The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

e-Book เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

e-Book เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ

e-Book เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000

1. คานิยามหรือความหมาย

คาศัพท์ทสี่ าคัญและควรทราบน้ัน มีดงั นีค้ ือ

1.1 คุณภาพ ( Quality )หมายถึง คุณสมบตั ิ ทุกประการของผลิตภณั ฑแ์ ละการบริการ
ท่ีตอบสนองความ ตอ้ งการและสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ ก่ลูกคา้

ในความหมายแบบเก่าในยคุ ที่มีผผู้ ลิตสินคา้ เพยี งไม่กี่ราย ตลาด – การซ้ือ – การขาย เป็นของผผู้ ลิต
สินคา้ เพอ่ื ใหไ้ ดม้ าตรฐาน ความหมาย ของคุณภาพในยคุ น้นั จึงหมายถึง “ มาตรฐานของสินคา้ “ แต่ใน
ปัจจุบนั เป็นโลกของการแข่งขนั ตลาด – การ ซ้ือ – การขาย เป็นของผู้ ซ้ือไมใ่ ช่ของผผู้ ลิต ลูกคา้ มีโอกาสจะซ้ือ
สินคา้ ไดม้ ากมายการที่จะผลิตสินคา้ ใหไ้ ดม้ าตรฐานเพยี งพออยา่ งเดียวแต่ไม่สอดคลอ้ ง หรือไมต่ รงกบั ความ
ตอ้ งการของลูกคา้ โอกาส ท่ีจะขายสินคา้ ไดย้ อ่ มมีนอ้ ย ดงั น้นั ความหมายของคุณภาพในยคุ ท่ีมีการควบคุม
คุณภาพ จึงหมายถึง ความพอใจของลูกคา้

1.2 การควบคุมคุณภาพ ( Quality Control ) หรือ QC หมายถึง การนาเทคนิค หรือ กิจกรรมไป
ปฏิบตั ิ เพื่อใหเ้ กิดคุณภาพตามท่ีกาหนด ไว้ ( ท้งั ผลิตภณั ฑแ์ ละการบริการ )

คาน้ีให้ ความหมายรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมภายในกระบวนการผลิตและเทคนิควธิ ีท่ีมุ่ง ใหเ้ กิดคุณ
ลกั ษณะเฉพาะของคุณภาพ กิจกรรมการเผา้ ตรวจ ติดตาม ( Monitoring ) การคดั แยกส่ิงของดีกบั ของเสียออก
จากกนั รวมท้งั การใชร้ ะเบียบขอ้ กาหนดตา่ ง ๆ ในการดูแลของเสีย

1.3 การรับประกนั คุณภาพ ( Quality Assurance : QA )หมายถึง วธิ ีการบริหาร จดั การเพือ่ เป็น
หลกั ประกนั หรือสร้างความมนั่ ใจกวา่ กระบวนการหรือดาเนินงานจะ ทาใหไ้ ดผ้ ลลพั ธ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามที่
กาหนดหรือ หมาย ถึง กิจกรรมหรือการปฏิบตั ิใด ๆ ท่ีถา้ ไดด้ าเนินการตามระบบและแผน ท่ีวางไวจ้ ะทาให้
เกิดความมน่ั ใจหรือรับประกนั วา่ จะไดผ้ ลงานท่ีมี คุณภาพตรงตามคุณลกั ษณะท่ีพงึ ประสงคภ์ ายใต้
สภาพแวดลอ้ มและปัจจยั ในกระบวนการ ผลิตที่มีการควบคุมอยา่ งถูกตอ้ งและเป็นระบบ ถา้ สูตร

QA = QC+Qau+Qas
QA = การประกนั คุณภาพ
QC = การควบคุมคุณภาพ
Qau = การตรวจสอบคุณภาพภายใน
Qas = การประเมินคุณภาพจากภาย นอก

1.4 ระบบคุณภาพ ( Quality System : QS ) หมายถึง ระบบท่ีประกอบโครงสร้างขององคก์ ร
ความรับผดิ ชอบ ข้นั ตอนการทางาน วธิ ีการทางานและทรัพยากรเพ่ือการบริหาร ใหเ้ กิดคุณภาพ หรือ
หมายถึง ระบบ ระเบียบการรวมสิ่งตา่ ง ๆ ซ่ึงสลบั ซบั ซอ้ นเขา้ ดว้ ยกนั ใหเ้ ป็นไปในแนวทางเดียวกนั อยา่ งมีเหตุ
มีผล

1.5 ระบบการบริหารคุณภาพ ( Quality Management System : QMS ) หมาย ถึง การบริหาร
ประเภทหน่ึง ที มีการบริหารจดั การในทุก ๆ เรื่องเพ่อื ใหไ้ ดม้ าตามนโยบายคุณภาพขององคก์ รท่ีต้งั ไว้

QMS = QS+QI+Overall Management Function
QI = Quality Improvement = การ ปรับปรุงคุณภาพ
Overall Management Function = POSDCORB
P = Planning

O = Organizing
S = Staffing
D = Directing = Quality Polict and Quality Objectives
CO = CO- ordinating
R = Reporting
B = Budgeting
1.6 ระบบ หมาย ถึงการทางานหรือกิจกรรมที่สามารถมีเอกสารอธิบายการทางานน้นั ๆ ไดแ้ ละ
มีการปรับปรุงอยา่ งต่อเนื่อง ภายใตส้ ภาวะที่ยดื หยนุ่
1.7 การทบทวน หมายถึงการตรวจสอบ ตรวจทาน ปรึกษาหารือ เพอื่ ใหเ้ กิดความมน่ั ใจ
เร่ืองขีดความสามารถท่ีจะทาให้ ลูกคา้ ได้ สิ่งที่จะดาเนินการน้นั มีขอ้ มูลชดั เจน ครบถว้ นและเขา้ ใจตรงตาม
ลูกคา้ ที่ตอ้ งการก่อนตกลงกบั ลูกคา้
1.8 การทวนสอบ หมายถึง ตรวจสอบความเป็นจริงวา่ ตรงตาม ขอ้ กาหนดหรือไม่ หรือ
ตรงตาม เงื่อนไขที่ต้งั ไวห้ รือไม่
1.9 การชี้บ่ง หมายถึง การแสดงใหเ้ ห็นวา่ เป็นอะไร ? เช่น ชนิด ขนาด รุ่น บริการอะไร
เพอื่ ป้องกนั การสับสน
1.10 การสอบกลบั ได้ หมายถึง เม่ือมีปัญหาสามารถคน้ หาขอ้ มูลยอ้ นหลงั ได้
1.11 การควบคุม หมายถึง ตรวจสอบ ทบทวน ดูแล ใหถ้ ูกตอ้ งเป็นไปตามแผนตาม
ขอ้ กาหนด วธิ ีการท่ีจุให้ รู้วา่ เอกสารในระบบการบริหารคุณภาพขององคก์ รน้นั 5W 2H
1.12 การตรวจสอบ ( Inspection ) หมายถึง การตรวจสอบดู สถานท่ีปรากฏแก่ประสาท

สมั ผสั หรือการนบั จานวน การชงั่ ตวง วดั วา่ ผลิตภณั ฑน์ ้นั เป็นไปตามขอ้ กาหนดหรือไม่
1.13 การทดสอบ ( Testing ) หมายถึง การตรวจวดั สมรรถนะ หรือความสามรถของผลิตภณั ฑ์

วา่ ทนรับตามกาหนดไวห้ รือไม่
1.14 การบวนการ ( Process ) หมายถึง ระบบของกิจกรรมท่ีใชท้ รัพยากรต่าง ๆ ในการเปล่ียนจาก

ปัจจยั นาเขา้ ( input ) เป็นผลลพั ธ์ ( output )
1.15 การดาเนินการเป็ นกระบวนการ ( Processes Approach ) หมายถึง การบริหารกระบวนการท่ีมี

ปฏิสัมพนั ธ์ต่อกนั ระหวา่ งการะ บวนการเหล่าน้นั น้นั คือ Output ของกระบวนการ A เป็น Input ของ
กระบวนการ B และ Output ของกระบวนการ B เป็น Input ของกระบวนการ C ปฏิสัมพนั ธ์เชื่อม โยงไปเร่ือย ๆ

1.16 การปรับปรุงต่อเน่ือง ( Continual Improvement ) หมายถึง กระบวน การท่ีดาเนินการ
ท่ีมุ่งเนน้ ไปที่การเพิ่ม ประสิทธิผลและหรือประสิทธิภาพขององคก์ ร ท่ีจะบรรลุ ตามนโนบายและวตั ถุประสงค์
อยา่ งตอ่ เนื่อง

2. มาตรฐานคืออะไร
มาตรฐานที่ใชใ้ นระบบคุณภาพ หมายถึง ขอ้ ตกลงที่ไดจ้ ดั ทาข้ึน เป็นเอกสารไวล้ ่วงหนา้ ซ่ึงไดร้ ับ

ความเห็นชอบจาก องคก์ ร หรือหน่วยงานที่ยอมรับโดยทวั่ ๆ ไป โดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั ขอ้ กาหนด ดา้ น
วธิ ีการทางานและหรือกฎเกณฑท์ างดา้ นเทคนิค ที่กาหนดข้ึน ซ่ึงเป็นคุณสมบตั ิทางกายภาพของ ผลิตภณั ฑ์

มอก. = มาตรฐานผลิตภณั ฑอ์ ุตสาหกรรม ( Output )
ISO 9000 = มาตรฐาน ของระบบการบริหารงาน หรือกระบวนการ ( Process )
มาตรฐานแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1. มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพของกระบวนการ ( Processes ) ซ่ึง เป็นกิจกรรมตา่ ง ๆ ในการ
ผลิต และหรือการบริการ มีการแปรรูปโดยตอ้ งมีสิ่งนาเขา้ แลว้ ผา่ นกระบวนการ จึงไดผ้ ลลพั ธ์ เป็น
มาตรฐานวธิ ีการทางานท่ีตอ้ งปฏิบตั ิโดยคานึงถึงขอ้ กาหนด ซ่ึง เป็นพนั ธะร่วมระหวา่ งประเทศ เป็นมาตรฐาน
ระดบั โลก ความเป็นมาตรฐาน คือ การสร้างความเท่าเทียมกนั ของกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน องคก์ รให้
เกิดความสม่าเสมอคงเส้นคงวา มาตรฐานน้ีมี การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหท้ นั สมยั ไดอ้ ยา่ งตอ่ งเน่ืองโดย
คานึงถึงความตอ้ งการ ของลูกคา้ เป็นหลกั สามารถนาไปประยกุ ตใ์ ชไ้ ดก้ บั ธุรกิจท้งั ทางดา้ นอุตสาหกรรมการ
ผลิต และงานบริการ โดยไม่จากดั ขนาด มาตรฐานน้ี ไดแ้ ก่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000, ISO 14000

เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ มอก. ISO 9000 ( ของ สมอ. เดมิ )
หากองคก์ รเป็นผหู้ น่ึงที่ไดร้ ับการรับรองระบบคุณภาพของโรงงานภายใตอ้ นุกรม มาตรฐานระบบ
คุณภาพ มอก. ISO 9000 ยอ่ มแสดง วา่ องคก์ รมีระบบการบริหารงานและการดาเนินการเป็นไปตามขอ้ กาหนด
ในอนุกรม มาตรฐานระบบคุณภาพ มอก. ISO 9000 องคก์ รมี สิทธิอยา่ งเตม็ ที่ในการแสดงเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพใหเ้ ป็นไปที่ปรากฏไม่วา่ จะเป็นหวั กระดาษจดหมาย เอกสาร หรือ สิ่งพิมพข์ องบริษทั และในการ
โฆษณาต่าง ๆ แตท่ ้งั น้ียกเวน้ การ แสดงเคร่ืองหมายบนผลิตภณั ฑแ์ ละหีบห่อผลิตภณั ฑ์

ความเป็ นมาของระบบคุณภาพ ISO 9000
ระบบคุณภาพ ISO 9000 เกิดข้ึนคร้ังแรกใน ปี ค.ศ. 1987 โดยองคก์ าร ระหวา่ งประเทศวา่ ดว้ ย

มาตรฐาน (ISO) ซ่ึงต้งั อยใู่ น ประเทศสวติ เซอร์แลนด์
ความเป็นมาของ ISO 9000 เกิดข้ึนใน สหราชอาณาจกั ร (องั กฤษ) ซ่ึง ถือเป็นชาติแรกที่นามาตรฐาน

ระบบคุณภาพไปใชง้ านอยา่ งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1979 ชื่อ BS 5750
วตั ถุประสงค์ของระบบคุณภาพ ISO 9000

2.1 วตั ถุ ประสงค์ของระบบคุณภาพ ISO 9000
1. เพอ่ื ใหล้ ูกคา้ เกิดความมนั่ ใจในคุณภาพ ของสินคา้ และบริการที่ไดร้ ับ
2. เพอ่ื สร้างความมนั่ ใจ ใหแ้ ก่ผบู้ ริหารวา่ สามารถสนองความตอ้ งการของลูกคา้ ได้
3. เพ่ือลดความสูญเสียจากการดาเนินงานท่ี ไม่มีคุณภาพเป็นการประหยดั คา่ ใชจ้ ่าย
4. เพอ่ื ใหม้ ีระบบการบริหารงานท่ีเป็นลาย ลกั ษณ์อกั ษรและเกิดประสิทธิผลสูง
5. เพ่อื ใหส้ ามารถควบคุมการดาเนินกระบวน การธุรกิจไดค้ รบวงจรต้งั แตต่ น้ จนจบ
6. เพ่อื ใหม้ ีการปรับปรุงและพฒั นาระบบการ ปฏิบตั ิงานใหเ้ กิดประสิทธิผลยงิ่ ข้ึน และเป็นพ้ืนฐาน
ไปสู่ระบบการบริหารคุณภาพทวั่ ท้งั องคก์ าร (TQC.) ต่อไป

3. ความสัมพนั ธ์และแนวทางใช้ระบบคุณภาพ ISO 9000
3.1 ความสัมพนั ธ์ของระบบคุณภาพ ISO 9000
- ISO 8402 เป็นฉบบั ที่อธิบายถึงคาศพั ท/์ คานิยามที่ควรทราบ
- ISO 9000 เป็นฉบบั ที่บอกใหท้ ราบถึงแนวทางในการเลือกใช้ มาตรฐานต่าง ๆท่ีมีความแตกต่างกนั

ตามความเหมาะสมขององคก์ าร
- ISO 9001 อธิบายถึง ระบบคุณภาพที่เป็นการประกนั คุณภาพ ในการออกแบบพฒั นาการผลิต การ

ติดต้งั และการบริการ

- ISO 9002 อธิบายถึง ระบบคุณภาพท่ีเป็นแบบการประกนั คุณภาพ ในการผลิตการติดต้งั และการ
บริการ

- ISO 9003 อธิบายถึง ระบบคุณภาพท่ีเป็นแบบการประกนั คุณภาพในการตรวจสอบและการทดสอบ
ข้นั สุดทา้ ย

- ISO 9004 เป็นฉบบั ที่แจกแจงรายละเอียดเก่ียวกบั ข้นั ตอนการ ดาเนินงานหวั ขอ้ ตา่ ง ๆ ในระบบ
คุณภาพ เพอ่ื ใหอ้ งคก์ ารศึกษาในไปใช้ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

3.2 โครงสร้างของระบบคุณภาพ ISO 9000
1. ลกั ษณะทวั่ ไปของระบบคุณภาพ ISO 9000
2. อานาจหนา้ ที่และความรับผดิ ชอบของดา้ นคุณภาพ
3. โครงสร้างขององคก์ าร
4. ทรัพยากรและบุคลาดร
5. วธิ ีการปฏิบตั ิ
มาตรฐานผลิตภณั ฑอ์ ุตสาหกรรม เป็นมาตรฐาน ท่ีเป็นกฎเกณฑท์ างเทคนิคที่กาหนดข้ึนไวส้ าหรับ
ผลิตภณั ฑอ์ ุตสาหกรรม คือทางดา้ นผลผลิต ( Output ) ที่จะไดร้ ะบุลกั ษณะของผลิตภณั ฑ์ ประสิทธิภาพ การ
นาไปใชง้ าน การ ทดสอบคุณภาพของผลิตภณั ฑท์ ่ีเป็นไปตามมาตรฐาน มี เครื่องหมายมาตรฐานเป็นไปตาม
กาหนด เช่น เครื่องหมายมาตรฐานทวั่ ไป เครื่อง หมายมาตรฐานบงั คบั เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะดา้ นความ
ปลอดภยั เป็นตน้

3.3 เครื่องหมายมาตรฐาน
ผผู้ ลิตที่ตอ้ ง การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ผลิตภณั ฑ์ จะตอ้ งยน่ื คาขอรับใบอนุญาต ที่สานกั งานฯ ตรวจ
สอบโรงงานและผลิตภณั ฑ์ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานน้ีเทา่ น้นั โดยมีเครื่องหมายมาตรฐานที่ผลิตภณั ฑแ์ สดง

3.4 เคร่ืองหมายมาตรฐานบงั คบั
ผลิตภณั ฑใ์ ดที่กาหนดไวว้ า่ เป็นมาตรฐานบงั ครับ ผผู้ ลิต ผนู้ าเขา้ และ ผจู้ าหน่ายจะตอ้ งผลิต นาเขา้ และ
จาหน่ายเฉพาะผลิตภณั ฑ์ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานน้ีเท่าน้นั โดยมีเคร่ืองหมาย มาตรฐานบงั คบั แสดง

3.5 เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้าน ความปลอดภัย
ผลิตภณั ฑบ์ างชนิดที่ตอ้ งมีความปลอดภยั ในการใชง้ าน เช่น ผลิตภณั ฑไ์ ฟฟ้าสานกั งาน ฯ จะกาหนดมาตรฐาน
เฉพาะดา้ นความปลอดภยั หากผผู้ ลิตไดร้ ับอนุญาตก็จะแสดงเครื่อง หมายมาตรฐานเฉพาะดา้ นความปลอดภยั ที่
ผลิตภณั ฑ์

3.6 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ไม่ใช่มาตรฐานของผลิตภณั ฑ์ ( Output ) แตเ่ ป็ นมาตรฐานของ
ระบบการบริหารงาน ( Process )

4. ความเป็ นมาของการควบคุมคุณภาพทวั่ ไป
ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ ( Quality Control หรือ QC ) เร่ิมมีข้ึนในสหรัฐอเมริกาก่อนประเทศอ่ืน

เพราะในระหวา่ งการทา สงครามโลกคร้ังที่ 2 อยู่ น้นั เกิดปัญหาดา้ นคุณภาพยทุ โธปกรณ์ซ่ึงเป็นเร่ือง
ใหญ่ ผลิตภณั ฑส์ ่วนมากขาดคุณภาพ โดย เฉพาะอยา่ งยง่ิ ทางดา้ นวตั ถุระเบิดเมื่อยงิ ไปแลว้ ไม่เกิดการระเบิด
ข้ึน และ เร่ืองเก่ียวกบั การประกนั คุณภาพของวตั ถุระเบิดน้นั นบั วา่ เป็นธุรกิจที่ยงุ่ ยาก เพราะผรู้ ับสินคา้ คน
สุดทา้ ยไม่อยใู่ นฐานะท่ีจะ ใหข้ อ้ มูลท่ีป้อนกลบั ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพในทนั ทีทนั ใด ดงั น้นั เสร็จสิ้น
สงครามโลกคร้ังที่ 2 จึง เกิดการนาระบบการควบคุมคุณภาพมาใช้ ซ่ึงความสมั พนั ธ์ของกิจกรรมควบคุม
คุณภาพ

เม่ือสิ้นสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ลง ใหม่ ๆ สหรัฐอเมริกาไดน้ าเอามาตรฐานการควบคุมคุณภาพของ
กระทรวงกลาโหมมาใช้ ซ่ึงมาตรฐานน้ีเป็นกญุ แจดอกสาคญั ที่จะนาไปสู่การพฒั นา ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
น้ีคือ MIL-Q-9858A หลงั จากที่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยตุ ิลงใหม่ ๆ ญี่ป่ ุนไดเ้ ร่ิมฟ้ื นฟูเศรษฐกิจของประเทศจาก
สภาพท่ีแพส้ งครามที่แทบไม่มีอะไร เหลือ เงินไม่มีจะลงทุน เส้ือ ผา้ ไมม่ ีอะไรจะใส่ ทรัพยากรธรรมชาติก็หา
ยาก โรงงานและอาคารบา้ นเรือนถูกระเบิดทาลาย ญี่ป่ ุน ไดแ้ พร่หลายกระจายออกสู่ตลาดโลกเป็นจานวน
มาก แต่ภาพ ลกั ษณ์ที่ออกไปและเป็นที่รู้จกั กนั ก็คือสินคา้ ราคาถูก ๆ ที่ใชง้ านไดไ้ มท่ นทานและไมม่ ี
คุณภาพ ความตระหนกั ถึง คุณภาพดงั กล่าว ทาใหญ้ ่ีป่ ุนพยายามทุกวถิ ีทางท่ีจะ พฒั นาเทคนิคการบริหารงาน
เพ่ือใหเ้ กิดคุณภาพข้ึน ในปี ค.ศ. 1949 ญ่ีป่ ุน ไดจ้ ดั ต้งั “ Union of Japanese Scientists and Engineering
“ ข้ึน ช่ือยอ่ คือ JUSE คือสหพนั ธ์นกั วทิ ยาศาสตร์และวศิ วกรแห่ง ประเทศญี่ป่ ุน เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่หลกั
วชิ าการ เก่ียวกบั การควบคุมคุณภาพในญ่ีป่ ุน ในตอนแรก ๆ ญี่ป่ ุนไดอ้ าศยั ความรู้จากประเทศ
ตะวนั ตก โดยเฉพาะ อยา่ งยง่ิ จากสหรัฐอเมริกา โดยในปี ค.ศ. 1950 JUSE ไดเ้ ชิญ DR. W Ednards
Deming หรือที่รู้จกั กนั ในนาม ดร. เดมิ่ง ซ่ึงเป็นผเู้ ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ใน เรื่องการควบคุมคุณภาพในเชิง
สถิติ ( Statistical Quality Control หรือ SQC ) มาใหค้ วามรู้แก่ผบู้ ริหารระดบั สูงและวศิ วกรของบริษทั
อุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ของญี่ป่ ุนในเรื่อง SQC แตย่ งั ไม่เป็น ท่ีแพร่หลายนกั เพราะเน้ือหายากเกินไปสาหรับระดบั
พนกั งานทวั่ ไปจะนาไปปฏิบตั ิ ได้

ในปี 1955 JUSE ไดเ้ ชิญ Dr. J.M. JURAN ที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกามาใหค้ วามรู้
แนะนา เกี่ยวกบั การบริหารคุณภาพ (Quality Management หรือ Q.MGT) แก่ผู้ บริหารระดบั สูงและวศิ วกร
ข้ึนปนญี่ป่ ุนแตร่ ะดบั พนกั งานก็ไม่เขา้ ใจและสามารถ นาไปปฏิบตั ิไดอ้ ีก จึงไดเ้ กิดกลุ่มศึกษา QC ข้ึน มา และ
พฒั นาข้ึนมาเป็นกลุ่ม QCC (Quality Control Circle) ในปี ค.ศ.1960 โดย JUSE มีส่วนสาคญั ในการ
ผลกั ดนั และส่งเสริม QCC ซ่ึงนบั วา่ เป็นฐานสาคญั ในการพฒั นาคุณภาพ ใน ปี 1965 ไดพ้ ฒั นาแนวการ

บริหารคุณภาพใหค้ รอบคลุมทว่ั ท้งั องคก์ ารในลกั ษณะ ของ TQC (Total Quality Control) ซ่ึงมุง่ ร่วมกนั
รับผดิ ชอบในปัญหาคุณภาพทวั่ ท้งั องคก์ รจะตอ้ งดาเนินการโดยพนกั งานทุกคนทว่ั ท้งั องคก์ าร

ถึงแมว้ า่ สหรัฐอเมริกาจะเป็นตน้ กาเนิดของ QC หรือ TQC แตเ่ มื่อเห็นวา่ วธิ ีการของญี่ป่ ุนได้ ผลดีจึง
ไดน้ าแนวทางการบริหาร TQC แบบญี่ป่ ุนกลบั ไปใชใ้ นสหรัฐอเมริกาและ ต้งั ชื่อใหม่
วา่ Total Quality Management (TQM) คือการบริหารคุณภาพทว่ั ท้งั องคก์ าร การบริหารทวั่ ท้งั องคก์ รท่ีเนน้
เร่ืองคุณภาพ โดย อาศยั การมีส่วนรวมจากสมาชิกทุกคน และมีเป้าหมายการ ไดร้ ับความพึงพอใจจากลูกคา้

ท้งั TQC และ TQM เป็นการบริหารทวั่ ท้งั องคก์ ร ซ่ึงแนวทางการบริหารยดึ ถือปรัชญาที่วา่
“วธิ ีที่ดีที่สุดที่จะเพ่มิ ยอด ขาย และทากาไรใหก้ บั องคก์ ร คือ การทาใหผ้ ลิตภณั ฑ์ และบริการ สามารถสร้าง
ความพงึ พอใจแก่ลูกคา้ ได”้

ในกลุ่มประเทศยโุ รป องั กฤษเป็นประเทศแรก ที่ไดป้ ระกาศใชม้ าตรฐานระบบคุณภาพอยา่ งเป็น
ทางการ โดย การพฒั นามาตรฐานระบบคุณภาพช่ือ BS 5750 ข้ึนมา ซ่ึงรัฐบาลองั กฤษใหก้ ารสนบั สนุน
ส่งเสริมอยา่ งเตม็ ท่ี ใน ปี 1987 องคก์ ารระหวา่ งประเทศวา่ ดว้ ยมาตรฐาน (ISO) ไดพ้ ฒั นามาตรฐานระบบ
คุณภาพ ISO 9000 ข้ึนมา ถา้ พูดถึง ISO 9000 ในระยะแรก ๆ จะมีการกล่าวถึงกลุ่มประเทศประชาคมยโุ รป
เสมอเพราะกลุ่มประเทศดงั กล่าว ควบคุมคุณภาพสินคา้ ท่ีจะนาเขา้ ประเทศของตนเอง ตอ้ งมี CE MARK (ยอ่
มาจากภาษา ฝรั่งเศสท่ีวา่ Conformite European) ซ่ึงการที่จะได้ CE MARK น้นั ผผู้ ลิตจะตอ้ งไดร้ ับรอง
ระบบคุณภาพ ISO 9000 ก่อน เนื่องจากกลุ่มประเทศประชาคมยโุ รปไดร้ วมตวั กนั อยา่ ง เหนียวแน่น มีอานาจ
การซ้ือสูงมากเป็นมูลค่ามหาศาล โดยมีประชากรประมาณ 350 ลา้ นคน ดงั น้นั ประเทศผผู้ ลิตสินคา้ จึง ตอ้ งให้
ความสาคญั กบั ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 เพราะเป็น เสมือนหนงั สือเดินทาง (Passport) ท่ีจะทาให้
ผผู้ ลิตสามารถส่งสินคา้ เขา้ กลุ่มประเทศยโุ รปได้

สาหรับในประเทศไทยน้นั การควบคุมคุณภาพ หรือ QC เร่ิมข้ึนประมาณ ปี พ.ศ.2518 โดย บริษทั
ในเครือของญ่ีป่ ุนนามาใชก้ ่อนคือ

·  บริษทั ไทยบริดสโตน ซ่ึงผลิตยางรถยนต์
·  บริษทั ไทยฮีโนอุตสาหกรรม ผลิตรถบรรทุก
ท้งั สองบริษทั ประสบผลสาเร็จอยา่ งมาก ต่อมาหน่วยราชการ รัฐวสิ าหกิจ ธนาคาร และองคก์ รดา้ น
อุตสาหกรรมไดน้ าเอา QC มาใชก้ นั อยา่ งแพร่หลายผลของการทากิจกรรม QC ใน ช่วงแรกมุ่งท่ีจะพฒั นาคน
หรือสร้างคน เมื่อคนมี คุณภาพแลว้ ในช่วงตอ่ ไปจะไปสร้างงานใหม้ ีคุณภาพต่อ ไป เทคนิคการบริหารตาม
แบบญี่ป่ ุนมุง่ เนน้ ใหค้ วาม สาคญั ทางดา้ นบริหารคนมาก เพราะการบริหารงานจะดีได้ น้นั จะตอ้ งบริหารคนให้
ประสบผลสาเร็จก่อนการสร้างงานใหม้ ีคุณภาพจึงจะเกิด ข้ึน

5. ปัจจัยพืน้ ฐานทกี่ ่อให้เกดิ คุณภาพ

ในการ ผลิตสินคา้ และบริการใดๆ เพอ่ื จะไดใ้ หม้ าซ่ึง ผลิตภณั ฑห์ รือบริการท่ีมีคุณภาพได้
น้นั นอกจากจะใช้ คน เงิน เครื่องจกั ร และวตั ถุดิบ เป็นปัจจยั ในการผลิต สินคา้ แลว้ ยงั มีเทคนิคการ
บริหารงานท่ีดีและมีความเหมาะสมกบั ธุรกิจน้นั ๆ ดว้ ย จึง จะทาใหไ้ ดร้ ับผลผลิตดงั กล่าว ปัจจยั พ้นื ฐานท่ีก่อ
ใหเ้ กิดคุณภาพน้นั มีท้งั กิจกรรม และระบบบริหารงาน หลายระบบที่องคก์ รสามารถนาไปใช้
ได้ เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรมคิวซีซี (QCC) ระบบบริหาร TQM และ TQC ระบบการปรับ
ซ้ือ Reengineering และระบบบริหาร ISO 9000 ฯลฯ ดงั น้นั การท่ีจะไดค้ ุณภาพ ซ่ึง หมายถึงความพึงพอใจ
ของลูกคา้ มาไดน้ ้นั มีความละเอียดละออ่ นซบั ซอ้ นและไม่ได้ มาง่ายๆ ดงั คากล่าว
ของ John Ruskin ท่ีวา่ “Quality is never accident it always the result of intelligent effort” (คุณภาพ
มิไดเ้ กิดข้ึนโดยบงั เอิญ แตเ่ กิดข้ึนจากความพยายามที่ชาญฉลาด)

5.1 กจิ กรรม 5 ส
5S หรือ 5 ส เป็นระบบการทา กิจกรรม 5 ข้นั ตอน โดยปฏิบตั ิกนั อยอู่ ยา่ งต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นระบบ
หน่ึงหรือเทคนิคหน่ึงที่เรียกไดว้ า่ เป็น การปูพ้นื ฐานในการปรับปรุงเพ่อื เพมิ่ ประสิทธิภาพ ท้งั ดา้ นการ
ผลิต คุณภาพ ตน้ ทุน การจดั ส่ง ความปลอดภยั ขวญั กาลงั ใจ และสภาพแวดลอ้ มในการ ทางาน เป็นการปู
พ้นื ฐานการจดั การในองคก์ ร เพราะถา้ จะบริหารดว้ ยระบบใดถา้ ปราศจากดว้ ยระบบ 5 ส แลว้ เป็นการยากท่ีจะ
ประสบผลสาเร็จได้
ดงั น้นั 5 ส จึงเป็นกิจกรรมพ้นื ฐานก่อน เพราะเป็นการ ผนวกของการปฏิบตั ิกิจกรรม 5 ส เขา้ กบั
การใชค้ วามคิด สร้างสรรค์ ของพนกั งานทุกคนในองคก์ ร ส่งผลมีการปรับปรุงอยา่ งตอ่ เน่ืองและยงั คานึงถึง
การทางานที่สะดวก สบายของผปู้ ฏิบตั ิตามหลกั ของวศิ วกรรม อุตสาหกรรม เพราะถา้ เราสร้างฐานใหแ้ น่น
ก่อน คือ สามารถทาใหท้ ุกคนในองคก์ รไดป้ ฏิบตั ิ 5 ส ใหไ้ ดเ้ หมือน กบั สร้างนิสัยพ้นื ฐานของคนท่ีรักความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย พบ เห็นอะไรไมใ่ ชก้ จ็ ดั การทิง้ เสีย และทิ้งในที่เหมาะ สม ถา้ มีสิ่งของอยเู่ กะกะรก
รุงรัง ก็ จดั เกบ็ ใหด้ ูดี และสะดวกต่อการหยบิ ใช้ จากน้นั ก็หมน่ั ทาความสะอาดเครื่องมือ เคร่ือง ใชต้ า่ งๆ ให้
อยใู่ นสภาพดี และ เมื่อทา 5 ส ไปนานๆ จะสร้าง นิสยั เป็นคนที่มีระเบียบวนิ ยั และ รักษาสภาพแวดลอ้ ม
ของสงั คมใหน้ ่าอยู่ การที่จะนาความ รู้หรือเทคนิคอ่ืนๆ มาใชเ้ พ่ือเพ่ิมผลผลิต กจ็ ะทาใหด้ ียง่ิ ข้ึน การบริหาร
งานกจ็ ะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมา

การบริหารกจิ กรรม 5 ส มขี ้นั ตอนดงั นีค้ ือ

กจิ กรรม วธิ ีการดาเนินการปฏิบัติ กจิ กรรมทม่ี ุ่งเน้นการกระทา
1. สะสาง ขจดั ของ ท่ีไมใ่ ชอ้ อกจากบริเวณ เนน้ ให้ พนกั งานมีจิตสานึก
ทางานจดั ทิ้งจดั เก็บแยกออกไป ของการเป็นนกั เก็บขยะดว้ ย
(SEIRI = เซริ) ตวั เอง
จดั วาง ส่ิงของท่ีตอ้ งการใหเ้ ป็น เนน้ ให้ พนกั งานมีจิตสานึก
2. สะดวก ระเบียบมีระบบสะดวกในการ ของการเป็นวศิ วกรหรือนกั
SEITON = เซตง) หยบิ ไปใช้ อุตสาหกรรมดว้ ยตนเอง
ตรวจสอบทา ความสะอาด เนน้ ให้ พนกั งานมีจิตสานึก
3. สะอาด เครื่องจกั ร อุปกรณ์และสถานที่ ของการเป็นวศิ วกรบารุงรักษา
(SEISO = เซโซ) ทางาน เพอื่ ขจดั ขอ้ บกพร่อง ป้องกนั ดว้ ยตนเอง
สกปรกต่างๆ และดูแลรักษา
4. สุขลกั ษณะ การดูแล สถานท่ีทางานให้ เนน้ ให้ พนกั งานคานึงถึงเร่ือง
(SEIKETSU = เซเกต็ สึ) สะอาด ปลอดภยั ต่อสุขภาพ ความปลอดภยั ดว้ ยตนเอง
อนามยั
5. สร้างนิสยั การสร้าง สังคมท่ีมีวนิ ยั และ เนน้ ให้ พนกั งานเป็นคนที่มี
(SHITSUKE = ซิทสึเกะ) ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอยา่ ง ระเบียบวนิ ยั ปฏิบตั ิตาม
เคร่งครัด กฎเกณฑจ์ นเป็นนิสัยของ
ตนเอง

5 ส ประกอบ ด้วยข้นั ตอนและเป้าหมาย ดงั นี้
สะสาง
สะดวก
สะอาด

สุขลกั ษณะ
สร้างนิสยั

เป้าหมายของ 5 ส คือ การสร้างนิสัย สร้างสภาพแวดลอ้ มการทางานที่ดี ซ่ึง ถือวา่ เป็นส่วนหน่ึงของงาน
ประจามิใช่เป็ นการเพิ่มงาน

การ ดาเนินงาน 5 ส ถา้ ไดน้ าเอาการใชห้ ลกั การวงจรการบริหารการจกั การเขา้ มา ประยกุ ตใ์ ชแ้ ลว้ จะ
ทาใหด้ าเนินไดด้ ี น้นั คือ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) และไว้ ใจได้ การบริหารงานและกิจกรรมมี
ความสัมพนั ธ์ และเกี่ยวขอ้ งกนั 4 ข้นั ตอนของกระบวนการทางานท่ีเรียกวา่ วงลอ้ PDCA น้นั เป็นข้นั ตอนท่ี
จาเป็นตอ้ งปฏิบตั ิต่อ เนื่องไมส่ ิ้นสุดคือ Plan-Do-Check-Action สาหรับรายละเอียดของการทางานแต่ละข้นั
ตอนมีดงั น้ีคือ

ข้นั ตอน ที่ 1 เขียน แผนงาน (Plan) ซ่ึงตอ้ งพจิ ารณาในประเด็นที่สาคญั คือ
· การกาหนดวตั ถุประสงค์ เป้าหมายใหช้ ดั เจน และกาหนดคุณลกั ษณะมีใชค้ วบคุมไปดว้ ย
· กาหนดวธิ ีการทางานเพือ่ บรรลุเป้าหมายที่ต้งั ไว้
ข้นั ตอน ท่ี 2 ปฏิบตั ิ ตามแผนท่ีวางไว้ (Do) ซ่ึงจะแบง่ เป็น
· การศึกษาและฝึกอบรมใหเ้ ขา้ ใจในวธิ ีการทางานในแตล่ ะคร้ัง และลงมือปฏิบตั ิ
· เก็บขอ้ มูลถึงคุณลกั ษณะทางดา้ นคุณภาพตามวธิ ีการที่ไดก้ าหนดไว้
ข้นั ตอน ท่ี 3 ตรวจ สอบส่ิงท่ีไดท้ าไปแลว้ (Check) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความกา้ วหนา้ ของ
งาน และการประเมินผล
· เพือ่ ตรวจสอบวา่ งานท่ีไดเ้ ป็นไปตาม มาตรฐานที่กาหนดหรือไม่
· เพ่ือตรวจสอบคุณลกั ษณะทางดา้ นคุณภาพตรงตามเป้าหมายหรือไม่
ข้นั ตอน ท่ี 4 การ ปรับปรุงแกไ้ ขบกพร่อง (Action) เม่ือตรวจสอบส่ิงท่ีไดท้ าตามแผน พบวา่ มีส่วน
บกพร่องเพราะแผนไม่ดี หรือ ทาไม่ไดต้ ามแผน ตอ้ งแกไ้ ขส่วนท่ีบกพร่องโดย
· แกไ้ ขตน้ เหตุ แลว้ ทาการป้องกนั เพือ่ ไม่ใหเ้ กิดความบกพร่องเกิดข้ึนอีก
· หาทางพฒั นาระบบหรือปรับปรุงการทางานน้นั ๆ โดย ตรง
“วงจร เดม่งิ (Deming Cycle) หรือ “วงล้อ PCDA”

5.2 กจิ กรรมกล่มุ คุณภาพ (QCC) หรือ Quality Control Circle
หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มคุณภาพ คือกลุ่มบุคคลผปู้ ฏิบตั ิงาน ซ่ึงมีจานวน 3-10 คน ปฏิบตั ิงานอยู่
ในแผนก เดียวกนั รวมตวั กนั ข้ึน เพ่อื แกป้ ัญหาตา่ งๆ และขอ้ บกพร่องท่ีเกิดจากการปฏิบตั ิ งาน มีการจดั

กิจกรรมของกลุ่มในรูปแบบการประชุมมี สมาชิกของกลุ่ม นง่ั ลอ้ มวงกนั เพื่อปรึกษาหารือ เช่น คน้ หา
ปัญหา การแกป้ ัญหา การปรับปรุงคุณภาพ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ และ คุณภาพในการทางาน โดยใช้
หลกั การของ Deming Cycle (P-D-C-A) และเคร่ืองมือในการแกป้ ัญหา 7 อยา่ ง ในการทากิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ คือ ตารางตรวจสอบ การจาแนกขอ้ มูล แผน ภูมิพาเรโต แผนภูมิกา้ งปลา อิส โตแกรมกราฟและ
แผนภูมิควบคุม แผนภูมิกระจาย การทากิจกรรมของกลุ่มจะตอ้ งไม่ขดั ตอ่ นโยบายของหน่วยงาน และตอ้ งมี
การกระทากนั อยา่ งต่อเนื่อง สามารถ นาผลงานท่ีไดร้ ับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแลว้ มาแสดงได้

5.3 ระบบบริหารฐานคุณภาพ ISO 9000
เป็นระบบ การบริหารงานเพือ่ ใหเ้ กิดคุณภาพซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่เกี่ยวกบั การ จดั การและ
การประกนั คุณภาพ โดยเนน้ ความพึงพอใจของ ลูกคา้ เป็นหลกั สาคญั และต้งั อยบู่ นความคิดพ้นื ฐาน ที่วา่ เม่ือ
กระบวนการดี ผล ท่ีออกมาก็จะดีตามไปดว้ ย พนกั งานจะตอ้ งไดร้ ับ การอบรม เพ่ือใหเ้ กิดทกั ษะ และ มีความ
รับผดิ ชอบ ที่จะปฏิบตั ิงานใหถ้ ูกตอ้ งเป็นระบบ ทุกข้นั ตอน ตาม เอกสารท่ีไดจ้ ดั ทาข้ึน มีการปรับปรุงอยา่ ง
ตอ่ เน่ือง และยดื หยนุ่ ได้ สามารถนาไปใชใ้ น การบริหารงานไดท้ ุกธุรกิจไมว่ า่ จะเป็นดา้ นอุตสาหกรรมการผลิต
และการบริหาร ทุกขนาดเป็นระบบบริหารงานท่ีมีการนาไปใชม้ ากที่สุดในโลก

5.4 ระบบการปรับรื้อ (Re-engineering)
Re-engineering หมายถึง ระบบ บริหารการปรับร้ือเป็นกิจกรรมหรือเทคนิคท่ีเนน้ การปรับเปล่ียน
เทคโนโลยี ใหม่ๆ และการมีวสิ ยั ทศั น์ท่ีกวา้ งไกล โดยเฉพาะใชก้ บั ธุรกิจท่ีมีการบริการมากๆ เช่น การ
ธนาคาร หรือถา้ เก่ียวกบั การ ผลิต การปรับร้ือหมายถึง การ เปล่ียนเทคโนโลยกี ารผลิตใหม่ๆ ระบบน้ีจึงใชใ้ น
ธุรกิจบริการมากกวา่ เทคนิคน้ีเนน้ การทางานเพื่อให้ ถูกตอ้ งตามเป้าหมายท่ีแทจ้ ริงหรือแก่นแทเ้ หตุผลงาน
น้นั ๆ โดย การเขียนแผนผงั กระบวนการ (Flow Process Chart) แลว้ พิจารณาโดยระดมสมองสัมภาษณ์
เลียนแบบใชเ้ ทคโนโลยใี หม่ๆ เช่น คอมพวิ เตอร์เพ่ือปรับร้ือ กระบวนการทางาน

5.5 ระบบบริหาร TQC/TQM
TQC ยอ่ มาจาก Total Quality Control หมาย ถึง การควบคุมคุณภาพทว่ั ท้งั องคก์ รเป็นแบบญี่ป่ ุน
TQM ยอ่ มาจาก Total Quality Management หมาย ถึง การบริหารคุณภาพทวั่ ท้งั องคก์ รเป็นแบบ
ประเทศ ตะวนั ตก
ท้งั TQC และ TQM คือ “แนวทางในการบริหารขององคก์ รท่ีมุง่ เนน้ เรื่องคุณภาพโดยสมาชิกทุก
คนขององคก์ รมีส่วนร่วม และมุง่ หมายผลกาไรในระยะยาว ดว้ ยการสร้างความพอใจใหแ้ ก่ลูกคา้ รวม ท้งั การ
สร้างผลประโยชน์ แก่หมู่สมาชิกขององคก์ รและ แก่สังคมดว้ ย๐ ซ่ึงจะมีขอบขา่ ยของกิจกรรมคลา้ ยคลึง กนั
เป็นระบบบริหารทวั่ ท้งั องคก์ ร ท่ีเนน้ ในเร่ือง คุณภาพโดยอาศยั การมีส่วนร่วม แนวคิดในการทางานท่ี
พนกั งานทุกคน ต้งั แตผ่ บู้ ริหารระดบั สูงจนถึงพนกั งาน ทุกระดบั ทุกฝ่ ายในองคก์ ร มีจิตสานึกในเร่ือง

คุณภาพ และร่วมมือกนั ปรับปรุงงานใหเ้ กิดคุณภาพอยา่ งตอ่ เน่ือง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ กระบวน การทางานน้นั มีกิจกรรมหลกั ของวงลอ้ PDCA หรือ Plan-Do-Check-Action โดยมีแนวคิด
หรือปรัชญาในการทางานลกั ษณะ ท่ีสาคญั 7 ประการคือ

1. สมาชิกทุกคนในองคก์ รมีส่วนร่วมต้งั แต่ประธานบริษทั จนถึงพนกั งาน ระดบั ล่าง
2. ปฏิบตั ิกนั ในทุกแผนกงานทวั่ ท้งั องคก์ ร
3. ปฏิบตั ิกนั ทุกข้นั ตอนของกระบวนการธุรกิจ
4. ส่งเสริมปรับปรุงการทางานดว้ ยกิจกรรม PDCA
5. ควบคุมและปรับปรุง QCDSM คือคุณภาพ (Quality), ราคา (Cost), การส่งมอบ
(Delivery), ความปลอดภยั (Safety), และขวญั กาลงั ใจของพนกั งาน (Morals)
6. ใหค้ วามสาคญั ต่อปรัชญา และวธิ ีการแกไ้ ข ปัญหาแบบคุณภาพ
7. ใชป้ ระโยชน์จากเคร่ืองมือ และวธิ ีการ ปฏิบตั ิแบบควบคุมคุณภาพ

ตารางเปรียบเทยี บระหว่าง QCC, ISO 9000, Reengineering และ TQC/TQM

ข้อที่ QCC ISO 9000 Reengineering TQC/TQM
1 พนกั งานจะตอ้ ง พนกั งานในองคก์ ร
การมีส่วน พนกั งานใน องคก์ รมี พนกั งาน ทุกคนมี จดั ทาอาจจะมี มีความสมคั ร ใจทา
ร่วม ส่วนร่วมในการ
ของ ความสมคั รใจจะ ส่วนร่วมดว้ ยกนั ออกความ พนกั งาน สมคั รใจที่
พนกั งาน คิดเห็นไดบ้ า้ ง จะทา
ทา (แต่ที่ถูก บงั คบั ทาก็ หมด ซ่ึงจะตอ้ งทา
2 ผบู้ ริหาร
ผนู้ ามาใช้ มี bottom up) ผบู้ ริหาร เพราะผู้ บริหารสงั่ ตอ้ งการที่จะ
จดั ทาเอง
มีความสมคั รใจทา ใหท้ าแตอ่ อกความ ส่วนมาก

คิดเห็นไดบ้ า้ ง

เอามาใช้ เองแตก่ ็มีท่ี ผบู้ ริหาร จะถูก

ตามคานิยมพาไป ลูกคา้ บีบใหท้ าเป็น

ส่วนใหญ่ สมคั รใจ

ทาเองเพือ่ เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การทางานหรือ

บางคร้ังคา่ นิยมพา

ไป

3 สามารถนา ไปใชไ้ ดท้ ้งั ใชไ้ ดท้ ุกธุรกิจท้งั ใชใ้ น ธุรกิจดา้ น ทุกธุรกิจ ทุกขนาด
ธุรกิจท่ี ธุรกิจทางดา้ นบริการ
นาไปใช้ และดา้ นอุตสาหกรรม ทางดา้ น บริการและ บริการจะเหมาะ มาตรฐาน ออกมามี
ผลิตไดท้ ้งั ธุรกิจขนาด การควบคุม
4 เลก็ และขนาดใหญ่ ดา้ นอุตสาหกรรม กวา่ ขนาดใดก็
ความ มาตรฐาน ไมศ่ กั ด์ิสิทธ์ิ มีปัญหา ถูกหยบิ ยก
น่าเช่ือถือ พอเพราะมีมาตรฐาน ไม่วา่ จะเป็นขนาด ได้ มาจากนโยบายและ
ออกมาแลว้ ไม่ถูก จากทุกคน
5 ควบคุมหรือมีการบงั คบั เล็กหรือขนาดใหญ่
สภาพ ใช้ แกป้ ัญหา
ปัญหา มาตรฐาน ที่ออกมา มีมาตรฐาน เหมือน ISO 9000
พนกั งาน ตอบปัญหา
6 ตามสบายแตท่ ี่ถูกแลว้ จะตอ้ งควบคุมมี ออกมาไมแ่ น่ใจ ใชผ้ ู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้
บุคลากรท่ี ควรเลือกตอบตาม ตรวจสอบ
แกป้ ัญหา เป้าหมายที่เป็ นจุดเด่น หมายเลขกากบั ถา้ วา่ จะมีการ
ตามระบบ QCC
7 เป็นฉบบั แกไ้ ขตอ้ ง ควบคุมหรือไม่
การตรวจ พนกั งาน ตอบปัญหา
ประเมิน โดยพนกั งานดงั น้นั ลงนามเซ็น
ข้ึนกบั ความรู้ของ
พนกั งานวา่ จะมี อนุมตั ิ และถูก
ความสามารถและ
ประสบการณ์มากนอ้ ย ตรวจสอบวา่ ปฏิบตั ิ
แค่ไหน
คณะ กรรมการไมม่ ี จริง
มาตรฐานท่ีชดั เจนใน
การตรวจสอบ ปัญหาจะมา จาก ปัญหาไม่

ลูกคา้ พนกั งาน ผู้ ชดั เจนข้ึนอยกู่ บั

บริหาร ผู้ ฝี มือการ

ตรวจสอบภายใน บริหารงาน

และผปู้ ระเมินจาก หรือไม่

บุคคลภายนอก

จะแกป้ ัญหาโดยใช้ แกป้ ัญหา โดย

วธิ ี QCC ก็ ใชท้ ี่ปรึกษาหรือ

ได้ หรือจะใช้ โดยวธิ ีอื่น ตาม

ทีมงานที่มี กาลงั ทรัพยห์ รือ

คุณภาพ เช่น ทีม พนกั งานท่ีมี

วศิ วกร ความรู้

ประสบการณ์

ผตู้ รวจสอบ ไมม่ ีการตรวจ

ประเมินใบรับรอง เพอ่ื ใหร้ างวลั

ไดผ้ า่ นหลกั สูตร หรือใบรับรอง

8 เพ่อื ที่จะใหร้ างวลั จึงไม่ การ ตรวจประเมิน จะดูจากกาไรท่ี ไมม่ ี ปัญหา
ผลกระทบ มีความ ยตุ ิธรรม ระบบ ISO ไดร้ ับ
9000 และมี เป็นการ เนน้
ต่อ ถา้ พนกั งาน เขา้ ออกจาก ประสบการณ์ ถา้ พนกั งานเขา้ ป้องกนั ปัญหา
การเขา้ องคก์ รบ่อยจะเกิดปัญหา ไม่เกิด ปัญหาถา้ ออกองคก์ รบ่อย มากกวา่ การแกไ้ ข
ออกของ พนกั งานเขา้ ออก เกิดปัญหา ปัญหา
พนกั งาน การแกไ้ ข ปัญหาข้ึนอยู่ บอ่ ยเพราะมีระบบ แน่นอน
กบั สมองพนกั งานซ่ึง เอกสารเป็นคูม่ ือ งานคือ
9 มกั จะเห็นคาตอบก่อน ไมแ่ น่ใจ คุณภาพ คุณภาพคือ
การแกไ้ ข ลงมือทา จะไม่ค่อย มีมาก งาน
ปัญหา นกั การท่ีจะเห็น ไมเ่ ด่น ชดั ถา้
บางทีไม่ สามารถ คาตอบก่อนลงมือ งานที่ดาเนินการ
10 แยกแยะไดว้ า่ QCC มา ทาเพราะปัญหาต่าง อยแู่ ยม่ าก ๆ ก็
คุณภาพ ก่อน งานหรือมา ๆ ที่เกิดข้ึนส่วนมาก ควรทาการปรับ
และงาน ก่อน QCC บุคคลนามาให้ ร้ือระบบเลย
ISO 9000 คือระบบ
การทางานอยู่
แลว้ ดงั น้นั งานและ
คุณภาพจึงเกิด
พร้อม กนั


Click to View FlipBook Version