The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lornadola, 2019-04-21 09:15:13

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5 2019

2019 RPT BM SK T1

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
TAHUN 2019

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN
M1 KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1.1.2019 MINGGU TRANSISI MURID TAHUN 1

2

M3
3.1.2019

M4 TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Membandingbezakan,
20.1.2019 mengandungi pelbagai bunyi;
Hingga UNIT 1 : 2.1 Asas membaca dan memahami i) vokal Pembelajaran Masteri
Keluargaku Sayang ii) konsonan
24.1.2019 EMK-Nilai Murni, Baik
2.1.1 Membaca dengan sebutan Hati, Rajin, Kasih
yang betul; Sayang, Kerjasama
i) huruf

3.1 Asas menulis

3.1.1 Menulis secara mekanis;
i) huruf

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.4.1 Bercerita dan menuturkan
dan kesantunan bahasa dalam bahasa dialog yang mengandungi gaya

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

sastera. bahasa yang indah;
(i) simpulan bahasa

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan mengenal
menggunakan golongan kata pasti penggunaan golongan kata
mengikut konteks mengikut konteks;
PKJR (i) kata nama am
1.1 Kenderaan
TEMA 1 persendirian, HP PKJR PKJR
kenderaan awam, 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 1
Pengangkutan kenderaan berat persendirian, kenderaan awam,
darat dan jentera.
kenderaan berat dan jentera
yang

diketahui.

M5 TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
28.1.2019 KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Membandingbezakan,
mengandungi pelbagai bunyi;
Hingga UNIT 1 : 2.1 Asas membaca dan memahami i) vokal Pembelajaran Masteri
31.1.2019 Keluargaku Sayang ii) konsonan
3.1 Asas menulis EMK-Nilai Murni, Baik
2.1.1 Membaca dengan sebutan Hati, Rajin, Kasih
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan yang betul; Sayang, Kerjasama
dan kesantunan bahasa dalam bahasa i) vokal
sastera. ii) konsonan

3.1.1 Menulis secara mekanis;
ii) huruf
iii) suku kata

4.4.1 Bercerita dan menuturkan
dialog yang mengandungi gaya

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

5.1 Memahami fungsi dan bahasa yang indah;
menggunakan golongan kata (i) simpulan bahasa
mengikut konteks .
PKJR 5.1.1 Memahami dan mengenal
TEMA 1 1.1 Kenderaan pasti penggunaan golongan kata
Pengangkutan persendirian, mengikut konteks;
darat kenderaan awam, (i) kata nama khas
kenderaan berat
M6 dan jentera HP PKJR PKJR
1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 2
persendirian, kenderaan awam,
kenderaan berat dan jentera

yang

diketahui.

CUTI TAHUN BARU CINA

TEMA 1 : 1.2 Bertutur untuk 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG menyampaikan maklumat dan perkataan, frasa dan ayat yang Mengenal Pasti,
idea bagi pelbagai mengandungi pelbagai bunyi; Membandingbezakan,
UNIT 2 : tujuan iii) diftong Menghubungkaitkan,
Bergembira iv) vokal berganding Menjanakan Idea
Keluarga Dengan

M7 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan KP – Muzik
10.2.2019 3.1 Asas menulis yang betul;
iii) suku kata Pembelajaran Masteri/
Hingga iv) frasa Pembelajaran
14.2.2019 Konstruktivisme –
3.1.1 Menulis secara mekanis; Bercerita
iii) perkataan
iv) frasa EMK-Nilai Murni –

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

4.1 Menghayati keindahan dan 4.4.1 Bercerita dan menuturkan Hormat-Menghormati,
kesantunan bahasa dalam bahan dialog yang mengandungi gaya Bersyukur, Kerjasama,
sastera. bahasa yang indah; Kebersihan Fizikal Dan
(i) simpulan bahasa Mental, Kasih Sayang,
Hemah Tinggi

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal
menggunakan golongan kata pasti dan menggunakan
mengikut konteks golongan kata mengikut konteks;
i) kata nama khas

PKJR 1.1 Kenderaan HP PKJR PKJR
TEMA 1 persendirian, BAM m/s 3
kenderaan awam, 1.1.1 Menamakan kenderaan
Pengangkutan kenderaan berat persendirian, kenderaan awam,
dan jentera kenderaan berat dan jentera
darat yang
diketahui.

TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Menghubungkaitkan
mengandungi pelbagai bunyi; Pembelajaran Masteri
UNIT 3 : 2.1 Asas membaca dan memahami v) digraf
Bercuti Di Kampung vi) konsonan bergabung EMK-Nilai Murni,
3.1 Asas menulis Kerjasama, Menghargai
M8 2.1.1 Membaca dengan sebutan Tradisi, Patriotisme,
17.1.2019 yang betul; Menghargai Sejarah
v) perkataan
Hingga vi) ayat

21.1.2019

3.1.1 Menulis secara mekanis;
iv) frasa
v) ayat

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.4.1 Bercerita dan menuturkan
keindahan dan kesantunan dialog yang mengandungi gaya
bahasa dalam bahan sastera. bahasa yang indah;
(i) simpulan bahasa

PKJR 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan mengenal
menggunakan golongan kata pasti penggunaan golongan kata
TEMA 1 mengikut konteks mengikut konteks;
iii) kata ganti nama
Pengangkutan 1.1 Kenderaan
darat persendirian, HP PKJR PKJR
kenderaan awam, BAM m/s 4
kenderaan berat 1.1.1 Menamakan kenderaan
dan jentera persendirian, kenderaan awam,
kenderaan berat dan jentera
yang
diketahui.

M9 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22.3.2019
Hingga

30.3.2019

M 10 TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami KB-Menjanakan Idea,
MASYARAKAT MUHIBAH respons dan
3.3.2019 Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
Hingga UNIT 4 : i) Soalan Menganalisis,
7.3.2019 Rakan Sekelas Mencirikan

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan KP – Kinestetik
yang betul, intonasi yang sesuai,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan dan memahami; Pembelajaran
ayat yang bermakna i) perkataan dua suku kata dan Kotekstual
tiga suku kata
EMK-Nilai Murni –
3.2.1 Membina dan menulis Hemah Tinggi, Kasih
i) perkataan Sayang, Baik Hati

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun
kesantunan bahasa dalam bahan dengan intonasi yang betul.
sastera. i) pantun dua kerat.

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal
menggunakan golongan kata pasti dan menggunakan
mengikut konteks golongan kata mengikut konteks;
iv) penjodoh bilangan
2.1 Jenis-jenis jalan raya
PKJR HP PKJR PKJR
TEMA 2
Persekitaran Jalan Raya 2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya
merupakan tempat yang merbahaya. BAM m/s 5

M 11 TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami KB- Menegecam,
10.3.2019 MASYARAKAT MUHIBAH respons dan Menghubungkaitkan,
Memberikan respons terhadap ; Menjanakan Idea,
Hingga UNIT 5 : ii) Suruhan Menganalisis
14.3.2019 Tolong-Menolong
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan
yang betul, intonasi yang sesuai, KP- Interpersonal,
dan memahami; Verbal Linguistik
ii) frasa
Pembelajaran

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis Kontekstual
ayat yang bermakna ii) frasa
EMK-Nilai Murni-
4.2 Menghayati keindahan dan  Kerajinan, Tolong-
kesantunan bahasa dalam bahan Menolong, Semangat
sastera. 4.2.1 Melafazkan pantun dengan Bermasyarakat
intonasi yang betul;
5.1 Memahami fungsi dan i) pantun empat kerat
menggunakan golongan kata
mengikut konteks 5.1.2 Memahami dan mengenal pasti
dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks.
i) kata kerja aktif transitif

PKJR 2.1.Jenis-jenis jalan raya HP PKJR PKJR
TEMA 2 JALAN 2.1.2 Mengenal pasti jalan dalam BAM m/s 6
PERSEKITARAN istilah
RAYA
 Lengang

 Sibuk

 Lebar

 sempit

M 12 TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami KB-Menjanakan Idea,
MASYARAKAT MUHIBAH respons dan Menghubungkaitkan,
17.3.2019 Memberikan respons terhadap ; Mengecam, Mencirikan
Hingga UNIT 6 : 2.1 Asas membaca dan memahami iii) Pesanan
Buku Segalanya Pembelajaran
21.3.2019 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 2.1.2 Membaca dengan sebutan Kontekstual
ayat yang bermakna yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami; KP-Kajian Masa Depan,
iii) ayat Konstruktivisme, Verbal
Linguistik
3.2.1 Membina dan menulis
iii) ayat

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

PKJR 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyi dengan sebutan EMK-Nilai Murni-
TEMA 2 kesantunan bahasa dalam bahan dan intonasi yang betul. Hemah Tinggi, Baik
PERSEKITARAN sastera. i) lagu kanak-kanak Hati, Tanggungjawab,
RAYA Semangat
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenalpasti Bermasyarakat,
menggunakan golongan kata dan menggunakan kata kerja Kerjasama
mengikut konteks mengikut konteks ;
i) kata kerja aktif transitif PKJR
2.2 Prasarana jalan raya BAM m/s 7
JALAN HP PKJR
2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan
raya yang boleh meningkatkan
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal.

M13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU
22.3.2019

Hingga
30.3.2019

M14 TEMA 3 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB- Menaakul,
31.3.2019 PENTINGKAN maklumat dan idea bagi pelbagai yang betul dan intonasi secara Menghubungkaitkan,
KEBERSIHAN DAN tujuan bertatasusila. Menjanakan Idea
Hingga KESIHATAN
4.4.2019 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan KP- Interpersonal,
menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk
UNIT 7 : grafik mendapatkan; BCB- Merujuk Kamus
Telitinya Rizal i) kosa kata
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Pembelajaran
ayat yang bermakna 3.2.2 Membina dan menulis Konstruktivisme /
jawapan pemahaman Kontekstual
berdasarkan soalan;
i) bertumpu EMK-Nilai Murni –
Kebersihan Fizikal Dan

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyi dengan sebutan Mental,
kesantunan bahasa dalam bahan dan intonasi yang betul. Prihatin,Rasional,
sastera. i) lagu kanak-kanak Kebersihan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenalpasti
menggunakan golongan kata dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks mengikut konteks ;
ii) kata kerja pasif

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR PKJR
TEMA 2 JALAN BAM m/s 8
PERSEKITARAN 2.3.1 Menyatakan isyarat
RAYA keselamatan jalan yang perlu
dipatuhi untuk mengawal lalu
lintas.

M 15 TEMA 3 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB- Menaakul,
PENTINGKAN maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan Menghubungkaitkan,
7.4.2019 KEBERSIHAN DAN tujuan
Hingga KESIHATAN 2. 2 Membaca, memahami, dan Menjanakan Idea,
menaakul bahan grafik dan bukan Mencirikan, Mengecam
11.4.2019 UNIT 8 : grafik
Menu Sihat 2.2.1 Membaca, memahami, dan KP-Interpersonal
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan menaakul bahan untuk
ayat yang bermakna mendapatkan; Pembelajaran
ii) idea tersurat Konstruktivisme /
4.2 Menghayati keindahan dan Kontekstual
3.2.2 Membina dan menulis
jawapan pemahaman BCB- Bacaan Intensif,
berdasarkan soalan; Mencatat Nota
ii) bercapah
EMK-Nilai Murni-
4.2.2 Menyanyi dengan sebutan Kesederhanaan,
Rasional, Kebersihan

kesantunan bahasa dalam bahan dan intonasi yang betul. RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5
sastera. i) lagu kanak-kanak
Fizikal Dan Mental,
Prihatin, Kasih Sayang

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenalpasti
menggunakan golongan kata dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks mengikut konteks ;
ii) kata kerja pasif

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR PKJR
TEMA 2 JALAN 2.3.2 Menerangkan urutan dan BAM m/s 10
PERSEKITARAN fungsi lampu isyarat
RAYA

TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul,
PENTINGKAN respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
KEBERSIHAN DAN terhadap; Sintesis, Memadankan
KESIHATAN 2. 2 Membaca, memahami, dan i) soalan
menaakul bahan grafik dan bukan KP-Kinestetik
M16 UNIT 9 : grafik 2.2.1 Membaca, memahami, dan
14.4.2019 Kita Cergas menaakul bahan untuk Pembelajaran
HINGGA 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan mendapatkan; Kontekstual
18.4.2019 ayat yang bermakna iii) idea tersirat

4.1 Mengaplikasikan unsur 3.2.2 Membina dan menulis BCB-Bacaan Insentif
keindahan dan kesantunan bahasa jawapan pemahaman
dalam bahan sastera. berdasarkan soalan; EMK-Nilai Murni –
ii) bercapah Kebersihan Fizikal Dan
Mental,Rasional,
4.1.1 Bercerita dan menuturkan Kegigihan, Kerjasama
dialog yang mengandungi gaya
bahasa yang indah;
i) Simpulan bahasa

5.1 Memahami fungsi dan RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5
menggunakan golongan kata
mengikut konteks 5.1.4 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks;
ii) kata perintah

PKJR JALAN 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: PKJR
TEMA 2 BAM m/s 12
2.4.2 Memberi penerangan tentang
PERSEKITARAN isyarat keselamatan jalan yang
RAYA mengawal aliran lalu lintas.

TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul, Membuat
KESELAMATAN respons dan memberikan respons Inferens, Mengecam,
terhadap; Menjanakan Idea
UNIT 10 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi iii) pesanan
Pastikan Selamat karya sastera dan bukan sastera
2.3.1 Membaca dan mengenal KP- Interpersonal,
M17 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan pasti kandungan teks bahan Verbal Linguistik
21.4.2019 ayat yang bermakna sastera dan bukan sastera;
HINGGA i) cerita Pembelajaran
25.4.2019 4.2 Menghayati keindahan dan Kontekstual ,
kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.4 Menulis secara imlak; Konstruktivisme
sastera. i) perkataan
5.1 Memahami fungsi dan EMK-Nilai Murni –
menggunakan golongan kata 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan Berwaspada,
mengikut konteks dan intinasi yang betul Berhati-hati,
ii) lagu rakyat Bertanggungjawab

5.1.4 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks;
iv) kata sendi nama

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

v) kata arah

PKJR HP PKJR: PKJR
3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 14
TEMA 3 3.1 Mengetahui tentang peraturan raya ketika melintas.
PERATURAN dan undang-undang jalan raya
UNDANG-UNDANG DAN serta menggunakanya.

JALAN RAYA

TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Mengecam,
KESELAMATAN respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
terhadap; Menjana Idea,
UNIT 11 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi iii) Pesanan Mencirikan
Kita Selamat Di Sini karya sastera dan bukan sastera
2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
M 18 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan pasti kandungan teks bahan Kontekstual,
28.4.2019 ayat yang bermakna sastera dan bukan sastera; Konstruktivisme,
HINGGA i) cerita Pembelajaran Luar Bilik
2.5.2019 4.2 Menghayati keindahan dan Darjah
kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.4 Menulis secara imlak;
sastera. ii) perkataan Ilmu-Pendidikan
iii) ayat Jasmani Dan Kesihatan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan EMK-Nilai Murni –
dan intinasi yang betul Menjaga Keselamatan
ii) lagu rakyat Diri, Mematuhi

Peraturan, Berwaspada

5.1.4 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks;

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

mengikut konteks ii) kata perintah
iv) kata sendi nama

HP PKJR:

PKJR 4.1 Sokongan daripada orang 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan PKJR
TEMA 4 dewasa di jalan raya atau berdekatan jalan BAM m/s 16
TINGKAH LAKU PEJALAN raya adalah lebih selamat apabila
KAKI bersama-sama orang dewasa.

TEMA 4 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Menjanakan Idea,
KESELAMATAN maklumat dan idea bagi pelbagai yang betul dan intonasi secara Menghubungkaitkan
tujuan. bertatasusila.
UNIT 12 : Pembelajaran
Selamat Di Jalan Raya 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal Kontekstual
karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera; KP- Verbal
M19 3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun Linguistik,Muzik
5.5.2019
HINGGA 3.3.1 Menghasilkan penulisan Ilmu -PKJR
9.5.2019 naratif dan bukan naratif secara;
i) terkawal

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan EMK-Nilai Murni –
kesantunan bahasa dalam bahan dan intinasi yang betul Berhati-Hati, Mematuhi
sastera. i) lagu kanak-kanak Peraturan, Berwaspada

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal
menggunakan golongan kata pasti dan menggunakan kata
mengikut konteks tugas mengikut konteks;
v) kata arah
vi) kata Tanya

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR: PKJR
TEMA 4 4.4.1 Mengenal pasti dan BAM m/s 19
TINGKAH LAKU PEJALAN menerangkan bahagian-bahagian
KAKI persekitaran jalan raya yang dapat
meningkatkan keselamatan sewaktu
melintas.

 Lintasan pejalan kaki

 Lintasan pejalan kaki
berisyarat

 jejantas

TEMA 5 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Mengecam,
tujuan. Menghubungkaitkan,
UNIT 13 : 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Mengenal Pasti
Budaya Kita menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk
grafik mendapatkan; Pembelajaran
M20 i) kosa kata Konstruktivisme /
12.5.2019 3.3 Menghasilkan penulisan Kontekstual
HINGGA
17.5.2019 4.3 Menghasilkan bahan sastera 3.3.2 Mengedit dan memurnikan KP- Interpersonal
dengan menyerapkan keindahan hasil penulisan daripada aspek;
dan kesantunan bahasa serta i) ejaan EMK-Nilai Murni –
mempersembahkan secara kreatif Menghargai Tradisi,
4.3.1 Mencipta secara terkawal Menghargai Budaya,
dan mempersembahkan ; Kesyukuran
i) pantun dua kerat

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

PKJR 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami,mengenal pasti PKJR
pembentukan kata mengikut dan menggunakan kata terbitan BAM m/s 21
TEMA 5 konteks mengikut konteks;
TINGKAHLAKU i) kata berimbuhan awalan
PENUNGGANG BASIKAL 5.1 Berbasikal dengan selamat
HP PKJR :

5.1.1Menamakan komponen
basikal dan fungsinya

TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA respons dan memberikan respons Meghubungkaitkan,
UNIT 14 : terhadap; Menganalisis,
Milik Kita 2. 2 Membaca, memahami, dan i) soalan Menyesuaikan,
menaakul bahan grafik dan bukan Mengkonsepsi,
M 21 grafik 2.2.1 Membaca, memahami, dan Membuat Inferens
19.5.2019 menaakul bahan untuk
HINGGA 3.3 Menghasilkan penulisan mendapatkan; Kecerdasan Pelbagai,
23.5.2019 ii) idea tersurat Pembelajaran
4.3 Menghasilkan bahan sastera Kontekstual
dengan menyerapkan keindahan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan
dan kesantunan bahasa serta hasil penulisan daripada aspek; PK- Mengaplikasi
mempersembahkan secara kreatif ii) tanda baca

5.2 Memahami dan menggunakan 4.3.1 Mencipta secara terkawal KP-Logik Muzik,
pembentukan kata mengikut dan mempersembahkan ; Naturalis
i) pantun dua kerat
EMK-Nilai Murni-
5.2.1 Memahami,mengenal pasti Menghargai Alam
dan menggunakan kata terbitan Sekitar, Cinta Akan
mengikut konteks; Negara, Patriotisme,
Muafakat,

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

konteks ii) kata berimbuhan akhiran

PKJR JALAN HP PKJR : PKJR
TEMA 2 BAM m/s 5
PERSEKITARAN 2.1 Jenis-jenis jalan raya 2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya
RAYA
merupakan tempat yang berbahaya.

M22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26.5.2019
HINGGA

8.6.2019

TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
UNIT 15 : terhadap; Menjana Idea
Sikap Yang Baik 2.3 Membaca dan mengapresiasi ii) suruhan
karya sastera dan bukan sastera Pembelajaran
M23 2.3.2 Membaca, memahami, dan Kontekstual
9.6.2019 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan mempersembahkan karya
HINGGA ayat yang bermakna sastera. KP-Interpersonal,
13.6.2019 Kinestetik
4.3 Menghasilkan bahan sastera 3.2.2 Membina dan menulis
dengan menyerapkan keindahan jawapan pemahaman EMK-Nilai Murni –
dan kesantunan bahasa serta berdasarkan soalan; Menghargai,
mempersembahkan secara kreatif i) bertumpu Kerjasama,Hemah
Tinggi, Baik Hati,
4.3.1 Mencipta secara terkawal
dan mempersembahkan ;
i) pantun dua kerat

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR : PKJR
TEMA 2 2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan BAM m/s 7
PERSEKITARAN JALAN raya yang boleh meningkatkan
RAYA keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal.

M24 TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
16.6.2019 SAINS, TEKNOLOGI DAN respons dan memberikan respons Membuat Kesimpulan,
INOVASI terhadap; Mencirikan
HINGGA 2. 2 Membaca, memahami, dan iii) pesanan
20.6.2019 UNIT 16 : menaakul bahan grafik dan bukan Pembelajaran
Sains Dan Kita grafik 2.2.1 Membaca, memahami, dan Konstruktivisme
menaakul bahan untuk
mendapatkan; KP-Interpersonal
iii) idea tersirat

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis EMK-Nilai Murni –
ayat yang bermakna i) perkataan, Hormat-Menghormati,
ii) frasa Rasional,Kesyukuran,
Bertanggungjawab

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara terkawal
dengan menyerapkan keindahan dan mempersembahkan ;
dan kesantunan bahasa serta ii) pantun emapt kerat
mempersembahkan secara kreatif

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
ii) ayat Tanya dan kata tanya

PKJR

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

PKJR 2.3 Isyarat jalan raya HP PKJR : BAM m/s 9
2.3.1Menyatakan isyarat
TEMA 2
keselamatan jalan yang perlu
PERSEKITARAN JALAN
RAYA dipatuhi untuk mengawal lalu

lintas.

M25 TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Menjana Idea,
23.6.2019 SAINS, TEKNOLOGI DAN maklumat dan idea bagi pelbagai yang betul dan intonasi secara Mengkategorikan,
HINGGA INOVASI tujuan. bertatasusila. Mencirikan,
27.6.2019 Menganalisis
UNIT 17 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
Teknologi Dan Kita karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Pembelajaran
sastera dan bukan sastera; Konstruktivisme,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan i) cerita Kontekstual
ayat yang bermakna .
3.2.1 Membina dan menulis KP- Interpersonal
4.3 Menghasilkan bahan sastera iii) ayat
dengan menyerapkan keindahan EMK-Nilai Murni-
dan kesantunan bahasa serta 4.3.1 Mencipta secara terkawal Menghargai Teknologi,
mempersembahkannya secara dan mempersembahkan; Kesyukuran, Kreativiti
kreatif. ii) pantun empat kerat Dan Inovasi, Rasional

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal
mengikut konteks. pasti dan menggunakan bentuk
ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

PKJR 2.3 Isyarat jalan raya HP PKJR PKJR
TEMA 2 JALAN 2.3.2 Menerangkan urutan dan BAM m/s 10
PERSEKITARAN
RAYA fungsi lampu isyarat.

M26 TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Menjana Idea,
30.6.2019 SAINS, TEKNOLOGI DAN maklumat dan idea bagi pelbagai yang betul dan intonasi secara Mengkategorikan,
INOVASI tujuan. bertatasusila. Mencirikan,
HINGGA Menganalisis
4.7.2019 UNIT 17 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
Teknologi Dan Kita karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Pembelajaran
sastera dan bukan sastera; Konstruktivisme,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan i) cerita Kontekstual
ayat yang bermakna
3.2.1 Membina dan menulis KP- Interpersonal
4.3 Menghasilkan bahan sastera iii) ayat
dengan menyerapkan keindahan EMK-Nilai Murni-
dan kesantunan bahasa serta 4.3.1 Mencipta secara terkawal Menghargai Teknologi,
mempersembahkannya secara dan mempersembahkan; Kesyukuran, Kreativiti
kreatif. ii) pantun empat kerat Dan Inovasi, Rasional

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal
mengikut konteks. pasti dan menggunakan bentuk
ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

HP PKJR PKJR

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas 2.4.1Mengenal pasti arah lalu BAM m/s 11
TEMA 2 JALAN
PERSEKITARAN lintas.
RAYA

M27 TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Merumus,
SAINS, TEKNOLOGI DAN maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Menghubungkaitkan,
7.7.2019 INOVASI tujuan. Menyelesaikan
HINGGA 2.3.1 Membaca dan mengenal Masalah, Menganalisis
11.7.2019 UNIT 18 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi pasti kandungan teks bahan
Habatnya Inovasi karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera; Pembelajaran
ii) pantun Berasaskan Projek,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Konstruktivisme,
ayat yang bermakna 3.2.1 Membina dan menulis
iii) ayat KP-Muzik
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.2 Menyanyikan dengan EMK-Nilai Murni-
sastera. sebutan dan intonasi yang betul; Kreativiti Dan Inovasi,
ii) lagu rakyat Menjaga Kebersihan,
5.3 Memahami dan membina ayat Kerajinan
mengikut konteks. 5.3.2 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan bentuk
ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

PKJR 2.4 Aliran lalulintas HP PKJR PKJR
TEMA 2 JALAN BAM m/s 12
PERSEKITARAN 2.4.2Memberi penerangan tentang
RAYA isyarat keselamatan jalan yang
mengawal aliran lalu lintas.

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

M28 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
14.7.2019 terhadap; Mengecam
HINGGA UNIT 19 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi i) soalan
18.7.2019 Sayangi Alam karya sastera dan bukan sastera Pembelajaran
2.3.1 Membaca dan mengenal Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan pasti kandungan teks bahan
ayat yang bermakna sastera dan bukan sastera; KP-Interpersonal,
iii) lagu kanak-kanak Kinestetik
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.2 Membina dan menulis BCB- Bacaan Intensif
sastera jawapan pemahaman
berdasarkan soalan; EMK-Nilai Murni –
i) bertumpu Kelestarian Alam
Sekitar, Kerjasama,
4.2.1 Melafazkan pantun dengan Prihatin
intonasi yang betul;
(i) pantun dua kerat
(ii) pantun empat kerat

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami, mengenal
pembentukan kata mengikut pasti dan menggunakan kata
konteks majmuk mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata
bebas

PKJR DAN 3.1Mengetahui tentang HP PKJR PKJR
peraturan dan 3.1.1Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 13
TEMA 3 undang-undang raya ketika melintas.
PERATURAN jalan raya serta
UNDANG-UNDANG menggunakannya

JALAN RAYA

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

M29 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB- Membuat Inferens,
21.7.2019 LINDUNGI ALAM respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
HINGGA terhadap; Menjana Idea,
25.7.2019 UNIT 19 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi ii) suruhan
Sayangi Alam karya sastera dan bukan sastera Pembelajaran
2.3.2 Membaca, memahami, dan Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan mempersembahkan karya
ayat yang bermakna sastera. BCB-Mencatat
4.2 Menghayati keindahan dan Maklumat
kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.3 Mencatat maklumat
sastera tentang sesuatu perkara KP-Kinestetik

5.3 Memahami dan membina ayat 4.2.1 Melafazkan pantun dengan EMK-Nilai Murni-Kasih
mengikut konteks. intonasi yang betul; Sayang, Semangat
(i) pantun dua kerat Bermasyarakat,
(ii) pantun empat kerat Menghargai Alam,
Bersyukur
5.3.1 Memahami dan mengenal
pasti jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata

PKJR 3.1Mengetahui tentang HP PKJR PKJR
TEMA 3 peraturan dan 3.1.1Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 14
PERATURAN DAN undang-undang raya ketika melintas.
UNDANG-UNDANG jalan raya serta
JALAN RAYA menggunakannya

M30 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
28.7.2019 LINDUNGI ALAM respons dan memberikan respons Menghubungkait,
HINGGA terhadap; Penilaian, Mengenal
iii) pesanan

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

1.8.2019 UNIT 20 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal Pasti
Flora dan Fauna karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera; Pembelajaran
i) cerita Kontekstual,
Konstruktivisme

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan KP- Interpersonal
naratif dan bukan naratif secara;
4.2 Menghayati keindahan dan i) terkawal BCB-Bacaan Intensif
kesantunan bahasa dalam bahan
sastera. 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan EMK-Nilai Murni –
sebutan dan intonasi yang betul; Hemah Tinggi, Berjimat
5.3 Memahami dan membina ayat (ii) lagu rakyat Cermat, Menghargai
mengikut konteks. Alam, Kerajinan
5.3.1 Memahami dan mengenal
pasti jenis ayat mengikut
konteks;
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan

PKJR 3.1Mengetahui tentang HP PKJR PKJR
TEMA 3 peraturan dan 3.1.1Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 15
PERATURAN DAN undang-undang raya ketika melintas.
UNDANG-UNDANG jalan raya serta
JALAN RAYA menggunakannya

M31 TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Membuat
4.8.2019 LINDUNGI ALAM maklumat dan idea bagi pelbagai yang betul dan intonasi secara Keputusan,
HINGGA UNIT 20 : tujuan. bertatasusila. Mensintesis,
8.8.2019 Flora dan Fauna Mengenalpasti,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan
menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk
grafik mendapatkan;

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

ii) idea tersurat Pembelajaran
iii) idea tersirat Kontekstual

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan KP-Logik Matematik,
hasil penulisan daripada aspek; Bacaan Intensif,
4.2 Menghayati keindahan dan i) ejaan Interpersonal
kesantunan bahasa dalam bahan
sastera. 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan EMK-Nilai Murni –
sebutan dan intonasi yang betul; Keusahawanan,
(i) lagu kanak-kanak Prihatin, Rasional,
(ii) lagu rakyat Bertanggungjawab

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memaha,mengenal pasti
pembentukan kata mengikut dan menggunakan kata terbitan
konteks mengikut konteks;
i) kata berimbuhan awalan
PKJR ii) kata berimbuhan akhiran
TEMA 4
TINGKAH LAKU PEJALAN 4.1 Sokongan daripada orang HP PKJR PKJR
KAKI dewasa BAM m/s 16
4.1.1 Menerangkan bahawa
berjalan di jalan raya atau KB-Menjana Idea,
berdekatan jalan raya adalah Memadankan,
lebih Mengenal Pasti,
selamat apabila bersama-
sama orang dewasa.

M32 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
11.8.2019
HINGGA

17.8.2019

M33 TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat
18.8.2019 LINDUNGI ALAN maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan.
tujuan.

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

HINGGA UNIT 21 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal Menganalisis
22.8.2019 Bersihkan Alam karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera; Pembelajaran
3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun Kontekstual

4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan KP-Interpersonal,
kesantunan bahasa dalam bahan hasil penulisan daripada aspek;
sastera ii) tanda baca EMK-Nilai Murni –
Prihatin,
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Berdikari,Kerjasama
sebutan dan intonasi yang betul;
(i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
PKJR i) ayat penyata
TEMA 4
TINGKAH LAKU PEJALAN HP PKJR
KAKI 4.1.1 Menerangkan bahawa
berjalan di jalan raya atau
4.1 Sokongan daripada orang dewasa berdekatan jalan raya adalah PKJR
lebih BAM m/s 17
selamat apabila bersama-sama
orang dewasa.

M34 TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menilai, Membuat
25.8.2019 LINDUNGI ALAM maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Keputusan,
HINGGA UNIT 21 : tujuan. Menghubungkaitkan,
29.8.2019 Bersihkan Alam Menjana Idea,

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca, memahami, dan Mencirikan
karya sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya
sastera. KP-
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Interpersonal,Kinestetik,
ayat yang bermakna 3.2.3 Mencatat maklumat Logik Matematik,
tentang sesuatu perkara.
4.3 Menghasilkan bahan sastera BCB- Bacaan luncuran
dengan menyerapkan keindahan 4.3.1 Mencipta secara terkawal
dan kesantunan bahasa serta dan mempersembahkan; EMK-Nilai Murni –
mempersembahkannya secara iii) syair –irama Selendang Keusahawanan,
kreatif. Delima Rasional, Kasih
Sayang, Berjimat
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal Cermat
mengikut konteks. pasti dan menggunakan bentuk
PKJR ayat mengikut konteks.
TEMA 4 4.4 Melintas dengan selamat i) ayat tunggal
TINGKAH LAKU PEJALAN ii) ayat majmuk
KAKI

HP PKJR PKJR
BAM m/s 20
4.4.2 Mengenal pasti tempat
yang paling selamat untuk
melintas jalan, contohnya;
• tempat melintas yang
ditentukan seperti jejantas,
lintasan pejalan kaki
dan lintasan pejalan kaki
berisyarat
• tempat melintas atau

persimpangan yang diselia oleh

peronda lintasan sekolah

M35 TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Membuat
1.9.2019 LINDUNGI ALAM maklumat dan idea bagi pelbagai yang betul dan intonasi secara Keputusan,

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

HINGGA UNIT 21 : tujuan. bertatasusila. Mensintesis,
5.9.2019 Bersihkan Alam 2. 2 Membaca, memahami, dan Mengenalpasti,
menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan
grafik menaakul bahan untuk
mendapatkan; Pembelajaran
3.3 Menghasilkan penulisan ii) idea tersurat Kontekstual
iii) idea tersirat
KP-Logik Matematik,
3.3.2 Mengedit dan memurnikan Bacaan Intensif,
hasil penulisan daripada aspek; Interpersonal
i) ejaan

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan EMK-Nilai Murni –
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul; Keusahawanan,
sastera. (i) lagu kanak-kanak Prihatin, Rasional,
(ii) lagu rakyat Bertanggungjawab

PKJR 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memaha,mengenal pasti PKJR
TEMA 4 pembentukan kata mengikut dan menggunakan kata terbitan BAM m/s 18
TINGKAH LAKU PEJALAN konteks mengikut konteks;
KAKI i) kata berimbuhan awalan KB-Menjana Idea,
4.1 Sokongan daripada orang ii) kata berimbuhan akhiran Memadankan,
dewasa Mengenal Pasti,
HP PKJR
M36 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan
8.9.2019 EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai 4.1.1 Menerangkan bahawa
berjalan di jalan raya atau
berdekatan jalan raya adalah
lebih
selamat apabila bersama-
sama orang dewasa.

1.2.2 Menyampaikan maklumat
daripada bahan.

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

HINGGA KEUSAHAWANAN DAN tujuan. Menganalisis
12.9.2019 PENGURUSAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi
karya sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
KEWANGAN pasti kandungan teks bahan Kontekstual
3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bukan sastera; KP-Interpersonal,
UNIT 22 : ii) pantun
Wang Dalam Kehidupan

3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK-Nilai Murni –
hasil penulisan daripada aspek; Prihatin,
ii) tanda baca
Berdikari,Kerjasama

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul;
sastera (i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks. 5.3.1 Memahami dan mengenal
pasti jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata

PKJR 4.1 Sokongan daripada orang dewasa HP PKJR PKJR
TEMA 4 4.1.1 Menerangkan bahawa BAM m/s 19
TINGKAH LAKU PEJALAN berjalan di jalan raya atau
KAKI berdekatan jalan raya adalah KB-Menjana Idea,
lebih Memadankan,
M37 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan selamat apabila bersama-sama Mengenal Pasti,
15.9.2019 EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai orang dewasa. Menganalisis
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN tujuan.
1.2.2 Menyampaikan maklumat
daripada bahan.

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

19.9.2019 PENGURUSAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
KEWANGAN karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Kontekstual
sastera dan bukan sastera;
UNIT 22 : 3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun KP-Interpersonal,
Wang Dalam Kehidupan
4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK-Nilai Murni –
kesantunan bahasa dalam bahan hasil penulisan daripada aspek; Prihatin,
sastera ii) tanda baca Berdikari,Kerjasama

5.3 Memahami dan membina ayat 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
mengikut konteks. sebutan dan intonasi yang betul;
(i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal
pasti jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR PKJR
TEMA 4 4.4.1 Mengenal pasti dan BAM m/s 20
TINGKAH LAKU PEJALAN menerangkan bahagian-
KAKI bahagian persekitaran jalan raya KB-Menjana Idea,
yang dapat Memadankan,
M38 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan meningkatkan keselamatan Mengenal Pasti,
22.9.2019 EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai sewaktu melintas. Menganalisis
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN tujuan. • lintasan pejalan kaki
26.9.2019 PENGURUSAN • lintasan pejalan kaki berisyarat

1.2.2 Menyampaikan maklumat
daripada bahan.

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

KEWANGAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
UNIT 23 : karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Kontekstual
Peniaga Berjaya sastera dan bukan sastera;
3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun KP-Interpersonal,

3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK-Nilai Murni –
hasil penulisan daripada aspek; Prihatin,
i) ejaan Berdikari,Kerjasama
ii) tanda baca

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul;
sastera (i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks.

PKJR 5.1 Berbasikal dengan 5.3.1 Memahami dan mengenal PKJR
TEMA 5 selamat pasti jenis ayat mengikut BAM m/s 21
TINGKAH LAKU konteks;
PENUNGGANG BASIKAL i) ayat penyata

HP PKJR
5.1.1 Menamakan komponen
basikal dan fungsinya

M39 TEMA 8 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
respons dan memberikan respons
29.9.2019 EKONOMI, terhadap; Menghubungkait,
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN iii) pesanan Penilaian, Mengenal
3.10.2019 PENGURUSAN Pasti
KEWANGAN

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

UNIT 23 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
Perniaga Berjaya karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Kontekstual,
sastera dan bukan sastera; Konstruktivisme
3.3 Menghasilkan penulisan i) cerita
KP- Interpersonal
4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.1 Menghasilkan penulisan
kesantunan bahasa dalam bahan naratif dan bukan naratif secara; BCB-Bacaan Intensif
sastera. i) terkawal
EMK-Nilai Murni –
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Hemah Tinggi, Berjimat
sebutan dan intonasi yang betul; Cermat, Menghargai
(ii) lagu rakyat Alam, Kerajinan

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
PKJR 5.1 Berbasikal dengan iii) ayat perintah PKJR
TEMA 5 selamat iv) ayat seruan BAM m/s 22
TINGKAH LAKU
PENUNGGANG BASIKAL HP PKJR
5.1.1 Menamakan komponen
basikal dan fungsinya

M40 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Membuat
6.10.2019 EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai yang betul dan intonasi secara Keputusan,
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN tujuan. bertatasusila. Mensintesis,
10.10.2019 PENGURUSAN Mengenalpasti,
KEWANGAN 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan
menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk
UNIT 23 : grafik mendapatkan; Pembelajaran
Peniaga Berjaya ii) idea tersurat Kontekstual
3.3 Menghasilkan penulisan iii) idea tersirat

3.3.2 Mengedit dan memurnikan KP-Logik Matematik,

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

hasil penulisan daripada aspek; Bacaan Intensif,

i) ejaan Interpersonal

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan EMK-Nilai Murni –
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul; Keusahawanan,
sastera. (i) lagu kanak-kanak Prihatin, Rasional,
(ii) lagu rakyat Bertanggungjawab

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memaha,mengenal pasti
pembentukan kata mengikut dan menggunakan kata terbitan
konteks mengikut konteks;
i) kata berimbuhan awalan
ii) kata berimbuhan akhiran

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR
TEMA 5 selamat 5.1.1 Menamakan komponen BAM m/s 23
TINGKAH LAKU basikal dan fungsinya
PENUNGGANG BASIKAL

M41 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,
13.10.2019 EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Memadankan,
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN tujuan. Mengenal Pasti,
17.10.2019 PENGURUSAN Menganalisis
KEWANGAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi
karya sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
UNIT 22 : pasti kandungan teks bahan Kontekstual
Wang Dalam Kehidupan 3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bukan sastera;
ii) pantun KP-Interpersonal,

3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK-Nilai Murni –
hasil penulisan daripada aspek; Prihatin,
i) ejaan

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

ii) tanda baca Berdikari,Kerjasama

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul;
sastera (i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat
5.3 Memahami dan membina ayat
PKJR mengikut konteks. 5.3.1 Memahami dan mengenal PKJR
TEMA 6 pasti jenis ayat mengikut BAM m/s 24
TINGKAH LAKU 6.1 Tingkah laku yang konteks;
PENUMPANG selamat dan i) ayat penyata
tanggungjawab ii)ayat Tanya
seseorang iii)perintah
penumpang
HP PKJR
6.1.1 Menerangkan kepentingan
untuk menjadi penumpang yang
selamat dan bertanggungjawab

M42 TEMA 8 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
20.20.2019 EKONOMI, respons dan memberikan respons Menghubungkait,
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN terhadap; Penilaian, Mengenal
24.10.2019 PENGURUSAN 2.2 Membaca ,memahami dan i)soalan Pasti
KEWANGAN menaakul bahan grafik dan bukan ii)suruhan
grafik iii) pesanan Pembelajaran
UNIT 23 : 2.2.1 Membaca ,memahami dan Kontekstual,
Perniaga Berjaya menaakul bahan untuk Konstruktivisme
mendapatkan :
ii)idea tersurat KP- Interpersonal
iii)idea tersirat
BCB-Bacaan Intensif

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

3.2Menulis perkataan ,frasa dan 3.2.2 Membina dan menulis EMK-Nilai Murni –
ayat yang bermakna jawapan pemahaman Hemah Tinggi, Berjimat
berdasarkan soalan Cermat, Menghargai
4.2 Menghayati keindahan dan i)bertumpu Alam, Kerajinan
kesantunan bahasa dalam bahan ii)bercapah
sastera.
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
sebutan dan intonasi yang betul;
(ii) lagu rakyat

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
PKJR iii) ayat perintah
TEMA 6 iv) ayat seruan
TINGKAH LAKU
PENUNGGANG BASIKAL 6.1 Tingkah laku yang HP PKJR PKJR
selamat dan 6.1.3 Mengenal pasti tempat BAM m/s 23
tanggungjawab yang paling selamat dalam
seseorang kenderaan untuk kanak-kanak di
penumpang bawah
penumpang umur 10 tahun melakukan
perjalanan

M43 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,
27.10.2019 EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Memadankan,
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN tujuan. Mengenal Pasti,
31.10.2019 PENGURUSAN Menganalisis
KEWANGAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi
karya sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
pasti kandungan teks bahan Kontekstual
UNIT 23 : sastera dan bukan sastera;
Peniaga Berjaya i)cerita KP-Interpersonal,
ii) pantun

3.2 Menulis perkataan, frasa dan 3.2.3 Mencatat maklumat RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5
ayat yang bermakna tentang sesuatu perkara.
EMK-Nilai Murni –
Prihatin,
Berdikari,Kerjasama

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul;
sastera (i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks. 5.3.1 Memahami dan mengenal
pasti jenis ayat mengikut
6.2 Penggunaan alat konteks;
penahan i) ayat penyata

PKJR HP PKJR PKJR
TEMA 6 6.2.2 Menyenaraikan dan BAM m/s 25
TINGKAH LAKU membincangkan pelbagai jenis
PENUMPANG alat penahan untuk penumpang
berlainan usia dan menerangkan
kesesuaian setiap satunya.

M44 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,
3.11.2019 EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Memadankan,
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN tujuan. Mengenal Pasti,
7.11.2019 PENGURUSAN Menganalisis
KEWANGAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi
karya sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
UNIT 23 : pasti kandungan teks bahan Kontekstual
Peniaga Berjaya 3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bukan sastera;
iiI) lagu kanak-kanak KP-Interpersonal,

3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK-Nilai Murni –

RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5

hasil penulisan daripada aspek; Prihatin,
i) ejaan Berdikari,Kerjasama
ii) tanda baca

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.3 Menyanyikan lagu dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul;
sastera (i) Syair- irama selendang delima

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami ,mengenal
pembentukkan kata mengikut pasti dan menggunakan kata
konteks. terbitan mengikut konteks.
i) kata berimbuhan awalan
ii)kata berimbuhan akhiran

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR
TEMA 5 selamat 5.1.1 Menamakan komponen BAM
TINGKAH LAKU basikal dan fungsinya
PENUNGGANG BASIKAL

M45 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,
10.11.2019 EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Memadankan,
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN tujuan. Mengenal Pasti,
14.11.2019 PENGURUSAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi Menganalisis
KEWANGAN karya sastera dan bukan sastera
2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
UNIT 23 : 3.3 Menghasilkan penulisan pasti kandungan teks bahan Kontekstual
Peniaga Berjaya sastera dan bukan sastera;
ii) pantun KP-Interpersonal,

3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK-Nilai Murni –
hasil penulisan daripada aspek;

i) ejaan RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5
ii) tanda baca
Prihatin,
Berdikari,Kerjasama

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul;
sastera (i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
PKJR i) ayat penyata PKJR
TEMA 5 BAM m/s 21
TINGKAH LAKU HP PKJR
PENUNGGANG BASIKAL 5.1 Berbasikal dengan 5.1.1 Menamakan komponen
selamat basikal dan fungsinya

M46 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,
17.11.2019 EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Memadankan,
HINGGA KEUSAHAWANAN DAN tujuan. Mengenal Pasti,
22.11.2019 PENGURUSAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi Menganalisis
KEWANGAN karya sastera dan bukan sastera
2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
UNIT 23 : 3.3 Menghasilkan penulisan pasti kandungan teks bahan Kontekstual
Peniaga Berjaya sastera dan bukan sastera;
ii) pantun KP-Interpersonal,

3.3.2 Mengedit dan memurnikan EMK-Nilai Murni –
hasil penulisan daripada aspek; Prihatin,
i) ejaan Berdikari,Kerjasama
ii) tanda baca

4.2 Menghayati keindahan dan RPT BM TAHUN 1 SKTJJ5
kesantunan bahasa dalam bahan
sastera 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
sebutan dan intonasi yang betul;
(i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat

PKJR 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal PKJR
TEMA 6 mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut BAM
TINGKAH LAKU konteks;
PENUMPANG 6.2 Penggunaan alat i) ayat penyata
penahan
M47 HP PKJR
23.11.2019 6.2.1 Mengenal alat penahan
HINGGA • tali pinggang keledar • tempat
31.12.2019 duduk kanak-kanak
• tempat duduk bayi • pelaras
tempat duduk

CUTI PENGGAL KEDUA

CATATAN : Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa


Click to View FlipBook Version