The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lornadola, 2019-04-21 09:26:01

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5 2019

2019 RPT BM SK T3

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
TAHUN 2019

Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pengisian Kurikulum
Pembelajaran

Minggu 1 TEMA 1 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam Contoh:
KEKELUARGAAN memberikan respons sebutan, memahami, dan
01/01 menyebut dengan betul dan Sistem Bahasa
- Unit 1 2.1 Asas membaca dan tepat; :-kata nama
03/01 memahami - frasa dan ayat
Keluarga Cergas (i) ayat tunggal -imbuhan awalan dan akhiran
TEMA:Pengangkutan darat (ii) ayat majmuk -ayat tunggal
Fokus:1.1 kenderaan
persendirian, kenderaan 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK:
awam,kenderaan berat dan yang betul dan intonasi yang -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
jentera sesuai; melalui TMK

(i) ayat tunggal dan ayat
majmuk

(ii) perenggan
(iii) petikan ;
HP PKJR:1.1.3
Menyatakan tindakan yang
perlu dilakukan sekiranya
kenderaan:
• laju
• menghampiri
• Mengundur
• membelok

3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis
menggunakan tulisan berangkai
dalam bentuk;

(i) huruf
(ii) perkataan
(iii) frasa

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dengan
keindahan dan kesantunan menggunakan gaya bahasa yang
bahasa dalam bahan indah dan santun;
sastera
(i) simpulan Bahasa
(ii) bandingan semacam

(iii) perumpamaan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan golongan
kata mengikut konteks. kata nama mengikut konteks;

(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

Minggu 2 Unit 2 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam
Kejayaan keluarga memberikan respons sebutan, memahami, dan
06/01 menyebut dengan betul dan
- tepat;
10/01
(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk

2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai;
TEMA: PERSEKITARAN
JALAN RAYA (i) ayat tunggal dan ayat
FOKUS: Isyarat majmuk
keselamatan
3.1 Asas menulis. (ii) perenggan
(iii) petikan
RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG HP 2.3.3
Mengenalpasti tanda isyarat dan
fungsinya untuk meningkatkan
keselamatan pejalan kaki
3.1.1 Menulis secara mekanis
menggunakan tulisan berangkai

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

dalam bentuk;
(i) huruf
(ii) perkataan
(iii) frasa

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dengan
keindahan dan kesantunan menggunakan gaya bahasa yang
bahasa dalam bahan indah dan santun;
sastera
(i) simpulan Bahasa
(ii) bandingan semacam
(iii) perumpamaan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan golongan
kata mengikut konteks. kata nama mengikut konteks;

(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilanga

Minggu 3 Unit 3 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam Sistem Bahasa
Kenangan manis memberikan respons sebutan, memahami, dan :- ayat perintah
13/01 menyebut dengan betul dan -Diftong, vokal
- tepat;
17/01 berganding
(i) ayat tunggal - Penjodoh bilangan
2.1 Asas membaca dan (ii) ayat majmuk - Frasa nama
memahami - Frasa kerja
2.1.1 Membaca dengan sebutan - Frasa adjektif
yang betul dan intonasi yang - kata nama am hidup bukan
sesuai; manusia

(i) ayat tunggal dan ayat Kosa kata
majmuk
EMK:
(ii) perenggan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
(iii) petikan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

TEMA: TINGKAH LAKU HP: 5.1.3 melalui TMK
PENUNGGANG BASIKAL Menyatakan fungsi topi keledar
Fokus: Berbasikal dengan dan cara pemakaian yang
selamat betul.
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis
menggunakan tulisan berangkai
dalam bentuk;

(i) huruf
(ii) perkataan
(iii) frasa

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dengan
keindahan dan kesantunan menggunakan gaya bahasa yang
bahasa dalam bahan indah dan santun;
sastera (i) simpulan Bahasa
(ii) bandingan semacam
(iii) perumpamaan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan golongan
kata mengikut konteks. kata nama mengikut konteks;

(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

.

Minggu 4 TEMA 2 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam Sistem Bahasa
KESIHATAN DAN memberikan respons sebutan, memahami, dan :-kata tanya
20/01 KEBERSIHAN menyebut dengan betul dan -ayat seruan
- tepat; -ayat perintah
24/01 Unit 4 -kata nama khas hidup manusia
(i) ayat tunggal

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

Saya sihat dan 2.1 Asas membaca dan (ii) ayat majmuk Aspek seni bahasa
bertenaga memahami
2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK:
TEMA: TINGKAH LAKU yang betul dan intonasi yang -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
PENUMPANG sesuai; melalui TMK
Fokus: Penggunaan alat
penahan (i) ayat tunggal dan ayat
majmuk
3.1 Asas menulis.
(ii) perenggan
(iii) petikan
HP: 6.2.1

Mengenal alat penahan:
• Tali pinggang keledar
• Tempat duduk bayi
• Tempat duduk kanak-kanak
• Pelaras tempat duduk

3.1.1 Menulis secara mekanis
menggunakan tulisan berangkai

dalam bentuk;
(i) huruf

(ii) perkataan

(iii) frasa

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dengan
keindahan dan kesantunan menggunakan gaya bahasa yang
bahasa dalam bahan indah dan santun;
sastera (i) simpulan Bahasa
(ii) bandingan semacam
(iii) perumpamaan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan golongan
kata mengikut konteks. kata nama mengikut konteks;

(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

Minggu 5 Unit 5 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam Sistem Bahasa
memberikan respons sebutan, memahami, dan :-kata kerja aktif tak transitif
27/01 Kebersihan menyebut dengan betul dan -digraf
- tanggungjawab tepat; -konsonan bergabung
31/01 bersama
(i) ayat tunggal EMK:
(ii) ayat majmuk -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
melalui TMK
2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan
21.1.19 memahami sebutan yang betul dan intonasi
Cuti Hari yang sesuai;
Thaipusam TEMA: TINGKAH LAKU
PENUMPANG (i) ayat tunggal dan ayat
Fokus: Penggunaan topi majmuk
keledar
(ii) perenggan
(iii) petikan
HP:6.3.3
Kepentingan memakai topi
keledar yang sesuai

3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis
menggunakan tulisan berangkai
4.1 Mengaplikasikan unsur dalam bentuk;
keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan (i) huruf
sastera (ii) perkataan
(iii) frasa

4.1.1 Bercerita dengan
menggunakan gaya bahasa yang
indah dan santun;
(i) simpulan Bahasa
(ii) bandingan semacam
(iii) perumpamaan

5.1 Memahami fungsi dan

menggunakan golongan 5.1.1 Memahami dan

kata mengikut konteks. menggunakan golongan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

kata nama mengikut konteks;
(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

Minggu 6 Unit 6 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam Sistem Bahasa
memberikan respons sebutan, memahami, dan ayat tanya
03/02 Minda positif badan menyebut dengan betul dan -kata tanya
– aktif tepat; -imbuhan akhiran
07/02 -ayat tunggal susunan biasa
(i) ayat tunggal -ayat tunggal susunan songsang
2.1 Asas membaca dan (ii) ayat majmuk -kata ganti nama
memahami
2.1.1 Membaca dengan sebutan Aspek Seni Bahasa
yang betul dan intonasi yang
sesuai; EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
(i) ayat tunggal dan ayat melalui TMK
majmuk

(ii) perenggan
(iii) petikan

3.2 Menulis perkataan, 3.2.1 Membina dan menulis;
frasa, dan ayat yang (i) ayat
bermakna. (ii) perenggan

TEMA:TINGKAH LAKU HP: 4.4.1
PEJALAN KAKI
Fokus: Melintas dengan Mengenalpasti dan
selamat
menerangkan bahagian-

bahagian persekitaran jalan

raya yang dapat meningkatkan

keselamatan sewaktu melintas:
• Lintasan pejalan kaki
• Lintasan pejalan kaki

berisyarat
• jejantas

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

4.2 Menghayati keindahan 4.2.3 Melagukan syair dan
dan kesantunan bahasa mendeklamasikan sajak serta
dalam bahan sastera
memahami maksud;
(i) syair
(ii) sajak

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami dan
menggunakan golongan
kata mengikut konteks. menggunakan kata kerja
mengikut konteks;

(i) kata kerja aktif – transitif
dan tak transitif

(ii) kata kerja pasif

Minggu 7 TEMA 3 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam Sistem Bahasa
KESELAMATAN memberikan respons sebutan, memahami, dan :-kata panggilan
10/02 menyebut dengan betul dan -kata kerja aktif transitif
– Unit 7 2.1 Asas membaca dan tepat;
14/02 memahami EMK:
Keselamatan diri (i) ayat tunggal -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
(ii) ayat majmuk melalui TMK

TEMA:TINGKAH LAKU 2.1.1 Membaca dengan sebutan
PEJALAN KAKI yang betul dan intonasi yang
Fokus: Melintas dengan sesuai;
selamat
(i) ayat tunggal dan ayat
RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG majmuk

(ii) perenggan
(iii) petikan
HP: 4.4.1
Mengenalpasti dan
menerangkan bahagian-
bahagian persekitaran jalan
raya yang dapat meningkatkan
keselamatan sewaktu melintas:
• Lintasan pejalan kaki
• Lintasan pejalan kaki

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

3.1 Asas menulis. berisyarat
• jejantas

3.2.1 Membina dan menulis;
(i) ayat
(ii) perenggan

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.2.3 Melagukan syair dan
keindahan dan kesantunan mendeklamasikan sajak serta
bahasa dalam bahan
sastera memahami maksud;
(i) syair
(ii) sajak

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami dan
menggunakan golongan
kata mengikut konteks. menggunakan kata kerja
mengikut konteks;

(i) kata kerja aktif – transitif
dan tak transitif

(ii) kata kerja pasif

Minggu 8 Unit 8 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam Sistem Bahasa
Rekreasi selamat memberikan respons sebutan, memahami, dan :-ayat tunggal susunan biasa
17/02 menyebut dengan betul dan -ayat tunggal susunan songsang
– tepat; -kata adjektif
21/02
(i) ayat tunggal Aspek Seni Bahasa
(ii) ayat majmuk

2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
memahami

yang betul dan intonasi yang EMK:

sesuai; -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

(i) ayat tunggal dan ayat melalui TMK
majmuk

(ii) perenggan
(iii) petikan

Minggu 9 3.1 Asas menulis. 3.2.1 Membina dan menulis;
(i) ayat
24/02 (ii) perenggan
-
28/02 TEMA: TINGKAH LAKU HP:4.4.2
PEJALAN KAKI
5 dan 6 Fokus: Melintas dengan Mengenalpasti tempat yang
februari selamat
paling selamat untuk melintas
Cuti Tahun 4.1 Mengaplikasikan unsur
Baru Cina keindahan dan kesantunan jalan, contohnya;
bahasa dalam bahan • Tempat melintas yang
sastera
ditentukan seperti jejantas,

lintasan pejalan kaki dan

lintasan pejalan kaki berisyarat
• Tempat melintas atau

persimpangan yang diselia

oleh peronda lintasan sekolah
• Melintas jauh dari simpang

jalan

5.1 Memahami fungsi dan 4.2.3 Melagukan syair dan
menggunakan golongan mendeklamasikan sajak serta
kata mengikut konteks.
memahami maksud;
(i) syair
(ii) sajak

5.1.2 Memahami dan

menggunakan kata kerja
mengikut konteks;

(i) kata kerja aktif – transitif

dan tak transitif
(ii) kata kerja pasif

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

Minggu 10 Unit 9 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami, Kosa kata
Alatan keselamatan memberikan respons
03/03 dan memberikan respons EMK:
- TEMA:Pengangkutan darat -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
07/03 Fokus:1.1 kenderaan terhadap; melalui TMK
persendirian, kenderaan
awam,kenderaan berat dan (i) suruhan dan permintaan
jentera
(ii) silaan dan larangan

HP PKJR:1.1.3

Menyatakan tindakan yang

perlu dilakukan sekiranya

kenderaan:
• laju
• menghampiri
• Mengundur
• membelok

2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dengan sebutan
memahami. yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami;

(i) pelbagai jenis ayat
(ii) perenggan
(iii) petikan

3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Menghasilkan jawapan
frasa, dan ayat yang pemahaman berdasarkan soalan;
bermakna
(i) bertumpu
4.3 Menghasilkan bahan (ii) bercapah
sastera dengan
menyerapkan keindahan 4.3.2 Mengubah suai cerita
dan kesantunan bahasa yang mempunyai unsur
pengajaran secara berpandu dan
RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG mempersembahkan cerita secara
kreatif;

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

serta 5.1.4 Memahami dan
mempersembahkannya menggunakan kata tugas
secara kreatif. mengikut konteks;
(i) kata hubung
5.1 Memahami fungsi dan (ii) kata sendi nama
menggunakan golongan (iii) kata arah
kata mengikut konteks (iv) kata tanya
(v) kata perintah
(vi) kata seru
(vii) kata pemeri
(viii) kata penguat
(ix) kata nafi
(x) kata bantu
(xi) kata bilangan

Minggu TEMA 4 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami, Sistem Bahasa
11 PERPADUAN memberikan respons dan memberikan respons :-kata hubung
terhadap;
10/03 Unit 10 EMK:
- (i) suruhan dan permintaan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
14/03 Toleransi kukuhkan (ii) silaan dan larangan melalui TMK

perpaduan 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dengan sebutan
yang betul, intonasi yang sesuai,
memahami. dan memahami;

(i) pelbagai jenis ayat
(ii) perenggan
(iii) petikan

3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Menghasilkan jawapan
frasa, dan ayat yang pemahaman berdasarkan soalan;
bermakna
(i) bertumpu
RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG (ii) bercapah

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.2 Mengubah suai cerita
sastera dengan yang mempunyai unsur
menyerapkan keindahan pengajaran secara berpandu dan
dan kesantunan bahasa mempersembahkan cerita secara
serta kreatif;
mempersembahkannya
secara kreatif. 5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata tugas
5.1 Memahami fungsi dan mengikut konteks;
menggunakan golongan (i) kata hubung
kata mengikut konteks (ii) kata sendi nama
(iii) kata arah
(iv) kata tanya
(v) kata perintah
(vi) kata seru
(vii) kata pemeri
(viii) kata penguat
(ix) kata nafi
(x) kata bantu
(xi) kata bilangan

Minggu 12 Unit 11 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami, Sistem bahasa
memberikan respons dan memberikan respons -kata sendi nama
17/03 Hormat- terhadap;
- menghormati Kosa kata umum
21/03 budaya kita (i) suruhan dan permintaan Kosa kata istilah
(ii) silaan dan larangan Aspek Seni Bahasa
22/3-30/3 2.1 Asas membaca dan EMK:
memahami. 2.1.2 Membaca dengan sebutan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
yang betul, intonasi yang sesuai,
Minggu 13 dan memahami;
Cuti
Pertengahan (i) pelbagai jenis ayat
(ii) perenggan
RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG (iii) petikan

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

Penggal 1 3.2 Menulis perkataan, melalui TMK
frasa, dan ayat yang
23/3 bermakna 3.2.2 Menghasilkan jawapan
Hari pemahaman berdasarkan soalan;
Keputeraan 4.3 Menghasilkan bahan
Sultan Johor sastera dengan (i) bertumpu
menyerapkan keindahan (ii) bercapah
dan kesantunan bahasa
serta 4.3.2 Mengubah suai cerita
mempersembahkannya yang mempunyai unsur
secara kreatif. pengajaran secara berpandu dan
mempersembahkan cerita secara
5.1 Memahami fungsi dan kreatif;
menggunakan golongan
kata mengikut konteks 5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata tugas
mengikut konteks;
(i) kata hubung
(ii) kata sendi nama
(iii) kata arah
(iv) kata tanya
(v) kata perintah
(vi) kata seru
(vii) kata pemeri
(viii) kata penguat
(ix) kata nafi
(x) kata bantu
(xi) kata bilangan

Minggu 14 Unit 12 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami, Sistem Bahasa
memberikan respons dan memberikan respons :-imbuhan awalan teR,di
-ayat majmuk
-ayat tunggal

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

31/03 Kerjasama asas terhadap; Aspek Seni Bahasa
- kesejahteraan (i) suruhan dan permintaan
4/04 (ii) silaan dan larangan EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dengan sebutan melalui TMK
memahami. yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami;
Minggu 15
(i) pelbagai jenis ayat
07/04 (ii) perenggan
- (iii) petikan
11/04

3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Menghasilkan jawapan
frasa, dan ayat yang pemahaman berdasarkan soalan;
bermakna
(i) bertumpu
(ii) bercapah

4.2 Menghayati keindahan 4.2.1 Melafazkan pantun yang

dan kesantunan bahasa mengandungi bahasa yang indah

dalam bahan sastera dan menjelaskan maksud

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan
menggunakan menggunakan kata majmuk
pembentukan kata mengikut konteks.
mengikut konteks
Minggu 16 TEMA 5 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami, Sistem Bahasa
KEBUDAYAAN, memberikan respons dan memberikan respons :-tanda baca
14/04 KESENIAN DAN terhadap; -ayat tunggal susunan biasa
- ESTETIKA 2.1 Asas membaca dan -ayat tunggal susunan songsang
18/04 memahami. (i) suruhan dan permintaan -kata ganda penuh
Unit 13 (ii) silaan dan larangan
Kosa kata umum
Kekalkan warisan 2.1.2 Membaca dengan sebutan Kosa kata istilah
kita yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami; Aspek Seni Bahasa

(i) pelbagai jenis ayat EMK:
(ii) perenggan
(iii) petikan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Menghasilkan jawapan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
frasa, dan ayat yang pemahaman berdasarkan soalan; melalui TMK
bermakna
(i) bertumpu
(ii) bercapah

4.2 Menghayati keindahan 4.2.1 Melafazkan pantun yang

dan kesantunan bahasa mengandungi bahasa yang indah

dalam bahan sastera dan menjelaskan maksud

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan
menggunakan menggunakan kata majmuk
pembentukan kata mengikut konteks.
mengikut konteks
Minggu 17 Unit 14 1.1.2 Mendengar, memahami, Sistem Bahasa
1.1 Mendengar dan dan memberikan respons :- frasa dan ayat
21/04 Kenali kesenian memberikan respons terhadap; -kata hubung gabungan
- kita
25/04 2.1 Asas membaca dan (i) suruhan dan permintaan Kosa kata
memahami. (ii) silaan dan larangan
EMK:
2.1.2 Membaca dengan sebutan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
yang betul, intonasi yang sesuai, melalui TMK
dan memahami;
Minggu 18
(i) pelbagai jenis ayat
(ii) perenggan
(iii) petikan

28/4 3.2 Menulis perkataan, 3.2.2 Menghasilkan jawapan
- frasa, dan ayat yang pemahaman berdasarkan soalan;
02/05 bermakna
(i) bertumpu
(ii) bercapah

1/5 4.2 Menghayati keindahan 4.2.1 Melafazkan pantun yang
Cuti Hari
Pekerja dan kesantunan bahasa mengandungi bahasa yang indah

dalam bahan sastera dan menjelaskan maksud

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

Minggu Unit 15 menggunakan menggunakan kata majmuk Sistem Bahasa
19 pembentukan kata mengikut konteks. :-ayat penyata
05/05 Indahnya seni dan mengikut konteks
- budaya kita 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan Aspek Seni Bahasa
09/05 memberikan respons memberikan respons terhadap;
EMK:
6/5 TEMA: PERSEKITARAN (i) soalan bertumpu -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
Cuti Awal JALAN RAYA (ii) soalan bercapah melalui TMK
Ramadhan Fokus: Aliran lalu lintas HP 2.4.1
2.2 Membaca, memahami, Mengenalpasti arah lalu lintas
dan menaakul bahan grafik
dan bukan grafik 2.2.1 Membaca, memahami, dan
mengecam;

(i) maksud kosa kata
(ii) idea utama dan idea

sampingan
(iii) idea keseluruhan

3.2.3 Membanding bezakan dan
mencatat maklumat tentang
sesuatu perkara.

3.2 Menulis perkataan,
frasa, dan ayat yang
bermakna

4.2 Menghayati keindahan 4.2.3 Melagukan syair dan
dan kesantunan bahasa mendeklamasikan sajak serta
dalam bahan sastera.
memahami maksud;
5.3 Memahami dan (i) syair
membina ayat mengikut (ii) sajak
konteks 5.3.1 Memahami dan membin
ayat mengikut konteks.
(i)Ayat seruan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

(ii)Ayat perintah
(iii)Ayat tanya dengan kata tanya
(iv)Ayat tanya tanpa kata tanya

Minggu 20 TEMA 6 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan Sistem Bahasa
KELESTARIAN memberikan respons memberikan respons terhadap; -frasa
12/05 ALAM -imbuhan akhiran
- 2.2 Membaca, memahami, (i) soalan bertumpu -ayat majmuk
16/05 Unit 16 dan menaakul bahan grafik (ii) soalan bercapah -ayat tunggal
dan bukan grafik
Pengurusan sisa 2.2.1 Membaca, memahami, dan Kosa kata
pepejal mengecam;
EMK:
(i) maksud kosa kata -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
(ii) idea utama dan idea melalui TMK

sampingan
(iii) idea keseluruhan

19/5 TEMA: PERSEKITARAN HP PKJR:2.2.3
Cuti Hari JALAN RAYA
Wesak FOKUS: Prasarana jalan Mendefinisi dan mengenalpasti
raya
perabot jalan raya:
3.2 Menulis perkataan, • Pagar
frasa, dan ayat yang • Rel hadang
bermakna • Lampu jalan
• Pasu bunga
• Batas kebun

3.2.3 Membanding bezakan dan

mencatat maklumat tentang

sesuatu perkara.

4.2 Menghayati keindahan 4.2.3 Melagukan syair dan
dan kesantunan bahasa mendeklamasikan sajak serta
dalam bahan sastera.
memahami maksud;
5.3 Memahami dan (i) syair
membina ayat mengikut (ii) sajak
konteks 5.3.1 Memahami dan membin
ayat mengikut konteks.
(i)Ayat seruan
(ii)Ayat perintah

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

(iii)Ayat tanya dengan kata tanya
(iv)Ayat tanya tanpa kata tanya

Minggu 21 Unit 17 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan Sistem Bahasa
Sumbangan kita memberikan respons memberikan respons terhadap; :-kata majmuk
19/05 -ayat tunggal
- (i) soalan bertumpu
23/05 (ii) soalan bercapah

2.2 Membaca, memahami, 2.2.1 Membaca, memahami, dan Kosa kata umum
dan menaakul bahan grafik mengecam; Kosa kata istilah
dan bukan grafik
(i) maksud kosa kata EMK:
TEMA: PERSEKITARAN (ii) idea utama dan idea -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
JALAN RAYA melalui TMK
Fokus: Aliran lalu lintas sampingan
Minggu 22 (iii) idea keseluruhan
HP 2.4.2
24/5 Memberi penerangan tentang
- isyarat keselamtan jalan yang
31/5 mengawal aliran lalu lintas
Dan
3.2 Menulis perkataan, 3.2.3 Membanding bezakan dan
Minggu 23 frasa, dan ayat yang mencatat maklumat tentang
1/6 bermakna sesuatu perkara.
-
8/6 4.2 Menghayati keindahan 4.2.3 Melagukan syair dan
Cuti dan kesantunan bahasa mendeklamasikan sajak serta
Pertengahan dalam bahan sastera.
Tahun memahami maksud;
5-6/6 5.3 Memahami dan (i) syair
Cuti Hari membina ayat mengikut (ii) sajak
Raya Aidilfitri konteks 5.3.1 Memahami dan membin
ayat mengikut konteks.
(i)Ayat seruan
(ii)Ayat perintah

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

(iii)Ayat tanya dengan kata tanya
(iv)Ayat tanya tanpa kata tanya

Minggu 24 Unit 18 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan Sistem Bahasa
Tahukah kamu? memberikan respons memberikan respons terhadap; :-kata seru
09/06 -tanda baca
- TEMA: PERATURAN DAN (i) soalan bertumpu -frasa kata
13/06 UNDANG-UNDANG JALAN (ii) soalan bercapah -kata kerja aktif transitif dan tak
RAYA HP: 3.1.3 transitif
Fokus: Mengetahui Menyatakan perbezaan antara
tentang peraturan dan peraturan dengan undang- Menaakul
undang-undang jalan raya undang jalan raya
serta menggunakannya EMK:
2.2 Membaca, memahami, 2.2.1 Membaca, memahami, dan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
dan menaakul bahan grafik mengecam; melalui TMK
dan bukan grafik
(i) maksud kosa kata
(ii) idea utama dan idea

sampingan
(iii) idea keseluruhan

3.2 Menulis perkataan, 3.2.3 Membanding bezakan dan
frasa, dan ayat yang mencatat maklumat tentang
bermakna sesuatu perkara

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mengubahsuai seni kata
sastera dengan lagu secara berpandu dan
menyerapkan keindahan mempersembahkan lagu secara
dan kesantunan bahasa kreatif;
serta
mempersembahkannya
secara kreatif.

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan golongan
kata mengikut konteks kata nama mengikut konteks;

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG (i) kata nama am

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

Minggu 25 TEMA 7 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan Sistem Bahasa
PERTANIAN DAN memberikan respons memberikan respons terhadap; :-
16/06 PENTERNAKAN
- 2.2 Membaca, memahami, (i) soalan bertumpu Kosa kata umum
20/06 Unit 19 dan menaakul bahan grafik (ii) soalan bercapah Kosa kata istilah
dan bukan grafik
Pertanian sumber 2.2.1 Membaca, memahami, dan Aspek Seni Bahasa
pendapatan TEMA: PERATURAN DAN mengecam;
UNDANG-UNDANG JALAN EMK:
RAYA (i) maksud kosa kata -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
(ii) idea utama dan idea melalui TMK

sampingan
(iii) idea keseluruhan
HP: 3.1.3
Menyatakan perbezaan antara
peraturan dengan undang-
undang jalan raya

3.2 Menulis perkataan, 3.2.3 Membanding bezakan dan
frasa, dan ayat yang mencatat maklumat tentang
bermakna sesuatu perkara

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mengubahsuai seni kata
sastera dengan lagu secara berpandu dan
menyerapkan keindahan mempersembahkan lagu secara
dan kesantunan bahasa kreatif;
serta
mempersembahkannya
secara kreatif.

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan golongan
kata mengikut konteks kata nama mengikut konteks;

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG (i) kata nama am
(ii) kata nama khas

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

Minggu 26 Unit 20 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan Sistem Bahasa
Inovasi dalam memberikan respons memberikan respons terhadap; :-kata imbuhan
23/06 penternakan -kata majmuk
- 2.2 Membaca, memahami, (i) soalan bertumpu -ayat tunggal susunan biasa
27/06 dan menaakul bahan grafik (ii) soalan bercapah -ayat tunggal susunan songsang
dan bukan grafik -kata majmuk
2.2.1 Membaca, memahami, dan
3.2 Menulis perkataan, mengecam; Kosa kata umum
frasa, dan ayat yang Kosa kata istilah
bermakna (i) maksud kosa kata
TEMA:Pengangkutan darat (ii) idea utama dan idea Menaakul
Fokus:1.1 kenderaan
persendirian, kenderaan sampingan Aspek Seni Bahasa
awam,kenderaan berat dan (iii) idea keseluruhan
jentera EMK:
3.2.3 Membanding bezakan dan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
4.3 Menghasilkan bahan mencatat maklumat tentang melalui TMK
sastera dengan sesuatu perkara
menyerapkan keindahan HP PKJR:1.1.3
dan kesantunan bahasa Menyatakan tindakan yang
serta perlu dilakukan sekiranya
mempersembahkannya kenderaan:
secara kreatif. • laju
• menghampiri
• Mengundur
• membelok

4.3.3 Mengubahsuai seni kata
lagu secara berpandu dan
mempersembahkan lagu secara
kreatif;

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan golongan
kata mengikut konteks kata nama mengikut konteks;

(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

Minggu 27 Unit 21 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Sistem Bahasa
Bumi bertuah menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara :-kata nama khas hidup bukan
30/06 dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut manusia
- tujuan. konteks. -kata kerja transitif dan kata kerja tak
04/07 transitif
TEMA: TINGKAH LAKU HP:4.3.1 -frasa dan ayat
PEJALAN KAKI Pelajar menerangkan keadaan -ayat tunggal
Fokus: Tahap cuaca tertentu dan -ayat majmuk
kebolehlihatan pejalan pencahayaan dapat
kaki memberikan kesan kepada Aspek Seni Bahasa
pejalan kaki
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti EMK:
mengapresiasi karya sastera dan menerangkan kandungan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
dan bukan sastera teks daripada bahan bukan melalui TMK
3.2 Menulis perkataan, sastera dan bahan sastera;
frasa, dan ayat yang i) label
bermakna. ii) manual
4.1 Mengaplikasikan unsur iii) cerita
keindahan dan kesantunan iv)pantun
bahasa dalam bahan 3.2.4 Menulis sesuatu yang
sastera. diimlakkan;
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata (i) ayat
mengikut konteks. 4.4.1 Bercerita dengan
menggunakan gaya bahasa yang

indah dan santun;
(i) simpulan Bahasa
(ii) bandingan
semacam
(iii) perumpamaan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata nama mengikut konteks;
i)kata nama am
ii)kata nama khas
iii)kata ganti nama
iv)penjodoh bilangan

Minggu 28 TEMA 8 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Sistem Bahasa
EKONOMI, menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara :-ayat tunggal
07/07 KEUSAHAWANAN dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut -ayat majmuk
- DAN KEWANGAN tujuan. konteks.
11/07
Unit 22 TEMA: TINGKAH LAKU HP:5.1.3
PENUNGGANG BASIKAL Menyatakan fungsi topi keledar Kosa kata
Bijak ekonomi Fokus: Berbasikal dengan dan cara pemakaian yang betul
selamat Imlak frasa dan ayat, perkataan
2.3.1 Membaca, mengenal pasti berimbuhan, tanda baca dan ejaan
2.3 Membaca dan dan menerangkan kandungan -pola ayat
mengapresiasi karya sastera teks daripada bahan bukan
dan bukan sastera sastera dan bahan sastera; EMK:
3.2 Menulis perkataan, i) label -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
frasa, dan ayat yang ii) manual melalui TMK
bermakna. iii) cerita
4.1 Mengaplikasikan unsur iv)pantun
keindahan dan kesantunan 3.2.4 Menulis sesuatu yang
bahasa dalam bahan diimlakkan;
sastera.
5.1 Memahami fungsi dan (i) ayat
menggunakan golongan kata 4.4.1 Bercerita dengan
mengikut konteks. menggunakan gaya bahasa yang

indah dan santun;
(i) simpulan Bahasa
(ii) bandingan
semacam
(iii) perumpamaan
5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

kata nama mengikut konteks;
i)kata nama am
ii)kata nama khas
iii)kata ganti nama
iv)penjodoh bilangan

Minggu 29 Unit 23 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Sistem Bahasa
Budaya Usahawan menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara :-pola ayat FN + FA
14/07 dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut -ayat tunggal
- tujuan. konteks. -ayat majmuk
18/07 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti -imbuhan awalan peN,
mengapresiasi karya sastera dan menerangkan kandungan -ejaan dan tanda baca
dan bukan sastera teks daripada bahan bukan -ayat tanya tanpa kata tanya
3.2 Menulis perkataan, sastera dan bahan sastera; -ayat penyata
frasa, dan ayat yang i) label -perkataan dan frasa
bermakna. ii) manual
4.2 Menghayati keindahan iii) cerita Kosa kata umum
dan kesantunan bahasa iv)pantun Kosa kata istilah
dalam bahan sastera. 3.2.4 Menulis sesuatu yang
5.1 Memahami fungsi dan diimlakkan; EMK:
menggunakan golongan kata -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
mengikut konteks. (i) ayat melalui TMK
4.2.1 Melafazkan pantun yang
mengandungi bahasa

yang indah dan
menjelaskan maksud
5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan
i)kata nama mengikut konteks;
ii)kata nama am
iii)kata nama khas
iv)kata ganti nama
V)penjodoh bilangan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

Minggu 30 Unit 24 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Sistem Bahasa
menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara :-ayat tunggal susunan biasa
21/07 Bijak mengurus dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut -ayat majmuk
- kewangan tujuan. konteks. -frasa
25/07 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti -ayat penyata
mengapresiasi karya sastera dan menerangkan kandungan -ayat tanya dengan kata tanya
dan bukan sastera teks daripada bahan bukan -ayat tanya tanpa kata tanya
3.2 Menulis perkataan, sastera dan bahan sastera;
frasa, dan ayat yang i) label EMK:
bermakna. ii) manual -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
4.2 Menghayati keindahan iii) cerita melalui TMK
dan kesantunan bahasa iv)pantun
dalam bahan sastera. 3.2.4 Menulis sesuatu yang
5.1 Memahami fungsi dan diimlakkan;
menggunakan golongan kata
mengikut konteks. (i) ayat
4.2.2 Menyanyikan lagu
mengikut irama lagu kanak-

kanak, dan lagu rakyat
serta menjelaskan maksud

bahasa yang indah
dalam lirik lagu.
5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata kerja
mengikut konteks;
i)kata kerja aktif – transitif dan tak
transitif
ii)kata kerja pasif

Minggu 31 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan
menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara
28/07 dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut
- tujuan. konteks.
01/08 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti
mengapresiasi karya sastera dan menerangkan kandungan
dan bukan sastera teks daripada bahan bukan
3.2 Menulis perkataan, sastera dan bahan sastera;
frasa, dan ayat yang i) label

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

bermakna. ii) manual
4.2 Menghayati keindahan iii) cerita
dan kesantunan bahasa iv)pantun
dalam bahan sastera. 3.2.4 Menulis sesuatu yang
5.1 Memahami fungsi dan diimlakkan;
menggunakan golongan kata
mengikut konteks (i) ayat
4.2.3 Melagukan syair dan
mendeklamasikan sajak serta

memahami maksud;
(i) syair
(ii) sajak
5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata kerja
mengikut konteks;
i)kata kerja aktif – transitif dan tak
transitif
ii)kata kerja pasif

Minggu 32 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan
menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara
04/08 dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut
- tujuan. konteks.
08/08 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti
mengapresiasi karya sastera dan menerangkan kandungan
11/8 dan bukan sastera teks daripada bahan bukan
Cuti hari 3.2 Menulis perkataan, sastera dan bahan sastera;
Raya Haji frasa, dan ayat yang i) label
bermakna. ii) manual
4.2 Menghayati keindahan iii) cerita
dan kesantunan bahasa iv)pantun
dalam bahan sastera. 3.2.3 Menulis sesuatu yang
5.1 Memahami fungsi dan diimlakkan;
menggunakan golongan kata
mengikut konteks. (i) ayat
4.2.3 Melagukan syair dan
mendeklamasikan sajak serta

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

Minggu 33 memahami maksud;
9/8-17/8 (i) syair
Cuti (ii) sajak
Pertengahan 5.1.2 Memahami dan
Penggal menggunakan kata kerja
Kedua mengikut konteks;
i)kata kerja aktif – transitif dan tak
transitif
ii)kata kerja pasif

Minggu 34 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan
menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara
18/08 dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut
- tujuan. konteks.
22/08 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti
mengapresiasi karya sastera dan menerangkan kandungan
dan bukan sastera teks daripada bahan bukan
3.2 Menulis perkataan, sastera dan bahan sastera;
frasa, dan ayat yang i) label
bermakna. ii) manual
4.3 Menghasilkan bahan iii) cerita
sastera dengan iv)pantun
menyerapkan keindahan dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang
kesantunan bahasa serta diimlakkan;
mempersembahkannya
secara kreatif. (i) ayat
5.1 Memahami fungsi dan 4.3.1 Mencipta bahan sastera
menggunakan golongan kata secara berpandu dan
mengikut konteks.
mempersembahkan
secara kreatif:

(i) pantun empat
kerat

(ii) sajak
5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata adjektif

mengikut konteks;
(i) jarak

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

(ii) perasaan
(iii) pancaindera

Minggu 35 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan Sistem Bahasa
menyampaikan maklumat dan menilai sesuatu perkara :-ayat tunggal susunan biasa
26/08 dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut -ayat tunggal susunan songsang
- tujuan. konteks. -ayat tunggal
29/08 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti -ayat majmuk
mengapresiasi karya sastera dan menerangkan kandungan -ayat perintah jenis ayat permintaan
31/8 dan bukan sastera teks daripada bahan bukan -ayat perintah jenis ayat suruhan
Cuti Hari 3.2 Menulis perkataan, sastera dan bahan sastera;
Kebangsaan frasa, dan ayat yang i) label Menaakul
bermakna. ii) manual
4.3 Menghasilkan bahan iii) cerita EMK:
sastera dengan iv)pantun -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
menyerapkan keindahan dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang melalui TMK
kesantunan bahasa serta diimlakkan;
mempersembahkannya
secara kreatif. (i) ayat
5.1 Memahami fungsi dan 4.3.1 Mencipta bahan sastera
menggunakan golongan kata secara berpandu dan
mengikut konteks.
mempersembahkan
secara kreatif:

(i) pantun empat
kerat

(ii) sajak
5.1.4Memahami dan
menggunakan kata tugas
mengikut konteks;
(i) kata hubung
(ii) kata sendi nama
(iii) kata arah
(iv) kata tanya
(v) kata perintah
(vi) kata seru
(vii) kata pemeri
(viii) kata penguat
(ix) kata nafi

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

(x) kata bantu
(xi) kata bilangan

Minggu 36 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan Sistem Bahasa
menyampaikan maklumat membanding beza maklumat :-kata nama am hidup bukan
01/09 dan idea bagi pelbagai tersurat dengan menggunakan manusia
- tujuan. idea yang kritis dan kreatif. -ayat tanya
05/09 2.3 Membaca dan -ayat penyata
mengapresiasi karya sastera 2.3.2 Membaca dan
1/9 dan bukan sastera mempersembahkan karya bukan Kosa kata
Cuti Awal 3.3 Menghasilkan sastera dan karya sastera
Muharam Penulisan dengan sebutan yang betul dan EMK:
4.3 Menghasilkan bahan intonasi yang sesuai; -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
sastera dengan i)label melalui TMK
menyerapkan keindahan dan ii)manual
kesantunan bahasa serta iii)cerita
mempersembahkannya iv)pantun
secara kreatif.
5.1 Memahami fungsi dan 3.3.1 Menghasilkan kerangka
menggunakan golongan kata dan penulisan karangan naratif,
mengikut konteks. dan bukan naratif secara;
i)berpandu
ii)Separa berpandu

TEMA: TINGKAH LAKU HP: 6.2.1
PENUMPANG
Fokus: Penggunaan alat Mengenal alat penahan:
penahan • Tali pinggang keledar
• Tempat duduk bayi
• Tempat duduk kanak-kanak
• Pelaras tempat duduk

4.3.2 Mengubah suai cerita
yang mempunyai unsur

pengajaran secara
berpandu dan

mempersembahkan
cerita secara kreatif;

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

5.1.4Memahami dan
menggunakan kata tugas
mengikut konteks;
(i) kata hubung
(ii) kata sendi nama
(iii) kata arah
(iv) kata tanya
(v) kata perintah
(vi) kata seru
(vii) kata pemeri
(viii) kata penguat
(ix) kata nafi
(x) kata bantu
(xi) kata bilangan

Minggu 37 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan Sistem Bahasa
menyampaikan maklumat membanding beza maklumat :-ayat tunggal
08/09 dan idea bagi pelbagai tersurat dengan menggunakan -ayat majmuk
- tujuan. idea yang kritis dan kreatif. -imbuhan
12/09 2.3 Membaca dan
mengapresiasi karya sastera 2.3.2 Membaca dan EMK:
9/9 dan bukan sastera mempersembahkan karya bukan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
Cuti Hari 3.3 Menghasilkan sastera dan karya sastera melalui TMK
Keputeraan Penulisan dengan sebutan yang betul dan
Seri Paduka 4.3 Menghasilkan bahan intonasi yang sesuai;
Baginda sastera dengan i)label
Yang menyerapkan keindahan dan ii)manual
Dipertuan kesantunan bahasa serta iii)cerita
Agong mempersembahkannya iv)pantun
secara kreatif.
5.1 Memahami fungsi dan 3.3.1 Menghasilkan kerangka
menggunakan golongan kata dan penulisan karangan naratif,
mengikut konteks. dan bukan naratif secara;
i)berpandu
ii)Separa berpandu

4.3.3 Mengubahsuai seni kata

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

Minggu 38 1.2 Bertutur untuk lagu secara berpandu dan Sistem Bahasa
menyampaikan maklumat mempersembahkan lagu :-kata hubung gabungan
15/09 dan idea bagi pelbagai
- tujuan. secara kreatif; EMK:
19/09 2.3 Membaca dan 5.1.4Memahami dan -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
mengapresiasi karya sastera menggunakan kata tugas melalui TMK
16/9 dan bukan sastera mengikut konteks;
Cuti Hari 3.3 Menghasilkan (i) kata hubung
Malaysia Penulisan (ii) kata sendi nama
4.1 Mengaplikasikan unsur (iii) kata arah
keindahan dan kesantunan (iv) kata tanya
bahasa dalam bahan (v) kata perintah
sastera. (vi) kata seru
(vii) kata pemeri
5.2 Memahami fungsi dan (viii) kata penguat
menggunakan golongan kata (ix) kata nafi
mengikut konteks. (x) kata bantu
(xi) kata bilangan
1.2.2 Menjelaskan dan
membanding beza maklumat
tersurat dengan menggunakan
idea yang kritis dan kreatif.

2.3.2 Membaca dan
mempersembahkan karya bukan
sastera dan karya sastera
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai;
i)label
ii)manual
iii)cerita
iv)pantun

3.3.1 Menghasilkan kerangka
dan penulisan karangan naratif,
dan bukan naratif secara;
i)berpandu
ii)Separa berpandu

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

4..1.1 Bercerita dengan
menggunakan gaya bahasa yang
indah dan santun;

(i) simpulan Bahasa
(ii) bandingan
semacam
(iii) perumpamaan

5.2.1 Memahami dan
menggunakan kata mengikut
konteks;
i)kata dasar
ii)kata berimbuhan awalan
iii)kata berimbuhan akhiran

Minggu 39 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan Sistem Bahasa
menyampaikan maklumat membanding beza maklumat -ayat tunggal susunan biasa dan
22/09 dan idea bagi pelbagai tersurat dengan menggunakan ayat majmuk
- tujuan. idea yang kritis dan kreatif. -ayat penyata
26/09 2.3 Membaca dan -ayat tanya dengan kata tanya
mengapresiasi karya sastera 2.3.2 Membaca dan -ayat tanya tanpa kata tanya
dan bukan sastera mempersembahkan karya bukan -ayat seruan
3.3 Menghasilkan sastera dan karya sastera -ayat perintah
Penulisan dengan sebutan yang betul dan -pola ayat
4.2 Menghayati keindahan intonasi yang sesuai;
dan kesantunan bahasa i)label Kosa kata umum
dalam bahan sastera. ii)manual Kosa kata istilah
iii)cerita
5.2 Memahami fungsi dan iv)pantun Aspek Seni Bahasa-lakonan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks. 3.3.1 Menghasilkan kerangka EMK:
dan penulisan karangan naratif, -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
dan bukan naratif secara; melalui TMK
berpandu
Separa berpandu

4.2.1 Melafazkan pantun yang

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

mengandungi bahasa
yang indah dan

menjelaskan maksud

Minggu 40 1.2 Bertutur untuk 5.2.2Memahami dan
menyampaikan maklumat menggunakan kata majmuk
29/09 dan idea bagi pelbagai mengikut konteks
- tujuan. 1.2.2 Menjelaskan dan
03/10 membanding beza maklumat
tersurat dengan menggunakan
5/10 idea yang kritis dan kreatif.
Hari Hol
Almarhum TEMA: TINGKAH LAKU HP: 6.1.3
Sultan PENUMPANG Mengenalpasti tempat yang
Iskandar Fokus: Tingkah laku yang paling selamat dalam
selamat dan kenderaan untuk kanak-kanak
tanggungjawab seorang di bawah umur 10 tahun
penumpang melakukan perjalanan

2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan
mengapresiasi karya sastera mempersembahkan karya bukan
dan bukan sastera sastera dan karya sastera
3.3 Menghasilkan dengan sebutan yang betul dan
Penulisan intonasi yang sesuai;
4.2 Menghayati keindahan i)label
dan kesantunan bahasa ii)manual
dalam bahan sastera. iii)cerita
iv)pantun

5.2 Memahami fungsi dan 3.3.1 Menghasilkan kerangka
menggunakan golongan kata dan penulisan karangan naratif,
mengikut konteks. dan bukan naratif secara;
i)berpandu
ii)Separa berpandu

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

Minggu 41 4.2.2 Menyanyikan lagu
mengikut irama lagu kanak-
kanak, dan lagu rakyat serta
menjelaskan maksud bahasa
yang indah dalam lirik lagu.

06/10 5.2.3 Memahami dan
- menggunakan kata ganda
10/10 mengikut konteks;
i)kata ganda penuh
ii)kata ganda separa
iii)kata ganda berentak

1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan
menyampaikan maklumat membanding beza maklumat
dan idea bagi pelbagai tersurat dengan menggunakan
tujuan. idea yang kritis dan kreatif.
2.3 Membaca dan
mengapresiasi karya sastera 2.3.2 Membaca dan
dan bukan sastera mempersembahkan karya bukan
3.3 Menghasilkan sastera dan karya sastera
Penulisan dengan sebutan yang betul dan
4.2 Menghayati keindahan intonasi yang sesuai;
dan kesantunan bahasa i)label
dalam bahan sastera. ii)manual
iii)cerita
iv)pantun

5.3 Memahami dan 3.3.1 Menghasilkan kerangka
membina ayat mengikut dan penulisan karangan naratif,
konteks dan bukan naratif secara;
i)berpandu
ii)Separa berpandu

4.2.2 Menyanyikan lagu
mengikut irama lagu kanak-
kanak, dan lagu rakyat serta
menjelaskan maksud bahasa

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

yang indah dalam lirik lagu.

5.3.1 Memahami dan membin
ayat mengikut konteks.
i)Ayat seruan
ii)Ayat perintah
iii)Ayat tanya dengan kata tanya
iiii)Ayat tanya tanpa kata tanya

Minggu 42 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan Sistem Bahasa
menyampaikan maklumat membanding beza maklumat :-pola ayat
13/10 dan idea bagi pelbagai tersurat dengan menggunakan -kata sendi nama
- tujuan. idea yang kritis dan kreatif. -
17/10
TEMA: TINGKAH LAKU HP:4.4.2 EMK:
PEJALAN KAKI Mengenalpasti tempat yang -kreativiti dan inovasi-TMK –belajar
Fokus: Melintas dengan paling selamat untuk melaintas melalui TMK
selamat jalan, contohnya;
Tempat melintas yang
ditentukan seperti jejantas,
lintasan pejalan kaki dan
lintasan pejalan kaki berisyarat
Tempat melintas atau
persimpangan yang diselia
oleh pernda lintasan sekolah
Melintas jauh dari simpang
jalan

2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan
mengapresiasi karya sastera mempersembahkan karya bukan
dan bukan sastera sastera dan karya sastera
3.3 Menghasilkan dengan sebutan yang betul dan
Penulisan intonasi yang sesuai;
4.2 Menghayati keindahan i)label

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

dan kesantunan bahasa ii)manual
dalam bahan sastera. iii)cerita
iv)pantun

5.3 Memahami dan 3.3.1 Menghasilkan kerangka
membina ayat mengikut dan penulisan karangan naratif,
konteks dan bukan naratif secara;
i)berpandu
ii)Separa berpandu

4.2.3 Melagukan syair dan
mendeklamasikan sajak serta

memahami maksud;
(i) syair
(ii) sajak
5.3.1 Memahami dan membin
ayat mengikut konteks.
i)Ayat seruan
ii)Ayat perintah
iii)Ayat tanya dengan kata tanya
iiii)Ayat tanya tanpa kata tanya

Minggu 43 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk
menyampaikan maklumat mendapatkan dan
20/10 dan idea bagi pelbagai menyampaikan maklumat
- tujuan.
24/10 TEMA: PERSEKITARAN HP:2.1.3
JALAN RAYA Menjelaskan had laju
27/10 Fokus: Jenis-jenis jalan kenderaan yang bergerak di
Cuti Hari raya setiap jenis jalan
Deepavali
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan
mengapresiasi karya sastera mempersembahkan karya bukan
dan bukan sastera sastera dan karya sastera
3.3 Menghasilkan dengan sebutan yang betul dan
Penulisan intonasi yang sesuai;
i)label

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

4.2 Menghayati keindahan ii)manual
dan kesantunan bahasa iii)cerita
dalam bahan sastera. iv)pantun

5.2 Memahami dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan
menggunakan pembentukan hasil penulisan daripada aspek;
kata mengikut konteks.
4.2.1 Melafazkan pantun yang
mengandungi bahasa yang indah
dan menjelaskan maksud

5.2.2 Memahami dan
menggunakan kata majmuk
mengikut konteks.

Minggu 44 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk
menyampaikan maklumat mendapatkan dan
27/10 dan idea bagi pelbagai menyampaikan maklumat
- tujuan.
31/10 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan
mengapresiasi karya sastera mempersembahkan karya bukan
dan bukan sastera sastera dan karya sastera
dengan sebutan yang betul dan
3.3 Menghasilkan intonasi yang sesuai;
penulisan i)label
ii)manual
TEMA: PERSEKITARAN iii)cerita
JALAN RAYA iv)pantun
Fokus: Prasarana jalan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan
raya hasil penulisan daripada aspek;

HP: 2.2.4
Menerangkan kegunaann
perabot jalan raya dan
impaknya terhadap
keselamatan pengguna jalan
raya

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

4.3 Menghayati keindahan 4.3.1 Mencipta bahan sastera
dan kesantunan bahasa secara berpandu dan
dalam bahan sastera.
mempersembahkan
5.3 Memahami dan secara kreatif:
membina ayat mengikut
konteks (i) pantun empat
kerat

(ii) sajak

5.3.2 Memahami dan
menggunakan ayat mengikut
konteks.
i)Ayat tunggal
ii)Ayat majmuk

Minggu 45 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk
menyampaikan maklumat mendapatkan dan
03/11 dan idea bagi pelbagai menyampaikan maklumat
- tujuan.
07/11 TEMA: PERSEKITARAN HP: 2.3.2
JALAN RAYA Menerangkan urutan dan
9/11 Fokus: Isyarat fungsi lampu isyarat
Cuti Hari keselamatan jalan
Keputeraan
Nabi 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan
Muhammad mengapresiasi karya sastera mempersembahkan karya bukan
S.A.W dan bukan sastera sastera dan karya sastera
3.3 Menghasilkan dengan sebutan yang betul dan
Penulisan intonasi yang sesuai;
4.3 Menghayati keindahan i)label
dan kesantunan bahasa ii)manual
dalam bahan sastera. iii)cerita
iv)pantun

3.3.2 Mengedit dan memurnikan

5.1 emahami fungsi dan hasil penulisan daripada aspek;

menggunakan golongan kata

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

mengikut konteks.

4.3.1 Mencipta bahan sastera
secara berpandu dan

mempersembahkan
secara kreatif:

(i) pantun empat kerat
(ii) sajak

5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata nama mengikut konteks;
i)kata nama am
ii)kata nama khas
iii)kata ganti nama
iv)penjodoh bilangan

Minggu 46 1.2 Bertutur untuk . 1.2.3 Bersoal jawab untuk
10/11-14/11 menyampaikan maklumat mendapatkan dan
dan idea bagi pelbagai menyampaikan maklumat
tujuan.
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan
mengapresiasi karya sastera mempersembahkan karya bukan
dan bukan sastera sastera dan karya sastera
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai;
i)label
ii)manual
iii)cerita
iv)pantun

3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan
Penulisan hasil penulisan daripada aspek;
TEMA: TINGKAH LAKU HP: 4.1.1
PEJALAN KAKI Menerangkan bahawa berjalan
Fokus: sokongan daripada di jalan raya atau berdekatan
orang dewasa jalan raya adalah lebih selamat
apabila bersama-sama orang

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

4.3 Menghayati keindahan dewasa.
dan kesantunan bahasa
dalam bahan sastera. 4.3.2 Mengubah suai cerita
yang mempunyai unsur
5.1 emahami fungsi dan
menggunakan golongan kata pengajaran secara
mengikut konteks. berpandu dan

mempersembahkan
cerita secara kreatif;

5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata nama mengikut konteks;
i)kata nama am
ii)kata nama khas
iii)kata ganti nama
iv)penjodoh bilangan

Minggu 47 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk
17/11-21/11 menyampaikan maklumat mendapatkan dan
dan idea bagi pelbagai menyampaikan maklumat
tujuan.
HP:6.3.3
TEMA: TINGKAH LAKU Kepentingan memakai topi
PENUMPANG keledar yang sesuai
Fokus: Penggunaan topi
keledar 2.3.2 Membaca dan
2.3 Membaca dan mempersembahkan karya bukan
mengapresiasi karya sastera sastera dan karya sastera
dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai;
i)label
ii)manual
iii)cerita
iv)pantun

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG

RPT BM TAHUN 3 SKTJJ5

3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan
Penulisan hasil penulisan daripada aspek;

4.3 Menghayati keindahan 4.3.2 Mengubah suai cerita
dan kesantunan bahasa yang mempunyai unsur
dalam bahan sastera. pengajaran secara berpandu dan
mempersembahkan cerita secara
kreatif;

5.1 emahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata menggunakan golongan
mengikut konteks. kata nama mengikut konteks;
i)kata nama am
22/11-31/12 ii)kata nama khas
Cuti Akhir iii)kata ganti nama
Tahun iv)penjodoh bilangan

RPT Bahasa Malaysia KSSR SJK Tahun 3 - PPDPG


Click to View FlipBook Version