The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by razalibaharan, 2019-05-21 00:05:38

INTRUMENT ANUGERAH PSS

RUBRIK APSS-converted

Rubrik APSS 2018

A A.1 STRUKTUR ORGANISASI PSS Pengurusan Penggunaan/Pelaksanaan

1.1 Organisasi Jawatankuasa Induk 2 Ada, sesuai, lengkap (1M) 4 Buktikan punca kuasa dan cara lantikan (2M)

Kemaskini dan dipamerkan (1M) Aktiviti dan perancangan (2M)

1.2 Organisasi Jawatankuasa Kerja 2 Ada, sesuai, lengkap (1M) 4 Buktikan punca kuasa dan cara lantikan (2M)

Kemaskini dan dipamerkan (1M) Jadual/ rekod bertugas( 1M)

Aktiviti dan perancangan (1M)

1.3 Organisasi Jawatankuasa Pengawas PSS 2 Ada, sesuai, lengkap (1M) 4 Buktikan punca kuasa dan cara lantikan (2M)

Kemaskini dan dipamerkan (1M) Jadual bertugas( 1M)

Rekod bertugas (1M)

A.2 RANCANGAN TAHUNAN

2.1 Rancangan Tahunan yang lengkap 2 Ada dan lengkap (1M) 4 Buktikan cara penyediaan rancangan tahunan

(meliputi matlamat / objektif / aktiviti / Kemaskini (1M) (dikemukakan dalam mesyuarat) (2M)

petunjuk prestasi / sasaran kerja- Dokumentasi aktiviti (2M)

kuantiti /kualiti / masa / implikasi

kewangan / Carta Gantt )

A.3 DOKUMEN DAN REKOD PSS

3.1 Fail kuasa 2 Ada, lengkap (1M) 4 Surat lantikan GPM (2M)
Kemaskini (1M) Pelaksanaan Fail Kuasa ( 2M)

3.2 Fail Meja 2 Ada, lengkap (1M) 4 Surat lantikan GPM (2M)
Kemaskini (1M) Pelaksanaan Fail Meja ( 2M)

3.3 Rekod pinjaman buku dan bukan buku 2 Ada, lengkap (1M) 4 Analisa dan graf pinjaman (1M)
Kemaskini (1M) Dokumentasi aktiviti pinjaman (2M)

Impak pinjaman (1M)

3.4 Rekod penggunaan guru dan murid 2 Ada, lengkap (1M) 4 Analisa dan graf penggunaan (1M)
(PSS) Kemaskini (1M) Dokumentasi aktiviti penggunaan (2M)
Impak pinjaman (1M)

3.5 Rekod Pergerakan (Kew PA.6) 2 Ada, lengkap (1M) 4 Makluman kepada warga tentang
Kemaskini (1M) penggunaan (Kew PA. 6) ( 1M)

Dokumentasi aktiviti/ pelaksanaan rekod

pergerakan (Kew PA.6) (3M)

3.6 Rekod Pelupusan / Hapuskira 2 Ada, lengkap (1M) 4 Semakan pentadbir (1M)
Kemaskini (1M) Tatacara (2M)
3.7 Semakan Stok Perolehan Buku Menyemak buku stok/laporan tahunan (1M)
2 Ada, lengkap (1M)
A.4 PENGELOLAAN KOLEKSI Kemaskini (1M) 4 Dinyatakan dalam fail kuasa (2M)
4.1 Proses Teknik Rekod semakan stok perolehan buku (1M)
Laporan semakan stok perolehan buku (1M)
4.2 Sistem Katalog Berpusat Dokumentasi proses semakan stok perolehan
4.3 Pengkelasan bahan cetak & bukan buku (1M)

cetak 2 Ada dan lengkap (2M) 4 Sama dengan fail kuasa (2M)- jika tidak sama

4.4 Pengindeksan /Senarai (Ada cop perolehan, hak milik, lihat borang pindaan
/Bibliografi/bahan
label panggilan, slip sirkulasi / bar Proses penyediaan proses teknik (1M)
A.5 JADUAL WAKTU
5.1 Jadual waktu penggunaan PSS code) - rujuk fail kuasa. Dokumentasi aktiviti (1M)
5.2 Jadual waktu guru bertugas
2 Ada dan lengkap (2M) 4 Ikut fail kuasa (2M)
A.6 KEWANGAN PSS
6.1 Pembelian bahan sumber PSS (PCG) Dokumentasi penggunaan (2M)

2 Ada dan lengkap (2M) 4 Ikut fail kuasa (2M)

(Semua bilik PSS yang ada bahan Dokumentasi penggunaan pengkelasan (2M)

cetak dan bukan cetak perlu ada

pengkelasan)

2 Ada dan lengkap (2M) 4 Cara penyediaan (2M)

Dokumentasi penggunaan (2M)

2 Ada, lengkap (1M) 4 Analisa dan graf pengunaan bilik PSS (2M)
Dipamerkan (1M) Dokumentasi penggunaan bilik PSS (2M)

2 Ada, lengkap (1M) 4 Punca kuasa dan proses lantikan guru
Dipamerkan (1M) bertugas ( 2M)
Analisa dan graf rekod guru bertugas (2M)

2 Ada, lengkap (1M) 4 Dokumentasi aktiviti penggunaan bahan yang
Kemaskini (1M) dibeli
- 90 - 100% dibelanjakan - 4
- 70 - 89% dibelanjakan - 3
- 50 - 69% dibelanjakan - 2
< 50 % dibelanjakan - 1

6.2 Pembelian bahan sumber (Yuran Khas) 2 Ada, lengkap (1M) 4 Dokumentasi penggunaan bahan sumber yang
Kemaskini (1M) dibeli (2M)
Bukti pembelian bahan sumber/aktiviti PSS
6.3 Mengoptimumkan penggunaan Geran 2 Ada, lengkap (1M) (2M)

Perkapita (PCG) Kemaskini (1M) 4 Resit/Invioce dan bukti pembelian (2M)
Dokumentasi penggunaan geran perkapita
A.7 PENGURUSAN NILAM 2 Ada, lengkap (1M) (2M)
7.1 Carta Organisasi Jawatankuasa saiz kad Dipamerkan (1M)
4 Buktikan punca kuasa dan cara lantikan (2M)
manila -63.5cm x 50.5 cm 2 Ada, lengkap (1M) Aktiviti dan perancangan (2M)
7.2 Senarai Tugas Dipamerkan (1M)
4 Cara pembahagian tugas (2M)
7.3 Taklimat dan Pelancaran Program 2 Ada dan lengkap (2M) Dokumentasi/aktiviti berkaitan senarai tugas
NILAM (2M)

7.4 Analisis bacaan kelas dan keseluruhan 2 Ada, lengkap (1M) 4 Punca kuasa/ mesyuarat untuk melaksanakan
Kemaskini (1M) program (2M)
Dokumentasi program (2M)
7.5 Direkodkan dalam Buku rekod kemajuan 2 Ada, lengkap (1M)
4 Taklimat dalaman cara analisa kepada guru
murid/slip keputusan peperiksaan/ Sijil Kemaskini (1M) (2M)
Perancangan dan dokumentasi aktiviti (2M)
berhenti sekolah
4 Taklimat dalaman cara merekod kepada guru
7.6 Sijil pengiktirafan Murid 2 Ada dan lengkap (2M)
Dimasukkan dalam perancangan tahunan
7.7 Sijil pengiktirafan Guru 2 Ada, lengkap dan kemaskini (2M)

4 Proses pemilihan/penyediaan pengiktirafan
murid (2M)
Borang percalonan (1M)
Sijil disahkan (1M)

4 Proses pemilihan/penyediaan pengiktirafan
guru (2M)
Borang percalonan (1M)
Sijil disahkan (1M)

B KEMUDAHAN 2 Ada bilik (selamat, strategik, 4 Pelbagai sudut (aktiviti, nilam, bacaan,
B.1 PSS Abad ke 21 mesra pengguna) ( 1M) pencapaian, isu semasa,hasil kerja) (1M)
1.1 Bilik Darjah Ada ciri-ciri pembelajaran abad Sudut PPPM ( aspirasi murid/KBAT/I-THINK) (
ke 21 - Rujuk 4C (1M) 1M)
1.2 Perpustakaan Carta organisasi,jadual waktu jadual bertugas,
1.3 Bilik Media/BBM 2 Ada bilik (selamat, strategik, rekod bertugas (1M)
1.4 Bilik Tayangan/ APD mesra pengguna) ( 1M) Peraturan kelas,pelan lantai,pelan kebakaran
1.5 Bilik SAL Ada ciri ciri pembelajaran abad (1M)
ke 21 - Rujuk 4C (1M)
1.6 Makmal Komputer 4 Buktikan punca dan cara lantikan AJK bilik (1M)
2 Ada bilik (selamat, strategik, Contoh dokumentasi aktiviti dan program (1M)
1.7 Lain-lain bilik mesra pengguna) (1M) Rekod dan analisis serta graf penggunaan dan
Ada ciri ciri pembelajaran abad pinjaman bilik (2M)
ke 21 - Rujuk 4C (1M)
4 Buktikan punca dan cara lantikan AJK bilik (1M)
2 Ada bilik (selamat, strategik, Contoh dokumentasi aktiviti dan program (1M)
mesra pengguna) (1M) Rekod dan analisis serta graf penggunaan dan
Ada ciri ciri pembelajaran abad pinjaman bilik (2M)
ke 21 - Rujuk 4C (1M)
4 Buktikan punca dan cara lantikan AJK bilik (1M)
2 Ada bilik (selamat, strategik, Contoh dokumentasi aktiviti dan program (1M)
mesra pengguna) (1M) Rekod dan analisis serta graf penggunaan dan
Ada ciri ciri pembelajaran abad pinjaman bilik (2M)
ke 21 - Rujuk 4C (1M)
4 Buktikan punca dan cara lantikan AJK bilik (1M)
2 Ada bilik (selamat, strategik, Contoh dokumentasi aktiviti dan program (1M)
mesra pengguna) (1M) Rekod dan analisis serta graf penggunaan dan
Ada ciri ciri pembelajaran abad pinjaman bilik (2M)
ke 21 - Rujuk 4C (1M)
4 Buktikan punca dan cara lantikan AJK bilik (1M)
2 Ada bilik (selamat, strategik, Contoh dokumentasi aktiviti dan program (1M)
mesra pengguna) (1M) Rekod dan analisis serta graf penggunaan dan
pinjaman bilik (2M)

4 Buktikan punca dan cara lantikan AJK bilik (1M)
Contoh dokumentasi aktiviti dan program (1M)

B.2 RUANG BERTEMA Ada ciri ciri pembelajaran abad Rekod dan analisis serta graf penggunaan dan
2.1 Ruang Akses Kendiri ke 21 - Rujuk 4C (1M) pinjaman bilik (2M)
2.2 Ruang Karya Besar & Agung
2.3 Ruang Rujukan 2 Ada Ruang (selamat, strategik, 4 Tunjukkan proses pelaksanaan (2M)
2.4 Ruang Pameran Bertema mesra pengguna) (1M) Buktikan penggunaan dan dokumentasi
2.5 Ruang Pembacaan Ada ciri ciri pembelajaran abad penggunaan (2M)
2.6 Ruang Interaktif ke 21 - Rujuk 4C (1M)
4 Senarai bahan (1M)
B.3 KEMUDAHAN TAMBAHAN 2 Ada ruang (selamat, strategik, Tunjukan cara pembelian bahan (1M)
mesra pengguna) (1M) Buktikan penggunaan dan dokumentasi
Ada ciri ciri pembelajaran abad penggunaan (2M)
ke 21 - Rujuk 4C (1M)
4 Senarai bahan (1M)
2 Ada ruang (selamat, strategik, Tunjukan cara pembelian bahan (1M)
mesra pengguna) (1M) Buktikan penggunaan dan dokumentasi
Ada ciri ciri pembelajaran abad penggunaan (2M)
ke 21 - Rujuk 4C (1M)
4 Tunjukkan proses pelaksanaan (2M)
2 Ada ruang (selamat, strategik, Buktikan penggunaan dan dokumentasi
mesra pengguna) (1M) penggunaan (2M)
Ada ciri ciri pembelajaran abad
ke 21 - Rujuk 4C (1M) 4 Buktikan penggunaan dan dokumen sokongan
(2M)
2 Ada ruang (selamat, strategik, Dokumentasi penggunaan (2M)
mesra pengguna) (1M)
Ada ciri ciri pembelajaran abad 6 Senarai aktiviti (2M)
ke 21 - Rujuk 4C (1M) Buktikan penggunaan dan dokumentasi
penggunaan (2M)
2 Ada ruang (selamat, strategik, Impak kepada murid (2M)
mesra pengguna) (1M)
Ada ciri ciri pembelajaran abad
ke 21 - Rujuk 4C (1M)

3.1 Pondok llmu/ Laluan Ilmu Sudut Ilmu 4 Ada dan lengkap (2M) 6 Ruang dan sudut dilabel dan ada pengelasan
Kemaskini (2M) (1M)
3.2 Sudut Sejarah Sekolah/ Arkib Sekolah/ Senarai aktiviti (2M)
Galeri 4 Ada dan lengkap (2M) Dokumentasi aktiviti (2M)
Kemaskini (2M) Impak kepada murid (1M)
3.3 Taman Sumber
4 Ada dan lengkap (2M) 6 Ruang dan sudut dilabel dan ada pengelasan
B.4 KECERIAAN PSS Kemaskini (2M) (1M)
4.1 Keceriaan luaran PSS Senarai aktiviti (2M)
4.2 Keceriaan dalaman PSS Dokumentasi aktiviti (2M)
Impak kepada murid (1M)
4.3 Berkonsepkan minimalist
6 Ruang dan sudut dilabel dan ada pengelasan
(1M)
Senarai aktiviti (2M)
Dokumentasi aktiviti (2M)
Impak kepada murid (1M)

4 Menarik -kondusif (2M) 6 Proses penyediaan dan pembelian bahan (2M)
Sususn atur,kreativiti (2M) Penggunaan kepada warga sekolah (2M)
Impak kepada warga sekolah (2M)
4 Menarik -kondusif (2M)
Sususn atur,kreativiti (2M) 6 Proses penyediaan dan pembelian bahan (2M)
Penggunaan kepada warga sekolah (2M)
Impak kepada warga sekolah (2M)

4 Minimalist (keserdahanaan) (2M) 6 Proses penyediaan dan pembelian bahan (2M)
Ada kematangan (2M) Penggunaan kepada warga sekolah (2M)
Suasana seperti di Perpustakaan Impak kepada warga sekolah (2M)

C PENILAIAN BAHAN DAN PERALATAN

1.1 Monograf 5 -(SM 1:20+ ; SR 1:15+)-5m 5 Senarai bahan, proses pembelian (2M)
Dokumentasi penggunaan bahan (2M)
Buku (SR 1:15; SM 1:20) (SM 1:20 ; SR 1:15) – 4m Impak bahan kepada murid (1M)

- (SM 1:15 ; SR 1:10) – 3m 5 Proses pinjaman (1M)
Rekod pinjaman (2M)
Mempunyai koleksi pelbagai bahan - (SM 1:10 ; SR 1:6) – 2m Analisis dan graf pinjaman (1M)
Impak pinjaman (1M)
cetak yang menepati dari segi kuantiti - (SM 1:5 ; SR 1:3) – 1m
5 Proses pinjaman (1M)
untuk menampung penggunaan. Rujuk rekod perolehan Rekod pinjaman (2M)
Buku Stok Analisis dan graf pinjaman (1M)
Impak pinjaman (1M)
Data HEM (Enrolmen murid –cap
2 Proses pembelian /sumbangan (1M)
sekolah) dan disahkan Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)

Nisbah murid 2 Proses pembelian/ sumbangan (1M)
Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)
1.2 Pinjaman murid 5 > 70% -5 markah
(> 70% enrolmen ) - 60-69% - 4 markah 2 Proses pembelian /sumbangan (1M)
Rekod dan dokumentasi penggunaan 1M)
- 50-59% - 3 markah
2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
- 40-49% - 2 markah Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)

- 01-39% - 1markah 2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)
1.3 Pinjaman guru 5 > 50% - 5 markah
(> 50% enrolmen) - 40-49% - 4 markah 2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
- 30-39% - 3 markah Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)

- 20-29% - 2 markah 2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)
- 01-19% - 1 markah

1.4 Ensiklopedia 1 Ada senarai bahan (1M)

1.5 Kamus 1 Ada senarai bahan (1M)

1.6 Almanak 1 Ada senarai bahan (1M)

1.7 Atlas 1 Ada senarai bahan (1m)

1.8 Senarai Indeks / Abstrak / Bibliografi 1 Ada senarai bahan (1M)

1.9 Akhbar (SM 3 ; SR 2) / akhbar digital 1 Ada senarai bahan (1M)

1.10 Majalah (SM 5 ; SR 3)/ majalah digital 1 Ada senarai bahan (1M)

1.11 Jurnal (langganan/sumbangan) 1 Ada senarai bahan (1M) 2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)
1.12 Direktori 1 Ada senarai bahan (1M)
2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
1.13 Buku Laporan/Majalah sekolah 1 Ada senarai bahan (1M) Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)

1.14 Kartografi (peta) 1 Ada senarai bahan (1M) 2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)
1.15 Carta 1 Ada senarai bahan (1M)
2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
1.16 Bahan PdP (kad bergambar/ kit/ dll.) 1 Ada senarai bahan (1M) Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)

C.2 BAHAN BUKAN CETAK 1 Ada senarai bahan dan direkod 2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
2.1 Koleksi Bahan Audio dalam buku stok (1M) Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)

2.2 Koleksi Bahan Audio-Visual 1 Ada senarai bahan dan direkod 2 Proses pembelian/sumbangan (1M)
dalam buku stok (1M) Rekod dan dokumentasi penggunaan (1M)
2.3 Koleksi Bahan 3 Dimensi (Model, Glob,
Diorama dll.) 1 Ada senarai bahan dan direkod 2 Dokumentasi penggunaan (2M)
dalam buku stok (1M)
2.4 Permainan Dalaman (Catur, dam, 2 Dokumentasi penggunaan (2M)
congkak, Sahibba dll.) 1 Ada senarai bahan dan direkod
dalam buku stok (1M) 2 Dokumentasi penggunaan (2M)
2.5 Perisian Kursus - Courseware (CDRI)
1 Ada senarai bahan dan direkod 2 Dokumentasi penggunaan (2M)
2.6 Portal / Laman Web / Blog Sekolah dalam buku stok (1M)
(berinformasi / Pautan ke Laman Web 2 Dokumentasi penggunaan (2M)
Pendidikan Lain kemaskini) 2 Kemaskini (1M)
Pautan (1M) 5 Proses pembentukan AJK (1M)
Senarai isi kandungan dan
2.7 Bahan digital PdP (e-book / imejan / 2 Senarai bahan (1M) perancangan aktiviti (2M)
powerpoint dll.) Rekod dalam stok (1M) Dokumentasi (1M)
Impak kepada murid (1M)

5 Senarai isi kandungan dan
perancangan aktiviti (2M)
Data penggunaan (1M)
Impak kepada murid (1M)

C.3 PERALATAN ELEKTRONIK 2 Senarai bahan/ perolehan (1M) 4 Dokumentasi dan analisa penggunaan (4M)
3.1 Projektor LCD / Visualiser / OHP / Kew.Pa (1M) 4 Dokumentasi dan analisa penggunaan (4M)
4 Dokumentasi dan analisa penggunaan (4M)
Interactive whiteboard 2 Senarai bahan/ perolehan (1M) 4 Dokumentasi dan analisa penggunaan (4M)
3.2 Komputer/ Pemain DVD / VCD Kew.Pa (1M) 4 Dokumentasi dan analisa penggunaan (4M)
3.3 Sistem siaraya (PA System) 4 Dokumentasi dan analisa penggunaan (4M)
3.4 Televisyen/ Radio 2 Senarai bahan/ perolehan (1M)
Kew.Pa (1M)
3.5 Kamera Pegun/ Kamera Video
3.6 Peralatan Penjilidan (mesin laminasi/ 2 Senarai bahan/ perolehan (1M)
Kew.Pa (1M)
comb binding machine/ puncher/ dll)
D PENILAIAN PROGRAM 2 Senarai bahan/ perolehan (1M)
D.1 NILAM Kew.Pa (1M)
1.1 Semua murid terlibat dalam Program
2 Senarai bahan/ perolehan (1M)
NILAM Kew.Pa (1M)
(Berdasarkan data 2017)
90% -100% - 10 markah - Data HEM (Enrolmen Murid –cop sekolah)
1.2 Sekolah telah mencapai IQ NILAM
1.3 1 bintang (pencapaian sekolah 30%) - 80% - 89% - 8 markah - Data NILAM Interim di PKG yang disahkan
1.4 2 bintang (pencapaian sekolah 25%) 10 - 70% - 79% - 6 markah 10 yang di hantar ke BTP

- 60% - 69% - 4 markah - Data NILAM Disember 2017 dan Jun 2018

- 50% - 59% - 2 markah Pembuktian semua murid ada buku rekod Nilam

- 01% - 49% - 1 markah (2M)

Perancangan aktiviti tahunan (2M)

Kertas kerja program/aktiviti (2M)

Dokumentasi program/aktiviti (2M)

Impak murid terhadap program/aktiviti (2M)

2 Baik: 1 (2M) 4 Analisa data dan graf (2M)

@ melepasi tahap NILAM >1 : 2M Perancangan aktiviti dan dokumentasi (2M)

2 Ada (2M) 4 Analisa data dan graf (1M)

Perancangan aktiviti dan dokumentasi (1M)

2 Ada (2M) 4 Analisa data dan graf (1M)

Perancangan aktiviti dan dokumentasi (1M)

1.5 3 bintang (pencapaian sekolah 20%) 2 Ada (2M) 4 Analisa data dan graf (1M)
1.6 4 bintang (pencapaian sekolah 15%) 2 Ada (2M) Perancangan aktiviti dan dokumentasi (1M)
1.7 5 bintang (pencapaian sekolah 10%) 2 Ada (6M)
4 Analisa data dan graf (1M)
Perancangan Aktiviti dan Dokumentas (1M)

6 Perancangan aktiviti tahunan (2M)
Dokumentasi program/aktiviti (2M)
Impak murid terhadap program/aktiviti (2M)

D.2 PENGIKTIRAFAN NILAM

2.1 Promosi program NILAM (3 jenis bahan 6- Ada,kemaskini (6M) 6 Sumber promosi (beli- resit/invois) /

promosi) - 3 bahan (bahan cetak/bukan (sumbangan-surat) (2M)

cetak/ digital) Dokumentasi program /aktiviti berkaitan

promosi (2M)

Impak promosi (2M)

2.2 Majlis pengiktirafan NILAM Murid 6 Ada (6M) 6 Proses Pemilihan (2M)

Dokumentasi majlis pengiktirafan (2M)

Impak majlis (2M)

2.3 Majlis pengiktirafan NILAM Guru 6 Ada (6M) 6 Proses Pemilihan (2M)

Dokumentasi majlis pengiktirafan (2M)

Impak majlis (2M)

2.4 Pengiktirafan peringkat Daerah/ Negeri 6 Ada (6M) 6 Borang pencalonan murid

/ Kebangsaan 3 pengiktirafan- Proses Pemilihan (2M)
PKG/Daerah/Negeri/Kebangsaan Surat kebenaran ibubapa (1M)

- Dokumentasi Pengiktirafan (3M)

2.5 Lain-lain pengiktirafan (selain NILAM) 6 Ada (6M) 6 Sumber perbelanjaan lain-lain pengiktirafan

(Lencana / Plak / Piala / Butang (3 pengiktirafan) (beli- resit/invois) / (sumbangan-surat) (2M)
Lencana / Anugerah / Sijil) Dokumentasi program berkaitan lain-lain
pengiktirafan (2M)

Impak kepada murid (2M)

D.3 GALAKAN MEMBACA

3.1 Program galakan membaca murid 6 Ada, kemaskini (6M) 12 3 dokumentasi x 2M= (6M)
(1 aktiviti/ program -2 markah) (Kertas kerja, laporan, kelemahan, kekuatan,
cadangan penambahbaikan)

3.2 Program galakan membaca Guru 6 Ada, kemaskini (6M) 3 Impak program x 2M= (6M)
(1 aktiviti/ program -2 markah) 6 3 Dokumentasi x 2M= (6M)
D.4 LITERASI MAKLUMAT
6 Ada, kemaskini (6M) (Kertas kerja, laporan, kelemahan, kekuatan,
4.1 Merancang Literasi Maklumat secara (rancangan harian / mingguan, cadangan)
komprehensif. aktiviti, rujukan / kolaboratif)
6 Dokumentasi perlaksanaan program (3M)
4.2 Promosi program Literasi Maklumat. 6 Ada, kemaskini (6M) Impak kepada murid ( 3M)
(3 jenis bahan)(Brosur/poster/buku (3 jenis)
program/bunting/flyer) 6 Dokumentasi promosi (2M)
6 Ada dan lengkap (6M) Bukti penyediaan kewangan (2M)
4.3 Literasi maklumat dalam PdP. (rancangan harian / aktiviti/ Impak Promosi (2M)
rujukan) ( 3 : PdP)
4.4 Berkolaboratif dengan guru lain dalam 6 Dokumentasi aktiviti (3M)
merancang Literasi Maklumat (cth: 6 Ada dan lengkap (6M) Impak dan hasil kerja murid (3M)
Guru Kaunseling, Guru Mata Pelajaran (minimum 3 kali bukti
dll.) kolaboratif ) 6 Dokumentasi kolaboratif (3M)
Impak kepada murid (3M)
4.5 Guru Perpustakaan dan Media 6 Ada dan lengkap (6M)
mengajar Literasi Maklumat pada (minimum 3 kali ) 6 Dokumentasi (2M)
waktu khas / ‘relief’. Hasil kerja murid (2M)
6 Ada dan lengkap (6M) Rancangan mengajar berkaitan (2M)
4.6 Jadual Khas untuk mengajar Literasi (Jadual Waktu Persendirian
Maklumat. /Jadual Waktu Kelas/Jadual 6 Rancangan harian/rancangan mingguan/ (2M)
Waktu Khas) Dokumentasi aktiviti mengajar (2M)
D.5 PROGRAM MENINGKATKAN Hasil kerja murid (2M)
KEMAHIRAN 6 Ada dan lengkap (6M)
6 Dokumentasi aktiviti (2M)
5.1 Aktiviti kemahiran perpustakaan Rekod pinjaman bahan untuk aktiviti/
program/rekod penggunaan bahan untuk
aktiviti/ program/bukti penglibatan PSS (2M)
Impak dan hasil kerja murid (2M)

5.2 Aktiviti kemahiran berfikir aras tinggi 6 Ada dan lengkap (6M) 6 Dokumentasi aktiviti (2M)
Rekod pinjaman bahan untuk aktiviti/
5.3 Aktiviti kemahiran belajar 6 Ada dan lengkap (6M) program/rekod penggunaan bahan untuk
aktiviti/ program/bukti penglibatan PSS (2M)
5.4 Aktiviti kemahiran komunikasi 6 Ada dan lengkap (6M) Impak dan hasil kerja murid (2M)

5.5 Aktiviti kemahiran teknologi dan 6 Ada dan lengkap (6M) 6 Dokumentasi aktiviti (2M)
komunikasi Rekod pinjaman bahan untuk aktiviti/
program/rekod penggunaan bahan untuk
D.6 PAMERAN, PROMOSI (PUBLISITI), aktiviti/program/bukti penglibatan PSS (2M)
Impak dan hasil kerja murid (2M)
KAJIAN DAN AKTIVITI GALAK GUNA
6 Dokumentasi aktiviti (2M)
PSS Rekod pinjaman bahan untuk aktiviti/
program/rekod penggunaan bahan untuk
6.1 Pameran 6 Ada dan lengkap (6M) aktiviti/ program/bukti penglibatan PSS (2M)
Impak dan hasil kerja murid (2M)
Aktiviti pameran dan promosi (publisiti) (3 jenis)
6 Dokumentasi aktiviti (2M)
dari semasa ke semasa berasaskan Rekod pinjaman bahan untuk aktiviti/
program/rekod penggunaan bahan untuk
tema. aktiviti/ program/bukti penglibatan PSS (2M)
Impak dan hasil kerja murid (2M)
Pameran- contoh: sambutan Bulan
6 Perancangan aktiviti dimasukan dalam
Merdeka, Hari Guru, Ma’al Hijrah dan Perancangan pihak pelaksana(1M)
Buktikan kaitan dengan PSS (1M)
lain-lain. Dokumentasi pameran (2M)
Impak dan hasil kerja murid (2M)
6.2 Program orientasi PSS 6 Ada dan lengkap (6M)
6 Dokumentasi Aktiviti (3M)
Pelbagai bahan promosi dan publisiti (3 jenis) Impak kepada murid (3M)

seperti orentasi PSS kepada murid

baru/senarai bahan baru/laman Web/

radio sekolah/ penerbitan bulletin/ 6 Ada, kemaskini (6M) 6 Dokumentasi program/aktiviti(3M)
brosur, “book mark” dan promosi Impak kepada murid (3M)
khidmat luaran. 6 Ada dan lengkap (6M)
6.3 Promosi penggunaan PSS melalui (3 jenis) 6 Dokumentasi program/aktiviti (2M)
portal / blog sekolah / PSS (ada URL; Rekod pinjaman bahan untuk aktiviti/
kemaskini) program/rekod penggunaan bahan untuk
aktiviti/ program (2M)
6.4 Galak guna perkhidmatan PSS Impak kepada murid (2M)
(program dan aktiviti galak guna PSS
seperti seminar, pertandingan, kuiz, 6 Dokumentasi kajian (3M)
melukis poster, syarahan, pidato dan Impak kepada murid (3M)
lain-lain)
6 Dokumentasi lawatan (3M)
6.5 Kajian berkaitan PSS 6 Ada dan lengkap (6M) Impak murid terhadap lawatan (3M)
(Kajian tindakan / kajian lapangan / (3 jenis)
penilaian/ kajian keperluan secara 6 Dokumentasi aktiviti (2M)
berterusan dan menggunakan dapatan Hasil kerja murid (2M)
untuk penambahbaikan pembangunan Impak murid terhadap lawatan (2M)
PSS)
6 Dokumentasi penglibatan (3M)
D.7 LAWATAN SAMBIL BELAJAR Impak penglibatan (3M)

7.1 Lawatan sambil belajar 6 Ada dan lengkap (6M) 6 Dokumentasi penglibatan (3M)
(2 aktiviti) Impak penglibatan (3M)

7.2 Aktiviti carian / jejak maklumat semasa 6 Ada dan lengkap (6M)

lawatan (2 aktiviti)

D.8 PENGLIBATAN WARGA SEKOLAH

DAN KOMUNITI / NGO

8.1 Penglibatan warga sekolah 6 Ada dan lengkap (6M)

(2 aktiviti)

8.2 Penglibatan komuniti 6 Ada dan lengkap (6M)

Komuniti- (PIBG / NGO / Alumni / Agensi (2 aktiviti)

Kerajaan / Agensi Swasta / IPTA / IPTS/

Perpustakaan Negara / Negeri / Daerah 6 Ada dan lengkap 6 Dokumentasi penglibatan (3M)
/ Desa ) (3 aktiviti) Impak penglibatan (3M)
8.3 Lain-lain inisiatif
6 Ada dan lengkap (6M) 6 Perancangan dan bukti penyediaan program
D.9 SUMBER KEWANGAN (2 aktiviti) (2M)
9.1 Program dana sumber kewangan Dokumentasi Program (2M)
5 Ada dan lengkap (5M) Laporan Program (2M)
(dalam tempoh 3 hingga 5 Tahun) Ada 1 koleksi setempat 2017-
2018 (1M) 5 Punca kuasa pemilihan Koleksi Setempat (1M)
E PENILAIAN KRITERIA Kemaskini ( 1M) Kertas kerja ,proses pembinaan dan laporan
E.1 CIRI KElSTIMEWAAN Lengkap ( 1M) (1M)
1.1 Koleksi Setempat Ada bahan maujud(1M) Aktiviti berkaitan Koleksi Setempat
Menjadi tempat rujukan warga Rekod pengunaaan (1M)
(Local collection) sekolah (1M) Impak kepada murid dan warga sekolah (1M)

1.2 Inovasi 5 Ada dan lengkap (5M) 5 Punca kuasa dan bukti pemilihan Projek Inovasi
2017-2018 (1M)
1.3 Kejayaan sekolah (akademik Ada Inovasi (1M) Proses pembinaan projek inovasi (1M)
/kokurikulum/ Hal Ehwal Murid Kemaskini ( 1M) Kertas kerja, laporan dan dokumentasi (1M)
Lengkap ( 1M) Rekod pengunaaan, data, analisa dan graf (1M)
Memenuhi konsep Inovasi (1M) Pembuktian impak kepada kemenjadian murid
Menjadi tempat penggunaan dan warga sekolah atau komuniti (1M)
warga sekolah (1M)
5 Bukti kejayaan (1M)
5 Ada dan lengkap (5M) Proses kejayaan (1M)
Kejayaan tertinggi 2017-2018 Impak kejayaan (1M)
Dokumentasi kejayaan (2M)

1.4 Kebitaraan sekolah (Niche Area) 5 Ada dan lengkap (5M) 5 Bukti kebitaraan (1M)
2017-2018 Proses kebitaraan (1M)
1.5 Liputan Media Impak kebitaraan (1M)
5 Ada dan lengkap (5M) Dokumentasi kejayaan (2M)
1.6 Hubungan Jaringan/ Hubungan Jalinan 2017-2018
(Institusi Pendidikan, dalam/luar 5 Bukti liputan media (1M)
negara) 5 Ada dan lengkap (5M) Proses liputan media (1M)
Jaringan dan Jalinan 2017-2018 Impak liputan media (1M)
Dokumentasi (2M)

5 Bukti Jaringan/ Jalinan (1M)
Proses Jaringan/ Jalinan (1M)
Impak Jaringan/ Jalinan (1M)
Dokumentasi jaringan /jalinan (2M)


Click to View FlipBook Version