmentovém LED displeji TEMPO
(3) Každý ze dvou vstupních kanálů je vybavený 2- DIFFERENCE (14). Ukazuje stupeň odchylky tempa
pásmovým ekvalizérem (BAND EQUALIZER) odpovídajícím posunem doprava (stopa kanálu 2 je rychlejší)
s útlumovou charakteristikou. Maximální útlum je (-32 nebo doleva (stopa kanálu 1 je rychlejší). Prostřední LED
dB) je mnohem větší než maximální zesílení (+12 dB), svítí, když si tempa odpovídají. Synchronizace kanálu 1 a 2
což umožňuje celé frekvenční spektrum „odstranit“ ze je ukázána na LED displeji TIME OFFSET (15) pod displejem
stopy. TEMPO DIFFERENCE. Když svítí prostřední LED, stopy jsou
vzájemně synchronizované. Když se zobrazení posune
(4) Táhlo CHANNEL nastavuje konečnou hlasitosti kanálu. doleva nebo doprava, odpovídající kanál je mimo
synchronizaci. Displeje TEMPO DIFFERENCE a TIME
2.2 Sekce PFL (Poslech před prolínačem) OFFSET jsou aktivní pouze, když je tempo obou kanálů
uzamknuto, jak bylo vysvětleno dříve.
PFL signál je sluchátkový signál před prolínačem, umožňující
vám poslouchat signál zdroje bez vlivu na hlavní signál. Pro opuštění režimu SYNC LOCK nebo BEAT ASSIT
jednoduše stiskněte tlačítko SYNC LOCK pro oba kanály
(5) Knoflík LEVEL určuje hlasitost sluchátkového signálu. znovu.

(6) Knoflík MIX umožňuje přecházet mezi kanálem 1 a 2. 2.5 Sekce prolínače

(7) LEVEL METER zobrazuje úroveň signálu, vybraného (16) Táhlo CROSSFADER je použito pro prolínání kanálu 1 a
tlačítkem MAIN/PFL (8). 2.

(8) Tlačítko MAIN/PFL vám umožňuje směrovat na displej (17) Přepínač CURVE, umístěný na levé straně táhla
hlavní nebo PFL signál. „PFL“ je před-poslechový nebo CROSSFADER vám umožňuje vybrat dva režimy
sluchátkový signál a „MAIN“ je signál přiřazený výstupu křížového prolínače: SOFT a SHARP. V režimu SOFT
VMX100USB. křížový prolínač prolíná oba kanály lineárně, spojitým
způsobem. Tento režim je doporučený pro pomalé,
 V režimu PFL je signál kanálu 1 zobrazený na levé plynulé prolínání. V režimu SHARP má křížový prolínač
straně LEVE METER a kanál 2 na pravé straně. logaritmický efekt, kdy pracuje rychleji na vnějších
okrajích pásma prolínání. Použijte tento režim pro
2.3 Sekce MIC/MAIN rychlejší, „tvrdší“ prolínání.

(9) Knoflík MAIN ovládá celkovou výstupní hlasitost.  Přepnutí přepínače CURVE může vést k náhlé změně
hlasitosti. Doporučujeme neměnit toto nastavení
(10) Knoflík MIC LEVEL nastavuje hlasitost mikrofonního během přítomnosti signálu.
signálu.

-5-

(18) Konektor MIC INPUT je vyvážený ¼“ TRS konektor pro (19) Konektor HEADPHONES vám umožňuje připojit vaše
připojení mikrofonu. sluchátka pro před-poslech (signál PFL). Pro nejlepší
výsledek použijte sluchátka s impedancí nejméně 32
 Velmi doporučujeme použít vysoce kvalitní kabely a ohmů.

konektory pro přenos audio signálu. Materiály

špatné kvality nemohou poskytovat

akceptovatelnou audio kvalitu nebo ochranu proti

korozi.

3. Zadní panel

Kromě MIC INPUT a HEADPHONES se všechny audio konektory VMX100USB umístěné na zadním panelu a jsou to RCA
konektory.

(23) (24) (20) (21) (28)

(26)
(29)

(27) (25) (22)

(20) Vstup PHONO pro kanál 1 a 2 je pouze pro připojení  Pro použití přístroje při 120 V musíte instalovat
gramofonu. pojistku s dvojnásobnou hodnotou.

(21) Vstupy LINE lze použít pro připojení kazetového (27) Toto je konektor pro napájecí kabel. Pulzní chování
přehrávače, CD nebo MD přehrávače atd. jakéhokoli zesilovačového obvodu závisí především na
rezervě vlastního napájecího zdroje. Všechny mixážní
(22) GND svorka umožňuje uzemnit gramofon. pulty obsahují mnoho operačních zesilovačů pro
zpracování signálů s linkovou úrovní. Z důvodu omezené
(23) Použijte výstup AMP pro připojení VMX100USB výkonnosti jejich napájecího zdrojů má mnoho mixérů
k zesilovači. Úroveň je ovládána knoflíkem MAIN v sekci „stresové symptomy“, pokud jsou používány
MIC/MAIN. v extrémních podmínkách a výsledkem je špatná kvalita
zvuku. Díky tomuto přiměřenému zdroji se toto
 Aby nedošlo k lupnutí při zapnutí, které může s VMX100USB nikdy nestane. Zvuk bude vždy čistý,
poškodit vaše reproboxy, zapněte zesilovač jako transparentní a silný.
poslední. Když zapínáte zesilovač, neměl by zde být
přítomný signál, např. žádné přehrávání hudby. (28) Sériové číslo.
Navíc doporučujeme nastavit všechny ovladače
hlasitosti na „nulu“, před zapnutím vašeho systému. (29) VMX má vestavěnou USB konektivitu, umožňující posílat
Dodržením těchto instrukcí zabráníte nechtěnému a stereofonní signál do a z mixéru a počítače. Audio
potencionálně nebezpečnému překvapení. posílané z mixéru do počítače je identické signálu TAPE
OUT, což je MAIN signál před prolínačem. Audio
(24) Výstup TAPE umožňuje nahrávat vaše vystoupení posílané z počítače do VMX lze vybrat přepínačem
připojením kazetového magnetofonu, DAT rekordéru PHONO/LINE-USB kanálu 1.
atd. Na rozdíl od výstupu AMP je úroveň výstupu TAPE
fixní, takže musíte nastavit vstupní úroveň na rekordéru. Připojte USB B konektor do USB zdířky na mixéru a druhý
konec do volného USB portu na počítači. Není nutný ovladač,
(25) Tlačítko POWER ON zapne PRO MIXER. ale doporučujeme, aby si uživatel na PC nainstaloval dodaný
ASIO ovladač. Ovladač si také můžete stáhnout
(26) Pouzdro pojistky/Přepínač napětí. Před připojením z behringer.com.
přístroje k síti se ujistěte, že zobrazené napětí odpovídá
místní síti. Pokud potřebujete vyměnit pojistku, nahraďte
jí stejným typem a hodnotou. Některé přístroje umožňují
přepnout mezi 240 V a 120 V otočením pojistkového
pouzdra.

-6-

4. Specifikace Zisk 53 dB, servo-vyvážené
Zisk 40 dB v 1 kHz, nevyvážené
Audio vstupy Zisk 0 dB, nevyvážené
Mikrofonní vstupy
Phono vstup 1 a 2 Max. +21 dBu @ +15 dBu (LINE IN)
Linkové vstupy 1 a 2 Typicky 0 dBu
Audio výstupy Typicky 125 mW @ 1% C.H.Z.
Výstup MAIN
Výstup TAPE OUT +12 dB/-32 dB @ 50 Hz
Sluchátka +12 dB/-32 dB @ 10 kHz
Ekvalizér
Stereo LOW >88 dB (Line)
Stereo HIGH >67 dB (Line)
Obecné <0.025%
Odstup signál/šum 20 Hz – 20 kHz
Přeslech -20 dB - +9 dB
Zkreslení (C.H.Z.)
Frekvenční odezva Stereo IN/OUT
Nastavení vstupního zisku Typ B
USB 16-bitový
Audio 48 kHz
Konektor
Převodník 230 V, 50 Hz
Vzorkovací rychlost Max. 10 W
Zdroj napájení 200 – 240 V: T 80 mA L 250 V
Napětí sítě Standardní IEC zásuvka
Příkon
Pojistka Cca 72 x 203 x 229 mm
Připojení k síti Cca 2 kg
Rozměry a hmotnost
Rozměry (V x Š x H)
Hmotnost

-7-


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Joseph McDermott - Cartoon Character Illustrator, USA
Next Book
Henry McCausland - Conceptual & Line Illustrator, London