The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tippawan Kadstwan, 2022-05-05 10:37:10

แนะนำ

แนะนำ

PORTFOLIO

แฟม้ สะสมงาน

จัดทำโดย

นำงสำวทิพย์วรรณ เกตสุ ุวรรณ์
ตำแหนง่ ครู โรงเรียนอนุบำลคณุ ำกร

PORTFOLIO แฟม้ สะสมงาน

Tippawan kadstwan

นำงสำวทิพย์วรรณ เกตุสวุ รรณ์
ตำแหนง่ ครู

โรงเรียนอนบุ ำลคุณำกร ในพระรำชูปถมั ภฯ์

สงั กัดสำนักบรหิ ำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

PREFACE

คานา

แฟม้ สะสมผลงำนนี้ ข้ำพเจำ้ จดั ทำขนึ้ เพื่อเป็นตัวแทนนำเสนเอกสำร
ขอ้ มูลเกยี่ วกบั ประวัตสิ ว่ นตัว ประวตั กิ ำรศกึ ษำ ประวัติกำรทำงำน ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทกั ษะ และผลงำน รวมทงั้ เกยี รติบัตร รำงวัลผลงำน
ตำ่ งๆของข้ำพเจำ้

ข้ำพเจ้ำหวงั วำ่ แฟม้ สะสมผลงำนฉบบั นี้ จะทำใหท้ ุกทำ่ นทอี่ ำ่ นไดเ้ ห็น
คุณค่ำและควำมสำมำรถโดยรวมของขำ้ พเจ้ำ

นำงสำวทพิ ย์วรรณ เกตุสุวรรณ์
14 พฤษภำคม 2565

สำรบัญ

Contents
P ประวัตสิ ว่ นตวั

1 ROFILE

E ประวัติกำรศึกษำ

2

DUCATION

E ประวัติกำรทำงำน

3

XPERIENCE

A กจิ กรรม/ผลงำน

4

CTIVITIES&AWARDS

C เกียรติบัตร

5

ERTIFICATIONS

PROFILE

ประวตั สิ ่วนตัว

ชือ่ นำงสำวทพิ ย์วรรณ เกตสุ ุวรรณ์
เกิดวันที่ 14 พฤษภำคม 2527
อำยุ 27 ปี
สญั ชำติ ไทย เชอื้ ชำติ ไทย ศำสนำ พุทธ
อำชพี ครผู สู้ อน
ทอี่ ยปู่ ัจจบุ นั 19/1 หมู่ 9 ตำบลวิหำรแดง
อำเภอวิหำรแดง จังหวดั สระบรุ ี 18150
เบอร์โทร 099-1791471

ชือ่ บดิ ำ นำยอำพล เกตุสวุ รรณ์
อำยุ 67 ปี อำชีพ เกษตรกร
ชือ่ มำรดำ นำงไสว เกตุสุวรรณ์
อำยุ 66 ปี อำชพี เกษตรกร
ทอี่ ยูป่ ัจจุบัน 200 หมู่2 ตำบลแจนแลน
อำเภอกฉุ นิ ำรำยณ์ จงั หวัดกำฬสทิ ธุ์ 46110

EDUCATION

ประวตั ิการศึกษา

ระดบั ประถมศึกษา 2543-2550
ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 1-6

โรงเรียนบ้านบางกง จังหวัดสระบรุ ี

ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น 2551-2553
ชน้ั มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3

โรงเรยี นวดั หนองหมูใต้ฯ จังหวดั นครนายก

ระดับประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.) 2554-2556
วิทยาลัยการอาชพี นครนายก
สาชาคอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ

EXPERIENCE

ประวตั ิการทางาน

A 2558-2561
Cashier โลตสั นครนายก
(Part-time)

B พ.ค.-พ.ย 2561

นกั ศึกษาฝึกสอนเรียนร้กู ารทางาน
โรงเรยี นโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

พ.ย2561-ม.ี ค.2562

นกั ศกึ ษาฝึกสอนเรยี นรกู้ ารทางาน
สาธติ ละอออทุ ศิ

D 2562-ปัจจบุ ัน

โรงเรยี นอนบุ าลคณุ ากร
99 หมู่ 13 ต.พรหมณี
อ.เมือง จ.นครนายก 26001

ACTIVITIES

กิจกรรม

1 2
1
4

3
5

54

1.กิจกรรมกำรจดั ประสบกำรณ์กำรเรียนรขู้ องสมอง (BBL)
2.กิจกรรมเดินวงิ่ (โรงเรยี นนำยรอ้ ยพระจลุ จอมเกล้ำ)
3.กจิ กรรมงำนรบั วฒุ บิ ัตร
4.กิจกรรมกำรประชุมอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ำร
5.กจิ กรรมอบรมครปู ระปฐมวัยหัวใจใหม่

โครงงานลมจ้ามาจากไหน

โครงงานลมจ้ามาจากไหน เป็นโครงงานส่งเสรมิ ประสบการณ์ตรง
จากการทางานปีการศกึ ษา 2562 โดยจัดขน้ึ ปีละ 1 คร้ัง ซึง่ มวี ัตถุประสงคค์ อื
1. เพื่อให้เดก็ ๆได้รบั ประสบการณต์ รงจากการทางาน
2. เพ่ือให้เด็กค้นคว้าหาขอ้ มลู ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้เรยี นร้ปู ระโยชน์ของลม

โครงงานสสี วยด้วยมือหนู

โครงงานสสี วยดว้ ยมือหนู เป็นโครงงานสง่ เสริมประสบการณต์ รง
จากการทางานปีการศึกษา 2563 โดยจดั ข้ึนปีละ 1 คร้งั ซึ่งมีวตั ถปุ ระสงค์คอื
1. เพ่ือให้เด็กๆไดร้ ับประสบการณ์ตรงจากการทางาน
2. เพ่ือใหเ้ ดก็ คน้ คว้าหาขอ้ มูลดว้ ยตนเอง
3. เพ่ือให้เรียนร้ปู ระโยชนข์ องสแี ละการเปลยี่ นแปลงของสี

โครงงานดินมหศั จรรย์

โครงงานดินมหัศจรรย์ เป็นโครงงานส่งเสริมประสบการณ์ตรง
จากการทางานปีการศกึ ษา 2564 โดยจดั ขนึ้ ปีละ 1 คร้ัง ซงึ่ มีวตั ถุประสงคค์ ือ
1. เพ่ือใหเ้ ดก็ ๆได้รับประสบการณต์ รงจากการทางาน
2. เพื่อให้เดก็ ค้นคว้าหาขอ้ มูลด้วยตนเอง
3. เพื่อให้เรยี นรู้ประโยชน์ของดนิ
4.สังเกตการเจริญเติบโตของต้นผกั บุ้ง

AWARDS

ผลงาน

กำรเล่ำนทิ ำนเชือก “เรอื่ งปอ้ งกันโควิด”

กำรเลำ่ ไปป้ ันไป “นิทำนเรือ่ งสตั ว์นำนำชนติ ”

AWARDS

ผลงาน

กำรเล่ำนทิ ำนจำกตัวละครถุง “เรอื่ งสงิ โตกับหนู”

กำรเลำ่ ไปวำดไป “เรือ่ งคุณยำยกบั ดวงดำว”

AWARDS

ผลงาน

สง่ เสริมใหเ้ ด็กไดร้ บั ประสบกำรณต์ รงจำกกำรลงมอื ทำ

สง่ เสริมให้เด็กทำงำนเป็นทีม

CERTIFICATIONS

เกียรตบิ ัตร เกียรตบิ ตั ร
ดา้ นทกั ษะ ความรู้

เกยี รตบิ ตั รการอบรม
การประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษา

ปีการศกึ ษา 2563

เกยี รติบตั ร
ครโู รงเรียนเอกชนดเี ดน่

ปีการศึกษา 2564

CERTIFICATIONS

เกยี รตบิ ตั ร เกียรตบิ ตั ร
ดา้ นทักษะ ความรู้

เกยี รตบิ ัตร
กจิ กรรมสาหรบั เด็กปฐมวัย

ในยุค New Normal
ปีการศกึ ษา 2564

เกียรติบตั รการอบรม
เชงิ ปฏิบตั กิ าร “สมรรถนะครูปฐมวยั หวั ใจใหม่”

ปีการศึกษา 2564

CERTIFICATIONS

เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ดา้ นทกั ษะ ความรู้

เกยี รติบัตรการอบรม
ยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้

ปีการศกึ ษา 2564

เกียรติบตั รการอบรม
การพัฒนาทกั ษะสมองส่วนหน้า (EF)

ปีการศึกษา 2563

CERTIFICATIONS

เกียรติบัตร เกยี รตบิ ตั ร
ด้านทักษะ ความรู้

เกียรติบตั รการอบรม
วิทยาการคานวณ
ปีการศกึ ษา 2562

PORTFOLIO

แฟม้ สะสมงาน

Tippawan Kadstwan


Click to View FlipBook Version