The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2019 RPT BM SK T2 & HP PKJR

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lornadola, 2019-04-10 02:56:31

RPT BM TAHUN 2 2019

2019 RPT BM SK T2 & HP PKJR

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 2 & CADANGAN HP PKJR
DAERAH PASIR GUDANG TAHUN 2019

MINGGU/ TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB- Mengecam,
respons menyebut dengan betul dan tepat; Membandingkan dan
1-3 JANUARI 2019 Membezakan, Mengenal pasti
2.1 Asas membaca dan (i) frasa
2 memahami (ii) ayat tunggal EMK: Nilai Murni-Kasih Sayang,
Kerjasama, Kerajinan
6-10 JANUARI 2019 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai; Pembelajaran Kontekstual-
TEMA:1- Menghubungkaitkan
KEKELUARGAAN (i) perkataan
(ii) ayat
Tajuk: 1- Hari Minggu
dengan Keluarga 3.1.1 Menulis secara mekanis; BCB: Bacaan Mekanis
(i) perkataan
3.1 Asas menulis (ii) ayat

5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan

5.1Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks;
menggunakan golongan kata
mengikut konteks (i) kata nama am

PKJR : PKJR : PKJR HP : BAM :
Pengangkutan darat 1.1 Kenderaan persendirian,
kenderaan awam, kenderaan 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri keselamatan yang (i)m/s 1 -2
berat dan jentera
terdapat pada komponen kenderaan. (ii)m/s 3

3 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi:KB- Mengenal pasti,

respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan,

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

13-17 JANUARI 2019 (ii) ayat tunggal Mengecam, Kesyukuran,
Menjanakan Idea, Mencirikan
TEMA:1- 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan
KEKELUARGAAN memahami intonasi yang sesuai; EMK: Nilai murni-Kebebasan,
Kebersihan Fizikal dan Mental,
Tajuk: 2- Cerita (iii) perenggan Menghargai Flora dan Fauna,
Keluarga (iv) petikan Menyayangi Haiwan, Hemah
Tinggi
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;
(iii) perenggan Pembelajaran Kontekstual-
Mengalami, Memindahkan,
4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang Menghubungkaitkan
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah;
bahasa dalam bahan sastera BCB: Mendengar dengan
(i) simpulan bahasa Berkesan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan KP:Verbal-linguistik
mengikut konteks
menggunakan golongan kata mengikut konteks;

(ii) kata nama khas

(iii) kata ganti nama

PKJR: PKJR : PKJR HP: BAM:
2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang (i)m/s 4
Persekitaran Jalan Raya 2.2 Prasarana jalan boleh meningkatkan keselamatan pejalan kaki
dan penunggang basikal
raya

4 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-
20-24 JANUARI 2019 respons
menyebut dengan betul dan tepat; Mengecam,Mengenal pasti,

(iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,

5 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni-Bekerjasama,
memahami (i) perkataan Bertanggungjawab, Hemah
27 JANUARI – (ii) ayat Tinggi, Baik Hati, Prihatin
31 JANUARI 2019

3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Pembelajaran Kontekstual-
(iv) petikan Menghubungkaitkan,
TEMA:1-

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

KEKELUARGAAN 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang Memindahkan
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah; BCB: Bacaan Luncuran
Tajuk: 3- Keluarga bahasa dalam bahan sastera KP: Verbal-linguistik
Berhemah (ii) bandingan semacam
5.1 Memahami fungsi dan
*21 Januari 2019- menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
Cuti Hari Thaipusam* mengikut konteks
menggunakan golongan kata mengikut konteks;

(i) kata nama am

(ii) kata nama khas

(iii) kata ganti nama

(iv) penjodoh bilangan

PKJR: PKJR : PKJR HP: BAM:
2.2.2 Menerangkan fungsi bahagian jalan untuk m/s 5
Persekitaran Jalan Raya 2.2 Prasarana jalan meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal
raya

PKJR: PKJR HP: BAM:
2.3 Isyarat keselamatan jalan
2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi lampu (i)m/s 6

isyarat

6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
3-7 FEBRUARI 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
Mencirikan, Membandingkan
TEMA:2- PERPADUAN 2.1 Asas membaca dan (i) soalan dan Membezakan
Tajuk: 4- Sahabat Karib memahami
2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni- Keberanian,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (iii) perenggan Hormat-menghormati,
ayat yang bermakna (iv) petikan Kerjasama, Baik Hati,Prihatin

3.2.1 Membina dan menulis; KP: Interpersonal, Visual-ruang,
(i) perkataan Verbal-linguistik
(ii) frasa

*5-6 Februari 2019 -Cuti 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang Pembelajaran Kontekstual-

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

Tahun Baharu Cina* keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah; Menghubungkaitkan
bahasa dalam bahan sastera (iii) perumpamaan PK: Menilai dan Mentaksir

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
mengikut konteks
(i) kata kerja aktif transitif

PKJR: PKJR: PKJR HP: BAM:

Persekitaran Jalan Raya 2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi lampu m/s 7

isyarat

7 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
10-14 FEBRUARI 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Mengenal
pasti, Menjanakan idea,
8 2. 2 Membaca, memahami, dan (ii) suruhan Mengecam
17-21 FEBRUARI 2019 menaakul bahan grafik dan bukan
grafik 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni- Semangat
TEMA: 2- pasti; Bermasyarakat, Kerjasama,
PERPADUAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Bertimbang Rasa, Hemah
Tajuk: 5- Hidup Berjiran ayat yang bermakna (i) kosa kata Tinggi, Keprihatinan

4.2 Menghayati keindahan dan 3.2.1 Membina dan menulis; KP: Interpersonal, Verbal-
kesantunan bahasa dalam bahan (iii) ayat linguistik
sastera
4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri BCB: Bacaan Luncuran dan
pantun; Imbasan

(i) pembayang dan maksud

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Kontekstual-
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; Mengembangkan Idea,
mengikut konteks Menghubungkaitkan
(ii) kata kerja pasif

5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Konstruktivisme-
menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Menjelaskan Idea Baharu

(i) sifat

PKJR: PKJR: PKJR HP BAM :

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

Persekitaran Jalan Raya 2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.3 Mengenal pasti tanda isyarat dan fungsinya m/s 8-9
untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki.

9 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menyelesaikan
respons respons terhadap; Masalah, Mengenal pasti,
Menjanakan Idea, Mengecam,
24-28 FEBRUARI 2019 (iii) pesanan Menghubungkaitkan

10 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal BCB: Bacaan Intensif
3-7 MAC 2019
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; EMK: Nilai Murni-Kerjasama,
Tanggungjawab Terhadap
grafik (ii) isi tersurat Masyarakat, Kerajinan,
Berterima Kasih, Baik Hati
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
KP: Interpersonal
TEMA: 2-PERPADUAN ayat yang bermakna (iv) perenggan
Pembelajaran Konstruktivisme-
Tajuk: 6- Sepakat 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Mengaplikasi dan Membina,
Membawa Berkat menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; Menerangkan
mengikut konteks
(i) kata kerja aktif transitif Pembelajaran Kontekstual-
(ii) kata kerja pasif Menghubungkaitkan,Memahami
dan Menjelaskan
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata adjektif mengikut konteks.

(ii) warna
(iii) ukuran

PKJR: PKJR : PKJR HP: BAM:
2.4.1 Mengenal pasti arah lalu lintas m/s 10-11
Persekitaran Jalan Raya 2.4 Aliran lalu lintas

11 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
10-14 MAC 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Menaakul,
Mencirikan
(iv) permintaan

2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-Ketaatan,
Tolong-menolong,Rasional,
TEMA:3- KEBERSIHAN menaakul bahan grafik dan bukan pasti; Kebersihan Fizikal, Kerajinan

DAN KESIHATAN grafik (iii) isi tersirat

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

Tajuk: 7- Kebersihan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman KP: Interpersonal, Verbal-
Bermula dari Rumah ayat yang bermakna dengan berdasarkan soalan; linguistik

4.2 Menghayati keindahan dan (i) bertumpu BCB-Bacaan Intensif, Bacaan
kesantunan bahasa dalam bahan (ii) bercapah Luncuran dan Imbasan
sastera
4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri Pembelajaran Kontekstual-
pantun; Menghubungkaitkan

(ii) rima akhir dan jeda

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
mengikut konteks
(iv) bentuk

PKJR: PKJR: PKJR: BAM:
2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat m/s 12
Persekitaran Jalan Raya 2.4 Aliran lalu lintas keselamatan jalan yang mengawal aliran lalu
lintas.

12 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-Membuat inferens,
17-21 MAC 2019 respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menaakul, Mensintesis,
Mengecam, Mengenal pasti,
(i) soalan bercapah Menjanakan idea

13 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-
24-28 MAC 2019 Rasional,Kesederhanaan,
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; Kebersihan Fizikal dan Mental,
Menjaga Kesihatan,
grafik (iv) idea utama Bertanggungjawab

TEMA:3- KEBERSIHAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan KP: Interpersonal, Verbal-
DAN KESIHATAN ayat yang bermakna pemahaman dengan berdasarkan soalan; linguistik
Pembelajaran Kontekstual-
Tajuk: 8- Jadikan 4.2 Menghayati keindahan dan (ii) bercapah Menilai dan Mentaksir,
Amalan kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri Memindahkan
sastera pantun;
Pembelajaran Konstruktivisme-
(iii) format penulisan

*Cuti Pertengahan 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
Penggal Pertama- menggunakan golongan kata menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
22 ~ 30 Mac 2019* mengikut konteks
(v) waktu

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan SKTJJ5 RPT TAHUN 2
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
Menerangkan dan Menjelaskan
(i) kata hubung Idea

PKJR: PKJR: PKJR : BAM:
2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat m/s 13
Persekitaran Jalan Raya 2.4 Aliran lalu lintas keselamatan jalan yang mengawal aliran lalu
lintas. BAM:
m/s 14
PKJR PKJR: PKJR:
Peraturan dan 3.1 Mengetahui tentang peraturan 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan undang- Strategi: KB-
undang-undang dan undang-undang jalan raya undang jalan raya di persekitaran mereka. Menaakul,Menganalisis,
serta menggunakannya Mengumpul dan
jalan raya Mengelaskan,Mencirikan,Mem-
buat Inferens, Mengenal pasti
14 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons
respons dengan membuat tafsiran terhadap; EMK: Nilai Murni-
Amanah,Rasional,
31 MAC - 4 APRIL 2019 (ii) pesanan Kerajinan,Kebebasan

15 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal KP: Interpersonal, Kinestetik
7-11 APRIL 2019
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; BCB: Bacaan Intensif, Mencatat
Nota
grafik (v) idea sampingan
Pembelajaran Kontekstual-
TEMA: 3- KEBERSIHAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Menghubungkaitkan
DAN KESIHATAN ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.
BAM:
Tajuk: 9- Aktifkan Diri 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan (i)m/s 15
menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks; (ii)m/s 16
mengikut konteks
(ii) kata sendi nama
(iii) kata arah

PKJR PKJR: PKJR:
Peraturan dan 3.1 Mengetahui tentang peraturan 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan undang-
undang-undang dan undang-undang jalan raya undang jalan raya di persekitaran mereka.
serta menggunakannya
jalan raya

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

16 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu Strategi: KB-
14-18 APRIL 2019 maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,
tujuan Merumuskan, Mengecam,
17 Membuat gambaran mental,
21-25 APRIL 2019 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Mencirikan
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;
TEMA: 4- grafik EMK: Nilai Murni- Menyayangi
KEBUDAYAAN KITA 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (vi) idea keseluruhan Budaya, Hormat-menghormati,
Tajuk: 10- Uniknya ayat yang bermakna 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Menghargai, Kebanggaan,
Menghargai Budaya
Budaya Kita (i) perkataan
(ii) frasa KP: Interpersonal, Muzik
PKJR
Peraturan dan 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang BCB: Bacaan Intensif, Menilai
undang-undang kesantunan bahasa dalam bahan betul dan intonasi yang sesuai serta (mencadangkan), Mendengar
sastera melakukan aksi mengikut lirik; dengan Cekap
jalan raya
(i) lagu kanak-kanak Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks; BAM:
mengikut konteks m/s 17-18
(iv) kata tanya

PKJR: PKJR:
3.1 Mengetahui tentang peraturan 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan undang-
dan undang-undang jalan raya undang jalan raya di persekitaran mereka.
serta menggunakannya

18 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menjanakan idea,
28 APRIL -2 MEI 2019 Mengitlakkan, Mengecam,
maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mencirikan

tujuan yang kritis dan kreatif.

TEMA: 4- 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan EMK: Nilai Murni-Menghargai,
KEBUDAYAAN KITA mengapresiasi karya sastera dan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Rasional, Hormat-menghormati
bukan sastera sastera;
Tajuk: 11-Kesenian Pembelajaran Kontekstual-
Dihargai (i) lagu kanak-kanak Menghubungkaitkan

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;

* Cuti Hari Pekerja- 1 ayat yang bermakna (iii) ayat KP: Verbal-linguistik, Menilai
Mei 2019* (membincangkan), Interpersonal

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Mendengar dengan Cekap
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
mengikut konteks Konstruktivisme-Menjelaskan
(i) kata kerja aktif transitif

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah

PKJR: PKJR: PKJR: BAM:
Tingkah Laku Pejalan 4.1 Sokongan daripada orang 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya m/s 19
dewasa atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat
Kaki apabila bersama-sama orang dewasa

19 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-
respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan, Menaakul,
5-9 MEI 2018 Menjanakan Idea, Mengenal
20 (i)frasa pasti
(ii)ayat tunggal
12-16 MEI 2019 (iii)ayat majmuk EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
TEMA: 4- Rajin, Amanah, Menghargai,
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Mematuhi Arahan
KEBUDAYAAN KITA mengapresiasi karya sastera dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan
bukan sastera bahan bukan sastera; KP: Interpersonal

(i)cerita

Tajuk: 12-Amalan Baik 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
naratif secara; Menghubungkaitkan
* 6 Mei 2019-Cuti Awal 5.1 Memahami fungsi dan
Ramadan* menggunakan golongan kata (i) separa terkawal Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks Mengembangkan Idea
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah
(vi) kata seru

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

PKJR: PKJR: PKJR: BAM:
Tingkah Laku Pejalan 4.1 Sokongan daripada orang 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya m/s 20
dewasa atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat
Kaki apabila bersama-sama orang dewasa

21 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
19-23 MEI 2019 Merumuskan, Menjanakan Idea,
2.3 Membaca dan (i) soalan Mengecam
22 mengapresiasi karya sastera dan
bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan EMK: Nilai Murni-Memupuk
26-30 MEI 2019 menyatakan nilai daripada bahan sastera dan Semangat Perpaduan, Cinta
3.3 Menghasilkan penulisan bahan bukan sastera; akan Negara, Menghargai,
TEMA: 5- JATI DIRI, Keprihatinan
PATRIOTISME DAN 5.2 Memahami dan (iii) pantun
KEWARGANEGARAAN menggunakan KP: Interpersonal
pembentukan kata mengikut 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan
Tajuk: 13- Bersikap konteks naratif secara; KBAT: Mengaplikasi
Mulia (melengkapkan)
(i) separa terkawal
* 19 Mei 2019-Cuti Hari Pembelajaran Kontekstual-
Wesak* 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan Mengaplikasi,
menggunakan kata mengikut konteks; Menghubungkaitkan

(i) kata dasar

PKJR: PKJR: PKJR: Pembelajaran Konstruktivisme-
Tingkah Laku Pejalan 4.3 Tahap kebolehlihatan 4.3.1 Pelajar menerangkan keadaan cuaca Menghubungkaitkan
pejalan kaki tertentu dan pencahayaan dapat memberikan
Kaki kesan BAM:
kepada pejalan kaki. m/s 21

PKJR: PKJR:
4.4 Melintas dengan selamat 4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan
bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang
dapat meningkatkan keselamatan sewaktu

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

melintas BAM:
 lintasan pejalan kaki m/s 22
 lintasan pejalan kaki berisyarat
 Jejantas

23 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
2-6 JUN 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
Mengimlakkan, Menganalisis,
24 2.3 Membaca dan (i) soalan Menilai, Mengecam
9-13 JUN 2019 mengapresiasi karya sastera dan (ii) suruhan
bukan sastera EMK: Nilai Murni-Cinta akan
TEMA: 5- JATI DIRI, 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan Tanah Air, Bertanggungjawab,
PATRIOTISME DAN 3.3 Menghasilkan penulisan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Sayang akan Negara,
KEWARGANEGARAAN sastera; Keberanian
4.2 Menghayati keindahan dan
Tajuk: 14- Hidup kesantunan bahasa dalam bahan (iv) petikan BCB: Bacaan Intensif
Berbakti sastera
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Pembelajaran Kontekstual-
* Cuti Penggal Pertama- 5.2 Memahami dan daripada aspek; Memindahkan,
24 Mei~8 Jun 2018* menggunakan pembentukan kata Menghubungkaitkan
mengikut konteks (i) ejaan
KP: Interpersonal,
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang Memahami(Menterjemah),
betul dan intonasi yang sesuai serta Muzik-Kinestetik
melakukan aksi mengikut lirik;
Pembelajaran Konstruktivisme-
(i)lagu rakyat Menjelaskan

5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata mengikut konteks;

(ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan

PKJR: PKJR: PKJR: BAM :
Tingkah Laku Pejalan 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan m/s 23
bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang
Kaki dapat meningkatkan keselamatan sewaktu
melintas

 lintasan pejalan kaki
 lintasan pejalan kaki berisyarat

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

25 1.1 Mendengar dan memberikan  Jejantas Strategi: KB-
respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Menghubungkaitkan, Menilai,
16-20 JUN 2019 respons terhadap; Mengenal pasti,
2.3 Membaca dan Membandingkan dan
26 mengapresiasi karya sastera dan (iii)pesanan Membezakan
bukan sastera
23-27 JUN 2019 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: Nilai Murni-Amanah,
3.3 Menghasilkan penulisan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Bertanggungjawab, Setia akan
TEMA: 5- JATI DIRI, betul dan intonasi yang sesuai; Negara, Kerjasama
PATRIOTISME DAN 4.2 Menghayati keindahan dan
KEWARGANEGARAAN kesantunan bahasa dalam bahan (i) lagu kanak-kanak KP: Interpersonal, Muzik,
sastera Verbal-linguistik
Tajuk: 15- Oh, 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
Malaysiaku! 5.2 Memahami dan daripada aspek; Pembelajaran Kontekstual-
menggunakan pembentukan kata Memindahkan
mengikut konteks (ii) tanda baca
Pembelajaran Konstruktivisme-
4.2.3 Mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri- Mencipta(menghasilkan),
ciri sajak; Menghubungkaitkan

(i)bentuk bebas
(ii)rangkap

5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata mengikut konteks;

(i) kata dasar
(ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan
(iv) kata berimbuhan akhiran

PKJR PKJR PKJR: BAM:
Tingkah laku 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan (i)m/s 24
penunggang mengenakan peralatan keselamatan berbasikal. (ii)m/s 25-26

basikal

27 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
30 JUN-4 JULAI 2019 respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Membuat
gambaran mental, Mengenal
(iv) permintaan pasti, Menghubungkaitkan,

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

28 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Mencirikan, Menganalisis
mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang
7-11 JULAI 2019 bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; EMK: Nilai Murni-Taat,
Semangat Bermasyarakat,
TEMA: 6- ALAM (ii) cerita Kesyukuran, Rasional,
SEKITAR DAN Menyayangi dan Menghargai
TEKNOLOGI HIJAU 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Alam Sekitar, Prihatin
daripada aspek;
Tajuk: 16-Alamku Pembelajaran Kontekstual-
Sayang (iii) penggunaan kata Menghubungkaitkan

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan KP: Verbal-linguistik, Naturalis
sastera dengan menyerapkan mempersembahkan; BCB-Bacaan Imbasan dan
keindahan dan kesantunan Luncuran
bahasa serta (i) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara Pembelajaran Kontekstual-
kreatif Memindahkan

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
mengikut konteks
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata ganda mengikut konteks.

PKJR PKJR PKJR: BAM:
Tingkah laku 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan m/s 27-28
penunggang mengenakan peralatan keselamatan berbasikal.

basikal

PKJR PKJR PKJR: BAM:
Tingkah laku 6.1 Tingkah laku yang selamat 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang boleh m/s 29-30
penumpang dan tanggungjawab seseorang menyumbang kepada keselamatan orang lain.
Penumpang Strategi: KB-Membuat Inferens,
29 Menghubungkaitkan,
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons

respons dengan membuat tafsiran terhadap;

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

14-18 JULAI 2019 (i) soalan bercapah Menjanakan Idea, Mencirikan

TEMA: 6- ALAM 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: KB-
SEKITAR DAN mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Rasional,Bertanggungjawab,
TEKNOLOGI HIJAU bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; Kasih Sayang,Kesyukuran,
Kerjasama,Tanggungjawab
Tajuk: 17- Kebersihan (iii) pantun Terhadap Alam Sekitar
Alam Tanggungjawab
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis; Pembelajaran Kontekstual-
Bersama Menghubungkaitkan
ayat yang bermakna (iv) perenggan
KP: Verbak-linguistik
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan
sastera dengan menyerapkan mempersembahkan; Pembelajaran Konstruktivisme-
keindahan dan kesantunan Mengembangkan Idea,
bahasa serta (ii) sajak Menerangkan dan Menjelaskan
mempersembahkannya secara Idea
kreatif
BCB: Bacaan Luncuran
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

(i) pola ayat
(ii) ayat penyata

PKJR PKJR: PKJR: BAM:
Tingkah laku 6.2 Penggunaan alat penahan 6.2.2 Menyenaraikan dan membincangkan m/s 31
penumpang pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang
berlainan usia dan menerangkan kesesuaian
setiap satunya.

30 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
21-25 JULAI 2019 respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menghubungkaitkan,
Mensinttesiskan, Mencirikan
(ii) pesanan

31 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: Nilai Murni-Amanah,
mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Rasional, Tanggungjawab
betul dan intonasi yang sesuai; Terhadap Alam Sekitar
28 JULAI-1 OGOS 2019 bukan sastera
(iv) petikan bukan sastera

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

TEMA: 6- ALAM 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman KP:Interpersonal
SEKITAR DAN ayat yang bermakna dengan berdasarkan soalan;
TEKNOLOGI HIJAU Pembelajaran Kontekstual-
5.3 Memahami dan membina ayat (i) bertumpu Menghubungkaitkan
Tajuk: 18- Mesrai Alam mengikut konteks (ii) bercapah
BCB: Bacaan Imbasan
* Cuti Pertengahan 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
Penggal Kedua-18~ menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan dan Menjelaskan
26 Ogos 2018* (iii) ayat tanya dengan kata tanya Idea

PKJR : PKJR : PKJR :
Pengangkutan darat 1.1 Kenderaan persendirian, 1.1.2 Menyatakan ciri-ciri keselamatan yang
kenderaan awam, kenderaan terdapat pada komponen kenderaan.
berat dan jentera

PKJR PKJR : PKJR Strategi: KB-Meramalkan,
Persekitaran Jalan Raya 2.2 Prasarana jalan 2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang Menghubungkaitkan,
raya boleh meningkatkan keselamatan pejalan kaki Mengupulkan dan Menjelaskan,
32 dan penunggang basikal Membuat Kesimpulan,
4-8 OGOS 2019 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu Menjanakan idea
maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut konteks.
tujuan EMK: Nilai Murni-Menghargai
Alam, Kerajinan, Menyayangi
33 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Alam Sekitar, Saling Membantu
11-15 OGOS 2019
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; BCB: Kajian Masa Depan-
Mencipta (menjana), Mencatat
grafik (i) kosa kata Nota-Menganalisis
(mengkategorikan)
TEMA: 7- PERTANIAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang

DAN PENTERNAKAN ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.

Tajuk: 19- Hargailah 4.3 Menghasilkan bahan 4.3.2 Mempersembahkan cerita;
Pokok sastera dengan menyerapkan (i) cerita haiwan
keindahan dan kesantunan
* Cuti Pertengahan bahasa serta

Penggal Kedua mempersembahkannya secara SKTJJ5 RPT TAHUN 2
-9 ~17 Ogos 2019* Kreatif
KP: Verbal-linguistik
*12 Ogos 2018~Cuti 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
Hari Raya Aidildha* Pembelajaran Akses Kendiri-
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Memahami (menjelaskan)

(iv) ayat perintah Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan

PKJR PKJR: PKJR:
2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi lampu
Persekitaran Jalan Raya 2.3 Isyarat keselamatan jalan isyarat

PKJR
2.3.3 Mengenal pasti tanda isyarat dan fungsinya
untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki.

34 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Merumuskan,
18-22 OGOS 2018 Mengecam, Meramalkan,
maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mencirikan, Menghubungkaitkan

tujuan yang kritis dan kreatif.

35 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-Kegigihan,
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; Kerajinan, Kegigihan, Tidak
25-29 OGOS 2019 grafik Bersikap Sombong,
(ii) isi tersurat Kesyukuran, Kerjasama
TEMA: 7- PERTANIAN (iii) isi tersirat
DAN PENTERNAKAN BCB: Bacaan Intensif, Menilai
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; (memberikan alasan), Bacaan
Tajuk:20- Ternakan ayat yang bermakna (i) perkataan luncuran dan imbasan,
yang Berfaedah (ii) frasa Menganalisis ( mengenal pasti),
(iii) ayat Mencipta (meramalkan)

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.2 Mempersembahkan cerita; Pembelajaran Kontekstual-
sastera dengan menyerapkan (ii) cerita jenaka Memindahkan
keindahan dan kesantunan
bahasa serta Pembelajaran Konstruktivisme-
mempersembahkannya secara

kreatif SKTJJ5 RPT TAHUN 2

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Mengembangkan Idea,
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Mencipta (membina),
Menerangkan
(i) ayat dasar
(ii) ayat tunggal

PKJR PKJR : PKJR:
2.4.1 Mengenal pasti arah lalu lintas
Persekitaran Jalan Raya 2.4 Aliran lalu lintas

PKJR:
2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat
keselamatan jalan yang mengawal aliran lalu
lintas

36 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
respons dengan membuat tafsiran terhadap; Merumuskan,Menganalisis,
1-5 SEPTEMBER 2019 Membuat Gambaran Mental,
2. 2 Membaca, memahami, dan (i) soalan bercapah Menjanakan Idea
37 menaakul bahan grafik dan bukan
grafik 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-Menjaga
8-12 SEPTEMBER 2019 pasti; Kesihatan, Bertindak Bijak,
3.3 Menghasilkan penulisan Kesyukuran, Kerajinan,
TEMA: 7- PERTANIAN (iv) idea utama Keberanian
DAN PENTERNAKAN 5.1 Memahami fungsi dan (v) idea sampingan
menggunakan golongan kata KP:Verbal-linguistik,
Tajuk:21-Rajin dan mengikut konteks 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Interpersonal
Usaha Tangga Kejayaan naratif secara;
5.3 Memahami dan membina ayat BCB: Bacaan Intensif,
* Cuti Awal Muharam~ mengikut konteks (i) separa terkawal Mengingat (mengenal pasti)
1 September 2019*
5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Konstruktivisme-
* Cuti Keputeraan YDPA menggunakan kata kerja mengikut konteks; Menghubungkaitkan
~8 September 2019*
(i) kata kerja aktif transitif Pembelajaran Kontekstual-

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal

(iii)ayat majmuk SKTJJ5 RPT TAHUN 2
Menghubungkaitkan,
PKJR PKJR: PKJR: Mengaplikasi(membina)
Peraturan dan 3.1 Mengetahui tentang peraturan 3.1.2 Mengenal pasti peraturan dan undang-
undang-undang dan undang-undang jalan raya undang jalan raya di persekitaran mereka. Strategi: KB-Mengecam,
serta menggunakannya Menaakul, Mengkategorikan,
jalan raya Menghubungkaitkan,
PKJR: PKJR: PKJR: Menjanakan Idea
4.4 Melintas dengan selamat 4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan EMK: Nilai Murni-Kerajinan,
Tingkah Laku Pejalan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang Tanggungjawab Terhadap Diri
Kaki dapat meningkatkan keselamatan sewaktu Sendiri, Kejujuran, Ikhlas,
melintas Berdisiplin
38 Pembelajaran Kontekstual-
15-19 SEPTEMBER  lintasan pejalan kaki Menghubungkaitkan
 lintasan pejalan kaki berisyarat BCB: Bacaan Intensif
2019  jejantas KP: Matematik, Muzik
Pembelajaran Konstruktivisme-
TEMA: 8- INTEGRITI 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Menerangkan dan Menjelaskan
Tajuk: 22- Anak yang respons menyebut dengan betul dan tepat; Idea Baharu
(iii) ayat majmuk
Baik
* Cuti Hari Malaysia~ 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
16 September 2019*
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;

grafik (vi) idea keseluruhan

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang

ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mempersembahkan lagu;
sastera dengan menyerapkan (i) kanak-kanak
keindahan dan kesantunan
bahasa serta
mempersembahkannya secara
Kreatif

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan

menggunakan pembentukan kata menggunakan kata majmuk mengikut konteks.

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

mengikut konteks

PKJR PKJR PKJR:
Tingkah laku 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.2 Memilih pakaian yang sesuai dan
penunggang mengenakan peralatan keselamatan berbasikal.

basikal

39 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu Strategi: KB-
maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,Mengenal
22-26 SEPTEMBER tujuan pasti, Mengecam,Menjanakan
2019 Idea
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
TEMA: 8- INTEGRITI karya menyatakan nilai daripada bahan sastera dan EMK: Nilai Murni- Keberanian,
sastera dan bukan sastera bahan bukan sastera; Berdisiplin, Menghargai Masa,
Tajuk: 23- Amalan Baik (i) lagu kanak-kanak Hemah Tinggi, Mematuhi
di Sekolah Peraturan

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan KP: Interpersonal, Muzik,
daripada aspek; Kinestetik, Verbal-linguistik

(iii) penggunaan kata

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mempersembahkan lagu; BCB: Bacaan Imbasan dan
sastera dengan menyerapkan (ii) rakyat Luncuran
keindahan dan kesantunan
bahasa serta Pembelajaran Konstruktivisme-
mempersembahkannya secara Menyampaikan Idea Baharu dan
kreatif Menjelaskan Idea

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan

menggunakan pembentukan kata menggunakan kata ganda mengikut konteks.

mengikut konteks

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan

mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat penyata

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

PKJR PKJR PKJR:
Tingkah laku 6.1 Tingkah laku yang selamat 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang boleh
penumpang dan tanggungjawab seseorang menyumbang kepada keselamatan orang lain
Penumpang

40 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menaakul,
menyampaikan maklumat dan tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Menghubungkaitkan, Mengenal
29 SEPTEMBER- idea bagi pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif. pasti, Menjanakan Idea,
3 OKTOBER 2019 Mengenal pasti
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya
TEMA: 8- INTEGRITI mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Berjimat-
Tajuk: 24- Berbuat Baik bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; cermat, Baik Hati,
(iv) petikan bukan sastera Bertanggungjawab,
Selalu 3.3 Menghasilkan penulisan Keprihatinan,Prihatin, Berhemah
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Tinggi
daripada aspek;
KP: Verbal-linguistik, Bacaan
(i) ejaan Luncuran
(ii) tanda baca
(iii) penggunaan kata BCB: Bacaan Luncuran dan
Imbasan
5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
Pembelajaran Konstruktivisme-
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata ganda mengikut konteks. Menerangkan dan Menjelaskan
Idea, Mengembangkan Idea
mengikut konteks
Pembelajaran Kontekstual-
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Menghubungkaitkan

mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii)ayat penyata

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal
(iii) ayat majmuk

PKJR PKJR: PKJR:

SKTJJ5 RPT TAHUN 2

Tingkah laku 6.2 Penggunaan alat penahan 6.2.2 Menyenaraikan dan membincangkan
penumpang pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang
berlainan usia dan menerangkan kesesuaian

setiap satunya.

41-47 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN, PBS, PENGURUSAN KELAS DAN FAIL-FAIL
CUTI AKHIR TAHUN 2019


Click to View FlipBook Version