The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2019 RPT BM SK T5 & HP PKJR

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lornadola, 2019-04-10 03:40:26

RPT BM TAHUN 5

2019 RPT BM SK T5 & HP PKJR

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
TAHUN 2019

INGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1 Tema 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:
( 1.1.2019 – Keluarga menyebut bunyi bahasa, menyebut pelbagai ragam ayat Nilai Murni:
Berwawasan iaitu abjad, suku kata, dengan struktur binaan ayat yang  Rajin, keberanian, kasih
3.1.2019 ) perkataan, frasa dan ayat betul dan tepat.
Unit 1 : dengan betul. sayang, rasional, hormat-
Impian Keluarga 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang menghormati
2.2 Membaca dan memahami
Tajuk : perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan Ilmu :
Tahniah, Mak daripada pelbagai sumber  Kerjaya, Muzik, Sejarah, RBT
Usu dengan sebutan yang betul. berimbuhan pinjaman dalam bahan
KP:
Menggapai 3.2 Menulis huruf, suku kata, bacaan prosa dengan sebutan yang  Interpersonal
Impian perkataan, frasa dan ayat  Verbal-linguistik
secara mekanis dengan betul betul daripada pelbagai sumber dan  Kontekstual
Keluarga Impian dan kemas.  Konstruktivisme
memahami perkara yang dibaca.  Kinestetik
Rumah Impian 4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu HP PKJR 1.1.5 Strategi pdp:
Percutian ke Luar melalui nyanyian secara KB
Negara didik hibur. Membuat keputusan memilih  Menjana idea
 Mengecam
PKJR 5.1 Memahami dan menggunakan kenderaan awam yang selamat  Menghubungkaitkan
TEMA 1 golongan kata dengan betul  Membuat gambaran mental
Pengangkutan mengikut konteks. mengikut situasi.
KBAT
Darat (BAM m/s 1 & 2) Peta Buih

3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis
dengan betul dan kemas.

4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
lagu melalui nyanyian sambil
berlakon.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul.

1

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

2 Tema 1: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan EMK:
( 6.1.2019 – Keluarga memberi respons terhadap memberikan respons terhadap Nilai Murni:
10.1.2019) Berwawasan sesuatu arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat perintah  Hormat-menghormati,
pesanan yang didengar mengikut intonasi dengan betul.
Unit 2 : dengan betul. kesyukuran, kerajinan,
Keluarga Kreatif 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang bertatasusila
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan mengandungi pelbagai ragam ayat
Tajuk : bacaan dengan lancar, secara mekanis dengan lancar, Ilmu :
Si Cilik yang sebutan yang jelas dan sebutan yang  Sastera,TMK, Muzik,
Kreatif intonasi yang betul.
3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan Keusahawanan, kreatif dan
Hobi Keluarga 3.2 Menulis huruf, suku kata, secara mekanis dalam bentuk inovasi
perkataan, frasa dan ayat tulisan berangkai dengan betul dan
Taman Mini secara mekanis dengan betul kemas. BCB : Bacaan intensif & menulis
Kreatif dan kemas. perenggan
HP PKJR 2.1.3
PKJR 4.1 Menyebut dan memahami Menyatakan isyarat keselamatan KP:
TEMA 2 unsur seni dalam lagu melalui jalan yang perlu dipatuhi untuk  Interpersonal
Persekitaran nyanyian secara didik hibur. mengawal lalu lintas  Kontekstual
Jalan Raya (BAM m/s 3 )
5.1 Memahami dan menggunakan Strategi pdp:
golongan kata dengan betul 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni KB
mengikut konteks. kata lagu secara berpandu dan  Menghubungkait
mempersembahkannya melalui  Menganalisis
nyanyian secara didik hibur.  Mengecam
 Menjana idea
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
nama khas hidup manusia dengan KBAT
nama panggilan atau gelaran yang Peta Bulatan
betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.

2

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

3 Tema 1: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan EMK:
(13.1.2019 – Keluarga memberi respons terhadap 2.3.2 memberikan respons secara lisan Nilai Murni:
17.1 2019) Berwawasan sesuatu arahan, soalan dan terhadap ayat tanya yang  Kasih sayang, kerjasama,
pesanan yang didengar mengandungi kata tanya dengan
Unit 3 : dengan betul. betul. kerajinan
Motivasi
Keluarga 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
bacaan dengan lancar, mengandungi ayat tunggal dan  Pendidikan Moral, Bimbingan
Tajuk : sebutan yang jelas dan ayat majmuk berbilang subjek dan
Bengkel intonasi yang betul. predikat secara mekanis dengan & Kaunseling, Motivasi,
Kecemerlangan lancar, sebutan yang jelas dan Kemasyarakatan
Akademik intonasi yang betul.
BCB : Bacaan intensif
Di mana Ada
Kemahuan, di 2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat KP:
Situ Ada Jalan maklumat yang tersurat dan yang tersurat daripada idea utama  Interpersonal
tersirat daripada pelbagai dan idea sampingan dalam  Meramal
Rajin dan Usaha bahan untuk memberi pelbagai bahan bagi membuat  Kontekstual
Tangga Kejayaan respons dengan betul. ramalan dengan tepat.  konstrukivisme

Kata Orang Bijak 3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan Strategi pdp:
Pandai perkataan, frasa dan ayat pemahaman berdasarkan soalan KB
dengan betul. bertumpu dan bercapah secara  Menjana idea
(Penilaian 1) kritis dengan betul.  Mengecam
5.1 Memahami dan menggunakan  Membuat gambaran mental
PKJR golongan kata dengan betul HP PKJR 4.4.2  Menilai
TEMA 4 mengikut konteks.  Menghubungkaitkan
Tingkah Laku Mengenalpasti tempat yang
Pejalan Kaki KBAT
paling selamat untuk melintas Peta Buih
Peta Bulatan
jalan, contohnya:

 Tempat melintas yang

ditentukan seperti

jejantas,lintasan pejalan

kaki dan lintasan pejalan

3

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

kaki berisyarat.

 Tempat melintas atau

persimpangan yang

diselia oleh peronda

lintasan sekolah.

 Melintas jauh dari

simpang jalan.

(BAM m/s 16 & 17)

3.3.4 Membina kerangka dan menulis
karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja aktif transitif dan kata kerja
pasif mengikut konteks dengan
betul.

4

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

4 Tema 2: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan EMK:
(20.1.2019- Kesihatan dan memberi respons terhadap memberikan respons dengan Nilai Murni:
24.1.2019) Kebersihan sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pelbagai pesanan  Prihatin, rasional, kasih
pesanan yang didengar mengikut urutan
Unit 4 : dengan betul. sayang, kebersihan fizikal &
Bersih dan Sihat HP PKJR 2.4.2 mental
2.4 Membaca dan memahami Memberi penerangan tentang
Tajuk : maklumat yang tersurat dan isyarat keselamatan jalan yang Ilmu :
Bijak Membeli tersirat daripada pelbagai mengawal aliran lalu lintas  Pendidikan Kesihatan,
bahan untuk memberi (BAM m/s 7)
Aku Sebatang respons dengan betul. Kepenggunaan, Pendidikan
Gigi Kacip 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Muzik
3.3 Membina dan menulis yang tersurat daripada pelbagai
Kebersihan Asas perkataan, frasa dan ayat bahan untuk membuat keputusan BCB : Bacaan intensif
Kesihatan dengan betul. dengan alasan yang betul.
KP:
Gaya Hidup Sihat 4.1 Menyebut dan memahami 3.3.4 Membina kerangka dan menulis  Interpersonal
unsur seni dalam lagu karangan berbentuk naratif dan  Konstrukivisme
PKJR melalui nyanyian secara imaginatif dengan betul.  Kontekstual
TEMA 2 didik hibur.
Persekitaran 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni Strategi pdp:
Jalan Raya 5.1 Memahami dan menggunakan kata lagu secara berpandu dan KB
golongan kata dengan betul mempersembahkannya melalui  Menyusun mengikut urutan
mengikut konteks. nyanyian secara didik hibur.  Membuat keputusan
 Mengkonsepsi idea
 Mereka cipta
 Menjana idea

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata KBAT
kerja aktif transitif dan kata kerja Peta Buih
pasif mengikut konteks dengan Peta Bulatan
betul.

5

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

5 Tema 2: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
(27.1.2019- Kesihatan dan menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber
31.1.2019) Kebersihan tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber sesuai dalam situasi formal secara  Hemah tinggi, kesederhanaan,
Unit 5 : dalam situasi formal dan bertatasusila.
Aktif dan Cergas tidak formal secara kebersihan fizikal dan mental,
bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat rasional, kerjasama, kasih
Tajuk : yang tersurat dan tersirat dengan sayang
Membudayakan 2.4 Membaca dan memahami tepat daripada pelbagai bahan untuk
Aktiviti Fizikal maklumat yang tersurat dan membuat ulasan yang betul. Ilmu :
tersirat daripada pelbagai  Pendidikan Jasmani,
Ujian SEGAK bahan untuk memberi HP PKJR 6.1.2
respons dengan betul. Menjelaskan cara penumpang Matematik, Semangat
Minggu Cergas boleh menyumbang kepada kemasyarakatan, Pendidikan
Cerdas SK Seri 3.4 Menulis imlak dengantepat. keselamatan orang lain. Kesihatan
Kejora ( BAM m/s 23)
4.2 Mengujarkan bahasa yang BCB : Bacaan imbasan
Senaman Ritma indah dan menggunakan 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda
bahasa badan secara kreatif dengan ejaan yang tepat secara KP:
Sihat Cergas semasa bercerita secara didik imlak.  Interpersonal
dengan 1000 hibur.  Konstrukivisme
Langkah Sehari 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan  Verbal linguistik
5.1 Memahami dan menggunakan yang jelas dan intonasi yang betul
Nasihat Doktor golongan kata dengan betul serta menggunakan laras bahasa Strategi pdp:
mengikut konteks. yang sesuai semasa bercerita. KB
PKJR  Mengecam
TEMA 6 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata  Membuat kesimpulan
Tingkah Laku adjektif dan kata bantu mengikut  Menaakul
Penumpang konteks dengan betul.
Kbat :

6

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

6 CUTI TAHUN BARU CINA (3 – 7HB FEBRUARI 2019)
(3.2.2019
TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
- Tema 2:
7.2.2019 Kesihatan dan 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
MINGGU Kebersihan menyatakan permintaan tentang daripada pelbagai sumber
sesuatu perkara daripada pelbagai menggunakan kata ganti nama diri Nilai Murni:
7 Unit 6 : sumber dalam situasi formal dan dan kata ganti nama tunjuk dengan  Kebersihan fizikal dan mental,
(10.2.2019 Sihat Emosi tidak formal secara bertatasusila. betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila. hemah tinggi, baik hati,
- Tajuk : rasional
14.2.2019) Jauhi
Kemurungan
2.5 Membaca, memahami dan HP PKJR 2.2.5 Ilmu :
Tangani Stress Menjelaskan risiko penggunaan  Psikologi, Kesusasteraan,
dengan Latihan menaakul untuk laluan pejalan kaki .
Pernafasan ( BAM m/s 6 ) Sains, Psikologi, Pendidikan
memindahkan maklumat Moral
Syair Sesuci Hati 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
yang terdapat dalam yang terdapat dalam bahan puisi BCB : Bacaan imbasan
Senyuman dengan betul.
Pengubat Jiwa pelbagai bahan dengan KP:
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang  Interpersonal
Kecedersan betul. mengandungi pelbagai jenis kata  Kontekstual
Emosi ganda dengan ejaan dan tanda baca
3.4 Menulis imlak dengan tepat. yang tepat. Strategi pdp:
Yang Baik KB
Dijadikan 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata  Mengecam
Teladan golongan kata dengan betul hubung pancangan relatif dan kata  Menaakul
mengikut konteks. hubung pancangan komplemen  Menganalisis
Air dan mengikut konteks dengan betul.  Menjana idea

Kbat :

7

Kehidupan SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
8
(Penilaian 2)

PKJR
TEMA 2
Persekitaran
Jalan Raya

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Tema 2:
8 Kesihatan dan 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
(17.2.2019 Kebersihan menyatakan permintaan tentang daripada pelbagai sumber
sesuatu perkara daripada pelbagai menggunakan kata ganti nama diri Nilai Murni:
- Unit 6 : sumber dalam situasi formal dan dan kata ganti nama tunjuk dengan  Kebersihan fizikal dan mental,
21.2.2019) Sihat Emosi tidak formal secara bertatasusila. betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila. hemah tinggi, baik hati,
Tajuk : rasional
Jauhi
Kemurungan 2.5 Membaca, memahami dan HP PKJR 2.2.5 Ilmu :
Menjelaskan risiko penggunaan  Psikologi, Kesusasteraan,
Tangani Stress menaakul untuk laluan pejalan kaki .
dengan Latihan ( BAM m/s 6 ) Sains, Psikologi, Pendidikan
Pernafasan memindahkan maklumat Moral
2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
Syair Sesuci Hati yang terdapat dalam yang terdapat dalam bahan puisi BCB : Bacaan imbasan
dengan betul.
Senyuman pelbagai bahan dengan KP:
Pengubat Jiwa 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang  Interpersonal
betul. mengandungi pelbagai jenis kata  Kontekstual
Kecedersan ganda dengan ejaan dan tanda baca
Emosi 3.4 Menulis imlak dengan tepat. yang tepat. Strategi pdp:
KB
Yang Baik 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata  Mengecam
Dijadikan golongan kata dengan betul hubung pancangan relatif dan kata  Menaakul
Teladan mengikut konteks. hubung pancangan komplemen  Menganalisis
mengikut konteks dengan betul.  Menjana idea

Air dan Kbat :
Kehidupan

(Penilaian 2)

9

PKJR SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
TEMA 2 10
Persekitaran
Jalan Raya

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

Tema 3: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang EMK:
Keselamatan sesuatu perkara daripada pelbagai
9 menyatakan permintaan sumber menggunakan ayat yang Nilai Murni:
(24.2.2019 Unit 7 : gramatis dan bahasa badan yang  Hemah tinggi, rasional,
Keselamatan tentang sesuatu perkara sesuai dalam situasi formal secara
- semasa Bersukan bertatasusila. kebebasan, kerjasama
28.2.2019) daripada pelbagai sumber
Tajuk : 2.5.2 Membaca, memahami, dan Ilmu :
Bersukan dengan dalam situasi formal dan menaakul maklumat yang terdapat  Pendidikan Jasmani,
Selamat dalam bahan puisi dengan betul.
tidak formal secara Pendidikan Kesihatan, TMK
Keselamatan 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
Amalan bersama bertatasusila. mengikut urutan daripada pelbagai KP:
sumber.  Verbal linguistik,
Waspada Diri 2.5 Membaca, memahami dan
HP PKJR 3.1.7 konstruktisme, kontekstual,
Menangkis menaakul untuk Mengaplikasikan peraturan dan interpersonal
Serangan undang-undang jalan raya :
memindahkan maklumat  Pejalan kaki - terutama Strategi pdp:
Keselamatan apabila melintas jalan KB
Kaki yang terdapat dalam pelbagai  Penumpang  Menghubungkaitkan
 Penunggang basikal  Menaakul
Kejohanan bahan dengan betul.  Pemandu  Menyusun mengikut urutan
Padang dan  Pembonceng basikal  Menjana idea
Balapan Sekolah 3.5 Mencatat maklumat yang ( BAM m/s 12)  Mengecam
betul tentang sesuatu perkara
PKJR daripada pelbagai sumber. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan Kbat :
TEMA 3 menggunakan bahasa yang indah
Peraturan dan 4.2 Mengujarkan bahasa yang untuk menyampaikan idea dengan
Undang-undang indah dan menggunakan bahasa badan yang kreatif.
Jalan Raya bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
hibur. nafi, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks dengan
5.1 Memahami dan menggunakan betul.
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

11

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

10 Tema 3: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
(3.3.2019 Keselamatan sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan
dengan tepat menggunakan intonasi yang betul menggunakan Nilai Murni:
- Unit 8 : sebutan yang jelas dan ayat yang mengandungi laras bahasa  Rasional, hemah tinggi,
7.3.2019) Keselamatan intonasi yang betul. yang sesuai.
Persekitaran keselamtan, kasih sayang
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca , memahami, dan
Tajuk : menaakul maklumat yang terdapat Ilmu :
Keselamatan di menaakul untuk dalam bahan puisi dengan betul.  Sains dan Teknologi,
Kawasan Rumah
memindahkan maklumat Pendidikan Keselamatan Jalan
Ketika ke Sekolah Raya, Pendidikan Jasmani,
yang terdapat dalam pelbagai Peraturan Sosiobudaya
Keselamatan di
Taman Permainan bahan dengan betul. KP:
 Kontektual
Berhenti di 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan  Menghubungkaitkan
Kawasan Rehat maklumat tentang sesuatu maklumat yang betul dengan  Mengaplikasikan
dan Rawat perkara dengan menggunakan menggunakan idea utama dan idea
bahasa yang santun. sampingan secara kohesi dan Strategi pdp:
Waspada di Pasar koheren dengan bahasa yang santun. KB
Malam  Membuat gambaran mental
5.2 Memahami dan menggunakan HP PKJR 5.1.5  Mensintesis
PKJR pembentukan kata yang Menunjukkan cara menunggang  Menjanakan idea
TEMA 5 sesuai dalam pelbagai situasi basikal yang selamat.  Mengecam
Tingkah Laku dengan betul. ( BAM m/s 18-21 )  Menganalisis
Penunggang
Basikal 5.2.1 Memahami dan menggunakan Kbat :

imbuhan apitan pada kata kerja

mempeR...kan, mempeR...i,

dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan

sisipan dalam pelbagai situasi

dengan betul.

12

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

Tema 3: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang EMK:
Keselamatan Nilai Murni:
11 sesuatu perkara semula dialami dengan tepat , sebutan yang  Kesyukuran, hemah tinggi,
(10.3.2019 Unit 9 :
Patuhi Peraturan dengan tepat menggunakan jelas dan intonasi yang betul dengan kerjasama, rasional
- Jaminan
14.3.2019) Keselamatan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang Ilmu :
 Pendidikan Sivik &
Tajuk : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang
Kembara Selamat Kewarganegaraan,
sesuai. Sastera,Peraturan Sosiobudaya,
Aku di Pesawat
2.6 Membaca pelbagai bahan BCB : Bacaan Intensif
Berhemah di
Jalan Raya sastera dan bukan sastera HP PKJR 6.2.3 KP:
 Verbal linguistik
Penunggang yang sesuai bagi memupuk Menunjukkan cara alat  Konstruktivisme
Motosikal  Interpersonal
minat membaca. perlindungan yang bersesuaian  Konstektual
Lima Sahabat
Rimba dikancingkan dan dilaraskan Strategi pdp:
KB
Sentiasa Beringat 3.6 Menulis untuk menyampaikan supaya muat kepada pemakainya.  Menghubungkaitkan
Hidup Selamat  Menilai
maklumat tentang sesuatu ( BAM m/s 24 )  Menjanakan idea
Mengikuti  Membuat gambaran mental
Lawatan perkara dengan menggunakan  Menganalisis

(Penilaian 3) bahasa yang santun. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera Kbat :

yang sesuai untuk meningkatkan

4.3 Mengujarkan bahasa yang daya fikir secara kritis.

indah dan menggunakan

bahasa badan dengan kreatif 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan

melalui lakonan secara didik maklumat yang betul berbentuk

hibur. syarahan, ucapan dan pidato dengan

betul serta menggunakan bahasa

5.2 Memahami dan menggunakan yang santun.

pembentukan kata yang

sesuai dalam pelbagai situasi 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan

dengan betul. yang jelas dan intonasi yang betul

serta menggunakan bahasa badan

yang kreatif melalui lakonan.

PKJR 5.2.1 Memahami dan menggunakan

13

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

TEMA 6 imbuhan apitan pada kata kerja
Tingkah Laku
mempeR...kan, mempeR...i,
Penumpang
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan

sisipan dalam pelbagai situasi

dengan betul.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul.

14

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

12 Tema 4: 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan EMK:
(17.3.2019 Kemasyarakatn menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat
tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang sesuatu perkara Nilai Murni:
- Unit 10 : daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.  Kerjasama, semangat
21.3.2019) Muafakat dengan tepat secara
Membawa Berkat bertatasusila. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai kemasyarakatan
bahan bukan sastera untuk
Tajuk : 2.6 Membaca pelbagai bahan memperkaya laras bahasa. Ilmu :
Indahnya sastera dan bukan sastera yang  Sains, Pendidikan Sivik &
Semangat sesuai bagi memupuk minat HP PKJR 3.1.5
Kerjasama membaca. Mengenal pasti prosedur Kewarganegaraan, Peraturan
keselamatan yang relevan di Sosiobudaya, Pendidikan
Catatanku 3.6 Menulis untuk menyampaikan persekitaran mereka. Moral, Sains Kemasyarakatan
maklumat tentang sesuatu ( BAM 3.1.5 m/s 11 )
Minggu perkara dengan menggunakan BCB : Bacaan intensif
Sukarelawan bahasa yang santun. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan KP:
Muda maklumat yang betul berbentuk  Interpersonal
4.3 Mengujarkan bahasa yang syarahan, ucapan dan pidato dengan  Konstruktisme
Bersatu Teguh indah dan menggunakan betul serta menggunakan bahasa  Kinestetik
Bercerai Roboh bahasa badan dengan kreatif yang santun.
melalui lakonan secara didik Strategi pdp:
Program Motivasi hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan KB
Jaya Diri yang jelas dan intonasi yang betul  Membuat inferens
5.2 Memahami dan menggunakan serta menggunakan bahasa badan  Merumus
PKJR pembentukan kata yang sesuai yang kreatif melalui lakonan.  Menjanakan idea
TEMA 3 dalam pelbagai situasi dengan  Merumus
Peraturan dan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata  Mengkonsepkan idea
Undang-undang majmuk istilah khusus dalam bidang  Mengecam
Jalan Raya ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan Kbat :
betul dalam pelbagai situasi.

15

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

13 22 HINGGA 30 MAC 2019 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
MINGGU TEMA/TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

Tema 4: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
Kemasyarakatan
14 menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara Nilai Murni:
(31.3.2019 Unit 11 :  Kerjasama, semangat
Kita Memberi, tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media
- Orang Merasa kemasyarakatan, kasih sayang
4.4.2019) daripada pelbagai sumber elektronik menggunakan ayat yang
Tajuk : Ilmu :
Bulat Air kerana dengan tepat secara mengandungi peribahasa secara  Pendidikan Moral, Sains
Pembetung, Bulat
Kata kerana bertatasusila. bertatasusila. Kemasyarakatan,
Muafakat
2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang BCB : Bacaan Intensif
Program Bacaan Imbasan
Kejiranan Mesra perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan
KP:
Jiran Sepakat daripada pelbagai sumber berimbuhan pinjaman dalam bahan  Interpersonal
 Konstruktivisme
Masyarakat dengan sebutan yang betul. bacaan prosa dengan sebutan yang
Sejahtera, Hidup Strategi pdp:
Bahagia betul daripada pelbagai sumber dan KB
 Menghubungkaitkan
Program Sekolah memahami perkara yang dibaca.  Mensintesis
Penyayang  Menjanakan idea
3.6 Menulis untuk menyampaikan HP PKJR 3.1.5 
PKJR maklumat tentang sesuatu Mengenal pasti prosedur
TEMA 3 perkara dengan menggunakan keselamatan yang relevan di Kbat :
Peraturan dan bahasa yang santun. persekitaran mereka.
Undang-undang ( BAM 3.1.5 m/s 11 )
Jalan Raya
5.3 Memahami dan membina ayat 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan

yang betul dalam pelbagai maklumat yang betul berbentuk

situasi. syarahan, ucapan dan pidato dengan

betul serta menggunakan bahasa

yang santun.

5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat
dengan betul dalam pelbagai situasi.

16

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

Tema 4: 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
Kemasyarakatan mengemukakan pendapat pendapat secara kritis tentang
15 tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai Nilai Murni:
(7.4.2019 Unit 12 : daripada pelbagai sumber sumber dengan menggunakan ayat  Prihatin, kerjasama,
Sedia Membantu secara bertatasusila. yang gramatis secara bertatasusila.
- keberanian, hemah tinggi
11.4.2019)

Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Berat Mata bacaan dengan lancar, mengandungi pelbagai ragam ayat  Sains kemasyarakatan,
memandang, sebutan yang jelas dan secara mekanis dengan lancar,
Berat Lagi Bahu intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi Kemasyarakatan, Pertanian,
yang Memikul yang betul. Pendidikan Moral
3.7 Menghasilkan penulisan
Rakan COP kreatif dalam pelbagai genre 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan BCB : Bacaan Mekanis
dengan betul. pendahuluan, isi dan penutup Bacaan Imbasan
Terima Kasih, dalam penulisan kreatif dengan
Kawan 4.3 Mengujarkan bahasa yang betul. KP:
indah dan menggunakan  Menghubungkaitkan
Program Khidmat bahasa badan dengan kreatif HP PKJR 2.1.4  Konstruktivisme
Bantu di Rumah melalui lakonan secara didik  Verbal linguistik
hibur. Mengenal pasti elemen
Bantu-Membantu Strategi pdp:
Amalan Mulia 5.3 Memahami dan membina ayat persekitaran yang dapat KB
yang betul dalam pelbagai  Menjanakan idea
Mercy Malaysia situasi. meningkatkan keselamatan  Mengkonsepkan
 Menganalisis
pengguna jalan raya.

( BAM m/s 45 )

(Penilaian 4) 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Kbat :
daripada bahan rangsangan untuk
PKJR menyampaikan nilai murni dengan
TEMA 2 menggunakan bahasa yang indah
Persekitaran dan bahasa badan yang sesuai
Jalan Raya

17

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

melalui lakonan.

5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap
ajuk dan cakap pindah dengan
betul dalam pelbagai situasi.

18

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

16 Tema 5: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:
(14.4.2019 Warisan Bangsa menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat
abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan ayat yang Nilai Murni:
- Unit 13 : frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat.  Hemah tinggi, hormat-
18.4.2019) Uniknya Budaya
Kita 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan menghormati, hemah tinggi,
bacaan dengan lancar, sebutan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang kesyukuran
Tajuk : yang jelas dan intonasi yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
Sirih Dijunjung betul. majmuk berbilang subjek dan Ilmu :
Adat Disanjung predikat secara mekanis dengan  Peraturan sosiobudaya,
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif lancar, sebutan yang jelas dan
Upacara Minum dalam pelbagai genre dengan intonasi yang betul. Pendidikan Moral, Seni Bina,
Teh betul. Sains kemasyarakatan, Sejarah
3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan
Kebudayaan 4.4 Melafazkan dan memahami BCB : Bacaan intensif
Kaum Iban puisi dengan intonasi yang kreatif berbentuk imaginatif dan Bacaan luncuran
betul menggunakan bahasa
Rumah Iban yang indah secara didik hibur. deskriptif menggunakan ayat KP:
 Interpersonal
Satu Rasa 5.1 Memahami dan menggunakan gramatis dengan betul.  Kontruktivisme
Pelbagai Budaya golongan kata dengan betul  Verbal linguistik
mengikut konteks. HP PKJR 2.4.4
Penunggang Strategi pdp:
Kuda Kaum Menjelaskan kesesakan trafik KB
Bajau  Menganalisis
mempengaruhi keselamatan  Menghubungkaitkan
 Menjanakan idea
pengguna jalan.  Menaakul

( BAM m/s 10 )

4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami syair tersebut.

PKJR 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata Kbat :
TEMA 2 nama am tak hidup bukan institusi
Persekitaran abstrak dan penjodoh bilangan
Jalan Raya mengikut konteks dengan betul.

19

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

17 Tema 5: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan EMK:
(21.4.2019 Warisan Bangsa memberi respons terhadap memberikan respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat perintah Nilai Murni:
- Unit 14 : pesanan yang didengar dengan mengikut intonasi dengan betul.  Hemah tinggi, menghargai
25.4.2019) Citra Seni betul.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat warisan, kesyukuran
Tajuk : 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat daripada idea utama
Kesenian maklumat yang tersurat dan dan idea sampingan dalam pelbagai Ilmu :
Makyung tersirat daripada pelbagai bahan bagi membuat ramalan  Seni pertukangan, seni teater,
bahan untuk memberi respons dengan tepat.
Seni Kraf Logam dengan betul. peraturan sosiobudaya,
3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil Kesenian dan kebudayaan
Kesenian Kain 3.8 Mengedit dan memurnikan penulisan daripada aspek ejaan,
Samping hasil penulisan dengan betul. tanda baca, kosa kata dan struktur BCB : Bacaan imbasan
ayat dalam penulisan. KP:
Warisan Seni 4.4 Melafazkan dan memahami  Konstektual
puisi dengan intonasi yang HP PKJR 4.4.2  Meramal
Pementasan betul menggunakan bahasa Mengenal pasti tempat yang  Verbal linguistik
Wayang Kulit yang indah secara didik hibur. paling selamat untuk melintas
jalan, contohnya: Strategi pdp:
PKJR 5.1 Memahami dan menggunakan KB
TEMA golongan kata dengan betul  Tempat melintas yang  Membuat gambaran mental
Tingkah Laku mengikut konteks. ditentukan seperti jejantas,  Inferens
Pejalan Kaki lintasan pejalan kaki dan  Menganalisis
lintasan pejalan kaki berisyarat.  Menjanakan idea

 Tempat melintas atau Kbat :
persimpangan yang diselia oleh
peronda lintasan sekolah.

 Melintas jauh dari simpang
jalan.
( BAM m/s15 )

20

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

4.4.2 Membina syair secara terkawal dan
melagukannya dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas secara
didik hibur serta memahami syair
tersebut.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
nama khas hidup manusia dengan
nama panggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.

21

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

18 Tema 5: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan EMK:
(28.4.2019 Warisan Bangsa memberi respons terhadap memberikan respons secara lisan terhadap Nilai Murni:
sesuatu arahan, soalan dan ayat tanya yang mengandungi kata tanya  Semangat bermasyarakat,
- Unit 15 : pesanan yang didengar dengan betul.
2.5.2019) Keindahan Seni dengan betul. rasional, kesyukuran,
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat patriotisme, menghargai
Tajuk : 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat daripada pelbagai bahan warisan
Pulut Kuning maklumat yang tersurat dan untuk membuat keputusan dengan alasan
Warisan tersirat daripada pelbagai yang betul. Ilmu :
Berzaman bahan untuk memberi HP PKJR 6.1.1  Peraturan sosiobudaya,
respons dengan betul.
Tempat Warisan Menerangkan kepentingan Sejarah, Muzik, Kesenian
3.9 Menulis ulasan tentang untuk menjadi penumpang yang
Asal Nama Kuala pelbagai bahan sastera dan selamat dan bertanggungjawab BCB : Menulis perenggan
Kangsar bukan sastera yang didengar, ( BAM m/s 22 ) Bacaan intensif

Gendang dan ditonton atau dibaca dengan betul. 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan KP:
Rebana sastera yang didengar, ditonton atau  Interpersonal
4.1 Menyebut dan memahami dibaca dengan jelas dan menggunakan  Kontruktivisme
Nobat Warisan unsur seni dalam lagu ayat yang gramatis.  Kinestetik
Istana melalui nyanyian secara 
didik hibur. 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
Tarian Kuda lagu melalui nyanyian sambil berlakon. Strategi pdp:
Kepang 5.1 Memahami dan menggunakan KB
golongan kata dengan betul 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata  Menghubungkaitkan
(Penilaian 5) mengikut konteks. kerja aktif transitif dan kata kerja pasif  Membuat keputusan
PKJR mengikut konteks dengan betul.  Mengitlak
 Menganalisis
TEMA 6  Mengenal pasti
Tingkash Laku
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
Penumpang adjektif dan kata bantu mengikut konteks Kbat :
dengan betul.

22

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

19 Tema 6: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan EMK:
(5.5.2019 Pertanian dan memberi respons terhadap memberikan respons dengan
Penternakan di sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pelbagai pesanan Nilai Murni:
- Malaysia pesanan yang didengar mengikut urutan  Berdikari, kesyukuran
9.5.2019) dengan betul.
Unit 16 : HP PKJR 5.1.5 Ilmu :
Kejayaan 2.4 Membaca dan memahami Menunjukkan cara menunggang  Ekonomi, Geografi, Pertanian,
Tanaman Kita maklumat yang tersurat dan basikal yang selamat.
tersirat daripada pelbagai ( BAM m/s 18 & 19 ) Muzik
Tajuk : bahan untuk memberi
Getah Penjana respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat BCB : Bacaan intensif
Ekonomi yang tersurat dan tersirat dengan KP:
3.2 Menulis huruf, suku kata, tepat daripada pelbagai bahan untuk  PAK
Penanaman Koko perkataan, frasa dan ayat membuat ulasan yang betul.  Naturalis
di Malaysia secara mekanis dengan betul  Kinestetik
dan kemas. 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis  Kontekstual
Padi Segenggam dengan betul dan kemas.
Jadi Sepikul 4.1 Menyebut dan memahami Strategi pdp:
unsur seni dalam lagu melalui 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni KB
Ladang Nanasku nyanyian secara didik hibur. kata lagu secara berpandu dan  Membuat urutan
mempersembahkannya melalui  Mensentesis
Industri Orkid 5.1 Memahami dan menggunakan nyanyian secara didik hibur.  Menghubung kaitkan
golongan kata dengan betul  Membuat gambaran mental
Kelapa MATAQ mengikut konteks.  Menjanakan idea

PKJR Kbat :
TEMA 5
Tingkah Laku 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
Penunggang hubung pancangan relatif dan kata
Basikal hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

23

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

20 Tema 6: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan EMK:
(12.5.2019 Pertanian dan memberi respons terhadap memberikan respons dengan
Penternakan di sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pelbagai pesanan Nilai Murni:
- Malaysia pesanan yang didengar mengikut urutan  Berdikari, kesyukuran
16.5.2019 dengan betul.
Unit 16 : HP PKJR 5.1.5 Ilmu :
Kejayaan 2.4 Membaca dan memahami Menunjukkan cara menunggang  Ekonomi, Geografi, Pertanian,
Tanaman Kita maklumat yang tersurat dan basikal yang selamat.
tersirat daripada pelbagai ( BAM m/s 18 & 19 ) Muzik
Tajuk : bahan untuk memberi
Getah Penjana respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat BCB : Bacaan intensif
Ekonomi yang tersurat dan tersirat dengan KP:
3.2 Menulis huruf, suku kata, tepat daripada pelbagai bahan untuk  PAK
Penanaman Koko perkataan, frasa dan ayat membuat ulasan yang betul.  Naturalis
di Malaysia secara mekanis dengan betul  Kinestetik
dan kemas. 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis  Kontekstual
Padi Segenggam dengan betul dan kemas.
Jadi Sepikul 4.1 Menyebut dan memahami Strategi pdp:
unsur seni dalam lagu melalui 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni KB
Ladang Nanasku nyanyian secara didik hibur. kata lagu secara berpandu dan  Membuat urutan
mempersembahkannya melalui  Mensentesis
Industri Orkid 5.1 Memahami dan menggunakan nyanyian secara didik hibur.  Menghubung kaitkan
golongan kata dengan betul  Membuat gambaran mental
Kelapa MATAQ mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata  Menjanakan idea
hubung pancangan relatif dan kata
PKJR hubung pancangan komplemen Kbat :
TEMA 5 mengikut konteks dengan betul.
Tingkah Laku
Penunggang
Basikal

24

21 19 – 23 MEI 2019 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
22&23 PENGISIAN KURIKULUM
MINGGU 24 – 8 JUN 2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

24 Tema 6: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara EMK:
(9.6.2019 Pertanian dan menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan
Penternakan di tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Nilai Murni:
- Malaysia daripada pelbagai sumber dalam situasi formal secara  Kerajinan, berdikari,
13.6.2019) dalam situasi formal dan bertatasusila.
Unit 17 : tidak formal secara kerjasama,
Hasil Ternakan bertatasusila. HP PKJR 5.1.5
Kita Menunjukkan cara menunggang Ilmu :
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan basikal yang selamat.  Pertanian, Ekonomi, Sains
Tajuk : bacaan dengan lancar, ( BAM m/s 20 & 21 )
Aku Pengusaha sebutan yang jelas dan Pertanian, Keusahawanan,
Puyuh intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan BCB :
Ayam Kampung 3.2 Menulis huruf, suku kata, ayat majmuk berbilang subjek dan KP:
Organik perkataan, frasa dan ayat predikat secara mekanis dengan  Interpersonal
secara mekanis dengan betul lancar, sebutan yang jelas dan  Kontruktivisme
Cerita Penternak dan kemas. intonasi yang betul.  Visual ruang
Arnab  Verbal linguistik
4.2 Mengujarkan bahasa yang 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan
Ternakan Kupang indah dan menggunakan secara mekanis dalam bentuk Strategi pdp:
bahasa badan secara kreatif tulisan berangkai dengan betul dan KB
PKJR semasa bercerita secara kemas.  Menghubungkaitkan
TEMA 5 didik hibur.  Menaakul
Tingkah Laku 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan  Menganalisis
Penunggang 5.1 Memahami dan menggunakan menggunakan bahasa yang indah  Mengecam
Basikal golongan kata dengan betul untuk menyampaikan idea dengan
mengikut konteks. bahasa badan yang kreatif. Kbat :

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
nafi, kata pembenar, kata arah,
kata bilangan mengikut konteks
dengan betul.

25

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

Tema 6: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
Pertanian dan daripada pelbagai sumber
25 Penternakan di menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang Nilai Murni:
(16.6.2019 Malaysia sesuai dalam situasi formal secara  Hemah tinggi, kesyukuran,
tentang sesuatu perkara bertatasusila.
- Unit 18 : kerajinan, kerjasama
20.6.2019) Era Biodiversiti daripada pelbagai sumber
dan Bioteknologi Ilmu :
dalam situasi formal dan  Sains, Penternakan,
Tajuk :
Lembu Brakmas tidak formal secara Pendidikan Kesihatan,
Pertanian
Stevia Pemanis bertatasusila. 2.5.2 Membaca , memahami, dan
Semula Jadi menaakul maklumat yang BCB : Bacaan intensif
2.5 Membaca, memahami dan terdapat dalam bahan puisi KP:
Tanaman Organik dengan betul.  Interpersonal
menaakul untuk  Kontekstual
Tanaman Herba
memindahkan maklumat Strategi pdp:
(Penilaian 6) KB
yang terdapat dalam pelbagai 3.3.3 Membina dan menulis jawapan  Menghubungkaitkan
PKJR pemahaman berdasarkan soalan  Menganalisis
TEMA 4 bahan dengan betul. bertumpu dan bercapah secara  Membanding dan membezakan
Tingkah Laku kritis dengan betul.
Pejalan Kaki 3.3 Membina dan menulis Kbat:
perkataan, frasa dan ayat HP PKJR 4.4.2
dengan betul. Mengenal pasti tempat yang
paling selamat untuk melintas
5.2 Memahami dan menggunakan jalan, contohnya:
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi  Tempat melintas yang
dengan betul. ditentukan seperti jejantas,
lintasan pejalan kaki dan
lintasan pejalan kaki berisyarat.

 Tempat melintas atau
persimpangan yang diselia oleh
peronda lintasan sekolah.

 Melintas jauh dari simpang
jalan.
( BAMm/s 16-17 )

26

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

3.3.4 Membina kerangka dan menulis
karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan

imbuhan apitan pada kata kerja

mempeR...kan, mempeR...i,

dipeR...kan, dipeR...i serta

imbuhan sisipan dalam pelbagai

situasi dengan betul.

27

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

26 Tema 7: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
(23.6.2019 Patriotisme dan menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber Nilai Murni:
Kewarganegaraan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri  Hormat-menghormati,
- daripada pelbagai sumber dan kata ganti nama tunjuk dengan
27.6.2019) Unit 19 : dalam situasi formal dan betul dalam situasi formal dan tidak menghargai jasa, kerajinan,
tidak formal secara formal secara bertatasusila. ketabahan, kegigihan,
Tokoh Sanjungan bertatasusila.
HP PKJR 4.4.2 Ilmu :
Tajuk : 2.5 Membaca, memahami dan Mengenal pasti tempat yang  Sejarah, Kesusasteraan,
Bapa Perpaduan paling selamat untuk melintas
Malaysia menaakul untuk jalan, contohnya: Bahasa, Pendidikan Seni
Visual, Pendidikan Jasmani,
Tokoh Ilmuan memindahkan maklumat  Tempat melintas yang Jati Diri
Bahasa ditentukan seperti jejantas,
yang terdapat dalam lintasan pejalan kaki dan BCB : Bacaan imbasan
Aku Budak lintasan pejalan kaki berisyarat. Bacaan luncuran
Kampung pelbagai bahan dengan
 Tempat melintas atau KP:
Di Mana Ada betul. persimpangan yang diselia oleh  Interpersonal
Kemahuan, di peronda lintasan sekolah.  Kontekstual
Situ Ada Jalan 3.4 Menulis imlak dengantepat.
 Melintas jauh dari simpang Strategi pdp:
Sinar dalam 4.2 Mengujarkan bahasa yang jalan. KB
Kegelapan indah dan menggunakan ( BAMm/s 15 )  Menghubungkaitkan
bahasa badan secara kreatif  Menaakul
PKJR semasa bercerita secara 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul  Mengecam
TEMA 4 didik hibur. bahan puisi untuk memindahkan  Membuat gambaran mental
Tingkah Laku maklumat kepada bentuk prosa  Menjanakan idea
Pejalan Kaki 5.2 Memahami dan menggunakan dengan betul.  Menganalisis
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda Kbat:
dengan betul. dengan ejaan yang tepat secara
imlak.

28

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan laras bahasa
yang sesuai semasa bercerita.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata
majmuk istilah khusus dalam
bidang ilmiah dan kata majmuk
yang mendukung maksud kiasan
dengan betul dalam pelbagai situasi.

29

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

27 Tema 7: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang EMK:
(30.6.2019 Patriotisme dan menyatakan permintaan sesuatu perkara daripada pelbagai
Kewarganegaraan tentang sesuatu perkara sumber menggunakan ayat yang Nilai Murni:
- daripada pelbagai sumber gramatis dan bahasa badan yang  Kasih sayang,
4.7.2019) Unit 20 : dalam situasi formal dan sesuai dalam situasi formal secara
tidak formal secara bertatasusila. patriotisme,hormat-
Negara yang bertatasusila. menghormati, keberanian,
Kusayangi 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera
2.6 Membaca pelbagai bahan yang sesuai untuk meningkatkan Ilmu :
Tajuk : sastera dan bukan sastera daya fikir secara kritis.  Kenegaraan, Sejarah ,
Cintai Malaysia yang sesuai bagi memupuk
minat membaca. HP PKJR 5.1.5 Kesusasteraan
Program Bulan Menunjukkan cara menunggang
Kemerdekaan 3.4 Menulis imlak dengantepat. basikal yang selamat BCB : Bacaan intensif
(BAM m/s 21 ) KP:
Sirih Pulang ke 4.2 Mengujarkan bahasa yang  Verbal linguistik
Gagang indah dan menggunakan 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang  Mendengar dengan cekap
bahasa badan secara kreatif mengandungi pelbagai jenis kata  Kontekstual
Semangat Cinta semasa bercerita secara ganda dengan ejaan dan tanda baca
akan Negara didik hibur. yang tepat. Strategi pdp:
KB
Berkhidmat demi 5.3 Memahami dan membina ayat 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan  Menghubungkaitkan
Negara yang betul dalam pelbagai menggunakan bahasa yang indah  Menilaian
situasi. untuk menyampaikan idea dengan  Mengecam
PKJR bahasa badan yang kreatif.  Membuat gambaran mental
TEMA 5  Menganalisis
Tingkah Laku 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap
Penunggang ajuk dan cakap pindah dengan betul Kbat :
Basikal dalam pelbagai situasi.

30

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

Tema 7: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
Patriotisme dan
28 Kewarganegaraan sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas Nilai Murni:
(7.7.2019  Hemah tinggi, menghargai,
Unit 21 : dengan tepat menggunakan dan intonasi yang betul
- Tanggungjawab patriotisme, bertanggungjawab,
11.7.2019) Kita sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang
Ilmu :
Tajuk : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang  Pelancongan, Geografi,

Tahun Melawat sesuai. Kewarganegaraan, TMK
Malaysia
2.6 Membaca pelbagai bahan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang BCB : Bacaan intensif
Kenali Kelantan Bacaan luncuran
darul Naim sastera dan bukan sastera dialami dengan tepat , sebutan yang
KP:
Negaraku, yang sesuai bagi memupuk jelas dan intonasi yang betul dengan  Verbal linguistik
Malaysia  Kontekstual
minat membaca. menggunakan ayat yang  Interpersonal
(Penilaian 7)
mengandungi laras bahasa yang Strategi pdp:
PKJR KB
TEMA 2 3.5 Mencatat maklumat yang sesuai.  Menghubungkaitkan
Persekitaran  Menaakuln
Jalan Raya betul tentang sesuatu perkara 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai  Menjanakan idea
 Membuat urut
daripada pelbagai sumber. bahan bukan sastera untuk
Kbat :
memperkaya laras bahasa.

5.1 Memahami dan menggunakan 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul

golongan kata dengan betul mengikut urutan daripada pelbagai

mengikut konteks. sumber.

HP PKJR 2.3.5

Menerangkan akibat tidak

mematuhi isyarat keselamatan

jalan raya.(BAM m/s 8)

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata

nama am tak hidup bukan institusi

abstrak dan penjodoh bilangan

mengikut konteks dengan betul.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata

nama khas hidup manusia dengan

nama panggilan atau gelaran yang

betul mengikut konteks

31

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

29 Tema 8: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang EMK:
(14.7.2019 Ekonomi sesuatu perkara semula dialami dengan tepat , sebutan
Malaysia dengan tepat menggunakan yang jelas dan intonasi yang betul Nilai Murni:
- sebutan yang jelas dan dengan menggunakan ayat yang  Kesederhanaan, keberanian,
18.7.2019) Unit 22 : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang
Perniagaan di sesuai rasional, kerjasama, kebersihan
Malaysia fizikal dan mental

Tajuk : 2.2 Membaca dan memahami HP PKJR 6.3.1 Ilmu :
Perniagaan dalam perkataan, frasa dan ayat Membincangkan kepentingan  TMK, Keusahawanan,
Talian daripada pelbagai sumber pemakaian topi keledar dengan
dengan sebutan yang betul. betul untuk melindungi Kemahiran Hidup, Geografi,
Kecemerlangan pembonceng. Sains & Teknologi
Perniagaan 3.6 Menulis untuk menyampaikan ( BAM m/s 29 )
BCB : Bacaan imbasan dan
Beli Barangan maklumat tentang sesuatu luncuran
Buatan Malaysia
perkara dengan KP:
Laut Penjana  Verbal linguistik
Ekonomi menggunakan bahasa yang 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang  Kontrukstivisme
 Interpersonal
Perkhidmatan santun. mengandungi perkataan
Dobi Layan Diri Strategi pdp:
berimbuhan pinjaman dalam bahan KB
PKJR  Menghubungkaitkan
TEMA 6 4.3 Mengujarkan bahasa yang bacaan prosa dengan sebutan yang  Menaakul
TIngkah Laku indah dan menggunakan  Menjanakan idea
Penumpang bahasa badan dengan kreatif betul daripada pelbagai sumber  Gambaran mental
melalui lakonan secara didik
hibur. dan memahami perkara yang Kbat :

dibaca.

5.1 Memahami dan menggunakan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
golongan kata dengan betul maklumat yang betul dengan
mengikut konteks. menggunakan idea utama dan idea
sampingan secara kohesi dan
koheren dengan bahasa yang
santun.

32

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

4.3.2 Mengujarkan dialog yang
dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai murni dengan menggunakan
bahasa yang indah dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja aktif transitif dan kata kerja
pasif mengikut konteks dengan
betul.

33

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

30 Tema 8: 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan EMK:
(21.7.2019 Ekonomi menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat
Malaysia tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang sesuatu Nilai Murni:
- daripada pelbagai sumber perkara secara bertatasusila.  Kerajinan, berdikari,
25.7.2019) Unit 23 : dengan tepat secara
Keusahawanan bertatasusila.
2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan mengandungi pelbagai ragam ayat  Perniagaan, Keusahawanan,
Usahawan bacaan dengan lancar, secara mekanis dengan lancar,
Cemerlang sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi BCB : Perbincangan
intonasi yang betul. yang betul. Bacaan imbasan
Perkidmatan
Penyajian HP PKJR 6.3.3 topi KP:
Makanan Kepentingan memakai  Kontruktivisme
3.6 Menulis untuk menyampaikan keledar yang sesuai
Kreativiti ( BAM m/s 32 ) Strategi pdp:
Menjanakan maklumat tentang sesuatu KB
Pendapatan  Menjanakan idea
perkara dengan  Menghubungkaitkan
Pewaris Songket  Mensentesis
Melayu menggunakan bahasa yang 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan  Menganalisis
maklumat yang betul berbentuk
PKJR santun. syarahan, ucapan dan pidato dengan Kbat :
TEMA 6 betul serta menggunakan bahasa
Tingkah Laku 5.1 Memahami dan menggunakan yang santun.
Penumpang golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata bantu mengikut
konteks dengan betul.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan relatif dan kata
hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

34

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

31 Tema 8: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
(28.7.2019 Ekonomi menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara
Malaysia tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media Nilai Murni:
- daripada pelbagai sumber elektronik menggunakan ayat yang  Kesederhanaan, rasional,
1.8.2019) Unit 24 : dengan tepat secara mengandungi peribahasa secara
Pengurusan bertatasusila. bertatasusila. berhemat, kerjasama,
Kewangan berhemah tinggi

Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Bijak bacaan dengan lancar, mengandungi ayat tunggal dan ayat  Peribahasa, Kewangan,
Menguruskan sebutan yang jelas dan majmuk berbilang subjek dan
Wang intonasi yang betul. predikat secara mekanis dengan Matematik, Pendidikan Moral
lancar, sebutan yang jelas dan
Simpanan Masa 3.7 Menghasilkan penulisan intonasi yang betul. BCB : Bacaan luncuran
Hadapan kreatif dalam pelbagai genre KP:
dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan  Verbal linguistik
Agihan Bijak pendahuluan, isi dan penutup dalam  Meramal
5.2 Memahami dan menggunakan penulisan kreatif dengan betul.  Menghubungkaitkan
Majlis Jamuan pembentukan kata yang
Perpisahan sesuai dalam pelbagai situasi 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan Strategi pdp:
dengan betul. kreatif berbentuk imaginatif dan KB
deskriptif menggunakan ayat  Menjanakan idea
gramatis dengan betul.  Menganalisis
 Mengecam
Kad Debit

(Penilaian 9) HP PKJR 5.1.5 Kbat :
Menunjukkan cara menunggang
PKJR basikal yang selamat
TEMA 5 ( BAM m/s 19 )
Tingkah Laku
Penunggang
Basikal

35

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
nafi, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan

imbuhan apitan pada kata kerja

mempeR...kan, mempeR...i,

dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan

sisipan dalam pelbagai situasi

dengan betul.

36

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

32 Tema 9: 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
(4.8.2019 Lestarikan Bumi
Kita mengemukakan pendapat pendapat secara kritis tentang Nilai Murni:
-  Berhemat, kasih sayang,
8.8.2019) Unit 25 : tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai
Aktiviti Mesra semangat bermasyarakat,
Alam daripada pelbagai sumber sumber dengan menggunakan ayat kebersihan fizikal dan mental

Tajuk : secara bertatasusila. yang gramatis secara bertatasusila. Ilmu :
Gaya Hidup  Pendidikan Alam sekitar
Mesra Alam 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
BCB : Bacaan Imbasan
Amalan Mesra 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat daripada idea utama KP:
Alam  Kontekstual
maklumat yang tersurat dan dan idea sampingan dalam  Naturalis
Lambaian Malar  Menghubungkaitakan
Hijau tersirat daripada pelbagai pelbagai bahan bagi membuat  Mengaplikasikan

Kelab Pencinta bahan untuk memberi ramalan dengan tepat. Strategi pdp:
Alam KB
respons dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil  Menilai
Kempen Hari  Meramal
Alam sekitar penulisan daripada aspek ejaan,  Menganalisis
 Menjanakan idea
Nikmat Alam 3.8 Mengedit dan memurnikan tanda baca, kosa kata dan struktur

PKJR hasil penulisan dengan betul. ayat dalam penulisan.
TEMA 6
Tingkah Laku HP PKJR 6.4.1
Penumpang
4.3 Mengujarkan bahasa yang Membincangkan tingkah laku

indah dan menggunakan yang selamat untuk menaiki dan

bahasa badan dengan kreatif menuruni kenderaan.

melalui lakonan secara didik ( BAM m/s 34 )

hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan

5.2 Memahami dan menggunakan daripada bahan rangsangan untuk

pembentukan kata yang menyampaikan nilai murni dengan

sesuai dalam pelbagai situasi menggunakan bahasa yang indah

dengan betul. dan bahasa badan yang sesuai

melalui lakonan.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata Kbat:
ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul.

37

33 9 – 17 OGOS 2019 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
MINGGU TEMA/TAJUK PENGISIAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

34 Tema 9: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:
(18.8.2019 Lestarikan Bumi menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat
Kita abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan ayat yang Nilai Murni:
- frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat.  Kasih sayang, kebersihan
22.8.2019) Unit 26 :
Isu Alam sekitar 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat fizikal dan mental, kesyukuran,
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat dengan semangat kemasyarakatan,
Tajuk : tersirat daripada pelbagai tepat daripada pelbagai bahan rasional
Lindungilah Flora bahan untuk memberi untuk membuat ulasan yang betul.
dan Fauna respons dengan betul. Ilmu :
3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan  Pendidikan Alam sekitar,
Kualiti Udara 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan
kreatif dalam pelbagai genre deskriptif menggunakan Geografi , Sains
Sungai Kita dengan betul. ayat gramatis dengan betul.
BCB : Bacaan Imbasan
Aku dan Alam 3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan KP:
pelbagai bahan sastera dan sastera yang didengar, ditonton  Interpersonal
Sisa Bermanfaat bukan sastera yang didengar, atau dibaca dengan jelas dan  Kontekstual
menggunakan ayat yang gramatis.  Naturalis
PKJR ditonton atau dibaca dengan betul.  Kontrukstivisme
TEMA 6 HP PKJR 6.3.2
Tingkah Laku 5.2 Memahami dan menggunakan Menerangkan cara pemakaian Strategi pdp:
Penumpang pembentukan kata yang topi keledar yang betul. KB
sesuai dalam pelbagai situasi (BAM 30 & 31 )  Mengecam
dengan betul.  Menilai
5.2.3 Memahami dan menggunakan kata  Menjanakan idea
5.3 Memahami dan membina ayat majmuk istilah khusus dalam  Mensentesis
yang betul dalam pelbagai bidang ilmiah dan kata majmuk  Menghubungkaitkan
situasi. yang mendukung maksud kiasan
dengan betul dalam pelbagai Kbat :
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat
dengan betul dalam pelbagai situasi.

38

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

35 Tema 9: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
(25.8.2019- Lestarikan Bumi sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas
29.8.2019) Kita dengan tepat menggunakan dan intonasi yang betul Nilai Murni:
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang  Kasih sayang, rasional,
Unit 27 : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang
Selamatkan Bumi sesuai. kebersihan fizikal dan mental,
Kita 2.5 Membaca, memahami dan semangat bermasyarakat,
menaakul untuk memindahkan HP PKJR 6.2.6 kerjasama
Tajuk : maklumat yang terdapat dalam Menerangkan akibat kepada
Amalan Hijau pelbagai bahan dengan betul. penumpang di dalam kenderaan Ilmu :
apabila kenderaan tersebut  Pendidikan Alam Sekitar,
Hutanku 3.6 Menulis untuk menyampaikan membelok dengan tajam atau
maklumat tentang sesuatu melanggar objek. Sains
Lestarikan perkara dengan menggunakan ( BAM m/s 28 )
Bandar Teknologi bahasa yang santun. BCB :
Hijau 2.5.1 Membaca dan memahami KP:
4.4 Melafazkan dan memahami maklumat yang terdapat dalam  Kajian Masa Depan
Sambutan “Masa puisi dengan intonasi yang bahan puisi dengan betul.  Kontrustivisme
Bumi” betul menggunakan bahasa  Verbal linguistik
yang indah secara didik hibur. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan  Mengaplikasikan
(Penilaian 9) maklumat yang betul berbentuk
5.1 Memahami dan menggunakan syarahan, ucapan dan pidato dengan Strategi pdp:
PKJR golongan kata dengan betul betul serta menggunakan bahasa KB
TEMA 6 mengikut konteks. yang santun.  Menghubungkaitkan
Tingkah Laku  Mensentesis
Penumpang 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan  Menjanakan idea
yang jelas dan intonasi yang betul  Merumus
serta memahami syair tersebut.  Menganalisis

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata Kbat :
hubung pancangan relatif dan kata
hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

39

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

36 Tema 10: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang EMK:
(1.9.2019 Jelajah Alam sesuatu perkara semula dialami dengan tepat , sebutan yang
Sains dan Ciptaan dengan tepat menggunakan jelas dan intonasi yang betul dengan Nilai Murni:
- sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang  Kerajinan, kesyukuran,
5.9.2019) Unit 28 : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang
Alam Sains sesuai. rasional
2.6 Membaca pelbagai bahan
Tajuk : sastera dan bukan sastera yang 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai Ilmu :
Indahnya Pelangi sesuai bagi memupuk minat bahan bukan sastera untuk  Sains, Geografi, Sejarah
membaca. memperkaya laras bahasa.
Ramalan Cuaca BCB : Membuat rujukan
3.8 Mengedit dan memurnikan HP PKJR 6.2.4 Bacaan imbasan
Tulang Manusia hasil penulisan dengan betul. Membincangkan tanggungjawab
penumpang supaya memakai tali KP:
Mesin awal 4.3 Mengujarkan bahasa yang pinggang keledar dengan betul.  Pembelajaran berasaskan
indah dan menggunakan ( BAM m/s 25 )
Beku Tanpa bahasa badan dengan kreatif projek
Elektrik melalui lakonan secara didik 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil  Interpersonal
hibur. penulisan daripada aspek ejaan,  Kontruktivisme
Organ Deria Kita tanda baca, kosa kata dan struktur
5.1 Memahami dan menggunakan ayat dalam penulisan. Strategi pdp:
PKJR golongan kata dengan betul KB
TEMA 6 mengikut konteks. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan  Mengaplikasikan
Tingkah Laku yang jelas dan intonasi yang betul  Menghubungkaitkan
Penumpang serta menggunakan bahasa badan  Menganalisis
yang kreatif melalui lakonan.  Menjanakan idea

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata Kbat :
kerja aktif transitif dan kata kerja
pasif mengikut konteks dengan
betul.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata bantu mengikut
konteks dengan betul.

40

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

37 Tema 10: 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan EMK:
(8.9.2019 Jelajah Alam menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat
Sains dan Ciptaan tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang sesuatu perkara Nilai Murni:
- daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.  Kasih sayang, kebersihan,
12.9.2019) Unit 29 : dengan tepat secara
bertatasusila. HP PKJR 6.3.4 rasional, kebersihan fizikal dan
(CUTI HARI Teknologi dalam Menunjukkan kepekaan tentang mental, kesyukuran, rasional
KEPUTERAAN Kehidupan 2.4 Membaca dan memahami kepenetingan dan strategi untuk
YDP AGONG maklumat yang tersurat dan membuat orang lain peka tentang Ilmu :
– 9 SEPT 2019) Tajuk : penggunaan topi keledar dengan  TMK
tersirat daripada pelbagai bahan betul.
Selaut Budi, untuk memberi respons ( BAM m/s 33 ) BCB : Bacaan intensif
Sejunjung Kasih dengan betul. KP:
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat  Interpersonal
Pencuci Kereta 3.3 Membina dan menulis yang tersurat dan tersirat dengan tepat  Konstruktivisme
Automatik perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai bahan untuk  Kontektual
dengan betul. membuat ulasan yang betul.
Vakum Robotik Strategi pdp:
untuk Ibu 4.3 Mengujarkan bahasa yang 3.3.3 Membina dan menulis jawapan KB
indah dan menggunakan pemahaman berdasarkan soalan  Menjanakan idea
Jam Tangan bahasa badan dengan kreatif bertumpu dan bercapah secara kritis  Mengitlak
Pintar melalui lakonan secara didik dengan betul.  Mensentesis
hibur.
Papan Pintar 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Kbat :
5.1 Memahami dan menggunakan daripada bahan rangsangan untuk
E-buku golongan kata dengan betul menyampaikan nilai murni dengan
mengikut konteks. menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan.

41

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

PKJR 5.2 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
TEMA 6 pembentukan kata yang nafi, kata pembenar, kata arah, kata
Tingkah Laku sesuai dalam pelbagai situasi bilangan mengikut konteks dengan
Penumpang dengan betul. betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan

imbuhan apitan pada kata kerja

mempeR...kan, mempeR...i,

dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan

sisipan dalam pelbagai situasi dengan

betul.

42

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

38 Tema 10: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
(15.9.2019 Jelajah Alam menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara
Sains dan Ciptaan tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media Nilai Murni:
- daripada pelbagai sumber elektronik menggunakan ayat yang  Hemah tinggi, bekerjasama,
19.9.2019) Unit 30 : dengan tepat secara mengandungi peribahasa secara
Kreativiti dalam bertatasusila. bertatasusila. kerajinan, kasih sayang,
( CUTI HARI Ciptaan. kerajinan, Pendidikan
MALAYSIA 16 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Kesihatan
Tajuk : bacaan dengan lancar, mengandungi ayat tunggal dan
SEPT 2019) sebutan yang jelas dan ayat majmuk berbilang subjek dan Ilmu :
Basikal Lipat intonasi yang betul. predikat secara mekanis dengan  Peribahasa, kreativiti dan
lancar, sebutan yang jelas dan
Inovasi 3.5 Mencatat maklumat yang intonasi yang betul. inovasi , Kemahiran Hidup
pembersih Kipas betul tentang sesuatu perkara
Siling daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul BCB : Bacaan intensif
mengikut urutan daripada pelbagai KP:
Karpet Berlagu 5.1 Memahami dan menggunakan sumber.  Interpersonal
golongan kata dengan betul  Kontekstual
Papan tanda mengikut konteks. HP PKJR 6.2.5  Konstruktivisme
Fleksibel Membandingkan situasi sama
5.3 Memahami dan membina ayat ada alat penahan digunakan Strategi pdp:
Di Klinik yang betul dalam pelbagai atau tidak serta membuat KB
situasi. kesimpulan tentang alat  Membanding dan membezakan
(Penilaian 10) pemadam keselamatan.  Mengecam
( BAM m/s 26 & 27 )  Menjanakan idea
PKJR
TEMA 6 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata Kbat :
Tingkah Laku hubung pancangan relatif dan kata
Penumpang hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

43

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

44

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

39 Tema 8: 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan EMK:
(22.9.2019 Ekonomi menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat
Malaysia tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang sesuatu Nilai Murni:
- daripada pelbagai sumber perkara secara bertatasusila.  Kerajinan, berdikari,
26.9.2019) Unit 23 : dengan tepat secara
Keusahawanan bertatasusila.
2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan mengandungi pelbagai ragam ayat  Perniagaan, Keusahawanan,
Usahawan bacaan dengan lancar, secara mekanis dengan lancar,
Cemerlang sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi BCB : Perbincangan
intonasi yang betul. yang betul. Bacaan imbasan
Perkidmatan
Penyajian HP PKJR 6.3.3 topi KP:
Makanan Kepentingan memakai  Kontruktivisme
3.6 Menulis untuk menyampaikan keledar yang sesuai
Kreativiti ( BAM m/s 32 ) Strategi pdp:
Menjanakan maklumat tentang sesuatu KB
Pendapatan  Menjanakan idea
perkara dengan  Menghubungkaitkan
Pewaris Songket  Mensentesis
Melayu menggunakan bahasa yang 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan  Menganalisis
maklumat yang betul berbentuk
PKJR santun. syarahan, ucapan dan pidato dengan Kbat :
TEMA 6 betul serta menggunakan bahasa
Tingkah Laku 5.1 Memahami dan menggunakan yang santun.
Penumpang golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata bantu mengikut
konteks dengan betul.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan relatif dan kata
hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

45

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

40 Tema 8: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
(29.9.2019 Ekonomi menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara
Malaysia tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media Nilai Murni:
- daripada pelbagai sumber elektronik menggunakan ayat yang  Kesederhanaan, rasional,
3.10.2019) Unit 24 : dengan tepat secara mengandungi peribahasa secara
Pengurusan bertatasusila. bertatasusila. berhemat, kerjasama,
Kewangan berhemah tinggi

Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Bijak bacaan dengan lancar, mengandungi ayat tunggal dan ayat  Peribahasa, Kewangan,
Menguruskan sebutan yang jelas dan majmuk berbilang subjek dan
Wang intonasi yang betul. predikat secara mekanis dengan Matematik, Pendidikan Moral
lancar, sebutan yang jelas dan
Simpanan Masa 3.7 Menghasilkan penulisan intonasi yang betul. BCB : Bacaan luncuran
Hadapan kreatif dalam pelbagai genre KP:
dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan  Verbal linguistik
Agihan Bijak pendahuluan, isi dan penutup dalam  Meramal
5.2 Memahami dan menggunakan penulisan kreatif dengan betul.  Menghubungkaitkan
Majlis Jamuan pembentukan kata yang
Perpisahan sesuai dalam pelbagai situasi 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan Strategi pdp:
dengan betul. kreatif berbentuk imaginatif dan KB
deskriptif menggunakan ayat  Menjanakan idea
gramatis dengan betul.  Menganalisis
 Mengecam
Kad Debit

(Penilaian 9) HP PKJR 5.1.5 Kbat :
Menunjukkan cara menunggang
PKJR basikal yang selamat
TEMA 5 ( BAM m/s 19 )
Tingkah Laku
Penunggang
Basikal

46

SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
nafi, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan

imbuhan apitan pada kata kerja

mempeR...kan, mempeR...i,

dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan

sisipan dalam pelbagai situasi

dengan betul.

47

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

41 Tema 9: 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
(6.10.2019 Lestarikan Bumi
Kita mengemukakan pendapat pendapat secara kritis tentang Nilai Murni:
-  Berhemat, kasih sayang,
10.10.2019) Unit 25 : tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai
Aktiviti Mesra semangat bermasyarakat,
Alam daripada pelbagai sumber sumber dengan menggunakan ayat kebersihan fizikal dan mental

secara bertatasusila. yang gramatis secara bertatasusila. Ilmu :
 Pendidikan Alam sekitar
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
BCB : Bacaan Imbasan
2.4 Membaca dan memahami yang tersurat daripada idea utama KP:
 Kontekstual
maklumat yang tersurat dan dan idea sampingan dalam  Naturalis
 Menghubungkaitakan
Tajuk : tersirat daripada pelbagai pelbagai bahan bagi membuat  Mengaplikasikan
Gaya Hidup
Mesra Alam bahan untuk memberi ramalan dengan tepat. Strategi pdp:
KB
respons dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil  Menilai
 Meramal
penulisan daripada aspek ejaan,  Menganalisis
 Menjanakan idea
Amalan Mesra 3.8 Mengedit dan memurnikan tanda baca, kosa kata dan struktur
Alam
hasil penulisan dengan betul. ayat dalam penulisan.

HP PKJR 6.4.1

Lambaian Malar 4.3 Mengujarkan bahasa yang Membincangkan tingkah laku
Hijau
indah dan menggunakan yang selamat untuk menaiki dan

bahasa badan dengan kreatif menuruni kenderaan.

Kelab Pencinta melalui lakonan secara didik ( BAM m/s 34 )
Alam
hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan

Kempen Hari 5.2 Memahami dan menggunakan daripada bahan rangsangan untuk
Alam sekitar
pembentukan kata yang menyampaikan nilai murni dengan

sesuai dalam pelbagai situasi menggunakan bahasa yang indah

Nikmat Alam dengan betul. dan bahasa badan yang sesuai

melalui lakonan.

PKJR 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata Kbat:
TEMA 6 ganda berentak dalam pelbagai
Tingkah Laku situasi dengan betul.
Penumpang

48

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

42 Tema 9: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:
(13.10.2019 Lestarikan Bumi menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat
Kita abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan ayat yang Nilai Murni:
- frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat.  Kasih sayang, kebersihan
17.10.2019) Unit 26 :
Isu Alam sekitar 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat fizikal dan mental, kesyukuran,
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat dengan semangat kemasyarakatan,
Tajuk : tersirat daripada pelbagai tepat daripada pelbagai bahan rasional
Lindungilah Flora bahan untuk memberi untuk membuat ulasan yang betul.
dan Fauna respons dengan betul. Ilmu :
3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan  Pendidikan Alam sekitar,
Kualiti Udara 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan
kreatif dalam pelbagai genre deskriptif menggunakan Geografi , Sains
Sungai Kita dengan betul. ayat gramatis dengan betul.
BCB : Bacaan Imbasan
Aku dan Alam 3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan KP:
pelbagai bahan sastera dan sastera yang didengar, ditonton  Interpersonal
Sisa Bermanfaat bukan sastera yang didengar, atau dibaca dengan jelas dan  Kontekstual
menggunakan ayat yang gramatis.  Naturalis
PKJR ditonton atau dibaca dengan betul.  Kontrukstivisme
TEMA 6 HP PKJR 6.3.2
Tingkah Laku 5.2 Memahami dan menggunakan Menerangkan cara pemakaian Strategi pdp:
Penumpang pembentukan kata yang topi keledar yang betul. KB
sesuai dalam pelbagai situasi (BAM 30 & 31 )  Mengecam
dengan betul.  Menilai
5.2.3 Memahami dan menggunakan kata  Menjanakan idea
5.3 Memahami dan membina ayat majmuk istilah khusus dalam  Mensentesis
yang betul dalam pelbagai bidang ilmiah dan kata majmuk  Menghubungkaitkan
situasi. yang mendukung maksud kiasan
dengan betul dalam pelbagai Kbat :
situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat
dengan betul dalam pelbagai situasi.

49

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN SKTJJ 5 RPT BM TAHUN 5
PENGISIAN KURIKULUM

43 Tema 9: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
(20.10.2019 Lestarikan Bumi sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas
Kita dengan tepat menggunakan dan intonasi yang betul Nilai Murni:
- sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang  Kasih sayang, rasional,
24.10.2019) Unit 27 : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang
Selamatkan Bumi sesuai. kebersihan fizikal dan mental,
Kita 2.5 Membaca, memahami dan semangat bermasyarakat,
menaakul untuk memindahkan HP PKJR 6.2.6 kerjasama
Tajuk : maklumat yang terdapat dalam Menerangkan akibat kepada
Amalan Hijau pelbagai bahan dengan betul. penumpang di dalam kenderaan Ilmu :
apabila kenderaan tersebut  Pendidikan Alam Sekitar,
Hutanku 3.6 Menulis untuk menyampaikan membelok dengan tajam atau
maklumat tentang sesuatu melanggar objek. Sains
Lestarikan perkara dengan menggunakan ( BAM m/s 28 )
Bandar Teknologi bahasa yang santun. BCB :
Hijau 2.5.1 Membaca dan memahami KP:
4.4 Melafazkan dan memahami maklumat yang terdapat dalam  Kajian Masa Depan
Sambutan “Masa puisi dengan intonasi yang bahan puisi dengan betul.  Kontrustivisme
Bumi” betul menggunakan bahasa  Verbal linguistik
yang indah secara didik hibur. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan  Mengaplikasikan
(Penilaian 9) maklumat yang betul berbentuk
5.1 Memahami dan menggunakan syarahan, ucapan dan pidato dengan Strategi pdp:
PKJR golongan kata dengan betul betul serta menggunakan bahasa KB
TEMA 6 mengikut konteks. yang santun.  Menghubungkaitkan
Tingkah Laku  Mensentesis
Penumpang 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan  Menjanakan idea
yang jelas dan intonasi yang betul  Merumus
serta memahami syair tersebut.  Menganalisis

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata Kbat :
hubung pancangan relatif dan kata
hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

50


Click to View FlipBook Version