The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pitchayapung27, 2022-09-05 11:15:24

คริส

คริส

sooooooaoaaaaศภุ รดา สุวตั ถี ม.3/4 เลขท่ี 24

อุปมาเรอ่ื งแกะท่หี ายไป

พระเยซูจงึ ตรสั อปุ มาตอ่ ไปนใ้ ี หพ้ วกเขาฟงั ว่า ใครในพวกท่านท่ ี
มแี กะรอ้ ยตวั และตวั หนง่ึ หลงหายไป จบั เก้าตวั นน้ ั ไว้ท่กี ลางท่งุ หญา้ แลว้
ออกไปตามหาตวั ท่หี ายไปนน้ ั จนกว่าจะพบหรอื ? แกะยกขน้ึ ใส่บา่ แบก
มาดว้ ยความชน่ื ชมยนิ ด ี เมอ่ื มาถงึ บา้ น เขากเ็ ชญิ มติ รสหายและเพอ่ื น
มาพรอ้ มกนั แลว้ พูดกบั พวกเขาว่า มารว่ มยนิ ดกี บั ขา้ เพราะขา้ พบแกะ
ของขา้ ท่หี ายไปนน้ ั แลว้ ' เราบอกท่านท้งั หลายว่า ในทาํ นองเดยี วกนั
จะมคี วามชน่ื ชมยนิ ดใี นสวรรค์เรอ่ื งคนบาปคนเดยี วท่กี ลบั ใจใหมม่ ากกว่า
เรอ่ื งคนชอบธรรมเก้าสบิ เก้าคนท่ไี มย่ อมกลบั ใจ
สรุปขอ้ คดิ
เมอ่ื ผูใ้ ดทาํ บาปแลว้ สาํ นกึ บาปเรากค็ วรใหอ้ ภยั ไมค่ วรท้งิ ใครไวข้ า้ งหลงั

Kid

อปุ มาเรอ่ื งเงนิ เหรยี ญหาย MAK &

•µ BE


"หญงิ คนใดท่มี เี หรยี ญเงนิ สิบเหรยี ญและเหรยี ญหนง่ึ หายไป จะ
ไมจ่ ดุ ตะเกยี งกวาดบา้ นคน้ หาอยา่ งละเอยี ดถ่ถี ้วนจนกว่าจะพบหรอื ?
เมอ่ื พบแลว้ นางจะเชญิ มติ รสหายและเพอ่ื นบา้ นมาพรอ้ มกนั แลว้ พูด
กบั พวกเขาว่า 'มารว่ มยนิ ดกี บั ฉนั เพราะฉนั พบเหรยี ญเงนิ ท่หี ายไปนน้ ั
แลว้ ' ในทํานองเดยี วกนั เราบอกท่านท้งั หลายว่า จะมคี วามชน่ื ชมยนิ ด ี
ท่ามกลางพวกทตู สวรรค์ของพระเจ้าเรอ่ื งคนบาปคนเดยี วท่กี ลบั ใจ
ใหม"่

สรุปขอ้ คดิ
ถ้าคนบาปท่ที าํ ผดิ กลบั ใจเรากค็ วรร่วมยนิ ด ี

&'

คนท่เี ปน็ ใหญท่ ่สี ดุ ในแผน่ ดนิ สวรรค์

ในเวลานน้ ั สาวกท้งั หลายมาเฝ้ าพระเยซู ทลู ว่า "ใครเปน็ ใหญ่
ท่สี ุดในแผน่ ดนิ สวรรค์?" พระเยซูจงึ ทรง เรยี กเดก็ เลก็ ๆ คนหนง่ึ มา
และใหม้ ายนื ท่ามกลางเขาท้งั หลาย แลว้ ตรสั ว่า "เราบอกความจรงิ กบั
ท่าน ท้งั หลายว่า ถ้าพวกท่านไมก่ ลบั ใจและเปน็ เหมอื นเดก็ เลก็ ๆ กจ็ ะ
เขา้ ในแผน่ ดนิ สวรรค์ไมไ่ ดเ้ ลย เพราะฉะนน้ ั ถ้าใครถ่อมจติ ใจลงเหมอื น
เดก็ เลก็ ๆ คนน้ ี คนนน้ ั จะเปน็ ใหญท่ ่สี ุดในแผน่ ดนิ สวรรค์ "และถ้าใคร
จะยอมรบั เดก็ เลก็ ๆ อยา่ งนส้ ี กั คนหนง่ึ ในนามของเรา คนนน้ ั กย็ อมรบั
เราด้วย
สรุปขอ้ คดิ
เราไมค่ วรตดั สิน ผูอ้ น่ื เพราะเราเท่าเทยี มกนั และ ยอมรบั กนั เหน็
คณุ คา่ ของผทู้ ่เี ลก็ นอ้ ย

เศรษฐกี บั ลาซารสั:มเี ศรษฐคี นหนง่ึ นงุ่ ห่มผา้ สมี ว่ งและผา้ ป่านเนอ้ื ด ี อยอู่ ยา่ งรน่ื เรงิ

ฟ่ ุมเฟือยทกุ ๆ วนั และมคี นจน ชอ่ื ลาซารสั เปน็ แผลท้งั ตวั นอนอยูท่ ่ ี
ประตรู ว้ ั บา้ นของเศรษฐ ี เขาอยากจะกนิ เศษอาหารท่ตี กจากโต๊ะของ
เศรษฐคี นนน้ ั แเมส้ ุนขั กม็ าลยี แผลของเขา ตอ่ มาคนยากจนนน้ ั ตาย
และพวกทตู สวรรค์ อยกู่ บั อบั ราฮมั ส่วนเศรษฐคี นนน้ ั กต็ ายดว้ ย และ
ถกู ฝงั ไว้ และเมอ่ื เขาเปน็ ทุกข์ทรมานอยูใ่ นแดนคนตาย เขาแหงนหนา้
ดู เหน็ อบั ราอยแู่ ตไ่ กล และลาซารสั อยกู่ บั ท่าน เศรษฐจี งึ รอ้ งว่า
'อบั ราฮมั ขอเมตตาขา้ พเจา้ เถดิ ขอใชล้ าซารสั เอาปลายนว้ิ จุ่มนามาแตะ

☐ลน้ิ ของขา้ พเจ้าใหเ้ ยน็ เพราะขา้ พเจา้ ตอ้ งทุกข์ระทมอยูใ่ นเปลวไฟน้ี แต่
อบั ราฮมั ตอบวา่ 'ลกู เอ๋ย เจ้าจงระลกึ ว่าเมอ่ื เจ้ายงั มชี วี ติ อยู่ เจ้าไดส้ ่งิ ท่ดี ี
ว และลาซารสั ไดแ้ ตส่ ่งิ เลว เวลานเ้ ี ขาได้รบั กรปลอบโยนแลว้ แตเ่ จา้
ไดร้ บั แตค่ วามทุกข์ระทม ยง่ิ ไปกว่านน้ ั ระหว่างเรากบั พวกเจา้ กม็ เี หว
ใหญต่ ง้ ั ขวางอยู่ เพอ่ื ว่าถ้าใครอยากจะขา้ มจากท่นี ่ไี ปถงึ พวกเจา้ กท็ ํา
ไมไ่ ด้ หรอื ถ้าจะขา้ มจากท่นี น่ ั มาถงึ เรากท็ ําไมไ่ ด้ เศรษฐคี นนน้ ั จงึ กลา่ ว
as

ว่า ถ้าอยา่ งนน้ ั บดิ าเจ้าขา้ ขอท่านใช้ลาซารสั ไปท่บี า้ นบดิ าของ
ขา้ พเจ้า เพราะวา่ ขา้ พเจา้ มนี อ้ งชายหา้ คน ใหล้ าซารสั ไปเตอื นพวกเขา
เพอ่ื ไมใ่ หเ้ ขาตอ้ งมาอยูใ่ นท่ที ุกข์ทรมานแหง่ น้ ี แตอ่ บั ราฮมั ตอบว่า 'เขาม ี
โมเสสและพวกผูเ้ ผยพระวจนะแลว้ ใหพ้ วกเขาฟงั คนเหลา่ นน้ ั เถดิ ' •
เศรษฐ ี

คนนน้ ั จงึ กลา่ วว่า 'ไมไ่ ด้ อบั ราฮมั บดิ าเจา้ ช้า แตถ่ ้ามใี ครสกั คนหนง่ึ จาก

พวกคนตายไปหาพวกเขา เขาคงจะกลบั ใจใหม'่ อบั ราฮมั จงึ ตอบเขาวา่

'ถ้าพวกเขาไมฟ่ งั โมเสสและพวกผเู้ ผยพระวจนะ แมจ้ ะมใี ครเปน็

ขน้ึ มาจากตาย เขากย็ งั จะไมเ่ ชอ่ื ' •

สรุปขอ้ คดิ ☆

เมอ่ื เรามเี ราควรแบง่ ปนั ผูท้ ่ไี มม่ ี •ii.อุปมาเรอ่ื งขา้ วละมานท่ามกลางตน้ ขา้ วสาล ี i

i. ✓

/

''

a ✓

,

พระองค์ตรสั อุปมาอกี เรอ่ื งหนง่ึ ใหเ้ ขาท้งั หลายฟงั ว่า "แผน่ ดนิ

สรรค์เปรยี บเหมอื นคนหนง่ึ ไดห้ ว่านเมลด็ พชื ดใี นนาของตน แตเ่ มอ่ื คน

ท้งั หลายนอนหลบั อยู่ ศตั รขู องคนนน้ ั มาหว่านขา้ วละมานปนกบั ขา้ วดนี น้ ั

ไว้ แลว้ กห็ ลบไป เมอ่ื ตน้ ขา้ วนน้ ั งอกขน้ึ ออกรวงแลว้ ขา้ วละมานกข็ น้ึ มา

ปรากฎดว้ ย บรรดาทาสของเจ้าบา้ นจงึ มาแจง้ แก่นายว่า นายเจ้าขา้

ท่านไดห้ วา่ นพชื ดไี วใ้ นนาของท่านไมใ่ ช่หรอื ? แตม่ ขี า้ วละมานมาจาก

ไหน?" นายกต็ อบว่า นเ่ ี ปน็ การกระทําของศตั รู ทาสเหลา่ นน้ ั จงึ ถามว่า

i 'ท่านปรารถนาจะใหเ้ ราไปถอน และะเกบ็ ขา้ วละมานไหม? แตน่ ายตอบ
ว่า อยา่ เลย เกรงว่าเมอ่ื กาํ ลงั ถอนขา้ วละมานจะถอนขา้ วดดี ว้ ย ใหท้ ้งั
สองเตบิ โตไปด้วยกนั จนถงึ ฤดูเก่ยี ว และในเวลาเก่ยี วนน้ ั เราจะส่งั

l บรรดาผเู้ ก่ยี วว่า "จงเกบ็ ขา้ วละมานก่อน มดั เปน็ ฟ้ อนผาไฟเสยี แตข่ า้ ว1

ดนี น้ ั จงรวบรวมไวใ้ นยงุ้ ฉางของเรา" '

i. '

สรุปขอ้ คดิ i. . ,

,

ในชวี ติ คนเรามที ้งั อะไรท่ดี แี ละไมด่ เี ราจงทํา และจดจาํ แตส่ ่ิงท่ดี ี

อุปมาเรอ่ื งเมลด็ มสั ตาร์ด

พระองค์ยงั ตรสั อปุ มาอกี เรอ่ื งหนง่ึ ใหเ้ ขาท้งั หลายฟงั ว่า "แผน่ ดนิ
สวรรค์เปรยี บเหมอื นเมลด็ หนง่ึ ซง่ึ คนหนง่ึ เอาไปเพาะลงในไรข่ องตน
เมลด็ นน้ ั เลก็ กว่าเมลด็ ท้งั ปวง แตเ่ มอ่ื งอกขน้ึ แลว้ กใ็ หญก่ ว่าผกั อน่ื และ
เตบิ โตเปน็ ตนั ไมจ้ นนกในอากาศมาทํารงั อาศยั อยูต่ ามก่งิ ก้านของตนั นน้ ั
ได้"
สรุปขอ้ คดิ
ความคดิ ของมนษุ ย์นน้ ั แตกตา่ งและมผี ลกระทบตา่ งออกไป ความคดิ ของ
คนตวั เลก็ บางคนอาจช่วยเปลย่ ี นแปลงโลกได้

'\ 1 1 11 I t1 1 11 I \ I 1 1 11

-

=
I อุปมาสามเรอ่ื ง ขุมทรพั ย์ ไขม่ ุก และอวน
_

/,

//
/

-

r

-

r-

r

-

r

-

r แผน่ ดนิ สวรรค์เปรยี บเหมอื นชุ มทรพั ย์ท่ซี ่อนไว้ในทุ่งนา เมอ่ื มผี ู้ -

- พบแลว้ กก็ ลบั ซ่อนเสยี อกี และเพราะความยนิ ดจี งึ ไปขายทุกส่งิ ท่เี ขาม ี -
-
- อยแู่ ลว้ ไปซอ้ื นานน้ ั
-
- อกี ประการหนง่ึ แผน่ ดนิ สวรรค์เปรยี บเหมอื นพอ่ คา้ ท่ไี ปหาไขม่ ุก -
- อยา่ งด ี และเมอ่ื พบไขม่ ุกเมด็ หนง่ึ มคี า่ มาก กไ็ ปขายทกุ ส่ิงซง่ึ เขามอี ยู่
- -

- ไปซอ้ื ไขม่ กุ นน้ ั -

อกี ประการหนง่ึ แผน่ ดนิ สวรรค์เปรยี บเหมอื นอวนท่ลี ากอยูใ่ น -

-

- ทะเล ตดิ ปลามาทกุ ชนดิ เมอ่ื เตม็ แลว้ เขากล็ ากขน้ึ ฝ่ งั นง่ ั เลอื กเอาแตท่ ่ดี ี -

r ใส่ตะกรา้ แตท่ ่ไี มด่ นี น้ ั กท็ ้งิ เสยี ในเวลาส้ินยคุ กจ็ ะเปน็ อยา่ งนน้ ั ทูต -

- สวรรค์ท้งั หลายจะออกมาแยกพวกคนช่วั ออกจากคนชอบธรรมแลว้ จะท้งิ r
-
r ลงในเตาไฟท่ลี กุ โพลง ท่นี ่นั จะมกี ารรอ้ งไหข้ บเขย้ ี วเคย้ ี วฟนั
-I

- สรุปขอ้ คดิ ,
-
/ เราควรเลอื กเอาแตส่ ่ิงท่ดี ี ส่ิงท่ไี มด่ กี ไ็ มต่ อ้ งไปจดจํา
-

/
/ 1911 11 11 1111 1 1 1 1 11 '1 1
11


Click to View FlipBook Version