The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lornadola, 2019-04-21 09:21:52

RPT BM TAHUN 2 SKTJJ5 2019

2019 RPT BM SK T2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

MINGGU/ TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memaha
respons menyebut dengan betul dan tepat;
1-3 JANUARI 2019
(i) frasa
2 (ii) ayat tunggal

6-10 JANUARI 2019 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang
memahami dan intonasi yang sesuai;
TEMA:1- (i) perkataan
KEKELUARGAAN (ii) ayat

Tajuk: 1- Hari Minggu 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;
dengan Keluarga (i) perkataan
(ii) ayat

5.1Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti
menggunakan golongan kata menggunakan golongan kata mengikut kon
mengikut konteks
(i) kata nama am

PKJR : PKJR : PKJR HP :
Pengangkutan darat 1.1 Kenderaan persendirian, 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri keselamatan
kenderaan awam, kenderaan terdapat pada komponen kenderaan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

TEMA:1- 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang be
KEKELUARGAAN memahami intonasi yang sesuai;

Tajuk: 2- Cerita (iii) perenggan
Keluarga (iv) petikan

3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;
(iii) perenggan

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah;
bahasa dalam bahan sastera
(i) simpulan bahasa

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti
menggunakan golongan kata menggunakan golongan kata mengikut kon
mengikut konteks
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama

PKJR: PKJR : PKJR HP:
2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan raya y
Persekitaran Jalan Raya 2.2 Prasarana jalan boleh meningkatkan keselamatan pejalan k
dan penunggang basikal
raya

4 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memaha
20-24 JANUARI 2019 respons menyebut dengan betul dan tepat;

(iii) ayat majmuk

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

KEKELUARGAAN 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah;
Tajuk: 3- Keluarga bahasa dalam bahan sastera
Berhemah (ii) bandingan semacam

*21 Januari 2019- 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti
Cuti Hari Thaipusam* menggunakan golongan kata menggunakan golongan kata mengikut kon
mengikut konteks
(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

PKJR: PKJR : PKJR HP:
2.2.2 Menerangkan fungsi bahagian jalan
Persekitaran Jalan Raya 2.2 Prasarana jalan meningkatkan keselamatan pejalan kak
penunggang basikal
raya

PKJR: PKJR HP:
2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi
isyarat

6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan mem
3-7 FEBRUARI 2019 respons respons terhadap;

(i) soalan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

*5-6 Februari 2019 -Cuti 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog
Tahun Baharu Cina*
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah;

bahasa dalam bahan sastera (iii) perumpamaan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks
mengikut konteks
(i) kata kerja aktif transitif

PKJR: PKJR: PKJR HP:
2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi
Persekitaran Jalan Raya 2.3 Isyarat keselamatan jalan isyarat

7 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan mem
respons respons terhadap;

10-14 FEBRUARI 2019 (ii) suruhan

8 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan me

menaakul bahan grafik dan bukan pasti;

17-21 FEBRUARI 2019 grafik (i) kosa kata

TEMA: 2- 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
PERPADUAN ayat yang bermakna (iii) ayat

Tajuk: 5- Hidup Berjiran 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti
kesantunan bahasa dalam bahan pantun;
sastera
(i) pembayang dan maksud

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

PKJR: PKJR: PKJR HP
2.3.3 Mengenal pasti tanda isyarat dan fun
Persekitaran Jalan Raya 2.3 Isyarat keselamatan jalan untuk meningkatkan keselamatan pejalan k

9 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan membe
respons respons terhadap;

24-28 FEBRUARI 2019 (iii) pesanan

10 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengen
3-7 MAC 2019
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;

grafik (ii) isi tersurat

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;

TEMA: 2-PERPADUAN ayat yang bermakna (iv) perenggan

Tajuk: 6- Sepakat 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
Membawa Berkat menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks
mengikut konteks
(i) kata kerja aktif transitif
(ii) kata kerja pasif

5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata adjektif mengikut konte

(ii) warna
(iii) ukuran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

TEMA:3- KEBERSIHAN menaakul bahan grafik dan bukan pasti;
DAN KESIHATAN
grafik (iii) isi tersirat

Tajuk: 7- Kebersihan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pema
Bermula dari Rumah ayat yang bermakna dengan berdasarkan soalan;

(i) bertumpu
(ii) bercapah

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-

kesantunan bahasa dalam bahan pantun;

sastera (ii) rima akhir dan jeda

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata adjektif mengikut konte
mengikut konteks
(iv) bentuk

PKJR: PKJR: PKJR:
2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat
Persekitaran Jalan Raya 2.4 Aliran lalu lintas keselamatan jalan yang mengawal aliran la
lintas.

12 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respon
17-21 MAC 2019 respons dengan membuat tafsiran terhadap;

(i) soalan bercapah

13 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengen
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

*Cuti Pertengahan 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
Penggal Pertama- menggunakan golongan kata menggunakan kata adjektif mengikut konte
22 ~ 30 Mac 2019* mengikut konteks
(v) waktu

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks

(i) kata hubung

PKJR: PKJR: PKJR :
2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat
Persekitaran Jalan Raya 2.4 Aliran lalu lintas keselamatan jalan yang mengawal aliran la
lintas.

PKJR PKJR: PKJR:
Peraturan dan 3.1 Mengetahui tentang peraturan 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan undang
undang-undang dan undang-undang jalan raya undang jalan raya di persekitaran mereka.
serta menggunakannya
jalan raya

14 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respon
respons dengan membuat tafsiran terhadap;

31 MAC - 4 APRIL 2019 (ii) pesanan

15 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengen
7-11 APRIL 2019
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;

grafik (v) idea sampingan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

PKJR PKJR: PKJR:
Peraturan dan
undang-undang 3.1 Mengetahui tentang peraturan 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan undang

jalan raya dan undang-undang jalan raya undang jalan raya di persekitaran mereka.

serta menggunakannya

16 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu
14-18 APRIL 2019 maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut kont
tujuan
17
21-25 APRIL 2019 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengen
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;
TEMA: 4- grafik
KEBUDAYAAN KITA 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (vi) idea keseluruhan
Tajuk: 10- Uniknya ayat yang bermakna 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;

Budaya Kita (i) perkataan
(ii) frasa
PKJR
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan y
kesantunan bahasa dalam bahan betul dan intonasi yang sesuai serta
sastera melakukan aksi mengikut lirik;

(i) lagu kanak-kanak

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks
mengikut konteks
(iv) kata tanya

PKJR: PKJR:

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

TEMA: 4- 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menya
KEBUDAYAAN KITA mengapresiasi karya sastera dan nilai daripada bahan sastera dan bahan bu
bukan sastera sastera;
Tajuk: 11-Kesenian
Dihargai (i) lagu kanak-kanak

* Cuti Hari Pekerja- 1 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
Mei 2019*
ayat yang bermakna (iii) ayat

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks
mengikut konteks
(i) kata kerja aktif transitif

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks

(v) kata perintah

PKJR: PKJR: PKJR:
Tingkah Laku Pejalan 4.1 Sokongan daripada orang 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jala
dewasa atau berdekatan jalan raya adalah lebih sel
Kaki apabila bersama-sama orang dewasa

19 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memaham
5-9 MEI 2018 respons menyebut dengan betul dan tepat;

20 (i)frasa
(ii)ayat tunggal
(iii)ayat majmuk

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG
(i) separa terkawal

* 6 Mei 2019-Cuti Awal 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
Ramadan* menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks
mengikut konteks
(v) kata perintah
(vi) kata seru

PKJR: PKJR: PKJR:
Tingkah Laku Pejalan 4.1 Sokongan daripada orang 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jala
dewasa atau berdekatan jalan raya adalah lebih sel
Kaki apabila bersama-sama orang dewasa

21 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan membe
19-23 MEI 2019 respons respons terhadap;

(i) soalan

22 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
mengapresiasi karya sastera dan menyatakan nilai daripada bahan sastera d
26-30 MEI 2019 bukan sastera bahan bukan sastera;

TEMA: 5- JATI DIRI, 3.3 Menghasilkan penulisan (iii) pantun
PATRIOTISME DAN
KEWARGANEGARAAN 5.2 Memahami dan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
naratif secara;
Tajuk: 13- Bersikap
Mulia (i) separa terkawal

5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG
kesan
kepada pejalan kaki.

PKJR: PKJR:
4.4 Melintas dengan selamat
4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan

bahagian-bahagian persekitaran jalan raya

dapat meningkatkan keselamatan sewaktu

melintas
● lintasan pejalan kaki
● lintasan pejalan kaki berisyarat
● Jejantas

23 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan member
2-6 JUN 2019 respons respons terhadap;

24 2.3 Membaca dan (i) soalan
9-13 JUN 2019 mengapresiasi karya sastera dan (ii) suruhan
bukan sastera
TEMA: 5- JATI DIRI, 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menya
PATRIOTISME DAN 3.3 Menghasilkan penulisan nilai daripada bahan sastera dan bahan bu
KEWARGANEGARAAN sastera;

Tajuk: 14- Hidup (iv) petikan
Berbakti
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penu
daripada aspek;

(i) ejaan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG
(iii) kata berimbuhan awalan

PKJR: PKJR: PKJR:
Tingkah Laku Pejalan 4.4 Melintas dengan selamat
4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan
Kaki 1.1 Mendengar dan memberikan
respons bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
25
16-20 JUN 2019 dapat meningkatkan keselamatan sewaktu

melintas
● lintasan pejalan kaki
● lintasan pejalan kaki berisyarat
● Jejantas

1.1.2 Mendengar, memahami, dan membe

respons terhadap;

(iii)pesanan

26 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan ka
mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan
23-27 JUN 2019 bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai;

TEMA: 5- JATI DIRI, 3.3 Menghasilkan penulisan (i) lagu kanak-kanak
PATRIOTISME DAN
KEWARGANEGARAAN 4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penu
kesantunan bahasa dalam bahan daripada aspek;
Tajuk: 15- Oh, sastera
Malaysiaku! (ii) tanda baca

4.2.3 Mendeklamasikan dan mengenal pa
ciri sajak;

(i)bentuk bebas

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

PKJR PKJR PKJR:
Tingkah laku 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan
penunggang mengenakan peralatan keselamatan berba

basikal

27 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan membe
30 JUN-4 JULAI 2019 respons respons terhadap;

(iv) permintaan

28 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan ka
mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan
7-11 JULAI 2019 bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai;

TEMA: 6- ALAM (ii) cerita
SEKITAR DAN
TEKNOLOGI HIJAU 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penu
daripada aspek;

(iii) penggunaan kata

Tajuk: 16-Alamku 4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal da
Sayang sastera dengan menyerapkan mempersembahkan;
keindahan dan kesantunan
bahasa serta (i) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara
kreatif

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan

penunggang RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
basikal TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG
mengenakan peralatan keselamatan berba

PKJR PKJR PKJR:
Tingkah laku 6.1 Tingkah laku yang selamat 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang boleh
penumpang dan tanggungjawab seseorang menyumbang kepada keselamatan orang la
Penumpang

29 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respon
14-18 JULAI 2019 respons dengan membuat tafsiran terhadap;

(i) soalan bercapah

TEMA: 6- ALAM 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan ka
SEKITAR DAN mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan
TEKNOLOGI HIJAU bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai;

Tajuk: 17- Kebersihan (iii) pantun
Alam Tanggungjawab
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
Bersama
ayat yang bermakna (iv) perenggan

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal da
sastera dengan menyerapkan mempersembahkan;
keindahan dan kesantunan
bahasa serta (ii) sajak
mempersembahkannya secara
kreatif

penumpang RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG
pelbagai jenis alat penahan untuk penumpa
berlainan usia dan menerangkan kesesuaia
setiap satunya.

30 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respon
21-25 JULAI 2019 respons dengan membuat tafsiran terhadap;

(ii) pesanan

31 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan ka
28 JULAI-1 OGOS 2019 mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan
bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai;

(iv) petikan bukan sastera

TEMA: 6- ALAM 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pema
SEKITAR DAN ayat yang bermakna dengan berdasarkan soalan;
TEKNOLOGI HIJAU
(i) bertumpu
Tajuk: 18- Mesrai Alam (ii) bercapah

* Cuti Pertengahan 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
Penggal Kedua-18~
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
26 Ogos 2018*
(iii) ayat tanya dengan kata tanya

PKJR : PKJR : PKJR :
Pengangkutan darat 1.1 Kenderaan persendirian, 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri keselamatan yan
kenderaan awam, kenderaan terdapat pada komponen kenderaan.
berat dan jentera

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

4-8 OGOS 2019 tujuan

33 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengen
11-15 OGOS 2019
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;

grafik (i) kosa kata

TEMA: 7- PERTANIAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat

DAN PENTERNAKAN ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.

Tajuk: 19- Hargailah 4.3 Menghasilkan bahan 4.3.2 Mempersembahkan cerita;
Pokok sastera dengan menyerapkan (i) cerita haiwan
keindahan dan kesantunan
* Cuti Pertengahan bahasa serta
Penggal Kedua mempersembahkannya secara
Kreatif
-9 ~17 Ogos 2019*

*12 Ogos 2018~Cuti 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
Hari Raya Aidildha*
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

(iv) ayat perintah

PKJR PKJR: PKJR:
2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi lamp
Persekitaran Jalan Raya 2.3 Isyarat keselamatan jalan isyarat

PKJR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

menaakul bahan grafik dan bukan pasti;

25-29 OGOS 2019 grafik (ii) isi tersurat

TEMA: 7- PERTANIAN (iii) isi tersirat
DAN PENTERNAKAN
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
Tajuk:20- Ternakan ayat yang bermakna (i) perkataan
yang Berfaedah (ii) frasa
(iii) ayat

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.2 Mempersembahkan cerita;
sastera dengan menyerapkan (ii) cerita jenaka
keindahan dan kesantunan
bahasa serta
mempersembahkannya secara
kreatif

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

(i) ayat dasar
(ii) ayat tunggal

PKJR PKJR : PKJR:
2.4.1 Mengenal pasti arah lalu lintas
Persekitaran Jalan Raya 2.4 Aliran lalu lintas

PKJR:
2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat
keselamatan jalan yang mengawal aliran la

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

menaakul bahan grafik dan bukan pasti;

8-12 SEPTEMBER 2019 grafik (iv) idea utama
(v) idea sampingan
TEMA: 7- PERTANIAN
DAN PENTERNAKAN 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
naratif secara;
Tajuk:21-Rajin dan
Usaha Tangga Kejayaan (i) separa terkawal

* Cuti Awal Muharam~ 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
1 September 2019* menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks
mengikut konteks
(i) kata kerja aktif transitif

* Cuti Keputeraan YDPA 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
~8 September 2019* mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal
(iii)ayat majmuk

PKJR PKJR: PKJR:
Peraturan dan 3.1 Mengetahui tentang peraturan 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan undang
undang-undang dan undang-undang jalan raya undang jalan raya di persekitaran mereka.
serta menggunakannya
jalan raya
PKJR: PKJR:
PKJR: 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan
Tingkah Laku Pejalan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
dapat meningkatkan keselamatan sewaktu
Kaki melintas

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengen

menaakul bahan grafik dan bukan pasti;

grafik (vi) idea keseluruhan

TEMA: 8- INTEGRITI 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat

Tajuk: 22- Anak yang ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.
Baik
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mempersembahkan lagu;
* Cuti Hari Malaysia~ sastera dengan menyerapkan (i) kanak-kanak
16 September 2019* keindahan dan kesantunan
bahasa serta
mempersembahkannya secara
Kreatif

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan

menggunakan pembentukan kata menggunakan kata majmuk mengikut konte

mengikut konteks

PKJR PKJR PKJR:
Tingkah laku 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan
penunggang mengenakan peralatan keselamatan berba

basikal

39 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu
maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut kont
22-26 SEPTEMBER tujuan
2019

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mempersembahkan lagu;
sastera dengan menyerapkan (ii) rakyat
keindahan dan kesantunan
bahasa serta
mempersembahkannya secara
kreatif

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan

menggunakan pembentukan kata menggunakan kata ganda mengikut kontek

mengikut konteks

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan

mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat penyata

PKJR PKJR PKJR:
Tingkah laku 6.1 Tingkah laku yang selamat 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang boleh
penumpang dan tanggungjawab seseorang menyumbang kepada keselamatan orang la
Penumpang

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG

40 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat

29 SEPTEMBER- menyampaikan maklumat dan tersurat dan tersirat dengan menggunakan
3 OKTOBER 2019
idea bagi pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif.
TEMA: 8- INTEGRITI
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan ka
Tajuk: 24- Berbuat Baik mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan
Selalu bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai;
(iv) petikan bukan sastera

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penu
daripada aspek;

(i) ejaan
(ii) tanda baca
(iii) penggunaan kata

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan

menggunakan pembentukan kata menggunakan kata ganda mengikut kontek

mengikut konteks

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan

mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii)ayat penyata

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2 , TAHUN 2019

SK TAMAN JOHOR JAYA 5, PASIR GUDANG
setiap satunya.


Click to View FlipBook Version