The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Childern educational comics book

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sanjyot Kolekar, 2019-12-03 13:48:37

KISHOR BALBHARATI

Childern educational comics book

Keywords: KISHOR BALBHARATI

Owb¡ 2019, A§H$ gmVdm, df© 48 do, 02 emim Agmdr 12 {gS>Mr Jmoï>
Á`oð>/AmfmT>, eHo$ 1941 àogZOrV Jm`H$dmS> _oKlr Xidr

g§nmXH$ … 06 dmKmo~mMr Jmoï> 15 dmKmo~m
S>m°. gw[Zb _Ja, g§MmbH$ Á`moVr Xoenm§S>o hZ_§V nmQ>rb
_hmamï´> amÁ` nmR>çnwñVH$ {Z{_©Vr
d Aä`mgH«$_ g§emoYZ _§S>i, nwUo 08 _¡bmMm XJS> 16 {dkmZmVrb hmñ`Va§J
àH$meH$ … a_oe _hmbo S>m°. gwZrb {d^wVo
{ddoH$ CËV_ Jmogmdr
{Z`§ÌH$, _hmamï´> amÁ` nmR>çnwñVH$ 11 à^mVH$mir 20 {H«$`mnX
{Z{_©Vr _§S>i, à^mXodr, _w§~B© aËZmH$a Omoer d§XZm ^mJdV

H$m`©H$mar g§nmXH$ … 30 X aoëdo {MëS´>Z 23 AmVm gaob H$mimoI
{H$aU H|$Ðo ñdmVr amOo g§Vmof Ami§OH$a
à. ghm`H$ H$m`©H$mar g§nmXH$
d {dVaU ì`dñWmnH$ 24 ObX XÿV
gm¡. e¡bOm gwadgo _¥Um{bZr dZmago
{Z{_©Vr A{YH$mar
amO|Ð Iao 26 nmD$g Ë`m§Mm Zr Am_wMm
_wIn¥ð … S>m°. _§Xma nam§Ono
AÝda hþgoZ
{MÌm§H$Z … KZí`m_ Xoe_wI, 28 Pwaim§Mo àoP|Q>oeZ
OmÝhdr OoYo, _mYwar ^mogbo, àXrnHw$_ma _mZo
YZlr _moH$mer, _Ywam n|S>go,
ew^m§Jr MoVZ, a_mH$m§V YmZmoaH$a 32 ‘oarM§ Ka
AjaOwiUr … {H$emoa {d^mJ ^mbM§Ð Xoenm§S>o
dm{f©H$ dJ©UrMr a¸$_ é.80/-
_{ZAm°S>©a AWdm H$moUË`mhr amï´>r`rH¥$V 35 36 38emioV OmD$ `m níMmËVmn
~±Ho$À`m nwUo emIodarb [S>_m§S> S´>mâQ>X²dmao `wdamO OJVmn _{Zfm Mm¡Yar
g§MmbH$, _hmamï´> amÁ` nmR>çnwñVH$ Hw$Vyhb
_§S>i, `m ZmdmZo Imbr Z_yX Ho$boë`m e¡bOm gwadgo
nÌì`dhmamÀ`m nÎ`mda nmR>dmdr.
YZmXoe ñdrH$mabm OmUma Zmhr. ~mb {d^mJ ENGLISH SECTION
nÌì`dhmamMm nÎmm… H$m`©H$mar g§nmXH$,
{H$emoa, _hmamï´> amÁ` nmR>çnwñVH$ 40 ^mdr AmYmañV§^ 47 SUNDAY : FUN DAY
{Z{_©Vr d Aä`mgH«$_ g§emoYZ _§S>i, 42 C_bVr à{V^m KISHOR BHAGWAT
goZmnVr ~mnQ> _mJ©, nwUo- 411004 44 {MÌH$Wm
g§nmXH$s` … 020- 25716107 48 A LOVELY FAIRY....
{dVaU d VH«$ma … 020-25716244, KZí`m_ Xoe_wI ATUL N. SHIRUDE
\°$Šg … 25656046. B©-_ob …
46 nmIam§Mr emim 50 PUZZLE
[email protected] {dR²>R>b Hw$gmio
3 Owb¡ 2019

{à` {H$emoa, gào_ Z_ñH$ma,
_r {H$emoa _m{gH$mMr {Z`_rV dmMH$ Amho. {H$emoa
ho _m{gH$ AË`§V àoaUmXm`rH$ Amho. AmnU {H$emoa
nwñVH$mVyZ Iyn H$mhr {eHy$ eH$Vmo. {H$emoa nwñVH$m_Ü`o
_bm "^mdr AmYmañV§^' Iyn AmdS>Vo. H$maU Ë`mVyZ
AmnU Xþgè`mbm _XV H$er H$amdr ho g_OVo. {H$emoa
nwñVH$mgmR>r d Ë`mVrb H$_©Mmè`m§Zm
_mÂ`mV\}$ Iyn ew^oÀN>m!
Hw$. VoOlr dm_Z _wgio
{O.n.H|$.àm.emim, gwaVJmd, {à` {H$emoa, gào_ Z_ñH$ma,
_w.nmo. gwaVJmd, Vm. VwiOmnya, {H$emoa A§H$mVrb gd©M {MÌo, H$Wm Am{U H${dVm
{O. Cñ_mZm~mX 413623. _bm IynM AmdS>VmV. {H$emoa _m{gH$mV IynM
N>mZ ~moYH$Wm AgVmV. _r `m dfm©nmgyZ {H$emoa
_m{gH$ bmdbo Amho. Vo _bm Iyn AmdS>Vo. {H$emoa
_m{gH$mÀ`m ^mdr dmQ>MmbrgmR>r _r
gdmªZm hm{X©H$ ew^oÀN>m XoVmo.
Hw$. ndZ {dO` nbKS>_b
{à` {H$emoa, {O.n.àmW{_H$ emim H$Sy>dñVr,
gào_ Z_ñH$ma, (gmÌi), H|$Ð gmoZJmd, Vm. amhþar,
_r "{H$emoa' _m{gH$mMr {Z`{_V dmMH$
AgyZ, _mPo {dXçmWuXoIrb, "{H$emoa' {O. Ah_XZJa 413711.

_m{gH$ AË`§V AmdS>rZo dmMVmV. _mPr
emim IoS> VmbwŠ`mÀ`m npíM_ ^mJmVrb XþJ©_
àXoemV S>m|JamÀ`m Hw$erV dgbobr Amho. `m {R>H$mUr
{eH$Umè`m _wbm§gmR>r OUy {H$emoa daXmZM R>abo Amho.
AZoHA$_HrgX$WmoIm_r,bwbHm$_§g{dwbmVRm>§Zmr,m_{dmM{mhÌMVHZr$MmmoMSm>o,rIJA{mOÝoS`>rZb_mMmm{Jh^mVdmgrrnVamo.boI{MAÌmnHU$moS{>Açàmm`Àn`ë{mH`${medgOmoawà,`{ggñXàn²Yo_Y©H{Z$Hm_§_$eñÜHm`oa$o,ma__,mm{PgHo Zo$Vmd
åhUyZ {H$emoa _m{gH$ dmMmd`mg XoVo. Q>mH$ë`m~X²Xb YÝ`dmX! _r {H$emoa _m{gH$mMr
e_m ^m. KmoS>Ho$,
(Cn{e{jH$m) \$ma OwZr dmMH$ Zmhr. nU Ooìhm n{hë`m§Xm {H$emoa _m{gH$
dmMbo Voìhm _bm Iyn AmZ§X Pmbm. {H$emoa _m{gH$ dmMÊ`mgmR>r
{H$emoa _m{gH$m_Yrb gd© H${dVm, Jmoï>r, {MÌo, {MÌH$moS>o,
Hw$Vyhb d B§J«Or {d^mJmMo dmMZ, _m{hVr AË`§V Cn`wŠV
dmQ>br, {H$emoa_wio ZdrZ, Y¡`©dmZ, AmXe© ì`qº$Mr AmoiI
hmoVo. kmZ, _Zmoa§OZ, _m{hVr XoUmam {H$emoa IamoIaM gw§Xa,
AmH$f©H$, a§JrV, XoIUm Am{U ZdrZ ê$nmV gmXa Pmbobm nmhÿZ
AmZ§X Pmbm. {H$emoaÀ`m dmQ>Mmbrg hm{X©H$ ew^oÀN>m!
Hw$. gbmoZr A§Owbmb JmoIbo
lr JwOamVr H$Ý`m {dXçmb`, Am¡a§Jm~mX

4 Owb¡ 2019

ObgmjaVm

nm Ê`mbm OrdZ Agohr åhQ>bo OmVo. n¥ÏdrMm VrZ- MVwWmªe ^mJ nmÊ`mZo doT>bobm Amho. VWm{n,
ho nmUr Imao Agë`mZo {nÊ`mg bm`H$ Zmhr. n¥Ïdrdarb EHy$U nmÊ`mÀ`m gmR>çmn¡H$s 97 Q>ŠHo$
nmUr _hmgmJamV Imè`m nmÊ`mÀ`m ñdê$nmV Amho d 3 QŠHo$ nmUr JmoS>çm nmÊ`mÀ`m ñdê$nmV Amho.
Amnë`m XoemVhr CnbãY nmUrgmR>çmMo à_mU {df_ ñdê$nmV Amho. dmT>Vr bmoH$g§»`m, ^yJ^m©Vrb
nmÊ`mMr KQ>Umar nmVir `m_wio nmÊ`mMm H$mQ>H$garZo dmna H$aÊ`mMr Am{U Ë`mgmR>r ObgmjaVoMr JaO
Amho. ^maV hm Z¡g{J©H$ gmYZ g§nÎmrZo {dnwb Agm Xoe Amho. Ë`mV ^maVmV gamgar nmdgmMo à_mUhr
Mm§Jbo Amho; na§Vw `m nS>Umè`m nmÊ`mMo `mo½` {Z`moOZ Z Ho$ë`mZo ho nmUr O{_Zrda nSy>Z dmhÿZ OmVo.
Vo AS>dbo OmV Zgë`m_wio Vo WoQ> ZXr, Zmbo qH$dm g_wÐmbm OmD$Z {_iVo. Ë`mMm H$mhrM Cn`moJ hmoV
Zmhr. `oË`m 10 dfm©V nmUr àíZ A{YH$ J§^ra hmoUma Amho. Imè`m nmÊ`mbm {nÊ`m`mo½` nmUr ~ZdÊ`mMo
à`moJ gwê$ AmhoV. na§Vw Vo \$ma I{M©H$ Agë`m_wio Vo ^maVmgma»`m Xoembm nadS>Umao ZmhrV.

nmÊ`mMr J§^ra g_ñ`m bjmV KoVm ObgmjaVoMr AmOKS>rbm Iyn JaO Amho. {deofV… Vwåhr _wbo
`mV _hËËdmMr ^y{_H$m ~Omdy eH$Vm. N>moQ>çm-N>moQ>çm Jmoï>rVyZhr AmnU nmÊ`mMr ~MV H$ê$ eH$Vmo.
Ë`mMr gwédmV Amnë`mM KamnmgyZ H$aVm `oB©b. dm`m OmUmam nmÊ`mMm àË`oH$ W|~ _hËËdmMm Amho.
nmÊ`mMr ~MV åhUOoM nmÊ`mMr {Z{_©Vr.

KamV nmhþUo _§S>ir Ambr AgVm Ë`m§Zm ½bmg ^ê$Z nmUr Z XoVm AYm© ½bmg nmUr Xçmdo. KamV
{nÊ`mgmR>r {H$Vr nmUr bmJVo `mMm A§XmO KoD$Z ^m§So> ^ê$Z ¿`mdo. nmUr H$Yrhr {eio hmoV Zgë`m_wio
^abobr nmÊ`mMr ^m§S>r amoO AmoVyZ XoD$ Z`o. dmnabobo nmUr nag~mJoVrb qH$dm Hw§$S>rVrb PmS>m§Zm Q>mH$mdo.
PmS>m§Zm qH$dm eoVmV nmUr XoÊ`mgmR>r {R>~H$ qgMZmMm OmñVrV OmñV dmna H$aÊ`mda ^a Xçmdm.
Á`m_wio H$_r nmÊ`mda CÎm_ eoVr hmoB©bM {edm` Ë`m {nH$m§Zm _wimn`ªV nmUr OmD$Z Ë`mMr `mo½` dmT>
hmoB©b. gdm©V _hËËdmMo åhUOo nmdgmMo nS>Umao nmUr H$go gmR>dVm `oB©b qH$dm O{_ZrV _wadVm `oB©b
`mMm {dMma H$am. Amnë`mH$So> amioJU{gX²Yr, {hdao~mOma B. {R>H$mUr nmÊ`mÀ`m {Z`moOZmMo `eñdr
à`moJ H$aÊ`mV Ambo AmhoV. `m d Aem BVa {R>H$mUm§Zm AmdOy©Z ^oQ> Xçm. bjmV R>odm nmÊ`mÀ`m àË`oH$
W|~mV OrdZ XS>bobo Amho Am{U Vo OnÊ`mMr O~m~Xmar Amnbr Amho.

{H$aU $H|$Ðo

H$m`©H$mar g§nmXH

5 Owb¡ 2019

Á`moVr Xoenm§S>o

Am O a{ddma Agë`mZo ZmíVm AmQ>monVmM gmar dmKmo~mMr
_wbo emë_brÀ`m Kar O_br. {VMr AmOr Jmoï>
gJù`m _wbm§Zm H$Yr am_m`U, _hm^maVmVë`m; H$Yr
{edmOr _hmamOm§À`m Va H$Yr {d{dY emñÌkm§À`m d gmogm`Q>rV nU {~~Q>çm {eabm hmoVm _mÂ`m AmË`m {Z
Xoe^ŠVm§À`m Jmoï>r gm§JV Ago. H$mH$m§Zr g_moaM nm{hbm hmoVm.'' amo{hVZo gm§{JVbo. ""hmo
hmo. _Ü`§Var nwÊ`mV EZ.S>r.E À`m Odihr dmKmo~mZo
AmOhr _wbo O_br Am{U "AmOr Jmoï> Jmoï>...' Xe©Z {Xë`mZo bmoH$m§Mr Km~aJw§S>r CS>mbr hmoVr.''
åhUyZ EH$M H$ëbm H$ê$ bmJbr. ""Ambo Ambo h§. AOyZ XmoZ _wbm§Zr nwñVr OmoS>br. ""Am{U ho {~~Q>o
_wbm§Zmo AmO H$m` gË`mJ«hmMr Jmoï> gm§Jy H$s {earf gai Amnë`m dñVrV KwgyZ àmÊ`m§Zm, Hw$Í`m§Zm _maVmV,
Hw$_maMr, H$s OwZrM nU Vwåhr Z EoH$bobr nwamUmVbr Am{U _mUgm§da hëbm H$aVmV åhUOo H$m`? ho \$maM
Jmoï> Mmbob?'' Pmb§ h§.'' AOyZ H$mhr _wbm§Zr Amnbo _V _m§S>bo.

"""AmOr, AmO EH$X_ H$mhrVar doJir, AmËVmMr VodT>çmV amYm åhUmbr ""Aao _mÂ`m AmOrÀ`m
B§Q>aoñQ>tJ Aer Jmoï> gm§J'' _¥Ê_`rZo åhQ>bo... OdiÀ`m JmdmVhr AgmM EH$ {~>~Q>çm {eabm. Ë`m§Zr
JmB©Jwa§ Va _mabrM nU Vmo {~~Q>çm Va JmdmVë`m EH$m
Oam {dMma H$aV AmOrZo åhQ>bo ""~a§ AmO dmKmo~mMr N>moQ>çm _wbrbm nH$Sy>Z ZoV hmoVm, nU JmdH$è`m§Zr
Jmoï> EoHy$`mV'' `mda ""AmOr, Amåhr dmKmMr Jmoï> Iyn AmaS>mAmoaS>m Am{U hëbm H$ê$Z Ë`m {~~Q>çmbm
EoH$m`bm H$mhr bhmZ Zmhr ~a§ H$m'' _wbm§Zr EH$m gwamV nidyZ bmdbo.''
CËVa {Xbo.
""Amnë`mbmM Oa ho {~~Q>o _maUma AgVrb Va
""hmo, hmo, AmO _r Vwåhm§bm AmOH$mbÀ`m dmKmMr, Ë`m§Zm gai "eyQ>' H$ê$Z _mam`bm nm{hOo Zm?'' AZwO
{~~Q>çmMr Jmoï> gm§JUma Amho; OwZr n§MV§ÌmVbr Zìho åhUmbm.
~a§! _wbm§Zmo Vwåhr BVŠ`mVM R>mÊ`mV ^adñVrV {~~Q>çm
{eaë`mMr Am{U Ë`m§Zr KmVboë`m Yw_mHw$imMr ~mV_r _wbm§À`m Aem Jßnm EoH$Vm EoH$Vm AmOrZo _wbm§Zm
dmMbr Zm?'' {dMmabo ""H$m` ao øm {~~Q>çm§Zm _mabo nm{hOo Ag§ Vwåhr
H$mhr OU åhUVm, gm§Jm ~a§ Vo ~amo~a Amho H$m?''
""hmo Va _r dmMbr, ~mnao! {~~Q>çm gai EH$m
B_maVrV, _J EH$m _m°b_Ü`oM {eabm hmoVm. dm°M_Z ""AmOr, nU øm ~mVå`m§_Ü`o Jmoï> H$m` Vo gm§J
Am{U BVa bmoH$hr H$gbo Km~abo åhUo... AmnU {VH$S>o Zm.'' _¥Ê_`r Oam H§$Q>miV amJmdyZ åhUmbr. ""AJ§ hmo
Agm`bm nm{hOo hmoV§ `ma!'' Y«wd Am{U Ë`mMo XmoZ {_Ì hmo, øm dmKm§Zm _maU§ ~amo~a H$m ømM§ CËVa Xçm åhUOo
åhUmbo. Vw_Mr Vwåhm§bmM hiy hiy Jmoï> g_Oob ~a§.''

""A°h§h§ ! BWo ~gyZ ~mobU§ gmon§` ~m~m ! {VH$S>o ""Zmhr AmOr Ë`m§Mr _wX²Xm_ {eH$ma ZH$mo H$am`bm,
bmoH$m§Mr Om_ Q>aH$br hmoVr. Ë`mZo Va EH$m Hw$Í`mbmnU ho ~amo~a. nU øm O§Jbr àmÊ`m§Zr Amnë`m dñVrV H$m
_mabo åhUVmV.'' {Z{Ve åhUmbm. `m`Mo? O§JbmV ahmdo Zm ! Amnë`mM KamV `oD$Z
Amnë`mbm _mam`bm bmJbo Va H$m` H$aUma gm§J Zm
""Aao, _mJo dfm© XrS> dfm©nydu R>mÊ`mÀ`m {hamZ§XmZr AmOr.'' AZwOZo åhQ>bo.

""Aao hmo, AmnU Amnbo ajU H$am`bmM nm{hOo

6 Owb¡ 2019

nU Iar Jmoï> Am{U _oI BWoM Amho ~a§! _wbm§Zmo VwåhrM Vwåhm§bm Vw_Mo Ka H$moUr CÜdñV Ho$bo Va? Aao åhUyZ
Oam {dMma H$ê$Z gm§Jm H$s ho O§Jbr àmUr Amnë`m Amnbo dZajH$, dZA{YH$mar, àmUrào_r ho øm dmKm§Zm
dñVrV `m`bm bmJbo H$s AmnUM hiyhiy H$aV Ë`m§À`m Amnë`m hX²XrV Vo Kwgbo Var eŠ`Vmo Ë`m§Zm Anm`
dñVrV Kwgbmo? Ë`m§À`m O{_Zrda, O§Jbmda A{VH«$_U BOm Z H$aVm H$m¡eë`mZo nH$Sy>Z O§JbmV qH$dm àmUr
H$aV Amnë`m JmdÀ`m ehamÀ`m gr_m dmT>dV Jobmo. g§J«hmb`mV gmoS>VmV ~a§.''
AmnU VmoS>bobr PmS>o PwS>no, O§Jbo hrM Va nydu Ë`m§Mr
Kao hmoVr Zm. OgOer AmnU O§Jbo PmS>o VmoS>V Jobmo; ""AmOr H$ibm Vw_Mm _wX²Xm, Am{U AmOÀ`m
Vo AOyZ AmV OmD$Z amhÿ bmJbo. nU ~ogw_ma d¥jVmoS> dmKmMr Jmoï>hr. nU _J AmnU H$am`Mo Var H$m`?''
H$aV Amåhr O§JbVmoS> H$aV Amnbr {g_|Q> H$m±H«$sQ>Mr
O§Jbo C^maV Jobmo. O§JbmÀ`m AOyZ AmVë`m AmVë`m ""h§ Aao Vwåhr emioV n`m©daU {df` {eH$Vm Zm!
^mJmV OmVm OmVm Ë`m§Zm OmJm Anwar nSy> bmJbr. hr n¥Ïdr O_rZ nmUr Amnë`mà_mUoM gmè`m newnjr Z²
PmS>o O§Jbo H$_r Pmbr. gmh{OH$M nmD$g H$_r hmoV gOrdm§MrnU Amho. Amnë`m gmè`m§Mo OrdZMH«$ _wir
Jobm. nmUdR>o gwH$V Mmbbo. O§JbmMm Am{U EHy$UM nañnam§da Adb§~yZ Amho. åhUyZM AmnU n`m©daUmMo,
n`m©daUmMm Vmob Amåhr {~KS>dyZ Q>mH$bm. dZOrdZ nmÊ`mMo ajU, g§dY©Z Ho$bo nm{hOo ""PmS>o bmdm PmS>o
Am{U dÝ`àmÊ`mMo ñdV…Mo OrdZMH«$ Ë`m§Mo AÝZnmUr OJdm.'' O§Jbo, A^`maÊ`o dmT>dm ho VËËd AmnU
ho MH«$M Amåhr nyU© {dñH$irV H$ê$Z Q>mH$bo. Ë`m§Mo AZwgabo nm{hOo. Vw_À`m nwT>À`m {nT>çm§Zm Oa dmK
Amgao Am{U Kao Amåhr Am_À`m Kam§gmR>r dmnamV AmUy \$ŠV {MÌmVM Zìho Va Iao Iwao ~Km`bm {_imdoV
bmJbmo. AmVm Vwåhr gm§Jm Vo AmYr Amnë`m dñVrV Ago dmQ>V Agob Va EH$M H$am`Mo PmS>o dmT>dm O§Jbo
Kwgbo H$s AmåhrM Ë`m§Mr Kao O§Jbo PmS>o Zmhrer dmT>dm n`m©daUmMm Vmob gm§^mimV OJm Am{U OJy Xçm
Ho$br? eodQ>r Vo Var OmUma Hw$R>o? Vwåhm§bm AmdS>ob hm AmOÀ`m {~~Q>çm§Mm g§Xoe AmnU gmao nmiy`mV?
CXçm Vw_À`m Mma Imoë`mVyZ XmoZM Imoë`mV ahm qH$dm H$~yb?''
nadm åhQ>bo H$s EH$mM ImobrV amhÿZ ^mJdm. AmdS>ob
""hmo ZŠH$s'' gmar _wbo EH$m gwamV åhUmbr.

g§nH©$ … 9960512256

7 Owb¡ 2019

a_oe Ho$. _hmbo

_¡bmMm
XJS>

8 Owb¡ 2019

Am O XrnH$À`m AmZ§Xmbm nmamdma ZìhVm. _wbm§n¡H$s EImXçmZo gm§Jm H$s, Amnë`mbm EImXçm
Ë`mÀ`m d{S>bm§Zr Ë`mbm e¡j{UH$ Qy>abm joÌmMo A§Va H$go g_OVo?'' gam§Mm hm àíZ EoHy$Z g§nyU©
OmÊ`mMr nadmZJr {Xbr hmoVr. Ë`mZo PQ>nQ> Amnë`m ~g_Ü`o em§VVm ngabr. gd© OU EH$_oH$m§À`m Vm|S>mH$S>o
{_Ìm§Zm \$moZ Ho$bo. Ë`mMo gd© {_Ìhr ho EoHy$Z Iye Pmbo. nmhÿ bmJbo.
dmñV{dH$ CXçm Ë`m§À`m emioVrb H$mhr {ZdS>H$ _wbo
10 {Xdgm§À`m e¡j{UH$ àdmgmbm OmUma hmoVo. `m BH$S>o {VH$S>o nm{hë`mZ§Va e_m© ga åhUmbo, ""_wbm§Zmo,
àdmgmV \$ŠV 6 dr Vo 8 dr Mo {dXçmWu gh^mJr hmoUma _mÂ`m hmVmV EH$ nwpñVH$m Amho, {Vbm AmnU A°Q>bmg
hmoVo. XrnH$ gmVdrV {eH$V hmoVm. XrnH$Mr gd© V`mar Ago åhUVmo. `m_Ü`o g§nyU© ^maVmMm amoS>Mm ZH$mem (_°n)
Pmbr hmoVr. Amho. `m_Ü`o Amnë`mbm OoWo Om`Mo Ë`mMo A§Va Am{U
{XeoMr _m{hVr {_iVo. AZoH$ n`©Q>H$ Am{U Qy>[añQ> JmB©S>
Xþgè`m {Xder emiog_moa EH$ ~g C^r hmoVr. gdmªZm ho Amnë`m~amo~a R>odVmV.'' gd© _wbo Ë`m A°Q>bmgH$S>o
Ë`m§Mo ~g_Yrb grQ> Z§~a gm§JÊ`mV Ambo hmoVo. EHo$H$ nmhÿ bmJbr.
H$ê$Z gd© 50 _wbo Amnmnë`m grQ>da ~gbr hmoVo.
XrnH$Mo AmB©-dSr>b Ë`mbm {Zamon Xçm`bm Ambo hmoVo. ""H$mhr g_Obo H$m XrnH$?'' gam§Zr {dMmabo Voìhm
Ë`m§À`m d{S>bm§Zr Ë`mbm àdmgmV gmdY{Jar ~miJm`bm Vmo hiyM åhUmbm, ""H$mhr H$mhr g_Obo ga.''
VgoM {ejH$ gm§JVrb Vo EoH$Ê`mMm gëbm {Xbm.
""H$mhr H$mhr åhUOo?'' gam§Zr nwÝhm {dMmabo. ""ga,
Ë`m§À`m gëë`mda XrnH$ hgV åhUmbm, ""nßnm, hr Jmoï> Va _bm g_Obr na§Vw...''
Vwåhr _wirM H$miOr H$ê$ ZH$m.''
""na§Vw H$m` ~oQ>m, ho ~K, Vwbm H$m` åhUm`Mo Vo
WmoS>çm doimZo ~g {ZKmbr. Ë`m§À`m ~amo~a XmoZ {ejH$ ñnï> gm§J. àíZ {dMmaë`mZo Amnbo kmZ AmUIr dmT>ob
hmoVo. Vo Ë`m§Zm amÁ`mVrb H$mhr àojUr` ñWio XmIdm`bm Am{U Amnbm àdmg `eñdr R>aob. Ë`m{edm` doioMmhr
KoD$Z Mmbbo hmoVo. ~g amï´>r` amO_mJm©da nmohmoMVmM gXþn`moJ hmoB©b.'' gam§Zr Ë`mMr qh_V dmT>dÊ`mgmR>r
Ë`m§Mo qhXrMo {ejH$ e_m© ga åhUmbo, ""_wbm§Zmo, AmnU åhQ>bo.
gd© AmVm Amnë`m ehamnmgyZ gw_mao 300 {H$bmo_rQ>a
Xÿa _w§~B©H$S>o Mmbbmo AmhmoV. Amnë`mbm _w§~B© Am{U XrnH$ åhUmbm, ""`m amoS>_°n_wio Amnë`mbm A§Va
Ë`mÀ`m OdiMr H$mhr àojUr` ñWio nhm`Mr AmhoV ho Am{U {Xem `m§Mr _m{hVr {_iob, na§Vw àdmg Mmby
AmnUmbm _mhrVM Amho.'' AgVmZm H$go g_Oob H$s, OoWo AmËVm AmnU AmhmoV
VoWyZ _w§~B© {H$Vr {H$bmo_rQ>a A§Vamda Amho?'' `mda
""hmo` ga...'' gd© _wbo EH$m gwamV åhUmbr. XrnH$ e_m©ga åhUmbo, ""XrnH$, Vy \$ma Mm§Jbm àíZ {dMmabm
EH$ {Okmgy d¥ËVrMm {dXçmWu hmoVm. Ë`mZo bJoM Amho. gd© _wbm§Zr {IS>H$sÀ`m ~mhoa nhm. WmoS>çmM
{dMmabo, ""ga, EH$ àíZ {dMmê$?'' doimV añË`mÀ`m H$S>obm EImXm$ Mm¡H$moZr XJS> amodbobm
{Xgob. àW_ Vmo gdmªZr nhm.'' gd© _wbo ~mhoa S>moH$mdy
""Oê$a {dMma ~oQ>m... hr Qy>a AmnU Amnbo kmZ bmJbo.
dmT>dÊ`mgmR>rM R>odbr Amho.''
VodT>çmV EH$ _wbJm AmoaS>bm, ""{Xgbm ga, EH$
XrnH$Zo {dMmabo, ""ga, AmnUmbm H$go H$ibo H$s, nm§T>am XJS>...da H$mhrgo {ndio Amho.''
AmnU 300 {H$._r.Mm àdmg H$aUma AmhmoV.'' ho EoHy$Z
gd© _wbo hgbr. Ë`m§À`m hgÊ`m_wio XrnH$Mm Moham ""hmo` _wbm§Zmo, Vwåhm§ gdmªZm _r `m{df`r gm§JUma
{ha_wgbm Pmbm. Amho.'' ga bJoM åhUmbo.

Ë`mbm dmQ>bo H$s, Ë`mZo H$mhr MwH$sMo {dMmabo Amho. ""gm§Jm ga, \$ma _Om `oV Amho.'' EH$ _wbJm nQ>H$Z
Ë`mda e_m© ga åhUmbo, ""`mV hgÊ`mgmaIo H$m` Amho? åhUmbm. e_m© ga åhUmbo, ""Ooìhm AmnU qH$dm Vwåhr
XrnH$Mm àíZ AJXr ~amo~a Amho. Mbm AmVm, hgUmè`m gS>H$ _mJm©dê$Z àdmg H$aVmo Ë`mdoir gS>Ho$À`m H$S>obm
H$mhr _¡bmMo XJS> {XgVmV.''

9 Owb¡ 2019

""_¡bmMm XJS>...!'' XrnH$Zo AmíM`m©Zo {dMmabo. ~g_Yrb gdm©V nwT>À`m am§JoVrb grQ>da ~gboë`m _wbmZo
""hmo` ~oQ>m, _¡bmMm XJS>! gS>Ho$À`m H$S>obm amodboë`m {dMmabo.
XJS>m§Zm _¡bmMo XJS> Ago åhUVmV.'' gam§Zr XrnH$À`m
e§Ho$bm CËVa XoV åhQ>bo. Z§Va Vo nwÝhm gm§Jy bmJbo, ""`m ""`m{edm` H$mù`m Am{U {Zù`m nQ²>Q>rMo XJS>hr
_¡bmÀ`m XJS>mda Á`m ehamH$S>o AmnU OmV AgVmo, AgVmV. Vo Ago gm§JVmV H$s, AmnU EImXçm _moR>çm
Ë`mMo A§Va {b{hbobo AgVo. AWm©V ~è`mM doim bmoH$ ehamV qH$dm {OëømÀ`m gr_oV àdoe Ho$bm Amho.' gam§Zr
Ë`m§À`m a§JmH$S>o \$mago bj XoV ZmhrV. Ë`m§Mo a§J \$ma bJoM CËVa {Xbo.
_hËËdmMo AgVmV.''
""Ë`m§Mo a§Jhr doJdoJio AgVmV?'' XrnH$Zo {dMmabo. ""dm, ga _Om dmQ>br. Amåhm§bm hr EdT>r _m{hVr
gam§Zr _mZ hbdV åhQ>bo, ""hmo ~oQ>m, Ë`m§Mo doJdoJio ZìhVr.'' Vmo _wbJm åhUmbm. VodT>çmV am_y ZmdmMm
a§J AgVmV. AWm©V {Zå`m§nojm OmñV nm§T>am a§J gdmª_Ü`o _wbJm nwQ>nwQ>bm. ""{Va§Jr P|S>çmVrb VrZ a§Jm§n¡H$s XmoZ
AgVmo. daMm H$mhr ^mJ doJù`m a§JmMm AgVmo.'' a§J `m _¡bmÀ`m XJS>m_Ü`o {_imbo. Ho$ear a§J AgVm Va
""H$moUH$moUVo a§J AgVmV ga?'', AmUIr EH$m ~ao Pmbo AgVo, Am_À`m {H$Vr nQ>H$Z bjmV am{hbo
_wbmZo {dMmabo. gam§Zm AmVm Ago dmQy> bmJbo H$s, AgVo.''
gd© _wbo Ë`m§Mo ~mobUo bjnyd©H$ EoH$V AmhoV.
e_m© ga gm§Jy bmJbo, ""_wbm§Zmo, Oa AmnUmbm ""H$m` åhUVmo am_y? Oam _moR>çmZo gm§J Zm.''
_¡bmMm XJS> {ndiçm Am{U nm§T>è`m a§JmMm {Xgbm ""ga, _bm Ago åhUm`Mo hmoVo H$s, EImXçm _¡bmÀ`m
Va g_Om`Mo H$s, AmnU ^maVr` amîQ´>r` dê$Z àdmg XJS>mMm a§J Ho$gar AgVm....''
H$aV AmhmoV. amO_mJ© àm{YH$aU åhUOo "Z°eZb hm`do ""Aao hmo, Mm§Jbr AmR>dU H$ê$Z {Xbr am_y Vy.
A°Wm°[aQ>r Am°\$ B§{S>`m' `m gS>H$ _mJm©Mr XoIaoI d IamoIa Ho$ear Am{U nm§T>è`m a§JmMo XJS>hr gS>Ho$À`m
ì`dñWmnZmMo H$m_ H$aVo.'' H$S>obm ~gdbobo AgVmV. ho XJS> AmnU IoS>çmVrb
""ga, amï´>r` amO_mJ© åhUOo H$m`?'' XrnH$Odi añË`mda nmhÿ eH$Vm. `m a§JmÀ`m XJS>mMm AW© AmnU
~gboë`m EH$m _wbmZo {dMmabo. gam§Zr hgV CËVa {Xbo, EImXçm J«m_rU gS>Ho$da AmhmV. hm a§J àYmZ_§Ìr J«m_
""Omo _mJ© EH$m amÁ`mVyZ Xþgè`m amÁ`mbm OmoS>Vmo Ë`mbm gS>H$ `moOZoMmhr gyMH$ Amho.'' e_m© gam§Zr am_ybm
amï´>r` amO_mJ© åhUOoM Z°eZb hm`do åhUVmV. gÜ`m CËVa XoVmZm gm§{JVbo.
^maVmV amï´>r` amO_mJm©Mr EHy$U bm§~r gw_mao 76 hOma ~g doJmZo nwT>o OmV hmoVr. gdmªZm \$maM Mm§Jbr
818 {H$bmo_rQ>a Amho. _m{hVr {_imbr hmoVr. gd© _wbo AmngmV _¡bmÀ`m
e_m©gam§Mo ~mobUo EoH$ë`mda XrnH$Zo {dMmabo, ""ga, XJS>mMr MMm© H$arV hmoVo. AMmZH$ ~gMm doJ H$_r hmoD$
_r EH$Xm {hadm Am{U nm§T>è`m a§JmMm XJS>hr nm{hbm bmJbm. Ë`mdoir Xþgao {ejH$ qeXo åhUmbo, ""_wbm§Zmo,
hmoVm.'' WmoS>m doi ~g `oWo Wm§~ob. AmnU gd© OU bKwe§Ho$bm
""ZŠH$sM nm{hbm Agob {haì`m Am{U nm§T>è`m dJ¡ao OmD$ eH$mb.''
a§JmMm _¡bmMm XJS>! OoWo amÁ` _hm_mJ© Agob Aem ~g Wm§~VmM XrnH$Mr ZOa VoWo Agboë`m _¡bmÀ`m
{R>H$mUr ~gdbobo AgVmV. {haì`m Am{U nm§T>è`m a§JmMo XJS>mH$S>o Jobr. Vmo nhmVmM Ë`mZo e_m© gam§Zm åhQ>bo, ""ga,
XJS> EH$m amÁ`mVrb A§Va XmIdVmV. Ë`mbm ñQ>oQ> hm`do Vmo nhm {ndù`m nm§T>è`m a§JmMm _¡bmMm XJS>...!''
åhUVmV. `m amO_mJm©Mr XoI^mb H$aÊ`mMr O~m~Xmar Vo hgyZ åhUmbo, ""hmo ~oQ>m, hm Amho _¡bmMm XJS>.
amÁ` gaH$maMr AgVo.'' Omo añË`mda Amnbm _mJ©Xe©H$hr AgVmo.''
""AmUIr H$moUË`m a§JmMo AgVmV _¡bmMo XJS>...?'' XrnH$bm ZdrZ _m{hVr {_imë`mZo Vmo \$ma Iye hmoVm.
Ë`mZo R>adbo hmoVo Kar naV OmVmM YmH$Q>çm em§Vmbm
gwX²Ym hr _m{hVr gm§Jm`Mr.

g§nH©$ … 9552692490

10 Owb¡ 2019

à^mVH$mir

à^mVH$mir a{d àgdVmo D$Z ~mJS>o MmohrH$S>o
àmOŠVm§Mr \w$bo JiwZr YaUrdaVr gS>m nS>o
Bdbo Bdbo V¥UnmVo ho dmè`mdaVr S>mobVgo
Xdq~Xÿ§Mm gS>m Ë`mdar _m¡pŠVH$ _mbm ^mgVgo
am§Jmoù`m§Mr A§JUmVbr Zjr emo^Vo nhm H$er
KaQ>r gmoSy>Z OmVr njr AmH$memVrb am§J Ver
YoZy H${nbm {ZKVr Mam`m _mJo dmgê$ h§~aVo
OS> nmdbo {Zamon KoVr hiyM nmÝhm gmoS>dVo
Jmo\$UrVyZr H¥$fH$ hmH$Vmo H$Ugm§darb nú`m§Zm
bdbdUmar {nHo$ nmhÿZr _Zr OmJdr ñdßZm§Zm
_Zm_ZmVyZ amoO gH$mir {MÌ Agmo ho amoO JS>o
dg§wYaoda ñdJ© {Xgmdm gwI g_¥X²Yr MmohrH$S>o

aËZmH$a Omoer

g§nH©$ … 8275231641

11 Owb¡ 2019

_oKlr Xidr

{gS>Mr
Jmoï>

hm {gS> åhUOo H$moUr bhmZ _wbJm Zmhr, Va EH$ _moR>m _mUygM Amho. ZwH$VmM
H$åß`wQ>a gm`Ýg_Ybr {S>J«r KoD$Z EH$m _moR>çm Am°{\$g_Ü`o ZmoH$arbm

bmJbobm. Am°{\$g_Ü`o H$moUË`m Var AJS>~§~ H$åß`wQ>agmR>r àmoJ«måg {bhÿZ Pmbo
H$s Kar H$mhrVar doJio àmoJ«måg {bhm`bm `mMo hmV \w$a\w$am`bm bmJm`Mo.
12 Owb¡ 2019

O am n¡go hmVmV Amë`mda {gS>Zo ñdV:gmR>r bmJb§ Vmo Jo_ Ioim`M§.
åhUyZ EH$ AVmar 800 ZmdmMm N>moQ>m AmVm Am°{\$g_Ü`o Agm Ioi H$moU IndyZ
H$åß`wQ>a {dH$V KoVbm. AmVm Vwåhr åhUmb
H$s hm H$moUVm H$åß`wQ>a? Amåhm§bm Va So>b, KoB©b? ~m°g amJmdbm Am{U Ë`mZo Vmo Jo_ H$mTy>Z
boZmodmo, A°nb `m§Mo H$åß`wQ>a _mhrV AmhoV. Va Q>mH$bm. Amnbm {gS> Oam ZmamO Pmbm, nU
bjmV ¿`m H$s hr Jmoï> Amho 1981 Mr. åhUOo Ë`mÀ`m {_Ìm§Zr _mÌ Ë`mbm Iyn àmoËgmhZ {Xb§.
Vw_Mm Va OÝ_M ZìhVm Pmbm, Am{U Vw_À`m Ë`mVbm EH$ {_Ì hmoVm {~b. _J {gS> Am{U {~b
AmB©~m~m§ZmgwX²Ym H$åß`wQ>a H$m` MrO Amho _mhrV hr OmoS>Jmoir H$åß`wQ>a Joåg~X²Xb gmaIm {dMma
ZgÊ`mMm H$mi. H$am`bm bmJbr, {Za{Zamù`m H$ënZm bT>dm`bm
bmJbr, \$mdbm doi `mVM Kmbdm`bm bmJbr.
hm AVmar bhmZgm hmoVm. grnr`y Am{U H$s~moS©> Vy Jo_ ~Zd, _r Vmo {dH$Vmo, XmoK§ {_iyZ _ñV
EdT>mM, AmVmgmaIo EbgrS>r, EbB©S>r ñH«$sÝg {~PZog H$ê$, {~b åhUm`Mm. {gS>bm {~PZognojm
ZìhVo Voìhm. AVmar Q>rìhrbm OmoSy>Z Amnë`mbm ag hmoVm Vmo Jo_ {b{hÊ`mV. H$mhrVar Zd§, H$R>rU
H$m` hdo Vo àmoJ«måg {bhm`Mo Aer Vr H$ënZm H$ê$Z ~Km`bm Ë`mbm AmdS>m`M§.
hmoVr. AVmarda {gS> doJdoJù`m Jmoï>r H$ê$Z
~Km`bm bmJbm. Ë`mVM Ë`mbm H$ënZm {_imbr, H$mhr {Xdgm§Zr hobH°$Q> Eg hm EH$ Jo_ {bhÿZ
EImXm Jo_ {b{hÊ`mMr. {gS>Zo {~bbm {Xbm. gmYmM hmoVm Vmo. H$maU
Ë`mdoiÀ`m AVmargma»`m H$åß`wQ>abm \$maer
AmVm Amb§ Zm bjmV, hr Jmoï> H$gbr Amho _o_ar Zgm`Mr H$s Mm§Jbr J«m{\$Šg Zgm`Mr. eãX
Vr? ~amoã~a! hr Jmoï> Amho {gS>À`m H$åß`wQ>a {Xë`mà_mUo {~bZo Vmo doJdJiçm XþH$mZm§_Ü`o
JoågMr. Vwåhr AmVm ^bo _mo~mBbda, Q>°~da, OmD$Z {dH$bm. gwédmVrbm \$magm {dH$bm Jobm
b°nQ>m°nda _ñV _ñV Joåg IoiV Agmb, nU Zmhr, Var Z§Va {gS>À`m Jo_bm _mJUr dmT>m`bm
AS>Vrg dfmªnydu `m Jmoï>r Hw$UmÀ`m ñdßZmVXoIrb bmJbr. {~bZo ZmoH$ar gmoSy>Z nyU©doi Jo_
ZìhË`m. Joåg hmoVo Vo Kam~mhoa Ioim`Mo, ZmhrVa {dH$Ê`mbm dmhÿZ KoVb§, Va {gS> ZmoH$ar gm§^miV
gmn{eS>r-ë`yS>mo Ago ~moS©> KoD$Z Ioim`Mo. ZdoZdo Joåg ~Zdm`bm bmJbm.
H$YrVar AmH}$S> Joåg åhUOo _m°b_Ü`o AgVmV
Vgo Ioim`bm {_im`Mo _wbm§Zm. nU \$ŠV Ë`mM gw_mamg Ambm Am`~rE_ H§$nZrMm
H$YrVarM. ng©Zb H$åß`wQ>a, nrgr. hmo, VmoM ñH«$sZda {hadr
Aja§ `oUmam So>ñH$Q>m°n. AmVm OwZmQ> dmQ>V Agob
{gS>Zo AVmarda n°H$-_°ZgmR>r àmoJ«m_ {b{hbm. Vwåhm§bm, nU Voìhm `m nrgrZo OmXÿ Ho$br hmoVr!
_J Ë`mZo EH$ ñnog Jo_, åhUOo A§VamimV `mZ§ gmo~V _m`H«$mogm°âQ>M§ gm°âQ>doAa KoD$Z hm nrgr
KoD$Z {\$am`M§, {VWo eÌy§~amo~a `wX²Y H$am`M§ KamKamV H$Yr nmoMbm ho H$ib§M Zmhr åhUm.
Aem àH$maMm Jo_ ~Zdbm. J§_V åhUyZ Ë`mZo Vmo
Amnë`m Am°{\$gÀ`m ZoQ>dH©$da Q>mH$bm. Ë`mÀ`m _J H$mhr OU KamV nrgr KoD$Z Ë`mda H$åß`wQ>a
{_Ìm§Zr Vmo IoiyZ ~{KVbm, Va Ë`m§Zm Vmo ^bVmM Jo_ Ioim`bm bmJbo. gmh{OH$M Amho, gJù`m§Zm
AmdS>bm. BVH$m AmdS>bm, H$s Ë`m§Zm doS>M O_ob Am{U AmdSo>b Aer Jmoï> hmoVr Vr Zm! ho
nmhÿZ BH$So> {gS>Zo nrgrgmR>r Joåg {bhm`bm gwédmV

13 Owb¡ 2019

Ho$br. Vohr Inm`bm bmJbo. {~PZog dmT>m`bm {R>H$mUMr O_rZ {ZdS>m`Mr, {VWo _mUgm§Mr
bmJbm, Ver {gS>Zo ZmoH$ar gmoS>br. XmoKm§Zr dgmhV C^r H$am`Mr, hiyhiy ZdrZ ZdrZ Jmoï>r
Amnbr H§$nZr ñWmnZ Ho$br. nm`aoQ²g hm gwà{gX²Y H$aV Vo nwT>o H$go OmVrb ho ~Km`M§, Zd§ V§ÌkmZ
Jo_ `m§À`mM _m`H«$moàmoO H§$nZrMm. Va nwT>o Ambobm `oV§, hdm_mZ ~XbV§, amhUr_mZ ~XbV§. Xaå`mZ
Ë`m doiMm gdm©{YH$ InmMm Jo_ {gpìhbm`PoeZ BVa JQ> `oVmV, Ë`m§À`mV `wX²Y hmoVmV. amÁ`
nU {gS>À`m {\$ampŠgg H§$nZrMm. ñWmnZ Pmb§ H$s {VWo amOH$maU `oV§. gJù`m§Mm
{dH$mg, gJù`m§M§ g§ajU H$aÊ`mMr O~m~Xmar
{gS> åhUVmo H$s Ë`mÀ`m Joåg_Ü`o CJrMM `oVo. EImXm JmObobm ZoVm hmoD$Z AmnU ho H$aV
hmUm_mar ZgVo. _mUg§ \$Q>m\$Q> _aV AmhoV, H$aV B{Vhmg C^m H$aV AgVmo, {gpìhbm`PoeZ
aŠVmMo bmoQ> dmhV AmhoV Ag§ {XgV Zmhr. YS>mYS> åhUOo g§ñH¥$Vr KS>dV AgVmo. dada Ioi åhQ>bm
JmS>çm CS>dm`À`m, Jmoù`m§À`m \¡$ar PmSy>Z nwT>o Var S>moŠ`mbm A\$mQ> ImXç XoUmam àH$ma Amho
OmV amhm`M§ Ag§ H$am`M§ ZgV§. {gS>Mo AgVmV hm! EH$m _mUgmbm BVŠ`m ^ÞmQ> H$ënZm H$em
ñQ´>°Q>oOr Joåg. åhUOo ZrQ> {dMma H$ê$Z H$mhrVar gwMVmV Amnë`mbm AmíM`© dmQ>V§, nU {gS>gmR>r
S>mdnoM AmIyZ IoiÊ`mMo Joåg. ~wX²{Y~imV ho AJXr ghO hmoUma§ H$m_ Amho.
H$g§, AmVmMr Mmb Ioië`mda g_moaMm nwT>Mr
Mmb H$m` H$arb, _J AmnU H$m` H$ê$, Agm BVH$s dfª H$åß`wQ>a Joåg_Ü`o H$mT>ë`mda
Iyn nwT>Mm {dMma H$aV AmVmMr Ioir H$am`Mr {gS>H$So> Iyn {H$ñgo O_m Pmbo Va Zdb Zmhr.
AgVo, Vgo! IoimSy§>Zm H$m` H$am`bm AmdS>V§, H$m` Zmhr, Vo
gmaIo ham`bm bmJbo Va H$m` H$aVmV, CbQ> gmaIo
nmU~wS>r Mmbdm`Mm Jo_ ¿`m, {VWo nmU~wS>rMo qOH$bo H$s OmñVM AmË_{dídmgmZo Ioim`bm
^mJ, aMZm, Ë`m_mJM§ emó gJi§ ZrQ> g_OyZ OmVmV Am{U \${OVr H$ê$Z KoVmV, {H$Vr {dMma
Ioimd§ bmJV§. Ago Joåg Ho$di Q>mB©_nmg ZgVmV. Ho$ë`mda Vo H§$Q>miVmV Aemgma»`m Jmoï>r Ë`mÀ`m
ZwgVm ñH$moAa dmT>dm`Mm, EH$ EH$ Q>ßno nma H$aV {O^oda ZmMV AgVmV. ZdoZdo Jo_ {S>Om`Za {gS>Mm
Om`Mo, _r A_wH$ boìhbbm Agm é~m~ H$am`Mo gëbm KoVmV, Ë`mÀ`mH$Sy>Z {eH$m`bm CËgwH$
ho Joåg ZgVmV. Va Vo EH$ àH$mao {eH$U§ AgV§, AgVmV. Vmohr _ZmnmgyZ Amnbr _V§ XoV AgVmo.
Q´>oqZJ AgV§. CJrM Zmhr {gS>bm H$åß`wQ>a JoågMm Jm°S>\$mXa
åhUVmV. Ë`mÀ`m H§$nZrZo V`ma Ho$boë`m Joågda
àË`oH$ Q>ßß`mda ho Joåg Amnë`mbm S>moH§$ {gS>M§ Zmd AJXr {X_mImV PiH$V AgV§.
bT>dm`bm bmdVmV. AZoH$ OUm§er IoiVmZm
àË`oH$mM§ ^mZ R>odm`bm bmdVmV. AmnU H$moUË`m Aer hr Pmbr {gS>Mr Jmoï>. {gS> _m`aMr.
n[apñWVrV H$moUVo {ZU©` KoVbo nm{hOoV, H$g§ nwT>o Vmo ~ZdVmo Ë`m JoågBVH$s Jw§VmJw§VrMr Zgbr,
OmV am{hb§ nm{hOo Agm gJù`m ~mOy§Zr {dMma Var EH$m hþema _mUyg AmOÀ`m OJmV H$m` H$m`
H$am`bm bmdVmV. H$mhr IoimSy> Va åhUVmV H$s H$ê$ eH$Vmo `mMr A\$bmVyZ Jmoï>. Am{U AWm©V
Amåhr `m ñQ´>°Q>oOr Joåg_YyZ Iyn H$mhr {eH$Vmo, Vw_À`m AmdS>Ë`m H$åß`wQ>a JoågMr Jmoï>!
Am_À`m Am`wî`mV Cn`moJr nSo>b Ag§.
g§nH©$ … 9820144657
{gpìhbm`PoeZM§M CXmhaU ~Km Zm. EImÚm

14 Owb¡ 2019

dm Kmo ~m

EHo$ {Xder dmKmo~m {IS>H$sVyZ nmhV
Jmdm_Ü`o {eabm Kmby bmJbm PS>n
nmhÿZr Ë`mbm Voìhm åhUmbm, Ho$bo Hw$Ur
Jmd gmam Km~abm O§Jb BWbo JS>n

gJio bnyZ ~gbo dmK `oUma åhUyZ
Kar bmdyZ XadmOm gJioM gmdY hmoVo
{\$ê$ bmJbm dmK {\$ê$Zhr dmKmbm
Ogm JmdMm amOm H$mhrM {_iV ZìhVo...

^wHo$bobm hmoVm dmK {eH$ma Zmhr {_imbr
{eH$ma emoYy bmJbm åhUmbm, OmVm OmVm
nmhV gJù`m§ZmM Ag§M ~§X R>ody Amåhr
S>aH$mir \$moSy> bmJbm. Am_M§hr O§Jb AmVm

JmB©, åher, ~moH$S>, hU_§V nmQ>rb
{Xgbo {IS>H$sVyZ
nmhÿ bmJbm Ë`m§Zm g§nH©$… 9011529388
S>moio _moR>mbo H$ê$Z

15 Owb¡ 2019

S>m°. gwZrb {d^wVo

{dkmZmVrb hmñ¶Va§J
V ëbI ~wX²{Y‘ËVm, AVwbZr¶ H$ënZme³Vr, àg§Jmer gm‘Zm H$aV ˶m§Zr {dkmZmV emoY bmdyZ
Aä¶mgnyU© {ZarjU, {OX²X, {MH$mQ>r, gmhg, Amnbo Zmd AOam‘a Ho$bo. H$mhr à{gX²Y emókm§À¶m
AI§S> n[al‘ ¶m JwUm§À¶m ~imda emókm§Zr emoY OrdZmV ˶m§À¶m {dga^moionUm‘wio KS>boë¶m ‘Ooera
bmdbo d {dkmZ d V§ÌkmZmMr àJVr hmoV Jobr. H$mhr KQ>Zm dmMë¶mZ§Va dmMH$m§À¶m Mohè¶mda hmñ¶mMr
emoYm§Zr ‘mZdmÀ¶m OrdZmV Am‘ybmJ« ~Xb Pmbo Am{U bHo$a C‘Q>ob ¶mV H$mhr e§H$m Zmhr.
AmO AmnU {dkmZ¶wJmV dmdaV AmhmoV. gwédmVrbm
CëboI Ho$boë¶m emókm§À¶m JwUm§gmo~V {d{jánUm gm¶~aZoQ>rH$ {gX²Ym§VmMm OZH$ åhUyZ A‘o[aH$Z
d {dga^moionUm ho XmoZ AdJwU ~hþVoH$ emókm§À¶m J{UVk S>m°. Zm°~Q>© {dZa à{gX²Y Amho. Amnë¶m Hw$emJ«
ñd^mdmV AmT>iyZ ¶oVmV. ¶m XmoZ AdJwUm§‘wio AZoH$ ~wX²{Y‘ËVoÀ¶m Omoamda ˶mZo d¶mÀ¶m Ho$di AH$amì¶m
emókm§À¶m dmQ>çmbm ’$Q²>’${OVr, An‘mZ, ‘ZñVmn dfu Q>âQ²>g {dXçmnrR>mV àdoe Ho$bm Va d¶mÀ¶m AR>amì¶m
Va H$Yr Am{W©H$ ZwH$gmZhr Ambo. na§Vw Aem H$Qy> dfu hm°d©S>© {dXçmnrR>mVyZ S>m°³Q>aoQ>Mr nXdr {‘i{dbr.
‘°g°À¶wgoQ²>g BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ Q>o³Zm°bm°Or ¶m {d»¶mV

16 Owb¡ 2019

g§ñWoV ˶mZo Mmirg df} J{UV AܶmnZmMo Am{U åhUyZ ˶mZo {Vbm Odi ~mobmdbo d Amnë¶m Owݶm
g§emoYZmMo H$m‘ Ho$bo. AmYw{ZH$ ñd¶§M{bV ‘{eZMo KamH$S>o ~moQ> XmIdV {Vbm åhUmbm,""~mi, nydu ¶oWo
(A°Q>mo‘°Q>rH$ ‘{eZ) H$m¶© {Z¶§{ÌV H$aUmar ¶§ÌUm Am{U Zm°~Q>© {dZa ahmV hmoVo. Vo AmVm H$moR>o amhVmV? Vwbm
‘mZdr earamVrb ‘|Xÿ d ‘ÁOmg§ñWoÀ¶m H$m¶m©da {Z¶§ÌU ‘mhrV Amho H$m?'' ˶mda Vr N>moQ>r ‘wbJr ˶mÀ¶mH$S>o
H$aUmar ¶§ÌUm ¶mg§~§YrMo g§emoYZ S>m°. Zm°~Q>© {dZaZo nmhÿZ {‘pñH$bnUo hgbr Am{U S>mo³¶mbm hmV bmdV
gm¶~aZoQ>rH$ {gX²Ym§VmV ‘m§S>bo Amho. EdT>m ‘hmZ åhUmbr,""[email protected]@ S>°S>r Vwåhr ‘bm AmoiIbo Zmhr
emók AgyZhr {dga^moionUm‘wio ˶mÀ¶mda ’${OVr H$m? ‘r Vw‘Mr ‘wbJr.'' Voìhm {dZaZr AmíM¶©MH$sV
hmoʶmMo AZoH$ àg§J AmoT>mdbo. ˶mn¡H$s EH$ àg§J. hmoV {Vbm {dMmabo,""‘J Vy ¶oWo H$er H$m¶? Vy Va ZdrZ
Kar Agmd¶mg hdr.'' ¶mda Vr ‘wbJr åhUmbr, ""Vwåhr
Zm°~Q>© {dZaZo EH$Xm Amnbo amhVo Ka ~Xbbo. ZdrZ ZdrZ KaMm nËVm {dgê$Z nwÝhm Owݶm Kar OmUma ¶mMm
KamV gd© gm‘mZ Am{U ’${Z©Ma bmdyZ Pmë¶mZ§Va A§XmO ‘å‘rbm AJmoXaM hmoVm, åhUyZ Vwåhm§bm KoD$Z
XmoZ {Xdgm§Zr Vmo ZmoH$arda Omʶmg {ZKmbm. Amnbo ¶oʶmgmR>r ‘å‘rZo ‘bm nmR>dbo Amho. Mbm Amnë¶m
n{VamO IynM {dga^moio AmhoV ho ‘m{hV Agë¶m‘wio Zì¶m Kar.'' ¶mda Zm°~Q>© {dZa H$m¶ ~mobUma? Vmo
˶mÀ¶m nËZrZo ZdrZ KamMm nËVm EH$m H$mJXmda ‘wH$mQ>nUo ‘wbrÀ¶m ‘mJo Mmby bmJbm.
{bhÿZ ˶mÀ¶mOdi {Xbm. BpÝñQ>Q>çyQ>H$S>o nm¶r OmV
AgVmZm {dZabm ˶mÀ¶m g§emoYZmg§~§Yr EH$ ZdrZ "{ga{nÝñH$s H$mn}Q>' ¶m J{UVr {gX²Ym§Vm~X²Xb d°³bm°
H$ënZm gwMbr. Vr H$ënZm {b{hʶmgmR>r Vmo añ˶mÀ¶m {ga{nÝñH$s hm nmo{be J{UVk à{gX²Y Amho. goQ> WoAar,
H$S>obm OmD$Z Wm§~bm. na§Vw ˶mdoir ˶mÀ¶mOdi Q>monm°bm°Or, Z§~a WoAar Am{U bm°{OH$ ¶m J{UVmVrb
H$mJX ZìhVm åhUyZ ˶mZr nËVm Agboë¶m H$mJXmÀ¶m CnemIm§da g§emoYZ H$aV ˶mZo 700 emoY {Z~§Y Am{U
‘mJrb ~mOyg KmB©KmB©Zo Vr H$ënZm bJoM {b{hbr. 50 nwñVHo$ à{gX²Y Ho$br. ¶m AVwbZr¶ g§emoYZm~X²Xb
BpÝñQ>Q>çyQ>‘ܶo Joë¶mZ§Va ˶mZo ˶m H$ënZog§~§Yr Xhm {dXçmnrR>m§Zr ˶mbm S>m°³Q>aoQ> nXdr XoD$Z gÝ‘mZ
em§VnUo nwÝhm {dMma Ho$bm Voìhm ˶mÀ¶m bjmV Ambo Ho$bm. VgoM "nmo{be A°H°$S>‘r Am°’$ gm¶Ýgog' ¶m
H$s WmoS>çm doimnydu {b{hboë¶m H$ënZoV XmoZ VrZ MwH$m g§ñWoMm Cnmܶj åhUyZ ˶mMr {ZdS> H$aʶmV Ambr.
AmhoV. ˶m‘wio ˶mZo ˶m gd© {bImUmda MwH$sMr gZ 1949 ‘ܶo A˶§V à{Vð>oMm g‘Obm OmUmam
’w$br ‘mabr Am{U gd¶rZo H$mJX MwaJmiyZ ’o$Hy$Z "gm¶§{Q>’$sH$ àmB©O Am°’$ X ’$ñQ©> {S>J«r' hm nwañH$ma
{Xbm. Z§Va Vmo ˶mÀ¶m ZdrZ H$ënZoÀ¶m {bImUmV ˶mbm XoʶmV Ambm. ˶mÀ¶m {dga^moù¶m ñd^mdm‘wio
JTy>Z Jobm. H$m‘ g§ndyZ g§Ü¶mH$mir BpÝñQ>Q>çyQ>À¶m AZoH$ ‘Ooera àg§J KS>bo. ˶mn¡H$sM EH$ àg§J.
~mhoa Amë¶mda ˶mÀ¶m bjmV Ambo H$s AmnU Ka
~Xbbo Amho. nËZrZo ZdrZ nËVm H$mJXmda {bhÿZ EH$Xm d°³bm° {ga{nÝñH$s nVrnËZrbm naJmdr Om¶Mo
{Xbm hmoVm na§Vw Vmo H$mJX AmnU Q>mHy$Z {Xbm Amho. hmoVo. àdmgmbm bmJUmè¶m gd© dñVy ˶m§Zr ~°J‘ܶo
^aë¶m. àdmgmMr gd© V¶mar nyU© Pmbr.
gwX¡dmZo ˶mZm ˶mÀ¶m Owݶm KamMm nËVm AmR>dV gd© ~°½O EH$Ì R>odyZ gm¡. {ga{nÝñH$s
hmoVm. "AmnU Owݶm Kar OmD$, VoWrb eoOmè¶m§Zm ^oQy>Z n{VamOm§Zm åhUmë¶m,""ho nhm....
˶m§À¶mH$Sy>Z Amnbm ZdrZ nËVm KoD$', Agm {dMma H$ê$Z ñQ>oeZda OmʶmgmR>r ‘r Q>°³gr
Vmo Owݶm Kar Jobo. na§Vw eoOmè¶mÀ¶m Kambm Hw$byn hmoVo. KoD$Z ¶oVo. Vmon¶ªV Vwåhr ¶oWo
"AmVm H$moUmbm nËVm {dMmamdm ~a§?' Agm àíZ ˶mbm Wm§~yZ ¶m Xhm ~°½Oda bj
nS>bm. AmoiIrMo H$moUr ^oQ>Vo H$m ¶m CX²XoemZo ˶mZo ˶m
añ˶mda XmoZ-Mma doim MH$am ‘maë¶m na§Vw AmoiIrMo
H$moUrM ^oQ>oZm. na§Vw Owݶm KamOdi Amë¶mnmgyZ EH$
N>moQ>r MwUMwUrV ‘wbJr ˶m§À¶m ^modVr KwQ>‘iV hmoVr
Am{U {deof åhUOo Vr ˶mbm AmoiIrMrhr dmQ>V hmoVr.

17 Owb¡ 2019

R>odm.'' EdT>o ~mobyZ ˶m Q>°³gr AmUʶmgmR>r {ZKyZ gmnojVmdmXmÀ¶m {gX²Ym§Vm‘wio ‘moR>‘moR>o emók WŠH$
Joë¶m. WmoS>çm doimZo ˶m Q>°³gr KoD$Z Amë¶m, Voìhm hmoD$Z Jobo. ¶m gmnojVmdmXmVyZ AmUIr EH$ H«$m§{VH$maH$
d°³bm° J§^ra Moham H$ê$Z ~gbo hmoVo. WmoS>çm doimnydu VÎd {gX²Y Pmbo. Vo VÎd åhUOo dñVy‘mZ (‘mg) d
àgÞ d CËgmhr {XgUmao nVr H$moU˶m Var H$miOrV D$Om© (EZOu) ¶m§À¶m EH$ê$nVoMo hmo¶. ¶m VÎdmZwgma
AmhoV ho gm¡. {ga{nÝñH$s¨Zm OmUdbo. åhUyZ ˶m§Zr dñVy‘mZ åhUOo EH$dQ>bobr COm© qH$dm e³Vs hmo¶
{dMmabo,""H$m¶ Pmb§? .... Vwåhr H$miOrV {XgV Am{U D$Om© åhUOoM dñVy‘mZmMo àdmhr ñdê$n hmo¶.
AmhmV.'' ˶mda d°³bm° åhUmbm,""‘Kmer Vy Xhm ~°½O dñVy‘mZmMo ê$nm§Va D$O}‘ܶo hmoD$ eH$Vo. ho ‘hÎdmMo VÎd
AmhoV åhUmbr, na§Vw... ¶m Va ZD$M AmhoV. ‘r S>moù¶mV AmBZñQ>mB©ZZo E=mc2 ¶m g‘rH$aUmZo {gX²Y Ho$bo. ¶m
Vob KmbyZ bj XoVmo Amho. Varhr EH$ ~°J H$er H$m¶ g‘rH$aUmV E åhUOo D$Om©, m åhUOo dñVy‘mZ Am{U
Jm¶~ Pmbr?.... ¶mMm {dMma ‘r H$aVmo Amho.'' c åhUOo àH$memMr JVr Amho. gZ 1945 ‘ܶo
OnmZ‘Yrb {hamoer‘m d ZmJmgmH$s ¶m XmoZ eham§ZmM
gm¡. {ga{nÝñH$s¨Zr gd© ~°½Oda ZOa {’$a{dbr d Zìho Va g§nyU© OJmbm ¶m N>moQ>çmem g‘rH$aUmMm Z
åhUmë¶m,""¶m Va Xhm ~°½O AmhoV..... H$moUVrhr ~°J ^yVmo Z ^{dî¶Vr Agm ^¶mZH$ à˶¶ AUw~m°å~À¶m
Jm¶~ Pmbobr Zmhr.'' ""AJ§..... ˶m Xhm ~°½O ZmhrV ñ’$moQ>mZo Ambm. EH$ Wmoa, Zmo~ob nm[aVmo{fH${dOoVm
Va ZD$M AmhoV...... ZrQ> ‘moOyZ nhm.'' d°³bm°Zo gm¡. Am{U ¶wJàdV©H$emók åhUyZ Aë~Q>© AmBZñQ>mB©ZMm
bm nwÝhm ~°½O ‘moOʶmg gm§{JVbo. gm¡. {ga{nÝñH$s¨Zr bm¡H$sH$ Amho.
nwÝhm "Xhm' hoM CËVa {Xbo. d°H$bm°Zo gm¡. bm nwÝhm
~°½O ‘moOm¶bm gm§{JVbo, gm¡. Zr nwÝhm VoM CËVa {Xbo. gmnojVmdmXmÀ¶m {gX²Ym§Vm‘wio AmBÝñQ>mB©Z
hm àH$ma VrZ Mma doim Pmë¶mZ§Va d°³bm° ~m¶H$moda à{gX²YrÀ¶m {eIamda nmohmoMbm hmoVm. ˶mbm
d¡VmJyZ åhUmbm,""BVH$s H$er ‘yI© Amhog? ...... {R>H${R>H$mUr ì¶m»¶mZ XoʶmgmR>r Am‘§ÌUo ¶oV. amoOM
Vwbm gmܶm ~°½O ‘moOVm ¶oV ZmhrV...... ho ~K AmVm àdmg Am{U ì¶m»¶mZo ¶m§Mm ˶mbm H§$Q>mim ¶oD$
‘r ~°½O ‘moOyZ XmIdVmo. ..... eyݶ, EH$, XmoZ, VrZ, bmJbm hmoVm. EH$Xm ì¶m»¶mZ XoʶmgmR>r Vmo H$ma‘YyZ
...... AmR> Am{U ZD$.'' dñVy ‘moOVmZm eyݶmEodOr OmV AgVmZm S´>m¶ìhabm åhUmbm,""AmO ì¶m»¶mZ
EH$Zo gwédmV H$amd¶mMr AgVo, hm J{UVmMm {Z¶‘ XoʶmMm IynM H§$Q>mim Ambm Amho, ˶m‘wio AmOMo
Vmo ‘hmZ J{UVk {dgê$ZM Jobm hmoVm. ho nmhÿZ gm¡. ì¶m»¶mZ Q>ibo Va Iyn ~ao hmoB©b.'' S´>m¶ìha ˶mbm
åhUmbm,""ga, Vwåhr AmO {dlm§Vr ¿¶m, Vw‘Mo ì¶m»¶mZ
{ga{nÝñH$s¨À¶m AmoR>mda hgy ’w$Q>bo. ‘r XoVmo.'' S´>m¶ìhaMo ~mobUo EoHy$Z AmBÝñQ>mB©Zbm
gmnojVmdmXmMm OZH$ åhUyZ AmíM¶© dmQ>bo Am{U Vmo åhUmbm, ""ho H$g§ e³¶
Aë~Q>© AmBÝñQ>mB©ZMr AmoiI Amho?'' S´>m¶ìha åhUmbm,""Vw‘Mr AmOn¶ªVMr gd©
Amho. gmnojVmdmX {gX²Ym§Vm‘ܶo ì¶m»¶mZo ‘r eodQ>À¶m am§JoV ~gyZ EoH$br AmhoV.
AmBZñQ>mB©ZZo Ago XmIdyZ {Xbo ˶m‘wio Vw‘Mo ì¶m»¶mZ ‘bm Vm|S>nmR> Amho.'' ""nU
H$s, EImXçm dñVyMr JVr, ì¶m»¶mZmZ§VaÀ¶m àíZmoËVamMo H$m¶?'' AmBÝñQ>mB©ZZo
{VÀ¶m JVrMr {Xem, dñVyMo e§H$m H$mT>br. ""Vrhr ‘bm ‘mhrV AmhoV'' S´>m¶ìha
AmH$ma‘mZ Am{U H$mb‘mZ åhUmbm. S´>m¶ìhaMr V¶mar nmhÿZ AmBÝñQ>mB©ZZo
¶m ~X²Xb Amnë¶mbm ˶mÀ¶m H$ënZobm hmoH$ma {Xbm. XmoKm§Zr H$nS>o ~Xbbo.
{Zanoj (A°~ñ¶wbyQ>) Ago AmBÝñQ>mB©Z nwT>o ~gyZ JmS>r Mmbdy bmJbm. ˶mH$mir
kmZ {‘idUo e³¶ hmoUma ’$³V nÌmX²dmao g§nH©$ Agë¶m‘wio ì¶m»¶mZmÀ¶m
Zmhr. ¶m gdmª~X²Xb {R>H$mUr AmBÝñQ>mB©Zbm AmoiIUmao H$moUrM ZìhVo.
AmnU Oo kmZ Zoh‘r JmS>r ì¶m»¶mZmÀ¶m {R>H$mUr Amë¶mda JmS>rV ‘mJo
{‘idVmo Vo gmnojM ~gboë¶m S´>m¶ìhabm AmBÝñQ>mB©Z g‘OyZ g§¶moOH$m§Zr
([abo{Q>ìh)AgVo.

18 Owb¡ 2019

˶mMo O§Jr ñdmJV Ho$bo. ì¶m»¶mZmbm lmo˶m§Mr Vw’$mZ g§emoYH$ {‘Ì à¶moJ H$aV AmhoV Am{U ˶m§Mm à¶moJ
JXu hmoVr. Zoh‘rMo gËH$mamMo gmonñH$ma nma nS>ë¶mZ§Va ì¶dpñWV H$m‘ XoV Amho. na§Vw nmD$br ˶m {R>H$mUr
ì¶mgnrR>mdarb AmBÝñQ>mB©Z ‘hme¶m§Zr ì¶m»¶mZmbm Ambm H$s Vmo à¶moJ MwH$V Ago qH$dm Vo dmnaV
gwédmV Ho$br. H$mhr jUmVM Zoh‘rà‘mUo lmoVo ‘§Ì‘w½Y Agboë¶m CnH$aUm‘ܶo H$mhr Var {~KmS >hmoV Ago. hm
Pmbo. EH$ XrS>Vmg H$gm Jobm? ho H$moUmÀ¶mhr bjmV H$Xm{MV ¶moJm¶moJ Agob nU Agm àH$ma AZoH$ doim
Ambo Zmhr. S´>m¶ìhaÀ¶m dofmVrb AmBÝñQ>mB©Z eodQ>À¶m KS>ë¶mZ§Va ˶mÀ¶m {‘Ìm§À¶m bjmV Ambo H$s, nmD$br
am§JoV ~gyZ AmnboM ì¶m»¶mZ em§VnUo EoH$V hmoVm. à¶moJmÀ¶m {R>H$mUr Ambm H$s à¶moJ h‘Img MwH$Vmo.
ì¶m»¶mZ g§në¶mZ§Va Q>mù¶m§Mm àM§S> H$S>H$S>mQ> Pmbm. ¶m àH$mambm ˶m§Zr "nmD$br B’o$³Q>' Ago Zmd {Xbo. ¶m
Z§Va àíZmoËVamMm H$m¶©H«$‘ gwê$ Pmbm. lmoVo àíZ {dMmê$ àH$mam‘wio gd© {‘Ì nmD$br Amnë¶m Odi ¶oUma Zmhr
bmJbo. àíZ Zoh‘rMo Agë¶m‘wio AmBÝñQ>mB©Z ‘hme¶ ¶mMr I~aXma KoV qH$dm EImXm ‘hÎdmMm à¶moJ ˶mbm
’$Q>m’$Q >CËVao XoV hmoVo. gd© H$mhr Amb~ob Mmbbo hmoVo nyd©gyMZm Z XoVmM CaHy$Z KoV. EH$Xm nmD$brMo Mma
Am{U EH$m lmo˶mZo C^m amhÿZ ZdmM AZno{jV àíZ {‘Ì Ë¶mbm Q>miyZ gwQ²>Q>rÀ¶m {Xder à¶moJemioV EH$
{dMmabm. ’$Q>m’$Q> CËVa XoUmao AmBÝñQ>mB©Z ‘hme¶ ‘hËËdmMm à¶moJ H$aV hmoVo. à¶moJ Aܶm©n¶ªV Ambm
W~H$bo. AmVm Vo H$m¶ CËVa XoUma? åhUyZ gdmªÀ¶m hmoVm. à¶moJmMr {ZarjUo AnojoZwgma ¶oV hmoVr ˶m‘wio
ZOam ˶m§À¶mda {Iië¶m hmo˶m. AmBÝñQ>mB©Z ‘hme¶m§Zr à˶oH$ OU CËgmhmZo H$m‘ H$aV hmoVm. na§Vw WmoS>çm
jU^a {dMma Ho$bm Am{U ˶m lmo˶mbm åhUmbo,""Ago doimZ§Va {ZarjUo Anojonojm doJirM ¶oD$ bmJbr
{H$aH$moi àíZ ‘bm {dMmaV OmD$ ZH$m H$maU Aem Am{U à¶moJ AZno{jVnUo MwH$bm. à¶moJ H$m MwH$bm
{H$aH$moi àíZm§Mr CËVao ‘mPm S´>m¶ìhagwX²Ym ghOnUo Agmdm? ¶m~X²Xb à˶oH$mZo doJir e§H$m 춳V Ho$br.
XoVmo, bmdVm H$m n¡O ‘m¶mer?'' ¶m CËVamZo Vmo lmoVm EH$mZo à¶moJmÀ¶m CnH$aUm~X²Xb, Xþgè¶mZo à¶moJmVrb
IOrb hmoD$Z Imbr ~gbm Am{U àíZmoËVamMm H$m¶©H«$‘ BVa gm{h˶m~X²Xb, {Vgè¶mZo H¥$Vr~X²Xb Va Mm¡Ï¶mZo
VoWoM g§nbm. ì¶mgnrR>mdarb AmBÝñQ>mB©ZZo gwQ>Ho$Mm MŠH$ "nmD$br B’o$³Q>' Mr e§H$m 춳V Ho$br. nU
ídmg Q>mH$bm Va ‘mJÀ¶m am§JoVrb AmBÝñQ>mB©ZZo ˶mda H$moUmMmhr {dídmg ~gUo e³¶ ZìhVo. Z§Va
àgÞnUo XrK© ídmg KoVbm. à¶moJmMr CnH$aUo, gm{h˶, H¥$Vr B˶mXr Jmoï>r
~maH$mB©Zo VnmgʶmV Amë¶m, na§Vw ˶mV H$moUVrhr MyH$
AUy‘ܶo ‘ܶ^mJr H|$ÐH$ (nucleus) AgyZ AmT>ibr Zmhr.
˶m^modVr AZoH$ H$jm (orbits) AgVmV. ˶m
H$joV AgUmè¶m Bbo³Q´>m°Z g§~§YrMo g§emoYZ Am{U à¶moJmVrb MyH$ emoYyZ H$mT>ʶmMm eodQ>Mm à¶ËZ
e³Vrnw§OdmX (Quantum theory) ¶m {df¶mVrb åhUyZ Am{U Mm¡Ï¶m {‘ÌmMr e§H$m Iar H$s ImoQ>r ho
g§emoYZm‘wio dwë’±$J nmD$brMo Zmd {dkmZmV AOam‘a R>adʶmgmR>r Mm¡Ko OU nmD$brH$S>o Jobo. WmoS>m doi
Amho. ¶m ‘hÎdnyU© g§emoYZm~X²Xb gZ 1945 ‘ܶo ˶m§À¶m BVa Jßnm Pmë¶m, Z§Va e§Ho$Imoa {‘ÌmZo à¶moJmÀ¶m
nmD$brbm Zmo~ob nm[aVmo{fH$ XoʶmV Ambo. EImXçm doioMm g§X^© XoV nmD$brbm {dMmabo H$s, ""A‘wH$
춳VrÀ¶m hmVJwUm~X²Xb qH$dm nm¶JwUm~X²Xb AmnU A‘wH$ doir Vy H$moR>o hmoVmg?'' ˶mda nmD$br AmR>dV
H$mhr KQ>Zm Zoh‘r EoH$Vmo. ˶m {H$VnV Iè¶m AgVmV? åhUmbm,""Aao, ˶mdoir ‘r Q´>oZ‘ܶo hmoVmo Am{U {deof
˶m§À¶mda {dídmg R>odm¶Mm H$s Zmhr? hm MM}Mm doJim åhUOo Vr Q´>oZ Amnë¶m à¶moJemioOdiyZ Mmbbr hmoVr.
{df¶ hmoD$ eH$Vmo. na§Vw ˶mVrb H$mhr KQ>Zm ‘Zmoa§OH$ ˶mdoir Vwåhr ‘bm à¶moJemioV {XgbmV. ‘r hmV H$ê$Z
AgVmV. nmD$brÀ¶m g§X^m©Vrb AerM EH$ KQ>Zm. Vwåhm§bm {H$Vr hmH$m ‘maë¶m? nU Vw‘À¶m n¡H$s H$moUmMoM
bj ZìhVo.'' nmD$brMo ~mobUo EoH$ë¶mZ§Va gd© {‘Ìm§Zr
à¶moJemioV g§emoYZ H$aV AgVmZm EImXçm e§Ho$Imoa {‘ÌmH$S>o ""nmD$br B’o$³Q>Mr e§H$m Iar Amho.''
H$m‘m{Z{‘ËV qH$dm ghO ^oQ>ʶmÀ¶m {Z{‘ËVmZo nmD$br ¶m AWm©Mr ZOa Q>mH$V H$mT>Vm nm¶ KoVbm.
Amnë¶m g§emoYH$ {‘ÌmH$S>o OmB© ˶mdoir EH$ AO~
KQ>Zm KS>V Ago. Vr KQ>Zm Aer H$s, g‘Om ˶mMo g§nH©$ … 9850852057

19 Owb¡ 2019

d§XZm ^mJdV

AnyU©/Mmby ^yVH$mi {H«$`mnX-6

^y VH$mimVrb AnyU© {H«$`m XmIdVm `oVo H$m? Va ^yVH$mi dmnaVmo. ^yVH$mimVrb AnyU© {H«$`m ^yVH$mimV
`oVo. ^yVH$mimV KS>boë`m H$mhr {H«$`m§{df`r AgVo ho Iao. åhUOo dV©_mZ H$mimV Vr ZgVo. nU
~mobV AgVmZm Ë`m doiog WmoS>m doi Mmby am{hbobr ^yVH$mimV AgVmZm WmoS>m doi Mmby Agbobr {H«$`m
{H«$`m AmnU Mmby ^yVH$mimV gm§JVmo. AnyU© {H«$`ogmR>r Amnë`mbm gm§Jm`Mr AgVo Voìhm AnyU© / Mmby pñWVr
gmhmæ`H$mar {H«$`mnX bmJVo ho Vwbm _mhrV Amho. Mmby XmIdUmao ê$n dmnaVmo. AmnU gm§JyZ ~Ky`m Aer EImXr
dV©_mZH$mi dmnaVmZm AmnU ~{KVbo H$s Vmo AmÎmm KQ>Zm--
MmbV Amho, Vr gÜ`m {b{hV Amho, Ë`m§Mm àH$ën Jobo
df©^a Mmby Amho, Vmo AmO H$mhrM ~mobV Zmhr`o, `mV nmM dfmªnydu Amåhr _mWoamZbm Jobmo hmoVmo. Voìhm Ë`m
Amho/Zmhr `m gmhmæ`H$mar {H«$`mnXm§Mm Cn`moJ _w»` N>moQ>çm AmJJmS>rVyZ Mmbbmo hmoVmo. AMmZH$ nmdgmir
{H«$`mnXmMo AnyU©/Mmby ê$n XmIdÊ`mgmR>r Ho$bm OmVmo. T>J Imbr Ambo. Ë`m§Zr gJim Amg_§V YwŠ`mZo ^ê$Z
Q>mH$bm. nU Am_Mr JmS>r S>m|Ja MT>V hmoVr. T>Jm§_YyZhr
AmnU ^yVH$mimVbr AnyU© {H«$`m nmhmÊ`mAmYr Vr PwH$ PwH$ OmVM hmoVr.
dV©_mZH$mimVrb AnyU© {H«$`m H$er nmhmVmo `mMr AmR>dU
H$ê$Z KoD$. åhUOo AmnU nmM dfmªnyduMr KQ>Zm gm§JVmo AmhmoV.
CKS>M Amho H$s ^yVH$mi Amho. _mÌ Ë`mVhr EH$ {H«$`m
dV©_mZ H$mimV AmÎmm / `m jUr Mmby AgUmar {H«$`m Mmby hmoVr Ago gm§{JVbo Amho. Amåhr Mmbbmo hmoVmo,
åhUOo AnyU© {H«$`m. Vr Ooìhm AmnU gm§JV AgVmo Voìhm Vr JmS>r S>m|Ja MT>V hmoVr. T>Jm§_YyZhr PwH$... PwH$... OmVM
Mmby AgVo. Vr H$mhr H$mimnydu Mmby Pmbobr AgVo Am{U hmoVr. Vr {H«$`m Mmby hmoVr Ago gm§{JVbo Amho. Aem
H$mhr H$mimZ§Va g§nUma AgVo ho ZŠH$s. åhUyZM {VWo {H«$`ogmR>r AnyU© ê$n dmnaÊ`mMr JaO nS>Vo. hrM dmŠ`o
now, presently, these days Ago Vr {H«$`m AmÎmm B§J«OrV Kmbm`Mr AgVrb Va AmnU H$go åhUy?
Mmby Amho Ago Xe©dUmao eãX AgVmV. Vwåhm§bm Ooìhm
AnyU© / Mmby dV©_mZH$mi dmnam`Mm Agob Voìhm Vwåhr Vo We went to Matheran five years ago.
ZŠH$sM Kmbm åhUOo Vwåhm§bm Ë`mMm AW© bjmV `oB©b.
That time we were going in the tiny train
AmVm ^yVH$mimVbr AnyU© {H«$`m gm§Jm`Mr åhUOo
H$m`? Va ^yVH$mimVbr EImXr KQ>Zm AmnU gm§JV and suddenly rain clouds came down.
AgVmo Voìhm Ë`m KQ>ZoV EImXr WmoS>m H$mi Mmby am{hbobr
{H«$`m gm§JVmo. Vr {H«$`m AnyU© hmoVr / nyU© Pmbobr ZìhVr They covered the whole terrain. And yet
ho gm§Jm`Mo Pmbo Va AnyU© ^yVH$mi dmnaVmo. {VWo then,
that time Ago Ë`mdoir Mmby AgUmar {H«$`m XmIdUmao our train was climbing the mountains.
eãX dmnaVmV. ^yVH$mimVrb {H«$`m gm§JV AgVmZm gmYm
Am{U AnyU© {H«$`m `m§À`m dmnamV H$moUVm \$aH$ Amho? It was going jhug... jhug... through the
gmYm ^yVH$mi Ho$ìhm dmnaVmo? Va EImXr {H«$`m Ë`mM
doiog nyU© Pmbr hmoVr Ago gm§Jm`Mo Agob Va gmYm clouds.

H$moUVr {H«$`mnXo AnyU© ^yVH$mimV AmhoV? Mmbbmo
hmoVmo, MT>V hmoVr, OmV hmoVr hr Vr AnyU© {H«$`m XmIdUmar
{H«$`mnXo. MT>Uo `m {H«$`mnXmMo AnyU© ê$n H$aVmZm H$moUVo
~Xb Pmbo? Va Ë`mbm Uo À`m EodOr V àË`` bmJbm
Am{U gmhmæ`H$mar hmoUo `m {H«$`mnXmMo ^yVH$mir ê$n
Ambo MT>V hmoVr. B§J«OrV H$moUVo gmhmæ`H$mar {H«$`mnX

20 Owb¡ 2019

`oVo? AmnU dV©_mZH$mimMo AnyU© ê$n nmhmVmZm EH$ gyÌ

R>adbo hmoVo. AmR>dVo Amho H$m?

AnyU© dV©_mZH$mimMo EH$ gyÌ Amho. Vo åhUOo

to be + main verb + ing

ho AmnU E{àb 19 À`m boImV ~{KVbo hmoVo. hoM

gyÌ AnyU© ^yVH$mimbmhr bmJy hmoVo. \$º$ {VWo ^yVH$mi

XmIdVmZm be `m gmhmæ`H$mar {H«$`mnXmÀ`m ê$nmV

~Xb hmoVmo. {VWo am/is/are À`m EodOr was/ were

Aer ê$no `oVmV. ~mH$s _w»` {H«$`mnXmMo ê$n AnyU©

dV©_mZH$mimV AgVo VgoM BWohr AgVo. Vr _¡XmZmH$So> ---------- ---------

åhUOo H$moUË`mhr {H«$`mnXmMo AnyU© pñWVrVrb ê$n (niUo, AgUo.)

be + main verb + ing `m gyÌmZo hmoVo, _J H$mi She was running towards the ground

H$moUVmhr Agy Xo. as the circus arrived.

AnyU©/Mmby dV©_mZ H$mi. AnyU©/Mmby ^yVH$mi

I am going to Delhi. 3) gbrbZo \$moZ ----- (H$aUo) Voìhm Vmo Ë`mÀ`mH$So>M

I was going to Delhi. ----- ------ (OmUo, AgUo).

We are watching a movie. He was going to Salil when he called

We were watching a movie. him.

You are standing there.

You were standing there. 4) Vmo ZrVmH$So> ------- --------- (OmUo,

He / She / It is running. AgUo) Voìhm Ë`mbm {à`m --------(^oQ>Uo.)

They are running. she was going to Neeta's house, he

He / She / It was running. met Priya.

They were running.

AnyU© {H«$`m g_OyZ KoÊ`mgmR>r AmnU AmUIr H$mhr 5) Vmo Ia§M X§Jm ------ --------- (H$aUo,

dmŠ`o ~Ky. åhUOo ^yVH$mimVrb gmYr {H«$`m Am{U AnyU© ZgUo,) _rZmZo VmBªZm ------ (gm§JUo.)

{H«$`m `m§À`mVrb \$aH$ Vw_À`m bjmV `oB©b He was really not disturbing the

nwT>rb dmŠ`o gmYm ^yVH$mi Am{U Mmby / AnyU© class, Meena told the teacher.

^yVH$mimZo OmoSy>Z {bhm.

6) EH$XmVoJmdmbm----------- --------

1) Vr narjoMm nona --------- ----- (OmUo, AgUo) Voìhm Ë`m§Zm AmJJmS>rV YmoZr

({b{hUo, AgUo) Am{U doi g§në`mMr K§Q>m ------ ({XgUo.)

------- (hmoUo) Once he was going to his village that

She was writing her examination time he saw Dhoni on the train.

paper and the bell rang. 7) _r N>Ìr -------- --------- (ZoUo,

ZgUo,) H$maU Voìhm nmD$g -------

2) _¡XmZmda gH©$g ----------- (`oUo) Am{U -------- (nS>Uo, ZgUo.)

21 Owb¡ 2019

I didn't carry my umbrella with me as well, his mother was complaining to
it wasn't raining then. his grandma.

8) Vmo Kar ------------ (nmohmoMUo) Voìhm Vr 10 ^mVmMr amono Vo {MIbmV ----------

\$moZda ------------ ----------- --------- (noaUo, AgUo) Voìhm Ymo Ymo nmD$g

(~mobUo, AgUo.) -------- -------- (nS>Uo, AgUo)

When he reached home. she was When they were sowing the rice

talking on the phone. saplings in the muddy fields, the

rain was pouring down.

9 Ë`mZ§ H$mbnU Amnbr Imobr ---------

--------- (AmdaUo, ZgUo,) Ë`mMr AmB© Amnbm Zoh_rMm J¥hnmR>-- VwåhrnU 10 {H«$`mnXo

AmOrH$So> VH«$ma --------- --------- KoD$Z Aer dmŠ`o H$ê$Z ~Km.

(H$aUo, AgUo.)

He didn't tidy his room yesterday as g§nH©$ … 9657558550

22 Owb¡ 2019

AmVm gaob
H$mimoI

{V{_amÀ`m Hw$er_Ü`o
MamMa {ZObobo
PmnS>ë`m S>moù`m§_Ü`o
_moanrg XmQ>bobo

nhmQ>oMm _§X dmam nmH$ù`m§À`m JmoS> {_R>r
nmZmda Amobo W|~ AbJX gwQ>Vrb
nmIam§À`m KaQ>çmV VwÂ`m g¥ï>rÀ`m Jm^mar
COoS>mMo {hado H$m|~ J§Y noarV OmVrb
Zdr C_oX KoD$Z AmVm gaob H$mimoI
amZdmQ>m OmJVrb Xe{Xem COiob
Zjr Xohmda Amoë`m b»I àH$memMm Wdm
Abdma Jm|XVrb amZmo_mi CVaob

g§Vmof Ami§OH$a

g§nH©$ … 9423724450

23 Owb¡ 2019

_¥Um{bZr dZmago

ObX XÿV

{_Ì_¡{ÌUtZmo, {eIa _moR>§ XoIU§ {Xgb§. nydu N>moQ>§ {nby AgUmam hÎmr
AmVm _moR>m Pmbm` Am{U AmVm _moR>çm hËVtà_mUo ~bdmZ
H$ënZm H$am, Vwåhr EImX>çm S>m|Jamda {\$am`bm Jobm Am{U IoiH$a Pmbm`. nd©V{eIamdaMm Vmo _oKhr AgmM
AmhmV Am{U {VWyZ Vwåhm§bm Vw_À`m {_Ì/_¡{ÌUrbm Va Amho! T>J N>moQ>m-_moR>m-N>moQ>m hmoVmZm Vwåhr ~{KVbm
gm§Jmdg§ dmQ>V§` H$s hr OmJm \$ma ^mar Amho. _bm VwPr Amho H$m? H$Xm{MV T>Jm§Mo AmH$ma ~Km`bm Vwåhm§bm
Iyn AmR>dU `oVo`. H$g§ gm§Jmb? H$m` åhUmbmV? \$moZ AmdS>V Agob. H$moUË`m H$moUË`m àH$maMo/ AmH$mamMo
H$ê$? _ogoO H$ê$? g_Om \$moZ{~Z H$mhr Zmhr`o. Va H$m` T>J ~{KVbo AmhoV Vwåhr AmH$memV? âbm°daÀ`m
H$amb? {_Ìm§Zmo, gmYmaU XrS> hOma dfmªnyduMr Jmoï>. JS²>S>çmgmaIo? {ngmè`mgmaIo? AmVm g§Yr {_imbr H$s
AmfmT> _{hÝ`mMo {Xdg hmoVo. AmfmT> åhUOo AmVmMm ZŠH$s ~Km..T>Jm§Mm Aä`mg hr H$mhr gmYrgwYr Jmoï> Zmhr
OyZ/Owb¡ _{hZm. EH$m _mUgmbm nd©V_mÏ`mda Jƒ ~a§ H$m, _mUgmZo Vmo \$ma nydunmgyZ Ho$bm`. H$m ~a§ Ho$bm
nmÊ`mZo ^abobm EH$ T>J {Xgbm. Vmo H¥$îU_oK (åhUOo Agmdm? H$maU Ë`mbm g_wÐ nma H$am`Mm hmoVm, eoVr
nmÊ`mZo ^abobm, åhUyZ H$mim {XgUmam T>J) H$mhr pñWa H$am`Mr hmoVr. T>J ~oQ>o _OoV Mmbbo hmoVo, nU _mUgmZo
ZìhVm. T>J H$Yr EH$m {R>H$mUr pñWa AgVmV hmo`. Vo Va Ë`m§Zm S>moio ^ê$Z nm{hbo, nwÝhm nwÝhm nm{hbo. Vo H$go
Va§JV {ZKmbobo AgVmV? Hw$R>o {ZKmbobo AgVmV? OmVmV H$go `oVmV, gJi§ Ë`m§Zr Aä`mgb§.

Vwåhr ~{KVb§ Agob, Amnë`mH$So> nmdgmÀ`m {XdgmV nU daÀ`m H$mì`_` Amoir Á`mbm gwMë`m Vmo
Ambobm T>J Hw$Ry>Z `oVmo Am{U Hw$R>o OmVmo. Vmo Z¡F©$Ë`oH$Sy>Z H$mhr _oKmH$So> `m Ñ[ï>Zo ~KV ZìhVm. Ë`mbm H$mhr
`oVmo Am{U CÎmaoH$So> OmVmo. åhUyZ Va Amnë`mH$S>À`m Hw$R>o g_wÐ Amobm§Sy>Z Om`M§ ZìhV§. nd©V_mÏ`mdaMm
nmdgmbm Z¡F©$Ë` _mog_r nmD$g åhUVmV Zm! Va Agm
hm _oK Z¡F©$Ë`oH$Sy>Z Ambm hmoVm. EH$m N>mZem nd©VmÀ`m
_mÏ`mda Vmo Oamgm Q>oH$bm hmoVm. _moR>§ {dbmo^Zr` Ñí` hmoV§
Vo. EImXm _moR>m hÎmrM Ogm H$mhr IoiH$anUo _ñVr H$aV
~gbm Amho. XrS> hOma dfmªnyduhr ^maVmV Z¡F©$Ë`oH$Sy>Z
_oK Ambm hmoVm. Am{U Vmo EH$m H$drZ§ nm{hbm. Am{U
Ë`m ~KÊ`mM§ JmU§ Pmb§. H$dr åhUmbm

AmfmT>ñ` àW_{Xdgo _oK_mpûcï>gmZw
dàH«$sS>mn[aUVJO àojUr`§ XXe©.
AmfmT>mÀ`m _oKm§Zr doT>bob§ n{hë`m {Xder nd©VmM§

24 Owb¡ 2019

Jmo{Oam _oK ~KyZ Ë`mÀ`m H$miOmV H$mhrVar nU Vwåhr {VWo Wm§~y ZH$m, _mPr _¡ÌrU
Pmb§. EH$ {ea{ear, EH$ Cëhmg.. dmQ> ~KV Agob Zm. Am{U _J {OWo
Am{U Ë`mÀ`mVM Ë`mZ§ H$mì` bmb {dQ>m§M§ Ka {Xgob, ~mhoa EH$ J~«y
{b{hb§ _oKXÿV. H$drM§ Zmd hmoV§... Hw$Ìm IoiV Agob Vo _mÂ`m _¡{ÌUrM§
H$m{bXmg! Ka. Amnë`m {_Ì qH$dm _¡{ÌUrH$So>
OmÊ`mMm nÎmm Oa Agm gm§Jm`Mm
AmO `m _oKXÿVmMr Jmoï>M AmnU
EoH$Uma AmhmoV. R>adbm Va AmnU H$m` H$m` ~a§ {bhÿ?
Vwåhr {bhm Am{U H$m` {b{hVm AmhmV Vo
`m AmYr Zm Ag§ KS>b§ hmoV§ Zm Hw$Ur {dMmahr _bmhr H$idm. H$m{bXmgmZo nÎmm H$gm gm§{JVbm? Ia§
Ho$bm hmoVm. EH$m {ZOud AMoVZ _oKmbm Amnbm XÿV gm§JVo {_Ìm§Zmo, BVH$m gw§Xa nÎmm _r H$YrM EoH$bm ZìhVm.
~Zdm`M§? H$moUr gm§S>Urñdma Zmhr, H$~wVagwX²Ym Zmhr. H$m{bXmgmMm am_{Jar nd©V hmoVm ^maVmÀ`m _Ü`mda.
EH$ H$mim Wmoabm _oK. nU EH$Xm _mZ C§MmdyZ, S>moio {VWyZ Vmo OmUma hmoVm {h_mb`mÀ`m nm`Ï`mer. Ho$dT>m
^ê$Z AmH$memVë`m H$mù`m _oKmH$So> nhm Va Ia§, gJir _moR²>R>m àdmg. AJXr ^maVXe©Z åhUm Zm. ^maVmÀ`m
OmXÿ g_Oob. ^y_rdê$Z EH$ _oK Va§JV OmUma Amho. Ë`mbm ^maV^y_r
{XgUma Amho. H$m{bXmg Ë`mbm Img Ë`mÀ`m e¡brV
H$m{bXmgmÀ`m Jmoï>rVbm `j AgmM S>moio ^ê$Z hr ^y_r XmIdUma Amho. H$m` _Om Zm. ZmJnya Odi
~KVmo Amho, Ë`mMr nËZr Xÿa {h_mb`mÀ`m nm`Ï`mnmer am_Q>oH$ ZmdmM§ {R>H$mU Amho. VmoM _oKXÿV `m H$mì`mVbm
dgboë`m AbH$mZJarV Amho. `jmbm {VÀ`mnmgyZ am_{Jar nd©V Agmdm. {VWyZ _oKmÀ`m àdmgmMr gwê$dmV
Iyn bm§~, am_{Jar ZmdmÀ`m nd©Vmda amhmd§ bmJV§`. hmoVo. XrS> hOma dfmªnydu Vmo H$m[bXmgmbm H$gm {Xgbm
nmdgmim Ambm` Va Ë`mbm {VMr Iyn AmR>dU `oVo Agob? AmVm H$m` Am{U XrS> hOma dfmªnydu H$m`,
Amho. nU ho gJi§ {Vbm gm§Jm`M§ H$g§? H$moU {VÀ`mn`ªV CÝhmù`mV _Ü` ^maV Iyn VmnVmo, A§JmMr bmhr bmhr
Ë`mMm gm§Jmdm KoD$Z OmB©b? Ë`mZ§ H¥$îU_oK nm{hbm hmoVo. Am{U _J OyZ _{hZm g§nVm g§nVm {VWo nmdgmMr
Am{U Ë`mÀ`mnmerM Amnb§ _Z _moH$i§ H$am`M§ R>adb§. gwédmV hmoVo. nmdgmM§ AmJ_Z gJirH$So> H$mhr EH$mM
Ë`m H¥$îU_oKmbm Ë`mZ§ gm§{JVb§, _mÂ`m ZJarn`ªV Om doir hmoV Zmhr ho Vwåhm§bm R>mD$H$M Amho. nwÊ`mV Ë`mM§
Am{U _mÂ`m nËZrbm _mPm {Zamon gm§J. hr {ZamonmMr AmJ_Z gmV OyZbm hmoV§ Ag§ bmoH$ Yê$Z MmbVmV.
H$Wm åhUOo _oKXÿV! nmdgmbm VmarI H$iV Agob H$m? nwÊ`mV `oÊ`mÀ`m
AmYr Vmo Ho$aimV, `oVmo, Jmoì`mV `oVmo Am{U _J nwÊ`mV
AmnU ņ nmR>dVmo, Hw$[aAa H$aVmo, Voìhm H$m` H$aVmo? nmoMVmo. Amnë`m Jmdr Vmo H$Yr `oVmo?
nÎmm ZrQ> {b{hVmo, hmo Zm? Vmo Zmhr {b{hbm Va _J gJi§ am_{Jarbm Vmo nmoMm`bm nwÊ`mnojm CeraM hmoVmo.
H$m_M g§nb§. nU Amnbm nÎmm XmoZ VrZ AmoirV g§nVmo. åhUOo nwÊ`mV nmD$g Á`oð>mV nS>m`bm gwédmV hmoV Agob
g_Om Amnbm nÎmm Amnë`m _ZmgmaIm {bhm`Mm Ag§ Va am_{Jarbm AmfmT> gwê$ hmoÊ`mMr dmQ> ~Kmdr bmJUma
AmnU R>adb§ Va? åhUOo ~Km h§, _bm _mÂ`m _¡{ÌUrbm Zm! Jmoï>rV nwT>o H$m` hmoV§ ho g_OÊ`mgmR>r Amnë`mbmhr
nÌ nmR>dm`M§ Amho. Am{U _r nmoñQ>_Z H$mH$m§Zm gm§JVo nwT>À`m _{hÝ`mMr dmQ> ~Kmdr bmJUma Zm!
Amho, ~a§ H$mH$m, _mÂ`m _¡{ÌUrÀ`m Kar MmbbmV Zm, Va Vmoda EH$ N>mZg§ nÌ Am{U EH$ N>mZgm nÎmm _bm
Vwåhm§bm Q>oH$S>rÀ`m Xþgè`m ~mOybm Om`Mo Amho. Vwåhm§bm nmR>dyZ R>odm..
Vmo añVm Iyn AmdSo>b. dmQ>oV _mÂ`m AmOrM§ Ka Amho, Vr Am{U hmo, EH$ eodQ>Mm àíZ. `m boImM§ Zmd ObX
Vwåhm§bm ImD$ XoB©b, nU Vwåhr {VWo Wm§~y ZH$m. Q>oH$S>rbm XÿV Ag§ H$m ~a§ R>odb§ Agob?
diU KmbyZ EH$ añVm OmVmo, Ë`m añË`mÀ`m ~mOyZo C§M
PmS§> AmhoV, ~wMmÀ`m \w$bm§Mr. {VWo Iyn gw§Xa dmg ngaVmo g§nH©$ … 9822000862
nmdgmù`mV, Am{U añË`mda AJXr gS>m nS>Vmo. {VWo
dmHy$Z \w$b§ doMmdrV Agm _moh Vwåhm§bm ZŠH$s hmoB©b,

25 Owb¡ 2019

nmD$g Ë`m§Mm {Z Am_wMm

dJm©_Ü`o Vmg Mmbbm hmoVm {ZgJ©emñÌmMm
~mB© gm§JV hmoË`m, nmD$g AgVmo {H$Vr àH$mam§Mm

""nyd©_mog_r PmoS>nUmè`m dmXidoS>çm didmMm
eaX F$VyVrb _oKJO©Zr JS>JS>Umè`m hñVmMm
AmfmT>mVrb AI§S> A{daV H$mogiUmè`m Ymam§Mm
d¡emImÀ`m dUì`m_Yë`m {dñ_`H$maH$ Jmam§Mm
lmdUmVë`m bnmN>nrMm, j{UH$ gaga {eaì`mMm
^mÐnXmVrb {IamnVrMm, _§Jb_yVu _moa`mMm
H$Yr [a_{P_ H$Yr [an[an, ^wa^wa; H$Yr hiwdma Vwfmam§Mm
_wgiYma H$Yr nmD$g OUy hm Jm`H$ gmVhr gwam§Mm''
na§Vw Amåhr _wbo OmUVmo nmD$g XmoZM Mohè`m§Mm
aS>H$m nmD$g Wmoam§Mm Am{U hgam nmD$g nmoam§Mm !
Ë`m§Mm nmD$g YŠH$mXm`H$ añË`mdaÀ`m IS²>S>çm§Mm
Am_wMm nmD$g AmZ§XXm`H$ gw§Xa H$mJXr hmoS>çm§Mm
Ë`m§Mm nmD$g {ZÐmZmeH$ VmngXuÀ`m qMVoMm
Am_wMm nmD$g Z`Z_Zmoha B§ÐYZwfr J_VrMm
Ë`m§Mm nmD$g ^wU^wUUmè`m _bo[a`mÀ`m S>mgmMm

26 Owb¡ 2019

Am_wMm nmD$g K_K_Umè`m _ñV _mVrÀ`m dmgmMm
Ë`m§Zm qMVm nmdgmVë`m dmhVwH$sÀ`m H$m|S>rMr
_Om Amåhm§bm dmQ>o ^mar nU emioÀ`m Xm§S>rMr
H$Q>H$Q> dmQ>o Ë`m§Zm Amoë`m, Zm gwH$Umè`m dñÌm§Mr
hm¡g Amåhm§bm XadfuÀ`m ZdrZ H$moè`m N>Í`m§Mr
{\$aVmZmhr ^rVrM Ë`m§Zm A§Jr {MIb CS>Ê`mMr
AmoT> Amåhm§bm ~mJS>Ê`mMr, dfm©ghbrV {^OÊ`mMr
Oar Pmbo Vo dfm©F$VwÀ` e§^a qMVm§Zr ~oOma,
Amåhm§ IwU{dVr IimiUmao KmQ>m_Ybo Pao hOma
Ë`m§Mm nmD$g H$ënZoVë`m AmnËVrÀ`m _mè`m§Mm
Am_wMm nmD$g amZm_Yë`m a§JrV _moa {ngmè`mMm
à{VdfuMr dfm© PobV C_« Am_Mr dmTy> Xo
nU XodmOr, àgÝZ hmoD$Z EH$M da Vy Amåhm§g Xo
Am_wÀ`m _ZrMm déUamO hm gX¡d VéU amhÿ Xo,
Am_wMm nmD$g qMVmVwa Ë`m Wmoam§Mm Zm hmoD$ Xo !

>Sm°. _§Xma nam§Ono

g§nH©$ … 9822325936

27 Owb¡ 2019

àXrnHw$_ma _mZo

H$s Q>H$m§Mr emim Ë`m§À`m OrdZmV BVH$m gdm©V OmñV àoP|Q>oeZMr V`mar Hw$Ur Ho$br Agob Va
~Xb KS>dob Ago Hw$UmbmM dmQ>bo Vr PwaimZo! XaamoOà_mUo AmOhr emiobm OmUmè`m
ZìhVo. emioV EHo$H$m H$sQ>H$mMo àoP|Q>oeZ gwê$ PwaimZo Iyn OmoamMr V`mar Ho$br hmoVr. AmOhr gd©
Pmë`mZ§Va Va gd© H$sQ>H$m§_Ü`o Iyn CËgmh H$sQ>H$ emioV nmohmoMbo hmoVo. emioV Joë`mZ§Va EH$
Ambm. àË`oH$ H$sQ>H$ åhUOo OUy gwna_°ZM Agm Jmoï> N>mZ hmoVr H$s nwT>Mo àoP|Q>oeZ Hw$UmMo Agob ho
A§XmO gd© H$sQ>H$m§Zm `oD$ bmJbm hmoVm. Ë`m_wioM Hw$UmbmM _mhrV Zgo. Ë`m_wio emioV Joë`mJoë`m
gwédmVrnmgyZ àoP|Q>oeZ_Ü`o {deof ag Zgboë`m gd© H$sQ>H$m§_Ü`o àoP|Q>oeZ H$moU H$aUmam `m{df`r
H$sQ>H$m§Vhr AmnU H$Yr àoP|Q>oeZ H$aVmo` `mMr CËgwH$Vm Ago.
JS>~S> gwê$ Pmbr hmoVr. PwaimMo AJXr AgoM Pmbo
hmoVo. gwédmVrnmgyZ Hw$R>ë`mM Jmoï>r {garAgbr Z XaamoOà_mUo AmOhr emioMm hm°b H$sQ>H$m§Zr
KoUmao Pwai H$mhr {Xdgm§VM Iyn ~XbyZ Jobo hmoVo. IMmIM ^abm hmoVm. hoS>_mñQ>a ga ñQ>oOda Ambo
Hw$R>o Vo H$mhrM Aä`mg Z H$aVm Jm°Jb KmbyZ goë\$s Am{U gd©Ì em§VVm ngabr. hoS>_mñQ>a gam§Zr AOyZ
H$mT>V {\$aUmao Pwai AZ² Z§Va nwñVH$m§À`m JR²>R>çmV ~mobm`bm gwédmV Ho$br ZìhVr. Vmoda Pwai J§^ranUo
S>moHo$ KmbUmao Pwai! Ë`m_wio emim gwê$ Pmë`mZ§Va nmdbo Q>mH$V ñQ>oOn`ªV nmohmoMbo hmoVo. Vo hoS>_mñQ>a
gam§Odi nmohmoMbo Am{U Ë`mZo Ë`m§Zm H$emMrVar
Pwaim§Mo {dZ§Vr Ho$br. PwaimMr hr H¥$Vr nmhÿZ gd© H$sQ>H$
àoP|Q>oeZ MH$sV Pmbo. Ë`m§Zr AmOn`ªV Pwaimbm Q>mB©_nmg
H$aVmZmM nmhrbo hmoVo. AmVm Ë`m§Zm g_moa {XgUma§
Pwai emioVë`m Q>m°na ñH$m°ba _wbmgmaI§ {XgV hmoV§.
\$aH$ EdT>mM H$s Ë`mZ§ ñH$m°ba _wbmgmaIm Mî_m
Z KmbVm Jm°Jb KmVbm hmoVm. hoS>_mñQ>a ga Am{U
PwaimMr MMm© g§nbr. bJoMM gam§Zr ñQ>oOdaMm
_mB©H$ hmVmV KoVbm. ""_m` {S>`a BÝgoŠQ²> \«|$S>g²,
AmO AmnUm gdmªgmR>r A{^_mZmMm {Xdg Amho.
AmO AmnUmg_moa Pwai àoP|Q>oeZ H$aUma Amho.
Q>mB©_nmg H$aUmè`m, H$m`_ goë\$s H$mT>V {\$aUmè`m
PwaimZo ñdV…bm àoP|Q>oeZ H$am`bm {_imdo hr
Ho$bobr {dZ§Vr Iyn àmoËgmhZ XoUmar Amho.'' ""Var
_r Pwaimbm Ë`mZo Amnbo àoP|Q>oeZ H$amdo Ago
gm§JVmo.''

hoS>_mñQ>am§Mo ~mobUo g§nm`Mm AdH$me PwaimZo
_mB©H$ Amnë`m Vmã`mV KoVbm. ""_mÂ`m gd©
H$sQ>H$ {_Ìm§Zm _r {dZ_« A{^dmXZ H$aVmo.'' Ago
åhUyZ Ë`mZo, gd© H$sQ>H$m§Zm dmHy$Z Z_ñH$ma Ho$bm.

28 Owb¡ 2019

H$m`_ Q>mB©_nmg H$aUmè`m PwaimV ""{_Ìm§Zmo, Amåhr n¥ÏdrdaÀ`m OwÝ`m

Pmbobm ~Xb nmhÿZ gd© H$sQ>H$ H$sQ>H$m§à_mUo Ogo AmhmoV Vgo Amåhr

AmíM`©M{H$V Pmbo hmoVo. ZH$iV n¥ÏdrdaMo gdm©V H$mQ>H$, n[apñWVrda

gd© H$sQ>H$m§Zrhr Ë`mbm dmHy$Z _mV H$aUmao H$sQ>H$ AmhmoV.

Z_ñH$ma Ho$bm. ""{_Ìm§Zmo, AmnUm Vwåhm§bm nQ>Uma Zmhr nU ~m°å~À`m

gdmªZm _mÂ`mV Pmboë`m ~XbmM§ ao{S>EoeZ_Ü`ohr Amåhr BVa H$sQ>H$m§À`m

AmíM`© dmQ>V Agob. Amnë`m VwbZoM OmñV OJy eH$Vmo. hdm

AmXe© H$sQ>H$ _§Xra emioZo _mÂ`mV hm ~Xb Ho$bm ZgVmZmhr n§MoMmirg {_{ZQ>mn`ªV Amåhr {Od§V amhÿ

Amho. AmnU ñdV… {deof H$mhr AmhmoV `mda eH$Vmo. OnmZ_Ybo Am_Mo ~«Xg© Am{U {gñQ>g© dOm

_mPm H$YrM {dídmg ZìhVm. nU `m emioVë`m nmM Vo dOm AmR> {S>J«r gopëgAg Vmn_mZmVhr {Od§V

H$sQ>H$m§Mr àoP|Q>oeÝg ~[KVbr AZ² _mÂ`mV ~Xb amhÿ eH$VmV. Amåhm§bm H$mhrM Im`bm Zmhr {_imbo

Pmbm. emioÀ`m n{hë`m {XdgmnmgyZ _mPr _å_r Var Amåhr EH$ _{hZm^a {Od§V amhÿ eH$Vmo.'' Pwai

_bm gm§Jm`Mr H$s Pwaim§Zm "Jm¡adembr B{Vhmg' Oo H$mhr gm§JV§` Vo gJi§ M{H$V H$aUma§ hmoV§. ""ho

Amho. `m emio_wio Am{U H$sQH$m§_wio _r ñdV… H$moU H$mhrM Zmhr. Am_M§ S>moH$ VmoS>ë`mZ§Vahr Am_M§

Amho ho emoYy bmJbmo.'' {deof åhUOo AmO `m eara H$mhr AmR>dS>o {Od§V amhÿ eH$V§'' PwaimÀ`m

H$sQ>H$m§_Ü`o PwaimMr _å_mhr Ambr hmoVr. PwaimMo `m gm§JÊ`mda Hw$UmMmM {dídmg ~goZm. ho ~a§ H$g§

Mmbbobo ho ^mfU nmhÿZ A{^_mZmZo {VÀ`m S>moù`m§VyZ H$m` eŠ` Amho? S>moŠ`m{edm` eara {Od§V AZ²

nmUr `oD$ bmJbo. ""{_Ìm§Zmo AmnU Ooìhm ñdV… Vo hr H$mhr AmR>dS>o! Pwai AOyZhr gm§JV hmoV§.

H$m` AmhmoV ho emoYm`bm OmVmo Voìhm gwédmVrbm ""_m` \«|$S>g², _mZdmVë`m "gwna_°Ýgà_mUo Amåhr

Amnë`mbm {deof H$mhr {_iV Zmhr nU åhUyZ Wm§~y H$sQ>H$mVbo gwna~½O' AmhmoV. nU EH$ Jmoï> gm§JU§

Z`o. _bmnU gwédmVrbm "Pwai' åhUOo "H$m°H«$moM' _bm Iyn _hËËdmM§ dmQ>V§. Pwai åhQ>b§ H$s CnÐd

hm eãX JwJwbda Q>mH$ë`mda AgoM [aPëQ> {_imbo. H$aUmam H$sQ>H$ Aer Am_Mr à{V_m Amho. nU

"Pwai-gdm©V KmUoaS>m Ord, Pwai-_mUgmMm eÌy' n¥Ïdrda AgUmè`m PwaimÀ`m 5000 àOmVrV \$ŠV

Ago gwédmVrMo [aPëQ> nmhÿZ _r Iyn ZmamO Pmbmo. drg-n§Mdrg àOmVrM CnÐdH$maH$ AmhoV!'' ""`m

nU Varhr _r _mPr ZmamOr bm§~ R>odyZ AmUIr drg n§Mdrg àOmVt_wio Am_À`m gJù`m§M§ Zmd

_m[hVr emoYm`bm bmJVmo. ~XZm_ Pmbobo Amho. PwaimM§ ho gJi§ ~mobU§

`m Aä`mgmVyZ _bm Oo Oo H$mhr g_OV Jobo EoH$VmZm PwaimÀ`m _å_rbm Ë`mMm A{^_mZ

Vo IamoIaM AmíM`©H$maH$ hmoVo. EH$m {R>H$mUr dmQ>V hmoVm. JwéOtZm Va BVH§$ N>mZ dmQ>b§ H$s

_bm g_Ob§ H$s Amåhr _mJÀ`m ~Îmrg H$amoS> Ë`m§Zr Amnbm _mo~mB©b ~mhoa H$mT>bm Am{U

dfmªnmgyZ n¥Ïdrda amhVmo`. _J _bm MVwa{H$S>çmZ§ Pwaimbm åhQ>bo ""EH$

gm§{JVbob§ AmR>db§ H$s Vmo Vrg H$amoS> dfmªnmgyZ goë\$s hmo Om`''!

n¥Ïdrda amhVmo`. S>m`ZmgmoAg© Am_À`mg_moa

Zï> Pmbo nU Amåhr AmOhr Vw_À`mg_moa {Od§V g§nH©$ … 823734042

AmhmoV.'' ho EoH$VmM MVwa {H$S>çm§Zr naoS> H$aUmè`m

ho{bH$m°ßQ>aà_mUo Pwaimbm _mZd§XZm {Xbr.

29 Owb¡ 2019

ñdmVr amOo

aoëdobmBZÀ`m
H$S>obm amhUmè`m
_wbm§Mr ^mdnyU©
H$hmUr …

X aoëdo {MëS´>Z

Am JJmS>rVyZ, åhUOo aoëdoVyZ OmVmZm Vo _m{gH$m§_Ü`o nmR>dyZ Ë`mVyZ {_iUmè`m n¡em§da
H$S>obm C^r amhÿZ hmV hbdUmar _wb§ Amnbm g§gma MmbdV Ago. _wbm§Zm Amnë`m
Amnë`mbm Zoh_r {XgVmV. aoëdo bmBZÀ`m H$S>oÀ`m AmB©À`m H$ï>mMr Am{U Amnë`m n[apñWVrMr
Kam§_YyZ Vr amhmV AgVmV. am°~Q>m©, nrQ>a Am{U OmUrd hmoVr. \$ma ehmUr Am{U g_OyVXma _wb§
{\$brg hr {VK§ ~hrU ^md§S>hr AerM Ë`m§À`m hmoVr Vr ! ZmhrVa b§S>Zgma»`m _moR>çm ehamVyZ,
KamOdiyZ OmUmè`m-`oUmè`m aoëdoJmS>çm§Zm hmV Mm§Jë`m àM§S> _moR>çm KamVyZ, bmS>mH$moS>mV dmT>bobr
H$aVmZm bmoH$m§Zm {Xgm`Mr. Ë`mM§ Ka OdiM. hr _wb§ "X W«r {M_ZrO' gma»`m AmS>dmQ>oÀ`m
"X W«r {M_ZrO' `m aoëdo ñQ>oeZOdiM§. Ë`m§À`m EH$m ñQ>oeZOdiÀ`m gmÜ`m KamV A{Ve` dmB©Q>
KamV \$ŠV AmB©. Vr bhmZ _wbm§gmR>r boIZ H$ê$Z n[apñWVrV H$emgmR>r ~a§ am{hbr AgVr.?

30 Owb¡ 2019

Jmoï> Aer hmoVr, H$s `m _wbm§M§ Vo Zo_Ho$ Hw$R>o OmVmV? Vo naV `oVmV
Ka hmoV§ b§S>Z_Ü`o. Ë`m§Mo ~m~m H$m? _wbm§Mr dmB©Q> n[apñWVr ~XbyZ
gaH$maÀ`m naamï´> H$m`m©b`mV H$m_ Vr nwÝhm gwImZo amhVmV H$m? `m
H$am`Mo. OJmVë`m doJdoJù`m gJù`m§Mr CËVao emoYÊ`mgmR>r "X aoëdo
amï´>m§er, Xoem§er g§~§Y R>odÊ`mM§ H$m_ {MëS´>Z' dmMm`bmM hdr!
Ë`m Ë`m XoemMm naamï´> {d^mJ qH$dm ho nwñVH$ OJmV BVŠ`m bmoH$m§Zm BVHo$
H$m`m©b` H$aV AgV§. `m _wbm§Mo AmdS>bo H$s `mda ~r~rgrZo n{hë`m§Xm
~m~m Aem _hËËdmÀ`m OmJoda H$m_ Amnë`m Z^modmUr åhUOo ao{S>AmogmR>r
H$aVmZm, EHo$ {Xder H$mhrVar ^`§H$a {~ZgV§. Ë`mMr _m{bH$m ~Zdbr Z§Va ~r~rgrZoM
Ë`m§À`m ~m~m§Zm ~mobdm`bm XmoZ _mUg§ Ë`mMr Q>rìhr _m{bH$m ~Zdbr. Ë`mZ§Va
`oVmV. ~m~m Ë`m§À`m~amo~a OmVmV... Am{U `m nwñVH$mda {MÌnQ> ~Zbm. `mda AZoH$
Z§Va naV `oVM ZmhrV! ZmQ>Ho$ {b{hbr Jobr. J§_V åhUOo b§S>ZÀ`m
EH$m CnZJamV XmoZeo _rQ>a bm§~rÀ`m añË`mbm
KamVbm H$_mdVm _mUyg Zmhrgm Pmbm Amho. AmB© `m nwñVH$mÀ`m Am{U bo{IHo$À`m ñ_aUmW© "aoëdo
Xþ…ImV. Aem n[apñWVrV ho Hw$Qw>§~ Xÿa, `m°H©$em`a `m {MëS´>Z dm°H$' ho Zmd {Xbo Amho !
naJÊ`mV, aoëdobmBZOdiÀ`m gmÜ`m KamV hbV§.
amoO Kamdê$Z YS>YS>V OmUmè`m aoëdo Am{U Ë`mVyZ g§nH©$ -9822401876
{XgUmar _mUg§ `m^modVr `m _wbm§M§ OJU§ Jw§\$b§
OmV§. amoO aoëdoVë`m _mUgm§Zm hmV hbdUmè`m `m Ago ho \$ma \$ma ^mdnyU© nwñVH$ dmMm`bm hdo! Am{U
"aoëdo {MëS´>Z' Mrhr H$hmUr. nwT>rb àíZm§À`m AmYmao Ë`mMm AmUIr AmZ§X
¿`m`bm hdm!
"X aoëdo {MëS´>Z' hr OJmV gJirH$S>o \$ma `m nwñVH$mbm "X aoëdo {MëS´>Z' ho Zmd H$m {Xbo?
JmObobr H$mX§~ar E{S>W Zopñ~Q> `m bo{IHo$Z§ `mVrb "am°~Q>m©' `m _wbrMr ì`{º$aoIm Vwåhm§bm
{b{hbr, 1905 `m gmbr ! "X b§S>Z _°J°{PZ' AmdS>br H$m? Vr H$er Amho Vo Vw_À`m eãXm§V
`m {Z`VH$m{bH$mVyZ Vr H«$_e… à{gX²Y hmoV hmoVr. dU©Z H$am.
E{S>W Zopñ~Q> `m Ë`m§À`m KamOdiÀ`m Mog\$sëS> AMmZH$ ~Xbboë`m n[apñWVrbm hr {VÝhr ^md§S>o
aoëdo ñQ>oeZda amoO {\$am`bm Om`À`m. {VWo Ë`m§Zm H$em arVrZo gm_moar OmVmV. Ë`mMm {dMma H$am.
`m H$mX§~arMr H$ënZm gwMbr. am°~Q>m©, hr gJù`mV AmOH$mb, Yya gmoS>V OmUmar AmJJmS>r Amnë`mbm
_moR>r ehmUr, g_OyVXma _wbJr, {VKm ^md§S>m§_Ybr nhm`bm {_iV Zmhr. hr H$moiemMr B§{OZo H$er
VmB©, nrQ>a hm _Ybm ^mD$ Am{U {\$brg hr {M_wH$br hmoVr, Vo emoYm. `m "PwH$ PwH$' H$aV OmUmè`m
YmH$Q>r ~hrU `m VrZ _wbm§À`m gw§Xa ì`{º$aoIm `m JmS>rMo N>mZ {MÌ a§Jdm.
H$mX§~arVyZ Ë`m§Zr a§Jdë`m. `m _wbm§À`m YmS>gmVyZ, "`m°H©$' `m B§½b§S>_Yë`m Jmdr \$ma gw§Xa "aoëdo
Mm¡H$gnUmVyZ Am{U X`miynUmVyZ Ë`m§Mr dmB©Q> å`w{P`_' Amho. Vo B§Q>aZoQ>dê$Z Ë`mMr _m{hVr
n[apñWVr ~Xbm`bm H$er _XV hmoVo, ho bo{IHo$Zo emoYyZ H$mT>m.
XmIdbo Amho. `m _wbm§À`m d{S>bm§Mo H$m` hmoVo? "X aoëdo {MëS´>Z' hm {MÌnQ> emoYyZ, {_imë`mg
AmdOy©Z ~Km ! _mÌ, nwñVH$ dmMë`mZ§VaM!

31 Owb¡ 2019

^mbM§Ð Xoenm§S>o

_m° _ åhUmbr, ''_oar ! gwI _mZÊ`mV Amho.
Amho Ë`mV gwI _mZb§ Va g_mYmZ bm^Vo.
g_mYmZ {_imb§ Va _Zmbm em§Vr {_iVo Am{U em§Vr
{_imbr Va Aä`mgmV Am{U BVa H$m_mV bj bmJVo.
Ë`m_wio H$moUË`mhr H$m_mV `e {_iVo.''

emioMr _Ybr gwQ>r Pmbr Am{U _wbr Ë`m§Mo {Q>\$sZ
CKSy> bmJë`m. _oarZ§ _mÌ {Q>\$sZ ~m°Šg AmUbmM
ZìhVm. _oarÀ`m KameoOmar amhUmè`m "nrQ>a J«°S>nm'
`m§Zm AMmZH$ ^modi Ambr Am{U Vo Imbr H$mogibo.
Imbr nS>VmZm Vo _moR>çm AmdmOmV _XVrH$aVm AmoaS>bo.
Ë`m§Mm AmdmO EoH$ë`m~amo~a _oarMr AmB© _XVrH$aVm
VmVS>rZ§ YmdyZ Jobr. {VZ§ eoOmè`m§À`m _XVrZ§ Ë`m§Zm
gmdab§ Am{U Ë`m§Zm hm°pñnQ>b_Ü`o Zob§. VoìhmnmgyZ
_oarMr AmB© H$mhr Kar AmbrM ZìhVr. J«±S>nm nrQ>a ho

Xadfu ZmVmimV g±Q>mŠbm°O ~ZyZ _oarbm gaàmB©P
{JâQ> Xçm`Mo. {VÀ`m Aä`mgmVrb AS>MUr
gmoS>dyZ Xçm`bm, g_OmdyZ gm§Jm`bm _XV
H$am`Mo. Vo bdH$a ~ao hmoD$Z Kar naV
`mdoV åhUyZ _oarZ§ "OrPgMr' àmW©Zm
Ho$br.
AOyZhr _m°_ Kar naV Ambr
ZìhVr. _oarbm dmQ>b§ "_m°_ Kar
`oB©b Var Ho$ìhm? Amë`mda ñd`§nmH$
H$arb Ho$ìhm? {VMr dmQ> ~KV ~gb§, Va
emiobm Om`bm Cera hmoB©b. _oar MmUmj
hmoVr. hþema hmoVr.

32 Owb¡ 2019

_m°_bm ñd`§nmH$ H$aVmZm nmhÿZ Vr ~a§M H$mhr Z¥Ë` ~gdUma AmhmoV. Mb _mS>rda OmD$Z AmnU
{eH$br hmoVr. {VZ§ KamV Agboë`m EH$m A§S>çmM§ Z¥Ë`mMr Vmbr_ H$ê$ `m'' Am{U Ë`m Á`wbrMm hmV
MQ>H$Z² AmåboQ> ~Zdb§ Am{U AmåboQ> ~Q>a ImD$Z Vr Yê$Z {Vbm AmoT>VM _m§S>rda KoD$Z OmD$ bmJë`m.
emioV {ZKyZ Jobr. _Yë`m gwQ>rV _mÌ _oarÀ`m nmoQ>mV ""hmD$ ZmB©g'' Ag§ åhUV Á`wbr Ë`m§À`m~amo~a OmD$
H$mdio AmoaSy> bmJbo. Varhr ~|Mda gmo{eH$nUo ~gyZ bmJbr. AmnU Amnë`mgmo~V _oarbm AmUbob§ Amho,
Vr Aä`mgmM§ nwñVH$ Mmiy bmJbr. VodT>çmV {VÀ`m hoXoIrb Vr {dgê$Z Jobr.
dJm©Vbr AmT>çVmImoa _wbJr "Á`wbr' {VÀ`mOdi
Ambr. Á`wbrMr AmB© {VÀ`m _¡{ÌUrÀ`m ~{hUrÀ`m {~Mmar _oar hV~yX²Y hmoD$Z hm àH$ma nmhÿ bmJbr.
b½ZmH$[aVm Jobr hmoVr. OmVmZm {VZ§ Á`wbrbm gm§{JVb§ eodQ>r Á`wbrM§ bj doYyZ KoÊ`mH$aVm Vr _moR>çm
hmoV§. AmdmOmV AmoaS>br, ""Á`wbr @@! Á`wbr'' Voìhm
H$moR>o Á`wbrM§ _oarH$S>o bj Job§; Am{U Vr H$gmZwgm
""ho ~K Á`wbr VwÂ`m emioOdiM b¾mM§ Moham H$aV åhUmbr, ""gm°ar _oar @@! _r Vwbm gmo~V
H$m`m©b` Amho. Vy ZrQ> Mm¡H$er H$ê$Z _Yë`m gwQ>rV AmUë`mM§ {dgê$ZM Jobo ~K. Zoìha _mB§S> _oar !
H$m`m©b`mV `o, Am{U OodU H$ê$Z emioV {ZKyZ AJ @@! ~mOyÀ`mM hm°b_Ü`o "~w\o$' gwê$ Amho. Vy
Om.'' Vo H$m`m©b` Zo_H§$ H$moR>o Amho, ho H$mhr Á`wbrbm {VWo OmD$Z OodU H$ê$Z Ko Am{U emioV {ZKyZ Om.
_mhrV ZìhV§. _oarZ§ {Q>\$sZ AmUbm Zmhr ho Á`wbrÀ`m _r H$mhr AmVm emioV `oUma Zmhr. BWoM Wm§~Uma
bjmV Amb§ hmoV§. {VZ§ _oarbm b¾n{ÌH$m XmIdV Amho _r.'' Am{U ~KVm ~KVm Á`wbr Ë`m _wbt~amo~a
åhQ>b§ ""_oar ! _bm Amnë`m emioOdiM Agboë`m _mS>rda {ZKyZ Jobr.
`m H$m`m©b`mV Om`M§ Amho. nU Vo Zo_H§$ H$moR>o Amho?
ho H$mhr _bm _mhrV Zmhr. _oarZ§ b½Zn{ÌH$m ~{KVbr emioV Om`bm Cera ìhm`bm ZH$mo åhUyZ _oar
Am{U Vr åhUmbr ""Á`wbr ! XmoZ VrZ Jëbr~moi ~w\o$ hm°b_Ü`o Jobr. OodUmH$arVm {VZ§ ßboQ>
Amobm§S>bo H$s bJoM {XgVo Vo H$m`m©b`'' ""_bm Zmhr CMbbr. b½Zmbm Ambobr gJir _§S>ir ZQy>Z
~mB© Vo gmnS>Uma ßbrO @@! XmId Zm J§ @@ Vo _bm! gOyZ C§Mr nmoemImV ~w\o$ hm°b_Ü`o dmdaV hmoVr.
AJ @@ ! Vy {Q>\$sZhr AmUë`mM§ {XgV Zmhr. AmnU gmÜ`m nmoemImVrb _oarbm OodUmH$[aVm ßboQ> KoVmZm
XmoKrhr H$m`m©b`mV OmD$ Am{U {VWo _ñVn¡H$s OodU nm{hë`mda hm°b_Yë`m JmS>©bm dmQ>b§. hr _wbJr
H$ê$Z emioV naV `oD$.'' H$mhr b¾KamVrb {XgV Zmhr. Vmo AmoaSy>Z åhUmbm,
""E @@! _wbr @@! H$moU Amhog Vy? Hw$Ry>Z Ambrg
""AJ§ @@! _bm WmoS>§M ~mobmdb§`. _r Zmhr ~mB© Vy? Vw_À`mgma»`m {^H$maS>çm§H$[aVm Zmhr BWb§
VwÂ`m~amo~a `oUma'' ""Vy Ambr Zmhrg Va _r nU OodU.'' EdT>§ åhUyZM Vmo Wm§~bm Zmhr. Ë`mZ§
Zmhr OmUma. _oar! ßbrO.'' _J _mÌ _oarMm ZmB©bmO _oarÀ`m hmVmVbr ßboQ> {hgH$mdyZ KoVbr Am{U {VM§
Pmbm. XmoKohr H$m`m©b`mV Joë`m. àdoeX²dmamOdi H$mhr EH$ Z EoH$Vm {Vbm YŠH$m ~gbm. {Vbm
Á`wbrbm {VÀ`m ZmVodmB©H$ _¡{ÌUtMm KmoiH$m hm An_mZ ghZ Pmbm Zmhr. {Vbm aSy> H$mogib§.
{Xgbm. Á`wbrbm `oVmZm nm{hë`mda Ë`m§Zm AmZ§X Aem _Z…pñWVrV H$mhr {Vbm emioV OmÊ`mMr BÀN>m
Pmbm. EH$ OU åhUmbr. ""hm` Á`wbr @@! Amåhr hmoB©Zm. Vr VerM Kar naVbr _oarMr _m°_ Ë`mdoir
AmOÀ`m b¾mÀ`m H$m`©H«$_mH$[aVm EH$ dYy ñdmJV KarM hmoVr. _oarbm Z OodVmM emioV Omd§ bmJb§.

33 Owb¡ 2019

`m~X²Xb {Vbm dmB©Q> dmQ>V hmoV§. _oarMm CVabobm, dŠV¥Ëd ñnY}Mm H$m`©H«$_ gwê$ hmoVm. {df` hmoVm _mP§
aS>dobm Moham nm{hë`mda _m°_bm AnamÜ`mgmaI§ dmQy> Ka. Á`wbr Ë`m {df`mda ~mobVmZm åhUmbr...
bmJb§. IOrb ñdamV Vr åhUmbr. ""~oQ>m _oar! nrQ>a
A§H$bbm XdmImÝ`mV Ý`m`bm A{YH$ Cera Pmbm .... _¡{ÌUtZmo ! _mP§ Ka {H$ZB© IynM gwaoI Amho.
AgVm Va Ë`m§À`m Ordmbm YmoH$m Pmbm AgVm. doirM _moÇ>m ~§JbmM Amho Vmo. amOdmS>çmgmaIm ^ì` Q>mobO§J
Ë`m§Zm XdmImÝ`mV Zoë`m_wioM Ë`m§À`m {OdmdaM§ {X_mIXma Am{bemZ Amho Vmo. H$m` Zmhr KamV?
g§H$Q> Q>ib§. AJ§ @@! Ë`m§Mo ZmVodmBH$ ~mhoa JmdmhÿZ VrZ VrZ H$ma AmhoV. AZoH$ ZmoH$a MmH$a AmhoV.
`oB©n`ªV _bm Ë`m§À`mOdi Wm§~md§ bmJb§.'' n°[aghÿZ ~mobmdbobo ^mar qH$_VrMo Za_ ZjrXma
Jm{bMo, hþ§S>çm, Pw§~ao, VèhoVèhoMo amofUmB©Mo {dOoMo
""_m°_! _mÂ`m OodUmnojm XoIrb J«°S>nm nrQ>a `m§Zm {Xdo. ZmVmimV Va _mP§ Ka amofUmB©Z§ ZwgV§ PJ_JV
doirM `mo½` Vo CnMma {_iU§ Amdí`H$ hmoV§.'' AgVo....'' Á`wbrÀ`m ^mfUmÀ`m diUmdaM Wm>oS>çm
\$ma \$aH$mZo BVa lr_§V _wbrXoIrb ~mobë`m.
""emã~mg ! `mM CËVamMr _bm VwÂ`mH$Sy>Z
Anojm hmoVr. Mb ~mB©! AmVm AmnU XmoKohr OodyZ gJù`mV eodQ>r _oar ~mobm`bm C^r am{hbr. "".....
KoD$. _rnU Wm§~bo` VwÂ`mH$[aVm.'' _¡{ÌUtZmo, _mP§ Ka {Xgm`bm AJXr gmY§gwY§ Amho.
Vo Amho bhmZg§ nU Qw>_Xma. _mÂ`m KamV C~XmanUm
""_m°_ ! _bm AmVm Oodm`Mr BÀN>mM Zmhr.'' Amho Vmo ñZohmMm. ào_mMm, A{VÏ`mY_m©Mm! Am_À`m
""AJ§ @@! Amnbm amJ AÝZmda H$mTy> Z`o.'' Kar Ambobm JaOy, Jar~, H$Yrhr [aŠV hñVmZ§ naV
AmVm _mÌ _oarbm aSy> H$mogib§. ñ\w§$XV ñ\w§$XV {VZ§ OmV Zmhr. Am_À`m EonVrà_mUo Amåhr Ë`mbm gmø
gJir hH$sJV gm§{JVbr. Vr EoH$ë`mda _m°_ {Vbm H$aVmo. Ë`mZ§ _ZmnmgyZ {Xboë`m Amerdm©Xm_wio Amåhr
g_OmdV åhUmbr. V¥ßV hmoVmo. g§Vwï> hmoVmo. _mÂ`m KamV Amåhm§bm Iyn
""_oar ! em§V hmo. AJ§ @@! Vwbm VwÂ`m _¡{ÌUrZ§ em§Vr Am{U g_mYmZ {_iVo. _m°_ åhUVo, ""_oar @@!
{VWo Zob§ H$maU {Vbm Vo {R>H$mU H$moR>o Amho? Vo gwI _mZÊ`mV Amho. gwI _mZb§ VaM g_mYmZ {_iVo.
_mhrV ZìhV§. Vo {Vbm _mhrV AgV§ Va Zob§ AgV§ g_mYmZ§ bm^b§ VaM _Zmbm em§Vr bm^Vo. ñdñWVm
H$m§ {VZ§ Vwbm? Vwbm ~amo~a ZoÊ`mV {VMm ñdmW© hmoVm. bm^Vo. Am{U _mPr _m°_ AmUIr H$m` åhUVo? Amho
H$m`m©b`mV nmohmoMë`mda Vmo gmYbm. {VÀ`m Ñï>rZ§ _m{hV' _m°_ åhUVo ""_oar @@ gMmoQ>r, ñdm{^_mZ,
VwP§ H$m_ g§nb§ _oar ! OJmV Ago AZoH$ ñdmWu bmoH$ ñdmW©Ë`mJ Am{U gmø VËnaVm hrM Amho Amnbr Iar
AgVmV. Vo nXmonXr Vwbm ^oQ>V amhVrb "JaO gamo g§nËVr. _oar @@! AmnU Ho$di Amnë`m KamnwaVmM
d¡Xç _amo' Aer AgVo Ë`m§Mr d¥ËVr AWm©V AmnU g§Hw${MV {dMma Zmhr H$am`Mm. "AdKo {dídMr _mPo
Xþgè`mbm _XV H$amdr nU Vr _mÌ {Z…ñdmW© ^mdZoZ§ Ka' Agm {dMma H$am`bm hdm.'' Q>mù`m§À`m JOamV
_oar H$moUË`mhr n[apñWVrV Vy ñdm{^_mZ gmoSy> ZH$mog. _oarZ§ ^mfU g§ndb§. _oarMm dŠV¥Ëd ñnY}V àW_
AmnU Jar~ AmhmoV Iao nU ñdm{^_mZ hrM Amho. H«$_m§H$ Ambm ho H$m gm§Jm`bmM hd§?
Amnbr Iar g§nËVr Vr OVZ H$a.''
""hmo @@! _m°_ ! Vy gm§{JVbob§ nQ>b§ _bm.'' g§nH©$ … 9850903764
""ehmUr _mPr ~mB© Vr. Mb Oodm`bm.''
_oarÀ`m emioM§ ñZohg§å_obZ gwê$ hmoV§. Ë`mV

34 Owb¡ 2019

emioV OmD$ `m

nmQ>r Z² Xáa dJm©V nVmH$m YS>çmMo gw§Xa
KoD$`m KoD$`m gwaoI hr {MÌ H$ê$`m dmMZ
emioV _OoZo {ejU gmYZo H${dVm JmÊ`mMo
OmD$`m OmD$`m && Y¥&& ~Zdy `m {_Ì H$ê$`m Jm`Z
emim ho gw§Xa gmYZm§À`m gmømZo {eHy$`m &&3&& dmMZ Jm`Z {eHy$`m &&6&&
kmZmMo _§{Xa Xþnmar pIMS>r {_iyZ gJio
H$ê$`m AmnU AmdS>rZo ImD$ H$mTy>`m {MÌ
Jwê$Mm AmXa n[aga emim dJm©V gmaoM
Jwê$bm _mZ XoD$`m &&1&& gmao ñdÀN> R>ody ~Zdy`m {_Ì
q^V hr ~mobH$s pIMS>rMm AmZ§X KoD$`m &&4&& {MÌmV gmao a§Jy`m &&7&&
{MÌ hr hbVr H$mJXmÀ`m hmoS>çm YS>çmMo gmXa
JmÊ`mÀ`m VmbmV bT>dy eŠH$b H$ê$`m ZmQ>H$
JwéOr S>mobVr àmÊ`m§Mo AmdmO gwQ>VmM emim
JwéOtMm ZmM nmhÿ`m &&2&& H$ê$`m ZŠH$b JmRy>`m \$mQ>H$
àmÊ`m§Mo AmdmO H$mTy> `m &&5&& _‚mmM _‚mm H$ê$`m &&8&&

`wdamO JmodY©Z OJVmn

g§nH©$ … 9405237081

35 Owb¡ 2019

e¡bOm gaw dgo "{H$emoa' {_Ìm§Zmo, "{H$emoa' OyZ 2019 À`m A§H$mVrb Hw$VyhbMr {H$Vr CËVao
Vwåhr ~amo~a {XbrV? `m A§H$mV {Xboë`m CËVam§er AmnU {Xbobr CËVao
VmSy>Z nmhm. Vw_À`mgmR>r AmUIr H$mhr àíZ {Xbo AmhoV. ñnY©H$m§Zr àíZm§Mr
CËVao H$moUmMrhr _XV Z KoVm ñdV̧ nUo {bhZÿ nmR>dÊ`mMo nÏ` H$mQ>oH$moanUo
nmimdo. AMyH$ CËVao "{H$emoa'H$S>o 25 Owb¡ 2019 nydu
AZwH«$_{UHo$Vrb nÌì`dhmamÀ`m nËË`mda nmR>dmdrV.

(1) Om°Z pñ_W ZmdmÀ`m B§J«O g¡{ZH$mZo {dñ_¥VrV (7) amoOÀ`m ì`dhmamV {H$amUm ~mOmamnmgyZ Vo

hadyZ Joboë`m dmKwaÀ`m Imoè`mVrb J§w\$m§Zm gmoZo IaoXrn`ªV AmnU {H$bmoJ«°_ ho n[aUm_
gZ 1819 nwÝhm emoYyZ H$mT>bo. Ë`m H$moUË`m dmnaVmo. {H$bmoJ«°_À`m n[a^mfoV
ZmdmZo à{gX²Y AmhoV? _o 2019 nmgyZ ~Xb H$aÊ`mV Ambm. Vmo
(1) doê$i boUr (2) AqOR>m boUr {H$Vr dfmªZr H$aÊ`mV Ambm?
(3) H$mb} ^mOo boUr (4) Iamogm boUr (1) 100 (2) 110
(3) 120 (4) 130
(2) "_mD§$Q>\w$Or' hm Ádmbm_wIrMm nd©V
(8) "{bAmoZmXm} Xm qdMr' `m `wamonmVrb
H$moUË`m XoemV Amho?
(1) OnmZ (2) MrZ OJà{gX²Y H$bmH$mamÀ`m _¥Ë`wbm 2 _o 2019
(3) O_©Zr (4) _bo{e`m bm {H$Vr df} nyU© Pmbr?
(1) 100 df} (2) 300 df}
(3) qhXþñWmZr ~ZmdQ>rÀ`m n{hë`m gdm©V (3) 500 df} (4) 400 df}

e{º$embr Aem nmU~wS>rMo Zmd H$m`? (9) 2019 _Yrb bmoH$g^oÀ`m {ZdS>UwH$m {H$Vr
(1) EZ.Eg.Am`.dobm (2) Eg.EZ.Am`.dobm
(3) Am`.EZ.Eg.dobm (4) >EZ.Am`.Eg.dbo m Q>ßß`mV Pmë`m?
(1) 1 (2) 7
(4) n°[ag_Yo EH$m _hmoËgdmgmR>r C^maboë`m (3) 5 (4) 5

324 _rQ>a C§MrÀ`m 9,7300 Q>Z dOZmÀ`m (10) Am` gr gr Mr n{hbr {dídMfH$ {H«$Ho$Q> ñnYm©
OJà{gX²Y Q>m°dabm 2019 _Yo {H$Vr df©
nyU© Pmbr? B§½b§S>_Ü`o H$moUË`m gmbr Ioibr Jobr?
(1) 110 (2) 120 (1) 1975 (2) 1985
(3) 130 (4) 140 (3) 1995 (4) 1965

(5) B§{S>`Z {à{_`a {bJ (Am`.nr.Eb) À`m (11) 2015 gmbr Am§Vamï´>r` {H«$Ho$Q>_Yo nXmn©U

12 ì`m _mog_mMm {dOoVm g§K H$moUVm? Ho$boë`m H$m{Jgmo a~mS>m hm Jmob§XmO H$moUË`m
(1) _w§~B© (2) MoÞB© XoemMm Amho?
(3) H$mobH$mVm (4) {Xëbr (1) Ý`wPrb§S> (2) X{jU Am[\«$H$m
(3) ^maV (4) Am°ñQ´>o{b`m
(6) OmJ{VH$ Hw$Qw>§~ {XZ Xadfu H$Yr gmOam
(12) XþYmMr gmnoj KZVm d ewX²YVm _moOÊ`mgmR>r
H$aÊ`mV `oVmo?
(1) 17 _o (2) 5 OyZ H$moUË`m d¡km{ZH$ CnH$aUmMm dmna H$aVmV?
(3) 15 _o (4) 12 _o (1) >Sm`Zm_mo_rQ>a (2) ìhmoëQ>_rQ>a
(3) b°ŠQ>mo_rQ>a (4) J°ëdmZmo _rQ>a

36 Owb¡ 2019

(13) _mZdr earamMo gd©gm_mÝ` Vmn_mZ (15) ^maVr` em¡`©nXH$m§_Yo Xþgè`m H«$_mH§ $mMo
{H$Vr AgVo? bîH$ar nXH$ H$moUVo?
(1) 270c (2) 370c (1) na_dra MH«$ (2) _hmdra MH«$
(3) 470c (4) 170c (3) dra MH«$ (4) em¡`© MH«$

(14) PO ho H$emMo g§[já ê$n Amho?

(1) nmoñQ> Am°\$sg (2) npãbH$ Am°\$sg
(3) ng©Zb Am°\$sg (4) àm`_ar Am°J©Zm`PoeZ

_o 2019 {MÌH$moS>o OyZ 2019 H$moS>o CÎma
`eñdr ñnY©H$
_o 2019 $$Hw$Vyhb `eñdr ñnY©H$
gmobmnya- Hw$. g§J«m_ OmYd,
Hw$. {daoe {OJOoUr nwUo- Hw$. ^¡adr H$aOmdH$a
qgYwXþJ©- Hw$. d¡Xohr gma§Jo, ~rS>- Hw$. gwhmg Omdio,
Hw$. _w½Ym XodioH$a, Hw$. {Zboe _moa`o, qgYwXþJ©- Hw$. {Zboe _moa`o, YZlr {~S>`o, H¡$gaO{ham
YZlr {~S>`o, H¡$gaO{ham H$mXa H$mXa gmQ>{dbH$a, A_arZ gmQ>{dbH$a, Ba\$mZ
gmQ>{dbH$a, A_arZ gmQ>{dbH$a, gmQ>{dbH$a, ZB©_ gmQ>{dbH$a, gwOb gmiw§Ho$,
Ba\$mZ gmQ>{dbH$a, ZB©_ gmQ>{dbH$a,
gwOb gmiw§Ho$, Hw$Vyhb OyZ 2019 Mr CËVao 13-1
~wbS>mUm- Hw$. ê$nmbr {XdQ>o, 14-4
`dV_mi- Hw$. gmW©H$ MmbrH$dma, 1-2 5-2 9-2 15-3
nwUo- Hw$. ^¡adr H$aOmdH$a, 2-1 6-3 10-3
àW_oe Aï>oH$a, Am`m© Jm§Yr, 3-3 7-1 11-4
Am¡a§Jm~mX- Hw$. gwdUm© amOnyV, 4-1 8-4 12-2
gmVmam- Hw$. gwdra \$S>o, {dbmg J§JUo,
H$moëhmnya- Hw$. {edmOr H$moVrbrH$a,
Cñ_mZm~mX- Hw$. Xod`mZr ndma,
YZlr Hw$H$S>o,
aËZm{Jar- Hw$. VohgrZ nm§Oar,
ñdaXm JmoidbH$a, Hw$. Am{XË` X§S>Jo,
Zm§XoS>- Hw$. Amey eoI, O¡X eoI,
~rS>- Hw$. gwhmg Omdio, Hw$. d¡^d S>moHo$,
gw{MV jragmJa, g_rjm jragmJa

37 Owb¡ 2019

_{Zfm Mm¡Yar

"A h-qbJ' À`m Mmahr _wbm§Zr {VMm 65 dm níMmËVmn
dmT>{Xdg _moR>çm Yw_YS>mŠ`mV gmOam Ho$bm. OnmZr bmoH$H$Woda AmYm[aV
Amnë`m AmB©Zo {VÀ`m Odi Agbobr gd© g§nÎmr
Amnë`mbm Xçmdr `mgmR>r àË`oH$ _wbJm YS>nS>V hmoVm. ào_mMr qH$_V eyÝ` R>abr hmoVr.
EH$mZo AmB©gmR>r gw§Xa A§JaIm KoVbm Va Xþgè`mZo N>mZer nwT>o àË`oH$ _wbmÀ`m KamV {Vbm dmB©Q> dmJUyH$ {_iy
~°J KoVbr. {Vgè`m _wbmZo M_H$Umao ZjrXma OmoS>o KoVbo
Va gdm©V YmH$Q>m AmB©bm em§V Pmon `mdr åhUyZ bmJbr. AJXr {VZo {Xbobm n¡gm AmVm g§nbm Ago
_D$ _D$ Cer KoD$Z Ambm. gm§JyZ {Vbm ì`dpñWV AÝZhr XoB©Zmgo Pmbo ""AmB© Vy
{Xbobm n¡gm AmVm g§nbm Amho, d Am_À`mdarb BVa
Amnë`m _wbm§Mo Amnë`mdarb O~m~Xmè`m§_wio Amåhr VwÂ`mgmR>r H$mhr IM© H$ê$ eH$V
ào_ d H$miOr ~KyZ Ah-qbJbm Zmhr.'' Ago gm§JyZ àË`oH$ _wbJm Amnbr O~m~Xmar
dmQ>bo, Amnbr _wbo åhmVmanUr ZmH$mê$ bmJbm.
Amnbr Iyn H$miOr KoVrb. H$gbrhr
H$_VaVm OmUdy XoUma Zmhr. `m {dMmamZo {VZo EHo$ {Xder Ah-qbJMr {OdbJ _¡ÌrU qOJ-_oB©
Amnbr gJir g§nËVr Mmahr _wbm§Zm g_mZ dmQy>Z XoÊ`mMo {Vbm ^oQ>Ê`mg Kar Ambr. Amnë`m _wbm§{df`r
R>adbo d àË`oH$ _wbm§H$S>o AmnU 3 _{hZo amhUma Ago A{^_mZmZo gm§JUmè`m Ah-qbJMr XþamdñWm ~KyZ {Vbm
Omhra Ho$bo. Iyn dmB©Q> dmQ>bo "Ah-qbJ' Vy H$mhrVar H$am`bm hdg§
Agm gëbm XoD$Z OS> A§V…H$aUmZo qOJ _oB©Zo _¡{ÌUrMm
g§nËVrMr _wbm§_Ü`o dmQ>Ur H$ê$Z AmB© àË`oH$ _wbmH$S>o {Zamon KoVbm.
dfm©Vrb VrZ _{hZo amhÿ bmJbr {VÀ`m `m {ZU©`m_wio
Iye Agbobo _wbo d gwZm {VMr Mm§Jbr H$miOr KoV ho gd© KS>bo Voìhm Ah-qbJ gdm©V YmH$Q>çm _wbmH$S>o
hmoVo. Ë`m_wio "Ah-qbJ' bm Amnë`m {ZU©`mMm d ahmV hmoVr. Ë`mÀ`m ~m`H$mobm ho _wirM AmdS>bo Zmhr.
Mmahr _wbm§Mm A{^_mZ dmQy> bmJbm. Ah-qbJMr dmB©Q> AdñWm ~mhoa bmoH$m§Zm g_Obr Va
bmoH$ Amnë`mbm Zmdo R>odVrb åhUyZ `mnwT>o Hw$Umbmhr
Zdè`mÀ`m _¥Ë`yZ§Va Ë`m§Zr H$_mdboë`m g§nËVr_YyZ
ZdrZ ì`dgm` gwê$ H$ê$Z Ah-qbJZo Mmahr _wbm§Zm
dmT>dbo, {eH$dbo d ñdV…Mm ZdrZ ì`dgm` gwê$
H$aÊ`mg _XV Ho$br hmoVr. Mmahr _wbm§Mm gwIr g§gma
~KyZ {Vbm dmQ>bo AmVm Amnbm ñdV§Ì ì`dgm` ~§X
H$ê$Z nwT>rb Am`wî` AmZ§XmV _wbo d ZmVd§S>m§gmo~V
Kmbdmdo.

R>aë`mà_mUo {VZo Amnë`m ì`dgm` ~§X H$ê$Z Mmahr
_wbm§Zm g§nËVr dmQ>n Ho$br. `m AmZ§XmV Oo_Vo_ 2 df}
Jobr AgVrb Vgo Ah-qbJbm OmUdy bmJbo H$s àË`oH$
_wbmÀ`m KamVbo gwédmVrbm hdo Agbobo Amnbo `oUo
AmVm ZH$mogo Pmbobo Amho. AmnU àË`oH$mÀ`m KamVrb
ZmdS>Vr ì`ŠVr Pmbobo AmhmoV. _wbJm d gyZ `m§Mo Iao
ê$n bdH$aM {VÀ`mg_moa Ambo. ào_ d H$miOrMr OmJm
AmVm amJ d {VañH$mamZo KoVbr hmoVr. n¡emnwT>o AmB©À`m

38 Owb¡ 2019

^oQ>m`Mo Zmhr Aer gŠV VmH$sX _wbJm d gwZoZo AmB©bm Ë`mMr Mmdrhr Hw$Umbm gmnS>br Zmhr.
{Xbr. H$mhr {Xdgm§Zr Hw$Umbm H$mhrhr Z gm§JVm eodQ>r AmB©gmo~V JmoS> ~mobyZ gd© g§nËVr hS>nÊ`mÀ`m
Ah-qbJ AMmZH$ KamVyZ {ZKyZ Jobr d Vmgm^amZo
Ooìhm naVbr, Voìhm {VMo H$nS>o {MIbmZo _mIbobo hmoVo CX²XoemZo Mmahr _wbo d gwZm {VÀ`mgmo~V nwÝhm JmoS> ~moby
d hmVmV EH$ gw§Xa Agm Xm{JÝ`m§Mm S>ã~m hmoVm. Omo {VZo bmJbo. {VMr H$miOr KoD$ bmJbo. Vr nwÝhm gdmªZm hdrer
Amnë`m N>mVrer KQ²>Q> Yê$Z R>odbobm hmoVm. AmdmOmdê$Z dmQy> bmJbr. àË`oH$ OU AmB© VrZ _{hÝ`mnojm A{YH$
dmQ>V hmoVo H$s AmV _m¡ë`dmZ {hao qH$dm aËZo AgmdrV. H$mi Amnë`mH$S>o ahmdr åhUyZ AmJ«h H$ê$ bmJbm nU
{VZo VmH$mg Vya bmJy {Xbm Zmhr. Ah-qbJ A{Ve`
""AmB© hm H$gbm S>~m Am{U Hw$Ry>Z AmUbmg?'' em§VnUo \$ŠV 3 _{hZo EH$m _wbmH$S>o amhÿZ ZmVd§S>m§_Ü`o
YmH$Q>çm _wbmZo Oam XaS>mdyZM {dMmabo. Amnbo _Z a_dy bmJbr.

""`mV Ag H$mhrVar Amho H$s Á`m_wio Amnbo OrdZ AmB©Mm 72 dm dmT>{Xdg hr _wbm§Zr Yw_YS>mŠ`mV
AmnU AmUIr Mm§Jë`m nX²YVrZo OJy eH$Vmo, Ah-qbJ gmOam Ho$bm d Ë`mZ§Va H$mhrM {XdgmV PmonoVM
CX²Jmabr. Ah-qbJMm _¥Ë`y Pmbm.

""H$m` Amho `m S>ã`mV? AmB©, Vwåhr Am_À`mnmgyZ {VÀ`m A§Ë`{dYrgmR>r Ambobr {VMr {OdbJ _¡ÌrU
H$m` bndVm`?'' bhmÝ`mMr ~m`H$mo ñd`§nmH$ KamVyZ qOJ-_oB© {hZo OmVmZm Mm¡Km _wbm§Zm ~mobmdyZ _moR>çm
AmoaS>VM ~mhoa Ambr. _wbmÀ`m hmVmV EH$ Mmdr {Xbr d gm§{JVbo H$s Ë`m
Xm{JÝ`m§À`m S>ã`mMr hr Mmdr Ë`m§À`m AmB©Zo {VÀ`mH$S>o
Varhr Ah-qbJ em§VnUo åhUmbr, ""_mÂ`m _¥Ë`yZ§VaM gm§^miÊ`mg {Xbr hmoVr. EdT>o gm§JyZ Vr {ZKyZ Jobr.
Vwåhm§bm ho ~Km`bm {_iob, Vmoda Zmhr.''
gd© _wb§ d gwZm§Zm A{Ve` KmB© Pmbr hmoVr H$s, Ë`m
bhmZ _wbmZo ËdarV Amnë`m VrZhr ^mdm§Zm `m{df`r S>ã`mV Aer H$moUVr _m¡ë`dmZ dñVy Amho, ho ~KÊ`mMr!
H$idbo. Xm{JÝ`m§À`m S>ã`mVrb {H$_Vr dñVy {H$Vr àË`oH$ OU Amnë`m _ZmV ñdßZm§Mo B_bo aMy bmJbm.
d H$m` AmhoV ho OmUyZ KoÊ`mMr KmB© gdmªZm Pmbobr WaWaË`m hmVmZo _moR>çm _wbmZo MmdrZo Vmo S>~m CKS>bm.
hmoVr. "AmB©Zo gJir g§nËVr Amnë`mbm Z XoVm H$mhr Voìhm gd© OU AmíM`m©Zo \$ŠV ~KVM am{hbo. H$maU
_m¡ë`dmZ dñVy ñdV…H$S>o R>odboë`m AmhoV d Ago {H$Vr Ë`m S>ã`mV bhmZ _wbm§À`m IoiÊ`mVrb H$mMoÀ`m JmoQ>çm
S>~o {VZo XS>dyZ R>odboV ho XodmbmM _mhrV' Aer MMm© R>odboë`m hmoË`m d gmo~V EH$ {MR²>R>r R>odbobr hmoVr. _wbmZo
gd© _wbm§_Ü`o a§Jy bmJbr. Vr {MR²>R>r CKSy>Z dmMÊ`mg gwédmV Ho$br, ""_mÂ`m {à`
_wbm§Zmo, AmB©-dS>rb Amnë`m bmS>Š`m _wbm§À`m BÀN>m
_wbm§Zr AmB©bm ha àH$mao {dMmaÊ`mMm à`ËZ Ho$bm AmH$m§jm nyU© H$aÊ`mgmR>r Amnbo VméÊ`mVrb {Xdg
nU {VZo H$mhrhr gm§JÊ`mg ñnï> ZH$ma {Xbm. {VÀ`m H$îQ> H$aV KmbdVmV Ho$di `mM Ameoda H$s hrM _wbo
AZwnpñWVrV Vmo S>~m ImobÊ`mMmhr à`ËZ Ho$bm, nU Vmo
JwánX²YVrZo ~§X Agbobm S>~m H$mhr CKS>bm Zmhr H$s Amnë`m åhmVmanUrMm AmYma AgVrb `mM
{dídmgmda {dg§~yZ _r ñdV…Mo hmb H$ê$Z
KoVbo. nU _mÂ`m bmS>Š`m§Zmo, Vwåhr hr MyH$
H$ê$ ZH$m doirM gmdY ìhm. Vw_À`m AmB©Zo Ho$bobr
MyH$ Vwåhr H$ê$ ZH$m.

Vw_Mr AmB©
Ah-qbJ
nÌ dmMyZ _moR>çm _wbmg aSy> \w$Q>bo. nU AmVm

níMmËVmn H$aÊ`mdmMyZ hmVmV H$mhr
{eëbH$ ZìhVo.

g§nH©$ … 7030104165

39 Owb¡ 2019

_mUyg Ooìhm EImXr Mm§Jbr JmoîQ> H$aVmo, Voìhm AmnU Ë`mbm Mm§Jbm
åhUVmo. Aem Mm§Jë`m Jmîo Q>r Våw hrhr ZŠH$sM Ho$ë`m AgVrb.
· Vwåhr Xwgè`m§~XX² b Amnbw H$s Am{U ghmZw^Vy r XmIdVm H$m ?
· Oo Vw_À`mnojm bhmZ Am{U Xw~©b AmhoV Ë`m§Mo ajU H$aVm H$m ?
· Á`m§Zm _XVrMr JaO Amho Ë`m§Zm _XVrMm hmV XoD$ H$aUo åhUOo

Mm§Jbw nUm, Ago Våw hmb§ mhr dmQ>Vo Zm?

_J bmJm nmhÿ {bhm`bm. Ë`mgmR>r gXa Amho - "^mdr AmYmañV§^'. Vwåhmb§ m _mZYZ d df©^a A§H$
{_iob. Vwåhr Ho$boë`m gËH¥$Ë`mMm 10 Vo 15 Amoir _OHy$a gwdmÀ` Ajam§V {bhm. Vw_Mo gn§ yU© Zmd,
nËVm ({nZH$mSo > Z~§ agh), emiMo o Zmd, d`, B`ËVm BË`mXr Vnerb Xçm. nmgnmQo >© AmH$mamMm \$mQo >mho r
bmdm. nm{H$Q>mda é. 5/- Mo {VH$sQ> bmdyZ AZwH«$_{UHo$Vrb nÌì`dhmamÀ`m nËË`mda nmR>dm.

CÝhmù`mMo {Xdg hmoVo Am_À`m eoVmV _r d _mPm ^mD$ Jƒrda IoiV hmoVmo.
H$m§XçmMr H$mnUr Mmby hmoVr. AmB© dS>rb EH$ njr EH$m {nëbmÀ`m _mJo bmJbm hmoVm.
gH$mir bdH$aM ^mOr ^mH$ar ~m§YyZ VodT>çmV Vo {nëby JÀMrda nS>bo d Amåhr
_mUgm§gmo~V H$m_mda Jobo hmoVo. e{ZdmaMm Ë`m nú`mbm {VWyZ hmH$byZ {Xbo. _J Ë`m
{Xdg Agë`m_wio _mPr emim Xþnmar gwQ>br {nëbmbm nm{hbo Va H$m` Vo OI_r Pmbo

hmoVr. _r Kar Ambmo, Ka CKS>bo hmoV.o _J ^mD$Zo hmV nwT>o Ho$bm d Vo
Xáa R>odyZ ~mhoa ~mXbrV nmUr {nëby Ë`mÀ`m hmVmda `oD$Z ~gbo.
KoD$Z AmQo >çmda hmVnm` YwdV Vo Amnbo n§I hbdy bmJbo na§Vw
hmoVmo {VVŠ`mV EH$m _m§OarZo Vo OI_r Pmë`m_wio CSy> eH$bo
S>moŠ`mV Vm§ã`m Jw§VdyZ KVo bm. Zmhr. _J _r Ë`mbm Am¡fY d nQ²>Q>r

BH$S>o {VH$S>o {VMo YS>H$m _maUo gwê$ bmdbr. _J Ë`m {nëbmZo {VWo Amam_
hmoVo. _r bJoM Ë`m _m§Oarbm nH$S>bo d Ho$bm d Amåhr Ë`mbm gmoSy>Z {Xbo Va Vo {nëby
hiyM _mZoV AS>H$bobm Vm§ã`m H$mT>bm d CS>mbo. Vo AdH$memV ñdÀN>§XrnUo CSy> bmJbo.
_m§Oa nimbo. hr gd© hH$sH$V g§Ü`mH$mir Amåhr nwÝhm Ioim`bm bmJVmM AmB©Mm AmdmO
AmB©bm gm§{JVbr. AmB©Zo _bm em~mgH$s Ambm. Amåhr {Vbm KS>bobm àg§J gm§{JVbm
{Xbr. _bm IynM AmZ§X Pmbm. Va AmB© åhUmbr H$s {H$Vr JmoS> _wbo AmhoV.

Hw$. Am{XË` {H$aU gamoXo Hw$. gmB©amO amOy hmgo
{O.n.àmW.emim dS>mir^mBo © _wbo, {O.n.àmW.emim amOmnya,
Vm. Mm§XdS>, {O. Zm{eH$ 423117. Vm. g§J_Zoa, {O. Ah_XZJa

gJirH$S>o XþîH$mi n[apñWVr hmoVr. gy`© AmJ AmoH$V hmoVm. {d[hatZm nmUr ZìhVo. ß`m`bm nmUr {_iV ZìhV§.
JmdmV XmoZ {Xdgm§Zr Q>±H$a `oV hmoVm. AemVM Hw$UrVar Q>±H$a Ambm Ag§ AmoaS>b§. gwÝZ Agbob§ Jmd Q>±H$aÀ`m
{XeoZo Ymdy bmJb§. Am_À`m eoOmaÀ`m _mder bhmZ _wbJm KamV PmonoV R>odyZ ^m§S>o KoD$Z nmÊ`mbm
Joë`m. AMmZH$ Vo _yb CR>yZ A§JUmV \w$\$mQ>çmV `oD$Z aSy> bmJb§. Vo BVH§$ aS>V hmoV§ H$s aS>Vm aS>Vm
CS>çm _maV hmoV§. \w$\$mQ>m AmJrgmaIm Vmnbobm hmoVm. _r Vo nm{hb§ Ë`mbm CMbyZ KoVb§. Ë`mMr AmB©
Xþgè`m JëbrV nmÊ`mbm Jobr hmoVr. Ë`m ~mimbm Ë`mÀ`m AmB©H$S>o KoD$Z Jobo d gd© hH$sH$V gm§{JVbr.
Ë`m _mdetZr _bm em~mgH$s {Xbr d AmB© ~m~m§Zm gm§{JVbo. Ë`m§Zrhr _bm em~mgH$s {Xbr.
Hw$. Apñ_Vm emhÿamO gmido, _w.nmo.qMMS>Jmd, Vm. d¡Omnya,, {O. Am¡a§Jm~mX 423701

40 Owb¡ 2019

_r EH$Xm KamÀ`m añË`mOdi _mPr _¡ÌrU X²dmaH$m {hbm J¥hnmR>
{_Ìm§gmo~V Iio V hmVo m.o {Za{Zamù`m dhrMr \$r ^am`Mr hmoVr nU {VÀ`mH$S>o
Ioim_§ Ü`o Amåhr X§J Pmbmo hmoVmo. Vdo T>çmV VodT>o n¡go ZìhVo. Vr XmoKm{VKm§H$S>o
EH$ N>moQ>m _wbJm aS>V `oV hmVo m. {VH$Sy>Z Mm¡H$er H$aV AgVmZm _r nm{hbo d

_moR>o dmhZ `oV hmVo o _r YmdZy Ë`mbm {Vbm ~mbo mdbo. _mÂ`mH$S>o ImD$Mo
BH$S>o IoMbo VodT>çmV Ë`mMo AmB©- n¡go hmVo o Vo _r {Vbm Jh¥ nmR> dhr
~m~m Ambo. Ë`m§Zr _mPo H$m¡VwH$ KoÊ`mgmR>r {Xbo. H$maU eodQMr
H$ê$Z Am^ma _mZbo. _r hm _wXV Agë`m_wio {Vbm Vo ^amdoM
àg§J AmB©-~m~m§Zmhr gm§{JVbm. bmJUma hmoVo d Zmhr ^abo. Va
AmB©-~m~m§Zmhr _mPo Iyn H$m¡VwH$ {Vbm J¥hnmR> dhr {_iUma ZìhVr.

Ho$bo. _bmnU Iyn AmZ§X Pmbm. `m _r {Vbm n¡go {Xë`mZ§Va {Vbm Iyn
H$m_{Jar_wio _bm ~m~m§Zr KS>çmi KoVbo. AmZ§X Pmbm. {Vbm Pmbobm AmZ§X nmhÿZ
_r hm àg§J emioVnU gm§{JVbm Am_À`m _bmhr AmZ§X dmQ>bm. Vo gd© _r _mÂ`m
{Q>Ma åhUmë`m AgoM Mm§Jbo H$m_ H$amdo. AmB©dS>bm§Zm gm{§ JVb.o Ë`mZ§ r _mPo \$ma
_J _bm {Q>MaZo ~jrg {Xbo. H$m¡VwH$ Ho$bo.

Hw$. `e kmZoída MìhmU Hw$. B©ídar JOmZZ JmobmB©V
{O.n.àmW{_H$ emim dS>mir^moB©, {O.n.d[að> àmW.emim I§S>mim,
Vm. Mm§XdS>, {O. Zm{eH$ 423117. Vm.Voëhmam, {O. AH$mobm 444103.
_mPr CÝhmù`mMr gwQ²>Q>r hmoVr. _r gH$mir
CR>bmo. nQ>mnQ> gJir H$m_o Ho$br Am{U gmo_dmaMm {Xdg hmoVm _mPm. XmV XþIV
{_Ìm§gmo~V Ioim`bm Jobmo. H$~S²>S>r Ioibmo hmoVm. _r Mm§XdS>bm XdmImÝ`mV OmÊ`mgmR>r
Am{U Kar Ambmo. nmUr {nD$Z ~mhoa ~gbmo. emioVyZ gwQ²>Q>r KoD$Z ~g_Ü`o _mÂ`m
KamOdi _moJamÀ`m PmS>mda ~wb~wb nú`mMo dS>bm§gmo~V ~gbmo. bJoM Am_À`m nmR>monmR>
KaQ>o hmoV.o Ë`mV XmZo {nbo d Ë`mM§ r EH$ d¥X²Y AmOmo~m XmoZ {neì`m KoD$Z
AmB© Iyn OmoamZo AmoaS>V hmoVr _r
Oam {dMma Ho$bm H$s ho njr H$m ~g_Ü`o Ambo. ~g_Ü`o ~arM JXu
AmoaS>V AgVrb Va Imbr Ë`m§Mo hmoVr. Vo bJoM ~gÀ`m nm`arda
AmUIr EH$ {nby KaQ>çmVyZ O[_Zrda ~gbo. ~g nwT>o {ZKmbr _r grQ>dê$Z
nS>bo hmoVo. _r Ë`m {në`mbm H$mnS>mVZy CRy>Z AmOmo~mZ§ m åhUmbmo ""Mbm
AbJX CMbyZ KaQ>çmV R>odbo d Ë`m§À`mgmR>r AmOmo~m añË`mV ZH$m ~gy BH$S>o
XaamoO Vm§Xyi, Jhÿ ~marH$ H$ê$Z R>odbo d nmUr
{nÊ`mgmR>r R>odbo. Am_À`m JëbrVrb bmoH$m§Zr {gQ>da ~gm.'' Ë`mÀ§ `m hmVmVrb EH$
ho _mPo H¥$Ë` nm{hbo d _mPo H$m¡VwH$ Ho$bo d {nedr KoV Ë`m§Zm AmYma XoV _r Ë`m§Zm {gQ>da
_mÂ`m AmB©-dS>bm§Zrhr _mPo H$m¡VwH$ Ho$bo. ~gdbo d _r EH$m {gQ>da N>moQ>çmem OmJoV
~gbmo. ho ~KyZ _mÂ`m dS>bm§Zr d eoOmaÀ`m
Hw$. {^_amd ~m~mgmo ZmS>H$Uu H$mH$m§Zr _mPo H$m¡VwH$ H$aV _bm em~mgH$s
~m¡XY² {dhma Odi, hoadmS>, (Jmd^mJ), {Xbr. _bm Iyn AmZ§X Pmbm.
Vm. {eamoi, {O. H$moëhmnay 416106.
Hw$. ^yfU ~m~mOr Mm¡Yar
OZVm {dÚmb`, dS>mir^moB©,
Vm. Mm§XdS>, {O. Zm{eH$ 423117.

41 Owb¡ 2019

nmD$g XáamMo AmoPo

nmD$g Ambm ao Ambm åhUV H~AX$m{máBd_© VKaÀ`mmoVM{mmeoVAnHmmnRoP$dm>rRodVA>,ammV,ho ga,
_wbo hmoVmV AmZ§Xr XX{EdþIáHf$Va`Zmo ÀAAì`mhm_mho XAoMgmrmoZoÂmnV`mZ,RmZì>,ho o
{^OÊ`mg hmoVmV AmVwa nKKeHaam$rirSAH>oMV$mmaBmVAV© emäAo m`nim_yUmoVgM©,~m mHB$©U©,
~mJS>Ê`mg ñdÀN>§Xr
_Z_moH$ù`m gatMm Hw$. {AO.mMn.bC.ààm.He$mmeim,A`mdoéai,o
AmñdmX KoV amhVmV
AmñdmX KoVm KoVm Am`em eãXa eoI,
ñdßZmV a§JyZ OmVmV
VrZ Ajam§Mm eãX {O.n. H|$Ð emim ({eê$a) H$m, Vm. {eê$a, {O. ~rS>
Mma _{hZo gwImdVmo
eoVH$ar Va Ë`mÀ`m
a§JmVM ~wSy>Z OmVmo
nmdgmim, CÝhmim, {hdmim
F$VwMH«$ {\$aVM amhVo
{VÝhr F$VyVhr _mPo
_Z _mÌ a_V amhVo
H$Yr aUaUVo D$Z
H$Yr gmogmQ>çmMm dmam
gmZwë`m PwiHo$à_mUo
H$Yr nmdgmÀ`m Ymam
Hw$. d¡îUdr `wdamO gwVma
{dXçm_§Xra C§S´>r, Vm. nÝhmim,
{O. H$moëhmnya

42 Owb¡ 2019

~moYH$Wm

_XV
EH$ Jmd hmoVo. Ë`m JmdmMo Zmd
T>mobH$nya hmoVo. Ë`m Jmdmbm bmJyZM Amnë`m Kar Jobm. amÌ Pmbr Ver
EH$ _moR>§ O§Jb hmoV§. Ë`m O§JbmV _wbogwX²Ym Kar Jobr. Ë`m _wbm§Zr Xþgè`m
EH$ _moa amhV hmoVm. XmoZ _wbo O§JbmV {Xder nwÝhm O§JbmV Omio bmdbo. _moa
{\$am`bm Jobr. Ë`m§Zm EH$ _moa d Ë`mMo {nëbm§Zm KoD$Z Vbmdmda Jobm. nmUr
{nëby {Xgbo. VodT>çmV AMmZH$ Ymo {nVmZm _moamMm nm` Omù`mV AS>H$bm.
Vr XmoZ _wbo _moamOdi Ambr. EH$
Ymo nmD$g Ambm. Vo XmoKo PmS>mImbr _wbJm åhUmbm,""Aao Mb Amnë`mbm
bnbo. Vo XmoKo _moamH$S>o ~KVM hmoVo. _moa {_imbm,'' nU Xþgam _wbJm
_moa {ngmam \w$bdyZ ZmMm`bm bmJbm. åhUmbm, ""Zmhr, `mbm AmnU _XV
ho XmoKo ~KVM hmoVo. H$mhr doimZo Ho$br nm{hOo,'' Ë`m XmoKm§Zr Omù`mVyZ
nmD$g Wm§~bm. Zr _wbo _moamOdi Ë`mMm nm` gmoS>dbm Am{U Ë`mbm
OmD$Z Ë`mbm nH$S>m`bm bmJbr. gmoSy>Z {Xbo.
_moa Ë`mÀ`mda Pon KoD$Z CSy>Z Jobm. VmËn`©… Xþgè`mMr _XV Ho$br nm{hOo.
CS>Vm CS>Vm Vmo WH$bm. _moa Imbr Hw$. JwéXmg gdm©Z§X ndm,
~gbm Vmo nwÝhm Ë`mM OmJr Jobm. Ë`mbm
Ë`mMr {nëbo {Xgbr. Vmo {nëbo KoD$Z {O.n.CƒàmW.emim ~obgZr,

{Z{H$Vm dg§V Mm¡Yar, Hw$. g§ñH¥$Vr {Q>H$mOr {eVio,

{O.n. àmW. emim I§~mio, nmo. KmoQ>r Iw. Vm. BJVnwar, {O. Zm{eH$ N>ÌnVr g§^mOr {dX²`mb`, gwhmJU

43 Owb¡ 2019

Vo {VKo AmhoV Am{U
EH$mÀ`m hmVmV
~§XyH$hr Amho.

hmo, Vo Vo OmB©n`ªV gw_rV, _ZmoO d àmo\o$ga
Amnë`mbm AmnU BWoM bnyZ {XjrV ~mhoa Ambo.
gmoS>Uma Zmhr. Vo Jw§S>gwX²Ym Vwåhm§bm
~gy`m... emoYV ehamÀ`m {XeoZo
Jobo AgmdoV.

WmoS>çm doimZ§Va... _ZmoO
Vo JoboV. Mbm AmnU WmoS>§
bdH$a ~mhoa ~gm`M§ H$m
ao, X_bmo ao
`m...
_r...

àmo\o$ga gmho~,
AmVm AmnU
ehamH$S>o
{ZKm`bm hd§.

44 Owb¡ 2019

ga, Vwåhm§bm `m Am{U Vo {VKo AmhoV gm§JVmo, EHo$ {Xder
Q>oH$S>rda AmUb§ H$moU Oo Vwåhm§bm ^JV ZmdmMm Bg_
emoYVmhoV? _mÂ`m Am°{\$gbm
Hw$Ur !
Ambm...

Am{U Q>oH$S>rdaÀ`m Ë`m Jwho~X²Xb
Ë`mbm _mÂ`mH$Sy>Z H$mhr g§emoYZ
H$ê$Z ¿`m`Mo hmoVo. VmoM OrnZo _bm

Q>oH$S>rOdi KoD$Z Ambm.

Amåhr Q>oH$S>r MTy>Z åhUOo hoM H$m Vwåhr
dmQ> H$mT>V `m O§JbmV Vo [VKo ? _J Ë`m§Zm
{eabmo. nwT>o AmUIr XmoZ nwT>o H$m Pmb§? gmoSy>Z H$m
AmbmV?
_mUgo ^oQ>br.

$$H«$_e…

45 Owb¡ 2019

nmIeammi§Mrm

amZmV ^abr
nmIam§Mr emim,

N>moQ>o-_moR>o njr
Pmbo nmhm Jmoim,

gw§Xa Aer Zjr
MmoMr Bdë`mBdë`m,

{H$b{~b Ë`m§Mr
\w$bë`m OUy H$ù`m,

Ë`m§Mr emim nmhm
Amg_§V gmam,

PmS>-dobr Ë`m§Zm
~mH$M dmQ>o Iam.

dmQ>bo Voìhm Ë`m§Zm
kmZYS>o ¿`mdo,

{dgabo Voìhm
Vo gmao hodoXmdo,

AmH$memMm \$im
T>Jm§Mr {MÌo,

\$io ImVr ImD$
åhUVr JmUr JmD$,

gy`m©ñV hmoVmM
KaQ>çmV {eabo,

J¥hnmR> ZìhVmM
JmT> Pmonr Jobo.
{dR²>R>b Hw$gmio
g§nH©$ … 9969008388

46 Owb¡ 2019

SUNDAY : Fun Day

The tea is ready
and bread is waiting
Sunday is fun day
just drinking drinking and eating
Yelling of no boss
tension of no bus,
It stops tiffin filling
and quits all rush
Freedom from uniform
free from the study
holiday to mind and
Relaxation to body
Wake late no worry
Alarm on the rest
That's why we say
Sunday is the best!!!
- Kishor Bhagwat

9881680648

47 Owb¡ 2019

A lovely
fairy....

48 Owb¡ 2019

Once upon a time in Australia, towards the village on foot. In
there was a village named those days there were no vehicles
Kukuduku. It was a small village for traveling.
having a small population. Citizens
of Kukuduku were kind and lovely. It was dark and he had a little fear
in his heart but still he continued
There was a beautiful fairy who his journey towards the village.
lived near Kukuduku. The fairy was After one hour he reached a thick
beautiful like any beautiful princess forest. He entered the forest trying
of the royal family. Apart from her to be fearless, but he was a little
beauty, she was very kind, lovely freightened.
and helpful. If any one in that village
needed any kind of help, she was Suddenly he encountered a wild
always there to give sufficient help. bear. The big bear started observing
Because of the fairy's kindness him minutely. Harris was terrified.
all the citizens of that village were He couldn't decide what to do.
really fond of her and liked her very Suddenly he remembered the fairy
much. In short, if any person in and instantly closed his eyes and
that village had trouble, he would started praying for help.
surely remember her and would
pray to her for help, exactly the way This wonderful fairy reached there
we pray to God for help. In reply to and lifted Harris lightly and brought
the prayers, she would also quickly him to his village Kukuduku, within
respond and rush to help them. a few minutes through the air way.
After reaching the village Harris said
One fine day, Harris, one of the thanks to the fairy for her gracious
citizen of that village Kukuduku help in such a critical situation. After
went to a nearby village Tukutuku completing the formality Harris went
for selling his handmade articles. home happily.
Now it was dark till the last article Moral:
was sold. Harris hurridly packed If there is belief, there is help.
his things and started his journey
- Atul N.Shirude

49 Owb¡ 2019

50 Owb¡ 2019


Click to View FlipBook Version