The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by library.nfesamngao, 2022-07-11 00:55:19

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

ประวัตวิ ันเข้าพรรษา

"เข้าพรรษา" แปลวา่ "พกั ฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆต์ อ้ งอยปู่ ระจา ณ
วดั ใดวดั หน่ึงระหวา่ งฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมยั พทุ ธกาล มีหนา้ ท่ี
จะตอ้ งจาริกโปรดสตั ว์ และเผยแผพ่ ระธรรมคาสงั่ สอนแก่ประชาชนไป
ในท่ีต่าง ๆ ไม่จาเป็นตอ้ งมีท่ีอยปู่ ระจา แมใ้ นฤดูฝน ชาวบา้ นจึงตาหนิวา่
ไปเหยยี บขา้ วกลา้ และพืชอ่ืน ๆ จนเสียหาย พระพทุ ธเจา้ จึงทรงวาง
ระเบียบการจาพรรษาใหพ้ ระภิกษุอยปู่ ระจาท่ีตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน
โดยแบ่งเป็ น
- ปุริมพรรษา หรือ วนั เข้าพรรษาแรก เร่ิมต้งั แต่วนั แรม 1 ค่า เดือน 8
ของทุกปี หรือถา้ ปี ใดมีเดือน 8 สองคร้ัง กเ็ ลื่อนมาเป็นวนั แรม 1 ค่า เดือน
8 หลงั และออกพรรษาในวนั ข้ึน 15 ค่า เดือน 11
- ปัจฉิมพรรษา หรือ วนั เข้าพรรษาหลงั เริ่มต้งั แต่วนั แรม 1 ค่า เดือน 9
จนถึงวนั ข้ึน 15 ค่า เดือน 12
อยา่ งไรกต็ าม หากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแลว้ ไม่สามารถจะกลบั ได้
ในวนั เดียวน้นั กท็ รงอนุญาตใหไ้ ปแรมคืนได้ คราวหน่ึงไม่เกิน 7 คืน
เรียกวา่ "สตั ตาหะ" หากเกินกาหนดน้ีถือวา่ ไม่ไดร้ ับประโยชนแ์ ห่งการ
จาพรรษา จดั วา่ พรรษาขาด

ความสาคญั ของวนั เข้าพรรษา
ช่วงวนั เขา้ พรรษา เป็นช่วงเวลาที่ชาวบา้ นจะประกอบอาชีพทาไร่ทานา
ดงั น้นั การกาหนดใหภ้ ิกษสุ งฆห์ ยดุ การเดินทางจาริกไปในสถานท่ีต่างๆ จะ
ช่วยใหต้ น้ กลา้ ของพนั ธุพ์ ืช ตลอดจนสตั วเ์ ลก็ สตั วน์ อ้ ยไม่ไดร้ ับความ
เสียหายจากการเดินธุดงค์

หลงั จากเดินทางจาริกไปเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนามาเป็นเวลา 8 – 9 เดือน
ช่วงเขา้ พรรษาจะเป็นช่วงท่ีใหพ้ ระสงฆไ์ ดห้ ยดุ พกั ผอ่ น
วนั เขา้ พรรษา เป็นช่วงเวลาท่ีพระภิกษสุ งฆจ์ ะไดป้ ระพฤติปฏิบตั ิธรรม
สาหรับตนเอง อีกท้งั ยงั ไดศ้ ึกษาเล่าเรียนพระธรรมวนิ ยั ตลอดจนเตรียมการ
สง่ั สอนใหก้ บั ประชาชนเมื่อถึงวนั ออกพรรษา
เพอื่ จะไดม้ ีโอกาสอบรมสง่ั สอนและบวชใหก้ บั กลุ บุตรผมู้ ีอายคุ รบบวช อนั
จะเป็นกาลงั สาคญั ในการเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนาต่อไป
เพอื่ เป็นการใหพ้ ทุ ธศาสนิกชนไดม้ ีโอกาสบาเพญ็ กุศลเป็นการพิเศษ อาทิ
ทาบุญตกั บาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผา้ อาบน้าฝน รักษาศีล เจริญภาวนา
ถวายจตุปัจจยั ไทยธรรม งดเวน้ อบายมุข และมีโอกาสไดฟ้ ังพระธรรมเทศนา
ตลอดช่วงเวลาเขา้ พรรษาอีกดว้ ย

สาหรับข้อยกเว้นให้ภกิ ษุจาพรรษาที่อนื่ ได้ โดยไม่ถือเป็ นการขาด
พรรษา เว้นแต่เกนิ 7 วนั ได้แก่

1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจบ็ ป่ วย
2. การไประงบั ภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิใหส้ ึกได้
3. การไปเพอื่ กิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มา

ซ่อมกฏุ ิที่ชารุด
4. หากทายกนิมนตไ์ ปทาบุญ กไ็ ปฉลองศรัทธาในการบาเพญ็
กศุ ลของเขาได้

นอกจากน้ีหากระหวา่ งเดินทางตรงกบั วนั หยดุ เขา้ พรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์
เขา้ มาทนั ในหม่บู า้ นหรือในเมืองกพ็ อจะหาท่ีพกั พิงไดต้ ามสมควร แต่ถา้ มาไม่

ทนั กต็ อ้ งพ่งึ โคนไมใ้ หญเ่ ป็นที่พกั แรม ชาวบา้ นเห็นพระไดร้ ับความลาบาก

เช่นน้ีจึงช่วยกนั ปลูกเพงิ เพ่ือใหท้ ่านไดอ้ าศยั พกั ฝน รวมกนั หลาย ๆ องค์ ที่พกั
ดงั กล่าวน้ีเรียกวา่ "วหิ าร" แปลวา่ ที่อยสู่ งฆ์ เมื่อหมดแลว้ พระสงฆท์ ่านออก
จาริกตามกิจของท่าน คร้ังถึงหนา้ ฝนใหม่ท่านกก็ ลบั มาพกั อีก เพราะสะดวกดี
แต่บางท่านอยปู่ ระจาเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเล่ือมใสในพระพทุ ธศาสนา

กเ็ ลือกหาสถานท่ีสงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนกั สร้างท่ีพกั เรียกวา่

"อาราม" ใหเ้ ป็นที่อยขู่ องสงฆด์ งั เช่นปัจจุบนั น้ี
ท้งั น้ี โดยปกติเครื่องใชส้ อยของพระตามพทุ ธานุญาตใหม้ ีประจาตวั น้นั

มีเพียงอฐั บริขาร อนั ไดแ้ ก่ สบง จีวร สงั ฆาฏิ เขม็ บาตร รัดประคด หมอ้ กรอง

น้า และมีดโกน และกวา่ พระท่านจะหาที่พกั แรมได้ บางทีกถ็ ูกฝนตน้ ฤดูเปี ยก
ปอนมา ชาวบา้ นที่ใจบุญจึงถวายผา้ อาบน้าฝนสาหรับใหท้ ่านไดผ้ ลดั เปลี่ยน
และถวายของจาเป็นแก่กิจประจาวนั ของท่านเป็นพิเศษในวนั เขา้ พรรษา

นบั เป็นเหตุใหม้ ีประเพณีทาบุญเนื่องในวนั น้ีสืบมา...

นอกจากน้ียงั มีประเพณีสาคญั ที่ขาดไม่ไดเ้ ลย คือ "ประเพณหี ล่อเทยี น
เข้าพรรษา" ประเพณีท่ีกระทากนั เม่ือใกลถ้ ึงฤดูเขา้ พรรษา ซ่ึงมีมาต้งั แต่
โบราณกาล การหล่อเทียนเขา้ พรรษาน้ีมีอยเู่ ป็นประจาทุกปี เพราะในระยะ
เขา้ พรรษา พระภิกษุจะตอ้ งมีการสวดมนตท์ าวตั รทุกเชา้ -เยน็ และในการน้ี
จะตอ้ งมีธูป-เทียนจดุ บชู าดว้ ย พทุ ธศาสนิกชนท้งั หลายจึงพร้อมใจกนั หล่อ
เทียนเขา้ พรรษาสาหรับใหพ้ ระภิกษจุ ุดเป็นการกศุ ลทานอยา่ งหน่ึง เพราะเช่ือ

กนั วา่ ในการใหท้ านดว้ ยแสงสวา่ งจะมีอานิสงส์เพิม่ พนู ปัญญา หูตาสวา่ งไสว
ตามชนบทน้นั การหล่อเทียนเขา้ พรรษาทากนั อยา่ งเอิกเกริกสนุกสนาน

มาก เมื่อหล่อเสร็จแลว้ กจ็ ะมีการแห่แหนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ แลว้ นาไป

บูชาพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน บางแห่งกม็ ีการประกวดการตกแต่ง มีการ

แห่แหนรอบเมืองดว้ ยริ้วขบวนที่สวยงาม โดยถือวา่ เป็นงานประจาปี เลย
ทีเดียว

กจิ กรรมต่าง ๆ ทคี่ วรปฏิบัติในวนั เข้าพรรษา
- ร่วมกิจกรรมทาเทียนจานาพรรษา
- ร่วมกิจกรรมถวายผา้ อาบน้าฝน และจตุปัจจยั แก่

พระภิกษุสามเณร
- ร่วมทาบุญ ตกั บาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
- อธิษฐานงดเวน้ อบายมุขต่าง ๆ

เอกสารอ้างอิง

https://hilight.kapook.
com/view/13698

http://event.sanook.c
om/day/lent/


Click to View FlipBook Version