The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กฐินพระราชทานกรมการปกครอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

กฐินพระราชทานกรมการปกครอง

กฐินพระราชทานกรมการปกครอง

พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานของกรมการปกครอง

ณ วดั เสนาสนาราม ราชวรวิหาร
จ.พระนครศรีอยธุ ยา

ในวันศกุ รที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา ๑4.๐๐ น.

กาํ หนดการ

เวลา ๑0.๓๐ น. - อปค. เดนิ ทางถึง วัดเสนาสนาราม ราชวรวหิ าร
- ถวายเพลพระสงฆ
เวลา ๑3.0๐ น. - รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ งรับรอง
เวลา ๑4.๐๐ น. - ขา ราชการ ผูมีเกยี รติ และประชาชนพรอมกัน ณ บริเวณหนา พระอโุ บสถ วัดเสนาสนาราม

ราชวรวหิ าร
- ประธานในพธิ ีเดนิ ทางถึงบรเิ วณพระอโุ บสถ วดั เสนาสนาราม ราชวรวหิ าร
- ประธานในพิธีเดนิ ไปยังโตะ หมูบูชาหนา พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ (คาํ นับ ๑ ครงั้ )
- ประธานในพธิ ีเปดกรวยดอกไมธปู เทียนแพ และถวายความเคารพอกี ครั้งหนึ่ง (คํานับ ๑ ครั้ง)
- ประธานในพิธีรับผาพระกฐิน อมุ ประคอง ยนื ตรง (เปด เพลงสรรเสริญพระบารม)ี

จบแลว ถวายความเคารพ (คาํ นับ ๑ ครั้ง)
- ประธานในพธิ ีเดนิ เขา สพู ระอโุ บสถ วางผา พระกฐินที่พานแวน ฟา หนา พระสงฆ รูปที่ ๒
- ประธานในพธิ ีจุดธูปเทยี นบูชาพระประธานประจําพระอุโบสถ คกุ เขากราบ ๓ ครั้ง
- เสร็จแลวไปที่พานแวนฟา หยบิ ผา หม พระประธาน (วางอยูบนผา ไตร) สงใหเจา หนา ที่วัด

กําหนดการ

- ประธานอมุ ประคองผาพระกฐนิ ประนมมือหนั หนา ไปทางพระประธาน กลา ว นะโม... ( ๓ จบ)
แหลนวา หพันรกะสลงบั ฆมร าูปททา่ีง๒พรยะกสทงั้งฆพ กาลนาปวรคะาํเคถนวาพยรผะาสพงฆระร กปู ฐทนิ ่ี ๒จแบลแวลปว รวะาเงคผนา เพทียระนกพฐรนิ ะบปนาฏพโิามนกแขวน(ยฟกา ท้งั พาน)

- ประธานในพธิ ีประเคนเครอ่ื งบริวารพระกฐนิ ท้งั หมดแดเจาอาวาส
- ผูรวมพิธีถวายเครอ่ื งไทยธรรมแดพ ระสงฆ
- พธิ กี รประกาศยอดเงินถวายพระสงฆและปจ จัยบาํ รุงพระอาราม
- ประธานในพธิ ีถวายปวารณาบตั รแดเจา อาวาส
- ประธานในพธิ กี ลบั ไปนง่ั ณ เกา อที้ ่จี ัดไว
- พระสงฆอนโุ มทนา(ผูเขารวมพิธียกมือพนม) และถวายอดเิ รก (ผเู ขา รวมพิธีไมต อ งพนมมอื )
- ประธานในพิธีกรวดน้ํา รบั พร (ผเู ขา รวมพิธยี กมือพนม)
- ประธานในพธิ ีกราบลาพระรตั นตรัย และกราบลาพระสงฆ
- ประธานในพิธีมอบเงินบํารุงการศกึ ษาใหแกโรงเรียนในความอุปถัมภของวดั
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ - ประธาน แตงเคร่อื งแบบปกตขิ าว ไมสวมหมวก
- ขาราชการ แตง เครอื่ งแบบปกตขิ าว ไมสวมหมวก สวมหนา กากอนามัยหรือหนากากผาสีขาว
- ผมู ีเกยี รติ แตงชุดผาไทย/ชดุ สุภาพ สวมหนากากอนามัยหรอื หนากากผา สีขาว






Click to View FlipBook Version