The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2019 PG RPT BM SK T4 & HP PKJR

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lornadola, 2019-04-10 03:22:17

RPT BM TAHUN 4

2019 PG RPT BM SK T4 & HP PKJR

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 4 & CADANGAN HP PKJR
DAERAH PASIR GUDANG TAHUN 2019

MINGGU STANDARD STANDARD HP PKJR PENGISIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
1–2 1.2 Mendengar, 1.2.6 Mendengar, 1.1 Kenderaan EMK
1-10 JANUARI mengecam dan memahami dan persendirian, Pendidikan Alam
menyebut bunyi menyebut jenis-jenis kenderaan awam, Sekitar
Tema: bahasa, iaitu ayat dengan kenderaan berat
Kekeluargaan abjad, suku struktur binaan ayat dan jentera Nilai murni:
kata, perkataan, yang betul dan tepat. -Kasih sayang
frasa dan ayat 1.1.4 Berbincang -Bekerjasama
dengan betul. 2.2.3 Membaca dan maksud
memahami ayat ketidakbolehlihat STRATEGI PdP
2.2 Membaca yang mengandungi an dan impaknya KB:
dan memahami perkataan terhadap pejalan -Menjana idea
perkataan, frasa berimbuhan apitan kaki dan -Menghubung kait
dan ayat daripada penunggang -Mengkategorikan
daripada pelbagai sumber basikal.
pelbagai dengan sebutan KP:
sumber dengan yang betul. BAM: m/s1 -Interpersonal
sebutan yang -Verbal linguistik
betul.
Kontekstual:
-Menghubungkait
kan

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

BCB:
-Bacaan Intensif

3.2 Menulis 3.2.6 Menulis ayat

huruf, suku dalam perenggan

kata, perkataan, secara mekanis

frasa dan ayat dengan betul dan

secara mekanis kemas.

dengan betul

dan kemas.

4.1 Menyebut 4.1.1 Menyebut dan

dan memahami

memahami unsur seni

unsur seni dalam lagu

dalam lagu melalui

melalui nyanyian secara

nyanyian didik hibur.

secara

didik hibur.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan
dan menggunakan
menggunakan kata nama am
golongan kata konkrit dan penjodoh
dengan betul bilangan dengan
mengikut betul mengikut
konteks. konteks.

1.2 Mendengar, 1.2.6 Mendengar, 2.1 Jenis-jenis EMK
jalan raya Ilmu :
3 mengecam dan memahami dan - Pendidikan Alam
2.1.4 Mengenal Sekitar
13-17 JANUARI menyebut bunyi menyebut jenis-jenis pasti elemen
persekitaran yang Nilai Murni:
Tema: bahasa, iaitu ayat dengan dapat - Kerajinan
Kekeluargaan meningkatkan -Hemah tinggi
abjad, suku struktur binaan ayat keselamatan
pengguna jalan STRATEGI PdP
kata, perkataan, yang betul dan tepat. raya. KB :
-Menghubungkait
frasa dan ayat -Mengecam

dengan betul. BCB:
-Bacaan Intensif
2.3 Membaca 2.3.1 Membaca
kuat pelbagai pelbagai bahan yang
bahan mengandungi
bacaan pelbagai jenis ayat
dengan secara mekanis
lancar, dengan lancar,
sebutan yang sebutan yang jelas
jelas dan dan intonasi yang

intonasi yang betul. SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4
betul.
Kontekstual:
3.2 Menulis 3.2.7 Menulis ayat -
huruf, suku majmuk secara Menghubungkaitkan
kata, mekanis dalam
perkataan, bentuk tulisan KP:
frasa dan berangkai dengan -Interpersonal
ayat secara betul dan kemas. -Visual Ruang
mekanis -Muzik
dengan betul
dan kemas.

4.1 Menyebut 4.1.2 Memahami dan
dan menghasilkan lirik
memahami lagu yang
unsur seni mengandungi nilai
dalam lagu dan pengajaran
melalui secara berpandu dan
nyanyian disampaikan melalui
secara didik nyanyian secara didik
hibur. hibur.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan
dan menggunakan
menggunaka kata nama khas
n golongan tak hidup
kata dengan dengan betul
betul mengikut
mengikut konteks.
konteks.

4 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, 2.2 Prasarana EMK
memahami memahami dan Jalan raya Ilmu:
20-24 JANUARI dan memberi memberikan - Sejarah
respons respons yang 2.2.3 Mendefinisi
Tema: terhadap sesuai secara dan Nilai Murni:
Kekeluargaan sesuatu lisan atau gerak mengenal Kasih sayang
arahan, laku terhadap pasti perabot Bekerjasama
soalan dan arahan jalan raya:
pesanan yang berdasarkan STRATEGI PdP:
didengar ayat perintah -pagar KB :

dengan betul. dengan betul. -pasu bunga SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4
-rel adang
2.3 Membaca -batas kebun -Membuat
kuat pelbagai -lampu jalan gambaran mental
bahan -Mengenal pasti
bacaan 2.3.1 Membaca -
dengan pelbagai bahan yang Menghubungkaitkan
lancar, mengandungi -Menyusun urutan
sebutan yang pelbagai jenis ayat -Menjanakan idea
jelas dan secara mekanis
intonasi yang dengan lancar, Kontekstual:
betul. sebutan yang jelas -
dan intonasi yang Menghubungkaitkan
betul.
KP:
3.2 Menulis 3.2.7 Menulis ayat -Kinestetik
huruf, suku majmuk secara -Verbal Linguistik
kata, mekanis dalam
perkataan, bentuk tulisan PM:
frasa dan berangkai dengan -Bacaan
ayat secara betul dan kemas.
mekanis BCB:
dengan betul -Bacaan Intensif
dan kemas

4.1 Menyebut 4.1.2 Memahami dan

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

dan menghasilkan
memahami lirik lagu yang
unsur seni mengandungi
dalam lagu nilai dan
melalui pengajaran
nyanyian secara berpandu
secara didik dan
hibur. disampaikan
melalui
5.1 Memahami nyanyian secara
dan didik hibur.
menggunaka 5.1.2 Memahami dan
n golongan menggunakan
kata dengan kata nama khas
betul tak hidup
mengikut dengan betul
konteks. mengikut
konteks

5 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, HP PKJR: EMK
20 - 24 memahami memahami dan 2.2 Prasarana Ilmu:
dan memberi memberikan Jalan raya -Pendidikan
respons respons yang Kesihatan

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

JANUARI terhadap sesuai secara 2.2.3 Mendefinisi Nilai murni:
sesuatu lisan atau gerak dan mengenal -Kerajinan
Tema: arahan, laku terhadap pasti perabot -Kebersihan fizikal
Kemasyarakata soalan dan arahan jalan raya: dan mental
pesanan yang berdasarkan -pagar -pasu
n didengar ayat perintah bunga STRATEGI PdP
dengan betul. dengan betul. -rel adang - KB :
batas kebun -Menjanakan idea
2.3 Membaca 2.3.2 Membaca -lampu jalan -Menganalisis
kuat pelbagai pelbagai bahan yang -Mengecam
bahan bacaan mengandungi ayat Kontekstual:
dengan lancar, tunggal dan ayat -Mengalami
sebutan yang majmuk berbilang
jelas dan subjek secara KP :
intonasi yang mekanis dengan -Verbal Linguistik,
betul lancar, sebutan yang -Meramal
jelas dan intonasi -Muzik
3.4 Menulis yang betul.
imlak dengan BCB:
tepat. 3.4.1 Menulis -Mendengar dengan
perkataan cekap
berimbuhan
pinjaman
dengan ejaan
yang tepat
secara imlak.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

4.1 Menyebut 4.1.2 Memahami dan
dan menghasilkan
memahami lirik lagu yang
unsur seni mengandungi
dalam lagu nilai dan
melalui pengajaran
nyanyian secara berpandu
secara didik dan
hibur. disampaikan
melalui
nyanyian secara
didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan
dan menggunakan
menggunakan kata ganti nama
golongan kata tunjuk dengan
dengan betul betul mengikut
mengikut konteks.
konteks.

6
3 – 7 FEBRUARI

CUTI TAHUN BAHARU CINA

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

7 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, HP PKJR: EMK
memahami memahami dan 2.3 Isyarat Nilai Murni:
10 – 14 dan memberi memberikan respons keselamatan jalan - Kebersihan fizikal
FEBRUARI respons terhadap soalan raya dan mental
terhadap tanpa kata tanya -Berdikari
TEMA sesuatu secara lisan dengan 2.3.3 Mengenal
Kemasyarakata arahan, betul. pasti tanda isyarat STRATEGI PdP
soalan dan dan fungsinya KB:
n pesanan yang 2.3.2 Membaca untuk -Membuat urutan
didengar pelbagai bahan yang meningkatkan -Membuat andaian
dengan betul. mengandungi ayat keselamatan -Menjanakan idea
tunggal dan ayat pejalan kaki.
2.3 Membaca majmuk berbilang Kontekstual:
kuat pelbagai subjek secara -Mengaplikasikan
bahan bacaan mekanis dengan -Memindahkan
dengan lancar, lancar, sebutan yang
sebutan yang jelas dan intonasi Konstruktivisme:
jelas dan yang betul. Menerangkan dan
intonasi yang menjelaskan idea
betul
.

3.4 Menulis 3.4.1 Menulis

imlak dengan perkataan

tepat. berimbuhan

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

pinjaman
dengan ejaan
yang tepat
secara imlak.

4.2 4.2.1 Mengujarkan
Mengujarkan ayat yang gramatis
bahasa yang dengan sebutan yang
indah dan betul dan intonasi
menggunakan yang jelas serta
bahasa badan susunan idea yang
secara kreatif tepat semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita secara hibur.
didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan
dan menggunakan
menggunaka kata ganti nama
n golongan tunjuk dengan
kata dengan betul mengikut
betul konteks.
mengikut
konteks.

8 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, HP PJKR: SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4
memahami memahami dan 2.3 Isyarat
17 – 21 dan memberi memberikan respons keselamatan jalan EMK
FEBRUARI respons terhadap soalan raya Ilmu:
terhadap tanpa kata tanya - Pendidikan
TEMA sesuatu secara lisan dengan 2.3.3 Mengenal Kesihatan
Kemasyarakata arahan, betul. pasti tanda isyarat
soalan dan dan fungsinya Nilai Murni:
n pesanan yang 2.4.1 Membaca dan untuk - Kebersihan fizikal
didengar memahami meningkatkan dan mental
dengan betul. maklumat untuk keselamatan
mengenal pasti idea pejalan kaki. STRATEGI PdP
. utama dan idea KB:
2.4 Membaca sampingan dalam -
pelbagai bahan bagi Menghubungkaitka
dan membuat ramalan n
memahami dengan tepat. -Mengecam
maklumat -Menaakul
yang tersurat -Menyusun
dan tersirat mengikut urutan
daripada -Mengimlak
pelbagai -Memadankan
bahan untuk
memberi KP
respons -Interpersonal
dengan betul.
Konstruktivisme

3.4 Menulis 3.4.2 Menulis frasa SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4
imlak dengan dan ayat yang ada
tepat. perkataan -
berimbuhan Menghubungkaitka
pinjaman dengan n
ejaan dan tanda baca
yang tepat secara BCB
imlak -Bacaan Intensif
-Mencatat nota

4.2 4.2.1 Mengujarkan
Mengujarkan ayat yang gramatis
bahasa yang dengan sebutan yang
indah dan betul dan intonasi
menggunakan yang jelas serta
bahasa badan susunan idea yang
secara kreatif tepat semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita secara hibur
didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.4 Memahami dan
dan mengguna menggunakan
kan golongan kata kerja pasif
kata dengan dengan betul
betul mengikut mengikut konteks.
konteks.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

9 1.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar, HP PJKR: EMK
memahami dan memahami dan 2.3 Isyarat Sains dan Teknologi
24 – 28 memberi memberikan respons Keselamatan Jalan
FEBRUARI respons dengan Raya Nilai Murni:
terhadap menyampaikan -keberanian
TEMA sesuatu arahan, pesanan yang betul 2.3.8 Mengenal -rasional
soalan dan mengikut urutan. pasti tanda isyarat
Kemasyarakata pesanan yang dan fungsinya STRATEGI PdP
n didengar 2.4.1 Membaca dan untuk KB:
dengan betul. memahami meningkatkan -
maklumat untuk keselamatan menghubungkaitkan
2.4 Membaca mengenal pasti idea penunggang -menganalisis
dan memahami utama dan idea basikal. -mengecam
maklumat yang sampingan dalam -memadankan
tersurat dan pelbagai bahan bagi
tersirat membuat ramalan KP:
daripada dengan tepat. -interpersonal
pelbagai bahan
untuk memberi 3.4.2Menulis frasa Konstriktivisme:
respons dengan dan ayat yang ada -
betul. perkataan menghubungkaitkan
berimbuhan
3.4 Menulis BCB:
imlak dengan -mendengar aktif
tepat. -bacaan intensif

pinjaman dengan SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4
ejaan dan tanda baca
yang tepat secara Kontekstual:
imlak menghubungkaitkan

4.2 4.2.1 Mengujarkan
Mengujarkan ayat yang
bahasa yang gramatis dengan
indah dan sebutan yang
menggunakan betul dan
bahasa badan intonasi yang
secara kreatif jelas serta
semasa susunan idea
bercerita secara yang tepat
didik hibur. semasa
bercerita secara
didik hibur

5.1 Memahami 5.1.4 Memahami dan
dan menggunakan
mengguna kata kerja pasif
kan golongan dengan betul
kata dengan mengikut konteks.
betul mengikut
konteks.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

10 1.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar, HP PJKR: EMK
memahami dan memahami dan 2.3 Isyarat Pendidikan Alam
3 - 7 MAC memberi memberikan respons Sekitar
respons dengan Keselamatan
TEMA terhadap menyampaikan Jalan Raya Nilai Murni:
Kebersihan dan sesuatu arahan, pesanan yang betul -Rasional
soalan dan mengikut urutan. 2.3.5 -Semangat
kesihatan pesanan yang Menerangkan Bermasyarakat
didengar 2.4.1 Membaca dan akibat tidak
dengan betul. memahami mematuhi STRATEGI PdP
maklumat untuk isyarat-isyarat KB:
2.4 Membaca mengenal pasti idea keselamatan -Mengenal pasti
dan memahami utama dan idea jalan raya. -Menaakul
maklumat yang sampingan dalam -Membuat urutan
tersurat dan pelbagai bahan bagi -
tersirat membuat ramalan Menghubungkaitkan
daripada dengan tepat. -Menganalisis
pelbagai bahan
untuk memberi Kontekstual:
respons dengan -Mengaplikasikan
betul. -Memindahkan
maklumat

3.8 Mengedit 3.8.2 Mengedit dan Konstruktivisme:
dan memurnikan hasil -Mengembangkan
memurnikan penulisan daripada idea dengan

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

hasil penulisan aspek ejaan, tanda persekitaran
dengan betul. baca, penggunaan
kata, imbuhan dan BCB:
struktur ayat -Bacaan Intensif

4.2 4.2.1 Mengujarkan KP:
Mengujarkan ayat yang gramatis -Verbal-Linguistik
bahasa yang dengan sebutan yang
indah dan betul dan intonasi
menggunakan yang jelas serta
bahasa badan susunan idea yang
secara kreatif tepat semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita secara hibur
didik hibur.

5.1Memahami 5.1.4 Memahami dan
dan menggunakan
menggunaka kata kerja pasif
n golongan dengan betul
kata dengan mengikut
betul konteks.
mengikut
konteks.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

11 1.4Bertutur, 1.4.1 Bertutur HP PJKR: EMK
berbual dan tentang sesuatu 2.3 Isyarat Peraturan
10 – 14 MAC menyatakan perkara daripada Keselamatan Jalan Sosiobudaya
permintaan pelbagai sumber Raya
TEMA tentang dengan Nilai Murni:
Kebersihan dan sesuatu menggunakan ayat 2.3.5 -Keberanian
perkara yang gramatis dalam Menerangkan
Kesihatan daripada situasi formal dan akibat tidak STRATEGI PdP
pelbagai tidak formal secara mematuhi KB:
sumber bertatasusila. isyarat-isyarat -
dalam situasi keselamatan Menghubungkaitkan
formal dan 2.4.2 Membaca dan jalan raya. -Menaakul
tidak formal memahami -Menjanakan idea
secara maklumat daripada
bertatasusila. bahan untuk Kontekstual:
menjana idea dengan -Memindahkan
2.4 Membaca betul. maklumat
dan memahami
maklumat yang KP:
tersurat dan -Interpersonal
tersirat -Verbal-linguistik
daripada
pelbagai bahan
untuk memberi
respons dengan
betul.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

3.8 Mengedit 3.8.2 Mengedit dan
dan memurnikan hasil
memurnikan penulisan daripada
hasil aspek ejaan, tanda
penulisan baca, penggunaan
dengan betul. kata, imbuhan dan
struktur ayat

4.2 4.2.2 Mengujarkan
Mengujarkan idea yang tepat
bahasa yang menggunakan
indah dan bahasa yang indah
menggunaka dan ayat yang
n bahasa gramatis serta
badan secara bahasa badan yang
kreatif sesuai semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita hibur.
secara didik
hibur

5.1 Memahami 5.1.5 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan adjektif dan kata
golongan kata penguat dengan
dengan betul betul mengikut

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

mengikut konteks.
konteks.

12 1.4Bertutur, 1.4.1 Bertutur HP PJKR: EMK
berbual dan tentang sesuatu 2.3 Isyarat Pendidikan Alam
17 – 21 MAC menyatakan perkara daripada Sekitar
permintaan pelbagai sumber Keselamatan
TEMA tentang dengan Jalan Raya Keusahawanan
Kebersihan dan sesuatu menggunakan ayat
perkara yang gramatis dalam 2.3.5 Nilai Murni:
Kesihatan daripada situasi formal dan Menerangkan -Kasih sayang
pelbagai tidak formal secara akibat tidak -Semangat
sumber bertatasusila. mematuhi bermasyarakat
dalam situasi isyarat-isyarat
formal dan keselamatan STRATEGI PdP
tidak formal jalan raya. KB:
secara -
bertatasusila. Menghubungkaitkan
-Membuat
2.4 Membaca 2.4.2 Membaca dan gambaran mental
dan memahami -Menjanakan idea
memahami maklumat -Menganalisis
maklumat daripada bahan -Menyesuaikan
yang tersurat untuk menjana
dan tersirat idea dengan

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

daripada betul. KP:
pelbagai -Verbal-linguistik
bahan untuk -Muzik
memberi -Kinestetik
respons
dengan betul. Kontekstual:
-Memindahkan
3.3Membina 3.3.3 Membina dan maklumat

dan menulis menulis jawapan

perkataan, frasa pemahaman

dan ayat berdasarkan soalan

dengan betul. yang bertumpu dan

bercapah dengan

betul.

4.2 4.2.2 Mengujarkan
Mengujarkan idea yang tepat
bahasa yang menggunakan
indah dan bahasa yang indah
menggunaka dan ayat yang
n bahasa gramatis serta
badan secara bahasa badan yang
kreatif sesuai semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita hibur.
secara didik

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

hibur

5.1 Memahami 5.1.5 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan adjektif dan kata
golongan kata penguat dengan
dengan betul betul mengikut
mengikut konteks.
konteks.
13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22 – 30 MAC

1.4Bertutur, 1.4.2 Berbual tentang HP PJKR: EMK
Peraturan
14 berbual dan sesuatu perkara 2.4 Aliran Lalu Sosiobudaya

menyatakan menggunakan kata lintas Nilai Murni
-Kerjasama
31 MAC – 4 permintaan gelaran yang sesuai -Kebersihan fizikal
dan mental
APRIL tentang dalam situasi tidak 2.4.2 Memberi
STRATEGI PdP
sesuatu formal secara penerangan KB
-Menjanakan idea
TEMA perkara bertatasusila. tentang isyarat -Menilai
-Menganalisis
Kebersihan dan daripada keselamatan jalan

Kesihatan pelbagai yang mengawal

sumber aliran lalu lintas.

dalam situasi

formal dan

tidak formal

secara

bertatasusila. SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

2.4 Membaca 2.4.2 Membaca dan -
dan memahami memahami Menghubungkaitkan
maklumat yang maklumat
tersurat dan daripada bahan Kontekstual
tersirat untuk menjana -Memindahkan
daripada idea dengan maklumat
pelbagai bahan betul -Mengaplikasikan
untuk memberi
respons dengan KP:
betul. -Verbal-linguistik

BCB:
-Bacaan intensif

3.3Membina 3.3.3 Membina dan
dan menulis menulis jawapan
perkataan, pemahaman
frasa dan berdasarkan soalan
ayat dengan yang bertumpu dan
betul. bercapah dengan
betul.

4.2 4.2.2 Mengujarkan
Mengujarkan idea yang tepat
bahasa yang menggunakan
indah dan bahasa yang indah
menggunaka dan ayat yang

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

n bahasa gramatis serta
badan secara bahasa badan yang
kreatif sesuai semasa
semasa bercerita secara didik
bercerita hibur.
secara didik
hibur

5.1 Memahami 5.1.5 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunaka adjektif dan kata
n golongan penguat dengan
kata dengan betul mengikut
betul konteks.
mengikut
konteks.

1.4Bertutur, 1.4.2 Berbual tentang HP PKJR: EMK
berbual dan Pendidikan Alam
15 menyatakan sesuatu perkara 2.4 Aliran Lalu Sekitar
7 – 11 APRIL permintaan
tentang menggunakan kata lintas Nilai Murni:
TEMA sesuatu -Kerjasama
Keselamatan perkara gelaran yang sesuai -Kebersihan Fizikal
daripada -Kasih sayang
pelbagai dalam situasi tidak 2.4.3

formal secara Menerangkan

bertatasusila. waktu atau masa

boleh

mempengaruhi

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

sumber kesesakan trafik STRATEGI PdP
dalam situasi dan keselamatan KB:
formal dan pengguna jalan -
tidak formal raya. Menghubungkaitkan
secara -Membuat
bertatasusila. gambaran mental
-Menjanakan idea
2.4 Membaca 2.4.3 Membaca dan
dan memahami memahami KP:
maklumat yang maklumat yang -Verbal-linguistik
tersurat dan tersurat dan tersirat
tersirat dengan tepat BCB:
daripada daripada pelbagai -Bacaan Intensif
pelbagai bahan bahan untuk
untuk memberi membuat penilaian Konstruktivisme:
respons dengan dengan betul. -Menyampaikan idea
betul. baharu

3.3 Membina 3.3.4 Membina Kontekstual:
-Mengaplikasikan
dan menulis kerangka untuk

perkataan, frasa menulis pelbagai

dan ayat jenis karangan

dengan betul. dengan betul.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

4.2 4.2.2 Mengujarkan
Mengujarkan idea yang tepat
bahasa yang menggunakan
indah dan bahasa yang
menggunaka indah dan ayat
n bahasa yang gramatis
badan secara serta bahasa
kreatif badan yang
semasa sesuai semasa
bercerita bercerita secara
secara didik didik hibur
hibur

5.1 Memahami 5.1.6 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunaka hubung pancangan
n golongan keterangan dengan
kata dengan betul mengikut
betul konteks.
mengikut .
konteks.

1.4.3 Berbual 1.4.3 Berbual tentang HP PKJR: EMK

16 tentang sesuatu sesuatu perkara 3.1 Mengetahui Patriotisme

perkara menggunakan kata ganti tentang peraturan Peraturan Sosiobudaya

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

14 – 18 APRIL menggunakan kata nama diri orang dan kata dan undang-

TEMA ganti nama diri ganti nama diri tanya undang jalan raya
Keselamatan
orang dan kata dengan betul dalam serta STRATEGI PdP
KB:
ganti nama diri situasi formal dan tidak menggunakannya. -mensintesis
-mengenal pasti
tanya dengan formal secara -menganalisis

betul dalam situasi bertatasusila. PM:
-main peranan
formal dan tidak 3.1.4 Menjelaskan -bacaan

formal secara peraturan dan Kontekstual:
-memindahkan
bertatasusila. undang-undang jalan
Konstruktivisme
raya di persekitaran -mengaplikasikan

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan memamhaemreika.

memahami maklumatmaklumat yang tersurat dan

yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada

tersirat daripada pelbagai bahan untuk membuat

pelbagai bahan untukpenilaian dengan betul.

memberi respons

dengan betul.

3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka
menulis untuk menulis pelbagai
perkataan, frasa jenis karangan dengan
dan ayat dengan betul.
betul.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan
bahasa yang indah dialog dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa
dengan kreatif badan yang sesuai
melalui lakonan melalui lakonan secara

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

secara didik hibur. didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.6 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan hubung pancangan
golongan kata keterangan dengan betul
dengan betul mengikut konteks.
mengikut
konteks.

17 1.4 Bertutur, 1.4.3 Berbual tentang HP PKJR: EMK
berbual dan sesuatu perkara 3.1 Mengetahui Peraturan Sosiobudaya
21 – 25 APRIL menyatakan menggunakan kata ganti
permintaan nama diri orang dan kata tentang peraturan Keusahawanan
TEMA tentang sesuatu ganti nama diri tanya dan undang-
Keselamatan perkara daripada dengan betul dalam undang jalan raya Nilai Murni:
pelbagai sumber situasi formal dan tidak serta -semangat
dalam situasi formal secara menggunakannya. bermasyarakat
formal dan tidak bertatasusila.
formal secara . 3.1.4 Menjelaskan STRATEGI PdP
bertatasusila. peraturan dan KB:
2.4.3 Membaca dan undang-undang jalan -mengitlak
2.4 Membaca dan memahami maklumat raya di persekitaran -mengenal pasti
memahami yang tersurat dan mereka -menganalisis
maklumat yang tersirat dengan tepat -menjanakan idea
tersurat dan daripada pelbagai bahan -mengecam
tersirat daripada untuk membuat

pelbagai bahan penilaian dengan betul. SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4
untuk memberi
respons dengan KP:
betul. -verbal-linguistik

3.3 Membina dan 3.3.4 Membina kerangka BCB:
menulis untuk menulis pelbagai -bacaan intensif
perkataan, frasa jenis karangan dengan
dan ayat dengan betul. Konstruktivisme:
betul. -mengembangkan idea

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan
bahasa yang indah dialog dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa
dengan kreatif badan yang sesuai
melalui lakonan melalui lakonan secara
secara didik hibur. didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.6 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan hubung pancangan
golongan kata keterangan dengan betul
dengan betul mengikut konteks.
mengikut
konteks.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

18 1.4 Bertutur, 1.4.4 Menyatakan HP PKJR: EMK
berbual dan permintaan tentang 4.1 Sokongan Peraturan Sosiobudaya
28 APRIL – 2 MEI menyatakan sesuatu perkara dengan
permintaan menggunakan kata dan daripada orang Kreativiti dan Inovasi
TEMA tentang sesuatu bahasa badan yang dewasa
Keselamatan perkara daripada sesuai dalam situasi STRATEGI PdP
pelbagai sumber tidak formal secara 4.1.1 Menerangkan KB:
dalam situasi bertatasusila bahawa berjalan di -mensintesis
formal dan tidak jalan raya atau -menganalisis
formal secara 2.5.1Membaca dan berdekatan jalan -menjanakan idea
bertatasusila. memahami raya adalah lebih -menaakul
maklumat yang selamat apabila -mengumpul dan -
2.5Membaca, tersurat dan bersama-sama orang mengelas
memahami dan tersirat daripada dewasa. -mengecam
menaakul untuk bahan prosa
memindahkan dengan betul PAK:
maklumat yang -mengakses
terdapat dalam 3.5.2Mencatat
pelbagai bahan maklumat yang betul KMD:
dengan betul. mengikut urutan untuk -meramal
membuat carta daripada
3.5 Mencatat pelbagai sumber Konstruktivisme:
maklumat yang -mengembangkan idea
betul tentang
sesuatu perkara BCB:
daripada pelbagai -bacaan intensif
sumber.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan
bahasa yang indah dialog dengan sebutan

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa
dengan kreatif badan yang sesuai
melalui lakonan melalui lakonan secara
secara didik hibur. didik hibur.

19 5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan HP PKJR: EMK
dan menggunakan menggunakan 4.4 Melintas dengan Keusahawanan
5 - 9 MEI golongan kata kata ganti nama selamat
dengan betul tunjuk dengan Pendidikan Alam Sekitar
TEMA mengikut konteks betul mengikut 4.4.2 Mengenal pasti
Keselamatan konteks tempat yang paling Ilmu:
1.4 Bertutur, selamat untuk Pertanian
berbual dan 1.4.4 Menyatakan melintas jalan
menyatakan permintaan tentang contohnya: STRATEGI PdP
permintaan sesuatu perkara dengan -tempat melintas KB:
tentang sesuatu menggunakan kata dan yang ditentukan -menjanakan idea
perkara daripada bahasa badan yang seperti jejantas, -menyusun urutan
pelbagai sumber sesuai dalam situasi lintasan pejalan kaki
dalam situasi tidak formal secara dan lintasan pejalan Konstruktivisme:
formal dan tidak bertatasusila kaki berisyarat. -menghubungkaitkan
formal secara -tempat melintas
bertatasusila. 2.5.1Membaca dan atau persimpangan BCB:
. memahami yang diselia oleh
2.5Membaca, maklumat yang
memahami dan tersurat dan
menaakul untuk tersirat daripada
memindahkan bahan prosa
maklumat yang
terdapat dalam

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

pelbagai bahan dengan betul peronda lintasan -bacaan intensif
dengan betul. sekolah.
3.5.2Mencatat -melintas jauh dari Kontekstual:
3.5Mencatat maklumat yang betul simpang jalan. -memindahkan
maklumat yang mengikut urutan untuk
betul tentang membuat carta daripada
sesuatu perkara pelbagai sumber
daripada
pelbagai
sumber.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan
bahasa yang indah dialog dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa
dengan kreatif badan yang sesuai
melalui lakonan melalui lakonan secara
secara didik hibur. didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.7 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
golongan kata bantu, kata perintah dan
dengan betul kata pemeri dengan
mengikut konteks betul mengikut konteks.
.

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
12 – 16 MEI

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

21 1.4 Bertutur, 1.4.4 Menyatakan HP PKJR: EMK
berbual dan permintaan tentang 4.4 Melintas dengan Pendidikan Alam Sekitra
19 -23 MEI menyatakan sesuatu perkara dengan selamat
permintaan menggunakan kata dan STRATEGI PdP
TEMA tentang sesuatu bahasa badan yang 4.4.4 Mengetahui KB:
Perpaduan perkara daripada sesuai dalam situasi lima langkah untuk -merumus
pelbagai sumber tidak formal secara melintas jalan -menaakul
dalam situasi bertatasusila dengan selamat. -menjanakan idea
formal dan tidak -mengecam
formal secara
bertatasusila. BCB:
-perbincangan
2.5Membaca, 2.5.1Membaca dan -bacaan intensif
memahami dan memahami -menulis perenggan
menaakul untuk maklumat yang -bacaan luncuran
memindahkan tersurat dan
maklumat yang tersirat daripada
terdapat dalam bahan prosa
pelbagai bahan dengan betul
dengan betul.

3.5Mencatat 3.5.2Mencatat
maklumat yang maklumat yang betul
betul tentang mengikut urutan untuk
sesuatu perkara membuat carta daripada
daripada pelbagai sumber
pelbagai
sumber.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan
bahasa yang indah dialog dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang betul
bahasa badan dan jelas, dan bahasa
dengan kreatif badan yang sesuai
melalui lakonan melalui lakonan secara
secara didik hibur. didik hibur.

5.1 Memahami 5.1.7 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
golongan kata bantu, kata perintah dan
dengan betul kata pemeri dengan
mengikut konteks betul mengikut konteks.

22 & 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24 MEI – 8 JUN

24 1.6 Berbicara 1.6.1 Berbicara untuk HP PKJR: EMK
untuk mendapatkan maklumat 5.1 Berbasikal Sains dan Teknologi
9 – 13 JUN menyampaikan yang tersirat dengan dengan selamat
maklumat tentang tepat tentang sesuatu Keusahawanan
TEMA sesuatu perkara perkara secara 5.1.4 Menyatakan
Perpaduan daripada pelbagai bertatasusila. peraturan dan STRATEGI PdP
sumber dengan undang-undang KB:
tepat secara ketika berbasikal. -menghubungkaitkan
bertatasusila. -menilai

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

2.4 Membaca dan 2.5.2Membaca, -menjanakan idea
memahami memahami dan -mengumpul dan
maklumat yang menaakul mengelas
tersurat dan maklumat yang
tersirat tersurat dan tersirat KP:
daripada daripada bahan -interpersonal
pelbagai bahan prosa dengan betul. -verbal-linguistik
untuk memberi
respons dengan Konstruktivisme:
betul. -menghubungkaitkan

3.9 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan BCB:
tentang pelbagai tentang bahan bukan -perbincangan
bahan sastera dan sastera yang didengar, -bacaan intensif
bukan sastera ditonton atau dibaca
yang didengar, dengan jelas dan
ditonton atau menggunakan bahasa
dibaca dengan yang gramatis.
betul.

4.3Mengujarkan 4.3.2Mengujarkan dialog
bahasa yang yang dihasilkan
indah dan daripada bahan
menggunakan rangsangan untuk
bahasa badan menyampaikan nilai
dengan kreatif dan pengajaran
melalui lakonan dengan bahasa
secara didik badan yang sesuai
hibur. melalui lakonan
secara didik hibur.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

5.2 Memahami 5.2.1 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan imbuhan
pembentukan kata akhiran –an, -kan, –i,
yang sesuai dalam imbuhan apitan pada
pelbagai situasi kata kerja, kata nama
dengan betul. dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

25 1.6 Berbicara 1.6.1 Berbicara untuk HP PKJR: EMK
untuk mendapatkan maklumat 5.1 Berbasikal Keusahawanan
16 -20 JUN menyampaikan yang tersirat dengan dengan selamat
maklumat tentang tepat tentang sesuatu Pendidikan Alam Sekitar
TEMA sesuatu perkara perkara secara 5.1.5 Menunjukkan
Perpaduan daripada pelbagai bertatasusila. cara menunggang Kreativiti dan Inovasi
sumber dengan . basikal yang selamat.
tepat secara STRATEGI PdP
bertatasusila. 2.5.2Membaca, KB:
memahami dan -mengitlak
2.5 Membaca, menaakul -menghubungkaitkan
memahami dan maklumat yang -mensintesis
menaakul untuk tersurat dan tersirat -menganalisis
memindahkan daripada bahan
maklumat yang prosa dengan betul. BCB:
terdapat dalam Bacaan intensif
pelbagai bahan -bacaan mentalis
dengan betul.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

3.9 Menulis ulasan 3.9.1Menulis ulasan KP:
tentang tentang bahan -interpersonal
pelbagai bahan bukan sastera yang
sastera dan didengar, ditonton Kontekstual:
bukan sastera atau dibaca dengan -menghubungkaitkan
yang didengar, jelas dan -mengaplikasikan
ditonton atau menggunakan
dibaca dengan bahasa yang
betul. gramatis.

4.3Mengujarkan 4.3.2Mengujarkan dialog
bahasa yang indah yang dihasilkan
dan menggunakan daripada bahan
bahasa badan rangsangan untuk
dengan kreatif menyampaikan nilai
melalui lakonan dan pengajaran
secara didik hibur. dengan bahasa
badan yang sesuai
melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami 5.2.1 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan imbuhan
pembentukan kata akhiran –an, -kan, –i,
yang sesuai dalam imbuhan apitan pada
pelbagai situasi kata kerja, kata nama
dengan betul. dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

26 1.6 Berbicara 1.6.1 Berbicara untuk HP PKJR: EMK
untuk mendapatkan maklumat 6.1 Tingkah laku yang Keusahawanan
23 – 27 JUN menyampaikan yang tersirat dengan selamat dan
maklumat tentang tepat tentang sesuatu tanggungjawab Pendidikan Alam Sekitar
TEMA sesuatu perkara perkara secara seseorang
Kebudayaan daripada pelbagai bertatasusila. penumpang Kreativiti dan Inovasi
sumber dengan .
Dan tepat secara 6.1.1 Menerangkan STRATEGI PdP
Kesenian bertatasusila. 2.5.2Membaca, kepentingan untuk KB:
memahami dan menjadi penumpang -mengitlak
2.5 Membaca, menaakul yang selamat dan -menghubungkaitkan
memahami dan maklumat yang bertanggungjawab -mensintesis
menaakul untuk tersurat dan tersirat -menganalisis
memindahkan daripada bahan
maklumat yang prosa dengan betul. BCB:
terdapat dalam Bacaan intensif
pelbagai bahan -bacaan mentalis
dengan betul.

3.9 Menulis ulasan 3.9.1Menulis ulasan KP:
tentang tentang bahan bukan -interpersonal
pelbagai bahan sastera yang didengar,
sastera dan ditonton atau dibaca Kontekstual:
bukan sastera dengan jelas dan -menghubungkaitkan
yang didengar, menggunakan bahasa -mengaplikasikan
ditonton atau yang gramatis.
dibaca dengan
betul.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

4.3Mengujarkan 4.3.2Mengujarkan dialog
bahasa yang indah yang dihasilkan
dan menggunakan daripada bahan
bahasa badan rangsangan untuk
dengan kreatif menyampaikan nilai
melalui lakonan dan pengajaran
secara didik hibur. dengan bahasa
badan yang sesuai
melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami 5.2.1 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan imbuhan
pembentukan kata akhiran –an, -kan, –i,
yang sesuai dalam imbuhan apitan pada
pelbagai situasi kata kerja, kata nama
dengan betul. dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman
dengan betul dalam
pelbagai situasi.

27 1.6 Berbicara 1.6.2 Menyampaikan HP PKJR: EMK
untuk maklumat tentang 6.1 Tingkah laku yang Nilai Murni:
30 JUN – 4 JULAI menyampaikan sesuatu perkara selamat dan -kerjasama
maklumat tentang daripada media cetak tanggungjawab -kasih sayang
TEMA sesuatu perkara dalam bentuk seseorang -hormat-menghormati
Kebudayaan daripada pelbagai pengumuman dengan penumpang
sumber dengan menggunakan ayat yang

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

dan tepat secara gramatis secara 6.1.2 Menjelaskan STRATEGI PdP
Kesenian bertatasusila. bertatasusila cara penumpang KB:
boleh menyumbang -menjanakan idea
2.5 Membaca, 2.5.3 Membaca, kepada keselamatan -mensintesis
memahami dan memahami dan orang lain. -mengecam
menaakul untuk menaakul bahan prosa
memindahkan untuk memindahkan KP:
maklumat yang maklumat kepada -verbal-linguistik
terdapat dalam bentuk puisi dengan
pelbagai bahan betul. 1Membaca dan Kontekstual:
dengan betul. memahami -mengalami
maklumat yang tersurat -mengaplikasikan
dan tersirat
daripada bahan prosa Konstruktivisme:
dengan betul -pengembangan idea

3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk BCB:
menyampaikan menyampaikan -bacaan imbasan
maklumat tentang maklumat yang betul
sesuatu perkara dengan menggunakan
dengan idea utama dan idea
menggunakan sampingan serta
bahasa yang menegaskan kesantunan
santun. berbahasa.

4.3Mengujarkan 4.3.2Mengujarkan dialog
bahasa yang indah yang dihasilkan
dan menggunakan daripada bahan
bahasa badan rangsangan untuk

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

dengan kreatif menyampaikan nilai
melalui lakonan dan pengajaran
secara didik hibur. dengan bahasa
badan yang sesuai
melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami 5.2.2 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata ganda separa dengan
yang sesuai dalam betul dalam pelbagai
pelbagai situasi situasi.
dengan betul.

28 1.6 Berbicara 1.6.2 Menyampaikan HP PKJR: EMK
untuk maklumat tentang 6.2 Penggunaan alat Patriotisme
7 – 11 JULAI menyampaikan sesuatu perkara penahan
maklumat tentang daripada media cetak Nilai Murni:
TEMA sesuatu perkara dalam bentuk 6.2.2 Menerangkan -hemah tinggi
Kesenian daripada pelbagai pengumuman dengan dan membincangkan
sumber dengan menggunakan ayat yang pelbagai jenis alat STRATEGI PdP
dan tepat secara gramatis secara penahan untuk KB:
Kebudayaan bertatasusila. bertatasusila penumpang -menjanakan idea
berlainan usia dan -mensintesis
2.5Membaca, 2.5.3 Membaca, menerangkan -membuat urutan
memahami dan emahami dan kesesuaian setiap -menganalisis
menaakul untuk menaakul bahan satunya.
memindahkan prosa untuk KP:
maklumat yang memindahkan -interpersonal
terdapat dalam maklumat kepada

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

pelbagai bahan bentuk puisi dengan -verbal-linguistik
dengan betul. betul.
Konstektual:
3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk -memindahkan
menyampaikan menyampaikan maklumat
maklumat tentang maklumat yang
sesuatu perkara betul dengan BCB:
dengan menggunakan idea -mencatat nota
menggunakan utama dan idea
bahasa yang sampingan serta
santun. menegaskan
kesantunan
berbahasa.

4.3Mengujarkan 4.3.1Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dengan sebutan
dan menggunakan dan intonasi yang
bahasa badan betul dan jelas, dan
dengan kreatif bahasa badan yang
melalui lakonan sesuai melalui
secara didik hibur. lakonan secara didik
hibur.

5.2 Memahami 5.2.2 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata ganda separa dengan
yang sesuai dalam betul dalam pelbagai
pelbagai situasi situasi.
dengan betul.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

29 1.6 Berbicara 1.6.2 Menyampaikan HP PKJR: STRATEGI PdP
untuk maklumat tentang 6.2 Penggunaan alat KB:
14 – 18 JULAI menyampaikan sesuatu perkara penahan -menjanakan idea
maklumat tentang daripada media cetak -mensintesis
TEMA sesuatu perkara dalam bentuk 6.2.4 -membuat urutan
Kesenian daripada pelbagai pengumuman dengan Membincangkan -menganalisis
sumber dengan menggunakan ayat yang tanggungjawab
dan tepat secara gramatis secara penumpang supaya KP:
Kebudayaan bertatasusila. bertatasusila memakai tali -interpersonal
pinggang keledar -verbal-linguistik
2.5Membaca, 2.5.3 Membaca, dengan betulnya.
memahami dan memahami dan Konstektual:
menaakul untuk menaakul bahan -memindahkan
memindahkan prosa untuk maklumat
maklumat yang memindahkan
terdapat dalam maklumat kepada BCB:
pelbagai bahan bentuk puisi dengan -mencatat nota
dengan betul. betul.

3.6Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk
menyampaikan menyampaikan
maklumat tentang maklumat yang
sesuatu perkara betul dengan
dengan menggunakan idea
menggunakan utama dan idea
bahasa yang sampingan serta
santun. menegaskan
kesantunan
berbahasa

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

4.4 Melafazkan 4.3.1Mengujarkan dialog
dan memahami dengan sebutan
puisi dengan dan intonasi yang
intonasi yang betul betul dan jelas, dan
menggunakan bahasa badan yang
bahasa yang indah sesuai melalui
secara didik hibur. lakonan secara didik
. hibur.

5.2 Memahami 5.2.2 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata ganda separa dengan
yang sesuai dalam betul dalam pelbagai
pelbagai situasi situasi.
dengan betul.

30 1.7 Berbincang 1.7.2 Berbincang dan HP PKJR: EMK
dan mengemukakan 6.2 Penggunaan alat Pendidikan Alam Sekitar
21 – 25 JULAI mengemukakan pendapat tentang
pendapat tentang sesuatu perkara penahan Patriotisme
TEMA sesuatu perkara daripada pelbagai
Patriotisme daripada pelbagai sumber dengan 6.2.5 STRATEGI PdP
sumber secara menggunakan ayat yang Membandingkan KB:
bertatasusila. gramatis secara situasi sama ada -menjanakan idea
bertatasusila. alatan penahan -mengecam
2.5Membaca, digunakan atau -menganalisis
memahami dan 2.5.3 Membaca, tidak serta
menaakul untuk memahami dan membuat KP:
memindahkan menaakul bahan kesimpulan -verbal-linguistik
prosa untuk tentang alat

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

maklumat yang memindahkan penahan dan BCB:
terdapat dalam maklumat kepada keselamatan. -bacaan intensif
pelbagai bahan bentuk puisi dengan -bacaan imbasan
dengan betul. betul.
Kontekstual:
3.6Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk -mengaplikasikan
menyampaikan menyampaikan
maklumat tentang maklumat berbentuk
sesuatu perkara surat, laporan dan cerita
dengan dengan jelas serta
menggunakan menggunakan bahasa
bahasa yang yang santun.
santun.

4.4 Melafazkan 4.4.1 Mendeklamasi
dan memahami sajak dengan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul intonasi yang betul
menggunakan dan jelas secara
bahasa yang indah didik hibur serta
secara didik hibur. memahami maksud
. sajak tersebut

5.2 Memahami 5.2.3 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata majmuk bentuk yang
yang sesuai dalam telah mantap dengan
pelbagai situasi betul dalam pelbagai
dengan betul.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

situasi.

31 1.7 Berbincang 1.7.2 Berbincang dan HP PKJR: EMK
dan mengemukakan 6.2 Penggunaan alat Ilmu:
28 JULAI – 1 mengemukakan pendapat tentang -ekonomi
OGOS pendapat tentang sesuatu perkara penahan
sesuatu perkara daripada pelbagai Keusahawanan
TEMA daripada pelbagai sumber dengan 6.2.6 Menerangkan
Patriotisme sumber secara menggunakan ayat yang akibat kepada Nilai Murni
bertatasusila. gramatis secara penumpang di -kerajinan
bertatasusila. dalam
kenderaan STRATEGI PdP
2.6 Membaca 2.6.1 Membaca dan apabila KB:
pelbagai bahan memahami kenderaan -membandingkan dan
sastera dan pelbagai bahan tersebut membezakan
bukan sastera sastera yang membelok -menyusun urutan
yang sesuai bagi sesuai untuk dengan tajam -menjanakan idea
memupuk minat meningkatkan daya atau melanggar -mengecam
membaca. berfikir secara objek.
kreatif. Kontekstual:
3.6Menulis untuk -menghubungkaitkan
menyampaikan . -mengecam
maklumat tentang 3.6.2 Menulis untuk
sesuatu perkara menyampaikan BCB:
dengan maklumat berbentuk -bacaan imbasan
menggunakan surat, laporan dan cerita -membaca nota
bahasa yang dengan jelas serta -membuat rujukan
santun. menggunakan bahasa
yang santun.

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

4.4 Melafazkan 4.4.1 Mendeklamasi
dan memahami sajak dengan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul intonasi yang betul
menggunakan dan jelas secara
bahasa yang indah didik hibur serta
secara didik hibur. memahami maksud
. sajak tersebut

5.2 Memahami 5.2.3 Memahami dan
dan menggunakan kata
menggunakan majmuk bentuk yang
pembentukan telah mantap dengan
kata yang sesuai betul dalam pelbagai
dalam pelbagai situasi.
situasi dengan
betul.

1.7 Berbincang 1.7.2 Berbincang dan HP PKJR: EMK
dan mengemukakan
32 mengemukakan pendapat tentang 6.3 Penggunaan topi Ilmu:
pendapat tentang sesuatu perkara
4 – 8 OGOS sesuatu perkara daripada pelbagai keledar -ekonomi
TEMA daripada pelbagai sumber dengan
sumber secara menggunakan ayat yang 6.3.1 Keusahawanan
Patriotisme bertatasusila. gramatis secara Membincangkan Nilai Murni
bertatasusila. kepentingan -kerajinan
pemakaian topi
keledar dengan betul STRATEGI PdP
untuk melindungi

2.6 Membaca 2.6.1 Membaca dan pembonceng, SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4
pelbagai bahan memahami
sastera dan pelbagai bahan KB:
bukan sastera sastera yang -membandingkan dan
yang sesuai bagi sesuai untuk membezakan
memupuk minat meningkatkan daya -menyusun urutan
membaca. berfikir secara -menjanakan idea
kreatif. -mengecam

3.6Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk Kontekstual:
menyampaikan menyampaikan -menghubungkaitkan
maklumat tentang maklumat berbentuk -mengecam
sesuatu perkara surat, laporan dan cerita
dengan dengan jelas serta BCB:
menggunakan menggunakan bahasa -bacaan imbasan
bahasa yang yang santun. -membaca nota
santun. -membuat rujukan

4.4 Melafazkan 4.4.1 Mendeklamasi
dan memahami sajak dengan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul intonasi yang betul
menggunakan dan jelas secara
bahasa yang indah didik hibur serta
secara didik hibur. memahami maksud
. sajak tersebut

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

5.2 Memahami 5.2.3 Memahami dan
dan menggunakan menggunakan kata
pembentukan kata majmuk bentuk yang
yang sesuai dalam telah mantap dengan
pelbagai situasi betul dalam pelbagai
dengan betul. situasi.

33 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2
9 – 17 OGOS

34 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang HP PKJR: EMK
menceritakan sesuatu perkara dengan 6.3 Penggunaan topi Keusahawanan
18 – 22 OGOS sesuatu perkara tepat, sebutan yang jelas keledar
semula dengan dan intonasi yang betul Teknologi Maklumat
TEMA tepat menggunakan ayat yang 6.3.2 Menerangkan dan Komputer
Patriotisme menggunakan mengandungi wacana. cara pemakaian topi
sebutan yang jelas keledar yang betul. Nilai Murni
dan intonasi yang -kerajinan
betul. -kasih sayang

2.6Membaca 2.6.1 Membaca dan STRATEGI PdP
pelbagai bahan memahami pelbagai KB:
sastera dan bahan sastera yang -menjanakan idea
bukan sastera sesuai untuk -mengecam
yang sesuai bagi meningkatkan daya -menaakul
memupuk minat berfikir secara -menganalisis
membaca. kreatif. -menghubungkaitkan

SKTJJ5 RPT BM TAHUN 4

3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan KP:
penulisan kreatif rangka pendahuluan, isi -verbal-linguistik
dalam pelbagai dan penutup dalam
genre dengan penulisan kreatif dengan PM:
betul. betul. -bacaan

4.4 Melafazkan 4.4.1 Mendeklamasi KMD:
dan memahami sajak dengan sebutan -menggunakan
puisi dengan dan intonasi yang betul imaginasi dan kreativiti
intonasi yang betul dan jelas secara didik
menggunakan hibur serta memahami Konstruktivisme:
bahasa yang indah maksud sajak tersebut. -mengembangkan idea
secara didik hibur. -menghubungkaitkan
.

5.3 Memahami 5.3.1 Memahami dan
dan membina membina ayat tunggal
ayat yang betul dengan peluasan subjek
dalam pelbagai dan predikat yang betul
situasi. dalam pelbagai situasi.

35 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang HP PKJR: EMK
menceritakan sesuatu perkara dengan 6.3 Penggunaan topi Nilai Murni
25- 29 OGOS sesuatu perkara tepat, sebutan yang jelas keledar -berdikari
semula dengan dan intonasi yang betul
TEMA tepat menggunakan ayat yang 6.3.3 Kepentingan STRATEGI PdP
Pertanian menggunakan mengandungi wacana. memakai topi KB:
sebutan yang jelas keledar yang sesuai. -menjanakan idea
dan dan intonasi yang -mengecam
Penternakan betul.


Click to View FlipBook Version