The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขื่่อนลำตะคอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanyakorn pr, 2020-02-19 23:38:43

เขื่อนลำตะคองปากช่อง

เกี่ยวกับข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขื่่อนลำตะคอง

Keywords: เขื่อนลำตะคอง,ลำตะคอง

ด.ญ.กญั ญากร สดโคกกรวด
เลขท่ี 18 ชัน้ ม.3/2

E book เขือ่ นเก็บนำ้ ลำตะคอง

1. ประวตั ิควำมเป็นมำของเขื่อนเก็บนำ้ ลำตะคอง

เข่ือนลำตะคองสร้ำงขนึ ้ ในปี พ.ศ.2507-2512 เพื่อกกั เก็บนำ้ ไว้อปุ โภค
บริโภค กำรเกษตรและลดอทุ กภยั เขอื่ นลำตะคองสร้ำงขนึ ้ บริเวณช่องเขำเขอื่ นลน่ั กบั
ช่องเขำถ่ำนเสยี ตวั เข่ือนเป็นเขื่อนดนิ สงู 40.30 ม.สนั เข่อื นยำว 527 ม.กว้ำง10
ม.อ่ำงเก็บนำ้ เหนือเขื่อนมีควำมยำวตลอดลำนำ้ 19 กม.มีพืน้ ท่ี 277,000 ไร่
สำมำรถกกั เก็บนำ้ ได้ 310ล้ำน ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

2. อำณำเขตของเขือ่ นลำตะคอง

ริมถนนมติ รภำพ (ทำงหลวงหมำยเลข 2) ตำบลลำดบวั ขำว อำเภอสีคิว้ ก่อนถงึ
ตวั เมืองโครำช ประมำณ 62 กม

http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%20project/lamtakong/lamtakong.ht
ml

3. ขนำดควำมจ/ุ ปริมำณกำรกกั เก็บนำ้ ในเข่ือนลำตะคอง

1.สงู 40.3 ม. ยำว 521 ม. มชี ่องระบำย 1 ช่อง

2.ระดบั สนั เขื่อน + 282.30 ร.ท.ก.
3.ระดบั เก็บกกั + 277.00 ร.ท.ก. ระดบั นำ้ สงู สดุ + 280.00 ร.ท.ก.
4.ปริมำณนำ้ ที่ระดบั เก็บกกั 310 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณนำ้ ท่ีระดบั เก็บกกั สงู สดุ

445 ล้ำน ลบ.ม.

5.ควำมจกุ ้นอ่ำงฯ ที่ระดบั + 261.00 ร.ท.ก. 20 ล้ำน ลบ.ม.

http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%20project/lamtakong/lamtakong.ht
ml

4. กำรผลติ กระแสไฟฟำ้ จำกเขื่อนเกบ็ ลำตะคอง

กำรทำงำนของโรงไฟฟำ้ พลงั นำ้ แบบสบู กลบั มลี กั ษณะกำรทำงำน
เช่นเดียวกบั โรงไฟฟำ้ พลงั นำ้ ทว่ั ไป ก็คือ กำรปลอ่ ยนำ้ จำกอ่ำงเก็บนำ้ เข่ือนที่อยู่
ด้ำนบน ลงมำอำ่ งที่อยใู่ นระดบั ต่ำกวำ่ โดยกระแสนำ้ จะไปหมนุ กนั หนั เพ่ือผลติ
กระแสไฟฟำ้ สว่ นท่ีแตกต่ำงกนั จำกโรงไฟฟำ้ พลงั นำ้ ทวั่ ไป คือ จะต้องมีกำรสร้ำงอ่ำง
เก็บนำ้ เพ่มิ ขนึ ้ อีก 1 อำ่ ง อำจจะเป็นกำรสร้ำงอำ่ งบนใหมเ่ หนืออ่ำงเก็บนำ้ เชน่ ที่
โรงไฟฟำ้ ลำตะคอง หรือมกี ำรสร้ำงอ่ำงลำ่ งใหมท่ ี่ท้ำยนำ้ เชน่ ท่ีโรงไฟฟำ้ เข่ือนภมู พิ ล
หรือ โรงไฟฟำ้ เข่ือนศรีนครินทร์ และมีปัม้ นำ้ ท่ีทำหน้ำท่ีดดู นำ้ กลบั ขนึ ้ ไปยังอำ่ งบน

ข้อดีของโรงไฟฟำ้ พลงั นำ้ แบบสบู กลบั คือ จ่ำยไฟฟำ้ ได้รวดเร็วจงึ มกั จะผลติ
ไฟฟำ้ ในชว่ งท่ีมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟำ้ มำก นอกจำกนี ้ยงั เป็นพลงั งำนสะอำด ที่ไม่
ปลอ่ ยมลสำรสสู่ ง่ิ แวดล้อม

สว่ นข้อเสยี คอื มกี ำรสญู เสยี พลงั งำนรำวร้อยละ 15 – 30 ขนึ ้ อยกู่ บั สภำวะ
แวดล้อมของกำรออกแบบ เน่ืองจำกพลงั งำนท่ีใช้กำรสบู นำ้ กลบั ขนึ ้ มำอำ่ งบน จะ
มำกกว่ำพลงั งำนที่ได้จำกกำรปลอ่ ยนำ้ ลงไปสอู่ ำ่ งลำ่ ง

www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3274:pre-20191230-
01&catid=31:news-for-media&Itemid=208

5. วิถีชีวิตของชำวบ้ำนทอ่ี ำศยั อยใู่ กล้เข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคอง

ได้มชี ำวบ้ำนประมำณ 30 ครัวเรือนไปตงั ้ หลกั แหลง่ ถำงป่ำทำนำทำไร่ นำ้ ตกผำ
กล้วยไม้ เป็นนำ้ ตกขนำดกลำงในห้วยลำตะคองเชน่ เดยี วกนั ห่ำงจำกที่ทำกำรฯ
ประมำณ 60 เมตร เมอื่ นำ้ ไหลผำ่ นหน้ำผำชนั ้ นีจ้ ะพ่งุ ลงสหู่ น้ำผำชนั ้ ที่ 2 และ 3 ท่ี
อยถู่ ดั ลงไปใกล้ ๆ .4 เมตร เป็นรูปคนและสตั ว์ท่ีแสดงถงึ วถิ ีชีวติ ควำมเป็นอยหู่ รือ
กิจกรรมบำงอย่ำงของกลมุ่ คน

http://www.oceansmile.com/E/Nakhornratsima/Corat3.htm

6. แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วที่นำ่ สนใจ

นกั ทอ่ งเท่ยี วสำมำรถเดนิ เที่ยวบนสนั เข่ือนเพื่อชมทวิ ทศั น์ของอำ่ งเก็บนำ้ ซงึ่ มี
ฉำกหลงั เป็นภเู ขำสวยงำมเหมำะสำหรับพกั ผอ่ นในยำมแดดร่มลมตก เปิดให้เข้ำชม
ทกุ วนั ตงั ้ แต่เวลำ 06.00 – 18.00 น.

http://www.oceansmile.com/E/Nakhornratsima/Corat3.htm

7. ถนนมอเตอร์เวย์ท่ีตดั ผำ่ นเขอ่ื นเก็บนำ้ ลำตะคอง

โครงกำรทำงหลวงพเิ ศษระหวำ่ งเมือง หรือมอเตอร์เวย์ สำยบำงปะอิน-
นครรำชสมี ำ มมี ลู ค่ำโครงกำรรวม 84,600 ล้ำนบำท เส้นทำงผำ่ นพนื ้ ท่ี 3
จงั หวดั ด้วยกนั คอื จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยำ จงั หวดั สระบรุ ี และจงั หวดั
นครรำชสีมำ รวมระยะทำง 196 กม. แบง่ สญั ญำกำรก่อสร้ำงออกเป็น 40
สญั ญำ เพื่อกำรก่อสร้ำงท่ีรวดเร็วย่ิงขนึ ้ ใช้งบประมำนปี พ.ศ. 2559 จำนวน 25
สญั ญำ แล้วเสร็จปี 2562 เปิดให้บริกำรปี 2563

https://www.baania.com/th/article/


Click to View FlipBook Version