The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PBD2019

http://gg.gg/pspbd2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by l.ebee, 2019-01-06 07:32:11

PBD2019

PBD2019

http://gg.gg/pspbd2019

Keywords: PSPBD,PBD,BPK

PENTAKSIRAN BILIK
DARJAH

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara

APAKAH ITU PENTAKSIRAN?
Pentaksiran merupakan proses mengumpul, menganalisis
dan membuat refleksi yang berterusan terhadap bukti
pembelajaran dalam membuat pertimbangan yang
konsisten ke arah menambah baik pembelajaran murid
dan pengajaran guru.

Peneraju Pendidikan Negara

Kerangka PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

KOMPONEN AKADEMIK KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PAJSK (BKK) PSIKOMETRIK
PUSAT (LP) SEKOLAH (BPK) (BPSH)

3

Peneraju Pendidikan Negara

Apakah perbezaan antara pentaksiran dan penilaian?

Dimensi Pentaksiran Penilaian

Kandungan: Masa, Formatif Sumatif
Akhir tempoh masa,
Tujuan Utama Berterusan bagi menambah melihat kualiti
pencapaian
baik pembelajaran

Orientasi: Berorientasikan proses: Berorientasikan
Fokus kepada Bagaimana mempelajari produk:
pengukuran Apa yang dipelajari
Diagnostik: Penentuan
Dapatan perkara yang memerlukan Judgemental:
improvement Gred Keseluruhan

Peneraju Pendidikan Negara

Pentaksiran Sekolah (PS)
kini dikenali sebagai

Pentaksiran Bilik Darjah
(PBD)

5

Peneraju Pendidikan Negara

6

Perkembangan Dokumen Kurikulum dan
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

LP BPK
(Perekodan PS secara Online) (Perekodan PS secara offline mulai 2014)

2011 2014 2016 2017

DSK+DSP DSKP DSKP DSKP
Bermula Tahun 4
Tahun 1 dan PS dikenali KSSM Tingkatan 1
Tingkatan 1 (2012) sebagai PBD KSSR Tahun 1
(Semakan)

6

Peneraju Pendidikan Negara

“Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang
perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.”

Formatif

Mentaksir perkembangan sebagai
pembelajaran

Sumatif Formatif

Mentaksir perkembangan tentang pembelajaran Mentaksir perkembangan untuk pembelajaran
(Di akhir unit pembelajaran,
penggal, bulan atau tahun) 7

Peneraju Pendidikan Negara

Pentaksiran Untuk Pentaksiran Sebagai Pentaksiran Tentang
Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran

Assessment for Learning Assessment as Learning Assessment of Learning

• Pentaksiran yang • Berlaku apabila murid • Untuk melihat
melibatkan guru adalah penilai mereka pencapaian atau
menggunakan bukti sendiri. penguasaan murid pada
tentang pengetahuan, satu-satu masa yang
pemahaman dan • Murid memantau strategik, lazimnya di
kemahiran murid untuk pembelajaran mereka akhir sesuatu tempoh
memaklumkan tentang sendiri, bertanya soalan pembelajaran.
pengajaran mereka. dan menggunakan Pentaksiran ini
pelbagai strategi untuk membolehkan murid,
• Formatif menentukan apa yang guru, ibu bapa, dan
• Berterusan mereka tahu dan boleh pihak sekolah
lakukan dan bagaimana mengetahui kualiti
menggunakan pembelajaran murid.
pentaksiran untuk
pembelajaran baharu. • Kebiasaannya sumatif

Peneraju Pendidikan Negara

Mengapa PBD penting?

Peneraju Pendidikan Negara

Melalui PBD Guru Dapat

01 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid
dalam pembelajaran.

02 Mengesan perkembangan murid secara
menyeluruh.

03 Merancang dan mengubah suai kaedah
pengajarannya.

04 Mengetahui keberkesanan pengajarannya.

05 Mengambil tindakan susulan yang sesuai
dengan serta merta.

06 Mengakses sikap dan pembelajaran murid
yang memerlukan perhatian.

Peneraju Pendidikan Negara

PBD mempunyai antara lain ciri-ciri berikut

• Holistik: mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang dihasratkan dalam kurikulum serta pelbagai
aras kognitif, afektif dan psikomotor

• Dalam bentuk yang pelbagai: pemerhatian terhadap
aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek,
folio dan sebagainya;

• Membolehkan murid mempamerkan pelbagai
keupayaan pembelajaran; dan

• Adil kepada semua murid.

Peneraju Pendidikan Negara

PBD Dilaksanakan Dalam Semua Mata Pelajaran

Proses PdP Instrumen Tahap Penguasaan
Pentaksiran
Aktiviti pembelajaran TP 1 - TP 6
(menepati kurikulum Kaedah dan
instrumen • Merujuk standard
dan PAK 21) pentaksiran pelbagai prestasi dinyatakan
dalam kurikulum
Tugasan individu atau • Kuiz
kumpulan, sumbang • Kerja projek • Menggunakan
saran, debat, sketsa, • Folio pertimbangan
pembentangan multi • Ujian bulanan profesional untuk
media, projek atau • Peperiksaan menetapkan tahap
aktiviti • Penilaian kendiri penguasaan murid
mengeksperimen • Refleksi kendiri
• Penilaian rakan

sebaya

12

Peneraju Pendidikan Negara

TINDAKAN SUSULAN

MEREKOD &
MENGANALISIS

• Merekod status

perkembangan

MERANCANG PdP & MELAKSANAKAN PdP PENTAKSIRAN murid mengikut Tidak MELAPOR TAHAP
MENYEDIAKAN • Selari dengan SK • Kaedah kreativiti guru PENGUASAAN
INSTRUMEN • Merekod dalam
PENTAKSIRAN & SP yang telah pentaksiran: dokumen seperti Peneraju Pendidikan Negara
dipilih Pemerhatian, lisan rekod mengajar,
• Mengenal pasti SK & SP atau penulisan buku catatan
• Menentukan objektif
• Mengenal pasti Bagi tindakan susulan: guru, senarai

instrumen pentaksiran • Menentu dan semak & templat Ya
melaksanakan strategi pelaporan (Excel)
berdasarkan aktiviti 13
pengajaran dan kaedah
yang dirancang
• Menentukan strategi pentaksiran PdP dan pentaksiran Melepasi tahap
• Menyedia dan mentadbir dilaksanakan seiring penguasaan
pengajaran dan kaedah minimum TP3
instrumen mengikut
pentaksiran
• Menyediakan instrumen keupayaan murid

mengikut keupayaan

murid

Penentuan tahap penguasaan memerlukan pertimbangan
profesional guru dengan mengambil kira perkara berikut:

Pencapaian tahap penguasaan bagi setiap kelompok
Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran
(SP) dengan merujuk Standard Prestasi (SPi)

Menggunakan kaedah pentaksiran yang pelbagai

Membantu perkembangan murid holistik dari segi
perubahan tingkah laku, pengetahuan, kemahiran dan nilai

Peneraju Pendidikan Negara

Asas kepada Pertimbangan Profesional

• Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan
rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi
pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan
bertanggungjawab

• Merupakan satu proses berterusan sepanjang PdP

Keperluan utama kepada pertimbangan profesional

• Menentukan Tahap Penguasaan (TP) berdasarkan Standard Prestasi
bagi setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran.

• Menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan dalam mata pelajaran
bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun.

15

Peneraju Pendidikan Negara

Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan

PENGETAHUAN TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL

Guru berpengetahuan luas 01 02 Guru bertanggungjawab melaksanakan
dalam mata pelajaran pentaksiran dengan cekap, adil, telus,
yang diajar dan dalam sistematik dan holistik tanpa
bidang pedagogi.
melibatkan emosi.

INPUT MURID 03 04 PENGALAMAN

Guru membuat pertimbangan Guru menggunakan
berdasarkan hasil kerja, keupayaan,
tingkah laku, kelebihan/ kekurangan pengalaman mengajar dan
pada murid dan prestasi mereka dalam
pengalaman dengan murid.
ujian/ aktiviti PdP.

16

Peneraju Pendidikan Negara

Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan
pertimbangan profesional

Hasrat kurikulum Interaksi

Memahami hasrat kurikulum yang Mengambil kira interaksi guru dan murid,
terkandung dalam DSKP.
7 murid dan murid serta murid dan bahan
Tujuan pentaksiran
pembelajaran.
Menentukan tujuan pentaksiran, 2
mengenal pasti aspek pembelajaran Moderasi
yang perlu ditaksir berdasarkan standard
prestasi bagi setiap kelompok SK dan SP. Berbincang sesama rakan sejawat dalam
panitia bagi memantapkan pertimbangan
Pelbagai kaedah professional.

pentaksiran 3 Kebolehpercayaan

Menggunakan pelbagai kaedah Meningkatkan kebolehpercayaan antara

pentaksiran meliputi pemerhatian, 5

lisan dan penulisan sepanjang PdP. pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Guru
Peluang
4 bersikap terbuka dan profesional dalam
Memberi peluang yang adil dan masa yang
memberi justifikasi dan membuat pertimbangan
secukupnya kepada murid untuk
terhadap perkembangan pembelajaran murid.
mempamerkan apa yang telah dipelajari.
17

Peneraju Pendidikan Negara

Apakah yang dimaksudkan dengan

Standard Prestasi?

Standard Prestasi ialah suatu set kriteria
umum yang menunjukkan tahap-tahap
prestasi yang perlu murid pamerkan
sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu
telah dikuasai murid (indicator of success).

Peneraju Pendidikan Negara

TAHAP STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
2 Mempamerkan pengetahuan asas tentang poligon sekata dan
3 tak sekata.
Mempamerkan kefahaman tentang pembinaan poligon sekata.
4
Mengaplikasikan kefahaman tentang sudut pedalaman, sudut
5 peluaran dan bilangan sisi suatu poligon untuk melaksanakan
tugasan mudah.
6
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai
tentang poligon dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang
mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai
tentang poligon dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang
kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai
tentang poligon dalam konteks penyelesaian masalah bukan
rutin secara kreatif.

Peneraju Pendidikan Negara

Penyelesaian masalah
adalah jantung kepada
Matematik. Oleh itu
keupayaan murid
menyelesaikan masalah
menjadi asas utama
dalam penentuan Tahap
Penguasaan

Peneraju Pendidikan Negara

Tugasan mudah – kebiasaannya tidak melibatkan situasi

Peneraju Pendidikan Negara

Penyelesaian kebiasaannya melibatkan prosedur
tidak berlapis yang jelas

Peneraju Pendidikan Negara

Penyelesaian kebiasaannya melibatkan prosedur
berlapis yang jelas

Peneraju Pendidikan Negara

Penyelesaian melibatkan prosedur yang tidak serta-merta jelas

Peneraju Pendidikan Negara

Routine Non-Routine

“Problems can be solved “Problems that require
using methods familiar mathematical

to students by analysis and reasoning;
replicating previously many non-routine
learned methods in a
step-by-step fashion.” problems can be solved in
more than one way, and
may have more than one

solution.”

Peneraju Pendidikan Negara

KRITERIA MASALAH BUKAN RUTIN

• Penyelesaian yang tidak serta merta jelas.
• Menggalakkan lebih daripada satu cara

penyelesaian dan strategi.
• Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat

keputusan dan memilih operasi matematik.
• Memerlukan masa yang sesuai untuk diselesaikan.
• Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan untuk

mendapatkan penyelesaian.

Peneraju Pendidikan Negara

×
O

Tandakan  pada rajah yang menunjukkan sisi
empat kitaran.

Sudut dan Tangen bagi Bulatan, TP1:
Mempamerkan pengetahuan asas tentang sudut dalam bulatan,
sisi empat kitaran dan tangen kepada bulatan.

Peneraju Pendidikan Negara

Apakah itu sisi empat kitaran?
Terangkan maksud sisi empat kitaran.

Sudut dan Tangen bagi Bulatan, TP2:
Mempamerkan kefahaman tentang sudut dalam bulatan, sisi
empat kitaran dan tangen kepada bulatan.

Peneraju Pendidikan Negara

Tentukan nilai y.

75 y

Sudut dan Tangen bagi Bulatan, TP3:
Mengaplikasikan kefahaman tentang sudut dalam bulatan, sisi
empat kitaran dan tangen kepada bulatan untuk melaksanakan
tugasan mudah.

Peneraju Pendidikan Negara

PQRS ialah sisi empat dengan
keempat-empat sisinya
merupakan tangen kepada
bulatan berpusat O. K, L, M dan N
ialah titik ketangenan. Berapakah
perimeter sisi empat PQRS?

Sudut dan Tangen bagi Bulatan, TP4:
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sudut dan
tangen bagi bulatan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Peneraju Pendidikan Negara

AB dan AC ialah tangen kepada
bulatan berpusat O. Tentukan
luas kawasan berlorek.

Sudut dan Tangen bagi Bulatan, TP5:
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai
tentang sudut dan tangen bagi bulatan dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Peneraju Pendidikan Negara

Bulatan pelbagai saiz boleh dilukis
dalam sebuah segi tiga sama sisi
dengan sisi segi tiga tersebut
merupakan tangen kepada bulatan.
Tentukan jejari dua bulatan seperti
yang ditunjukkan dalam rajah.

Sudut dan Tangen bagi Bulatan, TP6:
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai
tentang sudut dan tangen bagi bulatan dalam konteks
penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

Peneraju Pendidikan Negara

Kepelbagaian soalan yang menguji
keupayaan murid secara menyeluruh dan
tahap kognitif yang berbeza adalah sangat

penting.
Keseimbangan antara KBAR dan KBAT.

Peneraju Pendidikan Negara

TINGGI Perhatikan bahawa
Soalan 1/3 markah diberi

CFuoldl eCr1e:dEitxplanatTioenrsatnhagtkinaclnudbe:agaimana by the Terdapat 25 berdasarkan keupayaan
• Sum the inpdiuvirdauatal hdeiigkhitrsaa.nd divide by 25. nupmebreermof puan moruarnidg muenriedrangkan
jdaiwdaplaamn.sPuealtbuagai
• You add together every girl’s height and divide

• girls. add them up, and divide by bilik darjah. jMawinatpiannggdiiterima asalkan
Take all the girls’ heights, thme aumroiudntiaoflah 1m3u0rcidmm. empamerkan
girls, in this case 25.

• The sum of all heights in the same unit divided by the number of kefahaman konsep.

girls.

No Credit
Code 0: Other responses.
Code 9: Missing.

Peneraju Pendidikan Negara

TINGGI Terdapat 25 orang
Soalan 2/3

PERNYATAAN murid perempuan di
BENAR/SALAH dalam suatu bilik

Sekiranya terdapat seorang murid perempuan darjah. Min tinggi
dengan tinggi 132 cm di dalam kelas tersebut, Benar Salah murid ialah 130 cm.
mesti terdapat juga seorang murid perempuan

dengan tinggi 128 cm. TINGGI PEMARKAHAN 2
Benar Salah Kredit Penuh
Kebanyakan murid perempuan mesti mempunyai
ketinggian 130 cm. Kod 1: Salah, Salah, Salah, Salah

Sekiranya kita susun murid perempuan itu Benar Salah Tiada Kredit
daripada rendah ke tinggi, murid yang berada di

tengah mesti mempunyai ketinggian 130 cm. Kod 0: Respon lain

Separuh daripada murid perempuan di dalam Kod 9: Tiada jawapan

kelas tersebut mesti kurang daripada 130 cm dan Benar Salah

separuh lagi mesti melebihi 130 cm.

Peneraju Pendidikan Negara

TINGGI Terdapat 25 orang murid
Soalan 3/3 perempuan di dalam suatu
bilik darjah. Min tinggi
Terdapat kesalahan pada murid ialah 130 cm.
salah satu nilai tinggi murid.
Ianya sepatutnya 120 cm Peneraju Pendidikan Negara
bukan 145 cm. Apakah nilai
min tinggi murid yang
sepatutnya.

A. 126 cm
B. 127 cm
C. 128 cm
D. 129 cm
E. 144 cm

LITTER For a homework assignment on
Question 1/1 the environment, students
collected information on the
Refer to the information about decomposition time of several
the decomposition time of types of litter that people throw
types of litter, type your away:
answer to the question below
A student thinks of displaying Type of litter Decomposition
the results in a bar graph. Banana peel time
Give one reason why a bar
graph is unsuitable for 1-3 years
displaying these data.
Orange peel 1-3 years

Cardboard boxes 0.5 year

Chewing gum 20-25 years

Newspapers A few days

Polystyrene cups Over 100Peyneeraarjus Pendidikan Negara

SHAPES

Question 1/3

Which of the figures has the A BC
largest area?
Explain your reasoning. SHAPES SCORING 1
QUESTION INTENT: Comparison of areas of
irregular shapes

Code 1: Shape B, supported with plausible
reasoning.
- It’s the largest area because the others will fit
inside it.
Code 8: Shape B, without plausible support.
Code 0: Other responses.
Code 9: Missing.

Peneraju Pendidikan Negara

Example Students’ Responses

Code 1: AB C

• B. It doesn’t have indents in it which decreases the area. A and C have

gaps.

• B, because it’s a full circle, and the others are like circles with bits

taken out.

• B, because it has no open areas:

Code 8: (No credit)

• B. because it has the largest surface area

• The circle. It’s pretty obvious.

• B, because it is bigger.

Code 0:

• They are all the same.

Peneraju Pendidikan Negara

SHAPES A BC

Question 2/3

Describe a method for
estimating the area of
figure C.

Peneraju Pendidikan Negara

Question 2: SHAPES

SHAPES SCORING 2
QUESTION INTENT: To assess students’ strategies for measuring areas of
irregular shapes.
Code 1: Reasonable method:
• Draw a grid of squares over the shape and count the squares that are

more than half filled by the shape.
• Cut the arms off the shape and rearrange the pieces so that they fill a

square then measure the side of the square.
• Build a 3D model based on the shape and fill it with water. Measure

the amount of water used and the depth of the water in the model.
Derive the area from the information.
Code 8: Partial answers: No credits
• The student suggests to find the area of the circle and subtract the
area of the cut out pieces. However, the student does not mention
about how to find out the area of the cut out pieces.
• Add up the area of each individual arm of the shape
Code 0: Other responses.
Code 9: Missing.

Peneraju Pendidikan Negara

NOTE:
The key point for this question is whether the student offers a METHOD for
determining the area. The coding schemes (1, 8, 0) is a hierarchy of the extent to
which the student describes a METHOD.
Example Students’ Responses
Code 1:
• You could fill the shape with lots of circles, squares and other basic shapes so

there is not a gap. Work out the area of all of the shapes and add together.
• Redraw the shape onto graph paper and count all of the squares it takes up.
• Drawing and counting equal size boxes. Smaller boxes = better accuracy (Here

the student’s description is brief, but we will be lenient about student’s writing
skills and regard the method offered by the student as correct)
• Make it into a 3D model and filling it with exactly 1cm of water and then
measure the volume of water required to fill it up.

Jawapan sebenar murid:
Perhatikan kepelbagaian jawapan murid yang diterima

dalam PISA.

Peneraju Pendidikan Negara

SHAPES A BC

Question 3/3

Describe a method for
estimating the perimeter
of figure C.

Peneraju Pendidikan Negara

Question 3: SHAPES
Describe a method for estimating the perimeter of
figure C.

SHAPES SCORING 3
QUESTION INTENT: To assess students’ strategies for measuring
perimeters of irregular shapes

Code 1: Reasonable method:
• Lay a piece of string over the outline of the shape then measure
the length of string used.
• Cut the shape up into short, nearly straight pieces and join them
together in a line, then measure the length of the line.
• Measure the length of some of the arms to find an average arm
length then multiply by 8 (number of arms) × 2.

Code 0: Other responses.
Code 9: Missing.

Peneraju Pendidikan Negara

Question 3: SHAPES Peneraju Pendidikan Negara
M158Q03- 0 1 8 9
Describe a method for estimating the perimeter of figure C.

Example Students’ Responses
Code 1:
• Wool or string!!!
(Here although the answer is brief, the student did offer a METHOD for
measuring the perimeter)
• Cut the side of the shape into sections. Measure each then add them
together. (Here the student did not explicitly say that each section needs to be
approximately straight, but we will give the benefit of the doubt, that is, by
offering the METHOD of cutting the shape into pieces, each piece is assumed
to be easily measurable)
Code 0:
• Measure around the outside.
(Here the student did not suggest any METHOD of measuring. Simply saying
“measure it” is not offering any method of how to go about measuring it)
• Stretch out the shape to make it a circle.
(Here although a method is offered by the student, the method is wrong)

Pizzas

A pizzeria serves two round pizzas of the same
thickness in different sizes. The smaller one has a
diameter of 30 cm and costs 30 zeds. The larger one
has a diameter of 40 cm and costs 40 zeds.

Question 1
Which pizza is better value for money? Show your reasoning.

QUESTION INTENT:
Applies understanding of area to solving a value for money comparison

Peneraju Pendidikan Negara

Bahagian
penting bagi

merumus

15 cm

Mengaplikasi
pengetahuan

20 cm

Merumus

Mentafsir

Peneraju Pendidikan Negara

QUESTION INTENT: Applies understanding of area to solving a value for money
comparison
Code 2: Gives general reasoning that the surface area of pizza increases more
rapidly than the price of pizza to conclude that the larger pizza is better value.
• The diameter of the pizzas is the same number as their price, but the amount

of pizza you get is found using diameter2 , so you will get more pizza per zeds
from the larger one
Code 1: Calculates the area and amount per zed for each pizza to conclude
that the larger pizza is better value.
• Area of smaller pizza is 0.25 x π x 30 x 30 = 225π; amount per zed is 23.6 cm
area of larger pizza is 0.25 x π x 40 x 40 = 400π; amount per zed is 31.4 cm
so larger pizza is better value
Code 8: They are the same value for money. (This incorrect answer is coded
separately, because we would like to keep track of how many students have
this misconception).
Code 0: Other incorrect responses OR a correct answer without correct
reasoning.
Code 9: Missing.

Peneraju Pendidikan Negara

TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK
PENGUASAAN

Murid boleh:
• menjawab soalan yang mana semua maklumat berkaitan diberi
1 dan soalan ditakrifkan dengan jelas.
• mengenal pasti maklumat dan menjalankan prosedur rutin

mengikut arahan yang jelas.

Murid boleh:
• mengenal dan mentafsirkan situasi secara langsung.
2 • menggunakan suatu perwakilan tunggal.
• menggunakan algoritma, rumus, prosedur atau kaedah asas.
• membuat penaakulan langsung dan membuat pentafsiran bagi

keputusan yang diperoleh.

Peneraju Pendidikan Negara

TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK
PENGUASAAN
Murid boleh:
3 • melaksanakan prosedur yang dinyatakan dengan jelas, termasuk prosedur

4 yang berlapis.
• mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang mudah.
• mentafsir dan menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat

yang berbeza.
• menaakul secara langsung dan berkomunikasi secara ringkas dalam

memberikan pentafsiran, keputusan dan penaakulan.
Murid boleh:
• menggunakan secara berkesan model eksplisit bagi situasi kompleks

yang konkrit.
• memilih dan mengintegrasikan perwakilan yang berbeza dan mengaitkan

dengan situasi dunia sebenar.
• menggunakan kemahiran dan menaakul secara fleksibel berdasarkan

kefahaman yang mendalam dan berkomunikasi dengan penerangan dan
hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan dan tindakan.

Peneraju Pendidikan Negara


Click to View FlipBook Version