The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MANUAL PENGURUSAN SMK ARAU 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eqinnz, 2019-12-25 08:38:24

BUKU PENGURUSAN 2020

MANUAL PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020
BUKU PENGURUSAN 2020

NAMA BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

ALAMAT RUMAH BUTIRAN DIRI GURU
NO. KAD
NO. TELEFON PENGENALAN
ALAMAT SEKOLAH TARIKH LAHIR
TEMPAT LAHIR
EMEL
JAWATAN STATUS
KELULUSAN AKADEMIK PERKAHWINAN
NO. TELEFON PEJABAT
MATA PELAJARAN DI AJAR NO. FAKS
(SEMASA)
TARIKH LANTIKAN
TARIKH MELAPOR DIRI DG41
(SEMASA TARIKH LANTIKAN
TARIKH LANTIKAN DG44
PERTAMA TARIKH LANTIKAN
TARIKH SAH DG48
JAWATAN TARIKH LANTIKAN
TARIKH LANTIKAN SKIM DG52
PENCEN TARIKH LANTIKAN
TARIKH BERSARA DG54
WAJIB/PILIHAN
TUGASAN TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

SELAYANG PANDANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera.

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpahan
rahmat dan inayah-Nya, maka kita telah sama-sama berjaya melabuhkan tirai Pendidikan tahun 2019
dengan pelbagai kejayaan dan penganugerahan. Kini, wacana Pendidikan 2020 kita mulai dengan harapan
dan iltizam yang tinggi serta keyakinan yang jitu bahawa kita akan sama- sama menggembleng tenaga dan
menjana idea bagi memastikan kegemilangan SMK Arau akan tercapai.

Dalam merealisasikan hasrat mencapai status negara maju pada tahun 2020, kita berhadapan dengan
cabaran untuk melaksanakan beberapa dasar baru yang diperkenalkan terutamanya berkaitan KSSM dan
Kurikulum Bersepadu Dini (KBD). Pelan pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 juga merupakan
dasar sistem Pendidikan yang bekerjasama dengan PEMANDU untuk membangunkan inisiatif Pendidikan
menerusi Program Transformasi Kerajaan (GTP) 2.0 bagi mencapai Bidang Keberhasilan Utama Negara
(NKRA) yang diharapkan.

Oleh itu, di peringkat sekolah kita perlu bergerak sebagai satu pasukan yang saling bekerjasama untuk
menjadi sekolah contoh dalam pelbagai aspek kemenjadian murid. Sehubungan degan itu, setiap warga
sekolah perlu sedar dan hendaklah terus berusaha membangunkan potensi setiap pelajar dengan
memastikan setiap tugas dan tangunggjawab dilaksanakan dengan cemerlang demi mencapai matlamat
yang ditetapkan. Sebagai warga pendidik yang berada di bawah naungan Jabatan Pendidikan Perlis, kita
semua hendaklah menghayati dan membudayakan Konsep 1 Haluan Sehaluan yang sentiasa diwar-
warkan oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Perlis.

Saya berharap Manual Pengurusan Sekolah ini akan menjadi asas rujukan bagi kita semua dalam
menyempurnakan dan meningkatkan kualiti tugas masing-masing demi mencapai hasrat melahirkan
pelajar yang cemerlang dan bersahsiah terpuji. Dalam suasana kebejatan sosial remaja pada hari ini,
menuntut kita sebagai pendidik berusaha dengan lebih gigih melaksanakan tugas dan peranan yang lebih
berkesan. Kemampuan kita mencorakkan pelajar hari ini akan menetukan corak masyarakat dan negara
pada masa hadapan. Saya percaya dengan pengalaman, kepakaran ditambah dengan komitmen yang
tinggi akan mampu menghasilkan suatu yang boleh dibanggakan oleh masyarakat dan negara.

Akhir kata, saya berharap agar semua warga sekolah sentiasa mempertingkatkan usaha untuk menjana
kecemerlangan pelajar. Berusahalah dengan gigih tanpa mengenal erti penat dan jemu. Semoga
berlabuhnya tirai 2019, akan menyingkap keazaman yang baru demi meneruskan agenda perjuangan kita
dengan lebih berintegriti lagi. Ingin saya titipkan Mutiara kata cendekiawan : Kejayaan tidak boleh diukur
dengan kedudukan yang dicapai seseorang tetapi melalui halangan-halangan yang ditempuhinya.
Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

………………………………………………….
( HAJAH AZIZAH BINTI MUSTAFA )
Pengetua ,
Sekolah Menengah Kebangsaan Arau,
02600 Arau, Perlis

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

TEL: 04-9863907 FAKS: 04-9862171 EMEL : [email protected]

Ruj. Kami : SMKAr.PA.100-3/2( 1 )
Tarikh : 1 JANUARI 2020
Semua Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana
Sekolah Menengah Kebangsaan Arau
Tuan,
ARAHAN MENJALANKAN TUGAS RASMI
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2. Dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik dengan rasminya untuk menjalankan tugas-tugas
rasmi dan tanggungjawab yang diamanahkan tahun 2020 berdasarkan Buku Panduan Pengurusan Tahun
2020 serta tugas–tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.
3. Diharap agar buku ini dijadikan panduan dan rujukan dalam menjalankan tugas supaya segala
program dan aktiviti yang telah dirancang akan terlaksana dengan jayanya, didokumentasikan dan
mencapai keberhasilan yang tinggi. Kerjasama dan bantuan daripada pihak tuan/puan saya dahului
dengan ucapan ribuan terima kasih.
Sekian.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
‘INSTITUSI GEMILANG INSAN CEMERLANG’

Saya yang menjalankan amanah,

………………………………………………….
( AZIZAH BINTI MUSTAFA )
Pengetua ,
Sekolah Menengah Kebangsaan Arau,
02600 Arau,
Perlis

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020
BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

PANDUAN TUGASAN STAF SEKOLAH

1. Arahan Am
1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam
Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga
mematuhi Perintah Am tersebut.
1.2 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh
mentafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.
1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan / mata pencariaan semata-mata.
1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
Perkhidmatan Cemerlang.
1.5 Guru hendaklah mengamal dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara.
1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan
tugas.
1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan
menjaga harta benda sekolah.
1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas.

2. Kedatangan
2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.
2.2 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu belajar dan
diwajibkan untuk ‘thumb print’ semasa sampai dan waktu balik dari sekolah.
2.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan dan
sebab-sebab yang wajar. Guru mesti memberitahu pihak sekolah secepat mungkin.
2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali keadaan kecemasan.

3. Keluar Waktu Mengajar
3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa mengajar kecuali jika ada
sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pelajaran / Pejabat
Pelajaran Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua / Penolong Kanan.
3.2 Guru dikehendaki mengisi borang kebenaran keluar dan dituliskan dalam Buku Rekod Keluar.
Dapatkan tandatangan Pengetua / Penolong Kanan sebelum keluar.
3.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk murid melalui
Penolong Kanan.

4. Cuti
4.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal
4.1.1 Mengikut surat pekeliling Kementerian Pelajaran KP(PP)0046.SJ/A(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan
cuti rehat. Walaubagaimanapun, guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak
melebihi daripada sepertiga jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas
seharian daripada tugas mengajar.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

4.2 Cuti Sakit
4.2.1 Pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit luar di hospital atau klinik swasta, sijil
sakit yang dikeluarkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan ialah tidak melebihi 15 hari
setahun.
4.2.2 Pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit dalam di hospital atau klinik swasta,
sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tanpa sokongan oleh Pegawai Kerajaan
ialah tidak melebihi 180 hari dalam setahun.
4.2.3 Jumlah cuti sakit sama ada berasaskan sijil sakit swasta atau sijil sakit kerajaan yang
boleh diberikan adalah tidak melebihi 180 hari dalam setahun di mana 90 hari pertama
diluluskan oleh Ketua Jabatan dan 90 hari seterusnya diluluskan oleh Ketua Setiausaha.

4.3 Cuti Tanpa Gaji
4.3.1 Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab
persendirian yang mustahak.
4.3.2 Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua
cuti rehatnya.
4.3.3 Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi
tidak melebihi 180 hari.
4.3.4 Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan ke luar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4
tahun.
4.3.5 Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh
Pengarah Pelajaran Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia. Borang permohonan hendaklah dihatar ke Jabatan Pelajaran Negeri
10 minggu sebelum tarikh mula bercuti.

4.4 Cuti Rehat Khas
4.4.1 Cuti Rehat Khas sebanyak 10 hari bergaji penuh untuk guru sahaja.
4.4.2 Cuti Rehat Khas bukanlah hak guru tetapi adalah merupakan kemudahan.

5. Pakaian
5.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion Perguruan dan masyarakat timur.
5.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan.
5.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan panjang rambut yang sesuai.
5.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai :-
5.4.1 Guru Perempuan – seluar trek / panjang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju trek atau
jersi. Kasut sukan atau getah tanpa tumit.
5.4.2 Guru Lelaki – seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju
trek atau jersi. Kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020
BUKU PENGURUSAN 2020

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Arau mula ditubuhkan pada 1 Disember 1990 dengan menumpang di
Bangunan Sekolah Kebangsaan Tunku Budriah, Arau pada sesi petang. Ketika awal penubuhannya,
Sekolah Menengah Kebangsaan Arau mempunyai pelajar seramai 198 orang pelajar dan 12 orang guru.
Setelah tiga tahun menumpang, pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Arau telah berpindah ke
bangunan baru sekarang pada 1 Disember 1994. Pengetua pertama Sekolah Menengah Kebangsaan
Arau ialah Puan Hajjah Sharifah Sofiah bt. Syed Ahmad dan dibantu oleh Guru Penolong Kanan 1 Encik
Lamin bin Awang, Penolong Kanan HEM Puan Hanisah binti Jusoh dan Penolong Kanan Kokurikulum
Ustaz Abu Hassan bin Jusoh. Pada tahun 1996, Puan Pengetua telah bertukar ke Sekolah Menengah
Kebangsaan Raja Puan Muda Tengku Fauziah, Kaki Bukit dan tempatnya diganti oleh Encik Idris bin
Buyong dari Sekolah Menengah Vokasional Arau.

Sekolah Menengah Kebangsaan Arau terletak kira-kira 11 km dari Bandar Kangar dan 1 km dari Bandar
Diraja Arau. Kedudukannya adalah bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan Arau, iaitu berhadapan
dengan Stesen Telekom Kawasan Arau. Kedudukannya yang berhampiran dengan sempadan Negeri
Kedah Darul Aman menjadikan sekolah ini sebagai ‘pintu masuk’ bagi negeri Perlis Indera Kayangan.

Sehingga kini, Sekolah Menengah Kebangsaan Arau kian maju dan namanya semakin harum di peringkat
negeri dan juga kebangsaan. Pelbagai kejayaan telah dicipta berkat ketabahan guru-gurunya yang
dedikasi. Pada tahun 2020, SMK Arau bakal diterajui oleh Pengetua Puan Hajah Azizah bt. Mustafa,
Penolong Kanan Pentadbiran Puan Fauziah bt. Ab. Rahman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid En. Mohd.
Depi b. Omar dan Penolong Kanan Kokurikulum Puan Anita bt. Khalid dengan sokongan 89 orang guru
dan 14 orang staf sokongan.

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

BIL. PERKARA ASPEK
1. Kod Sekolah REA 0078
2. Gred Sekolah A
3. Nombor Telefon 04-9863907
4. Nombor Faks 04-9862171
5. Jenis Sekolah Sekolah Harian Biasa
6. Lokasi Luar Bandar
7. Sesi 1 Sesi (Pagi Sahaja)
8. Email Sekolah [email protected]
9. Website http://www.smkarau.edu.my
10. GPS Koordinat 6.4248226,100.2400661
11. Bilangan Guru 94 orang
12. Bilangan Anggota Kumpulan Pelaksana 15 orang
13. Bilangan Murid (01/01/2020)

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara."

LOGO SEKOLAH

Kuning
Taat Setia Warga sekolah kepada

Raja.

Warna Biru Buku
Lambang keharmonian dan Lambang ketinggian ilmu

perpaduan yang ingin dicapai.

Gear Bentuk “U” Warna Hijau
Lambang teknologi untuk Lambang usaha melahirkan

kecemerlangan. kecemerlangan.

“ Berfikir Berilmu Bercanda Membina Minda”
Kemahiran menggunakan akal fikiran secara optimum serta ilmu yang dituntut oleh murid akan
dapat membantu mereka menuju ke arah masa depan yang lebih cerah, sesuai dengan aspirasi

sekolah yang mahukan semua murid mencapai kecemerlangan dalam segala bidang.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

RUKUNEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana
Kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetian kepada Raja dan Negara

Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan

LAGU SEKOLAH

KAMI SMKAr,
SENTIASA BERBAKTI,
KEPADA NUSA DAN BANGSA,
KAMI KORBANKAN JIWA.

KAMI SMKAr,
MENUJU KEJAYAAN,
KEPADA AYAH BONDA,
TIDAK KAMI LUPAKAN
BERFIKIR, BERILMU,
BERCANDA MEMBINA MINDA,
BERFIKIR, BERILMU,
BERCANDA MEMBINA MINDA.

KAMI SMKAr,
SENTIASA BERBAKTI,
KEPADA NUSA DAN BANGSA,
KAMI AKAN BERJASA,
KAMI AKAN BERJASA.

Hak Cipta ® : En. Daihasri bin Abd. Rahman

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

MOTO SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ARAU

“Institusi Gemilang Insan Cemerlang”

VISI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ARAU

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ARAU

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

OBJEKTIF SEKOLAH

 Murid-murid sekolah ini dapat belajar dengan baik dan meraih kejayaan dalam
peperiksaan;

 Murid-murid diasuh supaya mempunyai ketrampilan diri sahsiah mulia dan kepimpinan;
 Membentuk pasukan kerja yang mantap, berketrampilan, proaktif, kreatif, berilmu,

berperibadi mulia dan dapat memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam pengurusan
sekolah serta pendidikan;
 Guru-guru sentiasa mempunyai daya saing dalam usaha meningkatkan ilmu
profesionalisme pengurusan dan komitmen dalam menjalankan tugas;
 Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang sesuai dan selesa untuk pengajaran
pembelajaran dan penghayatan ilmu.

MATLAMAT SEKOLAH

 Sekolah ini dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang cemerlang dari segi kualiti diri,

perkhidmatan dan keilmuan;

 Melahirkan ahli institusi yang kental berilmu tinggi, berperibadi mulia dan dapat

menghadapi cabaran alaf baru;

 Sekolah dapat pengiktirafan sebagai institusi ilmu yang terbaik dan berkesan;
 Sekolah menyediakan kemudahan fizikal yang lengkap dan bermutu untuk pengajaran dan

pembelajaran;

 Kualiti pengurusan sekolah dapat ditingkatkan ke tahap yang terbaik dan berkesan dari segi

perkhidmatan dan kemudahan fizikal sekolah.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020
BUKU PENGURUSAN 2020

AKTIVITI PAK 21

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA
(KEPAK)

K Kualiti
E Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
P pentaksiran antarabangsa dan PISA dalam tempoh 15
A tahun.
K
Ekuiti
Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar
- luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang 2020.

Perpaduan
Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan
perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak
dengan menghargai kepelbagaian.

Akses
Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat
pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang 2020.

Kecekapan
Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut peruntukan sedia ada.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020
BUKU PENGURUSAN 2020

ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN
OLEH SETIAP MURID UNTUK BERUPAYA BERSAING

PADA PERINGKAT GLOBAL (PIE-3K)

Setiap murid akan mempunyai PIE-3K sejajar
dengan Falsafah Pendidikan Negara

Etika Kemahiran
dan berfikir
kerohanian

Identiti Kemahiran
nasional memimpin

Pengetahuan Kemahiran
dwibahasa

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI
SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF
ANTARABANGSA
MEMASTIKAN SETIAP MURID PROFISIEN DALAM BAHASA MALAYSIA DAN
BERBAHASA INGGERIS

MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA DENGAN PENGHAYATAN NILAI

MENTRANSFORMASIKAN PROFESION KEGURUAN MENJADI PROFESION PILIHAN

MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DITEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH

MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN KHUSUS
BERASASKAN KEPERLUAN

MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

MENTRANSFORMASI KEBOLEHUPAYAAN DAN KAPASITI PENYAMPAIAN KEMENTERIAN

BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS

MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT

MENINGKATKAN KETELUSAN UNTUK AKAUNTABILITI AWAM SECARA LANGSUNG

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020
BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

HALA TUJU, SASARAN DAN DASAR SEKOLAH TAHUN 2020
UNIT KURIKULUM

HALA TUJU SEKOLAH

Berusaha ke arah peningkatan prestasi dalam semua bidang.

1.0 SASARAN UTAMA (KPI)
1.0.1 Peningkatan prestasi akademik dalam peperiksaan awam sebanyak minimum 0.05%.
1.0.2 Pencapaian peperiksaan awam berada dalam kedudukan sepuluh terbaik sekolah
harian di negeri Perlis (Top 10).
1.0.3 Tiada masalah LINUS.

1.1 SASARAN PEPERIKSAAN AWAM
PT3
1.1.1 Semua murid tingkatan 3 tahun 2020 menduduki peperiksaan PT3.
1.1.2 Menguasai mata pelajaran PT3 dengan mencapai sekurang-kurangnya Gred C dalam
mata pelajaran BM, Pendidikan Islam, Sejarah, Geografi & Gred D dalam
matapelajaran BI, Matematik, Sains & RBT / ASK.
1.1.3 Sekurang-kurangnya 3 orang murid mencapai straight ‘A’ dalam PT3.
1.1.4 Gred Purata Sekolah (GPS) mencapai 3.48
1.1.5 Peratus lulus minimum 77%.

SPM Peratus lulus minumum 89 %.
1.1.6 Sekurang-kurangnya 3 orang mendapat straight ‘A’.
1.1.7 Gred Purata Sekolah (GPS) mencapai 5.21.
1.1.8 75% murid 5 Sains dan 5PA mencapai minimum 3A dalam mana-mana mata
1.1.9 pelajaran.
Semua murid lulus minimum 3 mata pelajaran.
1.1.10

1.2 SASARAN PEPERIKSAAN DALAMAN

MENENGAH RENDAH (TING. 1, 2 & 3)
1.2.1 Semua murid lulus minimum 3 mata pelajaran (PT3).
1.2.2 Semua murid mencapai minimum band 3 dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

MENENGAH ATAS (TING. 4 & 5)
1.2.3 Peratus lulus minimum 50%.
1.2.4 GPS tidak melebihi 6.0.
1.2.5 Setiap murid lulus sekurang-kurangnya 2 MP.

PENDIDIKAN KHAS
1.2.6 Semua murid lulus minimum 3 mata pelajaran mengikut tahap keupayaan.
1.2.7 Sekurang-sekurangnya 3 orang murid layakmengikuti program inklusif di kelas arus

perdana.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

1.3 DASAR 2020

DASAR UMUM
1.3.1 Dasar Kurikulum sekolah adalah selari dengan dasar pendidikan kebangsaan.
1.3.2 Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pendidikan

dan Jabatan Pendidikan Perlis.
1.3.3 Program akademik diutamakan. Hal ini bermakna sekiranya program akademik

bertembung dengan program lain, laluan diberikan kepada program akademik.

PENGURUSAN KURIKULUM DAN PANITIA
1.3.4 Pemantapan program khas berasaskan panitia mata pelajaran.
1.3.5 Pengurusan fail kurikulum / panitia sistematik, lengkap dan mudah dikesan dengan

menggunapakai sistem fail sekolah.
1.3.6 “Headcount” diperkukuhkan dan dimantapkan. Semua guru perlu memahami,

menghayati dan seterusnya menjadikannya sebagai satu cara untuk mendiagnos
kelemahan murid dan mengenal pasti tindakan susulan.
1.3.7 Mesyuarat Kurikulum / Panitia minimum 4 kali setahun.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDPC)
1.3.8 PdPC berasaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang 2 (SKPMg2) –

Standard 4.
1.3.9 Peningkatan bilangan pencerapan pengajaran dan pembelajaran dan pemeriksaan

buku latihan.
1.3.10 Peningkatan bilangan latihan dan kerja rumah untuk murid.
1.3.11 Peningkatan bilangan ujian ringkas bagi setiap tajuk.
1.3.12 100% guru menggunakan kaedah Pembelajaran abad ke 21 dalam PdP.

PENGURUSAN PBS
1.3.12 Pengurusan sistem fail, lengkap dan mudah dikesan.
1.3.13 Pengoperasian PAJSK /PSI/PT3/PBD dengan menggunapakai SOP yang ditetapkan

LPM.
1.3.14 Pelaporan PBS untuk semua murid Tingkatan 3 menggunakan Format yang

ditetapkan LPM.
1.3.15 Pelaporan PBD menengah atas diisi mengikut jadual ditetapkan.

PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
1.3.16 Pengurusan fail sistematik, lengkap dan mudahdikesan.
1.3.17 Peperiksaan awam dilaksanakan mengikut arahan dan SOP yang ditetapkan oleh

LPM.
1.3.18 Pengoperasian peperiksaan dalaman dengan memastikan keesahan dan

kebolehpercayaan yang tinggi dan berdasarkan sukatan pelajaran.
1.3.19 Memastikan semua murid diberi peluang untuk menduduki peperiksaan.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

HALA TUJU, SASARAN DAN DASAR SEKOLAH TAHUN 2020
UNIT KOKURIKULUM

HALA TUJU SEKOLAH
Berusaha ke arah peningkatan prestasi dalam semua bidang.

1.0 SASARAN UTAMA (KPI)
1.0.1 Memastikan sekolah dapat menyertai semua acara utama dalam acara Balapan
dan Padang, Sukan dan Permainan, Kelab dan Persatuan serta Unit Uniform di
peringkat negeri dan kebangsaan.
1.0.2 Memastikan penglibatan dan penyertaan 100% pelajar SMK Arau dalam aktiviti
kokurikulum sepanjang tahun.

2.0 SASARAN (KPI) SUKAN

 Badminton  Merentas Desa
 Bola jaring (bawah 15 & 16)  Petanque
 Bola sepak (bawah 15 & 16)  Olahraga
 Softball  Ping pong
 Frisbee  Ragbi Sentuh

2.0.1 Menyertai semua pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis.
2.0.2 Menyertai pertandingan yang dianjurkan pihak NGO atau pihak luar/swasta atau
anjuran pihak luar yang berkaitan.
2.0.3 Mencapai kedudukan empat tempat teratas dalam pertandingan, permainan yang
disertai sama ada peringkat Zon, Negeri atau Kebangsaan.
2.0.4 Memasuki sebanyak mungkin pertandingan inovasi yang dianjurkan di peringkat negeri
dan kebangsaan.
2.0.5 Minimun 6 Emas, 5 Perak, 3 Gangsa dalam Kejohanan Balapan dan Padang MSSPs.

3.0 SASARAN (KPI) KOKURIKULUM
 Robotik
 Roket Air
 Majlis Tilawah Al-Quran
 Kuiz Pelancongan
 Program Koperasi
 Inovasi

3.0.1 Menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis
3.0.2 atau anjuran NGO / pihak luar dan mendapat sijil penyertaan atau sijil
penghargaan.
Mencapai kedudukan sekurang-kurangnya lima teratas (Top 5) bagi setiap
pertandingan yang disertai serta berada dalam senarai tiga terbaik dalam kalangan
sekolah harian.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

4.0 DASAR 2020

PENGURUSAN KEGIATAN
4.0.1 Mengenalpasti murid yang mempunyai bakat, kemahiran dan berpotensi untuk

diketengahkan sebagai atlet sekolah yang cemerlang.
4.0.2 Mengadakan latihan berkala dan intensif untuk memberi impak yang tinggi kepada

murid dan sekolah.
4.0.3 Membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk setiap unit

kokurikulum dan sukan dari segi pengurusan fail dan dokumentasi, pengurusan
atlet dan latihan, pengurusan fasiliti serta alatan sukan.
4.0.4 Menyertai hampir keseluruhan dalam pertandingan yang melibatkan tiga unit
utama iaitu sukan dan permainan, kelab dan persatuan serta badan beruniform
anjuran KPM, JPN dan NGO.
4.0.5 Menyediakan pasukan pelapis bagi memastikan Pasukan SMK Arau sentiasa
berada disenarai pilihan bagi mewakili pasukan zon dan negeri.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

HALA TUJU, SASARAN DAN DASAR SEKOLAH TAHUN 2020
UNIT HAL EHWAL MURID

HALA TUJU SEKOLAH

Berusaha ke arah peningkatan prestasi dalam semua bidang.

1.0 SASARAN UTAMA (KPI)
Melahirkan 90% murid mencapai ciri murid unggul dari segi peningkatan sahsiah dan
pembinaan jati diri, bermotivasi tinggi serta membangunkan potensi individu bagi memenuhi
aspirasi Negara.

1.1 SASARAN UNIT-UNIT HEM

DISIPLIN
1.1.1 Memastikan peratusan masalah ponteng sekolah dalam kalangan murid sekurang-

kurangnya 90% dapat diatasi sehingga ke akar umbi.
1.1.2 Memastikan 90% peranan badan disiplin dalam menyebarluas dan

menguatkuasakan semua peraturan sekolah, menganalisis data, mendapatkan data
dan maklumat disiplin dengan lebih mantap.
1.1.3 Memastikan peratus kehadiran murid ke sekolah sekurang-kurangnya 89.00 setiap
hari.
1.1.4 Memastikan kes disiplin menurun sehingga 0.3%.

BADAN PENGAWAS
1.1.5 Melahirkan 100% pengawas yang berkepimpinan, komited dan berketrampilan.

BIASISWA DAN KWAPM
1.1.6 Memastikan 100% murid yang layak mengisi borang permohonan.

INSURAN MURID
1.1.7 Memastikan 100% yang melibatkan insuran murid dapat dilakukan mengikut

prosedur dalam masa 2 hari selepas aduan dengan dokumen yang lengkap dan
tepat.

KEBAJIKAN MURID
1.1.8 100% kebajikan murid akan diusahakan kepada murid yang ditimpa musibah

(kematian/kemalangan) dalam tempoh 5 hari bekerja.

KANTIN
1.1.9 Memastikan 100% pengurusan kantin dari segi keceriaan dan tahap kebersihan

dapat dipertingkatkan.
1.1.10 Memastikan 80% menu makanan dan minuman mencukupi.
1.1.11 Menambahbaik 85% pengurusan serta kualiti perkhidmatan kantin.
1.1.12 Memastikan tahap kebersihan kantin berada pada gred A yang diperakukan oleh

Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1.1.13 100% program bimbingan dan kaunseling dapat dijalankan seperti yang dirancangkan.

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
1.1.14 Memastikan 100% murid layak menerima buku teks dan mencukupi untuk semua

murid.
1.1.15 Memastikan sekurang-kurangnya 85% pelajar mematuhi peraturan skim pinjaman

buku teks yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
1.1.16 Memastikan 85% bilik Boss lebih ceria dan bermaklumat.
1.1.17 Membuat tempahan buku teks tepat pada masa dan mencukupi.

KESIHATAN DAN RAWATAN
1.1.18 Memastikan 100% program yang melibatkan kesihatan dan rawatan dilaksanakan

seperti yang dirancang dengan baik dan teratur.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
1.1.19 Memastikan 100% program berbentuk pendidikan pencegahan dadah dapat

melibatkan murid dan dilaksanakan dengan baik.

REKOD DAN PENDAFTARAN MURID
1.1.20 Memastikan 100% rekod dan pendaftaran murid diisi oleh guru-guru tingkatan 1

kelas masing-masing.

RETAN BULANAN
1.1.21 Memastikan 100% prosedur proses kerja Retan Bulanan di lakukan dengan baik dan

lengkap mengikut masa yang ditetapkan ke JPN Perlis.

SIJIL BERHENTI SEKOLAH
1.1.22 100% prosedur kerja sijil berhenti sekolah dilaksanakan seperti yang telah

dirancang.

SEKOLAH SELAMAT
1.1.23 Memastikan kes kemalangan dalam kawasan sekolah adalah sifar.

KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS
1.1.24 Memastikan 100% kelas menjalankan aktiviti kebersihan dan keceriaan kelas masing-

masing.

SAHSIAH / SEKOLAH PENYAYANG
1.1.25 Memastikan 100% program berbentuk sahsiah dan sekolah penyayang dilaksanakan

dengan jayanya.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

1.2 DASAR 2020

DASAR UMUM
1.2.1 Memperkasa dan mengembleng seluruh unit-unit HEM bagi mempertingkatkan

program-program bagi melancarkan proses kerja serta melahirkan sistem kerja yang
lebih sistematik.
1.2.2 Dasar Hal Ehwal Murid sekolah selari dengan dasar pendidikan kebangsaan.
1.2.3 Hal Ehwal Murid yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementeriaan
Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Perlis.
1.2.4 Setiap murid mesti mempunyai Buku Peraturan Sekolah dan mematuhi peraturan
yang ditetapan.

DASAR UNIT-UNIT HEM

DISIPLIN
1.2.5 Mematuhi tatacara amaran gantung sekolah dan buang sekolah.
1.2.6 Memastikan guru kelas mengurus dan mengemaskini surat amaran mengikut

tempoh yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
1.2.7 Penglibatan 80% dalam Program Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah.
1.2.8 Penglibatan 80% MPK dan komuniti setempat.
1.2.9 Guru disiplin dan guru bertugas bersama pengawas akan mengadakan “sport check”

dan membuat pemantaun bagi mengawal kes disiplin di sekolah.
1.2.10 Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti pendidikan disiplin dengan

menggunakan mekanisme yang relevan, mematuhi amalan dan penilaian yang
berkuatkuasa secara optima dan berterusan.

BADAN PENGAWAS
1.2.11 Merancang dan melaksanakan pelbagai program seperti kursus pengawas, melatih

pengawas untuk menguruskan majlis dan lain lain lagi bagi membolehkan mereka
lebih bersedia dalam apa jua keadaan.
1.2.12 Memastikan pengawas dapat berfungsi seperti yang telah ditetapkan.

BIASISWA DAN KWAPM
1.2.13 Memastikan borang yang diisi lengkap dengan semua maklumat.
1.2.14 Memastikan semua penerima mematuhi peraturan pengeluaran.

INSURAN MURID
1.2.15 Memberi respons dalam masa 2 hari selepas aduan dan dokumen-dokumen lengkap

diterima.
1.2.16 Memastikan semua murid dan waris mengetahui tentang proses/prosedur tuntutan

dilakukan.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

KEBAJIKAN MURID
1.2.17 Memastikan sumber bantuan akan diusahakan dan disampaikan dalam tempoh 5

hari bekerja.
1.2.18 Memastikan data anak yatim mencapai 100% pada akhir Mac.
1.2.19 Memastikan data murid miskin berdasarkan APDM diperbaharui setiap 3 bulan.
1.2.20 Bantuan zakat dan sumbangan disampaikan kepada murid-murid yang

berkelayakan.
1.2.21 Semua murid yang layak mendapat bantuan akan dihantar permohonan.

KANTIN
1.2.22 Meningkatkan keceriaan dan tahap kebersihan kantin sekolah dari semasa ke

semasa.
1.2.23 Menambahbaik menu makanan dan minuman kepada pelajar secara berkala.
1.2.24 Meningkatkan pengurusan serta kualiti perkhidmatan kantin sekolah.
1.2.25 Memastikan laporan Kendiri Kantin mencapai skor 90% gred Penarafan Kendiri,

kualiti kantin mengikut standard Jabatan Kesihatan.

BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1.2.26 Murid tingkatan 1, 2020 terlibat dalam Minggu Suaikenal Tingkatan 1.
1.2.27 Murid Tingkatan 4, 2020 diberikan taklimat pakej pilihan mata pelajaran dan

menjalani Ujian Saringan Minda Sihat.
1.2.28 Semua Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) mendapat latihan asas.
1.2.29 Semua murid tingkatan 5 diberikan taklimat permohonan dan kemasukan ke

Matrikulasi dan IPT.
1.2.30 Semua pengawas sekolah mengikuti Kursus Kepimpinan Pengawas.
1.2.31 Wakil setiap kelas tingkatan 5 dibawa ke lawatan Karnival Jom Masuk U.
1.2.32 Mengadakan Program Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah.
1.2.33 Melaksanakan Program NBOS mengikut jadual.
1.2.34 Merancang dan melaksanakan program selepas PT3.

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
1.2.35 Pentadbir dan guru SPBT perlu memastikan semua murid layak menerima buku teks

dan mencukupi untuk murid.
1.2.36 Guru SPBT perlu mengingatkan tentang peraturan pinjaman buku teks kepada

murid, agar murid mematuhi peraturan tersebut dari semasa ke semasa.
1.2.37 Guru SPBT perlulah sentiasa memastikan bilik Boss lebih ceria dan bermaklumat.

KESIHATAN DAN RAWATAN
1.2.38 Menguruskan program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara sistematik

dan terancang.
1.2.39 Memastikan semua murid mendapatkan rawatan seperti pergigian, suntikan dan

lain-lain.
1.2.40 Memastikan laporan denggi dihantar setiap bulan pada tarikh yang ditetapkan.
1.2.41 Mewujudkan persekitaran yang bermaklumat tentang kesihatan.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
1.2.42 Memastikan tahap pencapaian dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran

membanteras dan mencegah dadah boleh dipertingkatkan lagi.
1.2.43 Memastikan sebahagian murid terlibat dalam program penyediaan sudut/ lorong/

bilik akses maklumat PPDA di sekolah.
1.2.44 Semua murid terlibat dalam program Pelancaran Bulan Antidadah dan program 5

minit Antidadah.

REKOD DAN PENDAFTARAN MURID
1.2.45 Memastikan guru-guru tingkatan satu mendaftar dengan lengkap di dalam buku

rekod pendaftaran.
1.2.46 Memastikan pelajar didaftar selewat-lewatnya dalam bulan Februari.
1.2.47 Memastikan buku rekod tersebut sentiasa dipantau oleh guru penyelaras buku dari

semasa ke semasa.

RETAN BULANAN
1.2.48 Memastikan 38 orang guru tingkatan menutup kedatangan murid pada akhir setiap

bulan, Januari – Disember 2020 dalam Data APDM.
1.2.49 Memastikan pengiraan dan data kehadiran murid dalam Data APDM lengkap dan

tepat.
1.2.50 Memastikan Retan Bulanan disiapkan sebelum 5 hari bulan setiap bulan untuk

dihantar ke JPN.
1.2.51 Memastikan maklumat murid dalam data APDM diisi dengan lengkap dan

dikemaskinikan dari semasa ke semasa.
1.2.52 Memastikan kehadiran murid ditanda oleh 38 orang guru tingkatan setiap hari.
1.2.53 Memastikan Retan Bulanan diserahkan untuk tujuan Dialog Prestasi dari semasa ke

semasa.
1.2.54 Memastikan Retan Bulanan diserahkan untuk tujuan SKPM pada akhir setiap bulan.

SIJIL BERHENTI SEKOLAH
1.2.55 Semua murid tingkatan 5 mendapat borang sijil sementara berhenti sekolah.
1.2.56 Sekurang-kurangnya 98% murid tingkatan 5 mendapat taklimat mengenai pengisian

sijil sementara berhenti sekolah.
1.2.57 98% murid tingkatan 5 dapat melengkapkan borang sijil sementara berhenti sekolah

dan menyerahkan kepada guru tingkatan pada tarikh yang telah ditetapkan.
1.2.58 98% murid tingkatan 5 mendapat sijil berhenti sekolah semasa penyerahan slip

keputusan SPM 2020.

SEKOLAH SELAMAT
1.2.59 Memastikan keselamatan semua murid sentiasa terjamin semasa proses pengajaran

dan pembelajaran berlangsung di dalam dan di luar bilik darjah.
1.2.60 Pemantauan aspek keselamatan dilakukan setiap awal bulan (Januari hingga

November).
1.2.61 Pelaporan Keselamatan disiapkan lebih awal (Mac dan Jun).

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS
1.2.62 Memastikan semua kelas bersih dan ceria.
1.2.63 Memastikan setiap kelas mematuhi kriteria panduan pertandingan kebersihan dan

keceriaan kelas yang telah ditetapkan.
1.2.64 Setiap kelas dipastikan mencapai skor kebersihan yang ditetapkan.
1.2.65 Mempertingkatkan tahap kebersihan dan keceriaan kelas mengikut piawaian kelas

abad ke – 21.

SAHSIAH / SEKOLAH PENYAYANG
1.2.66 Mempertingkatkan program mengimarahkan surau untuk memastikan pembinaan

sahsiah dan karektor murid yang positif.
1.2.67 Memotivasikan murid untuk belajar dengan bersungguh-Sungguh dan berterusan

bagi mencapai kecemerlangan.
1.2.68 Memastikan program berbentuk sahsiah diadakan seperti aktiviti :

 Forum Pelajar Cemerlang
 Ceramah Anda Bijak Jauhi Zina, LGBT
 Bengkel Pemantapan Sahsiah Murid India
 Bengkel Pemantapan Sahsiah Murid Cina
 Sketsa Menghormati Orang Tua Program Bulan Dasar Warga Emas Negara
 Persembahan Nilai Murni
1.2.69 Membudayakan amalan budaya penyayang melalui aktiviti :
 Membuat Publisiti/ Promosi Mengalu-alukan Kehadiran Murid Ke Sekolah Dengan

Menyediakan Kain Rentang.
 Mentor mentee – guru mengambil peduli terhadap murid semasa di sekolah.
 Penghargaan Murid – Kad Hari Lahir Murid / Lawatan / Ziarah.
 Soal Selidik – Soal Selidik Indeks Persepsi Murid Terhadap Guru Penyayang.
 Kajian tindakan masalah ponteng.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

HALA TUJU, SASARAN DAN DASAR SEKOLAH TAHUN 2020
UNIT PENDIDIKAN KHAS

HALA TUJU SEKOLAH

Berusaha ke arah peningkatan prestasi dalam semua bidang.

1.0 SASARAN UTAMA (KPI)
1.0.1 Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan
keperluan khas.
1.0.2 100% murid dapat menamatkan persekolahan setelah mencapai umur 19 tahun.
1.0.3 50% murid berkeperluan khas dapat menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis
dan mengira.
1.0.4 10% murid berjaya menceburi bidang pekerjaan selepas tamat persekolahan.

2.0 KURIKULUM
2.0.1 Sekurang-kurangnya 50% murid berkeperluan khas dapat menguasai kemahiran 3M.
2.0.2 10% murid berkeperluan khas dapat melanjutkan pelajaran ke Kolej Komuniti, Giat Mara
dan Sekolah Menengah Vokasional Pendidikan Khas dalam bidang kemahiran yang
sesuai dengan keupayaan mereka.
2.0.3 Memastikan 100% murid diberi peluang untuk menduduki peperiksaan dalaman.

3.0 HAL EHWAL MURID
3.0.1 Melepasi 85% Kehadiran murid ke sekolah.
3.0.2 Mengurangkan 90% masalah disiplin murid.
3.0.3 Memastikan 0% gejala disiplin dan anti-sosial di kalangan murid.

4.0 KOKURIKULUM
4.0.1 Memastikan 100% murid menyertai aktiviti sukan / permainan, badan beruniform
Pengakap dan kelab Keselamatan Jalanraya.
4.0.2 100% murid melibatkan diri dalam semua program / aktiviti yang dijalankan.
4.0.3 Menyertai semua pertandingan yang dianjurkan oleh JPN.
4.0.4 5% murid mewakili sekolah ke pertandingan peringkat negeri / kebangsaan.

5.0 DASAR UMUM
5.0.1 Memastikan pengurusan fail sistematik, lengkap dan mudah dikesan.
5.0.2 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21.
5.0.3 Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini.
5.0.4 Memperkembangkan bakat murid ke tahap yang lebih tinggi melalui latihan yang
bersistematik, kelengkapan yang sempurna dan penyertaan yang aktif.
5.0.5 Melaksanakan program khas mengikut takwim.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

KURIKULUM
5.0.6 100% pelaksanaan sistem pembelajaran pendidikan khas dilaksanakan dengan

mematuhi sukatan pelajaran kurikulum standard yang ditetapkan oleh Bahagian
Pendidikan Khas.
5.0.7 100% proses pengajaran dan pembelajaran dibentuk secara fleksibel selaras dengan
Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 dan berasaskan Standard Kualiti
Pendidikan Malaysia (SKPM) – Standard 4.
5.0.8 Memastikan pengoperasian peperiksaan dalaman dengan kesahan dan
kebolehpercayaan yang tinggi dan berdasarkan sukatan pelajaran.

HAL EHWAL MURID
5.0.9 Pemantapan program khas mengikut takwim.
5.0.10 Pengurusan fail kurikulum sistematik, lengkap dan mudah dikesan.

KOKURIKULUM
5.0.11 Memberi pelbagai bentuk penghargaan kepada murid yang mengharumkan nama

sekolah melalui pertandingan di peringkat sekolah, negeri dan kebangsaan.
5.0.12 Merancang dan melaksanakan program dan latihan secara berkala.
5.0.13 Memantapkan jalinan kerjasama dengan ibu bapa dan komuniti.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020
BUKU PENGURUSAN 2020

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN TERTINGGI TAHUN 2020

CARTA ORGANISASI INDUK SMK ARAU TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

SENARAI NAMA GURU SMK ARAU TAHUN 2020

BIL. NAMA GURU GRED NO. TELEFON OPTION DOMINAN

1. AZIZAH BT. MUSTAFA DG54 013-5335399 PENGETUA

2. FAUZIAH BT. AB. RAHMAN DG52 012-4939474 P/K PENTADBIRAN

3. MOHD. DEPI B. OMAR DG52 012-57448643 P/K HEM

4. ANITA BT. KHALID DG52 012-5575929 P/K KOKURIKULUM

5. JUNAIDAH BT. MOHAMAD DG44 019-4362226 P/K PENDIDIKAN KHAS

6. HISHAMUDDIN B. HASHIM DG48 012-4120312 G/K KEMANUSIAAN

7. NAJNIN BT. ABDUL AZIZ DG52 012-5348551 G/K TEKNIK & VOKASIONAL

8. ROSIDAH BT. HASHIM DG52 012-5671659 G/K BAHASA

9. ZAINAH BT. JUSOH DG52 017-5017456 G/K SAINS & MATEMATIK

10. ASMA’ BT. AHMAD DG44 0199841773 GURU B&K

11. NOR ADLI B. CHE MUDA DG44 013-9951484 GURU B&K

12. AIMI NAJWA BT. MOHD. RADZI DG44 017-5792620 PERDAGANGAN

13. ALIA IZZATI BT. ZAINUL ABIDIN DG42 011-5172168 PENGAJIAN BAHASA JEPUN

14. AMINAHAR @ ROZAMHAIRI B. DG38 019-5774243 K.HIDUP-KEM. TEKNIKAL

MOHAMED RAWI

15. AMY SALIHA BT. KAMARUDIN DG41 019-4788589 GURU PENDIDIKAN KHAS

16. ASIAH BT. ABDUL DG52 017-4717457 PENDIDIKAN ISLAM

17. ASMAH BT. AYOB DG44 012-4896826 SAINS

18. AWATIF BT. ABDUL HAMID DG52 012-5203937 PENDIDIKAN ISLAM

19. AZLIZA BT. AHMAD DG44 012-4533776 PEND. SENI/SENI VISUAL

20. BIDIN B. DARUS DG38 011-35482540 K.HIDUP-KEM. TEKNIKAL

21. CHE JULIAH BT. RAMLI DG44 013-4288423 SEJARAH

22. CHE ROHANA BT. CHEK AKOB DG44 019-4417846 K.HIDUP-SAINS PERTANIAN

23. FAIZAH BT. MD. ZAIN DG48 019-4362875 BAHASA MELAYU

24. FAZILA BT. MOHD. FAUZI DG44 012-4509845 MATEMATIK

25. FAZITA HANI BT. MUHAMMAD DG44 012-4398076

FADZIL

26. HABIBAH BT. TALIB DG41 016-4012007 GURU PENDIDIKAN KHAS

27. HAFIZAH BT. JUSOH DG44 019-9834873 GPM

28. HAMEYAH BT. KASIM DG48 017-5145668 BAHASA MELAYU

29. HAMIZUYAH BT. HAMID DG48 012-5771165 GURU PENDIDIKAN KHAS

30. HANIS HAZWANI BT. HASHIM DG44 012-5417432 FIZIK

31. HAYATI BT. MD. AKHIR DG44 019-5404710 GURU PENDIDIKAN KHAS

32. IDA FARIDA BT. ABDUL AZIS DG41 013-2670041 GURU PAV

33. INTAN MAS AYU BT. HAJI AHMAD DG41 019-4501304 GURU PENDIDIKAN KHAS

34. INTAN SUHANA BT. CHE SABRI DG41 013-4154825 BAHASA MELAYU

35. JUNAIDAH BT. JOHARI DG44 019-4791079 PEND. SENI/SENI VISUAL

36. JURAIDAH BT. MAT JELANI DG44 019-5782117 ICT

BIL. NAMA GURU GRED NO. TELEFON OPTION DOMINAN

37. MAISURA BT. M YUSOP DG48 019-7306187 BIMBINGAN KAUNSELING

38. MAISYARA BT. MASTOR DG41 SEJARAH

39. MARINI TAN BT. MOHD. ROSS DG48 019-4809794 BAHASA MELAYU
TAN

40. MD. SHUKRI B. MD. DAUD DG48 019-4549472 MATEMATIK

41. MOHAMMAD AFANDI B. AHMAD DG44 010-3820080 MATEMATIK

42. MOHAMMAD AMIN B. HASSAN DG44 010-8401855 PENDIDIKAN ISLAM

43. MOHAMMAD HAMBALI B. AHMAD DG44 017-4025760 PENGAJIAN PERAKAUNAN

44. MOHD. SALLEHUDIN B. DG44 011-58299947 SAINS SUKAN

ROZALAI@ROZALI

45. MOHD. SHUKRI B. KASSIM DG42 019-4751419 BAHASA MELAYU

46. MONALIZA BT. MANSOR DG44 012-5858122 AM / PENDIDIKAN MORAL

47. MUHAMMAD MAWARDI B. ISMAIL DG44 013-9828280 SAINS

48. NOOR ASHIYAH BT. CHE MAT DG48 019-5594226 PENDIDIKAN ISLAM

49. NOOR AZLIA FARINI BT. MAHAMUD DG41 019-4001468 PEND. SENI VISUAL

50. NOOR FARHEEN BT. MOHAMAD DG44 019-5544933 TEKNOLOGI

ZUBIR KEJURUTERAAN / FIZIK

51. NOORHAYATI BT. ABDUL DG44 017-5542862 BAHASA INGGERIS
RAHMAN

52. NOR AZIMAH BT. ANUAR DG44 019-5206504 SAINS

53. NOR RUZANA BT. AHMAD DG44 012-5089023 TESL

54. NORASHIKIN BT. HASAN DG44 012-4363196 PEND. SENI & MULTIMEDIA

INTERAKTIF

55. NORHANA BT. MD. SAAD DG44 013-4552212 PENDIDIKAN ISLAM

56. NORHAYATI BT. ISMAIL DG44 017-5255226 AM / PENDIDIKAN MORAL

57. NORJUNILAILA BT. AZHAR DG41 017-7974977 BAHASA INGGERIS

58. NORSILAWATI BT. ZAKARIA DG44 017-6999304 A.S.K

59. NORZAIBAH BT. ABD. HALIM DG44 010-5585058 MATEMATIK

60. NUR MAIZATUL AKMA BT. DG44 013-2971878 GURU PAV

DERAMAN

61. NURRUL AINI BT. RAMLI DG44 019-5529788 KEMAHIRAN HIDUP

62. NURSYAZANA BT. PUTEH @ SHAARI DG41 013-5335002 ERT

63. NURUL AMILIN BT. HJ. DG48 014-3610860 SAINS

BADRUDDIN

64. NURUL NELISA BT. AZMI DG41 TESL

65. NURUL WAHIDAH BT. MUSTAFFA DG44 017-4897630 SEJARAH

66. NURULAZRI B. ABDULLAH DG48 019-4441014 PENDIDIKAN ISLAM

67. RAFIDAH BT. CHE SENAPI DG52 012-5673450 SEJARAH

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BIL. NAMA GURU GRED NO. TELEFON OPTION DOMINAN
68. RAFIZA BT. ROSLI DG44 017-4535754 SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN
69. RAHILAH BT. CHE OSMAN DG41 013-5449730 MATEMATIK
70. ROSNIZAR BT. ZAKARIA DG44 012-4753471 KIMIA
71. ROZIAH BT. SAAD DG44 013-4821240 GURU PENDIDIKAN KHAS
72. ROZITA BT. KAMIS DG44 012-4652484 GURU PENDIDIKAN KHAS
73. RUHANA BT. HAMID DG52 012-5519867 PENDIDIKAN ISLAM
74. SALIDA BT. MOHD. SALIM DG41 019-2605741 PERDAGANGAN
75. SAW SAN SAN DG44 016-4519217 BAHASA CINA
76. SHAHRUL ZUHAIDY B. YUSSOFF DG48 016-4056213 BAHASA MELAYU
77. SHAILEEN BT. MOHD. JARJIS DG41 010-8477664 BAHASA INGGERIS
78. SHAKILA BT. BASRI DG41 GURU PENDIDIKAN KHAS
79. SHARIFF B. MUSTAFA DG44 013-4301373 SAINS
80. SITI HAIRUNISA BT. AZIZAN DG41 010-3968286 P/KHAS - TESL
81. SITI HAJAR BT. ABDULLAH DG44 013-4887475 SAINS
82. SITI SHARIPAH HAJAR BT. DG44 019-4069244 GURU PAV

ISMAIL DG44 019-2777856 KIMIA
83. SUHAILA BT. AB. RAZAK DG41 019-3975162 BAHASA INGGERIS
84. SUHAIRUNNISA BT. SEKERI DG44 019-4759802 GURU PENDIDIKAN KHAS
85. YM PENGIRAN SHUAIB B.
DG48 012-5997337 BAHASA MELAYU
PENGIRAN YUNUS DG44 017-5429002 MATEMATIK
86. YUSFAIZA BT. YUSOF DG44 013-5301961 PJK
87. ZAIZURA BT. CHE DIN DG41 011-10880654 MATEMATIK
88. ZAMIN B. ABD. KARIM
89. ZULIZA BT. MAT

2.1 PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

Pengetua : Pn. Azizah bt. Mustafa

Penolong Kanan Pentadbiran : Pn. Fauziah bt. Abd. Rahman

Penolong Kanan HEM : En. Mohd. Depi b. Omar

Penolong Kanan Kokurikulum : Pn. Anita bt. Khalid

Penolong Kanan Pendidikan Khas : Pn. Junaidah bt. Mohamad

Guru Kanan Mata Pelajaran : Pn. Rosidah bt. Hashim (Bahasa)

En. Hishamudin b. Hashim (Kemanusiaan)

Pn. Zainah bt. Jusoh (Sains & Matematik)

Pn. Najnin bt. Abd. Aziz (Teknik & Vokasional)

Spesifikasi Tugas :

1. Menentukan dasar & halatuju sekolah dalam bidang pengurusan, Kurikulum, HEM, Kokurikulum

dan hubungan luar sekolah.

2. Membina iklim sekolah yang harmoni, kondusif & terkawal.

3. Menentukan KPI setiap bidang di sekolah serta dasar-dasar untuk mencapai KPI setiap unit.

4. Membuat penilaian prestasi dalam PBPPP / SKPMg2 dll.

5. Menyelesaikan isu-isu yang mengganggu kelicinan pengurusan sekolah & menjejaskan nama baik

sekolah.

6. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan pada setiap bulan (12 kali setahun).

7. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.1.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi I : Penolong Kanan Pentadbiran (Pentadbir Sistem)

Naib Pengerusi II : Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi III : Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Norsilawati bt. Zakaria

Pen. Setiausaha : Pn. Azizah bt. Ismail (KPT)

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan

Cik Rafidah bt. Che Senapi (SAPS)

Pn. Suhaila bt. Razak (e-SPBT)

En. Nor Adli b. Che Muda (e-Sarana Sekolah)

En. Mohd. Shukri b. Md. Daud (Data Kokurikulum)

Pn. Hafizah bt. Jusoh (Data Nilam)

Pn. Junaidah bt. Johari (SSDM & ePIDP)

Pn. Fazita Hani bt. Muhammad Fadzil (PBS)

Pn. Monaliza bt. Mansor (e-kehadiran murid)

Pn. Rosnizar bt. Zakaria (APDM)

Pn. Intan Mas Ayu bt. Haji Ahmad (e-SPLG, Data p/Khas)

En. Hishamudin b. Hashim (SKPM)

Pn. Azizah bt. Ismail (HRMIS & e-Pangkat, eSPKB, gMAS

Spesifikasi Tugas :

1. Memastikan pengurusan data sentiasa dikemaskini & tepat.

2. Fail data dikemaskini serta mudah dicapai & di akses.

3. Mengadakan mesyuarat data sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

4. Menghantar data sekiranya diminta oleh JPN dengan mengikut masa yang ditetapkan.

5. Memberikan maklumat yang tepat kepada guru / agensi luar / KPM berkaitan dengan data sekolah.

6. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

2.1.2JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (CPD)

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Penyelaras : Guru Kanan Teknik & Vokasional

Setiausaha : Pn. Intan Mas Ayu bt. Haji Ahmad

Penolong Setiausaha : Pn. Nurrul Aini bt. Ramli

Bendahari : Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir (Kew)

Ahli Jawatankuasa : Semua Penolong Kanan

Semua Guru Kanan

Pengerusi BKGS

Pn. Salida bt. Mohd. Salam

Pn. Hamizuyah bt. Hamid

Pn. Siti Hajar bt. Abdullah

Spesifikasi Tugas :

1. Merancang keperluan latihan yang diperlukan oleh setiap guru & staf untuk meningkatkan

kecemerlangan organisasi.

2. Proaktif untuk mengadakan program bagi meningkatkan skil pengetahuan guru & staf.

3. Membuat & menghantar laporan setelah selesai mengadakan aktiviti / program LDP.

4. Merancang kewangan dan mencari dana untuk setiap program.

5. Membina jalinan & jaringan dengan agensi luar.

6. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.1.3 JAWATANKUASA SKPM

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Penyelaras : En. Hishamudin b. Hashim
Setiausaha : Pn. Nurrul Aini bt. Ramli
Penolong Setiausaha : Pn. Alia Izzati bt. Zainul Abidin
Ahli Jawatankuasa : Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Semua Guru Kanan
Guru Data
Pn. Marini Tan bt. Mohd. Ross Tan (Kurikulum)
En. Mohd. Shukri b. Daud (Kokurikulum)
En. Mohd. Sallehudin b. Rozalai@Rozali (Sukan)
Cik Rafiza bt. Rosli (HEM)
Pn. Noorhayati bt. Abdul Rahman (Disiplin)
Pn. Hayati bt. Md. Akhir (P/Khas)

Spesifikasi Tugas :
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2. Menyediakan salinan Aspek / TUMS mengikut bidang (Pentadbiran / Kurikulum / Kokurikulum /

HEM).
3. Key-in maklumat secara online setelah mendapat arahan daripada JPN.
4. Membuat penilaian & menyatakan evidens menggunakan salinan Aspek / TUMS.
5. Menyemak hasil penilaian mengikut bidang masing-masing.
6. Menyimpan semua dokumen penilaian di tempat yang senang diakses.
7. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha : Pn. Norzaibah bt. Abd. Halim

Penolong Setiausaha : Pn. Azizah bt. Ismail (KPT)

Ahli Jawatankuasa : Semua Penolong Kanan

Semua Guru Kanan

En. Bidin b. Darus (Fizikal Sekolah)

En. Mohd. Sallehudin b. Rozalai@Rozali (Stor Sukan)

Pn. Nursyazana bt. Puteh@Shaari (Bengkel SnRT)

Pn. Che Rohana bt. Chek Akob (Bengkel RBT)

Pn. Intan Mas Ayu bt. Haji Ahmad (P/Khas)

Pn. Nor Hajra bt. Mohd. Hatar (P/Khas)

En. Ikramuzzaman b. Mohd. Ariff (Makmal Sains)

Pn. Hafizah bt. Jusoh (PSS)

Pn. Nur Maizatul Akma bt. Deraman (Bengkel PVMA)

Pn. Noor Farheen bt. Mohamad Zubir (Bengkel Kej.)

Pn. Sarinah bt. Omar (Pejabat)

Pegawai Aset : Pn. Norzaibah bt. Abd. Halim

Pemeriksa Aset : Pn. Norashikin bt. Hasan

En. Bidin b. Darus

Cik Saidatul Zanariah bt. Che Md. Saad

Pemeriksa Pelupusan Aset Alih : En. Aminahar@Rozamhairi b. Mohamed Rawi

Pn. Nor Shahayuniza bt. Yaakob

YM Pengiran Shuaib b. Pengiran Yunus (P/Khas)

Spesifikasi Tugas :

1. Semua penerimaan / pembelian mesti direkodkan dalam Kad Harta Modal, Kad Inventori & Buku

Bekalan Pejabat.

2. Mengurus semua perabot sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan.

3. Mengenalpasti keperluan perabot dan carta alir inventori dilaksanakan.

4. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan & akhir tahun

5. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki & menyelenggara bila perlu.

6. Memastikan semua perabot sekolah disimpan dengan selamat.

7. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

2.3 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir

Penolong Setiausaha : Pembantu Tadbir Kewangan

Ahli Jawatankuasa : Semua Penolong Kanan

Semua Guru Kanan

Semua Ketua Panitia

En. Nor Adli b. Che Muda (Guru Bimbingan & Kaunseling)

Pn. Hafizah bt. Jusoh (PSS)

Pn. Yusfaiza bt. Yusof (PIBG)

Juru Audit Dalaman : Pn. Aimi Najwa bt. Mohd. Radzi

En. Mohammad Hambali b. Ahmad

Spesifikasi Tugas :

1. Mengadakan mesyuarat kewangan sekolah sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

2. Membuat agihan kewangan yang adil & saksama berasaskan kepentingan & keutamaan mengikut

pekeliling & dasar kementerian.

3. Memberi keutamaan kepada murid dalam tahun semasa.

4. Mengurus pembelian & pembayaran mengikut pekeliling & prosedur kewangan.

5. Menerangkan kepada semua warga organisasi sekolah tentang peraturan pembelian yang betul

mengikut pekeliling yang telah ditetapkan.

6. Memastikan semua perabot sekolah disimpan dengan selamat.

7. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi I : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi III : Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Hafizah bt. Jusoh (Guru Pengurusan Media)
Penolong Setiausaha : Pn. Zuliza bt. Mat
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan

Semua Guru Cemerlang
Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Hafizah bt. Jusoh
Penolong Setiausaha : Pn. Zuliza bt. Mat
Ahli Jawatankuasa PERPUSTAKAAN
: Pn. Hafizah bt. Jusoh
Pn. Zuliza bt. Mat
Pn. Salida bt. Mohd. Salam

Pn. Noor Azlia Farini bt. Mahamud
Pn. Nor Silawati bt. Zakaria
Cik Nurul Nelisa bt. Azmi
Pn. Maisura bt. M Yusop
BILIK MEDIA
: Pn. Monaliza bt. Mansor
Pn. Hanis Hazwani bt. Hashim
B.B.M
: Pn. Shaileen bt. Mohd. Jarjis
BILIK S.A.L
: Pn. Suhairunnisa bt. Sekeri
NILAM
: Pn. Marini Tan bt. Mohd. Ross Tan
Pn. Noorhayati bt. Abdul Rahman
Cik Nor Ruzana bt. Ahmad
Pn. Alia Izzati bt. Zainul Abidin
Pn. Fazita Hani bt. Muhammad Fadzil
En. Bidin b. Darus
Semua guru tingkatan 1 hingga 5
Semua guru B.M, B.I, B.C & B.J
MAKMAL KOMPUTER
: Pn. Norashikin bt. Hasan
Pn. Juraidah bt. Mat Jelani
BILIK KHAS
: Jawatankuasa Bilik Khas
Jawatankuasa Makmal
Jawatankuasa Bengkel
Spesifikasi Tugas :
1. Menyediakan dasar PSS.
2. Menyediakan rancangan jangka panjang & rancangan jangka pendek.
3. Memperbanyakkan koleksi PSS bagi mempertingkatkan penggunaan PSS.
4. Memastikan pengurusan PSS lancar & mengagihkan tugas mengikut unit-unit.
5. Memastikan keselesaan & keceriaan PSS ditingkatkan.
6. Menyediakan buku stok & dikemaskini.
7. Melantik pengawas PSS.
8. Mengadakan kursus untuk guru & pengawas PSS.
9. Menyebarkan maklumat kepada guru & murid.
10. Memastikan semua bilik khas sentiasa kemas, selesa, ceria & bermanfaat.
11. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.
12. Menilai perjalanan PSS & membuat laporan.
13. Memastikan program NILAM dilaksanakan dan menyimpan segala rekod bacaan murid.
14. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

2.5 IKLIM SEKOLAH

2.5.1 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Penyelaras : Guru Kanan Kemanusiaan

Setiausaha : En. Bidin b. Darus

Ahli Jawatankuasa : En. Mohammad Afandi b. Ahmad

Pn. Rozita bt. Kamis

Pn. Siti Hairunisa bt. Azizan

Pn. Maisura bt. M Yusop

En. Aminahar@Rozamhairi b. Mohamed Rawi

En. Ikramuzzaman b. Mohd. Arif

Spesifikasi Tugas :

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

2. Memantau fizikal sekolah & membuat tindakan segera sekiranya ada kerosakan sama ada

kerosakan bangunan, peralatan atau perabot sekolah.

3. Memohon peruntukan daripada JPN untuk penambahbaikan yang sedia ada di sekolah mengikut

keperluan semasa.

4. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.5.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha : Penolong Kanan HEM

Ahli Jawatankuasa : Semua Penolong Kanan

Semua Guru Kanan

Yang Di Pertua PIBG

Penyelia Syarikat Kawalan Keselamatan

Penyelia Syarikat Cuci Kawasan

Penyelaras SPBT

Penyelaras ICT

Pegawai Perhubungan Polis

Spesifikasi Tugas :

1. Menyediakan Pelan Tindakan (S.O.P) jika berlaku bencana seperti banjir.

2. Mengadakan mesyuarat bagi menghadapi kemungkinan bencana.

3. Menyelaras tindakan ketika bencana seperti bantuan persekolahan, tempat perlindungan

sementara & sebagainya kepada murid terutama ketika peperiksaan PT3 & SPM.

4. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.5.3 JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Bilik Wawasan : Pn. Maisura bt. M Yusop

Pn. Siti Hairunisa bt. Azizan

Bilik Cempaka : Pn. Nur Maizatul Akma bt. Deraman

Pn. Che Rohana bt. Chek Akob

Pn. Nursyazana bt. Puteh@Shaari

Bilik Bahasa Cina : Pn. Saw San San

Bilik Seminar : Pn. Asmah bt. Ayob

En. Mohd. Sallehudin b. Rozalai@Rozali

Surau Al-Ikhwan : Pn. Norhana bt. Md. Saad

En. Mohammad Amin b. Hassan

En. Nurul Azri b. Abdullah

Bilik PBS : Pn. Fazita Hani bt. Muhammad Fadzil

Cik Nurul Nelisa bt. Azmi

Bilik Pengurusan Disiplin : Pn. Noorhayati bt. Abdul Rahman

Pn. Junaidah bt. Johari

Bilik Muzik : YM Pengiran Shuaib b. Pengiran Yunus

Bilik Pendidikan Seni Visual : Pn. Azliza bt. Ahmad

Pn. Noor Azlia Farini bt. Mahamud

Bilik Rawatan : Pn. Hameyah bt. Kasim

Pn. Che Juliah bt. Ramli

Bilik Pendidikan Moral : Pn. Norhayati bt. Ismail

Bilik Gerakan : Cik Nor Ruzana bt. Ahmad

Pn. Yusfaiza bt. Yusof

Bilik Dokumentasi : Pn. Juraidah bt. Mat Jelani

Pn. Maisyara bt. Mastor

Spesifikasi Tugas :

1. Mengadakan buku log penggunaan di bilik-bilik khas yang dipertanggungjawabkan.

2. Memastikan bilik-bilik sentiasa bersih & ceria.

3. Memastikan keselamatan peralatan di bilik-bilik khas terjamin & selamat.

4. Menyediakan carta organisasi dan paparan yang sesuai.

5. Membuat laporan segera sekiranya berlaku kerosakan peralatan, perabot dll.

6. Menyerahkan kunci di pejabat sekolah sekiranya bercuti atau cuti persekolahan.

7. Sentiasa memastikan bilik-bilik khas tersebut sentiasa bersedia untuk digunakan sama ada oleh

murid atau guru.

8. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

2.5.4 JAWATANKUASA 3K

JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi I : Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi II : Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi III : Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras : En. Hishamudin b. Hashim

Setiausaha : YM Pengiran Shuaib b. Pengiran Yunus

Penolong Setiausaha : Pn. Norsilawati bt. Zakaria

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan

Spesifikasi Tugas :

1. Menjadi penyelaras kepada JK Kebersihan, JK Kesihatan & JK Keselamatan.

2. Menyediakan borang pemantauan penskoran kepada jawatankuasa.

3. Menerima, menyimpan & membuat laporan kepada pihak yang memerlukan.

4. Membuat & menampal poster pelan kecemasan sekolah di tempat tumpuan murid.

5. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

KESIHATAN

Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Penyelaras : Guru Kanan Sains & Matematik

Setiausaha : Pn. Norhayati bt. Ismail

Ahli Jawatankuasa : Pn. Monaliza bt. Mansor

En. Shariff b. Mustafa

Pn. Faizah bt. Md. Zain

Spesifikasi Tugas :

1. Merancang pelan tindakan program pembangunan kesihatan murid.

2. Menentukan program pendidikan & penjagaan kesihatan dilaksanakan di sekolah.

3. Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah & Pejabat Kesihatan serta agensi-agensi

lain.

4. Menyedia & membuat laporan tahunan berkala.

5. Menyebarkan maklumat program secara menyeluruh, sistematik & efisien.

6. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

KEBERSIHAN / KECERIAAN

Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Penyelaras : Semua Guru Kanan
Setiausaha : Pn. Azliza bt. Ahmad
Penolong Setiausaha : Pn. Junaidah bt. Johari
Ahli Jawatankuasa : PK PPKI & guru-guru PPKI
KP R.B.T & ahli panitia
KP PSV & ahli panitia
KP Sains & ahli panitia

KP Pendidikan Islam & ahli panitia
KP Sejarah & ahli panitia
KP Geografi & ahli panitia
KP Sivik & Kewarganegaraan & ahli panitia
KP Bahasa & ahli panitia
S/U PIBG & ajk PIBG

Spesifikasi Tugas :
1. Merancang program untuk meningkatkan tahap kebersihan & keceriaan sekolah.
2. Memastikan keceriaan tempat di bawah pengawasan setiap panitia berada dalam keadaan yang

bersih & ceria.
3. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

KESELAMATAN

Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras : Guru Kanan Teknik & Vokasional

Setiausaha : En. Zamin b. Abd. Karim

Ahli Jawatankuasa : En. Mohammad Afandi b. Ahmad

En. Shahrul Zuhaidy b. Yussoff

Cik Nor Ruzana bt. Ahmad

En. Muhammad Mawardi b. Ismail

Spesifikasi Tugas :

1. Merancang program keselamatan seperti latihan kebakaran.

2. Membuat pemeriksaan tahap keselamatan mengikut piawaian yang ditetapkan & melaporkan

kepada jawatankuasa berkenaan.

3. Memastikan peralatan seperti alat pemadam api berkeadaan baik & tidak melebihi tarikh gunaan.

4. Memastikan keadaan pagar, bangunan & sebagainya selamat untuk digunakan.

5. Mengadakan hubungan dengan pihak Jabatan Bomba, JPAM & sebagainya.

6. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.5.5 JAWATANKUASA PENGURUSAN PAPAN KENYATAAN & LALUAN

Penyelaras : En. Mohammad Afandi b. Ahmad

Setiausaha : Pn. Amy Saliha bt. Kamarudin

Ahli Jawatankuasa : Pn. Marini Tan bt. Mohd. Ross Tan (Anjung Nilam)

Cik Rafidah bt. Che Senapi (Peperiksaan)

Pn. Siti Sharipah Hajar bt. Ismail (Kokurikulum)

Cik Rafiza bt. Rosli (HEM)

Pn. Noorhayati bt. Abdul Rahman (Disiplin)

Pn. Nurrul Aini bt. Ramli (MANTAP)

Pn. Fazita Hani bt. Muhammad Fadzil (PBS)

Pn. Roziah bt. Saad (P/Khas)

Pn. Asma’ bt. Ahmad (Pondok Aspirasi)

Pn. Che Juliah bt. Ramli (Laluan)

Spesifikasi Tugas :

1. Memastikan semua papan kenyataan dilengkapi dengan maklumat yang lengkap dan dikemaskini

dari semasa ke semasa agar memudahkan proses penyebaran maklumat.

2. Menceriakan papan kenyataan agar menarik minat murid mendapatkan informasi.

3. Maklumat disusun supaya sistematik.

4. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

2.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK

2.7.1 JAWATANKUASA SARANA IBU BAPA & SARANA SEKOLAH

JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Yang Di Pertua PIBG
Naib Pengerusi I : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi III : Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : En. Mohd. Shukri b. Kassim
Penolong Setiausaha : Pn. Shaileen bt. Mohd. Jarjis

JAWATANKUASA SARANA SEKOLAH

Setiausaha : En. Nor Adli b. Che Muda (Kaunselor)
Bendahari : Pn. Yusfaiza bt. Yusof
Ahli Jawatankuasa : Pn. Nor Silawati bt. Zakaria (Guru Data)
YM Pengiran Shuaib b. Pengiran Yunus (Guru 3K)
Pn. Nurrul Aini bt. Ramli (Setiausaha Kecemerlangan)
En. Nurulazri b. Abdullah (Setiausaha PIBG)
En. Mohd. Sallehudin b. Rozalai@Rozali (Setiausaha Sukan)
Pn. Siti Hairunisa bt. Azizan (P/Khas)
En. Aminahar@Rozamhairi b. Mohamed Rawi (Guru Disiplin)

JAWATANKUASA SARANA IBU BAPA & KOMUNITI

Setiausaha : En. Nurulazri b. Abdullah

Bendahari : Pn. Yusfaiza bt. Yusof (Bendahari PIBG)

Ahli Jawatankuasa : Semua Ahli Jawatankuasa PIBG

Pegawai Perhubungan Polis

Komuniti Setempat, Klinik Kesihatan, JPAM & Bomba

Spesifikasi Tugas :

1. Mengadakan mesyuarat secara berkala untuk merancang aktiviti di sekolah yang dapat melibatkan

ibu bapa & komuniti setempat.

2. Merancang program yang melibatkan ibu bapa untuk faedah kepada sekolah & murid.

3. Menyediakan borang-borang & memuat analisa kehadiran ibu bapa dalam program sekolah.

4. Membantu menyelesaikan isu-isu sekolah dari semasa ke semasa.

5. Membantu sekolah membina jalinan hubungan dengan agensi luar bagi kepentingan sekolah &

murid.

6. Mengadakan program kerjasama di antara ibu bapa & seluruh warga sekolah untuk kepentingan

murid.

7. Memasukkan data & membuat analisa eSarana.

8. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.7.2 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU

Setiausaha : Pn. Shakila bt. Basri

Penolong Setiausaha I : Pn. Roziah bt. Saad

Penolong Setiausaha II : Pn. Rozita bt. Kamis

Spesifikasi Tugas :

1. Menyediakan surat panggilan mesyuarat guru.

2. Menguruskan keperluan mesyuarat seperti PA System, bahan paparan, bahan edaran, jamuan dan

lain-lain.

3. Menyiapkan laporan minit mesyuarat dua minggu selepas mesyuarat diadakan serta maklumbalas

disediakan dalam mesyuarat seterusnya.

4. Memastikan fail mesyuarat guru lengkap dengan dokumen seperti minit mesyuarat, surat

panggilan mesyuarat, kehadiran ahli mesyuarat dll.

5. Memastikan bilangan mesyuarat mengikut bilangan yang telah ditetapkan dalam Takwim Sekolah.

6. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.8 JAWATANKUASA GURU BERTUGAS MINGGUAN

Penyelaras : Pn. Rosidah bt. Hashim

Setiausaha : Pn. Nurul Amilin bt. Hj. Badruddin

Penolong Setiausaha Pn. Faizah bt. Md. Zain

Spesifikasi Tugas :

1. Memastikan guru bertugas mingguan menjalankan tugas seperti yang telah ditetapkan.

2. Memastikan guru bertugas nombor 1, 5 & 6 menulis laporan dalam buku laporan yang disediakan.

3. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.9 JAWATANKUASA SIAR RAYA & DEWAN SEKOLAH

Penyelaras : En. Shahrul Zuhaidy b. Yusof

Ahli Jawatankuasa : En. Mohd. Saffri b. Hashim

En. Mohd. Effendy b. Rashid

Spesifikasi Tugas :

1. Bertanggungjawab memasang peralatan sistem berdasarkan acara rasmi yang dijadualkan

berlangsung di dewan.

2. Memastikan peralatan sistem berada dalam keadaan baik sepanjang masa & bertanggungjawab

terhadap keselamatan peralatan tersebut.

3. Mencadangkan kepada Pengetua peralatan yang perlu ditambah bagi mengemaskini lagi

penggunaan.

4. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

2.10 JAWATANKUASA DOKUMENTASI & LAMAN WEB SEKOLAH

Penyelaras : Guru Kanan Bahasa

Setiausaha : Pn. Juraidah bt. Mat Jelani

Penolong Setiausaha : Pn. Maisyara bt. Mastor

Ahli Jawatankuasa : Pn. Norashikin bt. Hasan

Pn. Hanis Hazwani bt. Hashim

Pn. Nor Silawati bt. Zakaria

Pn. Hafizah bt. Jusoh

Spesifikasi Tugas :

1. Memastikan setiap peristiwa yang berlaku di sekolah dirakam & didokumentasikan.

2. Memastikan setiap peristiwa yang berlaku di sekolah disediakan laporan & laporan peristiwa

dimasukkan ke dalam fail & mudah untuk diakses.

3. Mengadakan mesyuarat sekiranya perlu.

4. Laman web sekolah diwujudkan & perlu dikemaskini dari semasa ke semasa.

5. Memastikan bahan dokumentasi boleh diakses bila-bila masa diperlukan.

6. Memastikan bilik dokumentasi sentiasa kemas dan dikemaskini.

7. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

2.11 JENDELA SMKAr

Penyelaras : GK Sains & Matematik

Setiausaha : Pn. Hamizuyah bt. Hamid

Penolong Setiausaha : En. Shariff b. Mustafa

Ahli Jawatankuasa : Pn. Monaliza bt. Mansor

Pn. Asiah bt. Abdul

En. Nor Adli b. Che Muda

Pn. Asma’ bt. Ahmad

Pn. Hafizah bt. Jusoh

Spesifikasi Tugas :

1. Mencatatkan aktiviti yang berjalan sepanjang bulan.

2. Menyediakan artikel bagi setiap aktiviti yang telah dijalankan.

3. Mengeluarkan buletin sekolah pada atau 10hari bulan setiap bulan berikutnya.

4. Sentiasa peka kepada program & aktiviti yang dilaksanakan di sekolah.

5. Mencetak buletin untuk edaran.

6. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.CARTA ORGANISASI STAF SOKONGAN SMK ARAU TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

BUKU PENGURUSAN SMK ARAU 2020

SENARAI NAMA STAF SMK ARAU TAHUN 2020

BIL NAMA GRED JAWATAN NO. TELEFON
KETUA PEMBANTU 012-5699340
1. PN. AZIZAH BT. ISMAIL N22 017-5074662
TADBIR 012-5141082
2. PN. YUSRIN BT. YAHAYA N19 PEMBANTU TADBIR
N14 011-36969908
3. PN. SARINAH BT. OMAR N14 PEMBANTU OPERASI 013-5060895
N11 019-3907030
4. EN. ROZIZI B. BAHADOR C22 PEMBANTU OPERASI 012-4969948
C19
5. EN. MUHAMMAD HASRUL NIZAR B. C19 PEMBANTU OPERASI 019-4462163
AHMAD C19 013-4855203
C19 PEMBANTU MAKMAL 013-4855203
6. PN. NORSHAHAYUNIZA BT. YAACOB 017-9642825
N19 PEMBANTU MAKMAL 013-4414873
7. EN. IKRAMUZZAMAN B. MOHD. ARIF
N19 PEMBANTU MAKMAL
8. EN. MOHD. SAFFRI B. HASHIM N19
PEMBANTU MAKMAL
9. EN. MOHD. EFFENDY B. RASHID N19
PEMBANTU MAKMAL
10. CIK SAIDATUL ZANARIAH BT. CHE
MD. SAAD PEMBANTU
PENGURUSAN MURID
11. PN. MASLIHA BT. WASIMAN
PEMBANTU
12. PN. SHARIFAH HANITA BT. SYED PENGURUSAN MURID
HUSAIN
PEMBANTU
13. PN. NOR HAJRA BT. MOHD. HATAR PENGURUSAN MURID

14. YM TENGKU AHMAD SALAHUDIN B. PEMBANTU
TENKU ADNAN PENGURUSAN MURID


Click to View FlipBook Version